Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) versie 2.0

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imev/def-im-imev-20231031/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imev/imev/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imev/def-im-imev-20221221/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/imev-werkomgeving/
Redacteur:
Paul Janssen
Auteurs:
Pieter Bresters, Geonovum
Jan Cas Smit, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Paul Janssen, Geonovum
Frank Zwiers, Antea Group
Rechtenbeleid:

--> Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) versie 2.0

Samenvatting

Dit document bevat het informatiemodel ten behoeve van gegevenslevering en gegevensontsluiting voor het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV), het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Het informatiemodel beschrijft de gegevensstructuur en objectdefinities van gegevens in het REV.

Op basis van het informatiemodel kan een eindgebruiker zich een goed beeld vormen van de data die door het REV worden aangeboden en de data inhoudelijk interpreteren. Bronhouders die data aanleveren aan het REV gebruiken het IMEV voor het inrichten van hun gegevenshuishouding en het aanleveren van data aan het REV. Daarnaast geldt dat onderdelen van het informatiemodel nodig zijn ten behoeve van applicatiebouw voor inrichten van datakopplingen met het REV.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van het informatiemodel. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Voorwoord

In de Omgevingswet worden de voor de fysieke leefomgeving relevante wetten samengevoegd. Met deze Omgevingswet en de daarbij behorende AMVB’s en regelingen wordt voor externe veiligheid geregeld dat er een Register Externe Veiligheid (REV) moet zijn waarin informatie betreffende risicovolle activiteiten en risicogevoelige objecten wordt bijgehouden. In de wet is duidelijk beschreven wie, welke data dient te verzamelen en op welke wijze dat dient te geschieden.

Om al deze informatie op een juiste wijze in het REV te kunnen verwerken is een informatiemodel nodig. Dit is het informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Het bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Het beheer en de doorontwikkeling van het IMEV wordt door Geonovum gedaan in opdracht van het Ministerie van I&W. Het REV (voorziening) wordt door het Ministerie van I&W ontwikkeld.

2. Inleiding

2.1 Aanleiding

Bij bijvoorbeeld het realiseren of uitbreiden/wijzigen van een LPG tankstation moet rekening gehouden worden met kwetsbare gebouwen en locaties. Deze milieubelastende en risicogebonden activiteit mag bijvoorbeeld niet binnen een bepaalde afstand van een school plaatsvinden. Andersom mag een school ook weer niet gerealiseerd worden vlak bij een locatie waar risicogebonden activiteiten plaatsvinden zoals een LPG tankstation. De informatie over waar deze kwetsbare gebouwen zich bevinden en welke risicogebonden activiteiten plaatsvinden wordt al heel lang geregistreerd door verschillende regionale bronhouders. Deze informatie is belangrijk bij het maken van afwegingen in planologische processen maar ook voor hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie.

2.2 Informatiemodel

De informatie aanbieden om deze afwegingen te kunnen maken is bij wet verplicht. Een informatiemodel is een soort bouwtekening voor informatie over een bepaald domein. In het geval van IMEV komt hier de juridische werkelijkheid van de wet samen met de fysieke werkelijkheid. Het IMEV beschrijft de fysieke werkelijkheid in termen die voor uitvoering van de wet geschikt zijn. In een registratie conform het IMEV, het REV, worden de gegevens geregistreerd en vormen een bevraagbaar informatiesysteem. In het IMEV staan in detail de regels en afspraken waar de informatie aan moet voldoen.

De gegevens die moeten worden aangeleverd, opgeslagen en verstrekt aan het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV), moeten worden gestandaardiseerd. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) worden de aan te leveren gegevens benoemd en beschreven. Voor een implementatie in een register waarin de informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt is dat echter nog niet voldoende. Er moet een analyse worden gemaakt over de informatiekundige betekenis van de gegevens. Dat gebeurt in de vorm van het informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV).

In het informatiemodel wordt vastgelegd:

Een duidelijk en eenduidig beeld van de betekenis, of semantiek van de gegevens is van cruciaal belang voor het succes van een register zoals het REV, met een groot aantal aanleverende en afnemende partijen. Daarom wordt het informatiemodel vergezeld door een gegevenswoordenboek, waarin de gehanteerde begrippen zo eenduidig mogelijk worden vastgelegd.

Een logisch informatiemodel, zoals IMEV, moet zo zijn opgebouwd dat alle juridisch relevante informatie er in past op een volledige en eenduidige manier. Bij het ontwikkelen van een informatiemodel wordt gezocht naar objecten in de wet en naar eigenschappen van deze objecten. Deze worden in het informatiemodel formeel beschreven als objecttypen met bijbehorende attribuutsoorten. Het doel is om volledig te zijn maar met zo min mogelijk van deze objecttypen. Objecttypen hergebruiken kost namelijk minder opslagruimte in een register en dit maakt het uitwisselen van gegevens ook makkelijker.

In het informatiemodel worden van de objecttypen naam, definitie en nog een aantal andere gegevens vastgelegd. Bij elk objecttype horen ook attributen met bijbehorende naamgeving, definitie en specificatie van toegestane waarden. Tussen objecttypen bestaan relaties. Ook deze worden benoemd en gespecificeerd. Een attribuut of een relatie zou gezien kunnen worden als een soort invoerveld van een tabel. Op basis van de definitie en toelichting zou een menselijke gebruiker kunnen bepalen of een veld juist is ingevuld. Een informatiesysteem zou hetzelfde invoerveld kunnen valideren op basis van de modelspecificaties.

Het IMEV is als logisch model gespecificeerd en bevat daarmee de logische beschrijving van het informatiedomein. Het logische model ondersteunt een model gedreven aanpak (Model Driven Approach of Architecture). Het IMEV kan zo met de juiste transformatieregels automatisch omgezet worden tot een technisch applicatieschema dat interpreteerbaar is door machines.

2.3 Leeswijzer

Dit document is gestructureerd in 13 hoofdstukken en 2 bijlagen.

3. Toepassingsgebied

Het IMEV is ontwikkeld voor het beschrijven van de informatie in het Register Externe Veiligheidsrisico's. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De activiteiten van opslag, transport en gebruik zijn locatiegebonden. Het toepassingsgebied van IMEV is deze locatiegebonden informatie van externe veiligheidsrisico's.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) benoemt de activiteiten met locatiegebonden veiligheidsrisico's.

4. Overzicht

4.1 Naam en Acroniemen van het informatiemodel

IMEV - Informatiemodel Externe Veiligheid

4.2 Beschrijving

4.2.1 Definitie

De informatie die aangeleverd wordt aan het REV is gebaseerd op het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Dit informatiemodel beschrijft de relatie en samenhang tussen de verschillende informatie-objecten. Ook geeft het model aan welke kenmerken (attributen) verplicht zijn voor een object, welke optioneel zijn en welke kenmerken gevuld moeten worden aan de hand van een codelijst. De informatie die is opgenomen in het IMEV komt overeen met de wettelijk voorgeschreven informatie zoals die in wetgeving beschreven staat. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is het document dat hier primair voor is gebruikt.

4.2.2 Beschrijving context IMEV

Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bij IenW bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s heeft het onderwerp externe veiligheid in haar takenpakket. Met de komst van de Omgevingswet verandert de manier waarop omgegaan wordt met een veilige inrichting van de omgeving rond locaties waar externe risico's van toepassing zijn. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn de nieuwe regels rondom gegevensverzameling opgenomen. De manier waarop naar risico’s wordt gekeken, wordt anders ingevuld. De bestuurlijke afweging, bewust en bekwaam keuzes maken en veiligheid als ontwerpvariabele staan centraal. Dit is in de geest van de Omgevingswet.

4.2.2.1 Relatie met wet- en regelgeving
Naam wetgeving, programma’s, visie Omschrijving relatie
Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt is de grondslag voor het inrichten van het REV.
Besluit kwaliteit leefomgeving Om goede beslissingen te kunnen nemen, moeten overheden en initiatiefnemers beschikken over betrouwbare informatie over de toestand van de fysieke leefomgeving. Bij monitoring verzamelen bestuursorganen gedurende langere tijd op systematische wijze gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl ) bevat regels voor monitoring. In het Bkl is onder andere vastgelegd dat er een register voor externe veiligheidsrisico’s moet komen, dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt beheerd en dat voor eenieder langs elektronische weg toegankelijk moet zijn (artikel 10.1 – 10.8). Het REV vervangt het huidige Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). In het Bkl zijn de activiteiten benoemd waarvan gegevens moeten worden opgenomen in het register. Het Bkl beschrijft vrij precies welke gegevens over die activiteiten wel en niet in het REV moeten worden opgenomen.
Besluit activiteiten leefomgeving Het REV fungeert als gegevensbron ter ondersteuning van de uitvoering van de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL).
Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling Het aanvullingsbesluit wordt uiteindelijk via een Invoeringsbesluit en –regeling ingevoerd. Daarin worden zaken als overgangsregelingen en andere termijnen geregeld. Op dit moment is niet bekend welke invloed dit kan hebben op het project voor realisatie van het REV. Zodra dit bekend is wordt de globale architectuurschets (GAS) bijgewerkt.
INSPIRE In het besluit INSPIRE , Bijlage I, worden de gegevens in het REV mogelijk aangemerkt als INSPIRE dataset. Dat zou betekenen dat de uitgangspunten die gelden voor INSPIRE moeten worden toegepast bij de realisatie van het REV.
Forum Standaardisatie: Open standaarden Voor de Nederlandse overheid is het verplicht om bij ICT-projecten gebruik te maken van de standaarden op de Pas Toe Of Leg Uit lijst van Forum Standaardisatie. Dat is dus voor toepassingen in het kader van het REV ook het geval. Specifiek zijn de geostandaarden relevant.
4.2.2.2 Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De informatie wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving. In de doorontwikkeling van het REV is een koppeling voorzien voor ontsluiting via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie is beschikbaar op www.registerexterneveiligheid.nl . Onderstaande figuren geven een overzicht en zijn hieraan ontleend.

Figuur 1 Schematisch overzicht van het REV. Open afbeelding in een nieuw tabblad om de afbeelding groter te zien.
Figuur 2 Gebruikers van het REV. Open afbeelding in een nieuw tabblad om de afbeelding groter te zien.

Bronhouders (bijvoorbeeld: gemeenten, provincies of omgevingsdiensten (gedelegeerd bronhouder)) die informatie over externe veiligheidsrisico’s beheren, leveren hun informatie rechtstreeks aan het REV via een datakoppeling conform een REST API of via een aanleverportaal. Bronhouders dienen geregistreerd te staan in het REV en kunnen alleen hun eigen informatie aanleveren.

Het REV stelt ook kaartinformatie via een WMS beschikbaar die zonder registratie te raadplegen is (publieke gebruikers). Op de kaarten wordt getoond waar externe risico’s van toepassing zijn.

Deze kaartinformatie komt ook beschikbaar in externe viewers zoals de Atlas Leefomgeving .

Binnen het REV worden activiteiten uitgevoerd door stakeholders vanuit verschillende rollen. Deze rollen staan omschreven in Tabel 1.

Naam van rol Omschrijving
Opdrachtgever/eigenaar Partij die betaalt en bepaalt. Opdrachtgever voor het project ter realisatie van het REV en eigenaar van het resultaat.
Bevoegd gezagen Het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. Makers van omgevingsplannen.
Bronhouders De formele bestuursorganen die belast zijn met het verzamelen van de informatie worden de bronhouders genoemd. In een aantal gevallen wordt de informatie beheerd door anderen. Voor hen wordt de term “gedelegeerd” bronhouder gebruikt. Dat kunnen bijvoorbeeld de Omgevingsdiensten zijn die het uitvoerend werk ten behoeve van gemeenten en provincies verrichten. De bronhouders onderverdeeld naar verschillende bestuursorganen worden in andere tabel nog apart benoemd.
Afnemers of gebruikers iedereen die gebruik maakt van (de gegevens in) het systeem, bijvoorbeeld burgers of bedrijven. In de wet omschreven als “eenieder”.
Initiatiefnemers (bedrijven, professionals) Partijen die de informatie in het REV gebruiken voor het maken van ontwikkelingsplannen, via geautomatiseerde systemen of interactief (viewers).
Ontwikkelaars Partijen die specifiek de technische (digitale) loketfunctionaliteit gebruiken om informatie uit het register op een specifieke wijze te ontsluiten (bijvoorbeeld app-bouwers).

De benoemde stakeholders van het REV zijn opgenomen in Tabel 2.

Stakeholder Omschrijving Rol
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dg Milieu en Internationaal Volgens de wet de beheerder (lees: eigenaar) van het register en opdrachtgever voor het project voor realisatie van het REV. Daarnaast is IenW bronhouder voor bepaalde landsdekkende gegevens (bijvoorbeeld Basisnet: spoor, wegen, water). Opdrachtgever/eigenaar/bronhouder
DGMI, directie OenM. Beleidsverantwoordelijk en gemandateerd opdrachtgever. Opdrachtgever
Omgevingsdiensten (OD’s) In opdracht van gemeenten en provincies voeren omgevingsdiensten taken uit op het gebied van gegevensverzameling en -verstrekking. OD’s treden op in de rol van bronhouder. Bronhouder
Rijkswaterstaat Bronhouder in het kader van een aantal activiteiten. Heeft het gegevenswoordenboek voor EV opgesteld. Bronhouder
Prorail Bronhouder tbv Basisnet-spoor. Bronhouder
Gemeenten (soms via Omgevingsdiensten, afhankelijk van wettelijke taken) Gemeenten kunnen zowel de rol van bronhouder als bevoegd gezag (afnemer) vervullen in kader van het REV. Een functie van het REV is het bieden van informatie aan gemeenten bij het opstellen van besluiten, hun vergunning- of meldingentrajecten en bij het opstellen van omgevingsplannen. Bronhouder/ bevoegd gezag
Provincies (soms via Omgevingsdiensten) Provincies kunnen zowel de rol van bronhouder als bevoegd gezag invullen, vergelijkbaar met gemeenten. Bronhouder/ bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Bronhouder mijnbouwerken. Bronhouder
Ministerie van Justitie Een van de bronhouders voor buisleidingen. Bronhouder
Buisleiding exploitant Overige beheerders van buisleidingstelsels (bijvoorbeeld de Gasunie). Bronhouder
4.2.2.3 Milieubelastende activiteiten

Externe veiligheid is als beleidsonderwerp op te delen in milieubelastende activiteiten (MBA). Er zijn ongeveer 40 activiteiten genoemd in het Bkl. Voor de verschillende milieubelastende activiteiten is in de artikelen en bijlagen van het Bkl beschreven welke gegevens moeten worden verzameld. Voor alle milieubelastende activiteiten samen is een Informatiemodel opgesteld dat in het project realisatie REV is vertaald naar een datamodel. Dit informatiemodel waarin alle MBA’s samen komen is het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Voor elke MBA m.b.t. Externe Veiligheidsrisico’s is een UML diagram gemaakt in het IMEV.

Daarnaast is in het register aandacht voor twee specifieke zaken: (toegelaten) kwetsbare gebouwen en locaties (ook wel KGL) en aandachtsgebieden. De activiteiten uit het Bkl hebben invloed op de plaatsing van zogenaamde kwetsbare gebouwen en locaties. Dit zijn gebouwen en locaties die op basis van aard of gebruik extra kwetsbaar zijn voor een of meer van de externe veiligheidsrisico’s zoals brand, explosie of gifwolken. Daarnaast, heeft de aanwezigheid van kwetsbare gebouwen en locaties ook weer invloed op EV beleid in de leefomgeving. Zo maakt het bijvoorbeeld uit voor de vergunningsaanvraag of melding voor een activiteit met externe veiligheidsrisico's, of er kwetsbare gebouwen of locaties in de buurt zijn.

