Wijzigingsvoorstel BRT.Next

Geonovum Beheerdocumentatie
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/cv-bd-brtnext-20230123/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/cv-im-brtnext-20221104/
Laatste werkversie:
https://github/geonovum/brt-next-cv
Redacteur:
Geonovum, Geonovum
Auteurs:
Geonovum, Geonovum
Kadaster, Kadaster
Doe mee:
GitHub geonovum/brt-next-cv
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar brt@geonovum.nl.

1. Inleiding

In opdracht van het ministerie van BZK werkt het Kadaster aan een doorontwikkeling van de BRT. Deze “BRT.Next” zal zijn gebaseerd op de BGT, de BAG, andere bestaande bronnen en eigen inwinning. De BRT.Next wordt in samenwerking met DiS-Geo ontwikkeld, waarbij afstemming wordt gezocht met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. Het productieproces van de diverse (toekomstige) producten wordt geoptimaliseerd door gebruik te maken van algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie.

Er zijn gebruikerssessies gehouden waarin de bevindingen tijdens de ontwerpfase van de nieuwe BRT.Next met gebruikers gedeeld zijn. Ook was er de mogelijkheid om een reactie te geven op een eerste opzet van het nieuwe datamodel voor BRT.Next.

De ervaringen uit deze gebruikerssessies en consultatie zijn de afgelopen periode gebruikt bij het samenstellen van een nieuw informatiemodel voor BRT.Next. Ieder object en iedere eigenschap uit het informatiemodel van TOP10NL is geanalyseerd, vergeleken met de andere basisregistraties en vanuit meerdere aspecten bekeken. Is het bijvoorbeeld topografie, cartografie of informatie, wat is het gebruik en het bijhoud-proces van dit object of deze eigenschap. Op basis van deze analyse is voor ieder object en iedere eigenschap één van onderstaande keuzes gemaakt in het nieuwe informatiemodel:

In deze consultatie wil het Kadaster dit nieuwe informatiemodel voorleggen aan de gebruikers van de BRT. Het is belangrijk om te beseffen dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen.

1.1 Consultatie

Deze versie van het informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000 en beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden in BRT.Next. Algemene objectkenmerken, zoals de identificatie, attributen voor de levensloop van een object en visualisatiecode, zijn nu nog niet opgenomen in deze consultatie. Voor deze attributen wil het Kadaster zo veel mogelijk aansluiten bij de standaarden en bij TOP10NL.

Deze derde consultatie is een vervolg op de eerste en tweede consultatie, die gehouden zijn van 28 juni tot en met 22 augustus 2022 en van 4 november tot en met 4 december 2022. In deze derde consultatie worden alleen de wijzigingen in het informatiemodel ten opzichte van de tweede consultatieversie voorgelegd. Als aftrap van deze derde consultatie is een informatiesessie gehouden waarin deze derde consultatie en de gemaakte keuzes toegelicht zijn. Deze sessie was op 23 januari 2023, en de presentatie en opname is hier terug te kijken:

Het informatiemodel kan tijdens het realiseren van het product nog licht aangepast worden doordat op dit moment het hele proces nog niet bekend is. Als voorbeeld is het generalisatieproces van o.a. de BGT en BAG op schaal 1:1.000 naar de BRT.Next op schaal 1:10.000 nog niet ontwikkeld. Hierover zal het Kadaster u blijven informeren.

1.2 Periode consultatie

Reactie op deze consultatie kunnen gegeven worden van 23 januari tot en met 13 februari 2023 (3 weken). Aansluitend zal het Kadaster samen met Geonovum de ontvangen reacties beoordelen en zo mogelijk verwerken in de eindversie van het informatiemodel voor BRT.Next.

Het Kadaster is benieuwd naar uw reacties en dankt u bij voorbaat voor uw input!

1.3 Reacties indienen

In dit wijzigingsvoorstel worden alle wijzigingen beschreven ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel. Alle wijzigingen zijn voorstellen, en worden met dit wijzigingsvoorstel geconsulteerd onder het werkveld.

