Wijzigingsvoorstel BRT.Next

Geonovum Beheerdocumentatie
Versie ter vaststelling

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/vv-bd-brtnext-20230526/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/cv-bd-brtnext-20230123/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/brt-next-cv
Redacteur:
Geonovum, Geonovum
Auteurs:
Geonovum, Geonovum
Kadaster, Kadaster
Doe mee:
GitHub geonovum/brt-next-cv
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van de beheerdocumentatie. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Inleiding

In opdracht van het ministerie van BZK werkt het Kadaster aan een doorontwikkeling van de BRT. Deze “BRT.Next” zal zijn gebaseerd op de BGT, de BAG, andere bestaande bronnen en eigen inwinning. De BRT.Next wordt in samenwerking met DiS-Geo ontwikkeld, waarbij afstemming wordt gezocht met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. Het productieproces van de diverse (toekomstige) producten wordt geoptimaliseerd door gebruik te maken van algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie.

Er zijn gebruikerssessies gehouden waarin de bevindingen tijdens de ontwerpfase van de nieuwe BRT.Next met gebruikers gedeeld zijn. Ook was er de mogelijkheid om een reactie te geven op een eerste opzet van het nieuwe datamodel voor BRT.Next.

De ervaringen uit deze gebruikerssessies en consultatie zijn de afgelopen periode gebruikt bij het samenstellen van een nieuw informatiemodel voor BRT.Next. Het is belangrijk om te beseffen dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen. Daarnaast is ieder object en iedere eigenschap uit het informatiemodel van TOP10NL geanalyseerd, vergeleken met de andere basisregistraties en vanuit meerdere aspecten bekeken. Is het bijvoorbeeld topografie, cartografie of informatie, wat is het gebruik en het bijhoud-proces van dit object of deze eigenschap. Op basis van deze analyse is voor ieder object en iedere eigenschap één van onderstaande keuzes gemaakt in het nieuwe informatiemodel:

1.1 Wijzigingsvoorstel BRT.Next

In drie consultaties heeft het Kadaster het nieuwe informatiemodel voorgelegd aan de gebruikers van de BRT. Dit wijzigingsvoorstel is het resultaat van de drie consultaties. Deze versie wordt met het ministerie van BZK besproken en vervolgens vastgesteld als “BRT.Next Informatiemodel versie 1.0”.

Deze versie van het informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000 en beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden in BRT.Next. Algemene objectkenmerken, zoals de identificatie, attributen voor de levensloop van een object en visualisatiecode, zijn nu nog niet opgenomen in deze consultatie. Voor deze attributen wil het Kadaster zo veel mogelijk aansluiten bij de standaarden en bij TOP10NL.

Het informatiemodel kan tijdens het realiseren van het product nog licht aangepast worden doordat op dit moment het hele proces nog niet bekend is. Als voorbeeld is het generalisatieproces van o.a. de BGT en BAG op schaal 1:1.000 naar de BRT.Next op schaal 1:10.000 nog niet ontwikkeld. Hierover zal het Kadaster u blijven informeren.

In dit wijzigingsvoorstel worden alle wijzigingen beschreven van de huidige TOP10NL (WAS) naar de nieuwe BRT.Next (WORDT).

Al uw vragen of opmerkingen over het wijzigingsvoorstel van BRT.Next stelt u per email aan brt@kadaster.nl.

1.2 Leeswijzer

De voorgestelde wijzigingen in de BRT.Next t.o.v. TOP10NL zijn in dit document gemarkeerd: tekst met deze opmaak komt te vervallen, tekst met deze opmaak wordt toegevoegd.

In de desktopversie van het wijzigingsvoorstel wordt een schakelknop in het venster rechts onderin getoond, waarmee u de wijzigingen aan (zichtbaar) of uit (verborgen) kunt zetten.

De wijzigingen worden in een vaste structuur gepresenteerd. Elk objecttype begint met een tabel met de attributen en attribuutwaarden voor dit object na het doorvoeren van de wijzigingen. Vervolgens wordt per objecttype beschreven welke attributen en attribuutwaarden wijzigen, vervallen of worden toegevoegd.

We hanteren in dit document de term ‘attribuut’ voor een kenmerk of eigenschap van een object; de term ‘attribuutwaarde’ voor het type of de waarde dat een attribuut kan aannemen.

Een attribuut of attribuutwaarde kan op drie manieren wijzigen:

  1. de naam van het attribuut of attribuutwaarde wijzigt; de definitie wijzigt niet.

  2. de definitie van het attribuut of attribuutwaarde wijzigt; de naam wijzigt niet.

  3. de naam en definitie van het attribuut of de attribuutwaarde wijzigen.

Als twee attribuutwaarden worden samengevoegd tot één nieuwe attribuutwaarde wordt dit in het document beschreven als het laten vervallen van twee attribuutwaarden en het toevoegen van een nieuwe attribuutwaarde, met in de toelichting (voetnoot) dat er sprake is van een samenvoeging.

Bij meerdere objectklassen is de modellering van ‘de naam van een object’ aangepast. Waar er in TOP10NL meerdere naam-attributen waren (bijvoorbeeld: Naam_Nederlands, Naam_Fries en Naam_officieel) worden in BRT.Next de taal, de herkomst en de aanduiding of een naam officieel is per naam aangegeven. Hiervoor zijn de attributen “naam: taal”, “naam: herkomst” en “naam: officieel” in het model opgenomen en die attributen beschrijven de eigenschappen van een naam van een object.