4.2.2.4 Over het Informatiemodel Externe Veiligheid

Om betekenisvolle en uniforme uitwisseling van gegevens over externe veiligheid mogelijk te maken, heeft IenW in samenwerking met Antea Group en RWS het informatiemodel Externe veiligheid ontwikkeld. Later is het informatiemodel in beheer genomen door Geonovum. Het IMEV zorgt ervoor dat de gegevens gestandaardiseerd aan het REV worden aangeleverd en dat de gegevens die het REV beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. De nadruk van het informatiemodel ligt op het beschrijven van de gegevens die noodzakelijk zijn om de PR-contouren en aandachtsgebieden uit te wisselen die horen bij operationeel uitgevoerde EV-activiteiten. Op basis van dit model en de daarop gebaseerde gegevens ontstaat er een beeld van de leefomgeving met betrekking tot externe veiligheidsrisico’s.

IMEV is gemodelleerd conform de specificaties van het Metamodel Informatie Modellering MIM. Voor de uitleg van betekenis van entiteiten binnen het informatiemodel wordt verwezen naar MIM hoofdstuk 2: Metamodel Algemeen. MIM is een laag (metamodel) gebouwd bovenop de Unified Modelling Language (UML). In het specifiek bouwt het MIM voort op UML klassendiagrammen. UML klassendiagrammen dienen als een soort bouwtekening voor digitale gegevensuitwisseling. Het MIM bevat de bouwblokken die ervoor zorgen dat al deze bouwtekeningen op een standaard manier kunnen worden opgesteld. Op het moment wordt het MIM al breed gedragen binnen de Nederlandse publieke sector.

IMEV conformeert aan het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610). De modelleerregels van NEN 3610 zijn toegepast en er wordt aangesloten op het semantische basismodel van NEN 3610. IMEV sluit hiermee aan op het stelsel van geo-informatiemodellen dat gevormd wordt door de NEN 3610 afstemming.

Binnen de scope van het REV vallen verschillende MBA’s. Om technische en informatiekundige redenen, zijn in het informatiemodel deze MBA’s samengevoegd. De MBA’s hebben elk een apart diagram binnen het informatiemodel. Deze diagrammen staan formeel beschreven in hoofdstuk 6: Gegevensdefinitie.

4.2.2.5 Aanleveren van EV gegevens conform IMEV aan het REV

De technische specificaties voor het door bronhouders aanleveren van EV gegevens conform IMEV aan het REV worden beschreven in Hoofdstuk 12: Levering

4.2.2.6 Ontsluiting en publicatie van EV gegevens conform IMEV

Bronhouders leveren data aan een productie-omgeving. De data die succesvol is aangeleverd aan de REV API kan worden ingezien op de bijbehorende kaartviewer. Deze zal ook worden getoond in de Atlas Leefomgeving. De kaartfunctie kan ook worden toegepast om eindgebruikers de gegevens in het REV te laten inzien.

Het DSO vraagt vooral om ontsluiting van de gegevens zelf en niet om kaartmateriaal. Daartoe, maar ook voor gebruik door andere toepassingen, worden in het REV ook gegevens ontsloten via een API. Dat is een elektronisch loket waar gegevens die in het REV staan op een geformaliseerde manier door geïnteresseerden kan worden opgevraagd. Bij gegevens afname via de API moet bekend zijn wie of welk systeem de gegevens gebruikt (authenticatie is een eis).

4.2.2.7 IMEV en gegevenskwaliteit

Het IMEV bepaalt niet hoe de wet moet worden toegepast, maar omschrijft alleen een structuur waarin de EV gegevens voor het REV moeten passen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bronhouder dat deze juridisch correct zijn. Het IMEV zorgt ervoor dat alle juridisch correcte informatie binnen het model past.

Als onderdeel van het aansluiten van bronhouders biedt het REV een aantal regels om de gegevens te valideren. Naast de technische validatie waarin de aangeleverde bestanden en berichten worden gecontroleerd op technische (syntax, en structuur) correctheid kan in het register een validatie plaatsvinden op basis van diverse extra criteria voor het waarborgen van gegevenskwaliteit. Om na aanlevering aan het REV te kunnen verifiëren of de gegevens correct zijn opgenomen, kan de bronhouder dit in de kaartviewer controleren. Via de Atlas Leefomgeving worden de kaarten openbaar gemaakt. Iedereen die onrechtmatigheden ziet op deze kaarten kan deze melden. De meldingen worden doorgeleid naar de bronhouder.

4.3 Normatieve referenties

4.4 Algemene termen en definities

Termen Definities
Annotatie Elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking
Applicatieschema Informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties.
Relatie Semantische relatie tussen twee of meer geo-objecten die samenhang tussen hun instanties weergeeft.
Attribuutsoort Kenmerk van een geo-object.
Attribuutwaarde Waarde die een attribuutsoort aanneemt.
Coördinaat Getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen.
Coördinaatreferentiesysteem Coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een geodetische datum.
Coördinaatsysteem Set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten.
Datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Diepte Afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.
Domeinmodel Formele definitie van een subset van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Geo-informatie Informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.
Geo-object Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)
Georeferentie Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.
Informatiemodel Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein. OPMERKING: Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen
Instantie Benoemd, identificeerbaar object uit een objecttype.
Label Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld
Namespace Collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als objecttype- en attribuutsoortnamen OPMERKING: Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.
Objecttype Verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen. OPMERKING: Ook wel feature class genoemd.
Registratie Op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling. OPMERKING: Een basisregistratie is een registratie.
Representatie Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.
REST API Datakoppling op basis van REST API protocol. Zie Nederlandse API Strategie .
Ruimtelijk referentiesysteem Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid OPMERKING: Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).
Waardelijst Lijst van waarden.
Werkelijkheid Beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat.

4.5 Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in dit informatiemodel.

Afkorting Betekenis
Bal Besluit activiteiten leefomgeving
Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IMEV Informatiemodel Externe veiligheid
MBA Milieubelastende Activiteit
MIM Metamodel Informatiemodellering
REV Register Externe Veiligheidsrisico’s
RRGS Risico Register Gevaarlijke Stoffen
RWS Rijkswaterstaat

5. Uitgangspunten IMEV model

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van het IMEV

5.1 Algemene uitgangspunten

Het IMEV hanteert een aantal uitgangspunten bij de ontwikkeling van het model.

5.2 UML diagrammen

Voor het UML-klassendiagram wordt het profiel gebruikt van MIM en NEN 3610. De volgende stereotypen worden daarin gebruikt met een kleine uitbreiding voor IMEV.

Stereotype Definitie
Objecttype De typering van een groep objecten die binnen een domein relevant zijn en als gelijksoortig worden beschouwd.
Attribuutsoort De typering van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype van toepassing is.
Gegevensgroep Een typering van een groep van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype van toepassing is.
Gegevensgroeptype Een groep van met elkaar samenhangende attribuutsoorten. Een gegevensgroeptype is altijd een type van een gegevensgroep.
Generalisatie tussen objecttypes De typering van het hiërarchische verband tussen een meer generiek en een meer specifiek modelelement van hetzelfde soort, waarbij het meer specifieke modelelement eigenschappen van het meer generieke modelelement overerft. Dit verband is alleen gedefinieerd voor objecttypen en datatypen.
Relatie De typering van het hiërarchische verband tussen een meer generiek en een meer specifiek modelelement van hetzelfde soort, waarbij het meer specifieke modelelement eigenschappen van het meer generieke modelelement overerft. Dit verband is alleen gedefinieerd voor objecttypen en datatypen.
Relatiesoort De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.
Relatieklasse Een relatiesoort met eigenschappen.
Externe koppeling Een associatie waarmee vanuit het perspectief van het eigen informatiemodel een objecttype uit het ‘eigen’ informatiemodel gekoppeld wordt aan een objecttype van een extern informatiemodel. De relatie zelf hoort bij het ‘eigen’ objecttype.
Relatierol De benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.
Referentielijst De representatie van een lijst met een opsomming van de mogelijke domeinwaarden van een attribuutsoort, die buiten het model in een externe waardelijst worden beheerd. De domeinwaarden in de lijst kunnen in de loop van de tijd aangepast, uitgebreid, of verwijderd worden, zonder dat het informatiemodel aangepast wordt (in tegenstelling tot bij een enumeratie). De representatie bevat een aantal kenmerken, die overgenomen zijn van de specificatie van de externe waardelijst.
Referentie element Een eigenschap van een object in een referentielijst in de vorm van een gegeven.
Enumeratie Een datatype waarvan de mogelijke waarden limitatief zijn opgesomd in een statische lijst.
Enumeratiewaarde Een gedefinieerde waarde, in de vorm van een eenmalig vastgesteld constant gegeven.
Codelijst De representatie van een lijst met een opsomming van de mogelijke domeinwaarden van een attribuutsoort, die buiten het model in een externe waardelijst worden beheerd. De domeinwaarden in de lijst kunnen in de loop van de tijd aangepast, uitgebreid, of verwijderd worden, zonder dat het informatiemodel aangepast wordt (in tegenstelling tot bij een enumeratie). De representatie bevat geen kenmerken, voor alle kenmerken wordt verwezen naar de specificatie van de externe waardelijst.
Gestructureerd datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Data element Een onderdeel/element van een Gestructureerd datatype die als type een datatype heeft.
Primitief datatype Een in het eigen model gedefinieerd datatype die gebaseerd is op een PrimitiveType, met een eigen naam en definitie.
Gestructureerd datatype Specifiek benoemd datatype dat de structuur van een gegeven beschrijft, samengesteld uit minimaal twee elementen die in samenhang betekenisvol zijn.
Keuze Een opsomming van meerdere modelelementen, waarbij er maar van één tegelijkertijd sprake kan zijn.
materieleHistorie Materiële historie beschrijft veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid.
formeleHistorie Formele historie beschrijft veranderingen van eigenschappen van een object.
BAG Een gegeven uit de BAG.
HR Een gegeven uit het Handelregister.
Exploitant Een gegeven over de exploitant.

In de UML diagrammen van het logische model zijn de termen hoofdletter-gevoelig en bevatten geen spaties. Deze schrijfwijze wordt ook in de beschrijving van het model gebruikt als er aan termen wordt gerefereerd. De termen en hun definities zijn opgenomen in de objectcatalogus van dit document. Voor de definities van de term wordt dan ook naar deze objectcatalogus geregefereerd.

In de diagrammen zijn de objecttypen aan te klikken en wordt er gelinkt naar de beschrijving opgenomen in de objectcatalogus.

Voor het inzoomen in de UML diagrammen kan het best het diagram in een apart tabblad van de browser worden geopenend. Afhankelijk van het type browser is dit meestal via een rechtermuisklik en 'open in nieuw tabblad'.

In het volgende hoofdstuk zijn de UML diagrammen van het IMEV opgenomen. De eerste twee diagrammen zijn algemeen en bevatten de gegegens die voor alle externe veiligheidsrisico's van toepassing zijn. De paragrafen daarna behandelen elk een specifieke activiteit uit het Bkl die gerelateerd is aan gegevens met betrekking tot externe veiligheidsrisico's. De naamgeving van die paragrafen en diagrammen verwijst naar de Bkl activiteit en het artikel of bijlage waarin die gedefinieerd is.

6. Gegevensdefinitie

6.1 Domein IMEV-basis

6.1.1 Basismodel: kern - overzicht

Diagram 
            
              De kern van IMEV bestaat uit 5 objecttypen:
            
            
            
              
               LocatieEVActiviteit: Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.
              
               EVActiviteit: Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.
              
               ReferentieEVContour: Referentie voor het bepalen van de ligging van een EVContour. 
              
               EVContour: Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt of vlak van de ReferentieEVContour.
              
               GebouwOfLocatie: Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.
            
            
            
            Deze 5 objecttypen hebben een relatie tot elkaar die de basis vormt voor alle onderdelen van het IMEV informatiemodel.
            
            Het model is als volgt te lezen: 
            Op een LocatieEVActiviteit worden één of meer EVActiviteiten uitgevoerd. Elk type EVActiviteit heeft één of meer ReferentieEVContouren. Op basis van deze ReferentieEVContouren kunnen de EVcontouren van het plaatsgebonden risico of het aandachtsgebied worden bepaald. De EVContour kan gebruikt worden om (toegelaten) kwetsbare locaties en gebouwen te bepalen die binnen de EVContour vallen.
            De relaties tussen de objecttypen zijn over het algemeen meervoudig. Bijvoorbeeld op 1 LocatieEVActiviteit kunnen 1 of meerdere (1..*) EVActiviteiten worden uitgevoerd. 1 EVActiviteit heeft vervolgens 1 of meerdere ReferentieEVContouren enz.
            
            De rationale achter dit model is de volgende: 
            De structuur van het model wordt bepaald door de in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen activiteiten met externe veiligheidsrisico’s. Zie bijvoorbeeld in het Bkl, bijlage VII. Dit is een uitgebreide lijst en voorbeelden daarvan zijn: tanken van LPG, opslaan van gevaarlijke stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen, windturbines. Deze activiteiten vallen in het model onder het objecttype EVActiviteit. Elke type activiteit heeft specifieke eigenschappen en is als specialisatie van EVActiviteit opgenomen. In de uitwerking van het model is elke specialisatie van EVActiviteit als een apart diagram opgenomen.
            
            Een EVActiviteit wordt uitgevoerd op een locatie. Of andersom, op een locatie wordt een EVActiviteit uitgevoerd. Bijvoorbeeld een tankstation bevindt zich op een locatie, of een bedrijf voor opslag van gas bevindt zich op een locatie, of een locatie heeft een transportleiding voor aardgas. Deze objecten en hun eigenschappen vallen onder het objecttype LocatieActiviteit. Het is de locatie waar een activiteit met een gerelateerd extern risico wordt verricht of uitgevoerd. In het model is er de relatie tussen LocatieActiviteit en EVActiviteit. Dus een locatie is gerelateerd aan een type EVActiviteit. Via het kenmerk 'voertUit' wordt deze relatie benoemd. Een locatieEVActiviteit voert een EVActiviteit uit.
            
            OPMERKING: Het kan voorkomen dat er binnen een locatie meerdere EVActiviteiten worden uitgevoerd. Er zijn dan vanuit 1 locatie meerdere verwijzingen naar verschillende EVActiviteiten. Het kan ook zijn dat er binnen 1 locatie binnen 1 EVActiviteit meerdere specifieke voorkomens van die EVActiviteit nodig zijn. Bijvoorbeeld als er verschillende typen blusinstallaties zijn gespecificeerd. Ook in dat geval is er een koppeling met meerdere voorkomens van EVActiviteit.
            
            Het Bkl benoemt de EVActiviteiten waarbij een extern risico van toepassing is. Bij elk van die activiteiten zijn er in het Bkl specifieke referentiegegevens benoemd die van toepassing zijn om een contour voor een extern veiligheidsrisico te bepalen. Deze referentiegegevens, ingevuld voor een specifieke LocatieEVActiviteit zijn opgenomen in het objecttype ReferentieEVContour. Deze referentiegegevens omvatten onder andere de benoeming en locatie van de bij de activiteit behorende onderdelen die bepalend zijn voor de exacte locatie waarvandaan de externe veiligheidscontour kan worden bepaald. Voorbeelden van deze bepalende onderdelen zijn installatie, aftappunt, vulpunt, leiding, opstelplaats. Van deze onderdelen wordt de locatie opgenomen. Via het kenmerk ‘heeft’ wordt een ReferentieEVContour gekoppeld aan een EVactiviteit. Een EVactiviteit ‘heeft’ daarmee een ReferentieEVContour.
            
            De contour van het gebied waaraan een extern veiligheidsrisico is gerelateerd is wordt gerepresenteerd door het objecttype EVContour. De contour wordt berekend of vastgesteld op basis van de informatie van een object ReferentieEVContour en de gegevens van de bijbehorende EVactiviteit. De EVContouren zijn onderverdeeld in een aantal typen. Voorbeelden daarvan zijn aandachtsgebied en risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico). Via het kenmerk ‘resulteertIn’ wordt een ReferentieEVContour gekoppeld aan een EVContour. Een ReferentieEVContour resulteert in een EVContour.
            
