Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) versie 1.1

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imev/def-im-imev-20220131/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imev/imev/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imev/vv-im-imev-20211026/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/imev-werkomgeving/
Redacteur:
Paul Janssen
Auteurs:
Joeri van Es, Geonovum
Paul Janssen, Geonovum
Frank Zwiers, Antea Group
Doe mee:
GitHub Geonovum/imev-werkomgeving
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Dit document bevat het informatiemodel ten behoeve van gegevenslevering en gegevensontsluiting voor het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV), het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Het informatiemodel IMEV beschrijft de gegevensstructuur en objectdefinities van gegevens in het REV. De bronphouders die data aanleveren aan het REV gebruiken het IMEV voor het inrichten van hun gegevenshuishouding en aanlevern van data aan het REV. Op basis van het informatiemodel kan een eindgebruiker zich een goed beeld vormen van de data die door het REV worden aangeboden en de data inhoudelijk interpreteren. Daarnaast geldt dat onderdelen van het informatiemodel nodig zijn ten behoeve van applicatiebouw voor inrichten van datakopplingen met het REV.

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De tekst uit de beschrijving van de context van het gebruik van het IMEV is aangevuld met informatie uit de Globale Architectuur Schets (GAS) ter realisatie en de Aanleverinstructies van het REV.

Het beheer van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) en daarmee dit document wordt gedaan door Stichting Geonovum.

Leeswijzer

Dit document is gestructureerd in 14 hoofdstukken.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van het informatiemodel. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Voorwoord

Bij bijvoorbeeld het realiseren of uitbreiden/wijzigen van een LPG tankstation moet rekening gehouden worden met kwetsbare gebouwen en locaties. Deze milieubelastende en risicogebonden activiteit mag bijvoorbeeld niet binnen een bepaalde afstand van een school plaatsvinden. Andersom mag een school ook weer niet gerealiseerd worden vlakbij een locatie waar risicogebonden activiteiten plaatsvinden zoals een LPG tankstation.

De informatie aanbieden om deze afwegingen te doen is bij wet verplicht. Een informatiemodel is een soort bouwtekening voor informatie over een bepaald domein. In het geval van IMEV komt hier de juridische werkelijkheid van de wet samen met de fysieke werkelijkheid. Het IMEV beschrijft de fysieke werkelijkheid in termen die voor uitvoering van de wet geschikt zijn. In een registratie conform het IMEV, het REV, worden de gegevens geregistreerd en vormen een bevraagbaar informatiesysteem. In het IMEV staan in detail de regels en afspraken waar de informatie aan moet voldoen.

Een logisch informatiemodel, zoals IMEV, moet zo zijn opgebouwd dat alle juridisch relevante informatie er in past op een volledige en eenduidige manier. Bij het ontwikkelen van een informatiemodel wordt gezocht naar objecten in de wet en naar eigenschappen van deze objecten. Deze worden in het informatiemodel formeel beschreven als objecttypen met bijbehorende attribuutsoorten. Het doel is om volledig te zijn maar met zo min mogelijk van deze objecttypen. Objecttypen hergebruiken kost namelijk minder opslagruimte in een register en dit maakt het uitwisselen van gegevens ook makkelijker.

In het informatiemodel worden van de objecttypen naam, definitie en nog een aantal andere gegevens vastgelegd. Bij elk objecttype horen ook attributen met bijbehorende naamgeving, definitie en specificatie van toegestane waarden. Tussen objecttypen bestaan relaties. Ook deze worden benoemd en gespecificeerd. Een attribuut of een relatie zou gezien kunnen worden als een soort invoerveld van een tabel. Op basis van de definitie en toelichting zou een menselijke gebruiker kunnen bepalen of een veld juist is ingevuld. Een informatiesysteem zou hetzelfde invoerveld kunnen valideren op basis van de modelspecificaties.

Het IMEV is als logisch model gespecificeerd en bevat daarmee de logische beschrijving van het informatiedomein. Het logische model ondersteunt een model gedreven aanpak (Model Driven Approach of Architecture). Het IMEV kan zo met de juiste transformatieregels automatisch omgezet worden tot een technisch applicatieschema dat interpreteerbaar is door machines.

2. Inleiding

De gegevens die moeten worden aangeleverd, opgeslagen en verstrekt aan het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV), moeten worden gestandaardiseerd. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) worden de aan te leveren gegevens benoemd en beschreven. Voor een implementatie in een register waarin de informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt is dat echter nog niet voldoende. Er moet een analyse worden gemaakt over de informatiekundige betekenis van de gegevens. Dat gebeurt in de vorm van het informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV).

In het informatiemodel wordt vastgelegd:

Een duidelijk en eenduidig beeld van de betekenis, of semantiek van de gegevens is van cruciaal belang voor het succes van een register zoals het REV, met een groot aantal aanleverende en afnemende partijen, Daarom wordt het informatiemodel vergezeld door een gegevenswoordenboek, waarin de gehanteerde begrippen zo eenduidig mogelijk worden vastgelegd.

3. Toepassingsgebied

Het IMEV is ontwikkeld voor het beschrijven van de informatie in het Register Externe Veiligheidsrisico's. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De activiteiten van opslag, transport en gebruik zijn locatiegebonden. Het toepassingsgebied van IMEV is deze locatiegebonden informatie van externe veiligheidsrisico's.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) benoemt de activiteiten met locatiegebonden veiligheidsrisico's.

4. Overzicht

4.1 Naam en Acroniemen van het informatiemodel

IMEV - Informatiemodel Externe Veiligheid

4.2 Beschrijving

4.2.1 Definitie

De informatie die aangeleverd wordt aan het REV is gebaseerd op het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Dit informatiemodel beschrijft de relatie en samenhang tussen de verschillende informatie-objecten. Ook geeft het model aan welke kenmerken (attributen) verplicht zijn voor een object, welke optioneel zijn en welke kenmerken gevuld moeten worden aan de hand van een codelijst. De informatie die is opgenomen in het IMEV komt overeen met de wettelijk voorgeschreven informatie zoals die in wetgeving beschreven staat. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is het document dat hier primair voor is gebruikt.

4.2.2 Beschrijving context IMEV

Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bij IenW bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s heeft het onderwerp externe veiligheid in haar takenpakket. Met de komst van de Omgevingswet verandert de manier waarop omgegaan wordt met een veilige inrichting van de omgeving rond locaties waar externe risico's van toepassing zijn. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn de nieuwe regels rondom gegevensverzameling opgenomen. De manier waarop naar risico’s wordt gekeken, wordt anders ingevuld. De bestuurlijke afweging, bewust en bekwaam keuzes maken en veiligheid als ontwerpvariabele staan centraal. Dit is in de geest van de Omgevingswet.

4.2.2.1 Relatie met wet- en regelgeving
Naam wetgeving, programma’s, visie Omschrijving relatie
Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt is de grondslag voor het inrichten van het REV.
Besluit kwaliteit leefomgeving Om goede beslissingen te kunnen nemen, moeten overheden en initiatiefnemers beschikken over betrouwbare informatie over de toestand van de fysieke leefomgeving. Bij monitoring verzamelen bestuursorganen gedurende langere tijd op systematische wijze gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl ) bevat regels voor monitoring. In het Bkl is onder andere vastgelegd dat er een register voor externe veiligheidsrisico’s moet komen, dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt beheerd en dat voor eenieder langs elektronische weg toegankelijk moet zijn (artikel 10.1 – 10.8). Het REV vervangt het huidige Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). In het Bkl zijn de activiteiten benoemd waarvan gegevens moeten worden opgenomen in het register. Het Bkl beschrijft vrij precies welke gegevens over die activiteiten wel en niet in het REV moeten worden opgenomen.
Besluit activiteiten leefomgeving Het REV fungeert als gegevensbron ter ondersteuning van de uitvoering van de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL).
Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling Het aanvullingsbesluit wordt uiteindelijk via een Invoeringsbesluit en –regeling ingevoerd. Daarin worden zaken als overgangsregelingen en andere termijnen geregeld. Op dit moment is niet bekend welke invloed dit kan hebben op het project voor realisatie van het REV. Zodra dit bekend is wordt de globale architectuurschets (GAS) bijgewerkt.
INSPIRE In het besluit INSPIRE , Bijlage I, worden de gegevens in het REV mogelijk aangemerkt als INSPIRE dataset. Dat zou betekenen dat de uitgangspunten die gelden voor INSPIRE moeten worden toegepast bij de realisatie van het REV. Bij het verschijnen van deze IMEV versie was nog niet bekend welke invloed dit heeft op het informatiemodel.
Forum Standaardisatie: Open standaarden Voor de Nederlandse overheid is het verplicht om bij ICT-projecten gebruik te maken van de standaarden op de Pas Toe Of Leg Uit lijst van Forum Standaardisatie. Dat is dus voor toepassingen in het kader van het REV ook het geval. Specifiek zijn de geostandaarden relevant.
4.2.2.2 Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is een database waarin de informatie over de externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt. Het gaat dan om de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De informatie wordt zichtbaar gemaakt via kaarten, in onder andere de Atlas leefomgeving. Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving. In de doorontwikkeling van het REV is een koppeling voorzien voor ontsluiting via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie is beschikbaar op www.registerexterneveiligheid.nl . Onderstaande figuren geven een overzicht en zijn hieraan ontleend.

Figuur 1 Schematisch overzicht van het REV. Open afbeelding in een nieuw tabblad om de afbeelding groter te zien.
Figuur 2 Gebruikers van het REV. Open afbeelding in een nieuw tabblad om de afbeelding groter te zien.

Bronhouders (bijvoorbeeld: gemeenten, provincies of omgevingsdiensten (gedelegeerd bronhouder)) die informatie over externe veiligheidsrisico’s beheren, leveren hun informatie rechtstreeks aan het REV via een datakoppeling conform een REST API of via een aanleverportaal. Bronhouders dienen geregistreerd te staan in het REV en kunnen alleen hun eigen informatie aanleveren.

Het REV stelt ook kaartinformatie via een WMS beschikbaar die zonder registratie te raadplegen is (publieke gebruikers). Op de kaarten wordt getoond waar externe risico’s van toepassing zijn.

Deze kaartinformatie komt ook beschikbaar in externe viewers zoals de Atlas Leefomgeving .

Binnen het REV worden activiteiten uitgevoerd door stakeholders vanuit verschillende rollen. Deze rollen staan omschreven in Tabel 1.

Naam van rol Omschrijving
Opdrachtgever/eigenaar Partij die betaalt en bepaalt. Opdrachtgever voor het project ter realisatie van het REV en eigenaar van het resultaat.
Bevoegd gezagen Het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. Makers van omgevingsplannen.
Bronhouders De formele bestuursorganen die belast zijn met het verzamelen van de informatie worden de bronhouders genoemd. In een aantal gevallen wordt de informatie beheerd door anderen. Voor hen wordt de term “gedelegeerd” bronhouder gebruikt. Dat kunnen bijvoorbeeld de Omgevingsdiensten zijn die het uitvoerend werk ten behoeve van gemeenten en provincies verrichten. De bronhouders onderverdeeld naar verschillende bestuursorganen worden in andere tabel nog apart benoemd.
Afnemers of gebruikers iedereen die gebruik maakt van (de gegevens in) het systeem, bijvoorbeeld burgers of bedrijven. In de wet omschreven als “eenieder”.
Initiatiefnemers (bedrijven, professionals) Partijen die de informatie in het REV gebruiken voor het maken van ontwikkelingsplannen, via geautomatiseerde systemen of interactief (viewers).
Ontwikkelaars Partijen die specifiek de technische (digitale) loketfunctionaliteit gebruiken om informatie uit het register op een specifieke wijze te ontsluiten (bijvoorbeeld app-bouwers).

De benoemde stakeholders van het REV zijn opgenomen in Tabel 2.

Stakeholder Omschrijving Rol
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dg Milieu en Internationaal Volgens de wet de beheerder (lees: eigenaar) van het register en opdrachtgever voor het project voor realisatie van het REV. Daarnaast is IenW bronhouder voor bepaalde landsdekkende gegevens (bijvoorbeeld Basisnet: spoor, wegen, water). Opdrachtgever/eigenaar/bronhouder
DGMI, directie OenM. Beleidsverantwoordelijk en gemandateerd opdrachtgever. Opdrachtgever
Omgevingsdiensten (OD’s) In opdracht van gemeenten en provincies voeren omgevingsdiensten taken uit op het gebied van gegevensverzameling en -verstrekking. OD’s treden op in de rol van bronhouder. Bronhouder
Rijkswaterstaat Bronhouder in het kader van een aantal activiteiten. Heeft het gegevenswoordenboek voor EV opgesteld. Bronhouder
Prorail Bronhouder tbv Basisnet-spoor. Bronhouder
Gemeenten (soms via Omgevingsdiensten, afhankelijk van wettelijke taken) Gemeenten kunnen zowel de rol van bronhouder als bevoegd gezag (afnemer) vervullen in kader van het REV. Een functie van het REV is het bieden van informatie aan gemeenten bij het opstellen van besluiten, hun vergunning- of meldingentrajecten en bij het opstellen van omgevingsplannen. Bronhouder/ bevoegd gezag
Provincies (soms via Omgevingsdiensten) Provincies kunnen zowel de rol van bronhouder als bevoegd gezag invullen, vergelijkbaar met gemeenten. Bronhouder/ bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Bronhouder mijnbouwerken. Bronhouder
Ministerie van Justitie Een van de bronhouders voor buisleidingen. Bronhouder
Buisleiding exploitant Overige beheerders van buisleidingstelsels (bijvoorbeeld de Gasunie). Bronhouder
4.2.2.3 Milieubelastende activiteiten

Externe veiligheid is als beleidsonderwerp op te delen in milieubelastende activiteiten (MBA). Er zijn ongeveer 40 activiteiten genoemd in het Bkl. Voor de verschillende milieubelastende activiteiten is in de artikelen en bijlagen van het Bkl beschreven welke gegevens moeten worden verzameld. Voor alle milieubelastende activiteiten samen is een Informatiemodel opgesteld dat in het project realisatie REV is vertaald naar een datamodel. Dit informatiemodel waarin alle MBA’s samen komen is het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV). Voor elke MBA m.b.t. Externe Veiligheidsrisico’s is een UML diagram gemaakt in het IMEV.

Daarnaast is in het register aandacht voor twee specifieke zaken: (toegelaten) kwetsbare gebouwen en locaties (ook wel KGL) en aandachtsgebieden. De activiteiten uit het Bkl hebben invloed op de plaatsing van zogenaamde kwetsbare gebouwen en locaties. Dit zijn gebouwen en locaties die op basis van aard of gebruik extra kwetsbaar zijn voor een of meer van de externe veiligheidsrisico’s zoals brand, explosie of gifwolken. Daarnaast, heeft de aanwezigheid van kwetsbare gebouwen en locaties ook weer invloed op EV beleid in de leefomgeving. Zo maakt het bijvoorbeeld uit voor de vergunningsaanvraag of melding voor een activiteit met externe veiligheidsrisico's, of er kwetsbare gebouwen of locaties in de buurt zijn.

4.2.2.4 Over het Informatiemodel Externe Veiligheid

Om betekenisvolle en uniforme uitwisseling van gegevens over externe veiligheid mogelijk te maken, heeft IenW in samenwerking met Antea Group en RWS het informatiemodel Externe veiligheid ontwikkeld. Later is het informatiemodel in beheer genomen door Geonovum. Het IMEV zorgt ervoor dat de gegevens gestandaardiseerd aan het REV worden aangeleverd en dat de gegevens die het REV beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. De nadruk van het informatiemodel ligt op het beschrijven van de gegevens die noodzakelijk zijn om de PR-contouren en aandachtsgebieden uit te wisselen die horen bij operationeel uitgevoerde EV-activiteiten. Op basis van dit model en de daarop gebaseerde gegevens ontstaat er een beeld van de leefomgeving met betrekking tot externe veiligheidsrisico’s.

IMEV is gemodelleerd conform de specificaties van het Metamodel Informatie Modellering MIM. Voor de uitleg van betekenis van entiteiten binnen het informatiemodel wordt verwezen naar MIM hoofdstuk 2: Metamodel Algemeen. MIM is een laag (metamodel) gebouwd bovenop de Unified Modelling Language (UML). In het specifiek bouwt het MIM voort op UML klassendiagrammen. UML klassendiagrammen dienen als een soort bouwtekening voor digitale gegevensuitwisseling. Het MIM bevat de bouwblokken die ervoor zorgen dat al deze bouwtekeningen op een standaard manier kunnen worden opgesteld. Op het moment wordt het MIM al breed gedragen binnen de Nederlandse publieke sector.

IMEV conformeert aan het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610). De modelleerregels van NEN 3610 zijn toegepast en er wordt aangesloten op het semantische basismodel van NEN 3610. IMEV sluit hiermee aan op het stelsel van geo-informatiemodellen dat gevormd wordt door de NEN 3610 afstemming.

Binnen de scope van het REV vallen verschillende MBA’s. Om technische en informatiekundige redenen, zijn in het informatiemodel deze MBA’s samengevoegd. De MBA’s hebben elk een apart diagram binnen het informatiemodel. Deze diagrammen staan formeel beschreven in hoofdstuk 6: Gegevensdefinitie.

4.2.2.5 Aanleveren van EV gegevens conform IMEV aan het REV

De technische specificaties voor het door bronhouders aanleveren van EV gegevens conform IMEV aan het REV worden beschreven in Hoofdstuk 12: Levering

4.2.2.6 Ontsluiting en publicatie van EV gegevens conform IMEV

Bronhouders leveren data aan een productie-omgeving. De data die succesvol is aangeleverd aan de REV API kan worden ingezien op de bijbehorende kaartviewer. Deze zal ook worden getoond in de Atlas Leefomgeving. De kaartfunctie kan ook worden toegepast om eindgebruikers de gegevens in het REV te laten inzien.

Het DSO vraagt vooral om ontsluiting van de gegevens zelf en niet om kaartmateriaal. Daartoe, maar ook voor gebruik door andere toepassingen, worden in het REV ook gegevens ontsloten via een API. Dat is een elektronisch loket waar gegevens die in het REV staan op een geformaliseerde manier door geïnteresseerden kan worden opgevraagd. Bij gegevens afname via de API moet bekend zijn wie of welk systeem de gegevens gebruikt (authenticatie is een eis).

4.2.2.7 IMEV en gegevenskwaliteit

Het IMEV bepaalt niet hoe de wet moet worden toegepast, maar omschrijft alleen een structuur waarin de EV gegevens voor het REV moeten passen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bronhouder dat deze juridisch correct zijn. Het IMEV zorgt ervoor dat alle juridisch correcte informatie binnen het model past.

Als onderdeel van het aansluiten van bronhouders biedt het REV een aantal regels om de gegevens te valideren. Naast de technische validatie waarin de aangeleverde bestanden en berichten worden gecontroleerd op technische (syntax, en structuur) correctheid kan in het register een validatie plaatsvinden op basis van diverse extra criteria voor het waarborgen van gegevenskwaliteit. Om na aanlevering aan het REV te kunnen verifiëren of de gegevens correct zijn opgenomen, kan de bronhouder dit in de kaartviewer controleren. Via de Atlas Leefomgeving worden de kaarten openbaar gemaakt. Iedereen die onrechtmatigheden ziet op deze kaarten kan deze melden. De meldingen worden doorgeleid naar de bronhouder.

4.3 Normatieve referenties

4.4 Algemene termen en definities

Termen Definities
Annotatie Elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking
Applicatieschema Informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties.
Relatie Semantische relatie tussen twee of meer geo-objecten die samenhang tussen hun instanties weergeeft.
Attribuutsoort Kenmerk van een geo-object.
Attribuutwaarde Waarde die een attribuutsoort aanneemt.
Coördinaat Getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen.
Coördinaatreferentiesysteem Coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een geodetische datum.
Coördinaatsysteem Set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten.
Datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Diepte Afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.
Domeinmodel Formele definitie van een subset van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Geo-informatie Informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.
Geo-object Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)
Georeferentie Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.
Informatiemodel Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein. OPMERKING: Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen
Instantie Benoemd, identificeerbaar object uit een objecttype.
Keuze Een keuze tussen twee attribuutsoorten zoals bedoeld in het MIM.
Label Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld
Namespace Collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als objecttype- en attribuutsoortnamen OPMERKING: Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.
Objecttype Verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen. OPMERKING: Ook wel feature class genoemd.
Rasterformaat Representatie van beeld middel een gewoonlijk rechthoekig patroon van parallelle lijnen.
Registratie Op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling. OPMERKING: Een basisregistratie is een registratie.
Representatie Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.
REST API Datakoppling op basis van REST API protocol. Zie Nederlandse API Strategie .
Ruimtelijk referentiesysteem Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid OPMERKING: Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).
Vectorformaat Representatie van geometrie middels geometrische primitieven.
Waardelijst Lijst van waarden.
Werkelijkheid Beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat.

4.5 Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in dit informatiemodel.

Afkorting Betekenis
Bal Besluit activiteiten leefomgeving
Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IMEV Informatiemodel Externe veiligheid
MBA Milieubelastende Activiteit
MIM Metamodel Informatiemodellering
REV Register Externe Veiligheidsrisico’s
RRGS Risico Register Gevaarlijke Stoffen
RWS Rijkswaterstaat

5. Uitgangspunten IMEV model

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van het IMEV

5.1 Algemene uitgangspunten

Het IMEV hanteert een aantal uitgangspunten bij de ontwikkeling van het model.

Voor het UML-klassendiagram wordt het profiel gebruikt van MIM en NEN 3610. De volgende stereotypen worden daarin gebruikt met een kleine uitbreiding voor IMEV.

Stereotype Definitie
Objecttype De typering van een groep objecten die binnen een domein relevant zijn en als gelijksoortig worden beschouwd.
Attribuutsoort De typering van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype van toepassing is.
Gegevensgroep Een typering van een groep van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype van toepassing is.
Gegevensgroeptype Een groep van met elkaar samenhangende attribuutsoorten. Een gegevensgroeptype is altijd een type van een gegevensgroep.
Generalisatie tussen objecttypes relatie
Relatiesoort De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.
Relatieklasse Een relatiesoort met eigenschappen.
Externe koppeling Een associatie waarmee vanuit het perspectief van het eigen informatiemodel een objecttype uit het ‘eigen’ informatiemodel gekoppeld wordt aan een objecttype van een extern informatiemodel. De relatie zelf hoort bij het ‘eigen’ objecttype.
Relatierol De benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.
Referentielijst De representatie van een lijst met een opsomming van de mogelijke domeinwaarden van een attribuutsoort, die buiten het model in een externe waardenlijst worden beheerd. De domeinwaarden in de lijst kunnen in de loop van de tijd aangepast, uitgebreid, of verwijderd worden, zonder dat het informatiemodel aangepast wordt (in tegenstelling tot bij een enumeratie). De representatie bevat een aantal kenmerken, die overgenomen zijn van de specificatie van de externe waardelijst.
Referentie element Een eigenschap van een object in een referentielijst in de vorm van een gegeven.
Enumeratie Een datatype waarvan de mogelijke waarden limitatief zijn opgesomd in een statische lijst.
Enumeratiewaarde Een gedefinieerde waarde, in de vorm van een eenmalig vastgesteld constant gegeven.
Codelijst De representatie van een lijst met een opsomming van de mogelijke domeinwaarden van een attribuutsoort, die buiten het model in een externe waardenlijst worden beheerd. De domeinwaarden in de lijst kunnen in de loop van de tijd aangepast, uitgebreid, of verwijderd worden, zonder dat het informatiemodel aangepast wordt (in tegenstelling tot bij een enumeratie). De representatie bevat geen kenmerken, voor alle kenmerken wordt verwezen naar de specificatie van de externe waardelijst.
Gestructureerd datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Data element Een onderdeel/element van een Gestructureerd datatype die als type een datatype heeft.
Primitief datatype Een in het eigen model gedefinieerd datatype die gebaseerd is op een PrimitiveType, met een eigen naam en definitie.
Gestructureerd datatype Specifiek benoemd datatype dat de structuur van een gegeven beschrijft, samengesteld uit minimaal twee elementen die in samenhang betekenisvol zijn.
Keuze Een opsomming van meerdere modelelementen, waarbij er maar van één tegelijkertijd sprake kan zijn.
materieleHistorie Materiële historie beschrijft veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid.
formeleHistorie Formele historie beschrijft veranderingen van eigenschappen van een object.
BAG Een gegeven uit de BAG.
HR Een gegeven uit het Handelregister.
Exploitant Een gegeven over de exploitant.

5.2 UML diagrammen

In de UML diagrammen van het logische model zijn de termen hoofdletter-gevoelig en bevatten geen spaties. Deze schrijfwijze wordt ook in de beschrijving van het model gebruikt als er aan termen wordt gerefereerd. De termen en hun definities zijn opgenomen in de objectcatalogus van dit document. Voor de definities van de term wordt dan ook naar deze objectcatalogus geregefereerd.

In de diagrammen zijn de objecttypen aan te klikken en wordt er gelinkt naar de beschrijving opgenomen in de objectcatalogus.

Voor het inzoomen in de UML diagrammen kan het best het diagram in een apart tabblad van de browser worden geopenend. Afhankelijk van het type browser is dit meestal via een rechtermuisklik en 'open in nieuw tabblad'.

In het volgende hoofdstuk zijn de UML diagrammen van het IMEV opgenomen. De eerste twee diagrammen zijn algemeen en bevatten de gegegens die voor alle externe veiligheidsrisico's van toepassing zijn. De paragrafen daarna behandelen elk een specifieke activiteit uit het Bkl die gerelateerd is aan gegevens met betrekking tot externe veiligheidsrisico's. De naamgeving van die paragrafen en diagrammen verwijst naar de Bkl activiteit en het artikel of bijlage waarin die gedefinieerd is.

6. Gegevensdefinitie

6.1 Domein IMEV-basis

6.1.1 Basismodel: kern - overzicht

Diagram 
            
              De kern van IMEV bestaat uit 5 objecttypen:
            
            
            
              
               LocatieEVActiviteit: Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.
              
               EVActiviteit: Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.
              
               ReferentieEVContour: Referentie voor de ligging van het EVContour.
              
               EVContour: Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt of vlak van de ReferentieEVContour.
              
               GebouwOfLocatie: Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.
            
            
            
            Deze 5 objecttypen hebben een relatie tot elkaar die de basis vormt voor alle onderdelen van het IMEV informatiemodel.
            
            Het model kan op de volgende manier worden gelezen: 
            Op een LocatieEVActiviteit wordt een EVActiviteit uitgevoerd. Elk type EVActiviteit heeft specifieke referentiegegevens opgenomen in een ReferentieEVContour. Op basis van deze referentiegegevens kan de EVontour van het plaatsgebonden risico of het aandachtsgebied worden bepaald. De EVContour kan gebruikt worden om (toegelaten) kwetsbare locaties en gebouwen te bepalen die binnen de EVContour vallen.
            De relaties tussen de objecttypen zijn over het algemeen meervoudig. Bijvoorbeeld op 1 LocatieEVActiviteit kunnen 1 of meerdere (1..*) EVActiviteiten worden uitgevoerd. 1 EVActiviteit heeft vervolgens 1 of meerdere ReferentieEVContouren enz.
            
            De rationale achter dit model is de volgende: 
            De structuur van het model wordt bepaald door de in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen activiteiten met externe veiligheidsrisico’s. Zie bijvoorbeeld in het Bkl, bijlage VII. Dit is een uitgebreide lijst en voorbeelden daarvan zijn: tanken van LPG, opslaan van gevaarlijke stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen, windturbines. Deze activiteiten vallen in het model onder het objecttype EVActiviteit. Elke type activiteit heeft specifieke eigenschappen en is als specialisatie van EVActiviteit opgenomen. In de uitwerking van het model is elke specialisatie van EVActiviteit als een apart diagram opgenomen.
            
            Een EVActiviteit wordt uitgevoerd op een locatie. Of andersom, op een locatie wordt een EVActiviteit uitgevoerd. Bijvoorbeeld een tankstation bevindt zich op een locatie, of een bedrijf voor opslag van gas bevindt zich op een locatie, of een locatie heeft een transportleiding voor aardgas. Deze objecten en hun eigenschappen vallen onder het objecttype LocatieActiviteit. Het is de locatie waar een activiteit met een gerelateerd extern risico wordt verricht of uitgevoerd. In het model is er de relatie tussen LocatieActiviteit en EVActiviteit. Dus een locatie is gerelateerd aan een type EVActiviteit. Via het kenmerk 'voertUit' wordt deze relatie benoemd. Een locatieEVActiviteit voert een EVActiviteit uit.
            
            OPMERKING: Het kan voorkomen dat er binnen een locatie meerdere EVActiviteiten worden uitgevoerd. Er zijn dan vanuit 1 locatie meerdere verwijzingen naar verschillende EVActiviteiten. Het kan ook zijn dat er binnen 1 locatie binnen 1 EVActiviteit meerdere specifieke voorkomens van die EVActiviteit nodig zijn. Bijvoorbeeld als er verschillende typen blusinstallaties zijn gespecificeerd. Ook in dat geval is er een koppeling met meerdere voorkomens van EVActiviteit.
            
            Het Bkl benoemt de EVActiviteiten waarbij een extern risico van toepassing is. Bij elk van die activiteiten zijn er in het Bkl specifieke referentiegegevens benoemd die van toepassing zijn om een contour voor een extern veiligheidsrisico te bepalen. Deze referentiegegevens ingevuld voor een specifieke LocatieEVActiviteit zijn opgenomen in het objecttype ReferentieEVContour. Deze referentiegegevens omvatten onder andere de benoeming en locatie van de bij de activiteit behorende onderdelen die bepalend zijn voor de exacte locatie waarvandaan de externe veiligheidscontour kan worden bepaald. Voorbeelden van deze bepalende onderdelen zijn installatie, aftappunt, vulpunt, leiding, opstelplaats. Van deze onderdelen wordt de locatie opgenomen. Via het kenmerk ‘heeft’ wordt een ReferentieEVContour gekoppeld aan een EVactiviteit. Een EVactiviteit ‘heeft’ daarmee een ReferentieEVContour.
            
            De contour van het gebied waaraan een extern veiligheidsrisico is gerelateerd is wordt gerepresenteerd door het objecttype EVContour. De contour wordt berekend of vastgesteld op basis van de informatie van een object ReferentieEVContour en de gegevens van de bijbehorende EVactiviteit. De EVContouren zijn onderverdeeld in een aantal typen. Voorbeelden daarvan zijn aandachtsgebied en risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico). Via het kenmerk ‘resulteertIn’ wordt een ReferentieEVContour gekoppeld aan een EVContour. Een ReferentieEVContour resulteert in een EVContour.
            
            Op basis van de locatie van EVContouren kunnen specifieke gebouwen of locaties geïdentificeerd worden met een bepaalde kwetsbaarheid die zich binnen de EVContour bevinden. Denk aan scholen, ziekenhuizen of algemeen locaties met veel mensen. Het objecttype GebouwOfLocatie representeert deze groep objecten. De relatie tussen een EVContour en de gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie wordt gelegd op basis van geometrie van de EVContour en de gebouwen of locaties.
            
            Het bovenstaande verhaal en informatiemodel kan in een zin op de volgende manier worden gelezen: Een LocatieEVActiviteit voert een EVActiviteit uit; een EVActiviteit heeft een ReferentieEVContour die resulteert in een EVContour; de EVContour beinvloedt gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie.
            
           ReferentieEVContourLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieEVActiviteitEVContour

Basismodel: kern - overzicht

De kern van IMEV bestaat uit 5 objecttypen:

 • Locatie­EVActiviteit: Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.
 • EVActiviteit: Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.
 • Referentie­EVContour: Referentie voor de ligging van het EVContour.
 • EVContour: Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt of vlak van de Referentie­EVContour.
 • Gebouw­Of­Locatie: Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

Deze 5 objecttypen hebben een relatie tot elkaar die de basis vormt voor alle onderdelen van het IMEV informatiemodel.

Het model kan op de volgende manier worden gelezen:

Op een Locatie­EVActiviteit wordt een EVActiviteit uitgevoerd. Elk type EVActiviteit heeft specifieke referentiegegevens opgenomen in een Referentie­EVContour. Op basis van deze referentiegegevens kan de EVontour van het plaatsgebonden risico of het aandachtsgebied worden bepaald. De EVContour kan gebruikt worden om (toegelaten) kwetsbare locaties en gebouwen te bepalen die binnen de EVContour vallen.

De relaties tussen de objecttypen zijn over het algemeen meervoudig. Bijvoorbeeld op 1 Locatie­EVActiviteit kunnen 1 of meerdere (1..*) EVActiviteiten worden uitgevoerd. 1 EVActiviteit heeft vervolgens 1 of meerdere Referentie­EVContouren enz.

De rationale achter dit model is de volgende:

De structuur van het model wordt bepaald door de in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen activiteiten met externe veiligheidsrisico’s. Zie bijvoorbeeld in het Bkl, bijlage VII. Dit is een uitgebreide lijst en voorbeelden daarvan zijn: tanken van LPG, opslaan van gevaarlijke stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen, windturbines. Deze activiteiten vallen in het model onder het objecttype EVActiviteit. Elke type activiteit heeft specifieke eigenschappen en is als specialisatie van EVActiviteit opgenomen. In de uitwerking van het model is elke specialisatie van EVActiviteit als een apart diagram opgenomen.

Een EVActiviteit wordt uitgevoerd op een locatie. Of andersom, op een locatie wordt een EVActiviteit uitgevoerd. Bijvoorbeeld een tankstation bevindt zich op een locatie, of een bedrijf voor opslag van gas bevindt zich op een locatie, of een locatie heeft een transportleiding voor aardgas. Deze objecten en hun eigenschappen vallen onder het objecttype Locatie­Activiteit. Het is de locatie waar een activiteit met een gerelateerd extern risico wordt verricht of uitgevoerd. In het model is er de relatie tussen Locatie­Activiteit en EVActiviteit. Dus een locatie is gerelateerd aan een type EVActiviteit. Via het kenmerk 'voert­Uit' wordt deze relatie benoemd. Een locatie­EVActiviteit voert een EVActiviteit uit.

OPMERKING: Het kan voorkomen dat er binnen een locatie meerdere EVActiviteiten worden uitgevoerd. Er zijn dan vanuit 1 locatie meerdere verwijzingen naar verschillende EVActiviteiten. Het kan ook zijn dat er binnen 1 locatie binnen 1 EVActiviteit meerdere specifieke voorkomens van die EVActiviteit nodig zijn. Bijvoorbeeld als er verschillende typen blusinstallaties zijn gespecificeerd. Ook in dat geval is er een koppeling met meerdere voorkomens van EVActiviteit.

Het Bkl benoemt de EVActiviteiten waarbij een extern risico van toepassing is. Bij elk van die activiteiten zijn er in het Bkl specifieke referentiegegevens benoemd die van toepassing zijn om een contour voor een extern veiligheidsrisico te bepalen. Deze referentiegegevens ingevuld voor een specifieke Locatie­EVActiviteit zijn opgenomen in het objecttype Referentie­EVContour. Deze referentiegegevens omvatten onder andere de benoeming en locatie van de bij de activiteit behorende onderdelen die bepalend zijn voor de exacte locatie waarvandaan de externe veiligheidscontour kan worden bepaald. Voorbeelden van deze bepalende onderdelen zijn installatie, aftappunt, vulpunt, leiding, opstelplaats. Van deze onderdelen wordt de locatie opgenomen. Via het kenmerk ‘heeft’ wordt een Referentie­EVContour gekoppeld aan een EVactiviteit. Een EVactiviteit ‘heeft’ daarmee een Referentie­EVContour.

De contour van het gebied waaraan een extern veiligheidsrisico is gerelateerd is wordt gerepresenteerd door het objecttype EVContour. De contour wordt berekend of vastgesteld op basis van de informatie van een object Referentie­EVContour en de gegevens van de bijbehorende EVactiviteit. De EVContouren zijn onderverdeeld in een aantal typen. Voorbeelden daarvan zijn aandachtsgebied en risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico). Via het kenmerk ‘resulteert­In’ wordt een Referentie­EVContour gekoppeld aan een EVContour. Een Referentie­EVContour resulteert in een EVContour.

Op basis van de locatie van EVContouren kunnen specifieke gebouwen of locaties geïdentificeerd worden met een bepaalde kwetsbaarheid die zich binnen de EVContour bevinden. Denk aan scholen, ziekenhuizen of algemeen locaties met veel mensen. Het objecttype Gebouw­Of­Locatie representeert deze groep objecten. De relatie tussen een EVContour en de gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie wordt gelegd op basis van geometrie van de EVContour en de gebouwen of locaties.

Het bovenstaande verhaal en informatiemodel kan in een zin op de volgende manier worden gelezen: Een Locatie­EVActiviteit voert een EVActiviteit uit; een EVActiviteit heeft een Referentie­EVContour die resulteert in een EVContour; de EVContour beinvloedt gebouwen of locaties met een kwetsbaarheidsindicatie.

6.1.2 Basismodel: kern plus top - overzicht

Diagram 
            Het topmodel van IMEV bestaat uit de superklasse ExterneVeiligheidsobject samen met de objectypen die de kern van het model vormen.

Bij het objectttype ExterneVeiligheidsobject zijn de basiseigenschappen opgenomen die voor alle onderliggende objecttypen gelden. De objecten hebben een attribuut identificatie conform NEN 3610, er is een verplichte opname van de bronhoudercode, de identificatiecode voor de verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving en er is optioneel een mogelijkheid om een link naar een document op te nemen.

Daarnaast zijn er NEN 3610-attributen voor het opnemen van temporele kenmerken. De materiele historie modelleert de momenten van veranderingen van eigenschappen in de werkelijkheid: beginGeldigheid. De formele historie de momenten van verandering van waarden in de administratie: tijdstipRegistratie. Het onderscheid hierin wordt gemaakt omdat een verandering in de werkelijkheid in de regel niet gelijktijdig leidt tot een aanpassing in een registratie. Van belang is dat met de registratie hier het REV wordt bedoeld. Het is dus het REV dat de tijdstippen voor beginGeldigheid en (optioneel) eindGeldigheid gaat invullen.
           DocumentatieNEN3610IDExterneVeiligheidsObjectReferentieEVContourLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieEVActiviteitEVContour

Basismodel: kern plus top - overzicht

Het topmodel van IMEV bestaat uit de superklasse Externe­Veiligheidsobject samen met de objectypen die de kern van het model vormen. Bij het objectttype Externe­Veiligheidsobject zijn de basiseigenschappen opgenomen die voor alle onderliggende objecttypen gelden. De objecten hebben een attribuut identificatie conform NEN 3610, er is een verplichte opname van de bronhoudercode, de identificatiecode voor de verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving en er is optioneel een mogelijkheid om een link naar een document op te nemen. Daarnaast zijn er NEN 3610-attributen voor het opnemen van temporele kenmerken. De materiele historie modelleert de momenten van veranderingen van eigenschappen in de werkelijkheid: begin­Geldigheid. De formele historie de momenten van verandering van waarden in de administratie: tijdstip­Registratie. Het onderscheid hierin wordt gemaakt omdat een verandering in de werkelijkheid in de regel niet gelijktijdig leidt tot een aanpassing in een registratie. Van belang is dat met de registratie hier het REV wordt bedoeld. Het is dus het REV dat de tijdstippen voor begin­Geldigheid en (optioneel) eind­Geldigheid gaat invullen.

6.1.3 VII-A.1 Behandelen, regelen en meten van aardgas - detail

Diagram 
            OPMERKING: Bij dit eerste UML diagram voor een specifieke activiteit is de toelichting uitgebreid ingevuld. De andere diagrammen volgen dezelfde logica en zijn daarom summier toegelicht.
            
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken:
            
            
              OntwerpCapaciteit
              werkdruk
              opstellingsUitvoering
            
            
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Installatie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
            
            Het objecttype LocatieActiviteit is de verbijzondering van LocatieEVActiviteit en bevat de gegevens van de locatie waarop een activiteit wordt uitgevoerd met onder andere het adres, bedrijfsnaam, eigenaar, exploitantgegevens en de coördinaten van de locatie.
            
            Het objecttype BehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplicht bevat de specifieke informatie voor het bepalen van de EVContour voor deze activiteit.
            
            SamengesteldeReferentie en Installatie zijn de referentiecontouren die bij deze activiteit horen. Het objecttype SamengesteldeReferentie wordt gebruikt als een EVContour gebaseerd is op meerdere ReferentieEVContouren en deze niet individueel zijn opgenomen. Tevens van toepassing als er wel een EVContour is maar niet de exacte referenties waar deze op vastgesteld/berekend is. De SamengesteldeReferentie vervangt dan de exacte referentiegegevens.
           StofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakNEN3610IDDocumentatieStofCategorieStofLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieInstallatieBehandelenRegelenMetenAardgas_VasteAfstandGeenVergunningplichtOpstellingsUitvoeringAardgasPRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.1 Behandelen, regelen en meten van aardgas - detail

OPMERKING: Bij dit eerste UML diagram voor een specifieke activiteit is de toelichting uitgebreid ingevuld. De andere diagrammen volgen dezelfde logica en zijn daarom summier toegelicht.

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken:

 • Ontwerp­Capaciteit
 • werkdruk
 • opstellings­Uitvoering

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Installatie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

Het objecttype Locatie­Activiteit is de verbijzondering van Locatie­EVActiviteit en bevat de gegevens van de locatie waarop een activiteit wordt uitgevoerd met onder andere het adres, bedrijfsnaam, eigenaar, exploitantgegevens en de coördinaten van de locatie.

Het objecttype Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht bevat de specifieke informatie voor het bepalen van de EVContour voor deze activiteit.

Samengestelde­Referentie en Installatie zijn de referentiecontouren die bij deze activiteit horen. Het objecttype Samengestelde­Referentie wordt gebruikt als een EVContour gebaseerd is op meerdere Referentie­EVContouren en deze niet individueel zijn opgenomen. Tevens van toepassing als er wel een EVContour is maar niet de exacte referenties waar deze op vastgesteld/berekend is. De Samengestelde­Referentie vervangt dan de exacte referentiegegevens.

6.1.4 VII-A.1a Tanken van LPG - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenLPG met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Vulpunt
              Tankzuil
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieOpslagReferentieTankenLPGTypeOpslagReferentieLeidingVulpuntTankzuilReferentieEVContourExplosieAandachtsgebiedPRContourAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBrandAandachtsgebiedBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-A.1a Tanken van LPG - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­LPG met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Vulpunt
 • Tankzuil
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.5 VII-A.2 Tanken van CNG - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenCNG met daarbij opgenomen de kenmerken aantalPersonenaute en aantalAutobussen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Tankzuil
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieOpslagReferentieTankenCNGTypeOpslagReferentieTankzuilReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.2 Tanken van CNG - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­CNG met daarbij opgenomen de kenmerken aantal­Personenaute en aantal­Autobussen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Tankzuil
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.6 VII-A.3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagBrandstofBunkerstation.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Vulpunt
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitVulpuntSamengesteldeReferentieOpslagBrandstofBunkerstationPRContourOpslagReferentieTypeOpslagReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.3 Opslaan van brandstoffen in bunkerstations - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Brandstof­Bunkerstation.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Vulpunt
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.7 VII-A.4 Kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenKleinschaligVaartuig.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Tankzuil
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitTankenKleinschaligVaartuigSamengesteldeReferentieTankzuilReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-A.4 Kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­Kleinschalig­Vaartuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Tankzuil
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.8 VII-A.5 Grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenGrootschaligVaartuig.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Tankzuil
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitTankenGrootschaligVaartuigSamengesteldeReferentieTankzuilReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrand

VII-A.5 Grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­Grootschalig­Vaartuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Tankzuil
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.9 VII-A.6 Mestvergistingsinstallatie - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mestvergisting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              AftappuntOpslagtank
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofAftappuntOpslagtankLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieMestvergistingPRContourOpslagReferentieTypeOpslagReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.6 Mestvergistingsinstallatie - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mestvergisting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Aftappunt­Opslagtank
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.10 VII-A.7 Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplcht met daarbij opgenomen het kenmerk aantalBevoorradingen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Leiding
              Vulpunt
              Tankzuil
              OpstelplaatsVoertuig
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieDocumentatieNEN3610IDStofLocatieActiviteitOpstelplaatsVoertuigLeidingVulpuntSamengesteldeReferentieOpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandGeenVergunningplichtPRContourExplosieAandachtsgebiedTypeOpslagReferentieOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-A.7 Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplcht met daarbij opgenomen het kenmerk aantal­Bevoorradingen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Leiding
 • Vulpunt
 • Tankzuil
 • Opstelplaats­Voertuig
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.11 VII-A.8 Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOxiderendVerstikkendGas.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOxiderendVerstikkendGasLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieTypeOpslagReferentiePRContourOpslagReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.8 Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Oxiderend­Verstikkend­Gas.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.12 VII-A.9 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselBovengronds.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpstelplaatsVoertuig
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpstelplaatsVoertuigVulpuntOpslagBrandbareVloeistofGeenDieselBovengrondsLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.9 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Bovengronds.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opstelplaats­Voertuig
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.13 VII-A.10 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergronds.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              Vulpunt
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagBrandbareVloeistofGeenDieselOndergrondsVulpuntLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.10 Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Ondergronds.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Vulpunt
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.14 VII-A.11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            PRContour
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagReferentieOpslagVerpakt_VasteAfstandGeenVergunningplichtLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieTypeOpslagReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.11 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

PRContour

6.1.15 VII-A.12 Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpstellenVoertuigen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpstellenVoertuigenOpstelplaatsVoertuigLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieTypeOpslagReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-A.12 Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opstellen­Voertuigen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.16 VII-B.1 Koelinstallatie met ammoniak - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype AmmoniakKoelInstallatie_VasteAfstandVergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheidsKlasseAmmoniak.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Machinekamer
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiPuntOfVlakPuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitHoeveelheidsKlasseAmmoniakLeidingMachinekamerSamengesteldeReferentieAmmoniakKoelinstallatie_VasteAfstandVergunningplichtOpstellingsUitvoeringAmmoniakPRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-B.1 Koelinstallatie met ammoniak - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Ammoniak­Koel­Installatie_Vaste­Afstand­Vergunningplicht met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheids­Klasse­Ammoniak.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Machinekamer
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.17 VII-B.2 Opslagtank voor gassen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankPropeen_VasteAfstandVergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Vulpunt
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagtankPropaanPropeen_VasteAfstandVergunningplichtLocatieActiviteitLeidingVulpuntSamengesteldeReferentiePRContourTypeOpslagReferentieExplosieAandachtsgebiedOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-B.2 Opslagtank voor gassen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Propeen_Vaste­Afstand­Vergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Vulpunt
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.18 VII-B.3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDTypeOpslagReferentieOpslagReferentieLocatieActiviteitSoortBlusinstallatieSamengesteldeReferentieCategorieStikstofgehalteOpslagADRklasse3PRContourOpslagVerpakt_VasteAfstandVergunningplichtReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-B.3 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.19 VII-B.4 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagMeststof.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagMeststofOpslagReferentieLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieTypeOpslagReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-B.4 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Meststof.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.20 VII-B.5 Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenWaterstofVoertuigWerktuig.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Vulpunt
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDTankenWaterstofVoertuigWerktuigLocatieActiviteitVulpuntSamengesteldeReferentiePRContourTypeOpslagReferentieOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-B.5 Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­Waterstof­Voertuig­Werktuig.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Vulpunt
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.21 VII-C. Basisnet - detail

Diagram 
            
              Activiteiten met bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden voor het plaatsgebonden risico
            
            
              
            
            
              Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Basisnet.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SpoorVervoer
              WaterVervoer
              WegVervoer
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
            
            
           PuntLijnVlakMultiLijnOfMultiLijnStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDGifwolkAandachtsgebiedBasisnetExplosieAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieBasisnetLocatieEVActiviteitPRContourAandachtsgebiedTypePlaatsgebondenRisicoSpoorVervoerWaterVervoerWegVervoerGebouwOfLocatieEVContourCategorieAandachtsgebiedEVActiviteitTypeBrandExterneVeiligheidsObjectRepresentatieLijnBKLActiviteit

VII-C. Basisnet - detail

Activiteiten met bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden voor het plaatsgebonden risico

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Basisnet.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Spoor­Vervoer
 • Water­Vervoer
 • Weg­Vervoer

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied

6.1.22 VII-D.1 Windturbine - detail

Diagram 
            
              Activiteiten met te berekenen afstanden voor het plaatsgebonden risico zonder vergunningplicht 
            
            
              
            
            
              Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_TeBerekenenAfstandGeenVergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantalWindturbines.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Windturbine
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieWindturbine_TeBerekenenAfstandGeenVergunningplichtReferentieEVContourWindturbineLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-D.1 Windturbine - detail

Activiteiten met te berekenen afstanden voor het plaatsgebonden risico zonder vergunningplicht

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantal­Windturbines.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Windturbine
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.23 VII-D.2 Buisleiding met gevaarlijke stoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Buisleiding.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              BuisleidingReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
            
            
            
            OPMERKING: De codelijsten OilGasChemicalsProductTypeValue en PipeMaterialTypeValue komen uit INSPIRE en worden ook in IMKL gebruikt.
           PuntLijnVlakMultiLijnOfMultiLijnStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakPipeMaterialTypeValueOilGasChemicalsProductTypeValueStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDBuisleidingGifwolkAandachtsgebiedExplosieAandachtsgebiedReferentieEVContourBrandAandachtsgebiedNauwkeurigheidBovenkantbuisPRContourBuisleidingReferentieBuisleidingStelselAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitGebouwOfLocatieTypePlaatsgebondenRisicoEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBuisleidingCategorieStofBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-D.2 Buisleiding met gevaarlijke stoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Buisleiding.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Buisleiding­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied

OPMERKING: De codelijsten Oil­Gas­Chemicals­Product­Type­Value en Pipe­Material­Type­Value komen uit INSPIRE en worden ook in IMKL gebruikt.

6.1.24 VII-E.1 Windturbine - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_TeBerekenenAfstandVergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantalWindturbines.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang:
            
            
              Windturbine
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieWindturbine_TeBerekenenAfstandVergunningplichtReferentieEVContourWindturbineLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-E.1 Windturbine - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht met daarbij opgenomen het kenmerk aantal­Windturbines.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang:

 • Windturbine
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.25 VII-E.2 Koelinstallatie met ammoniak - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype AmmoniakKoelinstallatie_TeBerekenenAfstand met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheidsKlasseAmmoniak.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Leiding
              Machinekamer
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLeidingMachinekamerAmmoniakKoelinstallatie_TeBerekenenAfstandSamengesteldeReferentieOpstellingsUitvoeringAmmoniakPRContourExplosieAandachtsgebiedTypeOpslagReferentieGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectLocatieActiviteitTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.2 Koelinstallatie met ammoniak - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Ammoniak­Koelinstallatie_Te­Berekenen­Afstand met daarbij opgenomen de kenmerken werktemperatuur en hoeveelheids­Klasse­Ammoniak.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Leiding
 • Machinekamer
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.26 VII-E.3 Opslagtank voor gassen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankGas_TeBerekenenAfstandVegunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagtankGas_TeBerekenenAfstandVergunningplichtSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.3 Opslagtank voor gassen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Gas_Te­Berekenen­Afstand­Vegunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.27 VII-E.4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagtankVloeistof.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagtankVloeistofSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.4 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslagtank­Vloeistof.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.28 VII-E.5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagVerpakt_TeBerekenenAfstandVergunningplichtExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedCategorieAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedTypeBrandAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-E.5 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Verpakt_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtgebied
 • PRContour

6.1.29 VII-E.6 Seveso-inrichting - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype SevesoInrichting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SevesoReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDSamengesteldeReferentieLocatieActiviteitSevesoInrichtingSevesoReferentieGifwolkAandachtsgebiedExplosieAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitTypePlaatsgebondenRisicoExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitAandachtsgebiedTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.6 Seveso-inrichting - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Seveso­Inrichting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Seveso­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.30 VII-E.7 Behandelen, regelen en meten van aardgas - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype BehandelenRegelenMetenAardgas_TeBerekenenAfstandVergunningplicht.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieBehandelenRegelenMetenAardgas_TeBerekenenAfstandVergunningplichtPRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.7 Behandelen, regelen en meten van aardgas - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.31 VII-E.8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype BadGiftig met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDBadGiftigExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedCategorieAandachtsgebiedTypeBrandBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-E.8 Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Bad­Giftig met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.32 VII-E.9 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagSevesoHoeveelheidBuitenSevesoInrichting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDCategorieGiftigeStofOpslagReferentieExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedTypeOpslagReferentieBrandAandachtsgebiedOpslagSevesoHoeveelheidBuitenSevesoInrichtingAandachtsgebiedCategorieAandachtsgebiedLocatieActiviteitTypeBrandSamengesteldeReferentiePRContourReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-E.9 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Seveso­Hoeveelheid­Buiten­Seveso­Inrichting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.33 VII-E.10 LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype TankenLNGVoertuigWerktuig met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Vulpunt
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfLijnVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitTankenLNGVoertuigWerktuigSamengesteldeReferentieVulpuntReferentieEVContourPRContourAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitTypePlaatsgebondenRisicoExterneVeiligheidsObjectBrandAandachtsgebiedBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.10 LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Tanken­LNGVoertuig­Werktuig met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Vulpunt
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.34 VII-E.11.1 Mijnbouwwerk expoiteren - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype MijnbouwwerkExploiteren.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDGifwolkAandachtsgebiedLocatieActiviteitMijnbouwwerkExploiterenSamengesteldeReferentieReferentieEVContourExplosieAandachtsgebiedPRContourAandachtsgebiedLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitTypePlaatsgebondenRisicoExterneVeiligheidsObjectBrandAandachtsgebiedBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.11.1 Mijnbouwwerk expoiteren - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mijnbouwwerk­Exploiteren.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.35 VII-E.11.2 Mijnbouwwerk verplaatsbaar - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype MijnbouwwerkVerplaatsbaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDMijnbouwwerkVerplaatsbaarLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieReferentieEVContourPRContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteit

VII-E.11.2 Mijnbouwwerk verplaatsbaar - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Mijnbouwwerk­Verplaatsbaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.36 VII-E.12 Andere insluitsystemen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype AnderInsluitsysteem.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              AnderInsluitsysteemReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDAnderInsluitsysteemReferentieLocatieActiviteitAnderInsluitsysteemSamengesteldeReferentiePRContourExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.12 Andere insluitsystemen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Ander­Insluitsysteem.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Ander­Insluitsysteem­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.37 VII-E.13 Spoorwegemplacementen - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Emplacement.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              BrandAandachtsgebied
              ExplosieAandachtsgebied
              GifwolkAandachtsgebied
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDEmplacementLocatieActiviteitSamengesteldeReferentiePRContourTypeOpslagReferentieExplosieAandachtsgebiedGifwolkAandachtsgebiedBrandAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoBKLActiviteitTypeBrandCategorieAandachtsgebied

VII-E.13 Spoorwegemplacementen - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Emplacement.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Brand­Aandachtsgebied
 • Explosie­Aandachtsgebied
 • Gifwolk­Aandachtsgebied
 • PRContour

6.1.38 VIII-A Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F4 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVuurwerkF4 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheidVuurwerk en categorieVuurwerk.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Bewaarplaats
              Bewerkingsruimte
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              ExplosieAandachtsgebied
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagVuurwerkF4SamengesteldeReferentieBewerkingsruimteAandachtsgebiedReferentieEVContourBewaarplaatsExplosieAandachtsgebiedVuurwerkLocatieEVActiviteitEVContourCategorieVuurwerkEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

VIII-A Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F4 - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Vuurwerk­F4 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheid­Vuurwerk en categorie­Vuurwerk.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Bewaarplaats
 • Bewerkingsruimte
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Explosie­Aandachtsgebied

6.1.39 VIII-B Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F1, F2, F3, of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagVuurwerkF1F2F3T1T2 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheidVuurwerk en categorieVuurwerk.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Bewaarplaats
              BufferBewaarplaats
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              ExplosieAandachtsgebied
            
            
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDLocatieActiviteitOpslagVuurwerkF1F2F3T1T2SamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourBufferBewaarplaatsBewaarplaatsExplosieAandachtsgebiedVuurwerkLocatieEVActiviteitCategorieVuurwerkEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

VIII-B Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F1, F2, F3, of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2 met daarbij opgenomen de kenmerken hoeveelheid­Vuurwerk en categorie­Vuurwerk.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Bewaarplaats
 • Buffer­Bewaarplaats
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Explosie­Aandachtsgebied

6.1.40 IX-A Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.1 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarADR1.1Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk nettoExplosieveMassa.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDTypeOpslagReferentieOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedTypeExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitOpslagOntplofbaarADR1.1CivielSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

IX-A Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.1 - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­ADR1.1Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk netto­Explosieve­Massa.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.41 IX-B Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.3 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarADR1.3Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk nettoExplosieveMassa.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarADR1.3CivielOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedTypeOpslagReferentieLocatieActiviteitTypeExplosieAandachtsgebiedSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

IX-B Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.3 - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­ADR1.3Civiel met daarbij opgenomen het kenmerk netto­Explosieve­Massa.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.42 IX-C Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.4 - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarADR1.4Civiel.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
            
            
           StofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarADR1.4CivielOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedTypeOpslagReferentieLocatieActiviteitTypeExplosieAandachtsgebiedSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

IX-C Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.4 - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­ADR1.4Civiel.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.43 A5.32 (militaire explosieaandachtsgebieden) a. - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarMilitair_TeBerekenenAfstand.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              MilitairExplosieAandachtsgebied
            
            
           StofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDMilitairExplosieAandachtsgebiedOpslagOntplofbaarMilitair_TeBerekenenAfstandLocatieActiviteitTypeOpslagReferentieSamengesteldeReferentieTypeExplosieAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

A5.32 (militaire explosieaandachtsgebieden) a. - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Militair­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.44 IX-D Vastgestelde civiele explosieaandachtsgebieden - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarComplexen.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              CivielExplosieAandachtsgebied
            
            
            
            
           StofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarComplexenOpslagReferentieCivielExplosieAandachtsgebiedTypeOpslagReferentieLocatieActiviteitTypeExplosieAandachtsgebiedSamengesteldeReferentieAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

IX-D Vastgestelde civiele explosieaandachtsgebieden - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­Complexen.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Civiel­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.45 X (A5.32 b) Opslag Ontplofbaar Militair Vaste Afstand - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype OpslagOntplofbaarMilitair_VasteAfstand.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              Bewerkingsruimte
              OpslagReferentie
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              MilitairExplosieAandachtsgebied
            
            
           StofOfStofcategoriePuntOfVlakVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDOpslagOntplofbaarMilitair_VasteAfstandBewerkingsruimteOpslagReferentieMilitairExplosieAandachtsgebiedLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieTypeOpslagReferentieTypeExplosieAandachtsgebiedAandachtsgebiedReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteitCategorieAandachtsgebied

X (A5.32 b) Opslag Ontplofbaar Militair Vaste Afstand - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Opslag­Ontplofbaar­Militair_Vaste­Afstand.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Bewerkingsruimte
 • Opslag­Referentie
 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • Militair­Explosie­Aandachtsgebied

6.1.46 A11.5.2 (gegevensverzameling basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen, militaire objecten en nucleaire installaties) - detail

Diagram 
            2. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verzamelt de volgende gegevens als het gaat om een inrichting waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet: ......
            
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype KernenergieInrichting.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              SamengesteldeReferentie
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiStofOfStofcategorieVlakOfMultiVlakStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDTypePlaatsgebondenRisicoPRContourLocatieActiviteitSamengesteldeReferentieReferentieEVContourLocatieEVActiviteitEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectBKLActiviteit

A11.5.2 (gegevensverzameling basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen, militaire objecten en nucleaire installaties) - detail

2. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming verzamelt de volgende gegevens als het gaat om een inrichting waarvoor een vergunning is verleend op grond van artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet: ......

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Kernenergie­Inrichting.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Samengestelde­Referentie

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.47 A11.6 (gegevensverzameling gebouwen en locaties) - detail

Diagram 
            Gegevens van gebouwen en locaties van de categorie beperkt kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar.

           VlakOfMultiVlakDocumentatieNEN3610IDCategorieKwetsbaarheidLocatieKwetsbareLocatieKwetsbaarGebouwGebruiksdoeleindenGebouwOfLocatieCategorieKwetsbaarheidGebouwExterneVeiligheidsObject

A11.6 (gegevensverzameling gebouwen en locaties) - detail

Gegevens van gebouwen en locaties van de categorie beperkt kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar.

6.1.48 A11.7 (gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet) - detail

Diagram 
            Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype WegeNietBasisnet met daarbij opgenomen het kenmerk doorzetPerJaar.
            
            Voor de ReferentieEVContour zijn van belang de locatie van:
            
            
              WegAs
            
            
            
            Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:
            
            
              PRContour
            
            
           PuntLijnVlakMultiLijnOfMultiLijnStofOfStofcategorieStofCategorieStofDocumentatieNEN3610IDWegAsWegenWegenNietBasisnetReferentieEVContourLocatieEVActiviteitPRContourEVContourEVActiviteitExterneVeiligheidsObjectTypePlaatsgebondenRisicoRepresentatieLijn

A11.7 (gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet) - detail

Voor de beschrijving van de EVActiviteit is er een objecttype Wege­Niet­Basisnet met daarbij opgenomen het kenmerk doorzet­Per­Jaar.

Voor de Referentie­EVContour zijn van belang de locatie van:

 • Weg­As

Voor de EVContour zijn de volgende typen gedefinieerd:

 • PRContour

6.1.49 Objecttypen

6.1.49.1 Aandachtsgebied
Naam Aandachtsgebied
Definitie

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de begrenzing van een Aandachtsgebied.

Vlak­Of­Multi­Vlak 0 .. 1
afstand

Afstand van een aandachtsgebied conform artikelen en bijlagen in Bkl.

Real 0 .. 1
categorie­Aandachtsgebied

Beschrijft of het aandachtgebied is vastgesteld of berekend.

Categorie­Aandachtsgebied 0 .. 1
maatgevende­Stof

De naam van de stof of de naam van de categorie stoffen die bepalend is voor het aandachtsgebied dat wordt ingevoerd.

Stof­Of­Stofcategorie 1
aard­Risico

Aard van het risico.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Aandachtsgebied is specialisatie van EVContour

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

6.1.49.2 Aftappunt­Opslagtank
Naam Aftappunt­Opslagtank
Definitie

Referentiepunt van het aftappunt van de opslagtank.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het aftappunt van de opslagtank.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Aftappunt­Opslagtank is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Aftappunt­Opslagtank is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.3 Ander­Insluitsysteem­Referentie
Naam Ander­Insluitsysteem­Referentie
Definitie

Specifiek insluitsysteem te gebruiken als referentie voor de BKL activiteit Andere­Insluitsystemen.

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Punt­Of­Vlak 1
omschrijving Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Ander­Insluitsysteem­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Ander­Insluitsysteem­Referentie is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.4 Brand­Aandachtsgebied
Naam Brand­Aandachtsgebied
Definitie

Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten hoogste 10 k­W/m2 is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type­Brand

Aanduiding type brand, zoals plasbrand of fakkelbrand.

Type­Brand 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brand­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.49.5 Bewaarplaats
Naam Bewaarplaats
Definitie

Besloten ruimte waarin vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in een transportverpakking als bedoeld in de ADR worden bewaard.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk.

GM_Point 1
oppervlakte­Deuropening

Oppervlakte van de deuropening in m2.

Integer 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bewaarplaats is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Bewaarplaats is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.6 Bewerkingsruimte
Naam Bewerkingsruimte
Definitie

Bewerkingsruimte van vuurwerk categorie F4.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de bewerkingsruimte van vuurwerk.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bewerkingsruimte is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Bewerkingsruimte is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.7 Wegen­Niet­Basisnet
Naam Wegen­Niet­Basisnet
Definitie

Wegen, anders dan basisnet

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wegen­Niet­Basisnet is specialisatie van EVActiviteit

Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.

6.1.49.8 Buffer­Bewaarplaats
Naam Buffer­Bewaarplaats
Definitie

Buffer bewaarplaats voor vuurwerk.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk .

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buffer­Bewaarplaats is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Buffer­Bewaarplaats is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.9 Buisleiding­Referentie
Naam Buisleiding­Referentie
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van een locatie waar activiteit wordt uitgevoerd.

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
buisleiding­Identificatie

Extra identificatie van de het object zoals gebruikt in de registratie van de bronhouder.

Character­String 0 .. 1
buisleiding­Categorie­Stof

De categorie van de gevaarlijke stof die maatgevend is voor de risico’s voor de omgeving.

Buisleiding­Categorie­Stof 0 .. *
buisleiding­Materiaal

De materiaalsoort van de buisleiding.

Pipe­Material­Type­Value 0 .. 1
buisleiding­Product

Het product dat in de buisleiding vervoerd wordt.

Oil­Gas­Chemicals­Product­Type­Value 0 .. 1
wanddikte

De wanddikte van de buis in millimeters.

Real 0 .. 1
diameter

De uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters.

Real 0 .. 1
bovenkantbuis

De ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld in centimeters.

Real 0 .. 1
nauwkeurigheid­Bovenkantbuis

De mogelijke afwijking van de eigenschap Bovenkantbuis.

Nauwkeurigheid­Bovenkantbuis 0 .. 1
maximale­Werkdruk

De maximale werkdruk in kilopascal.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buisleiding­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

6.1.49.10 Buisleiding­Stelsel
Naam Buisleiding­Stelsel
Definitie

Een stelsel van meerdere Buisleidingen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
eigenaar

De volledige naam van de eigenaar van de buisleiding.

