Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties binnen de context van de DSO-LV: versie 1.0

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/def-im-dso-cim-op-20240123
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/dso-cim-op/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/dso-cim-op/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/cv-im-dso-cim-op-20231109
Redacteurs:
Paul Janssen (Geonovum)
Wilko Quak (Geonovum)
Auteur:
Paul Janssen (Geonovum)
Doe mee:
GitHub Geonovum/dso-cim-op
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf


Samenvatting

Binnen DSO worden verschillende informatiedomeinen onderkend: elk informatiedomein groepeert informatieobjecten met maximale samenhang en vormt logische bouwblokken voor de informatievoorziening van DSO.

Dit document bevat de vastlegging en beschrijving van het Conceptuele Informatiemodel Officiële Publicaties bekeken vanuit het DSO-LV perspectief.

Binnen de context van de LVBB beschrijft de STOP standaard het informatiekundig perspectief en binnen DSO-LV is CIM-OW de leidende informatiestandaard. Maar voor een effectieve ontsluiting van het dataproduct omgevingsdocument is een gedeeltelijke combinatie van beide en een afhankelijkheid van beide nodig. Het CIM-OP beschrijft die combinatie en afhankelijkheid vanuit het perspectief van de DSO-LV. Deze wordt in dit document de view van DSO-LV op STOP genoemd.

Het CIM-OP heeft als algemene use case (gebruikstoepassing) om informatiekundige relaties te leggen tussen functionaliteiten in de DSO-LV en de gegevens binnen STOP.

CIM-OP bevat de volgende componenten:

CIM-OP volgt de regels voor opstellen van een informatiemodel zoals vastgelegd in de MIM standaard en wordt uitgedrukt in UML.

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Voorwoord

Dit document is tot stand gekomen binnen het programma DSO-Omgevingswet. Het bevat de vastlegging en beschrijving van het Conceptuele Informatiemodel Officiële Publicaties bekeken vanuit het DSO-LV perspectief. Het bevat in die zin de specificaties van het algemene STOP model die een rol spelen bij de implementatie van STOP in relatie tot CIM-OW in de DSO-LV. Het is daarmee uitdrukkelijk geen vervanging van de beschrijving van STOP zoals die door KOOP wordt beheerd.

2. Inleiding

2.1 Algemeen: Conceptuele Informatiemodellen van het DSO

In een stelsel van samenhangende voorzieningen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is semantische interoperabiliteit essentieel om de verschillende stelselonderdelen in staat te stellen relevante informatie op een betekenisvolle manier met elkaar uit te wisselen. Voor de dienstverlening rondom de Omgevingswet moet altijd duidelijk zijn welke betekenis wordt toegekend aan woorden (begrippenkader) en wat de relatie is tussen begrippen, vanuit de inhoud van die begrippen (semantische relaties). Dit modelleren we in conceptuele informatiemodellen (CIM) die een relatief stabiel raamwerk voor het werken onder architectuur en de basis voor de implementatie biedt.

Noot

Binnen DSO worden verschillende informatiedomeinen onderkend: elk informatiedomein groepeert informatieobjecten met maximale samenhang en vormt logische bouwblokken voor de informatievoorziening van DSO.
De informatiedomeinen zijn de basis voor de indeling van de informatiemodellen. Elk informatiedomein wordt op conceptueel niveau beschreven door een conceptueel informatiemodel (CIM) dat richting geeft aan de uitwerking van het informatiedomein en de samenhang met aanpalende domeinen borgt.

Figuur 1 Samenhang tussen conceptuele informatiemodellen binnnen DSO.

De onderstaande conceptuele informatiemodellen zijn beschikbaar. De modellen zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en de links kunnen zowel naar ontwikkel- als publicatieversies verwijzen.

Alhoewel elk conceptueel informatiemodel één informatiedomein afbeeldt, zijn er dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen de verschillende domeinen. De conceptuele informatiemodellen worden derhalve in samenhang beheert en ontwikkelt, teneinde de semantische interoperabiliteit in en met het DSO te kunnen waarborgen. Dit document bevat de vastlegging en beschrijving van het Conceptuele Informatiemodel Officiële Publicaties (CIM-OP).

2.2 CIM-OP

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt als serviceproduct de tekstuele en ruimtelijke informatie van omgevingsdocumenten ontsloten. Dit serviceproduct is datagericht en legt de focus op de geannoteerde informatie. De informatie waarmee een omgevingsdocument bevraagbaar en analyseerbaar wordt gemaakt in een digitale omgeving. De locatie, of geo-informatie, is voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Landelijke Voorziening (DSO-LV) de basis voor het weergeven en bevraagbaar maken van een omgevingsdocument. De compleetheid van de informatie van een omgevingsdocument vanuit het perspectief van de opsteller is pas gegarandeerd als ook de bijbehorende inhoud van de artikelen of tekstonderdelen wordt weergegeven. Tekst, annotatie en locatie vormen in hun drie-eenheid de volledige informatie die de opsteller tracht over te brengen. Voor de tekst en de juridische informatie ligt de focus bij de Standaard Officiële Publicaties (STOP) [STOP20]; deze standaard wordt beheerd door KOOP. Voor annotatie en locatie-gericht bevragen bij de standaard Informatiemodel Omgevingsdocumenten (IMOW) [IMOW], beheerd door Geonovum.

Vanuit het perspectief van het DSO-LV is er een view nodig op STOP waarbij het STOP model gedefinieerd wordt vanuit de functionaliteit die voor de DSO-LV nodig is. Deze view wordt gespecificeerd met dit Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties (CIM-OP). Het CIM-OP is een UML informatiemodel dat op conceptueel niveau STOP in relatie brengt tot het CIM-OW en de toepassing daarvan in de DSO-LV. Alle voor de DSO-LV benodigde en in STOP aanwezige semantiek en functionaliteit is in het CIM-OP beschreven. CIM-OP is conceptueel in de zin dat het alleen op conceptueel niveau de informatie beschrijft en geen implementatiespecificatie is. Het staat wat dat betreft naast en los van de in het DSO opgenomen implementatiespecificaties.

CIM-OP volgt de regels voor opstellen van een informatiemodel zoals vastgelegd in de MIM standaard en wordt uitgedrukt in UML.

3. Toepassingsgebied

Het inhoudelijke toepassingsgebied van CIM-OP is de view van de DSO-LV op de STOP standaard. Het bevat de inhoud van STOP die van belang is voor een goede informatiekundige specificatie van omgevingsdocumenten in de DSO-LV.

