Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten 2012 (IMROPT2012) 1.2.0

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-im-imropt-20231129/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/imropt/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/imropt/
Vorige versie:
https://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMROPT/1.1/IMROPT2012-v1.1.pdf
Redacteur:
Monique van Scherpenzeel (Geonovum)
Auteurs:
Paul Janssen (Geonovum)
Remco Koenders (Dezta)
Lieuwe Koopmans (Tercera)
Doe mee:
GitHub geonovum/imropt
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

1. Inleiding

In dit document wordt het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten, IMROPT2012, beschreven. IMROPT2012 maakt het mogelijk om de teksten van ruimtelijk instrumenten objectgericht op te bouwen. In dit hoofdstuk is de achtergrond van de standaard gegeven evenals de strekking van de standaard.

1.1 Aanleiding

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen digitaal vervaardigd en op elektronische wijze beschikbaar gesteld moeten worden. Daarnaast is ook in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een verplichte elektronische beschikbaarstelling opgenomen voor sommige gevallen. Om dit mogelijk te maken zijn de RO standaarden ontwikkeld. Deze verplichte RO Standaarden zijn:

IMROPT2012 is onder voorwaarde verplicht. Toepassing van IMROPT2012 is verplicht wanneer de bronhouder ervoor kiest de planteksten in objectgerichte vorm (XML) beschikbaar te stellen. IMROPT2012 beschrijft de wijze waarop objectgerichte planteksten worden opgebouwd en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012.

1.2 Toepassingsgebied

IMROPT2012 is van toepassing op alle instrumenten waarop IMRO2012 van toepassing is.

1.3 Leeswijzer

In Hoofdstuk 2 wordt het model zelf beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt een basisindeling gepresenteerd voor plannen, besluiten en visies. Hoofdstuk 4 geeft de OCL model constraints. In Hoofdstuk 5 is het metadata object beschreven. Tenslotte worden in Hoofdstuk 6 de domeinlijsten gegeven.

2. Het model

In dit hoofdstuk wordt het model zelf uitgebreid beschreven en toegelicht.

2.1 Algemeen

Objectgerichte planteksten zijn opgebouwd uit objecten van twee klassen: TekstMetadata en TekstObject. TekstMetadata bevat een aantal algemene kenmerken die van toepassing zijn op de tekst en wordt beschreven in hoofdstuk 5. De tekst zelf bestaat uit TekstObjecten (“de inhoud”).
Bij een klasse, te beschouwen als een groep van objecten met dezelfde eigenschappen, worden attributen gedefinieerd die de eigenschappen van een object van die klasse kunnen bevatten.

Voorbeeld: een tekstobject heeft altijd een attribuut “titel”. De inhoud van dit attribuut is de titel van het tekstobject, bijvoorbeeld ”Wonen” .

De klasse TekstObject is van toepassing op alle instrumenten en heeft één bijzonder onderdeel: de tekst zelf. Dit attribuut is de eigenlijke inhoud. Binnen dit attribuut bevindt zich de tekst zelf, “de cijfers en letters”, evt. noodzakelijke opmaak zoals tabellen, lijsten, nadruk etc. In Figuur 1 is het IMROPT model als geheel in een UML diagram weergegeven.

Het IMROPT model wordt weergegeven met de objecten TekstMetadata, TeksObject, TitelInfo en Objecttype.
Figuur 1 IMROPT model in totaliteit

2.2 Klasse TekstObject

De tekst is samengesteld uit één of meerdere TekstObjecten, een stuk tekst met een titel. Alle TekstObjecten kennen dezelfde set van mogelijke attributen. De waarde van een attribuut kan uiteraard verschillend zijn.
De verhouding tussen de verschillende TekstObjecten komt tot uitdrukking in de attributen niveau, volgnummer, ouderId en objecttype en in de volgorde in het document. Het is verplicht de TekstObjecten in de juiste volgorde in het XML document te plaatsen. Het TekstObject met volgnummer 1 wordt als eerste in het document geplaatst, het TekstObject met het hoogste volgnummer als laatste.
Label, nummer en titel bepalen samen wat de volledige titel, de kop boven de tekst wordt.