2. Weg

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Weg in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

2.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Weg in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1 -1
«lijn»
typeWeg autosnelweg vlak 1..n
autoweg vlak
hoofdweg vlak
regionale weg vlak
lokale weg vlak
straat vlak
overig vlak
parkeerplaats vlak
OV-baan vlak
fietspad vlak, lijn
voetpad vlak, lijn
voetgangersgebied vlak
startbaan, landingsbaan vlak
rolbaan, platform vlak
veerverbinding lijn
fietsveer lijn
voetveer lijn
ligging op vast deel van brug 0..n
op beweegbaar deel van brug
op rotonde
op oprit / afrit
op knooppuntverbinding
op overweg
in tunnel
verhardingsbreedteklasse > 7 meter 1-1
4 – 7 meter
2 – 4 meter
< 2 meter
verhardingstype verhard 1-1
half verhard
onverhard
onbekend
gescheidenRijbaan ja 1-1
nee
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9;9]» 1-1
status bestaand 1-1
in aanbouw
naam «tekst» 0..n
naam: herkomst «tekst» 0..n
A-wegnummer «tekst» 0..n
N-wegnummer «tekst» 0..n
E-wegnummer «tekst» 0..n
S-wegnummer «tekst» 0..n
afritnummer «tekst» 0..1
afritnaam «tekst» 0..1
knooppuntnaam «tekst» 0..1
brugnaam «tekst» 0..1
tunnelnaam «tekst» 0..1

2.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

2.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
fysiekVoorkomen ligging
hoofdGeometrie geometrie
Noot
Aan geometrie wordt de volgende regel toegevoegd: “Een smalle berm (< 6m) is geen onderdeel van het wegvlak."

2.2.2 Definitie

Onderstaande attributen wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

TOP10NL | BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
status De staat waarin het object zich bevindt. De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object.

2.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau/relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9..

2.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

2.3.1 Naam

Geen.

2.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeWeg

TOP10NL | BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
autosnelweg Weg dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer en met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord. Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.
hoofdweg Verharde weg die is aangeduid met een E-nummer, maar niet met een A-nummer, of verharde weg die onderdeel is van een verbindingsroute tussen grotere plaatsen, wat blijkt uit blauwe ANWB-borden, dan wel onderdeel is van een route om eindigende A of E-routes tot een gesloten netwerk te completeren. Wegdeel, niet zijnde een autosnelweg of autoweg, dat is aangeduid met een E-nummer, maar niet met een A-nummer, of verharde weg die onderdeel is van een verbindingsroute tussen grotere plaatsen, wat blijkt uit blauwe ANWB-borden, dan wel onderdeel is van een route om eindigende A of E-routes tot een gesloten netwerk te completeren.
regionale weg Verharde weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of grote stadswijken en daartoe van twee kanten bewegwijzerd zijn met blauwe ANWB-richtingsborden voor autoverkeer. Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad.
lokale weg Weg van lokaal belang tussen bewegwijzerde routes. Wegdeel dat onderdeel is van een weg van lokaal belang.
straat Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. Wegdeel dat onderdeel is van een weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied met bebouwing.
parkeerplaats Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen in de openlucht. Parkeergelegenheid voor het parkeren van meerdere voertuigen in de openlucht met een aparte toegang vanaf de doorgaande weg.
startbaan, landingsbaan Strook grond waar vliegtuigen kunnen opstijgen en/of landen. Wegdeel uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het opstijgen en/of landen van vliegtuigen.
rolbaan, platform Afgebakende taxibaan op een vliegveld (rolbaan). / Terrein voor geparkeerd staande vliegtuigen (platform). Wegdeel uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het taxiën of het parkeren van vliegtuigen.

2.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:status

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
in uitvoering Het object is in aanleg. in aanbouw Object waarvan de feitelijke bouw, verbouw of aanleg is aangevangen.

2.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:waarde of «type»
hartGeometrie «punt»; «lijn»
typeInfrastructuur verbinding; kruising; overig verkeersgebied
hoofdverkeersgebruik vliegverkeer; snelverkeer; gemengd verkeer; busverkeer; fietsers, bromfietsers; voetgangers; ruiters; overig
aantalRijstroken «geheel getal»
isBAGnaam ja; nee

2.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:waarde of «type»
geometrie «punt»
typeWeg parkeerplaats: carpool; parkeerplaats: P+R
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd
status in gebruik; buiten gebruik

2.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Domein
naam:herkomst De herkomst van de naam van het wegdeel. Optioneel [0 of meer] «tekst»

2.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:typeWeg

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
autoweg Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.
OV-baan Wegdeel dat uitsluitend is bestemd en gemarkeerd voor openbaar vervoer en afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
fietspad Wegdeel met name bestemd voor fietsers en, indien toegestaan, bromfietsers en dat afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
voetpad Wegdeel waar voetgangers gebruik van moeten maken.
voetgangersgebied Wegdeel alleen voor het gebruik door voetgangers, waarbij het door voetgangers te gebruiken gebied de volle breedte van de weg beslaat en het gebied een nadrukkelijk openbaar karakter heeft.
fietsveer Vastgelegde route over water om fietsers en voetgangers over te zetten al dan niet op basis van een vaste dienstregeling.
voetveer Vastgelegde route over water om voetgangers over te zetten al dan niet op basis van een vaste dienstregeling.

Attribuut BRT.Next:ligging

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
op overweg Een gelijkvloerse kruising van een wegdeel en een spoorbaan.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Object dat in gebruik is genomen of als gebruiksgereed kan worden beschouwd, dan wel buiten gebruik is gesteld

3. Spoor

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Spoor in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

3.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Spoor in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1-1
«vlak»
typeSpoor trein lijn 1-1
tram lijn
sneltram lijn
metro lijn
gemengd lijn
spoorbaan vlak
aantalSporen enkelvoudig 1-1
meervoudig
elektrificatie ja 1-1
nee
vervoerfunctie personenvervoer 1-1
goederenvervoer
personen- en goederenvervoer
museumlijn
ligging op vast deel van brug 0..n
op beweegbaar deel van brug
in tunnel
relatieveHoogteligging «geheel getal» 1-1
status bestaand 1-1
in aanbouw
brugnaam «tekst» 0..1
tunnelnaam «tekst» 0..1
Noot
attribuut ‘aantalSporen’, ‘elektrificatie’ en ‘vervoerfunctie’ is alleen verplicht voor objecten Spoor met lijngeometrie.