U kunt uw reacties op dit wijzigingsvoorstel indienen via dit reactieformulier. U vindt een link naar het reactieformulier ook midden onderaan deze pagina (knop “Reactie indienen”).

Geef bij uw reactie uw feedback en verbetersuggestie inclusief motivatie op: Wat gebeurt er als het Kadaster dit voorstel doorvoert? Wat is het voordeel van uw verbetervoorstel?

Al uw vragen of opmerkingen over de consultatie van BRT.Next stelt u per email aan brt@kadaster.nl.

1.4 Leeswijzer

De voorgestelde wijzigingen zijn in dit document gemarkeerd: tekst met deze opmaak komt te vervallen, tekst met deze opmaak wordt toegevoegd.

In de desktopversie van het wijzigingsvoorstel wordt een schakelknop in het venster rechts onderin getoond, waarmee u de wijzigingen aan (zichtbaar) of uit (verborgen) kunt zetten.

De wijzigingen worden in een vaste structuur gepresenteerd. Elk objecttype begint met een overzichtstabel met de attributen en attribuutwaarden voor dit object na het doorvoeren van de wijzigingen. Vervolgens wordt per objecttype beschreven welke attributen en attribuutwaarden wijzigen, vervallen of worden toegevoegd.

We hanteren in dit document de term ‘attribuut’ voor een kenmerk of eigenschap van een object; de term ‘attribuutwaarde’ voor het type of de waarde dat een attribuut kan aannemen.

2. Weg

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Weg in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

2.1 Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de attributen en attribuutwaarden van het object Weg, na doorvoeren van de wijzigingen t.o.v. vorige versie wijzigingsvoorstel.

Overzicht attributen en waarden/type van object Weg in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1 -1
«lijn»
typeWeg autosnelweg vlak 1..n
autoweg vlak
hoofdweg vlak
regionale weg vlak
lokale weg vlak
straat vlak
overig vlak
parkeerplaats vlak
OV-baan vlak
fietspad vlak, lijn
voetpad vlak, lijn
voetgangersgebied vlak
startbaan, landingsbaan vlak
rolbaan, platform vlak
veerverbinding lijn
fietsveer lijn
voetveer lijn
ligging op vast deel van brug 0..n
op beweegbaar deel van brug
op rotonde
op oprit / afrit
op knooppuntverbinding
op overweg
in tunnel
verhardingsbreedteklasse > 7 meter
4 – 7 meter
2 – 4 meter
< 2 meter
verhardingstype verhard 1-1
half verhard
onverhard
onbekend
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9;9]» 1-1
status bestaand 1-1
naam «tekst» 0..n
naam: herkomst «tekst» 0..n
A-wegnummer «tekst» 0..n
N-wegnummer «tekst» 0..n
E-wegnummer «tekst» 0..n
S-wegnummer «tekst» 0..n
afritnummer «tekst» 0..1
afritnaam «tekst» 0..1
knooppuntnaam «tekst» 0..1
brugnaam «tekst» 0..1
tunnelnaam «tekst» 0..1

2.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Weg ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

2.2.1 Object

Hernoemen

Objecttype wordt hernoemd naar
Wegdeel Weg

N.B. in alle definities van attributen en attribuutwaarden is de naam van het object aldus eveneens gewijzigd.

2.2.2 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeWeg

2.2.3 Attribuutwaarden

Hernoemen

Bij attribuut wordt waarde hernoemd naar
typeWeg rijbaan autosnelweg autosnelweg
typeWeg rijbaan autoweg autoweg
typeWeg rijbaan hoofdweg hoofdweg
typeWeg rijbaan regionale weg regionale weg
typeWeg rijbaan lokale weg lokale weg
typeWeg rijbaan straat straat
typeWeg rijbaan overig overig
typeWeg parkeervlak parkeerplaats
typeWeg veerdienst, pontveer veerverbinding

Definities

Voor attribuutwaarde wordt definitie aangepast naar
straat Weg dat onderdeel is van een weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. Weg dat onderdeel is van een weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen gebied met bebouwing.
parkeerplaats Weg bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen. Parkeergelegenheid voor het parkeren van meerdere voertuigen in de openlucht met een aparte toegang vanaf de doorgaande weg.
rolbaan, platform Weg uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het taxiën van vliegtuigen of het parkeren van vliegtuigen. Weg uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het taxiën of het parkeren van vliegtuigen.

