Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties -- versie voor review STOP--

Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/cv-im-dso-cim-op-20230711
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/dso-cim-op/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/dso-cim-op/
Redacteurs:
Paul Janssen (Geonovum)
Wilko Quak (Geonovum)
Auteurs:
Paul Janssen (Geonovum)
Wilko Quak (Geonovum)
Doe mee:
GitHub Geonovum/dso-cim-op
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf


Samenvatting

Dit doc bevat de beschrijving van de informatieinhoud en structuur van een officiële publicatie vanuit de view van het DSO...

Status van dit document

Dit is een consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar

1. Voorwoord

Dit document is tot stand gekomen binnen het programma DSO-Omgegevingswet. Het bevat de vastlegging en beschrijving van het Conceptuele Informatiemodel Officiële Publicaties bekeken vanuit het DSO perspectief. Het bevat in die zin de specificaties van het algemene STOP model die een rol spelen bij de implementatie van STOP in relatie tot IMOW in het DSO. Het is daarmee uitdrukkelijk geen vervanging van de beschrijving van STOP zoals die door KOOP wordt beheerd.

CIMOP-DSO volgt de regels voor opstellen van een informatiemodel zoals vastgelegd in de MIM standaard en wordt uitgedrukt in UML

Opdrachtgever voor dit document is ............

2. Inleiding

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt als serviceproduct de tekstuele en ruimtelijke informatie van omgevingsdocumenten ontsloten. Dit serviceproduct is datagericht en legt de focus op de geannoteerde informatie. De informatie waarmee een omgevingsdocument bevraagbaar en analyseerbaar wordt gemaakt in een digitale omgeving. De locatie of geo-informatie is voor het DSO de basis voor het weergeven en bevraagbaar maken van een omgevingsdocument. De compleetheid van de informatie van een omgevingsdocument is pas gegarandeerd als ook de bijbehorende inhoud van de artikelen of tekstonderdelen wordt weergegeven. Tekst, annotatie en locatie vormen in hun drie-eenheid de volledige informatie. Voor de tekst ligt de focus bij de Standaard Officiële Publicaties (STOP); deze standaard wordt beheerd door KOOP. Voor annotatie en locatie bij de standaard Informatiemodel Omgevingsdocumenten (IMOW), beheerd door Geonovum.

Vanuit het perspectief van het DSO is er een view nodig op STOP waarbij het STOP model gedefinieerd wordt vanuit de functionaliteit die voor het DSO nodig is. Deze view wordt gespecificeerd met dit Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties-dso (CIMOP-dso). Het CIMOP-dso is een UML informatiemodel dat op conceptueel niveau STOP in relatie brengt tot het IMOW en de toepassing daarvan in het DSO. Alle voor het DSO benodigde en in STOP aanwezige semantiek en functionaliteit is in het CIMOP-dso beschreven. CIMOP-dso is conceptueel in de zin dat het alleen op conceptueel niveau de informatie beschrijft en geen implementatiespecificatie is. Het staat wat dat betreft naast en los van de in het DSO opgenomen implementatiespecificaties.

3. Toepassingsgebied

Het inhoudelijke toepassingsgebied is de view van het DSO op de STOP standaard. Het bevat de inhoud in semantiek en functionaliteit van STOP die van belang is voor een goede informatiekundige specificatie van omgevingsdocumenten in het DSO.

CIMOP-dso bevat de volgende componenten:

Voor al deze componenten geldt dat alleen de DSO view op deze componenten wordt gegeven. De informatiemodellen worden conform MIM beschreven en zijn opgesteld in UML. De informatielementen in het CIMOP-dso worden gerelateerd aan de begrippen van STOP en IMOW. Voor de zelfstandige leesbaarheid van dit document zijn die begrippen ook in dit document met bronreferentie opgenomen.

Noot

4. Overzicht

Dit hoofdstuk beschrijft kenmerken van deze Dataspecificatie.

4.1 Naam en Acroniemen

CIMOP-dso: Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties binnen de context van het DSO.

4.2 Informele beschrijving

4.2.1 Definitie

Een aantal begrippen omvat de definitie van het domein van het Conceptuel Informatiemodel Officiële Publicaties - DSO (CIMOP-dso).

STOP: Standaard Officiële Publicaties

Officiële Publicatie: De bekendmaking in een Officieel publicatieblad. (Bron STOP).

Publicatieblad: Een van de bekendmakingsbladen waarin de officiële publicaties bekend gemaakt worden. (Bron STOP).

DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet

CIMOP bekijkt de informatiekundige inhoud van dit domein in zoverre dat dit in STOP is uitgewerkt en een rol speelt binnen het functioneren van het DSO.

4.2.2 Beschrijving

CIMOP-dso beschrijft de integratie van de informatie, data van de Landelijke voorziening Bekendmaking Besluiten (LVBB) en de landelijke voorziening OZON.

Voor het beeld van die integratie of beter koppeling is het goed om een beeld van beide voorzieningen te hebben. We maken daarbij gebruik van beschrijvingen zoals ze opgenomen in het DSO architectuur document DSO-LV/LVBB diensteneninformatiestromen per applicatiecluster.

Noot

LVBB

De landelijke voorzieningen voor het bekendmaken en beschikbaarstellen van officiele publicaties. DeLVBBontvangt alle besluiten van het bevoegd gezag, maakt daar officiële bekendmakingen van en stelt denieuwetoestanden van geconsolideerde regelingen samen. De toestanden die hier ontstaan moeten planmatigworden doorgeleverd aan DSO-LV en op verzoek ook worden terug geleverd aan het bevoegd gezag.

Figuur 1 Context applicatiecluster Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen (LVBB) (bron: OGAS)

OZON

Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuweregelingversies en zorgt voor de benodigde inwinning en validatie van OW-informatie, objectvormingenregistratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverdviaAPI’s die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.

Figuur 2 Context applicatiecluster Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten (Ozon) (bron: OGAS)

Binnen de context van de LVBB beschrijft de STOP standaard het informatiekundigperspectief en binnen OZON is IMOW de leidende informatiestandaard. Maar voor een effectieve ontsluiting van het dataproduct omgevingsdocument is een gedeeltelijke combinatie van beide en een afhankelijkheid van beide nodig. Het CIMOP-dso beschrijft die combinatie en afhankelijkheid vanuit het perspectief van het DSO. Deze wordt in dit document de view van DSO op STOP genoemd.

4.2.2.1 Use-cases voor CIMOP-dso

Het CIMOP-dso heeft als algemene use case (gebruikstoepassing) om informatiekundige relaties te leggen tussen functionaliteiten in DSO en de gegevens binnen STOP. Om dit concreter te maken is hier beneden een lijst opgenomen met specifieke use cases of vragen die door CIMOP-dso beantwoord moeten worden.

Noot
 • ..iets met consolidatie..

 • ..iets met bevraging..

 • Als ik vanuit de viewer op de tekst van een artikel klik wil ik uiteindelijk uit kunnen komen bij de wetstechnische informatie in het LVBB. Hiervoor moet er uit het IMOW een koppeling kunnen worden gelegd naar de juiste objecten n het CIMOP

 • Als het bevoegd gezag twee besluiten neemt op basis van dezelfde regelingversie is er sprake van samenloop. In dat geval moet het bevoegd gezag los een consolidatie aanleveren. Hoe dit moet, en welke OW-objecten daar bij horen zou ik graag willen terugzien in dit model

 • Het intrekken van een regeling (via een besluit) moet leiden tot het intrekken van IMOW objecten in de DSO-LV.

 • De relatie tussen IMOW objecten en besluiten moet traceerbaar zijn. (mogelijk via wid van tekstobjecten).

 • Consolidatie van IMOW objecten moet traceerbaar zijn naar besluiten.

 • Relatie tussen regelingversie en IMOW object moet traceerbaar zijn.

 • ...

4.3 Normatieve referenties

Verwijder referenties die niet van toepassing zijn of vul referenties aan.

4.4 Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd.

Noot

(13) Geo-informatie

Gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten op gezichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)

OPMERKING Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie

4.5 Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.

CIMOW: Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet

IMOW: Informatiemodel Omgevingswet

LVBB: Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen

Ozon: Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten

STOP: Standaard Officiële Publicaties

5. Uitgangspunten voor modellering

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van CIMOP-dso:

5.1 UML diagrammen en objectdefinities

In het volgende hoofdstuk is de gegevensdefinitie opgenomen van het CIMOP-dso model. Het model is opgedeeld in een aantal onderdelen:

Bij elk model is een korte uitleg opgenomen. In die uitleg is indien relevant ook een referentie naar de STOP documentatie opgenomen.

De modellen zijn conceptueel en geven de DSO view op STOP weer. De informatie-elementen zijn toegepast in metaklassen (o.a. objecttypen, attributen, relaties) die voor deze DSO-view handig zijn en niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met de metaklassen in STOP. De relaties tussen objecttypen zijn over het algemeen aggregatierelaties met de naam 'bevat'. De associatieeinden hebben in de regel dezelfde naam als het doel of de bron van de relatie. Dit is bijna overal uniform toegepast en komt niet overeen met STOP maar is voor de DSO view voldoende.

Na de diagrammen komt een objectcatalogus met de definities van de CIMOP-dso informatie-elementen.

Noot

In de diagrammen zijn de objecttypen aan te klikken en wordt er gelinkt naar de beschrijving opgenomen in de objectcatalogus.

Voor het inzoomen in de UML diagrammen kan het best het diagram in een apart tabblad van de browser worden geopenend. Afhankelijk van het type browser is dit meestal via een rechtermuisklik en 'open in nieuw tabblad'.

