IMKL - Objectcatalogus - versie 2.0

Geonovum Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/kl/def-st-imkl-oc-20210715/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/kl/imkl-oc/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/kl/vv-st-imkl-oc-20201110/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/imkl2015-review/IMKL2.x/1-dataspecificatie
Redacteur:
Paul Janssen
Auteurs:
Herman van den Berg, Kadaster
Paul Janssen, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/imkl2015-review
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Dit document beschrijft de inhoud van de IMKL Objectcatalogus en is onderdeel van Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL).

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. De programmaraad van Geonovum heeft deze standaard goedgekeurd.

1. Inleiding

Dit document bevat alle objecttypen, hun attributen en relaties, waardelijsten die in IMKL voorkomen. Voor de waardelijsten geldt dat de in de lijsten voorkomende waarden in een apart excel en RDF document zijn gepubliceerd. Alle informatie-elementen zijn voorzien van een definitie en eventueel een toelichting. Het document is daarmee een normatief onderdeel van de dataspecificatie IMKL.

De informatie-elementen zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

2. Objectcatalogus – metagegevens

Objectcatalogus metagegevens:
Naam van object catalogus IMKL
Scope IMKL
Versienummer IMKL versie 2.0
Versiedatum 2021-07-15
Herkomst Definities Dataspecificatie IMKL

3. Overzicht

Typen gedefinieerd in de objectcatalogus:

Type Package Stereotypes
AanduidingEisVoorzorgsmaatregel IMKL «featureType»
AanvraagSoortContact IMKL «dataType»
AanvraagSoortValue IMKL «codeList»
Aanvrager IMKL «dataType»
Achtergrondkaart IMKL «dataType»
AchtergrondkaartSoortValue IMKL «codeList»
Adres IMKL «dataType»
Annotatie IMKL «featureType»
AnnotatieTypeValue IMKL «codeList»
Appurtenance IMKL «featureType»
Beheerder IMKL «featureType»
Belang IMKL «featureType»
BelangGeneriek IMKL «featureType»
Belanghebbende IMKL «featureType»
BestandMediaTypeValue IMKL «codeList»
Bijlage IMKL «featureType»
BijlageTypeValue IMKL «codeList»
BuisleidingTypeValue IMKL «codeList»
BuisSpecifiek IMKL «featureType»
ConditionOfFacilityIMKLValue IMKL «codeList»
Contact IMKL «dataType»
ContainerLeidingelement IMKL «featureType»
Diepte IMKL «featureType»
DiepteAangrijpingspuntValue IMKL «codeList»
DiepteNAP IMKL «featureType»
DiepteTovMaaiveld IMKL «featureType»
Duct IMKL «featureType»
EffectcontourDodelijk IMKL «featureType»
EffectScenarioType IMKL «codeList»
EigenTopografie IMKL «featureType»
EigenTopografieStatusValue IMKL «codeList»
EisVoorzorgsmaatregelBijlage IMKL «featureType»
ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
Elektriciteitskabel IMKL «featureType»
ExtraDetailinfo IMKL «featureType»
ExtraDetailInfoTypeValue IMKL «codeList»
ExtraGeometrie IMKL «featureType»
ExtraInformatie IMKL «featureType»
GebiedsinformatieAanvraag IMKL «featureType»
GebiedsinformatieLevering IMKL «featureType»
Graafpolygoon IMKL «featureType»
IMKLBasis IMKL «featureType»
Informatiepolygoon IMKL «featureType»
Kabelbed IMKL «featureType»
KabelEnLeidingContainer IMKL «featureType»
KabelOfLeiding IMKL «featureType»
KabelSpecifiek IMKL «featureType»
Kast IMKL «featureType»
Label IMKL «featureType»
Labelpositie IMKL «dataType»
LabelpositieValue IMKL «codeList»
LandcodeValue IMKL «codeList»
Leidingelement IMKL «featureType»
Maatvoering IMKL «featureType»
MaatvoeringsTypeValue IMKL «codeList»
Mangat IMKL «featureType»
Mantelbuis IMKL «featureType»
Mast IMKL «featureType»
NauwkeurigheidDiepteValue IMKL «codeList»
NauwkeurigheidXYvalue IMKL «codeList»
NEN3610ID IMKL «dataType»
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue IMKL «codeList»
OlieGasChemicalienPijpleiding IMKL «featureType»
Opdrachtgever IMKL «dataType»
Organisatie IMKL «featureType»
Orientatiepolygoon IMKL «featureType»
Overig IMKL «featureType»
OverigAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
OverigSpecifiek IMKL «featureType»
PipeMaterialTypeIMKLValue IMKL «codeList»
PostbusAdres IMKL «dataType»
Rioolleiding IMKL «featureType»
RioolleidingTypeValue IMKL «codeList»
SewerAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
SoortWerkzaamhedenValue IMKL «codeList»
StedelijkWaterSpecifiek IMKL «featureType»
TechnischGebouw IMKL «featureType»
Telecommunicatiekabel IMKL «featureType»
TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue IMKL «codeList»
Thema IMKL «codeList»
ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
ThermalProductTypeIMKLValue IMKL «codeList»
ThermischePijpleiding IMKL «featureType»
TopografischObjectTypeValue IMKL «codeList»
Toren IMKL «featureType»
Transportroute IMKL «featureType»
Transportroutedeel IMKL «featureType»
TransportrouteRisico IMKL «featureType»
Utiliteitsnet IMKL «featureType»
UtilityNetworkTypeIMKLValue IMKL «codeList»
Veiligheidsgebied IMKL «featureType»
WaterAppurtenanceTypeIMKLValue IMKL «codeList»
Waterleiding IMKL «featureType»
WaterTypeIMKLValue IMKL «codeList»
PipeMaterialTypeValue Common Extended Utility Network Elements «codeList»
UtilityNetwork Common Utility Network Elements «featureType»
Cabinet Common Utility Network Elements «featureType»
UtilityNetworkTypeValue Common Utility Network Elements «codeList»
UtilityLinkSet Common Utility Network Elements «featureType»
Pipe Common Utility Network Elements «featureType»
Pole Common Utility Network Elements «featureType»
Duct Common Utility Network Elements «featureType»
Tower Common Utility Network Elements «featureType»
Cable Common Utility Network Elements «featureType»
UtilityDeliveryTypeValue Common Utility Network Elements «codeList»
Manhole Common Utility Network Elements «featureType»
AppurtenanceTypeValue Common Utility Network Elements «codeList»
Appurtenance Common Utility Network Elements «featureType»
SpecificAppurtenanceTypeValue Common Utility Network Elements «codeList»
WarningTypeValue Common Utility Network Elements «codeList»
ElectricityAppurtenanceTypeValue Electricity Network «codeList»
ElectricityCable Electricity Network «featureType»
OilGasChemicalsPipe Oil-Gas-Chemicals Network «featureType»
OilGasChemicalsProductTypeValue Oil-Gas-Chemicals Network «codeList»
OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue Oil-Gas-Chemicals Network «codeList»
SewerWaterTypeValue Sewer Network «codeList»
SewerPipe Sewer Network «featureType»
SewerAppurtenanceTypeValue Sewer Network «codeList»
TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue Telecommunications Network «codeList»
TelecommunicationsCableMaterialTypeValue Telecommunications Network «codeList»
TelecommunicationsCable Telecommunications Network «featureType»
ThermalPipe Thermal Network «featureType»
ThermalAppurtenanceTypeValue Thermal Network «codeList»
WaterPipe Water Network «featureType»
WaterAppurtenanceTypeValue Water Network «codeList»
WaterTypeValue Water Network «codeList»
ThermalProductTypeValue Thermal Network «codeList»

4. Gegevensdefinitie

4.1 Geo-object typen

4.1.1 AanduidingEisVoorzorgsmaatregel

AanduidingEisVoorzorgsmaatregel
Naam
Definitie: Aanduiding van een netelement waarop een eis voorzorgsmaatregel van toepassing is. Dit is een wettelijke eis.
Subtype van: ExtraInformatie
Omschrijving: Een eis voorzorgsmaatregel is altijd gekoppeld aan een net of aan een element daarvan. Omdat de voorzorgsmaatregel van toepassing kan zijn op delen van een element is ze als apart geometrisch vlakobject gedefinieerd.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: eisVoorzorgsmaatregel
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is.
Omschrijving: Dit attribuut is bij de aanlevering aan de LV niet ingevuld. Dit attribuut is verplicht bij de uitlevering.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: contactVoorzorgsmaatregel
Type: Contact
Naam
Definitie: Contactgegevens behorende bij EV.
Multipliciteit: 1
Attribuut: netbeheerderNetOmschrijving
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Omschrijving bij een risico classificering die aan (onderdeel van een) kabel- of leiding netwerk gegeven kan worden. Op basis van dit risico moeten mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen worden bij het uitvoeren van werkzaamheden.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: netbeheerderNetAanduiding
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Aanduiding van het risico dat aan een utiliteitsnet of netelement gegeven kan worden ten behoeve van de bepaling of en welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden.
Multipliciteit: 1
Attribuut: netbeheerderWerkAanduiding
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Aanduiding van het risico dat aan de soort werkzaamheden gegeven is bij de bepaling van de te nemen eis voorzorgsmaatregelen.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: geometrie
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Geometrie die aangeeft op welk element een eis voorzorgsmaatregel van toepassing.
Multipliciteit: 1
Constraint: RegelsBijUitlevering
Natuurlijke taal: Regels bij uitlevering. Bij uitlevering is het attribuut EisVoorzorgsmaatregel ingevuld
OCL: Inv BijUitleveringEisVoorzorgsmaatregelVerplicht: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies self.eisVoorzorgsmaatregel->notEmpty()
Constraint: ContactNaamTelEmail
Natuurlijke taal: Contact heeft naam, telefoon en email
OCL: Inv ContactNaamTelEmail: self.contactVoorzorgsMaatregel.naam.notEmpty() and self.contactVoorzorgsMaatregel.telefoon.notEmpty() and self.contactVoorzorgsMaatregel.email.notEmpty()
Constraint: GeometrieVlakOfMultivlak
Natuurlijke taal: Geometrie is vlak of multivlak
OCL: Inv GeometrieVlakOfMultivlak: self.geometrie.oclIsKindOf(GM_Surface) or self.oclIsKindOf(GM_MultiSurface

4.1.2 Annotatie

Annotatie
Naam
Definitie: Teksten en symbolen weergegeven in het kaartbeeld.
Subtype van: ExtraInformatie
Omschrijving: Via het “annotatieType” attribuut kan het soort annotatie of maatvoering object worden bepaald – voor visualisatie - en via het attribuut “label” kan de tekst of numerieke waarde worden doorgegeven.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: annotatieType
Type: AnnotatieTypeValue
Naam
Definitie: Aard van de opgenomen annotatie
Omschrijving: Annotatie kan voor o.a. maatvoering getypeerd zijn.
Multipliciteit: 1
Attribuut: rotatiehoek
Type: Measure
Naam
Definitie: Hoek waaronder een labeltekst of symbool wordt weergegeven.
Omschrijving: Voor een annotatie die gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek de labeltekst of een puntsymbool moet worden weergegeven. Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].]. Verstekwaarde voor tekst is 0 (dus horizontaal weergegeven rechtopstaande tekst). Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: labelpositie
Type: Labelpositie
Naam
Definitie: Plaats van de labeltekst t.o.v. plaatsingspunt.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: ligging
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Positie of geometrie van de annotatie.
Omschrijving: Afhankelijk van het type annotatie betreft het een plaatsingspunt van het label of de geometrie van de annotatie.
Multipliciteit: 1
Constraint: GeometrieLijnOfPunt
Natuurlijke taal: annotatielijn, annotatiepijlEnkel en annotatiepijlDubbel hebben een lijngeometrie. Andere een puntgeometrie
OCL: inv: if self.annotatieType = AnnotatieTypeValue::'annotatielijn' or self.annotatieType = AnnotatieTypeValue::'annotatiepijlEnkelgericht' or self.annotatieType = AnnotatieTypeValue::'annotatiepijlDubbelgericht' then self.ligging.oclIsKindOf(GM_Curve) else self.ligging.oclIsKindOf(GM_Point)
Constraint: RotatiehoekBijPijlpuntLabel
Natuurlijke taal: Rotatiehoek alleen bij pijlpunt en label
OCL: Inv: if (self.annotatieType= AnnotatieTypeValue::annotatiepijlpunt or self.annotatieType= AnnotatieTypeValue::annotatielabel) then self.rotatiehoek -> notEmpty()
Constraint: RotatiehoekEenheidDegrees
Natuurlijke taal: Rotatiehoek is in graden
OCL: Inv: self.rotatiehoek.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg'
Constraint: WaardeEnPositieVerplichtBijLabel
Natuurlijke taal: er is een labelwaarde en een labelpositie verplicht bij een label
OCL: Inv: if (self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslabel) then self.label -> notEmpty() and self.labelpositie -> notEmpty()

