Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services versie 2.1.0

Geonovum Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/md/def-st-mdprofiel-iso19119-20200630/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19119/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/md/vv-st-mdprofiel-iso19119-20200602/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/Metadata-ISO19119/
Redacteur:
Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/Metadata-ISO19119
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadata profielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO en zijn bedoeld om de interoperabiliteit binnen Nederland te bevorderen. De volgende metadata profielen worden ondersteund en gebruikt:

Ten behoeve van de Europese INSPIRE regelgeving is ook een metadata profiel opgesteld. De vereisten uit het INSPIRE profiel zijn opgenomen in de Nederlandse profielen, zodat door te voldoen aan het Nederlandse profiel tevens aan de Europese INSPIRE vereisten voldaan kan worden.

Het metadata profiel voor services wordt gebruikt in combinatie met het profiel voor datasets. Beide profielen staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Het Nederlandse metadata profiel voor services is niet statisch. Dit document wordt daarom onder beheer gebracht om wijzigingen naar behoefte en op basis van voorstellen gestructureerd door te voeren. Geonovum, als beherende instantie, zal de wijzigingen registreren.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. De programmaraad van Geonovum heeft deze standaard goedgekeurd.

Versie 2.1.0 gaat in op 01-09-2020. Naast vooral textuele verduidelijkingen zijn er enkele aanscherpingen voor INSPIRE services. Versie 2.0.0 van het Nederlands metadata profiel voor geografie is ingegaan op 9 november 2017. De voorgaande versie (v1.2.1) is tot 19 december 2019 ondersteund.

Transitie

De invoering van versie 2.0.0 van het Nederlandse profiel heeft het tijdspad van INSPIRE gevolgd. Data beheerders dienen vanaf 19 december 2019 nieuwe metadata en metadata die gewijzigd wordt aan te bieden volgens het nieuwe profiel, versie 2.0.0. De werkgroep heeft gemeend dat het niet wenselijk is om de verplichting op te leggen om metadata die niet wijzigt, om te zetten naar versie 2.0.0 van het profiel. INSPIRE vereist wel dat alle metadata wordt omgezet. Versie 2.1.0 van dit profiel bevat enkele inhoudelijke wijziging; de toe te passen URI's voor protocol, nadere specificatie voor Hiërarchie niveau naam en kwaliteitsniveau naam en het minimale aantal decimalen voor ruimtelijke extent. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op metadata voor INSPIRE. De aanpassing van protocol zijn vooruitlopend op de formele aanpassing van dit profiel al gecommuniceerd, waardoor een vrij korte transitie periode tussen profiel versie 2.0.0. en 2.1.0 mogelijk lijkt. Voorstel is een termijn van 3 maanden, na publicatie van het vastgestelde profiel.

Versienummer
Jaar Versienummer Versiebeschrijving
2020 2.1.0 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE, codelijst voor protocol http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ProtocolValue
 • INSPIRE, verdere specificaties voor de elementen Hiërarchie niveau naam, kwaliteitsniveau naamen ruimtelijke extent. Ook voor het optionele element temporal extent zijn er verdere specificaties.
 • Diverse textuele aanpassingen zodat dit profiel eenduidig kan worden geinterpreteerd
2017 2.0.0 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE, 2017, Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007
 • Diverse wijzigingen met betrekking tot identificatie van objecten (introductie gmx:Anchor)
2013 1.2.1 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE INSPIRE codelijst ServiceType uitgebreid met INSPIRE Atom
2011 1.2 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, v 1.2
 • Wijzigingsvoorstellen uit het werkveld.
2008 1.1 Deze versie is aangepast op de INSPIRE Implementing Rule voor Metadata. Daarnaast is deze versie uitgebreid met encoding voor de uitwisseling op basis van CSW AP ISO en de metadata beschrijving van (geo)data services op basis van capabilities.
2006 1.0 Nederlandse metadata standaard, zijnde een profiel gebaseerd op ISO 19119:2005, het amendement op ISO 19119, het 19115/19119 Applicatie Profiel voor CSW 2.0, ISO 19115:2003 en de gebruikerseisen vanuit Nederland. Metadata voor services bestaat uit de relevante context, beschrijving van verplichte en optionele metadata elementen voor services inclusief invulinstructies voor toepassing van de standaard.

1. Inleiding

1.1 Afbakening

De term metadata komt voor bij meerdere informatie disciplines. Indien in dit document over metadata wordt gesproken betreft het kenmerken die services op bronnen van geo-data beschrijven. Dit profiel richt zich op een model voor het beschrijving van services op ruimtelijke datasets en dataset series.

Het Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services versie 2.1.0 richt zich op de beschrijving van ruimtelijke dataservices. Als er services beschikbaar zijn dienen volgens deze profielen zowel de service als de daarin ontsloten datasets van metadata te worden voorzien. De relatie tussen metadata van data, metadata van services en de data en services is opgenomen in Appendix D.

Geonovum beheert tevens een metadata handreiking waarin voorbeelden zijn opgenomen en alle aspecten van het aanmaken van metadata beschreven zijn.

1.2 Scope

Dit metadata profiel bevat de semantische beschrijving van de verplichte of door conditie verplichte metadata elementen, van een service op een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft tevens de encoding van de metadata van een service op een dataset of dataset serie zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. Er is tevens een optionele set als aanvulling op de kernset, die voorziet in de behoefte van het geo-werkveld aan een brede gemeenschappelijke basis van metadata-elementen, in het bijzonder voor het beheer.

Bij het voldoen aan dit profiel kan tevens aan de INSPIRE verplichting voldaan. Deze verplichting geldt alleen voor metadata van de door INSPIRE benoemde ruimtelijke datasets.

1.3 Context

Figuur 1 plaatst het Nederlandse metadata profiel voor geografie in zijn internationale en sectorale context. De ISO-kernset is de kleinste eenheid, een selectie uit ISO 19119.

image001
Figuur 1 Context profiel.

Het Nederlands profiel bevat naast de ISO kernset, de INSPIRE elementen plus een selectie van metadata-elementen uit ISO 19119 en ISO 19115. In dit profiel zijn de metadata elementen met hun oorsprong aangegeven in Appendix B.

Sectoren in Nederland kunnen een eigen uitbreiding op het Nederlandse profiel ontwikkelen. Voorwaarde is dat de Nederlandse profiel metadata onderdeel is van het sectorale metadata profiel. Deze sectorale uitbreidingen dienen onderdeel te zijn van ISO 19119 en ISO 19115.

1.4 Leeswijzer

Dit metadata profiel richt zich vooral op software ontwikkelaars en metadata experts. Het bevat de semantische beschrijving van de verplichte of door conditie verplichte metadata elementen, van een service op een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft tevens de encoding van de metadata van een dataset of dataset serie zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. Geonovum beheert tevens een metadata handreiking waarin voorbeelden zijn opgenomen en alle aspecten van het aanmaken van metadata beschreven zijn. Hoofdstuk 2 toont de normatieve verwijzingen, hoofdstuk 3 bevat de XSD schema's waarna in hoofdstuk 4 de gehanteerde termen en definities worden beschreven. Het formele deel van het profiel waarin onder andere de verplichte elementen,  worden beschreven die gelden voor metadata voor geografie staan in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 staan de optionele elementen. De volgende hoofdstukken geven op specifieke onderdelen van het profiel uitleg. De bijlagen dienen ter ondersteuning van de hoofdstukken.

2. Normatieve verwijzing

De volgende normen, standaarden en specificaties zijn toegepast in dit profiel:

EN [ISO19115-2005], Geographic information - Metadata

EN ISO 19115:2005 is de adoptie door CEN van ISO 19115:2003

EN [ISO19115-2008] , Geographic information – Metadata, Technical Corrigendum 1

EN ISO 19115:2005/AC:2008 is de adoptie door CEN van ISO 19115/Cor.1:2006

CEN [ISO19139-2007], Geographic information - Metadata – XML Schema Implementation

CEN ISO/TS 19139:2009 is de adoptie door CEN van ISO/TS 19139:2007

[CSW2APISO], OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile

[ISO19108-2005], Geographic information – Temporal Schema

EN [ISO19108:2005] is de adoptie door CEN van ISO 19108:2002

[ISO8601-2004], Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times

[ISO1064-2014], Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)

[ISO639-2], Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code

[ISOTC46], 2009, Dublin Core Metadata Element Set, ook gepubliceerd als ISO 15836:2009

[INSPIRE-2008], Implementing Rules for Metadata

[INSPIRE-2010], Implementing Rules for interoperability of spatial data sets and services, met amendementen uit 2011, 2013 en 2014.

[INSPIRE-2017], Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007

[INSPIRE-register], INSPIRE metadata code list register

[IANA-MediaTypes], IANA mediatypes register

[Creative-Commons], Creative Commons

3. Structuur en schema's

3.1 relevante-xsd-schemas

Alle relevante schema’s zijn in de OGC schema repository beschikbaar. De meeste schema's zijn beschikbaar onder http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/. De volgende tabel toont de relevante schema's voor dit profiel.

Specificatie Versie Schema locatie
GMD 0.1 /gmd/gmd.xsd
SRV 0.1 /srv/srv.xsd
GMX 0.1 /gmx/gmx.xsd
GML 3.2.0 /gml/gml.xsd
GCO 0.1 /gco/gco.xsd
GFC 0.1 http://www.isotc211.org/2005/gfc/gfc.xsd
CSW 2.0.2.2 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/csw.xsd
CSW AP-ISO 1.0.0 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd

GMD, GCO, GML: Dit zijn de XML encoding schema’s voor ISO 19115:2003. De namespace http://www.isotc211.org/2005/gmd wordt gebruikt.

GMX: Een uitbreiding op het basis ISO 19115:2003 model. Het biedt de mogelijkheid een gco:CharacterString te vervangen voor gmx:Anchor.