6. Gegevensdefinitie

6.1 Model dso-cim-op

6.1.1 CIMOP - Model officiële publicaties - overzicht

Diagram 
            UML diagram van officiële publicaties.
            Een officiële publicatie kent verschillende typen en wordt gepubliceerd in een publicatieblad. Een officiële publicatie wordt automatisch gegenereerd uit een door het bevoegd gezag aangeleverde instrumentversie.
            STOP bevat modellen voor zowel de versie van het instrument die door het bevoegd gezag wordt aangeleverd en de publicatie daarvan in het publicatieblad.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 3
BekendmakingOfficiëlepublicatieversieInformatieobjectversieRectificatieversieKennisgevingversieMededelingversieBesluitversieRectificatieTerinzageleggingMededelingKennisgevingInstrumentversieInstrumentOfficiële publicatiePublicatieblad

CIMOP - Model officiële publicaties - overzicht

UML diagram van officiële publicaties.

Een officiële publicatie kent verschillende typen en wordt gepubliceerd in een publicatieblad. Een officiële publicatie wordt automatisch gegenereerd uit een door het bevoegd gezag aangeleverde instrumentversie.

STOP bevat modellen voor zowel de versie van het instrument die door het bevoegd gezag wordt aangeleverd en de publicatie daarvan in het publicatieblad.

Referentie naar STOP

6.2 Domein Regeling-Besluit

6.2.1 CIMOP - Regeling en besluit - overzicht

Diagram 
            UML model met overzicht Regeling en Besluit.
            
            
              Een Regeling wordt ingesteld door een Besluit.
              Een Regeling wordt gewijzigd door een Besluit.
            
            
            
            
              Besluit- en Regelingmetadata bevat de gegevens over een besluit of regeling zoals titel en maker.
              In de metadata zit via de relatie grondslag een relatie naar een regeling die als grondslag voor een besluit of regeling geldt.
            
            
            
            
              Een Besluit is opgenomen in een Besluitversie die de Besluittekst bevat.
              Een Besluit heeft een besluitStatus. Dit is een gegeven dat niet in deze vorm wordt aangeleverd door het bevoegd gezag maar een afgeleide is van de gegevens in de procedureverloop. De LVBB levert het op deze manier door aan OZON.
              Een Besluit bevat Consolidatie-informatie.
              Een Regeling is een tekst (met eventuele afbeeldingen en andere multimedia-elementen) die juridische voorschriften van algemene strekking of beleidsregels bevat.
              Een Regeling is opgenomen in een Regelingversie die de regelingtekst omvat.
              Een Regelingversie bestaat uit onderdelen van het type DocumentComponent.
              DocumentComponent is een algemeen objecttype waar alle onderdelen van een Regelingversie onder vallen. In de modellen voor specifieke type regelingen wordt dit verder uitgewerkt.
              Een Regeling kan vier vormen hebben: een RegelingVrijeTekst, RegelingKlassiek, een RegelingCompact en een RegelingTijdelijkdeel.
              Een Regeling kan een RegelingTijdelijkdeel hebben, een onderdeel dat voor een periode en voor een deel de vigerende inhoud bevat.
Figuur 4
BesluittekstBesluitversieBevoegdGezagRegelingversieBesluitKlassiekSoortprocedureBesluitRegelingKlassiekRegelingCompactRegelingmetadataBesluitmetadataConsolidatie-informatieRegelingTijdelijkdeelBesluitStatusDocumentComponentRegelingBesluitCompactSoortRegeling SoortRegelingRegelingVrijetekst

CIMOP - Regeling en besluit - overzicht

UML model met overzicht Regeling en Besluit.

 • Een Regeling wordt ingesteld door een Besluit.
 • Een Regeling wordt gewijzigd door een Besluit.

 • Besluit- en Regelingmetadata bevat de gegevens over een besluit of regeling zoals titel en maker.
 • In de metadata zit via de relatie grondslag een relatie naar een regeling die als grondslag voor een besluit of regeling geldt.

 • Een Besluit is opgenomen in een Besluitversie die de Besluittekst bevat.
 • Een Besluit heeft een besluit­Status. Dit is een gegeven dat niet in deze vorm wordt aangeleverd door het bevoegd gezag maar een afgeleide is van de gegevens in de procedureverloop. De LVBB levert het op deze manier door aan OZON.
 • Een Besluit bevat Consolidatie-informatie.
 • Een Regeling is een tekst (met eventuele afbeeldingen en andere multimedia-elementen) die juridische voorschriften van algemene strekking of beleidsregels bevat.
 • Een Regeling is opgenomen in een Regelingversie die de regelingtekst omvat.
 • Een Regelingversie bestaat uit onderdelen van het type Document­Component.
 • Document­Component is een algemeen objecttype waar alle onderdelen van een Regelingversie onder vallen. In de modellen voor specifieke type regelingen wordt dit verder uitgewerkt.
 • Een Regeling kan vier vormen hebben: een Regeling­Vrije­Tekst, Regeling­Klassiek, een Regeling­Compact en een Regeling­Tijdelijkdeel.
 • Een Regeling kan een Regeling­Tijdelijkdeel hebben, een onderdeel dat voor een periode en voor een deel de vigerende inhoud bevat.

6.2.2 GIO - overzicht

Diagram 
            UML diagram voor GIO.
            
            
              Een GIO bevat locatie-informatie gekoppeld aan een tekst(deel) op het niveau van een DocumentComponent.
              In de Metadata informatieobject is o.a. de titel en de naam van de Gio opgenomen. De naam opgenomen bij de metadata is de naam van het GIO zoals die in de tekst is benoemd.
              Een GIO kan Norm informatie bevatten. Norm informatie van een GIO benoemt de norm, de eenheid en de Normwaarde.
              Normwaarden zijn onderdeel van een Locatie. De Locatie heeft een naam en een Geometrie. De naam is de tekst zoals de locatie (of GIO) wordt benoemd in een Tekst, Artikel of Divisietekst.
              Voor de geometrie wordt de standaard Basisgeometrie gebruikt. CIMOW en CIMOP gebruiken gezamenlijke geometrien waar het dezelfde locatie betreft.
              Een GIO is de juridische borging van informatie die (ook) in IMOW is opgenomen. Deze referentie is met het objecttype Juridische borging van opgenomen.
            
            
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 5
IMOW proxyInformatieobjectinhoudInformatieobjectversieObjectJuridische borging vanGio vaststellingMetadata InformatieobjectGeometrieNormwaardeNorm informatieLocatieGeografischeContextGIO versie

GIO - overzicht

UML diagram voor GIO.

 • Een GIO bevat locatie-informatie gekoppeld aan een tekst(deel) op het niveau van een Document­Component.
 • In de Metadata informatieobject is o.a. de titel en de naam van de Gio opgenomen. De naam opgenomen bij de metadata is de naam van het GIO zoals die in de tekst is benoemd.
 • Een GIO kan Norm informatie bevatten. Norm informatie van een GIO benoemt de norm, de eenheid en de Normwaarde.
 • Normwaarden zijn onderdeel van een Locatie. De Locatie heeft een naam en een Geometrie. De naam is de tekst zoals de locatie (of GIO) wordt benoemd in een Tekst, Artikel of Divisietekst.
 • Voor de geometrie wordt de standaard Basisgeometrie gebruikt. CIMOW en CIMOP gebruiken gezamenlijke geometrien waar het dezelfde locatie betreft.
 • Een GIO is de juridische borging van informatie die (ook) in IMOW is opgenomen. Deze referentie is met het objecttype Juridische borging van opgenomen.

Referentie naar STOP

6.2.3 Omgevingsvergunning - overzicht

Diagram 
            
              
               Nog in bewerking
              
            
            
              
               Vraag: Waarom is dit onderdeel nodig?
              
            
            
              
               
              
            
            
              
               
              
              
               Is dit voor zogenaamde BOPA's, (Binnenplanse omgevingsplanactiviteit)?
              
            
            
            De Omgevingsvergunning is een type Omgevingsdocument heeft een vergunningsgebied als Locatie.
            Een Regeling is een type Omgevingsdocument en heeft een regelingsgebied als locatie.
Figuur 6
soortVergunning soortVergunningRegelingOmgevingsdocumentOmgevingsvergunning

Omgevingsvergunning - overzicht

Nog in bewerking

Vraag: Waarom is dit onderdeel nodig?

Is dit voor zogenaamde BOPA's, (Binnenplanse omgevingsplanactiviteit)?

De Omgevingsvergunning is een type Omgevingsdocument heeft een vergunningsgebied als Locatie.

Een Regeling is een type Omgevingsdocument en heeft een regelingsgebied als locatie.

6.2.4 Besluit­Compact - overzicht

Diagram 
            UML diagram van BesluitCompact.
            BesluitCompact is een bijzonder vorm van een Besluit en wordt gebruikt als besluitmodel bij RegelingCompact, RegelingVrijetekst en RegelingTijdelijkdeel. Besluitmetadata bevat de gegevens over een Besluit.
            De basisonderdelen van een BesluitCompact zijn:
            
            
              Besluitmetdata bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
              Opschrift
              Aanhef
              Lichaam
              Sluiting
              Wijzigbijlage
              Bijlage
              Toelichting
              ArtikelgewijzeToelichting
              Motivering
            
            
            Toelichtingsrelatie realiseert de relatie tussen een toelichting en het onderdeel van een Besluit.
            De meeste van deze basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 7
RegelingToelichting op GIOToelichting op informatieobjectToelichting op regeltekstToelichtingsrelatieCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstitemLijstSoortRegeling SoortRegelingPDFdocumentInhoudRegelingVrijetekstOnderwerpLijstRegelingTijdelijkdeelBesluitStatusBesluitSoortprocedureRechtsgebiedLijstOnderwerpBesluitmetadataRegelingOpschriftDivisieTekstDivisieMotiveringToelichtingBijlageRegelingMutatieRegelingCompactWijzigbijlageSluitingLidArtikelKopWijzigartikelLichaamAanhefBesluitCompact

Besluit­Compact - overzicht

UML diagram van Besluit­Compact.

Besluit­Compact is een bijzonder vorm van een Besluit en wordt gebruikt als besluitmodel bij Regeling­Compact, Regeling­Vrijetekst en Regeling­Tijdelijkdeel. Besluitmetadata bevat de gegevens over een Besluit.