3. Spoor

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Spoor in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

3.1 Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de attributen en attribuutwaarden van het object Spoor, na doorvoeren van de wijzigingen t.o.v. vorige versie wijzigingsvoorstel.

Overzicht attributen en waarden/type van object Spoor in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1-1
«vlak»
typeSpoor trein lijn 1-1
tram lijn
sneltram lijn
metro lijn
gemengd lijn
spoorbaan vlak
aantalSporen enkelvoudig 1-1
meervoudig
elektrificatie ja 1-1
nee
ligging op vast deel van brug 0..n
op beweegbaar deel van brug
in tunnel
relatieveHoogteligging «geheel getal» 1-1
status bestaand 1-1
brugnaam «tekst» 0..1
tunnelnaam «tekst» 0..1

attribuut ‘aantalSporen’ en ‘elektrificatie’ is alleen verplicht voor objecten Spoor met lijngeometrie.

3.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Spoor ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

3.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeSpoor

3.2.2 Attribuutwaarden

Geen

4. Water

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Water in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

4.1 Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de attributen en attribuutwaarden van het object Water, na doorvoeren van de wijzigingen t.o.v. vorige versie wijzigingsvoorstel.

Overzicht attributen en waarden/type van object Water in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«lijn»
«punt»
typeWater waterloop lijn, vlak 1-1
watervlakte vlak
greppel, droge sloot lijn
zee vlak
droogvallend vlak
droogvallend (LAT) vlak
bron punt
water met riet vlak
breedteklasse 0,5 - 3 meter lijn 0..1
3 - 6 meter lijn
6 - 12 meter vlak
12 - 50 meter vlak
50 - 125 meter vlak
> 125 meter vlak
ligging in sluis lijn, vlak 0..n
op brug lijn, vlak
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
naam «tekst» 0..n
naam: herkomst «tekst» 0..n
naam:officieel ja 0..n
nee
naam: taal Nederlands 0..n
Fries
onbekend / VoidReason
sluisnaam «tekst» 0..1
brugnaam «tekst» 0..1

4.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Water ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

4.2.1 Object

Hernoemen

Objecttype wordt hernoemd naar
Waterdeel Water

N.B. in alle definities van attributen en attribuutwaarden is de naam van het object aldus eveneens gewijzigd.

4.2.2 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeWater

Vervallen

Attribuut vervalt met waarden
status bestaand

4.2.3 Attribuutwaarden

Geen

5. Terrein

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Terrein in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

5.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Terrein in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
typeTerrein akkerland vlak 1-1
basaltblokken, steenglooiing vlak
boomgaard vlak
boomkwekerij vlak
duin vlak
fruitteelt vlak
gemengd bos vlak
grasland agrarisch vlak
grasland overig vlak
griend en hakhout vlak
heide vlak
houtwal vlak
kwelder vlak
loofbos vlak
naaldbos vlak
struiken vlak
zand vlak
overig vlak
erf vlak
rietland vlak
moeras vlak
ligging in tunnel 0..1
op brug
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
brugnaam «tekst» 0..1

5.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Terrein ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

5.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeTerrein

5.2.2 Attribuutwaarden

Vervallen

Bij attribuut vervalt waarde
typeTerrein braakliggend

6. Gebouw

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Gebouw in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

