Opdelen panden in de BGT

Wel toestaan

Geonovum Werkafspraak
Consultatieversie

Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMGeo/werkafspraken/opdelen-panden/wel-toestaan/
Redacteur:
Arnoud de Boer (Geonovum)
Auteurs:
Michel van de Spijker (Gemeente Best)
Silvy Horbach (Geonovum)
Arnoud de Boer (Geonovum)
Doe mee:
GitHub Geonovum/IMGeo
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

In de BGT|IMGeo standaarden is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën.

Onder het BGT werkveld wordt de wenselijkheid van het opdelen van panden in de BGT getoetst middels drie conceptwerkafspraken:

 • Niet-toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt niet toegestaan, ook niet voor overbouw/onderbouw.
 • Deels toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt alleen toegestaan voor opname van overbouw en onderbouw.
 • Wel toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt -onder condities- wel toegestaan.
 • Dit document is één van deze concept-werkafspraken.

  Status van dit document

  Dit is een consultatieversie. Commentaar over dit document kan tot 1 november 2023 gestuurd worden via dit consultatieformulier.

  1. Inleiding

  Dit onderdeel is niet normatief.

  1.1 Aanleiding

  In de BGT|IMGeo standaarden en de implementatie daarvan in bronhoudersoftware en Landelijk Voorziening BGT (LV BGT) is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën. Ongeveer 25 bronhouders benutten deze technische vrijheid structureel om delen van panden op andere relatieve hoogteligging op te nemen (voor registratie van over/onderbouw) of panden nader op te delen in panddelen (bijvoorbeeld een serre, aanbouw, e.d. voor aansluiting met de WOZ-deelobjecten). Zie bijlage 1 voor voorbeelden.

  Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT een juiste en wenselijke situatie is.

  Twee regels in de BGT|IMGeo standaarden lijken elkaar op dit onderwerp tegen te spreken:

  Door deze tegenspraak is er onduidelijkheid over de juiste toepassing van de BGT|IMGeo standaarden. Om deze onduidelijkheid bij inconsistenties op te lossen, kan Geonovum een 'werkafspraak' instellen.

  1.1.1 Opdelen voor beheer

  Voor eigen beheer mag een bronhouder objecten nader opdelen in afzonderlijke aangrenzende objecten met gelijke attribuutwaarden (zie IMGeo-catalogus §2.1 en §2.3).

  Voor met name terreindelen en wegdelen delen bronhouders objecten nader op voor de aansluiting met hun eigen beheersysteem (BOR). Zo kunnen aan opgedeelde BGT geometrieën bijvoorbeeld andere maairegiems of nadere classificaties van verhardingssoorten worden gekoppeld in het eigen beheersysteem.

  Afbeelding met schermopname, kaart Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 1
  Figuur. Voorbeeld van het nader opdelen van een begroeidterreindeel van het type bosplantsoen voor eigen beheer. Voor gebruikers is in PDOK geen onderscheid zichtbaar, behalve een andere geometrie en BGT-identificatie.

  1.1.2 Panden in de BGT

  Vanaf de status ‘bouw gestart’ (zie BGT-catalogus §10.7) moet een pand in de BAG worden opgenomen in de BGT; in IMGeo mag optioneel een pand vanaf status ‘bouwvergunning verleend’ worden opgenomen als planinformatie. De geometrie van een pand in de BAG is het bovenaanzicht, en de geometrie van een pand in de BGT is het grondvlak (maaiveld). Het uitgangspunt is dat voor elk pand in de BAG een pand in de BGT aanwezig moet zijn, ofwel de populatie van panden moet gelijk zijn.

  NOTE: De populatie verschilt in tijd door verschillen in actualiteitseisen en door discrepanties in het proces.

  Reeds langer zien we dat panden in de BGT worden opgedeeld in meerdere ‘panddelen’. Panddelen zijn delen van eenzelfde BAG Pand, die met een eigen BGT identificatie en eigen (aangrenzende) geometrie, maar gelijke BAG-identificatie worden opgenomen.