SRV: Schema ISO 19119 om Dataservices te beschrijven

GFC: Schema ISO 19110 om object- en attribuutinformatie te beschrijven.

CSW: Schema dat de interfaces en het core model van de basis catalogue service definiëert.

APISO: Basis schema van het ISO Application Profile voor de OGC Catalogue Service 2.0.2. Dit schema is verbonden met ISO 19139.

De metadata zal ge-encoded moet worden in XML formaat valide volgens het onderstaande schema:
http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd

Dit schema bevat: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/gmd/gmd.xsd en importeert http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/srv/1.0/srv.xsd en http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/gmx/gmx.xsd

De namespace http://www.isotc211.org/2005/gmd wordt hiervoor gebruikt.

Er mag ook verwezen worden naar een (op het web ontsloten) kopie van deze schema's. Daarbij mag het gedupliceerde apiso-schema gewijzigd worden om het GMX schema te importeren.

3.2 Structuur

De metadata voor een INSPIRE data set, data set series of service wordt ge-encoded met exact een gmd:MD_Metadata element.
Als er meer dan één srv:SV_ServiceIdentification element wordt opgenomen, zal deze  een unieke identifier moeten bevatten van het element zelf,  zodat daar rechtstreeks naar verwezen kan worden. Deze identifier is een waarde van de attribuut id van het  srv:SV_ServiceIdentification element.

3.3 Codelijsten

In de metadata dienen de waarden uit de codelijsten waarnaar verwezen wordt bij de element beschrijving, gehanteerd te worden. Deze codelijsten zijn opgenomen in appendix-a. Dit zijn vaak de ISO codelijsten, daarvan zijn de waarden die in dit profiel gebruikt mogen worden soms beperkt. Voor een aantal String elementen wordt ook een codelijst gehanteerd. Voor dit profiel kan de waarde uit codelijsten zowel met HTTP als met HTTPS worden opgenomen, mits deze URI ook daadwerkelijk aanwezig is en dezelfde betekenis heeft.

3.4 String elementen

De ISO 19139 schema's staan meerdere manieren toe om vrije text op te nemen. Het basis element daarvoor is gco:CharacterString. Wanneer de vrije tekst een term of concept bevat waarvoor een extern gedefinieerde definitie of uitleg beschikbaar is, wordt aanbevolen om het gmx:Anchor element te gebruiken in plaats van gco:CharacterString. gmx:Anchor biedt de mogelijkheid om naast een string tevens een link naar een webadres op te nemen waar meer informatie over dit element te vinden is. Daarvoor wordt het xlink:href attribuut gebruikt, dat een valide URL dient te bevatten. Als tekst waarde van het Anchor element kan een willekeurige voor de mens leesbaar label gekozen worden, bijvoorbeeld een Nederlandse vertaling. Om de interoperabiliteit met eerdere versies van dit profiel te behouden, wordt aanbevolen om in dit label de waarde op te nemen die bij gebruik van gco:CharacterString in dat element opgenomen zou worden. Bij een aantal elementen is het gebruik van gmx:Anchor element vereist, de URL is in die gevallen een vastgelegde waarde (URI) uit een codelijst.

4. Termen en definities

De volgende termen en definities zijn van toepassing op het onderwerp en toepassingsgebied van deze standaard.

Abstracte klasse
Een abstracte klasse is een klasse zonder objecten.
AccessPoint
een internetadres dat een gedetailleerde beschrijving van een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens bevat, met inbegrip van een lijst van eindpunten waarmee hij kan worden uitgevoerd [INSPIRE (EU) No 1312/2014]
Applicatie
Manipulatie en verwerking van data om in gebruiksbehoefte te voorzien [ISO19101-2002].
Catalogue service
Een systeem wat het “vinden” en “publiceren” van metadata toegang beheerd. Daarnaast heeft de service de mogelijkheid om metadata te “oogsten” (harvest) uit andere catalogues services [ISO 19115/19119 Application Profile, 2005].
Cliënt
Software onderdeel, wat een operatie kan laten uitvoeren op een andere server [ISO19128].
Codelijst
Een uitbreidbare lijst met de domeinwaarden inclusief code voor elk toepasbaar attribuut [ISO19136-2007].
Conditioneel element
Metadata element moet gevuld worden met een waarde, indien de conditie van toepassing is.
Dataset
Identificeerbare collectie van data [ISO 34:2002] / [ISO19101-2002]. Een dataset mag een kleinere groep van data zijn, gelimiteerd door beperkingen zoals een geografisch gebied of geo-objecttype ("feature type"), die aanwezig is in een grotere dataset. Theoretisch kan een dataset bestaan uit een enkel geo-object of een attribuut van een geo-object dat aanwezig is in een grotere dataset. Het Nederlandse metadata profiel voor geografie gaat niet uit van dit soort type datasets.
Dataset serie
Verzameling van datasets met dezelfde productspecificaties [ISO47 2003] / [ISO19115-2003]. Productspecificaties zijn thema, resolutie en methodologie.
Default element
Metadata element met een standaardwaarde.
Interface
Benoemde set van operaties die het gedrag van een entiteit karakteriseren [ISO19119].
EndPoint
het internetadres dat wordt gebruikt om een door een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens aangeboden operatie rechtstreeks aan te roepen [INSPIRE1312-2014]
Expliciete metadata
Metadata die niet direct of indirect in de dataset opgeslagen zit en daarom handmatig moet worden opgevoerd.
Feature
Abstractie van een verschijnsel in de werkelijke wereld [ISO19101-2002]. Voorbeeld het verschijnsel ‘Eifel Toren’ kan met andere soortgelijke verschijnselen geclassificeerd worden in een featuretype ‘toren’.
Gerelateerde datasets
Datasets die onderling gerelateerd zijn.
Impliciete metadata
Metadata die direct of indirect in de dataset opgeslagen zit en automatisch gegenereerd zou kunnen worden.
Metadata
Informatie die ruimtelijke datasets en dataset series beschrijft welke het mogelijk maakt om deze te zoeken, evalueren en te gebruiken.
Metadata dataset
Metadata die een beschrijving geeft van een specifieke dataset [ISO19101-2002].
Multipliciteit
Eigenschap die aangeeft of een element niet, één of meerdere keren voor kan of dient te komen.
Namespace
Verzameling van namen, geïdentificeerd door een URI-referentie, die gebruikt worden in XML-documenten als elementnamen en atribuutnamen [ISO19136-2007].
Optioneel element
Element wat gevuld mag zijn met een waarde.
Profiel
Set van één of meerdere basisstandaarden en indien van toepassing de identificatie van hoofdstukken, paragrafen, opties en parameters van deze basisstandaarden die noodzakelijk zijn voor het volbrengen van een specifieke functie [ISO IEC21 1998, ISO34 2002]. Een basisstandaard is één van de standaarden uit de serie ISO 19100 of andere ICT-standaard die gebruikt kan worden als bron voor componenten voor een profiel of productspecificatie.
Resource
Verzamelnaam voor datasets, dataset series, services en applicaties [ISO19115-2003].
Service
Apart te onderscheiden onderdeel van de functionaliteit die via interfaces door een entiteit wordt aangeboden [ISO/IEC TR 14252].
Service instantie
Een specifieke instantie (=verbindingspunt) van een service [ISO19119] toelichting: De service instantie duidt op de software applicatie die op de server draait.
Service metadata
Metadata die de operaties en geografische data beschrijft van de service [ISO19128].
Universal Resource Identifier (URI)
Een internet-protocolelement om een eenmalige benaming van een "bron", een stuk informatie, data of dergelijke aan te duiden
Universally Unique Identifier (UUID)
een gestandaardiseerd ID dat wordt gebruikt in de software-architectuur. UUID wordt weergegeven in 32 hexadecimale cijfers. Deze cijfers zijn ingedeeld in vijf groepen, in ongelijk aantal en gescheiden door koppeltekens.
Verplicht element
Element wat gevuld moet zijn met een waarde.

5. Verplichte en conditionele metadata elementen

Dit hoofdstuk geeft de verplichte of bij conditie verplichte elementen weer inclusief uitleg in de vorm van beknopte voorbeelden of default waarden. Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden in de metadata handreiking.

5.1 Metadata elementen overzicht

In de volgende tabel staan de verplichte of bij conditie verplichte elementen. Bij elk conditioneel element is de conditie benoemd. De in Appendix B opgenomen tabel “verantwoording metadata elementen” is gebaseerd op INSPIRE, 2017, Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007. Hiermee is de relatie gelegd tussen dit document en INSPIRE.

Metadata elementen

Metadata element Optionaliteit Conditie
Informatie over de bron
Titel van de bron V  
Datum van de bron V
Datumtype van de bron V
Samenvatting V  
Verantwoordelijke organisatie bron
    Organisatie V  
    E-mail V  
    Rol V  
Trefwoorden
    Trefwoord V  
    Thesaurus

       Titel Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is.
       Thesaurusdatum C Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is.
       Thesaurusdatum type C Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is.
Beperkingen
 Juridische toegangsrestricties V
     Overige beperkingen C Het is verplicht als juridische toegangsrestricties de waarde "otherRestrictions" heeft.
 Gebruiksbeperkingen V  
Ruimtelijke informatie bron
Ruimtelijk referentiesysteem C Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is.
Omgrenzende rechthoek C Het is verplicht als data aan de service is gekoppeld
Distributies
    URL C

Het is verplicht als de service publiek of met restricties toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt

    Protocol C Het is verplicht als er een URL is opgegeven.
    Omschrijving V
Service informatie
Service type

V


Gekoppelde bron

C

Het is verplicht als er links naar de datasets waarop de service opereert beschikbaar zijn

Koppel type

V


   Connectie URL

V


   Operatie naam

V


   DCP

V


     Parameter naam

C

Het is verplicht als de service een INSPIRE geharmoniseerde service is en het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft.

