Discrepantie STRI2012 norm en XML Schema

Geonovum Werkafspraak
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-wa-waSTRIxml-20130611/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/waSTRIxml/
Laatste werkversie:
https://Geonovum.github.io/ROST/
Redacteur:
Beheerder RO Standaarden, Geonovum
Auteur:
Beheerder RO Standaarden, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/ROST
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

1. Aanleiding

Er is een discrepantie geconstateerd tussen de STRI2012 norm en het bijbehorende XML Schema. In de norm wordt in paragraaf 5.3 de opbouw van een geleideformulier beschreven. Het geleideformulier beschrijft de eigenschappen en bestandsmatige opbouw van een ruimtelijk instrument en is daar ook een verplicht onderdeel van. In het geleideformulier wordt een aantal eigenschappen van het instrument opgenomen. De verplichte eigenschappen zijn de naam, het type, de status, de datum, de IMRO-versie en de versie van de praktijkrichtlijn die is gehanteerd bij het coderen. Verder is er een optionele eigenschap “versiePlantekst”. Het was de bedoeling om deze eigenschap toe te voegen als de planteksten zijn gecodeerd conform IMROPT (objectgerichte planteksten). De “versiePlantekst” zou in dat geval het versienummer van het IMROPT normdocument moeten geven, vergelijkbaar met de IMRO verwijzingnorm in het GML bestand, die bij de RO Standaarden 2012 de vaste waarde “IMRO2012” heeft. In het STRI2012 XML Schema ontbreekt dit element echter, zodat het niet mogelijk is om deze eigenschap op te nemen in het geleideformulier.

2. Business case

Het gebruik van de RO Standaarden 2012 is conform de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 verplicht vanaf 1 juli 2013 Alle ruimtelijke instrumenten die na 1 juli 2013 worden opgesteld en in procedure worden gebracht, moeten voldoen aan de RO Standaarden 2012. De RO Standaarden 2008 mogen na 1 juli niet meer worden gebruikt voor nieuw in procedure te brengen ruimtelijke instrumenten. Als gevolg daarvan moeten ook de geleideformulieren van beschikbaar gestelde instrumenten voldoen aan de STRI2012. Bij het gebruik van objectgerichte teksten conform IMROPT2012 kan dit voor verwarring zorgen: in de norm wordt voorgeschreven dat er een “versiePlantekst” opgenomen mag worden, maar dit blijkt technisch niet mogelijk, omdat het geleideformulier dan niet valide is bij toetsing tegen het STRI2012 XML Schema. Dit wordt opgelost door het attribuut “versiePlantekst” in de STRI2012 norm niet te gebruiken.

Kosten: aanpassing van software die zich uitsluitend heeft gericht op de STRI2012 norm.

Baten: eenduidige vastlegging hoe er met deze discrepantie omgegaan moet worden.

3. Werkafspraak tot inwerkingtreding wijziging RO Standaarden

Vanaf publicatie van deze werkafspraak tot het tijdstip van inwerkingtreden van vernieuwde RO Standaarden of omgevingstandaarden dan wel nader bericht van de beheerder van de RO Standaarden geldt de volgende werkafspraak.

Het attribuut “versiePlantekst” in de STRI2012 norm wordt niet gebruikt.

4. Impact werkafspraak

RO Standaarden Uiteindelijk zal deze werkafspraak mogelijk leiden tot aanpassing van het Schema behorende bij STRI2012.
Wet- en regelgeving Het betreft geen aanpassing van norm STRI2012. Doordat de norm niet wordt aangepast, is het ook niet nodig dat wet- en regelgeving (Regeling standaarden ruimtelijke ordening) wordt aangepast.
Validator Er is een mogelijke impact met betrekking tot de detectie van de gehanteerde IMROPT versie van het plantekstenbestand[*] Dit versienummer kan niet bepaald worden aan de hand van het geleideformulier, maar dient uit de XML Namespace van het plantekstenbestand zelf bepaald te worden.
bij validatie vanuit het manifest.
RO-Online Er is een mogelijke impact met betrekking tot de detectie van de gehanteerde IMROPT versie van het plantekstenbestand5.
Bronhouders software Mogelijk aanpassen van de software die geleideformulieren produceert.
Afnemers software Er is een mogelijke impact met betrekking tot de detectie van de gehanteerde IMROPT versie van het plantekstenbestand5.

N.B. Er is hier boven op een aantal plaatsen sprake van “mogelijke” impact, omdat deze afhankelijk is van de wijze waarop de detectie van de versie van de planteksten is geïmplementeerd. Mogelijk wordt de versie bepaald aan de hand van de XML namespace van het plantekstenbestand zelf, al dan niet in combinatie met de constatering (door de software) of er in het geleideformulier een element voorkomt. In dat geval is de impact nul. Maar er is toch “mogelijk” impact, namelijk in het geval dat er software is gebouwd die het normdocument leidend heeft genomen en er op dit moment al vanuit gaat dat er mogelijk geleideformulieren zullen worden gepubliceerd met dit element. In dat geval zal het detectiemechanisme moeten worden gewijzigd.

5. Wijzigingsvoorstel

Om deze werkafspraak te kunnen meenemen als wijziging in de RO Standaarden is dit wijzigingsvoorstel opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor de RO Standaarden gebruikt. Het wijzigingsvoorstel is bekend onder: Mantis 4074. (Dit registratiesysteem is inmiddels niet meer via Internet toegankelijk).