6.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Gebouw in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «Vlak» 1-1
«Punt»
typeGebouw bunker vlak, punt 1..n
kapel vlak, punt
kas vlak
kasteel vlak
kerk vlak
kernreactor vlak
klokkentoren vlak, punt
klooster, abdij vlak
koeltoren vlak
koepel vlak
moskee vlak
opslagtank vlak
overig religieus gebouw vlak
parkeergarage vlak, punt
radiotoren, televisietoren vlak
ruïne vlak
schoorsteen vlak, punt
silo vlak
synagoge vlak
stadion vlak
telecommunicatietoren vlak
toren vlak, punt
uitzichttoren vlak, punt
verkeerstoren vlak
vuurtoren vlak
waterradmolen vlak
watertoren vlak
waterwoning vlak
windmolen vlak
windturbine vlak
botenhuis vlak
open loods vlak
overkapping vlak
overig vlak
functie bezoekerscentrum 0..n
brandweerkazerne
crematorium
elektriciteitscentrale
gemaal
gemeentehuis
gevangenis
kunstijsbaan
observatorium
paleis
parkeren
politiebureau
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum
radarstation
reddingsstation
religie
remise
schaapskooi
school
sporthal
stadskantoor, hulpsecretarie
universiteit
ziekenhuis
zwembad
ligging ondergronds 0..1
hoogte «decimaal getal» 0..1
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
status bestaand 1-1
soortnaam «tekst» 0..n
naam «tekst» 0..n

6.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Gebouw ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

6.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeGebouw

6.2.2 Attribuutwaarden

Toevoegen

Aan attribuut wordt attribuutwaarde toegevoegd
functie bezoekerscentrum
functie reddingsstation
functie remise

N.B. definities n.t.b.

Geometrietypen

Voor attribuutwaarde is geometrietype aangepast naar
bunker vlak, punt
parkeergarage vlak, punt

7. Inrichtingselement

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Inrichtingselement in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

7.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Inrichtingselement in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «punt» 1-1
«lijn»
«vlak»
 typeInrichtingselement baken punt 1-1 
bomenrij lijn
boom punt
botenhelling punt
busstation punt
calamiteitendoorgang lijn
dukdalf punt
gedenkteken, monument punt
geluidsscherm lijn
GNSS kernnetpunt punt
grenspunt punt
heg, haag lijn
hek lijn
hoogspanningsleiding lijn
hoogspanningsmast punt
hunebed punt
kabelbaan lijn
kabelbaanmast punt
kilometerpaal weg punt
kilometerpaal spoor punt
kilometerpaal water punt
klokkenstoel punt
kruis punt
luchtvaartlicht punt
markant object punt
metrostation punt
muur lijn
paal punt
paalwerk lijn
peilschaal punt
pijler vlak, punt
plaatsnaambord lijn, punt
radiotelescoop punt
scheepvaartlicht punt
sluisdeur lijn, punt
sneltramhalte punt
steiger lijn, vlak
stormvloedkering lijn
strandpaal punt
strekdam lijn
stuw lijn, punt
treinstation punt
uitzichtpunt punt
vlampijp punt
wegafsluiting lijn, punt
wegwijzer punt
windmolentje punt
zendmast punt
overig lijn, punt
dok vlak
zwembad vlak
bezinkbak vlak
hoogte «decimaal getal» 0..1
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
naam «tekst» 0..1
soortnaam «tekst» 0..1
nummer «tekst» 0..1

7.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Inrichtingselement ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

7.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuutnaam wordt hernoemd naar
type typeInrichtingselement

Vervallen

Attribuut vervalt met waarden
status bestaand

7.2.2 Attribuutwaarden

Hernoemen

Bij attribuut wordt waarde hernoemd naar
typeInrichtingselement kilometerpaal spoorweg kilometerpaal spoor

Vervallen

Bij attribuut vervalt waarde
typeInrichtingselement vliedberg

Toevoegen

Aan attribuut wordt waarde toegevoegd
typeInrichtingselement dukdalf

8. Relief

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Relief in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

8.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Relief in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1..1
«hoge en lage zijde»
typeRelief wal lijn 1..1
steile rand, aardrand hoge en lage zijde
talud, hoogteverschil hoge en lage zijde
hoogteklasse < 1 meter 1..1
1 – 2,5 meter
> 2,5 meter
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1..1