  Ongeveer 25 bronhouders delen nu structureel panden in de BGT op hun eigen manier nader op, omdat de BGT|IMGeo standaarden hier onvoldoende spelregels voor kennen, zie de voorbeelden in bijlage 1.

  Er is variatie te zien in hoe deze bronhouders dit doen: bepaalde bronhouders nemen de gehele BAG-bovenaanzichtcontour op als overbouw (+1) en andere bronhouders nemen alleen de uitstekende delen op, soms ook nog in aparte objecten. Inzake uniformiteit is deze variatie onwenselijk; nadere eisen en regels zijn nodig.

  De panddelen worden veelal toegepast voor opname van overbouw en onderbouw in de BGT: het panddeel krijgt dan een relatieve hoogteligging van resp. +1 of -1. Overbouw en onderbouw zijn formeel nu geen onderdeel van de BGT, maar de LV BGT controleert bij registratie hier niet op. Ook zien we dat panden op maaiveld nader worden opgedeeld in meerdere BGT panden, waarbij deze panddelen aan elkaar grenzen met dezelfde BAG identificatie, een eigen BGT identificatie en veelal eigen nummeraanduidingreeks(en). Bronhouders passen dit toe voor aansluiting van de BGT op de WOZ-deelobjecten.

  1.2 Leeswijzer

  Hoofdstuk 2 geeft de inhoud van de werkafspraak, en een nadere toelichting hierop. Hoofdstuk 3 beschrijft de impact van de werkafspraak op bronhouders, gebruikers, software van bronhouders/gebruikers en de centrale ketensystemen BRAVO, LV BGT en PDOK. Hoofdstuk 4 beschrijft de registratie inzake knelpunt van deze werkafspraak in het meldingensysteem van Geonovum, zodat de werkafspraak in een volgende versie van de standaard kan worden opgelost.

  2. Werkafspraak

  De volgende werkafspraak geldt voor de BGT keten voor het opdelen van panden in de BGT:

  Voor overbouw en onderbouw van een pand uit de BAG mogen de uitstekende betreedbare delen als apart Pand-object(en) op andere relatieve hoogteligging dan de grondvlakgeometrie van het Pand worden geregistreerd in de Landelijke Voorziening BGT.

  De grondvlakgeometrie van een pand uit de BAG mag optioneel in de BGT voor eigen beheer nader worden opgedeeld in meerdere objecten met eigen identificatie en geometrie, en geldige BAG-identificatie en nummeraanduidingreeks conform de huidige regels. Deze panddelen mogen in de Landelijke Voorziening BGT worden geregistreerd.

  2.1 Algemene toelichting en aanvullende eisen

  2.1.1 Opname in de BGT

  De verplichting dat voor ieder pand in de BAG vanaf status ‘bouw gestart’ de grondvlakgeometrie van dit pand in de BGT moet worden opgenomen, blijft met deze werkafspraak ongewijzigd.

  De afspraken in deze werkafspraak gelden ook voor de opname van een BAG-pand vanaf status ‘bouwvergunning verleend’ als planinformatie in BGT.

  Het is toegestaan om één actueel BGT Pand met status ‘bestaand’ en één actueel Pand met status ‘plan’ tegelijkertijd in de LV BGT geregistreerd te hebben, o.m. voor (grotere) verbouwingen.

  2.1.2 BAG identificatie en nummeraanduidingreeks

  Bij elk pand(deel) in de BGT moet een geldige identificatie van het bijbehorende pand in de BAG worden opgenomen. Nummeraanduidingreeksen (reeksen van huisnummers van verblijfsobjecten) worden conform de huidige regels opgenomen, en mogen niet dubbel worden opgenomen. Wel is het toegestaan om een nummeraanduidingreeks te splitsen in meerdere nummeraanduidingreeksen en deze toe te wijzen aan de afzonderlijke panddelen, als dit de vindbaarheid van objecten en leesbaarheid van informatie via de kaart vergroot.