     Parameter optionaliteit

C

Het is verplicht als de service een INSPIRE geharmoniseerde service is en het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft.

     Parameter herhaalbaarheid

C

Het is verplicht als de service een INSPIRE geharmoniseerde service is en het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft.
Kwaliteits informatie
Niveau kwaliteitsbeschrijving V  
Niveau kwaliteitsbeschrijving naam

V


Conformiteit
    Specificatie C Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Specificatiedatum C Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Specificatiedatum type C Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Verklaring C Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Conformiteit indicatie met een specificatie C Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
Service kwaliteit

   Criteria

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

   Criteria beschrijving

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

   Criteria type waarde

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

   Criteria waarde

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

Informatie over de metadata
Metadata unieke identifier V  
Metadata datum V  
Taal van de metadata V  
Hiërarchieniveau V  
Hiërarchieniveau naam V  
Verantwoordelijke organisatie metadata
    Organisatie V  
    E-mail V  
    Rol V  
Metadata standaard
    Naam V  
    Versie V  

5.2 Metadata elementen uitwerking

5.2.1 Titel van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/title[ISO 19139:2007]

Dit element dient om de naam van de service in vast te leggen.

Data type of Domein Voorbeeld
String INSPIRE View service Beschermde gebieden

Toelichting

Een gebruiker moet op basis van de naam van de dataset (titel) deze snel kunnen identificeren. Een meer uitgebreide omschrijving van de dataset dient u op te nemen in het veld met de 'samenvatting'. Wanneer er verschillende versies van een service in de meta-informatie opgenomen worden, is het aan te raden om de verschillende versienummers overal op dezelfde manier in de titel van de service te verwerken. Aanbevolen schrijfwijze voor dit element is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (jaar) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

5.2.2 Datum van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Op z’n minst één van de elementen Datum creatie, Datum publicatie of Datum revisie is verplicht. Er kan maximaal één creatie datum worden opgenomen. Voor INSPIRE geldt ook een maximum van één revisie datum. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2007-09-15

5.2.3 Datum type van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateType. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum. INSPIRE vereist bovendien dat het datum type uniek is per set aan datums van de bron.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: DateTypeCode creation

5.2.4 Samenvatting

identificationInfo[1]/*/abstract[ISO 19139:2007]

Dit element bevat een beschrijving van de inhoud van de service, geef in deze samenvatting  publieks vriendelijk informatie over de inhoud van de service. Deze is minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters).

Data type of Domein Voorbeeld
String Deze View service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en UNESCO cultureel Werelderfgoed.

5.2.5 Verantwoordelijke organisatie bron

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName[ISO 19139:2007]

Voor INSPIRE interoperabele services dient het in ieder geval de beschrijving bevatten van de organisatie die de verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en de zorg draagt voor, het beheer van de service. Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Gebruik bij voorkeur een  URI uit een organisatienamenlijst zoals http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie.html, als een gmx:Anchor, waarbij het href attribuut verwijst naar de URI die de organisatie beschrijft.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor
 xlink:href="https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie">
 Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
</Anchor>
String Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

5.2.6 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het e-mail adres van de verantwoordelijke organisatie van de bron. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres. 

Data type of Domein Voorbeeld
String geo-info@organisatienaam.nl

5.2.7 Verantwoordelijke organisatie bron rol

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role[ISO 19139:2007]

Dit element geeft de rol van de verantwoordelijke organisatie van de bron weer. Voor de rol van de organisatie wordt een codelijst gehanteerd, zie zie Codelijst Role. Voor INSPIRE interoperabele services dient het in ieder geval de rol van beheerder te bevatten.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: RoleCode pointOfContact

5.2.8 Trefwoord

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword[ISO 19139:2007]

Het element bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een dataset of datasetserie te beschrijven. Voor INSPIRE services dient er op z’n minst één trefwoord de categorie of subcategorie te bevatten uit deel D.4 van de commissie regulation 1205/2008, zie codelijst classificatie ruimtelijke data service.

Voor INSPIRE services dient daarnaast voor het beschrijven van de relevante thema’s tenminste één trefwoord uit de relevante thesaurus overgenomen te worden, in de exacte notatie (met evt. spelfouten en hoofdletters waar toegepast). Het is ook mogelijk zelf gedefinieerde trefwoorden, of trefwoorden uit een andere thesaurus in te vullen.

Alle trefwoorden die afkomstig zijn uit dezelfde thesaurus, of de versie ervan, worden gegroepeerd onder een gmd:descriptiveKeywords/gmd:MD_Keywords element. Een enkel gmd:MD_Keywords-element bevat uitsluitend trefwoorden die afkomstig zijn uit de ene geciteerde thesaurus, of de versie ervan.

Elk gmd:keyword element bevat slechts één trefwoord, voor elk trefwoord wordt een apart element gebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/nl/inspire-theme/ps">
  Beschermde gebieden
</gmx:Anchor>
String Beschermde Gebieden

5.2.9 Thesaurus

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/title[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de naam van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Voor INSPIRE wordt de naam van de thesaurus gehanteerd, zoals voorgeschreven in de metadataguidelines van INSPIRE.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire-themes/">
  GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
</gmx:Anchor>
String “GEMET – INSPIRE themes, version 1.0”

5.2.10 Thesaurusdatum

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de publicatie datum van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2008-06-01

5.2.11 Thesaurusdatum type

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateType. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: DateTypeCode publication

5.2.12 Juridische toegangsrestricties

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints[ISO 19139:2007]

Het is verplicht juridische toegangsrestricties op te nemen. Juridische toegangsrestricties en Overige beperkingen zijn subelementen van het gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

Het is verplicht voorwaarden voor toegang en gebruik op te nemen in de subelementen van één gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

Daarnaast is het voor INSPIRE verplicht voorwaarden voor beperkingen op publieke toegang op te nemen in de subelementen van één ander gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

In het geval van een INSPIRE dataset dient dus twee maal het element MD_LegalConstraints met de subelementen Juridische toegangsrestricties en Overige beperkingen gebruikt te worden.

Voor INSPIRE datasets, bevat het element Juridische toegangsrestrictie de waarde "otherRestrictions". Voor organisaties die zich conformeren aan afspraken in het GI-beraad, bevat dit element ook de waarde "otherRestrictions". Het element Overige beperkingen kan hierdoor gebruikt worden en bevat dan de voorwaarden en restricties.

In andere gevallen bevat dit element toegangseisen die er zorg voor dragen dat privacy of intellectueel eigendom gewaarborgd zijn en elke andere speciale beperkingen voor het verkrijgen van de metadata of data. De waardes komen uit codelijst Restriction.

Data type of Domein Voorbeeld
String, domein: RestrictionCode otherRestrictions

Toelichting

De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. Dat geldt ook voor geo-informatie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert Creative Commons ZERO als de voorkeurslicentie (om aan te geven dat een werk zonder restricties gebruikt kan worden) voor data van haar ministerie.

In Nederland is afgesproken om voor geo-informatie gebruik te maken van de gebruiksvoorwaarden van Creative Commons , tenzij dat niet mogelijk is. Dit “Creative Commons, tenzij” beleid is in 2014 vastgesteld door het GI-beraad.

In sommige gevallen is het toch noodzakelijk om gebruiksvoorwaarden te handhaven die niet in Creative Commons zijn opgenomen, bijvoorbeeld door wetgeving. In die gevallen biedt Geo Gedeeld uitkomst. Geo Gedeeld is een hulpmiddel om gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie op een eenvoudige, heldere en gestandaardiseerde manier kenbaar te maken. Het is ontstaan uit de behoefte van de overheid om de bestaande gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie te stroomlijnen. Zie ook algemeen gebruiksvoorwaarden

5.2.13 Overige beperkingen

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel, als het element juridische toegangsrestricties de waarde otherRestrictions bevat dient het te worden opgenomen. Hierin wordt in één gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element de voorwaarden voor toegang en gebruik via een link naar de licentie en de bijbehorende beschrijving opgenomen. In codelijst DataLicenties zijn de beschrijvingen en de bijbehorende link naar de licentie opgenomen.

Daarnaast wordt er, als het een INSPIRE service is en er geen beperkingen zijn of deze niet bekend zijn, een waarde uit codelijst ConditionsApplyingToAccessAndUse opgenomen in een tweede otherConstraints element binnen hetzelfde  md:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element. Voor INSPIRE is het gebruik van een Anchor verplicht. Het bevat, indien van toepassing ook prijsinformatie voor het gebruik van de dataset. 

Daarnaast wordt voor INSPIRE in een tweede gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element, voor de beperkingen op publieke toegang een waarde opgenomen uit codelijst LimitationsOnPublicAccess. Als er geen beperkingen zijn dient men dat ook aan te geven, met de waarde "noLimitations". Voor INSPIRE is het gebruik van een Anchor verplicht.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor, domein: DataLicenties
<otherConstraints>
 <gmx:Anchor
  xlink:href="http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl">
   Geen beperkingen</gmx:Anchor>
</otherConstraints>
Anchor, domein: ConditionsApplyingToAccessAndUse
<otherConstraints>
 <gmx:Anchor
  xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist
   /ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply">
   Geen condities voor toegang en gebruik
 </gmx:Anchor>
</otherConstraints>
Anchor, domein: LimitationsOnPublicAccess
<otherConstraints>
 <gmx:Anchor
  xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
   LimitationsOnPublicAccess/noLimitations">
   Geen beperkingen op publieke toegang
 </gmx:Anchor>
</otherConstraints>
String, domein: DataLicenties
<otherConstraints>
 <gco:CharacterString>
  https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl
 </gco:CharacterString>
</otherConstraints>
<otherConstraints>
 <gco:CharacterString>
  Geen beperkingen
 </gco:CharacterString>
</otherConstraints>

5.2.14 Gebruiksbeperkingen

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation[ISO 19139:2007]

Dit element bevat toepassingen waarvoor de dataset niet geschikt is.