4.1.3 Appurtenance

Appurtenance
Naam
Definitie: Een leidingelement dat door zijn type wordt beschreven (via het attribuut appurtenanceType).
Herkomst: Inspire
Subtype van: Leidingelement, Appurtenance
Omschrijving: Bijvoorbeeld objecten zoals een schakelkast, verdeelkast, kranen, afsluiters, versterkers, kabelmof, rioolput, (druk)rioolgemaal, kathodische bescherming, boorput, etc.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: hoogte
Type: Length
Naam
Definitie: De hoogte of lengte van het object.
Omschrijving: De hoogte betreft de lengte van het hele leidingelement in verticale richting ongeacht of er een deel onder of boven het maaiveld bevindt. Het datatype is ‘Length’ waarbij de meeteenheid apart wordt gespecificeerd. Voor WIBONwordt er altijd meters gebruikt met maximaal 2 decimalen. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
Multipliciteit: 0..1
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.4 Beheerder

Beheerder
Naam
Definitie: Een persoon of een organisatie die een net of een veiligheidsgebied beheert.
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: bronhoudercode
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Code van de beheerder.
Omschrijving: De code bestaat uit zes alfanumerieke posities. Dit is afgestemd met het format van CBS codes voor gemeenten en provincies.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: websiteKlic
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Startpagina van de website van de (net)beheerder met specifieke informatie voor de Klic-sector (graafsector).
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: organisatie
Type: Organisatie
Definitie Organisatie die als beheerder optreedt.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: format bronhoudercode
Natuurlijke taal: Format bronhoudercode: exact 6 alfanumerieke tekens
OCL: Inv formatBronhoudercode: self.broncode.regExpMatch('[A-Za-z0-9]{6}')

4.1.5 Belang

Belang
Naam
Definitie: Een gebied waarin een netbeheerder een of meerdere netten heeft.
Herkomst: Bron: belangenregistratie.
Subtype van: BelangGeneriek
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: thema
Type: Thema
Naam
Definitie: Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben. Bijvoorbeeld datatransport, gas lage druk, laagspanning, riool etc. Gekozen kan worden uit een lijst van thema’s.
Omschrijving: Opmerking: Signaleringskabels die data vervoeren vallen onder datatransport.
Multipliciteit: 1..*
Attribuut: contactNetinformatie
Type: AanvraagSoortContact
Naam
Definitie: Contactgegevens voor netinformatie.
Omschrijving: Netinformatie is informatie over een utiliteitsnet
Multipliciteit: 0..3
Herkomst:
Attribuut: contactBeschadiging
Type: Contact
Naam
Definitie: Contactinformatie bij opgetreden beschadiging.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: netbeheerder
Type: Beheerder
Naam
Definitie: Gegevens van de belanghebbende beheerder.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: RegelsBijUitlevering
Natuurlijke taal: Regels bij uitlevering afwezig: netbeheerder
OCL: Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies self.netbeheerder -> isEmpty()

4.1.6 BelangGeneriek

BelangGeneriek (abstract)
Naam
Definitie: Een gebied waarin een netbeheerder een of meerdere netten heeft. Of het is een veiligheidsgebied.
Herkomst: Bron: belangenregistratie.
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: omschrijving
Type: CharacterString
Naam
Definitie: In tekst omschreven belang dat een netbeheerder in dit gebied heeft.
Multipliciteit: 1
Herkomst: IMKL
Attribuut: gewensteIngangsdatum
Type: DateTime
Naam
Definitie: Gewenste datum vanaf wanneer een belang van toepassing is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: ingangsdatum
Type: DateTime
Naam
Definitie: Datum vanaf wanneer een belang van toepassing is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: gewensteEinddatum
Type: DateTime
Naam
Definitie: Gewenste datum tot wanneer het belang van toepassing is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: einddatum
Type: DateTime
Naam
Definitie: Datum tot wanneer het belang van toepassing is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: beheerpolygoon
Type: GM_MultiSurface
Naam
Definitie: Locatie waar een netbeheerder een belang heeft gerelateerd aan de uitvoering van de wet WIBON.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: IMKL
Attribuut: contactAanvraag
Type: AanvraagSoortContact
Naam
Definitie: Het contactadres bij de netbeheerder waar de grondroerder contact mee kan opnemen voor informatie over (het) geraakte belang(en) bij een aangegeven aanvraagsoort.
Multipliciteit: 0..3
Constraint: RegelsBijUitlevering
Natuurlijke taal: Regels bij uitlevering: alleen omschrijving en optioneel contactAanvraag wordt uitgewisseld
OCL: Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies self.gewensteIngangsdatum->isEmpty() and self.ingangsdatum->isEmpty() and self.gewensteEinddatum->isEmpty() and self.einddatum->isEmpty() and self.beheerpolygoon->isEmpty()

4.1.7 Belanghebbende

Belanghebbende
Naam
Definitie: Een belanghebbende beheerder is een beheerder met een beheerpolygoon dat geheel of gedeeltelijk ligt in de aangevraagde polygoon.
Subtype van: IMKLBasis
Omschrijving: Bij een belanghebbende beheerder heeft zijn beheergebied een overlap met het aangevraagde gebied. Een beheergebied hoort altijd groter te zijn dan het gebied waar de netbeheerder informatie over kabels en leidingen wil leveren. Daarom hoeft een belanghebbende beheerder niet altijd een betrokken beheerder te zijn. Ook een beheerder veiligheidsgebied heeft een beheerpolygoon en kan een belanghebbende beheerder zijn.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: beheerdersinformatieGeleverd
Type: Boolean
Naam
Definitie: Indicator die aangeeft of de belanghebbende al (correcte) beheerdersinformatie heeft aangeleverd voor de betreffende aanvraag.
Omschrijving: Wordt door KLICWIN ingevuld.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: betrokkenBijAanvraag
Type: Boolean
Naam
Definitie: Indien binnen de gevraagde polygoon géén kabels/leidingen liggen, en er daarom geen netinformatie geleverd kan worden, wordt deze indicator op “Nee” gezet, in alle andere gevallen is deze “Ja”.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: indicatieEisVoorzorgsmaatregel
Type: Boolean
Naam
Definitie: Is er bij deze belanghebbende sprake van een eisVoorzorgmaatregel bij één van de aangeleverde thema's (J/N).
Multipliciteit: 0..1
Relatie: eigenTopografie
Type: EigenTopografie
Naam
Definitie: Topografie die door netbeheerder wordt toegevoegd voor relatieve plaatsbepaling van objecten.
Multipliciteit: 0..*
Herkomst:
Relatie: bijlage
Type: Bijlage
Naam
Definitie: Documentbijlage bij gebiedsinformatie.
Multipliciteit: 0..*
Herkomst:
Relatie: utiliteitsnet
Type: Utiliteitsnet
Naam
Definitie: Informatie over ligging van utiliteitsnet en de onderdelen daarvan.
Multipliciteit: 0..*
Herkomst:
Relatie: geraaktBelangBijInformatiepolygoon
Type: Belang
Naam
Definitie: Verwijzing naar gebied waar een belang is geraak door een informatiepolygoon.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: geraaktBelangBijGraafpolygoon
Type: Belang
Naam
Definitie: Verwijzing naar gebied waar een belang is geraak door een graafpolygoon.
Multipliciteit: 0..*
Herkomst:
Relatie: geraaktBelangBijOrientatiepolygoon
Type: Belang
Naam
Definitie: Verwijzing naar gebied waar een belang is geraak door een orientatiepolygoon.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: netbeheerder
Type: Beheerder
Naam
Definitie: Gegevens van de belanghebbende beheerder.
Multipliciteit: 1
Constraint: Max1algemeneBijlage
Natuurlijke taal: Max 1 algemene bijlage.
OCL: Wordt niet in OCL uitgedrukt
Constraint: RegelsBijUitlevering2
Natuurlijke taal: Bij uitlevering verplicht indien beheerderinformatieGeleverd=ja. verplicht: betrokkenBijAanvraag, eisvoorzorgsMaatregel
OCL: Inv verplichtIndienBeheerdersinformatieGeleverd: if (Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 and self.beheerdersinformatieGeleverd ) then self.betrokkenBijAanvraag->notEmpty() and self.eisVoorzorgsmaatregel->notEmpty()
Constraint: RegelsDecentraleAanlevering
Natuurlijke taal: Regels bij decentrale aanlevering: verplicht: bronhoudercode, betrokkenBijAanvraag, eisVoorzorgsmaatregel afwezig: beheerdersinformatieGeleverd, geraaktBelang, alle organisatiegegevens
OCL: Inv RegelsDecentraleAanlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 0 implies (self.netbeheerder.bronhoudercode->notEmpty() and self.betrokkenBijAanvraag->notEmpty() and self.eisVoorzorgsmaatregel->notEmpty() and self.beheerdersInformatieGeleverd->isEmpty() and self.geraaktBelangBijOrientatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijInformatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijGraafpolygoon->isEmpty() and self.netbeheerder.websiteKlic->isEmpty() and self.netbeheerder.organisatie->isEmpty)
Constraint: RegelsBijUitlevering1
Natuurlijke taal: Regels bij uitlevering: verplicht: bronhoudercode, beheerdersinformatieGeleverd, betrokkenBijAanvraag
OCL: Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies (self.beheerdersinformatieGeleverd->notEmpty() and self.betrokkenBijAanvraag->notEmpty() and self.netbeheerder.bronhoudercode->notEmpty())
Constraint: RegelsIndienBeheerdersInformatieGeleverd=nee
Natuurlijke taal: Attributen indien beheerdersinformatie nog niet is geleverd: verplicht: bronhoudercode, beheerdersinformatieGeleverd = false, geraaktBelang. attributen afwezig: bijlage, eigenTopografie, netinformatie, betrokkenBijAanvraag, eisVoorzorgsmaatregel
OCL: Inv RegelsIndienBeheerdersInformatieGeleverdNee: not(self.beheerdersinformatieGeleverd) implies (self.netbeheerder.bronhoudercode->notEmpty() and not(self.geraaktBelangBijOrientatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijInformatiepolygoon->isEmpty() and self.geraaktBelangBijGraafpolygoon->isEmpty()) and self.bijlage->isEmpty() and self.eigenTopografie->isEmpty() and self.netinformatie->isEmpty() and self.betrokkenBijAanvraag->isEmpty() and self.eisVoorzorgsmaatregel->isEmpty())
Constraint: RegelsIndienNietbetrokken
Natuurlijke taal: Regels indien netbeheerder niet betrokken: geen netinformatie, geen eigenTopografie, eisVoorzorgsmaatregelBijlage=nee, wel bijlage optioneel
OCL: Inv RegelsIndienNietbetrokken: (Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 and not(self.betrokkenBijAanvraag)) implies (self.netinformatie->isEmpty() and self.eigenTopografie->isEmpty() and not(self.eisVoorzorgsmaatregel) and not(self.bijlage.oclIsTypeOf(EisVoorzorgsmaatregelBijlage))

4.1.8 Bijlage

Bijlage
Naam
Definitie: Documentbijlage.
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: bijlageType
Type: BijlageTypeValue
Naam
Definitie: Beschrijft het type bijlage.
Multipliciteit: 1
Attribuut: bestandLocatie
Type: URI
Naam
Definitie: Bestandsnaam van het bestand dat meegegeven wordt.
Omschrijving: De bestandsnaam omvat ook de locatie van het bestand.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: bestandMediaType
Type: BestandMediaTypeValue
Naam
Definitie: Media type van een bestand.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: bestandIdentificator
Type: URI
Naam
Definitie: Unieke identificator van een bestand.
Omschrijving: Deze identificator wordt beschreven via een URI.
Multipliciteit: 1
Constraint: Attributen verplicht bij uitlevering
Natuurlijke taal: Regels indien netbeheerder niet betrokken: geen netinformatie, geen eigenTopografie, eisVoorzorgsmaatregelBijlage=nee, wel bijlage optioneel
OCL: Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies (self.bestandLocatie->notEmpty() and self.bestandMediaType->notEmpty()

4.1.9 BuisSpecifiek

BuisSpecifiek (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de buis-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: buismateriaalType
Type: PipeMaterialTypeIMKLValue
Naam
Definitie: Materiaal waaruit de buis bestaat.
Multipliciteit: 0..1

4.1.10 ContainerLeidingelement

ContainerLeidingelement (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle containerleidingelement objecten.
Subtype van: Label
Omschrijving: Containerleidingelementen kunnen bij meerdere thema’s geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: bovengrondsZichtbaar
Type: Boolean
Naam
Definitie: Aangegeven wordt of het containerleidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: geoNauwkeurigheidXY
Type: NauwkeurigheidXYvalue
Naam
Definitie: Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.
Omschrijving: De nauwkeurigheid voor WIBON is minimaal +/- 1 meter.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: BGT_ID
Type: NEN3610ID
Naam
Definitie: Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: rotatiehoekSymbool
Type: Measure
Naam
Definitie: Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.
Omschrijving: Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven. Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].]. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg
Multipliciteit: 0..1
Relatie: heeftExtraInformatie
Type: ExtraInformatie
Naam
Definitie: Extra informatie over dit object.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: inNetwork
Type: Utiliteitsnet
Naam
Definitie: Verwijzing naar het utiliteitsnet.
Multipliciteit: 1..*
Relatie: dieptelegging
Type: Diepte
Naam
Definitie: Diepte waarop het object is gelegd.
Omschrijving: Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: extraGeometrie
Type: ExtraGeometrie
Naam
Definitie: Extra geometrie naast de verplichte arc/node.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1
Constraint: RotatiehoekEenheidDegrees
Natuurlijke taal: rotatiehoek in graden
OCL: Inv: self.rotatiehoekSymbool.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg'
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())