            Op basis van de locatie van EVContouren kunnen specifieke gebouwen of locaties geïdentificeerd worden met een bepaalde kwetsbaarheid die zich binnen de EVContour bevinden. Denk aan scholen, ziekenhuizen of algemeen locaties met veel mensen. Het objecttype GebouwOfLocatie representeert deze groep objecten. De relatie tussen een EVContour en de gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie wordt gelegd op basis van geometrie van de EVContour en de gebouwen of locaties.
            
            Het bovenstaande verhaal en informatiemodel kan in een zin op de volgende manier worden gelezen: Een LocatieEVActiviteit voert een EVActiviteit uit; een EVActiviteit heeft een ReferentieEVContour die resulteert in een EVContour; de EVContour beinvloedt gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie.
Figuur 3 Basismodel: kern
ReferentieEVContourLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieEVActiviteitEVContour

De kern van IMEV bestaat uit 5 objecttypen:

 • Locatie­EVActiviteit: Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.
 • EVActiviteit: Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.
 • Referentie­EVContour: Referentie voor het bepalen van de ligging van een EVContour.
 • EVContour: Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt of vlak van de Referentie­EVContour.
 • Gebouw­Of­Locatie: Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

Deze 5 objecttypen hebben een relatie tot elkaar die de basis vormt voor alle onderdelen van het IMEV informatiemodel.

Het model is als volgt te lezen:

Op een Locatie­EVActiviteit worden één of meer EVActiviteiten uitgevoerd. Elk type EVActiviteit heeft één of meer Referentie­EVContouren. Op basis van deze Referentie­EVContouren kunnen de EVcontouren van het plaatsgebonden risico of het aandachtsgebied worden bepaald. De EVContour kan gebruikt worden om (toegelaten) kwetsbare locaties en gebouwen te bepalen die binnen de EVContour vallen.

De relaties tussen de objecttypen zijn over het algemeen meervoudig. Bijvoorbeeld op 1 Locatie­EVActiviteit kunnen 1 of meerdere (1..*) EVActiviteiten worden uitgevoerd. 1 EVActiviteit heeft vervolgens 1 of meerdere Referentie­EVContouren enz.

De rationale achter dit model is de volgende:

De structuur van het model wordt bepaald door de in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen activiteiten met externe veiligheidsrisico’s. Zie bijvoorbeeld in het Bkl, bijlage VII. Dit is een uitgebreide lijst en voorbeelden daarvan zijn: tanken van LPG, opslaan van gevaarlijke stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen, windturbines. Deze activiteiten vallen in het model onder het objecttype EVActiviteit. Elke type activiteit heeft specifieke eigenschappen en is als specialisatie van EVActiviteit opgenomen. In de uitwerking van het model is elke specialisatie van EVActiviteit als een apart diagram opgenomen.

Een EVActiviteit wordt uitgevoerd op een locatie. Of andersom, op een locatie wordt een EVActiviteit uitgevoerd. Bijvoorbeeld een tankstation bevindt zich op een locatie, of een bedrijf voor opslag van gas bevindt zich op een locatie, of een locatie heeft een transportleiding voor aardgas. Deze objecten en hun eigenschappen vallen onder het objecttype Locatie­Activiteit. Het is de locatie waar een activiteit met een gerelateerd extern risico wordt verricht of uitgevoerd. In het model is er de relatie tussen Locatie­Activiteit en EVActiviteit. Dus een locatie is gerelateerd aan een type EVActiviteit. Via het kenmerk 'voert­Uit' wordt deze relatie benoemd. Een locatie­EVActiviteit voert een EVActiviteit uit.

OPMERKING: Het kan voorkomen dat er binnen een locatie meerdere EVActiviteiten worden uitgevoerd. Er zijn dan vanuit 1 locatie meerdere verwijzingen naar verschillende EVActiviteiten. Het kan ook zijn dat er binnen 1 locatie binnen 1 EVActiviteit meerdere specifieke voorkomens van die EVActiviteit nodig zijn. Bijvoorbeeld als er verschillende typen blusinstallaties zijn gespecificeerd. Ook in dat geval is er een koppeling met meerdere voorkomens van EVActiviteit.

Het Bkl benoemt de EVActiviteiten waarbij een extern risico van toepassing is. Bij elk van die activiteiten zijn er in het Bkl specifieke referentiegegevens benoemd die van toepassing zijn om een contour voor een extern veiligheidsrisico te bepalen. Deze referentiegegevens, ingevuld voor een specifieke Locatie­EVActiviteit zijn opgenomen in het objecttype Referentie­EVContour. Deze referentiegegevens omvatten onder andere de benoeming en locatie van de bij de activiteit behorende onderdelen die bepalend zijn voor de exacte locatie waarvandaan de externe veiligheidscontour kan worden bepaald. Voorbeelden van deze bepalende onderdelen zijn installatie, aftappunt, vulpunt, leiding, opstelplaats. Van deze onderdelen wordt de locatie opgenomen. Via het kenmerk ‘heeft’ wordt een Referentie­EVContour gekoppeld aan een EVactiviteit. Een EVactiviteit ‘heeft’ daarmee een Referentie­EVContour.

De contour van het gebied waaraan een extern veiligheidsrisico is gerelateerd is wordt gerepresenteerd door het objecttype EVContour. De contour wordt berekend of vastgesteld op basis van de informatie van een object Referentie­EVContour en de gegevens van de bijbehorende EVactiviteit. De EVContouren zijn onderverdeeld in een aantal typen. Voorbeelden daarvan zijn aandachtsgebied en risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico). Via het kenmerk ‘resulteert­In’ wordt een Referentie­EVContour gekoppeld aan een EVContour. Een Referentie­EVContour resulteert in een EVContour.

Op basis van de locatie van EVContouren kunnen specifieke gebouwen of locaties geïdentificeerd worden met een bepaalde kwetsbaarheid die zich binnen de EVContour bevinden. Denk aan scholen, ziekenhuizen of algemeen locaties met veel mensen. Het objecttype Gebouw­Of­Locatie representeert deze groep objecten. De relatie tussen een EVContour en de gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie wordt gelegd op basis van geometrie van de EVContour en de gebouwen of locaties.

Het bovenstaande verhaal en informatiemodel kan in een zin op de volgende manier worden gelezen: Een Locatie­EVActiviteit voert een EVActiviteit uit; een EVActiviteit heeft een Referentie­EVContour die resulteert in een EVContour; de EVContour beinvloedt gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie.

6.1.2 Basismodel: kern plus top - overzicht

Diagram 
            Het topmodel van IMEV bestaat uit de superklasse ExterneVeiligheidsobject samen met de objectypen die de kern van het model vormen.
            
            Bij het objectttype ExterneVeiligheidsobject zijn de basiseigenschappen opgenomen die voor alle onderliggende objecttypen gelden. De objecten hebben een attribuut identificatie conform NEN 3610, er is een verplichte opname van de bronhoudercode, de identificatiecode voor de verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving en er is optioneel een mogelijkheid om een link naar een document op te nemen.
            
            Daarnaast zijn er NEN 3610-attributen voor het opnemen van temporele kenmerken. De materiele historie modelleert de momenten van veranderingen van eigenschappen in de werkelijkheid: beginGeldigheid. De formele historie de momenten van verandering van waarden in de administratie: tijdstipRegistratie. Het onderscheid hierin wordt gemaakt omdat een verandering in de werkelijkheid in de regel niet gelijktijdig leidt tot een aanpassing in een registratie. Van belang is dat met de registratie hier het REV wordt bedoeld. Het is dus het REV dat de tijdstippen voor tijdstipRegistratie en (optioneel) eindRegistratie gaat invullen.
            
            De enumeratie VoidReasonValue bevat de waarden die ingevuld kunnen worden bij de eigenschappen waar in het model «voidable» is opgenomen. In dit diagram is dat bij de relatie 'resulteertIn' tussen ReferentieEVContour en EVContour. Voidable betekent dat de waarde leeg gelaten kan worden en dat er als reden een waarde uit de enumeratie VoidReasonValue ingevuld moet worden.
            
            
              Adressen met BAGid.
            
            In het IMEV model zijn op verschillende plaatsen adressen opgenomen. Deze worden in de uitwisseling niet uitgeschreven maar zijn opgenomen door te verwijzen naar het BAGid van het BAG-object Nummeraanduiding.
Figuur 4 Basismodel: kern plus top
DocumentatieNEN3610IDExterneVeiligheidsObjectReferentieEVContourLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieEVActiviteitEVContour

Het topmodel van IMEV bestaat uit de superklasse Externe­Veiligheidsobject samen met de objectypen die de kern van het model vormen.

Bij het objectttype Externe­Veiligheidsobject zijn de basiseigenschappen opgenomen die voor alle onderliggende objecttypen gelden. De objecten hebben een attribuut identificatie conform NEN 3610, er is een verplichte opname van de bronhoudercode, de identificatiecode voor de verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving en er is optioneel een mogelijkheid om een link naar een document op te nemen.

Daarnaast zijn er NEN 3610-attributen voor het opnemen van temporele kenmerken. De materiele historie modelleert de momenten van veranderingen van eigenschappen in de werkelijkheid: begin­Geldigheid. De formele historie de momenten van verandering van waarden in de administratie: tijdstip­Registratie. Het onderscheid hierin wordt gemaakt omdat een verandering in de werkelijkheid in de regel niet gelijktijdig leidt tot een aanpassing in een registratie. Van belang is dat met de registratie hier het REV wordt bedoeld. Het is dus het REV dat de tijdstippen voor tijdstip­Registratie en (optioneel) eind­Registratie gaat invullen.

De enumeratie Void­Reason­Value bevat de waarden die ingevuld kunnen worden bij de eigenschappen waar in het model «voidable» is opgenomen. In dit diagram is dat bij de relatie 'resulteert­In' tussen Referentie­EVContour en EVContour. Voidable betekent dat de waarde leeg gelaten kan worden en dat er als reden een waarde uit de enumeratie Void­Reason­Value ingevuld moet worden.

Adressen met BAGid.

In het IMEV model zijn op verschillende plaatsen adressen opgenomen. Deze worden in de uitwisseling niet uitgeschreven maar zijn opgenomen door te verwijzen naar het BAGid van het BAG-object Nummeraanduiding.

6.1.3 VII-A.1 Behandelen, regelen en meten van aardgas - detail

Diagram 
            OPMERKING: Bij dit eerste UML diagram voor een specifieke activiteit is de toelichting uitgebreid ingevuld. De andere diagrammen volgen dezelfde logica en zijn daarom summier toegelicht.
            
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken:
            
            
              OntwerpCapaciteit
              werkdruk
              opstellingsUitvoering
            
            
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Installatie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
            
            Het objecttype LocatieActiviteit is de verbijzondering van LocatieEVActiviteit en bevat de gegevens van de locatie waarop een activiteit wordt uitgevoerd met onder andere het adres, bedrijfsnaam, eigenaar, exploitantgegevens en de coördinaten van de locatie.
            
            Het objecttype BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht bevat de specifieke informatie voor het bepalen van de EVContour voor deze activiteit.
            
            SamengesteldeReferentie en Installatie zijn de referentiecontouren die bij deze activiteit horen. Het objecttype SamengesteldeReferentie wordt gebruikt als een EVContour gebaseerd is op meerdere ReferentieEVContouren en deze niet individueel zijn opgenomen. Tevens van toepassing als er wel een EVContour is maar niet de exacte referenties waar deze op vastgesteld/berekend is. De SamengesteldeReferentie vervangt dan de exacte referentiegegevens.
            
            Merk op dat bij een aantal attributen een stereotype «voidable» is opgenomen. Bij deze attributen hoeft onder specifieke condities geen waarde te worden ingevuld. Er moet dan wel aangegeven worden waarom er niets is ingevuld. De enumeratie VoidReasonValue omvat de lijst van mogelijke redenen.
Figuur 5 VII-A.1 Behandelen, regelen en meten van aardgas
AfstandOfGeometriePRContourStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakNEN3610IDDocumentatieStofCategorieStofLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieInstallatieBehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplichtPRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

OPMERKING: Bij dit eerste UML diagram voor een specifieke activiteit is de toelichting uitgebreid ingevuld. De andere diagrammen volgen dezelfde logica en zijn daarom summier toegelicht.

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken:

 • Ontwerp­Capaciteit
 • werkdruk
 • opstellings­Uitvoering

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Installatie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

Het objecttype Locatie­Activiteit is de verbijzondering van Locatie­EVActiviteit en bevat de gegevens van de locatie waarop een activiteit wordt uitgevoerd met onder andere het adres, bedrijfsnaam, eigenaar, exploitantgegevens en de coördinaten van de locatie.

Het objecttype Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht bevat de specifieke informatie voor het bepalen van de EVContour voor deze activiteit.

Samengestelde­Referentie en Installatie zijn de referentiecontouren die bij deze activiteit horen. Het objecttype Samengestelde­Referentie wordt gebruikt als een EVContour gebaseerd is op meerdere Referentie­EVContouren en deze niet individueel zijn opgenomen. Tevens van toepassing als er wel een EVContour is maar niet de exacte referenties waar deze op vastgesteld/berekend is. De Samengestelde­Referentie vervangt dan de exacte referentiegegevens.

Merk op dat bij een aantal attributen een stereotype «voidable» is opgenomen. Bij deze attributen hoeft onder specifieke condities geen waarde te worden ingevuld. Er moet dan wel aangegeven worden waarom er niets is ingevuld. De enumeratie Void­Reason­Value omvat de lijst van mogelijke redenen.

