NL-SBB - Standaard voor het beschrijven van begrippen

Geonovum Standaard
Versie ter vaststelling

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/vv-st-nl-sbb-20240416
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/nl-sbb/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/NL-SBB/
Vorige versie:
https://pldn.github.io/nederlands-profiel-voor-stelselcatalogi/vv-sbb-20240301
Redacteurs:
Jesse Bakker
Arjen Santema
Kees Trautwein
Auteurs:
Jos van der Arend (Kennisnet)
Jesse Bakker (Kadaster)
Koos Boersma (IHW)
Marco Brattinga (Nationale Politie)
Linda van den Brink (Geonovum)
Pieter van Everdingen (PLDN)
Roeland Euwens (KNB)
Casper le Gras (KOOP)
Gerald Groot Roessink (DUO)
Pano Maria (Skemu)
Rik (CROW)
Hans Overbeek (KOOP)
Viyanti Ramdhiansing (Kennisnet)
Arjen Santema (Kadaster)
Frank Terpstra (Geonovum)
Kees Trautwein (Logius)
Jan Willem van Veen (ArchiXL)
Doe mee:
GitHub geonovum/NL-SBB
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in deze niet-normatieve formaten: SHACL en SKOS


Samenvatting

De standaard voor het beschrijven van begrippen geeft aan hoe begrippen in een begrippenlijst, taxonomie of thesaurus eenduidig worden beschreven. Er is aandacht voor uitleg in begrijpelijke taal (B1 niveau) en de verwijzing naar de (juridische) grondslag van een begrip in een geschreven bron of een bron op het internet (zoals wetten.nl). De standaard kent een taalbinding waarmee een begrippenkader als Linked data kan worden gepubliceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van met name SKOS, maar de standaard kan ook worden gebruikt zonder gebruik te maken van Linked data. Daarmee kunnen organisaties los van de door hen gebruikte technologie de standaard toepassen als stap op weg naar semantische interoperabiliteit.

Status van dit document

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. Ten opzichte van de vorige versie is het document in Geonovum stijl gezet en is de afkorting SBB verandert in NL-SBB verder is het document ongewijzigd.

1. Inleiding

Dit onderdeel is niet normatief.

1.1 Toepassingsgebied

De voorliggende standaard richt zich op het beschrijven van begrippen in een begrippenkader. Dit maakt het mogelijk om:

Als een begrippenkader wordt opgesteld en beheerd voor een bepaalde registratie is er een samenhang met de MIM standaard (Metamodel voor Informatie Modellen). Het MIM onderkent 4 niveaus waarop een registratie kan worden beschreven:

De samenhang tussen deze modellen wordt mooi beschreven op de pagina 'Betekenis van data' van Geonovum. De voorliggende standaard gaat over MIM niveau 1, het model van begrippen. Dit model van begrippen is complementair aan de informatiemodellen op MIM niveau 2 en 3.

Door toepassing van deze standaard wordt het mogelijk om informatie beter vindbaar te maken doordat de beschrijvingen van begrippen bij zoekopdrachten nieuwe ingangen biedt tot de informatie. Door de interoperabele beschrijvingen is van alle beschreven begrippen altijd een eenduidige beschrijving vanuit de primair verantwoordelijke organisatie beschikbaar. En waar relevant, is altijd de rationale achter de beschrijving beschikbaar door de verwijzing naar de bron in wet- en regelgeving, standaarden, werkinstructies en afspraken. Dit zijn concrete stappen op weg naar een toegankelijke en transparante overheid.

Deze standaard is geen geheel nieuwe standaard, maar een combinatie van bestaande industriestandaarden en een verdere invulling hiervan. Deze vormen de Nederlandse standaard voor het beschrijven van begrippen. Deze standaard heeft een nauwe relatie met [SKOS], als één van de industriestandaarden waar deze standaard op is gebasserd. SKOS (Simple Knowledge Organization System) is nadrukkelijk bedoelt voor het publiceren van begrippen op het web. Deze standaard richt zich op het beschrijven van begrippen ongeacht of deze op het web worden gepubliceerd. Door deze standaard te volgen kunnen begrippen foutloos conform SKOS op het web gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor het publiceren van begrippen conform ISO 25964 (International Organization for Standardization).

Iedere beschrijving van een begrip in een begrippenkader probeert de betekenis van een begrip te 'vangen', zoals in het betreffende domein wordt beoogd. Hiervoor hebben we enkele middelen:

Deze middelen vullen elkaar aan: door in de beschrijving meerdere middelen te gebruiken ontstaat een beschrijving die de betekenis van een begrip optimaal 'vangt'.

Behalve deze inhoudelijke middelen om een begip en een begrippenkader te beschrijven zijn ook metagegevens zoals wie heeft het gemaakt, wanneer enzovoort, relevant. Afspraken daarover dienen ook de interoperabiliteit. De afspraken over wie wat heeft bijgewerkt, wanneer en om wat voor reden worden net als versie informatie in de volgende versie van deze standaard uitgewerkt.

1.2 Doelgroep

Deze standaard is primair bedoeld voor analisten, informatiemanagers, informatiemodelleurs en -architecten. Er is geen specifieke voorkennis nodig om met behulp van de standaard een eenvoudige verklarende begrippenlijst of begrippelijst te maken. Het maken van een samenhangende taxonomie of thesaurus vraagt meer kennis. De voorliggende standaard draagt ook deze kennis aan, inclusief de bronnen zoals SKOS en ISO 25964 die voor verdieping kunnen worden gebruikt. De voorliggende standaard is daarnaast bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor (web)content, registraties of (delen van) digitale stelsels. Voor deze groep biedt de standaard handvatten en good practices voor het beschrijven en verbinden van de gebruikte begrippen.

Uiteindelijk biedt deze standaard transparantie en duidelijkheid aan enerzijds degenen die (overheids)informatie publiceren en/of besluiten formuleren en anderzijds aan mensen voor wie deze informatie en/of besluiten zijn bedoeld. Voor degenen die besluiten formuleren helpt het om de uit te voeren wet- en regelgeving, context en betekenis helder in beeld te houden. Voor iedereen geeft het inzicht in context en betekenis. Beschrijving van de betekenis en context van begrippen is voor iedereen een eerste stap naar elkaar begrijpen.

1.3 Onderbouwing

Taxonomieën en thesauri zijn oorspronkelijk ontworpen voor het indexeren (d.w.z. categoriseren ofwel classificeren) en zoeken van materiaal. Zij helpen gebruikers bij het intuïtief vinden van informatie en maken redeneren door machines mogelijk. De ISO 25964 standaard voor thesauri maakt de aansluiting van thesauri op de digitale wereld van informatiemanagement mogelijk.

De gedachte achter zo'n index is dat de informatiezoeker via een begrippenkader informatie kan vinden die met een bepaald begrip is geïndexeerd. Daarvoor zijn met name de volgende beschrijvende kenmerken van begrippen bruikbaar:

Door een begrip met termen, definities en semantische relaties te beschrijven 'vangen' we de betekenis van het begrip in de context van een begrippenkader. In dit profiel gebruiken we de Nederlandse term 'begrip'. In het Engels is de term 'concept' gebruikelijk. Wikipedia gebruikt het begrip 'concept' in de betekenis van wat wij met een 'begrip' bedoelen. Het definieert een concept (Latijn concipere - conceptum: bijeen-nemen, be-grijpen, be-vatten) als een cognitieve (mentale) eenheid, waarin meerdere ideeën, op grond van hun cognitief ervaren verwantschap, worden samengevat tot een hogere cognitieve klasse.

In de communicatiewetenschap wordt hier vaak gerefereerd aan de [Triangle of meaning' (Charles Ogden, I.A. Richards: The Meaning of Meaning (1923)). Dit model beschrijft hoe termen gebruikt worden door een spreker om te verwijzen naar een specifiek ding. De spreker heeft het feitelijk niet over het echte ding, maar over zijn gedachte over dit ding, ofwel zijn begrip van dit ding.

Figuur 1 Triangle of meaning

Soms heeft een spreker bij een term een ander ding in gedachten dan de luisteraar. Dan begrijpen ze elkaar niet, ofwel ze hebben een ander begrip in gedachten.

Figuur 2 spreker en toehoorder
.

Naast de ISO 25964 is SKOS een belangrijke standaard voor dit profiel. Dit is een standaard die op de pas-toe-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie staat. SKOS moet worden toegepast op de publicatie van niet geformaliseerde systemen voor kennisrepresentatie op het internet, met als doel (1) kennis over de betekenissen en samenhang van de onderliggende begrippen te ordenen en toegankelijk te maken en (2) hergebruik mogelijk te maken. Hieronder vallen ook taxonomieën en thesauri. SKOS is een W3C standaard, die nauw verwant is met de voorlopers van de ISO 25964, namelijk de ISO 2788-specificaties voor eentalige thesauri en de ISO 5964 voor meertalige thesauri. In de appendix van de SKOS primer wordt de samenhang met deze twee ISO staandaarden beschreven en wordt aangegeven dat 'It is hoped that this will help future efforts to port thesauri that follow the ISO guidelines into SKOS.' Ook Dit artikel over keuzen bij het ontwerp van kennissystemen laat zien dat dit soort richtlijnen nodig zijn. Met deze standaard willen we dergelijke praktische richtlijn en aandragen.

Het functionele toepassingsgebied voor het voorliggende profiel voor een begrippenkader komt overeen met het toepassingsgebied dat de pas-toe-of-leg-uit-lijst aangeeft voor SKOS. Praktisch betekent dit dat dit profiel primair een profiel is voor de toepassing van SKOS. Dit profiel gaat echter een stapje verder dan SKOS. SKOS heeft als doel zo breed toepasbaar mogelijk te zijn en laat zo bepaalde zaken open. Hiermee ontstaan ook de mogelijkheid dat verschillende organisaties SKOS anders gebruiken. Dit profiel trekt de teugels iets aan zodat de interoperabiliteit beter geborgd blijft. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over de Nederlandse termen die gebruikt worden.

In het kader van 'practice what you preach' worden alle gebruikte onderdelen in dit profiel beschreven in SKOS, toegepast volgens dit profiel. Alle Engelstalige definities van de onderdelen zijn een op een overgenomen uit de [skos-primer]. Door de onderdelen als SKOS concept te beschrijven is het eenvoudig ook een Nederlandse vertaling van deze definitie op te nemen en scope notities (toelichtingen) toe te voegen die de verbinding leggen met de ISO 25964. Ook kunnen optionele, voor sommige domeinen relevante uitbreidingen op skos als iso-thes worden beschreven. Daarnaast wordt via dct:source steeds expliciet de relatie gelegd naar de bron(nen) waaraan de beschrijvingen in dit profiel zijn ontleend.

We zien dat organisaties vanuit het specifieke doel dat zij hebben met een begrippenkader soms aanvullende eigenschappen en relaties tussen begrippen benoemen. We zien dit als uitbreidingen op de basis zoals beschreven in dit profiel. Dit basisprofiel is bedoeld als het minimum voor zinvolle uitwisseling tussen begrippenkaders. Uitbreidingen zijn altijd optioneel. We moedigen makers van dergelijke uitbreidingen aan om hun uitbreidingen op dezelfde manier te publiceren als dit basisprofiel. In dit basisprofiel zullen we ook al enkele uitbreidingen benoemen waarvan wij op de hoogte zijn. Op termijn is denkbaar dat het basisprofiel uitgebreid wordt met één of meerdere van deze uitbreidingen, zodat ook hiermee een zinvolle uitwisseling mogelijk is.

1.4 Use cases

Hieronder beschrijven we 3 uses cases die overeenkomen met verschillende niveaus van diepgang waarop begrippen in samenhang kunnen worden beschreven: van de meest eenvoudige use case (die slechts enkele elementen van het profiel vereist), naar meer omvangerijke use cases. Door aanvullende elementen uit het profiel te gebruiken, kan steeds meer semantiek aan de begrippen worden toegevoegd zodat een taxonomie of een thesaurus ontstaat. Voor iedere use case zijn de user stories geprioriteerd met behulp van een MoSCoW-classificatie (must have, should have, could have, won't have).

De 3 uses cases zijn:

 1. Begrippenlijst. Dit is de meest eenvoudige use case, die een basis geeft die voor iedereen geldt. Voor een algemeen begrip over de de betekenis van de gebruikte termen in een domein is het vaak voldoende om deze termen als begrippen op te nemen in een begrippenlijst en te voorzien van een definitie en/of toelichting, zonder verdere onderlinge relaties tussen de begrippen te definiëren. Op dit niveau zijn de volgende user stories gedefinieerd:

  • Transparant (must have). Als (wettelijk) registerhouder wil ik dat ontwikkelaars, ondersteuners en gebruikers met een druk op de knop een passende en blijvende uitleg (de betekenis) van door mij verstrekte gegevens kunnen vinden, zodat zij deze juist kunnen interpreteren, hergebruiken en feedback kunnen geven.
  • Enkelvoudig beheer, meervoudig gebruik (must have). Als beheerder van informatiemodellen wil ik de termen die in informatiemodellen gebruikt worden eenmalig beheren en via meerdere views (stelselcatalogus logius, conceptenbibliotheek geonovum etc…) ontsluiten, zodat ik met minimale inspanning maximaal profijt heb van de begrippen die ik beheer. Daarvoor is het van belang dat het meta-model die ik hanteer interoperabel is met de “front-ends” van andere begrippenkaders.
  • Portabel (must have). Als beheerder van begrippen wil ik een (inter)nationaal koppelvlak waar ik begrippen inkomend en uitgaand kan ontsluiten zodat ik toekomstvast ben en onafhankelijk ben van tools en methoden.
  • Interoperabel (must have). Als beheerder van begrippen wil ik dat (wettelijke) registers die ik nodig heb, hun begrippen volgens nationaal afgesproken naamgevings- en ontwerpregels opstellen zodat ik deze met een minimum aan inspanning kan inpassen in mijn eigen gegevensverwerking.
  • Harmonisatie/disambiguatie (could have). Als beheerder van samenhangende begrippen wil ik relaties kunnen leggen tussen begrippen in verschillende begrippenkaders zodat ik begrippen die erg op elkaar lijken kan kandideren voor harmonisatie en begrippen die in eerste instantie op elkaar lijken maar toch op essentiële punten verschillen expliciet kan disambigueren en als niet hetzelfde aanmerken.
  • Federatief zoeken (should have). Als beheerder van samenhangende begrippen wil ik begrippenkaders van anderen kunnen doorzoeken zodat ik vanuit mijn view vergelijkingen kan maken tussen begrippen uit verschillende begrippenkaders.
  • Beschrijvingen van begrippen kennen (versie) historie (should have). Als beheerder van begrippen wil ik naar een specifieke versie van een beschrijving van een begrip kunnen verwijzen of naar de meest recente versie van een beschrijving van een begrip verwijzen zodat ik als betrouwbare organisatie altijd kan reconstrueren wat op een bepaald moment in de tijd was gepubliceerd.
  • Het is mogelijk de status van een beschrijving van een begrip uit te drukken (could have). Als beheerder van begrippen wil ik de status van een beschrijving van een begrip kunnen uitdrukken zodat ik bij de beschrijvingen van begrippen die in ontwikkeling zijn of vanaf een bepaalde datum geldig zijn maar na een vastgelegde einddatum niet meer, kan aangeven of ze vastgesteld en geldig zijn of verouderd zijn.
 2. Taxonomie. Een taxonomie bevat ook hiërarchische relaties tussen begrippen. Zo kan een kaart wegen en terreinen representeren, waarbij een weg een autoweg, spoorweg of vaarweg kan zijn en een terrein een bos, stad, weiland etc. kan zijn. Hiermee wordt de zoekindex uitgebreid doordat via een bovenliggend begrip (een begrip met een bredere betekenis) een onderliggend begrip (een begrip met een engere betekenis) kan worden gevonden of andersom. Wat de precieze betekenis van bovenliggend en onderliggend is, is niet strak gespecificeerd. De skos primer noemt als voorbeelden van hiërarchische verbanden de relatie tussen één soort en zijn meer specifieke soort, of, afhankelijk van interpretaties, de relatie tussen een geheel en zijn delen.