4.1.11 Diepte

Diepte (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor de diepte objecten.
Subtype van: Label, IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: diepteNauwkeurigheid
Type: NauwkeurigheidDiepteValue
Naam
Definitie: De nauwkeurigheid van de dekking van een KabelOfLeiding of KabelEnLeidingContainer object of diepte van een Leidingelement of ContainerLeidingelement object.
Omschrijving: Dit attribuut gebruikt een codelijst – zie NauwkeurigheidDiepteValue.
Multipliciteit: 1
Attribuut: dieptePeil
Type: Measure
Naam
Definitie: Geeft de afstand weer vanaf de referentie – NAP of maaiveld – tot bovenkant van een KabelOfLeiding, KabelEnLeidingcontainer, Leidingelement of ContainerLeidingelement. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm. Voor WIBON is de eenheid altijd meter en een getal met ten hoogste 2 decimalen.
Multipliciteit: 1
Attribuut: datumOpmetingDieptePeil
Type: DateTime
Naam
Definitie: De datum waarop het dieptepeil werd opgemeten.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: diepteAangrijpingspunt
Type: DiepteAangrijpingspuntValue
Naam
Definitie: Benoeming van welk aangrijpingspunt van het object de diepte is bepaald.
Omschrijving: Bijvoorbeeld bovenkant of binnen onderkant buis.
Multipliciteit: 1
Attribuut: rotatiehoekSymbool
Type: Measure
Naam
Definitie: Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.
Omschrijving: Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven. Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].]. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: ligging
Type: GM_Point
Naam
Definitie: Locatie van het dieptegegeven.
Omschrijving: Locatie waar de diepte-informatie van toepassing is. Eén leiding kan meerdere dieptegegevens langs het traject van de leiding hebben.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: inNetwork
Type: Utiliteitsnet
Naam
Definitie: Verwijzing naar het utiliteitsnet.
Multipliciteit: 1..*
Constraint: WIBONDiepteInMeterMetMaxTweeDecimalen
Natuurlijke taal: Voor WIBON diepte is in meters met maximaal 2 decimalen
OCL: Inv: self.dieptePeil.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::m' /* Voor specificatie van 2 decimalen is geen OCL constraint te maken */
Constraint: RotatiehoekEenheidDegrees
Natuurlijke taal: rotatiehoek in graden
OCL: Inv: self.rotatiehoekSymbool.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg'
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.12 DiepteNAP

DiepteNAP
Naam
Definitie: Object dat dient om de afstand weer te geven van het NAP-nulpunt tot de bovenkant van kabel of leiding, leidingcontainer, leidingelement of containerleidingelement.
Subtype van: Diepte
Omschrijving: Voor een buis kan additioneel de binnenonderkant buis als meetpunt worden genomen.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: maaiveldPeil
Type: Measure
Naam
Definitie: Hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP.
Omschrijving: Kan gebruikt worden om de diepte van een kabel, leiding, element of container t.o.v. het maaiveld te berekenen. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: urn:ogc:def:uom:OGC::m urn:ogc:def:uom:OGC::cm urn:ogc:def:uom:OGC::mm. Voor WIBON is de eenheid altijd meter en een getal met ten hoogste 2 decimalen.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: datumOpmetingMaaiveldPeil
Type: DateTime
Naam
Definitie: De datum waarop het maaiveldpeil werd opgemeten.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: MaaiveldpijlInMeterMetMaxTweeDecimalen
Natuurlijke taal: Voor WIBON maaiveldpijl is in meters met maximaal 2 decimalen
OCL: Inv: self.maaiveldPijl.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::m' /* Voor specificatie van 2 decimalen is geen OCL constraint te maken */

4.1.13 DiepteTovMaaiveld

DiepteTovMaaiveld
Naam
Definitie: Object dat dient om de afstand weer te geven vanaf het maaiveld tot de bovenkant van kabel of leiding, leidingcontainer, leidingelement of containerleidingelement.
Subtype van: Diepte
Stereotypes: «featureType»

4.1.14 Duct

Duct
Naam
Definitie: Een behuizing die ertoe dient om door middel van een omhullende constructie kabels en leidingen te beschermen en geleiden.
Herkomst: Inspire
Subtype van: Duct, KabelEnLeidingContainer
Omschrijving: Een duct is een constructie anders dan een buis. Een kabelbed of geul valt onder een duct. Een mantelbuis niet. Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote diameters zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.15 EffectcontourDodelijk

EffectcontourDodelijk
Naam
Definitie: Effectafstand dodelijk letsel (1% mortaliteit).
Herkomst: RRGS
Subtype van: IMKLBasis
Omschrijving: Zijnde de toetsingsafstand voor o.a. de inventarisatie van bebouwing voor de berekening van het groepsrisico alsook het omgaan met het restrisico. De effectcontour komt bij elke transportroute voor.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: effectcontourDodelijk
Type: GM_MultiSurface
Naam
Definitie: Effectafstand dodelijk letsel (1% mortaliteit).
Omschrijving: Zijnde de toetsingsafstand voor o.a. de inventarisatie van bebouwing voor de berekening van het groepsrisico alsook het omgaan met het restrisico
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Relatie: bijTransportroute
Type: Transportroute
Naam bij transportroute
Definitie: Vewijzing naar de bijbehorende transportroute.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS

4.1.16 EigenTopografie

EigenTopografie
Naam
Definitie: Topografie die extra wordt toegevoegd voor relatieve plaatsbepaling van objecten.
Subtype van: Label, IMKLBasis
Omschrijving: In principe wordt er een standaard topografische ondergrond gebruikt maar optioneel kan een eigen topografie meegeleverd worden ter nadere bepaling of oriëntatie van de ligging van een leiding of leidingelement. In geval van een geografisch object worden deze topografieën gesitueerd via het attribuut “ligging” waarbij punt, lijn en polygoon geometrieën gebruikt kunnen worden.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: status
Type: EigenTopografieStatusValue
Naam
Definitie: Plan of bestaande topografie.
Multipliciteit: 1
Attribuut: typeTopografischObject
Type: TopografischObjectTypeValue
Naam
Definitie: Soort topografisch object.
Omschrijving: Aangeven wordt welk type object uit de BGT of BGT plus is opgenomen.
Multipliciteit: 1
Attribuut: ligging
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Plaatsaanduiding van de extra topografie.
Omschrijving: In geval van een geografisch object worden deze topografieën gesitueerd via het attribuut “ligging” waarbij punt, lijn en polygoon geometrieën gebruikt kunnen worden.
Multipliciteit: 1
Constraint: GeometriePuntLijnOfVlak
Natuurlijke taal: Geometrie is punt, lijn of vlak
OCL: Inv: self.ligging.oclIsKindOf(GM_Point) or self.ligging.oclIsKindOf(GM_Curve) or self.ligging.oclIsKindOf(GM_Surface)

4.1.17 EisVoorzorgsmaatregelBijlage

EisVoorzorgsmaatregelBijlage
Naam
Definitie: Bijlage met de vermelding welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is met de hoogste prioriteit.
Subtype van: Bijlage
Omschrijving: Alleen de eis voorzorgsmaatregel met de hoogste prioriteit binnen dit thema wordt opgenomen. Op basis van prioriteitscriteria wordt van alle binnen dit deel van het utiliteitsnetwork en dit thema geldende voorzorgsmaatregelen de maatregel met de hoogste proriteit opgenomen.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: thema
Type: Thema
Naam
Definitie: Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben. Bijvoorbeeld datatransport, gas lage druk, laagspanning, riool etc. Gekozen kan worden uit een lijst van thema’s
Omschrijving: Opmerking: Signaleringskabels die data vervoeren vallen onder datatransport.
Multipliciteit: 1
Attribuut: eisVoorzorgsmaatregel
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is.
Multipliciteit: 1
Attribuut: toelichting
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Extra informatie in de vorm van een toelichting.
Multipliciteit: 0..1

4.1.18 Elektriciteitskabel

Elektriciteitskabel
Naam Elektriciteitskabel
Definitie: Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere.
Herkomst: Inspire
Subtype van: ElectricityCable, KabelSpecifiek, KabelOfLeiding
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.19 ExtraDetailinfo

ExtraDetailinfo
Naam
Definitie: Object dat extra informatie over één of meerdere utility network elementen weergeeft via bijkomende bestanden.
Subtype van: ExtraInformatie
Omschrijving: Het bestandstype is altijd pdf.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: adres
Type: Adres
Naam
Definitie: Adresaanduiding conform BAG
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: extraInfoType
Type: ExtraDetailInfoTypeValue
Naam
Definitie: Beschrijft het type detailinformatie.
Multipliciteit: 1
Attribuut: bestandLocatie
Type: URI
Naam
Definitie: Bestandsnaam van het bestand dat meegegeven wordt.
Omschrijving: De bestandsnaam omvat ook de locatie van het bestand.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: bestandMediaType
Type: BestandMediaTypeValue
Naam
Definitie: Media type van een bestand.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: bestandIdentificator
Type: URI
Naam
Definitie: Unieke identificator van een bestand.
Omschrijving: Deze identificator wordt beschreven via een URI.
Multipliciteit: 1
Attribuut: ligging
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Locatie waar de detailinformatie op van toepassing is.
Omschrijving: Kan een punt lijn of vlak zijn.
Multipliciteit: 1
Constraint: GeometriePuntLijnMultiLijnVlakOfMultivlak
Natuurlijke taal: De geometrie is een punt, lijn, multilijn, vlak of multivlak
OCL: Inv TypeGeometrie: self.ligging.oclIsKindOf(GM_Point) or self.ligging.oclIsKindOf(GM_Curve) or self.ligging.oclIsKindOf(GM_Surface) or self.ligging.oclIsKindOf(GM_MultiCurve or self.ligging.oclIsKindOf(GM_MultiSurface)
Constraint: HuisaansluitingVerplichtAdresEnIdentificatieBAGverplicht
Natuurlijke taal: Een huisaansluiting heeft verplicht een attribuut adres
OCL: Inv AdresVerplicht: if self.extraInfoType= ExtraDetailInfoTypeValue::huisaansluiting then self.adres -> notEmpty() and self.adres.Adres.BAGid -> notEmpty()
Constraint: RegelsBijUitlevering
Natuurlijke taal: Regels bij uitlevering. Bij uitlevering is het attribuut bestandLocatie en bestandMediaType ingevuld
OCL: Inv RegelsBijUitlevering: Gebiedsinformatielevering :: allInstances() -> size () = 1 implies (self.bestandLocatie->notEmpty() and (self.bestandMediaType->notEmpty())

4.1.20 ExtraGeometrie

ExtraGeometrie
Naam
Definitie: Verzamelobject voor extra geometrie van netwerkelementen.
Herkomst: IMKL
Subtype van: IMKLBasis
Omschrijving: Deze klasse biedt de mogelijkheid om extra geometrie toe te voegen ten opzichte van de standaard nodes en links die onderdeel van het netwerk zijn. Dit zijn hoofdzakelijk 3D geometrieën, maar niet uitsluitend. vlakgeometrie2D biedt de mogelijkheid om een vlakrepresentatie van een netwerkelement, in 2D, op te nemen. Het is toegestaan om meerdere geometrieën op te nemen in dit object, ze sluiten elkaar niet uit.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: vlakgeometrie2D
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Tweedimensionale vlakrepresentatie van het netwerkelement.
Omschrijving: Wordt gebruikt indien een netwerkelement ook additioneel als gebied wordt gerepresenteerd.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: puntgeometrie2.5D
Type: GM_Point
Naam
Definitie: 2.5D representatie van een leidingelement, dus inclusief z waarde.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: lijngeometrie2.5D
Type: GM_Curve
Naam
Definitie: 2.5D representatie van een lijnvormig netwerkelement.
Omschrijving: Ten opzichte van de 2D representatie wordt de z coordinaat toegevoegd, maar ook waar nodig extra coordinatenparen om de lijn correct in 3D te representeren.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: vlakgeometrie2.5D
Type: GM_Object
Naam
Definitie: 2.5D vlakrepresentatie van het netwerkelement.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: geometrie3D
Type: GM_Solid
Naam
Definitie: Representatie van het netwerkelement als 3D volume.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: inNetwork
Type: Utiliteitsnet
Naam
Definitie: Verwijzing naar het utiliteitsnet.
Multipliciteit: 1..*
Constraint: 2.5DGeometrieVlakOfMultivlak
Natuurlijke taal: 2.5DGeometrie is vlak of multivlak
OCL: Inv 25DGeometrieVlakOfMultivlak: if self.vlakgeometry2.5D->notEmpty()  then (self.vlakgeometrie2.5D.oclIsKindOf(GM_Surface) or self.vlakgeometrie2.5D.oclIsKindOf(GM_MultiSurface)
Constraint: 2DGeometrieVlakOfMultivlak
Natuurlijke taal: 2DGeometrie is vlak of multivlak
OCL: Inv 2DGeometrieVlakOfMultivlak: if self.vlakgeometry2D->notEmpty() then (self.vlakgeometrie2D.oclIsKindOf(GM_Surface) or self.vlakgeometrie2D.oclIsKindOf(GM_MultiSurface)
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.21 ExtraInformatie

ExtraInformatie (abstract)
Naam
Definitie: Informatie toegevoegd aan objecten.
Subtype van: Label, IMKLBasis
Omschrijving: De objecten kunnen via annotatie en gekoppelde bestanden voorzien worden van extra informatie.
Stereotypes: «featureType»
Relatie: inNetwork
Type: Utiliteitsnet
Naam
Definitie: Verwijzing naar het utiliteitsnet.
Multipliciteit: 1..*
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.22 GebiedsinformatieAanvraag