6.1.4 VII-A.1a Tanken van LPG - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenLPG met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Vulpunt
              Tankzuil
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 6 VII-A.1a Tanken van LPG
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieOpslagReferentieTankenLPGLeidingVulpuntTankzuilReferentieEVContourExplosieAandachtsgebiedPRContourAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBrandAandachtsgebiedBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­LPG met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Vulpunt
 • Tankzuil
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.5 VII-A.2 Tanken van CNG - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenCNG met daarbij opgenomen de kenmerken aantalPersonenaute en aantalAutobussen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Tankzuil
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 7 VII-A.2 Tanken van CNG
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieOpslagReferentieTankenCNGTankzuilReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­CNG met daarbij opgenomen de kenmerken aantal­Personenaute en aantal­Autobussen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Tankzuil
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.6 VII-A.3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagBrandstofBunkerstation.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Vulpunt
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 8 VII-A.3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitVulpuntSamengesteldeReferentieOpslagBrandstofBunkerstationPRContourOpslagReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Brandstof­Bunkerstation.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Vulpunt
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.7 VII-A.4 Kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenKleinschaligVaartuig.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Tankzuil
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 9 VII-A.4 Kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitTankenKleinschaligVaartuigSamengesteldeReferentieTankzuilReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­Kleinschalig­Vaartuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Tankzuil
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.8 VII-A.5 Grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenGrootschaligVaartuig.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Tankzuil
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 10 VII-A.5 Grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitTankenGrootschaligVaartuigSamengesteldeReferentieTankzuilReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­Grootschalig­Vaartuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Tankzuil
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.9 VII-A.6 Mestvergistingsinstallatie - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mestvergisting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              AftappuntOpslagtank
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 11 VII-A.6 Mestvergistingsinstallatie
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofAftappuntOpslagtankLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieMestvergistingPRContourOpslagReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mestvergisting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Aftappunt­Opslagtank
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.10 VII-A.7 Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplcht met daarbij opgenomen het kenmerk aantalBevoorradingen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Leiding
              Vulpunt
              Tankzuil
              OpstelplaatsVoertuig
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 12 VII-A.7 Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks
BevoorradingCategorieOfExactAantalAfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitOpstelplaatsVoertuigLeidingVulpuntSamengesteldeReferentieOpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplichtPRContourExplosieAandachtsgebiedOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplcht met daarbij opgenomen het kenmerk aantal­Bevoorradingen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Leiding
 • Vulpunt
 • Tankzuil
 • Opstelplaats­Voertuig
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.11 VII-A.8 Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOxiderendVerstikkendGas.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 13 VII-A.8 Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOxiderendVerstikkendGasLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourOpslagReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Oxiderend­Verstikkend­Gas.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.12 VII-A.9 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselBovengronds.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpstelplaatsVoertuig
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 14 VII-A.9 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpstelplaatsVoertuigVulpuntOpslagBrandbareVloeistofGeenDieselBovengrondsLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Bovengronds.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opstelplaats­Voertuig
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.13 VII-A.10 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergronds.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Vulpunt
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 15 VII-A.10 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergrondsVulpuntLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Ondergronds.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Vulpunt
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.14 VII-A.11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            PRContour
Figuur 16 VII-A.11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagReferentieOpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplichtLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

PRContour

6.1.15 VII-A.12 Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpstellenVoertuigen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpstelplaatsVoertuig
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 17 VII-A.12 Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpstellenVoertuigenOpstelplaatsVoertuigLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opstellen­Voertuigen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opstelplaats­Voertuig
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.16 VII-B.1 Koelinstallatie met ammoniak - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype AmmoniakKoelInstallatie_VasteAfstandVergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheidsKlasseAmmoniak.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Machinekamer
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 18 VII-B.1 Koelinstallatie met ammoniak
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiPuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitLeidingMachinekamerSamengesteldeReferentieAmmoniakKoelinstallatie_VasteAfstandVergunningplichtPRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Ammoniak­Koel­Installatie_Vaste­Afstand­Vergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheids­Klasse­Ammoniak.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Machinekamer
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.17 VII-B.2 Opslagtank voor gassen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Vulpunt
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 19 VII-B.2 Opslagtank voor gassen
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplichtLocatieActiviteitLeidingVulpuntSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Vergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Vulpunt
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.18 VII-B.3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 20 VII-B.3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplichtAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagReferentieLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.19 VII-B.4 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagMeststof.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 21 VII-B.4 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagMeststofOpslagReferentieLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Meststof.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.20 VII-B.5 Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenWaterstofVoertuigWerktuig.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Vulpunt
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 22 VII-B.5 Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDTankenWaterstofVoertuigWerktuigLocatieActiviteitVulpuntSamengesteldeReferentiePRContourOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­Waterstof­Voertuig­Werktuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Vulpunt
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.21 VII-C. Basisnet - detail

Diagram 
            
              Activiteiten met bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden voor het plaatsgebonden risico
            
            
              
            
            
              Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Basisnet.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SpoorVervoer
              WaterVervoer
              WegVervoer
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
Figuur 23 VII-C. Basisnet
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiLijnOfMultiLijnStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDGifwolkAandachtsgebiedBasisnetExplosieAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieBasisnetLocatieEVActiviteitPRContourAandachtsgebiedSpoorVervoerWaterVervoerWegVervoerGebouwOfLocatieEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Activiteiten met bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden voor het plaatsgebonden risico

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Basisnet.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Spoor­Vervoer
 • Water­Vervoer
 • Weg­Vervoer

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied

6.1.22 VII-D.1 Windturbine - detail

Diagram 
            
              Activiteiten met te berekenen afstanden voor het plaatsgebonden risico zonder vergunningplicht 
            
            
              
            
            
              Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_TeBerekenenAfstandGeenVergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantalWindturbines.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Windturbine
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 24 VII-D.1 Windturbine
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieWindturbine_TeBerekenenAfstandGeenVergunningplichtReferentieEVContourWindturbineLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Activiteiten met te berekenen afstanden voor het plaatsgebonden risico zonder vergunningplicht

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantal­Windturbines.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Windturbine
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.23 VII-D.2 Buisleiding met gevaarlijke stoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Buisleiding.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              BuisleidingReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
            
            
            
            OPMERKING: De codelijsten OilGasChemicalsProductTypeValue en PipeMaterialTypeValue komen uit INSPIRE en worden ook in IMKL gebruikt.
Figuur 25 VII-D.2 Buisleiding met gevaarlijke stoffen
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiLijnOfMultiLijnStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDBuisleidingGifwolkAandachtsgebiedExplosieAandachtsgebiedReferentieEVContourBrandAandachtsgebiedPRContourBuisleidingReferentieBuisleidingStelselAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Buisleiding.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Buisleiding­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied

OPMERKING: De codelijsten Oil­Gas­Chemicals­Product­Type­Value en Pipe­Material­Type­Value komen uit INSPIRE en worden ook in IMKL gebruikt.

6.1.24 VII-E.1 Windturbine - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_TeBerekenenAfstandVergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantalWindturbines.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang:
            
            
              Windturbine
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 26 VII-E.1 Windturbine
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieWindturbine_TeBerekenenAfstandVergunningplichtReferentieEVContourWindturbineLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantal­Windturbines.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang:

 • Windturbine
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.25 VII-E.2 Koelinstallatie met ammoniak - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype AmmoniakKoelinstallatie_TeBerekenenAfstand met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheidsKlasseAmmoniak.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Machinekamer
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 27 VII-E.2 Koelinstallatie met ammoniak
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLeidingMachinekamerAmmoniakKoelinstallatie_TeBerekenenAfstandSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectLocatieActiviteitBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Ammoniak­Koelinstallatie_Te­Berekenen­Afstand met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheids­Klasse­Ammoniak.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Machinekamer
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.26 VII-E.3 Opslagtank voor gassen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankGas_TeBerekenenAfstandVegunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 28 VII-E.3 Opslagtank voor gassen
OpslagReferentieVulpuntAfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagtankGas_TeBerekenenAfstandVergunningplichtSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Gas_Te­Berekenen­Afstand­Vegunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.27 VII-E.4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankVloeistof.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 29 VII-E.4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
OpslagReferentieVulpuntAfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagtankVloeistofSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Vloeistof.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.28 VII-E.5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
              OpslagReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtgebied
              PRContour
Figuur 30 VII-E.5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
OpslagReferentieAfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplichtExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Verpakt_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie
 • Opslag­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtgebied
 • PRContour

6.1.29 VII-E.6 Seveso-inrichting - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype SevesoInrichting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SevesoReferentie
              SamengesteldeReferentie
              OpslagReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 31 VII-E.6 Seveso-inrichting
OpslagReferentiePuntOfVlakAfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDSamengesteldeReferentieLocatieActiviteitSevesoInrichtingSevesoReferentieGifwolkAandachtsgebiedExplosieAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitAandachtsgebied

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Seveso­Inrichting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Seveso­Referentie
 • Samengestelde­Referentie
 • Opslag­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.30 VII-E.7 Behandelen, regelen en meten van aardgas - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype BehandelenRegelenMetenAardgas_TeBerekenenAfstandVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 32 VII-E.7 Behandelen, regelen en meten van aardgas
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieBehandelenRegelenMetenAardgas_TeBerekenenAfstandVergunningplichtPRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.31 VII-E.8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype BadGiftig.
            
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 33 VII-E.8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDBadGiftigExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Bad­Giftig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.32 VII-E.9 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagSevesoHoeveelheidBuitenSevesoInrichting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 34 VII-E.9 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagReferentieExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedOpslagSevesoHoeveelheidBuitenSevesoInrichtingAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Seveso­Hoeveelheid­Buiten­Seveso­Inrichting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.33 VII-E.10 LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenLNGVoertuigWerktuig.
            
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Vulpunt
              Tankzuil
              SamengesteldeReferentie
              OpslagReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 35 VII-E.10 LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
VoordrukBooleanOfExactReactietijdNoodstopBooleanOfExactOpslagReferentieTankzuilAfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitTankenLNGVoertuigWerktuigSamengesteldeReferentieVulpuntReferentieEVContourPRContourAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBrandAandachtsgebiedBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­LNGVoertuig­Werktuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Vulpunt
 • Tankzuil
 • Samengestelde­Referentie
 • Opslag­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.34 VII-E.11.1 Mijnbouwwerk exploiteren - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype MijnbouwwerkExploiteren.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 36 VII-E.11.1 Mijnbouwwerk exploiteren
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDGifwolkAandachtsgebiedLocatieActiviteitMijnbouwwerkExploiterenSamengesteldeReferentieReferentieEVContourExplosieAandachtsgebiedPRContourAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBrandAandachtsgebiedBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mijnbouwwerk­Exploiteren.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.35 VII-E.11.2 Mijnbouwwerk verplaatsbaar - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype MijnbouwwerkVerplaatsbaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 37 VII-E.11.2 Mijnbouwwerk verplaatsbaar
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDMijnbouwwerkVerplaatsbaarLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mijnbouwwerk­Verplaatsbaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.36 VII-E.12 Andere insluitsystemen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype AnderInsluitsysteem.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              AnderInsluitsysteemReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 38 VII-E.12 Andere insluitsystemen
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDAnderInsluitsysteemReferentieLocatieActiviteitAnderInsluitsysteemSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Ander­Insluitsysteem.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Ander­Insluitsysteem­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.37 VII-E.13 Spoorwegemplacementen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Emplacement.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
Figuur 39 VII-E.13 Spoorwegemplacementen
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDEmplacementLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Emplacement.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.38 VIII-A Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F4 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVuurwerkF4 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheidVuurwerk en categorieVuurwerk.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Bewaarplaats
              Bewerkingsruimte
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              ExplosieAandachtsgebiedVuurwerk
Figuur 40 VIII-A Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F4
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagVuurwerkF4SamengesteldeReferentieBewerkingsruimteAandachtsgebiedReferentieEVContourBewaarplaatsExplosieAandachtsgebiedVuurwerkLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Vuurwerk­F4 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheid­Vuurwerk en categorie­Vuurwerk.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Bewaarplaats
 • Bewerkingsruimte
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk

6.1.39 VIII-B Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F1, F2, F3, of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVuurwerkF1F2F3T1T2 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheidVuurwerk en categorieVuurwerk.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Bewaarplaats
              BufferBewaarplaats
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              ExplosieAandachtsgebiedVuurwerk
Figuur 41 VIII-B Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F1, F2, F3, of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagVuurwerkF1F2F3T1T2SamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourBufferBewaarplaatsBewaarplaatsExplosieAandachtsgebiedVuurwerkLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheid­Vuurwerk en categorie­Vuurwerk.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Bewaarplaats
 • Buffer­Bewaarplaats
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk

6.1.40 IX-A Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.1 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarADR1.1Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk nettoExplosieveMassa.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
Figuur 42 IX-A Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.1
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitOpslagOntplofbaarADR1.1CivielSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­ADR1.1Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk netto­Explosieve­Massa.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.41 IX-B Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.3 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarADR1.3Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk nettoExplosieveMassa.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
Figuur 43 IX-B Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.3
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarADR1.3CivielOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­ADR1.3Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk netto­Explosieve­Massa.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.42 IX-C Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.4 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarADR1.4Civiel.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
Figuur 44 IX-C Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.4
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarADR1.4CivielOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­ADR1.4Civiel.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.43 A5.32 (militaire explosieaandachtsgebieden) a. - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarMilitair_TeBerekenenAfstand.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              MilitairExplosieAandachtsgebied
Figuur 45 A5.32 (militaire explosieaandachtsgebieden) a.
AfstandOfGeometriePRContourStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDMilitairExplosieAandachtsgebiedOpslagOntplofbaarMilitair_TeBerekenenAfstandLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Militair­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.44 IX-D Vastgestelde civiele explosieaandachtsgebieden - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarComplexen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
Figuur 46 IX-D Vastgestelde civiele explosieaandachtsgebieden
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarComplexenOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­Complexen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.45 X (A5.32 b) Opslag Ontplofbaar Militair Vaste Afstand - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarMilitair_VasteAfstand.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Bewerkingsruimte
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              MilitairExplosieAandachtsgebied
Figuur 47 X (A5.32 b) Opslag Ontplofbaar Militair Vaste Afstand
AfstandOfGeometrieAandachtsgebiedStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarMilitair_VasteAfstandBewerkingsruimteOpslagReferentieMilitairExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­Militair_Vaste­Afstand.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Bewerkingsruimte
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Militair­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.46 A11.5.2 (gegevensverzameling basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen, militaire objecten en nucleaire installaties) - detail

Diagram 
            2. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verzamelt de volgende gegevens als het gaat om een inrichting waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet: ......
            
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype KernenergieInrichting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 48 A11.5.2 (gegevensverzameling basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen, militaire objecten en nucleaire installaties)
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDPRContourLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieKernenergieInrichtingReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

2. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verzamelt de volgende gegevens als het gaat om een inrichting waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet: ......

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Kernenergie­Inrichting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.47 A11.6 (gegevensverzameling gebouwen en locaties) - detail

Diagram 
            Gegevens van gebouwen en locaties van de categorie beperkt kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar.
Figuur 49 A11.6 (gegevensverzameling gebouwen en locaties)
VlakOfMultiVlakDocumentatieNEN3610IDKwetsbareLocatieKwetsbaarGebouwGebouwOfLocatieExterneVeiligheidsObject

Gegevens van gebouwen en locaties van de categorie beperkt kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar.

6.1.48 A11.7 (gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet) - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype WegenNietBasisnet.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              WegAs
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
Figuur 50 A11.7 (gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet)
AfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiLijnOfMultiLijnStofOfStofcategorieStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDWegAsWegenWegenNietBasisnetReferentieEVContourLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObject

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Wegen­Niet­Basisnet.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Weg­As

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.49 Activiteit - Restcategorie - detail

Diagram 
            
              ActiviteitRestcategorie is gecreëerd om activiteiten die in het RRGS zitten en niet onder een BKLActiviteit geclassificeerd worden ook naar het REV te kunnen converteren. Met het attribuut omschrijving kan de activiteit omschreven of benoemd worden.
            
            Een aantal referentieobjecten kunnen daarbij van belang zijn:
            
            
              OpslagReferentie
              Bewaarplaats
              BufferBewaarplaats
              Machinekamer
              Leiding
            
            
            
            
              OpstelplaatsVoertuig
              Vulpunt
              Tankzuil
              AnderInsluitsysteemReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              OverigeContour
              PRContour
Figuur 51 Activiteit - Restcategorie
AfstandOfGeometrieOverigeContourOverigeContourLocatieActiviteitPuntOfLijnAfstandOfGeometriePRContourPuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakActiviteitRestcategoriePRContourSamengesteldeReferentieAnderInsluitsysteemReferentieTankzuilVulpuntOpstelplaatsVoertuigLeidingMachinekamerBufferBewaarplaatsBewaarplaatsOpslagReferentieDocumentatieNEN3610IDExterneVeiligheidsObjectReferentieEVContourLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieEVActiviteitEVContour

Activiteit­Restcategorie is gecreëerd om activiteiten die in het RRGS zitten en niet onder een BKLActiviteit geclassificeerd worden ook naar het REV te kunnen converteren. Met het attribuut omschrijving kan de activiteit omschreven of benoemd worden.

Een aantal referentieobjecten kunnen daarbij van belang zijn:

 • Opslag­Referentie
 • Bewaarplaats
 • Buffer­Bewaarplaats
 • Machinekamer
 • Leiding

 • Opstelplaats­Voertuig
 • Vulpunt
 • Tankzuil
 • Ander­Insluitsysteem­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Overige­Contour
 • PRContour

6.1.50 Objecttypen

6.1.50.1 Aandachtsgebied
Naam Aandachtsgebied
Definitie

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
afstand­Of­Geometrie

Het vlak van het aandachtsgebied OF de afstand van het aandachtsgebied ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.

Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied 1
categorie­Aandachtsgebied

Beschrijft of het aandachtgebied is vastgesteld of berekend.

Categorie­Aandachtsgebied 0 .. 1
maatgevende­Stof

De naam van de stof of de naam van de categorie stoffen die bepalend is voor het aandachtsgebied dat wordt ingevoerd.

Stof­Of­Stofcategorie 1
aard­Risico

Aard van het risico.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Aandachtsgebied is specialisatie van EVContour

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

6.1.50.2 Aftappunt­Opslagtank
Naam Aftappunt­Opslagtank
Definitie

Referentiepunt van het aftappunt van de opslagtank.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het aftappunt van de opslagtank.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Aftappunt­Opslagtank is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Aftappunt­Opslagtank is specialisatie van
6.1.50.3 Ander­Insluitsysteem­Referentie
Naam Ander­Insluitsysteem­Referentie
Definitie

Specifiek insluitsysteem te gebruiken als referentie voor de BKL activiteit Andere­Insluitsystemen.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Ander­Insluitsysteem­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Ander­Insluitsysteem­Referentie is specialisatie van
6.1.50.4 Brand­Aandachtsgebied
Naam Brand­Aandachtsgebied
Definitie

Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten hoogste 10 k­W/m2 is.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type­Brand

Aanduiding type brand, zoals plasbrand of fakkelbrand.

Type­Brand 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brand­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.50.5 Bewaarplaats
Naam Bewaarplaats
Definitie

Besloten ruimte waarin vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in een transportverpakking als bedoeld in de ADR worden bewaard.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk.

GM_Point 1
oppervlakte­Deuropening

Oppervlakte van de deuropening in m2.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bewaarplaats is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Bewaarplaats is specialisatie van
6.1.50.6 Bewerkingsruimte
Naam Bewerkingsruimte
Definitie

Bewerkingsruimte van vuurwerk categorie F4.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de bewerkingsruimte van vuurwerk.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bewerkingsruimte is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Bewerkingsruimte is specialisatie van
6.1.50.7 Buffer­Bewaarplaats
Naam Buffer­Bewaarplaats
Definitie

Buffer bewaarplaats voor vuurwerk.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk .

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buffer­Bewaarplaats is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Buffer­Bewaarplaats is specialisatie van
6.1.50.8 Buisleiding­Referentie
Naam Buisleiding­Referentie
Definitie

Een buisleiding als referentieobject voor het bepalen van de referentiecontour.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van een locatie waar activiteit wordt uitgevoerd.

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
status

Dit veld geeft de status aan van de buisleiding via de enumeratie Status­Buisleiding.

Status­Buisleiding 0 .. 1
buisleiding­Identificatie

Extra identificatie van de het object zoals gebruikt in de registratie van de bronhouder.

Character­String 0 .. 1
buisleiding­Categorie­Stof

De categorie van de gevaarlijke stof die maatgevend is voor de risico’s voor de omgeving.

Buisleiding­Categorie­Stof 0 .. *
buisleiding­Materiaal

De materiaalsoort van de buisleiding.

Pipe­Material­Type­Value 0 .. 1
buisleiding­Product

Het product dat in de buisleiding vervoerd wordt.

Oil­Gas­Chemicals­Product­Type­Value 0 .. 1
wanddikte

De wanddikte van de buis in millimeters.

Real 0 .. 1
diameter

De uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters.

Real 0 .. 1
bovenkantbuis

De ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld in centimeters.

Real 0 .. 1
nauwkeurigheid­Bovenkantbuis

De mogelijke afwijking van de eigenschap Bovenkantbuis.

Nauwkeurigheid­Bovenkantbuis 0 .. 1
maximale­Werkdruk

De maximale werkdruk in kilopascal.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buisleiding­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

6.1.50.9 Buisleiding­Stelsel
Naam Buisleiding­Stelsel
Definitie

Een stelsel van meerdere Buisleidingen.

Regels

Het adres (middels de id­Nummeraanduiding­BAG) en/of de locatieomschrijving moet gevuld zijn.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
eigenaar

De volledige naam van de eigenaar van de buisleiding.

Character­String 1
id­Nummeraanduiding­BAG

Het adres van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend. Het wordt aangegeven door middel van een verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.

Identificatie­BAG 0 .. 1
locatieomschrijving

Omschrijving van de locatie als alternatief als er geen adres is of toevoeging aan het adres.

Character­String 0 .. 1
naam­Exploitant

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Character­String 0 .. 1
id­Nummeraanduiding­BAGExploitant

Het bezoekadres van de vestiging van de exploitant aangegeven middels verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.g.

Identificatie­BAG 0 .. 1
kvk­Nummer­Exploitant

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Character­String 1 .. *
vestigingsnummer­Exploitant

Het identificerende gegeven voor de vestiging.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buisleiding­Stelsel is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Buisleiding­Stelsel is specialisatie van Functioneel­Gebied
6.1.50.10 Civiel­Explosie­Aandachtsgebied
Naam Civiel­Explosie­Aandachtsgebied
Definitie

Civiel Explosie Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type­Civ­Exp­Aandachtsgebied

Type Civiel Explosie Aandachtsgebied.

Type­Explosie­Aandachtsgebied 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Civiel­Explosie­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.50.11 EVActiviteit
Naam EVActiviteit
Definitie

Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.

Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
EVActiviteit [ 1 ] locatie­EVActiviteit: locatie­EVActiviteit Locatie­EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

EVActiviteit [ 1 ] heeft: heeft Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens voor de ligging van een EV contour.

Locatie­EVActiviteit [ 1 ] voert­Uit: voert­Uit EVActiviteit [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

Referentie­EVContour [ 1 ] heeft: heeft EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de activiteit met externe veiligheidsrisco's.

EVActiviteit is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

6.1.50.12 EVContour
Naam EVContour
Definitie

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
EVContour [ 1 ] hoort­Bij: hoort­Bij Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens waar de EV contour op is bepaald.

EVContour [ 1 ] beinvloedt: beinvloedt Gebouw­Of­Locatie [ 0 .. * ]

De ruimtelijke relatie die gelegd wordt tussen de plaatsgebonden risicocontour of het aandachtsgebied en gebouwen of locaties die daardoor beïnvloed worden.

Dit is een ruimtelijke relatie die niet administratief wordt vastgelegd.

Referentie­EVContour [ 1 ] resulteert­In: resulteert­In EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de countour van externe veiligheidsrisico's.

EVContour is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

EVContour is specialisatie van Geo­Object
6.1.50.13 Explosie­Aandachtsgebied
Naam Explosie­Aandachtsgebied
Definitie

Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot: a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 k­W/m2 is; of b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 k­Pa is.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bleve

Is het aandachtsgebied voor een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE) Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Explosie­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.50.14 Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk
Naam Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk
Definitie

Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F1, F2, F3, F4 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 Ruimte.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.50.15 Externe­Veiligheids­Object
Naam Externe­Veiligheids­Object
Herkomst IMEV
Definitie

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Unieke aanduiding identificatie
Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
bronobject­ID

Identificatiecode voor objecten zoals gebruikt in het interne systeem van de bronhouder.

Character­String 0 .. 1
bronhoudercode

Identificatiecode van de bronhouder, de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Character­String 1
bronhouder

Bronhouder is de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Character­String 0 .. 1
document­Info Documentatie 0 .. 1
begin­Geldigheid

Start van de periode gedurende welke deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Date­Time 1
eind­Geldigheid

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Date­Time 0 .. 1
tijdstip­Registratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie door de bronhouder.

Date­Time 1
eind­Registratie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie van de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Date­Time 0 .. 1
6.1.50.16 Gebouw­Of­Locatie
Naam Gebouw­Of­Locatie
Definitie

Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
EVContour [ 1 ] beinvloedt: beinvloedt Gebouw­Of­Locatie [ 0 .. * ]

De ruimtelijke relatie die gelegd wordt tussen de plaatsgebonden risicocontour of het aandachtsgebied en gebouwen of locaties die daardoor beïnvloed worden.

Dit is een ruimtelijke relatie die niet administratief wordt vastgelegd.

Gebouw­Of­Locatie is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Gebouw­Of­Locatie is specialisatie van Geo­Object
6.1.50.17 Gifwolk­Aandachtsgebied
Naam Gifwolk­Aandachtsgebied
Definitie

Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling vastgestelde concentratie van een gevaarlijke stof gedurende een daarbij aangegeven periode.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gifwolk­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.50.18 Installatie
Naam Installatie
Definitie

Installatie voor het behandelen van gevaarlijke stoffen.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Installatie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Installatie is specialisatie van
6.1.50.19 Kwetsbaar­Gebouw
Naam Kwetsbaar­Gebouw
Definitie

Een gebouw met een gebruiksfunctie zoals aangegeven in BKL.

Regels
 • Het adres (id­Pand­BAG) en/of het id­Adresseerbaar­Object­BAG moet gevuld zijn.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
categorie­Kwetsbaarheid

Categorie van de kwetsbaarheid van het gebouw.

Categorie­Kwetsbaarheid­Gebouw 1
gebruiksdoeleinden­Detail

Gebruiksdoeleinden in meer detail dan dat wat in de BAG is opgenomen.

Character­String 0 .. *
/geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van een kwetsbaar gebouw zoals geregistreerd in de BAG.

GM_Surface 1
id­Pand­BAG

De identificatie van het pand zoals geregistreerd in de BAG.

Identificatie­BAG 0 .. 1
id­Adresseerbaarobject­BAG

De unieke aanduiding van een adresseerbaar object middels een BAG-identificatie horende bij een adresseerbaar object.

Identificatie­BAG 0 .. 1
/gebruiksdoelen­Verblijfsobject­BAG

Het vergunde gebruiksdoel(en) zoals geregistreerd bij het verblijfsobject in de BAG.

Gebruiksdoeleinden 0 .. *
/oppervlakte­Verblijfsobject­BAG

De oppervlakte van het verblijfsobject in het kwetsbare gebouw zoals geregistreerd in de BAG bij het verblijfsobject.

Real 0 .. 1
populatie

De verwachte aanwezige populatie.

Real 0 .. 1
kadastrale­Aanduiding

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.

Character­String 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kwetsbaar­Gebouw is specialisatie van Gebouw
Kwetsbaar­Gebouw is specialisatie van Gebouw­Of­Locatie

Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

6.1.50.20 Kwetsbare­Locatie
Naam Kwetsbare­Locatie
Definitie

Een locatie (met een gebruiksfunctie) zoals aangegeven in BKL

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
categorie­Kwetsbaarheid

De categorie kwetsbaarheid van de locatie.

Categorie­Kwetsbaarheid­Locatie 1
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van een kwetsbare locatie.

Vlak­Of­Multi­Vlak 1
populatie

Het maximaal verwachte aantal aanwezige personen.

Real 0 .. 1
kadastrale­Aanduiding

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.

Character­String 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kwetsbare­Locatie is specialisatie van Gebouw­Of­Locatie

Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

Kwetsbare­Locatie is specialisatie van Functioneel­Gebied
6.1.50.21 Leiding
Naam Leiding
Definitie

Leiding waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de leiding.

Punt­Of­Lijn 1
bovengronds

Is de leiding bovengronds Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
diameter

De binnendiameter van de leiding in mm.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Leiding is specialisatie van
Leiding is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

6.1.50.22 Locatie­Activiteit
Naam Locatie­Activiteit
Definitie

Locatie van een bedrijf waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Regels
 • Het adres (middels de id­Nummeraanduiding­BAG) en/of de locatieomschrijving moet gevuld zijn.
 • In het geval de EVActiviteit een Sevesoinrichting is mag het kvk­Nummer­Exploitant niet gelijk zijn aan Null.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bedrijfsnaam

De naam van het bedrijf.

Character­String 1
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de locatie met de activiteit (het bedrijf).

Vlak­Of­Multi­Vlak 1
id­Nummeraanduiding­BAG

Het adres van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend. Het wordt aangegeven door middel van een verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.

Identificatie­BAG 0 .. 1
locatieomschrijving

Omschrijving van de locatie als alternatief als er geen adres is of toevoeging aan het adres.

Character­String 0 .. 1
naam­Exploitant

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Character­String 1
omschrijving

Omschrijving van de locatie.

Character­String 0 .. 1
eigenaar

De volledige naam van de eigenaar van de locatie

Character­String 0 .. 1
id­Nummeraanduiding­BAGExploitant

Het bezoekadres van de vestiging van de exploitant aangegeven middels verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.

Identificatie­BAG 1
kvk­Nummer­Exploitant

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Character­String 1 .. *
kvk­Nummer­Aanvrager

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de aanvrager.

Character­String 1
vestigingsnummer­Exploitant

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de exploitant.

Character­String 0 .. 1
vestigingsnummer­Aanvrager

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de aanvrager.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Locatie­Activiteit is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Locatie­Activiteit is specialisatie van Functioneel­Gebied
6.1.50.23 Locatie­Basisnet
Naam Locatie­Basisnet
Definitie

Geheel van locaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het basisnet

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het basisnet

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
type

Vervoerstype voor deze locatie van het basisnet

Character­String 1
route

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt

Character­String 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Locatie­Basisnet is specialisatie van Functioneel­Gebied
Locatie­Basisnet is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

6.1.50.24 Locatie­EVActiviteit
Naam Locatie­EVActiviteit
Definitie

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Toelichting Een definitie van locatie is gegeven in de toelichting op de omgevingsregeling staatscourant 2019, 56288, hoofdstuk 5.1, aanwijzing en geometrische begrenzing. "Een door geometrische bepaling begrensd deel van het grondgebied van een gemeente, waterschap, provincie of van Nedeland".
Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Locatie­EVActiviteit [ 1 ] voert­Uit: voert­Uit EVActiviteit [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

EVActiviteit [ 1 ] locatie­EVActiviteit: locatie­EVActiviteit Locatie­EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Locatie­EVActiviteit is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Locatie­EVActiviteit is specialisatie van Geo­Object
6.1.50.25 Machinekamer
Naam Machinekamer
Definitie

Machinekamer van een Koelinstallatie met ammoniak.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de machinekamer.

Punt­Of­Vlak 1
aantal­Koelinstallaties

Het aantal koelinstallaties in de machinekamer.

Integer 0 .. 1
opstellings­Uitvoering

Opstellingsuitvoering 1, 2 of 3.

Opstellings­Uitvoering­Ammoniak 0 .. 1
pompbeveiliging

Is de installatie uitgerust met een pompbeveiliging Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Machinekamer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Machinekamer is specialisatie van
6.1.50.26 Militair­Explosie­Aandachtsgebied
Naam Militair­Explosie­Aandachtsgebied
Definitie

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

Toelichting Militair Explosie Aandachtsgebied zoals bedoeld in Bkl artikel 5.32
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type­Militair­Exp­Aandachtsgebied

Aanduiding catagorieën civiel of militair Aandachtsgebied.

Type­Explosie­Aandachtsgebied 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Militair­Explosie­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.50.27 Opslag­Referentie
Naam Opslag­Referentie
Definitie

Referentie voor EVcontouren van Opslag Locaties.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de opslag locatie.

Punt­Of­Vlak 1
type­Opslag­Referentie

Het soort referentielocatie voor de EV contour.

Type­Opslag­Referentie 1
bovengronds

Is de opslag bovengronds Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
inhoud

Inhoud (volume) van de opslag in m3.

Real 0 .. 1
oppervlakte

Oppervlakte van de opslagplaats in m2.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Opslag­Referentie is specialisatie van
6.1.50.28 Opstelplaats­Voertuig
Naam Opstelplaats­Voertuig
Definitie

Opstelplaats voor voertuigen met gevaarlijke stoffen

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opstelplaats­Voertuig is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Opstelplaats­Voertuig is specialisatie van
6.1.50.29 PRContour
Naam PRContour
Definitie

Ruimtelijke representatie van het Plaatsgebonden risico.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
afstand­Of­Geometrie

Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.