  • Hiërarchie (must have). Als gebruiker van een begrippenkader wil ik kunnen zoeken op via een begrip met een brede betekenis (bijvoorbeeld 'weg') om een begrip met een engere betekenis (bijvoorbeeld 'autoweg' of 'nog enger 'autosnelweg') te kunnen vinden of andersom zodat ik gemakkelijk het begrip kan vinden waarnaar ik op zoek ben.
  • Typering van hierarchische relaties (could have). Als gebruiker van een begrippenkader wil ik onderscheid kunnen maken tussen verschillende soorten hiërarchische relaties zodat ik meer inzicht heb in de relaties tussen begrippen en zo eenvoudiger het begrip kan vinden waarnaar ik zoek.
  • Zoektermen (could have). Als gebruiker van een begrippenkader wil ik kunnen zoeken op termen die niet precies het begrip aanduiden waar in naar op zoek ben zodat ik uiteindelijk in mijn eigen woorden kan zoeken naar een begrip dat een andere officiële term heeft. N.B. strikt genomen hoort deze user story onder use case 1 omdat hiervoor nog niet een begrippenhiërarchie nodig is.
  • Hiërarchie tussen begrippen uit andere domeinen (could have). Als beheerder van samenhangende begrippen wil ik begrippen uit mijn eigen domein kunnen koppelen aan begrippen met exact dezelfde betekenis, ongeveer dezelfde betekenis, bredere betekenis of engere betekenis in andere domeinen zodat ik inzicht krijg in de samenhang tussen deze domeinen. Hiermee worden begrippen beter vindbaar doordat een begrip ook via een op deze manier een gerelateerd begrip kan worden gevonden.
 3. Thesaurus. 'Thesaurus' is een begrip met nogal verschillende interpretaties. Het begrip thesaurus, afgeleid van de Griekse thesauros (“winkel, schat”), wordt gebruikt in de betekenis van een ‘klassiek lexicon’, een ‘semantisch georganiseerd woordenboek’ en een ‘terminologische database’ of ‘index’. De eerste betekenis is nu grotendeels achterhaald; de tweede en derde, ontwikkeld door semantische vernauwing, zijn nog steeds actueel en zijn nauw met elkaar verwant. In deze standaard hanteren wij de derde definitie. Een thesaurus kent bovenop de hiërarchische relaties in een taxonomie ook andere relaties tussen begrippen. Zo is een zakelijk recht bij het Kadaster een recht (hiërarchische relatie) op een onroerende zaak (relatie met een ander begrip). Daarmee wordt duidelijker hoe begrippen met elkaar samenhangen en onstaan meer mogelijkheden om op basis van het model van begrippen zoals iemand dat in zijn hoofd heeft te zoeken naar een begrip in een formele set samenhangende begrippen.

  • Relaties (must have). Als gebruiker van een begrippenkader wil ik kunnen zoeken op termen die gerelateerd zijn aan het begrip waarnaar ik op zoek ben zodat ik gemakkelijk het begrip kan vinden waarnaar ik op zoek ben.
 4. Relaties met begrippen uit andere domeinen (should have). Als beheerder van samenhangende begrippen of als beheerder van een stelselcatalogus wil ik begrippen uit mijn eigen domein kunnen koppelen aan gerelateerde begrippen in andere domeinen zodat ik inzicht krijg in de samenhang tussen deze domeinen. Hiermee worden begrippen beter vindbaar doordat een begrip ook via een op deze manier gerelateerd begrip kan worden gevonden.

1.5 Leeswijzer

Dit document is opgebouwd zoals je in de praktijk ook vaak te werk gaat. Na de inventarisatie van de onderwerpen, rationale en dergelijk (dit hoofdstuk) wordt in een verhalende vorm het onderwerp uitgewerkt. Vervolgens worden de belangrijkste begrippen in dit 'verhaal' uitgewerkt in een index, taxonomie of thesaurus (MIM-1). Als er een informatiesysteem moet worden gemaakt worden deze onderwerpen van gesprek ook nog uitgewerkt in een ontologie of datamodel (MIM-3).

Hoofdstuk 2 - Kenmerken van begrippen geeft een inhoudelijke uitwerking voor de kenmerken waarmee begrippen kunnen worden beschreven. Dit hoofdstuk is bedoeld voor alle doelgroepen.

Hoofdstuk 3 - Begrippenkader geeft een overzicht van de in hoofdstuk 2 gebruikte begrippen in de vorm van een begrippenlijst, taxonomie of thesaurus. Deze thesaurus is machine-leesbaar beschikbaar via https://github.com/Geonovum/NL-SBB/blob/main/concepts/thesaurus.ttl en voor mensen leesbaar beschikbaar via https://staging-definities.geostandaarden.nl/stelsel/nl/. Dit hoofdstuk is bedoeld voor alle doelgroepen.

Hoofdstuk 4 - Taalbinding beschrijft hoe de kenmerken, zoals beschreven in hoofdstuk 2 uitgedrukt kunnen worden in RDF. Dit deel is bedoeld voor specialisten zoals analisten, informatiemodelleurs en -architecten en voor ontwikkelaars van ondersteunende tooling. Deze taalbinding leidt tot een abstracte syntax van het profiel uitgedrukt in de [SHACL] standaard. Daarnaast geven we een taalbinding (de vertaling naar technologie-specifieke standaarden) van deze abstracte syntax naar andere bestaande W3C standaarden, zoals SKOS en DublinCore. De meerwaarde van het gebruik van SHACL is dat deze praktische handvatten biedt bij het toepassen van deze bestaande standaarden, inclusief een validatiemogelijkheid. Door het geven van de taalbinding naar bestaande W3C standaarden bieden we een profiel dat direct kan worden begrepen door de internationale (internet) gemeenschap. Specifiek voor de Nederlandse (overheids)situatie geldt dat we hierbij aansluiten op de standaarden zoals opgenomen op de Pas-Toe-Of-Leg-Uit lijst van open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Hoofdstuk 5 - Good practices geeft een overzicht van bestaande good practices voor het werken met de in deze standaard beschreven kenmerken van begrippen. Dit deel is bedoeld voor specialisten zoals analisten, informatiemodelleurs en -architecten en voor ontwikkelaars van ondersteunende tooling.

Hoofdstuk 6 - Uitbreidingen geeft een (niet volledig) overzicht van voor aanvullende usecases relevante uitbreidingen op deze standaard.

2. Kenmerken van begrippen

2.1 Overzicht

In dit hoofdstuk beschrijven we de kenmerken die kunnen worden gebruikt voor het beschrijven van een begrip. Hiermee komen we tot een gedeeld beeld en gedeelde taal waarmee we een begrip, begrippenkader of collectie van begrippen brondocumenten daarbij beschrijven. Dergelijke semantisch interoperabele beschrijvingen van begrippen maken hergebruik van deze begrippen uit bijvoorbeeld de basisregistraties gemakkelijker.

In 2.2 beschrijven we de wijze waarop we begrippen, begrippenkaders en hun kenmerken in deze standaard worden gedefinieerd.

In 2.3 beschrijven we wat een begrip is. In 2.4 beschrijven we wat een begrippenkader is. Vervolgens beschrijven we in 2.4.1 de kenmerken van een begrip die relevant zijn voor het basisniveau, een begrippenlijst. In 2.4.2 voegen we daar de hiërarchische relaties aan toe die een begrippenlijst uitbreiden tot een taxonomie. In 2.4.3 voegen we meer genuanceerde hiërarchische relaties toe om tot een ISO compatible thesaurus te komen. In 2.4.4 beschrijven we de harmonisatierelaties waarmee begrippen kunnen worden verbonden met begrippen in een ander begrippenkader.

In 2.5 beschrijven we de elementen van een bibliografische of een op het web vindbare bronnen die relevant zijn voor een begrip.

In 2.6 beschrijven we hoe begrippen los van hun semantische samenhang binnen een begrippenkader kunnen worden gegroepeerd in collecties.

2.2 Conventies

Afhankelijk van de context voldoet de ene of de andere conventie beter. In deze standaard kiezen we voor de eerste optie: het formuleren van een definitie in een zin.

2.3 Begrip

Begrip is het centrale element in deze specificatie. Begrippen spelen een centrale rol in de manier waarop we communiceren en we de wereld om ons heen begrijpen. Een begrip is een eenheid van denken, idee, betekenis of categorisering. Het hebben van gestandaardiseerde begrippen zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal kan spreken en weet wat de bedoelde betekenis is bij het gebruik van een bepaalde term in een bepaalde context. Bijvoorbeeld in berichtgeving of in data. Dit maakt het eenvoudiger om effectief te communiceren en informatie uit te wisselen.

voorkeursterm begrip
definitie Een begrip is een eenheid van denken - idee, betekenis of categorisering.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#concepts
toelichting De belangrijkste toepassing voor een begrippenkader is het ophalen van informatie, waarbij het doel is om naar begrippen te zoeken. Begrippen worden weergegeven door termen. Elke term in een thesaurus moet een enkel begrip (of denkeenheid) vertegenwoordigen. Begrippen kunnen variëren van eenvoudig (bijv. katten) tot zeer complex (bijv. rassendiscriminatie onder etnische minderheden). Samengestelde termen of zinsdelen zijn over het algemeen nodig om de meer complexe begrippen uit te drukken.

2.4 Begrippenkader

Begrippen kunnen als zelfstandige entiteiten worden gezien, maar meestal worden ze opgesteld als onderdeel van een samenhangend begrippenkader. Een begrippenkader is een verzameling van begrippen die in een bepaalde context relevant zijn. Voorbeelden van zo'n context zijn een bepaalde basisregistratie of een boek. Zo bevat het begrippenkader voor de Basisregistratie alle begrippen die in deze registratie worden gebruikt. Een ander voorbeeld is een index achterin een boek.

voorkeursterm begrippenkader
definitie Een begrippenkader is een verzameling van begrippen die in een bepaalde context relevant zijn.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_vocabulary, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#schemes
toelichting Een begrippenkader kan worden gedefinieerd om begrippen uit verschillende bronnen op te nemen. Begrippenkaders bieden een manier om kennis te ordenen voor het later kunnen ophalen. Ze worden gebruikt in indexeringsschema's, koppen, thesauri, taxonomieën en andere kennisorganisatiesystemen. Begrippenkaders verplichten het gebruik van vooraf gedefinieerde, geautoriseerde termen die zijn geselecteerd door de ontwerpers ervan, in tegenstelling tot natuurlijke taalvocabulaires,die een dergelijke beperking niet hebben.

Een perceel in de Basisregsitratie Kadaster is een ander begrip dan een perceel in een boek over wisselteelt. Een begrippenkader is vergelijkbaar met een taal die in een bepaald gebied gesproken wordt. Net als een reguliere taal is een begrippenkader een open systeem. Zo kan een taal ook groeien na introductie van nieuwe woorden vanuit talen uit nabijgelegen gebieden. Dat wil zeggen dat een begrippenkader, net als een taal, naast vertalingen (mappings) ook leenwoorden kent. Zoals "computer", een van origine Engels woord, ook behoort tot de Nederlandse taal. Het beschrijven van welke begrippen behoren tot een begrippenkader is essentieel; maar hoe deze 'vertaald' kunnen worden naar begrippen uit andere begrippenkaders ook. Voor dit laatste gebruiken we harmonisatierelaties.

voorkeursterm in kader
definitie «In kader» relateert een begrip aan een begrippenkader waarin het is opgenomen.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#schemes
toelichting Volgens de SKOS-standaard kan een begrip in meerdere begrippenkaders worden opgenomen. We bedoelen dan ook niet met deze eigenschap dat een begrip wordt beheerd in dit begrippenkader, maar dat dit begrip valt binnen de context die met het begrippenkader wordt beoogd. Praktisch gezien kan dit slechts als sprake is van begrippenkaders waarvan de contexten overlappen.

2.4.1 Begrippenlijst

De meest basale vorm van een begrippenkader is een begrippenlijst.

voorkeursterm begrippenlijst
definitie Een begrippenlijst is een alfabetische lijst van termen met hun definities.
heeft bron https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary
toelichting In de praktijk worden de termen begrippenlijst en woordenlijst vaak door elkaar gebruikt. In dit geval gaat het nadrukkelijk om een lijst van begrippen, dus inclusief de uitleg van de betekenis. Traditioneel verschijnt er aan het einde van een boek een verklarende woordenlijst met termen in dat boek die ofwel nieuw geïntroduceerd, ongebruikelijk of gespecialiseerd zijn. Semantisch gezien gaat de definitie over het begrip wat met de term wordt aangeduid en niet over de term zelf.
alternatieve term platte termenlijst, woordenlijst, glossary

Een begrippenlijst is een termenlijst met definities en eventuele andere notities die gebruikt worden in een bepaald domein, zonder relaties tussen begrippen te beschrijven. Wel zien we de relatie in kader naar de begrippenlijst en eventueel de relatie heeft bron naar de betreffende brondocumenten.

voorkeursterm relatie
definitie Een relatie is het structurele verband tussen twee objecten.
2.4.1.1 Termen

Termen vallen onder de karakteristieken van begrippen. Een term is een aaneenschakeling van één of meerdere woorden die samen een conceptuele eenheid vormen. Hierbij moet 'woord' breed worden geïnterpreteerd. Een term mag ook een afkorting zijn, zoals 'B.T.W.' (de voorkeursterm voor 'Belasting op toegevoegde waarde'), of een code zoals '013' (Een poppodium in Tilburg). Een term kan worden gebruiken als een referentie naar of aanduiding van een begrip. Dan geef je het begrip een naam. Een begrip kan meerdere namen hebben waarbij sommigen ook een andere rol spelen dan andere.

Hieronder worden de mogelijke soorten termen bij een begrip beschreven.

voorkeursterm naam
definitie Een naam is een mensleesbare term ter aanduiding van iets.
heeft bron https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:term:2.61
toelichting Dit is een overkoepelend begrip voor de verschillende soorten termen (voorkeursterm, alternatieve term, zoekterm) waarmee begrippen kunnen worden aangeduid. Good practice is om die specifieke termen te gebruiken. In de definitie moet 'iets' breed worden geïnterpreteerd. Het kan ieder onderwerp van gesprek zijn; zoals een specifiek begrip of een specifiek gebouw. Als een naam een afkorting is, wordt dat in deze standaard niet expliciet aangegeven. Als daar een usecase voor is, kan de uitbreiding skosXL mogelijk worden gebruikt.

voorkeursterm voorkeursterm
definitie Een voorkeursterm is een naam die in een specifieke taal de geprefereerde lexicale naam is.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#labels
toelichting De term om een begrip weer te geven, kan bestaan uit één of meerdere woorden. In het gewone spraakgebruik kan een enkele term meer dan één betekenis hebben. De meest voorkomende betekenis is niet altijd de betekenis die nodig is om het in het begrippenkader gezochte begrip weer te geven. Indien de context die wordt geboden door de hiërarchie van bovenliggende en onderliggende begrippen gekoppeld aan het betreffende begrip onvoldoende is om de beoogde reikwijdte te verduidelijken, dienen aanvullende maatregelen te worden genomen. Hoewel alle termen in een begrippenkader zo ondubbelzinnig mogelijk moeten worden uitgedrukt, is het vooral belangrijk om de voorkeursterm van een bepaald concept zo te formuleren dat het de beoogde reikwijdte aan elke gebruiker overbrengt. De term "depressie" met meerdere betekenissen kan bijvoorbeeld worden geherformuleerd als "economische depressie" of "meteorologische depressie", al naar gelang het geval. Als alternatief kan een kwalificatie worden gebruikt. In gevallen waarin deze maatregelen niet passend of voldoende zijn, of waar aanvullende informatie zou helpen om de betekenis te verduidelijken en het gebruik consistenter te maken, moet een expliciete toelichting worden gebruikt.
uitleg Een begrip heeft één voorkeursterm per taal. Deze voorkeursterm hoeft niet persé uniek te zijn. Het is goed mogelijk dat binnen een bepaald domein één term meerdere betekenissen heeft en dus gaat over meerdere begrippen, mogelijk is het doel van een Thesaurus zelfs om dit inzicht te geven. We gebruiken geen post of prefix om voorkeurstermen context te geven of uniek te maken, tenzij deze post/prefix algemeen gebruikt wordt. Denk aan Hengelo (OV) voor de plaats in Overijssel en Hengelo (GLD) voor de plaats in Gelderland.
code USE

voorkeursterm alternatieve term
definitie Een alternatieve term is een naam die gebruikt kan worden als alternatief voor de voorkeursterm van een object, maar niet de voorkeur heeft.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#labels
toelichting Synoniemen en bijna synoniemen zoals acroniemen en afkortingen kunnen als alternatieve term worden behandeld. Het is niet de bedoeling een specifieker begrip als alternatieve term op te nemen (ookwel upward-posting). Bijvoorbeeld door 'rechtshandeling' als alternatieve term bij een begrip met de voorkeursterm 'handeling' op te nemen. Ook is het niet de bedoeling meervouden, onregelmatige vormen, spellingsvarianten op te nemen als alternatieve term.
voorbeeld Acroniemen, afkortingen, en dergelijke kunnen worden opgenomen als alternatieve termen voor een begrip. Specifiekere begrippen worden beschreven als onderliggende begrippen. Verkeerd gespelde termen en onregelmatige meervouds-/enkelvoudsvormen worden normaal gesproken als zoektermen opgenomen (zie skos:hiddenLabel).
code UF

voorkeursterm zoekterm
definitie Een zoekterm is een naam waarmee de vindbaarheid van een resource wordt vergroot, maar verder verborgen blijft.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#labels
toelichting Een zoekterm wordt gebruikt wanneer een ontwerper van een begrippenkader wil dat die tekenreeks toegankelijk is voor op tekst gebaseerde indexering en zoekbewerkingen, maar niet wil dat die term zichtbaar is. Zoektermen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verkeerd gespelde varianten van andere lexicale labels op te nemen.

