Basisgeometrie

Geonovum Standaard
Versie ter vaststelling

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/nen3610/vv-st-basisgeometrie-20200401/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/nen3610/basisgeometrie/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/Basisgeometrie-Werkomgeving
Redacteur:
Paul Janssen
Auteurs:
Paul Janssen, Geonovum
Wilko Quak, KOOP
Doe mee:
GitHub Geonovum/Basisgeometrie-Werkomgeving
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Deze standaard beschrijft de specificaties van het model Basisgeometrie.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. De programmaraad van Geonovum beoordeelt dit definitief concept. Keurt zij het goed, dan is er een nieuwe standaard.

1. Inleiding

Dit model voor het gebruiken van een basisgeometrie is een specifieke toepassing voor het koppelen van geometrie aan een informatieobject.

NEN 3610, het Basismodel geo-informatie, beschrijft een geo-object als abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. Een geo-object heeft dus als eigenschap een locatie. Deze locatie kan gerealiseerd worden doormiddel van coordinaten met een georeferentie, een geometrie. Het fenomeen of het object zelf heeft ook kenmerken die het object definieren. Informatiemodellen modelleren de gezamenlijkheid van objectkenmerken inclusief locatie en geometrie.

Er zijn situaties waarbij verschillende modellen gebruikt worden om dezelfde objecten in de werkelijkheid te modelleren met elk een specifieke set van kenmerken maar wel met dezelfde locatie. Het enige dat de modellen gemeenschappelijk hebben is de geometrie van het object. Indien er behoefte is om uit het oogpunt van voorkomen van redundantie de modellen te normaliseren vanuit het geometrie perspectief is een centraal model voor alleen geometrie een optie.

Dit model Basisgeometrie biedt hiervoor een gestandaardiseerde oplossing. Het model beschrijft een geometrie als een apart objecttype dat vervolgens als een eigenschap gebruikt kan worden door een objecttype van een ander informatiemodel. Doel is het gezamenlijk kunnen gebruiken van een geometrie of geometriebestanden door verschillende informatiemodellen. Het objecttype Geometrie in Basisgeometrie bevat alleen een attribuut geometrie en heeft geen inhoudelijke attributen.

2. Toepassingsdomein

Het toepassingsdomein van Basisgeometrie is geo-informatiemodellen die een externe geometriereferentie nodig hebben. De reden voor een externe geometriereferentie kan zijn het gezamenlijk gebruik van geometrien of geometriebestanden door meerdere informatiemodellen in een gezamenlijke ketenuitwisseling.

3. Algemene informatie

3.1 Informele beschrijving

Het model is ontwikkeld binnen de omgevingswet voor de ketenuitwisseling van bevoegd gezag naar landelijke voorziening. Twee informatiemodellen, IMOW en IMOP, gebruiken daarbij gezamenlijke geometrieën.

Beide modellen koppelen andere informatie aan dezelfde geometrie. Door de geometrie apart te modelleren, los van de inhoudelijke informatie, ontstaan zelfstandige geometrie objecten.

Vanuit de domeinmodellen kan inhoudelijke informatie bijvoorbeeld via een klasse genaamd locatie door een associatie aan een geometrie worden gekoppeld. Ten opzichte van het refererende objecttype gedraagt de geometrie zich als een eigenschap.

3.2 Normatieve referenties

3.3 Termen en definities

GML: Geography Markup Language

4. Identificatie

Dit hoofdstuk beschrijft de identificatie van de dataspecificatie. In onderstaande overzicht is de beschrijvende informatie opgenomen van de dataspecificatie.

Titel Basisgeometrie
Samenvatting Het informatiemodel Basisgeometrie beschrijft een geometrie als een apart objecttype dat als een eigenschap gebruikt kan worden door een objecttype van een ander informatiemodel. Doel is het gezamenlijk kunnen gebruiken van een geometrie of geometriebestanden door verschillende informatiemodellen. Het objecttype Geometrie in Basisgeometrie bevat alleen een attribuut geometrie en heeft geen inhoudelijke attributen.
Onderwerpcategorieën Algemene toepassing van geometrie zonder domeininformatie.
Geografische beschrijving Niet van toepassing.
Doel Beschrijving van het geometriemodel voor koppeling van geometrie als eigenschap aan een inhoudelijk objecttype uit een ander informatiemodel.
Aanvullende informatie Deze versie is ontwikkeld voor de toepassing binnen het informatiemodel voor de omgevingswet (IMOW) en het daaraan gerelateerde informatiemodel voor officiele publicaties (IMOP). Doel is het gezamenlijk delen van geometrieën en geometriebestanden. Dit basisgeometrie model is gepubliceerd als inhoud-neutraal model dat ook door andere informatiemodellen gebruikt kan worden.

5. Informatiemodel

5.1 inleiding

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een UML-klassediagram en een objectcatalogus de informatieinhoud en -structuur van model Basisgeometrie beschreven.

5.2 UML diagram

Het model Basisgeometrie bevat maar één objecttype: Geometrie.

5.3 Objectcatalogus

5.3.1 Objecttype Geometrie

Naam Geometrie
Definitie Geometrie is het object dat de geometrie bevat: de geometrische bepaling van een locatie door middel van coördinaten.
Toelichting

5.3.2 Attribuutsoort id

Naam id
Definitie Unieke identificatie
Waardetype CharacterString
Herkomst Basisgeometrie

5.4 Voorbeeld

Het volgende UML diagram geeft een voorbeeld waarin twee domeinmodellen Domein A en Domein B van uit een objecttype Locatie verwijzen naar een gemeenschappelijk geometrie objecttype.