Character­String 1
adres

Een omschrijving van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend.

Character­String 0 .. 1
adres­Exploitant

Het bezoekadres van de vestiging van de exploitant.

Character­String 0 .. 1
naam­Exploitant

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Character­String 0 .. 1
kvk­Nummer­Exploitant

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Character­String 1
vestigingsnummer­Exploitant

Het identificerende gegeven voor de vestiging.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buisleiding­Stelsel is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

6.1.49.11 Civiel­Explosie­Aandachtsgebied
Naam Civiel­Explosie­Aandachtsgebied
Definitie

Civiel Explosie Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type­Civ­Exp­Aandachtsgebied

Type Civiel Explosie Aandachtsgebied.

Type­Explosie­Aandachtsgebied 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Civiel­Explosie­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.49.12 EVActiviteit
Naam EVActiviteit
Definitie

Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
EVActiviteit [ 1 ] locatie­EVActiviteit: locatie­EVActiviteit Locatie­EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

EVActiviteit [ 1 ] heeft: heeft Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens voor de ligging van een EV contour.

Locatie­EVActiviteit [ 1 ] voert­Uit: voert­Uit EVActiviteit [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

Referentie­EVContour [ 1 ] heeft: heeft EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de activiteit met externe veiligheidsrisco's.

EVActiviteit is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

6.1.49.13 EVContour
Naam EVContour
Definitie

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
EVContour [ 1 ] hoort­Bij: hoort­Bij Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens waar de EV contour op is bepaald.

EVContour [ 1 ] beinvloedt: beinvloedt Gebouw­Of­Locatie [ 0 .. * ]

De ruimtelijke relatie die gelegd wordt tussen de plaatsgebonden risicocontour of het aandachtsgebied en gebouwen of locaties die daardoor beïnvloed worden.

Dit is een ruimtelijke relatie die niet administratief wordt vastgelegd.

Referentie­EVContour [ 1 ] resulteert­In: resulteert­In EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de countour van externe veiligheidsrisico's.

EVContour is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

EVContour is specialisatie van Geo­Object
6.1.49.14 Explosie­Aandachtsgebied
Naam Explosie­Aandachtsgebied
Definitie

Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot: a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 k­W/m2 is; of b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 k­Pa is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bleve

Is het aandachtsgebied voor een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE) Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Explosie­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.49.15 Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk
Naam Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk
Definitie

Explosieaandachtsgebied vuurwerk voor opslag van categorie F1, F2, F3, F4 of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2 Ruimte.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Explosie­Aandachtsgebied­Vuurwerk is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.49.16 Externe­Veiligheids­Object
Naam Externe­Veiligheids­Object
Herkomst IMEV
Definitie

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
bronhoudercode

Identificatiecode van de bronhouder, de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Character­String 1
bronhouder

Bronhouder is de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Character­String 0 .. 1
document­Info Documentatie 0 .. 1
begin­Geldigheid

Start van de periode gedurende welke deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Datum 1
eind­Geldigheid

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Datum 0 .. 1
tijdstip­Registratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie door de bronhouder.

Datum­Tijd 1
eind­Registratie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie van de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Datum­Tijd 0 .. 1
6.1.49.17 Gebouw­Of­Locatie
Naam Gebouw­Of­Locatie
Definitie

Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
EVContour [ 1 ] beinvloedt: beinvloedt Gebouw­Of­Locatie [ 0 .. * ]

De ruimtelijke relatie die gelegd wordt tussen de plaatsgebonden risicocontour of het aandachtsgebied en gebouwen of locaties die daardoor beïnvloed worden.

Dit is een ruimtelijke relatie die niet administratief wordt vastgelegd.

Gebouw­Of­Locatie is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Gebouw­Of­Locatie is specialisatie van Geo­Object
6.1.49.18 Gifwolk­Aandachtsgebied
Naam Gifwolk­Aandachtsgebied
Definitie

Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling vastgestelde concentratie van een gevaarlijke stof gedurende een daarbij aangegeven periode.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gifwolk­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.49.19 Installatie
Naam Installatie
Definitie

Installatie

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Installatie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Installatie is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.20 Kwetsbaar­Gebouw
Naam Kwetsbaar­Gebouw
Definitie

Een gebouw met een gebruiksfunctie zoals aangegeven in BKL.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
categorie­Kwetsbaarheid

Categorie van de kwetsbaarheid van het gebouw.

Categorie­Kwetsbaarheid­Gebouw 1
geometrie

De tweedimensionale goemetrische representatie van een kwetsbare gebouw.

GM_Surface 1
adresseerbaar­Object­Identificatie

De unieke aanduiding van een adresseerbaar object.

Character­String 0 .. 1
gebruiksdoeleinden

Het vergunde gebruiksdoel of de vergunde gebruiksdoelen zoals geregistreerd in de BAG.

Gebruiksdoeleinden 0 .. *
oppervlakte

Het oppervlakte van het gebouw zoals geregistreerd in de BAG.

Real 0 .. 1
populatie

De verwachte aanwezige populatie.

Real 0 .. 1
kadastrale­Aanduiding

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.

Character­String 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kwetsbaar­Gebouw [ 1 ] verwijzing­BAG: verwijzing­BAG BAGPand [ 0 .. 1 ]
Kwetsbaar­Gebouw is specialisatie van Gebouw
Kwetsbaar­Gebouw is specialisatie van Gebouw­Of­Locatie

Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

6.1.49.21 Kwetsbare­Locatie
Naam Kwetsbare­Locatie
Definitie

Een locatie (met een gebruiksfunctie) zoals aangegeven in BKL

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
categorie­Kwetsbaarheid

De categorie kwetsbaarheid van de locatie.

Categorie­Kwetsbaarheid­Locatie 1
geometrie

De tweedimensionale goemetrische representatie van een kwetsbare locatie.

Vlak­Of­Multi­Vlak 1
populatie

Het maximaal verwachte aantal aanwezige personen.

Real 0 .. 1
kadastrale­Aanduiding

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven. (zie algemene opmerking of definitie klopt met dat uit Kadaster)

Character­String 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kwetsbare­Locatie is specialisatie van Functioneel­Gebied
Kwetsbare­Locatie is specialisatie van Gebouw­Of­Locatie

Een gebouw of locatie die kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van een EVcontour.

6.1.49.22 Leiding
Naam Leiding
Definitie

Leiding waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de leiding.

Punt­Of­Lijn 1
bovengronds

Is de leiding bovengronds Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
diameter

De binnendiameter van de leiding in mm.

Integer 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Leiding is specialisatie van Leiding
Leiding is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

6.1.49.23 Locatie­Activiteit
Naam Locatie­Activiteit
Definitie

Locatie van een bedrijf waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bedrijfsnaam

De naam van het bedrijf.

Character­String 1
adres

Het adres van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend.

Character­String 1
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de locatie met de activiteit (het bedrijf).

Vlak­Of­Multi­Vlak 1
omschrijving

Omschrijving van de locatie.

Character­String 0 .. 1
eigenaar

De volledige naam van de eigenaar van de locatie

Character­String 0 .. 1
naam­Exploitant

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Character­String 1
adres­Exploitant

Het bezoekadres van de vestiging.

Character­String 1
kvk­Nummer­Exploitant

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Character­String 1
kvk­Nummer­Aanvrager

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de aanvrager.

Character­String 1
vestigingsnummer­Exploitant

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de exploitant.

Character­String 0 .. 1
vestigingsnummer­Aanvrager

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de aanvrager.

Character­String 0 .. 1
adresseerbaar­Object­Identificatie

De unieke aanduiding van een adresseerbaar object.

Character­String 0 .. 1
pand­Identificatie

De unieke aanduiding van een pand.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Locatie­Activiteit is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Locatie­Activiteit is specialisatie van Functioneel­Gebied
6.1.49.24 Locatie­Basisnet
Naam Locatie­Basisnet
Definitie

Geheel van locaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het basisnet

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het basisnet

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
type

Vervoerstype voor deze locatie van het basisnet

Character­String 1
route

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt

Character­String 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Locatie­Basisnet is specialisatie van Functioneel­Gebied
Locatie­Basisnet is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

6.1.49.25 Locatie­EVActiviteit
Naam Locatie­EVActiviteit
Definitie

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Toelichting Een definitie van locatie is gegeven in de toelichting op de omgevingsregeling staatscourant 2019, 56288, hoofdstuk 5.1, aanwijzing en geometrische begrenzing. "Een door geometrische bepaling begrensd deel van het grondgebied van een gemeente, waterschap"
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Locatie­EVActiviteit [ 1 ] voert­Uit: voert­Uit EVActiviteit [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

EVActiviteit [ 1 ] locatie­EVActiviteit: locatie­EVActiviteit Locatie­EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Locatie­EVActiviteit is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Locatie­EVActiviteit is specialisatie van Geo­Object
6.1.49.26 Machinekamer
Naam Machinekamer
Definitie

Machinekamer van een Koelinstallatie met ammoniak.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de machinekamer.

Punt­Of­Vlak 1
aantal­Koelinstallaties

Het aantal koelinstallaties in de machinekamer.

Integer 0 .. 1
opstellings­Uitvoering

Opstellingsuitvoering 1, 2 of 3.

Opstellings­Uitvoering­Ammoniak 0 .. 1
pompbeveiliging

Is de installatie uitgerust met een pompbeveiliging Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Machinekamer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Machinekamer is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.27 Militair­Explosie­Aandachtsgebied
Naam Militair­Explosie­Aandachtsgebied
Definitie

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

Toelichting Militair Explosie Aandachtsgebied zoals bedoeld in Bkl artikel 5.32
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type­Militair­Exp­Aandachtsgebied

Aanduiding catagorieën civiel of militair Aandachtsgebied.

Type­Explosie­Aandachtsgebied 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Militair­Explosie­Aandachtsgebied is specialisatie van Aandachtsgebied

Aandachtsgebied in het kader van externe veiligheid.

6.1.49.28 Opslag­Referentie
Naam Opslag­Referentie
Definitie

Referentie voor EVcontouren van Opslag Locaties.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de opslag locatie.

Punt­Of­Vlak 1
type­Opslag­Referentie

Het soort referentielocatie voor de EV contour.

Type­Opslag­Referentie 1
bovengronds

Is de opslag bovengronds Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
inhoud

Inhoud (volume) van de opslag in m3.

Real 0 .. 1
oppervlakte

Oppervlakte van de opslagplaats in m2.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Opslag­Referentie is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.29 Opstelplaats­Voertuig
Naam Opstelplaats­Voertuig
Definitie

Opstelplaats voor voertuigen met gevaarlijke stoffen

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opstelplaats­Voertuig is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Opstelplaats­Voertuig is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.30 PRContour
Naam PRContour
Definitie

Ruimtelijke representatie van het Plaatsgebonden risico.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De geometrische representatie van het plaatsgebonden risico.

Punt­Lijn­Vlak­Multi 0 .. 1
afstand

Afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie van de locatie, waar de activiteit plaatsvindt.

Real 0 .. 1
type­Plaatsgebonden­Risico

Beschrijft het type van het plaatsgebonden risico: vastgesteld, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8.

Type­Plaatsgebonden­Risico 1
maatgevende­Stof

De naam van de voor het plaatsgebonden risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.

Stof­Of­Stofcategorie 1
aard­Risico

Aard van het risico.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
PRContour is specialisatie van EVContour

Contour van externe veiligheidsrisico’s vanaf het punt, vlak of lijn van de Referentie­EVContour.

6.1.49.31 Referentie­EVContour
Naam Referentie­EVContour
Definitie

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Toelichting Punt, lijn of vlak vanaf waar de externe veiligheidscontour getekend wordt op basis van de relevante afstand.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Referentie­EVContour [ 1 ] resulteert­In: resulteert­In EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de countour van externe veiligheidsrisico's.

Referentie­EVContour [ 1 ] heeft: heeft EVActiviteit [ 1 ]

Verwijzing naar de activiteit met externe veiligheidsrisco's.

EVActiviteit [ 1 ] heeft: heeft Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens voor de ligging van een EV contour.

EVContour [ 1 ] hoort­Bij: hoort­Bij Referentie­EVContour [ 1 .. * ]

Verwijzing naar de referentiegegevens waar de EV contour op is bepaald.

Referentie­EVContour is specialisatie van Externe­Veiligheids­Object

De gemeenschappelijke eigenschappen van object voor externe veiligheid.

Referentie­EVContour is specialisatie van Geo­Object
6.1.49.32 Samengestelde­Referentie
Naam Samengestelde­Referentie
Definitie

Referentie die gebruikt kan worden als een EVContour betrekking heeft op meerdere referenties.

Toelichting Wordt gebruikt als een EVContour gebaseerd is op meerdere Referentie­EVContouren en deze niet individueel zijn opgenomen. Tevens van toepassing als er wel een EVContour is maar niet de exacte referenties waar deze op gebaseerd is. De Samengestelde­Referentie vervangt dan de exacte referentiegegevens.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de referentiepunten.

Punt­Of­Vlak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Samengestelde­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Samengestelde­Referentie is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.33 Seveso­Referentie
Naam Seveso­Referentie
Definitie

referentie voor de ligging van het EV-contour van een Seveso-inrichting

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Punt­Of­Vlak 1
omschrijving

Geometrische representatie voor de referentie van een Seveso-inrichting

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Seveso­Referentie is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Seveso­Referentie is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.34 Spoor­Vervoer
Naam Spoor­Vervoer
Definitie

Spoor traject dat deel is van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Toelichting zie ook tabel II Regeling Basisnet
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de spoorlijn

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
trajectcode

Unieke code van het traject

Character­String 1
omschrijving

Omschrijving van het spoortraject, zoals de naam van de route en het trajectnummer

Character­String 0 .. 1
referentiesoort

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Representatie­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Spoor­Vervoer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Spoor­Vervoer is specialisatie van Spoorbaan
6.1.49.35 Tankzuil
Naam Tankzuil
Definitie

Een tankzuil is een toestel met vulpistool of vulpistolen bestemd voor het tanken van vloeibare brandstoffen en/of gasvormige brandstoffen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de tankzuil.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tankzuil is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Tankzuil is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.36 Vulpunt
Naam Vulpunt
Definitie

Referentiepunt van het vulpunt.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het vulpunt.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vulpunt is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Vulpunt is specialisatie van Inrichtingselement
6.1.49.37 Water­Vervoer
Naam Water­Vervoer
Definitie

Deel van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen over het water worden vervoerd

Toelichting Binnenvaartroutes of zeevaartroute zijn opgedeeld in Corridors (en onderliggende vaarwegvakken) zoals aangegeven in tabel III Regeling basisnet
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van het water(vak)

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
watervakcode

Unieke code van het watervak

Character­String 1
omschrijving

Omschrijving van het water(vak), zoals de naam

Character­String 0 .. 1
referentiesoort

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Representatie­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Water­Vervoer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Water­Vervoer is specialisatie van Water
6.1.49.38 Weg­As
Naam Weg­As
Definitie

Wegvak dat deel is van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
omschrijving Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Weg­As is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Weg­As is specialisatie van Weg
6.1.49.39 Wegen
Naam Wegen
Definitie

Geheel van locaties voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg.

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
route

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Character­String 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wegen is specialisatie van Locatie­EVActiviteit

Locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Wegen is specialisatie van Functioneel­Gebied
6.1.49.40 Weg­Vervoer
Naam Weg­Vervoer
Definitie

Wegvak dat deel is van het basisnet waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd

Toelichting wegvak is een gedeelte van een weg als bedoeld in art.2 lid 2 Rbn, zie verder tabel I Rbn voor aangewezen wegvakken
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Lijn­Of­Multi­Lijn 1
wegvakcode

Unieke code van het wegvak

Character­String 1
omschrijving

Omschrijving van het wegvak, zoals de naam (wegnummer, van - tot)

Character­String 0 .. 1
referentiesoort

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Representatie­Lijn 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Weg­Vervoer is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Weg­Vervoer is specialisatie van Weg
6.1.49.41 Windturbine
Naam Windturbine
Definitie

Referentie voor een windturbine.

Toelichting Het midden van een windturbine
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De tweedimensionale geometrische representatie van de windturbine.

GM_Point 1
ashoogte

De hoogte van de mast van de windturbine.

Real 0 .. 1
rotordiameter

De diameter van de rotor.

Real 0 .. 1
vermogen

Het vermogen van de windturbine.

Real 0 .. 1
merk

Merk van de windturbine.

Character­String 0 .. 1
type

Type van de windturbine.

Character­String 0 .. 1
materiaal­Mast

Materiaal van de mast van de turbine.