3.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

3.2.1 Naam

De volgende attributen wijzigen van naam, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeSpoorbaan typeSpoor
fysiekVoorkomen ligging

3.2.2 Definitie

Onderstaande attributen wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

TOP10NL | BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
aantalSporen Het aantal sporen van het spoorbaandeel. Aanduiding of het spoorbaandeel enkelvoudig of meervoudig is.
status De staat waarin het object zich bevindt. De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object.

3.2.3 Naam+definitie

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

3.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

3.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:aantalSporen | BRT.Next:aantalSporen

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
enkel enkelvoudig

3.3.2 Definitie

Geen.

3.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:status

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
in uitvoering Het object is in aanleg. in aanbouw Object waarvan de feitelijke bouw, verbouw of aanleg is aangevangen.

3.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeInfrastructuur verbinding; kruising
spoorbreedte normaalspoor; smalspoor
baanvaknaam «tekst»

3.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd
aantalSporen dubbel
status in gebruik; buiten gebruik

3.6 Toevoegen attributen

Geen.

3.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:geometrie

BRT.Next:geometrie BRT.Next:definitie
vlak De vlakgeometrie van een spoor object.
Noot
regel: vlakgeometrie alleen bij Spoor van het type ‘spoorbaan’

Attribuut BRT.Next:typeSpoor

BRT.Next:typeSpoor BRT.Next:definitie
spoorbaan Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails.
Noot
type ‘spoorbaanlichaam’ verplaatst van objecttype Terrein naar type ‘spoorbaan’ van object Spoor.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Object dat in gebruik is genomen of als gebruiksgereed kan worden beschouwd, dan wel buiten gebruik is gesteld
in aanbouw Object waarvan de feitelijke bouw, verbouw of aanleg is aangevangen.

4. Water

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Water in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

4.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Water in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of <type> Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«lijn»
«punt»
typeWater waterloop lijn, vlak 1-1
watervlakte vlak
greppel, droge sloot lijn
zee vlak
droogvallend vlak
droogvallend (LAT) vlak
bron punt
water met riet vlak
breedteklasse 0,5 - 3 meter lijn 0..1
3 - 6 meter lijn
6 - 12 meter vlak
12 - 50 meter vlak
50 - 125 meter vlak
> 125 meter vlak
ligging in duiker lijn 0..n
in sluis lijn, vlak
op brug lijn, vlak
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
naam «tekst» 0..n
naam: herkomst «tekst» 0..n
naam:officieel ja 0..n
nee
naam: taal Nederlands 0..n
Fries
onbekend / VoidReason
sluisnaam «tekst» 0..1
brugnaam «tekst» 0..1

4.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

4.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
fysiekVoorkomen ligging

4.2.2 Definitie

Geen.

4.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogte niveau van het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

4.3 Wijzigen attribuutwaarden

4.3.1 Naam

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeWater

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
bron, wel bron

4.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam (waarde) wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeWater

TOP10NL|BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
waterloop Langgerekt waterdeel in de vorm van een sloot, rivier, kanaal, enz. Een voor de waterbeheersing bestemde geul die meestal permanent water bevat (zoals rivier, kanaal, beek, sloot, gracht).
greppel, droge sloot Een in het algemeen niet watervoerende sloot. Een ten behoeve van de waterbeheersing gegraven geul die al dan niet met water bedekt is.
zee Uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. Uitgestrekt oppervlak zout water.

4.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeWater

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
meer,plas Water (meestal) niet gelegen in een waterloop. watervlakte Alle oppervlakken die vrij permanent met zoet water zijn bedekt. (zoals meer, plas, ven, vijver).

4.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
voorkomen met riet
functie drinkwaterbekken; haven; natuurbad; viskwekerij; vistrap; vloeiveld; waterval; waterzuivering; zwembad; overig
getijdeInvloed ja; nee
vaarwegklasse I; II; III; IV; Va; Vb; VIa; VIb; VIc; VII
naamOfficieel «tekst»
naamNL «tekst»
naamFries «tekst»
isBAGnaam ja; nee
hoofdafwatering ja; nee
Noot
voorkomen ‘met riet’ wordt opgenomen als type ‘water met riet’ in BRT.Next.
Noot
naamOfficieel vervalt, een nieuw attribuut ‘naam: officieel’ met waarden ja/nee wordt toegevoegd.

4.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeWater overig
fysiekVoorkomen | ligging in afsluitbare duiker; in grondduiker; in afsluitbare grondduiker; overkluisd

4.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
naam De naam van het waterdeel Optioneel, 0 of meer «tekst»
naam: taal De taal van de naam van het waterdeel. Optioneel, 0 of meer Nederlands; Fries; onbekend/ VoidReason
naam: officieel Aanduiding of de naam een officiële naam betreft. Optioneel, 0 of meer ja / nee
naam: herkomst De herkomst van de naam van het waterdeel. Optioneel, 0 of meer «tekst»
Noot
regel: ‘naam: herkomst’, ‘naam: officieel’ en ‘naam:taal’ zijn verplicht als naam is gevuld.

4.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
water met riet Alle oppervlakken die vrij permanent met zoet water zijn bedekt en begroeid zijn met riet.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend/ VoidReason Taal is onbekend.
</type>

5. Terrein

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Terrein in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

5.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Terrein in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
typeTerrein akkerland vlak 1-1
basaltblokken, steenglooiing vlak
boomgaard vlak
boomkwekerij vlak
duin vlak
fruitkwekerij vlak
gemengd bos vlak
grasland agrarisch vlak
grasland overig vlak
griend en hakhout vlak
heide vlak
houtwal vlak
kwelder vlak
loofbos vlak
naaldbos vlak
struiken vlak
zand vlak
overig vlak
erf vlak
rietland vlak
moeras vlak
ligging in tunnel 0..1
op brug
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
brugnaam «tekst» 0..1

5.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

5.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeLandgebruik typeTerrein
fysiekVoorkomen ligging

5.2.2 Definitie

Geen.