CIM-OP refereert aan STOP 2.0 Release Candidate [STOP20].

CIM-OP bevat de volgende componenten:

Voor al deze componenten geldt dat alleen de DSO-LV view op deze componenten wordt gegeven. De informatiemodellen worden conform [MIM] beschreven en zijn opgesteld in UML. Er is geen objectcatalogus opgenomen. Voor de definities van informatielementen wordt verwezen naar de STOP documentatie [STOP20].

4. Overzicht

4.1 Naam en Acroniemen

CIM-OP: Conceptueel Informatiemodel Officiële Publicaties binnen de context van de DSO-LV.

4.2 Informele beschrijving

4.2.1 Definitie

Een aantal begrippen omvat de definitie van het domein van het Conceptuel Informatiemodel Officiële Publicaties (CIM-OP).

STOP: Standaard Officiële Publicaties

Officiële Publicatie: De bekendmaking in een Officieel publicatieblad. (Bron STOP).

Publicatieblad: Een van de bekendmakingsbladen waarin de officiële publicaties bekend gemaakt worden. (Bron STOP).

DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet

LVBB: De landelijke voorziening voor het bekendmaken en beschikbaar stellen van besluiten (officiele publicaties)

DSO-LV: De landelijke voorziening voor het digitaal ondersteunen van de Omgevingswet

CIM-OP bekijkt de informatiekundige inhoud van dit domein in zoverre dat dit in STOP is uitgewerkt en een rol speelt binnen het functioneren van de DSO-LV.

4.2.2 Beschrijving

CIM-OP beschrijft de integratie van de informatie, data, van de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) en de landelijke voorziening DSO-LV.

Voor het beeld van die integratie of beter koppeling is het goed om een beeld van beide voorzieningen te hebben. We maken daarbij gebruik van beschrijvingen zoals ze zijn opgenomen in het DSO architectuur document DSO-LV/LVBB diensten en informatiestromen per applicatiecluster.

LVBB

De landelijke voorzieningen voor het bekendmaken en beschikbaarstellen van officiele publicaties. De LVBB ontvangt alle besluiten van het bevoegd gezag, maakt daar officiële bekendmakingen van en stelt de nieuwe toestanden van geconsolideerde regelingen samen. De toestanden die hier ontstaan moeten planmatig worden doorgeleverd aan DSO-LV en op verzoek ook worden terug geleverd aan het bevoegd gezag.

Figuur 2 Context applicatiecluster Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen (LVBB) (bron: [OGAS])

Ozon

Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuwe regelingversies en zorgt voor validatie, objectvorming en registratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverd via API’s die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.

Figuur 3 Context applicatiecluster Objectgerichte Ontsluiting Omgevingsdocumenten (Ozon) (bron: [OGAS])

In onderstaand figuur wordt een overzicht gegeven van de informatie-uitwisseling tussen verschillende componenten inclusief de LVBB en de DSO-LV met Ozon.

Figuur 4 Overzicht informatie-uitwisseling tussen LVBB en DSO-LV (bron: [OGAS])

Binnen de context van de LVBB beschrijft de STOP standaard het informatiekundig perspectief en binnen DSO-LV is CIM-OW en IMOW de leidende informatiestandaard. Maar voor een effectieve ontsluiting van het dataproduct omgevingsdocument is een gedeeltelijke combinatie van beide en een afhankelijkheid van beide nodig. Het CIM-OP beschrijft die combinatie en afhankelijkheid vanuit het perspectief van de DSO-LV. Deze wordt in dit document de view van DSO-LV op STOP genoemd.

Onderstaand figuur geeft op hoofdlijn de relatie tussen kern-objecttypen uit CIM-OP en CIM-OW.

Figuur 5 Relatie tussen kern-objecttypen uit CIM-OP en CIM-OW
4.2.2.1 Use-cases voor CIM-OP

Het CIM-OP heeft als algemene use case (gebruikstoepassing) het vastleggen van informatiekundige relaties tussen functionaliteiten in de DSO-LV en de gegevens binnen STOP. Om dit concreter te maken is hier beneden een lijst opgenomen met specifieke use cases of vragen die door CIM-OP beantwoord moeten worden.

 • Ideeënontwikkeling voor de samenhang en afstemming tussen STOP en CIM-OW.
 • Ideeënontwikkeling voor de CIM-OW gerichte functionaliteit in DSO-LV inclusief bevragings- en presentatiefunctionaliteit gerelateerd aan STOP.

Voorbeeld van een aantal specifieke situaties waar de CIM-OP informatietechnisch kan ondersteunen:

 • De relatie tussen CIM-OW objecten en besluiten moet traceerbaar zijn. Als een gebruiker vanuit de viewer op de tekst van een artikel klikt is het zinvol om uiteindelijk uit kunnen komen bij de wetstechnische informatie in het LVBB. Hiervoor moet er uit het CIM-OW een koppeling kunnen worden gelegd naar de juiste objecten in het CIM-OP.
 • Als het bevoegd gezag twee besluiten neemt op basis van dezelfde regelingversie is er sprake van samenloop. In dat geval moet het bevoegd gezag los een consolidatie aanleveren. Hoe dit moet, en welke OW-objecten horen daar bij.
 • Het intrekken van een regeling (via een besluit) moet leiden tot het niet meer hebben van gerelateerde CIM-OW objecten DSO-LV.
 • Consolidatie van CIM-OW objecten moet traceerbaar zijn naar besluiten.
 • Relatie tussen regelingversie en CIM-OW object moet traceerbaar zijn.(mogelijk via wid van tekstobjecten).
 • ...

4.3 Normatieve referenties

CIM-OP verwijst normatief naar een aantal standaarden.

4.4 Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd.

In dit document worden naast een paar modelobjecten specifiek voor de STOP - CIM-OW relatie geen nieuwe termen gedefinieerd die niet in gerefereerde documenten zijn beschreven.

4.5 Symbolen en afkortingen

5. Uitgangspunten voor modellering

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van CIM-OP:

Indien modellen voornamelijk bedoeld zijn om de bredere context aan te geven is dat kenbaar gemaakt door het label (Context).

5.1 UML diagrammen en objectdefinities

In het volgende hoofdstuk is de gegevensdefinitie opgenomen van het CIM-OP model. Het model is opgedeeld in een aantal onderdelen:

Bij elk model is een korte uitleg opgenomen. In die uitleg is indien relevant ook een referentie naar de STOP documentatie opgenomen.

