Opdelen panden in de BGT

Niet toestaan

Geonovum Werkafspraak
Consultatieversie

Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMGeo/werkafspraken/opdelen-panden/niet-toestaan/
Redacteur:
Arnoud de Boer (Geonovum)
Auteur:
Arnoud de Boer (Geonovum)
Doe mee:
GitHub Geonovum/IMGeo
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

In de BGT|IMGeo standaarden is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën.

Onder het BGT werkveld wordt de wenselijkheid van het opdelen van panden in de BGT getoetst middels drie conceptwerkafspraken:

 • Niet-toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt niet toegestaan, ook niet voor overbouw/onderbouw.
 • Deels toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt alleen toegestaan voor opname van overbouw en onderbouw.
 • Wel toestaan: het opdelen van panden in de BGT wordt -onder condities- wel toegestaan.
 • Dit document is één van deze concept-werkafspraken.

  Status van dit document

  Dit is een consultatieversie. Commentaar over dit document kan tot 1 november 2023 gestuurd worden via dit consultatieformulier.

  1. Inleiding

  Dit onderdeel is niet normatief.

  1.1 Aanleiding

  In de BGT|IMGeo standaarden en de implementatie daarvan in bronhoudersoftware en Landelijk Voorziening BGT (LV BGT) is een technische vrijheid geconstateerd die het mogelijk maakt om panden nader op te delen in meerdere objecten/geometrieën. Ongeveer 25 bronhouders benutten deze technische vrijheid structureel om delen van panden op andere relatieve hoogteligging op te nemen (voor registratie van over/onderbouw) of panden nader op te delen in panddelen (bijvoorbeeld een serre, aanbouw, e.d. voor aansluiting met de WOZ-deelobjecten). Zie bijlage 1 voor voorbeelden.

  Er is discussie ontstaan of het opdelen van panden in de BGT een juiste en wenselijke situatie is.

  Twee regels in de BGT|IMGeo standaarden lijken elkaar op dit onderwerp tegen te spreken:

  Door deze tegenspraak is er onduidelijkheid over de juiste toepassing van de BGT|IMGeo standaarden. Om deze onduidelijkheid bij inconsistenties op te lossen, kan Geonovum een 'werkafspraak' instellen.

  1.1.1 Opdelen voor beheer

  Voor eigen beheer mag een bronhouder objecten nader opdelen in afzonderlijke aangrenzende objecten met gelijke attribuutwaarden (zie IMGeo-catalogus §2.1 en §2.3).

  Voor met name terreindelen en wegdelen delen bronhouders objecten nader op voor de aansluiting met hun eigen beheersysteem (BOR). Zo kunnen aan opgedeelde BGT geometrieën bijvoorbeeld andere maairegiems of nadere classificaties van verhardingssoorten worden gekoppeld in het eigen beheersysteem.

  Afbeelding met schermopname, kaart Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 1
  Figuur. Voorbeeld van het nader opdelen van een begroeidterreindeel van het type bosplantsoen voor eigen beheer. Voor gebruikers is in PDOK geen onderscheid zichtbaar, behalve een andere geometrie en BGT-identificatie.

  1.1.2 Panden in de BGT

  Vanaf de status ‘bouw gestart’ (zie BGT-catalogus §10.7) moet een pand in de BAG worden opgenomen in de BGT; in IMGeo mag optioneel een pand vanaf status ‘bouwvergunning verleend’ worden opgenomen als planinformatie. De geometrie van een pand in de BAG is het bovenaanzicht, en de geometrie van een pand in de BGT is het grondvlak (maaiveld). Het uitgangspunt is dat voor elk pand in de BAG een pand in de BGT aanwezig moet zijn, ofwel de populatie van panden moet gelijk zijn.

  NOTE: De populatie verschilt in tijd door verschillen in actualiteitseisen en door discrepanties in het proces.

  Reeds langer zien we dat panden in de BGT worden opgedeeld in meerdere ‘panddelen’. Panddelen zijn delen van eenzelfde BAG Pand, die met een eigen BGT identificatie en eigen (aangrenzende) geometrie, maar gelijke BAG-identificatie worden opgenomen.