Voorbeeld: Hoofdstuk 2 “Beschrijving bestaande situatie” in de toelichting krijgt als label de waarde “Hoofdstuk”, als nummer de waarde “2” en als naam de waarde “Beschrijving bestaande situatie”. De kop wordt dus “Hoofdstuk 2 Beschrijving bestaande situatie”.

Afbeelding in UML van het TekstObject.
Figuur 2 TekstObject

In tabel 1 Klasse TekstObject wordt de klasse TekstObject beschreven, waarbij per attribuut wordt aangegeven. Welke waarde gewenst is, welke dit moet zijn, of het gebruik van het attribuut verplicht is,
en of het attribuut meerdere keren mag voorkomen. Na de tabel wordt per attribuut een nadere toelichting gegeven over de toepassing ervan.

Tabel 1 Klasse TekstObject
Klasse
TekstObject
Definitie
Zelfstandig leesbaar stuk tekst met een titel, dat begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.
Herkomst definitie
IMROPT
Attributen
Attribuutnaam
m*
Toelichting
identificatie
1
eigen identificatie (idn) van het TekstObject. De code moet uniek zijn binnen het plantekstenbestand. De identificatie begint met "NL.IMRO.PT." en wordt gevolgd door max. 32 alfanumerieke tekens.
De waarde moet voldoen aan de volgende reguliere expressie: NL\.IMRO\.PT\.[A-Za-z0-9_\-,\.]{1,32}
verwijzingNaarPlangebied
1
identificatie (idn) van het IMRO Plangebied waar dit TekstObject bij hoort.
volgnummer
1
een oplopend volgnummer 1, 2, 3, ... dat de volgorde van de tekstobjecten aangeeft.
niveau
1
een oplopende waarde 0, 1, 2, ... dat het hiërarchische niveau van het object aangeeft. Het object met niveau 0 heeft het hoogste niveau. De waarde mag niet hoger zijn dan 11.
ouderId
1
identificatie (idn) van het bovenliggend TekstObject.
type
1
type van het object volgens domein ObjecttypePlan, ObjecttypeVisie of ObjecttypeBesluit
typeTekst
0..1
aanduiding van het type tekst waarnaar verwezen wordt. Domein: Teksttype.
titelInfo
1
TitelInfo: Een samengesteld attribuut:
  • label [0..1]: Soortnaam die getoond moet worden, vaak gelijk aan type. Dit is een vrij tekstveld.
  • nummer [0..1]: aanduiding van het object. Een opvolgende reeks (1,2,3 of A,B,C) wordt geadviseerd.
  • naam[0..1]: de zelf gekozen naam van het object.
interneVerwijzing
0..n
TekstObject identificatie (idn), koppelt TekstObjecten
externeVerwijzing
0..n
verwijzingen naar een ander bronbestand waar het ruimtelijk instrument is opgebouwd of een specifieke locatie daarbinnen.
tekstMetadata
0..1
verwijzing naar object TekstMetadata. Alleen van toepassing en verplicht indien het type object gelijk is aan ‘document’ of ‘besluitdocument’.
tekst
0..1
de tekst. Wat hier mag worden opgenomen staat beschreven in paragraaf 2.3.
* multipliciteit
1 = komt 1 keer voor
1..n = komt 1 of meer keer voor
0..1 = komt hooguit 1 keer voor
0..n = komt zo vaak voor als gewenst

2.3 Speciale tekstonderdelen

De inhoud van de tekstelementen is “mixed-content”. Dat betekent dat binnen deze klasse verschillende objecten door elkaar heen kunnen voorkomen. De basis word gevormd door een selectie uit XHTML. Deze wordt aangevuld met voor planteksten van belang geachte specifieke onderdelen.

XHTML elementen
De volgende XHTML 1.0 elementen (conform W3C) mogen worden gebruikt. Nadere definitie vindt plaats in het IMROPT2012 XML Schema (XSD) en dit modeldocument.