  2.1.3 Luifels en overkappingen

  Luifels en overkappingen dienen respectievelijk als GebouwInstallatie en OverigBouwwerk conform de geldige regels worden opgenomen, waarbij volgens de definitie geldt dat een luifel vast zit aan (de gevel van) een pand en een overkapping een vrijstaand bouwwerk is.

  2.2 Nadere toelichting en aanvullende eisen voor overbouw en onderbouw

  2.2.1 Waarom overbouw en onderbouw in de BGT?

  Voor het in samenhang bijhouden van BAG en BGT geometrie is belangrijk om niet alleen de grondvlakgeometrie, maar ook de uitstekende delen voor overbouw en onderbouw te registreren. De overbouw en onderbouw moet nu nog apart geregistreerd worden door bronhouder in het eigen systeem. Het opnemen van overbouw en onderbouw in de BGT maakt het eenvoudiger voor organisaties om geometrie in samenhang bij te houden.

  Informatie over overbouw en onderbouw is relevant voor diverse gebruikers. Door het opnemen van overbouw en onderbouw in de BGT komt meer informatie voor gebruikers beschikbaar dan in de BAG nu aanwezig is: in de BGT wordt expliciet gemaakt of er sprake is van overbouw of onderbouw; BAG kent enkel de volledige samengestelde contour van het bovenaanzicht.

  Met de opname van overbouw en onderbouw in de BGT worden de eerste stappen richting 3D gebouwinformatie gezet.

  2.2.2 Mogen, dus optioneel

  De werkafspraak regelt dat bronhouders optioneel overbouw en onderbouw van een pand mogen opnemen en registreren in de Landelijke Voorziening BGT. Er geldt dus geen verplichting: bronhouders maken hun eigen afweging of het opnemen van overbouw en onderbouw in hun BGT van toegevoegde waarde is.

  2.2.3 Uitstekende delen

  Enkel de uitstekende delen van het pand ten opzicht van de grondvlakgeometrie mogen worden opgenomen in een BGT Pand voor onderbouw en onderbouw. Het is niet de bedoeling om een hele verdieping af te bakenen.

  Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, Rechthoek Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 2

  GOED: 1 BAG Pand is opgedeeld in 3 BGT panden:

  • 1 object met grondvlakgeometrie op rel.hoogte 0

  • 1 object voor onderbouw op rel.hoogte -1

  • 1 object voor overbouw op rel.hoogte +1

  Afbeelding met tekst, schermopname, plein, Rechthoek Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 3

  FOUT: 1 BAG Pand is opgedeeld in 2 BGT panden:

  • Het object voor overbouw bevat niet enkel de uitstekende delen maar bevat ook de grondvlakgeometrie.

  2.2.4 Betreedbare delen

  Enkel het betreedbare deel van overbouw of onderbouw dient als Pand te worden afgebakend. Het niet -betreedbare deel kan optioneel als Gebouw-installatie in IMGeo worden opgenomen, vergelijkbaar met een luifel.

  2.2.5 Per relatieve hoogte één object

  Uitstekende delen op dezelfde relatieve hoogte worden in één BGT Pand-object met multivlakgeometrie opgenomen. Het is niet de bedoeling om elk afzonderlijk deel op dezelfde relatieve hoogte in een apart BGT Pand object op te nemen.

  Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, Rechthoek Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 4

  GOED: 1 BAG Pand is opgedeeld in 3 BGT panden:

  • 1 object met grondvlakgeometrie op rel.hoogte 0

  • 1 object voor overbouw op rel. hoogte +1

  • 1 object voor overbouw op rel. hoogte +2.

  Figuur 5

  GOED: 1 BAG Pand is opgedeeld in 2 BGT panden:

  • 1 object met grondvlakgeometrie op rel.hoogte 0

  • 1 object met multivlakgeometrie voor overbouw op rel.hoogte +1

  Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, Rechthoek Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 6

  FOUT: 1 BAG Pand is opgedeeld in 3 BGT panden:

  • De objecten voor overbouw op gelijke relatieve hoogte worden opgenomen in één Pand-object met multivlakgeometrie.