Data type of Domein Voorbeeld
String Niet gebruiken voor navigatie

5.2.15 Ruimtelijk referentiesysteem

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel, het is voor INSPIRE interoperabele services verplicht om de coördinaat referentie systemen die de service ondersteunt op te nemen. Informatie over deze INSPIRE services is te vinden op de wiki "aan de slag met INSPIRE".  Het element bevat de Alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft. EPSG geeft deze code’s uit. Voor het RD wordt de code 28992 gehanteerd. Het referentiesysteem wordt met een URI die ook de code bevat opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992">RD
</gmx:Anchor>
String http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992

Toelichting

Naast het horizontaal ruimtelijk referentiesysteem kan ook het verticaal ruimtelijk referentiesysteem in de metadata worden opgeslagen, bijvoorbeeld NAP. Deze gegevens kan men in het optionele element Code verticaal referentiesysteem plaatsen.

De EPSG codes kunnen gevonden worden op de website http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0.

5.2.16 Omgrenzende rechthoek

identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel, het is verplicht als er een ruimtelijke dataset aan de service is gekoppeld. Dit element bevat de meest westelijke, oostelijke, noordelijke en zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de ontsloten data in de service weergegeven in lattitude en longitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden). De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84, zoals beschreven in iso19139. INSPIRE vereist minimaal 2 decimalen

Data type of Domein Voorbeeld
Decimal 52.50

Toelichting

De omgrenzende rechthoek is de kleinste extent die mogelijk is waarmee de dataset goed weergegeven wordt.

De klasse EX_GeographicBoundingBox bestaat uit vier elementen die de hoeken van de omgrenzende rechthoek in decimale graden beschrijft.

5.2.17 URL

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht indien de service publiek of met restricties toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt.

Voor een service bevat het element een accessPoint URL.

Voor bijvoorbeeld services waar een restrictieve toegang voor geldt kan dit element ook de URL naar de betaalservice, of de URL naar een applicatie die direct toegang geeft tot de service bevatten.

Het bevat een valide URL voor online toegang tot de service.

De URL wordt zodanig aangeboden, dat deze altijd direct een resultaat geeft, zonder dat deze bevraagd wordt. Hij mag geen HTTP 0, 400 of 5XX melding opleveren.

Data type of Domein Voorbeeld accessPoint
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Rijksmonumenten_nl.xml

Toelichting

Een accessPoint URL levert informatie over de service inclusief zijn endPoints. Dat kan bijvoorbeeld een capabilities of WSDL document zijn.

Een endPoint URL levert rechtstreeks een dataset in een specifiek mediatype.

5.2.18 Protocol

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/protocol[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een URL is opgegeven. Bijvoorbeeld naar een WMS of WFS.

Indien de URL een 'accessPoint' betreft, dient een waarde geselecteerd te worden uit de codelijst Protocol.

Indien de URL een 'endPoint' betreft dan dient een waarde geselecteerd te worden uit de codelijst media-types.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor, domein: Protocol
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengeospatial.org/standards/wms">
 OGC:WMS
</gmx:Anchor>
String, domein: Protocol OGC:WMS

Toelichting

Het element Protocol, is van belang voor het automatisch kunnen downloaden van de dataset en/of het benaderen van de service die deze dataset ontsluit. Het maakt gebruik van algemene codelijsten van servicetypes en media-types. Door data aan te bieden op basis van waardes uit deze codelijsten is de ontsluiting software onafhankelijk en daardoor breder toegankelijk.

5.2.19 Omschrijving

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/description[ISO 19139:2007]

Het bevat een verwijzing naar een waarde uit de codelijst OnLineDescription die het type URL beschrijft.

Indien verwezen wordt naar een URL die rechtstreeks een dataset in een specifiek mediatype oplevert dient de waarde endPoint gebruikt te worden. In andere gevallen de waarde accessPoint. De accessPoint URL levert informatie over de service inclusief zijn endPoints. Dat kan bijvoorbeeld een capabilities of WSDL document zijn of een webpagina waar data te downloaden is.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor, domein; OnLineDescriptionCode
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
  OnLineDescriptionCode/endPoint">
  endPoint
</gmx:Anchor>
String, domein: OnLineDescriptionCode endPoint

5.2.20 Service type

identificationInfo[1]/*/serviceType [CSW ISO Metadata AP]

Dit element bevat het type van de service.

De implementing rules van INSPIRE verplichten het gebruik van de waardes uit Annex B.3. Deze zijn in codelijst ServiceType opgenomen. Voor INSPIRE spatial data services dient de waarde "other" gekozen te worden.

Data type of Domein

Voorbeeld

Domein: SV_ServiceType

view

5.2.21 Gekoppelde bron

identificationInfo[1]/*/operatesOn [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er links naar de datasets waarop de service opereert beschikbaar zijn. Voor dataservices is het dus verplicht. Dit element geeft informatie (metadata) over de data die in de service beschikbaar wordt gesteld. Het attribuut xlink:href moet een URI bevatten naar het MD_DataIdentification deel in de XML van het metadata record van de dataset.

Data type of Domein

Voorbeeld

URI

http://example.com/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2& REQUEST=GetRecordById&ID=f9ee6623-cf4c-11e1-9105-0017085a97ab& OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ELEMENTSETNAME=full #MD_DataIdentification

5.2.22 Koppel Type

identificationInfo[1]/*/couplingType [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is verplicht volgens het amendement op ISO 19119. CouplingType definieert het type “koppeling” tussen een service instance en een dataset. De mogelijke waarden zijn vastgelegd in de codelijst CouplingType

Data type of Domein

Default waarde

Domein: SV_CouplingType

Loose

5.2.23 Connectie URL

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/connectPoint/*/linkage [CSW ISO Metadata AP]

Dit element beschrijft het netwerkadres van de service instance via het verplichte element linkage, uit de klasse CI_OnlineResource.

Dit element heeft hetzelfde doel als URL. Doordat ISO 19115 en ISO 19119 niet op dit punt met elkaar zijn afgestemd zijn hier twee verschillende metadata elementen (met dezelfde doelstelling) en verschillende encoding (ISO 19139 en CSW ISO Metadata AP) ontstaan. Neem hier het accessPoint van de service op als daarin de operaties en parameters zijn beschreven. Als deze daar geen onderdeel vanuitmaken dienen de operaties en parameters apart te worden beschreven. In dat geval wordt in dit element wordt dan het endPoint van de operatie opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld accessPoint
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Rijksmonumenten_nl.xml

5.2.24 Operatie naam

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/operationName [CSW ISO Metadata AP]

Dit element bevat de operaties die met deze service mogelijk zijn. Door het opnemen van protocol, kunnen de bijbehorende verplichte operaties (OperationName) en parameters (SV_Parameter) worden afgeleid. Deze attribuutwaarden kunnen als default door de applicatie worden toegevoegd. Dit geld ook voor INSPIRE netwerk services die conform een INSPIRE technische specificatie zijn. De mogelijke operaties hoeven niet apart beschreven te worden, in dit element wordt de operatie opgenomen waarmee het accessPoint aangeroepen wordt. Als operaties en parameters niet zijn opgenomen in het accessPoint worden ze voor INSPIRE geharmoniseerde services apart beschreven.

Data type of Domein

Voorbeeld

String

getCapabilities

5.2.25 DCP

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/DCP [CSW ISO Metadata AP]

Dit element bevat het Distributed Computing Platforms waarop de operatie is geïmplementeerd. INSPIRE gaat van de default waarde WebServices uit. Deze waarde is opgenomen in de codelijst DCP. De huidige attribuutwaarden worden verwijderd en ongeldig verklaard zie codelijst DCP.

Data type of Domein

Voorbeeld

Domein: DCPlist

WebServices

5.2.26 Parameter naam

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/parameters/SV_Parameter/name [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel, voor INSPIRE geharmoniseerde services is het verplicht als het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft. Het bevat de naam van de parameter zoals gebruikt door de service

Data type of Domein

Voorbeeld

string

BoreholeName

5.2.27 Parameter optionaliteit

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/parameters/SV_Parameter/optionality [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel, voor INSPIRE geharmoniseerde services is het verplicht als het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft. Het bevat de naam van de optionaliteit van de parameter zoals gebruikt door de service

Data type of Domein

Voorbeeld

string

Verplicht

5.2.28 Parameter herhaalbaarheid

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/parameters/SV_Parameter/repeatability [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel, voor INSPIRE geharmoniseerde services is het verplicht als het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft. Het bevat de naam van de oherhaalbaarheid van de parameter zoals gebruikt door de service

Data type of Domein

Voorbeeld

Boolean

true

5.2.29 Niveau kwaliteitsbeschrijving

dataQualityInfo/*/scope/*/level[ISO 19139:2007]

Dit element beschrijft het niveau waarop de kwaliteitsinformatie betrekking heeft. Dit niveau wordt gekozen uit codelijst Scope. Mogelijke niveau is: service. Dit niveau omvat de gehele beschreven bron en komt één keer voor.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: ScopeCode service

5.2.30 Niveau kwaliteitsbeschrijving naam

dataQualityInfo/*/scope/*/levelDescription/*/other[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de naam van het niveau waarop de kwaliteitsinformatie betrekking heeft. Voor INSPIRE moet dit de term service zijn in de taal van de metadata

Data type of Domein Voorbeeld
String INSPIRE View Service

5.2.31 Specificatie

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/specification/*/title[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Het bevat de titel van de specificatie of richtlijnen waar de service conform aan dient te zijn. Voor INSPIRE worden deze elementen meerdere keren opgenomen om conformiteit met de technische specificaties, de verordening en ook de categorie van de service aan te geven. Voor alle INSPIRE services wordt zowel de conformiteit met een verordening aangegeven als met een technische specificatie. Informatie over de INSPIRE services categorien is te vinden op de wiki "aan de slag met INSPIRE".