Tabel 2 XHTML elementen
XHTML element
betekenis
<!--...-->
commentaar
<strong>
sterke nadruk
<em>
nadruk
<sub>
subscript
<sup>
superscript
<ul>
ongeordende lijst
<ol>
geordende lijst
<li>
item in een lijst
<p>
paragraaf
<br>
nieuwe regel
<table>
tabel
<tr>
rij in tabel
<td>
cel in tabel
<th>
kop in tabel
<img>
afbeelding

Verwijzing naar afbeeldingen in de tekst
In de tekst attributen mag alleen worden verwezen naar afbeeldingen die deel uitmaken van het instrument en die dus ook in samenhang beschikbaar gesteld worden conform de STRI2012. Deze afbeeldingen worden middels een <img> tag in de tekst verwerkt.
Bij het beschikbaar stellen van objectgerichte planteksten is het mogelijk om gebruik te maken van een separaat Cascading Style Sheet (CSS bestand), waarin de gewenste opmaak van de planteksten is vastgelegd. Dit is vastgelegd in de STRI2012. De bepaling dat alleen mag worden verwezen naar afbeeldingen die deel uitmaken van het instrument is niet van toepassing op afbeeldingen waar vanuit het CSS bestand naar wordt verwezen.

Toevoegingen voor opsommingen
Voor de ongeordende lijst <ul> kunnen de volgende “classes” worden gebruikt om specifieke opsommingtekens te gebruiken. Als geen class wordt gebruikt, zal de standaard waarde worden verondersteld conform tabel 3:

Tabel 3 gebruik van classes
Class
Toelichting
disc
Een gevulde cirkel. Dit is de standaard waarde van de <ul>
circle
Een open cirkel
square
Een vierkant
nomarker
Er wordt geen opsommingsteken getoond (list-style-type=none)

Voor de geordende lijst <ol> kunnen de volgende “classes” worden gebruikt om specifieke opsommingtekens te gebruiken. Als geen class wordt gebruikt, zal de standaard waarde worden verondersteld conform tabel 4:

Tabel 4 gebruik van opsommingen
Class
Toelichting
decimal
Een numerieke waarde. Dit is de standaard waarde van de <ol>
decimal-leading-zero
Een numerieke waarde met voorloopnul (01, 02, 03, etc.)
lower-alpha
Een kleine letter (onderkast) (a, b, c, d, e, etc.)
upper-alpha
Een hoofdletter (kapitaal) (A, B, C, D, E, etc.) 
lower-roman
Een Romeinse numerieke waarde in kleine letter (i, ii, iii, iv, v, etc.)
upper-roman
Een Romeinse numerieke waarde in hoofdletter (I, II, III, IV, V, etc.)
Tabel 5 Toegevoegde IMRO-PT elementen
XHTML element
Betekenis
voetnoot
voetnoot
verwijderd
Verwijderde tekst, alleen bedoeld voor het markeren van tekst waarvan vermeld wordt dat deze verwijderd wordt (in geval van herzieningen).
toegevoegd
Toegevoegde tekst, alleen bedoeld voor het markeren van tekst waarvan vermeld wordt dat deze een toevoeging vormt (in geval van herzieningen)
interneVerwijzing
TekstObject identificatie (idn), koppelt TekstObjecten
externeVerwijzing
verwijzingen naar een ander bronbestand waar het ruimtelijk instrument is opgebouwd of een specifieke locatie daarbinnen.

Verwijzingen
Een verwijzing verwijst altijd naar een bepaald object in de plantekst. Deze verwijzing moet geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar de aangegeven plek in de volledige tekst. In ieder geval moet de onderliggende tekst gemakkelijk bereikbaar zijn.

Voorbeeld: In een bestemmingsplan wordt verwezen worden naar het bestemmingsartikel “Wonen”. Hiermee wordt ook bedoeld de onderliggende leden bestemmingsomschrijving, bouwregels etc.

Verwijzingen worden binnen IMRO geïmplementeerd als XLink href (conform W3C). Dit kan een verwijzing binnen het planteksten bronbestand zijn, maar ook een verwijzing naar een ander bronbestand waaruit het instrument is opgebouwd. Binnen de tekst kunnen dezelfde verwijzingstypes worden gebruikt als die mogelijk zijn als attribuut bij het TekstObject, interneVerwijzing en externeVerwijzing.

De opbouw van de href bij een interneVerwijzing is altijd het interne identificatienummer van een TekstObject voorafgegaan door het symbool #, de fragment identifier.

Toelichting: de fragment identifier geeft aan dat binnen een href het volgende fragment een locatie betreft binnen het huidige bestand. Als er geen voorafgaand bestand is gespecificeerd, betreft het dus een locatie binnen het huidige bronbestand. Als de href begint met een # wordt er dus verwezen naar een lokaal object. Dat klopt ook met de bedoeling van de links tussen Tekstobjecten. Als er verwezen wordt naar een extern object, dan begint de href niet met het # maar wordt de fragment identifier facultatief gebruikt om een nadere locatie binnen het externe document aan te duiden.

