TAM instructie

Geonovum Werkafspraak
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-wa-waTAMinstr-20230510/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/waTAMinstr/
Laatste werkversie:
https://Geonovum.github.io/ROST/waTAMinstr
Redacteur:
Beheerteam RO Standaarden, Geonovum
Auteur:
Beheerder RO Standaarden, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/ROST
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

1. Aanleiding

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten, provincies en het Rijk eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen zoals op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

Met de werkafspraak TAM-instructie worden provincies en het Rijk de mogelijkheid geboden om een instructie onder de Omgevingswet op te stellen op basis van de RO Standaarden 2012, en te publiceren via Ruimtelijkeplannen.nl en de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis Ruimte naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De instructie conform TAM maakt juridisch onderdeel uit van de Omgevingswet, maar wordt technisch in de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. Rekening houdend met de wettelijke vereisten van de Omgevingswet is de TAM instructie een omgevingsdocument.

Aanleiding voor deze werkafspraak is de kamerbrief van 27 mei 2021, waarin de minister de Tweede Kamer informeert over inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en mogelijke Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM). Deze tijdelijke alternatieve maatregelen maken inwerkingtreding van de Omgevingswet mede mogelijk. Ze bieden gemeenten, provincies en het Rijk naast de zogenaamde ‘hoofdroute’ tijdelijk een alternatieve route.

2. Uitgangspunt

De kern van het gebruik van TAM-instructie is, dat vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet, de onder de Wro planketen gebruikt kan worden voor het opstellen en publiceren van een instructie. De RO Standaarden 2012 worden niet aangepast. Ook wordt op geen enkele manier iets aangepast aan de Wro plansoftware die wordt gebruikt voor digitale ruimtelijke plannen. Ook aan de manier van publiceren naar Ruimtelijkeplannen.nl verandert niets. Wel wordt de validator van Ruimtelijkeplannen.nl bij inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevuld en enigszins aangepast om het overgangsrecht van Wro naar Omgevingswet te faciliteren, en de TAM-instructie mogelijk te maken.

Om een omgevingswetbesluit te kunnen nemen met behulp van TAM-instructie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de Wro planfiguur ‘aanwijzingsbesluit’. De validator van Ruimtelijkeplannen.nl en het Omgevingsloket moeten een TAM-instructie kunnen herkennen ná inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarom is met deze werkafspraak de plannaam bepalend: de plannaam begint met “TAM-instructie”, gevolgd door de naam van het besluit. Hiermee wordt het onderscheid gemaakt tussen een Wro aanwijzingsbesluit en een instructie onder de Omgevingswet.

Deze TAM geldt voor provincies en het Rijk. Voor provincies geldt dat zij in de volgende situatie kunnen besluiten tot het nemen van een instructie:

Achtergrondinformatie over instructie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving (instructie en inzet instructie door provincie).

Voor het Rijk geldt dat zij in de volgende situaties kunnen besluiten tot het nemen van een instructie:

In het geval een provincie of het Rijk geen instructie kan opstellen en publiceren conform de het Toepassingsprofiel (TPOD) instructie, dan maakt zij gebruik van deze werkafspraak TAM-instructie.

In het geval een provincie of het Rijk na inwerkingtreding van de Omgevingswet besluit tot een instructie bij een lopende bestemmingsplanprocedure, dan is dit geen instructie conform de Omgevingswet maar een aanwijzigingsbesluit conform de Wro. De Wro moet worden toegepast inclusief het gebruik van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. Bij het gebruik van het aanwijzigingsbesluit wordt géén gebruik gebruik gemaakt van deze werkafspraak: in de naam van het besluit wordt daarom niet 'TAM-instructie' opgenomen. Meer informatie over het gebruik van het aanwijzigingsbesluit is opgenomen in paragraaf 5.2.1 van de Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten (PRGB2012).

Deze werkafspraak gaat niet in op de inhoud van het omgevingsdocument instructie. Voor de juridische context van het omgevingsdocument verwijzen we naar de Omgevingswet- en onderliggende regelgeving. In het Toepassingsprofiel (TPOD) instructie zijn de inhoudelijke aspecten van de instructie beschreven.

3. Werkwijze

Technisch gezien maakt de provincie of het Rijk instructie conform de RO Standaarden 2012, met toepassing van:

Aanwijzigingsbesluiten vallen onder IMRO2012 in de categorie ‘Gebiedsgerichte Besluiten’: feitelijk niet meer dan het plangebied met daarbinnen één of enkele gebieden (vlakken) waarvoor regels kunnen gelden. Aan het aanwijzigingsbesluit is de besluittekst gekoppeld als vaststellingsbesluit en besluittekst. Het omgevingsdocument instructie als TAM-instructie kan op dezelfde wijze worden gemaakt als het Wro aanwijzigingsbesluit. Zie daarvoor de Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten, paragraaf 5.2.1.

Om de instructie gemaakt met behulp van TAM te kunnen onderscheiden van het Wro aanwijzigingsbesluit, is het noodzakelijk dat de naam van het besluit begint met ‘TAM-instructie‘, gevolgd door de naam van het besluit.

Tabel 1 Specifieke waarden ‘Besluitgebied’ bij een TAM-instructie

attribuut waarde
typePlan aanwijzigingsbesluit
naam TAM-instructie[spatie][plannaam]

Het publiceren van een omgevingsdocument instructie als TAM-instructie gaat op dezelfde wijze als het Wro aanwijzingsbesluit: met de RO Standaarden 2012. Tot inwerkingstreden van de Omgevingswet kan geoefend worden met behulp van de pilot omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl, inclusief validator. Vanaf inwerkingstreden van de Omgevingswet gebruikt u voor de TAM-instructie het vanaf dan oude Wro beschikbaarstellingsspoor en de productieomgeving van Ruimtelijkeplannen.nl.

4. Aandachtspunten

Geen

5. Resultaat

Het resultaat is dat het omgevingsdocument instructie op basis van de RO Standaarden 2012 via de overbruggingsfunctie wordt ontsloten in de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet.