DSO Validatiematrix (Versie 5.0)

Validatie- en conformiteitsregels voor registratie en publicatie van omgevingsdocumenten DSO-LV

Geonovum Algemeen
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/def-al-validatiematrix-20240206/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/validatiematrix/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/dso/def-al-validatiematrix-20230929/
Redacteur:
TPOD-Team, Geonovum
Auteur:
TPOD-Team, Geonovum
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Dit is versie 5.0.0 van de Validatiematrix. Dit document is een hulpmiddel bij de DSO standaarden en geeft inzicht in regels waaraan een aanlevering aan de LVBB moet voldoen. Dit document is zelf geen bron van eisen en de regels in dit document zijn altijd af te leiden van de DSO standaarden of elders gedocumenteerde werkafspraken.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van de algemeen. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Inleiding

Voor de borging van de digitale registratie, publicatie en ontsluiting van omgevingsdocumenten via de LVBB en de landelijke voorziening DSO moeten de omgevingsdocumenten voldoen aan diverse technische en functionele eisen. Dit document is geen bron van nieuwe regels: de validatieregels vinden hun oorsprong in de STOP/TPOD-standaarden of andere documenten en zijn expliciet geïdentificeerd om de validatiefunctionaliteit van LVBB en OZON te kunnen ontwikkelen. Dit document is zelf geen standaard maar een hulpmiddel bij de standaard waarin alle regels overzichtelijk bij elkaar staan en voorziet daarmee in de behoefte van bevoegde gezagen en softwareontwikkelaars om inzicht te hebben in de eisen waaraan hun omgevingsdocumenten moeten voldoen om succesvol te kunnen worden geregistreerd, gepubliceerd en ontsloten op overheid.nl en in het DSO-LV. Dit document voorziet in deze behoefte en geeft een geclassificeerde beschrijving van een geharmoniseerd overzicht van de validatieregels die in de keten van 'Plan tot Publicatie' nodig zijn voor correcte verwerking van een omgevingsdocument. Hoewel alle validatieregels nodig zijn voor een correcte werking van de keten, is het niet altijd zo dat een omgevingsdocument dat niet aan alle regels voldoet door de keten wordt geweigerd. Welke validatieregels daadwerkelijk zijn geïmplementeerd is te vinden in de release notes van de verschillende ketenonderdelen. De identificaties van de validatieregegel kunnen gebruikt worden om naar een validatieregel te verwijzen.

De rest van dit document is als volgt gestructureerd. In het hoofdstuk Uitgangspunten zijn de uitgangspunten voor het samenstellen van de validatiematrix beschreven. Het hoofdstuk Wijzigingsprotocol beschrijft het wijzigingsprotocol behorend bij de validatieregels. De daadwerkelijke validatieregels zijn te vinden in Validatiematrix. Een wijzigingsoverzicht van dit document is te vinden in Wijzigingsoverzicht.

2. Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gelden bij het samenstellen van de matrix:

3. Wijzigingsprotocol

De positie van de validatiematrix in het stelsel is lastig: enerzijds zijn de regels die in de matrix staan altijd afgeleid van regels en afspraken die op andere plekken gedocumenteerd zijn, waardoor wijgingen in de matrix slechts een afgeleide zijn van wijzigingen elders, en de matrix een afgeleid (en dus niet normatief) document is. Anderzijds worden regels vaak pas herkend en afgedwongen nadat ze expliciet zijn opgenomen in de matrix waardoor de matrix toch veel impact heeft op de keten.

Om de positie van de validatiematrix beter te duiden wordt het wijzingsprotocol behorend bij dit document expliciet beschreven:

4. De validatiematrix

De volgende versie van de standaarden zijn gebruikt voor het samenstellen van de validatiematrix:

Betekenis van de kolommen:

Kolom Omschrijving
identificatie Unieke identificatie van de validatieregel die gebruikt kan worden in communicatie over de regel.
ernst 'Blokkerend' of 'Waarschuwing'. Blokkerende regels leiden tot afkeuring van het document in de keten. Een waarschuwing resulteert niet tot afkeuring van het document maar levert een melding bij de indiener van het document.
omschrijving Eenduidige omschrijving van de validatieregel.