Hier onder volgen enkele voorbeelden.

3. Basisindeling plannen, visies en besluiten

In dit hoofdstuk is voor de drie verschillende groepen ruimtelijke instrumenten de volgorde in planteksten aangegeven met behulp van tabellen. Elk TekstObject is benoemd onder de kolom objectType. Hoeveel keer het TekstObject mag voorkomen is aangegeven in de kolom Aantal. Tot slot is in de kolom “Mag voorkomen onder” aangegeven onder welk TekstObject dit TekstObject kan vallen.

3.1 Basisindeling plannen

Voor een bestemmingsplan, beheersverordening, inpassingsplan, rijksbestemmingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan kan de plantekst op een vaste wijze worden ingedeeld. Planteksten voor deze groep plannen kan in eerste plaats worden verdeeld in regels, bijlagen bij regels, toelichting, bijlagen bij toelichting. Ieder van deze onderdelen wordt verdeeld in hoofdstukken, paragrafen et cetera. De SVBP2012 schrijft de indeling van de hoofdstukken en paragrafen van de regels voor. Figuur 3 geeft de indeling voor de regels conform de SVBP2012. In de volgende tabellen wordt de indeling gegeven voor de bijlagen bij de regels (Tabel 6), toelichting (Tabel 7) en de bijlagen bij de toelichting (Tabel 8). In afwijking van deze tabellen mogen bijlagen ook beschikbaar gesteld worden in separate bronbestanden conform STRI2012.

Afbeelding met de getrapte hiërarchie van de objecttypen bij planteksten.
Figuur 3 Hiërarchie objecttypen bij planteksten
Tabel 6 Basisindeling planteksten plannen: bijlagen bij regels
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
bijlagen bij regels
0..1
document, regels
bijlage bij regels
0..n
bijlagen bij regels
deel
0..n
bijlage bij regels
hoofdstuk
0..n
bijlage bij regels, Deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf
Tabel 7 Basisindeling planteksten plannen: toelichting
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
toelichting
1
document
deel
0..n
toelichting
hoofdstuk
0..n
toelichting, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf
Tabel 8 Basisindeling planteksten plannen: bijlagen bij toelichting
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
bijlagen bij toelichting
0..1
document, toelichting
bijlage bij toelichting
0..n
bijlagen bij toelichting
deel
0..n
bijlage bij toelichting
hoofdstuk
0..n
bijlage bij toelichting, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf

3.2 Basisindeling Visies

Structuurvisies kennen in vergelijking met de plannen een vrijere basisindeling. Planteksten voor deze groep visies kan in eerste plaats worden verdeeld in beleidstekst, bijlagen, toelichting, bijlagen bij toelichting. Ieder van deze onderdelen wordt verdeeld in hoofdstukken, paragrafen et cetera. Tabel 9 geeft de indeling voor de beleidstekst. In de volgende tabellen wordt de indeling gegeven voor de bijlagen (Tabel 10), toelichting (Tabel 11) en de bijlagen bij de toelichting (Tabel 12). In afwijking van onderstaande tabellen mogen bijlagen ook beschikbaar gesteld worden in separate bronbestanden conform STRI2012.

Tabel 9 Basisindeling planteksten visies: beleidstekst
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
document
1
beleidstekst
1
document
band
0..n
beleidstekst
deel
0..n
beleidstekst, band
hoofdstuk
0..n
beleidstekst, band, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf
Tabel 10 Basisindeling planteksten visies: bijlagen
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
bijlagen
0..1
document, beleidstekst
bijlage
0..n
bijlagen
deel
0..n
bijlage
hoofdstuk
0..n
bijlage, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf
Tabel 11 Basisindeling planteksten visies: toelichting
objectType
Aantal
Toegestane Bovenliggende objecten
toelichting
0..1
document
deel
0..n
toelichting
hoofdstuk
0..n
toelichting, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf
Tabel 12 Basisindeling planteksten visies: bijlagen bij toelichting
objectType
Aantal
Toegestane Bovenliggende objecten
bijlagen bij toelichting
0..1
document
bijlage bij toelichting
0..n
bijlagen bij toelichting
deel
0..n
toelichting
hoofdstuk
0..n
toelichting, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
bijlage bij toelichting, deel, hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf

3.3 Basisindeling Besluiten

Besluiten kennen in vergelijking met de plannen een vrijere basisindeling. Planteksten voor deze groep besluiten kunnen in eerste plaats worden verdeeld in besluittekst, bijlagen, toelichting, bijlagen bij toelichting. Ieder van deze onderdelen wordt verdeeld in hoofdstukken, paragrafen et cetera. Tabel 13 geeft de indeling voor de besluittekst. In de volgende tabellen wordt de indeling gegeven voor de bijlagen (Tabel 14), regels (Tabel 15), bijlagen bij regels (Tabel 16), toelichting (Tabel 17) en bijlagen bij de toelichting (Tabel 18). In afwijking van onderstaande tabellen mogen bijlagen ook beschikbaar gesteld worden in separate bronbestanden conform STRI2012.

Tabel 13 Basisindeling planteksten besluiten: besluittekst
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
besluitdocument
1
besluittekst
0..1
besluitdocument
deel
0..n
besluittekst
hoofdstuk
0..n
besluittekst, deel
titel
0..n
hoofdstuk
afdeling
0..n
titel
paragraaf
0..n
besluittekst, hoofdstuk, titel, afdeling
artikel
0..n
besluittekst, hoofdstuk, paragraaf
lid
0..n
artikel
onderdeel
0..n
lid
subonderdeel
0..n
onderdeel
overig
0..n
besluittekst, deel, hoofdstuk, titel, afdeling, paragraaf, artikel, lid, onderdeel, subonderdeel, overig
Tabel 14 Basisindeling planteksten besluiten: bijlagen
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
bijlagen
0..1
besluitdocument
bijlage
0..n
bijlagen
deel
0..n
bijlage
hoofdstuk
0..n
bijlage, deel
paragraaf
0..n
bijlage, hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
bijlage, deel, hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf, overig
Tabel 15 Basisindeling planteksten besluiten: regels
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
regels
0..1
besluitdocument
titel
0..n
regels
hoofdstuk
0..n
regels, titel
artikel
0..n
regels, titel, hoofdstuk
lid
0..n
artikel
sublid
0..n
lid
subsublid
0..n
sublid
subsubsublid
0..n
subsublid
overig
0..n
hoofdstuk, artikel, lid, sublid, subsublid, subsubsublid, overig
Tabel 16 Basisindeling planteksten besluiten: bijlagen bij regels
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
bijlagen bij regels
0..1
besluitdocument, regels
bijlage bij regels
0..n
bijlagen bij regels
deel
0..n
bijlage bij regels
hoofdstuk
0..n
bijlage bij regels, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf, overig
Tabel 17 Basisindeling planteksten besluiten: toelichting
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
toelichting
1
besluitdocument
deel
0..n
toelichting
hoofdstuk
0..n
toelichting, Deel
titel
0..n
hoofdstuk
afdeling
0..n
titel
paragraaf
0..n
toelichting, hoofdstuk, titel, afdeling
artikel
0..n
toelichting, hoofdstuk, paragraaf
lid
0..n
artikel
onderdeel
0..n
lid
subonderdeel
0..n
onderdeel
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
toelichting, deel, hoofdstuk, titel, afdeling, paragraaf, artikel, lid, onderdeel, subonderdeel, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf, overig
Tabel 18 Basisindeling planteksten besluiten: bijlagen bij toelichting
objectType
Aantal
Mag voorkomen onder
bijlagen bij toelichting
0..1
besluitdocument
bijlage bij toelichting
0..n
bijlagen bij toelichting
deel
0..n
bijlage bij toelichting
hoofdstuk
0..n
bijlage bij toelichting, deel
paragraaf
0..n
hoofdstuk
subparagraaf
0..n
paragraaf
subsubparagraaf
0..n
subparagraaf
subsubsubparagraaf
0..n
subsubparagraaf
overig
0..n
bijlage bij toelichting, deel, hoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, subsubparagraaf, subsubsubparagraaf, overig

4. OCL Model constraints

De in dit hoofdstuk opgenomen constraints horen bij het conceptuele niveau van het UML-klassediagram. Voor toepassing op het implementatie niveau van GML (XML) moeten ze vertaald worden naar Schematron.