De modellen zijn conceptueel en geven de DSO-LV view op STOP weer. De informatie-elementen zijn toegepast in metaklassen (o.a. objecttypen, attributen, relaties) die voor deze DSO-LV view handig zijn en niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met de metaklassen in STOP. De relaties tussen objecttypen zijn over het algemeen aggregatierelaties met de naam 'bevat'. De associatieeinden hebben in de regel dezelfde naam als het doel of de bron van de relatie. Dit is bijna overal uniform toegepast en komt niet overeen met STOP maar is voor de DSO-LV view voldoende.

Bij een aantal diagrammen is er een legenda opgenomen. Dit is een algemene legenda en het kan zijn dat specifieke legenda-eenheden niet in een specifiek diagram voorkomen. De kleuren hebben geen informatiekundige betekenis in het UML en zijn alleen om het model inzichtelijker te maken.

Figuur 6 Legenda die bij een aantal diagrammen wordt toegepast.

CIM-OP: Regulier onderdeel van CIM-OP
Specifiek deel CIM-OP: Een onderdeel van CIM-OP dat in dit diagram specifiek aandacht krijgt
Specifiek voor DSO-LV: Een onderdeel dat door DSO-LV is toegevoegd en niet in STOP voorkomt
CIM-OW: Een onderdeel van CIM-OW dat van belang is voor dit diagram
Extern model: Een onderdeel van een extern model dat van belang is voor dit diagram

Noot

6. Gegevensdefinitie

6.1 Model CIM-OP

6.1.1 CIM-OP - Model officiële publicaties - overzicht

Diagram 
            UML diagram van officiële publicaties.
            Een officiële publicatie kent verschillende typen en wordt gepubliceerd in een publicatieblad. Een officiële publicatie wordt automatisch gegenereerd uit een door het bevoegd gezag aangeleverde instrumentversie.
            STOP bevat modellen voor zowel de versie van het instrument die door het bevoegd gezag wordt aangeleverd en de publicatie daarvan in het publicatieblad.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 7 CIM-OP - Model officiële publicaties
BekendmakingOfficiële-publicatieversieInformatieobjectversieRectificatieversieKennisgevingversieMededelingversieBesluitversieRectificatieTerinzageleggingMededelingKennisgevingInstrumentversieInstrumentOfficiële publicatiePublicatieblad

UML diagram van officiële publicaties.

Een officiële publicatie kent verschillende typen en wordt gepubliceerd in een publicatieblad. Een officiële publicatie wordt automatisch gegenereerd uit een door het bevoegd gezag aangeleverde instrumentversie.

STOP bevat modellen voor zowel de versie van het instrument die door het bevoegd gezag wordt aangeleverd en de publicatie daarvan in het publicatieblad.

Referentie naar STOP

6.1.2 FRBRmodel - overzicht

Diagram 
            STOP hanteert als basismodel voor instrumenten het model voor Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR. STOP legt dit model uit in de paragraaf over het 
               
                 FRBR model
               
              . FRBR als basismodel heeft een impact op het lezen en begrijpen van het STOP UML en de data implementatie die er van wordt afgeleid.
            De basiselementen zijn een Work, een Expression en een Manifestation. Gerelateerd aan STOP is een Work een Instrument, een Expression een Instrumentversie en een Serialisatie een Manifestation. Een Instrument is een type regeling, bijvoorbeeld het omgevingsplan (als instrument), een Instrumentversie zijn alle (mogelijk in de tijd opvolgende) versies van een specifiek omgevingsplan en de Serialisatie is een bestand of de data van een specifiek omgevingsplan.
            Belangrijk is dat een Instrument en alle versies van dat Instrument samen de informatie bevatten van één specifiek instrument. Dus het omgevingsplan Y van de gemeente X bevat de informatie van alle versies van dat omgevingsplan die op dat moment bekend zijn. Is informatie over een specifieke versie in de tijd nodig dan moet de versie met dat tijdstempel worden bevraagd.
            Conceptueel betekent dit dat op het niveau van Instrument alle niet in de tijd veranderlijke kenmerken zijn opgenomen en dat bij Instrumentversie de kenmerken zijn opgenomen die een versie bepalen en dus wel over versies kunnen verschillen.In de afzonderlijke modellen van het CIM-OP is het FRBR model herkenbaar door aan te geven dat een Instrumentversie een expressie is die een werk (een Instrument) realiseert en door de toekenning van wId's (work id) en eId's (expressie Id).
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
               
              
            
            
            
              Toekennen van identificatie: Om de relatie tussen instrumenten en versie van instrumenten te onderhouden wordt er aan een instrument een AKN work identifier toegekend en aan een instrumentversie een AKN expressie identifier. 
            Deze systematiek wordt ook voor onderdelen van een instrument gebruikt zonder dat deze een prefix 'versie' hebben. Onderdelen van een expressie (Hoofdstuk, paragraaf, artikel, etc.) hebben altijd zowel een wId als een eId. De wId is de 'work' identificatie van betreffend onderdeel en de eId weerspiegeld de plaats van het onderdeel in deze expressie.
            
            Meer over id toekenning in STOP 
               
                 Naamgevingsconventies
               
              .
Figuur 8 FRBRmodel
SerialisatieInstrumentversie informatieModuleContext informatieAnnotatieSerialisatie van instrumentversieInstrumentversieInstrumentManifestationExpressionWork

STOP hanteert als basismodel voor instrumenten het model voor Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR. STOP legt dit model uit in de paragraaf over het FRBR model . FRBR als basismodel heeft een impact op het lezen en begrijpen van het STOP UML en de data implementatie die er van wordt afgeleid.

De basiselementen zijn een Work, een Expression en een Manifestation. Gerelateerd aan STOP is een Work een Instrument, een Expression een Instrumentversie en een Serialisatie een Manifestation. Een Instrument is een type regeling, bijvoorbeeld het omgevingsplan (als instrument), een Instrumentversie zijn alle (mogelijk in de tijd opvolgende) versies van een specifiek omgevingsplan en de Serialisatie is een bestand of de data van een specifiek omgevingsplan.

Belangrijk is dat een Instrument en alle versies van dat Instrument samen de informatie bevatten van één specifiek instrument. Dus het omgevingsplan Y van de gemeente X bevat de informatie van alle versies van dat omgevingsplan die op dat moment bekend zijn. Is informatie over een specifieke versie in de tijd nodig dan moet de versie met dat tijdstempel worden bevraagd.