2.4.1.2 Notities

Notities zijn karakteristieken waarmee een begrip op een mensleesbare manier beschreven kan worden. Notities kunnen heel breed toegepast worden. Om meer specifieke documentaire eigenschappen vast te leggen zijn ook specifiekere notities gedefinieerd. In deze sectie beschrijven we 1) notities die nadrukkelijk een verwoording van de betekenis geven en 2) aanvullende documentaire notities.

voorkeursterm notitie
definitie Een notitie is een algemene opmerking zonder specifiek gebruiksdoel.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes
toelichting Dit is een overkoepelend begrip voor de verschillende soorten notities (definitie, toelichting, redactionele notitie) waarmee een begrip kan worden beschreven. Good practice is om die specifieke notities te gebruiken. Notities worden gebruikt om informatie te geven over begrippen. Er is geen beperking op de aard van deze informatie, het kan bijvoorbeeld platte tekst, hypertekst of een afbeelding zijn; het kan een definitie zijn, informatie over de reikwijdte van een begrip, redactionele informatie of elk ander type informatie. Deze eigenschap kan direct worden gebruikt, of als een supereigenschap voor meer specifieke notitietypes.

De volgende notities zijn verwoordingen van de betekenis van een begrip.

voorkeursterm definitie
definitie Een definitie is een verwoording van de betekenis van een begrip waarmee het begrip kan worden onderscheiden van andere begrippen.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes
toelichting De definitie dient te voldoen aan specifieke formuleringsregels voor definitie en dient in een voor mensen leesbare taal te begrijpen zijn. In dit laatste onderscheid de definitie zich daarmee van een machine-leesbare formele beschrijving. Aan de hand van een definitie kan iemand bepalen of zijn eigen begrip behorende bij een term overeenkomt met het begrip dat gedefinieerd wordt. De uitleg of de toelichting bij een begrip kan gebruik worden voor iemand die het begrip nog niet kent om te begrijpen waar het over gaat.
code DEF

voorkeursterm toelichting
definitie Een toelichting is een notitie die meer duidelijkheid geeft over de betekenis of gebruik van een begrip.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes
toelichting Een toelichting wordt gebruikt om de grenzen van een begrip te verduidelijken, vooral wanneer de betekenis van de voorkeursterm in het gewone spraakgebruik te breed of te eng kan worden geïnterpreteerd, of om onderscheid te maken tussen voorkeurstermen die overlappende betekenissen hebben. Een toelichting kan ook worden gebruikt om ander advies te geven over het gebruik van termen aan de indexeerder of de zoeker. Een toelichting hoeft geen volledige definitie te zijn, maar verduidelijkt het beoogde gebruik van een term binnen de thesaurus.
code SN

voorkeursterm uitleg
definitie Een uitleg is een beschrijving van iets in eenvoudige taal, op taalniveau B1, die zonder verdere context begrepen kan worden.
heeft bron http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#, https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_comment
toelichting De definitie moet precies kloppen. De uitleg is er veel meer op gericht om de lezer te laten begrijpen wat er wordt bedoeld.
alternatieve term omschrijving

De volgende notities zijn aanvullende documentaire notities.

voorkeursterm historie notitie
definitie Een historie notitie is een notitie van de voormalige status/gebruik/betekenis van het begrip.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes
toelichting Een «historie notitie» wordt gebruikt wanneer een nieuw begrip wordt toegevoegd aan het begrippenkader of wanneer er een wijziging wordt aangebracht in de beschrijving van een bestaand begrip die van invloed is op de reikwijdte van het begrip in verschillende toepassingsperioden. Hoewel het mogelijk is om dergelijke informatie in de toelichting op te nemen, heeft een aparte historische notitie de voorkeur. Deze kan de datum van introductie vermelden, of het kan meer complexe informatie geven over hoe te zoeken naar het begrip op een eerder of later tijdstip.
code HN

voorkeursterm redactionele notitie
definitie Een redactionele notitie is een notitie voor de redacteur, vertaler of beheerder van het begrippenkader.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes
toelichting Redactionele notities zijn handig voor vermeldingen als -Controleer deze term nadat de bedrijfsfusie is voltooid- of -Deze term wordt genoemd in de scopenota van Concept X- of -Controleer de spelling met expert A-. Opmerkingen zoals deze, en verschillende attributen, zijn nuttiger voor housekeeping dan voor gebruikers raadpleging. Er kan een keuze worden gemaakt of gebruikers deze al dan niet mogen inzien.

voorkeursterm voorbeeld
definitie Een voorbeeld is een notitie die meer duidelijkheid geeft over het gebruik van een begrip.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbeeld, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#notes
toelichting Een voorbeeld is een beschrijving van een begrip met als doel het abstracte idee toe te lichten met een concrete voorstelling.

voorkeursterm wijzigingsnotitie
definitie Een wijzigingsnotitie is een notitie over een wijziging aan het begrip.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes
toelichting Een wijzigingsnota documenteert fijnmazige wijzigingen aan een begrip, ten behoeve van beheer en onderhoud.

2.4.1.3 Codes

Naast termen en notities kunnen begrippen ook codes als kenmerken hebben. Een code is anders dan een term omdat deze niet bedoeld is als aanduiding in natuurlijke taal. Codes zijn veelal ook niet leesbaar en bestaan vaak uit cijfers.

voorkeursterm code
definitie Een code voor een begrip is een tekenreeks ter aanduiding van precies één begrip uit een begrippenkader.
toelichting Sommige begrippenkaders, bijvoorbeeld classificatiesystemen zoals de Universal Decimal Classification (UDC), gebruiken codes (of bijschriften) als primair middel om toegang te krijgen tot de begrippen die ze bevatten. Codes zijn symbolen die normaal gesproken niet herkenbaar zijn als woorden of woordreeksen in een natuurlijke taal en die dus onafhankelijk van natuurlijke taalcontexten kunnen worden gebruikt. Ze zijn meestal samengesteld uit cijfers, aangevuld met leestekens en andere tekens.
alternatieve term classificatiecode, notatie
code CC

2.4.2 Taxonomie

Een taxonomie kent hiërarchische relaties. Deze hiërarchische relaties zijn optioneel in een begrippenlijst en zijn bijvoorbeeld relevant als een begrip wordt gedefinieerd in termen van een ander begrip, bijvoorbeeld 'een gemaal is een kunstwerk dat ...'. Deze definitie impliceert dat een gemaal een 'enger begrip' is dan een kunstwerk, die ook als semantische relatie kan worden opgenomen.

voorkeursterm taxonomie
definitie Een taxonomie is een begrippenkader, waarin begrippen hiërarchisch op basis van een classificatiecriterium zijn geordend in groepen of types.
heeft bron https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy
toelichting Een taxonomie wordt gebruikt om kennis te ordenen en te indexeren (opgeslagen als documenten, artikelen, video's, enz.), zoals in de vorm van een bibliotheekclassificatiesysteem of een taxonomie van een zoekmachine, zodat gebruikers de informatie die ze zoeken gemakkelijker kunnen vinden. Taxonomieën zijn hiërarchieën (en hebben dus een intrinsieke structuur en betekenis).
alternatieve term classificatieschema, taxonomische classificatie

In een taxonomie zijn alle begrippen direct of indirect gekoppeld aan een topbegrip. Typerend voor een taxonomie is een interface waarbij op het eerste niveau de topbegrippen worden getoond, waarbij per topbegrip begrippen met een engere betekenis worden getoond, die op hun beurt ook weer begrippen met een engere betekenis tonen, enzovoort. Dit betekent dat, als je een taxonomie publiceert, ieder begrip ofwel via een hiërarchische relatie moet worden gekoppeld aan een ander begrip, ofwel een topbegrip moet zijn. Dit impliceert dat de betekenis van een begrip niet alleen wordt bepaald door de namen en de notities, maar ook door de semantische relaties naar andere begrippen in het begrippenkader.

voorkeursterm semantische relatie
definitie Een semantische relatie is een relatie tussen twee begrippen waarbij de relatie inherent is aan de betekenis van de begrippen.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#schemes
toelichting Een semantische relatie is een generalisatie van de verschillende hiërarchische en associatieve relaties. In de praktijk worden deze hiërarchische en associatieve relaties gebruikt.

Een topbegrip kan worden gedefinieerd vanuit een begrip in relatie tot een begrippenkader of andersom. «is topbegrip van» en «heeft topbegrip» zijn elkaars inverse.

voorkeursterm topbegrip
definitie Een topbegrip is een begrip dat bovenaan de hiërarchie staat in een begrippenkader.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#schemes
toelichting Bovenaan wilt zeggen; het heeft geen bovenliggende begrippen. Dit maakt het gemakkelijker om bij het importeren van een thesaurus alle begrippen op het hoogste niveau eruit te halen en van daaruit een navigatieboom op te bouwen.

voorkeursterm heeft bovenliggend begrip
definitie «heeft bovenliggend begrip» relateert een begrip aan een begrip met een meer algemene betekenis.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#semantic-relations
toelichting Conventie is om «heeft bovenliggend begrip» alleen te gebruiken om een ​​directe hiërarchische link tussen twee begrippen te beschrijven. In 'nette' taxonomieën zijn hiërarchische relaties in een begrippenkader transitief. Dat wil zeggen als «dier» een bovenliggend begrip is van «zoogdier» en «zoogdier» een bovenliggend begrip van «kat», dan is de bewering dat «dier In 'slordige' taxonomieën is dit niet zo, bijvoorbeeld als «voertuig» wordt gedefinieerd als bovenliggend begrip van «auto» en «wiel» als onderliggend begrip van «auto» dan is «wiel» niet echt een onderliggend begrip van «voertuig».
alternatieve term heeft breder begrip
code BT

voorkeursterm heeft onderliggend begrip
definitie «heeft onderliggend begrip» relateert een begrip aan een begrip met een specifiekere betekenis.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#semantic-relations
toelichting Conventie is om «heeft onderliggend begrip» alleen te gebruiken om een directe hiërarchische link tussen twee begrippen te beschrijven. In 'nette' taxonomieën zijn hiërarchische relaties in een begrippenkader transitief. Dat wil zeggen als «dier» een bovenliggend begrip is van «zoogdier» en «zoogdier» een bovenliggend begrip van «kat», dan is de bewering dat «dier In 'slordige' taxonomieën is dit niet zo, bijvoorbeeld als «voertuig» wordt gedefinieerd als bovenliggend begrip van «auto» en «wiel» als onderliggend begrip van «auto» dan is «wiel» niet echt een onderliggend begrip van «voertuig».
alternatieve term heeft enger begrip
code NT

2.4.3 Thesaurus

Naast de kenmerken die voor begrippen in een begrippenlijst of taxonomie zijn geïntroduceerd, kan een begrip in een thesaurus ook associatieve, niet-hiërarchische relaties tussen begrippen kennen.

voorkeursterm thesaurus
definitie Een thesaurus is een begrippenkader waarin begrippen semantisch en hiërarchisch zijn geordend.
heeft bron https://en.wikipedia.org/wiki/Thesaurus, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:term:2.62
toelichting Het doel van een thesaurus is traditioneel om de indexeerder en de zoeker te helpen bij het kiezen van dezelfde term voor hetzelfde begrip. Om dit te bereiken, bevat een thesaurus in de eerste plaats alle begrippen die nuttig kunnen zijn voor zoekdoeleinden in een bepaald domein. Ten tweede moet een thesaurus de begrippen zo presenteren dat mensen ze gemakkelijk kunnen vinden. Dit wordt bereikt door relaties tussen begrippen tot stand te leggen en de relaties te gebruiken om de begrippen in een gestructureerde weergave te presenteren.

Hiervoor kennen we de relatie is gerelateerd aan.

voorkeursterm is gerelateerd aan
definitie «is gerelateerd aan» verbindt een begrip met een ander begrip waarmee het semantisch samenhangt.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#semantic-relations
toelichting De associatieve relatie omvat associaties tussen paren begrippen die niet hiërarchisch met elkaar verbonden zijn, maar semantisch of conceptueel zodanig geassocieerd zijn dat de link ertussen expliciet gemaakt moet worden, omdat het aanvullende of alternatieve termen kan suggereren die kunnen worden gebruikt bij het indexeren of vinden van een begrip.
code RT

2.4.3.1 ISO 25964 hiërarchische relaties

Hoewel een al dan niet transitief onderliggend of bovenliggend begrip vaak gebruikt als specialisatie respectievelijk generalisatie, kan het ook een partitieve, deel-geheel relatie of een instantiële relaties zijn. De ISO 25964 standaard voor thesauri maakt in plaats van de ongespecificeerde hiërarchische relaties heeft bovenliggend begrip en heeft onderliggend begrip expliciet onderscheid tussen generalisaties/specialisaties, partitieve relaties en instantiële relaties. Begrippen worden hiermee expliciet in een hiërarchie geplaatst, waarmee deze relaties transitief zijn. Een kanttekening daarbij is wel dat de meeste tools alleen de standaard hiërarchische relaties herkennen.