INSPIRE netwerk services

 • De verordening van netwerkservices, gebruik eventueel een anchor met de volgende URI http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
 • De technische specificatie, zoals Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services

INSPIRE spatial data service

 • De verordening van interoperabiliteit van data en services, gebruik eventueel een anchor met de volgende URI http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
 • De conformiteit met de categorie van de service
 • De technische specificatie

Gebruik voor de conformiteit van de categorie de waardes uit codelijst service categorie hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een anchor.

Daarnaast wordt hier voor INSPIRE spatial data services, aangegeven aan welke technische specificatie deze service voldoet, anders dan de INSPIRE view en download specificaties.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="https://inspire.ec.europa.eu/documents
  /technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1">
  Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services
</gmx:Anchor>
Anchor, domein: INSPIRE service categorie
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/
  metadata/2.0/sds-invocable">
  invocable
</gmx:Anchor>
String “ Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services”.

5.2.32 Specificatiedatum

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/specification/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Het bevat de datum van de specificatie of richtlijnen of informatie model waar de dataset conform aan dient te zijn. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2013-04-04

5.2.33 Specificatiedatum type

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/specification/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateType. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: DateTypeCode publication

5.2.34 Verklaring

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/explanation[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Het bevat de verklaring van de betekenis van de conformiteit.

Data type of Domein Voorbeeld
String De performance van deze service is minder dan de vereiste van INSPIRE

5.2.35 Conformiteit indicatie met de specificatie

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/pass[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. In dit element kan dan worden weergegeven of het wel of niet conform de INSPIRE specificatie is.

Data type of Domein Voorbeeld
Boolean TRUE

5.2.36 Criteria

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/nameOfMeasure[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele service is. Informatie over de INSPIRE service categorien is te vinden op de wiki "aan de slag met INSPIRE". Het element bevat de minimale kwaliteit van de service die word bepaald door de verantwoordelijke partij voor die service met een verwachtte geldigheid gedurende een langere periode. De kwaliteit van de service moet voor drie criteria worden opgenomen;

 • Beschikbaarheid, waarin de ondergrens van het geraamde percentage van de tijd die de dienst beschikbaar is op jaarbasis.
 • Performance, waarin de maximale respons tijd waarbinnen een typisch verzoek aan de service kan worden uitgevoerd in een normale situatie.
 • Capaciteit, waarin de ondergrens van het maximum aantal gelijktijdige verzoeken dat kan worden voltooid binnen de grenzen van de gedeclareerde performance.

Het element criteria, wordt opgenomen met een anchor, met waardes uit codelijst QualityOfServiceCriteria

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor; domein QualityOfServiceCriteriaCode
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
  QualityOfServiceCriteriaCode/availability">
  beschikbaarheid
</gmx:Anchor>

5.2.37 Criteria beschrijving

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/measureDescription[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele services is. Het bevat de beschrijving van de meetcriteria.

Data type of Domein Voorbeeld Beschikbaarheid
String Ondergrens van het percentage in tijd, dat de dienst naar verwachting jaarlijks beschikbaar

Voorbeeld Performance
String De maximale responstijd binnen welke een typisch verzoek naar de Ruimtelijke Gegevensdienst in een normale situatie kan worden uitgevoerd, door tenminste het eerste deel van de reactie terug te keren. De normale situatie vertegenwoordigt perioden buiten de piekbelasting. Het is ingesteld op 90% van de tijd.

Voorbeeld Capaciteit
String Ondergrens van het maximale aantal gelijktijdige verzoeken die binnen de grenzen van de aangegeven prestatie kunnen worden afgerond.

5.2.38 Criteria type waarde

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/result/DQ_QuantitativeResult/valueUnit[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele services is. Het bevat de meeteenheid waarmee de criteria is vastgelegd.

Data type of Domein Voorbeeld Beschikbaarheid
xsi:double urn:ogc:def:uom:OGC::percent

Voorbeeld Performance
xsi:double http://www.opengis.net/def/uom/SI/second

Voorbeeld Capaciteit
xsi:integer http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity

5.2.39 Criteria waarde

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/result/DQ_QuantitativeResult/value[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele services is. Het bevat de meetwaarde van het criteria.

Data type of Domein Voorbeeld
xsi:double 82

5.2.40 Metadata unieke identifier

fileIdentifier[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de unieke en persistente identifier voor de metadata file. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een betekenisloze identifier die wereldwijd uniek is zoals de Universal Unique Identifier. De identifier bevat geen hoofdletters of accolades.

Data type of Domein Voorbeeld
String 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

5.2.41 Metadatadatum

dateStamp[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de datum waarop de metadata gemaakt of gewijzigd is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2008-02-25

5.2.42 Taal van de metadata

Language[ISO 19139:2007]

In dit element wordt vastgelegd in welke taal de metadata is beschreven. Het bevat de code van de taal waarin de tekst in de metadata is opgenomen. Gebruik hiervoor alleen de drie-letter codes van 639-2/B (bibliographic codes), zoals gedefinieerd op iso639-2. De code voor Nederlands is dut. Over het algemeen is dut de default waarde.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: ISO 639-2 dut

5.2.43 Hiërarchieniveau

hierarchyLevel[ISO 19139:2007]

Het element geeft aan waarop de metadata betrekking heeft, in dit geval service. Dit niveau wordt gekozen uit codelijst Scope. Mogelijke niveau is: service

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: ScopeCode service

5.2.44 Hiërarchieniveau naam

hierarchyLevelName[ISO 19139:2007]

Dit element is verplicht als Hiërarchieniveau een service is. Voor INSPIRE moet dit de term service zijn in de taal van de metadata

Data type of Domein Voorbeeld
String Service

5.2.45 Verantwoordelijke organisatie metadata

contact/*/organisationName[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de naam van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie.html. Dit element bij voorkeur invullen als een gmx:Anchor, waarbij het href attribuut verwijst naar een URI die de organisatie beschrijft.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor
 xlink:href="https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie">
 Nederlandse organisatie voor toegepast-
 natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
</Anchor>
String Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

5.2.46 Verantwoordelijke organisatie metadata rol

contact/*/role[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de rol van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. INSPIRE vereist pointOfContact. Voor de rol van de organisatie wordt Codelijst Role gehanteerd.

Data type of Domein Voorbeeld
Domein: RoleCode pointOfContact

5.2.47 Verantwoordelijke organisatie metadata e mail

contact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het e-mail adres van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres.

Data type of Domein Voorbeeld
String geo-info@organisatienaam.nl

5.2.48 Metadata standaard naam

metadataStandardName[ISO 19139:2007]

Dit element is nodig om uitbreidingen op profielen te duiden. Dit element bevat de naam van de standaard.

Data type of Domein Voorbeeld
String ISO 19119

5.2.49 Metadatastandaard versie

metadataStandardVersion[ISO 19139:2007]

Dit element is nodig om uitbreidingen of verdere beperkingen op standaarden aan te geven. Dit element bevat de versie (de volledige naam van het profiel) van de metadatastandaard die wordt gebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
String Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services 2.0.0

6. Optionele elementen

Naast de verplichte elementen heeft dit metadata profiel tevens een optionele set. Het betreft niet de volledige ISO 19119 set. Als men meer metadata wil vastleggen dan mogelijk met de verplichte elementen, dan dient men bij voorkeur de benodigde elementen uit deze optionele set te kiezen. Hierdoor blijft interoperabiliteit beter behouden.

Naast onderstaande specifieke service elementen kunnen ook elementen uit het dataset profiel worden gebruikt, met uitzondering van ruimtelijk schema, resolutie, taal van de bron, karakterset van de bron, onderwerp, aanvullende informatie.

Metadata naam Nederlandse metadata-element naam Definitie
coupledResource

  identifier Identificatie Identificatie van de gekoppelde dataset
  operationName Operatie naam Naam van de operatie
  scopedName Naam binnen scope De laag nam of featuretype naam
distribution

  function Functie Functie van de online resource
parameter

  direction Richting Of het een input, output of beide betreft
  description Omschrijving Omschrijving van de rol van de parameter

A. Codelijsten

Deze bijlage bevat de codelijsten die van toepassing zijn in het Nederlandse metadata profiel op ISO 19119 voor services. In de door ISO 19139 voorgestelde codelijsten worden concepten geïdentificeerd aan de hand van drie XML-attributen die gerelateerd zijn aan de codelijst en het concept daarin. De drie attributen zijn:


A.1 Codelijst CouplingType

SV_CouplingType[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
loose Een service instance die niet gekoppeld is met een specifieke dataset of dataset serie. Looselycoupled services zouden een associatie kunnen hebben met een datatype door de serviceType definitie. Metadata voor data wordt niet geleverd in de service metadata.
mixed Een service instance die gekoppeld is met een specifieke dataset of dataset serie. Service metadata dienen zowel de service als geografische dataset te beschrijven (door middel van ISO 19115). Daarnaast kan deze service instance ook gebruikt worden met externe data (data die niet wordt beschreven door de operatesOn klasse).
tight Een service instance die gekoppeld is met een specifieke dataset of dataset serie. Service metadata dienen zowel de service als geografische dataset te beschrijven (door middel van ISO 19115).