De validatiematrix bevat de volgende validatieregels:

Identificatie Ernst Omschrijving
BHKV1004 Blokkerend Voor een ontwerpbesluit MAG GEEN tijdstempel worden meegeleverd.
BHKV1005 Blokkerend Een Besluit (tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek) MOET een identificatie hebben die aangeeft dat het een Besluit betreft (data:soortWork = /join/id/stop/work_003).
BHKV1009 Blokkerend De eId van een BeoogdeRegeling MOET voorkomen in het Besluit (bij BesluitCompact in het besluit-deel; dus NIET in de WijzigBijlage; bij BesluitKlassiek in RegelingKlassiek ) danwel in de Rectificatie(in BesluitMutatie).
BHKV1010 Blokkerend Elke eId van een Tijdstempel MOET genoemd worden in het Besluit (bij BesluitCompact in het besluit-deel; dus NIET in de WijzigBijlage; bij BesluitKlassiek in RegelingKlassiek ) danwel in de Rectificatie(in BesluitMutatie).
BHKV1011 Blokkerend Elke eId van een Intrekking van een Regeling MOET genoemd worden in het Besluit (bij BesluitCompact in het besluit-deel; dus NIET in de WijzigBijlage; bij BesluitKlassiek in RegelingKlassiek ) danwel in de Rectificatie(in BesluitMutatie).
BHKV1014 Blokkerend Het element data:heeftBestanden MOET in aan de LVBB aangeleverde (G)IOs naar precies één bestand verwijzen.
BHKV1015 Blokkerend heeftGeboorteregeling MOET aanwezig zijn INDIEN soortWork=/join/id/stop/work_010 èn formaatinformatieobject=/join/id/stop/informatieobject/gio_002.
BHKV1016 Blokkerend De identificatie van een InformatieObject MOET als soort werk '/join/id/stop/work_010' zijn.
BHKV1017 Blokkerend De officiele titel van een informatieobject MOET gelijk zijn aan het FRBRWork.
BHKV1018 Blokkerend De collectie gebruikt in de AKN identifier van een informatieobject MOET overeenkomen met zijn data:publicatieinstructie.
BHKV1030 Blokkerend INDIEN een GIO één of meer locatiegroepen bevat MOET voor de GIO symbolisatie worden aangeleverd met verbeeldingsinformatie voor elke locatiegroep in de GIO.
BHKV1031 Blokkerend INDIEN een GIO kwalitatieve normwaarden bevat MOET symbolisatie voor deze GIO worden aangeleverd met verbeeldingsinformatie voor elke kwalitatieve normwaarde in de GIO.
BHKV1032 Blokkerend INDIEN een GIO kwantitatieve normwaarden bevat MOET symbolisatie voor deze GIO worden aangeleverd zodat voor elke kwantitatieve normwaarde in de GIO verbeeldingsinformatie beschikbaar is.
BHKV1033 Blokkerend De inhoud van alle voorkomens van consolideerbare informatieobjecten in data:informatieobjectRef MOETEN ook voorkomen als data:BeoogdInformatieobject.
BHKV1036 Blokkerend De eId en de Instrumentversie van elk BeoogdInformatieobject bij een besluit MOET d.m.v. een corresponderende ExtIORef (attributen eId en ref komen overeen) genoemd worden in de regeling(mutatie).
BHKV1044 Blokkerend Een @wordt-versie in een besluit MOET gelijk zijn aan precies één meegeleverde FRBRExpression-identificatie in de lvbba:RegelingVersieInformatie.
BHKV1046 Blokkerend Procedurestap Publicatie MAG NIET aangeleverd worden.
BHKV1047 Blokkerend Bij een definitief besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen: 'Vaststelling', 'Ondertekening'.
BHKV1048 Blokkerend Een definitief besluit MOET de procedurestap Ondertekening hebben.
BHKV1049 Blokkerend Bij een ontwerpbesluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen: Vaststelling Ondertekening
BHKV1057 Blokkerend Bij een kennisgeving MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:Einde BezwaartermijnEinde BeroepstermijnBegin InzagetermijnEinde Inzagetermijn.