Conceptueel betekent dit dat op het niveau van Instrument alle niet in de tijd veranderlijke kenmerken zijn opgenomen en dat bij Instrumentversie de kenmerken zijn opgenomen die een versie bepalen en dus wel over versies kunnen verschillen.In de afzonderlijke modellen van het CIM-OP is het FRBR model herkenbaar door aan te geven dat een Instrumentversie een expressie is die een werk (een Instrument) realiseert en door de toekenning van w­Id's (work id) en e­Id's (expressie Id).

Referentie naar STOP

Toekennen van identificatie: Om de relatie tussen instrumenten en versie van instrumenten te onderhouden wordt er aan een instrument een AKN work identifier toegekend en aan een instrumentversie een AKN expressie identifier.

Deze systematiek wordt ook voor onderdelen van een instrument gebruikt zonder dat deze een prefix 'versie' hebben. Onderdelen van een expressie (Hoofdstuk, paragraaf, artikel, etc.) hebben altijd zowel een w­Id als een e­Id. De w­Id is de 'work' identificatie van betreffend onderdeel en de e­Id weerspiegeld de plaats van het onderdeel in deze expressie.

Meer over id toekenning in STOP Naamgevingsconventies .

6.1.3 CIM-OP - Regeling en besluit - overzicht

Diagram 
            UML model met overzicht Regeling en Besluit.
            
            
              Een `Regeling` wordt ingesteld door een `Besluit`.
              Een `Regeling` wordt gewijzigd door een `Besluit`.
            
            
            
            
              `Metadata besluit` en `Metadata regeling` bevat de gegevens over een besluit of regeling zoals titel en maker.
              In de metadata zit via de relatie grondslag een relatie naar een regeling die als grondslag voor een besluit of regeling geldt.
            
            
            
            
              Een `Besluit` is opgenomen in een `Besluitversie` die de `Besluittekst` bevat.
              Een `Besluit` heeft een `besluitStatus`. Dit is een gegeven dat niet in deze vorm wordt aangeleverd door het bevoegd gezag maar een afgeleide is van de gegevens in de procedureverloop. De LVBB leidt dit af en levert het op deze manier als `Besluitstatus` door aan DSO-LV.
              Een `Besluit` bevat `Consolidatie-informatie`.
              Van een door het bevoegd gezag aangeleverd ontwerpbesluit genereert de LVBB een proefversie ontwerpbesluit.
              Een `Regeling` is een tekst (met eventuele afbeeldingen en andere multimedia-elementen) en GIO's die juridische voorschriften van algemene strekking of beleidsregels bevat.
              Een `Regeling` is het `Work` en omvat alle expressies daarvan opgenomen in regelingversies.
              Een `Regelingversie` bestaat uit onderdelen van het type `DocumentComponent`.
              `DocumentComponent` is een algemeen objecttype waar alle onderdelen van een `Regelingversie` onder vallen. Voor CIM-OW/DSO-LV zijn de volgende typen interessant: Aanhef, Afdeling, AlgemeneToelichting, Artikel, ArtikelsgewijzeToelichting, Begrip, Begrippenlijst, Bijlage, Boek, Conditie, Deel, Divisie, DivisieTekst, Kadertekst, Lichaam, Lid, Hoofdstuk, Paragraaf, Sluiting, Subparagraaf, Subsubparagraaf, Toelichting. Het CIM-OW laat in het midden welke typen uit CIM-OP daadwerkelijk gebruikt worden.
              Een `Regeling` kan vier vormen hebben: een `RegelingVrijeTekst`, `RegelingKlassiek`, een `RegelingCompact` en een `RegelingTijdelijkdeel`.
              Een `Regeling` kan een of meer `Tijdelijk regelingdeel` hebben, een onderdeel dat voor een periode en voor een deel de vigerende inhoud bevat.
Figuur 9 CIM-OP - Regeling en besluit
TekstreferentieCiteertitelProcedureverloopBesluittekstBesluitversieBevoegdGezagRegelingversieBesluitKlassiekBesluitRegeling klassiekRegeling compactMetadata regelingMetadata besluitConsolidatie-informatieTijdelijk regelingdeelBesluitStatusDocumentComponentRegelingBesluit compactSoort regelingRegeling met vrijetekststructuur

UML model met overzicht Regeling en Besluit.

 • Een Regeling wordt ingesteld door een Besluit.
 • Een Regeling wordt gewijzigd door een Besluit.

 • Metadata besluit en Metadata regeling bevat de gegevens over een besluit of regeling zoals titel en maker.
 • In de metadata zit via de relatie grondslag een relatie naar een regeling die als grondslag voor een besluit of regeling geldt.

 • Een Besluit is opgenomen in een Besluitversie die de Besluittekst bevat.
 • Een Besluit heeft een besluit­Status. Dit is een gegeven dat niet in deze vorm wordt aangeleverd door het bevoegd gezag maar een afgeleide is van de gegevens in de procedureverloop. De LVBB leidt dit af en levert het op deze manier als Besluitstatus door aan DSO-LV.
 • Een Besluit bevat Consolidatie-informatie.
 • Van een door het bevoegd gezag aangeleverd ontwerpbesluit genereert de LVBB een proefversie ontwerpbesluit.
 • Een Regeling is een tekst (met eventuele afbeeldingen en andere multimedia-elementen) en GIO's die juridische voorschriften van algemene strekking of beleidsregels bevat.
 • Een Regeling is het Work en omvat alle expressies daarvan opgenomen in regelingversies.
 • Een Regelingversie bestaat uit onderdelen van het type Document­Component.
 • Document­Component is een algemeen objecttype waar alle onderdelen van een Regelingversie onder vallen. Voor CIM-OW/DSO-LV zijn de volgende typen interessant: Aanhef, Afdeling, Algemene­Toelichting, Artikel, Artikelsgewijze­Toelichting, Begrip, Begrippenlijst, Bijlage, Boek, Conditie, Deel, Divisie, Divisie­Tekst, Kadertekst, Lichaam, Lid, Hoofdstuk, Paragraaf, Sluiting, Subparagraaf, Subsubparagraaf, Toelichting. Het CIM-OW laat in het midden welke typen uit CIM-OP daadwerkelijk gebruikt worden.
 • Een Regeling kan vier vormen hebben: een Regeling­Vrije­Tekst, Regeling­Klassiek, een Regeling­Compact en een Regeling­Tijdelijkdeel.
 • Een Regeling kan een of meer Tijdelijk regelingdeel hebben, een onderdeel dat voor een periode en voor een deel de vigerende inhoud bevat.