De geometrie is daarbij een eigenschap van de locatie-objecten uit de twee domeinmodellen.

6. Referentiesystemen

6.1 Coördinaatreferentiesysteem

Het coördinaatreferentiesysteem wordt bepaald door het informatiemodel of de modellen die gebruik maken van Basisgeometrie.

Voor het definiëren van de coördinaatreferentiesystemen kunnen de EPSG-codes (European Petroleum Survey Group) worden gebruikt.

Voor de handliggende coördinaatreferentiesystemen zijn:

6.2 Tijdreferentiesysteem

Niet van toepassing. Er zijn geen tijdparameters opgenomen.

7. Gegevensuitwisseling en -publicatie

7.1 Leveringsmedium

Het medium waarmee de data worden geleverd is niet gedefinieerd op dit niveau. Het wordt bepaald door de toepassing van het informatiemodel dat de Basisgeometrie toepast.

7.2 Formaten (encodings)

De volgende encodingformaten zijn beschikbaar:

7.2.1 GML

Beschikbaar GML applicatieschema Basisgeometrie.xsd gepubliceerd op: https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/basisgeometrie/

Nadere specificaties:

GML versie en profiel: GML 3.2.2 – SF-0.
Simple features profile 0 is gekozen omdat de inhoud van dit model geen constructies heeft die complexer zijn dan SF-0. Voor geometrietypen is er tussen SF-0, SF-1 en SF-2 geen verschil. Over de data gekoppeld aan dit geometriemodel wordt niets gezegd. Die hebben hun eigen comlexiteitseisen.

Coordinaatrefrentiestelsel: Het is verplicht om de srsName in te vullen op het hoogste niveau van een geometrie. Dat betekent dat van een samengestelde geometrie, een multigeometrie, alleen op het niveau van de samenstelling de srsName verplicht is ingevuld.

Invulinstructie:

  • RD stelsel (2D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992"

  • RD-NAP (3D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::7415"

  • ETRS89 (2D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258"

  • ETRS89 (3D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4937"

  • ETRS89 + EVRF2007 (NAP)(3D): srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::7423"

De beschrijving van de respectivelijke EPSG codes zijn te vinden onder de url's met het format: "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/""epsgcode". Bijvoorbeeld: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992

GML:id: Voor implementatie in GML zijn er aanvullende specificaties als het gaat om het invullen van de <gml:id>. De <gml:id> heeft geen informatiewaarde maar is nodig om interne en externe referenties te realiseren voor geo-toepassingen. Voor de GML 3.2.1 was dit een verplicht element maar voor GML 3.2.2 is dit optioneel. Voor de implementatie van de verwijzing naar de geometrie-objecten moet de <gml:id> voor het geometrie-object ingevuld zijn. Elk geometrie-object krijgt daarom een <gml:id>. Voor het geometrietype zelf geldt dat de <gml:id> op het hoogste niveau van de geometrie van het type verplicht is ingevuld.

Invulinstructie: de in een GML-bestand opgenomen geo:id is een globaal unieke identifier (GUID). De losse ID’s van de bijbehorende gml:id’s worden gevuld op basis van het geo:id inclusief een prefix van <id->. In onderstaand GML-fragment wordt weergeven hoe dit er uitziet.

Zie in bovenstaande fragment dat geo:id de GUID bevat die meegegeven wordt aan de geometrie. De volgende regels zijn van toepassing voor de verdere ID’s:

element Regel voor ID voorbeeld
geo:id van Geometrie-object GUID 2ed9cfaf-8ef5-43ee-b3a2-0d3b8820c39c
gml:id van Geometrie-object “id-”+ GUID + “-xx” id-2ed9cfaf-8ef5-43ee-b3a2-0d3b8820c39c-xx
gml:id van geometrietype “id-”+ GUID id-2ed9cfaf-8ef5-43ee-b3a2-0d3b8820c39c

7.3 Nauwkeurigheid van coördinaten.

De nauwkeurigheid van de coördinaten opgenomen bij een geometrie moet minstens de nauwkeurigheid realiseren die vermeld wordt in het informatiemodel of bijgeleverde inwinningseisen. Meestal is het aantal decimalen dat in software standaard wordt opgeleverd groter. Deze decimalen hebben dan geen betekenis meer. Om te voorkomen dat er te grote databestanden ontstaan wordt aanbevolen de coördinaten af te ronden op 1 millimeter of het equivalent daarvan in graden.

Aanbeveling:

Coordinaten opgenomen bij een geometrie worden standaard uitgewisseld met een getalsnauwkeurigheid van 1 mm of het equivalent daarvan in graden. Voor RD,NAP en ETRS89 komt dat overeen met de volgende nauwkeurigheden:

RD in meters 3 decimalen (1 mm);
NAP-hoogte in meters 3 decimalen (1 mm);
ETRS89-breedte in graden 8 decimalen (1,1 mm);
ETRS89-lengte in graden 8 decimalen (0,7 mm);
ETRS89-hoogte in meters 3 decimalen (1 mm).

Alles wat nauwkeuriger is wordt afgerond op deze nauwkeurigheid van 3 of 8 decimalen. Afronding is volgens de volgende regel:
0.0015 -> 0.002;
0.0014 -> 0.001.