De constraints worden toegepast op objectklassen in het UML diagram van IMROPT2012. De constraints zijn hierdoor onderdeel van IMROPT2012. De overervingsregels uit de objectoriëntatie zijn van toepassing op constraints.

De constraints zijn uitgewerkt bij de objectklasse waarop ze van toepassing zijn. Elke constraintregel wordt eerst in woorden beschreven en daarna in OCL (versie 2.0).

Tabel 19 OCL constraints voor tekstobjecten
TekstObject
T1
Alleen bij objecttype ‘document’ en ‘besluitdocument’ is er een verwijzing (verplicht) naar TekstMetadata.
Context: IMROPT2012::TekstObject
Inv VerwijzingNaarMetadata:
if not (self.type = ObjecttypePlan:: document or
self.type = ObjecttypeVisie:: document or
self.type = ObjecttypeBesluit:: besluitdocument) then
 
self.tekstMetadata->isEmpty()
 
else
 
self.tekstMetadata->notEmpty()
T2
Relatie tussen toegestane objecttypen (attribuut ‘type’) en plantype (‘typePlan’).
Plannen: bestemmingsplan, beheersverordening, inpassingsplan, rijksbestemmingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan
Visies: structuurvisie
Besluiten: provinciale verordening, amvb, regeling, aanwijzingsbesluit, beheersverordening, exploitatieplan, gerechtelijke uitspraak, omgevingsvergunning, reactieve aanwijzing, voorbereidingsbesluit
Context: IMROPT2012::TekstObject
Inv ObjecttypePerPlantype:
def: PlanLijst : set = Set{'bestemmingsplan','beheersverordening','inpassingsplan','rijksbestemmingsplan','wijzigingsplan','uitwerkingsplan'}
def: VisieLijst : set = Set{'structuurvisie'}
def: BesluitLijst : set = Set{'provinciale verordening','amvb','regeling,aanwijzingsbesluit', 'beheersverordening','exploitatieplan','gerechtelijke uitspraak','omgevingsvergunning','reactieve aanwijzing','voorbereidingsbesluit'}
 
and
Planlijst.includes(self.tekstMetadata.TekstMetadata.typePlan) implies
 
self.type.Objecttype.lijst1->notEmpty()
 
and
VisieLijst.includes(self.tekstMetadata.TekstMetadata.typePlan) implies
 
self.type.Objecttype.lijst2->notEmpty()
 
and
Besluitlijst.includes(self.tekstMetadata.TekstMetadata.typePlan) implies
 
self.type.Objecttype.lijst3->notEmpty()
T3
Van de attributen label, nummer, naam moet er minstens 1 voorkomen.
Context: IMROPT2012::TitelInfo
Inv Minstens1Attribuut:
(self.label->size() + self.nummer->size() + self.naam->size()) >= 1

5. Metadata

Metadata zijn gegevens over gegevens. Bepaalde metadata zijn in de gegevensset opgenomen. Onderstaand diagram en tabel geven de gegevens weer die als metadata in het plantekstenbestand in de klasse TekstMetadata zijn opgenomen.

Afbeelding in UML van het TekstMetadata object.
Figuur 4 TekstMetadata

De klasse TekstMetadata bevat een aantal algemene kenmerken die van toepassing zijn op de gehele tekst. Er is van deze klasse dus ook altijd maar één object per plan aanwezig.
Een groot deel van deze algemene eigenschappen hoort bij het plan als geheel (dus inclusief geometrie). Deze eigenschappen zijn bij de (geometrisch bepaalde) klasse Plangebied (IMRO2012) of in de metadata van de GML ondergebracht. De tekst is daaraan gekoppeld. Een objectgerichte plantekst kan dus nooit zelfstandig bestaan. Altijd is minimaal één plangebied vereist.

In Tabel 20 wordt de klasse TekstMetadata beschreven, de waarden aangegeven die deze attributen moeten bevatten en wordt aangegeven hoe vaak het attribuut voorkomt. Na de tabel wordt per attribuut een nadere toelichting gegeven.