A.2 Codelijst DCP

SV_DCPlist[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
XML
CORBA
JAVA
COM
SQL
WebServices

A.3 Codelijst DateType

CI_DateTypeCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
creation Datum waarop de dataset of dataset serie is gecreëerd.
publication Publicatie datum waarop de dataset of dataset serie is gepubliceerd.
revision Datum waarop de dataset of dataset serie is gecontroleerd, verbeterd of is gewijzigd.

A.4 Codelijst OnLineFunction

CI_OnLineFunctionCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
download Online instructies voor het overbrengen van gegevens van een opslagapparaat of systeem naar een ander
information Online informatie over de bron
offlineAccess Online instructies voor het verkrijgen van de bron van de provider
order Online bestelproces voor het verkrijgen van de bron
search Online zoekinterface voor het zoeken naar informatie over de bron

A.5 Codelijst Role

CI_RoleCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
resourceProvider Partij die de data verstrekt.
custodian Partij verantwoordelijk voor het beheer van de data.
owner Partij die eigenaar is van de data.
user Partij die de data gebruikt.
distributor Partij die de data verstrekt.
originator Partij die de data heeft gecreëerd
pointOfContact Partij die optreedt als contactpunt voor uitwisselen van kennis of verstrekking van de data.
principalInvestigator Partij die betrokken was bij de uitvoering van onderzoek.
processor Partij die de data heeft bewerkt, zodanig dat de data is gewijzigd.
publisher Partij die de data publiceert.
author Partij die auteur is van de data.

A.6 Codelijst Classification

MD_ClassificationCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
unclassified Beschikbaar voor algemene ontsluiting.
restricted Niet toegankelijk.
confidential Vertrouwelijke informatie.
secret Niet toegankelijk, behalve een geselecteerde groep personen.
topSecret Hoogste geheimhouding verplicht.

A.7 Codelijst Restriction

MD_RestrictionCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
copyright Exclusief recht voor publicatie, productie, of verkoop van rechten op een literair, theater, muzikaal of artistiek werk, of op het gebruik van een commerciële druk of label, toegekend bij wet voor een specifieke periode of tijd aan een auteur, componist, artiest of distributeur.
patent Overheid heeft een exclusief recht toegekend om een uitvinding te maken, verkopen, gebruiken of in licentie uit te geven.
patentPending Geproduceerde of verkochte informatie wachtend op een patent.
trademark Een naam, symbool of ander object om een product te identificeren, wat officieel geregistreerd is en gebruik wettelijk voorbehouden is aan de eigenaar of fabrikant.
license Formele toestemming of iets te doen.
intellectualPropertyRights Recht op een financieel voordeel van en controle hebben op de distributie een niet tastbaar eigendom wat het resultaat is van creativiteit.
restricted Verbod op distributie en gebruik.
otherRestrictions Restrictie niet opgenomen in lijst.

A.8 Codelijst Scope

MD_ScopeCode[ISO 19139:2007]

Waarde Beschrijving
service Informatie heeft betrekking op de service.

A.9 Codelijst SpatialDataServiceType

SpatialDataServiceType[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/discovery
discovery OGC:CSW; Web Catalog service
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view
view OGC:WMS;Web Map service of OGC:WMTS; Web Mapping Tiling Service
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/download
download OGC:WFS; Web Feature Service of OGC:WCS; Web Coverage Service of OGC:SOS; Sensor Observation Service of INSPIRE Atom; Atom Service Feed
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/transformation
transformation OGC:WCTS; Web Coordinate Transformation Service
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/SpatialDataServiceType/other
other Alle spatial data services die geen INSPIRE netwerk service zijn

A.10 Codelijst classificatie van ruimtelijke data services

SpatialDataServiceCategory[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanInteractionService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanCatalogueViewer
humanCatalogueViewer Klantendienst die de interactie mogelijk maakt tussen gebruiker en catalogus, waardoor metagegevens over geografische gegevens of diensten kunnen worden opgezocht, geraadpleegd en beheerd.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanGeographicViewer
humanGeographicViewer Klantendienst waarmee een gebruiker één of meer verzamelingen of verslagen kan bekijken.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanGeographicSpreadsheetViewer
humanGeographicSpreadsheetViewer Klantendienst die de interactie mogelijk maakt tussen gebruiker en gegevensobjecten en waarmee de gebruiker berekeningen kan vragen als bij een rekenspreadsheet, maar uitgebreid tot geografische gegevens. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanServiceEditor
humanServiceEditor Klantendienst waarmee de gebruiker de geografische verwerkingsdiensten kan beheren.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanChainDefinitionEditor
humanChainDefinitionEditor Maakt de interactie mogelijk tussen de gebruiker en een ketendefinitiedienst.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanWorkflowEnactmentManager
humanWorkflowEnactmentManager Maakt de interactie mogelijk tussen de gebruiker en de workflowmanager.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanGeographicFeatureEditor
humanGeographicFeatureEditor Geografische viewer die de interactie tussen gebruiker en objectgegevens mogelijk maakt. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanGeographicSymbolEditor
humanGeographicSymbolEditor Klantendienst waarmee de gebruiker symboolbibliotheken kan selecteren en beheren.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanFeatureGeneralizationEditor
humanFeatureGeneralizationEditor Klantendienst waarmee de gebruiker de cartografische kenmerken van een object of objectverzameling kan wijzigen door de visualisatie te vereenvoudigen, zonder dat de kernelementen verloren gaan — het ruimtelijke equivalent van vereenvoudiging. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
humanGeographicDataStructureViewer
humanGeographicDataStructureViewer Klantendienst die de gebruiker toegang biedt tot een deel van een gegevensreeks, om de interne structuur ervan te raadplegen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoManagementService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoFeatureAccessService
infoFeatureAccessService Klantendienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met geografische objecten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoMapAccessService
infoMapAccessService Dienst die de klant toegang biedt tot weergaven van geografische gegevens, met name afbeeldingen. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
infoCoverageAccessService
infoCoverageAccessService Klantendienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met rastergegevens.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoSensorDescriptionService
infoSensorDescriptionService Dienst die zorgt voor een omschrijving van een rastergegevenssensor, inclusief plaats en oriëntatie van de sensor, alsook de geometrische, dynamische en radiometrische kenmerken van de sensor met het oog op de verwerking van geografische gegevens. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoProductAccessService
infoProductAccessService Dienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met geografische producten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoFeatureTypeService
infoFeatureTypeService Dienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met definities van objecteigenschappen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoCatalogueService
infoCatalogueService Dienst voor het opzoeken van en het beheer van metagegevens in een geheugen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoRegistryService
infoRegistryService Dienst die toegang biedt tot een geheugen van metagegevens over types.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoGazetteerService
infoGazetteerService Dienst die toegang biedt tot een directory met reële fenomenen die informatie over de positie bevatten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
infoOrderHandlingService
infoOrderHandlingService Dienst waarmee de klant producten kan bestellen bij een leverancier.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
infoStandingOrderService
infoStandingOrderService Besteldienst waarmee een klant kan verzoeken dat een product over een geografisch gebied wordt verspreid zodra het beschikbaar wordt.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
taskManagementService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
chainDefinitionService
chainDefinitionService Dienst die de workflow bepaalt en klaarmaakt voor uitvoering door de dienst workflowuitvoering.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
workflowEnactmentService
workflowEnactmentService De dienst workflowuitvoering interpreteert de workflow en controleert de concretisering van diensten en de opeenvolging van activiteiten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
subscriptionService
subscriptionService Dienst waarmee klanten zich kunnen registreren om informatie over evenementen te krijgen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialProcessingService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialCoordinateConversionService
spatialCoordinateConversionService Dienst om coördinaten om te zetten van één coördinatensysteem naar een ander coördinatensysteem dat betrekking heeft op hetzelfde gegeven.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialCoordinate
TransformationService
spatialCoordinate
TransformationService
Dienst om coördinaten van een op een bepaald gegeven gebaseerd coördinatensysteem om te zetten naar een ander coördinatensysteem dat betrekking heeft op een ander gegeven.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
spatialCoverageVector
ConversionService
spatialCoverageVector
ConversionService
Dienst om de ruimtelijke weergave te veranderen, van een rasterschema in een vectorschema of omgekeerd.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialImageCoordinate
ConversionService
spatialImageCoordinate
ConversionService
Dienst voor de transformatie of conversie van coördinaten om het coördinatensysteem voor een afbeelding te wijzigen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialRectificationService
spatialRectificationService Dienst voor de omzetting van een afbeelding in een verticale parallelle projectie en dus een constante schaal.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
spatialOrthorectificationService
spatialOrthorectificationService Rectificatiedienst voor de correctie van kantelingen en verschuivingen van afbeeldingen door verhogingen in het terrein.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
spatialSensorGeometry
ModelAdjustmentService
spatialSensorGeometry
ModelAdjustmentService
Dienst om de geometriemodellen van sensoren aan te passen zodat de afbeelding beter overeenstemt met andere beelden en/of bekende locaties.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialImageGeometry
ModelConversionService
spatialImageGeometry
ModelConversionService
Dienst om de geometriemodellen van sensoren om te zetten naar een ander maar equivalent geometriemodel.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialSubsettingService
spatialSubsettingService Dienst om gegevens op te halen uit een bepaald artikel in een doorlopend ruimtelijk gebied, hetzij aan de hand van de geografische plaats, hetzij via rastercoördinaten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialSamplingService
spatialSamplingService Dienst om gegevens op te halen uit een bepaald artikel aan de hand van een consistent schema, hetzij aan de hand van de geografische plaats, hetzij via rastercoördinaten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialTilingChangeService
spatialTilingChangeService Dienst om de rastering van geografische gegevens te veranderen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialDimensionMeasurementService
spatialDimensionMeasurementService Dienst om de afmetingen te berekenen van in afbeeldingen zichtbare objecten of andere geografische gegevens.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialFeatureManipulationService
spatialFeatureManipulationService Indeling van objecten bij een ander object, afbeelding of een andere verzameling gegevens of coördinaten; correctie van relatieve verschuivingen, rotatieverschillen, schaalverschillen en perspectiefverschillen; controle van de topologische consistentie van de objecten in de objectverzameling met de topologieregels van de objectverzameling; identificatie en/of correctie van aan het licht gebrachte inconsistenties.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialFeatureMatchingService
spatialFeatureMatchingService Dienst die bepaalt welke objecten en onderdelen van objecten uit verschillende gegevensbronnen dezelfde reële entiteit vertegenwoordigen, bv. zijdeaansluiting en beperkte samensmelting.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialFeatureGeneralizationService
spatialFeatureGeneralizationService Dienst om de ruimtelijke variatie in een objectverzameling te beperken om de communicatie efficiënter te maken door de ongewenste gevolgen van gegevensreductie tegen te gaan.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialRouteDeterminationService
spatialRouteDeterminationService Dienst om de optimale weg tussen twee specifieke punten te bepalen, gebaseerd op de in de objectverzameling opgenomen inputparameters en eigenschappen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialPositioningService
spatialPositioningService Door een positiebepalend apparaat verleende dienst om positie-informatie te verkrijgen, te gebruiken en ondubbelzinnig te interpreteren, en na te gaan of de resultaten voldoen aan de gebruiksvereisten. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
spatialProximityAnalysisService
spatialProximityAnalysisService Via deze dienst wordt voor een bepaalde positie of geografisch object gezocht naar alle objecten met bepaalde kenmerken die zich binnen een door de gebruiker ingegeven afstand van de positie of het object bevinden.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicProcessingService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicGoparameter
CalculationService
thematicGoparameter
CalculationService
Dienst om applicatiegerichte resultaten te berekenen, die niet uit de ruwe gegevens zelf kunnen worden afgeleid.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicClassificationService
thematicClassificationService Dienst om gebieden van geografische gegevens te classificeren aan de hand van thematische kenmerken.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
thematicFeatureGeneralizationService
thematicFeatureGeneralizationService Dienst om soorten objecten in een objectverzameling te generaliseren om de communicatie efficiënter te maken door de ongewenste gevolgen van gegevensreductie tegen te gaan.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
thematicSubsettingService
thematicSubsettingService Dienst om gegevens uit een artikel op te halen op basis van parameterwaarden.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicSpatialCountingService
thematicSpatialCountingService Dienst om geografische objecten te tellen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
thematicChangeDetectionService
thematicChangeDetectionService Dienst om verschillen op te sporen tussen twee verzamelingen gegevens die op verschillende tijdstippen op hetzelfde geografische gebied betrekking hebben.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory
thematicGeographicInformation
ExtractionService
thematicGeographicInformation
ExtractionService
Diensten ter ondersteuning van de ophaling van object- en terreininformatie uit satellietbeelden en gescande afbeeldingen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicImageProcessingService
thematicImageProcessingService Dienst om de waarden van thematische kenmerken van een afbeelding te veranderen aan de hand van een wiskundige functie.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicReducedResolution
GenerationService
thematicReducedResolution
GenerationService
Dienst om de resolutie van een afbeelding te verminderen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicImageManipulationService
thematicImageManipulationService Diensten voor het bewerken van gegevenswaarden in afbeeldingen: de kleur- en contrastwaarden veranderen, diverse filters toepassen, de afbeeldingsresolutie bewerken, ruisverwijdering, „striping”, systematische radiometrische correcties, atmosferische demping, verandering van de lichtsterkte enz.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicImageUnderstandingService
thematicImageUnderstandingService Diensten voor de automatische opsporing van beeldveranderingen, differentiatie van geregistreerde beelden, analyse en weergave van de betekenis van verschillen en differentiatie op grond van gebied en model.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicImageSynthesisService
thematicImageSynthesisService Diensten voor het creëren of omzetten van beelden aan de hand van ruimtelijke computermodellen, perspectieftransformaties en manipulatie van de beeldkenmerken, om de zichtbaarheid te verbeteren, de resolutie te verscherpen en/of de effecten van wolken of nevel te verminderen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicMultibandImage
ManipulationService
thematicMultibandImage
ManipulationService
Diensten die een beeld wijzigen aan de hand van de diverse banden van de afbeelding.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicObjectDetectionService
thematicObjectDetectionService Dienst om reële voorwerpen in een beeld op te sporen. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicGeoparsingService
thematicGeoparsingService Dienst om tekstdocumenten te doorzoeken naar plaatsverwijzingen, zoals plaatsnamen, adressen, postcodes enz., ter voorbereiding van een dienst geografische codering.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
thematicGeocodingService
thematicGeocodingService Dienst om de toename van plaatsverwijzingen met geografische coördinaten of een andere ruimtelijke verwijzing te bevorderen
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
temporalProcessingService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
temporalReferenceSystem
TransformationService
temporalReferenceSystem
TransformationService
Dienst om de waarden van tijdsaanduidingen te wijzigen van één tijdsreferentiesysteem naar een ander.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
temporalSubsettingService
temporalSubsettingService Dienst om gegevens uit een artikel op te halen in een ononderbroken interval, gebaseerd op temporele positiewaarden.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
temporalSamplingService
temporalSamplingService Dienst om gegevens uit een artikel op te halen aan de hand van een consistent schema, gebaseerd op temporele positiewaarden.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
temporalProximityAnalysisService
temporalProximityAnalysisService Via deze dienst wordt voor een bepaalde tijdsinterval of gebeurtenis gezocht naar alle objecten met bepaalde kenmerken die zich binnen een door de gebruiker ingegeven interval bevinden van de interval of het object.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
metadataProcessingService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
metadataStatistical
CalculationService
metadataStatistical
CalculationService
Dienst om de statistieken van een gegevensverzameling te berekenen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
metadataGeographic
AnnotationService
metadataGeographic
AnnotationService
Diensten om aanvullende informatie toe te voegen aan een afbeelding of een object in een objectverzameling.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comService