  Ongeveer 25 bronhouders delen nu structureel panden in de BGT op hun eigen manier nader op, omdat de BGT|IMGeo standaarden hier onvoldoende spelregels voor kennen, zie de voorbeelden in bijlage 1.

  Er is variatie te zien in hoe deze bronhouders dit doen: bepaalde bronhouders nemen de gehele BAG-bovenaanzichtcontour op als overbouw (+1) en andere bronhouders nemen alleen de uitstekende delen op, soms ook nog in aparte objecten. Inzake uniformiteit is deze variatie onwenselijk; nadere eisen en regels zijn nodig.

  De panddelen worden veelal toegepast voor opname van overbouw en onderbouw in de BGT: het panddeel krijgt dan een relatieve hoogteligging van resp. +1 of -1. Overbouw en onderbouw zijn formeel nu geen onderdeel van de BGT, maar de LV BGT controleert bij registratie hier niet op. Ook zien we dat panden op maaiveld nader worden opgedeeld in meerdere BGT panden, waarbij deze panddelen aan elkaar grenzen met dezelfde BAG identificatie, een eigen BGT identificatie en veelal eigen nummeraanduidingreeks(en). Bronhouders passen dit toe voor aansluiting van de BGT op de WOZ-deelobjecten.

  1.2 Leeswijzer

  Hoofdstuk 2 geeft de inhoud van de werkafspraak, en een nadere toelichting hierop. Hoofdstuk 3 beschrijft de impact van de werkafspraak op bronhouders, gebruikers, software van bronhouders/gebruikers en de centrale ketensystemen BRAVO, LV BGT en PDOK. Hoofdstuk 4 beschrijft de registratie inzake knelpunt van deze werkafspraak in het meldingensysteem van Geonovum, zodat de werkafspraak in een volgende versie van de standaard kan worden opgelost.

  2. Werkafspraak

  Tot nadere berichtgeving geldt voor de bronhouders van de BGT de volgende werkafspraak voor het aanleveren van gegevens van panden aan de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT):

  "Binnen de daaraan gestelde kwaliteitseisen inzake volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid, dient voor elke object Pand in de BAG één en niet meer dan één actueel bestaand of gepland object Pand geregistreerd te zijn in de Landelijke Voorziening BGT.”

  2.1 Toelichting

  Hieronder wordt de werkafspraak nader toegelicht:

  binnen de daaraan gestelde kwaliteitseisen

  Voor de volledigheid is de BGT-eis dat 100% van de objecten op maaiveld en 98% van de objecten op andere relatieve hoogteligging moeten zijn geregistreerd in de Landelijk Voorziening BGT (zie §4.1.3 van de BGT catalogus).

  De BGT stelt als eis dat een BGT bronhouder een pand in de BAG binnen een termijn van 6 maanden in registratie van de BGT registreert. Andersom geldt dat als een bouwwerk terecht als pand wordt gesignaleerd, maar dit bouwwerk nog niet als pand is opgenomen in de registratie van de BAG, de BAG bronhouder dit pand binnen een termijn van 4 dagen in de BAG registreert. Als gevolg van deze actualiteitseisen, kunnen de populaties van BAG en BGT panden in de tijd verschillen.

  voor elke object Pand in de BAG

  Vanaf de status ‘bouw gestart’ dient een Pand in de BAG in de BGT te worden opgenomen.

  één en niet meer dan één

  Voor elk object Pand in de BAG moet er één en precies één object Pand in de BGT zijn geregistreerd. Het aanleveren van meer dan één object Pand aan de LV BGT voor een gerelateerd object Pand in de registratie van de BAG is niet toegestaan.

  In de Landelijke Voorziening BGT wordt de grondvlakgeometrie van een BAG Pand opgenomen. Deze pandgeometrie in de BGT mag niet verder worden opgeknipt/opgedeeld. Als het BGT Pand op maaiveld uit meerdere grondvlakgeometrieën bestaat wordt dit als één object Pand met multivlak-geometrie in de BGT opgenomen.