De basisonderdelen van een Besluit­Compact zijn:

 • Besluitmetdata bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Aanhef
 • Lichaam
 • Sluiting
 • Wijzigbijlage
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Artikelgewijze­Toelichting
 • Motivering

Toelichtingsrelatie realiseert de relatie tussen een toelichting en het onderdeel van een Besluit.

De meeste van deze basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.2.5 Toelichtingsrelatie - overzicht

Diagram 
            UML diagram van Toelichtingsrelatie.
            Teksten die een toelichting zijn op een onderwerp hebben een toelichtingsrelatie naar het onderwerp waar een toelichting op wordt gegeven.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 8
InformatieobjectversieDocumentComponentToelichting op GIOToelichting op informatieobjectToelichting op regeltekstToelichtingsrelatie

Toelichtingsrelatie - overzicht

UML diagram van Toelichtingsrelatie.

Teksten die een toelichting zijn op een onderwerp hebben een toelichtingsrelatie naar het onderwerp waar een toelichting op wordt gegeven.

Referentie naar STOP

6.2.6 Besluit­Klassiek - overzicht

Diagram 
            UML diagram van BesluitKlassiek.
            BesluitKlassiek wordt alleen gebruikt voor besluiten bij een intitiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling. Beide regelingen maken gebruik van het model voor RegelingKlassiek.
            
            De basisonderdelen van een BesluitKlassiek zijn:
            
            
              Besluitmetadata bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
              Opschrift
              RegelingKlassiek
              Toelichting
            
            
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 9
RegelingBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleInhoudLijstitemLijstSoortRegeling SoortRegelingOnderwerpLijstBesluitStatusSoortprocedureRechtsgebiedLijstOnderwerpBesluitmetadataArtikelgewijzeToelichtingAlgemeneToelichtingRegelingKlassiekBesluitKlassiekPDFdocumentBesluitRegelingOpschriftDivisieTekstDivisieMotiveringToelichtingBijlageSluitingKop

Besluit­Klassiek - overzicht

UML diagram van Besluit­Klassiek.

Besluit­Klassiek wordt alleen gebruikt voor besluiten bij een intitiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling. Beide regelingen maken gebruik van het model voor Regeling­Klassiek.

De basisonderdelen van een Besluit­Klassiek zijn:

 • Besluitmetadata bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Regeling­Klassiek
 • Toelichting

Referentie naar STOP

6.2.7 Regeling­Compact - overzicht

Diagram 
            UML diagram van RegelingCompact.
            RegelingCompact is een bijzonder vorm van een Regeling en bevat het model voor de decentrale regels, oftewel de instrumenten met regels van provincie, waterschap en gemeente, maar kan ook voor instrumenten met regels van het Rijk gebruikt worden.
            
            Een RegelingCompact bevat de volgende basisonderdelen:
            
            
              Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
              Opschrift
              Lichaam
              Bijlage
              Toelichting
              ArtikelgewijzeToelichting of AlgemeneToelichting.
            
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 10
Toelichting op GIOToelichting op informatieobjectToelichting op regeltekstToelichtingsrelatiePDFdocumentRegelingBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleInhoudLijstitemRechtsgebiedLijstSoortRegeling SoortRegelingOnderwerpOverheidsthemaRegelingmetadataLijstSluitingAlgemeneToelichtingKopLidTitelAfdelingHoofdstukArtikelgewijzeToelichtingToelichtingDivisieTekstDivisieBijlageArtikelRegelingOpschriftRegelingCompactSubsubparagraafSubparagraafParagraafLichaam

Regeling­Compact - overzicht

UML diagram van Regeling­Compact.

Regeling­Compact is een bijzonder vorm van een Regeling en bevat het model voor de decentrale regels, oftewel de instrumenten met regels van provincie, waterschap en gemeente, maar kan ook voor instrumenten met regels van het Rijk gebruikt worden.

Een Regeling­Compact bevat de volgende basisonderdelen:

 • Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Lichaam
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Artikelgewijze­Toelichting of Algemene­Toelichting.

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.2.8 Regeling­Klassiek - overzicht

Diagram 
            UML diagram voor RegelingKlassiek.
            Model voor regeling conform het klassieke model, dat geldt voor de initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling.
            RegelingKlassiek is uitsluitend bedoeld voor de instrumenten met regels van het Rijk.
            
            Een RegelingKlassiek bevat de volgende basisonderdelen:
            
            
              Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
            
            
            
            
              Opschrift
              Aanhef
              Lichaam
              Bijlage
              Toelichting
              ArtikelgewijzeToelichting
            
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 11
TitelAfdelingHoofdstukAlgemeneToelichtingArtikelgewijzeToelichtingPDFdocumentBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleInhoudLijstitemLijstLidWijzigactieRegelingMutatieRegelingRechtsgebiedLijstSoortRegeling SoortRegelingOnderwerpOverheidsthemaRegelingmetadataKopWijzigartikelAanhefSluitingToelichtingDivisieTekstDivisieBijlageArtikelRegelingOpschriftSubsubparagraafSubparagraafParagraafLichaamRegelingKlassiek

Regeling­Klassiek - overzicht

UML diagram voor Regeling­Klassiek.

Model voor regeling conform het klassieke model, dat geldt voor de initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling.

Regeling­Klassiek is uitsluitend bedoeld voor de instrumenten met regels van het Rijk.

Een Regeling­Klassiek bevat de volgende basisonderdelen:

 • Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.

 • Opschrift
 • Aanhef
 • Lichaam
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Artikelgewijze­Toelichting

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.2.9 Regeling­Vrije­Tekst - overzicht

Diagram 
            UML diagram voor RegelingVrijetekst.
            Model voor regelingen met een vrije tekst structuur.
            
            Een RegelingVrijetekst bevat de volgende basisonderdelen:
            
            
              Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
              Opschrift
              Lichaam
              Divisie
              DivisieTekst
              Bijlage
            
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 12
PDFdocumentRegelingRegelingmetadataSluitingKopDivisieTekstDivisieBijlageRegelingOpschriftLichaamRegelingVrijetekst

Regeling­Vrije­Tekst - overzicht

UML diagram voor Regeling­Vrijetekst.

Model voor regelingen met een vrije tekst structuur.

Een Regeling­Vrijetekst bevat de volgende basisonderdelen:

 • Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Lichaam
 • Divisie
 • Divisie­Tekst
 • Bijlage

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.2.10 Regeling­Tijdelijkdeel - overzicht

Diagram 
            UML diagram van RegelingTijdelijkdeel.
            RegelingTijdelijkdeel is het model dat moet worden gebruikt wanneer een tijdelijk regelingdeel wordt toegevoegd aan de geconsolideerde regeling van omgevingsplan of omgevingsverordening: bij een voorbereidingsbesluit en bij een reactieve interventie.
            
            
              Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
            
            
            
            
              Opschrift
              Lichaam
              Bijlage
              Toelichting
              ArtikelgewijzeToelichting of AlgemeneToelichting.
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 13
ConditieCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstitemLijstInhoudPDFdocumentRegelingRechtsgebiedLijstSoortRegeling SoortRegelingOnderwerpOverheidsthemaRegelingmetadataSluitingAlgemeneToelichtingKopTitelAfdelingHoofdstukArtikelgewijzeToelichtingToelichtingDivisieTekstDivisieBijlageArtikelRegelingOpschriftSubsubparagraafSubparagraafParagraafLichaamRegelingTijdelijkdeel

Regeling­Tijdelijkdeel - overzicht

UML diagram van Regeling­Tijdelijkdeel.

Regeling­Tijdelijkdeel is het model dat moet worden gebruikt wanneer een tijdelijk regelingdeel wordt toegevoegd aan de geconsolideerde regeling van omgevingsplan of omgevingsverordening: bij een voorbereidingsbesluit en bij een reactieve interventie.

 • Regelingmetadata bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.

 • Opschrift
 • Lichaam
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Artikelgewijze­Toelichting of Algemene­Toelichting.

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.2.11 Kennisgeving - overzicht

Diagram 
            UMLdiagram van de Kennisgeving.
            De kennisgeving is een zakelijke mededeling, vaak de zakelijke weergave van de inhoud van een besluit en wordt gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.
            
            
              Een Kennisgeving volgt de Vrijetekststructuur
              In de metadata is met het kenmerk mededelingOver de verwijzing naar de identificatie van het (ontwerp)besluit opgenomen.
Figuur 14
SoortKennisgevingKennisgevingmetadataCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstInhoudKopDivisieDivisieTekstLichaamRegelingOpschriftKennisgeving

Kennisgeving - overzicht

UMLdiagram van de Kennisgeving.

De kennisgeving is een zakelijke mededeling, vaak de zakelijke weergave van de inhoud van een besluit en wordt gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.

 • Een Kennisgeving volgt de Vrijetekststructuur
 • In de metadata is met het kenmerk mededeling­Over de verwijzing naar de identificatie van het (ontwerp)besluit opgenomen.

6.2.12 Consolidatie - overzicht

Diagram 
            
              Algemene vraag: hoe komt dit terug aan de dso kant?
            
            UML diagram van Consolidatie. De volgende punten beschrijven het model.
            
            
              De Consolidatie-informatie is de informatie die hoort bij een Besluit en die nodig is om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.
            
            
            
            
              Het Besluit bevat de informatie die een wijziging beschrijft. De tekst van het besluit is opgenomen in de Besluittekst. Een besluit kan nul of meer bijlagen bevatten. Wijzigingen kunnen van toepassing zijn op een Regeling of een Regelingversie of bijlagen.
            
            
            
            
              De Consolidatie-informatie bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gecreeerd om verschillende onderdelen van een besluittekst te kunnen annoteren met en als specifieke consolidatie-informatie.
            