5.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveau van het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

5.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

5.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:fysiekVoorkomen | BRT.Next:ligging

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
op vast deel van brug op brug

5.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeLandgebruik | BRT.Next:typeTerrein

TOP10NL|BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
akkerland Terrein waar landbouwproducten worden verbouwd. Terreindeel in gebruik als akker, met gewassen die in een teelt roulatieschema zijn opgenomen. Kan tijdelijk zonder gewas zijn of braak liggen.
boomgaard Terrein met hoogstammigefruitbomen. Terrein begroeid met hoogstamfruitbomen.
duin Terrein met grondsoort zand , langs de kust als natuurlijke kustverdediging, eventueel begroeid met helmgras of lage struiken. Verhoging of heuvel van zand of fijne losse aarde en verpulverd gesteente opgeworpen door wind of door stromend water.
fruitkwekerij Terrein met laagstammigefruitbomen en struiken waarvan de vruchten worden geoogst (zoals: rozenbottels, bessen, frambozen , druiven, etc.). Terrein begroeid met laagstamfruitbomen, druivenstokken of begroeid met heesters voor zachtfruit zoals bessen of frambozen.
heide Terrein, overwegend begroeid met heidevegetatie en wilde grassoorten. Terreindeel overwegend begroeid met heide en heideachtige vegetaties.
zand Terrein, grondsoort zand, van nature zonder enige begroeiing. Terreindeel dat grotendeels bedekt is met zand.

5.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeLandgebruik | BRT.Next:typeTerrein

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
bos: gemengd bos Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen. gemengd bos Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
grasland Terrein, overwegend begroeid met een grasachtige vegetatie. grasland agrarisch Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, zijnde cultuurgrasland dat in gebruik is voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland.
grasland Terrein, overwegend begroeid met een grasachtige vegetatie. grasland overig Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, dat niet in gebruik is voor agrarische doeleinden.
bos: griend In of aan het water gelegen terrein,begroeid met laagafgeknot wilgenhout t.b.v. de productie van rijshout. griend en hakhout Terreindeel met opgaande begroeiing van loofbomen, in een dicht groeiverband, en die periodiek wordt afgezet.
bos: loofbos Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen. loofbos Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

5.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
voorkomen met riet; dras, moerassig
naam «tekst»
Noot
voorkomen ‘met riet’ en ‘dras, moerassig’ worden verplaatst naar respectievelijk typen ‘rietland’ en ‘moeras’.

5.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL/BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeLandgebruik | typeTerrein aanlegsteiger; bebouwd gebied; braakliggend; dodenakker; dodenakker met bos; populieren; spoorbaanlichaam
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd, op beweegbaar deel van brug
Noot
type ‘aanlegsteiger’ verplaatst van object Terrein naar type ‘steiger’ van object Inrichtingselement.
Noot
type ‘spoorbaanlichaam’ verplaatst van Terrein naar type ‘spoorbaan’ van object Spoor.

5.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
brugnaam De naam van de brug. Optioneel, 0..1 «tekst»

5.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden (waarden) worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:typeTerrein

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
houtwal Terreindeel zijnde een afscheiding met beperkte breedte en beplant met bomen of struiken.
kwelder Buitendijks gelegen aangeslibd land van een wad, dat bij gewone vloed niet meer onder loopt.
struiken Terreindeel bedekt met niet-gecultiveerde (natuurlijke), lage, houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel en afwezigheid van opvallende stammen.
erf Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water.
rietland Terreindeel overwegend begroeid met rietvegetatie.
moeras Terreindeel met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing.

6. Gebouw

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Gebouw in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

6.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Gebouw in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«punt»
typeGebouw bunker vlak, punt 1..n
kapel vlak, punt
kas vlak
kasteel vlak
kerk vlak
kernreactor vlak
klokkentoren vlak, punt
klooster, abdij vlak
koeltoren vlak
koepel vlak
luchtwachttoren vlak
moskee vlak
opslagtank vlak
overig religieus gebouw vlak
parkeergarage vlak, punt
radiotoren, televisietoren vlak
ruïne vlak
schoorsteen vlak, punt
silo vlak
synagoge vlak
stadion vlak
telecommunicatietoren vlak
toren vlak, punt
uitzichttoren vlak, punt
verkeerstoren vlak
vuurtoren vlak
waterradmolen vlak
watertoren vlak
waterwoning vlak
windmolen vlak
windturbine vlak
botenhuis vlak
open loods vlak
overkapping vlak
overig vlak
functie bezoekerscentrum 0..n
brandweerkazerne
crematorium
elektriciteitscentrale
gemaal
gemeentehuis
gevangenis
kunstijsbaan
observatorium
paleis
parkeren
politiebureau
psychiatrisch centrum
radarstation
reddingsstation
religie
remise
schaapskooi
school
sporthal
stadskantoor, hulpsecretarie
universiteit
ziekenhuis
zwembad
ligging ondergronds 0..1
hoogte «decimaal getal» 0..1
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
status bestaand 1-1
soortnaam «tekst» 0..n
naam «tekst» 0..n

6.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

6.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
fysiekVoorkomen ligging

6.2.2 Definitie

Onderstaande attributen wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

TOP10NL | BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
status De staat waarin het object zich bevindt. De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object.
typeGebouw Het type gebouw, het doel waarvoor de bebouwing gebruikt wordt (gaat worden / werd). Het type gebouw gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van het gebouw.