Character­String 0 .. 1
lengte­Gondel

Lengte van de gondel.

Real 0 .. 1
breedte­Gondel

Breedte van de gondel.

Real 0 .. 1
hoogte­Gondel

Hoogte van de gondel.

Real 0 .. 1
massa­Gondel

Massa van de gondel.

Real 0 .. 1
pand­Identificatie

De unieke aanduiding van een pand.

Character­String 1
zwaartepunt

Zwaartepunt van het rotorblad t.o.v. het rotorcentrum (de as).

Real 0 .. 1
nominaal­Toerental

Nominaal toerental.

Real 0 .. 1
max­Werpafstand­Nominaal

Maximale werpafstand bij nominaal toerental in meters.

Real 0 .. 1
max­Werpafstand­Overtoeren

Maximale werpafstand bij overtoeren in meters.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine is specialisatie van Referentie­EVContour

Referentie voor de ligging van het EVContour.

Windturbine is specialisatie van Inrichtingselement

6.1.50 Keuzen

6.1.50.1 Lijn­Of­Multi­Lijn
Naam Lijn­Of­Multi­Lijn
Definitie

Keuze tussen een lijn of een multilijn geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
lijn GM_Curve 1
multilijn GM_Multi­Curve 1
6.1.50.2 Punt­Of­Lijn
Naam Punt­Of­Lijn
Definitie

Keuze tussen een punt of een lijn geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
lijn GM_Curve 1
multilijn GM_Multi­Curve 1
6.1.50.3 Punt­Of­Multi­Punt
Naam Punt­Of­Multi­Punt
Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
multipunt GM_Multi­Point 1
6.1.50.4 Punt­Of­Vlak
Naam Punt­Of­Vlak
Definitie

Keuze tussen een punt of een vlak geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
vlak GM_Surface 1
6.1.50.5 Vlak­Of­Multi­Vlak
Naam Vlak­Of­Multi­Vlak
Definitie

Keuze tussen een vlak of een multivlak geometrie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
vlak GM_Surface 1
multivlak GM_Multi­Surface 1
6.1.50.6 Punt­Lijn­Vlak­Multi
Naam Punt­Lijn­Vlak­Multi
Definitie

Keuze tussen een punt, lijn of vlak geometrie en de multi-variant daarvan.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
punt GM_Point 1
lijn GM_Curve 1
vlak GM_Surface 1
multipunt GM_Multi­Point 1
multillijn GM_Multi­Curve 1
multivlak GM_Multi­Surface 1
6.1.50.7 Stof­Of­Stofcategorie
Naam Stof­Of­Stofcategorie
Definitie

Keuze tussen het kenmerk stof of stofcategorie.

Overzicht keuze elementen
Keuze element Definitie Formaat Card
stof Stof 1
stof­Categorie Stof­Categorie 1

6.1.51 Gestructureerde datatypen

6.1.51.1 Gestructureerd datatype Documentatie
6.1.51.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
naam

De naam van het document

Character­String 1
link

Link naar het externe document

Character­String 1
6.1.51.2 Gestructureerd datatype Stof
6.1.51.2.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
naam

Gangbare naam van de stof

Character­String 1
chemische­Naam

Chemische naam van de stof

Character­String 0 .. 1
CASnummer

CAS nummer van de stof

Character­String 0 .. 1
UNnummer

UN nummer van de stof

Character­String 0 .. 1
6.1.51.3 Gestructureerd datatype Stof­Categorie
6.1.51.3.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
categorie­Naam

Gangbare naam van de categorie van de stof

Character­String 1
chemische­Naam

Chemische naam van de categorie van de stof

Character­String 0 .. 1
6.1.51.4 Gestructureerd datatype NEN3610ID
6.1.51.4.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
namespace

unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Character­String 1
lokaal­ID

unieke identificatiecode binnen een registratie

Character­String 1
versie

versie-aanduiding van een object

Character­String 0 .. 1

6.1.52 Attribuut- en relatiesoort details

6.1.52.1 Objecttype details
6.1.52.1.1 Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Aandachtsgebied geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de begrenzing van een Aandachtsgebied.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Vlak­Of­Multi­Vlak
Attribuutsoort details Aandachtsgebied afstand
Naam afstand
Definitie

Afstand van een aandachtsgebied conform artikelen en bijlagen in Bkl.

Toelichting Het vlak van het aandachtsgebied OF de afstand van het aandachtsgebied ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Aandachtsgebied categorie­Aandachtsgebied
Naam categorie­Aandachtsgebied
Definitie

Beschrijft of het aandachtgebied is vastgesteld of berekend.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Categorie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Aandachtsgebied maatgevende­Stof
Naam maatgevende­Stof
Definitie

De naam van de stof of de naam van de categorie stoffen die bepalend is voor het aandachtsgebied dat wordt ingevoerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Stof­Of­Stofcategorie
Attribuutsoort details Aandachtsgebied aard­Risico
Naam aard­Risico
Definitie

Aard van het risico.

Toelichting Is de aard van het risico brand (warmtestraling), explosie (overdruk) of gifwolk (concentratie giftige stoffen in de lucht).
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.2 Aftappunt­Opslagtank
Attribuutsoort details Aftappunt­Opslagtank geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het aftappunt van de opslagtank.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
6.1.52.1.3 Ander­Insluitsysteem­Referentie
Attribuutsoort details Ander­Insluitsysteem­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Vlak
Attribuutsoort details Ander­Insluitsysteem­Referentie omschrijving
Naam omschrijving
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.4 Brand­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Brand­Aandachtsgebied type­Brand
Naam type­Brand
Definitie

Aanduiding type brand, zoals plasbrand of fakkelbrand.

Toelichting Betreft het een fakkelbrand, plasbrand of overige brand.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Type­Brand
6.1.52.1.5 Bewaarplaats
Attribuutsoort details Bewaarplaats geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Attribuutsoort details Bewaarplaats oppervlakte­Deuropening
Naam oppervlakte­Deuropening
Definitie

Oppervlakte van de deuropening in m2.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Integer
6.1.52.1.6 Bewerkingsruimte
Attribuutsoort details Bewerkingsruimte geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de bewerkingsruimte van vuurwerk.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
6.1.52.1.7 Buffer­Bewaarplaats
Attribuutsoort details Buffer­Bewaarplaats geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het middelpunt van de deuropening van de bufferbewaarplaats voor vuurwerk .

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
6.1.52.1.8 Buisleiding­Referentie
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van een locatie waar activiteit wordt uitgevoerd.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Identificatie
Naam buisleiding­Identificatie
Definitie

Extra identificatie van de het object zoals gebruikt in de registratie van de bronhouder.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Categorie­Stof
Naam buisleiding­Categorie­Stof
Definitie

De categorie van de gevaarlijke stof die maatgevend is voor de risico’s voor de omgeving.

Toelichting

Dit zijn specifieke stoffen of een categorie van stoffen:

aardgas

ontvlambare­Gassen­Niet­Aardgas

ontvlambare­Vloeistoffen

gevaarlijke­Stoffen­Acute­Toxiciteit

kooldioxide

zuurstof

stikstof

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Type Buisleiding­Categorie­Stof
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Materiaal
Naam buisleiding­Materiaal
Definitie

De materiaalsoort van de buisleiding.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Pipe­Material­Type­Value
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie buisleiding­Product
Naam buisleiding­Product
Definitie

Het product dat in de buisleiding vervoerd wordt.

Toelichting De naam van het product dat vervoerd wordt. Zoals bijvoorbeeld kerosine, aardgas, argon, lucht of andere stoffen.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Oil­Gas­Chemicals­Product­Type­Value
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie wanddikte
Naam wanddikte
Definitie

De wanddikte van de buis in millimeters.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie diameter
Naam diameter
Definitie

De uitwendige diameter van de buisleiding in millimeters.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie bovenkantbuis
Naam bovenkantbuis
Definitie

De ligging van de bovenkant van de buisleiding ten opzichte van het maaiveld in centimeters.

Toelichting De diepte waarop de buis onder de grond ligt, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de bovenkand van de buisleiding.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie nauwkeurigheid­Bovenkantbuis
Naam nauwkeurigheid­Bovenkantbuis
Definitie

De mogelijke afwijking van de eigenschap Bovenkantbuis.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Nauwkeurigheid­Bovenkantbuis
Attribuutsoort details Buisleiding­Referentie maximale­Werkdruk
Naam maximale­Werkdruk
Definitie

De maximale werkdruk in kilopascal.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
6.1.52.1.9 Buisleiding­Stelsel
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel eigenaar
Naam eigenaar
Definitie

De volledige naam van de eigenaar van de buisleiding.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel adres
Naam adres
Definitie

Een omschrijving van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel adres­Exploitant
Naam adres­Exploitant
Definitie

Het bezoekadres van de vestiging van de exploitant.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel naam­Exploitant
Naam naam­Exploitant
Definitie

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel kvk­Nummer­Exploitant
Naam kvk­Nummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Mogelijk geen waarde Ja
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Buisleiding­Stelsel vestigingsnummer­Exploitant
Naam vestigingsnummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven voor de vestiging.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.10 Civiel­Explosie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Civiel­Explosie­Aandachtsgebied type­Civ­Exp­Aandachtsgebied
Naam type­Civ­Exp­Aandachtsgebied
Definitie

Type Civiel Explosie Aandachtsgebied.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Type­Explosie­Aandachtsgebied
6.1.52.1.11 EVActiviteit
Relatiesoort details EVActiviteit locatie­EVActiviteit
Naam locatie­EVActiviteit
Definitie

Verwijzing naar de locatie waar de activiteit met externe veiligheidsrisico’s wordt verricht.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Locatie­EVActiviteit
Relatiesoort details EVActiviteit heeft
Naam heeft
Definitie

Verwijzing naar de referentiegegevens voor de ligging van een EV contour.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Referentie­EVContour
6.1.52.1.12 EVContour
Relatiesoort details EVContour hoort­Bij
Naam hoort­Bij
Definitie

Verwijzing naar de referentiegegevens waar de EV contour op is bepaald.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Referentie­EVContour
Relatiesoort details EVContour beinvloedt
Naam beinvloedt
Definitie

De ruimtelijke relatie die gelegd wordt tussen de plaatsgebonden risicocontour of het aandachtsgebied en gebouwen of locaties die daardoor beïnvloed worden.

Dit is een ruimtelijke relatie die niet administratief wordt vastgelegd.

Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Gebouw­Of­Locatie
6.1.52.1.13 Explosie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Explosie­Aandachtsgebied bleve
Naam bleve
Definitie

Is het aandachtsgebied voor een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE) Ja/Nee.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Boolean
6.1.52.1.14 Externe­Veiligheids­Object
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object identificatie
Naam identificatie
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type NEN3610ID
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object bronhoudercode
Naam bronhoudercode
Definitie

Identificatiecode van de bronhouder, de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object bronhouder
Naam bronhouder
Definitie

Bronhouder is de voor het object verantwoordelijke instantie op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object document­Info
Naam document­Info
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Documentatie
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object begin­Geldigheid
Naam begin­Geldigheid
Definitie

Start van de periode gedurende welke deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid.

Toelichting De geregistreerde start van de periode dat het object opgericht is in de fysieke leefomgeving.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Date
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object eind­Geldigheid
Naam eind­Geldigheid
Definitie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Toelichting Het geregistreerde einde van de periode dat het object toegestaan is in de fysieke leefomgeving. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de registratie nog geldig.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Date
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Definitie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de registratie door de bronhouder.

Toelichting Deze waarde wordt door het REV ingevuld. Het is het moment waarop de gegevens in het REV zijn opgenomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Date­Time
Attribuutsoort details Externe­Veiligheids­Object eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Definitie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de registratie van de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

Toelichting Deze waarde wordt door het REV ingevuld. Het is het moment waarop de gegevens in het REV niet meer geldig zijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Date­Time
6.1.52.1.15 Installatie
Attribuutsoort details Installatie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Vlak
6.1.52.1.16 Kwetsbaar­Gebouw
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw categorie­Kwetsbaarheid
Naam categorie­Kwetsbaarheid
Definitie

Categorie van de kwetsbaarheid van het gebouw.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Categorie­Kwetsbaarheid­Gebouw
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale goemetrische representatie van een kwetsbare gebouw.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van een Kwetsbaar­Gebouw.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Surface
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw adresseerbaar­Object­Identificatie
Naam adresseerbaar­Object­Identificatie
Definitie

De unieke aanduiding van een adresseerbaar object.

Toelichting

Elk adres waarvan gegegevens zijn opgenomen in de BAG wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode. Dit is een zestiencijferige code. Dit is de identificatie het BAG-object gerelateerd aan het adresseerbaar object, dus de identificatie van het verblijfsobject, ligtplaats of standplaats. Dit attribuut is een verwijzing naar een bestaande identificatie uit de BAG.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw gebruiksdoeleinden
Naam gebruiksdoeleinden
Definitie

Het vergunde gebruiksdoel of de vergunde gebruiksdoelen zoals geregistreerd in de BAG.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Type Gebruiksdoeleinden
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw oppervlakte
Naam oppervlakte
Definitie

Het oppervlakte van het gebouw zoals geregistreerd in de BAG.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw populatie
Naam populatie
Definitie

De verwachte aanwezige populatie.

Toelichting De verwachte populatie is bepaald op basis van de ruimte die een omgevingsplan biedt of op basis van de gebruiksfunctie zoals geregistreerd in de bag (of een correctie die daarop kan worden doorgevoerd door het bevoegd gezag).
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Kwetsbaar­Gebouw kadastrale­Aanduiding
Naam kadastrale­Aanduiding
Definitie

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.

Toelichting De kadastrale aanduiding bestaat uit de kadastrale gemeentecode, de kadastrale sectie en het perceelnummer, en wordt geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Type Character­String
Relatiesoort details Kwetsbaar­Gebouw verwijzing­BAG
Naam verwijzing­BAG
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype BAGPand
6.1.52.1.17 Kwetsbare­Locatie
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie categorie­Kwetsbaarheid
Naam categorie­Kwetsbaarheid
Definitie

De categorie kwetsbaarheid van de locatie.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Categorie­Kwetsbaarheid­Locatie
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale goemetrische representatie van een kwetsbare locatie.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van de Kwetsbare­Locatie. Tot de begrenzing van de locatie voor het verblijf van p
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Vlak­Of­Multi­Vlak
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie populatie
Naam populatie
Definitie

Het maximaal verwachte aantal aanwezige personen.

Toelichting De verwachte populatie is bepaald op basis van de ruimte die een omgevingsplan biedt of op basis van de gebruiksfunctie zoals geregistreerd in het bag (of een correctie die daarop kan worden doorgevoerd door het bevoegd gezag).
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Real
Attribuutsoort details Kwetsbare­Locatie kadastrale­Aanduiding
Naam kadastrale­Aanduiding
Definitie

Een uniek kenmerk dat het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven. (zie algemene opmerking of definitie klopt met dat uit Kadaster)

Toelichting De kadastrale aanduiding bestaat uit de kadastrale gemeentecode, de kadastrale sectie en het perceelnummer, en wordt geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Character­String
6.1.52.1.18 Leiding
Attribuutsoort details Leiding geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de leiding.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Lijn
Attribuutsoort details Leiding bovengronds
Naam bovengronds
Definitie

Is de leiding bovengronds Ja/Nee.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Boolean
Attribuutsoort details Leiding diameter
Naam diameter
Definitie

De binnendiameter van de leiding in mm.

Toelichting Vloeistofleiding is een met de buitenlucht in verbinding staande ammoniakvoerende leiding naar de verdamper of verdampers conform Bkl bijlage VII onder B onder 1 of onder E onder 2.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Integer
6.1.52.1.19 Locatie­Activiteit
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit bedrijfsnaam
Naam bedrijfsnaam
Definitie

De naam van het bedrijf.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit adres
Naam adres
Definitie

Het adres van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend.

Toelichting Indien een locatie geen adres heeft, kan dit ook een omschrijving zijn van de locatie.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de locatie met de activiteit (het bedrijf).

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Vlak­Of­Multi­Vlak
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Omschrijving van de locatie.

Toelichting In de omschrijving kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke activiteiten er worden verricht bijv. tankstation, productielocatie of koelinstallatie
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit eigenaar
Naam eigenaar
Definitie

De volledige naam van de eigenaar van de locatie

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit naam­Exploitant
Naam naam­Exploitant
Definitie

De handelsnaam van de vestiging waaronder wordt gehandeld.

Mogelijk geen waarde Ja
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit adres­Exploitant
Naam adres­Exploitant
Definitie

Het bezoekadres van de vestiging.