  2.2.6 Topologie

  De objecten voor overbouw en onderbouw moeten (weliswaar op andere relatieve hoogte) naadloos grenzen aan de grondvlakgeometrie van het Pand. Overlap en gaten tussen grondvlakgeometrie en overbouw/onderbouw is niet toegestaan.

  Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, Rechthoek Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 7

  FOUT: 1 BAG Pand is opgedeeld in 3 BGT Panden

  • De geometrie van het object voor overbouw overlapt met het object met grondvlakgeometrie.

  • De geometrie van object voor onderbouw grenst niet aan het object met grondvlakgeometrie.

  2.3 Nadere toelichting en aanvullende eisen voor opdelen panden voor aansluiting op WOZ-deelobjecten

  2.3.1 Waarom aansluiting op WOZ-deelobjecten met de BGT?

  Door geometrie voor de WOZ in/bij de BGT onder te brengen wordt de geometrie van gebouwen/panden in samenhang bijgehouden. Dit past bij een één objectbenadering voor gebouwen.

  Er is geen dubbele bijhouding: processen en inwinning worden eenduidiger, omdat geometriebeheer op één plek is geregeld.

  De WOZ heeft meer en betere informatie, en kan dus beter de waarde van onroerende zaken bepalen. De kwaliteit van de BGT wordt beter, omdat er een extra gebruiker van de BGT is, die bij gerede twijfel van onjuistheid in een gegeven hierop kan terugmelden.

  2.3.2 Mogen, dus optioneel

  De werkafspraak regelt dat bronhouders optioneel panden in de BGT nader mogen opdelen voor de geometrische afbakening van WOZ-deelobjecten, en aanleveren aan de Landelijke Voorziening BGT. Er geldt dus geen verplichting: bronhouders maken hun eigen afweging of het nader opdelen van panden in de BGT voor aansluiting met de WOZ van toegevoegde waarde is.

  2.3.3 Beperkte set WOZ-deelobjecten

  De volgende delen van een pand in de BAG mogen in de BGT als afzonderlijk pandobject worden afgebakend: woning, aanbouw, inpandige garage.

  Een carport, andere overkapping, berging (tuinhuis), zwembad, dakkapel of balkon worden niet als Pand in de BGT afgebakend.

  Als een bronhouder de geometrische afbakening van WOZ-deelobjecten in de BGT wil opnemen, dan worden deze opgenomen conform onderstaande tabel.

  WOZ omschrijving WOZ code BGT objecttype BGT classificatie Niveau
  Woning (appartementen) 1100 Pand n.v.t. 0
  Aanbouw 1200 Pand n.v.t. 0
  Dakkapel 1310 Gebouwinstallatie «geenWaarde» 1
  Balkon 1340 Gebouwinstallatie niet-bgt: luifel >0
  Garage 1540 Pand 0
  Carport 1590 OverigBouwwerk of Gebouwinstallatie overkapping of niet-bgt: luifel 1
  Overkapping 1860 OverigBouwwerk of Gebouwinstallatie overkapping of niet-bgt: luifel 1
  Tuinhuis (geen BAG pand) 1840 OverigBouwwerk niet-bgt: schuur 0
  Zwembad buiten (prive) 1890 OverigBouwwerk bassin 0

  2.3.4 Topologie

  De objecten die de grondvlakgeometrie van een BGT pand nader opdelen in WOZ-deelobjecten dienen naadloos grenzend op elkaar aan te sluiten. Vergelijkbaar met de topologische regels voor overbouw/onderbouw.

  3. Impact

  Dit onderdeel is niet normatief.

  Dit hoofdstuk beschrijft de impact van de werkafspraak op organisaties en systemen.