6.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveau van het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
typeGebouw wordt gesplitst in twee attributen: ‘type’ (uiterlijke verschijningsvorm) en ‘functie’(gebruik). De attribuutwaarden die verplaatsen van typeGebouw naar functie worden als vervallen bij typeGebouw opgenomen, en als toegevoegde attribuutwaarden bij het nieuwe attribuut ‘functie’.
Noot
Het bereik van hoogteniveau|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

6.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

6.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:type|BRT.Next:typeGebouw

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
kas, warenhuis kas
tank opslagtank
parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage parkeergarage

6.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:type|BRT.Next:typeGebouw

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
windmolen Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid (m.u.v. het opwekken van elektrische energie, het malen van granen en het opvijzelen van water), waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken. Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid (m.u.v. het opwekken van elektrische energie) waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken.
windturbine Bebouwing t.b.v. het opwekken van elektrische energie, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen wordt door middel van wieken. Turbine waarin winddruk omgezet wordt in mechanische energie.

6.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeGebouw

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
kerncentrale, kernreactor Centrale die met kernenergie elektriciteit opwekt (kerncentrale) / Installatie voor het splijten of fuseren van atoomkernen, atoomreactor (kernreactor). kernreactor Installatie voor het splijten of fuseren van atoomkernen.

6.4 Geometrietype

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeGebouw

TOP10NL:waarde TOP10NL:geometrietype BRT.Next:geometrietype
bunker vlak vlak, punt
parkeergarage vlak vlak, punt

6.5 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
hoogteklasse laagbouw; hoogbouw
gebruiksdoel bijeenkomstfunctie; celfunctie; gezondheidszorgfunctie; industriefunctie; kantoorfunctie; logiesfunctie; onderwijsfunctie; sportfunctie; winkelfunctie; woonfunctie; overige gebruiksfunctie

6.6 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeGebouw verplaatsen van type naar functie: bezoekerscentrum; brandweerkazerne; crematorium; elektriciteitscentrale; gemaal; gemeentehuis; kunstijsbaan; observatorium; paleis; politiebureau; psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum; radarpost; remise; schaapskooi; school; sporthal; stadskantoor, hulpsecretarie; universiteit; ziekenhuis; zwembad
typeGebouw verplaatsen van type naar ander objecttype: dok, tankstation
typeGebouw boortoren,brandtoren;fabriek; fort; gevangenis; hotel; huizenblok; kliniek, inrichting, sanatorium; lichttoren; markant gebouw; manege; militair gebouw; museum; peilmeetstation; pompstation;postkantoor; radartoren; recreatiecentrum; reddingboothuisje; stationsgebouw; tol; transformatorstation; veiling; wegrestaurant; werf; windmolen: korenmolen; windmolen: watermolen; zendtoren;
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd
status in gebruik; buiten gebruik; in uitvoering
Noot
de attribuutwaarden ‘brandweerkazerne’, ‘crematorium’, …, ‘zwembad’ verplaatsen van attribuut typeGebouw|type naar attribuut functie.
Noot
attribuutwaarde ‘psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum’ wordt hernoemd naar ‘psychiatrisch centrum’.
Noot
type ‘tankstation’ verplaatst naar objecttype FunctioneelGebied; type ‘dok’ verplaatst naar objecttype Inrichtingselement
Noot
status ‘in gebruik’ en ‘buiten gebruik’ worden samengevoegd tot status ‘bestaand’.

6.7 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
functie De functie van het gebouw, de functie waarvoor het gebouw gebruikt wordt. optioneel, 0 of meer zie tabel attribuut BRT.Next:functie in Toevoegen attribuutwaarden

6.8 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:typeGebouw

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
botenhuis Gebouw boven water voor de opslag van boten.
open loods Niet verplaatsbaar licht gebouw met een open gevel, bestemd als berg- of werkplaats of als tijdelijk onderdak voor andere doeleinden.
overkapping Een afzonderlijk staande overdekking rustend op kolommen.

Attribuut BRT.Next:functie

attribuutwaarden van BRT.Next:functie zijn overgenomen van TOP10NL:typeGebouw; m.u.v. waarde ‘religie’: deze classificatie is nieuw toegevoegd aan BRT.Next

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
brandweerkazerne definitie TOP10NL 1.2
bezoekerscentrum definitie TOP10NL 1.2
crematorium definitie TOP10NL 1.2
elektriciteitscentrale definitie TOP10NL 1.2
gemaal definitie TOP10NL 1.2
gemeentehuis definitie TOP10NL 1.2
gevangenis definitie TOP10NL 1.2
kunstijsbaan definitie TOP10NL 1.2
observatorium definitie TOP10NL 1.2
paleis definitie TOP10NL 1.2
parkeren definitie TOP10NL 1.2
politiebureau definitie TOP10NL 1.2
psychiatrisch centrum definitie TOP10NL 1.2
radarstation definitie TOP10NL 1.2
religie Gebouw in gebruik voor geloofsuitoefening.
reddingsstation Gebouw met boothuis en bijbehorende faciliteiten voor reddingsoperaties te water en op het strand.
remise definitie TOP10NL 1.2
schaapskooi definitie TOP10NL 1.2
school definitie TOP10NL 1.2
sporthal definitie TOP10NL 1.2
stadskantoor, hulpsecretarie definitie TOP10NL 1.2
universiteit definitie TOP10NL 1.2
waterwoning definitie TOP10NL 1.2
ziekenhuis definitie TOP10NL 1.2
zwembad definitie TOP10NL 1.2

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Situatie waarin het object wordt / kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd / aangelegd.