            
            
            
              Een belangrijk attribuut in het consolidatie model is doel. Een doel is gedefinieerd als: Identificatie van de introductie van nieuwe of aangepaste regelgeving met een moment van inwerkingtreding, een moment waarop de regelgeving geldig wordt en eventueel een moment waarop de geldigheid van de regelgeving eindigt. Een doel is gespecificeerd met een doel-identifier. Het doel is daarmee de verbindende schakel tussen consolidatie-informatie die bij elkaar hoort en daarmee tegelijk uitgevoerd moet worden en gezamelijk resulteert in een gewijzigd instrument.
            
            
            
            
              De consolidatie-informatie betreft een aantal onderdelen.
            
            
            
            
              Bij een wijzigingen hoort een tijdstempel. Het objecttype Tijdstempel bevat de verwijzing naar de tekst waar de tijdsinformatie beschreven is. Datum geeft aan waarop het tijdstempel van kracht is.
            
            
            
            
              Beoogde regeling bevat met het attribuut instrumentversie de koppeling naar de regelingversie waar de wijziging betrekking op heeft en met eid de verwijzing naar de besluittekst waar de wijziging wordt beschreven.
            
            
            
            
              Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft. Het attribuut instrument verwijst naar de identificatie van de regeling (en alle versies daarvan) die wordt ingetrokken. Het attribuut eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
            
            
            
            
              Beoogd informatieobject verwijst naar een bijlage van het besluit en daarin opgenomen wijzigingen en naar de besluittekst waar de relevante informatie is opgenomen.
            
            
            
            
              Intrekking informatieobject bevat de informatie die een intrekking van een instrument beschrijft. Het instrument is een Regelingversie of een Informatieobject.
            
            
            
            
              Tijdstempel geeft de specificatie van de tijdstempels die bij een doel horen. De tijdstempels zijn in de besluittekst via de eid terug te vinden.
              CIMOP bevat geen objecttype "Consolidatie", dat is er echter wel en wordt doorgeleverd aan OZON. Deze informatie bevindt zich in de LVBB. OPMERKING: er moet ook een CIMLVBB komen.
              
            
            
            
              
            
            
              
              
               
                 Referentie naar STOP
               
              
            
            
            Als voorbeeld het objecttype Intrekking regeling.
            Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.
            - eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
            - instrumentversie verwijst naar de identificatie van de regeling die wordt ingetrokken.
            - doel identificeert met een doel-identifier de actie waar het intrekken van de regeling onderdeel van uitmaakt. Informatie met een gelijk doel (identifier) hoort bij elkaar.
Figuur 15
RegelingBesluitSoortTijdstempelTe consolideren informatieobjectInformatieobjectversieRegelingversieTijdstempelIntrekking informatieobjectIntrekking regelingBeoogd informatieobjectBeoogde regelingConsolidatie-informatieBesluitCompact

Consolidatie - overzicht

Algemene vraag: hoe komt dit terug aan de dso kant?

UML diagram van Consolidatie. De volgende punten beschrijven het model.

 • De Consolidatie-informatie is de informatie die hoort bij een Besluit en die nodig is om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.

 • Het Besluit bevat de informatie die een wijziging beschrijft. De tekst van het besluit is opgenomen in de Besluittekst. Een besluit kan nul of meer bijlagen bevatten. Wijzigingen kunnen van toepassing zijn op een Regeling of een Regelingversie of bijlagen.

 • De Consolidatie-informatie bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gecreeerd om verschillende onderdelen van een besluittekst te kunnen annoteren met en als specifieke consolidatie-informatie.

 • Een belangrijk attribuut in het consolidatie model is doel. Een doel is gedefinieerd als: Identificatie van de introductie van nieuwe of aangepaste regelgeving met een moment van inwerkingtreding, een moment waarop de regelgeving geldig wordt en eventueel een moment waarop de geldigheid van de regelgeving eindigt. Een doel is gespecificeerd met een doel-identifier. Het doel is daarmee de verbindende schakel tussen consolidatie-informatie die bij elkaar hoort en daarmee tegelijk uitgevoerd moet worden en gezamelijk resulteert in een gewijzigd instrument.

 • De consolidatie-informatie betreft een aantal onderdelen.

 • Bij een wijzigingen hoort een tijdstempel. Het objecttype Tijdstempel bevat de verwijzing naar de tekst waar de tijdsinformatie beschreven is. Datum geeft aan waarop het tijdstempel van kracht is.

 • Beoogde regeling bevat met het attribuut instrumentversie de koppeling naar de regelingversie waar de wijziging betrekking op heeft en met eid de verwijzing naar de besluittekst waar de wijziging wordt beschreven.

 • Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft. Het attribuut instrument verwijst naar de identificatie van de regeling (en alle versies daarvan) die wordt ingetrokken. Het attribuut eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.

 • Beoogd informatieobject verwijst naar een bijlage van het besluit en daarin opgenomen wijzigingen en naar de besluittekst waar de relevante informatie is opgenomen.

 • Intrekking informatieobject bevat de informatie die een intrekking van een instrument beschrijft. Het instrument is een Regelingversie of een Informatieobject.

 • Tijdstempel geeft de specificatie van de tijdstempels die bij een doel horen. De tijdstempels zijn in de besluittekst via de eid terug te vinden.
 • CIMOP bevat geen objecttype "Consolidatie", dat is er echter wel en wordt doorgeleverd aan OZON. Deze informatie bevindt zich in de LVBB. OPMERKING: er moet ook een CIMLVBB komen.

Referentie naar STOP

Als voorbeeld het objecttype Intrekking regeling.

Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.

- eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.

- instrumentversie verwijst naar de identificatie van de regeling die wordt ingetrokken.

- doel identificeert met een doel-identifier de actie waar het intrekken van de regeling onderdeel van uitmaakt. Informatie met een gelijk doel (identifier) hoort bij elkaar.

6.2.13 Objecttypen

6.2.13.1 Regeling
Naam Regeling
Herkomst OP
Definitie

Referentie naar STOP

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Regeling [ 0 .. 1 ] opvolger­Van: is­Opvolger­Van Regeling [ 0 .. * ]
Regeling [ 1 ] is­Ingesteld­Door: besluit Besluit [ 1 ]
Regeling [ 1 ] tijdelijk­Deel­Van: tijdelijk­Deel Regeling­Tijdelijkdeel [ 0 .. * ]
Regeling [ 0 .. * ] is­Consolidatie­Resultaat­Van: besluit Besluit [ 1 .. * ]
Regelingmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ]
Besluitmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ]
Regelingversie [ 1 ] regeling: regeling Regeling [ 1 ]
Regeling is specialisatie van Omgevingsdocument
6.2.13.2 Besluit­Compact
Naam Besluit­Compact
Herkomst OP
Datum opname 2021-05-01
Populatie Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluit­Compact [ 1 ] opschrift: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] artikelgewijze­Toelichting: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] motivering: motivering Motivering [ 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] bijlage bij besluit: bijlage bij besluit Informatieobjectversie [ 0 .. * ]
Besluit­Compact [ 1 ] aanhef: aanhef Aanhef [ 0 .. 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] bijlage: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Besluit­Compact [ 1 ] toelichting: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] wijzigingsbijlage: wijzigingsbijlage Wijzigbijlage [ 1 .. * ]
Besluit­Compact [ 1 ] lichaam: lichaam Lichaam [ 1 ]
Besluit­Compact is specialisatie van Besluit

Referentie naar STOP

6.2.13.3 Omgevingsdocument
Naam Omgevingsdocument
Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie CHARACTERSTRING 1
officiele­Titel CHARACTERSTRING 1
6.2.13.4 Omgevingsvergunning
Naam Omgevingsvergunning
Definitie

Een vergunning verleend voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met geldende omgevingsdocumenten.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
referentienummer CHARACTERSTRING 1
type soort­Vergunning 1
omschrijving CHARACTERSTRING 1
IMRO-planidentificatie het IMRO-plan-ID waar deze vergunning bij hoort/van afwijkt. CHARACTERSTRING 0 .. *
publicatie-ID CHARACTERSTRING 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Omgevingsvergunning is specialisatie van Omgevingsdocument
6.2.13.5 Document­Component
Naam Document­Component
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie w­Id 1
expressie e­Id 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Document­Component [ 0 .. * ] Valt onder: heeft­Bovenliggend­Component Document­Component [ 0 .. 1 ]
Toelichting op regeltekst [ 1 ] wid: wid Document­Component [ 1 ]
Regelingversie [ 1 ] bevat: document­Component Document­Component [ 0 .. * ]
6.2.13.6 Regeling­Tijdelijkdeel
Naam Regeling­Tijdelijkdeel
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling [ 1 ] tijdelijk­Deel­Van: tijdelijk­Deel Regeling­Tijdelijkdeel [ 0 .. * ]
Wijzigbijlage [ 1 ] bevat: tijdelijk­Regelingdeel Regeling­Tijdelijkdeel [ 0 .. * ]
Regeling­Tijdelijkdeel is specialisatie van Regeling

Referentie naar STOP

6.2.13.7 PDFdocument
Naam PDFdocument
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bijlage [ 1 ] bevat: pdf­Document PDFdocument [ 0 .. 1 ]
6.2.13.8 Toelichting op regeltekst
Naam Toelichting op regeltekst
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Toelichting op regeltekst [ 1 ] wid: wid Document­Component [ 1 ]
Toelichting op regeltekst is specialisatie van Toelichtingsrelatie
6.2.13.9 Juridische borging van
Naam Juridische borging van
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Juridische borging van [ 1 ] bevat: object Object [ 1 .. * ]
Informatieobjectversie [ 1 ] juridische­Borging­Van: juridische­Borging­Van Juridische borging van [ 0 .. 1 ]
6.2.13.10 Conditie
Naam Conditie
Definitie

wat is dit? Zie geen definitie in STOP

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Conditie [ 1 ] bevat: artikel Artikel [ 1 ]
Lichaam [ 1 ] bevat: conditie Conditie [ 1 ]
6.2.13.11 Toelichtingsrelatie
Naam Toelichtingsrelatie
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Divisie­Tekst [ 1 ] bevat: toelichting­Op Toelichtingsrelatie [ 0 .. 1 ]
6.2.13.12 Object
Naam Object
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
domein CHARACTERSTRING 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Object [ 1 ] locatie: locatie Locatie [ 0 .. * ]
Juridische borging van [ 1 ] bevat: object Object [ 1 .. * ]
6.2.13.13 Besluit
Naam Besluit
Definitie