Afstand­Of­Geometrie­PRContour 1
type­Plaatsgebonden­Risico

Beschrijft het type van het plaatsgebonden risico: vastgesteld, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8.

Type­Plaatsgebonden­Risico 1
maatgevende­Stof

De naam van de voor het plaatsgebonden risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.

Stof­Of­Stofcategorie 1
aard­Risico

Aard van het risico.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
PRContour is specialisatie van EVContour

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

6.1.50.30 Referentie­EVContour
Naam Referentie­EVContour
Definitie

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Toelichting Punt, lijn of vlak vanaf waar de externe veiligheidscontour getekend wordt op basis van de relevante afstand.
Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
omschrijving

Beschrijving in woorden van de betreffende referentie ev-contour.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Referentie­EVContour [ 1 ] heeft: heeft EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de activiteit met externe veiligheidsrisco's.

Referentie­EVContour [ 1 ] resulteert­In: resulteert­In EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de countour van externe veiligheidsrisico's.

EVActiviteit [ 1 ] heeft: heeft Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens voor de ligging van een EV contour.

EVContour [ 1 ] hoort­Bij: hoort­Bij Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens waar de EV contour op is bepaald.

Referentie­EVContour is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Referentie­EVContour is specialisatie van Geo­Object
6.1.50.31 Samengestelde­Referentie
Naam Samengestelde­Referentie
Definitie

Referentie die gebruikt kan worden als een EVContour betrekking heeft op meerdere referenties.

Regels
 • Er mag geen vaste afstand gebruikt worden in het geval van een Samengestelde­Referentie, dus dan mag de geometrie van de EVContour niet leeg zijn.
Toelichting Wordt gebruikt als een EVContour gebaseerd is op meerdere Referentie­EVContouren en deze niet individueel zijn opgenomen. Tevens van toepassing als er wel een EVContour is maar niet de exacte referenties waar deze op gebaseerd is. De Samengestelde­Referentie vervangt dan de exacte referentiegegevens.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de referentiepunten die samengesteld zijn tot één punt of vlak.

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Samengestelde­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Samengestelde­Referentie is specialisatie van
6.1.50.32 Seveso­Referentie
Naam Seveso­Referentie
Definitie

referentie voor de ligging van het EV-contour van een Seveso-inrichting

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Seveso­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Seveso­Referentie is specialisatie van
6.1.50.33 Spoor­Vervoer
Naam Spoor­Vervoer
Definitie

Spoor traject dat deel is van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Toelichting zie ook tabel II Regeling Basisnet
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de spoorlijn

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
trajectcode

Unieke code van het traject

Character­String 1
referentiesoort

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Representatie­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Spoor­Vervoer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Spoor­Vervoer is specialisatie van
6.1.50.34 Tankzuil
Naam Tankzuil
Definitie

Een tankzuil is een toestel met vulpistool of vulpistolen bestemd voor het tanken van vloeibare brandstoffen en/of gasvormige brandstoffen.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de tankzuil.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tankzuil is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Tankzuil is specialisatie van
6.1.50.35 Vulpunt
Naam Vulpunt
Definitie

Referentiepunt van het vulpunt.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het vulpunt.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vulpunt is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Vulpunt is specialisatie van
6.1.50.36 Water­Vervoer
Naam Water­Vervoer
Definitie

Deel van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen over het water worden vervoerd

Toelichting Binnenvaartroutes of zeevaartroute zijn opgedeeld in Corridors (en onderliggende vaarwegvakken) zoals aangegeven in tabel III Regeling basisnet
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het water(vak)

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
watervakcode

Unieke code van het watervak

Character­String 1
referentiesoort

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Representatie­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Water­Vervoer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Water­Vervoer is specialisatie van
6.1.50.37 Weg­As
Naam Weg­As
Definitie

Wegvak dat deel is van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Weg­As is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Weg­As is specialisatie van
6.1.50.38 Wegen
Naam Wegen
Definitie

Geheel van locaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg.

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
route

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Character­String 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wegen is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Wegen is specialisatie van Functioneel­Gebied
6.1.50.39 Weg­Vervoer
Naam Weg­Vervoer
Definitie

Wegvak dat deel is van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd

Toelichting wegvak is een gedeelte van een weg als bedoeld in art.2 lid 2 Rbn, zie verder tabel I Rbn voor aangewezen wegvakken
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
wegvakcode

Unieke code van het wegvak

Character­String 1
referentiesoort

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Representatie­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Weg­Vervoer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Weg­Vervoer is specialisatie van
6.1.50.40 Windturbine
Naam Windturbine
Definitie

Referentie voor een windturbine.

Toelichting Het midden van een windturbine
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de windturbine.

GM_Point 1
ashoogte

De hoogte van de mast van de windturbine in meters.

Real 0 .. 1
rotordiameter

De diameter van de rotor in centimeters.

Real 0 .. 1
vermogen

Het vermogen van de windturbine in kilowatt.

Real 0 .. 1
merk

Merk van de windturbine.

Character­String 0 .. 1
type

Type van de windturbine.

Character­String 0 .. 1
materiaal­Mast

Materiaal van de mast van de turbine.

Character­String 0 .. 1
lengte­Gondel

Lengte in meters van de gondel.

Real 0 .. 1
breedte­Gondel

Breedte van de gondel in meters.

Real 0 .. 1
hoogte­Gondel

Hoogte van de gondel in meters.

Real 0 .. 1
massa­Gondel

Massa van de gondel in kilogram.

Real 0 .. 1
pand­Identificatie

De unieke aanduiding van een pand middels de BAGid.

Identificatie­BAG 1
zwaartepunt

Zwaartepunt van het rotorblad t.o.v. het rotorcentrum (de as) in meters.

Real 0 .. 1
nominaal­Toerental

Nominaal toerental in Herz (Hz).

Real 0 .. 1
max­Werpafstand­Nominaal

Maximale werpafstand bij nominaal toerental in meters.

Real 0 .. 1
max­Werpafstand­Overtoeren

Maximale werpafstand bij overtoeren in meters.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Windturbine is specialisatie van
6.1.50.41 Overige­Contour
Naam Overige­Contour
Definitie

Ruimtelijke representatie van een contour die een veiligheidsafstand weergeeft.

Populatie Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)-registratie voorhanden zijn.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aard­Risico

Aard van het risico.

Character­String 0 .. 1
type­Overige­Contour

Beschrijft het type overige contour.

Type­Overige­Contour 1
afstand­Of­Geometrie

Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.

Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour 1
maatgevende­Stof

De naam van de voor het plaatsgebonden risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.

Stof­Of­Stofcategorie 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Overige­Contour is specialisatie van EVContour

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

6.1.51 Keuzen

6.1.51.1 Reactietijd­Noodstop­Boolean­Of­Exact
Naam Reactietijd­Noodstop­Boolean­Of­Exact
Definitie

Keuze tussen een exact aantal of een boolean voor het aantal seconden. Als het 5 of minder seconden is dan is de waarde van de boolean 'true'.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
exact­Aantal­Seconden

Het aantal soconden voor de reactietijd uitgedrukt in een getal.

Integer 1
vijfofminder

Bij vijf of minder is de waarde 'True'

Boolean 1
6.1.51.2 Lijn­Of­Multi­Lijn
Naam Lijn­Of­Multi­Lijn
Definitie

Keuze tussen een lijn of een multilijn geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
lijn GM_Curve 1
multilijn GM_Multi­Curve 1
6.1.51.3 Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour
Naam Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour
Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
geometrie

De geometrische representatie van het plaatsgebonden risico.

Punt­Lijn­Vlak­Multi 1
afstand

Afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie van de locatie, waar de activiteit plaatsvindt.

Real 1
6.1.51.4 Bevoorrading­Categorie­Of­Exact­Aantal
Naam Bevoorrading­Categorie­Of­Exact­Aantal
Definitie

Keuze tussen een exact aantal of een categorie voor het aantal bevoorradingen

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
categorie

Het aantal bevoorradingen uitgedrukt in een categorie.

Categorie­Aantal­Bevoorradingen 1
exact­Aantal

Het aantal bevoorradingen uitgedrukt in een getal.

Integer 1
6.1.51.5 Afstand­Of­Geometrie­PRContour
Naam Afstand­Of­Geometrie­PRContour
Definitie

Keuze tussen een afstand- of een geometrieattribuut voor een PR contour.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
geometrie

De geometrische representatie van het plaatsgebonden risico.

Punt­Lijn­Vlak­Multi 1
afstand

Afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie van de locatie, waar de activiteit plaatsvindt.

Real 1
6.1.51.6 Punt­Of­Lijn
Naam Punt­Of­Lijn
Definitie

Keuze tussen een punt of een lijn geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
lijn GM_Curve 1
multilijn GM_Multi­Curve 1
6.1.51.7 Punt­Of­Multi­Punt
Naam Punt­Of­Multi­Punt
Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
multipunt GM_Multi­Point 1
6.1.51.8 Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied
Naam Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied
Definitie

Keuze tussen een afstand- of een geometrieattribuut voor een aandachtsgebied.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de begrenzing van een Aandachtsgebied.

Vlak­Of­Multi­Vlak 1
afstand

Afstand in meters van een aandachtsgebied conform artikelen en bijlagen in Bkl.

Real 1
6.1.51.9 Punt­Of­Vlak
Naam Punt­Of­Vlak
Definitie

Keuze tussen een punt of een vlak geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
vlak GM_Surface 1
6.1.51.10 Vlak­Of­Multi­Vlak
Naam Vlak­Of­Multi­Vlak
Definitie

Keuze tussen een vlak of een multivlak geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
vlak GM_Surface 1
multivlak GM_Multi­Surface 1
6.1.51.11 Voordruk­Boolean­Of­Exact
Naam Voordruk­Boolean­Of­Exact
Definitie

Keuze tussen een exact getal of een boolean voor de hoeveelheid k­Pa. Als het 420 k­Pa of minder druk is dan is de waarde van de boolean 'true'.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
exacte­Hoeveelheid_kpa

Het aantal soconden voor de reactietijd uitgedrukt in een getal.

Real 1
minder­Dan­Of­Gelijk­Aan_420k­Pa

Bij 420 of minder k­Pa is de waarde 'True'

Boolean 1
6.1.51.12 Punt­Lijn­Vlak­Multi
Naam Punt­Lijn­Vlak­Multi
Definitie

Keuze tussen een punt, lijn of vlak geometrie en de multi-variant daarvan.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
lijn GM_Curve 1
vlak GM_Surface 1
multipunt GM_Multi­Point 1
multilijn GM_Multi­Curve 1
multivlak GM_Multi­Surface 1
6.1.51.13 Stof­Of­Stofcategorie
Naam Stof­Of­Stofcategorie
Definitie

Keuze tussen het kenmerk stof of stofcategorie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
stof Stof 1
stof­Categorie Stof­Categorie 1

6.1.52 Gestructureerde datatypen

6.1.52.1 Gestructureerd datatype Documentatie
Naam Documentatie
Definitie

Documentatie datatype

6.1.52.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
naam

De naam van het document

Character­String 1
link

Link naar het externe document

Character­String 1
6.1.52.2 Gestructureerd datatype Stof
Naam Stof
Definitie

Stof

6.1.52.2.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
naam

Gangbare naam van de stof

Character­String 1
chemische­Naam

Chemische naam van de stof

Character­String 0 .. 1
CASnummer

CAS nummer van de stof

Character­String 0 .. 1
UNnummer

UN nummer van de stof

Character­String 0 .. 1
6.1.52.3 Gestructureerd datatype Stof­Categorie
Naam Stof­Categorie
Definitie

Stof Categorie

6.1.52.3.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
categorie­Naam

Gangbare naam van de categorie van de stof

Character­String 1
chemische­Naam

Chemische naam van de categorie van de stof

Character­String 0 .. 1
6.1.52.4 Gestructureerd datatype NEN3610ID
Naam NEN3610ID
Definitie

identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object

6.1.52.4.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
namespace

unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Character­String 1
lokaal­ID

unieke identificatiecode binnen een registratie

Character­String 1
versie

versie-aanduiding van een object

Character­String 0 .. 1

6.1.53 Primitieve datatypen

6.1.53.1 Primitief datatype Identificatie­BAG
Naam Identificatie­BAG
Herkomst BAG
Definitie

Identificerend numer volgens sytematiek van de BAG die unieke aanduiding vormt voor het object.

Datum opname 20-12-2022
Formeel patroon [0-9]{16}
Overzicht relaties
Supertype relaties Supertype definitie
Identificatie­BAG is specialisatie van Character­String

6.1.54 Attribuut- en relatiesoort details

6.1.54.1 Objecttype details
6.1.54.1.1 Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Aandachtsgebied afstand­Of­Geometrie
Naam afstand­Of­Geometrie
Definitie

Het vlak van het aandachtsgebied OF de afstand van het aandachtsgebied ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.

Formaat Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aandachtsgebied categorie­Aandachtsgebied
Naam categorie­Aandachtsgebied
Definitie

Beschrijft of het aandachtgebied is vastgesteld of berekend.

Formaat Categorie­Aandachtsgebied
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aandachtsgebied maatgevende­Stof
Naam maatgevende­Stof
Definitie

De naam van de stof of de naam van de categorie stoffen die bepalend is voor het aandachtsgebied dat wordt ingevoerd.

Formaat Stof­Of­Stofcategorie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aandachtsgebied aard­Risico
Naam aard­Risico
Definitie

Aard van het risico.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Is de aard van het risico brand (warmtestraling), explosie (overdruk) of gifwolk (concentratie giftige stoffen in de lucht).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.2 Aftappunt­Opslagtank
Attribuutsoort details Aftappunt­Opslagtank geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het aftappunt van de opslagtank.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.3 Ander­Insluitsysteem­Referentie
Attribuutsoort details Ander­Insluitsysteem­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.4 Brand­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Brand­Aandachtsgebied type­Brand
Naam type­Brand
Definitie

Aanduiding type brand, zoals plasbrand of fakkelbrand.

Formaat Type­Brand
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Betreft het een fakkelbrand, plasbrand of overige brand.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.5 Bewaarplaats
Attribuutsoort details Bewaarplaats geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bewaarplaats oppervlakte­Deuropening
Naam oppervlakte­Deuropening
Definitie

Oppervlakte van de deuropening in m2.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.6 Bewerkingsruimte
Attribuutsoort details Bewerkingsruimte geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de bewerkingsruimte van vuurwerk.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.7 Buffer­Bewaarplaats
Attribuutsoort details Buffer­Bewaarplaats geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk .

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.8 Buisleiding­Referentie
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van een locatie waar activiteit wordt uitgevoerd.

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie status
Naam status
Definitie

Dit veld geeft de status aan van de buisleiding via de enumeratie Status­Buisleiding.

Formaat Status­Buisleiding
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Het veld is voorlopig optioneel, maar zal in de toekomst verplicht worden.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Identificatie
Naam buisleiding­Identificatie
Definitie

Extra identificatie van de het object zoals gebruikt in de registratie van de bronhouder.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Categorie­Stof
Naam buisleiding­Categorie­Stof
Definitie

De categorie van de gevaarlijke stof die maatgevend is voor de risico’s voor de omgeving.

Formaat Buisleiding­Categorie­Stof
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting

Dit zijn specifieke stoffen of een categorie van stoffen:

aardgas

ontvlambare­Gassen­Niet­Aardgas

ontvlambare­Vloeistoffen

gevaarlijke­Stoffen­Acute­Toxiciteit

kooldioxide

zuurstof

stikstof

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Materiaal
Naam buisleiding­Materiaal
Definitie

De materiaalsoort van de buisleiding.

Formaat Pipe­Material­Type­Value
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Product
Naam buisleiding­Product
Definitie

Het product dat in de buisleiding vervoerd wordt.