voorkeursterm is specialisatie van
definitie «is specialisatie van» relateert een begrip aan een meer generiek begrip.
heeft bron http://purl.org/iso25964/skos-thes#
toelichting De hiërarchische relatie tussen een paar begrippen wordt gebruikt wanneer de reikwijdte van het ene begrip volledig binnen de reikwijdte van het andere begrip valt. Deze relatie is gebaseerd op graden of niveaus van bovenliggend en onderliggend, waarbij het bovenliggende concept een klasse of geheel vertegenwoordigt, en onderliggende begrippen verwijzen naar haar leden of soorten. Een generalisatie wordt gebruikt wanneer het relevant is om deze relatie te onderscheiden van een partiële of instantiële hiërarchische relatie.
voorbeeld Een pers is een kat en een kat is een dier.
code NTG

voorkeursterm is generalisatie van
definitie «is generalisatie van» relateert een begrip aan een specifieker begrip.
heeft bron http://purl.org/iso25964/skos-thes#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12
toelichting De hiërarchische relatie tussen een paar begrippen wordt gebruikt wanneer de reikwijdte van het ene begrip volledig binnen de reikwijdte van het andere begrip valt. Deze relatie is gebaseerd op graden of niveaus van bovenliggend en onderliggend, waarbij het bovenliggende concept een klasse of geheel vertegenwoordigt, en onderliggende begrippen verwijzen naar haar leden of soorten. Een generalisatie wordt gebruikt wanneer het relevant is om deze relatie te onderscheiden van een partiële of instantiële hiërarchische relatie.
voorbeeld Sommige dieren zijn katten en sommige katten zijn perzen.
code BTG

voorkeursterm is onderdeel van
definitie «is onderdeel van» relateert een begrip aan een meer omvattend begrip.
heeft bron http://purl.org/iso25964/skos-thes#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12
toelichting De hiërarchische geheel-deel-relatie omvat een beperkt aantal situaties. Het gaat daarbij om situaties waarin een deel van een entiteit of systeem behoort tot een bepaald geheel. Dit geldt voor vier soorten begrippen, namelijk: (1) systemen en organen van het lichaam, (2) geografische locaties, (3) disciplines onderzoeksgebieden of (4) hiërarchische sociale structuren. De meeste andere gevallen van de geheel-deelrelatie komen niet in aanmerking voor een hiërarchische koppeling omdat het deel tot meer dan één geheel kan behoren.
voorbeeld (1) een slagader is een bloedvat, (2) Amersfoort ligt in de provincie Utrecht. (3) zoölogie is ene discipline van de biologie of (4) Een bataljon is een legereenheid. Fout is de onderdeel van relatie tussen een wiel en een fiets omdat een wiel ook een onderdeel van een auto of machine kan zijn.
code BTP

voorkeursterm omvat
definitie Omvat relateert een begrip aan een minder omvattend begrip.
heeft bron http://purl.org/iso25964/skos-thes#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12
toelichting De hiërarchische geheel-deel-relatie omvat een beperkt aantal situaties. Het gaat daarbij om situaties waarin een deel van een entiteit of systeem behoort tot een bepaald geheel. Dit geldt voor vier soorten begrippen, namelijk: (1) systemen en organen van het lichaam, (2) geografische locaties, (3) disciplines onderzoeksgebieden of (4) hiërarchische sociale structuren. De meeste andere gevallen van de geheel-deelrelatie komen niet in aanmerking voor een hiërarchische koppeling omdat het deel tot meer dan één geheel kan behoren.
voorbeeld (1) een bloedvat kan een slagader zijn, (2) in de provincie Utrecht ligt Amersfoort, (3) biologie heeft als discipline zoölogie, (4) een legereenheid kan een bataljon zijn. Fout is de omvat relatie tussen een fiets en een wiel omdat een loopfiets bijvoorbeeld geen wielen heeft.
code NTP

voorkeursterm is exemplaar van
definitie «is exemplaar van» relateert een begrip, een exemplaar, aan een ander begrip, de categorie, waartoe eerstgenoemde begrip behoort.
heeft bron http://purl.org/iso25964/skos-thes#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12
toelichting Bij deze instantiële relatie gaat het om begrippen die een ondergeschikte positie in een hiërarchie hebben. Dit zijn geen soorten of delen van een hogere categorie, maar individuele voorbeelden.
voorbeeld De Alpen zijn een berggebied.
code BTI

voorkeursterm is categorie van
definitie «is categorie van» relateert een begrip, de categorie, aan een begrip dat exemplarisch is voor eerstgenoemde begrip.
heeft bron http://purl.org/iso25964/skos-thes#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12
toelichting Bij deze instantiële relatie gaat het om begrippen die een bovengeschikte positie in een hiërarchie hebben. Het gaat hierbij om een hogere categorie van individuele voorbeelden en niet van soorten of delen van deze catagorie.
voorbeeld Een van de povinciehoofdsteden is Utrecht.
code NTI

2.4.4 Harmonisatiesrelaties

Begrippen kunnen ook worden gerelateerd aan begrippen in een ander begrippenkader. Hiervoor gebruiken we harmonisatierelatie.

voorkeursterm harmonisatierelatie
definitie Een harmonisatierelatie relateert een begrip aan een overeenkomstig begrip uit een ander begrippenkader, op basis van de betekenis.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#mapping
toelichting Dit is een hulpbegrip om de 5 harmonisatierelaties met begrippen in externe begrippenkaders samen te kunnen nemen. De bedoeling is om een van deze 5 relaties te gebruiken bij het relateren van een begrip aan een begrip uit een ander begrippenkader. Het gaat niet zozeer om het harmoniseren in de zin dat iedereen dezelfde term voor een begrip moet gebruiken, maar om inzichtelijk te maken hoe het begrip samenhangt met begrippen in andere contexten.

Specifiek onderscheiden we de volgende verschillende harmonisatierelaties.

voorkeursterm is exact overeenkomstig
definitie «is exact overeenkomstig» relateert een begrip aan een overeenkomstig begrip uit een ander begrippenkader, waarbij de betekenis van deze begrippen bij uiteenlopende toepassingen gelijk aan elkaar kan worden verondersteld.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#mapping
toelichting Een dergelijke relatie is aanwezig als de betekenis van het betreffende begrip gelijk is aan de betekenis van het begrip uit het andere begrippenkader. Het begrip kan ook een 'leenwoord' zijn, dat wil zeggen dat het begrip is overgenomen uit het andere begrippenkader.

voorkeursterm is vrijwel overeenkomstig
definitie «is vrijwel overeenkomstig» relateert twee begrippen uit verschillende begrippenkaders die zoveel op elkaar lijken dat ze in sommige toepassingen door elkaar kunnen worden gebruikt voor het ophalen van informatie. De betekenis van deze begrippen is ongeveer gelijk aan elkaar.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#mapping
toelichting Een dergelijke relatie is aanwezig als de betekenis van het betreffende begrip ongeveer gelijk is aan de betekenis van het begrip uit het andere begrippenkader, dus niet precies hetzelfde.

voorkeursterm is overeenkomstig verwant
definitie «is overeenkomstig verwant» relateert een begrip aan een verwant begrip uit een ander begrippenkader.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#mapping
toelichting Conventie is om «is overeenkomstig verwant» op dezelfde manier als gerelateerd te gebruiken, maar dan om een begrip te verbinden met een begrip in een ander begrippenkader, dus ook in een andere context. Je zou kunnen zeggen dat het in kaart brengen van dit soort relaties minder inherent is aan de betekenis van de betreffende begrippen. Vanuit het standpunt van de oorspronkelijke ontwerper van een begrippenkader kunnen ze soms zelfs verkeerd zijn. Harmonisatie eigenschappen zijn nuttig in toepassingen die meerdere, conceptueel overlappende begrippenkaders gebruiken.

voorkeursterm heeft overeenkomstig bovenliggend
definitie «heeft overeenkomstig bovenliggend» relateert een begrip aan een bovenliggend begrip uit een ander begrippenkader.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#mapping
toelichting Conventie is om «heeft overeenkomstig bovenliggend» op dezelfde manier als «heeft bovenliggend» te gebruiken, maar dan om een begrip te verbinden met een begrip in een ander begrippenkader, dus ook in een andere context. Je zou kunnen zeggen dat het in kaart brengen van dit soort relaties minder inherent is aan de betekenis van de betreffende begrippen. Vanuit het standpunt van de oorspronkelijke ontwerper van een begrippenkader kunnen ze soms zelfs verkeerd zijn. Harmonisatie eigenschappen zijn nuttig in toepassingen die meerdere, conceptueel overlappende begrippenkaders gebruiken.

voorkeursterm heeft overeenkomstig onderliggend
definitie «heeft overeenkomstig onderliggend» relateert een begrip aan een specifieker begrip uit een ander begrippenkader.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#mapping
toelichting Conventie is om «heeft overeenkomstig onderliggend» op dezelfde manier als «heeft onderliggend» te gebruiken, maar dan om een begrip te verbinden met een begrip in een ander begrippenkader, dus ook in een andere context. Je zou kunnen zeggen dat het in kaart brengen van dit soort relaties minder inherent is aan de betekenis van de betreffende begrippen. Vanuit het standpunt van de oorspronkelijke ontwerper van een begrippenkader kunnen ze soms zelfs verkeerd zijn. Harmonisatie eigenschappen zijn nuttig in toepassingen die meerdere, conceptueel overlappende begrippenkaders gebruiken.

2.5 Brondocument

Een brondocument is een document dat relevant is voor een begrip. Het is een good practice om voor ieder begrip een verwijzing naar een brondocument op te nemen. Het brondocument kan een heel document of een fragment daarvan zijn, denk aan een boek, een hoofdstuk of een paragraaf. Zo is het duidelijk waar bijvoorbeeld de definitie van een begrip op gebaseerd is. Dit verhoogt de kwaliteit van het begrip en vooral ook de betrouwbaarheid. Het gebruiken van de hieronder beschreven structuur wordt ten zeerste aanbevolen voor het beschrijven van bronnen en het relateren van begrippen aan brondocumenten.

Een bronverwijzing wordt vastgelegd als kenmerk van een begrip. Hiervoor geldt het volgende patroon:

Een begrip heeft een kenmerk 'heeft bron'. Dit kenmerk relateert een begrip aan het betreffende brondocument.

voorkeursterm heeft bron
definitie «heeft bron» relateert een begrip aan een brondocument waarvan het is afgeleid.
heeft bron http://purl.org/dc/terms/, https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/source
toelichting Deze eigenschap is alleen bedoeld om te verwijzen naar brondocumenten waarop de betekenis van het begrip is gebaseerd. Als je naar bronnen met een andere functie wilt verwijzen, dan moet je een andere/eigen eigenschap gebruiken.
alternatieve term herkomst, bronverwijzing

voorkeursterm brondocument
definitie Een brondocument is een resource op het web of een fysiek document dat relevant is voor een begrip.
heeft bron http://purl.org/dc/terms/, http://xmlns.com/foaf/0.1/, https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#BibliographicResource, http://xmlns.com/foaf/0.1/#term_Document
alternatieve term bron

Het wordt aangeraden om een brondocument altijd te beschrijven met een bronverwijzing waarin de verwijzing conform een gangbare conventie is vastgelegd. Er zijn (internationale) conventies voor de verwijzing naar passage van een artikel in een tijdschrift of in een boek. Ook voor de verwijzing naar wetgeving is er een conventie. Als de bron een vindplaats heeft op het web is een url relevant. Hiermee kan de bron direct gevonden worden.

voorkeursterm bronverwijzing
definitie Een bronverwijzing is een bibliografische referentie naar het brondocument.
heeft bron http://purl.org/dc/terms/, http://xmlns.com/foaf/0.1/, https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
toelichting Een bronverwijzing wordt als tekst vastgelegd. Hier dient voldoende detail in aangebracht te zijn zodat de resource gevonden kan worden. Er bestaan verschillende conventies die toegepast kunnen worden zoals IEEE, MLA of APA. Voor Nederlandse wetgeving is dit de citeertitel.

voorkeursterm url
definitie Een url is de vindplaats van een brondocument op het internet.
heeft bron http://xmlns.com/foaf/0.1/
toelichting Een url wordt vastgelegd als het brondocument een resource is die vindbaar is op het web. Dit is bij voorkeur de uri van het brondocument en eventueel de url van de betreffende pagina op het web.

2.6 Collectie

Het gebruik van Collecties is altijd optioneel binnen deze standaard. Collecties zijn geen onderdeel van een begrippenlijst, taxonomie of thesaurus.

Collecties bieden de mogelijkheid om binnen een begrippenkader begrippen die voor hun betekenis niet direct via semantische relaties met elkaar zijn verbonden te groeperen. Zo hebben het begrip 'vervuild' dat in milieuwetgeving wordt gedefinieerd en het begrip 'landgoed' dat in de natuurschoonwet wordt gedefinieerd semantisch geen relatie. Beiden leiden tot beperkingen op het mogelijke gebruik van onroerende zaken en moeten als zodanig kenbaar worden gemaakt in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). Door deze begrippen samen te brengen in een collectie, kan er een lijst van publiekrechtelijke beperkingen worden gemaakt.

Het maken van dergelijke lijstjes binnen een begrippenkader is een typische toepassing van collecties. Zo kunnen ook 'NV', 'BV', 'VOF' et cetera in een lijst met rechtsvormen worden ondergebracht. Collecties kunnen dus ook worden gebruikt voor het maken van lijstjes van begrippen die wel semantisch verwant zijn. In het voorbeeld zijn 'NV', 'BV' en 'VOF' ook specialisaties van 'rechtsvorm'.

Een collectie geeft ook geen context zoals een begrippenkader dat per definitie doet. Een begrip behoort tot een begrippenkader als het "binnen" die context valt. Bij een collectie is het juist andersom: een collectie bestaat uit begrippen. Dus of een begrip bij een collectie hoort, wordt niet bepaald door de betekenis van het begrip zelf, maar door wat de collectie-eigenaar vindt dat in "zijn" collectie hoort.

voorkeursterm collectie
definitie Een collectie is een verzameling van begrippen die voor een bepaalde situatie betekenisvol bij elkaar passen.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:term:2.38, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#collections
toelichting Met betekenisvol wordt bedoeld dat de begrippen op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Een collectie betreft vaak een deel van de begrippen uit één begrippenkader, maar kan ook begrippen bevatten die afkomstig zijn uit meerdere begrippenkaders.
alternatieve term gelabelde collectie, verzameling

voorkeursterm bevat
definitie Bevat relateert een collectie aan een begrip of een collectie van begrippen dat onderdeel is van deze collectie.
heeft bron http://www.w3.org/2004/02/skos/core#, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:25964:-1:ed-1:v1:en:sec:2.12, https://www.w3.org/TR/skos-reference/#collections

3. Begrippenkader

Dit onderdeel is niet normatief.

3.1 Begrippenlijst

In bijlage A worden alle in deze standaard gedefinieerde begrippen gerepresenteerd in een alfabetische begrippenlijst in de vorm van een index.

3.2 Taxonomie

Het is ook mogelijk een taxonomie van deze begrippen te maken. In paragraaf 1.3 werd beschreven dat we het hebben over begrippen en een begrippenkader. Deze kunnen dus worden gezien als topbegrippen in het begrippenkader van deze standaard. Ook wordt aangegeven dat de bron belangrijk is en dat collecties (van begrippen) handig kunnen zijn. De topbegrippen zijn dan:

Dezen kunnen we in een taxonomie opnemen. In een lijst ziet die er als volgt uit:

3.3 Thesaurus

Een taxonomie geeft al meer overzicht en inzicht dan een alfabetische begrippenlijst, maar mist nog een aantal belangrijke elementen. Zo is niet zichtbaar dat de semantische relatie heeft bron is gerelateerd aan begrip en aan brondocument en bijvoorbeeld ook niet dat topbegrip is gerelateerd aan begrip en begrippenkader. In een thesaurus zijn deze semantische relaties wel zichtbaar. Onderstaand plaatje toont de in deze standaard gedefinieerde begrippen in een thesaurus. De pijlen geven hiërarchische relaties aan, de lijnen niet-hiërarchische semantische relaties.

Figuur 3 NL-SBB thesaurus
.

N.B. Dit is een thesaurus (MIM niveau 1) van alle in deze standaard gedefinieerde begrippen. Deze thesaurus is als machine leesbaar begrippenkader beschikbaar in rdf. In deze thesaurus krijgen de hier beschreven begrippen een uri conform de Nederlandse uri-strategie: http://{domain}/{type}/{concept}/{reference}, waarbij:

Er zijn twee practices voor de reference, namelijk een betekenisvolle aanduiding en een betekenisloze aanduiding. Belangrijk is dat deze aanduidig persistent is. Bij de begrippen in deze standaard is dit geen issue. In deze standaard hebben we voor betekenisvolle uri's gekozen vanwege de herkenbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid. Het volgende hoofdstuk beschrijft de samenhang van het model op MIM niveau 3).

4. Toepassingsprofiel in RDF

Dit hoofdstuk beschrijft de set aan afspraken voor het toepassen van de kenmerken zoals beschreven in hoofdstuk 2 op basis van bestaande semantische standaarden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een RDF model. Een RDF model bestaat uit twee delen; 1) een RDF vocabulaire en 2) een RDF Shapesgraph. Als RDF vocabulaire hanteren we bestaande W3C standaarden. Welke dit zijn en hoe deze zich verhouden tot het conceptueel model wordt beschreven in sectie Uitwerking. Hoe deze vocabulaires toegepast moeten worden, conform het conceptuele model, is beschreven in sectie Specificatie. Dit hoofdstuk is normatief wanneer begrippen via het web worden ontsloten.

4.1 Overzicht

Het onderstaande diagram geeft een overzicht van de taalbinding in RDF die bij het conceptuele model gedefinieerd is.