7. Inrichtingselement

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Inrichtingselement in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

7.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Inrichtingselement in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «punt» 1-1
«lijn»
«vlak»
typeInrichtingselement baken punt 1-1
bomenrij lijn
boom punt
botenhelling punt
calamiteitendoorgang lijn
dukdalf punt
gedenkteken, monument punt
geluidsscherm lijn
GNSS kernnetpunt punt
grenspunt punt
heg, haag lijn
hek lijn
hoogspanningsleiding lijn
hoogspanningsmast punt
hunebed punt
kabelbaan lijn
kabelbaanmast punt
kilometerpaal weg punt
kilometerpaal spoor punt
kilometerpaal water punt
klokkenstoel punt
kruis punt
luchtvaartlicht punt
markant object punt
muur lijn
paal punt
paalwerk lijn
peilschaal punt
pijler vlak, punt
plaatsnaambord lijn, punt
radiotelescoop punt
scheepvaartlicht punt
sluisdeur lijn, punt
steiger lijn, vlak
stormvloedkering lijn
strandpaal punt
strekdam lijn
stuw lijn, punt
uitzichtpunt punt
vlampijp punt
wegafsluiting lijn, punt
wegwijzer punt
windmolentje punt
zendmast punt
overig lijn, punt
dok vlak
zwembad vlak
bezinkbak vlak
hoogte «decimaal getal» 0..1
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
naam «tekst» 0..1
soortnaam «tekst» 0..1
nummer «tekst» 0..1

7.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

7.2.1 Naam

Geen.

7.2.2 Definitie

Geen.

7.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveau van het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9..

7.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

7.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeInrichtingselement

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
baak baken
kaap baken
kilometerpaal kilometerpaal weg
kilometerpaal spoorweg kilometerpaal spoor
Noot
TOP10NL-typen ‘baak’ en ‘kaap’ worden samengevoegd tot ‘baken’ in BRT.Next

7.3.2 Definitie

Geen.

7.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:|BRT.Next:typeInrichtingselement

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
geluidswering Constructie ten behoeve van het terugdringen van geluidsoverlast. geluidsscherm Een scheiding bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen.
GPS kernnetpunt Punt geschikt voor GPS metingen. (Kan een steen of bout zijn). GNSS kernnetpunt Punt geschikt voor GNSS metingen. (Kan een steen of bout zijn).
hekwerk Begrenzing van een terrein in de vorm van een afrastering. hek Een hekwerk of schutting, typisch ten behoeve van erfafscheiding.
aanlegsteiger In het water uitstekende brug of pier, smaller dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen. steiger Vaste (niet drijvende) waterbouwkundige constructie voor het aanleggen van schepen en bedoeld om deze schepen vanaf de wal te laden en te lossen.
strekdam, krib, golfbreker Dam in de richting van de loop van de rivier of kanaal, ter beveiliging van de oevers of brugpijlers of tot beperking van de rivier tot een bepaalde breedte (strekdam). Golfslagbreker of stroombreker langs de kust en in rivieren, staat loodrecht op de oever/kust (krib). Een uit steenglooiing of stortsteen bestaand object bedoelt voor oeverbescherming (golfbreker). strekdam Constructie in het water ter verdediging van de kustoever.

7.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
breedte «decimaal getal»

7.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeInrichtingselement busstation; gaswinning; golfmeetpaal; havenhoofd; helikopterlandingsplatform; kilometerraaibord; kilometerraaipaal; koedam; kogelvanger schietbaan; kraan; metrostation; leiding; oliepompinstallatie; radiobaken; RD punt; schietbaan; seinmast; sneltramhalte; treinstation; tol; verkeersgeleider; vliedberg; zichtbaar wrak
Noot
typen ‘gaswinning’, ‘helikopterlandingsplatform’, ‘oliepompinstallatie’, ‘vliedberg’, ‘busstation’, ‘metrostation’, ‘sneltramhalte’, ‘treinstation’, ‘tol’ verplaatsen naar objecttype Functioneel gebied.
Noot
typen ‘kilometerraaibord’ en ‘kilometerraaipaal’ worden hernoemd naar ‘kilometerpaal water’.

7.6 Toevoegen attributen

Geen.

7.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:geometrie

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
«vlak» Vlakgeometrie

Attribuut BRT.Next:typeInrichtingselement

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
dok Constructie bedoeld om schepen uit het water te halen en vervolgens weer in het water te laten.
zwembad Constructie in de vorm van een bassin bedoeld om in te zwemmen
bezinkbak Een gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.

8. Relief

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Relief in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

8.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Relief in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1..1
«hoge en lage zijde»
typeRelief wal lijn 1..1
steile rand, aardrand hoge en lage zijde
talud, hoogteverschil hoge en lage zijde
hoogteklasse < 1 meter 1..1
1 – 2,5 meter
> 2,5 meter
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1..1

8.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

8.2.1 Naam

Geen.

8.2.2 Definitie

Geen.

8.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveau van het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

8.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

8.3.1 Naam

Geen.

8.3.2 Definitie

Geen.

8.3.3 Naam+definitie

Geen.

8.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
functie geluid weren

8.5 Vervallen attribuutwaarden

Geen.

8.6 Toevoegen attributen

Geen.

8.7 Toevoegen attribuutwaarden

Geen.

9. Hoogte

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Hoogte in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

9.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Hoogte in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1-1
«punt»
typeHoogte dieptelijn lijn 1-1
dieptepunt punt
hoogtelijn lijn
hoogtepunt punt
hoogwaterlijn lijn
laagwaterlijn lijn
hoogte «decimaal getal» 1-1
referentievlak NAP 1-1
LAT
GHW

9.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

9.2.1 Naam

Geen.

9.2.2 Definitie

Geen.

9.2.3 Naam+definitie

Geen.

9.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

9.3.1 Naam

Geen.

9.3.2 Definitie

Geen.

9.3.3 Naam+definitie

Geen.

9.4 Vervallen attributen

Geen.

9.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeHoogte peil; peil: zomerpeil; peil winterpeil:
referentievlak OLW

9.6 Toevoegen attributen

Geen.

9.7 Toevoegen attribuutwaarden

Geen.