Referentie naar STOP

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie CHARACTERSTRING 1
publicatie-ID CHARACTERSTRING 1 .. *
besluit­Status : Besluit­Status 1
- onherroepelijk­Vanaf DATE 0 .. 1
- geschorst­Vanaf DATE 0 .. 1
- toelichting­URL CHARACTERSTRING 0 .. 1
metadata : Besluitmetadata 1
- eindverantwoordelijke Bevoegd­Gezag 1
- informatieobject­Ref CHARACTERSTRING 0 .. *
- maker Bevoegd­Gezag 1
- officiele­Titel CHARACTERSTRING 1
- onderwerp Onderwerp­Lijst 1 .. *
- rechtsgebieden Rechtsgebied­Lijst 0 .. *
- soort­Bestuursorgaan Proxy_Bestuursorgaan 1
- soortprocedure Soortprocedure 1
- citeer­Titel

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

CHARACTERSTRING 0 .. 1
- grondslag Regeling 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluit [ 1 ] bevat: consolidatie-informatie Consolidatie-informatie [ 1 ]
Besluit [ 1 ] bevat: besluitmetadata Besluitmetadata [ 1 ]
Regeling [ 1 ] is­Ingesteld­Door: besluit Besluit [ 1 ]
Regeling [ 0 .. * ] is­Consolidatie­Resultaat­Van: besluit Besluit [ 1 .. * ]
Besluitversie [ 1 .. * ] besluit: besluit Besluit [ 1 ]
6.2.13.14 IMOW proxy
Naam IMOW proxy
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMOW proxy is specialisatie van Object
6.2.13.15 Bevoegd­Gezag
Naam Bevoegd­Gezag
Definitie

Tijdelijk kopie van bevoegd gezag. Moet binnenkort weer naar CIM-TR verwijzen.

Unieke aanduiding bg-code
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bg-code CHARACTERSTRING 1
6.2.13.16 Toelichting op informatieobject
Naam Toelichting op informatieobject
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Toelichting op informatieobject [ 1 ] FRBRExpression: FRBRExpression Informatieobjectversie [ 1 ]
Toelichting op informatieobject is specialisatie van Toelichtingsrelatie
6.2.13.17 Regeling­Vrijetekst
Naam Regeling­Vrijetekst
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wijzigbijlage [ 1 ] regeling­Vrije­Tekst: regeling­Vrije­Tekst Regeling­Vrijetekst [ 0 .. 1 ]
6.2.13.18 Toelichting op GIO
Naam Toelichting op GIO
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Toelichting op GIO [ 1 ] FRBRExpression: FRBRExpression Informatieobjectversie [ 1 ]
Toelichting op GIO is specialisatie van Toelichtingsrelatie
6.2.13.19 Besluittekst
Naam Besluittekst
Definitie

Referentie naar STOP

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluitversie [ 1 ] bevat: besluittekst Besluittekst [ 1 ]
6.2.13.20 Informatieobjectinhoud
Naam Informatieobjectinhoud
Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Informatieobjectversie [ 1 ] informatieobjectinhoud: informatieobjectinhoud Informatieobjectinhoud [ 1 ]
6.2.13.21 Besluit­Klassiek
Naam Besluit­Klassiek
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: regeling Regeling­Klassiek [ 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Klassiek is specialisatie van Besluit

Referentie naar STOP

6.2.14 Referentielijsten

6.2.14.1 Referentielijst soort­Vergunning
Naam soort­Vergunning
6.2.14.1.1 Overzicht referentie elementen
Referentie element Definitie Formaat Card
code CHARACTERSTRING 1
waarde CHARACTERSTRING 1
6.2.14.2 Referentielijst Soort­Regeling
Naam Soort­Regeling
Definitie

STOP Waardelijst

6.2.14.2.1 Overzicht referentie elementen
Referentie element Definitie Formaat Card
code CHARACTERSTRING 1
waarde CHARACTERSTRING 1

6.2.15 Gegevensgroeptypen

6.2.15.1 Gegevensgroep Besluit­Status
Naam Besluit­Status
Definitie

Deze informatie wordt niet op deze manier door het bevoegd gezag aangeleverd maar is een afgeleid gegeven van het procedureverloop. De LVBB levert het op deze manier aan OZON.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- onherroepelijk­Vanaf DATE 0 .. 1
- geschorst­Vanaf DATE 0 .. 1
- toelichting­URL CHARACTERSTRING 0 .. 1
6.2.15.2 Gegevensgroep Kop
Naam Kop
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
6.2.15.3 Gegevensgroep Regelingmetadata
Naam Regelingmetadata
Definitie

Referentie naar STOP

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- eindverantwoordelijke Bevoegd­Gezag 1
- maker Bevoegd­Gezag 0 .. 1
- officiele­Titel CHARACTERSTRING 1
- onderwerp Onderwerp­Lijst 1 .. *
- overheidsdomein Overheidsthema 0 .. *
- rechtsgebied Rechtsgebied­Lijst 0 .. *
- soort­Bestuursorgaan Proxy_Bestuursorgaan 1
- soort­Regeling Soort­Regeling 1
- citeer­Titel

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Regelingmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ]
6.2.15.4 Gegevensgroep Table
Naam Table
6.2.15.5 Gegevensgroep Besluitmetadata
Naam Besluitmetadata
Definitie

Referentie naar STOP

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- eindverantwoordelijke Bevoegd­Gezag 1
- informatieobject­Ref CHARACTERSTRING 0 .. *
- maker Bevoegd­Gezag 1
- officiele­Titel CHARACTERSTRING 1
- onderwerp Onderwerp­Lijst 1 .. *
- rechtsgebieden Rechtsgebied­Lijst 0 .. *
- soort­Bestuursorgaan Proxy_Bestuursorgaan 1
- soortprocedure Soortprocedure 1
- citeer­Titel

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluitmetadata [ 1 ] grondslag: grondslag Regeling [ 0 .. * ]
Besluit [ 1 ] bevat: besluitmetadata Besluitmetadata [ 1 ]
6.2.15.6 Gegevensgroep Inhoud
Naam Inhoud
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begrippenlijst : Begrippenlijst 0 .. *
figuur : Figuur 0 .. *
formule : Formule 0 .. *
groep : Groep 0 .. *
lijst : Lijst 0 .. *
- lijstitems Lijstitem 1 .. *
- lijstaanhef CHARACTERSTRING 1
- expliciet BOOLEAN 1
- ongemarkeerd BOOLEAN 1
table : Table 0 .. *
Al : Al 0 .. *
kadertekst : Kadertekst 0 .. *
tussenkop : Tussenkop 0 .. *
citaat : Citaat 0 .. *
6.2.15.7 Gegevensgroep Formule
Naam Formule
6.2.15.8 Gegevensgroep Groep
Naam Groep
6.2.15.9 Gegevensgroep Kennisgevingmetadata
Naam Kennisgevingmetadata
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- eindverantwoordelijke CHARACTERSTRING 1
- maker CHARACTERSTRING 1
- officiele­Titel CHARACTERSTRING 1
- onderwerp Onderwerp 1 .. *
- mededeling­Over CHARACTERSTRING 0 .. 1
- soort­Kennisgeving Soort­Kennisgeving 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kennisgeving [ 1 ] kennisgevingmetadata: kennisgevingmetadata Kennisgevingmetadata [ 1 ]
6.2.15.10 Gegevensgroep Begrippenlijst
Naam Begrippenlijst
6.2.15.11 Gegevensgroep Figuur
Naam Figuur

6.2.16 Primitieve datatypen

6.2.16.1 Primitief datatype w­Id
Naam w­Id
6.2.16.2 Primitief datatype e­Id
Naam e­Id

6.2.17 Codelijsten

Onderwerp

STOP waardelijst

Onderwerp­Lijst
Rechtsgebied­Lijst

STOP waardelijst

Soortprocedure

STOP waardelijst

Soort­Kennisgeving

STOP waardelijst

Overheidsthema

STOP waardelijst

6.2.18 Attribuut- en relatiesoort details

6.2.18.1 Objecttype details
6.2.18.1.1 Regeling
Gegevensgroeptype Regelingmetadata
Attribuutsoort details Regelingmetadata eindverantwoordelijke
Naam eindverantwoordelijke
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata maker
Naam maker
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata officiele­Titel
Naam officiele­Titel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata onderwerp
Naam onderwerp
Formaat Onderwerp­Lijst
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata overheidsdomein
Naam overheidsdomein
Formaat Overheidsthema
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata rechtsgebied
Naam rechtsgebied
Formaat Rechtsgebied­Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata soort­Bestuursorgaan
Naam soort­Bestuursorgaan
Formaat Proxy_Bestuursorgaan
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata soort­Regeling
Naam soort­Regeling
Formaat Soort­Regeling
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata citeer­Titel
Naam citeer­Titel
Herkomst OP
Definitie