Figuur 4 Diagram: Toepassingsprofiel skos

4.2 Uitwerking

Voor het representeren van de conceptuele elementen in RDF maken we gebruik van de volgende vocabulaires 1) RDF(s), 2) SKOS, 3) DCTERMS, 4) FOAF en 5) ISOTHES. We geven de taalbinding voor types en kenmerken apart in types en eigenschappen

4.2.1 Types

Conceptueel element Taalbinding in RDF
begrip skos:Concept
begrippenkader skos:ConceptScheme
brondocument rdfs:Resource
collectie skos:Collection
Noot
Een brondocument heeft niet één definitieve taalbinding. Dit komt omdat er veel verschillende toepasbare standaarden zijn op dit gebied waar de één niet per definitie beter is dan een andere. In dit profiel is wordt aangeraden om een brondocument te zien als als een foaf:Document. Andere toepasbare standaarden (niet limitatief) zijn bijvoorbeeld:

4.2.2 Eigenschappen

Conceptueel element Taalbinding in RDF
naam rdfs:label
heeft topbegrip skos:hasTopConcept
voorkeursterm skos:prefLabel
alternatieve term skos:altLabel
zoekterm skos:hiddenLabel
code skos:notation
in kader skos:inScheme
is topbegrip van skos:topConceptOf
uitleg rdfs:comment
definitie skos:definition
heeft bron dct:source
heeft bovenliggend begrip skos:broader
heeft onderliggend begrip skos:narrower
is gerelateerd aan skos:related
wijzigingsnotitie skos:changeNote
redactionele notitie skos:editorialNote
historie notitie skos:historyNote
toelichting skos:scopeNote
voorbeeld skos:example
heeft overeenkomstig bovenliggend skos:broadMatch
heeft overeenkomstig onderliggend skos:narrowMatch
is vrijwel overeenkomstig skos:closeMatch
is exact overeenkomstig skos:exactMatch
is overeenkomstig verwant skos:relatedMatch
is specialisatie van isothes:broaderGeneric
is generalisatie van isothes:narrowerGeneric
is onderdeel van isothes:broaderPartitive
omvat isothes:narrowerPartitive
is exemplaar van isothes:broaderInstantial
is categorie van isothes:narrowerInstantial
bronverwijzing dct:bibliographicCitation
url foaf:page
bevat skos:member

4.3 Specificatie

Met het conceptueel model en de taalbinding die daar aan toegevoegd is kunnen we een dataspecificatie opstellen. Deze wordt in dit hoofdstuk besproken. De specificatie is ook in SHACL beschreven en is hier beschikbaar.

4.3.1 Specificatie Begrippenkader

Een begrippenkader wordt gerepresenteerd als een skos:ConceptScheme. Deze typering is verplicht.

Conceptueel element Eigenschap Kardinaliteit Type
naam dct:title 1..* rdf:langString
uitleg rdfs:comment 0..* rdf:langString
heeft topbegrip skos:hasTopConcept 0..* skos:Concept

4.3.2 Specificatie Begrip

Een begrip wordt gerepresenteerd als een skos:Concept. Deze typering is verplicht.

Conceptueel element Eigenschap Kardinaliteit Type
voorkeursterm skos:prefLabel 1..* rdf:langString
alternatieve term skos:altLabel 0..* rdf:langString
zoekterm skos:hiddenLabel 0..* rdf:langString
code skos:notation 0..* sh:Literal
in kader skos:inScheme 1..* skos:ConceptScheme
is topbegrip van skos:topConceptOf 0..* skos:ConceptScheme
uitleg rdfs:comment 0..* rdf:langString
definitie skos:definition 1..* rdf:langString
heeft bron dct:source 0..* foaf:Document
heeft bovenliggend begrip skos:broader 0..* skos:Concept
heeft onderliggend begrip skos:narrower 0..* skos:Concept
is gerelateerd aan skos:related 0..* skos:Concept
wijzigingsnotitie skos:changeNote 0..* rdf:langString
redactionele notitie skos:editorialNote 0..* rdf:langString
historie notitie skos:historyNote 0..* rdf:langString
toelichting skos:scopeNote 0..* rdf:langString
voorbeeld skos:example 0..* rdf:langString
heeft overeenkomstig bovenliggend skos:broadMatch 0..* skos:Concept
heeft overeenkomstig onderliggend skos:narrowMatch 0..* skos:Concept
is vrijwel overeenkomstig skos:closeMatch 0..* skos:Concept
is exact overeenkomstig skos:exactMatch 0..* skos:Concept
is overeenkomstig verwant skos:relatedMatch 0..* skos:Concept
is specialisatie van isothes:broaderGeneric 0..* skos:Concept
is generalisatie van isothes:narrowerGeneric 0..* skos:Concept
is onderdeel van isothes:broaderPartitive 0..* skos:Concept
omvat isothes:narrowerPartitive 0..* skos:Concept
is exemplaar van isothes:broaderInstantial 0..* skos:Concept
is categorie van isothes:narrowerInstantial 0..* skos:Concept
naam rdfs:label 0..* rdf:langString

4.3.3 Specificatie Brondocument

Een Brondocument wordt gerepresenteerd als een foaf:Document. Deze typering wordt aangeraden.

Conceptueel element Eigenschap Kardinaliteit Type
naam dct:title 1..* rdf:langString
uitleg rdfs:comment 0..* rdf:langString
url foaf:page 0..* sh:IRI
bronverwijzing dct:bibliographicCitation 0..* xsd:string

4.3.4 Specificatie Collectie

Een collectie wordt gerepresenteerd als een skos:Collection. Deze typering is verplicht.

Conceptueel element Eigenschap Kardinaliteit Type
naam skos:prefLabel 1..* rdf:langString
uitleg rdfs:comment 0..* rdf:langString
bevat skos:member 0..* skos:Concept OR skos:Collection

5. Best practices

Dit onderdeel is niet normatief.

5.1 Begrippen

5.1.1 Termen

Best Practice 1: Gangbare conventies voor het beschrijven van termen (voorkeurstermen, alternatieve termen) zijn:

 • Gebruik een zelfstandig naamwoord, eventueel gekwalificeerd met een bijvoeglijk naamwoord. Gebruik geen bijwoorden, lidwoorden en voorzetsels.
 • Vermijd dubbele adjectieven.
 • Gebruik geen werkwoorden.
 • Gebruik geen afkortingen.
 • Schrijf een term in kleine letters, zoals in een zin, behalve bij eigennamen.
 • Gebruik Latijnse alfabetische karakters (UTF8). Gebruik geen leestekens (streepjes, punten, komma's en dergelijke).
 • Gebruik enkelvoud. Dit geldt specifiek voor Duits, Frans, Nederlands, niet voor het Engels.
 • Gebruik standaard spelling, conform het groene boekje.

Best Practice 2: De voorkeursterm sluit aan op de daadwerkelijke term zoals deze lexicaal gebruikt wordt.

 • Het is verplicht dat voor iedere taal alle voorkeurtermen die in één taal voorkomen in één begrippenkader uniek zijn. De voorkeursterm is de daadwerkelijke term zoals deze lexicaal gebruikt wordt, dus met spaties, diakrieten en hoofdletters bij namen.
 • Mocht binnen één begrippenkader toch twee begrippen terugkomen die vaak met dezelfde term worden aangeduid, dan is het noodzakelijk - om spraakverwarring te voorkomen - om een post of prefix toe te voegen als dit algemeen gebruikelijk is. Denk aan Hengelo (OV) voor de plaats in Overijssel en Hengelo (GLD) voor de plaats in Gelderland.
 • Mocht een post of prefix in de praktijk niet worden gebruikt, dan is dit een sterke aanwijzing dat de twee begrippen feitelijk niet tot hetzelfde begrippenkader behoren, en uit elkaar gehaald moeten worden. De basisregel blijft gelden.
 • Als begrippen in verschillende begrippenkaders zijn geplaatst, dan is een nadere aanduiding van de context ongewenst. Als een lexicale term toch nader gekwalificeerd wordt dan is het aangeraden om een meer generiekere of classificerende term te gebruiken en deze tussen haakjes achter de lexicale term te plaatsen in de term, conform ISO25964. E.g. Bank (Zitobject) en Bank (Financiële instelling).

Best Practice 3: Maak expliciet voor de lezer wanneer in een zin het woord zelf en niet de betekenis van het woord wordt bedoeld.

Wanneer een woord naar zichzelf verwijst, bijvoorbeeld in de zin "'Bank' is een zelfstandignaamwoord", dan zou dit moeten worden aangegeven met enkele of dubbele aanhalingsteken. Wanneer een term uit meerdere woorden bestaat en gebruikt wordt in een zin om een begrip aan te duiden zou dit kenbaar gemaakt moeten worden met guillemets (French quotation marks) «». Bijvoorbeeld «heeft bovenliggend begrip» relateert een begrip aan...". Dit zorgt ervoor dat er geen grammaticaal onlogische zinnen onstaan en dat de lezer de tekst beter begrijpt.

Best Practice 4: Geef bij lexicale labels en notities aan in welke taal deze gegeven zijn.

Voor labels moet aangegeven worden in welke taal deze gespecificeerd zijn.

Best Practice 5: In rdf is het gebruikelijk om ieder begrip een naam in de vorm van een rdfs:label te geven. Daarmee kunnen ook interfaces overweg die de verschillende soorten termen (voorkeursterm, alternatieve term, zoekterm) niet kunnen onderscheiden. Daarmee krijgt ieder begrip een leesbare naam, ongeacht de context.

Anders dan bij de voorkeursterm, is het verstandig om wel context in de naam mee te geven door bijvoorbeeld tussen haakjes deze context weert te geven, zoals bij bank (financiële instelling). Daardoor ontstaat geen verwarring in het kader van homoniemen. De algemene naam bevordert tevens de compatibiliteit met bestaande tools. Het is denkbaar dat tools deze term afleiden van bijvoorbeeld de (Engelse) voorkeursterm of de code.

5.1.2 Definities en uitleg

Verschillende organisaties hebben uitgewerkte conventies voor het formuleren van een definitie. Deze conventies zijn één-op-één ook toepasbaar op het formuleren van een goede uitleg in begrijpelijke taal.

5.1.2.1 ISO:704

In de NORA werkgroep begrippenkader hanteert men de ISO 704. Een samenvatting daarvan is te vinden op https://www.noraonline.nl/wiki/Expertgroep_NORA_Begrippenkader_20231003#ISO_704

5.1.2.2 Typen definities

Vanuit de Stichting SURVUZ zijn de volgende typen definities aangedragen:

 • Type 1: Typering (genus/differentia) - BEGRIP is afgeleide van hoger liggend begrip, met onderscheidend kenmerk X (overerving, generalisatie, supertype). *Voorbeeld: bles. Een paard met een wit voorhoofd. Palomino. Een paard met witte stippen. *Afgedekte relaties uit NL-SBB: «heeft bovenliggend begrip», «is specialisatie van», «is exemplaar van», «is categorie van», «is onderdeel van».
 • Type 2: Samenstelling (totum/dividere) - BEGRIP is een geheel dat is beschreven door de delen te beschrijven (hiërarchie, geheel/deel). *Voorbeeld: organisatie. Een stel mensen die dingen doen met spullen. *Voorbeeld: trein. Een locomotief met wagons. *Afgedekte relaties uit NL-SBB: «omvat»
 • Type 3: Onderdeel (pars) - BEGRIP is een onderdeel van een groter geheel, met een specifiek kenmerk.
  • Voorbeeld: blad – Een onderdeel van een plantaardig organisme, dat zich uitstrekt vanuit de stengel en dat een essentieel onderdeel vormt van het fotosyntheseproces.
  • Afgedekte relaties uit NL-SBB: «heeft bovenliggend begrip», «is onderdeel van»
 • Type 4: Relatie (associatio) - BEGRIP is een relatie tussen twee entiteiten (een associatie). *Voorbeeld: huwelijk - Een juridische relatie tussen twee personen.
 • Type 5: Kenmerk (signum) - BEGRIP is een kenmerk van een entiteit (een eigenschap).
  • Voorbeeld: juistheid - De mate waarin iets z’n echte waarde correct weergeeft.
  • Voorbeeld: beschikbaarheid - De mate waarin iets aanwezig is voor de beoogde situatie/doel.

NB: Voor taxonomieën maakt men bij voorkeur gebruik van uitsluitend Type 1 definities. De topterm in een taxonomie zal echter van een ander type zijn.

5.1.2.3 Nationale politie

Aanleiding

Als mensen samenwerken dan is het noodzakelijk dat ze de gemeenschappelijke termen uit het dagelijks werk op dezelfde wijze interpreteren. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat zeker niet altijd zo. Zeker in een grote organisatie zoals de politie worden regelmatig termen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Termen als 'draaideurcrimineel', 'jihadist' of 'huiselijk geweld' kunnen in verschillende organisatieonderdelen op een andere manier uitgelegd worden.

Als dergelijke termen gebruikt worden bij de ontwikkeling van hulpmiddelen, zoals computersystemen of opleidingen of als gegevens gebaseerd op deze termen worden gedeeld binnen de Politie of met ketenpartners, dan kan dit tot ongewenste situaties leiden.

Eenduidige definities van de begrippen die aangeduid worden met de gebruikte termen, zogenaamde begripsdefinities, kunnen zulke spraakverwarringen voorkomen. Een begripsdefinitie verbindt een term met een eenduidige betekenis. Zij nemen interpretatieverschillen bij de uitvoering van het werk weg. Begripsdefinities vormen een hulpmiddel om te komen tot één gemeenschappelijke taal. Met een goed geformuleerde definitie is het voor iedereen duidelijk wat onder een bepaald term wordt verstaan in een specifieke context.

Het definiëren van begrippen is niet nieuw. Ook binnen de politie bestaan al heel veel definities van begrippen. Hierbij zijn echter kanttekeningen te maken:

 • Door het ontbreken van een duidelijke methode voor het definiëren van begrippen is de kwaliteit hiervan niet altijd optimaal.
 • Door het ontbreken van een eenduidige beheer- en publicatiefunctie voor opgestelde definities is het eindresultaat vaak enkel bekend bij een beperkt aantal direct betrokkenen. Hierdoor raken definities uiteindelijk in de vergetelheid en dragen ze niet bij aan het streven naar één gemeenschappelijk taal.
 • De status van bestaande definities is vaak onbekend, omdat onduidelijk is welke functionaris verantwoordelijk is voor de definitie, wie deze heeft opgesteld en wat de context ervan is. Bij nieuwe ontwikkelingen worden bestaande definities regelmatig genegeerd, omdat onduidelijk is of de bestaande definitie voldoende draagvlak heeft.

Dit voorschrift geeft handvatten om eenduidige definities van goede kwaliteit op te stellen. Correct opgestelde definities worden na formele vaststelling opgenomen in de landelijke verzameling bedrijfsbegrippen die een onderdeel is van het Semantisch Model Politie (SMP). Eenduidige publicatie voor alle medewerkers vindt plaats vanuit deze landelijke verzameling.

De landelijke verzameling bevat alleen goedgekeurde begripsdefinities. Definities die niet voldoen aan de regels uit dit voorschrift zullen eerst aangepast moeten worden tot ze wel juist zijn.

Achtergrond

Een begrip wordt gebruikt in het dagelijks politiewerk of de ondersteuning daarvan. Begrippen komen voor in geformuleerde bedrijfsregels. De termen (woorden of een samenstel van woorden) uit een bedrijfsregel duiden de begrippen aan. Voor de juiste interpretatie van een bedrijfsregel is het noodzakelijk dat gehanteerde termen eenduidig gedefinieerd zijn. Pas als iedereen een term op dezelfde manier interpreteert kan de bedrijfsregel op de juiste manier worden toegepast. In het volgende voorbeeld van een bedrijfsregel zijn de termen onderstreept die een (te definiëren) begrip aanduiden. Zonder goede definities zal het onmogelijk blijken om de bedrijfsregel overal op dezelfde manier toe te passen.

‘Een verdachte die is aangehouden wegens het begaan van een strafbaar feit moet onmiddellijk worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.’ In de praktijk blijkt het heel lastig om goede definities op te stellen. Dit voorschrift helpt de opsteller om een definitie zodanig te formuleren dat deze eenduidig is, geen overtollige informatie bevat en een juiste weergave is van de politiewerkelijkheid.

Dit voorschrift gaat uit van de begrippen zoals gedefinieerd in het SMP/SCM Metamodel.

5.1.2.4 BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) gebruikt https://www.brsolutions.com/wp-content/uploads/2016/10/How-to-Define-Business-Terms-Primer.pdf.

5.1.3 Hiërarchische relaties

Het is toegestaan dat één begrip meerdere bovenliggende begrippen kent. Er is zo sprake van een polyhierarchy. Een polyhiërarchie kan nuttig zijn omdat het een intuïtieve manier biedt om een begrip in meerdere categorieën te plaatsen. Veelal zie je dit dan ook toegepast in e-commerce. Hierdoor kunnen gebruikers via verschillende paden een bepaald product vinden. Toch wordt geadviseerd om hier terughoudend mee te zijn en bij het maken rekening te blijven houden met best-practices en standaarden op dit gebied.

Een polyhierarchy refereert naar aan hiërarchische structuur waar het is toegestaan dat een begrip meerdere bovenliggende begrippen heeft. Tegenovergesteld is een monohierarchy, waar ieder begrip niet meer dan één bovenliggend begrip kent.