6.1.4 GIO - overzicht

Diagram 
            UML diagram voor GIO.
            
            
              Een GIO bevat locatie-informatie gekoppeld aan een tekst(deel) op het niveau van een DocumentComponent.
              In `Metadata informatieobject` is o.a. de titel en de naam van de GIO opgenomen. De naam opgenomen bij de metadata is de naam van het GIO zoals die in de tekst is benoemd.
              Een GIO kan `Norm informatie` bevatten. Norm informatie van een GIO benoemt de norm, de eenheid en de `Normwaarde`.
              Normwaarden zijn onderdeel van een `Locatie`
              De `Locatie` heeft een `naam` en een `Geometrie`. De `naam` van de locatie staat niet in de tekst en wordt apart toegekend om als label te tonen in een viewer.
              Een `Locatie` kan in meerdere GIO's voorkomen.
              Voor de `Geometrie` wordt de standaard 
                 
                  Basisgeometrie
                 
                gebruikt. CIM-OW en CIM-OP gebruiken gezamenlijke geometrien waar het dezelfde locatie betreft.
              Een GIO is de juridische borging van informatie die (ook) in CIM-OW is opgenomen. Deze referentie is met het objecttype `Juridische borging van` opgenomen.
              OW object is een referentie naar IMOW objecten die het equivalent representeren van objecten die via de GIO juridisch worden geborgd.
            
            
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 10 GIO
InformatieobjectOW objectInformatieobjectinhoudInformatieobjectversieObjectJuridische borging vanGio vaststellingMetadata InformatieobjectGeometrieNormwaardeNorm informatieLocatieGeografische contextGIO versie

UML diagram voor GIO.

 • Een GIO bevat locatie-informatie gekoppeld aan een tekst(deel) op het niveau van een Document­Component.
 • In Metadata informatieobject is o.a. de titel en de naam van de GIO opgenomen. De naam opgenomen bij de metadata is de naam van het GIO zoals die in de tekst is benoemd.
 • Een GIO kan Norm informatie bevatten. Norm informatie van een GIO benoemt de norm, de eenheid en de Normwaarde.
 • Normwaarden zijn onderdeel van een Locatie
 • De Locatie heeft een naam en een Geometrie. De naam van de locatie staat niet in de tekst en wordt apart toegekend om als label te tonen in een viewer.
 • Een Locatie kan in meerdere GIO's voorkomen.
 • Voor de Geometrie wordt de standaard Basisgeometrie gebruikt. CIM-OW en CIM-OP gebruiken gezamenlijke geometrien waar het dezelfde locatie betreft.
 • Een GIO is de juridische borging van informatie die (ook) in CIM-OW is opgenomen. Deze referentie is met het objecttype Juridische borging van opgenomen.
 • OW object is een referentie naar IMOW objecten die het equivalent representeren van objecten die via de GIO juridisch worden geborgd.

Referentie naar STOP

6.1.5 Document­Componenten - overzicht

Diagram 
            `DocumentComponent` is een object waarmee het mogelijk wordt om OP-elementen uit te drukken in het CIM-OW.
            
            'DocumentComponent' bevat de onderdelen waar een Regeling uit is opgebouwd. 
            
            
              Voor artikelgestructureerde regelingen wordt `DocumentComponent` van type Artikel of Lid geannoteerd.
              Voor vrijetekst regelingen wordt `DocumentComponent` van type Divisie of Divisietekst geannoteerd.
              Document componenten hebben een kop met daarin `opschrift`, `label` en `nummer`.
            
            
            
            Met het attribuut `type` wordt het type object uit CIM-OP aangeduid. Deze lijst is beperkt tot:
            `Aanhef, Afdeling, AlgemeneToelichting, Artikel,
            ArtikelsgewijzeToelichting, Begrip, Begrippenlijst, Bijlage, Boek, Conditie,
            Deel, Divisie, Divisietekst, Kadertekst, Lichaam, Lid, Hoofdstuk, Paragraaf, Sluiting, Subparagraaf, Subsubparagraaf, Toelichting`.
Figuur 11 Document­Componenten
RegelingversieInhoudRegelingKopDocumentComponent

Document­Component is een object waarmee het mogelijk wordt om OP-elementen uit te drukken in het CIM-OW.

'Document­Component' bevat de onderdelen waar een Regeling uit is opgebouwd.

 • Voor artikelgestructureerde regelingen wordt Document­Component van type Artikel of Lid geannoteerd.
 • Voor vrijetekst regelingen wordt Document­Component van type Divisie of Divisietekst geannoteerd.
 • Document componenten hebben een kop met daarin opschrift, label en nummer.

Met het attribuut type wordt het type object uit CIM-OP aangeduid. Deze lijst is beperkt tot:

`Aanhef, Afdeling, Algemene­Toelichting, Artikel,

Artikelsgewijze­Toelichting, Begrip, Begrippenlijst, Bijlage, Boek, Conditie,

Deel, Divisie, Divisietekst, Kadertekst, Lichaam, Lid, Hoofdstuk, Paragraaf, Sluiting, Subparagraaf, Subsubparagraaf, Toelichting`.

6.1.6 Besluit compact - overzicht

Diagram 
            UML diagram van `Besluit compact`.
            `Besluit compact` is een bijzonder vorm van een `Besluit` en wordt gebruikt als besluitmodel bij `Regeling compact`, `Regeling vrijetekst` `Tijdelijk regelingdeel` en Regeling mutatie. De laatste is buiten de scope van DSO-LV. `Metadata besluit` bevat de gegevens over een `Besluit`.
            De basisonderdelen van een `Besluit compact` zijn:
            
            
              `Metadata besluit` bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
              `Opschrift`
              `Aanhef`
              `Lichaam`
              `Sluiting`
              `Wijzigbijlage`
              `Bijlage`
              `Toelichting`
              `Motivering`
            
            
            Toelichtingsrelatie realiseert de relatie tussen een toelichting en het onderdeel van een `Besluit`.
            De meeste van deze basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 12 Besluit compact
Regeling met vrijetekststructuurCiteertitelTekstreferentieGIO versieInformatieobjectinhoudRegelingToelichting op GIOToelichting op informatieobjectToelichting op regeltekstToelichtingsrelatieCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstitemLijstSoort regelingPDFdocumentInhoudTijdelijk regelingdeelBesluitStatusBesluitMetadata besluitRegelingopschriftDivisietekstDivisieMotiveringToelichtingBijlageRegeling mutatieRegeling compactWijzigbijlageSluitingLidArtikelKopWijzigartikelLichaamAanhefBesluit compact

UML diagram van Besluit compact.