  De regel "Voor eigen beheer mag een bronhouder objecten nader opdelen in afzonderlijke aangrenzende objecten met gelijke attribuutwaarden (zie IMGeo-catalogus §2.1 en §2.3)" is hiermee niet van toepassing voor het objecttype Pand. Dit naar aanleiding van de veronderstelling dat de regel "opdelen voor beheer" enkel van toepassing is voor objecten met daarin het woord "deel", dus o.a. Wegdeel, Waterdeel en BegroeidTerreindeel, en niet voor o.a. Scheiding, OverigBouwwerk, en FunctioneelGebied.

  actueel object

  Met “actueel object” wordt bedoeld de laatst geregistreerde versie van een object, dus zonder de eindregistratie en/of eindgeldigheid ingevuld.

  bestaand of gepland

  Vanaf de status ‘Bouw gestart’ is het verplicht om een BAG Pand ook in de BGT als Pand met status ‘bestaand’ op te nemen. Voor de status ‘Bouw gestart’ kan een BAG optioneel met status ‘plan‘ worden opgenomen. Het is niet toegestaan om voor een BGT Pand op enig moment zowel een actueel met status ‘bestaand’ als een object met status ‘plan’ in de Landelijke Voorziening BGT geregistreerd te hebben.

  geregistreerd te zijn in de Landelijke Voorziening BGT

  De regel “één pand in BAG = één pand in BGT” geldt voor de aanlevering van gegevens aan de Landelijke Voorziening. Bronhouders mogen panden in de eigen registratie wel nader opdelen, maar deze opgedeelde panden mogen niet worden uitgewisseld met de Landelijke Voorziening BGT. Als een bronhouder panden opdeelt zal het ofwel in een aparte laag/extensie op de BGT moeten beheren, of voor aanlevering aan de Landelijke Voorziening de geometrieën van meerdere BGT-objecten voor één BAG pand moeten aggregeren tot één BGT-object Pand.

  3. Impact

  Dit onderdeel is niet normatief.

  Bronhouders die nu panden in de BGT nader hebben opgedeeld, dienen deze om te zetten naar één BGT Pand per status (bestaand of plan) per BAG pand.

  Dit betekent dat

  Er is geen technische impact op bronhoudersoftware.

  Een keuze voor controle ‘aan de poort’ of ‘achteraf’ wordt nog gemaakt, d.w.z. in het kader van KTH wordt

  4. Registratie

  Dit onderdeel is niet normatief.

  Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: «uitzoeken en/of opvoeren»

  5. Bijlage Voorbeelden huidige situatie

  Dit onderdeel is niet normatief.

  5.1 Overzichtskaart

  Onderstaande afbeelding toont een overzicht van panden in de BGT die nader zijn opgedeeld. Ca. 20-25 gemeenten/bronhouders doen dit opdelen structureel.

  Afbeelding met tekening, schets, Lijnillustraties, kunst Automatisch
gegenereerde beschrijving
  Figuur 2

  5.2 Achterweg, Naaldwijk (Westland)

  In onderstaand voorbeeld zijn de kassencomplexen opgedeeld in een pand op maaiveld en een pand op relatieve hoogteligging 1. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging 1.

  Afbeelding met kaart, plein, schermopname Automatisch gegenereerde
beschrijving
  Figuur 3

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G1783.a7c60324ef6449d2a055fe6d0503bd62 3-5-2023 16:38 11783100000001188 G1783 0
  G1783.6860512d15a94050b8be7f33a726174c 3-5-2023 16:38 1783100000001188 G1783 1

  5.3 Borgstee, Assen

  In onderstaand voorbeeld is de overbouw van een pand opgenomen in twee aparte BGT Pand objecten met relatieve hoogteligging 1. Er is hier niet gekozen om de overbouw als één BGT Pand object met multivlakgeometrie op te nemen. Alleen de overstekende geometrie is opgenomen bij de panden op relatieve hoogteligging 1. Alle BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Panden op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 4

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0106.e0f677dc892149e5888614718f61112d 15-1-2016 09:24:29 0106100000000018 G0106 0
  G0106.d7f58d4311fa40eb8a41e2e98e698312 (links) 4-1-2023 11:08:15 0106100000000018 G0106 1
  G0106.9c01f9f7b639467ea1a80d54813598bb (rechtsonderin) 4-1-2023 11:08:15 0106100000000018 G0106 1

  5.4 Homeruslaan, Assen

  In onderstaand voorbeeld is de onderbouw van een pand opgenomen in een apart BGT Pand met relatieve hoogteligging -1. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie. Als gevolg van de hierarchie is de onderbouw niet zichtbaar in de BGT standaardvisualisatie.