  3.1 Organisaties

  3.1.1 Gebruikers

  Gebruikers van het kaartproduct krijgen panden opgedeeld op de kaart te zien. In de standaardvisualisatie is dit nu ook het geval voor overige bouwwerken en luifels die grenzen aan panden: deze objecten hebben dezelfde visualisatie als een pand. In de visualisatie kunnen lijnen tussen aangrenzende objecten met dezelfde classificatie worden opgelost, zodat gebruikers aangesloten panden als ‘één object’ zien krijgen.

  Gebruikers krijgen meer informatie dan nu in de BGT of in de BAG beschikbaar is: informatie over overbouw en onderbouw komt met deze werkafspraak deels of volledig beschikbaar in de BGT, en de BGT geeft meer informatie over de samenstelling van het Pand dan de BAG. De BAG bevat enkel de geometrie van het bovenaanzicht van een Pand en geen informatie over welke delen onder of boven het maaiveld zich bevinden. Dit heeft positieve impact op de informatievoorziening over gebouwen richting gebruikers, en kan worden gezien als een stap richting het landsdekkend beschikbaar maken van 3D-informatie over gebouwen.

  3.1.2 Bronhouders

  Het nader opdelen van Panden in de BGT is optioneel. Bronhouders maken hun eigen afweging of het opnemen van overbouw en onderbouw of geometrische afbakenen van WOZ-deelobjecten in hun BGT van toegevoegde waarde is. Voor bronhouders betekent dit dat er geen negatieve impact is. Voor bronhouders die toegevoegde waarde zien in het opnemen van WOZ-deelobjecten in de BGT betekent dit mogelijk meer inkomsten door betere waardebepaling en minder kosten door efficiëntere inwinning.

  3.2 Systemen

  3.2.1 BGT bronhoudersoftware

  Er is geen technische impact voor BGT bronhoudersoftware. Deze systemen kunnen nader opgedeelde panden met de huidige techniek en uitwisselstandaarden ontvangen van en verzenden naar de Landelijke Voorziening BGT.

  3.2.2 GeoBAG software

  In de BGT komt informatie beschikbaar over de volledige geometrie bovenaanzicht, immers de vereniging van grondvlak, overbouw en onderbouw is de BAG-contour. Op basis van de BGT zal deze informatie wel geaggregeerd moeten worden tot één BAG-geometrie door het Geo- of BAG-systeem.

  3.2.3 GeoBOR software

  Geen impact.

  3.2.4 BRAVO en Landelijke Voorziening BGT (centrale registratie)

  Er is geen technische impact voor BGT bronhoudersoftware. Deze systemen kunnen nader opgedeelde panden met de huidige techniek en uitwisselstandaarden ontvangen van en verzenden naar bronhoudersoftware.

  3.2.5 PDOK (centrale distributie)

  Om de grenslijnen tussen overbouw, onderbouw en grondvlakgeometrie voor gebruikers in de visualisatie, wordt de mogelijkheid onderzocht van een aangepaste visualisatie of informatieproduct voor gebruikers.

  3.2.6 Kwaliteitsdashboard

  Er is geen technische impact voor de indicatoren van het BGT kwaliteitsdashboard.

  4. Registratie

  Dit onderdeel is niet normatief.

  Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: «uitzoeken en/of opvoeren»

  5. Bijlagen

  5.1 Bijlage Voorbeelden huidige situatie

  Dit onderdeel is niet normatief.

  5.1.1 Overzichtskaart

  Onderstaande afbeelding toont een overzicht van panden in de BGT die nader zijn opgedeeld. Ca. 20-25 gemeenten/bronhouders doen dit opdelen structureel.

  Afbeelding met tekening, schets, Lijnillustraties, kunst Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 8

  5.1.2 Achterweg, Naaldwijk (Westland)

  In onderstaand voorbeeld zijn de kassencomplexen opgedeeld in een pand op maaiveld en een pand op relatieve hoogteligging 1. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging 1.