http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comEncodingService
comEncodingService Dienst die zorgt voor de implementatie van coderingsregels en voor een interface voor versleuteling en ontsleuteling
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comTransferService
comTransferService Dienst die zorgt voor de implementatie van één of meer overdrachtprotocollen, waardoor gegevens kunnen worden overgedragen tussen verspreide informatiesystemen via offline- of onlinecommunicatie.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comGeographicCompressionService
comGeographicCompressionService Dienst om de ruimtelijke onderdelen van een objectverzameling te comprimeren en te decomprimeren.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comGeographicFormat
ConversionService
comGeographicFormat
ConversionService
Dienst voor de conversie van een bepaald geografisch gegevensformaat naar een ander.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comMessagingService
comMessagingService Dienst waardoor meerdere gebruikers gelijktijdig objectverzamelingen kunnen bekijken, becommentariëren en een verzoek tot bewerking van de objectverzamelingen kunnen indienen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory/
comRemoteFileAnd
ExecutableManagement
comRemoteFileAnd
ExecutableManagement
Dienst die toegang biedt tot de extern opgeslagen geografische kenmerken, als waren die gegevens lokaal opgeslagen

A.11 Codelijst serviceCategorie

serviceCategorie[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-invocable invocable Aanroepbare datadienst
http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-interoperable interoperable Interoperabele datadienst
http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-harmonised harmonised Geharmoniseerde datadienst

A.12 Codelijst QualityOfServiceCriteria

QualityOfServiceCriteria[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
QualityOfServiceCriteria/availability
availability Het beschrijft het percentage tijd dat de dienst beschikbaar is.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
QualityOfServiceCriteria/performance
performance Het beschrijft hoe snel een aanvraag naar de ruimtelijke datadienst kan worden afgerond.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
QualityOfServiceCriteria/capacity
capacity Het beschrijft het maximale aantal gelijktijdige verzoeken die met de aangegeven prestatie kunnen worden afgerond.

A.13 Codelijst OnLineDescription

OnLineDescriptionCode[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
OnLineDescriptionCode/accessPoint
accessPoint Een internetadres dat een gedetailleerde beschrijving van een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens bevat, met inbegrip van een lijst van eindpunten waarmee hij kan worden uitgevoerd
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
OnLineDescriptionCode/endPoint
endPoint Een internetadres dat wordt gebruikt om een door een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens aangeboden operatie rechtstreeks aan te roepen

A.14 Codelijst ConditionsApplyingToAccessAndUse

ConditionsApplyingToAccessAndUse[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
conditionsUnknown Condities zijn onbekend
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
noConditionsApply Er zijn geen condities voor toegang en gebruik

A.15 Codelijst LimitationsOnPublicAccess

LimitationsOnPublicAccess[INSPIRE metadata codelijst register]

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
noLimitations
noLimitations Geen beperkingen voor publieke toegang
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1a
INSPIRE_Directive_Article13_1a Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet is voorzien
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1b
INSPIRE_Directive_Article13_1b Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1c
INSPIRE_Directive_Article13_1c Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1d
INSPIRE_Directive_Article13_1d Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid in de nationale of de communautaire wetgeving geboden wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1e
INSPIRE_Directive_Article13_1e Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van intellectuele-eigendomsrechten
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1f
INSPIRE_Directive_Article13_1f Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of -dossiers met betrekking tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien in het nationaal of het Gemeenschapsrecht
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1g
INSPIRE_Directive_Article13_1g Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de belangen of de bescherming van diegene die de verzochte informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken informatie wordt vrijgegeven
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
LimitationsOnPublicAccess/
INSPIRE_Directive_Article13_1h
INSPIRE_Directive_Article13_1h Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft, zoals de habitat van zeldzame soorten

A.16 Codelijst Taal

ISO639-2/B[ISO 639-2]