8.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Relief ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

8.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuutnaam wordt hernoemd naar
type typeRelief

8.2.2 Attribuutwaarden

Vervallen

Bij attribuut vervalt waarde of «type»
geometrie «vlak»
typeRelief dijk

9. Hoogte

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Hoogte in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

9.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Hoogte in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1-1
«punt»
typeHoogte dieptelijn lijn 1-1
dieptepunt punt
hoogtelijn lijn
hoogtepunt punt
hoogwaterlijn lijn
laagwaterlijn lijn
hoogte «decimaal getal» 1-1
referentievlak NAP 1-1
LAT
GHW

9.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Hoogte ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

9.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuutnaam wordt hernoemd naar
type typeHoogte

9.2.2 Attribuutwaarden

Geen

10. Registratief gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Registratief gebied in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

10.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Registratief gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
typeRegistratiefGebied land vlak, multivlak 1-1
provincie vlak, multivlak
gemeente vlak, multivlak
maritieme zone vlak, multivlak
naam «tekst» 1-1
naam: taal Nederlands 1..n
Fries
onbekend / VoidReason
naam: herkomst «tekst» 1..n
naam: officieel ja 1..n
nee
nummer «tekst» 0..1

10.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Registratief gebied ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

10.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeRegistratiefGebied

10.2.2 Attribuutwaarden

Hernoemen

Bij attribuut wordt waarde hernoemd naar
typeRegistratiefGebied rijk land

11. Geografisch gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Geografisch gebied in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

Overzicht --------- t

Overzicht attributen en waarden/type van object Geografisch gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
typeGeografischGebied bosgebied vlak, multivlak 1-1
duingebied vlak, multivlak
eiland vlak, multivlak
geul, vaargeul vlak, multivlak
heidegebied vlak, multivlak
heuvel, berg vlak, multivlak
kaap, hoek vlak, multivlak
ondiepte, plaat vlak, multivlak
polder vlak, multivlak
streek, veld vlak, multivlak
terp, wierde vlak, multivlak
wad vlak, multivlak
watergebied vlak, multivlak
zee vlak, multivlak
zeegat, zeearm vlak, multivlak
naam “tekst” 0..n
naam: taal Nederlands 0..n
Fries
onbekend / VoidReason

11.1 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Geografisch gebied ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

11.1.1 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeGeografischGebied

11.1.2 Attribuutwaarden

Hernoemen

Bij attribuut wordt waarde hernoemd naar
typeGeografischGebied bank, ~ondiepte, plaat ondiepte, plaat

12. Plaats

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plaats in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

12.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Plaats in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
typePlaats woonkern vlak, multivlak 1-1
industriekern vlak, multivlak
recreatiekern vlak, multivlak
gehucht vlak, multivlak
buurtschap vlak, multivlak
historische bebouwingskern vlak, multivlak
bebouwdeKom ja 1-1
nee
aantalIwoners «geheel getal» 1-1
naam «tekst» 1..n
naam: herkomst «taal» 1..n
naam: officieel ja 1..n
nee
naam: taal Nederlands 1..n
Fries
onbekend / VoidReason

12.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Plaats ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

12.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuutnaam wordt hernoemd naar
type typePlaats

12.2.2 Attribuutwaarden

Geen

13. Functioneel gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Functioneel gebied in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