5.2 Bronnen

Een begrip kan zijn ontleend aan een op het web vindbare bron. Dit kan een (versie van) een bepaald werk zijn of een ander documentair iets waarin een beschrijving van het begrip is te vinden. Bronnen kunnen wel of niet beschreven zijn in RDF. Ook kan een begrip ontleend zijn aan een niet op het web vindbare bron.

Noot

Veelal gaat 'ontleend' hier over de betekenis van het begrip. Niet direct de definitie. Er ontbreekt namelijk vaak een bron waar de definitie letterlijk in voorkomt, en anders is het zelfs zo dat de bron daarvoor een net iets andere verwoording gebruikt. We hebben het daarom over de bron van de betekenis; en niet over bijvoorbeeld de bron van de definitie. Ook kunnen andere kenmerken kunnen ontleend zijn aan een bron; zoals een alternatieve term of een code.

In ieder scenario willen we voldoende informatie hebben over de bron zodat we deze kunnen vinden. Dit kan op basis van een url of een bronverwijzing. In het eenvoudigste geval is de bron vindbaar op het web en is het voldoende om als bronverwijzing de bijbehorende url op te nemen. De verwachting is dat middels deze url een mensleesbare representatie van het document gevonden kan worden. Dit kan er als volgt uit zien.

ex:ingezetene a skos:Concept ;
 skos:definition "Zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben"@nl ;
 dct:source <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=I&artikel=2&z=2022-05-01&g=2022-05-01>

Op deze manier is goed aangeven waar de betekenis van het begrip (gedocumenteerd als definitie) op gebaseerd is. Verder is er geen informatie over de bron. Wanneer de bron is beschreven in RDF is deze informatie er wel en kan dit meegenomen worden in de interpretatie van het begrip.

Wanneer een bron als linked data op het web ontsloten is neem je als waarde van bronverwijzing de URI van de bron. Dit kan bijvoorbeeld een instantie van foaf:Document of dct:BibliographicResource zijn. Hoe deze precies is beschreven is maakt voor de bronverwijzing niet uit, maar binnen dit profiel wordt de specificatie voor bronnen aangeraden.

Het komt ook voor dat de bron niet vindbaar is op het web en/of niet als linked data ontsloten is. In dat geval kan de beheerder van het begrip zelf een beschrijving van de bron maken. De beschrijving bestaat minimaal uit een aanduiding van het brondocument en de naam. Als aanduiding van het brondocument kunnen in Linked data URI's of blanknodes gebruikt worden. Deze aanduiding is een directe identicatie van het brondocument (zie ook Fundamentals of Linked Data Modeling). De beheerder van het begrip maakt een URI (of blank node) voor het brondocument wat het gebruikt, maar waar het niet de eigenaar van is. Dit is conform een van de basisprincipes van Linked Data, Anybody can say anything about anything. Deze URI kan alleen niet direct gebruikt worden om een mensleesbaar document te vinden. Wanneer de bron vindbaar is op het web kan foaf:page (url) gebruikt worden om naar deze vindplaats te verwijzen. Wanneer de bron niet op het web vindbaar is, kan dct:bibliographicCitation (bronverwijzing) gebruikt worden om citeerinformatie vast te leggen. Het kan zijn dat een bron zowel een url als een bronverwijzing kent.

Best Practice 6: Conventie verwijzing wet- en regelgeving

Voor verwijzingen naar wet- en regelgeving moet § 3.3 Aanwijzingen voor de regelgeving gevolgd worden. Met behulp van de Linktool van LiDO is het eenvoudig om verwijzingen te maken die aan de aanwijzingen voor de regelgeving voldoen.

In het volgende voorbeeld zien we een beschrijving van een op het web vindbare bron die door de beheerder van het begrip is opgesteld. De beheerder is eigenaar van de beschrijving; maar niet van de bron zelf.

ex:ingezetene a skos:Concept ;
 skos:definition "Zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben"@nl ;
 dct:source ex:GemeentewetArt2 .

ex:GemeentewetArt2 a dct:BibliographicResource ;
 rdfs:label "Gemeentewet Art. 2" ;
 foaf:page <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=I&artikel=2&z=2022-05-01&g=2022-05-01> ;
 rdfs:comment "In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben."@nl ;
 dct:type <http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/leg> .

De beschrijving van een niet op het web vindbare bron waarbij gekozen is voor het gebruik van een blank node kan er als volgt uit zien;

ex:Flora a skos:Concept ;
 dct:source [ a dct:BibliographicResource ;
        rdfs:label "Heukels' Flora van Nederland" ;
        dct:bibliographicCitation "Van der Meijden, R. (2005): Heukels' Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten (23e druk), 685 pp." ;
        dct:type <http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/boo> ] .

Het nadeel van blank nodes is dat de bronbeschrijving niet hergebruikt kan worden, voor iedere bronverwijzing naar een bepaalde bron moet de beschrijving opnieuw gemaakt worden.

5.2.1 Typering

De bron zelf kan op verschillende manieren beschreven worden, dat ligt immers bij de bronhouder. Er bestaan verschillende standaard vocabulaires die een oplossing hebben voor het beschrijven van en verwijzen naar bronnen, ook zonder de term bron te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan [DCTERMS], FRBR Wetten.nl en [FOAF], maar ook nationale of sectorale-standaarden. Er is geen defacto standaard die van toepassing is op wat binnen dit profiel onder bron wordt verstaan. Om die reden leggen we geen restricties op de typering van de resource die we als bron voor een begrip aanmerken.

Wel biedt dit profiel een aantal aanbevelingen.

Best Practice 7: Het is aanbevolen om bronnen te typeren als foaf:Document

Vooral omdat dit de meest laagdrempelige typering is aan de hand van bestaande vocabulaire.

Best Practice 8: Het is aanbevolen om de [DCTERMS] vocabulaire te gebruiken om bronnen te beschrijven.

Best Practice 9: Het is aanbevolen om bronnen met _dct:type_ te classificeren

Dit doen we aan de hand van een gecontroleerd vocabulaire, ofwel een classificatie schema. Een voorbeeld van zo'n classificatie schema is MARC Genre/Terms Scheme. Dit is in aanvulling op een rdf:type typering.

5.3 Harmonisatie en hergebruik

Om data goed te kunnen gebruiken, maar zeker ook om data te combineren met andere data is het belangrijk om deze te begrijpen. Begrippenkaders versterken de interoperabiliteit van datasets omdat het duidelijk maakt wat de betekenis is van termen die gebruikt worden. Een vooralsnog belangrijk thema in data is silo-vorming en organisaties zijn ook nadrukkelijk bezig om silo's te ontmantelen omdat data in samenhang meer waarde kan leveren. Om data in samenhang te kunnen bevragen is het noodzakelijk dat de terminologie eenduidig is en op elkaar aansluit. We hebben daarom niet alleen afzonderlijke begrippenkaders per registratie (bijvoorbeeld het begrippenkader van de BRK) nodig maar juist een stelsel van verbonden begrippenkaders per domein (bijvoorbeeld het vastgoed domein).

Daarnaast is in deze standaard het begrippenkader vooral beschreven vanuit het aanbod van gegevens. Maar data wordt ook afgenomen. Denk aan een auto-handelaar die een eigen begrippenkader kent en een registratie die je kan verwachten bij een auto-handelaar. De autohandelaar maakt gebruik van de Basisregistratie Voertuigen (BRV). De context van autohandelaar (en dus het begrippenkader) heeft overlap de de context van de BRV. Het is dan zaak dat de begrippen uit de BRV, correct worden toegepast in de context van de auto-handelaar om verkeerde data interpretatie te voorkomen. Juist bij het integreren van data wil je een verbinding leggen tussen de bijbehorende begrippenkaders.

In dit hoofdstuk bespreken we best-practices op dit gebied.

Het verbinden van begrippenkaders kan op twee manieren;

 1. door begrippen te harmoniseren, en
 2. door begrippen te hergebruiken

Wanneer we het hebben over een begrip dat gedefinieerd is in een 'andere context' dan noemen we dat voor het gemak een extern begrip.

5.3.1 Harmonisatie

Onder de noemer harmonisatie beschrijven we hoe begrippen uit verschillende begrippenkaders op basis van betekenis aan elkaar kunnen worden gerelateerd. De letterlijke betekenis van harmoniseren is 'op elkaar afstemmen'. Verbinden is een eerste stap op weg naar afstemmen, maar het is strikt genomen geen afstemming en dus ook geen harmonisatie. Daarom gebruiken we nadrukkelijk geen owl:sameAs gezien dat impliceert dat de twee resources op alle mogelijke manieren identiek zijn (sterker nog; het zijn dezelfde resources). Ook als twee begrippen exact dezelfde betekenis hebben kunnen ze verschillende lexicale namen, eigenaren en documentatie hebben. Ook zijn de logische gevolgen van owl:sameAs hierdoor veelal ongewenst. Een voorbeeld van een ongewenste implicatie is dat het kan leiden tot meerdere voorkeurstermen per taal voor een begrip en dit is niet toegestaan. Dit zien we bijvoorbeeld bij de volgende set statements:

ex:B a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Bouwwerk"@nl ;
 skos:inScheme ex:BegrippenkaderA .

ex2:C a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Constructie"@nl ;
 skos:inScheme ex2:BegrippenkaderB .

ex:B owl:sameAs ex2:C .

wat impliceert:

ex:B a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Bouwwerk"@nl ;
 skos:prefLabel "Constructie"@nl ;
 skos:inScheme ex:BegrippenkaderA 
 skos:inScheme ex2:BegrippenkaderB .

ex2:C a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Constructie"@nl ;
 skos:prefLabel "Bouwwerk"@nl ;
 skos:inScheme ex2:BegrippenkaderB
 skos:inScheme ex:BegrippenkaderA .

N.B. Voorbeeld 4 en 5 zijn eigenlijk geen voorbeelden, maar contra-voorbeelden. Ze laten zien hoe het niet moet en wat er dan mis kan gaan.

Als alternatief op owl:sameAs zijn harmonisatierelaties gedefinineerd in SKOS. Deze relaties worden gebruik om de mapping tussen begrippen in verschillende begrippenkaders vast te leggen wanneer deze een vergelijkbare betekenis hebben. Bijvoorbeeld door te stellen dat het begrip "Woning" uit één begrippenkader een heeft overeenkomstig bovenliggend begrip «Pand» kent uit een ander begrippenkader. We nemen zo het begrip «Pand» niet op in het begrippenkader waar "Woning" gedefinieerd is. Op dezelfde wijze kunnen twee begrippen uit verschillende begrippenkaders gerelateerd zijn aan elkaar.

Bij het harmoniseren van begrippenkaders blijft er binnen ieder begrippenkader controle over de beschrijving van de begrippen. Zelfs bij een is exact overeenkomstig relatie kunnen de betreffende begrippen verschillende voorkeurstermen hebben. De mapping ligt namelijk op de betekenis van het begrip en niet op de gerelateerde lexicale namen of documentatie bij het begrip. Op deze manier kan je bijvoorbeeld twee contexten op elkaar laten aansluiten waar verschillende voorkeurstermen dezelfde betekenis dragen zonder het taalgebruik van de betreffende domeinen aan te passen. Bijvoorbeeld omdat er vanuit één begrippenkader geen invloed uitgeoefend kan worden op het andere begrippenkader of omdat er twee perspectieven bestaan op één domein. Ook in situaties waar eenzelfde term in twee overlappende contexten net een specifiekere/andere betekenis heeft kan je er voor kiezen om twee begrippen te onderkennen en deze te harmoniseren. In dit geval kunnen kunnen harmonisatierelaties gebruikt worden. Bijvoorbeeld twee contexten (ex: en ex2:) waar de term land gebruikt wordt.

ex:Land a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Land"@nl ;
 skos:definition "Een land is een gebied met grenzen en een eigen regering."@nl .

ex2:Land a skos:Concept
 skos:closeMatch ex:Land .
 skos:definition "Een land is een gebied dat in ISO 3166-1 als land wordt beschouwd."@nl .

Het harmoniseren van begrippen is binnen één samenwerkingsverband of organisatie vaak niet het eindoel, maar een (belangrijke) tussenstap. Wanneer het duidelijk is wat de overlap tussen twee begrippenkaders precies is, is het pas mogelijk om tot een samenhangend netwerk of stelsel van begrippen te komen. Het harmoniseren van begrippenkaders kan dus een eerste stap zijn naar het kunnen herbruiken van externe begrippen. Dit wordt nader toegelicht in hergebruik.

Aanbevelingen:

Best Practice 10: Er kan worden verwezen naar een extern begrip met de harmonisatierelaties zoals gedefinieerd door SKOS.

We maken expliciet geen gebruik van owl:sameAs.

5.3.2 Hergebruik

Het hergebruiken van begrippen is het opnemen van begrippen in verschillende begrippenkaders. In tegenstelling tot bij harmonisatie, waar twee losse verzamelingen van begrippen aan elkaar gerelateerd worden door extra relaties te leggen, wordt bij hergebruik één begrip aan verschillende begrippenkaders toegevoegd. In deze zin commiteer je volledig aan de beschrijving van het begrip uit een ander begrippenkader. Dit is afgebeeld in het volgende diagram.

Figuur 5 Datastructuren hergebruik en harmonisatie

Begrippen komen zo terug in verschillende contexten. Dit is een algemene good-practice omdat we hiermee contexten integreren (waarmee we expliciet dezelfde taal spreken) maar ook omdat we hiermee contexten kunnen modularizeren (conform het Don't Repeat Yourself principe (DRY)).

SKOS gaat er van uit dat de betekenis van een begrip niet beïnvloed wordt door de statements die er over vastgelegd zijn. De eigenaar van het begrip bepaald namelijk de betekenis. De statements over een begrip maken we om deze inherente betekenis te kunnen communiceren. Eveneens dat een huis niet blauw wordt puur omdat er is geregistreerd dat deze blauw is. Een goede beschrijving zorgt ervoor dat men het begrip juist interpreteert zodat het we begrip op de correcte wijze begrijpen. Wanneer je naar een blauw huis zoekt die in de werkelijkheid helemaal niet blauw is; is het lastig om het betreffende huis te vinden. De betekenis van een begrip is dus niet afhankelijk van de statements die we er over maken, maar de statements verwoorden de betekenis die het begrip al heeft.

In de praktijk betekent dit dat een begrip in elke context gebruikt kan worden, zonder dat de betekenis zal veranderen. Het toevoegen van eigenschappen is mogelijk, (anyone can say anything about anything); al moet wel beoordeeld worden wat de impact is op de interpretatie van het begrip door mensen. Een begrip wordt onderdeel van een begrippenkader wanneer het een in kader relatie heeft naar het begrippenkader. Het is niet noodzakelijk om eigenschappen van het externe begrip, zoals de voorkeursterm, te repliceren wanneer het externe begrip gepubliceert is. Een Semantic Web applicatie zal op basis van de URI de beschrijving kunnen ophalen, (dereferencen) of het gehele begrippenkader importeren, bijvoorbeeld op basis van een owl:imports statement. Hierbij komt versiebeheer van begrippen nadrukkelijk om de hoek kijken. Hiervoor is een uitwerking gemaakt in hoofdstuk 5.5.

Vervolgens kunnen relaties tussen de externe begrippen en de andere begrippen in het begrippenkader gelegd waardoor een netwerk of stelsel ontstaat. In RDF kan dat er als volgt uit zien.

ex:Referentiekader a skos:ConceptScheme .

ex:BestuurlijkGebied a skos:Concept ;
 skos:inScheme ex:Referentiekader ;
 skos:inScheme ex2:GeoPolitiek .

ex2:GeoPolitiek a skos:ConceptScheme ;
 skos:hasTopConcept ex:BestuurlijkGebied .

ex2:Land a skos:Concept ;
 skos:prefLabel "Land"@nl ;
 skos:definition "Een land is een gebied met grenzen en een eigen regering." ;
 skos:broader ex:BestuurlijkGebied .

Aanbevelingen:

Best Practice 11: Statements over externe begrippen van de bronhouder kunnen niet veranderd worden, je commiteert je namelijk aan het begrip zoals het beschreven is door de bronhouder.

Wanneer een extern begrip wordt toegevoegd aan een begrippenkader kunnen enkel aanvullende statements worden gemaakt. Deze aanvullende statements maak je altijd in de omgeving die je zelf beheert, waarmee het eigenaarschap duidelijk is.