  Afbeelding met kaart, plein, schermopname Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 9

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G1783.a7c60324ef6449d2a055fe6d0503bd62 3-5-2023 16:38 11783100000001188 G1783 0
  G1783.6860512d15a94050b8be7f33a726174c 3-5-2023 16:38 1783100000001188 G1783 1

  5.1.3 Borgstee, Assen

  In onderstaand voorbeeld is de overbouw van een pand opgenomen in twee aparte BGT Pand objecten met relatieve hoogteligging 1. Er is hier niet gekozen om de overbouw als één BGT Pand object met multivlakgeometrie op te nemen. Alleen de overstekende geometrie is opgenomen bij de panden op relatieve hoogteligging 1. Alle BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Panden op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 10

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0106.e0f677dc892149e5888614718f61112d 15-1-2016 09:24:29 0106100000000018 G0106 0
  G0106.d7f58d4311fa40eb8a41e2e98e698312 (links) 4-1-2023 11:08:15 0106100000000018 G0106 1
  G0106.9c01f9f7b639467ea1a80d54813598bb (rechtsonderin) 4-1-2023 11:08:15 0106100000000018 G0106 1

  5.1.4 Homeruslaan, Assen

  In onderstaand voorbeeld is de onderbouw van een pand opgenomen in een apart BGT Pand met relatieve hoogteligging -1. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie. Als gevolg van de hierarchie is de onderbouw niet zichtbaar in de BGT standaardvisualisatie.

  Linksboven: Luchtfoto.

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie.

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld.

  Rechtsonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging -1.

  Figuur 11

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0106.ebb26acc9de34150a9b881b35430cd40 26-1-2016 10:21:55 0106100000001279 G0106 0
  G0106.c140a26d903942ea8d8a143e0b764128 27-1-2023 12:50:18 0106100000001279 G0106 1

  5.1.5 Zuwestraat, Baarn

  In onderstaand voorbeeld hebben de gebouwen per verdieping een eigen geometrie. Voor elke gebouw geldt dat voor dit BAG pand in de BGT vier Pand objecten zijn opgenomen: één pand met grondvlakgeometrie op relatieve hoogteligging 0, één pand met geometrie op relatieve hoogteligging 1 en twee afzonderlijke panden met geometrie op relatieve hoogteligging 2. De BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  N.B. Alleen het object in het midden is nader geanalyseerd. Objecten boven en onder zijn vergelijkbaar.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Pand op maaiveld

  Linksonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging 1.

  Rechtsonder: BGT Panden op relatieve hoogteligging 2.

  Figuur 12

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0308.71dcf73021d94842acfad18b82bb06eb 6-9-2018 15:31:54 0308100000016010 G0308 0
  G0308.840054e04533472783e5a7cbe5cb5f79 5-5-2023 11:56:17 0308100000016010 G0308 1
  G0308.9f9284db5f794be29c130dc5908da85b 5-5-2023 11:56:17 0308100000016010 G0308 2
  G0308.ab4b706fd30e4697b7efbd7ecf6e5b37 5-5-2023 11:56:17 0308100000016010 G0308 2

  5.1.6 Burg Grothestraat, Soest

  In onderstaand voorbeeld is de BAG bovenaanzichtgeometrie opgenomen in een apart BGT Pand object met relatieve hoogteligging 1. Er is hier niet gekozen om alleen de uitstekende overbouw als extra BGT Pand object op te nemen. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Panden op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 13

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0342.98b55e1c30c64251a2d5da1c7cd35b53 15-8-2022 07:24:37 0342100000027961 G0106 0
  G0342.cad54f4caf63486fa0e219221c36e315 12-4-2023 13:29:50 0342100000027961 G0342 1

  Bij dit voorbeeld zien we dat de balkons zijn opgenomen in de standaardvisualisatie. Er zijn objecten GebouwInstallatie van het type luifel opgenomen, waarbij één Gebouwinstallatie volledig binnen de BAG contour valt. De gebouwinstallaties hebben geen BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: 3D tekening van het betreffende gebouw.