10. Registratief gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Registratief gebied in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

10.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Registratief gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
typeRegistratiefGebied land vlak, multivlak 1-1
provincie vlak, multivlak
gemeente vlak, multivlak
maritieme zone vlak, multivlak
naam «tekst» 1-1
naam: taal Nederlands 1..n
Fries
onbekend / VoidReason
naam: herkomst «tekst» 1..n
naam: officieel ja 1..n
nee
nummer «tekst» 0..1

10.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

10.2.1 Naam

Geen

10.2.2 Definitie

Geen.

10.2.3 Naam+definitie

Geen.

10.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

10.3.1 Naam

Geen.

10.3.2 Definitie

Geen.

10.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeRegistratiefGebied

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
territoriale zee Een zeestrook, grenzend aan het landgebied van Nederland waarover de soevereiniteit van Nederland zich uitstrekt. maritieme zone Een bestuurlijk gebied op zee, vastgesteld oor de Dienst der Hydrografie van het Ministerie van Defensie.

10.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
naamOfficieel «tekst»
naamNL «tekst»
naamFries «tekst»

10.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
typeRegistratiefGebied waterschap

10.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
naam De naam van het registratief gebied Verplicht, 1 of meer «tekst»
naam: herkomst De taal van de naam van het registratief gebied. De herkomst van de naam van het registratief gebied. «tekst»
naam: officieel Aanduiding of de naam een officiële naam betreft. Verplicht, 1 of meer ja/nee
naam: taal De taal van de naam van het registratief gebied. Verplicht, 1 of meer Nederlands; Fries; onbekend / VoidReason

10.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend / VoidReason Taal is onbekend.

11. Geografisch gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Geografisch gebied in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

11.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Geografisch gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
typeGeografischGebied ondiepte, plaat vlak, multivlak 1-1
bosgebied vlak, multivlak
duingebied vlak, multivlak
eiland vlak, multivlak
geul, vaargeul vlak, multivlak
heidegebied vlak, multivlak
heuvel, berg vlak, multivlak
kaap, hoek vlak, multivlak
polder vlak, multivlak
streek, veld vlak, multivlak
terp, wierde vlak, multivlak
wad vlak, multivlak
watergebied vlak, multivlak
zee vlak, multivlak
zeegat, zeearm vlak, multivlak
naam “tekst” 0..n
naam: taal Nederlands 0..n
Fries
onbekend / VoidReason

11.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

11.2.1 Naam

Geen.

11.2.2 Definitie

Geen.

11.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
naamNL De Nederlandse naam van het geografisch gebied. naam De naam van het geografisch gebied.

11.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

11.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next: typeGeografischGebied

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
bank, ondiepte, plaat ondiepte, plaat

11.3.2 Definitie

Geen.

11.3.3 Naam+definitie

Geen.

11.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
naamFries «tekst»

11.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
typeGeografischGebied|type overig

11.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
naam: taal De taal van de naam van het geografisch gebied. Verplicht, 0 of meer Nederlands; Fries; onbekend / VoidReason

11.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend / VoidReason Taal is onbekend.

12. Plaats

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plaats in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

12.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Plaats in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
typePlaats woonkern vlak, multivlak 1-1
industriekern vlak, multivlak
recreatiekern vlak, multivlak
gehucht vlak, multivlak
buurtschap vlak, multivlak
historische bebouwingskern vlak, multivlak
bebouwdeKom ja 1-1
nee
aantalIwoners «geheel getal» 0..1
naam «tekst» 1..n
naam: herkomst «taal» 1..n
naam: officieel ja 1..n
nee
naam: taal Nederlands 1..n
Fries
onbekend / VoidReason

12.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

12.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeGebied typePlaats

12.2.2 Definitie

Geen.

12.2.3 Naam+definitie

Geen.

12.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

12.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
deelkern historische bebouwingskern

12.3.2 Definitie

Geen.

12.3.3 Naam+definitie

Geen.

12.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
isBAGwoonplaats ja; nee
naamOfficieel «tekst»
naamNL «tekst»
naamFries «tekst»

12.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
typeGebied|typePlaats stadsdeel; wijk; buurt

12.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
naam De naam van de plaats. Verplicht, 1 of meer «tekst»
naam: herkomst De herkomst van de naam van de plaats. Verplicht, 1 of meer «tekst»
naam: officieel Aanduiding of de naam een officiële naam betreft. Verplicht, 1 of meer ja/nee
naam: taal De taal van de naam van de plaats. Verplicht, 1 of meer Nederlands; Fries; onbekend / VoidReason

12.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend / VoidReason Taal is onbekend.

13. Functioneel gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Functioneel gebied in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