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort grondslag van gegevensgroeptype
Naam grondslag
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
Relatiesoort details Regeling opvolger­Van
Naam opvolger­Van
Gerelateerd objecttype Regeling
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Regeling is­Ingesteld­Door
Naam is­Ingesteld­Door
Gerelateerd objecttype Besluit
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Regeling tijdelijk­Deel­Van
Naam tijdelijk­Deel­Van
Gerelateerd objecttype Regeling­Tijdelijkdeel
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Regeling is­Consolidatie­Resultaat­Van
Naam is­Consolidatie­Resultaat­Van
Gerelateerd objecttype Besluit
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.1.2 Besluit­Compact
Relatiesoort details Besluit­Compact opschrift
Naam opschrift
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Besluit­Compact artikelgewijze­Toelichting
Naam artikelgewijze­Toelichting
Gerelateerd objecttype Artikelgewijze­Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Besluit­Compact motivering
Naam motivering
Gerelateerd objecttype Motivering
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Besluit­Compact bijlage bij besluit
Naam bijlage bij besluit
Gerelateerd objecttype Informatieobjectversie
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Besluit­Compact aanhef
Naam aanhef
Gerelateerd objecttype Aanhef
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Besluit­Compact bijlage
Naam bijlage
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Besluit­Compact toelichting
Naam toelichting
Gerelateerd objecttype Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Besluit­Compact sluiting
Naam sluiting
Gerelateerd objecttype Sluiting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Besluit­Compact wijzigingsbijlage
Naam wijzigingsbijlage
Gerelateerd objecttype Wijzigbijlage
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Relatiesoort details Besluit­Compact lichaam
Naam lichaam
Gerelateerd objecttype Lichaam
Indicatie kardinaliteit 1
6.2.18.1.3 Omgevingsdocument
Attribuutsoort details Omgevingsdocument identificatie
Naam identificatie
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Omgevingsdocument officiele­Titel
Naam officiele­Titel
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.2.18.1.4 Omgevingsvergunning
Attribuutsoort details Omgevingsvergunning referentienummer
Naam referentienummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Omgevingsvergunning type
Naam type
Formaat soort­Vergunning
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Omgevingsvergunning omschrijving
Naam omschrijving
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Omgevingsvergunning IMRO-planidentificatie
Naam IMRO-planidentificatie
Herkomst OP
Definitie het IMRO-plan-ID waar deze vergunning bij hoort/van afwijkt.
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Omgevingsvergunning publicatie-ID
Naam publicatie-ID
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.2.18.1.5 Document­Component
Attribuutsoort details Document­Component identificatie
Naam identificatie
Formaat w­Id
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Document­Component expressie
Naam expressie
Formaat e­Id
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Document­Component Valt onder
Naam Valt onder
Gerelateerd objecttype Document­Component
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.2.18.1.6 Regeling­Tijdelijkdeel
Relatiesoort details Regeling­Tijdelijkdeel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Artikelgewijze­Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Regeling­Tijdelijkdeel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Regeling­Tijdelijkdeel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Lichaam
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Regeling­Tijdelijkdeel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Regeling­Tijdelijkdeel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
6.2.18.1.7 Toelichting op regeltekst
Relatiesoort details Toelichting op regeltekst wid
Naam wid
Gerelateerd objecttype Document­Component
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.1.8 Juridische borging van
Relatiesoort details Juridische borging van bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Object
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.1.9 Conditie
Relatiesoort details Conditie bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Artikel
Indicatie kardinaliteit 1
6.2.18.1.10 Object
Attribuutsoort details Object domein
Naam domein
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Object locatie
Naam locatie
Gerelateerd objecttype Locatie
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.1.11 Besluit
Gegevensgroep Besluit besluit­Status
Naam besluit­Status
Formaat Besluit­Status
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Besluit­Status
Attribuutsoort details Besluit­Status onherroepelijk­Vanaf
Naam onherroepelijk­Vanaf
Formaat DATE
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Besluit­Status geschorst­Vanaf
Naam geschorst­Vanaf
Formaat DATE
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Besluit­Status toelichting­URL
Naam toelichting­URL
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Besluit identificatie
Naam identificatie
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Gegevensgroep Besluit metadata
Naam metadata
Formaat Besluitmetadata
Indicatie kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Besluitmetadata
Attribuutsoort details Besluitmetadata eindverantwoordelijke
Naam eindverantwoordelijke
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata informatieobject­Ref
Naam informatieobject­Ref
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata maker
Naam maker
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata officiele­Titel
Naam officiele­Titel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata onderwerp
Naam onderwerp
Formaat Onderwerp­Lijst
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata rechtsgebieden
Naam rechtsgebieden
Formaat Rechtsgebied­Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata soort­Bestuursorgaan
Naam soort­Bestuursorgaan
Formaat Proxy_Bestuursorgaan
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata soortprocedure
Naam soortprocedure
Formaat Soortprocedure
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata citeer­Titel
Naam citeer­Titel
Herkomst OP
Definitie

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort grondslag van gegevensgroeptype
Naam grondslag
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
Attribuutsoort details Besluit publicatie-ID
Naam publicatie-ID
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Besluit bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Consolidatie-informatie
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Besluit bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Besluitmetadata
Indicatie kardinaliteit 1
6.2.18.1.12 Bevoegd­Gezag
Attribuutsoort details Bevoegd­Gezag bg-code
Naam bg-code
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Ja
6.2.18.1.13 Toelichting op informatieobject
Relatiesoort details Toelichting op informatieobject FRBRExpression
Naam FRBRExpression
Gerelateerd objecttype Informatieobjectversie
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.1.14 Toelichting op GIO
Relatiesoort details Toelichting op GIO FRBRExpression
Naam FRBRExpression
Gerelateerd objecttype Informatieobjectversie
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.1.15 Besluit­Klassiek
Relatiesoort details Besluit­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Klassiek
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Besluit­Klassiek sluiting
Naam sluiting
Gerelateerd objecttype Sluiting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Besluit­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Besluit­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Besluit­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
6.2.18.2 Gegevensgroeptype details
6.2.18.2.1 Gegevensgroeptype Besluit­Status
Attribuutsoort details Besluit­Status onherroepelijk­Vanaf
Naam onherroepelijk­Vanaf
Formaat DATE
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Besluit­Status geschorst­Vanaf
Naam geschorst­Vanaf
Formaat DATE
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Besluit­Status toelichting­URL
Naam toelichting­URL
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.2.18.2.2 Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.2.18.2.3 Gegevensgroeptype Regelingmetadata
Attribuutsoort details Regelingmetadata eindverantwoordelijke
Naam eindverantwoordelijke
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata maker
Naam maker
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata officiele­Titel
Naam officiele­Titel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata onderwerp
Naam onderwerp
Formaat Onderwerp­Lijst
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata overheidsdomein
Naam overheidsdomein
Formaat Overheidsthema
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata rechtsgebied
Naam rechtsgebied
Formaat Rechtsgebied­Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata soort­Bestuursorgaan
Naam soort­Bestuursorgaan
Formaat Proxy_Bestuursorgaan
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata soort­Regeling
Naam soort­Regeling
Formaat Soort­Regeling
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Regelingmetadata citeer­Titel
Naam citeer­Titel
Herkomst OP
Definitie

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort grondslag van gegevensgroeptype
Naam grondslag
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.2.4 Gegevensgroeptype Besluitmetadata
Attribuutsoort details Besluitmetadata eindverantwoordelijke
Naam eindverantwoordelijke
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata informatieobject­Ref
Naam informatieobject­Ref
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata maker
Naam maker
Formaat Bevoegd­Gezag
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata officiele­Titel
Naam officiele­Titel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata onderwerp
Naam onderwerp
Formaat Onderwerp­Lijst
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata rechtsgebieden
Naam rechtsgebieden
Formaat Rechtsgebied­Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata soort­Bestuursorgaan
Naam soort­Bestuursorgaan
Formaat Proxy_Bestuursorgaan
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata soortprocedure
Naam soortprocedure
Formaat Soortprocedure
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Besluitmetadata citeer­Titel
Naam citeer­Titel
Herkomst OP
Definitie

De titel van de Regeling zoals deze wordt gebruikt in aanhalingen.

Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort grondslag van gegevensgroeptype
Naam grondslag
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.2.18.2.5 Gegevensgroeptype Inhoud
Gegevensgroep Inhoud begrippenlijst
Naam begrippenlijst
Formaat Begrippenlijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud figuur
Naam figuur
Formaat Figuur
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud formule
Naam formule
Formaat Formule
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud groep
Naam groep
Formaat Groep
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud lijst
Naam lijst
Formaat Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroeptype Lijst
Gegevensgroep Lijst lijstitems
Naam lijstitems
Formaat Lijstitem
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Gegevensgroeptype Lijstitem
Attribuutsoort details Lijstitem li­Nummer
Naam li­Nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijstitem inhoud
Naam inhoud
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijst lijstaanhef
Naam lijstaanhef
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijst expliciet
Naam expliciet
Formaat BOOLEAN
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Lijst ongemarkeerd
Naam ongemarkeerd
Formaat BOOLEAN
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Gegevensgroep Inhoud table
Naam table
Formaat Table
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud Al
Naam Al
Formaat Al
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud kadertekst
Naam kadertekst
Formaat Kadertekst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud tussenkop
Naam tussenkop
Formaat Tussenkop
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud citaat
Naam citaat
Formaat Citaat
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
6.2.18.2.6 Gegevensgroeptype Kennisgevingmetadata
Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata eindverantwoordelijke
Naam eindverantwoordelijke
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata maker
Naam maker
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata officiele­Titel
Naam officiele­Titel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata onderwerp
Naam onderwerp
Formaat Onderwerp
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata mededeling­Over
Naam mededeling­Over
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kennisgevingmetadata soort­Kennisgeving
Naam soort­Kennisgeving
Formaat Soort­Kennisgeving
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee

6.3 Domein Regeling­Vrijetekst

6.3.1 Objecttypen

6.3.1.1 Regeling­Vrijetekst
Naam Regeling­Vrijetekst
Definitie

Referentie naar STOP

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Regeling­Vrijetekst [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Vrijetekst [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Vrijetekst [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Vrijetekst is specialisatie van Regeling