Formaat Oil­Gas­Chemicals­Product­Type­Value
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De naam van het product dat vervoerd wordt. Zoals bijvoorbeeld kerosine, aardgas, argon, lucht of andere stoffen.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie wanddikte
Naam wanddikte
Definitie

De wanddikte van de buis in millimeters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie diameter
Naam diameter
Definitie

De uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie bovenkantbuis
Naam bovenkantbuis
Definitie

De ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld in centimeters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De diepte waarop de buis onder de grond ligt, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkand van de buisleiding.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie nauwkeurigheid­Bovenkantbuis
Naam nauwkeurigheid­Bovenkantbuis
Definitie

De mogelijke afwijking van de eigenschap Bovenkantbuis.

Formaat Nauwkeurigheid­Bovenkantbuis
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie maximale­Werkdruk
Naam maximale­Werkdruk
Definitie

De maximale werkdruk in kilopascal.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.9 Buisleiding­Stelsel
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel eigenaar
Naam eigenaar
Definitie

De volledige naam van de eigenaar van de buisleiding.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel id­Nummeraanduiding­BAG
Naam id­Nummeraanduiding­BAG
Definitie

Het adres van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend. Het wordt aangegeven door middel van een verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel locatieomschrijving
Naam locatieomschrijving
Definitie

Omschrijving van de locatie als alternatief als er geen adres is of toevoeging aan het adres.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting In de omschrijving kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke activiteiten er worden verricht bijv. tankstation, productielocatie of koelinstallatie
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel naam­Exploitant
Naam naam­Exploitant
Definitie

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel id­Nummeraanduiding­BAGExploitant
Naam id­Nummeraanduiding­BAGExploitant
Definitie

Het bezoekadres van de vestiging van de exploitant aangegeven middels verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.g.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel kvk­Nummer­Exploitant
Naam kvk­Nummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Formaat Character­String
Patroon Een Kv­K-nummer bestaat uit een uniek 8 cijferig nummer.
Formeel patroon [0-9]{8}
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel vestigingsnummer­Exploitant
Naam vestigingsnummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven voor de vestiging.

Formaat Character­String
Patroon Elke vestiging krijgt een uniek 12 cijferig vestigingsnummer.
Formeel patroon [0-9]{12}
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.10 Civiel­Explosie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Civiel­Explosie­Aandachtsgebied type­Civ­Exp­Aandachtsgebied
Naam type­Civ­Exp­Aandachtsgebied
Definitie

Type Civiel Explosie Aandachtsgebied.

Formaat Type­Explosie­Aandachtsgebied
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.11 EVActiviteit
Relatiesoort details EVActiviteit locatie­EVActiviteit
Naam locatie­EVActiviteit
Definitie

Verwijzing naar de locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Gerelateerd objecttype Locatie­EVActiviteit
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
Relatiesoort details EVActiviteit heeft
Naam heeft
Definitie

Verwijzing naar de referentiegegevens voor de ligging van een EV contour.

Gerelateerd objecttype Referentie­EVContour
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.1.54.1.12 EVContour
Relatiesoort details EVContour hoort­Bij
Naam hoort­Bij
Definitie

Verwijzing naar de referentiegegevens waar de EV contour op is bepaald.

Gerelateerd objecttype Referentie­EVContour
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
Relatiesoort details EVContour beinvloedt
Naam beinvloedt
Definitie

De ruimtelijke relatie die gelegd wordt tussen de plaatsgebonden risicocontour of het aandachtsgebied en gebouwen of locaties die daardoor beïnvloed worden.

Dit is een ruimtelijke relatie die niet administratief wordt vastgelegd.

Gerelateerd objecttype Gebouw­Of­Locatie
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.1.54.1.13 Explosie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Explosie­Aandachtsgebied bleve
Naam bleve
Definitie

Is het aandachtsgebied voor een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE) Ja/Nee.

Formaat Boolean
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.14 Externe­Veiligheids­Object
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object identificatie
Naam identificatie
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Formaat NEN3610ID
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Ja
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object bronobject­ID
Naam bronobject­ID
Definitie

Identificatiecode voor objecten zoals gebruikt in het interne systeem van de bronhouder.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object bronhoudercode
Naam bronhoudercode
Definitie

Identificatiecode van de bronhouder, de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object bronhouder
Naam bronhouder
Definitie

Bronhouder is de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object document­Info
Naam document­Info
Formaat Documentatie
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object begin­Geldigheid
Naam begin­Geldigheid
Definitie

Start van de periode gedurende welke deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Formaat Date­Time
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting De geregistreerde start van de periode dat het object opgericht is in de fysieke leefomgeving.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object eind­Geldigheid
Naam eind­Geldigheid
Definitie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Formaat Date­Time
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Het geregistreerde einde van de periode dat het object toegestaan is in de fysieke leefomgeving. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de registratie nog geldig.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Definitie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie door de bronhouder.

Formaat Date­Time
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Deze waarde wordt door het REV ingevuld. Het is het moment waarop de gegevens in het REV zijn opgenomen.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Definitie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie van de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Formaat Date­Time
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Deze waarde wordt door het REV ingevuld. Het is het moment waarop de gegevens in het REV niet meer geldig zijn.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.15 Installatie
Attribuutsoort details Installatie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.16 Kwetsbaar­Gebouw
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw categorie­Kwetsbaarheid
Naam categorie­Kwetsbaarheid
Definitie

Categorie van de kwetsbaarheid van het gebouw.

Formaat Categorie­Kwetsbaarheid­Gebouw
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Op basis van de eigenschappen zoals gegeven in Bkl bijlage VI onder A, onder C of onder E te bepalen categorie van kwetsbaarheid.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw gebruiksdoeleinden­Detail
Naam gebruiksdoeleinden­Detail
Definitie

Gebruiksdoeleinden in meer detail dan dat wat in de BAG is opgenomen.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting Als Gebruiksdoeleinden zoals in de BAG staan niet toereikend zijn, kan hier in meer detail aangegeven worden wat die doeleinden zijn.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw /geometrie
Naam /geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van een kwetsbaar gebouw zoals geregistreerd in de BAG.

Formaat GM_Surface
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting

De '/' geeft aan dat de geometrie niet opgeslagen hoeft te worden, maar dat deze a.d.h.v. het id­Pand­BAG afgeleid kan worden.

In het uitzonderlijke geval van standplaats of ligplaats is er geen sprake van een pand en kan de geometrie dus niet afgeleid worden via het id­Pand­BAG. In dat geval zou de geometrie afgeleid kunnen worden via het id­Adresseerbaarobject­BAG. De geometrie komt hierdoor uit de standplaats of ligplaats van de BAG.

De coordinaten zijn bepaald in het coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van een Kwetsbaar­Gebouw.

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw id­Pand­BAG
Naam id­Pand­BAG
Definitie

De identificatie van het pand zoals geregistreerd in de BAG.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw id­Adresseerbaarobject­BAG
Naam id­Adresseerbaarobject­BAG
Definitie

De unieke aanduiding van een adresseerbaar object middels een BAG-identificatie horende bij een adresseerbaar object.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting

Elk adres waarvan gegegevens zijn opgenomen in de BAG wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode. Dit is een zestiencijferige code. Dit is de identificatie het BAG-object gerelateerd aan het adresseerbaar object, dus de identificatie van het verblijfsobject, ligtplaats of standplaats. Dit attribuut is een verwijzing naar een bestaande identificatie uit de BAG.

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw /gebruiksdoelen­Verblijfsobject­BAG
Naam /gebruiksdoelen­Verblijfsobject­BAG
Definitie

Het vergunde gebruiksdoel(en) zoals geregistreerd bij het verblijfsobject in de BAG.

Formaat Gebruiksdoeleinden
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting

De '/' geeft aan dat de gebruiksdoelen niet opgeslagen hoeven te worden, maar dat deze a.d.h.v. het id­Adresseerbaarobject­BAG afgeleid kan worden uit de BAG.

In het uitzonderlijke geval dat het addresseerbaarobject van het type standplaats of ligplaats is, is het niet mogelijk om dit attribuut af te leiden uit de BAG. In dit geval kan het attribuut gebruiksdoeleinden­Detail worden gebruikt.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw /oppervlakte­Verblijfsobject­BAG
Naam /oppervlakte­Verblijfsobject­BAG
Definitie

De oppervlakte van het verblijfsobject in het kwetsbare gebouw zoals geregistreerd in de BAG bij het verblijfsobject.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting

De '/' geeft aan dat de opervlakte niet opgeslagen hoeft te worden, maar dat deze a.d.h.v. het id­Adresseerbaarobject­BAG afgeleid kan worden uit de BAG.

Afleiden van de BAG is alleen mogelijk als het adresseerbaarobject van het type verblijfsobject is. De oppervlakte is bij de typen standplaats en ligplaats niet opgenomen in de BAG.

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw populatie
Naam populatie
Definitie

De verwachte aanwezige populatie.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De verwachte populatie is bepaald op basis van de ruimte die een omgevingsplan biedt of op basis van de gebruiksfunctie zoals geregistreerd in de bag (of een correctie die daarop kan worden doorgevoerd door het bevoegd gezag).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw kadastrale­Aanduiding
Naam kadastrale­Aanduiding
Definitie

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.

Formaat Character­String
Patroon Hetzelfde als in de BRK.
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting De kadastrale aanduiding bestaat uit de kadastrale gemeentecode, de kadastrale sectie en het perceelnummer, en wordt geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.17 Kwetsbare­Locatie
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie categorie­Kwetsbaarheid
Naam categorie­Kwetsbaarheid
Definitie

De categorie kwetsbaarheid van de locatie.

Formaat Categorie­Kwetsbaarheid­Locatie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van een kwetsbare locatie.

Formaat Vlak­Of­Multi­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van de Kwetsbare­Locatie. Tot de begrenzing van de locatie voor het verblijf van personen.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie populatie
Naam populatie
Definitie

Het maximaal verwachte aantal aanwezige personen.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De verwachte populatie is bepaald op basis van de ruimte die een omgevingsplan biedt of op basis van de gebruiksfunctie zoals geregistreerd in het bag (of een correctie die daarop kan worden doorgevoerd door het bevoegd gezag).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie kadastrale­Aanduiding
Naam kadastrale­Aanduiding
Definitie

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.

Formaat Character­String
Patroon Hetzelde als in de BRK.
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Toelichting De kadastrale aanduiding bestaat uit de kadastrale gemeentecode, de kadastrale sectie en het perceelnummer, en wordt geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.18 Leiding
Attribuutsoort details Leiding geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de leiding.

Formaat Punt­Of­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Leiding bovengronds
Naam bovengronds
Definitie

Is de leiding bovengronds Ja/Nee.

Formaat Boolean
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Leiding diameter
Naam diameter
Definitie

De binnendiameter van de leiding in mm.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Vloeistofleiding is een met de buitenlucht in verbinding staande ammoniakvoerende leiding naar de verdamper of verdampers conform Bkl bijlage VII onder B onder 1 of onder E onder 2.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.19 Locatie­Activiteit
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit bedrijfsnaam
Naam bedrijfsnaam
Definitie

De naam van het bedrijf.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de locatie met de activiteit (het bedrijf).

Formaat Vlak­Of­Multi­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Baseer de geometrie bij voorkeur op een geometrie uit een basisregistratie. Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit id­Nummeraanduiding­BAG
Naam id­Nummeraanduiding­BAG
Definitie

Het adres van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend. Het wordt aangegeven door middel van een verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Opgenomen wordt het BAGid van het BAG-object Nummeraanduiding.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit locatieomschrijving
Naam locatieomschrijving
Definitie

Omschrijving van de locatie als alternatief als er geen adres is of toevoeging aan het adres.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting In de omschrijving kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke activiteiten er worden verricht bijv. tankstation, productielocatie of koelinstallatie
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit naam­Exploitant
Naam naam­Exploitant
Definitie

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Omschrijving van de locatie.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting In de omschrijving kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke activiteiten er worden verricht bijv. tankstation, productielocatie of koelinstallatie
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit eigenaar
Naam eigenaar
Definitie

De volledige naam van de eigenaar van de locatie

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit id­Nummeraanduiding­BAGExploitant
Naam id­Nummeraanduiding­BAGExploitant
Definitie

Het bezoekadres van de vestiging van de exploitant aangegeven middels verwijzing naar het BAG-id van het BAG-Object Nummeraanduiding.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Verwijzing is naar de BAGid van het BAG-Object Nummeraanduiding.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit kvk­Nummer­Exploitant
Naam kvk­Nummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Formaat Character­String
Patroon Het Kv­K-nummer bestaat uit 8 cijfers.
Formeel patroon [0-9]{8}
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit kvk­Nummer­Aanvrager
Naam kvk­Nummer­Aanvrager
Definitie

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de aanvrager.

Formaat Character­String
Patroon Het Kv­K-nummer bestaat uit 8 cijfers.
Formeel patroon [0-9]{8}
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit vestigingsnummer­Exploitant
Naam vestigingsnummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de exploitant.

Formaat Character­String
Patroon Elke vestiging krijgt een uniek 12 cijferig vestigingsnummer.
Formeel patroon [0-9]{12}
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit vestigingsnummer­Aanvrager
Naam vestigingsnummer­Aanvrager
Definitie

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de aanvrager.

Formaat Character­String
Patroon Elke vestiging krijgt een uniek 12 cijferig vestigingsnummer.
Formeel patroon [0-9]{12}
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.20 Locatie­Basisnet
Attribuutsoort details Locatie­Basisnet geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het basisnet

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Basisnet type
Naam type
Definitie

Vervoerstype voor deze locatie van het basisnet

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Is deze locatie van het basisnet bestemd voor spoor, water of wegvervoer.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Locatie­Basisnet route
Naam route
Definitie

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.21 Locatie­EVActiviteit
Relatiesoort details Locatie­EVActiviteit voert­Uit
Naam voert­Uit
Definitie

Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

Gerelateerd objecttype EVActiviteit
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Mogelijk geen waarde Nee
6.1.54.1.22 Machinekamer
Attribuutsoort details Machinekamer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de machinekamer.

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Machinekamer aantal­Koelinstallaties
Naam aantal­Koelinstallaties
Definitie

Het aantal koelinstallaties in de machinekamer.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Machinekamer opstellings­Uitvoering
Naam opstellings­Uitvoering
Definitie

Opstellingsuitvoering 1, 2 of 3.

Formaat Opstellings­Uitvoering­Ammoniak
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De opstellingsuitvoering type 1, 2 of 3 conform Bkl bijlage VII onder B onder 1 tabel B.1.1.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Machinekamer pompbeveiliging
Naam pompbeveiliging
Definitie

Is de installatie uitgerust met een pompbeveiliging Ja/Nee.

Formaat Boolean
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.23 Militair­Explosie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Militair­Explosie­Aandachtsgebied type­Militair­Exp­Aandachtsgebied
Naam type­Militair­Exp­Aandachtsgebied
Definitie

Aanduiding catagorieën civiel of militair Aandachtsgebied.

Formaat Type­Explosie­Aandachtsgebied
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.24 Opslag­Referentie
Attribuutsoort details Opslag­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de opslag locatie.

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Opslag­Referentie type­Opslag­Referentie
Naam type­Opslag­Referentie
Definitie

Het soort referentielocatie voor de EV contour.

Formaat Type­Opslag­Referentie
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Is de referentie van het type opslag een van de gegeven opties zoals een insluitsysteem, opslagtank, bufferopslag, gaszak, tussenopslag, bunkerstation of overig.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Opslag­Referentie bovengronds
Naam bovengronds
Definitie

Is de opslag bovengronds Ja/Nee.

Formaat Boolean
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Opslag­Referentie inhoud
Naam inhoud
Definitie

Inhoud (volume) van de opslag in m3.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Opslag­Referentie oppervlakte
Naam oppervlakte
Definitie

Oppervlakte van de opslagplaats in m2.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.25 Opstelplaats­Voertuig
Attribuutsoort details Opstelplaats­Voertuig geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.26 PRContour
Attribuutsoort details PRContour afstand­Of­Geometrie
Naam afstand­Of­Geometrie
Definitie

Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.