13.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Functioneel gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
«punt»
typeFunctioneelGebied attractiepark vlak, multivlak 1-1
bedrijventerrein vlak, multivlak
begraafplaats vlak, multivlak
botanische tuin vlak, multivlak
bungalowpark vlak, multivlak
camping, kampeerterrein vlak, multivlak
caravanpark vlak, multivlak
campus vlak, multivlak
circuit vlak, multivlak
crossbaan vlak, multivlak
dierentuin, safaripark vlak, multivlak
eendenkooi vlak, multivlak
emplacement vlak, multivlak
erebegraafplaats vlak, multivlak
gasvoorziening, olievoorziening vlak, multivlak
gebied voor radioastronomie vlak, multivlak
golfterrein vlak, multivlak
grafheuvel vlak, multivlak
grindwinning, zandwinning vlak, multivlak
groeve vlak, multivlak
haven vlak, multivlak
heemtuin vlak, multivlak
helikopterlandingsplaats vlak, multivlak
jachthaven vlak, multivlak
kassengebied vlak, multivlak
kazerne, legerplaats, vliegbasis vlak, multivlak
mijn vlak, multivlak
militair oefengebied, schietterrein vlak, multivlak
landgoed vlak, multivlak
nationaal park vlak, multivlak
natuurgebied vlak, multivlak
openluchtmuseum vlak, multivlak
openluchttheater vlak, multivlak
park vlak, multivlak
recreatiegebied vlak, multivlak
renbaan vlak, multivlak
skibaan vlak, multivlak
sluizencomplex vlak, multivlak
sportterrein, sportcomplex vlak, multivlak
stortplaats vlak, multivlak
transformatorstation vlak, multivlak
vakantiepark vlak, multivlak
verdedigingswerk vlak, multivlak
verzorgingsplaats vlak, multivlak
viskwekerij vlak, multivlak
visvijvercomplex vlak, multivlak
vliegveld, luchthaven vlak, multivlak
volkstuinen vlak, multivlak
waterkering vlak, multivlak
wildwissel vlak, multivlak
woonwagencentrum vlak, multivlak
ijsbaan vlak, multivlak
zenderpark vlak, multivlak
zonnepark vlak, multivlak
zoutwinning vlak, multivlak
ziekenhuiscomplex vlak, multivlak
zuiveringsinstallatie vlak, multivlak
zweefvliegveldterrein vlak, multivlak
zwembadcomplex vlak, multivlak
overig vlak, multivlak
gevangeniscomplex vlak, multivlak
psychiatrisch centrum vlak, multivlak
tankstation vlak, multivlak
busstation vlak, multivlak
metrostation vlak, multivlak
sneltramhalte vlak, multivlak
treinstation vlak, multivlak
tolplaats vlak, multivlak
vliedberg vlak, multivlak
asielzoekerscentrum vlak, multivlak
drinkwatervoorziening vlak, multivlak
elektriciteitscentrale vlak, multivlak
geluidswering vlak, multivlak
naam «tekst» 0..n
soortnaam «tekst» 0..n

13.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

13.2.1 Naam

Geen.

13.2.2 Definitie

Geen.

13.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
naamNL De Nederlandse naam van het functionele gebied. naam De naam van het functionele gebied.

13.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

13.3.1 Naam

Geen.

13.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeFunctioneelGebied

TOP10NL|BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
militair oefengebied, schietterrein Militair kamp voor het houden van schietoefeningen met zware vuurwapens (artillerie schietkamp). / Terrein ingericht voor het schieten op doelen (schietkamp). / Terrein waar militairen oefenen (militair oefenterrein). Gebied waar militairen oefenen, gebied voor het houden van schietoefeningen met zware vuurwapens.

13.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL|BRT.Next:typeFunctioneelGebied

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
helikopterlandingsterrein Terrein dat als landings- en vertrekplaats dient voor helikopters. helikopterlandingsplaats Gebied dat dient als landings- en opstijgplaats voor helikopters.
kazerne, legerplaats Gebouw(-encomplex) bestemd tot huisvesting van soldaten. kazerne, legerplaats, vliegbasis Terrein met militaire gebouwen en infrastructuur.

13.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
naamFries «tekst»

13.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeFunctioneelGebied gaswinning; oliewinning; grindwinning; zandwinning
typeFunctioneelGebied boswachterij; kartingbaan; gebied met hoge objecten; gebouwencomplex; infiltratiegebied; milieustraat; mosselbank; plantsoen; productie-installatie; slipschool; tennispark; tuincentrum; werf; windturbinepark;
Noot
typen ‘gaswinning’ en ‘oliewinning’ worden samengevoegd tot ‘gasvoorziening, olievoorziening’; ‘grindwinning’ en ‘zandwinning’ tot ‘grindwinning, zandwinning’.

13.6 Toevoegen attributen

Geen.

13.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
gasvoorziening, olievoorziening Gebied met installatie(s) t.b.v. de winning of transport van aardgas en / of aardolie.
grindwinning, zandwinning Gebied waar winning van grind en/ of zand plaatsvind (in dagbouw of d.m.v. zuigen).
gevangeniscomplex Een terrein met voorzieningen waar personen in verzekerde bewaring worden gesteld.
psychiatrisch centrum Het geheel van gebouwen die tezamen een psychiatrisch ziekenhuiscomplex vormen.
tankstation Een terrein met voorzieningen waar motorbrandstof, olie, lucht en koelwater kunnen worden verkregen en / of elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen.
busstation Een plaats waar verschillende buslijnen samenkomen en waar meerdere bushaltes aanwezig zijn, met het doel dat buspassagiers hier kunnen in-, uit- of overstappen.
metrostation Halteplaats voor een onder- of bovengronds metronetwerk.
sneltramhalte Halte aan een sneltramlijn.
treinstation Halte aan een spoorlijn.
tolplaats Geheel van installaties, verharding en gebouwen waar betaald moet worden voor toegang tot de weg
vliedberg Kunstmatige heuvel waarop men bij overstromingen kan vluchten.
asielzoekerscentrum Een opvanglocatie voor asielzoekers die in Nederland verblijven.
drinkwatervoorziening Een gebied met voorzieningen voor de productie, opslag en distributie van drinkwater.
elektriciteitscentrale Een terrein met voorzieningen voor de fabrieksmatige opwekking van elektriciteit.
geluidswering Voorziening bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen.

14. Plantopografie

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plantopografie in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

14.1 Overzicht

Geen, object Plantopografie vervalt in zijn geheel.

14.2 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:waarde of «type»
typeObject spoorbaan; water; weg; overig
naam «tekst»
geometrie «punt»; «lijn»; «vlak»

15. Bijlage: Wijzigingen t.o.v. consultatieversie 23 januari 2022

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. de 3e consultatieronde.

15.1 Inleiding

15.2 Weg

15.3 Spoor

15.4 Water

15.5 Terrein

Geen

15.6 Gebouw

15.7 Inrichtingselement

15.8 Relief

Geen

15.9 Hoogte

Geen

15.10 Registratief gebied

Geen

15.11 Geografisch gebied

Geen

15.12 Plaats

Geen

15.13 Functioneel gebied

15.14 Plantopografie

Geen

WIJZINGINGEN AAN
WAS = vervallen tekst
WORDT = nieuwe tekst