GebiedsinformatieAanvraag
Naam
Definitie: Aanvraag van gebiedsinformatie.
Subtype van: IMKLBasis
Omschrijving: Een gebiedsinformatie-aanvraag is een aanvraag om informatie over een bepaald gebied in het kader van een graafmelding, oriëntatieverzoek, calamiteitenmelding of de agrariërsregeling te ontvangen.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: ordernummer
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het nummer van de verkooporder van de aanvraag zoals deze bij KLIC bekend is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: positienummer
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het regelnummer (positienummer) van de verkooporder waarbij de aanvraag van het Klic-product is vastgelegd.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: klicMeldnummer
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Een unieke identificatie die al sinds jaar en dag aan een gebiedsinformatie-aanvraag (Klic-melding) wordt toegekend en nog steeds veel in de graafsector wordt gebruikt.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: aanvrager
Type: Aanvrager
Naam
Definitie: De gegevens van de aanvrager van gebiedsinformatie.
Multipliciteit: 1
Attribuut: referentie
Type: CharacterString
Naam
Definitie: De eigen referentie die de aanvrager aan de gebiedsinformatie-aanvraag heeft gegeven.
Multipliciteit: 1
Attribuut: opdrachtgever
Type: Opdrachtgever
Naam
Definitie: Gegevens van de opdrachtgever voor de aanvraag van gebiedsinformatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: aanvraagSoort
Type: AanvraagSoortValue
Naam
Definitie: Soort gebiedsinformatie-aanvraag.
Multipliciteit: 1
Attribuut: voorbereidingCoordinatieCivieleWerken
Type: Boolean
Naam
Definitie: Oriëntatieverzoek door telecomaanbieder ter voorbereiding op een verzoek tot coördinatie van civiele werken.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur
Type: Boolean
Naam
Definitie: Oriëntatieverzoek door telecomaanbieder ter voorbereiding op een verzoek tot medegebruik fysieke infrastructuur.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: aanvraagDatum
Type: DateTime
Naam
Definitie: De datumtijd waarop de gebiedsinformatie-aanvraag is aangevraagd.
Multipliciteit: 1
Attribuut: soortWerkzaamheden
Type: SoortWerkzaamhedenValue
Naam
Definitie: Soort graafwerkzaamheden (zie codelijst).
Multipliciteit: 0..*
Attribuut: omschrijvingWerkzaamheden
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Een toelichtende omschrijving van de werkzaamheden.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: locatieWerkzaamheden
Type: Adres
Naam
Definitie: Het adres of dichtstbijzijnd adres van de locatie van de werkzaamheden waar de gebiedsinformatie-aanvraag voor is ingediend.
Multipliciteit: 1
Attribuut: locatieOmschrijving
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Een omschrijving van de locatie van de werkzaamheden waar de gebiedsinformatie-aanvraag voor is ingediend.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: startDatum
Type: Date
Naam
Definitie: De geplande startdatum van de werkzaamheden waarvoor de gebiedsinformatie-aanvraag is ingediend.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: eindDatum
Type: Date
Naam
Definitie: De geplande einddatum van de werkzaamheden waarvoor de gebiedsinformatie-aanvraag is ingediend.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: huisaansluitingAdressen
Type: Adres
Naam
Definitie: Lijst van adressen waarvoor huisaansluitschetsen (extra detailinformatie, type huisaansluiting) gevraagd wordt.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: informatiepolygoon
Type: Informatiepolygoon
Naam
Definitie: Verwijzing naar informatiepolygoon.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: graafpolygoon
Type: Graafpolygoon
Naam
Definitie: Verwijzing naar graafpolygoon.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: orientatiepolygoon
Type: Orientatiepolygoon
Naam
Definitie: Verwijzing naar orientatiepolygoon
Multipliciteit: 0..1
Constraint: CoordinatieOfMedegebruikAlleenBijOrientatieverzoek
Natuurlijke taal: Coördinatie of Medegebruik alleen optioneel bij Oriëntatieverzoek
OCL: Inv CoordinatieOfMedegebruikAlleenBijOrientatieverzoek: if aanvraagSoort <> AanvraagSoortValue::orientatieverzoek then (voorbereidingCoordinatieCivieleWerken->isEmpty() and voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur->isEmpty()) else ((not(voorbereidingCoordinatieCivieleWerken->notEmpty() and voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur->notEmpty()))
Constraint: CoordinatieOfMedegebruikGeenSoortWerkzaamheden
Natuurlijke taal: Bij orientatieverzoek voor coördinatie of medegebruik is soortWerkzaamheden niet ingevuld
OCL: inv CoordinatieOfMedegebruikGeenSoortWerkzaamheden: voorbereidingCoordinatieCivieleWerken->notEmpty() or voorbereidingMedegebruikFysiekeInfrastructuur->notEmpty implies soortWerkzaamheden->isEmpty()
Constraint: LocatieOmschrijvingMax100Karakters
Natuurlijke taal: LocatieOmschrijving heeft maximaal 100 karakters
OCL: Inv LocatieOmschrijvingMax100Karakters: self.locatieOmschrijving.size() <= 100
Constraint: PolygoonInRelatieTotAanvraagSoort
Natuurlijke taal: Graafmelding: Graafpolygoon-Verplicht, Informatiepolygoon-Optioneel. Orientatiepolygoon-Afwezig. Calamiteitenmelding: Graafpolygoon-Verplicht en Informatiepolygoon-Optioneel. Orientatiepolygoon-Afwezig. Orientatieverzoek: Graafpolygoon-Geen en Informatiepolygoon-Geen en Orientatiepolygoon-Verplicht
OCL: Inv PolygoonInRelatieTotAanvraagSoort: self.aanvraagSoort = AanvraagsoortValue::graafmelding or self.aanvraagSoort = AanvraagsoortValue::calamiteitenmelding implies (self.graafpolygoon->notEmpty() and self.orientatiepolygoon->isEmpty()) and self.aanvraagSoort = AanvraagsoortValue::orientatieverzoek implies (self.graafpolygoon->isEmpty() and self.informatiepolygoon->isEmpty() and self.orientatiepolygoon->notEmpty())

4.1.23 GebiedsinformatieLevering

GebiedsinformatieLevering
Naam
Definitie: Gebiedsinformatie is het geheel van informatie dat door beheerders, via de Dienst wordt verstrekt over de betrokken orientatiepolygoon dan wel graafpolygoon.
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: leveringsvolgnummer
Type: Integer
Naam
Definitie: Volgnummer van de levering (binnen de aanvraag). Indien de gebiedsinformatie in meerdere keren wordt uitgeleverd (bijv. omdat 1 of meer netbeheerders te laat leveren) wordt dit nummer steeds opgehoogd.
Multipliciteit: 1
Attribuut: datumLeveringSamengesteld
Type: DateTime
Naam
Definitie: Het moment waarop de betreffende levering met gebiedsinformatie is samengesteld.
Multipliciteit: 1
Attribuut: indicatieLeveringCompleet
Type: Boolean
Naam
Definitie: Indicator die aangeeft of de levering compleet is (dus, of alle netbeheerders al hebben geleverd).
Multipliciteit: 1
Attribuut: achtergrondkaart
Type: Achtergrondkaart
Naam
Definitie: Kaart ter oriëntering met behulp van topografie.
Multipliciteit: 1..2
Relatie: belanghebbende
Type: Belanghebbende
Naam
Definitie: Verwijzing naar belanghebbende beheerder(s).
Multipliciteit: 0..*
Herkomst:
Relatie: aanvraag
Type: GebiedsinformatieAanvraag
Naam
Definitie: De gegevens van de gebiedsinformatie-aanvraag.
Constraint: GeraaktBelangIrtAanvraagSoort
Natuurlijke taal: Geraakt belang irt aanvraagsoort
OCL: Inv GeraaktBelangIrtAanvraagsoort: (self.aanvraag.aanvraagSoort = AanvraagSoortValue::orientatieverzoek implies self. belanghebbende.geraaktBelangOrientatiepolygoon.notEmpty () and self.aanvraag.aanvraagSoort = self. belanghebbende.geraaktBelangBijOrientatiepolygoon.contactNetinformatie.aanvraagSoort) and (self.aanvraag.aanvraagSoort = AanvraagSoortValue::graafmeling implies self. belanghebbende.geraaktBelangBijGraafpolygoon.notEmpty () and self.aanvraag.aanvraagSoort = self. belanghebbende.geraaktBelangBijGraafpolygoon.contactNetinformatie.aanvraagSoort) and (self.aanvraag.aanvraagSoort = AanvraagSoortValue::calamiteitenmelding implies self. belanghebbende.geraaktBelangBijGraafpolygoon.notEmpty () and self.aanvraag.aanvraagSoort = self.belanghebbende.geraaktBelangBijGraafpolygoon.contactNetinformatie.aanvraagSoort)
Constraint: VeiligheidsgebiedNietBijUitlevering
Natuurlijke taal: Veiligheidsgebied niet bij uitlevering
OCL: Inv GeenVeiligheidsgebied: Veiligheidsgebied :: allInstances() -> size () = 0
Constraint: KaartBGTrasterIsVerplicht
Natuurlijke taal: Kaart BGTraster is verplicht
OCL: Inv KaartBGTrasterIsVerplicht: def:alleAchtergrondkaarten: set = self->collect (achtergrondkaart) and alleAchtergrondkaarten -> includes (bgtRaster)

4.1.24 Graafpolygoon

Graafpolygoon
Naam
Definitie: Een graafpolygoon is de weergave door een grondroerder van het gebied, waarbinnen de graaflocatie zich bevindt.
Herkomst: Artikel 1 WIBON
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: geometrie
Type: GM_Surface
Naam
Definitie: De geometrie van het gebied (een polygoon) waarbinnen gegraven gaat worden.
Multipliciteit: 1

4.1.25 IMKLBasis

IMKLBasis (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de basis attributen bevat van de IMKL extensie.
Herkomst: IMKL
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: identificatie
Type: NEN3610ID
Naam identificatie
Definitie: Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «identificatie»
Herkomst: NEN 3610:2011
Attribuut: beginLifespanVersion
Type: DateTime
Naam
Definitie: De begindatum waarop een data object in de registratie werd aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object.
Omschrijving: Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Voor niet INSPIRE plichtige datasets kan hier een dummy waarde worden ingevuld. Dit attribuut heeft DateTime als data type.
Multipliciteit: 1
Attribuut: endLifespanVersion
Type: DateTime
Naam
Definitie: De datum die het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft.
Omschrijving: Het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie. Dit attribuut is afkomstig van INSPIRE maar wordt ook gebruikt in de IMKL-specieke objecten. Dit attribuut heeft DateTime als data type.
Multipliciteit: 0..1

4.1.26 Informatiepolygoon

Informatiepolygoon
Naam
Definitie: Een informatiepolygoon is de weergave door een grondroerder van het gebied, waarvoor gebiedsinformatie wordt gevraagd.
Omschrijving: De gebiedsinformatie die zich bevindt tussen een informatiepolygoon en de graafpolygoon is puur ter informatie en ondersteuning van de werkzaamheden van de grondroerder.
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: geometrie
Type: GM_Surface
Naam
Definitie: De geometrie van het gebied (een polygoon) waarover informatie gevraagd wordt, niet zijnde het graafgebied. Een eventueel opgegeven informatiegebied moet een graafgebied volledig omvatten.
Multipliciteit: 1
Attribuut: geometrieVoorVisualisatie
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Geometrie die specifiek is gecreëerd voor de visualisatie van het gebied tussen de graafpolygoon en de buitenring van de informatiepolygoon.
Omschrijving: De graafpolygoon mag niet buiten de informatiepolygoon vallen. De geometrie is een vlak of een multivlak en omvat het gebied van de informatiepolygoon exclusief het gebied van de graafpolygoon.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: IMKL
Constraint: GeometrieVlakOfMultivlak
Natuurlijke taal: Geometrie is vlak of multivlak
OCL: Inv GeometrieVlakOfMultivlak: self.geometrieVoorVisualiatie.oclIsKindOf(GM_Surface) or self.geometrieVoorVisualiatie.oclIsKindOf(GM_MultiSurface)

4.1.27 Kabelbed

Kabelbed
Naam
Definitie: Kabelbed of Geul: Ruimtebeslag dat door een gemeenschappelijk tracé van één of meer kabels, buizen, HDPE- en/of mantelbuizen – die toebehoren aan één netbeheerder - wordt gevormd.
Subtype van: Duct
Omschrijving: Synoniem voor kabelbed is geul. Losse kabels of buizen die bij elkaar in een kabelbed liggen. Informatie is opgenomen op het niveau van de set van kabels of buizen. Indien er meerdere kabels in een kabelbed liggen wordt het aantal kabels verplicht opgenomen. Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote breedtes zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»