Besluit compact is een bijzonder vorm van een Besluit en wordt gebruikt als besluitmodel bij Regeling compact, Regeling vrijetekst Tijdelijk regelingdeel en Regeling mutatie. De laatste is buiten de scope van DSO-LV. Metadata besluit bevat de gegevens over een Besluit.

De basisonderdelen van een Besluit compact zijn:

 • Metadata besluit bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Aanhef
 • Lichaam
 • Sluiting
 • Wijzigbijlage
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Motivering

Toelichtingsrelatie realiseert de relatie tussen een toelichting en het onderdeel van een Besluit.

De meeste van deze basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.1.7 Toelichtingsrelatie - overzicht

Diagram 
            UML diagram van `Toelichtingsrelatie`.
            Teksten die een toelichting zijn op een onderwerp hebben een toelichtingsrelatie naar het onderwerp waar een toelichting op wordt gegeven.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 13 Toelichtingsrelatie
InformatieobjectInformatieobjectinhoudInformatieobjectversieDocumentComponentToelichting op GIOToelichting op informatieobjectToelichting op regeltekstToelichtingsrelatie

UML diagram van Toelichtingsrelatie.

Teksten die een toelichting zijn op een onderwerp hebben een toelichtingsrelatie naar het onderwerp waar een toelichting op wordt gegeven.

Referentie naar STOP

6.1.8 Besluit klassiek - overzicht

Diagram 
            UML diagram van `Besluit klassiek`.
            BesluitKlassiek wordt alleen gebruikt voor besluiten bij een inititiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling. Beide regelingen maken gebruik van het model voor `Regeling klassiek`.
            
            De basisonderdelen van een `BesluitKlassiek` zijn:
            
            
              `Metadata besluit` bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
              `Opschrift`
              `Regeling klassiek`
              `Sluiting
              `Bijlage`
              `Toelichting`
              `Motivering'
            
            
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 14 Besluit klassiek
AanhefCiteertitelTekstreferentieGIO versieInformatieobjectinhoudRegelingBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleInhoudLijstitemLijstBesluitStatusMetadata besluitArtikelgewijzetoelichtingAlgemene toelichtingRegeling klassiekBesluitKlassiekPDFdocumentBesluitRegelingopschriftDivisietekstDivisieToelichtingKop

UML diagram van Besluit klassiek.

Besluit­Klassiek wordt alleen gebruikt voor besluiten bij een inititiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling. Beide regelingen maken gebruik van het model voor Regeling klassiek.

De basisonderdelen van een Besluit­Klassiek zijn:

 • Metadata besluit bevat de gegevens over een besluit zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Regeling klassiek
 • `Sluiting
 • Bijlage
 • Toelichting
 • `Motivering'

Referentie naar STOP

6.1.9 Regeling compact - overzicht

Diagram 
            UML diagram van Regeling compact.
            `Regeling compact` is een bijzonder vorm van een `Regeling` en bevat het model voor de decentrale regels, oftewel de instrumenten met regels van provincie, waterschap en gemeente, maar kan ook voor instrumenten met regels van het Rijk gebruikt worden.
            
            `RegelingCompact` bevat de volgende basisonderdelen:
            
            
              `Metadata regeling` bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
              `Opschrift`
              `Lichaam`
              `Bijlage`
              `Toelichting`
              `Algemene toelichting`.
            
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 15 Regeling compact
GIO versieInformatieobjectinhoudToelichting op GIOToelichting op informatieobjectToelichting op regeltekstToelichtingsrelatiePDFdocumentRegelingBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleInhoudLijstitemSoort regelingMetadata regelingLijstSluitingAlgemene toelichtingKopLidTitelAfdelingHoofdstukToelichtingDivisietekstDivisieBijlageArtikelRegelingopschriftRegeling compactSubsubparagraafSubparagraafParagraafLichaam

UML diagram van Regeling compact.

Regeling compact is een bijzonder vorm van een Regeling en bevat het model voor de decentrale regels, oftewel de instrumenten met regels van provincie, waterschap en gemeente, maar kan ook voor instrumenten met regels van het Rijk gebruikt worden.

Regeling­Compact bevat de volgende basisonderdelen:

 • Metadata regeling bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Lichaam
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Algemene toelichting.

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.1.10 Regeling klassiek - overzicht

Diagram 
            UML diagram voor `Regeling klassiek`.
            Model voor regeling conform het klassieke model, dat geldt voor de initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling.
            `Regeling klassiek` is uitsluitend bedoeld voor de instrumenten met regels van het Rijk.
            
            Een `Regeling klassiek` bevat de volgende basisonderdelen:
            
            
              `Metadata regeling` bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
            
            
            
            
              `Opschrift`
              `Aanhef`
              `Lichaam`
              `Bijlage`
              `Toelichting`
            
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 16 Regeling klassiek
GIO versieInformatieobjectinhoudTitelAfdelingHoofdstukAlgemene toelichtingArtikelgewijzetoelichtingPDFdocumentBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleInhoudLijstitemLijstLidRegeling mutatieRegelingSoort regelingMetadata regelingKopWijzigartikelAanhefSluitingToelichtingDivisietekstDivisieBijlageArtikelRegelingopschriftSubsubparagraafSubparagraafParagraafLichaamRegeling klassiek

UML diagram voor Regeling klassiek.

Model voor regeling conform het klassieke model, dat geldt voor de initiële regeling en de geconsolideerde versie van de klassieke regeling.

Regeling klassiek is uitsluitend bedoeld voor de instrumenten met regels van het Rijk.

Een Regeling klassiek bevat de volgende basisonderdelen:

 • Metadata regeling bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.

 • Opschrift
 • Aanhef
 • Lichaam
 • Bijlage
 • Toelichting

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.1.11 Regeling met vrijetekststructuur - overzicht

Diagram 
            UML diagram voor `Regeling met vrijetekststructuur`.
            Model voor regelingen met een vrijetekststructuur.
            
            Een `Regeling met vrijetekststructuur` bevat de volgende basisonderdelen:
            
            
              `Metadata regeling` bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
              `Opschrift`
              `Lichaam`
              `Bijlage`
            
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 17 Regeling met vrijetekststructuur
CiteertitelTekstreferentieGIO versieInformatieobjectinhoudPDFdocumentRegelingMetadata regelingSluitingKopDivisietekstDivisieBijlageRegelingopschriftLichaamRegeling met vrijetekststructuur

UML diagram voor Regeling met vrijetekststructuur.