Mogelijk geen waarde Ja
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit kvk­Nummer­Exploitant
Naam kvk­Nummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de exploitant.

Mogelijk geen waarde Ja
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit kvk­Nummer­Aanvrager
Naam kvk­Nummer­Aanvrager
Definitie

Het identificerende gegeven, het KVK-nummer, van de aanvrager.

Mogelijk geen waarde Ja
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit vestigingsnummer­Exploitant
Naam vestigingsnummer­Exploitant
Definitie

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de exploitant.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit vestigingsnummer­Aanvrager
Naam vestigingsnummer­Aanvrager
Definitie

Het identificerende gegeven voor de vestiging van de aanvrager.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit adresseerbaar­Object­Identificatie
Naam adresseerbaar­Object­Identificatie
Definitie

De unieke aanduiding van een adresseerbaar object.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Activiteit pand­Identificatie
Naam pand­Identificatie
Definitie

De unieke aanduiding van een pand.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.20 Locatie­Basisnet
Attribuutsoort details Locatie­Basisnet geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het basisnet

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Locatie­Basisnet type
Naam type
Definitie

Vervoerstype voor deze locatie van het basisnet

Toelichting Is deze locatie van het basisnet bestemd voor spoor, water of wegvervoer.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Locatie­Basisnet route
Naam route
Definitie

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
6.1.52.1.21 Locatie­EVActiviteit
Relatiesoort details Locatie­EVActiviteit voert­Uit
Naam voert­Uit
Definitie

Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype EVActiviteit
6.1.52.1.22 Machinekamer
Attribuutsoort details Machinekamer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de machinekamer.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Vlak
Attribuutsoort details Machinekamer aantal­Koelinstallaties
Naam aantal­Koelinstallaties
Definitie

Het aantal koelinstallaties in de machinekamer.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Integer
Attribuutsoort details Machinekamer opstellings­Uitvoering
Naam opstellings­Uitvoering
Definitie

Opstellingsuitvoering 1, 2 of 3.

Toelichting De opstellingsuitvoering type 1, 2 of 3 conform Bkl bijlage VII onder B onder 1 tabel B.1.1.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Opstellings­Uitvoering­Ammoniak
Attribuutsoort details Machinekamer pompbeveiliging
Naam pompbeveiliging
Definitie

Is de installatie uitgerust met een pompbeveiliging Ja/Nee.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Boolean
6.1.52.1.23 Militair­Explosie­Aandachtsgebied
Attribuutsoort details Militair­Explosie­Aandachtsgebied type­Militair­Exp­Aandachtsgebied
Naam type­Militair­Exp­Aandachtsgebied
Definitie

Aanduiding catagorieën civiel of militair Aandachtsgebied.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Type­Explosie­Aandachtsgebied
6.1.52.1.24 Opslag­Referentie
Attribuutsoort details Opslag­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de opslag locatie.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Vlak
Attribuutsoort details Opslag­Referentie type­Opslag­Referentie
Naam type­Opslag­Referentie
Definitie

Het soort referentielocatie voor de EV contour.

Toelichting Is de referentie van het type opslag een van de gegeven opties zoals een insluitsysteem, opslagtank, bufferopslag, gaszak, tussenopslag, bunkerstation of overig.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Type­Opslag­Referentie
Attribuutsoort details Opslag­Referentie bovengronds
Naam bovengronds
Definitie

Is de opslag bovengronds Ja/Nee.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Boolean
Attribuutsoort details Opslag­Referentie inhoud
Naam inhoud
Definitie

Inhoud (volume) van de opslag in m3.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Opslag­Referentie oppervlakte
Naam oppervlakte
Definitie

Oppervlakte van de opslagplaats in m2.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
6.1.52.1.25 Opstelplaats­Voertuig
Attribuutsoort details Opstelplaats­Voertuig geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie een aflevertoestel

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Punt­Of­Vlak
6.1.52.1.26 PRContour
Attribuutsoort details PRContour geometrie
Naam geometrie
Definitie

De geometrische representatie van het plaatsgebonden risico.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn. Indien de afstand nul is wordt dezelfde geometrie als die van de Referentie­EVContour gevolgd.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Punt­Lijn­Vlak­Multi
Attribuutsoort details PRContour afstand
Naam afstand
Definitie

Afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie van de locatie, waar de activiteit plaatsvindt.

Toelichting Het vlak van het plaatsgebonden risico OF de afstand van het plaatsgebonden risico ten opzichte van de referentiegeometrie moet bekend zijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details PRContour type­Plaatsgebonden­Risico
Naam type­Plaatsgebonden­Risico
Definitie

Beschrijft het type van het plaatsgebonden risico: vastgesteld, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8.

Toelichting

PR10-5

PR10-6

PR10-7

PR10-8

vastgesteld

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Type­Plaatsgebonden­Risico
Attribuutsoort details PRContour maatgevende­Stof
Naam maatgevende­Stof
Definitie

De naam van de voor het plaatsgebonden risico maatgevende stof of de naam van de voor het risico maatgevende categorie van stoffen.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Stof­Of­Stofcategorie
Attribuutsoort details PRContour aard­Risico
Naam aard­Risico
Definitie

Aard van het risico.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.27 Referentie­EVContour
Relatiesoort details Referentie­EVContour resulteert­In
Naam resulteert­In
Definitie

Verwijzing naar de countour van externe veiligheidsrisico's.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype EVContour
Relatiesoort details Referentie­EVContour heeft
Naam heeft
Definitie

Verwijzing naar de activiteit met externe veiligheidsrisco's.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype EVActiviteit
6.1.52.1.28 Samengestelde­Referentie
Attribuutsoort details Samengestelde­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de referentiepunten.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Vlak
6.1.52.1.29 Seveso­Referentie
Attribuutsoort details Seveso­Referentie geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van (het zwaartepunt van) het referentiepunt van de seveso inrichting

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Punt­Of­Vlak
Attribuutsoort details Seveso­Referentie omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Geometrische representatie voor de referentie van een Seveso-inrichting

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.30 Spoor­Vervoer
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de spoorlijn

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer trajectcode
Naam trajectcode
Definitie

Unieke code van het traject

Toelichting Zie tabel II Regeling Basisnet, kolom 3
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Omschrijving van het spoortraject, zoals de naam van de route en het trajectnummer

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Spoor­Vervoer referentiesoort
Naam referentiesoort
Definitie

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Representatie­Lijn
6.1.52.1.31 Tankzuil
Attribuutsoort details Tankzuil geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de tankzuil.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
6.1.52.1.32 Vulpunt
Attribuutsoort details Vulpunt geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het vulpunt.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
6.1.52.1.33 Water­Vervoer
Attribuutsoort details Water­Vervoer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van het water(vak)

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Water­Vervoer watervakcode
Naam watervakcode
Definitie

Unieke code van het watervak

Toelichting zie tabel III Regeling Basisnet, kolom 1 van zeevaartroutes en binnenvaartroutes
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Water­Vervoer omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Omschrijving van het water(vak), zoals de naam

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Water­Vervoer referentiesoort
Naam referentiesoort
Definitie

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Representatie­Lijn
6.1.52.1.34 Weg­As
Attribuutsoort details Weg­As geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Weg­As omschrijving
Naam omschrijving
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.1.35 Wegen
Attribuutsoort details Wegen geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Wegen route
Naam route
Definitie

Traject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
6.1.52.1.36 Weg­Vervoer
Attribuutsoort details Weg­Vervoer geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de weg

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Lijn­Of­Multi­Lijn
Attribuutsoort details Weg­Vervoer wegvakcode
Naam wegvakcode
Definitie

Unieke code van het wegvak

Toelichting zie tabel I Regeling Basisnet, kolom 1
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Weg­Vervoer omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Omschrijving van het wegvak, zoals de naam (wegnummer, van - tot)

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Weg­Vervoer referentiesoort
Naam referentiesoort
Definitie

Aanduiding type representatielijn, zoals referentielijn­Weg, buitenste­Spoor of oeverlijn.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Representatie­Lijn
6.1.52.1.37 Windturbine
Attribuutsoort details Windturbine geometrie
Naam geometrie
Definitie

De tweedimensionale geometrische representatie van de windturbine.

Toelichting Coordinaten volgens coordinatensysteem EPSG:28992, het Rijksdriehoeksstelsel. Deze gegevens moeten worden opgegeven bij de melding (Bal, artikel 4.427, lid 2).
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Attribuutsoort details Windturbine ashoogte
Naam ashoogte
Definitie

De hoogte van de mast van de windturbine.

Toelichting De hoogte van de as wordt gemeten in meters, vanaf de grondflens van de mast tot aan het rotorcentrum.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine rotordiameter
Naam rotordiameter
Definitie

De diameter van de rotor.

Toelichting De diameter van de rotor wordt gemeten in centimeters.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine vermogen
Naam vermogen
Definitie

Het vermogen van de windturbine.

Toelichting Het nominale vermogen in k­W zoals opgegeven door de fabrikant.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine merk
Naam merk
Definitie

Merk van de windturbine.

Toelichting Bijvoorbeeld Senvion, Enercon of Vestas.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Windturbine type
Naam type
Definitie

Type van de windturbine.

Toelichting Bijvoorbeeld V90, E82
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Windturbine materiaal­Mast
Naam materiaal­Mast
Definitie

Materiaal van de mast van de turbine.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Windturbine lengte­Gondel
Naam lengte­Gondel
Definitie

Lengte van de gondel.

Toelichting

De lengte en de breedte van de gondel worden gemeten in het horizontale vlak. Van de lengte en de breedte van de gondel is de lengte de vaak grootste afstand in het horizontale vlak, tenzij de gondel een ronde vorm heeft.

In operationele toestand is de l

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine breedte­Gondel
Naam breedte­Gondel
Definitie

Breedte van de gondel.

Toelichting

De lengte en de breedte van de gondel worden gemeten in het horizontale vlak. Van de lengte en de breedte van de gondel is de breedte vaak de kleinste afstand, tenzij de gondel een ronde vorm heeft.

In operationele toestand wordt de breedte van de gondel

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine hoogte­Gondel
Naam hoogte­Gondel
Definitie

Hoogte van de gondel.

Toelichting De hoogte van de gondel wordt gemeten in het vertikale vlak.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine massa­Gondel
Naam massa­Gondel
Definitie

Massa van de gondel.

Toelichting De gondel bestaat uit de aandrijfas, tandwielkast, generator, transformator en/of eventuele andere in de gondel geplaatste onderdelen. De rotor en mast zijn hier geen onderdeel van.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine pand­Identificatie
Naam pand­Identificatie
Definitie

De unieke aanduiding van een pand.

Mogelijk geen waarde Ja
Kardinaliteit 1
Type Character­String
Attribuutsoort details Windturbine zwaartepunt
Naam zwaartepunt
Definitie

Zwaartepunt van het rotorblad t.o.v. het rotorcentrum (de as).

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine nominaal­Toerental
Naam nominaal­Toerental
Definitie

Nominaal toerental.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine max­Werpafstand­Nominaal
Naam max­Werpafstand­Nominaal
Definitie

Maximale werpafstand bij nominaal toerental in meters.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
Attribuutsoort details Windturbine max­Werpafstand­Overtoeren
Naam max­Werpafstand­Overtoeren
Definitie

Maximale werpafstand bij overtoeren in meters.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Real
6.1.52.2 Keuze
6.1.52.2.1 Keuze Lijn­Of­Multi­Lijn
Keuze element Lijn­Of­Multi­Lijn lijn
Naam lijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Curve
Keuze element Lijn­Of­Multi­Lijn multilijn
Naam multilijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Curve
6.1.52.2.2 Keuze Punt­Of­Lijn
Keuze element Punt­Of­Lijn punt
Naam punt
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Keuze element Punt­Of­Lijn lijn
Naam lijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Curve
Keuze element Punt­Of­Lijn multilijn
Naam multilijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Curve
6.1.52.2.3 Keuze Punt­Of­Multi­Punt
Keuze element Punt­Of­Multi­Punt punt
Naam punt
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Keuze element Punt­Of­Multi­Punt multipunt
Naam multipunt
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Point
6.1.52.2.4 Keuze Punt­Of­Vlak
Keuze element Punt­Of­Vlak punt
Naam punt
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Keuze element Punt­Of­Vlak vlak
Naam vlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Surface
6.1.52.2.5 Keuze Vlak­Of­Multi­Vlak
Keuze element Vlak­Of­Multi­Vlak vlak
Naam vlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Surface
Keuze element Vlak­Of­Multi­Vlak multivlak
Naam multivlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Surface
6.1.52.2.6 Keuze Punt­Lijn­Vlak­Multi
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi punt
Naam punt
Kardinaliteit 1
Type GM_Point
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi lijn
Naam lijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Curve
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi vlak
Naam vlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Surface
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi multipunt
Naam multipunt
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Point
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi multillijn
Naam multillijn
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Curve
Keuze element Punt­Lijn­Vlak­Multi multivlak
Naam multivlak
Kardinaliteit 1
Type GM_Multi­Surface
6.1.52.2.7 Keuze Stof­Of­Stofcategorie
Attribuutsoort details Stof­Of­Stofcategorie stof
Naam stof
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Stof
Attribuutsoort details Stof­Of­Stofcategorie stof­Categorie
Naam stof­Categorie
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Stof­Categorie
6.1.52.3 Gestructureerde datatypen
6.1.52.3.1 Gestructureerd datatype Documentatie
Data element Documentatie naam
Naam naam
Definitie

De naam van het document

Kardinaliteit 1
Type Character­String
6.1.52.3.2 Gestructureerd datatype Stof
Data element Stof naam
Naam naam
Definitie

Gangbare naam van de stof

Kardinaliteit 1
Type Character­String
Data element Stof chemische­Naam
Naam chemische­Naam
Definitie

Chemische naam van de stof

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Data element Stof CASnummer
Naam CASnummer
Definitie

CAS nummer van de stof

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
Data element Stof UNnummer
Naam UNnummer
Definitie

UN nummer van de stof

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.3.3 Gestructureerd datatype Stof­Categorie
Data element Stof­Categorie categorie­Naam
Naam categorie­Naam
Definitie

Gangbare naam van de categorie van de stof

Kardinaliteit 1
Type Character­String
Data element Stof­Categorie chemische­Naam
Naam chemische­Naam
Definitie

Chemische naam van de categorie van de stof

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String
6.1.52.3.4 Gestructureerd datatype NEN3610ID
Data element NEN3610ID namespace
Naam namespace
Definitie

unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Kardinaliteit 1
Type Character­String
Data element NEN3610ID lokaal­ID
Naam lokaal­ID
Definitie

unieke identificatiecode binnen een registratie

Kardinaliteit 1
Type Character­String
Data element NEN3610ID versie
Naam versie
Definitie

versie-aanduiding van een object

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Character­String

6.2 Domein BKLActiviteiten

6.2.1 Objecttypen

6.2.1.1 Opslag­Meststof
Naam Opslag­Meststof
Definitie

Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen.

Toelichting Het opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen, conform Bkl bijlage VII onder B onder 4.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Meststof is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.2 Emplacement
Naam Emplacement
Definitie

Spoorwegemplacement voor onder meer het uitvoeren van handelingen voor het samenstellen of splitsen van goederentreinen

Toelichting

Het exploiteren van een spoorwegemplacement, bedoeld in artikel 3.295b van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om een spoorwegemplacement als bedoeld in tabel E.13 van het Bkl

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Emplacement is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.3 Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2
Naam Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2
Definitie

Opslaan van van vuurwerk van categorie F1, F2, F3, of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 of T2.

Toelichting Het opslaan van vuurwerk, conform Bkl bijlage VII onder B.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hoeveelheid­Vuurwerk

Hoeveelheid vuurwerk (als Netto Explosieve Massa in kg).

Integer 0 .. 1
categorie­Vuurwerk

Categorie van het opgeslagen vuurwerk.

Categorie­Vuurwerk 0 .. *
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2 is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.4 Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand
Naam Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand
Definitie

Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten met een te berekenen afstand.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­Militair_Te­Berekenen­Afstand is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.5 Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Naam Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Definitie

Windturbine, zoals bedoeld in bijlage VII D 1 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aantal­Windturbines

Het aantal windturbines dat tot de locatie behoort

Integer 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.6 Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Naam Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Opslaan van meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen in verpakking.

Toelichting Het vergunningplichtig opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen waarvoor een vaste afstand geld, conform BKL bijlage VII onder B onder 3.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
soort­Blusinstallatie

Het soort blussysteem werkzaam in de opslagvoorziening.