BHKV1058 Blokkerend De FRBRExpression-identificatie van lvbba:RegelingVersieInformatie MOET 1) bij een regelingmutatie voorkomen als @wordt in een tekst:RegelingMutatie; of 2) bij een initiele regeling als @wordt in het besluit (Bij BesluitCompact in tekst:RegelingCompact; tekst:RegelingTijdelijkdeel of tekst:RegelingVrijetekst en bij BesluitKlassiek in tekst:RegelingKlassiek).
BHKV1059 Blokkerend Bij een Besluit(of Rectificatie) behorende informatieobjecten MOETEN direct meegeleverd worden bij betreffend Besluit danwel Rectificatie.
BHKV1060 Blokkerend Met een Besluit of Rectificatie meegeleverd informatieobject MOET behoren bij betreffend Besluit danwel Rectificatie.
BHKV1063 Blokkerend De eId van een data:Intrekking van een informatieobject MOET verwijzen naar de plaats in de RegelingMutatie waar de tekst:ExtIORef wordt verwijderd. (Dat is de eId van de tekst:ExtIORef 1) binnen een wijzig- of verwijder-actie van een bovenliggend element; 2) binnen een tekst:verwijder; of 3) binnen een tekst:verwijderdeTekst.)
BHKV1064 Blokkerend De module se:FeatureTypeStyle MAG ALLEEN bij een Geo-Informatieobject(GIO) aangeleverd worden.
BHKV1065 Blokkerend De module gio:JuridischeBorgingVan MAG ALLEEN bij een Geo-Informatieobject(GIO) aangeleverd worden.
BHKV9998 Blokkerend De waarde 'onbekend' MAG NIET gebruikt worden als idLevering.
BHKV9999 Blokkerend Interne fout.
GEOMETRY.03.1 Blokkerend geometrie is afwezig.
GEOMETRY.03.2 Blokkerend geometrie is ongeldig (zie functionele documentatie op: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/geo-validatieservice/).
GEOMETRY.03.5 Blokkerend geometrie niet conform crs configuratie.
GEOMETRY.03.6 Blokkerend geometrie niet conform gmlType configuratie.
GEOMETRY.03.7 Blokkerend geometrie niet conform geostandaard configuratie.
LVBB0002 Blokkerend Het locatie opdracht-zipbestand MOET bij een validatieVerzoek/publicatieVerzoek aanwezig zijn in het bericht.
LVBB0003 Blokkerend Het opdracht-zipbestand MOET bij een validatieGBVerzoek/publicatieGBVerzoek aanwezig zijn op de aangegeven locatie.
LVBB1001 Blokkerend Opdracht.zip MOET een geldige zip zijn.
LVBB1002 Blokkerend Bestand opdracht.xml MOET aanwezig zijn in het aangeleverde zip-bestand.
LVBB1003 Blokkerend Bestand manifest.xml MOET aanwezig zijn in het aangeleverde zip-bestand.
LVBB1004 Blokkerend De bestandsnaam MAG geen ongeldige karakters bevatten.
LVBB1006 Blokkerend Een aangeleverd opdracht.xml moet voldoen aan de eisen van het schema van de STOP-standaard.
LVBB1008 Blokkerend Een aangeleverd manifest.xml moet voldoen aan de eisen van het schema van de STOP-standaard.
LVBB1009 Blokkerend Alle bestanden, die genoemd zijn in manifest.xml moeten aanwezig zijn in de aangeleverde zip.
LVBB1010 Blokkerend Alle bestanden, die aanwezig zijn in de aangeleverde zip, moeten genoemd zijn in manifest.xml.
LVBB1012 Blokkerend De combinatie OIN id en leveringId moet uniek zijn.
LVBB1013 Blokkerend Plaatjes mogen geen transparantie hebben.
LVBB1015 Blokkerend Een aangeleverd manifest-ow.xml moet voldoen aan de eisen van het schema van de TPOD-standaard.
LVBB1016 Blokkerend Alle bestanden, die genoemd zijn in manifest-ow.xml moeten aanwezig zijn in de aangeleverde zip.
LVBB1017 Blokkerend Het bestandsformaat van de afbeelding moet een formaat zijn, dat ondersteund wordt.
LVBB1018 Blokkerend Het gespecificeerde contenttype van een afbeelding moet overeen komen met het werkelijke contenttype.
LVBB1019 Blokkerend Het gespecificeerde contenttype moet voorkomen in de lijst met toegestane mimetypes.
LVBB1020 Blokkerend Het aangeleverde contenttype moet ingevuld zijn.
LVBB1021 Blokkerend Het gespecificeerde contenttype moet overeen komen met het werkelijke contenttype.