Model voor regelingen met een vrijetekststructuur.

Een Regeling met vrijetekststructuur bevat de volgende basisonderdelen:

 • Metadata regeling bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
 • Opschrift
 • Lichaam
 • Bijlage

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.1.12 Tijdelijk regelingdeel - overzicht

Diagram 
            UML diagram van `Tijdelijk regelingdeel`.
            `Tijdelijk regelingdeel` is het model dat moet worden gebruikt wanneer een tijdelijk regelingdeel wordt toegevoegd aan de geconsolideerde regeling van omgevingsplan of omgevingsverordening: bij een voorbereidingsbesluit en bij een reactieve interventie.
            
            
              `Metadata regeling` bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.
            
            
            
            
              `Opschrift`
              `Lichaam`
              `Bijlage`
              `Toelichting`
              `Artikelgewijzetoelichting` of `Algemene toelichting`.
            
            
            De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 18 Tijdelijk regelingdeel
GIO versieInformatieobjectinhoudConditieCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstitemLijstInhoudPDFdocumentRegelingSoort regelingMetadata regelingSluitingAlgemene toelichtingKopTitelAfdelingHoofdstukArtikelgewijzetoelichtingToelichtingDivisietekstDivisieBijlageArtikelRegelingopschriftSubsubparagraafSubparagraafParagraafLichaamTijdelijk regelingdeel

UML diagram van Tijdelijk regelingdeel.

Tijdelijk regelingdeel is het model dat moet worden gebruikt wanneer een tijdelijk regelingdeel wordt toegevoegd aan de geconsolideerde regeling van omgevingsplan of omgevingsverordening: bij een voorbereidingsbesluit en bij een reactieve interventie.

 • Metadata regeling bevat de gegevens over een regeling zoals titel en maker.

 • Opschrift
 • Lichaam
 • Bijlage
 • Toelichting
 • Artikelgewijzetoelichting of Algemene toelichting.

De meeste van delen van de basisonderdelen zijn weer verder opgedeeld in onderdelen.

Referentie naar STOP

6.1.13 Kennisgeving - overzicht

Diagram 
            UML diagram van de `Kennisgeving`.
            De kennisgeving is een zakelijke mededeling, vaak de zakelijke weergave van de inhoud van een besluit en wordt gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.
            
            
              Een `Kennisgeving` volgt de vrijetekststructuur
              In de metadata is met het kenmerk 'mededeling over` de verwijzing naar de identificatie van het (ontwerp)besluit opgenomen.
            
            
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 19 Kennisgeving
Metadata kennisgevingCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstInhoudKopDivisieDivisietekstLichaamRegelingopschriftKennisgeving

UML diagram van de Kennisgeving.

De kennisgeving is een zakelijke mededeling, vaak de zakelijke weergave van de inhoud van een besluit en wordt gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.

 • Een Kennisgeving volgt de vrijetekststructuur
 • In de metadata is met het kenmerk 'mededeling over` de verwijzing naar de identificatie van het (ontwerp)besluit opgenomen.

Referentie naar STOP

6.1.14 Mededeling - overzicht

Diagram 
            UML diagram van de `Mededeling`.
            
            Bepaalde informatie (zoals een uitspraak van een beroepsorgaan) wordt via een mededeling gepubliceerd. Via een 'Mededeling' wordt de volledige inhoud van de uitspraak gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.
            
            
              Een `Mededeling` volgt de vrijetekststructuur
              In de metadata is met het kenmerk 'mededeling over` de verwijzing naar de identificatie van het instrument of de instrumentversie waar de mededeling inhoudelijke mededelingen over bevat.
            
            
            
            
              
               
                 Referentie naar STOP
Figuur 20 Mededeling
Metadata mededelingCitaatTussenkopKadertekstAlBegrippenlijstFiguurTableGroepFormuleLijstInhoudKopDivisietekstLichaamRegelingopschriftMededelingversieMededeling

UML diagram van de Mededeling.

Bepaalde informatie (zoals een uitspraak van een beroepsorgaan) wordt via een mededeling gepubliceerd. Via een 'Mededeling' wordt de volledige inhoud van de uitspraak gepubliceerd in een van de officiële publicatiebladen.

 • Een Mededeling volgt de vrijetekststructuur
 • In de metadata is met het kenmerk 'mededeling over` de verwijzing naar de identificatie van het instrument of de instrumentversie waar de mededeling inhoudelijke mededelingen over bevat.

Referentie naar STOP

6.1.15 Consolidatie-informatie - overzicht

Diagram 
            UML diagram van Consolidatie-informatie.
            Consolidatie-informatie bij een besluit is nodig om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.
            
            De volgende punten beschrijven het model.
            
            
              De `Consolidatie-informatie` is de informatie die hoort bij een `Besluit` en die nodig is om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.
            
            
            
            
              Het `Besluit` bevat de informatie die een wijziging beschrijft. De tekst van het besluit is opgenomen in de `Besluittekst`. Een besluit kan nul of meer bijlagen bevatten. Wijzigingen kunnen van toepassing zijn op een `Regeling` of een `Regelingversie` of bijlagen.
            
            
            
            
              De `Consolidatie-informatie` bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gecreeerd om verschillende onderdelen van een besluittekst te kunnen annoteren met en als specifieke consolidatie-informatie. Deze referenties zijn met een eid naar de plaats in de tekst van een regeling- of besluitversie.
            
            
            
            
              Alle consolidatie-onderdelen hebben een `Doel`. `Doel` is gedefinieerd als: Identificatie van de introductie van nieuwe of aangepaste regelgeving met een moment van inwerkingtreding, een moment waarop de regelgeving geldig wordt en eventueel een moment waarop de geldigheid van de regelgeving eindigt. Een doel is gespecificeerd met een doel/resource identificatie. Het doel is daarmee de verbindende schakel tussen consolidatie-informatie die bij elkaar hoort en daarmee tegelijk uitgevoerd moet worden en gezamelijk resulteert in een gewijzigd instrument.
            