Soort­Blusinstallatie 0 .. 1
opslag­ADRklasse3

Is er opslag van stoffen met ADR klasse 3, zo ja, in wat voor verpakkingen worden deze opgeslagen: in kunststof of niet in kunststof verpakking.

Opslag­ADRklasse3 0 .. 1
categorie­Stikstofgehalte

Stikstofgehalte van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening als percentage van de totale massa.

Categorie­Stikstofgehalte 0 .. 1
opslag­Gasflessen

Worden er gasflessen in de opslagvoorziening opgeslagen.

Boolean 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.7 Opslagtank­Gas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Naam Opslagtank­Gas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Opslagtank voor gassen.

Toelichting Het vergunningplichtig opslaan in een opslagtank van gassen met een te berekenen afstand, conform Bkl bijlage VII onder E onder 3.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslagtank­Gas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.8 Opslag­Brandstof­Bunkerstation
Naam Opslag­Brandstof­Bunkerstation
Definitie

Opslaan van brandstoffen in bunkerstations.

Toelichting Het opslaan van vloeibare brandstoffen in een bunkerstation, conform Bkl bijlage VII onder A onder 3.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Brandstof­Bunkerstation is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.9 Opslag­Ontplofbaar­ADR1.4Civiel
Naam Opslag­Ontplofbaar­ADR1.4Civiel
Definitie

Opslaan van stoffen van ADR-klasse 1.4.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­ADR1.4Civiel is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.10 Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Naam Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Vergunningplichtig behandelen, regelen en meten van aardgas.

Toelichting Het behandelen van aardgas, het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas, conform Bkl bijlage VII onder E onder 7.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.11 Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Bovengronds
Naam Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Bovengronds
Definitie

Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks.

Toelichting Het bovengronds opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, conform Bkl bijlage VII onder A onder 9.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Bovengronds is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.12 Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Naam Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Definitie

Behandelen, regelen en meten van aardgas.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
ontwerp­Capaciteit

Ontwerpcapaciteit van de installatie in Nm3/u.

Integer 0 .. 1
werkdruk

Werkdruk aan inlaatzijde van de installatie in k­Pa.

Integer 0 .. 1
opstellings­Uitvoering

Indicatie van de uitvoering van de installatie.

Opstellings­Uitvoering­Aardgas 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.13 Tanken­Kleinschalig­Vaartuig
Naam Tanken­Kleinschalig­Vaartuig
Definitie

Kleinschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tanken­Kleinschalig­Vaartuig is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.14 Tanken­LNGVoertuig­Werktuig
Naam Tanken­LNGVoertuig­Werktuig
Definitie

LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation.

Toelichting Het tanken van voertuigen met LNG, conform Bkl bijlage VII onder E onder 10.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
reactietijd­Noodstop

Reactietijd noodstopvoorziening = 5 sec Ja/Nee.

Integer 0 .. 1
bovenvulling

Bovenvulling Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
verlading­Pomp

Verlading pomp Ja/Nee.

Boolean 0 .. 1
voordruk

Voordruk in k­Pa < 420 k­Pa Ja/Nee/Niet van toepassing.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tanken­LNGVoertuig­Werktuig is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.15 Tanken­CNG
Naam Tanken­CNG
Definitie

Tanken van CNG.

Toelichting Het tanken van voertuigen, vaartuigen of werktuigen met CNG conform Bkl bijlage VII onder A onder 2.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aantal­Personenauto

Aantal personenauto’s per etmaal.

Integer 0 .. 1
aantal­Autobussen

Aantal autobussen per etmaal.

Integer 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tanken­CNG is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.16 Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Ondergronds
Naam Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Ondergronds
Definitie

Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks.

Toelichting Het ondergronds opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3 in een opslagtank, conform Bkl bijlage VII onder A onder 10.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Brandbare­Vloeistof­Geen­Diesel­Ondergronds is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.17 Ander­Insluitsysteem
Naam Ander­Insluitsysteem
Definitie

Andere insluitsystemen.

Toelichting Elke andere milieubelastende activiteit conform Bkl bijlage VII onder E onder 12.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Ander­Insluitsysteem is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.18 Mijnbouwwerk­Verplaatsbaar
Naam Mijnbouwwerk­Verplaatsbaar
Definitie

VII E 11_2 Mijnbouwwerk (verplaatsbaar)

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Mijnbouwwerk­Verplaatsbaar is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.19 Opslag­Ontplofbaar­ADR1.1Civiel
Naam Opslag­Ontplofbaar­ADR1.1Civiel
Definitie

Civiele explosieaandachtsgebieden voor opslag van stoffen van ADR-klasse 1.1.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
netto­Explosieve­Massa

Netto explosieve massa (NEM) in kg.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­ADR1.1Civiel is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.20 Seveso­Inrichting
Naam Seveso­Inrichting
Definitie

Seveso-inrichting als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;

Toelichting Een Seveso-inrichting bestaat volgens Bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving uit één of meer Seveso-installaties die zich op dezelfde locatie bevinden, inclusief de infrastructuur en activiteiten. Bij Seveso-installaties gaat het om technisch
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Seveso­Inrichting is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.21 Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Naam Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Windturbine, zoals bedoeld in bijlage VII E 1 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aantal­Windturbines

Het aantal windturbines dat tot de locatie behoort

Integer 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.22 Mestvergisting
Naam Mestvergisting
Definitie

Mestvergistingsinstallatie.

Toelichting Een mestvergistingsinstallatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen, conform Bkl bijlage VII onder A onder 6.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Mestvergisting is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.23 Opslag­Oxiderend­Verstikkend­Gas
Naam Opslag­Oxiderend­Verstikkend­Gas
Definitie

Opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Oxiderend­Verstikkend­Gas is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.24 Opslag­Ontplofbaar­Complexen
Naam Opslag­Ontplofbaar­Complexen
Definitie

Een complex met opslag van civiele explosieven met vastgestelde explosieaandachtsgebieden.

Toelichting Opslag van ontplofbare stoffen conform Bkl bijlage IX onder D onder 1.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­Complexen is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.25 Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Naam Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Opslagtank voor gassen propaan en propeen met vergunningplicht.

Toelichting Het opslaan in een opslagtank van propaan of propeen waarvoor een vaste afstand geld, conform Bkl bijlage VII onder B onder 2.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
doorzet­Per­Jaar

Jaarlijkse doorzet in m3.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.26 Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Naam Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Definitie

Opslaan van propaan of propeen in opslagtanks zonder vergunningplicht.

Toelichting Het opslaan in een opslagtank van propaan of propeen waarvoor een vaste afstand geld, conform Bkl bijlage VII onder A onder 7.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aantal­Bevoorradingen

Aantal bevoorradingen per jaar

Integer 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslagtank­Propaan­Propeen_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.27 Opslagtank­Vloeistof
Naam Opslagtank­Vloeistof
Definitie

Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen.

Toelichting Een opslagtank met vloeistof conform Bkl bijlage VII onder E onder 4.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslagtank­Vloeistof is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.28 Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Naam Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Definitie

Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking.

Toelichting Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen waarvoor een vaste afstand geld, conform BKL bijlage VII onder A onder 11.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.29 Opstellen­Voertuigen
Naam Opstellen­Voertuigen
Definitie

Opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen.

Toelichting Het opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen als lading, conform Bkl bijlage VII onder A onder 12.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opstellen­Voertuigen is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.30 Opslag­Vuurwerk­F4
Naam Opslag­Vuurwerk­F4
Definitie

Opslaan van categorie F4 vuurwerk.

Toelichting Het opslaan van categorie F4 vuurwerk conform Bkl bijlage VII onder A.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hoeveelheid­Vuurwerk

Hoeveelheid vuurwerk (als Netto Explosieve Massa in kg).

Integer 0 .. 1
categorie­Vuurwerk

Categorie van het opgeslagen vuurwerk.

Categorie­Vuurwerk 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Vuurwerk­F4 is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.31 Tanken­LPG
Naam Tanken­LPG
Definitie

Tanken van LPG.

Toelichting Het tanken van voertuigen of werktuigen met LPG, conform Bkl bijlage VII onder A onder 1a.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
doorzet­Per­Jaar

Jaarlijkse doorzet LPG in m3.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tanken­LPG is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.32 Opslag­Ontplofbaar­ADR1.3Civiel
Naam Opslag­Ontplofbaar­ADR1.3Civiel
Definitie

Opslag van stoffen van ADR-klasse 1.3.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
netto­Explosieve­Massa

Netto explosieve massa (NEM) in kg.

Real 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­ADR1.3Civiel is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.33 BKLActiviteit
Naam BKLActiviteit
Definitie

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
basis­Vergunning­Nummer

Unieke identificatie van de omgevingsvergunning of melding.

Character­String 1
datum­Vergunning­Of­Melding

Laatste datum vergunning of melding als bedoeld in het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Datum 1
datum­Laatste­Wijziging

Datum van de laatste wijziging van de vergunning of melding als bedoeld in het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Datum 1
vergunnings­Plicht

Wel of niet vergunningplichtig

Boolean 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
BKLActiviteit is specialisatie van EVActiviteit

Activiteit met externe veiligheidsrisico’s.

6.2.1.34 Tanken­Waterstof­Voertuig­Werktuig
Naam Tanken­Waterstof­Voertuig­Werktuig
Definitie

Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation.

Toelichting Het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof, conform Bkl bijlage VII onder B onder 5.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tanken­Waterstof­Voertuig­Werktuig is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.35 Basisnet
Naam Basisnet
Definitie

Bij regeling van Onze Minister aangewezen wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren die van belang worden geacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisnet is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.36 Mijnbouwwerk­Exploiteren
Naam Mijnbouwwerk­Exploiteren
Definitie

Mijnbouwwerk (algemeen).

Toelichting Het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk voor het opsporen of winnen van delfstoffen of voor het opslaan van stoffen, conform Bkl bijlage VII onder E onder 11.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Mijnbouwwerk­Exploiteren is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.37 Opslag­Ontplofbaar­Militair_Vaste­Afstand
Naam Opslag­Ontplofbaar­Militair_Vaste­Afstand
Definitie

Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten met vaste afstand.

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Ontplofbaar­Militair_Vaste­Afstand is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.38 Buisleiding
Naam Buisleiding
Definitie

Buisleiding met gevaarlijke stoffen

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Buisleiding is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.39 Ammoniak­Koelinstallatie_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Naam Ammoniak­Koelinstallatie_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Koelinstallatie met ammoniak met vaste afstand.

Toelichting Het vergunningplichtig aanwezig hebben van een koelinstallatie met ammoniak waarvoor een vaste afstand geld, conform Bkl bijlage VII onder B onder 1.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
werktemperatuur

Bereik werktemperatuur installatie met pompbeveiliging in °C.

Integer 0 .. 1
hoeveelheids­Klasse­Ammoniak

Bereik hoeveelheid ammoniak in kg.

Hoeveelheids­Klasse­Ammoniak 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Ammoniak­Koelinstallatie_Vaste­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.40 Tanken­Grootschalig­Vaartuig
Naam Tanken­Grootschalig­Vaartuig
Definitie

Grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen.

Toelichting Het grootschalig tanken van brandstoffen aan vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen, conform Bkl bijlage VII onder A onder 5.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tanken­Grootschalig­Vaartuig is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.41 Opslag­Verpakt_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Naam Opslag­Verpakt_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht
Definitie

Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking.

Toelichting Het vergunningplichtig opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen met een te berekenen afstand, conform BKL bijlage VII onder E onder 5.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Verpakt_Te­Berekenen­Afstand­Vergunningplicht is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.42 Ammoniak­Koelinstallatie_Te­Berekenen­Afstand
Naam Ammoniak­Koelinstallatie_Te­Berekenen­Afstand
Definitie

Koelinstallatie met ammoniak met een te berekenen afstand.

Toelichting Het exploiteren van een koelinstallatie met meer dan 1.500 kg ammoniak met een te berekenen afstand, conform Bkl bijlage VII onder E onder 2.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
werktemperatuur

Bereik werktemperatuur installatie met pompbeveiliging in °C.

Integer 0 .. 1
hoeveelheids­Klasse­Ammoniak

Bereik hoeveelheid ammoniak in kg.

Hoeveelheids­Klasse­Ammoniak 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Ammoniak­Koelinstallatie_Te­Berekenen­Afstand is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.43 Bad­Giftig
Naam Bad­Giftig
Definitie

Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen.

Toelichting Het toepassen van een bad met giftige stoffen, conform Bkl bijlage VII onder E onder 8.
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bad­Giftig is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.1.44 Opslag­Seveso­Hoeveelheid­Buiten­Seveso­Inrichting
Naam Opslag­Seveso­Hoeveelheid­Buiten­Seveso­Inrichting
Definitie

Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag: Seveso-hoeveelheid.

Toelichting Het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1, kolom 2 of deel 2, kolom 2, bij de Seveso-ric
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
kritische­Temperatuur

Kritische temperatuur in K.

Integer 0 .. 1
kook­Temperatuur

Kooktemperatuur of beging van het kooktraject van een mengsel in K.

Integer 0 .. 1
mediaan­Letale­Concentratie

LC50 ofwel mediaan letale concentratie in ppm, concentratie van een stof waarbij 50% van de testorganismen overlijdt na 1 uur.

Integer 0 .. 1
dampspanning

Dampspanning bij 20 °C in mbar.

Integer 0 .. 1
categorie­Giftige­Stof

Categorie van de giftige stof op basis van eigenschappen in tabel E.9 van Bkl bijlage VII onder E onder 9.

Categorie­Giftige­Stof 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslag­Seveso­Hoeveelheid­Buiten­Seveso­Inrichting is specialisatie van BKLActiviteit

Een activiteit, zoals benoemd in artikel 10.1 tot en met 10.7 van het Bkl, die op een locatie wordt uitgevoerd.

6.2.2 Attribuut- en relatiesoort details

6.2.2.1 Objecttype details
6.2.2.1.1 Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2
Attribuutsoort details Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2 hoeveelheid­Vuurwerk
Naam hoeveelheid­Vuurwerk
Definitie

Hoeveelheid vuurwerk (als Netto Explosieve Massa in kg).

Toelichting Netto explosieve massa, uitgedrukt als de massa van de explosieve stof of de massa van de explosieve stof in een ontplofbaar voorwerp.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Integer
Attribuutsoort details Opslag­Vuurwerk­F1F2F3T1T2 categorie­Vuurwerk
Naam categorie­Vuurwerk
Definitie

Categorie van het opgeslagen vuurwerk.

Toelichting De categorie vuurwerk zoals gedefinieerd in het vuurwerkbesluit artikel 1A.1.3.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. *
Type Categorie­Vuurwerk
6.2.2.1.2 Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Attribuutsoort details Windturbine_Te­Berekenen­Afstand­Geen­Vergunningplicht aantal­Windturbines
Naam aantal­Windturbines
Definitie

Het aantal windturbines dat tot de locatie behoort

Toelichting Dit kunnen alleen 1 of 2 windturbines zijn, 3 of meer windturbines is vergunningplichtig.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type Integer
6.2.2.1.3 Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht
Attribuutsoort details Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht soort­Blusinstallatie
Naam soort­Blusinstallatie
Definitie

Het soort blussysteem werkzaam in de opslagvoorziening.

Toelichting Zie tabel B.3 in bijlage VII van het Bkl voor de verschillende blussystemen
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Soort­Blusinstallatie
Attribuutsoort details Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht opslag­ADRklasse3
Naam opslag­ADRklasse3
Definitie

Is er opslag van stoffen met ADR klasse 3, zo ja, in wat voor verpakkingen worden deze opgeslagen: in kunststof of niet in kunststof verpakking.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Opslag­ADRklasse3
Attribuutsoort details Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht categorie­Stikstofgehalte
Naam categorie­Stikstofgehalte
Definitie

Stikstofgehalte van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening als percentage van de totale massa.

Toelichting Stikstofgehalte van de totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening, met uitzondering van minerale anorganische meststoffen, berekend volgens bij ministeriële regeling gestelde regels. Onderverdelingen tot 5 %, tussen 5 en 10 % en meer d
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Categorie­Stikstofgehalte
Attribuutsoort details Opslag­Verpakt_Vaste­Afstand­Vergunningplicht opslag­Gasflessen
Naam opslag­Gasflessen
Definitie

Worden er gasflessen in de opslagvoorziening opgeslagen.

Toelichting Worden er gasflessen in de opslagvoorziening opgeslagen, ja of nee
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Boolean
6.2.2.1.4 Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht
Attribuutsoort details Behandelen­Regelen­Meten­Aardgas_Vaste­Afstand­Geen­Vergunningplicht ontwerp­Capaciteit
Naam ontwerp­Capaciteit
Definitie

Ontwerpcapaciteit van de installatie in Nm3/u.

Mogelijk geen waarde</