LVBB1025 Blokkerend In het manifest-OW mag het objecttype Geometrie niet voorkomen.
LVBB1026 Blokkerend In het manifest-OW mag een bestandsnaam niet eindigen op '.gml'.
LVBB1027 Blokkerend Bestand manifest-ow.xml MOET aanwezig zijn in het aangeleverde zip-bestand bij: - <validatieOpdracht> van een besluit; - <publicatieOpdracht> van een besluit; - <validatieDirecteMutatieOpdracht>; - <directeMutatieOpdracht>; - <valideerRegelingVersie>; - <registreerRegelingVersie>; - <valideerDoorleverenRegelingVersie>; - <doorleverenRegelingVersie>
LVBB1028 Blokkerend Bestand manifest-ow.xml MAG NIET aanwezig zijn in het aangeleverde zip-bestand bij: - <validatieOpdracht> van een kennisgeving; - <publicatieOpdracht> van een kennisgeving; - <breekPublicatieAfOpdracht>; - <valideerGio>; - <publiceerGio>; - <valideerCio>; - <publiceerCio>
LVBB1032 Blokkerend Een aangeleverd manifest-ow.xml (of bij een interne opdracht aangeleverd manifest-bhkv.xml) moet voldoen aan de eisen van het schema van de STOP-standaard.
LVBB1033 Blokkerend Alle bestanden, die genoemd zijn in manifest-bhkv.xml moeten aanwezig zijn in de aangeleverde zip.
LVBB1035 Blokkerend In het manifest-bhkv mag alleen het objecttype Geometrie voorkomen.
LVBB1036 Blokkerend In het manifest-bhkv moet een bestandsnaam eindigen op '.gml'
LVBB1037 Blokkerend Bestand manifest-bhkv.xml MOET aanwezig zijn in het aangeleverde zip-bestand bij: - "valideerRegelingVersie"; - "registreerRegelingVersie"; - "valideerDoorleverenRegelingVersie"; - "doorleverenRegelingVersie"
LVBB1038 Blokkerend Bestand manifest-bhkv.xml MAG NIET aanwezig zijn in het aangeleverde zip-bestand bij: - <validatieOpdracht> van een besluit; - <publicatieOpdracht> van een besluit; - <validatieOpdracht> van een kennisgeving; - <publicatieOpdracht> van een kennisgeving; - <validatieDirecteMutatieOpdracht>; - <directeMutatieOpdracht>; - <breekPublicatieAfOpdracht>; - <valideerGio>; - <publiceerGio>; - <valideerCio>; - <publiceerCio>
LVBB1039 Blokkerend Alle bestanden, die aanwezig zijn in de aangeleverde zip, moeten genoemd zijn in manifest-bhkv.xml.
LVBB1040 Blokkerend Opdracht.zip MAG NIET groter zijn dan 1 GB.
LVBB1041 Blokkerend Een individueel bestand (uitgepakt) in de aangeleverde opdracht.zip MAG NIET kleiner zijn dan 1 byte en MAG NIET groter zijn dan 100 MB
LVBB1042 Blokkerend De aangeleverde zip MOET unieke bestandsnamen bevatten
LVBB1501 Blokkerend De datumBekendmaking binnen de opdracht MOET een datum in juiste formaat (JJJJ-MM-DD) zijn en MOET in de toekomst liggen.
LVBB1502 Blokkerend De AKN in de opdracht (indien aanwezig) moet als derde veld 'bill' hebben.
LVBB1505 Blokkerend De opdracht moet de datum bekendmaking bevatten.
LVBB1506 Blokkerend Het publicatiebestand, waarvan de naam in de opdracht is vermeld, moet aanwezig zijn.
LVBB1507 Blokkerend Alle bestanden voorkomend in het manifest moeten door de regisseur zijn klaargezet en omgekeerd.
LVBB1509 Blokkerend Het opdracht bestand moet in de database aanwezig zijn met de afgeproken naam.
LVBB1510 Blokkerend De opdracht MOET een id-bevoegd-gezag bevatten.
LVBB1511 Blokkerend De opdracht MOET een id-aanleveraar bevatten.
LVBB1512 Blokkerend Geen machtiging aanwezig voor aanleveraar namens bevoegd-gezag op aanleverdatum.
LVBB1515 Blokkerend De (soort) aanlevering MOET een besluit of kennisgeving zijn met een geldige schemaversie.
LVBB1517 Blokkerend Bij aanlevering van een GIO zonder besluit MOET het 4e veld van de AKN-Id van de Regelingversie de waarde "act" bevatten.
LVBB1518 Blokkerend Bij aanlevering van een GIO zonder besluit MOET het 4e veld van de JOIN-Id van de GIO de waarde "regdata" bevatten.