4.1.28 KabelEnLeidingContainer

KabelEnLeidingContainer (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle kabel- en leidingcontainer objecten.
Subtype van: Label
Omschrijving: Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote diameters of breedtes zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: bovengrondsZichtbaar
Type: Boolean
Naam
Definitie: Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: geoNauwkeurigheidXY
Type: NauwkeurigheidXYvalue
Naam
Definitie: Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.
Omschrijving: De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: toelichting
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Extra informatie in de vorm van een toelichting.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: aantalKabelsLeidingen
Type: Integer
Naam
Definitie: Aantal kabels leidingen of buizen dat zich in het containerelement bevindt.
Omschrijving: Wordt opgenomen indien het aantal meer dan één is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: BGT_ID
Type: NEN3610ID
Naam
Definitie: Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: dieptelegging
Type: Diepte
Naam
Definitie: Diepte waarop het object is gelegd.
Omschrijving: Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: heeftExtraInformatie
Type: ExtraInformatie
Naam
Definitie: Extra informatie over dit object.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: extraGeometrie
Type: ExtraGeometrie
Naam
Definitie: Extra geometrie naast de verplichte arc/node.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.29 KabelOfLeiding

KabelOfLeiding (abstract)
Naam
Definitie: Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
Herkomst: IMKL
Subtype van: Label
Omschrijving: KabelOfLeiding is in dit model een abstract begrip en omvat alle typen van alle nettypen. Onder de objectklasse KabelOfLeiding vallen ook leidingen die buiten gebruik of vervallen zijn. Huisaansluitingen kunnen als object KabelOfLeiding opgenomen zijn (of in een aparte Huisaansluitingsschets). Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: geoNauwkeurigheidXY
Type: NauwkeurigheidXYvalue
Naam
Definitie: Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.
Omschrijving: De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: toelichting
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Extra informatie in de vorm van een toelichting.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: dieptelegging
Type: Diepte
Naam
Definitie: Diepte waarop het object is gelegd.
Omschrijving: Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: heeftExtraInformatie
Type: ExtraInformatie
Naam
Definitie: Extra informatie over dit object.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: extraGeometrie
Type: ExtraGeometrie
Naam
Definitie: Extra geometrie naast de verplichte arc/node.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.30 KabelSpecifiek

KabelSpecifiek (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de kabel-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.
Herkomst: IMKL-Be
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: kabelDiameter
Type: Measure
Naam
Definitie: Diameter van een kabel of leiding uitgedrukt in een Unit of Measure (UOM).
Omschrijving: Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via één van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm
Multipliciteit: 0..1

4.1.31 Kast

Kast
Naam Kast
Definitie: Eenvoudig kast-object dat nutsvoorzieningenobjecten kan bevatten die tot een of meer nutsvoorzieningennetwerken behoren.
Herkomst: Inspire
Subtype van: ContainerLeidingelement, Cabinet
Stereotypes: «featureType»
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.32 Label

Label (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de labelattributen bevat van de IMKL extensie.
Omschrijving: Een label kan als attribuut bij netelementen opgenomen zijn. In dat geval hebben ze geen plaastingspunt. Ze kunnen ook bij maatvoering of annotatie opgenomen zijn. Dan hebben ze wel een plaastingspunt middels een attribuut ligging.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: label
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: omschrijving
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Gedetailleerde omschrijving van het informatieobject.
Omschrijving: Kan toegevoegd worden als het label meer uitleg behoeft.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: LabelMax40Karakters
Natuurlijke taal: Label heeft maximaal 40 karakters
OCL: Inv LabelMax40Karakters: self.label.size() <= 40

4.1.33 Leidingelement

Leidingelement (abstract)
Naam
Definitie: Een object dat bij één of meerdere leidingen behoort en als node in het netwerkmodel is opgenomen.
Herkomst: IMKL
Subtype van: Label
Omschrijving: Bijvoorbeeld objecten zoals een schakelkast, verdeelkast, kranen, afsluiters, versterkers, kabelmof, rioolput, (druk)rioolgemaal, kathodische bescherming, boorput, etc. Een leidingelement kan zowel betrekking hebben op ondergrondse als op bovengrondse delen van het net. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: bovengrondsZichtbaar
Type: Boolean
Naam
Definitie: Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: geoNauwkeurigheidXY
Type: NauwkeurigheidXYvalue
Naam
Definitie: Indicatie van de nauwkeurigheid in horizontaal vlak (x,y) waarmee de geometrie van de ligging van de leiding is aangegeven.
Omschrijving: De WIBON nauwkeurigheid is minimaal +/- 1 meter.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: eanCode
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Aansluiting identificatie code voor aansluiting op het elektriciteitsnet en gasnet van Nederland.
Omschrijving: Aansluiting identificatie code zoals die geregistreerd worden in het EAN codeboek.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: BGT_ID
Type: NEN3610ID
Naam
Definitie: Verwijzing naar het ID van het overeenkomstige object uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie of pluslaag.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: rotatiehoekSymbool
Type: Measure
Naam
Definitie: Hoek waaronder een puntsymbool wordt weergegeven.
Omschrijving: Voor een symbool dat gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek een puntsymbool moet worden weergegeven. Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].]. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg
Multipliciteit: 0..1
Relatie: heeftExtraInformatie
Type: ExtraInformatie
Naam
Definitie: Extra informatie over dit object.
Multipliciteit: 0..*
Relatie: dieptelegging
Type: Diepte
Naam
Definitie: Diepte waarop het object is gelegd.
Omschrijving: Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare (standaard) dieptelegging.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: extraGeometrie
Type: ExtraGeometrie
Naam
Definitie: Extra geometrie naast de verplichte arc/node.
Multipliciteit: 0..1
Constraint: RotatiehoekEenheidDegrees
Natuurlijke taal: rotatiehoek in graden
OCL: inv: self.rotatiehoekSymbool.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg'
Constraint: SymboolAfsluiterRotatiehoekVerplicht
Natuurlijke taal: Als het symbool is afsluiter dan is de rotatiehoek verplicht. Dit geldt voor de volgende appurtenance typen: OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter SewerAppurtenanceTypeIMKLValue/cleanOut ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/afsluiter WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/checkValve WaterAppurtenanceTypeIMKLValue/controlValve
OCL: Wordt niet in OCL uitgedrukt.

4.1.34 Maatvoering

Maatvoering
Naam
Definitie: Teksten en symbolen weergegeven in het kaartbeeld.
Subtype van: ExtraInformatie
Omschrijving: Voor de aanduiding van de relatieve positie van een leiding of leidingelement ten opzichte van een topografisch object. Via het “annotatieType” attribuut kan het soort annotatie of maatvoering object worden bepaald – voor visualisatie - en via het attribuut “label” kan de tekst of numerieke waarde worden doorgegeven.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: maatvoeringsType
Type: MaatvoeringsTypeValue
Naam
Definitie: Aard van de opgenomen annotatie
Omschrijving: Annotatie kan voor o.a. maatvoering getypeerd zijn.
Multipliciteit: 1
Attribuut: rotatiehoek
Type: Measure
Naam
Definitie: Hoek waaronder een labeltekst of symbool wordt weergegeven.
Omschrijving: Voor een annotatie die gekoppeld is aan een puntgeometrie, geeft dit attribuut aan onder welke hoek de labeltekst of een puntsymbool moet worden weergegeven. Eenheid: booggraad; één booggraad is een 360e deel van een cirkelomtrek. Oriëntering: met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.). Decimale precisie: 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad). Bereik (minimale/maximale waarden): [-180, +180].]. Verstekwaarde voor tekst is 0 (dus horizontaal weergegeven rechtopstaande tekst). Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via de volgende OGC URN code: urn:ogc:def:uom:OGC::deg
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: labelpositie
Type: Labelpositie
Naam
Definitie: Plaats van de labeltekst t.o.v. plaatsingspunt.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: ligging
Type: GM_Object
Naam
Definitie: Positie of geometrie van de annotatie.
Omschrijving: Afhankelijk van het type annotatie betreft het een plaatsingspunt van het label of de geometrie van de annotatie.
Multipliciteit: 1
Constraint: GeometrieLijnOfPunt
Natuurlijke taal: maatvoeringslijn, maatvoeringshulplijn en maatvoeringspijl hebben een lijngeometrie. Andere een puntgeometrie
OCL: inv: if self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslijn or self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringshulplijn or self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringspijl then self.ligging.oclIsKindOf(GM_Curve) else self.ligging.oclIsKindOf(GM_Point)
Constraint: RotatiehoekBijPijlpuntLabel
Natuurlijke taal: Rotatiehoek alleen bij pijlpunt en label
OCL: Inv: if (self.maatvoeringsType= MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringspijlpunt or self.maatvoeringsType= MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslabel) then self.rotatiehoek -> notEmpty()
Constraint: RotatiehoekEenheidDegrees
Natuurlijke taal: Rotatiehoek is in graden
OCL: Inv: self.rotatiehoek.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::deg'
Constraint: WaardeEnPositieVerplichtBijLabel
Natuurlijke taal: er is een labelwaarde en een labelpositie verplicht bij een label
OCL: Inv: if (self.maatvoeringsType = MaatvoeringsTypeValue::maatvoeringslabel) then self.label -> notEmpty() and self.labelpositie -> notEmpty()

4.1.35 Mangat

Mangat
Naam Mangat
Definitie: Eenvoudig omhullingsobject dat een of meer nutsvoorzieningennetobjecten kan bevatten.
Herkomst: Inspire
Subtype van: Manhole, ContainerLeidingelement
Stereotypes: «featureType»
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.36 Mantelbuis

Mantelbuis
Naam
Definitie: Beschermingsbuis.
Subtype van: Pipe, BuisSpecifiek, KabelEnLeidingContainer
Omschrijving: Met het object Mantelbuis wordt bedoeld een buis voor bescherming van kabels, buizen en HDPE buizen. Mantelbuizen kunnen bij meerdere thema’s geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere. Indien een mantelbuis leeg is kan dit bij de toelichting vermeld worden. Optioneel kan er als extrageometrie een vlak worden toegevoegd maar alleen als er grote diameters zijn. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer dat functioneel is.
Stereotypes: «featureType»
Constraint: GeenAttribuutPressure
Natuurlijke taal: geen attribuut pressure
OCL: Inv: self.pressure.OclIsKindOf(nilReason)
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())

4.1.37 Mast

Mast
Naam Mast
Definitie: Eenvoudig mast-object dat dienst kan doen als drager van nutsvoorzieningenobjecten van een of meer nutsvoorzieningnetten
Herkomst: Inspire
Subtype van: ContainerLeidingelement, Pole
Stereotypes: «featureType»
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.38 OlieGasChemicalienPijpleiding

OlieGasChemicalienPijpleiding
Naam OlieGasChemicalienPijpleiding
Definitie: Een pijpleiding voor het overbrengen van olie, gas of chemicaliën van de ene locatie naar een andere.
Herkomst: Inspire
Subtype van: OilGasChemicalsPipe, KabelOfLeiding, BuisSpecifiek
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.39 Orientatiepolygoon

Orientatiepolygoon
Naam
Definitie: Een oriëntatiepolygoon is de weergave door een opdrachtgever, grondroerder, aanbieder of bestuursorgaan van een aangesloten gebied, ten aanzien waarvan deze om gebiedsinformatie verzoekt met het oog op respectievelijk het voorbereiden van graafwerkzaamheden, het voorbereiden van een verzoek tot medegebruik of coördinatie van civiele werken, of ten behoeve van de hem opgedragen taak.
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: geometrie
Type: GM_Surface
Naam
Definitie: De geometrie van het gebied (een polygoon) dat een persoon of organisatie tekent om daar informatie over kabels en leidingen van te ontvangen.
Multipliciteit: 1

4.1.40 Overig

Overig
Naam
Definitie: Een type kabel of leiding die niet onder de andere benoemde typen valt.
Herkomst: IMKL
Subtype van: KabelOfLeiding, OverigSpecifiek, UtilityLinkSet, KabelSpecifiek, BuisSpecifiek
Omschrijving: Bijvoorbeeld een weesleiding maar ook leidingen voor voedingsmiddelen, landbouwproducten vallen hieronder. Een weesleiding valt bij INSPIRE onder de waarde utilityNetworkType = 'overig'.
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.41 OverigSpecifiek

OverigSpecifiek (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de overig-specifieke attributen bevat van de IMKL extensie.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: pipeDiameter
Type: Measure
Naam pipe diameter
Definitie: Pipe outer diameter.
Omschrijving: For convex shaped objects (e.g. a circle) the diameter is defined to be the largest distance that can be formed between two opposite parallel lines tangent to its boundery.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: pressure
Type: Measure
Naam pressure
Definitie: The maximum allowable operating pressure at which a product is conveyed through a pipe.
Omschrijving: The unit of measure for pressure is commonly expressed in "bar".
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: producttype
Type: CharacterString
Naam producttype
Definitie: Het type product dat wordt getransporteerd.
Multipliciteit: 0..1

4.1.42 PuntLijnVlak

PuntLijnVlak
Naam
Definitie:
Stereotypes: «union»
Attribuut: punt
Type: GM_Point
Naam
Definitie:
Multipliciteit: 1
Attribuut: lijn
Type: GM_Curve
Naam
Definitie:
Multipliciteit: 1
Attribuut: vlak
Type: GM_Surface
Naam
Definitie:
Multipliciteit: 1

4.1.43 Rioolleiding

Rioolleiding
Naam Rioolleiding
Definitie: Een rioleringsleiding voor het overbrengen van afvalwater (rioolwater en hemelwater) van de ene locatie naar een andere.
Herkomst: Inspire (aangepast)
Subtype van: StedelijkWaterSpecifiek, KabelOfLeiding, SewerPipe, BuisSpecifiek
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.44 StedelijkWaterSpecifiek

StedelijkWaterSpecifiek (abstract)
Naam
Definitie: Abstract data object dat de rioolleiding attributen bevat specifiek van de stedelijkwater extensie.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: typeRioolleiding
Type: RioolleidingTypeValue
Naam
Definitie: Typering van soort rioolleiding.
Multipliciteit: 1

4.1.45 TechnischGebouw

TechnischGebouw
Naam
Definitie: Besloten onderkomen voor het huisvesten van nutsvoorzieningenobjecten die tot een of meer nutsvoorzieningennetwerken behoren.
Subtype van: ContainerLeidingelement, Cabinet
Stereotypes: «featureType»
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.46 Telecommunicatiekabel

Telecommunicatiekabel
Naam Telecommunicatiekabel
Definitie: Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van data.
Herkomst: IMKL
Subtype van: TelecommunicationsCable, KabelSpecifiek, KabelOfLeiding
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.47 ThermischePijpleiding

ThermischePijpleiding
Naam ThermischePijpleiding
Definitie: Een leiding voor het transporteren van warmte of koelte van de ene locatie naar een andere.
Herkomst: Inspire
Subtype van: ThermalPipe, KabelOfLeiding, BuisSpecifiek
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.48 Toren

Toren
Naam Toren
Definitie: Eenvoudig toren-object dat dienst kan doen als drager van nutsvoorzieningenobjecten van een of meer nutsvoorzieningnetten.
Herkomst: Inspire
Subtype van: ContainerLeidingelement, Tower
Stereotypes: «featureType»
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.1.49 Transportroute

Transportroute
Naam
Definitie: Route samengesteld uit aaneengesloten buisleidingen.
Herkomst: RRGS
Subtype van: IMKLBasis
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: buisleidingtype
Type: BuisleidingTypeValue
Naam
Definitie:
Omschrijving: 7 mogelijkheden aangegeven dmv codelijstwaarden.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Attribuut: casNrMaatgevendeStof
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het CAS-nummer van de voor het risico maatgevende stof.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Attribuut: maatgevendScenarioDodelijk
Type: EffectScenarioType
Naam
Definitie: Scenario dat maatgevend is geweest voor de gegeven effectafstand dodelijk.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: RRGS
Attribuut: omschrijving
Type: CharacterString
Naam
Multipliciteit: 1
Attribuut: transportrouteNaam
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Naam van de (hoofd)transportroute.
Omschrijving: max 240 tekens
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS

4.1.50 Transportroutedeel

Transportroutedeel
Naam
Definitie: Deel van een buisleiding met gelijke waarden voor bepaalde buiskenmerken.
Herkomst: RRGS
Subtype van: OlieGasChemicalienPijpleiding
Omschrijving: Een transportroutedeel is onderdeel van een (hoofd)transportroute.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: wanddikte
Type: Measure
Naam
Definitie: De wanddikte van de buis in millimeters.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Attribuut: effectafstandDodelijk
Type: Measure
Naam
Definitie: Effectafstand dodelijk letsel (1% letaliteit)
Omschrijving: Zijnde de toetsingsafstand voor o.a. de inventarisatie van bebouwing voor de berekening van het groepsrisico alsook het omgaan met het restrisico.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Attribuut: gewogenDekking
Type: Measure
Naam
Definitie: Gemiddelde diepteligging bovenkant buis in cm tov het maaiveld
Omschrijving: Advieswaarde: minimale dekking per elke 100 meter en/of elke 10-20 cm overgang. Bij bochten en grote dekking veranderingen praktisch aanpassen
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Relatie: transportroute
Type: Transportroute
Naam
Definitie: (Hoofd)transportroute waar dit een van onderdeel is.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS

4.1.51 TransportrouteRisico

TransportrouteRisico
Naam
Definitie: Risicocontour behorend bij de hoofdtransportroute.
Herkomst: RRGS
Subtype van: IMKLBasis
Omschrijving: De risicocontour is een optioneel element bij een transportroute.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: risicocontour10_6
Type: GM_MultiSurface
Naam
Definitie: Geometrie v.d. risicontour 10-6
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS
Relatie: bijTransportroute
Type: Transportroute
Naam
Definitie: Transportroute waar de risicocontour betrekking op heeft.
Multipliciteit: 1
Herkomst: RRGS

4.1.52 Utiliteitsnet

Utiliteitsnet
Naam
Definitie: Een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren.
Herkomst: Inspire
Subtype van: Label, UtilityNetwork, IMKLBasis
Omschrijving: Alle netwerkelementen van een utiliteitsnet vallen onder het thema dat bij het utiliteitsnet hoort en worden daar ook door getypeerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een kathodische bescherming voor een waterleiding valt onder een utiliteitsnet met het thema laagspanning.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: thema
Type: Thema
Naam
Definitie: Het thema geeft aan welk type leiding het betreft en welke functie de leidingen hebben. Bijvoorbeeld datatransport, gas lage druk, laagspanning, riool etc. Gekozen kan worden uit een lijst van thema’s
Omschrijving: Opmerking: Signaleringskabels die data vervoeren vallen onder datatransport.
Multipliciteit: 1
Attribuut: standaardDieptelegging
Type: Measure
Naam
Definitie: Gangbare dieptelegging behorend bij dit utiliteitsnet. Diepte is ten opzichte van maaiveld. Dit attribuut heeft een Measure als data type. De UOM wordt uitgedrukt via 1 van de volgende OGC URN codes: • urn:ogc:def:uom:OGC::m • urn:ogc:def:uom:OGC::cm • urn:ogc:def:uom:OGC::mm. Voor WIBON is de eenheid altijd meter en een getal met ten hoogste 2 decimalen.
Multipliciteit: 0..1
Relatie: heeftExtraInformatie
Type: ExtraInformatie
Naam
Definitie: Extra informatie over dit object.
Omschrijving: Bij het utiliteitsnet betreft dit de algemene informatie die bij het utiliteitsnet hoort en niet bij specifieke netelementen.
Multipliciteit: 0..*
Constraint: WIBONDiepteInMeterMetMaxTweeDecimalen
Natuurlijke taal: Voor WIBON diepte is in meters met maximaal 2 decimalen
OCL: Inv: self.standaardDieptelegging.Measure.uom = 'urn:ogc:def:uom:OGC::m' /* Voor specificatie van 2 decimalen is geen OCL constraint te maken */
Constraint: NetworkBinnenNetworkNietVanToepassing
Natuurlijke taal: een netwerk kan niet naar een andere netwerk verwijzen
OCL: Inv: self.networks.OclIsKindOf(nilReason)
Constraint: AssociatieElementsNietVanToepassing
Natuurlijke taal: er is geen verwijzing van een netwerk naar de netelementen daarvan
OCL: Inv: self.elements.OclIsKindOf(nilReason)

4.1.53 Veiligheidsgebied

Veiligheidsgebied
Naam
Definitie: Een veiligheidsgebied is een door de Minister aangewezen gebied waarvan om veiligheidsredenen kan worden afgeweken van de voorschriften zoals gesteld bij of krachtens hoofstuk 4 WIBON: Informatie-uitwisseling ten behoeve van graafwerkzaamheden.
Subtype van: BelangGeneriek
Stereotypes: «featureType»
Relatie: beheerderVeiligheidsgebied
Type: Beheerder
Naam
Definitie: Gegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied.

4.1.54 Waterleiding

Waterleiding
Naam Waterleiding
Definitie: Een waterleiding voor het overbrengen van water van de ene locatie naar een andere.
Herkomst: Inspire
Subtype van: KabelOfLeiding, WaterPipe, BuisSpecifiek
Stereotypes: «featureType»
Constraint: InspireAttributenNietVanToepassing
Natuurlijke taal: Optionele INSPIRE attributen die niet worden gebruikt
OCL: Inv: (self.governmentalServiceReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.governmentalServiceReference ->isEmpty()) and (self.utilityFacilityReference.OclIsKindOf(nilReason) or self.utilityFacilityReference->isEmpty())
Constraint: Maximaal1Utiliteitsnet
Natuurlijke taal: hoort bij maximaal 1 utiliteitsnet
OCL: inv: self.inNetwork ->size() = 1

4.2 Data typen

4.2.1 AanvraagSoortContact

AanvraagSoortContact
Naam
Definitie: Het contactadres (meldadres) bij de netbeheerder waar de grondroerder contact mee kan opnemen voor informatie over (het) geraakte belang(en).
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: aanvraagSoort
Type: AanvraagSoortValue
Naam
Definitie: Typering van contact in relatie tot het type melding of verzoek.
Multipliciteit: 1
Attribuut: naam
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Naam van het contact.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: telefoon
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Telefoon van het contact.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: email
Type: CharacterString
Naam
Definitie: E-mail adres van het contact.
Multipliciteit: 0..1

4.2.2 Aanvrager

Aanvrager
Naam
Definitie: Een aanvrager van gebiedsinformatie is een persoon die of bedrijf dat wil weten welke kabels en leidingen er in een bepaald gebied onder de grond liggen.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: contactpersoon
Type: Contact
Naam
Definitie: Persoon als aanspreekpunt namens aanvrager.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: organisatie
Type: Organisatie
Naam
Definitie: Organisatie die aanvraag doet.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: extraContact
Type: Contact
Naam
Definitie: Extra contact naast dat van de contactpersoon.
Multipliciteit: 0..1

4.2.3 Achtergrondkaart

Achtergrondkaart
Naam
Definitie: Referentie naar achtergrondkaart met grootschalige topografie (bestaand of gepland) behorend bij het aangevraagde gebied.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: achtergrondkaartSoort
Type: AchtergrondkaartSoortValue
Naam
Definitie: Soort achtergrondkaart (Kadaster: bgtBestaand/bgtPlan; netbeheerder: eigenTopoBestaand/eigenTopoPlan).
Multipliciteit: 1
Attribuut: kaartreferentie
Type: URI
Naam
Definitie: Referentie naar een achtergrondkaart.
Multipliciteit: 1

4.2.4 Adres

Adres
Naam BAG-Adres
Definitie: Beschrijving van een locatie van door middel van een adres.
Omschrijving: Adresgegevens van Panden, Ligplaatsen en Staanplaatsen zijn beschreven in de BAG. Voor de attributen van net adres zijn de BAG definities gebruikt.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: BAGid
Type: CharacterString
Naam BAGid
Definitie: BAG identifier van een AdreseerbaarObject of een Nummeraanduiding zoals geregistreerd bij de BAG.
Omschrijving: Afhankelijk van de context waarin het adres wordt gebruikt wordt de BAGid van het AdresseerbaarObject of van de Nummeraanduiding gebruikt. Voor een koppeling aan ExtraDetailInfo is dit de BAGid van het AdresseerbaarObject. Voor een koppeling naar een bezoek of postadres de BAGid van de Nummeraanduiding.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: openbareRuimteNaam
Type: CharacterString
Naam openbare ruimte naam
Definitie: Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.
Multipliciteit: 1
Herkomst: BAG
Attribuut: huisnummer
Type: CharacterString
Naam huisnummer
Definitie: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
Multipliciteit: 1
Herkomst: BAG
Attribuut: huisletter
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: BAG
Attribuut: huisnummertoevoeging
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: BAG
Attribuut: woonplaatsNaam
Type: CharacterString
Naam
Definitie: De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.
Multipliciteit: 1
Herkomst: BAG
Attribuut: postcode
Type: CharacterString
Naam
Definitie: De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer.
Omschrijving: De volgende regulier expressie beschrijft het format van een valide volledige postcode: [1-9]{1}[0-9]{3}[A-Z]{2}.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: BAG. http://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/stelselcatalogus/begrippen/Adres/BAG/Nummeraanduiding/Postcode-Nummeraanduiding
Attribuut: landcode
Type: LandcodeValue
Naam
Definitie: Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes
Multipliciteit: 0..1

4.2.5 Contact

Contact
Naam
Definitie: Contactgegevens.
Herkomst: Bron: belangenregistratie.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: naam
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Naam van het contact.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: telefoon
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Telefoon van het contact.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: email
Type: CharacterString
Naam
Definitie: E-mail adres van het contact.
Multipliciteit: 0..1

4.2.6 Labelpositie

Labelpositie
Naam
Definitie: Punt op de horiziontale - en verticale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: aangrijpingHorizontaal
Type: LabelpositieValue
Naam
Definitie: Punt op de horiziontale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt.
Multipliciteit: 1
Attribuut: aangrijpingVerticaal
Type: LabelpositieValue
Naam
Definitie: Punt op de verticale as in labeltekst dat geldt als referentie voor plaatsingspunt.
Multipliciteit: 1

4.2.7 NEN3610ID

NEN3610ID
Naam NEN3610 ID
Definitie: identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object
Herkomst: NEN 3610:2011
Omschrijving: De combinatie van ‘namespace’ van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: namespace
Type: CharacterString
Naam
Definitie: unieke verwijzing naar een registratie van objecten
Omschrijving: Het attribuut ‘namespace’ is een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met ‘NL.’ beginnen. De volgende karakters mogen in een namespace aanduiding voorkomen: {”A”…”Z”, “a”…”z”, ”0”…”9”, “_”, “- “, “,”, ”.”}
Multipliciteit: 1
Herkomst: NEN 3610:2011
Attribuut: lokaalID
Type: CharacterString
Naam
Definitie: unieke identificatiecode binnen een registratie
Omschrijving: ‘LokaalId’ is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie. De volgende karakters mogen in een lokaalID voorkomen: {”A”…”Z”, “a”…”z”, ”0”…”9”, “_”, “-“, “,”, ”.”}.
Multipliciteit: 1
Herkomst: NEN 3610:2011
Attribuut: versie
Type: CharacterString
Naam
Definitie: versie-aanduiding van een object
Omschrijving: Het attribuut ‘versie’ maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.
Multipliciteit: 0..1
Herkomst: NEN 3610:2011

4.2.8 Opdrachtgever

Opdrachtgever
Naam
Definitie: Een opdrachtgever is een persoon die opdracht geeft om te graven in een bepaald gebied.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: contactpersoon
Type: Contact
Naam
Definitie: Persoon als aanspreekpunt namens opdrachtgever.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: organisatie
Type: Organisatie
Naam
Definitie: Organisatie die als opdrachtgever optreedt.
Multipliciteit: 0..1

4.2.9 Organisatie

Organisatie
Naam
Definitie: Gegevens van de aanvrager van gebiedsinformatie.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: naam
Type: CharacterString
Naam
Definitie: De naam van de organisatie.
Multipliciteit: 0..2
Attribuut: kvkNummer
Type: CharacterString
Naam
Definitie: KvK nummer van de aanvrager van gebiedsinformatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: bezoekAdres
Type: Adres
Naam
Definitie: Het bezoekadres van de organisatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: postbusAdres
Type: PostbusAdres
Naam
Definitie: Het postbusadres van de organisatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: telefoon
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het vaste telefoonnummer van de organiatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: mobiel
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het mobiele telefoonnummer van de organisatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: fax
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het faxnummer van de organisatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: email
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het e-mail adres van de organisatie.
Multipliciteit: 0..1
Attribuut: website
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Website van de organisatie.
Multipliciteit: 0..1

4.2.10 PostbusAdres

PostbusAdres
Naam
Definitie: De gegevens van een adres voor een bus of vak in een postkantoor.
Stereotypes: «dataType»
Attribuut: postbusnummer
Type: CharacterString
Naam
Definitie: Het postbusnummer van het postbusadres.
Multipliciteit: 1
Attribuut: postcode
Type: CharacterString
Naam
Definitie: De postcode van het postbusadres.
Multipliciteit: 1
Attribuut: woonplaatsNaam
Type: CharacterString
Naam
Definitie: De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS.
Multipliciteit: 1
Herkomst: BAG
Attribuut: landcode
Type: LandcodeValue
Naam
Definitie: Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.
Multipliciteit: 0..1

4.3 Enumeraties en codelijsten

4.3.1 AanvraagSoortValue

AanvraagSoortValue
Naam
Definitie:
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.2 AchtergrondkaartSoortValue

AchtergrondkaartSoortValue
Naam
Definitie: Soort achtergrondkaart met topografie die als extra locatie informatie wordt meegeleverd.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.3 AnnotatieTypeValue

AnnotatieTypeValue
Naam
Definitie: Codelijst met waarden voor annotatie.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.4 BestandMediaTypeValue

BestandMediaTypeValue
Naam
Definitie: Technisch formaat van digitaal bestand.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.5 BijlageTypeValue

BijlageTypeValue
Naam
Definitie: Typering van een bijlage.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.6 BuisleidingTypeValue

BuisleidingTypeValue
Naam
Definitie: Soort buisleiding.
Herkomst: RRGS
Omschrijving: Classificatie gebruikt in RRGS
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.7 ConditionOfFacilityIMKLValue

ConditionOfFacilityIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE ConditionOfFacilityValue.
Subtype van: ConditionOfFacilityValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.8 DiepteAangrijpingspuntValue

DiepteAangrijpingspuntValue
Naam
Definitie: Aangrijpingspunt van object van af waar de diepte wordt bepaald.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.9 EffectScenarioType

EffectScenarioType
Naam
Definitie: Type risico dat zich kan voordoen.
Herkomst: RRGS
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.10 EigenTopografieStatusValue

EigenTopografieStatusValue
Naam
Definitie: Status van topografie die als extra locatie informatie, meestal voor maatvoering, wordt meegeleverd.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.11 ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue

ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE ElectricityAppurtenanceTypeValue.
Subtype van: ElectricityAppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.12 ExtraDetailInfoTypeValue

ExtraDetailInfoTypeValue
Naam
Definitie: Verschillende vormen van extra detailinformatie die opgenomen worden bij een utiliteitsnet.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.13 LabelpositieValue

LabelpositieValue
Naam
Definitie: Aangrijpingspunt van het label in relatie tot het plaatsingspunt.
Herkomst: IMKL
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.14 LandcodeValue

LandcodeValue
Naam
Definitie: Drieletterige afkorting van de landsnaam conform ISO 3166 - Country codes.
Herkomst: IMKL
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.15 MaatvoeringsTypeValue

MaatvoeringsTypeValue
Naam
Definitie: Manier waarop maatvoering is aangegeven.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.16 NauwkeurigheidDiepteValue

NauwkeurigheidDiepteValue
Naam
Definitie: Codelijst met nauwkeurigheid van dieptegegevens.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.17 NauwkeurigheidXYvalue

NauwkeurigheidXYvalue
Naam
Definitie: Codelijst met geografische nauwkeurigheid in het horizontale vlak.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.18 OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue

OilGasChemicalsAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE OilGasChemicalsAppurtenanceITypeValue.
Subtype van: OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.19 OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue

OilGasChemicalsProductTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE OilGasChemicalsProductTypeValue.
Subtype van: OilGasChemicalsProductTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.20 OverigAppurtenanceTypeIMKLValue

OverigAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE AppurtenanceTypeValue voor het thema Overig
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.21 PipeMaterialTypeIMKLValue

PipeMaterialTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE PipeMaterialTypeValue.
Subtype van: PipeMaterialTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.22 RioolleidingTypeValue

RioolleidingTypeValue
Naam
Definitie: Typering van soort rioolleiding.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.23 SewerAppurtenanceTypeIMKLValue

SewerAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE SewerAppurtenanceTypeValue.
Subtype van: SewerAppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.24 SoortWerkzaamhedenValue

SoortWerkzaamhedenValue
Naam
Definitie: Type graafwerkzaamheden.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.25 TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue

TelecommunicationsAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue.
Subtype van: TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.26 TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue

TelecommunicationsCableMaterialTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE TelecommunicationsCableMaterialTypeValue.
Subtype van: TelecommunicationsCableMaterialTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.27 Thema

Thema
Naam
Definitie: Thema of discipline waar een leiding of leidingelement toe behoort.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.28 ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue

ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE ThermalAppurtenanceTypeValue.
Subtype van: ThermalAppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.29 ThermalProductTypeIMKLValue

ThermalProductTypeIMKLValue
Naam Thermal Product Type IMKL
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE Thermal Product Type.
Subtype van: ThermalProductTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.30 TopografischObjectTypeValue

TopografischObjectTypeValue
Naam
Definitie: Soort topografisch object.
Omschrijving: Typen gebaseerd op semantiek van IMGeo (grootschalige geografie)
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.31 UtilityNetworkTypeIMKLValue

UtilityNetworkTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE UtilityNetworkTypeValue
Subtype van: UtilityNetworkTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.32 WaterAppurtenanceTypeIMKLValue

WaterAppurtenanceTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE WaterAppurtenanceTypeValue.
Subtype van: WaterAppurtenanceTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.3.33 WaterTypeIMKLValue

WaterTypeIMKLValue
Naam
Definitie: IMKL waardelijst voor toepassing INSPIRE WaterTypeValue.
Subtype van: WaterTypeValue
Omschrijving: Kan zowel uitbreiding als beperking op INSPIRE waardelijst betreffen.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4 Kandidaat typen en placeholders

4.4.1 PipeMaterialTypeValue

PipeMaterialTypeValue
Package: Common Extended Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam Pipe material type value (Extended)
Definitie: Codelist containing a classification of pipe material types.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.2 UtilityNetwork

UtilityNetwork
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam utility network
Definitie: Collection of network elements that belong to a single type of utility network.
Subtype van: Network
Omschrijving: In the real world, objects are connected to each other: an optical cable is connected to a multiplexer that in turn is connected to copper cables connecting into our homes to provide cable TV, telephony and internet access. Using GIS to support network utility management typically involves many types of features that may have connectivity to each other. Topology in GIS is generally defined as the spatial relationship between connecting or adjacent features, and is an essential prerequisite for many spatial operations such as network analysis. Utility networks can be described as NaN (Node-Arc-Node) network using two basic geometric types: points (aka nodes) and polylines (aka arcs). NaN topologies can be directed or un-directed, depending on specific type of network (i.e. water networks are directed, while telecommunications networks are not). Such topology structure provides an automated way to handle digitising and editing errors, and enable advanced spatial analyses such as adjacency, connectivity and containment. Infrastructure networks rely on Generic network model developed during Annex I. Note: Via the attribute "utilityNetworkType", that uses the "UtilityNetworkTypeValue" codelist, the type of utility network can be defined. E.g. by selecting the "sewer" value, the utility network becomes a "sewer utility network". Using the "crossTheme" value, a utility network can be created that contains e.g. ducts, which can contain pipes and cables from various utility network types.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: utilityNetworkType
Type: UtilityNetworkTypeValue
Naam utility network type
Definitie: The type of utility network or the utilily network theme.
Omschrijving: Uses the codelist "UtilityNetworkTypeValue" to describe the possible utility networks. This also contains the "crossTheme" value to be used for utility networks that can contain cables or pipes from various themes, typically used by utility network providers that provide ducts.
Multipliciteit: 1
Attribuut: authorityRole
Type: RelatedParty
Naam authority role
Definitie: Parties authorized to manage a utility network, such as maintainers, operators or owners.
Multipliciteit: 1..*
Attribuut: utilityFacilityReference
Type: ActivityComplex
Naam utility facility reference
Definitie: Reference to a facility activity complex that is linked to (e.g. part of) this utility network.
Omschrijving: This reference can be used to link utility facilities - having a more complex geometry - to a utility network.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Attribuut: disclaimer
Type: PT_FreeText
Naam disclaimer
Definitie: Legal text describing confidentiality clauses applying to the utility network information.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Relatie: networks
Type: UtilityNetwork
Naam networks
Definitie: A single sub-network that can be considered as part of a higher-order utility network.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Constraint: "telecommunications" value of "utilityNetworkType" is not in IR
Natuurlijke taal: The multiplicity of "telecommunications" shall be 0
OCL: inv: telecommunications->size()=0
Constraint: All utility network objects have inspireId
Natuurlijke taal: All utility network objects have an external object identifier.
OCL: inv:inspireId->notEmpty()

4.4.3 Cabinet

Cabinet
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam cabinet
Definitie: Simple cabinet object which may carry utility objects belonging to either single or multiple utility networks.
Subtype van: UtilityNodeContainer
Omschrijving: Cabinets represent mountable node objects that can contain smaller utility devices and cables.
Stereotypes: «featureType»

4.4.4 UtilityNetworkTypeValue

UtilityNetworkTypeValue
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam utility network type
Definitie: Classification of utility network types.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.5 UtilityLinkSet

UtilityLinkSet (abstract)
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam utility linkset
Definitie: An abstract utility network class which groups common properties of Cable, Pipe and Duct featureTypes.
Subtype van: LinkSet, UtilityNetworkElement
Omschrijving: This class also extends the LinkSet featureType, which allows Cable, Pipe and Duct classes to use either the (more complex) LinkSequence or (more simple) Link class.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: utilityDeliveryType
Type: UtilityDeliveryTypeValue
Naam utility delivery type
Definitie: Kind of utility delivery network e.g. transport, distribution, collection ...
Multipliciteit: 0..1
Stereotypes: «voidable»
Attribuut: warningType
Type: WarningTypeValue
Naam warning type
Definitie: Kind of overground visible warning mechanism used to indicate an underground utility network element.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»
Constraint: All utility link objects have inspireId
Natuurlijke taal: All utility link objects have an external object identifier.
OCL: inv:inspireId->notEmpty()

4.4.6 Pipe

Pipe
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam pipe
Definitie: A utility link or link sequence for the conveyance of solids, liquids, chemicals or gases from one location to another. A pipe can also be used as an object to encase several cables (a bundle of cables) or other (smaller) pipes.
Subtype van: UtilityLinkSet
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: pipeDiameter
Type: Measure
Naam pipe diameter
Definitie: Pipe outer diameter.
Omschrijving: For convex shaped objects (e.g. a circle) the diameter is defined to be the largest distance that can be formed between two opposite parallel lines tangent to its boundery.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»
Attribuut: pressure
Type: Measure
Naam pressure
Definitie: The maximum allowable operating pressure at which a product is conveyed through a pipe.
Omschrijving: The unit of measure for pressure is commonly expressed in "bar".
Multipliciteit: 0..1
Stereotypes: «voidable»
Relatie: cables
Type: Cable
Naam cables
Definitie: A pipe may contain one or more cables.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Relatie: pipes
Type: Pipe
Naam pipes
Definitie: A pipe may contain one or more pipes.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»

4.4.7 Pole

Pole
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam pole
Definitie: Simple pole (mast) object which may carry utility objects belonging to either single or multiple utility networks.
Subtype van: UtilityNodeContainer
Omschrijving: Poles represent node objects that can support utility devices and cables.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: poleHeight
Type: Length
Naam pole height
Definitie: The height of the pole.
Omschrijving: The height is the vertical extend measuring accross the object - in this case, the pole - at right angles to the lenght.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»

4.4.8 Duct

Duct
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam duct
Definitie: A utility link or link sequence used to protect and guide cable and pipes via an encasing construction.
Subtype van: UtilityLinkSet
Omschrijving: A Duct (or Conduit, or Duct-bank, or Wireway) is a linear object which belongs to the structural network. It is the outermost casing. A Duct may contain Pipe(s), Cable(s) or other Duct(s). Duct is a concrete feature class that contains information about the position and characteristics of ducts as seen from a manhole, vault, or a cross section of a trench and duct.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: ductWidth
Type: Length
Naam duct width
Definitie: The width of the duct.
Omschrijving: The measurement of the object - in this case, the duct - from side to side.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»
Relatie: ducts
Type: Duct
Naam ducts
Definitie: A single duct or set of ducts that constitute the inner-duct.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Relatie: cables
Type: Cable
Naam cables
Definitie: A duct may contain one or more cables.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Relatie: pipes
Type: Pipe
Naam pipes
Definitie: The set of pipes that constitute the duct bank.
Multipliciteit: 0..*
Stereotypes: «voidable»
Constraint: "Duct" shall not have a "utilityDeliveryType"
Natuurlijke taal: The multiplicity of "utilityDeliveryType" shall be 0
OCL: inv: utilityDeliveryType->size()=0

4.4.9 Tower

Tower
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam tower
Definitie: Simple tower object which may carry utility objects belonging to either single or multiple utility networks.
Subtype van: UtilityNodeContainer
Omschrijving: Towers represent node objects that support reservoirs, cables or antennas.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: towerHeight
Type: Length
Naam tower height
Definitie: The height of the tower.
Omschrijving: The height is the vertical extend measuring accross the object - in this case, the tower - at right angles to the lenght.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»

4.4.10 Cable

Cable (abstract)
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam cable
Definitie: A utility link or link sequence used to convey electricity or data from one location to another.
Subtype van: UtilityLinkSet
Stereotypes: «featureType»

4.4.11 UtilityDeliveryTypeValue

UtilityDeliveryTypeValue
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam utility delivery type
Definitie: Classification of utility delivery types.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.12 Manhole

Manhole
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam manhole
Definitie: Simple container object which may contain either single or multiple utility networks objects.
Subtype van: UtilityNodeContainer
Omschrijving: Manholes perform following functions:
- Provide drainage for the conduit system so that freezing water does not damage the conduit or wires.
- Provide a location for bending the conduit run without damaging the wires.
- Provide a junction for conduits coming from different directions.
- Provide access to the system for maintenance.
Stereotypes: «featureType»

4.4.13 AppurtenanceTypeValue

AppurtenanceTypeValue
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam appurtenance type
Definitie: Classification of appurtenances.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.14 Appurtenance

Appurtenance
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam appurtenance
Definitie: An appurtenance is a node object that is described by its type (via the attribute "appurtenanceType").
Subtype van: UtilityNode
Omschrijving: The "appurtenanceType" attribute uses the "AppurtenanceTypeValue" codelist for its values. But this is an empty codelist that needs to be extended by a concrete codelist of appurtenance types for each utility network type. So e.g. for the electricity network, the "ElectricityAppurtenanceTypeValue" codelist should be used.
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: appurtenanceType
Type: AppurtenanceTypeValue
Naam appurtenance type value
Definitie: Type of appurtenance
Omschrijving: The "AppurtenanceTypeValue" codelist is an abstract codelist that can be replaced by the various appurtenance type value codelists for each utility network.
Multipliciteit: 1
Attribuut: specificAppurtenanceType
Type: SpecificAppurtenanceTypeValue
Naam specific appurtenance type
Definitie: Type of appurtenance according to a domain-specific classification.
Multipliciteit: 0..1
Stereotypes: «voidable»
Constraint: "TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue" is not in IR
OCL:

4.4.15 SpecificAppurtenanceTypeValue

SpecificAppurtenanceTypeValue
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam specific appurtenance type
Definitie: Domain-specific classification of appurtenances.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.16 WarningTypeValue

WarningTypeValue
Package: Common Utility Network Elements [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam warning type
Definitie: Classification of warning types.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.17 ElectricityAppurtenanceTypeValue

ElectricityAppurtenanceTypeValue
Package: Electricity Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam electricity appurtenance type
Definitie: Classification of electricity appurtenances.
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.18 ElectricityCable

ElectricityCable
Package: Electricity Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam electricity cable
Definitie: A utility link or link sequence used to convey electricity from one location to another.
Subtype van: Cable
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: operatingVoltage
Type: Measure
Naam operating voltage
Definitie: The utilization or operating voltage by the equipment using the electricity.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»
Attribuut: nominalVoltage
Type: Measure
Naam nominal voltage
Definitie: The nominal system voltage at the point of supply.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»

4.4.19 OilGasChemicalsPipe

OilGasChemicalsPipe
Package: Oil-Gas-Chemicals Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam oil, gas and chemicals pipe
Definitie: A pipe used to convey oil, gas or chemicals from one location to another.
Subtype van: Pipe
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: oilGasChemicalsProductType
Type: OilGasChemicalsProductTypeValue
Naam oil, gas and chemicals product type
Definitie: The type of oil, gas or chemicals product that is conveyed through the oil, gas, chemicals pipe.
Multipliciteit: 1..*
Stereotypes: «voidable»

4.4.20 OilGasChemicalsProductTypeValue

OilGasChemicalsProductTypeValue
Package: Oil-Gas-Chemicals Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam oil, gas and chemicals product type
Definitie: Classification of oil, gas and chemicals products.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.21 OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue

OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue
Package: Oil-Gas-Chemicals Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam oil, gas and chemicals appurtenance type
Definitie: Classification of oil, gas, chemicals appurtenances.
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.22 SewerWaterTypeValue

SewerWaterTypeValue
Package: Sewer Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam sewer water type
Definitie: Classification of sewer water types.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.23 SewerPipe

SewerPipe
Package: Sewer Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam sewer pipe
Definitie: A sewer pipe used to convey wastewater (sewer) from one location to another.
Subtype van: Pipe
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: sewerWaterType
Type: SewerWaterTypeValue
Naam sewer water type
Definitie: Type of sewer water.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»

4.4.24 SewerAppurtenanceTypeValue

SewerAppurtenanceTypeValue
Package: Sewer Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam sewer appurtenance type
Definitie: Classification of sewer appurtenances.
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.25 TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue

TelecommunicationsAppurtenanceTypeValue
Package: Telecommunications Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam telecommunications appurtenance type
Definitie: Classification of telecommunication appurtenances.
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.26 TelecommunicationsCableMaterialTypeValue

TelecommunicationsCableMaterialTypeValue
Package: Telecommunications Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam telecommunications cable material type
Definitie: Classification of telecommunications cable materials.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.27 TelecommunicationsCable

TelecommunicationsCable
Package: Telecommunications Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam telecommunications cable
Definitie: A utility link or link sequence used to convey data signals (PSTN, radio or computer) from one location to another.
Subtype van: Cable
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: telecommunicationsCableMaterialType
Type: TelecommunicationsCableMaterialTypeValue
Naam telecommunications cable material type
Definitie: Type of cable material.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»
Constraint: "TelecommunicationsCable" is not in IR
OCL:

4.4.28 ThermalPipe

ThermalPipe
Package: Thermal Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam thermal pipe
Definitie: A pipe used to disseminate heating or cooling from one location to another.
Subtype van: Pipe
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: thermalProductType
Type: ThermalProductTypeValue
Naam thermal product type
Definitie: The type of thermal product that is conveyed through the thermal pipe.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»

4.4.29 ThermalAppurtenanceTypeValue

ThermalAppurtenanceTypeValue
Package: Thermal Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam thermal appurtenance type
Definitie: Classification of thermal appurtenances.
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.30 WaterPipe

WaterPipe
Package: Water Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam water pipe
Definitie: A water pipe used to convey water from one location to another.
Subtype van: Pipe
Stereotypes: «featureType»
Attribuut: waterType
Type: WaterTypeValue
Naam water type
Definitie: Type of water.
Multipliciteit: 1
Stereotypes: «voidable»

4.4.31 WaterAppurtenanceTypeValue

WaterAppurtenanceTypeValue
Package: Water Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam water appurtenance type
Definitie: Classification of water appurtenances.
Subtype van: AppurtenanceTypeValue
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar

4.4.32 WaterTypeValue

WaterTypeValue
Package: Water Network [Candidate type that might be extended in Annex II/III INSPIRE data specification]
Naam water type
Definitie: Classification of water types.
Stereotypes: «codeList»
Governance: Uitbreidbaar
Waarde: potable
Definitie: Potable water.
Omschrijving: Potable water or drinking water is water of sufficiently high quality that can be consumed or used without risk of immediate or long term harm.
Waarde: raw
Definitie: Raw water.
Omschrijving: Raw water is water taken from the environment, and is subsequently treated or purified to produce potable water in a water purification works. Raw water should not be considered safe for drinking or washing without further treatment.
Waarde: salt
Definitie: Salt water.
Omschrijving: Salt water or saline water is a general term for water that contains a significant concentration of dissolved salts (NaCl).
Waarde: treated
Definitie: Treated water.
Omschrijving: Treated water is the water that went throgh treatment proces.Treatment processes are the ones commonly used in water purification plants.

4.5 Geïmporteerde typen (informatief)

Deze paragraaf beschrijft de definities voor feature types, enumeraties en codelijsten die in andere applicatieschemas worde gedefinieerd. Deze paragraaf is puur informatief and kan de lezer helpen in het begrijpen van de feature catalogus in de voorgaande paragrafen.Kijk voor de normatieve documentatie van deze types in de gegeven referenties.

4.5.1 ActivityComplex

ActivityComplex
Package: Activity Complex [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: A "single unit", both technically and economically, under the management control of the same legal entity (operator), covering activities as those listed in the Eurostat NACE classification, products and services. Activity Complex includes all infrastructure, equipment and materials. It must represent the whole area, at the same or different geographical location, managed by a "single unit".
Omschrijving: NOTE 1 This class describes the minimal set of elements necessary to describe and identify geographically a legal entity and the activities taken place on it under the context of a Environmental purposes. NOTE 2 "Activity Complex" could be assimilated to terms described on the legislation as Facility, Establishment, Plant, Holding, Organization ,Farm, Extractive Industries or Aquaculture Production Business among others EXAMPLE i.e. an Agro-business that is legally registered under the Emissions Directive.

4.5.3 NetworkElement

NetworkElement (abstract)
Package: Network [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Abstract base type representing an element in a network. Every element in a network provides some function that is of interest in the network.

4.5.4 LinkSet

LinkSet (abstract)
Package: Network [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: A collection of link sequences and/or individual links that has a specific function or significance in a network.
Omschrijving: NOTE This spatial object type supports the aggregation of links to form objects with branches, loops, parallel sequences of links, gaps, etc. EXAMPLE A dual carriageway road, as a collection of the two link sequences that represent each carriageway.

4.5.5 Network

Network
Package: Network [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: A network is a collection of network elements.
Omschrijving: The reason for collecting certain elements in a certain network may vary (e.g. connected elements for the same mode of transport)

4.5.6 Function

Function
Package: Activity Complex [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: The function of something expressed as an activity and optional input and/or output.
Omschrijving: NOTE Depending on the scope it can refer to different activities (co-incineration, Collection, exploration, incineration, interim disposal, management, recycling, primary production, primary treatment, recovery , recycling, release, storage, use, waste management, etc) and Inputs and Outputs (sludge, substance, tailings, technical products, urban waste water, volatile organic compound, waste, WEEE from private households, etc).

4.5.7 Identifier

Identifier
Package: Base Types [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: External unique object identifier published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object.
Omschrijving: NOTE1 External object identifiers are distinct from thematic object identifiers. NOTE 2 The voidable version identifier attribute is not part of the unique identifier of a spatial object and may be used to distinguish two versions of the same spatial object. NOTE 3 The unique identifier will not change during the life-time of a spatial object.

4.5.8 Contact

Contact
Package: Base Types 2 [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Communication channels by which it is possible to gain access to someone or something.

4.5.9 RelatedParty

RelatedParty
Package: Base Types 2 [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: An organisation or a person with a role related to a resource.
Omschrijving: NOTE 1 A party, typically an individual person, acting as a general point of contact for a resource can be specified without providing any particular role.

4.5.10 ThematicIdentifier

ThematicIdentifier
Package: Base Types 2 [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Thematic identifier to uniquely identify the spatial object.
Omschrijving: Some spatial objects may be assigned multiple unique identifiers. These may have been established to meet data exchange requirements of different reporting obligations at International, European or national levels and/or internal data maintenance requirements.

4.5.11 EconomicActivityValue

EconomicActivityValue
Package: Activity Complex [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Classification of economic activities.

4.5.12 InputOutputValue

InputOutputValue
Package: Activity Complex [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Classification of inputs or outputs.

4.5.13 ConditionOfFacilityValue

ConditionOfFacilityValue
Package: Base Types [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: The status of a facility with regards to its completion and use.

4.5.14 PartyRoleValue

PartyRoleValue
Package: Base Types 2 [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Roles of parties related to or responsible for a resource.

4.5.15 CountryCode

CountryCode
Package: Base Types 2 [Include reference to the document that includes the package, e.g. INSPIRE data specification, ISO standard or the GCM]
Definitie: Country code as defined in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.