  Linksboven: Luchtfoto.

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie.

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld.

  Rechtsonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging -1.

  Figuur 5

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0106.ebb26acc9de34150a9b881b35430cd40 26-1-2016 10:21:55 0106100000001279 G0106 0
  G0106.c140a26d903942ea8d8a143e0b764128 27-1-2023 12:50:18 0106100000001279 G0106 1

  5.5 Zuwestraat, Baarn

  In onderstaand voorbeeld hebben de gebouwen per verdieping een eigen geometrie. Voor elke gebouw geldt dat voor dit BAG pand in de BGT vier Pand objecten zijn opgenomen: één pand met grondvlakgeometrie op relatieve hoogteligging 0, één pand met geometrie op relatieve hoogteligging 1 en twee afzonderlijke panden met geometrie op relatieve hoogteligging 2. De BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  N.B. Alleen het object in het midden is nader geanalyseerd. Objecten boven en onder zijn vergelijkbaar.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Pand op maaiveld

  Linksonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging 1.

  Rechtsonder: BGT Panden op relatieve hoogteligging 2.

  Figuur 6

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0308.71dcf73021d94842acfad18b82bb06eb 6-9-2018 15:31:54 0308100000016010 G0308 0
  G0308.840054e04533472783e5a7cbe5cb5f79 5-5-2023 11:56:17 0308100000016010 G0308 1
  G0308.9f9284db5f794be29c130dc5908da85b 5-5-2023 11:56:17 0308100000016010 G0308 2
  G0308.ab4b706fd30e4697b7efbd7ecf6e5b37 5-5-2023 11:56:17 0308100000016010 G0308 2

  5.6 Burg Grothestraat, Soest

  In onderstaand voorbeeld is de BAG bovenaanzichtgeometrie opgenomen in een apart BGT Pand object met relatieve hoogteligging 1. Er is hier niet gekozen om alleen de uitstekende overbouw als extra BGT Pand object op te nemen. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Panden op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 7

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0342.98b55e1c30c64251a2d5da1c7cd35b53 15-8-2022 07:24:37 0342100000027961 G0106 0
  G0342.cad54f4caf63486fa0e219221c36e315 12-4-2023 13:29:50 0342100000027961 G0342 1

  Bij dit voorbeeld zien we dat de balkons zijn opgenomen in de standaardvisualisatie. Er zijn objecten GebouwInstallatie van het type luifel opgenomen, waarbij één Gebouwinstallatie volledig binnen de BAG contour valt. De gebouwinstallaties hebben geen BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: 3D tekening van het betreffende gebouw.

  Linksonder: BGT Gebouwinstallaties van het type luifel op relatieve hoogteligging 1.

  Rechtsonder: BGT Gebouwinstallaties van het type luifel op relatieve hoogteligging 1 met de BGT Pand geometrie op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 8

  Gebouwinstallatie – luifel

  BGT lokaalID tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatieve hoogte
  G0342.7b37d6d219244ff1922b7272133f709d 28-4-2021 12:21:57 - G0342 1
  G0342.ba24aa3e3ef1469ba80cac9f0401290d 28-4-2021 12:21:57 - G0342 1

  5.7 Gubbelstraat, Maastricht

  In onderstaand voorbeeld is een BAG Pand opgedeeld in meerdere BGT Panden. Alle BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie. Per BGT Pand is eigen nummeraanduidingreeks opgenomen. Één pand bestaat uit multivlakgeometrie, waarbij de vlakken niet aan elkaar raken. Alle BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BAG Pand op BGT achtergrondvisualisatie.