Referentie naar STOP

6.3.2 Attribuut- en relatiesoort details

6.3.2.1 Objecttype details
6.3.2.1.1 Regeling­Vrijetekst
Relatiesoort details Regeling­Vrijetekst bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Lichaam
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
Relatiesoort details Regeling­Vrijetekst bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
Relatiesoort details Regeling­Vrijetekst bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee

6.4 Domein Regeling­Compact

6.4.1 Objecttypen

6.4.1.1 Regeling­Compact
Naam Regeling­Compact
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Compact is specialisatie van Regeling

Referentie naar STOP

6.4.2 Attribuut- en relatiesoort details

6.4.2.1 Objecttype details
6.4.2.1.1 Regeling­Compact
Relatiesoort details Regeling­Compact bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Regeling­Compact bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Regeling­Compact bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Artikelgewijze­Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Regeling­Compact bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Regeling­Compact bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Lichaam
Indicatie kardinaliteit 1

6.5 Domein Regeling­Klassiek

6.5.1 Objecttypen

6.5.1.1 Regeling­Klassiek
Naam Regeling­Klassiek
Definitie

Referentie naar STOP

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: aanhef Aanhef [ 0 .. 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: regeling Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: regeling Regeling­Klassiek [ 1 ]
Regeling­Klassiek is specialisatie van Regeling

Referentie naar STOP

6.5.2 Attribuut- en relatiesoort details

6.5.2.1 Objecttype details
6.5.2.1.1 Regeling­Klassiek
Relatiesoort details Regeling­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Regeling­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Aanhef
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Regeling­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Regeling­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Sluiting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Regeling­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Lichaam
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Regeling­Klassiek bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Artikelgewijze­Toelichting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1

6.6 Domein Kennisgeving

6.6.1 Objecttypen

6.6.1.1 Kennisgeving
Naam Kennisgeving
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kennisgeving [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Kennisgeving [ 1 ] kennisgevingmetadata: kennisgevingmetadata Kennisgevingmetadata [ 1 ]
Kennisgeving [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]

6.6.2 Gegevensgroeptypen

6.6.2.1 Gegevensgroep Al
Naam Al
6.6.2.2 Gegevensgroep Citaat
Naam Citaat
6.6.2.3 Gegevensgroep Tussenkop
Naam Tussenkop
6.6.2.4 Gegevensgroep Kadertekst
Naam Kadertekst

6.6.3 Attribuut- en relatiesoort details

6.6.3.1 Objecttype details
6.6.3.1.1 Kennisgeving
Relatiesoort details Kennisgeving bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Lichaam
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Kennisgeving kennisgevingmetadata
Naam kennisgevingmetadata
Gerelateerd objecttype Kennisgevingmetadata
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Kennisgeving bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Opschrift
Indicatie kardinaliteit 1

6.7 Domein Tekst

6.7.1 Objecttypen

6.7.1.1 Sluiting
Naam Sluiting
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluit­Compact [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Bijlage [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Motivering [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 1 ]
Toelichting [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
6.7.1.2 Regeling­Compact
Naam Regeling­Compact
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wijzigbijlage [ 1 ] Regeling­Compact: Regeling­Compact Regeling­Compact [ 0 .. 1 ]
6.7.1.3 Bijlage
Naam Bijlage
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
subtitel CHARACTERSTRING 0 .. 1
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bijlage [ 1 ] bevat: pdf­Document PDFdocument [ 0 .. 1 ]
Bijlage [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Bijlage [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 0 .. * ]
Besluit­Compact [ 1 ] bijlage: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Vrijetekst [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Motivering [ 1 ] bijlage: bijlage Bijlage [ 1 ]
Toelichting [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Bijlage is specialisatie van Document­Component
6.7.1.4 Artikel
Naam Artikel
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
inhoud : Inhoud 0 .. 1
- begrippenlijst Begrippenlijst 0 .. *
- figuur Figuur 0 .. *
- formule Formule 0 .. *
- groep Groep 0 .. *
- lijst Lijst 0 .. *
- table Table 0 .. *
- Al Al 0 .. *
- kadertekst Kadertekst 0 .. *
- tussenkop Tussenkop 0 .. *
- citaat Citaat 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Artikel [ 1 ] bevat: lid Lid [ 0 .. * ]
Conditie [ 1 ] bevat: artikel Artikel [ 1 ]
Lichaam [ 1 ] bevat: artikel Artikel [ 1 .. * ]
Artikel is specialisatie van Document­Component
6.7.1.5 Subsubparagraaf
Naam Subsubparagraaf
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: subsubparagraaf Subsubparagraaf [ 0 .. * ]
Subsubparagraaf is specialisatie van Document­Component
6.7.1.6 Inhoudsopgave
Naam Inhoudsopgave
Indicatie abstract object Nee
6.7.1.7 Divisie­Tekst
Naam Divisie­Tekst
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
inhoud Inhoud 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 0 .. 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Divisie­Tekst [ 1 ] bevat: toelichting­Op Toelichtingsrelatie [ 0 .. 1 ]
Divisie [ 1 ] bevat: divisietekst Divisie­Tekst [ 1 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: divisietekst Divisie­Tekst [ 1 .. * ]
Divisie­Tekst is specialisatie van Document­Component
6.7.1.8 Titel
Naam Titel
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: titel Titel [ 0 .. * ]
Titel is specialisatie van Document­Component
6.7.1.9 Divisie
Naam Divisie
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Divisie [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 0 .. * ]
Divisie [ 1 ] bevat: divisietekst Divisie­Tekst [ 1 .. * ]
Bijlage [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 0 .. * ]
Algemene­Toelichting [ 1 ] divisie: divisie Divisie [ 0 .. 1 ]
Motivering [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 1 ]
Inleidende­Tekst [ 0 .. * ] divisie: divisie Divisie [ 1 ]
Artikelgewijze­Toelichting [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 1 ]
Lichaam [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 0 .. * ]
Divisie is specialisatie van Document­Component
6.7.1.10 Conditie
Naam Conditie
Indicatie abstract object Nee
6.7.1.11 Regeling­Mutatie
Naam Regeling­Mutatie
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wijzigactie Wijzigactie 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wijzigartikel [ 1 ] bevat: regeling­Mutatie Regeling­Mutatie [ 1 .. * ]
Wijzigbijlage [ 1 ] Regeling­Mutatie: Regeling­Mutatie Regeling­Mutatie [ 0 .. 1 ]
6.7.1.12 Algemene­Toelichting
Naam Algemene­Toelichting
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Algemene­Toelichting [ 1 ] divisie: divisie Divisie [ 0 .. 1 ]
Toelichting [ 1 ] algemene­Toelichting: algemene­Toelichting Algemene­Toelichting [ 0 .. 1 ]
6.7.1.13 Begrippenlijst
Naam Begrippenlijst
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
term CHARACTERSTRING 1
definitie CHARACTERSTRING 1
li­Nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Begrippenlijst is specialisatie van Document­Component
6.7.1.14 Motivering
Naam Motivering
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
subtitel CHARACTERSTRING 0 .. 1
kop : Kop 0 .. 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Motivering [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 1 ]
Motivering [ 1 ] bijlage: bijlage Bijlage [ 1 ]
Motivering [ 1 ] sluiting: sluiting Sluiting [ 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] motivering: motivering Motivering [ 1 ]
6.7.1.15 Wijzigartikel
Naam Wijzigartikel
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wat CHARACTERSTRING 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wijzigartikel [ 1 ] bevat: regeling­Mutatie Regeling­Mutatie [ 1 .. * ]
Wijzigartikel [ 1 ] wijzigbijlage: wijzigbijlage Wijzigbijlage [ 1 ]
Lichaam [ 1 ] bevat: wijzigartikel Wijzigartikel [ 1 .. * ]
6.7.1.16 Hoofdstuk
Naam Hoofdstuk
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: hoofdstuk Hoofdstuk [ 1 .. * ]
Hoofdstuk is specialisatie van Document­Component
6.7.1.17 Afdeling
Naam Afdeling
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: afdeling Afdeling [ 0 .. * ]
Afdeling is specialisatie van Document­Component
6.7.1.18 Inleidende­Tekst
Naam Inleidende­Tekst
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 1
inhoud CHARACTERSTRING 0 .. 1
kop : Kop 0 .. 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Inleidende­Tekst [ 0 .. * ] divisie: divisie Divisie [ 1 ]
Inleidende­Tekst is specialisatie van Document­Component
6.7.1.19 Artikelgewijze­Toelichting
Naam Artikelgewijze­Toelichting
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Artikelgewijze­Toelichting [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] artikelgewijze­Toelichting: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Toelichting [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
6.7.1.20 Inwerkingtredingartikel
Naam Inwerkingtredingartikel
Indicatie abstract object Nee
6.7.1.21 Wijzigbijlage
Naam Wijzigbijlage
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wijzigbijlage [ 1 ] bevat: tijdelijk­Regelingdeel Regeling­Tijdelijkdeel [ 0 .. * ]
Wijzigbijlage [ 1 ] Regeling­Compact: Regeling­Compact Regeling­Compact [ 0 .. 1 ]
Wijzigbijlage [ 1 ] regeling­Vrije­Tekst: regeling­Vrije­Tekst Regeling­Vrijetekst [ 0 .. 1 ]
Wijzigbijlage [ 1 ] Regeling­Mutatie: Regeling­Mutatie Regeling­Mutatie [ 0 .. 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] wijzigingsbijlage: wijzigingsbijlage Wijzigbijlage [ 1 .. * ]
Wijzigartikel [ 1 ] wijzigbijlage: wijzigbijlage Wijzigbijlage [ 1 ]
6.7.1.22 Toelichting
Naam Toelichting
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
subtitel CHARACTERSTRING 0 .. 1
kop : Kop 0 .. 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Toelichting [ 1 ] bevat: bijlage Bijlage [ 0 .. * ]
Toelichting [ 1 ] bevat: artikelgewijze­Toelichting Artikelgewijze­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Toelichting [ 1 ] algemene­Toelichting: algemene­Toelichting Algemene­Toelichting [ 0 .. 1 ]
Toelichting [ 1 ] bevat: sluiting Sluiting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Compact [ 1 ] toelichting: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: toelichting Toelichting [ 0 .. 1 ]
6.7.1.23 Subparagraaf
Naam Subparagraaf
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: subparagraaf Subparagraaf [ 0 .. * ]
Subparagraaf is specialisatie van Document­Component
6.7.1.24 Lichaam
Naam Lichaam
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
conditie

Het attribuut Conditie beschrijft wat de verhouding is tussen dit tijdelijk deel en de hoofdregeling.

CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: titel Titel [ 0 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: divisie Divisie [ 0 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: afdeling Afdeling [ 0 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: wijzigartikel Wijzigartikel [ 1 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: subsubparagraaf Subsubparagraaf [ 0 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: divisietekst Divisie­Tekst [ 1 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: conditie Conditie [ 1 ]
Lichaam [ 1 ] bevat: paragraaf Paragraaf [ 0 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: artikel Artikel [ 1 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: subparagraaf Subparagraaf [ 0 .. * ]
Lichaam [ 1 ] bevat: hoofdstuk Hoofdstuk [ 1 .. * ]
Besluit­Compact [ 1 ] lichaam: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Vrijetekst [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Kennisgeving [ 1 ] bevat: lichaam Lichaam [ 1 ]
Lichaam is specialisatie van Document­Component
6.7.1.25 Paragraaf
Naam Paragraaf
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
vervallen BOOLEAN 0 .. 1
gereserveerd BOOLEAN 0 .. 1
kop : Kop 1
- label CHARACTERSTRING 0 .. 1
- nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- opschrift CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Lichaam [ 1 ] bevat: paragraaf Paragraaf [ 0 .. * ]
Paragraaf is specialisatie van Document­Component
6.7.1.26 Begrip
Naam Begrip
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
term CHARACTERSTRING 1
definitie CHARACTERSTRING 1
li­Nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Begrip is specialisatie van Document­Component
6.7.1.27 Aanhef
Naam Aanhef
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluit­Compact [ 1 ] aanhef: aanhef Aanhef [ 0 .. 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: aanhef Aanhef [ 0 .. 1 ]
6.7.1.28 Lid
Naam Lid
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
lidnummer CHARACTERSTRING 1
inhoud : Inhoud 1
- begrippenlijst Begrippenlijst 0 .. *
- figuur Figuur 0 .. *
- formule Formule 0 .. *
- groep Groep 0 .. *
- lijst Lijst 0 .. *
- table Table 0 .. *
- Al Al 0 .. *
- kadertekst Kadertekst 0 .. *
- tussenkop Tussenkop 0 .. *
- citaat Citaat 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Artikel [ 1 ] bevat: lid Lid [ 0 .. * ]
Lid is specialisatie van Document­Component
6.7.1.29 Regeling­Opschrift
Naam Regeling­Opschrift
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Besluit­Compact [ 1 ] opschrift: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Tijdelijkdeel [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Besluit­Klassiek [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Vrijetekst [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Compact [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]
Regeling­Klassiek [ 1 ] bevat: regeling Regeling­Opschrift [ 1 ]
Kennisgeving [ 1 ] bevat: opschrift Regeling­Opschrift [ 1 ]

6.7.2 Gegevensgroeptypen

6.7.2.1 Gegevensgroep Lijst
Naam Lijst
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- lijstitems Lijstitem 1 .. *
- lijstaanhef CHARACTERSTRING 1
- expliciet BOOLEAN 1
- ongemarkeerd BOOLEAN 1
6.7.2.2 Gegevensgroep Lijstitem
Naam Lijstitem
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- li­Nummer CHARACTERSTRING 0 .. 1
- inhoud CHARACTERSTRING 0 .. 1

6.7.3 Enumeraties

Wijzigactie

6.7.4 Attribuut- en relatiesoort details

6.7.4.1 Objecttype details
6.7.4.1.1 Bijlage
Gegevensgroep Bijlage kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Bijlage subtitel
Naam subtitel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bijlage vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bijlage gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Bijlage bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype PDFdocument
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Bijlage bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Sluiting
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Relatiesoort details Bijlage bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Divisie
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
6.7.4.1.2 Artikel
Gegevensgroep Artikel kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Gegevensgroep Artikel inhoud
Naam inhoud
Formaat Inhoud
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Gegevensgroeptype Inhoud
Gegevensgroep Inhoud begrippenlijst
Naam begrippenlijst
Formaat Begrippenlijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud figuur
Naam figuur
Formaat Figuur
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud formule
Naam formule
Formaat Formule
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud groep
Naam groep
Formaat Groep
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud lijst
Naam lijst
Formaat Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroeptype Lijst
Gegevensgroep Lijst lijstitems
Naam lijstitems
Formaat Lijstitem
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Gegevensgroeptype Lijstitem
Attribuutsoort details Lijstitem li­Nummer
Naam li­Nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijstitem inhoud
Naam inhoud
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijst lijstaanhef
Naam lijstaanhef
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijst expliciet
Naam expliciet
Formaat BOOLEAN
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Lijst ongemarkeerd
Naam ongemarkeerd
Formaat BOOLEAN
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Gegevensgroep Inhoud table
Naam table
Formaat Table
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud Al
Naam Al
Formaat Al
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud kadertekst
Naam kadertekst
Formaat Kadertekst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud tussenkop
Naam tussenkop
Formaat Tussenkop
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud citaat
Naam citaat
Formaat Citaat
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Attribuutsoort details Artikel vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Artikel gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Artikel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Lid
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
6.7.4.1.3 Subsubparagraaf
Gegevensgroep Subsubparagraaf kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Subsubparagraaf vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Subsubparagraaf gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.7.4.1.4 Divisie­Tekst
Gegevensgroep Divisie­Tekst kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Divisie­Tekst vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Gegevensgroep Divisie­Tekst inhoud
Naam inhoud
Formaat Inhoud
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Gegevensgroeptype Inhoud
Gegevensgroep Inhoud begrippenlijst
Naam begrippenlijst
Formaat Begrippenlijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud figuur
Naam figuur
Formaat Figuur
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud formule
Naam formule
Formaat Formule
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud groep
Naam groep
Formaat Groep
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud lijst
Naam lijst
Formaat Lijst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroeptype Lijst
Gegevensgroep Lijst lijstitems
Naam lijstitems
Formaat Lijstitem
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Gegevensgroeptype Lijstitem
Attribuutsoort details Lijstitem li­Nummer
Naam li­Nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijstitem inhoud
Naam inhoud
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijst lijstaanhef
Naam lijstaanhef
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Lijst expliciet
Naam expliciet
Formaat BOOLEAN
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Lijst ongemarkeerd
Naam ongemarkeerd
Formaat BOOLEAN
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Gegevensgroep Inhoud table
Naam table
Formaat Table
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud Al
Naam Al
Formaat Al
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud kadertekst
Naam kadertekst
Formaat Kadertekst
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud tussenkop
Naam tussenkop
Formaat Tussenkop
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroep Inhoud citaat
Naam citaat
Formaat Citaat
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Attribuutsoort details Divisie­Tekst gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Divisie­Tekst bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Toelichtingsrelatie
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
6.7.4.1.5 Titel
Gegevensgroep Titel kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Titel vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Titel gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.7.4.1.6 Divisie
Gegevensgroep Divisie kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Divisie vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Divisie gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Divisie bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Divisie
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Divisie bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Divisie­Tekst
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
6.7.4.1.7 Regeling­Mutatie
Attribuutsoort details Regeling­Mutatie wijzigactie
Naam wijzigactie
Formaat Wijzigactie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.7.4.1.8 Algemene­Toelichting
Gegevensgroep Algemene­Toelichting kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Algemene­Toelichting divisie
Naam divisie
Gerelateerd objecttype Divisie
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
6.7.4.1.9 Begrippenlijst
Attribuutsoort details Begrippenlijst term
Naam term
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Begrippenlijst definitie
Naam definitie
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Begrippenlijst li­Nummer
Naam li­Nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.7.4.1.10 Motivering
Gegevensgroep Motivering kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Motivering subtitel
Naam subtitel
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Motivering bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Divisie
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Motivering bijlage
Naam bijlage
Gerelateerd objecttype Bijlage
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Motivering sluiting
Naam sluiting
Gerelateerd objecttype Sluiting
Indicatie kardinaliteit 1
6.7.4.1.11 Wijzigartikel
Gegevensgroep Wijzigartikel kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Wijzigartikel wat
Naam wat
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Wijzigartikel bevat
Naam bevat
Gerelateerd objecttype Regeling­Mutatie
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Relatiesoort details Wijzigartikel wijzigbijlage
Naam wijzigbijlage
Gerelateerd objecttype Wijzigbijlage
Indicatie kardinaliteit 1
6.7.4.1.12 Hoofdstuk
Gegevensgroep Hoofdstuk kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Hoofdstuk vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Hoofdstuk gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.7.4.1.13 Afdeling
Gegevensgroep Afdeling kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Afdeling vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Afdeling gereserveerd
Naam gereserveerd
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
6.7.4.1.14 Inleidende­Tekst
Gegevensgroep Inleidende­Tekst kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Inleidende­Tekst vervallen
Naam vervallen
Formaat BOOLEAN
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, oftewel het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Inleidende­Tekst inhoud
Naam inhoud
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Relatiesoort details Inleidende­Tekst divisie
Naam divisie
Gerelateerd objecttype Divisie
Indicatie kardinaliteit 1
6.7.4.1.15 Artikelgewijze­Toelichting
Gegevensgroep Artikelgewijze­Toelichting kop
Naam kop
Formaat Kop
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.
Gegevensgroeptype Kop
Attribuutsoort details Kop label
Naam label
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop nummer
Naam nummer
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Attribuutsoort details Kop opschrift
Naam opschrift
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen w