Informatiemodel en kwaliteitskader agrarische landschapselementen

Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imle/cv-im-imle-20220531/
Laatst gepubliceerde versie:
geen
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMLE
Redacteurs:
Arnoud De Boer, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Auteurs:
Arnoud De Boer, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Doe mee:
GitHub geonovum/IMLE
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Het conceptueel informatiemodel voor agrarische Landschapselementen (IMLE) beschrijft de gegevensdefinitie van de referentielaag Landschapselementen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De referentielaag landschapselementen wordt door RVO intern gebruikt om het subsidieverleningsproces te ondersteunen. IMLE heeft als doel om de inhoud en de kwaliteitseisen van deze laag te beschrijven. In IMLE worden 3 hoofdtypen Landschapselementen beschreven: Hout, Water en Overig. Deze typen worden uit de BGT gehaald. Vervolgens word deze laag verrijkt met bomen uit het Neo bomenbestand. De IMLE catalogus geeft een overzicht van deze objecttypen en welke kwaliteitseisen hieraan worden verbonden.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar geo-standaarden@geonovum.nl.

1. Inleiding

Een landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren. Landschapselementen zijn de bouwstenen die samen de structuur van het landschap bepalen. Verschillen in aard, hoeveelheid en samenhang van landschapselementen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken van het landschap. Ze hebben veelal een historische achtergrond: de invloed van de mens in het verleden op het landschap is er dan in terug te vinden. Een voorbeelden van landschapselementen zijn bijvoorbeeld solitaire bomen die op landbouwgrond staan of pestbosjes waar vroeger door zieke bezweken vee in quarantaine werd geplaatst. Verder kan een agrarisch ondernemer ook de wilde bijen helpen door bloemrijke bermen niet te maaien. Ook dit zijn landschapselementen.

Veel landschapselementen hebben naast een historische en een landschappelijke ook een landschapsecologische functie: ze kunnen dan beschouwd worden als ecotopen in een ecosysteem. Ook reliëfvormen met een voornamelijk natuurlijke ontstaanswijze, aangeduid met het geomorfologische begrip landvorm, worden landschapselementen genoemd.

Voor beheer en behoud van landschapselementen kunnen landbouwers aanspraak maken op een financïele ondersteuning vanuit locatiegebonden regelingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is uitvoerder van de beoordeling en afhandeling van deze subsidie-aanvragen.

1.1 Doel

Het informatiemodel Landschapselementen (IMLE) heeft als doel om de inhoud en de kwaliteitseisen van de referentielaag Landschapselementen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te beschrijven. De referentielaag landschapselementen is een kaartlaag met daarop de landschapselementen. Deze wordt door RVO intern gebruikt om het subsidieverleningsproces rondom landschapselementen te ondersteunen.

1.2 Toepassingsgebied

Het informatiemodel Landschapselementen (IMLE) beschrijft de gegevensdefinitie van de referentielaag Landschapselementen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De referentielaag Landschapselementen is een informatieproduct welke is samengesteld uit verschillende bronnen en door RVO wordt toegepast bij de beoordeling van subsidie-aanvragen van landbouwers. De referentielaag LE speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren en afhandelen van deze aanvragen.

Er zijn geen andere toepassingen onderkend bij de ontwikkeling van het IMLE. Het toepassingsgebied van dit IMLE is daarmee in beginsel beperkt tot het interne werkproces van RVO inzake de afhandeling van locatiegebonden regelingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de ontwerpprincipes waarop het informatiemodel is geënt beschrijven. In hoofdstuk 3 worden de algemene principes beschreven. In Hoofdstuk 4 wordt de gegevenskwaliteit beschreven. In hoofdstuk 5 e.v. wordt het conceptuele model beschreven.

2. Ontwerpprincipes

2.1 Inwinning uit BGT en het bomenregister

De referentielaag LE wordt voornamelijk gegenereerd uit gegevens in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT bevat gegevens over wegen, terreinen, water, gebouwen, kunstwerken en andere elementen die de openbare ruimte inrichten. Het informatiemodel onder deze gegevens is het IMGeo, en bestaat uit een verplicht deel, de BGT, en een optioneel deel, IMGeo+ of plustopografie.

RVO is één van de bronhouders van de BGT, en staat aan de lat voor het aanleveren van gegevens over percelen en landbouwgrond. Naast bronhouder is RVO ook verplicht gebruiker van de BGT voor gegevens op een kaartschaal van 1:500 tot 1:5.000. Bij hogere kaartschalen dient de Basisregistratie Topografie als basis te worden gehanteerd.

Voor de referentielaag LE worden de objecten in de BGT vertaald naar een objectcategorie Hout, Water, of Overig in de referentielaag. Bijvoorbeeld een BegroeidTerreindeel met fysiekvoorkomen ‘houtwal’ in de BGT wordt vertaal naar een object Hout met type ‘houtwal’ in de referentielaag. Voor een volledig overzicht van de vertaling van BGT naar referentielaag, zie bijlage 1. Deze vertaling van BGT naar referentielaag LE is een geautomatiseerd proces op basis van business rules. Het neo bomenregister wordt gebruikt als aanvulling en kwaliteitstoets op de bomen die zij opgenomen in de BGT.

Het informatiemodel LE (IMLE) beschrijft de inhoud (gegevensdefinitie) en kwaliteit van de referentielaag landschapselementen. Het IMLE bevat aanvullende eisen op de BGT en geldt als dé standaard binnen RVO voor de referentielaag LE.

2.2 Landschapselementen

Het IMLE onderscheid de volgende objecttypen landschapselementen. De subtypen binnen de blokjes geven aan welke soorten landschapselementen onder andere binnen het objecttype vallen, maar dit wordt niet bijgehouden in het IMLE zelf. Wel valt het fysieke voorkomen van het BGT object te achterhalen via het BGT ID dat wordt opgeslagen. De opdrachtgever heeft aangegeven dat er vanuit Europa geen aanvullende eisen gelden gelden voor het registreren van landschapselementen.

Figuur 1 Overzicht landschapselementen met voorbeelden van subtypereningen die landen in de referentielaag LE.

2.3 Dekking

Het IMLE heeft betrekking op landschapselement-objecten afkomstig uit het grondgebied van landbouwpercelen met een omliggende strook (buffer) van 5 meter. Een landbouwperceel is een stuk grondgebied dat wordt gebruikt voor agrarische toepassingen, dat bij het Kadster is geregistreerd op naam van een eigenaar. De digitale representatie hiervan, noemt het RVO ook wel een referentieperceel. De landschapselementen in en binnen de buffer rond het perceel, komen terecht in de referentielaag landschapselementen. Niet tot de inhoud van het IMLE behoren de (niet-agrarische) landschapselementen die buiten dit grongebied valt.

2.4 Modellering

Het IMLE hanteert het Metamodel voor Informatiemodellering [MIM11] versie 1.1 voor de modellering van het IMLE. Het IMLE volgt hierbij de regels die horen bij een MIM Niveau 2 conceptueel informatiemodel. Hierbij hoort het invullen van MIM metagegevens. Voor de invulling van de keuze van het metagegeven Relatiemodelleringstype gekozen voor relatiesoort is leidend.

Het IMLE doet een aantal suggesties voor standaarden om bij aan te sluiten, maar aangezien het een conceptueel model is, zijn deze keuzes niet definitief. Het model gaat uit van aansluiting op het het Basismodel Geo-informatie [NEN3610] op het gebied van semantiek. NEN 3610:2011 conformeert zich aan de [ISO19108-2005] en [ISO19118-2011] standaarden voor geo-informatie. Deze gelden daarom ook voor de IMLE. Aangezien landschapselementen direct worden ingewonnen vanuit de BGT, hanteert IMLE versie 3.1.1 van [GML]. Dit wijkt af van GML 3.2.2 die op de Pas-toe-of-leg-uit lijst staat van Forum Standaardisatie. Wanneer de BGT overgaat op versie 3.2.2 zal IMLE logischerwijs volgen.

3. Algemene principes

3.1 Coördinaat-referentiesysteem

Het toegepaste coördinaatsysteem voor de BGT is dat van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel). De coördinaatgetallen zijn daarbij op millimeternauwkeurigheid met als eenheid meters. Het coördinaatgetal heeft maximaal drie cijfers achter de komma. Zo nodig wordt daarvoor afgerond, zodanig dat als het vierde cijfer achter de komma de waarde 1 t/m 4 bedraagt, het derde cijfer achter de komma niet wijzigt en als het vierde cijfer achter de komma de waarde 5 t/m 9 bedraagt, het derde cijfer achter de komma met één wordt verhoogd, met mogelijk ook implicaties voor de voorliggende cijfers, waarbij dezelfde regel geldt.

De Europese richtlijn INSPIRE stelt dat binnen de Europese continentale aardschol, waartoe ook Nederland en het Nederlandse deel van de Noordzee behoort, geldt dat volgens het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) moet worden uitgewisseld. RD-data kan worden getransformeerd naar ETRS89 om te voldoen aan de eisen van richtlijn INSPIRE.

3.2 Geometrie

Voor de beschrijving van geometrieën geldt het [ISO19107] Spatial Schema. Voor de uitwisseling wordt gebruik gemaakt van Geography Markup Language (GML) 3.1.1. In de BGT zijn de geometrieën uit [GML] 3.1.1 simple features profile v1.0 toegestaan.

Zowel lijn- als vlakvormige objecten kunnen bestaan uit een boogvorm. Boogvormen opgenomen als cirkelboog (GM_Arc) zijn niet toegestaan in het IMLE, en worden vanuit de bronbestanden omgezet in lineaire lijnsegmenten, de zogenaamde gestrookte boog.

3.3 Geometrietypen

De geometrietypen worden in het informatiemodel met hun [ISO19107] naam, zoals GM_Surface, aangeduid. Bij objecten die een lijn- of een vlakgeometrie kunnen hebben, is een keuze element togepast met keuze tussen lijn of vlakgeometire.

Geometrietype ISO aanduiding
Vlak GM_Surface
Lijn GM_Curve
Punt GM_Point

Het IMLE beschrijft het geometrietype als eigenschap van een object. De geometrietypen worden met hun [ISO19107]-naamgeving weergegeven. Daarbij maakt het IMLE onderscheid in punt-, lijn- of vlakgeometrie.

Objecttype Geometrietype
Water Vlak
Lijn
Hout Vlak
Punt
Boom Punt
Vlak
Overig Vlak

3.4 Topologie

De vlakobjecten van het type Water, Hout, Overig op maaiveldniveau richten een deel van het landbouwperceel in dat volgens de grondgebonden regelingen (zie het wettelijk kader in het scope document) een subsidiabel landschapselement is. Voor objecten in het IMLE gelden o.a. de volgende topologische relaties:

Verder gelden de volgende topologische regels:

3.5 Niveauaanduidingen per object

Het IMLE is een tweedimensionale objectverzameling. In de BGT is het noodzakelijk om de relatieve hoogteligging van objecten ten opzichte van elkaar vast te leggen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van niveaus die aangeven of een object zich op maaiveldniveau (niveau 0) bevindt of op een onder- of bovenliggend niveau. Voor de referentielaag landschapselementen is het alleen relevant om te weten welke oppervlakte van het landbouwperceel een subsidiabel landschapselement is, want dit is voldoende om subsidie te kunnen verlenen. Alleen bij de stam van een boom wordt het niveau vastgelegd met het attribuut ‘relatieveHoogteligging’. Dit kan elk willekeurig geheel getal (integer) aannemen. Het niveaugetal geeft geen informatie over de absolute hoogte van een object.

3.6 Identificatie

IMLE is een conceptueel informatiemodel, dus de uitwerking van identificaties is nog niet op logisch niveau. Het voorstel is om de [NEN3610] richtlijnen te volgen voor identificatie. Een NEN3610ID is opgebouwd uit drie delen: een namespace, lokaalID en versienummer. Hierbij wordt de namespace iets unieks voor de referentielaag landschapselementen. Voor het lokaal ID wordt of het BGT ID gebruikt voor objecten uit de bag of andere identificatie gebruikt uit het bomenregister of een andere bron. Een landschapselement behoudt de hele levenscyclus dezelfde identificatie.

3.7 Levensduur en historie

Voor objecten in een informatiemodel kunnen twee tijdlijnen worden vastgelegd: de tijdlijn in de werkelijkheid (tijdlijn geldigheid, ookwel materiële levensduur en historie) en de tijdlijn in de registratie (tijdlijn registratie, ookwel formele historie).

Tijdlijn registratie is geen onderdeel van een conceptueel informatiemodel en is dan ook niet uigewerkt in het IMLE.

Voor de tijdlijn geldigheid wordt de (materïele) levensduur van het landschapselement vastgelegd. De levensduur van het landschapselement legt in het attribuut begintijd vast op welke datum het landschapelement is ontstaan, en in het attribuut eindtijd op welke datum het landschapselement is verdwenen.

Voor objecttype Hout wordt ook de materiële historie van het landschapselement vastgelegd. Een objecttype Hout kan verschillende verschijningsvormen (voorkomens) in de tijd hebben: een stuk terrein kan veranderen van gras- en kruidachtigen naar bosplantsoen.

De begintijd van een voorkomen van een object wordt vastgelegd in het attribuut beginGeldigheid, waarbij het vorige voorkomen een eindGeldigheid krijgt welke gelijk is aan de «beginGeldigheid» van het volgende voorkomen.

Het IMLE volgt de regels voor object- en versiehistorie conform de BGT (zie paragraaf 3.9.4).

3.8 Herkomst

Bij objecten in het IMLE wordt expliciet waar de gegevens vandaan komen in de attribuutsoort herkomst uit de gegevensgroep Kwaliteit. Wat een bron kan zijn wordt vastgelegd in de enumeratie Bron.

4. Datakwaliteit

Het IMLE stelt eisen aan de datakwaliteit van objecten uit de referentielaag landschapselementen, gebaseerd op de BGT kwaliteitseisen. Dit is gedaan omdat de BGT de grootste bron is voor objecten in de referentielaag landschapselementen. De normkwaliteit geldt generiek en per object. De gerealiseerde kwaliteit geldt uitsluitend per plaatsbepalingspunt.

De normkwaliteit wordt beschreven volgens het NORA Raamwerk gegevenskwaliteit met de kwaliteitsdimensies:

De vermelde waarden voor kwaliteit zijn minimumwaarden. Dat wil zeggen dat de aspecten van het IMLE daar minimaal aan moeten voldoen. Betere waarden zijn altijd toegestaan.

De tabel hieronder vermeldt de minimale waarden van de toegestane kwaliteit voor de positionele juistheid per objecttype. In de laatste kolom staan de waarden voor idealisatie per objecttype. Omdat IMLE bestaat uit een verzameling objecten wordt in de tabel per object een generieke waarde voor de maximaal toegestane afwijking vermeld tussen nabijgelegen punten met dezelfde idealisatiewaarden en van hetzelfde object.

IMLE-object Kwaliteitseisen gebaseerd op herkomst object Actualiteit van object in maanden Preciesie van object in cm Idealisatie per punt van object in cm
Water Waterdeel 18 60 ≥ 10
Hout Begroeid terreindeel 18 60 ≥ 10
Hout NEO bomenregister 4 tot 5 60
Overig Begroeid terreindeel 18 60 ≥ 10

Tabel 1 Per objecttype generieke waarden voor actualiteit, positionele juistheid en idealisatie

4.1 Juistheid

Juistheid is de mate waarin gegevens de echte waarde goed weergeven.

4.1.1 Positionele juistheid

Onder positionele juistheid verstaat men de mate waarin de opgeslagen coördinaten overeenkomen met de waarden in de werkelijkheid of de geaccepteerde afwijking.

De positionele juistheid van een object wordt beschreven op het niveau van het objecttype. Hiermee wordt aan elk object binnen dat objecttype een juistheidseis gesteld. Het IMLE hanteert voor het beschrijven van de positionele juistheid de relatieve precisie. Een uitgebreide theoretische beschrijving hiervan staat in het Handboek Technische Werkzaamheden van het Kadaster uit 1996 (HTW 1996). Bij de precisiebeschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen de relatieve precisie van coördinaten ten gevolge van de ontstaanswijze (het meet-en verwerkingsproces) en de idealisatie. Toepassing van het meet- en verwerkingsproces levert de vereiste minimumwaarde op. Relatieve precisie geldt alleen voor nabijgelegen punten.

Hieronder staan de waarden voor de minimale toegestane kwaliteit voor de positionele juistheid van 30 en 60 cm. Het zijn afrondingen van de in het HTW (Handboek voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster) 1996 vermelde waarden voor de lengte van de halve lange as van de relatieve standaardellips tussen twee punten in.

 • Objecten met een hoge positionele juistheid: 20 cm x √2 = 28,3 cm, afgerond: 30 cm;

 • Objecten met een lage positionele juistheid: 40 cm x √2 = 56,6 cm, afgerond: 60 cm.

De punten in het veld dienen te zijn ingemeten en in het bestand te zijn verwerkt volgens de regels, zoals beschreven in de HTW van 1996, inclusief het supplement voor detailmeten met GPS.

4.1.2 Thematische nauwkeurigheid

Thematische nauwkeurigheid is beter bekend als juistheid. Het is de mate waarin de gerelateerde gegevens in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie in het veld. Voor teksten en huisnummers geldt een minimumpercentage van 98%.

4.2 Compleetheid

Onder Compleetheid verstaat het NORA raamwerk gegevenskwaliteit de mate waarin IMLE-objecten die in werkelijkheid voorkomen, in het bestand aanwezig zijn. Voor alle objecten geldt, in lijn met de BGT, een compleetheidseis van 98%.

4.3 Validiteit

Validiteit is de mate waarin gegevens voldoen aan de verwachte structuur en opslagvorm. Aan de validiteit stelt het IMLE alleen eisen in de vorm van kardinaliteiten. Kardinaliteiten vertellen hoe vaak een attribuutsoort voor mag komen binnen een objecttype. Standaard is de kardinaliteit 1, dus dan mag een attribuut 1 keer voorkomen. Een logisch informatiemodel zou ook kunnen worden gebruikt om een XSD schema te genereren waarmee de structuur en verwachte opslagvorm van gegevens kan worden gevalideerd. Aangezien IMLE een conceptueel informatiemodel is, kan het IMLE in deze vorm hier niet voor worden gebruikt.

4.4 Consistentie

In de BGT wordt de relatieve hoogteligging van objecten ten opzichte van elkaar vast gelegd. Voor IMLE is relatieveHoogte niet belangrijk, aangezien alleen de oppervlakte op het maaiveld van landschapselementen belangrijk is. Wel wordt het Objecttype Boom referentieobject gebruikt om de consistentie van de transformatie van BGT objecttypen naar IMLE objecttypen te verbeteren en valideren.

4.5 Actualiteit

IMLE hanteert de ISO 8601 norm voor het beschrijven van tijdsaspecten. IMLE registreert de volgende tijden:

De notatie van de tijd is overeenkomstig de ISO-regelgeving: jjjj-mm-ddTuu:mm:ss. De hoofdletter T wordt gebruikt om de datum- en tijdcomponent te scheiden. Een voorbeeld: 2011-10-13T10:47:48 betekent dus 13 oktober 2011 om 10 uur 47 minuten en 48 seconden.

De kwaliteit van de tijdbeschrijving wordt beschreven met drie aspecten, te weten tijdnauwkeurigheid, tijdconsistentie en tijdgeldigheid.

4.5.1 Tijdnauwkeurigheid

Met tijdnauwkeurigheid wordt bedoeld de juistheid van de tijdswaarneming. Dit geeft de foutmarge aan in de tijdswaarneming. IMLE legt objectlevensduur vast met de nauwkeurigheid van de datum en formele historie met de nauwkeurigheid van datum en tijd in uren, minuten en seconden.

4.5.2 Tijdconsistentie

Met tijdconsistentie wordt de juistheid van opvolgende gebeurtenissen (events) of tijdreeksen be­doeld. IMLE kent aan elke object een formele historie toe (zie paragraaf 3.10.4). Formele historie bestaat uit een begin- en een eindtijd. De eerste versie van een object ontstaat op hetzelfde moment als het object. Een versie eindigt bij in paragraaf 3.10.3 beschreven gebeurtenissen en er ontstaat aansluitend een nieuwe versie, behalve bij de beëindiging van een object. Hierbij is een overlap of gat in de tijd niet toegestaan.

4.5.3 Tijdgeldigheid

Tijdgeldigheid is de geldigheid van de referentielaag landschapselementen voor de geregistreerde tijd in de registratie.

Als tijdstip (datum en tijd) voor ontstaan, wijzigen en vervallen van objecten geldt dat hierbij de tijdzone voor Nederland van kracht is: in de winter wordt de wintertijd aangehouden oftewel Midden-Europese Tijd (MET) en in de zomer wordt de zomertijd aangehouden oftewel Midden-Europese Zomertijd (MEZT). Om dubbele tijdstippen in de historie van een object te voorkomen, mag in de nacht van zomertijd naar wintertijd tussen 02.00 u MEZT en 0.20 u MET geen mutaties aan de referentielaag landschapselementen worden doorgevoerd.

4.6 Precisie

De mate waarin een meet- en verwerkingsproces bij herhaling dezelfde resultaten geeft noemt men precisie. Als een hoge precisie wordt gehaald, betekent het dat de mogelijke fout een kleine waarde heeft. Precisie is het resultaat van inwinning en verwerking. Dat betekent dat een hoge precisie bij de inwinning vaak ‘verslechtert’ door inpassing in een bestaand bestand. Zo zal een terrestrische inwinning die is aangesloten op een fotogrammetrisch ingewonnen bestand, de precisie verkrijgen die geldt voor het bestaande, fotogrammetrisch ingewonnen be­stand. Mede om deze reden worden vaak grotere mutaties (uitbreidingsgebieden), na controle op de betrouwbaarheid van de meting door analyse van een eerste fase vereffening, geplaatst binnen het bestaande bestand en niet daarop ingepast. Dit is ook bekend onder de term “dumpen”.

Idealisatie

Een aspect dat bij het inmeten (herkennen) van punten in het veld een belangrijke rol speelt, is idealisatie. De idealisatieprecisie is de precisie waarmee in het terrein een punt kan worden aangewezen, het idealiseren van een punt. Goede idealiseerbare punten zijn bijvoorbeeld hoeken van panden, slecht idealiseerbaar bijvoorbeeld de kant van een sloot. De idealisatieprecisie is onafhankelijk van het gevolgde meet- en verwerkingsproces en is een absoluut precisiekenmerk van een punt. De waarden voor idealisatie gelden daarom per punt per objecttype en staan vermeld in de overzichttabel.

4.6.1 Relatie Nauwkeurigheid – precisie en plaatsbepalingspunten

De hierboven opgenomen tabel vermeldt een generiek waarde voor de minimale toegestane positionele juistheid (de relatieve precisie) tussen nabij gelegen punten van één object met dezelfde idealisatie. In de praktijk zal één IMLE-object meestal bestaan uit punten met verschillende waarden voor precisie én idealisatie. Als men tussen deze punten of tussen nabijgelegen punten van verschillende objecten wil toetsen, moet men eerst de maximaal toegestane afwijking berekenen als resultaat van de gerealiseerde precisie van de betreffende plaatsbepalingspunten én de idealisatieprecisie die geldt voor de objecten waar deze punten deel van uit maken. Het proces daarvan is uitgebreid beschreven in de HTW 1996.

a: puntprecisie b: idealisatieprecisie c: resulterende relatieve precisie

a: puntprecisie b: idealisatieprecisie c: resulterende relatieve precisie

a: puntprecisie b: idealisatieprecisie c: resulterende relatieve precisie

Als men punten over grotere afstand met elkaar wil vergelijken, moet men rekening houden met de fouten­invloed van het gehanteerde referentiesysteem. In Nederland is dat het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD; zie paragraaf 3.5). Toepassing van geschikte positiebepaling met behulp van satellieten (GPS, Glonass) levert als eerste resultaat ruimtelijke coördinaten op in ETRS89. Vaak wordt dit gezien als een ‘absoluut’ coördinaatsysteem. Om daaruit RD-coördinaten te verkrijgen moet men in Nederland altijd een transformatie uitvoeren met de geldige versie van RDNAPTRANS[^1].

[^1]: Zie www.rdnap.nl

4.7 Plausibiliteit

4.8 Traceerbaarheid

Om invulling te geven aan de kwaliteitsdimensie traseerbaarheid, wordt bij ieder Landschapsement de herkomst opgeslagen in de attribuutsoort herkomst. De meeste landschapselementen worden ingewonnen uit de BGT. Hierbij is het in het kader van traceerbaarheid belangrijk dat het bgt-type of bgt-fysiekVoorkomen te traceren valt. Dit wordt gedaan door een verwijzing vast te leggen naar de specifieke BGT objecten. Hiervan kan dan het fysiek voorkomen of het type worden afgeleid. Niet ieder type landschapselement kan verwijzen naar ieder type BGT object. Een mapping hiervan is te vinden in Bijlage 1.

4.9 Begrijpelijkheid

5. Gegevensdefinitie

5.1 IMLE - overzicht

Diagram 
            
           waterdeelvegetatieObjectondersteunendWegdeelondersteunendWaterdeelbegroeidTerreindeelOverig LandschapselementBoom referentieobjectWater LandschapselementHout LandschapselementLandschapselement

IMLE - overzicht

5.2 Objecttypen

5.2.1 Landschapselement

5.2.1.1 Landschapselement - detail
Diagram 
               
              BronKwaliteitTijdlijnGeldigheidLandschapselement

Landschapselement - detail

Naam Landschapselement
Herkomst IMLE
Definitie

Individueel klein element in het landschap met een natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde.

Herkomst definitie AQUO
Toelichting

Wat "klein" is, is afhankelijk van het type Landschapselement.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bgt-objecttype

De naam van het BGT objecttype afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Character­String 0 .. 1
identificatie NEN3610ID 1
verwijzing BGT

Samenvoeging v­N BGT ID en tijdstip­Registratie van het landschapselement, wanneer het Landschapselement uit de BGT afkomstig is.

Character­String 0 .. 1
kwaliteit (Kwaliteit) :

Attribuutsoorten die worden bijgehouden om zicht te krijgen op de datakwaliteit

Kwaliteit 1
- herkomst

De naam van de bron waaruit het landschapselement afkomstig is.

Bron 1
- transformatiedatum BGT

Datum waarop landschapselementen uit de BGT zijn ingewonnen en getransformeerd naar het IMLE.

Datum 0 .. 1
tijdlijn geldigheid (Tijdlijn­Geldigheid) :

Gegevensgroep met de aanleg/ontstaandatum en kap/verdwijndatum van een landschapselement.

Tijdlijn­Geldigheid 1
- begin­Geldigheid

start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Datum 1
- tijdstip­Registratie

tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie

Datum 1
- eind­Geldigheid

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Datum 0 .. 1
- eind­Registratie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Datum 0 .. 1

5.2.2 Water Landschapselement

5.2.2.1 Water - detail
Diagram 
               
              PuntOfLijnOfVlakLandschapselementWater Landschapselement

Water - detail

Naam Water Landschapselement
Herkomst IMLE
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk object met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat in het kader van de waterhuishouding permanent, of periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

Herkomst definitie RVO
Toelichting

Definitite is gebaseerd op een combinatie van de definities van BGT/NEN3610 Water(deel) en BGT Ondersteunend­Waterdeel.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bgt-fysiek­Voorkomen

De naam van het BGT Fysieke Voorkomen van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Character­String 0 .. 1
bgt-type

De naam van het BGT type van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Geometrische representatie van het Water object.

Punt­Of­Lijn­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Water Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van begroeid­Terreindeel [ 0 .. 1 ]
Water Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van waterdeel [ 0 .. 1 ]
Water Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van ondersteunend­Waterdeel [ 0 .. 1 ]
Water Landschapselement is specialisatie van Landschapselement

Individueel klein element in het landschap met een natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde.

5.2.3 Hout Landschapselement

5.2.3.1 Hout - detail
Diagram 
               
              PuntOfVlakLandschapselementHout Landschapselement

Hout - detail

Naam Hout Landschapselement
Herkomst IMLE
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie BGT 1.2 / NEN3610
Regels

ALS er een verwijzing BGT is ingevuld bij het Hout Objecttype, dan is het Hout landschapselement niet samengesteld uit Objecten van het type Boom.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bgt-fysiek­Voorkomen

De naam van het BGT Fysieke Voorkomen van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Geometrische representatie van het Hout object.

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hout Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van begroeid­Terreindeel [ 0 .. 1 ]
Hout Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van vegetatie­Object [ 1 ]
Hout Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van ondersteunend­Wegdeel [ 0 .. 1 ]
Hout Landschapselement [ 1 ] is samengesteld uit: referentieobject Boom referentieobject [ 0 .. * ]
Hout Landschapselement is specialisatie van Landschapselement

Individueel klein element in het landschap met een natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde.

5.2.4 Boom referentieobject

5.2.4.1 Boom - detail
Diagram 
               
              LandschapselementBoom referentieobject

Boom - detail

Naam Boom referentieobject
Herkomst IMLE
Definitie

Een solitaire houtige plant met een hoogte van meer dan 3 meter, met beperkte ondergroei zoals geregistreerd in het bomenregister.

Herkomst definitie IMLE
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
boomkruin

Geometrische representatie van de oppervlakte die een boom zijn bladeren van bovenaf gezien afdekt.

GM_Surface 0 .. 1
geometrie

Geometrische representatie van een Boom object, zijnde het middelpunt van de stam.

GM_Point 1
identificatie NEN3610ID 1
stamhoogte

Hoogte in meters van de boomstam tut aan de eerste tak dikker dan een bepaalde diameters.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hout Landschapselement [ 1 ] is samengesteld uit: referentieobject Boom referentieobject [ 0 .. * ]

5.2.5 Overig Landschapselement

5.2.5.1 Overig - detail
Diagram 
               
              PuntOfLijnOfVlakLandschapselementOverig Landschapselement

Overig - detail

Naam Overig Landschapselement
Herkomst IMLE
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk object dat valt onder de definitie van landschapselement, niet zijnde Water, Hout of Boom.

Herkomst definitie IMLE
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bgt-fysiek­Voorkomen

De naam van het BGT Fysieke Voorkomen van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Geometrische representatie van het Overig object.

Punt­Of­Lijn­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Overig Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van ondersteunend­Wegdeel [ 0 .. 1 ]
Overig Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van begroeid­Terreindeel [ 0 .. 1 ]
Overig Landschapselement is specialisatie van Landschapselement

Individueel klein element in het landschap met een natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde.

5.2.6 ondersteunend­Waterdeel

Naam ondersteunend­Waterdeel
Herkomst BGT 1.2
Definitie

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

Herkomst definitie BGT 1.2
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Water Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van ondersteunend­Waterdeel [ 0 .. 1 ]

5.2.7 begroeid­Terreindeel

Naam begroeid­Terreindeel
Herkomst BGT 1.2
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie BGT 1.2
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Water Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van begroeid­Terreindeel [ 0 .. 1 ]
Hout Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van begroeid­Terreindeel [ 0 .. 1 ]
Overig Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van begroeid­Terreindeel [ 0 .. 1 ]

5.2.8 waterdeel

Naam waterdeel
Herkomst BGT 1.2
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

Herkomst definitie BGT 1.2
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Water Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van waterdeel [ 0 .. 1 ]

5.2.9 ondersteunend­Wegdeel

Naam ondersteunend­Wegdeel
Herkomst BGT 1.2
Definitie

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.

Herkomst definitie BGT 1.2
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hout Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van ondersteunend­Wegdeel [ 0 .. 1 ]
Overig Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van ondersteunend­Wegdeel [ 0 .. 1 ]

5.2.10 vegetatie­Object

Naam vegetatie­Object
Herkomst IMGeo 2.2
Definitie

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

Herkomst definitie IMGeo 2.2
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hout Landschapselement [ 1 ] is afgeleid van: is afgeleid van vegetatie­Object [ 1 ]

5.3 Keuzen

5.3.1 Punt­Of­Vlak

Naam Punt­Of­Vlak
Herkomst IMLE
Definitie

Geometrische representatie van landschapselement is een keuze tussen een punt of een vlak.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
vlak GM_Surface 1

5.3.2 Punt­Of­Lijn­Of­Vlak

Naam Punt­Of­Lijn­Of­Vlak
Herkomst IMLE
Definitie

Geometrische representatie van landschapselement is een keuze tussen een punt lijn of een vlak.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
lijn GM_Curve 1
vlak GM_Surface 1

5.4 Gegevensgroeptypen

5.4.1 Gegevensgroep Tijdlijn­Geldigheid

Naam Tijdlijn­Geldigheid
Definitie

Gegevensgroep met de aanleg/ontstaandatum en kap/verdwijndatum van een landschapselement.

Herkomst definitie IMLE
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- begin­Geldigheid

start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Datum 1
- tijdstip­Registratie

tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie

Datum 1
- eind­Geldigheid

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Datum 0 .. 1
- eind­Registratie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Datum 0 .. 1

5.4.2 Gegevensgroep Kwaliteit

Naam Kwaliteit
Definitie

Gegevensgroep met kenmerken over de herkomst en kwaliteit van een landschapselement.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- herkomst

De naam van de bron waaruit het landschapselement afkomstig is.

Bron 1
- transformatiedatum BGT

Datum waarop landschapselementen uit de BGT zijn ingewonnen en getransformeerd naar het IMLE.

Datum 0 .. 1

5.5 Enumeraties

Bron

5.6 Attribuut- en relatiesoort details

5.6.1 Objecttype details

5.6.1.1 Landschapselement
Attribuutsoort details Landschapselement bgt-objecttype
Naam bgt-objecttype
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van het BGT objecttype afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Voor ieder landschapselement in de referentielaag moet duidelijk zijn uit welk BGT objecttype deze is ingewonnen. Op Basis hiervan wordt door business rules bepaald welk tot welke klasse van gespecialiseerde IMLE objecttypen het landschapselement behoort.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort details Landschapselement identificatie
Naam identificatie
Herkomst IMLE
Toelichting Zie toelichting over [identificatie](#identificatie) voor een mogelijke invulling hiervan.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort details Landschapselement verwijzing BGT
Naam verwijzing BGT
Herkomst IMLE
Definitie

Samenvoeging v­N BGT ID en tijdstip­Registratie van het landschapselement, wanneer het Landschapselement uit de BGT afkomstig is.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Deze moet worden opgeslagen bij ieder landschapselement ten behoeve van traceerbaarheid.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Basisgegeven (niet-authentiek)
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Gegevensgroep Landschapselement kwaliteit
Naam kwaliteit
Herkomst IMLE
Definitie

Attribuutsoorten die worden bijgehouden om zicht te krijgen op de datakwaliteit

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie ook [hoofdstuk 4 Datakwaliteit](#datakwaliteit).
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Kwaliteit
Gegevensgroeptype Kwaliteit
Attribuutsoort details Kwaliteit herkomst
Naam herkomst
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van de bron waaruit het landschapselement afkomstig is.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Bron
Attribuutsoort details Kwaliteit transformatiedatum BGT
Naam transformatiedatum BGT
Herkomst IMLE
Definitie

Datum waarop landschapselementen uit de BGT zijn ingewonnen en getransformeerd naar het IMLE.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie ook 4.5 Datakwaliteit Actualiteit
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Dag, maand en jaar.
Type Date
Gegevensgroep Landschapselement tijdlijn geldigheid
Naam tijdlijn geldigheid
Definitie

Gegevensgroep met de aanleg/ontstaandatum en kap/verdwijndatum van een landschapselement.

Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Tijdlijn­Geldigheid
Gegevensgroeptype Tijdlijn­Geldigheid
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid begin­Geldigheid
Naam begin­Geldigheid
Herkomst NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Definitie

start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de represenstatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of Date­Time.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Herkomst NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Definitie

tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of Date­Time. Voor formele historie zal Date­Time in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid eind­Geldigheid
Naam eind­Geldigheid
Herkomst NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of Date­Time.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Herkomst NEN 3610:2011 and St­UF 03.01
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011 and St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o,a, gekozen worden uit types TM_Instant, Date of Date­Time. Voor formele historie zal Date­Time in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date
5.6.1.2 Water Landschapselement
Attribuutsoort details Water Landschapselement bgt-fysiek­Voorkomen
Naam bgt-fysiek­Voorkomen
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van het BGT Fysieke Voorkomen van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie [Mapping Referentielaag LE en BGT](#bijlage-1-mapping-referentielaag-le-en-bgt) "WAARDE_VELD_2" horende bij "Water" in veld "WAARDE_NIEUW".
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Attribuutsoort details Water Landschapselement bgt-type
Naam bgt-type
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van het BGT type van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie [Mapping Referentielaag LE en BGT](#bijlage-1-mapping-referentielaag-le-en-bgt).
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Relatiesoort details Water Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype begroeid­Terreindeel
Relatiesoort details Water Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype waterdeel
Relatiesoort details Water Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype ondersteunend­Waterdeel
5.6.1.3 Hout Landschapselement
Attribuutsoort details Hout Landschapselement bgt-fysiek­Voorkomen
Naam bgt-fysiek­Voorkomen
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van het BGT Fysieke Voorkomen van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie [Mapping Referentielaag LE en BGT](#bijlage-1-mapping-referentielaag-le-en-bgt) "WAARDE_VELD_2" horende bij "Hout" in veld "WAARDE_NIEUW".
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Relatiesoort details Hout Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype begroeid­Terreindeel
Relatiesoort details Hout Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype vegetatie­Object
Relatiesoort details Hout Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype ondersteunend­Wegdeel
Relatiesoort details Hout Landschapselement is samengesteld uit
Naam is samengesteld uit
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Boom referentieobject
5.6.1.4 Boom referentieobject
Attribuutsoort details Boom referentieobject boomkruin
Naam boomkruin
Herkomst IMLE
Definitie

Geometrische representatie van de oppervlakte die een boom zijn bladeren van bovenaf gezien afdekt.

Herkomst definitie IMLE
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Surface
Attribuutsoort details Boom referentieobject geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMLE
Definitie

Geometrische representatie van een Boom object, zijnde het middelpunt van de stam.

Herkomst definitie IMLE
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Point
Attribuutsoort details Boom referentieobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst IMLE
Toelichting Zie toelichting over [identificatie](#identificatie) voor een mogelijke invulling hiervan.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
Attribuutsoort details Boom referentieobject stamhoogte
Naam stamhoogte
Herkomst IMLE
Definitie

Hoogte in meters van de boomstam tut aan de eerste tak dikker dan een bepaalde diameters.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Measure
5.6.1.5 Overig Landschapselement
Attribuutsoort details Overig Landschapselement bgt-fysiek­Voorkomen
Naam bgt-fysiek­Voorkomen
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van het BGT Fysieke Voorkomen van het Landschapselement afgeleid uit de BGT id, dat is opgeslagen in "verwijzing BGT" van het landschapselement.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie [Mapping Referentielaag LE en BGT](#bijlage-1-mapping-referentielaag-le-en-bgt) "WAARDE_VELD_2" horende bij "Overig" in veld "WAARDE_NIEUW".
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
Relatiesoort details Overig Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype ondersteunend­Wegdeel
Relatiesoort details Overig Landschapselement is afgeleid van
Naam is afgeleid van
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype begroeid­Terreindeel

5.6.2 Gegevensgroeptype details

5.6.2.1 Gegevensgroeptype Tijdlijn­Geldigheid
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid begin­Geldigheid
Naam begin­Geldigheid
Herkomst NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Definitie

start van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de represenstatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of Date­Time.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Herkomst NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Definitie

tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of Date­Time. Voor formele historie zal Date­Time in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid eind­Geldigheid
Naam eind­Geldigheid
Herkomst NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of Date­Time.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Attribuutsoort details Tijdlijn­Geldigheid eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Herkomst NEN 3610:2011 and St­UF 03.01
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011 and St­UF 03.01
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de representatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o,a, gekozen worden uit types TM_Instant, Date of Date­Time. Voor formele historie zal Date­Time in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Date
5.6.2.2 Gegevensgroeptype Kwaliteit
Attribuutsoort details Kwaliteit herkomst
Naam herkomst
Herkomst IMLE
Definitie

De naam van de bron waaruit het landschapselement afkomstig is.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Bron
Attribuutsoort details Kwaliteit transformatiedatum BGT
Naam transformatiedatum BGT
Herkomst IMLE
Definitie

Datum waarop landschapselementen uit de BGT zijn ingewonnen en getransformeerd naar het IMLE.

Herkomst definitie IMLE
Toelichting Zie ook 4.5 Datakwaliteit Actualiteit
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Zie groep
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Dag, maand en jaar.
Type Date

5.6.3 Keuze

5.6.3.1 Keuze Punt­Of­Vlak
Keuze element Punt­Of­Vlak punt
Naam punt
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Keuze element Punt­Of­Vlak vlak
Naam vlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Surface
5.6.3.2 Keuze Punt­Of­Lijn­Of­Vlak
Keuze element Punt­Of­Lijn­Of­Vlak punt
Naam punt
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Keuze element Punt­Of­Lijn­Of­Vlak lijn
Naam lijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Curve
Keuze element Punt­Of­Lijn­Of­Vlak vlak
Naam vlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Surface

6. Inhoud van waardenlijsten

6.1 Enumeratie details Bron

Waarde Omschrijving
agrarisch ondernemer

De agrarisch ondernemer kan zelf landschapselementen opgeven die zich binnen de buffer van zijn landbouwperceel bevinden en nog niet in de referentielaag LE zijn opgenomen.

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

NEO bomenbestand

Een

luchtfoto

Een fotografische opname van een deel van het aardoppervlak, gemaakt vanuit een vliegtuig.

7. Bijlagen

7.1 Bijlage 1: Mapping Referentielaag LE en BGT

Dit is een versie van de mappingstabel die wordt gebruikt om tot de 3 verschillende typen landschapselementen te komen van het IMLE. Deze tabel wordt hier niet beheerd, maar is alleen opgenomen om een beeld te geven van de mapping op de BGT.

LE objecttype uit BGT fysiek voorkomen Plusclassificatie / type verplicht/optioneel definitie
HOUT
Begroeid terreindeel <> verplicht Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.
Begroeid terreindeel Loofbos <> verplicht Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Begroeid terreindeel Loofbos Griend en hakhout optioneel Terreindeel met opgaande begroeiing van loofbomen, in een dicht groeiverband, en die periodiek wordt afgezet.
Begroeid terreindeel Gemengd bos verplicht Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Begroeid terreindeel Naaldbos verplicht Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naaldbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Begroeid terreindeel struiken verplicht Terreindeel bedekt met niet-gecultiveerde (natuurlijke), lage, houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel en afwezigheid van opvallende stammen.
Begroeid terreindeel houtwal verplicht Terreindeel zijnde een afscheiding met beperkte breedte en beplant met bomen of struiken.
Begroeid terreindeel Groenvoorziening <> verplicht Terreindeel met aangelegde beplanting, meestal gras, heesters of struiken.
Begroeid terreindeel Groenvoorziening Bosplantsoen optioneel Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die struikvormend en/of boomvormend zijn. De soorten zijn als bosplantsoen opgekweekt en aangeplant.De beplanting kan open of gesloten zijn en bestaat vaak uit inheemse soorten. Onderscheidt zich van heesters omdat de sierkenmerken niet voorop staan.
Begroeid terreindeel Groenvoorziening heesters optioneel Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtachtige of kruidachtige onderbegroeiing aanwezig zijn. Het oppervlak met struikachtige gewassen is meer dan 50% van de totale oppervlakte van het vak.
Vegetatieobject <> verplicht Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.
Vegetatieobject Haag verplicht Een rijvormige afscheiding van zeer beperkte breedte bestaande uit aangeplante aaneengesloten struiken.
WATER
Begroeid terreindeel Rietland verplicht Terreindeel overwegend begroeid met rietvegetatie.
Waterdeel <> verplicht Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.
Waterdeel waterloop <> verplicht Een voor waterbeheersing bestemde geul die meestal permanent water bevat
Waterdeel waterloop rivier optioneel Waterloop die stroomt naar laaggelegen streken; natuurlijke afvloeiing
Waterdeel waterloop sloot optioneel Waterloop met beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat
Waterdeel waterloop kanaal optioneel Gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart / watertransport
Waterdeel waterloop beek optioneel Natuurlijke smalle waterloop zonder getij
Waterdeel waterloop bron optioneel Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt
Waterdeel watervlakte <> verplicht Alle oppervlakken die vrij permanent met zoet water zijn bedekt. (zoals meer, plas, ven, vijver). (bron: IMGEO 1.0)
Waterdeel watervlakte meer, plas, ven, vijver optioneel Een massa stilstaand landoppervlaktewater. . (bron: aquo)
Waterdeel watervlakte greppel, droge sloot optioneel Gegraven geul - al dan niet met water bedekt - ten behoeve van de waterbeheersing
Ondersteunend waterdeel <> verplicht Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
Ondersteunend waterdeel oever, slootkant verplicht De strook land die in direct contact staat met water, inclusief het gebied tussen de hoogwaterlijn en laagwaterlijn. (bron: Inspire)
OVERIG
Begroeid terreindeel Groenvoorziening bodembedekkers optioneel Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde bodembedekkers.
Begroeid terreindeel Groenvoorziening gras- en kruidachtigen optioneel Een laagblijvende, aaneengesloten kruidachtige vegetatie.
Begroeid terreindeel Groenvoorziening planten optioneel Beheerde, niet nader gespecificeerde, beplanting van groenvak in de openbare ruimte.
Begroeid terreindeel Groenvoorziening struikrozen optioneel Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde in struikvorm groeiende rozen.
Begroeid terreindeel Grasland overig verplicht Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen of grasachtigen én met de in graslanden voorkomende kruiden, dat niet in gebruik is voor agrarische doeleinden.
objecttype uit NEO bomenbestand
- NEO bomenbestand Boom Een markante boom die geen onderdeel uitmaakt van een ander boom- of struikbeplanting. (bron: IMGEO 2.0)

A. Referenties

A.1 Normatieve referenties

[GML]
Geography Markup Language (GML) Encoding Standard. Open Geospatial Consortium Inc. URL: http://www.opengeospatial.org/standards/gml
[ISO19107]
Reference not found.
[ISO19108-2005]
Geographic information -- Rules for application schema. International Organization for Standardization. 2005-06. URL: https://www.iso.org/standard/39891.html
[ISO19118-2011]
Geographic information -- Encoding. International Organization for Standardization. 2011-10. URL: https://www.iso.org/standard/44212.html
[MIM11]
MIM - Metamodel Informatie Modellering. Geonovum. 2022-02-17. Definitief. URL: https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/
[NEN3610]
NEN 3610:2011 nl - Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten. NEN. 2011-03-01. Definitief. URL: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-36102011-nl.htm