LVBB1519 Blokkerend De datum bekendmaking MOET een werkdag zijn.
LVBB1550 Blokkerend Het opdracht bestand moet bij afbreken aanwezig zijn voor opgegeven oin en idlevering.
LVBB1551 Blokkerend Bij Afbreken moet de opgegeven AKN bestaan.
LVBB1553 Blokkerend Bij Afbreken moet de datum bekendmaking van het af te breken besluit in de toekomst liggen.
LVBB1554 Blokkerend Publicatie dat afgebroken moet worden moet niet al in afwachting zijn om afgebroken te worden.
LVBB1555 Blokkerend Publicatie die afgebroken moet worden MAG NIET gepubliceerd zijn
LVBB1556 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden mag geen regelingversie bevatten die al gepubliceerd is.
LVBB1557 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden mag geen informatieobject versie bevatten die al gepubliceerd is.
LVBB1558 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden mag geen regelingversie bepalen die gebruikt als was-versie voor een mutatie in een ander besluit.
LVBB1559 Blokkerend Bestand met consolidatie-procedurestappen bij besluit wacht om afgebroken te worden.
LVBB1560 Blokkerend Voor een af te breken besluit MAG NIET een kennisgeving naar dit besluit verwijzen.
LVBB1561 Blokkerend Een besluit MAG NIET afgebroken worden, indien a) bij dit besluit minimaal 1 Informatie-Object wordt vastgesteld, dat een geo-id bevat; en b) dit besluit het enige besluit is, dat een Informatie-Object vaststelt, dat deze geo-id bevat; en c) vanuit een regelingversie, die vastgesteld is door een ander besluit, wordt verwezen naar deze geo-id.
LVBB1562 Blokkerend Voor een af te breken publicatie MOET er een besluit aanwezig zijn bij een regelingversie, tenzij de regelingversie via een consolidatie is aangeboden.
LVBB1563 Blokkerend Indien ingevuld, MOET voor een af te breken besluit de 'datum juridisch-werkend-vanaf' van de regelingversie een datum in de toekomst zijn.
LVBB1564 Blokkerend Indien ingevuld, MOET voor een af te breken besluit de 'datum juridisch-werkend-vanaf' van het InformatieObject een datum in de toekomst zijn.
LVBB1565 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden MAG GEEN informatie-object hebben dat als basis voor muteren voor een informatie-object in een ander besluit dient.
LVBB1566 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden MAG GEEN regeling bevatten die ingetrokken is door een ander besluit.
LVBB1567 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden MAG GEEN regeling bevatten die als hoofdregeling dient voor een regeling tijdelijk deel dat vastgesteld is in een ander besluit.
LVBB1568 Blokkerend De id-bevoegd-gezag (OIN) van de afbreekopdracht MOET gelijk zijn aan de id-bevoegd-gezag (OIN) van de af te breken opdracht.
LVBB1571 Blokkerend Voor het verwerken van een aanlevering MOET de status van een opgestart proces (met gegeven status identifier) bekend zijn.
LVBB1572 Blokkerend Voor het valideren van een aanlevering MOET een af te melden validatierapport bekend zijn.
LVBB1573 Blokkerend Voor het valideren van een aanlevering MAG een eerder afgemeld validatierapport NIET opnieuw afgemeld worden.
LVBB1574 Blokkerend Bij ValideerRegelingVersie en RegistreerRegelingVersie moet de WTI eerst worden ingeladen.
LVBB1575 Blokkerend Het manifest.xml MOET unieke bestanden bevatten.
LVBB1576 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden mag geen regeling intrekken waarvan de intrekking al gepubliceerd is.
LVBB1577 Blokkerend Besluit dat afgebroken moet worden mag geen informatieobject intrekken waarvan de intrekking al gepubliceerd is.