Formaat Afstand­Of­Geometrie­PRContour
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details PRContour type­Plaatsgebonden­Risico
Naam type­Plaatsgebonden­Risico
Definitie

Beschrijft het type van het plaatsgebonden risico: vastgesteld, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8.

Formaat Type­Plaatsgebonden­Risico
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting

PR10-5

PR10-6

PR10-7

PR10-8

vastgesteld

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details PRContour maatgevende­Stof
Naam maatgevende­Stof
Definitie

De naam van de voor het plaatsgebonden risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.

Formaat Stof­Of­Stofcategorie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details PRContour aard­Risico
Naam aard­Risico
Definitie

Aard van het risico.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.27 Referentie­EVContour
Attribuutsoort details Referentie­EVContour omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Beschrijving in woorden van de betreffende referentie ev-contour.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Referentie­EVContour heeft
Naam heeft
Definitie

Verwijzing naar de activiteit met externe veiligheidsrisco's.

Gerelateerd objecttype EVActiviteit
Indicatie kardinaliteit 1
Mogelijk geen waarde Nee
Relatiesoort details Referentie­EVContour resulteert­In
Naam resulteert­In
Definitie

Verwijzing naar de countour van externe veiligheidsrisico's.

Gerelateerd objecttype EVContour
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Mogelijk geen waarde Ja
6.1.54.1.28 Samengestelde­Referentie
Attribuutsoort details Samengestelde­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de referentiepunten die samengesteld zijn tot één punt of vlak.

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.29 Seveso­Referentie
Attribuutsoort details Seveso­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Formaat Punt­Of­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.30 Spoor­Vervoer
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de spoorlijn

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer trajectcode
Naam trajectcode
Definitie

Unieke code van het traject

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Zie tabel II Regeling Basisnet, kolom 3
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer referentiesoort
Naam referentiesoort
Definitie

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Formaat Representatie­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.31 Tankzuil
Attribuutsoort details Tankzuil geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de tankzuil.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.32 Vulpunt
Attribuutsoort details Vulpunt geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het vulpunt.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.33 Water­Vervoer
Attribuutsoort details Water­Vervoer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het water(vak)

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Water­Vervoer watervakcode
Naam watervakcode
Definitie

Unieke code van het watervak

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting zie tabel III Regeling Basisnet, kolom 1 van zeevaartroutes en binnenvaartroutes
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Water­Vervoer referentiesoort
Naam referentiesoort
Definitie

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Formaat Representatie­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.34 Weg­As
Attribuutsoort details Weg­As geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.35 Wegen
Attribuutsoort details Wegen geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg.

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Wegen route
Naam route
Definitie

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.36 Weg­Vervoer
Attribuutsoort details Weg­Vervoer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Formaat Lijn­Of­Multi­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Weg­Vervoer wegvakcode
Naam wegvakcode
Definitie

Unieke code van het wegvak

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting zie tabel I Regeling Basisnet, kolom 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Weg­Vervoer referentiesoort
Naam referentiesoort
Definitie

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Formaat Representatie­Lijn
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.37 Windturbine
Attribuutsoort details Windturbine geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de windturbine.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. Deze gegevens moeten worden opgegeven bij de melding (Bal, artikel 4.427, lid 2).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine ashoogte
Naam ashoogte
Definitie

De hoogte van de mast van de windturbine in meters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De hoogte van de as wordt gemeten in meters, vanaf de grondflens van de mast tot aan het rotorcentrum.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine rotordiameter
Naam rotordiameter
Definitie

De diameter van de rotor in centimeters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De diameter van de rotor wordt gemeten in centimeters.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine vermogen
Naam vermogen
Definitie

Het vermogen van de windturbine in kilowatt.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Het nominale vermogen in k­W zoals opgegeven door de fabrikant.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine merk
Naam merk
Definitie

Merk van de windturbine.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Bijvoorbeeld Senvion, Enercon of Vestas.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine type
Naam type
Definitie

Type van de windturbine.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Bijvoorbeeld V90, E82
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine materiaal­Mast
Naam materiaal­Mast
Definitie

Materiaal van de mast van de turbine.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine lengte­Gondel
Naam lengte­Gondel
Definitie

Lengte in meters van de gondel.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting

De lengte en de breedte van de gondel worden gemeten in het horizontale vlak. Van de lengte en de breedte van de gondel is de lengte de vaak grootste afstand in het horizontale vlak, tenzij de gondel een ronde vorm heeft.

In operationele toestand is de lengterichting gelijk aan de windrichting.

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine breedte­Gondel
Naam breedte­Gondel
Definitie

Breedte van de gondel in meters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting

De lengte en de breedte van de gondel worden gemeten in het horizontale vlak. Van de lengte en de breedte van de gondel is de breedte vaak de kleinste afstand, tenzij de gondel een ronde vorm heeft.

In operationele toestand wordt de breedte van de gondel gemeten haaks op de windrichting.

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine hoogte­Gondel
Naam hoogte­Gondel
Definitie

Hoogte van de gondel in meters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De hoogte van de gondel wordt gemeten in het vertikale vlak.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine massa­Gondel
Naam massa­Gondel
Definitie

Massa van de gondel in kilogram.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De gondel bestaat uit de aandrijfas, tandwielkast, generator, transformator en/of eventuele andere in de gondel geplaatste onderdelen. De rotor en mast zijn hier geen onderdeel van.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine pand­Identificatie
Naam pand­Identificatie
Definitie

De unieke aanduiding van een pand middels de BAGid.

Formaat Identificatie­BAG
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine zwaartepunt
Naam zwaartepunt
Definitie

Zwaartepunt van het rotorblad t.o.v. het rotorcentrum (de as) in meters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine nominaal­Toerental
Naam nominaal­Toerental
Definitie

Nominaal toerental in Herz (Hz).

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine max­Werpafstand­Nominaal
Naam max­Werpafstand­Nominaal
Definitie

Maximale werpafstand bij nominaal toerental in meters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Windturbine max­Werpafstand­Overtoeren
Naam max­Werpafstand­Overtoeren
Definitie

Maximale werpafstand bij overtoeren in meters.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.1.38 Overige­Contour
Attribuutsoort details Overige­Contour aard­Risico
Naam aard­Risico
Definitie

Aard van het risico.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting Is de aard van het risico brand (warmtestraling), explosie (overdruk) of gifwolk (concentratie giftige stoffen in de lucht).
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Overige­Contour type­Overige­Contour
Naam type­Overige­Contour
Definitie

Beschrijft het type overige contour.

Formaat Type­Overige­Contour
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Overige­Contour afstand­Of­Geometrie
Naam afstand­Of­Geometrie
Definitie

Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.

Formaat Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Overige­Contour maatgevende­Stof
Naam maatgevende­Stof
Definitie

De naam van de voor het plaatsgebonden risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.

Formaat Stof­Of­Stofcategorie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Ja
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2 Keuze
6.1.54.2.1 Keuze Reactietijd­Noodstop­Boolean­Of­Exact
Attribuutsoort details Reactietijd­Noodstop­Boolean­Of­Exact exact­Aantal­Seconden
Naam exact­Aantal­Seconden
Definitie

Het aantal soconden voor de reactietijd uitgedrukt in een getal.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Reactietijd­Noodstop­Boolean­Of­Exact vijfofminder
Naam vijfofminder
Definitie

Bij vijf of minder is de waarde 'True'

Formaat Boolean
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2.2 Keuze Lijn­Of­Multi­Lijn
Keuze element Lijn­Of­Multi­Lijn lijn
Naam lijn
Formaat GM_Curve
Keuze element Lijn­Of­Multi­Lijn multilijn
Naam multilijn
Formaat GM_Multi­Curve
6.1.54.2.3 Keuze Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour
Attribuutsoort details Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour geometrie
Naam geometrie
Definitie

De geometrische representatie van het plaatsgebonden risico.

Formaat Punt­Lijn­Vlak­Multi
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn. Indien de afstand nul is wordt dezelfde geometrie als die van de Referentie­EVContour gevolgd.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Afstand­Of­Geometrie­Overige­Contour afstand
Naam afstand
Definitie

Afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie van de locatie, waar de activiteit plaatsvindt.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2.4 Keuze Bevoorrading­Categorie­Of­Exact­Aantal
Attribuutsoort details Bevoorrading­Categorie­Of­Exact­Aantal categorie
Naam categorie
Definitie

Het aantal bevoorradingen uitgedrukt in een categorie.

Formaat Categorie­Aantal­Bevoorradingen
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bevoorrading­Categorie­Of­Exact­Aantal exact­Aantal
Naam exact­Aantal
Definitie

Het aantal bevoorradingen uitgedrukt in een getal.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2.5 Keuze Afstand­Of­Geometrie­PRContour
Attribuutsoort details Afstand­Of­Geometrie­PRContour geometrie
Naam geometrie
Definitie

De geometrische representatie van het plaatsgebonden risico.

Formaat Punt­Lijn­Vlak­Multi
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn. Indien de afstand nul is wordt dezelfde geometrie als die van de Referentie­EVContour gevolgd.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Afstand­Of­Geometrie­PRContour afstand
Naam afstand
Definitie

Afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie van de locatie, waar de activiteit plaatsvindt.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2.6 Keuze Punt­Of­Lijn
Keuze element Punt­Of­Lijn punt
Naam punt
Formaat GM_Point
Keuze element Punt­Of­Lijn lijn
Naam lijn
Formaat GM_Curve
Keuze element Punt­Of­Lijn multilijn
Naam multilijn
Formaat GM_Multi­Curve
6.1.54.2.7 Keuze Punt­Of­Multi­Punt
Keuze element Punt­Of­Multi­Punt punt
Naam punt
Formaat GM_Point
Keuze element Punt­Of­Multi­Punt multipunt
Naam multipunt
Formaat GM_Multi­Point
6.1.54.2.8 Keuze Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de begrenzing van een Aandachtsgebied.

Formaat Vlak­Of­Multi­Vlak
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn. Indien de afstand nul is wordt dezelfde geometrie als die van de Referentie­EVContour gevolgd.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Afstand­Of­Geometrie­Aandachtsgebied afstand
Naam afstand
Definitie

Afstand in meters van een aandachtsgebied conform artikelen en bijlagen in Bkl.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2.9 Keuze Punt­Of­Vlak
Keuze element Punt­Of­Vlak punt
Naam punt
Formaat GM_Point
Keuze element Punt­Of­Vlak vlak
Naam vlak
Formaat GM_Surface
6.1.54.2.10 Keuze Vlak­Of­Multi­Vlak
Keuze element Vlak­Of­Multi­Vlak vlak
Naam vlak
Formaat GM_Surface
Keuze element Vlak­Of­Multi­Vlak multivlak
Naam multivlak
Formaat GM_Multi­Surface
6.1.54.2.11 Keuze Voordruk­Boolean­Of­Exact
Attribuutsoort details Voordruk­Boolean­Of­Exact exacte­Hoeveelheid_kpa
Naam exacte­Hoeveelheid_kpa
Definitie

Het aantal soconden voor de reactietijd uitgedrukt in een getal.

Formaat Real
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Voordruk­Boolean­Of­Exact minder­Dan­Of­Gelijk­Aan_420k­Pa
Naam minder­Dan­Of­Gelijk­Aan_420k­Pa
Definitie

Bij 420 of minder k­Pa is de waarde 'True'

Formaat Boolean
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.2.12 Keuze Punt­Lijn­Vlak­Multi
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi punt
Naam punt
Formaat GM_Point
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi lijn
Naam lijn
Formaat GM_Curve
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi vlak
Naam vlak
Formaat GM_Surface
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi multipunt
Naam multipunt
Formaat GM_Multi­Point
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi multilijn
Naam multilijn
Formaat GM_Multi­Curve
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi multivlak
Naam multivlak
Formaat GM_Multi­Surface
6.1.54.2.13 Keuze Stof­Of­Stofcategorie
Attribuutsoort details Stof­Of­Stofcategorie stof
Naam stof
Formaat Stof
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Stof­Of­Stofcategorie stof­Categorie
Naam stof­Categorie
Formaat Stof­Categorie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
6.1.54.3 Gestructureerde datatypen
6.1.54.3.1 Gestructureerd datatype Documentatie
Data element Documentatie naam
Naam naam
Definitie

De naam van het document

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
6.1.54.3.2 Gestructureerd datatype Stof
Data element Stof naam
Naam naam
Definitie

Gangbare naam van de stof

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Data element Stof chemische­Naam
Naam chemische­Naam
Definitie

Chemische naam van de stof

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Data element Stof CASnummer
Naam CASnummer
Definitie

CAS nummer van de stof

Formaat Character­String
Patroon Een CAS-registratienummer® bestaat uit maximaal 10 cijfers, die door koppeltekens in 3 groepen zijn gescheiden. Het eerste deel van het nummer, beginnend vanaf de linkerkant, bestaat uit 2 tot 7 cijfers; het tweede deel heeft 2 cijfers. Het laatste deel bestaat uit een enkel controlecijfer.
Formeel patroon [0-9]{2,7}[\-]{1}[0-9]{2}[\-]{1}[0-9]{1}
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Data element Stof UNnummer
Naam UNnummer
Definitie

UN nummer van de stof

Formaat Character­String
Patroon UN nummer bestaat uit 4 cijfers, beginnend vanaf 0004 (0000 tm 0003 zijn buiten gebruik, zie 'Range' bij 'UN number' op de Engelstalige Wikipedia pagina)
Formeel patroon [0-9]{4}
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
6.1.54.3.3 Gestructureerd datatype Stof­Categorie
Data element Stof­Categorie categorie­Naam
Naam categorie­Naam
Definitie

Gangbare naam van de categorie van de stof

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Data element Stof­Categorie chemische­Naam
Naam chemische­Naam
Definitie

Chemische naam van de categorie van de stof

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
6.1.54.3.4 Gestructureerd datatype NEN3610ID
Data element NEN3610ID namespace
Naam namespace
Definitie

unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Data element NEN3610ID lokaal­ID
Naam lokaal­ID
Definitie

unieke identificatiecode binnen een registratie

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Data element NEN3610ID versie
Naam versie
Definitie

versie-aanduiding van een object

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1

6.2 Domein BKLActiviteiten

6.2.1 Objecttypen

6.2.1.1 Opslag­Meststof
Naam Opslag­Meststof
Definitie

Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen.

Toelichting Het opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen, conform Bkl bijlage VII onder B onder 4.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Meststof is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 11.1 tot en met 11.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.2 Emplacement
Naam Emplacement
Definitie

Spoorwegemplacement voor onder meer het uitvoeren van handelingen voor het samenstellen of splitsen van goederentreinen

Toelichting

Het exploiteren van een spoorwegemplacement, bedoeld in artikel 3.295b van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om een spoorwegemplacement als bedoeld in tabel E.13 van het Bkl

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Emplacement is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 11.1 tot en met 11.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.3 Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2
Naam Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2
Definitie

Opslaan van van vuurwerk van categorie F1, F2, F3, of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2.

Toelichting Het opslaan van vuurwerk, conform Bkl bijlage VII onder B.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hoeveelheid­Vuurwerk

Hoeveelheid vuurwerk (als Netto Explosieve Massa in kg).

Real 0 .. 1
categorie­Vuurwerk

Categorie van het opgeslagen vuurwerk.

Categorie­Vuurwerk 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2 is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 11.1 tot en met 11.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.4 Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand
Naam Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand
Definitie

Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten met een te berekenen afstand.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 11.1 tot en met 11.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.5 Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Naam Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Definitie

Windturbine, zoals bedoeld in bijlage VII D 1 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aantal­Windturbines

Het aantal windturbines dat tot de locati