  Figuur 9

  BGT lokaalID tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0935.2940d986293c447f8f4041afcbdd5dd3 14-12-2017 11:41:22 0935100000021156 G0935 0
  G0935.e5700b97bdfe4663a5d13aa71d0731cc 14-12-2017 11:41:23 0935100000021156 G0935 0
  G0935.f9e0d9bacdd64167937eea48b3efdaeb 14-12-2017 11:41:24 0935100000021156 G0935 0
  G0935.0c92759765734782825f5b603f4fe49b 14-12-2017 11:41:25 0935100000021156 G0935 0
  G0935.90f3d1a9ca224259b75a3ae7294951fd 14-12-2017 11:41:26 0935100000021156 G0935 0
  G0935.f06f189aca5e4666ab4b0b6e16cfa9ef 14-12-2017 11:41:27 0935100000021156 G0935 0
  G0935.a38780be9b9d4149b6ec5d876fe5bc09 14-12-2017 11:41:28 0935100000021156 G0935 0
  G0935.8394d55a05a54137aaa83046e54fff32 14-12-2017 11:41:29 0935100000021156 G0935 0
  G0935.a166d70ee36f42279d62fc564ed2ccc8 14-12-2017 11:41:30 0935100000021156 G0935 0
  G0935.fe47f91397bd46c1b089341703ba89da 14-12-2017 11:41:31 0935100000021156 G0935 0
  G0935.128a43192b1f44ca8450d058db288a84 14-12-2017 11:41:32 0935100000021156 G0935 0
  G0935.6ec6eb17d0b64ae48850dfd58f8f3f75 14-12-2017 11:41:33 0935100000021156 G0935 0
  G0935.1e55ee8e165c4528992e095bba1e792b 14-12-2017 11:41:34 0935100000021156 G0935 0

  5.8 Westerplein, Berkel en Rodenrijs

  In onderstaand voorbeeld is de overbouw (verbindingsbrug) van een BAG Pand opgenomen als afzonderlijk BGT Pand op relatieve hoogteligging 1. Alleen de overstekende/uitstekende geometrie is opgenomen bij dit BGT Pand. Beide BGT panden hebben dezelfde BAG-identificatie.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld

  Rechtsonder: BGT Pand op relatieve hoogteligging 1.

  Figuur 10

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G1621.b074b6999d3a438192a1387ea538c016 21-2-2022 16:24:07 1621100000033466 G1621 0
  G1621.29dcd82c215b4c41a8f2326b325f560b 21-2-2022 16:24:07 1621100000033466 G1621 1

  5.9 Arent van Lierstraat, Puttershoek

  In onderstaand voorbeeld is een BAG Pand opgedeeld in twee BGT Panden. Dit is de situatie van de BGT op 2 juli 2023. Op 3 juli is het BGT Pand samengevoegd tot één pand conform de BAG. In de BGT standaardvisualisatie en omtrekgerichte visualisatie zijn de tussenlijnen op 6 juli 2023 verdwenen.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie d.d. 6 juli 2023

  Linksonder: BGT Pand op maaiveld d.d. 2 juli 2023

  Rechtsonder: BGT omtrekgerichte visualisatie d.d. 6 juli 2023

  Figuur 11

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G1963.6c40f8703f694c2497bf15cfdee9f487 24-11-2022 13:32:54 0585100001327593 G1963 0
  G0585.8abeacd5439b75760000000a1017e0f0 1-8-2022 15:17:15 0585100001327593 G1963 0

  5.10 Van der Merckstraat, ’s-Gravendeel

  In onderstaand voorbeeld komt de afbakening van BGT en BAG panden niet overeen. Er zijn meerdere BGT Panden met gelijke BAG-identificatie, maar deze vallen niet samen met de BAG Panden.

  Linksboven: Luchtfoto

  Rechtsboven: BGT Standaardvisualisatie

  Linksonder: BGT Panden op maaiveld

  Rechtsonder: BAG Panden op BGT achtergrondvisualisatie

  Figuur 12

  BGT-identificatie tijdstipregistratie BAG-identificatie bronhouder relatievehoogte
  G0585.8abeacd5439b75760000000a1319984d 5-7-2022 14:49:50 0585100001329562 G1963 0
  G1963.a7910dfdb00847769c94bf1577df897a 24-11-2022 13:32:54 0585100001329562(!) G1963 0
  G1963.093b81dc0a3a4982a42b5ecad7aac28b 24-11-2022 13:32:54 0585100001332225 G1963 0
  G0585.8abeacd5439b75760000000a1319927d 5-7-2022 14:49:50 0585100001332225 G1963 0
  Geonovum Werkafspraak - Consultatieversie