LVBB1578 Blokkerend Publicatieopdracht MAG NIET niet worden afgebroken omdat de interne verwerking nog bezig is OF reeds is verwerkt.
LVBB1579 Blokkerend Publicatieopdracht MAG NIET worden afgebroken als de wetstechnische informatie, die voortkomt uit deze opdracht, al gepubliceerd is
LVBB1600 Blokkerend Een Directe Mutatie op een Regelingversie MAG ALLEEN wanneer het Besluit, dat deze Regelingversie heeft vastgesteld, al gepubliceerd is.
LVBB1601 Blokkerend Bij een directe mutatie MAG NIET meer dan 1 aanlevering element in het manifest-ow voorkomen (hiermee kan een regelingversie/doel combinatie maar 1 keer voorkomen).
LVBB2002 Blokkerend Is er validatieplan aanwezig voor ConformProfiel.
LVBB2003 Blokkerend Een aangeleverd document moet voldoen aan de eisen van het IMOP-schema van de STOP-standaard.
LVBB2004 Blokkerend Is er een conformprofiel voor de regelingversie?
LVBB2008 Blokkerend Daar waar een AKN- of JOIN-identificatie wordt verwacht moet deze beginnen met akn of join.
LVBB2009 Blokkerend Voor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel een geldig land zijn (ln, aw, cw, sx).
LVBB2010 Blokkerend Voor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het derde deel een geldig type zijn (bill, act, doc, officialGazette).
LVBB2011 Blokkerend Voor een JOIN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel geljk zijn aan 'id' of 'set'.
LVBB2012 Blokkerend Voor een JOIN-identificatie (werk/expressie) moet het derde deel een geldig type zijn (regdata, pubdata, infodata, proces, stop).
LVBB2013 Blokkerend Voor een AKN- of JOIN identificatie (werk/expressie) moet het vijfde deel een jaartal zijn of een geldige datum zijn.
LVBB2015 Blokkerend Als voor een JOIN-identificatie (expressie) het eerste deel na de '@' een jaartal is dan moet dat gelijk zijn of groter dan het jaartal in het werk deel (vijfde deel).
LVBB2016 Blokkerend Voor een AKN- of JOIN-identificatie (expressie) moet deel voorafgaand aan de '@' een geldige taal zijn ('nld','eng','fry','pap','mul','und').
LVBB2017 Blokkerend Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.
LVBB2019 Blokkerend Een AKN- of JOIN-identificatie MOET uit 7 delen bestaan tussen eerste '/' en '@'.
LVBB2020 Blokkerend Het zevende deel van een AKN- of JOIN-identificatie MAG ALLEEN (hoofd)letters, cijfers en scheidingstekens (_ of -) ertussen bevatten.
LVBB2021 Blokkerend Het zevende deel van een AKN- of JOIN-identificatie MAG NIET meer dan 128 tekens bevatten.
LVBB2022 Blokkerend Het deel van de akn, dat volgt op 'officialGazette', MOET gelijk zijn aan de indicatie van een publicatie (stb, stcrt, trb, gmb, prb, bgr, wsb).
LVBB2501 Blokkerend Domeinmanifest bestaat niet.
LVBB2502 Blokkerend Domeinmanifest moet doel hebben.
LVBB2503 Blokkerend Doel in domeinmanifest moet bestaan.
LVBB2504 Blokkerend De bestanden genoemd in het domeinmanifest moeten meegeleverd zijn.
LVBB2505 Blokkerend Het doel moet gekoppeld zijn aan regelingversies, die horen bij de regeling die in het domeinmanifest staat.
LVBB2511 Blokkerend Bestand 'manifest-bhkv.xml' MOET aanwezig zijn.
LVBB2512 Blokkerend Bestand 'manifest-bhkv.xml' MOET doel hebben.
LVBB2513 Blokkerend Doel in bestand 'manifest-bhkv.xml' MOET bestaan.
LVBB2514 Blokkerend De bestanden genoemd in het bestand 'manifest-bhkv.xml' moeten meegeleverd zijn
LVBB2515 Blokkerend Het doel moet gekoppeld zijn aan regelingversies, die horen bij de regeling die in het bestand 'manifest-bhkv.xml' staat.
LVBB2516 Blokkerend De bestanden genoemd in het bestand 'manifest-bhkv.xml' moeten meegeleverd zijn.
LVBB3000 Blokkerend De GML van een afzonderlijke locatie (binnen de GIO) MAG NIET groter zijn dan 10 MB.