Tabel 20 Klasse TekstMetadata
Klasse
TekstMetadata
Definitie
Kenmerken die van toepassing zijn op de gehele tekst.
Herkomst definitie
IMROPT
Attributen
Attribuutnaam
m*
Toelichting
identificatie
1
eigen identificatie (idn) van de TekstMetadata . De code moet uniek zijn binnen het plantekstenbestand. De identificatie begint met "NL.IMRO.PT." en wordt gevolgd door max. 32 alfanumerieke tekens.
De volgende reguliere expressie is van toepassing: NL\.IMRO\.PT\.[A-Za-z0-9_\-,\.]{1,32}
verwijzingNaarPlangebied
1
identificatie (idn) van het IMRO Plangebied waar het plantekstenbestand bij hoort.
typePlan
0..1
de waarde van het attribuut typePlan van het Plangebied waar het plantekstenbestand bij hoort.
naam
0..1
volgens de (aanhaal)titel
beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid
0..1
één van de waarden volgens domein Overheden_XX
naamOverheid
0..n
volgens format in de vorm: gemeente …., deelgemeente/ stadsdeel …., provincie …. of ministerie ….; alleen bij meerdere verantwoordelijke ministeries wordt naamOverheid evenzoveel ingevuld
overheidsCode
0..1
4 cijfers; ingeval Rijk: "0000"; ingeval provincie: CBS-nummer provincie, met voorafgaand 2 voorloopnegens; indien deelgemeente/stadsdeel: CBS-nummer gemeente
creatiedatum
0..1
in de vorm: jjjj-mm-dd
naamPraktijkrichtlijn
1
de vaste waarde PRPT2012

6. Domeinlijsten

In dit hoofdstuk zijn de in IMROPT voorkomende domeinen van attribuutwaarden opgenomen. Voor definities en notatie wordt verwezen naar IMRO2012.

Tabel 21 Enumeratie voor ObjecttypePlan
<<enumeration>>
ObjecttypePlan
afwijken van de bouwregels
afwijken van de gebruiksregels
algemene aanduidingsregels
algemene afwijkingsregels
algemene bouwregels
algemene gebruiksregels
algemene procedureregels
algemene regels
algemene wijzigingsregels
anti-dubbeltelregel
begrippen
bestemming
bestemmingsomschrijving
bestemmingsregels
bijlage bij regels
bijlage bij toelichting
bijlagen bij regels
bijlagen bij toelichting
bouwregels
deel
definitieve bestemming bij voorlopige bestemming
document
dubbelbestemming
geldigheidstermijn van de voorlopige bestemming
hoofdstuk
inleidende regels
lid
nadere eisen
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
overgangs- en slotregels
overgangsrecht
overig
overige regels
paragraaf
regels
slotregel
specifieke gebruiksregels
sublid
subparagraaf
subsublid
subsubparagraaf
subsubsublid
subsubsubparagraaf
toelichting
uit te werken bestemming
uitwerkingsregels
verwezenlijking in de naaste toekomst
voorlopige bestemming
wijze van meten
wijzigingsbevoegdheid
Tabel 22 Enumeratie voor ObjecttypeVisie
<<enumeration>>
ObjecttypeVisie
band
beleidstekst
bijlage
bijlagen
deel
document
hoofdstuk
overig
paragraaf
subparagraaf
subsubparagraaf
subsubsubparagraaf
toelichting
Tabel 23 Enumeratie voor ObjecttypeBesluit
<<enumeration>>
ObjecttypeBesluit
afdeling
artikel
besluitdocument
besluittekst
bijlage
bijlage bij regels
bijlage bij toelichting
bijlagen
bijlagen bij regels
bijlagen bij toelichting
deel
hoofdstuk
lid
onderdeel
overig
paragraaf
regels
sublid
subonderdeel
subparagraaf
subsublid
subsubparagraaf
subsubsublid
subsubsubparagraaf
titel
toelichting
Tabel 24 Enumeratie voor Teksttype
<<enumeration>>
Teksttype
beleid
beleid gemandateerd aan GS
besluitdocument
besluittekst
bijlage
bijlage bij besluitdocument
bijlage bij besluittekst
bijlage bij regel met voorbereidingsbescherming
bijlage bij regel zonder voorbereidingsbescherming
bijlage bij regels
bijlage bij toelichting
bijlage bij voorschriften/regels
document
regel met voorbereidingsbescherming
regel zonder voorbereidingsbescherming
regels
toelichting
voorschriften/regels
Geonovum Informatiemodel - Vastgestelde versie