Objectgerichte planteksten; IMROPT2012 toevoegen objecttype (sub)lid

Geonovum Werkafspraak
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-wa-waIMROPT-20130611/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/waIMROPT/
Laatste werkversie:
https://Geonovum.github.io/ROST/
Redacteur:
beheerder RO Standaarden, Geonovum
Auteur:
beheerder RO Standaarden, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/ROST
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

1. Aanleiding

In het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT2012), de Standaard voor objectgerichte planteksten, is in de tabellen 2 en 3 de hiërarchie van de regels van bestemmingsplannen, beheersverordeningen, inpassingsplannen, Rijksbestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen (hierna samen: bestemmingsplannen) aangeven. De hiërarchie in deze tabellen beperkt de toevoeging van subleden bij onder andere objecttypen als bouwregels en nadere eisen in bestemmingsplanregels. In de praktijk blijkt het wenselijk om (sub)leden toe te voegen aan onder andere deze objecttypen.

2. Business case

Vanuit enkele softwareleveranciers wordt al met een workaround gewerkt die aansluit op deze werkafspraak. Door eenduidig tussen Geonovum en de softwareleveranciers af te stemmen hoe met IMROPT2012 om te gaan op dit punt, wordt voorkomen dat partijen afwijkende oplossingen kiezen. Het zou ongewenst zijn wanneer afwijkende objecttypen gebruik gaan worden om toch (sub)leden toe te staan: een niet-uniforme opbouw van de planregels kan uitwissel- en interpretatieproblemen veroorzaken bij de bronhouders en afnemers van ruimtelijke plannen.

Het IMROPT Schema en de validator kennen geen beperkingen voor een nadere werkafspraak; er zijn geen businessrules geïmplementeerd die de toevoeging van (sub)leden onmogelijk maken of zullen weerspreken.

De software ten behoeve van de vervaardiging van objectgerichte planteksten zal naar verwachting dit ook toestaan, omdat bij niet-objectgerichte planteksten (in HTML formaat conform STRI2012) de teksten ook geen beperkingen kennen op dit vlak.

Kosten: € 0,-

Baten: eenduidige toepassing planteksten, waardoor uniforme uitwisseling gewaarborgd blijft.

3. Werkafspraak tot inwerkingtreding wijziging RO Standaarden

Vanaf publicatie van deze werkafspraak tot het tijdstip van inwerkingtreden van vernieuwde RO Standaarden of omgevingstandaarden dan wel nader bericht van de beheerder van de RO Standaarden geldt de volgende werkafspraak.

Bij objectgerichte planteksten conform IMROPT2012 worden er bij de planregels van bestemmingsplannen bij objecttypen leden en (sub)leden toegestaan conform Figuur 1 van deze werkafspraak.

De tabellen 2 en 3 van IMROPT worden vervangen door Figuur 1, waardoor de structuur van een plantekst voor plantekstschrijvers vrijer wordt.

Figuur 1 Hiërarchie objecttypen bij planteksten

media/image1.jpg

4. Impact werkafspraak

RO Standaarden Uiteindelijk zal deze werkafspraak leiden tot aanpassing van IMROPT.
Wet- en regelgeving Vereist uiteindelijk aanpassing van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.
Validator Geen
RO-Online Geen
Bronhouders software Beperkt: in planteksten conform html is dit al toegestaan.
Afnemers software Geen

5. Wijzigingsvoorstel

Om deze werkafspraak te kunnen meenemen als wijziging in de RO Standaarden is dit wijzigingsvoorstel opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor de RO Standaarden gebruikt. Het wijzigingsvoorstel is bekend onder: Mantis 4075. (Dit registratiesysteem is inmiddels niet meer via Internet toegankelijk).