Gebruik hiervoor alleen de drie letter codes van ISO639-2/B, zoals gedefinieerd op http://www.loc.gov/standards/iso639-2/. De codes voor de 23 officiële EU talen zijn:

Bulgarian - bul Italian - ita
Czech - cze Latvian - lav
Danish - dan Lithuanian - lit
Dutch - dut Maltese - mlt
English - eng Polish - pol
Estonian - est Portugese - por
Finnish - fin Romanian - rum
French - fre Slovak - slo
German - ger Slovenian - slv
Greek - gre Spanish - spa
Hungarian - hun Swedish - swe
Irish - gle  

A.17 Codelijst Protocol

Protocol[INSPIRE metadata codelijst register]

De codelijst is een extentie van de INSPIRE codelijst

URI Waarde Beschrijving
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/csw OGC:CSW Web Catalog service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms OGC:WMS Web Map service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wmts OGC:WMTS Web Map Tile Service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wfs OGC:WFS Web Feature Service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wcs OGC:WCS Web Coverage Service
http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/sos OGC:SOS Sensor Observation Service
https://tools.ietf.org/html/rfc4287 INSPIRE Atom Atom Service Feed
http://www.opengis.net/def/interface/ogcapi-features OGC:API features OGC API features
http://www.opengeospatial.org/standards/ols of http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/ols OGC:OLS OpenLS Service
http://www.opengeospatial.org/standards/sensorthings OGC:SensorThings SensorThings API
https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ W3C:SPARQL SPARQL Query Language for RDF
https://www.oasis-open.org/committees/odata OASIS:OData Open data protocol
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/ OAS Open API Specification
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/#Property:resource_landing_page landingpage Een webpagina die toegang geeft tot de dataset of overige informatie bevat

A.18 Codelijst MediaType

Media Types[IANA]

De codelijst is een subset van geregistreerde media types bij www.iana.org en INSPIRE

URI Waarde Beschrijving
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml gml Geography Markup Language
http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml kml Keyhole Markup Language
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geo+json geojson Vector data geencodeerd in JSON
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geopackage+sqlite3 x-sqlite3 SQLite encoding used in GeoPackage and MB-tiles
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/json json Javascript object notation
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/ld+json json-ld RDF geencodeerd in JSON
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml rdf-xml RDF geencodeerd in XML
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml xml Extensible Markup Language
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip zip Bestands archief
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/png png Portable Network Graphics
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/gif gif Graphics Interchange Format
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jp2 jp2 JPEG 2000
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff tiff TIFF
https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv csv Komma gescheiden waarden
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.mapbox-vector-tile
mapbox-vector-tile Encoding voor mapbox vector tiles

A.19 Codelijst DataLicentie

CC licenses[Creative Commons]

URI Waarde Beschrijving
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/*/deed.nl Open data (publiek) Geen beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/*/deed.nl Open data (CCO) Geen beperkingen
http://creativecommons.org/licenses/by/*/deed.nl Open data (CC-BY) Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-sa) Gelijk Delen, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc) Niet Commercieel, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc-sa) Niet Commercieel, Gelijk Delen, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nd) Geen Afgeleide Werken, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc-nd) Niet Commercieel, Geen Afgeleide Werken, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
Verwijzing naar een geldige URL van de licentie Gebruiksvoorwaarden Geogedeeld Geo Gedeeld licentie

Vervang * door het versienummer

B. Verantwoording metadata elementen

In deze tabel is de relatie naar de INSPIRE elementen gelegd door de verwijzing naar de paragraaf waarin het element beschreven wordt. Ook is aangegeven welke elementen in deze en in de vorige versie van het Nederlandse profiel verplicht zijn.

Metadata element Optionaliteit NL profiel 1.2 Optioneliteit NL profiel 2.0 INSPIRE referentie
Informatie over de bron
Titel van de bron V V 2.3.1
Datum van de bron
    Datum van de bron V V 2.3.4
    Datumtype van de bron V V 2.3.4
Samenvatting V V 2.3.2 /4.1.2.1
Verantwoordelijke organisatie bron
    Organisatie V V 2.3.3/4.4.2.2
    E-mail V V 2.3.3
    Rol V V 2.3.3/4.4.2.2
Trefwoorden
Trefwoord V V 2.3.5/4.1.2.2
Thesaurus
    Titel C C 2.3.5
    Datum C C 2.3.5
    Datum type C C 2.3.5
Beperkingen
Juridische toegangsrestricties V V 2.3.6/2.3.7/4.4.2.1
    Overige beperkingen C 2.3.6/2.3.7
Veiligheidsrestricties O
Gebruiksbeperkingen V V
Ruimtelijke informatie bron
Ruimtelijk referentiesysteem O C 4.4.1.1
Omgrenzende rechthoek C C 2.3.8
Distributie
    URL C C 4.1.3.1/4.3.2.1
    Protocol C C
    Omschrijving O C 4.3.2.1
Service informatie
Service type V V 4.1.2.3/4.2.1.1/4.3.1.1
Gekoppelde bron C C 4.1.2.4
Koppel type V V
    Connectie URL V V 4.1.3.1/4.5.1.1
    Operatie naam V V 4.5.1.1
    DCP V V
Parameter
    Parameter naam O C 4.5.1.1
    Parameter optionaliteit O C 4.5.1.1
    Parameter herhaalbaarheid O C 4.5.1.1
Kwaliteits informatie
Niveau kwaliteitsbeschrijving V V 4.1.4.1
Niveau kwaliteitsbeschrijving naam - V 4.1.4.1
Conformiteit
    Specificatie C C 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
     Specificatiedatum C C 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
    Specificatiedatum type C C 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
    Verklaring C C 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
     Conformiteit indicatie met een specificatie C C 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
Service kwaliteit
    Criteria O C 4.4.3.1
    Criteria beschrijving O C 4.4.3.1
    Criteria type waarde O C 4.4.3.1
    Criteria waarde O C 4.4.3.1
Informatie over de metadata
Metadata unieke identifier V V 2.2.1
Metadata datum V V 2.2.4
Taal van de metadata V V 2.2.2
Hiërarchieniveau V V 4.1.1.1
Hiërarchieniveau naam - V 4.1.1.1
Verantwoordelijke organisatie metadata
     Organisatie V V 2.2.3
    E-mail V V 2.2.3
    Rol V V 2.2.3
Metadata standaard
    Naam V V
    Versie V V

C. UML klasse diagram ISO 19119:2005 FDAM 1

image004
Figuur 2 UML klasse diagram ISO 19119:2005 FDAM 1

D. Koppeling vanuit metadata met data en service

image005
Figuur 3 Koppeling vanuit metadata met data en service.

E. Referenties

E.1 Normatieve referenties

[Creative-Commons]
Creative_Commons. Creative Commons. URL: https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
[CSW2APISO]
OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile. Open Geospatial Consortium. URL: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=21460
[IANA-MediaTypes]
IANA mediatypes register. IANA. URL: https://www.iana.org/assignments/media-types/
[INSPIRE-19115-19119]
INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119. Drafting Team Metadata and European Commission Joint Research Centre. European Commission Joint Research Centre. 26 oktober 2007. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf
[INSPIRE-2008]
Implementing Rules for Metadata. European Commission Joint Research Centre. 3 December 2008. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R1205
[INSPIRE-2010]
Implementing Rules for interoperability of spatial data sets and services, met amendementen uit 2011, 2013 en 2014.. . European commission. February 6, 2011. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230
[INSPIRE-2017]
Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007. European Commission Joint Research Centre. 2017-03-02. URL: http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139/2.0.1
[INSPIRE-register]
INSPIRE metadata codelijst register. European Commission Joint Research Centre. URL: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist
[INSPIRE1312-2014]
Regulation on interoperability of spatial data services. European commission. 10 december 2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.354.01.0008.01.ENG
[ISO1064-2014]
Hexalobular internal driving feature for bolts and screws. International Organization for Standardization. 2014-10. URL: https://www.iso.org/standard/63207.html
[ISO19101-2002]
ISO 19101:2002 Geographic information -- Reference model. International Organization for Standardization. Juli 2002. URL: https://www.iso.org/standard/26002.html
[ISO19108-2005]
Geographic information -- Rules for application schema. International Organization for Standardization. 2005-06. URL: https://www.iso.org/standard/39891.html
[ISO19115-2003]
ISO 19115:2003 Geographic information -- Metadata. International Organization for Standardization. Mei 2003. URL: https://www.iso.org/standard/26020.html
[ISO19115-2005]
ISO 19115:2003 Geographic information -- Metadata. International Organization for Standardization. Mei 2003. URL: https://www.iso.org/standard/26020.html
[ISO19115-2008]
ISO19115:2005/AC:2008 Geographic information – Metadata, Technical Corrigendum 1. International Organization for Standardization. 2008. URL: https://www.iso.org/standard/26020.html
[ISO19119]
Geographic information -- Services. International Organization for Standardization. 2005-02. URL: https://www.iso.org/standard/39890.html
[ISO19128]
Geographic information -- Web map server interface. International Organization for Standardization. 2005-12. URL: https://www.iso.org/standard/32546.html
[ISO19136-2007]
ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML). International Organization for Standardization. September 2007. URL: https://www.iso.org/standard/32554.html
[ISO19139-2007]
ISO/TS 19139:2007 Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation. . International Organization for Standardization. April 2007. URL: https://www.iso.org/standard/32557.html
[ISO639-2]
Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code. International Organization for Standardization. 1998-10. URL: https://www.iso.org/standard/4767.html
[ISO8601-2004]
Data elements and interchange formats -- Information interchange -- Representation of dates and times. International Organization for Standardization. 2004-12. URL: https://www.iso.org/standard/40874.html
[ISOTC46]
Information and documentation. International Organization for Standardization. 1947. URL: https://www.iso.org/committee/48750.html