Best Practice 12: Het externe begrip is onderdeel van het lokale begrippenkader en krijgt dus een 'in kader' relatie naar het lokale begrippenkader en behoudt de 'in kader' relatie naar het orginele begrippenkader.

Best Practice 13: Een extern begrip kan een plek krijgen in de hierarchie van het lokale begrippenkader aan de hand van 'heeft bovenliggend begrip' relaties van en naar het externe begrip.

Best Practice 14: Een extern begrip kan een startpunt zijn in een hierarchie van begrippen, en zo dus een 'heeft topbegrip' relatie (of inverse daarvan) kennen.

Best Practice 15: Wanneer het externe begrip is gepubliceerd, is het niet noodzakelijk om de beschrijving te repliceren. Dit kan opgehaald worden aan de hand van de URI van het begrip.

5.4 Samenwerking Informatiemodel en Begrippenkader

Ergens ligt een knip tussen een samenhangende beschrijving van begrippen in een begrippenkader en een model van klassen in een ontologie. Wikipedia definieert een ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer als de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat. De ontologie onderzoekt en beschrijft de eigenschappen, of breder: het zijn van het geheel van dingen, entiteiten of zijnden waarvan aangenomen wordt dat ze bestaan of beter: zijn. De ontologie gaat dus over de dingen zelf, hun 'zijn', terwijl begrippen gaat over de 'gedachte'. In de praktijk is het wel handig als deze twee op elkaar aansluiten. In de psychiatrie zijn voldoende voorbeelden waar de 'gedachte' over de wereld niet matcht met de wereld zelf. Dit wordt ook weerspiegeld in uitdrukkingen als 'met beide benen op de grond staan' (conceptualisering duidelijk verbonden met de fysieke werkelijkheid, de grond) en 'met het hoofd in de wolken lopen'(conceptualisering duidelijk los van de fysieke werkelijkheid, c.q. de grond).

5.5 Begrippenbeheer en metadata

5.5.1 Kernprincipes

Om versiebeheer uit te werken, hanteren we de volgende kernprincipes die we hieronder verder zullen uitwerken:

 1. Gegevens zijn iets anders dan de onderwerpen waarover deze gegevens gaan.
 2. Om het over een onderwerp te kunnen hebben, zul je er aan moeten kunnen refereren.
 3. Onderwerpen kunnen gerelateerd aan elkaar zijn, hiervoor zijn geen gegevens nodig.
 4. We versioneren gegevens, niet de onderwerpen waarover de gegevens gaan.
 5. Als we het over de gegevens zelf hebben, dan hebben we het over meta-gegevens.
 6. Van één onderwerp kunnen er meerdere gegevensobjecten zijn.
 7. De eenheid van beheer bestaat uit één of meerdere gegevensobjecten.
5.5.1.1 Gegevens zijn iets anders dan de onderwerpen waarover deze gegevens gaan.

Een website over Johan Cruyff, is iets anders dan de persoon Johan Cruyff.

Gegevens zien we als uitspraken over een bepaald onderwerp. Gegevens die over hetzelfde onderwerp gaan, noemen we een "gegevensobject".

Als twee onderwerpen aan elkaar gerelateerd zijn, dan zijn (dus) de onderwerpen aan elkaar gerelateerd, en niet de gegevensobjecten.

Omdat de relatie ook een uitspraak is, zul je (dus) moeten nadenken welk gegevensobject deze uitspraak omvat. Kandidaten zijn daarbij de gegevensobjecten die gaan over de onderwerpen van de relatie. Maar het is ook mogelijk om de relatie als een zelfstandig onderwerp te beschouwen. Op dat moment is het ook mogelijk om de gegevens over de relatie in een afzonderlijk gegevensobject op te nemen.

5.5.1.2 Om het over een onderwerp te kunnen hebben, zul je er aan moeten kunnen refereren.

Een referentie is niet het onderwerp zelf, maar we verwijzen er wel naar. Zoals we met de naam "Johan Cruyff" verwijzen naar de beroemde voetballer. Ook betreft dit niet een referentie naar het gegevensobject, maar juist de persoon zelf.

5.5.1.3 Onderwerpen kunnen gerelateerd aan elkaar zijn, hierover zijn geen gegevens nodig

Een uitspraak als "Johan Cruyff is een voetballer" of "Johan Cruyff is geboren in Amsterdam" zijn relaties tussen twee onderwerpen:

 • De relatie tussen het onderwerp «Johan Cruyff» en het onderwerp «Voetballer»;
 • De relatie tussen het onderwerp «Johan Cruyff» en het onderwerp «Amsterdam».

Het gaat hier duidelijk niet over relaties tussen de gegevensobjecten. In de uitspraken gebruiken we de referenties naar de onderwerpen.

5.5.1.4 We versioneren gegevens, niet de onderwerpen waarover de gegevens gaan.

Hoewel zowel Johan Cruyff, voetbal en Amsterdam een levenscyclus doormaken (waarover we ook weer gegevens kunnen vastleggen), als we het over versiebeheer hebben: dan hebben we het over versies van vastlegde gegevens.

Zo kan een website over Johan Cruyff meerdere versies hebben. Zo is de eerste versie van de Nederlandse wikipediapagina over Johan Cruyf gemaakt op 9 november 2003. En zijn er inmiddels al meer dan 500 verschillende versies van geweest.

5.5.1.5 Als we het over de gegevens zelf hebben, dan hebben we het over meta-gegevens

De uitspraak "De eerste versie van de Nederlandse wikipediapagina over Johan Cruyff is gemaakt op 9 november 2003" gaat over een gegevensobject die zelf weer over een onderwerp gaat.

Bovendien zit er eigenlijk nog een onderwerp verstopt in bovenstaande zin, namelijk de "Nederlandse wikipediapagina over Johan Cruyff". Als we uitspraken over dit onderwerp zeggen, dan zijn ook dat uitspraken die (net als uitspraken over het onderwerp zelf) kunnen veranderen door de tijd heen.

Ook uitspraken over een versie van een gegevensobject kunnen veranderen door de tijd heen. Zoals de status van een versie. Dezelfde versie kan eerst de status «in concept» hebben, en op een later moment de status «gepubliceerd».

5.5.1.6 Van één onderwerp kunnen er meerdere gegevensobjecten zijn

De wikipediapagina over Johan Cruyff bevat andere soorten gegevens dan het medisch dossier van Johan Cruyff. Toch zijn het beiden gegevensobjecten over Johan Cruyff. Bij het nemen van beslissingen over versiebeheer is het van belang om na te denken welke soorten gegevens in welk gegevensobject worden beheerd.

5.5.1.7 De eenheid van beheer bestaat uit één of meerdere gegevensobjecten

De eenheid van beheer is het geheel van gegevensobjecten die als één gezamenlijk eenheid wordt beheerd. Die eenheden van beheer krijgen versies. Het is een keuze om de eenheid van beheer op het niveau van een enkel gegevensobject te doen (zoals bij de wikipediapagina van Johan Cruyff), of juist de eenheid van beheer te doen op een geheel van gegevensobjecten.

5.5.2 Varianten voor versiebeheer van begripsbeschrijvingen

Het toepassen van de kernprincipes voor versiebeheer leidt tot het volgende model.

Figuur 6 Diagram: Versiebeheer conceptueel

Omdat dit model op op veel verschillende manieren te gebruiken is schetsen we hier een aantal voor de hand liggende scenario's voor het inrichten van versiebeheer van begripsbeschrijvingen:

 • A. De eenheid van beheer is een complete begripsbeschrijving.
 • B. De eenheid van beheer is een begrippenkaderbeschrijving.
 • C. De eenheid van beheer is een deel van een complete begripsbeschrijving.
5.5.2.1 A. Begripsbeschrijving als eenheid van beheer

Figuur 7 Diagram: Variant A

Versiebeheer op begripsbeschrijving gaat ervan uit dat er een gegevensobject per begrip in een begrippenkader wordt gemaakt en dat het beheer op dat niveau wordt gereregeld. Elke wijziging op een individuele begripsbeschrijving heeft geen impact op de andere begripsbeschrijvingen.

5.5.2.2 B. Begrippenkaderbeschrijving als eenheid van beheer

Figuur 8 Diagram: Variant B

Bij versiebeheer op begrippenenkaderbeschrijvingniveau zitten alle gegevensobjecten die horen bij de beschrijving van een begrippenkader onder de beheerset van dat begrippenkader. Wanneer een begripsbeschrijving wijzigt is er sprake van een nieuwe versie van de begrippenkaderbeschrijving.

5.5.2.3 C. Begripsbeschrijving deel als eenheid van beheer

Figuur 9 Diagram: Variant C

Versiebeheer op een deel van de complete begripsbeschrijving gaat er van uit dat bepaalde gegevens over een begrip tezamen beheerd worden. Ieder begrip heeft zo meerdere, complementaire, beschrijvingen. Deze beschrijvingen kunnen conform Variant A individueel beheerd, of conform Variant B als verzameling beheerd worden.

5.5.3 Tijdcontext van datasets

Omdat er verschillende manieren zijn om versiebeheer in te richten schrijft dit profiel geen specifieke vorm van versiebeheer voor.

Het is wel van belang om afspraken te maken over hoe de gegevens in een stelsel uitgewisseld moeten worden. Een belangrijk aspect voor een stelsel is het in een tijdcontext kunnen relateren van gegevensobjecten.

Daarmee moet van een gegevensobject in ieder geval bepaald kunnen worden

 • of het op een gegeven moment geldig was.
 • of het op een gegeven moment beschikbaar was.

5.5.4 Taalbinding

De taalbinding die we voorstellen maakt gebruik van de volgende vocabulaires:

 • SKOS voor het beschrijven van begrippen;
 • DCAT voor het beschrijven van datasets (als eenheid van beheer, eenheid van publicatie of eenheid van gebruik);
 • PROV voor het beschrijving van herkomstinformatie m.b.t. datasets.

Met deze keuze voor de taalbinding is het van belang om rekening te houden met de volgende requirements:

 1. Een voorkomen van skos:Concept kan onderdeel zijn van meerdere voorkomens van skos:ConceptScheme.
 2. Elk onderdeel van de beschrijving van een skos:Concept wordt beheerd in precies één voorkomen van een dcat:Dataset.
 3. Elk onderdeel van de beschrijving van een skos:Concept kan gepubliceerd worden in meerdere voorkomens van een dcat:Dataset.
 4. Onderdelen van de beschrijving van een skos:Concept kunnen gebundeld worden in een voorkomen van een dcat:Dataset, zodat hierover herkomstinformatie genoteerd kan worden.
5.5.4.1 Taalbinding Begrippenkader en Dataset (eenheid van publicatie, eenheid van beheer)

In de NL-SBB wordt gesproken over "Begrippenkader" en "in kader". De taalbinding voor deze twee termen is als volgt:

 • Begrippenkader = skos:ConceptScheme;
 • in kader = skos:inScheme

Begrippen kunnen in meerdere begrippenkaders voorkomen. Maar worden in één dataset beheerd. Merk op dat we geen specifieke taalbinding hebben voor 'eenheid van beheer' of 'eenheid van publicatie'. Of een dataset een beheereenheid is of een publicatie-eenheid volgt uit het gebruik, niet uit de definitie. We onderkennen (dus) alleen de taalbinding:

 • Dataset = dcat:Dataset.
Begrippenkader als dataset

Een object is beschreven in een gegevensobject en dit gegevensobject is onderdeel van een dataset. Dat is het patroon wat gehanteerd wordt voor het versiebeheer van begrippen(kaders).

Cognitief maken mensen niet altijd een onderscheid tussen het ding-als-concept (“begrip”, “begrippenkader”, “taxonomie”, “lijstje”) en het ding-als-informatieobject (waar dan dezelfde woorden worden gebruikt). Als dit onderscheid minder belangrijk is kan er gekozen worden om dat onderscheid niet te maken. We volgen dan een ander patroon voor versiebeheer. Technisch gezien leidt dit patroon tot punning. Het begrippenkader bevat begrippen én begripsbeschrijvingen. Dit maakt het begrippenkader zowel een 'conceptueel object' als een 'informatieobject'. Dit is een variatie op Variant B waarbij het begrippenkader én de begrippenkaderbeschrijving én de beheereenheid (of publicatieeenheid) dezelfde identiteit hebben.

Indien een begrippenkader dus ook beoogd is als de dataset, dan geldt bovendien ook nog de taalbinding:

 • Begrippenkader = skos:ConceptScheme EN dcat:Dataset

Het term "Begrippenkader" en synoniemen als "Taxonomie", "Thesaurus" of "Begrippenstelsel" zijn daarmee zowel bruikbaar voor situaties waarbij een abstracte verzameling van begrippen wordt bedoeld (via skos:inScheme) en voor situaties waar bij een verzameling van beschrijvingen van dergelijke begrippen wordt bedoeld (via dcat:Dataset). Alleen als in de taalbinding beide aanwezig zijn, is sprake van punning en wordt zowel een abstracte verzameling van begrippen bedoeld als een verzameling van beschrijvingen. Dit is een ruime opvatting van de definitie van begrippenkader maar dit wordt niet uitgesloten in NL-SBB.

Advies is om expliciet aan te geven bij de beschrijving van een begrippenkader of ook sprake is van een eenheid van beheer, publicatie of herkomst.

Advies is om afzonderlijke resources (met eigen URI's) te gebruiken op het moment dat het onderscheid van belang is.

5.5.4.2 Taalbinding Herkomstinformatie

Voor de taalbinding van herkomstinformatie wordt gebruik gemaakt van PROV:

 • Een eenheid van herkomstinformatie = prov:Entity
5.5.4.3 Voorbeelduitwerkingen

Voor de drie gedefinieerde variaties geven we een voorbeelduitwerking.

 • Variant A De begripsbeschrijving is de eenheid van beheer
 • Variant B Het begrippenkader komt overeen met de eenheid van beheer
 • Variant C Een deel van een complete begripsbeschrijving als eenheid van beheer

Aanvullend geven we twee extra uitwerkingen

 • Variant B.1 Het begrippenkader is óók de eenheid van beheer
 • Variant B.2 De beheereenheid is een verzameling begripsbeschrijvingen die niet overeenkomt met het begrippenkader
5.5.4.4 Variant A - Begripsbeschrijving als eenheid van beheer
 @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.
 @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
 @prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>.
 @prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#>.
 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.

# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco> a skos:Concept;
  rdfs:label "VCO"@nl;
  skos:prefLabel "VCO"@nl;
  skos:altLabel "Voltage Controlled Oscillator"@en;
  skos:definition "Een VCO is een electronische geluidsbron waarbij de frequency van het geluid wordt gecontroleerd met een electrische spanning (voltage)"@nl;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begripsbeschrijving, Beheereenheid, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Beschrijving van het begrip «VCO»";
  rdfs:comment "Deze beschrijving is zowel een begripsbeschrijving, een beheereenheid als de vindplek van de meest actuele versie van deze begripsbeschrijving";
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
 .
# Begripsbeschrijving versie
 <http://nlbegrip.nl/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van de beschrijving van het begrip «VCO»";
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco>;
 .
5.5.4.5 Variant B - Begrippenkader als eenheid van beheer
 @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.
 @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
 @prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>.
 @prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#>.
 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.

# Beheereenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer> a dcat:Dataset;
  rdfs:label "De beheereenheid voor begrippenkader synthesizer begrippen en vindplaats van de laatste versie van beschrijvingen die onderdeel zijn van deze beheereenheid.";
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/syntheziser/doc/begrippenkader/synthesizer>;
 .
# Beheereenheid versie
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van de beheereenheid voor begrippenkader synthesizer begrippen";
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesize>;
 .
# Begrippenkader
 <http://nlbegrip.nl/syntheziser/id/begrippenkader/synthesizer> a skos:ConceptScheme ;
  rdfs:label "Synthesizer begrippen";
  rdfs:comment "Dit is het begrippenkader als conceptuele bundeling van begrippen.";
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begrippenkader beschrijving, provenance eenheid
<http://nlbegrip.nl/syntheziser/doc/begrippenkader/synthesizer> a prov:Entity ;
  rdfs:label "Beschrijving van het begrippenkader";
  rdfs:comment "Deze beschrijving is zowel een begrippenkaderbeschrijving, vindplek van de meest actuele versie van deze begrippenkaderbeschrijving";
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/syntheziser/id/begrippenkader/synthesizer>;
  dct:isPartOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer> a skos:Concept;
  rdfs:label "Synthesizer"@nl;
  skos:prefLabel "Synthesizer"@nl;
  skos:definition "Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden kunstmatig opwekt."@nl;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/syntheziser/id/begrippenkader/synthesizer>;
  dct:source <https://nl.wikipedia.org/wiki/Synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>
 .
# Begripsbeschijving, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/synthesizer> a prov:Entity;
  rdfs:label "Beschrijving van het begrip «Synthesizer»";
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer>;
  rdfs:comment "Deze beschrijving betreft de beschrijving van het begrip";
  dct:isPartOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco> a skos:Concept;
  rdfs:label "VCO"@nl;
  skos:prefLabel "VCO"@nl;
  skos:altLabel "Voltage Controlled Oscillator"@en;
  skos:definition "Een VCO is een electronische geluidsbron waarbij de frequency van het geluid wordt gecontroleerd met een electrische spanning (voltage)"@nl;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begripsbeschrijving, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco> a prov:Entity;
  rdfs:label "Beschrijving van het begrip «VCO»"; 
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
  rdfs:comment "Deze beschrijving betreft de beschrijving van het begrip";
  dct:isPartOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>
 .
5.5.4.6 Variant C - Begripsbeschrijving deel als eenheid van beheer
 @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.
 @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
 @prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>.
 @prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#>.
 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.