            
            
            
              De consolidatie-informatie betreft een aantal onderdelen:
            
            
            
            
              Bij een wijziging hoort een tijdstempel. Het objecttype `Tijdstempel` bevat de verwijzing naar de tekst waar de tijdsinformatie beschreven is. `datum` geeft aan waarop het tijdstempel van kracht is. Opmerking: Bedenk dat de 'datumBekendMaking' van een publicatie opgenomen is bij de 'publicatieopdracht' die het bevoegd gezag aan de LVBB geeft.
              `Beoogde regeling` bevat met het attribuut instrumentversie de koppeling naar de regelingversie waar de wijziging betrekking op heeft en met eid de verwijzing naar de besluittekst waar de wijziging wordt beschreven.
              `Intrekking regeling` bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft. Het attribuut instrument verwijst naar de identificatie van de regeling (en alle versies daarvan) die wordt ingetrokken. Het attribuut eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
              `Beoogd informatieobject` verwijst naar een bijlage van het besluit en daarin opgenomen wijzigingen en naar de besluittekst waar de relevante informatie is opgenomen.
              `Intrekking informatieobject` bevat de informatie die een intrekking van een instrument beschrijft. Het instrument is een `Regelingversie` of een `Informatieobject`.
              `Tijdstempel` geeft de specificatie van de tijdstempels die bij een doel horen. De tijdstempels zijn in de besluittekst via de `eid` terug te vinden.
            
            
            
              
            
            
              
              
               
                 Referentie naar STOP
               
              
            
            
            Als voorbeeld het objecttype `Intrekking regeling`.
            `Intrekking regeling` bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.
            - `eid` verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
            - `instrumentversie` verwijst naar de identificatie van de regeling die wordt ingetrokken.
            - `Doel` identificeert met een resource identificatie de actie waar het intrekken van de regeling onderdeel van uitmaakt. Informatie met een gelijk doel (identificatie) hoort bij elkaar.
Figuur 21 Consolidatie-informatie
BijlageBesluittekstStop identificatieResource identificatieBesluitversieOnderdelen Consolidatie-informatieDoelRegelingBesluitTe consolideren informatieobjectInformatieobjectversieRegelingversieTijdstempelIntrekking informatieobjectIntrekking regelingBeoogd informatieobjectBeoogde regelingConsolidatie-informatieBesluit compact

UML diagram van Consolidatie-informatie.

Consolidatie-informatie bij een besluit is nodig om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.

De volgende punten beschrijven het model.

 • De Consolidatie-informatie is de informatie die hoort bij een Besluit en die nodig is om de consolidatie te bepalen van de regelingen en informatieobjecten die met het besluit gewijzigd of vastgesteld worden.

 • Het Besluit bevat de informatie die een wijziging beschrijft. De tekst van het besluit is opgenomen in de Besluittekst. Een besluit kan nul of meer bijlagen bevatten. Wijzigingen kunnen van toepassing zijn op een Regeling of een Regelingversie of bijlagen.

 • De Consolidatie-informatie bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gecreeerd om verschillende onderdelen van een besluittekst te kunnen annoteren met en als specifieke consolidatie-informatie. Deze referenties zijn met een eid naar de plaats in de tekst van een regeling- of besluitversie.

 • Alle consolidatie-onderdelen hebben een Doel. Doel is gedefinieerd als: Identificatie van de introductie van nieuwe of aangepaste regelgeving met een moment van inwerkingtreding, een moment waarop de regelgeving geldig wordt en eventueel een moment waarop de geldigheid van de regelgeving eindigt. Een doel is gespecificeerd met een doel/resource identificatie. Het doel is daarmee de verbindende schakel tussen consolidatie-informatie die bij elkaar hoort en daarmee tegelijk uitgevoerd moet worden en gezamelijk resulteert in een gewijzigd instrument.

 • De consolidatie-informatie betreft een aantal onderdelen:

 1. Bij een wijziging hoort een tijdstempel. Het objecttype Tijdstempel bevat de verwijzing naar de tekst waar de tijdsinformatie beschreven is. datum geeft aan waarop het tijdstempel van kracht is. Opmerking: Bedenk dat de 'datum­Bekend­Making' van een publicatie opgenomen is bij de 'publicatieopdracht' die het bevoegd gezag aan de LVBB geeft.
 2. Beoogde regeling bevat met het attribuut instrumentversie de koppeling naar de regelingversie waar de wijziging betrekking op heeft en met eid de verwijzing naar de besluittekst waar de wijziging wordt beschreven.
 3. Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft. Het attribuut instrument verwijst naar de identificatie van de regeling (en alle versies daarvan) die wordt ingetrokken. Het attribuut eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.
 4. Beoogd informatieobject verwijst naar een bijlage van het besluit en daarin opgenomen wijzigingen en naar de besluittekst waar de relevante informatie is opgenomen.
 5. Intrekking informatieobject bevat de informatie die een intrekking van een instrument beschrijft. Het instrument is een Regelingversie of een Informatieobject.
 6. Tijdstempel geeft de specificatie van de tijdstempels die bij een doel horen. De tijdstempels zijn in de besluittekst via de eid terug te vinden.

Referentie naar STOP

Als voorbeeld het objecttype Intrekking regeling.

Intrekking regeling bevat de informatie die een intrekking van een regeling beschrijft.

- eid verwijst naar de plaats in de besluittekst waar de intrekking wordt beschreven.

- instrumentversie verwijst naar de identificatie van de regeling die wordt ingetrokken.

- Doel identificeert met een resource identificatie de actie waar het intrekken van de regeling onderdeel van uitmaakt. Informatie met een gelijk doel (identificatie) hoort bij elkaar.

7. Lijst met figuren

A. Referenties

A.1 Normatieve referenties

[Basisgeometrie]
Basisgeometrie. Geonovum. 30 september 2020. Definitief. URL: https://docs.geostandaarden.nl/nen3610/def-st-basisgeometrie-20200930/
[CIMOW]
Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIMOW). Geonovum. 2022-01-07. Definitief. URL: https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW_v2.1.0.pdf
[IMOW]
Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). Geonovum. 2023-01-09. Definitief. URL: https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/IMOW_v2.0.2.pdf
[MIM]
MIM - Metamodel Informatie Modellering. Geonovum. 2022-02-17. Definitief. URL: https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20220217/
[OGAS]
Overall Globale Architectuur Schets (OGAS) Versie 2.0.1. Programma Implementatie Omgevingswet. 2020-03-26. Definitief. URL: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/documenten/architectuurdocumenten/
[STOP20]
Standaard Officiële Publicaties. KOOP. 2023-02-17. Release Candidate. URL: https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/2.0.0-rc/index.html
Geonovum Informatiemodel - Vastgestelde versie