13.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Functioneel gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
«punt»
type attractiepark vlak, multivlak 1-1
bedrijventerrein vlak, multivlak
begraafplaats vlak, multivlak
botanische tuin vlak, multivlak
bungalowpark vlak, multivlak
caravanpark vlak, multivlak
campus vlak, multivlak
camping, kampeerterrein vlak, multivlak
circuit vlak, multivlak
crossbaan vlak, multivlak
dierentuin, safaripark vlak, multivlak
eendenkooi vlak, multivlak
emplacement vlak, multivlak
erebegraafplaats vlak, multivlak
gasvoorziening, olievoorziening vlak, multivlak
gebied voor radioastronomie vlak, multivlak
golfterrein vlak, multivlak
grafheuvel vlak, multivlak
grindwinning, zandwinning vlak, multivlak
groeve vlak, multivlak
haven vlak, multivlak
heemtuin vlak, multivlak
helikopterlandingsplaats vlak, multivlak
jachthaven vlak, multivlak
kassengebied vlak, multivlak
kazerne, legerplaats, vliegbasis vlak, multivlak
landgoed vlak, multivlak
mijn vlak, multivlak
militair oefengebied, schietterrein vlak, multivlak
nationaal park vlak, multivlak
natuurgebied vlak, multivlak
openluchtmuseum vlak, multivlak
openluchttheater vlak, multivlak
park vlak, multivlak
recreatiegebied vlak, multivlak
renbaan vlak, multivlak
skibaan vlak, multivlak
sluizencomplex vlak, multivlak
sportterrein, sportcomplex vlak, multivlak
stortplaats vlak, multivlak
transformatorstation vlak, multivlak
vakantiepark vlak, multivlak
verdedigingswerk vlak, multivlak
verzorgingsplaats vlak, multivlak
viskwekerij vlak, multivlak
visvijvercomplex vlak, multivlak
vliegveld, luchthaven vlak, multivlak
volkstuinen vlak, multivlak
waterkering vlak, multivlak
wildwissel vlak, multivlak
woonwagencentrum vlak, multivlak
ijsbaan vlak, multivlak
zenderpark vlak, multivlak
zonnepark vlak, multivlak
ziekenhuiscomplex vlak, multivlak
zuiveringsinstallatie vlak, multivlak
zweefvliegveldterrein vlak, multivlak
zwembadcomplex vlak, multivlak
overig vlak, multivlak
gevangeniscomplex vlak, multivlak
psychiatrisch centrum vlak, multivlak
tankstation vlak, multivlak
vliedberg vlak, multivlak
asielzoekerscentrum vlak, multivlak
drinkwatervoorziening vlak, multivlak
elektriciteitscentrale vlak, multivlak
geluidswering vlak, multivlak
naam «tekst» 0..n
soortnaam «tekst» 0..n

13.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het object Functioneel gebied ten opzichte van vorige versie wijzigingsvoorstel.

13.2.1 Attributen

Hernoemen

Attribuut wordt hernoemd naar
type typeFunctioneelGebied

13.2.2 Attribuutwaarden

Hernoemen

Bij attribuut wordt waarde hernoemd naar
typeFunctioneelGebied gaswinning, oliewinning gasvoorziening, olievoorziening
typeFunctioneelGebied psychiatrisch ziekenhuiscomplex psychiatrisch centrum

Vervallen

Bij attribuut vervalt waarde
typeFunctioneelGebied boswachterij

Toevoegen

Aan attribuut wordt waarde toegevoegd
typeFunctioneelGebied caravanpark
typeFunctioneelGebied campus
typeFunctioneelGebied heemtuin
typeFunctioneelGebied landgoed
typeFunctioneelGebied openluchttheater
typeFunctioneelGebied viskwekerij
typeFunctioneelGebied visvijvercomplex
typeFunctioneelGebied zenderpark
typeFunctioneelGebied asielzoekerscentrum
typeFunctioneelGebied drinkwatervoorziening
typeFunctioneelGebied elektriciteitscentrale
typeFunctioneelGebied geluidswering

Definitie asielzoekerscentrum, drinkwatervoorziening, electriciteitscentrale, geluidswering n.t.b.

14. Plantopografie

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plantopografie in BRT.Next ten opzichte van de vorige versie van het wijzigingsvoorstel.

14.1 Overzicht

Geen, object Plantopografie vervalt in zijn geheel.

14.2 Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Geen

WIJZIGINGEN AAN
WAS = vervallen tekst
WORDT = nieuwe tekst