<http://nlbegrip.nl/lex/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1> {

# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco> a skos:Concept;
  rdfs:label "VCO"@nl;
  skos:prefLabel "VCO"@nl;
  skos:altLabel "Voltage Controlled Oscillator"@en;
  skos:definition "Een VCO is een electronische geluidsbron waarbij de frequency van het geluid wordt gecontroleerd met een electrische spanning (voltage)"@nl;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begripsbeschrijvingdeel, Beheereenheid, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Deelbeschrijving van het begrip «VCO» ";
  rdfs:comment "Deze beschrijving is zowel een begripsbeschrijving deel, een beheereenheid als de vindplek van de meest actuele versie van deze begripsbeschrijving deel";
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
 .
# Begripsbeschrijvingdeel versie
 <http://nlbegrip.nl/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van de Lexicale beschrijving van het begrip «VCO»";
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco>;
 .
}

<http://nlbegrip.nl/search/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1> {

# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco> a skos:Concept;
  rdfs:label "VCO"@nl;
  skos:hiddenlabel
   "Voltage Oscillator",
   "Controlled Oscillator",
   "Electronic Signal Oscillator";
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/lex/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begripsbeschrijvingdeel, Beheereenheid, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Deelbeschrijving van het begrip «VCO» ";
  rdfs:comment "Deze beschrijving is zowel een begripsbeschrijving deel, een beheereenheid als de vindplek van de meest actuele versie van deze begripsbeschrijving deel";
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
 .
# Begripsbeschrijvingdeel versie
 <http://nlbegrip.nl/doc/begrip/vco/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van de Lexicale beschrijving van het begrip «VCO»";
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco>;
 .
}
5.5.4.7 Variant B.1
 @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.
 @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
 @prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>.
 @prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#>.
 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.

# Begrippenkader, Begrippenkaderbeschrijving, Beheereenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer#> a skos:ConceptScheme, dcat:Dataset;
  rdfs:label "Synthesizer begrippen";
  rdfs:comment "Dit begrippenkader is ook een beheereenheid en de vindplek van de meest actuele versie";
  owl:versionInfo "Versie 1.0.0 snapshot 1";
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer>;
 .
 
# Begrippenkaderbeschrijving versie, Beheereenheid versie
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van het begrippenkader voor synthesizers";
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer#>;
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer> a skos:Concept;
  rdfs:label "Synthesizer"@nl;
  skos:prefLabel "Synthesizer"@nl;
  skos:definition "Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden kunstmatig opwekt."@nl;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer#>;
  dct:source <https://nl.wikipedia.org/wiki/Synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begripsbeschrijving, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/synthesizer> a prov:Entity;
  rdfs:label "Beschrijving van het begrip «Synthesizer»";
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer>;
  rdfs:comment "Deze beschrijving betreft de beschrijving van het begrip";
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco> a skos:Concept;
  rdfs:label "VCO"@nl;
  skos:prefLabel "VCO"@nl;
  skos:altLabel "Voltage Controlled Oscillator"@en;
  skos:definition "Een VCO is een electronische geluidsbron waarbij de frequency van het geluid wordt gecontroleerd met een electrische spanning (voltage)"@nl;
  foaf:primaryTopic <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begripsbeschrijving, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/doc/begrip/vco> a prov:Entity;
  rdfs:label "Beschrijving van het begrip «VCO»";
  rdfs:comment "Deze beschrijving betreft de beschrijving van het begrip";
 .
5.5.4.8 Variant B.2
 @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>.
 @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
 @prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>.
 @prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#>.
 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.

# Beheereenheid, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Synthesizer basis"@nl;
  rdfs:comment "Deze dataset bevat de beschrijvingen van de begrippen(kaders), collecties en bronnen binnen de context van Begrippenkader Synthesizer";
  owl:versionInfo "Versie 1.0.0 snapshot 1";
 .
# Beheereenheid versie, provenance eenheid versie
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van synthesizer basis"@nl;
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis>;
  foaf:topic
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer>,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese>,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
 .
# Begrippenkader
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer> a skos:ConceptScheme;
  rdfs:label "Syntesizer begrippen"@nl;
  rdfs:comment "Dit begrippenkader is een verzameling van begrippen die in de context van synthesizers relevant zijn."@nl;
  skos:hasTopConcept 
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese> ,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer> ,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthesizer> a skos:Concept;
  rdfs:label "Synthesizer"@nl;
  skos:prefLabel "Synthesizer"@nl;
  skos:definition "Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en geluiden kunstmatig opwekt."@nl;
  skos:related <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese>;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>;
  dct:source <https://nl.wikipedia.org/wiki/Synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis/1.0.0-snapshot-1>;
 . 
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese> a skos:Concept;
  rdfs:label "Synthese"@nl;
  skos:prefLabel "Synthese"@nl;
  skos:definition "Het kunstmatig opwekken van klanken en geluiden."@nl;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/vco> a skos:Concept;
  rdfs:label "VCO"@nl;
  skos:prefLabel "VCO"@nl;
  skos:altLabel "Voltage Controlled Oscillator"@en;
  skos:definition "Een VCO is een electronische geluidsbron waarbij de frequency van het geluid wordt gecontroleerd met een electrische spanning (voltage)"@nl;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Beheereenheid, provenance eenheid
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Synthese begrippen"@nl;
  rdfs:comment "Deze dataset bevat beschrijvingen van begrippen over modulatie; voortbouwend op het begrippenkader Synthesizer"@nl;
  owl:versionInfo "Versie 1.0.0 snapshot 1";
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese>;
 .
# Beheereenheid versie, provenance eenheid versie
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/1.0.0-snapshot-1> a dcat:Dataset, prov:Entity;
  rdfs:label "Versie 1.0.0 snapshot 1 van synthesizer-synthese beschrijvingen"@nl;
  dct:isVersionOf <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese>;
  owl:imports <http://nlbegrip.nl/synthesizer-basis/1.0.0-snapshot-1>;
  foaf:topic 
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/id/begrip/granulaire-synthese>,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/id/begrip/subharmonische-synthese>,
   <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/id/begrip/fm-synthese>;
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/id/begrip/granulaire-synthese> a skos:Concept;
  rdfs:label "Granulaire Synthese"@nl;
  skos:prefLabel "Granulaire Synthese"@nl;
  skos:definition "Een techniek waarbij een geluidsfragment, ook wel sample, wordt opgedeeld in zeer korte fragmenten, om daarna te worden herschikt voor het verkrijgen van nieuwe klanken."@nl;
  skos:broader <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese>;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/id/begrip/subharmonische-synthese> a skos:Concept;
  rdfs:label "Subharmonische Synthese"@nl;
  skos:prefLabel "Subharmonische Synthese"@nl;
  skos:definition "Een techniek waarbij de frequentie van een geluid wordt verdeeld in subharmonische componenten, wat resulteert in diepe, rijke klanken."@nl;
  skos:broader <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese>;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/1.0.0-snapshot-1>;
 .
# Begrip
 <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/id/begrip/fm-synthese> a skos:Concept;
  rdfs:label "M-synthese (Frequentie Modulatie)"@nl;
  skos:prefLabel "FM-synthese"@nl;
  skos:altLabel "Frequentie modulatie"@nl;
  skos:definition "Een techniek waarbij de frequentie van een draaggolfgolf wordt gemoduleerd door een modulerende golf. Dit leidt tot complexe, bell-achtige klanken."@nl;
  skos:broader <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrip/synthese>;
  skos:inScheme <http://nlbegrip.nl/synthesizer/id/begrippenkader/synthesizer>;
  rdfs:isDefinedBy <http://nlbegrip.nl/synthesizer-synthese/1.0.0-snapshot-1>;
 .

6. Uitbreidingen

Dit onderdeel is niet normatief.

De hieronder beschreven uitbreidingen vallen buiten de scope van standaard begrippelijsten, taxonomieën en thesauri. De beschrijvingen zijn hier opgenomen als voorbeeld van een uitbreiding op een standaard thesaurus.

6.1 Aanvullingen

Voor specifieke domeinen kan het handig zijn om de samenhang van begrippen gedetailleerder te beschrijven dan in een standaard thesauri. Dat kan door begrippen en/of relaties nader te typeren. Op zo'n manier voldoet het betreffende domein aan de hier beschreven standaard en kan de aanvullende informatie worden meegenomen. Voor de hieronder genoemde uitbreidingen geldt dat vastgesteld is dat sprake is van een aanvulling op de voorliggende standaard. Dergelijke nieuwe aanvullingen kunnen aangemeld worden via een melding). Domeinen die gebruik maken van een dergelijke aanvulling worden geadviseerd hiervan gebruik te maken, zodat een dergelijke vaststelling als uitbreiding kan worden opgenomen. Daarmee wordt de toepassing van dergelijke uitbreidingen ook voor anderen bruikbaar.

6.2 SKOS-XL

SKOS-XL [SKOS-REFERENCE] is een uitbreiding op SKOS, gepubliceerd in de vorm van een appendix bij die standaard. SKOS-XL is ontwikkeld om informatie ook voor een term vast te kunnen leggen. Denk hierbij aan het doel van een term of aan de (beoogde) gebruikersgroep van een term, of in welke bronnen dat specifieke term voor het begrip gebruikt wordt. In gevallen waar het vastleggen van dit soort informatie als tekstuele notities op het niveau van het begrip niet toereikend is, biedt deze uitbreiding op SKOS dus soelaas. Ook maakt SKOS-XL het mogelijk om relaties te leggen tussen termen, zoals dat een gegeven term een afkorting is voor een andere term van datzelfde begrip.

6.3 Skos-lex

Skos-lex is opgezet om begrippen juridisch te kunnen typeren. Skos-lex wordt onder andere toegepast bij Notariaat en Kadaster en bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het Afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed. Door begrippen te typeren als act (rechtshandeling), actor (uitvoerder van die handeling), agent (formele vastlegger van die handeling) en object (van handeling) wordt de (juridische) samenhang duidelijk. Zo kan in een beschrijving van de verkoop van een huis worden aangegeven welke begrippen de rechtshandeling beschrijven (koop/verkoop), welke begrippen de actoren beschrijven (koper, verkoper), welke begrippen de agent (notaris) beschrijven en welke begrippen het object van handeling (onroerende zaak) beschrijven. Dit patroon is relevant voor vrijwel alle overheidsorganisaties die voorvallen of overeenkomsten met rechtsgevolgen vastleggen, van de politie die feiten met daders en slachtoffers vastlegt tot een ambtenaar van de burgerlijke stand die een geboorteakte opmaakt en een notaris die een stichtingsakte opstelt.

6.4 Ontolex

Ontolex is opgezet om volledige taalkundige beschrijvingen van termen te kunnen vastleggen en koppelen aan een begrip. Zo maakt Ontolex het mogelijk om het woordgeslacht vast te leggen (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig) en welke verbogen woordvormen bestaan voor een term, zoals meervoudsvormen en vormen voor derde persoon enkelvoud. Het vastleggen van zulke informatie faciliteert (al dan niet geautomatiseerde) vertalingen en andersoortige verwerkingen van informatiebronnen die zulke termen hanteren, o.a. binnen Natural Language Processing. Ontolex wordt veel gebruikt om kennis uit traditionele woordenboeken te delen op het Web die uitgebreid worden met koppelingen naar een begrippenkader dat in SKOS is uitgedrukt.

6.5 Lemon-tree

Lemon-tree is opgezet om op semantisch sterkere wijze de relatie tussen begrippenkaders en taalkundige informatie over termen te kunnen duiden. Lemon-tree verrijkt daarvoor SKOS en Ontolex met twee doeleinden. Het eerste doel is om conceptuele niveaus binnen een SKOS-hiërarchie te kunnen benoemen. Conceptuele niveaus worden in Lemon-tree beschreven als semantische lagen die betekenis krijgen door redactionele keuzes; ze worden gecontrasteerd met niveaus die enkel de statistische diepte vastleggen waarop een begrip zich binnen de hiërarchie bevindt, welke op zichzelf betekenisloos zijn maar kunnen samenvallen (of juist niet) met de semantische lagen. Het tweede doel van Lemon-tree is om taalkundige informatie over woorden duidelijker te positioneren ten opzichte van begrippen. Hiervoor is een relatie beschikbaar om te duiden dat een woord binnen het woordveld van een begrip kan vallen zonder dat begrip zelf als term uit te drukken. Dit zorgt ervoor dat taalkundige kennis kan worden gerelateerd aan een begrippenkader, zonder dat dat begrippenkader zelf alle genoemde woorden ook als begrippen moet bevatten (cf. woordenboeken die bekend staan als cumulatieve thesauri).

6.6 XKOS

XKOS is opgezet voor het publiceren van statistische gegevens over classificaties. Hiertoe breidt XKOS de SKOS-standaard uit met twee hoofddoelen: het beschrijven van te onderscheiden niveaus in een classificatie (1e, 2e, 3e niveau, etc.) en het verder uitbreiden van semantische kenmerken. Onder dit laatste vallen bijvoorbeeld kenmerken die aangeven in hoeverre de begrippen binnen een classificatieniveau gezamenlijk een bepaald (gespreks)veld dekken, zoals economische activiteiten of levende organismen. Hiermee wordt duidelijker benoemd of de classificatie in kwestie compleet is of dat er begrippen nog ontbreken op een niveau om voor te classificeren materiaal altijd een keuze te kunnen maken die geschikt is.

7. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

A. Index

A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

B. Namespace verklaringen

Binnen dit document worden de volgende prefixes gehanteerd.

Prefix Namespace
skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
isothes: http://purl.org/iso25964/skos-thes#
dct: http://purl.org/dc/terms/
foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/
dcat: http://www.w3.org/ns/dcat#
adms: http://www.w3.org/ns/adms#
prov: http://www.w3.org/ns/prov#
rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
sh: http://www.w3.org/ns/shacl#
xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
ex: http://example.org/

C. Referenties

C.1 Informatieve referenties

[B1]
Taalniveau B1. URL: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
[DCTERMS]
DCMI Metadata Terms. DCMI Usage Board. DCMI. 20 January 2020. DCMI Recommendation. URL: https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
[FOAF]
FOAF Vocabulary Specification 0.99 (Paddington Edition). Dan Brickley; Libby Miller. FOAF project. 14 January 2014. URL: http://xmlns.com/foaf/spec
[ISO25964]
ISO 25964. NISO. URL: https://www.niso.org/schemas/iso25964
[PTOLULijst]
Pas-Toe-Of-Leg-Uit lijst van open standaarden. Forum Standaardisatie. URL: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht
[SHACL]
Shapes Constraint Language (SHACL). Holger Knublauch; Dimitris Kontokostas. W3C. 20 July 2017. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/shacl/
[SKOS]
SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Alistair Miles; Sean Bechhofer. W3C. 18 August 2009. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/skos-reference/
[skos-primer]
SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. Antoine Isaac; Ed Summers. W3C. 18 August 2009. W3C Working Group Note. URL: https://www.w3.org/TR/skos-primer/
[SKOSLEX]
Skos-lex. bp4mc2. URL: http://bp4mc2.org/def/skos-lex
[WETTENNL]
Wetten.nl. KOOP. URL: https://linkeddata.overheid.nl/terms/
Geonovum Standaard - Versie ter vaststelling