  Linksonder: BGT Gebouwinstallaties van het type luifel op relatieve hoogteligging 1.

  Rechtsonder: BGT Gebouwinstallaties van het type luifel op relatieve hoogteligging 1 met de BGT Pand geometrie op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 14

  Gebouwinstallatie – luifel

  BGT lokaalID tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatieve hoogte
  G0342.7b37d6d219244ff1922b7272133f709d 28-4-2021 12:21:57 - G0342 1
  G0342.ba24aa3e3ef1469ba80cac9f0401290d 28-4-2021 12:21:57 - G0342 1

  5.1.7 Gubbelstraat, Maastricht

  In onderstaand voorbeeld is een BAG Pand opgedeeld in meerdere BGT Panden. Alle BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie. Per BGT Pand is eigen nummeraanduidingreeks opgenomen. Één pand bestaat uit multivlakgeometrie, waarbij de vlakken niet aan elkaar raken. Alle BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BAG Pand op BGT achtergrondvisualisatie.

  Figuur 15

  BGT lokaalID tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0935.2940d986293c447f8f4041afcbdd5dd3 14-12-2017 11:41:22 0935100000021156 G0935 0
  G0935.e5700b97bdfe4663a5d13aa71d0731cc 14-12-2017 11:41:23 0935100000021156 G0935 0
  G0935.f9e0d9bacdd64167937eea48b3efdaeb 14-12-2017 11:41:24 0935100000021156 G0935 0
  G0935.0c92759765734782825f5b603f4fe49b 14-12-2017 11:41:25 0935100000021156 G0935 0
  G0935.90f3d1a9ca224259b75a3ae7294951fd 14-12-2017 11:41:26 0935100000021156 G0935 0
  G0935.f06f189aca5e4666ab4b0b6e16cfa9ef 14-12-2017 11:41:27 0935100000021156 G0935 0
  G0935.a38780be9b9d4149b6ec5d876fe5bc09 14-12-2017 11:41:28 0935100000021156 G0935 0
  G0935.8394d55a05a54137aaa83046e54fff32 14-12-2017 11:41:29 0935100000021156 G0935 0
  G0935.a166d70ee36f42279d62fc564ed2ccc8 14-12-2017 11:41:30 0935100000021156 G0935 0
  G0935.fe47f91397bd46c1b089341703ba89da 14-12-2017 11:41:31 0935100000021156 G0935 0
  G0935.128a43192b1f44ca8450d058db288a84 14-12-2017 11:41:32 0935100000021156 G0935 0
  G0935.6ec6eb17d0b64ae48850dfd58f8f3f75 14-12-2017 11:41:33 0935100000021156 G0935 0
  G0935.1e55ee8e165c4528992e095bba1e792b 14-12-2017 11:41:34 0935100000021156 G0935 0

  5.1.8 Westerplein, Berkel en Rodenrijs

  In onderstaand voorbeeld is de overbouw (verbindingsbrug) van een BAG Pand opgenomen als afzonderlijk BGT Pand op relatieve hoogteligging 1. Alleen de overstekende/uitstekende geometrie is opgenomen bij dit BGT Pand. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 16

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G1621.b074b6999d3a438192a1387ea538c016 21-2-2022 16:24:07 1621100000033466 G1621 0
  G1621.29dcd82c215b4c41a8f2326b325f560b 21-2-2022 16:24:07 1621100000033466 G1621 1

  5.1.9 Arent van Lierstraat, Puttershoek

  In onderstaand voorbeeld is een BAG Pand opgedeeld in twee BGT Panden. Dit is de situatie van de BGT op 2 juli 2023. Op 3 juli is het BGT Pand samengevoegd tot één pand conform de BAG. In de BGT standaardvisualisatie en omtrekgerichte visualisatie zijn de tussenlijnen op 6 juli 2023 verdwenen.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie d.d. 6 juli 2023

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld d.d. 2 juli 2023

  Rechtsonder: BGT omtrekgerichte visualisatie d.d. 6 juli 2023

  Figuur 17

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G1963.6c40f8703f694c2497bf15cfdee9f487 24-11-2022 13:32:54 0585100001327593 G1963 0
  G0585.8abeacd5439b75760000000a1017e0f0 1-8-2022 15:17:15 0585100001327593 G1963 0

  5.1.10 Van der Merckstraat, ’s-Gravendeel

  In onderstaand voorbeeld komt de afbakening van BGT en BAG panden niet overeen. Er zijn meerdere BGT Panden met gelijke BAG-identificatie, maar deze vallen niet samen met de BAG Panden.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Panden op maaiveld

  Rechtsonder: BAG Panden op BGT achtergrondvisualisatie

  Figuur 18

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0585.8abeacd5439b75760000000a1319984d 5-7-2022 14:49:50 0585100001329562 G1963 0
  G1963.a7910dfdb00847769c94bf1577df897a 24-11-2022 13:32:54 0585100001329562(!) G1963 0
  G1963.093b81dc0a3a4982a42b5ecad7aac28b 24-11-2022 13:32:54 0585100001332225 G1963 0
  G0585.8abeacd5439b75760000000a1319927d 5-7-2022 14:49:50 0585100001332225 G1963 0

  5.2 Bijlage Pilot BGT pand afbakening voor WOZ

  Dit onderdeel is niet normatief.

  Op basis van de gedachte, dat beheergrenzen in de BGT toegestaan zijn, hebben vijf samenwerkende gemeenten na vooroverleg met Geonovum en samen met hun softwareleverancier in mei 2023 een pilot uitgevoerd .

  Voor de pilot zijn in een kleine wijk de BGT panden opgedeeld ten behoeve van de WOZ. In overleg met hun WOZ afdeling hebben ze bepaald welke pand delen relevant zijn om apart af te bakenen, zodat de WOZ afdeling hun administratieve data daar aan kan linken.

  De afzonderlijke delen blijven van het type Pand, met een eigen BGT identificatie, maar gelijke BAG-identificatie. Zie hiervoor de voorbeelden hieronder.

  Op de kaart zijn de afzonderlijke onderdelen nagenoeg niet te zien, de kleur is hetzelfde. Pas bij het selecteren van de objecten en opvragen van de objectgegevens, blijken er meer objecten te zijn.

  Voor het koppelen van WOZ gegevens worden ook andere objecten gebruikt, zoals bassin (voor zwembaden), of overkappingen.

  Onderstaand de objecten die in de pilot voor de WOZ zijn gebruikt:

  Afbeelding met Kleurrijkheid, Graphics, grafische vormgeving, rood Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 19

  Figuur Resultaat pilot BGT pand afbakening voor WOZ

  Afbeelding met buitenshuis, gebouw, huis, voorstad Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 20
  Figuur. Luchtfoto Actueel Ortho 8 cm RGB

  Afbeelding met Graphics, Kleurrijkheid, grafische vormgeving, ontwerp
Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 21

  Figuur BGT standaardvisualisatie

  Afbeelding met Graphics, Kleurrijkheid, grafische vormgeving, ontwerp
Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 22

  Figuur BGT standaardvisualisatie + icoonvisualisatie

  Afbeelding met kaart, schermopname, tekst Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 23

  Figuur BGT achtergrondvisualisatie

  Afbeelding met schermopname, plein, Plan, ontwerp Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 24

  Figuur BGT pastelvisualisatie

  Afbeelding met tekst, diagram, Plan, Parallel Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 25

  BGT Figuur omtrekgerichte visualisatie

  Afbeelding met Kleurrijkheid, Graphics, rood, ontwerp Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 26

  Figuur BGT achtergrondvisualisatie + BAG Panden

  6. Lijst met figuren

  A. Index

  A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

  A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

  Geonovum Werkafspraak - Consultatieversie