LVBB3002 Blokkerend Zijn de geometrieën toegestaan volgens STOP/TP: Simple Features Profile 2 (SF2) geometrieën exclusief cirkels en bogen.
LVBB3003 Blokkerend Controleer of srsName (coördinatensysteem) is opgegeven voor de geometrieën. (dimension ook).
LVBB3004 Blokkerend Het gml bestand MOET verwerkbaar zijn.
LVBB3008 Blokkerend Klopt de meegeleverde hash met de zelf berekende hash voor informatie-objecten.
LVBB3009 Blokkerend Elk aangeleverd gml document moet voldoen aan de eisen van het schema van de Geometrie-standaard.
LVBB3010 Blokkerend Elk aangeleverd gml document moet voldoen aan de eisen van het schema van de BasisGeometrie-standaard.
LVBB3011 Blokkerend Elk GML-element MOET complete coördinaten bevatten.
LVBB3012 Blokkerend Elk GML-element MOET een ingevulde <gml:posList> bevatten.
LVBB3150 Blokkerend Een InformatieObject dat consolideerbaar is MOET een geboorteregeling bevatten OF Een InformatieObject dat niet consolideerbaar is MAG NIET een geboorteregeling bevatten.
LVBB3151 Blokkerend Van een versie van een te consolideren IO, die onderdeel is van een besluit, MOET de expressie als tekst:ExtIoRef worden genoemd in òf de regelingtekst(mutatie) van het besluit òf de besluittekst.
LVBB3501 Blokkerend Elk InformatieObject in een aangeleverd document moet voldoen aan de eisen van het IO-schema van de STOP-standaard.
LVBB3502 Blokkerend Het derde deel van de JOIN identificatie van een InformatieObject moet gelijk zijn aan pubdata.
LVBB3504 Blokkerend Alle InformatieObjecten genoemd in de lijst met InformatieObjectRefs bij de BesluitMetadata MOETEN meegeleverd zijn.
LVBB3506 Blokkerend GML bestand genoemd in IO is niet meegeleverd.
LVBB3507 Blokkerend Het content-type van het meegeleverd bestand bij de IO is 'application/pdf' of 'application/gml+xml' .
LVBB3508 Blokkerend De aangeleverde IO's MOGEN niet reeds bestaan.
LVBB3509 Blokkerend Elk aangeleverd InformatieObject MOET aanwezig zijn in de lijst met InformatieObjectRefs bij de BesluitMetadata.
LVBB3510 Blokkerend Geboorteregeling in een informatie-object moet voorkomen als regeling in het besluit.
LVBB3511 Blokkerend Werk van join-id in informatie-object moet gelijk zijn aan die in bijbehorend GML-bestand.
LVBB3512 Blokkerend Join-id in informatie-object moet gelijk zijn aan die in bijbehorend GML-bestand.
LVBB3513 Blokkerend InformatieObjectMetadata MOET aanwezig zijn in het aangeleverde informatie-object, INDIEN een informatie-object betrekking heeft op een nieuw werk
LVBB3514 Blokkerend Alle InformatieObjecten, waaraan gerefereerd wordt in deze aanlevering, MOETEN meegeleverd zijn of in de LVBB-database (CDS) opgeslagen zijn voordat verdere verwerking kan plaatsvinden.
LVBB3515 Blokkerend De informatieobjectversie (expressie-nivo), waarnaar de JOIN-identificatie in 'wasID' verwijst, MOET tot hetzelfde informatieobject (work-nivo) horen
LVBB3516 Blokkerend De informatieobjectversie (expressie-nivo), waarnaar de JOIN-identificatie in 'wasID' verwijst, MOET van hetzelfde informatieobject (work-nivo) de (enige) informatieobjectversie zijn, waarbij de einddatum (nog) onbekend is.
LVBB3517 Blokkerend Ext-io-ref in besluit of consolidatie (m.b.t. JOIN-id) MAG GEEN voorloopspaties, naloopspaties of regelovergangen bevatten.
LVBB3518 Blokkerend Bij definitieve besluiten van decentrale overheden MOETEN de vastgestelde of in te trekken informatie-objecten een datum juridisch werkend vanaf hebben.
LVBB3519 Blokkerend Bij definitieve besluiten van decentrale overheden MOETEN de vastgestelde of in te trekken regelingversies een datum juridisch werkend vanaf hebben.
LVBB3800 Blokkerend Het in te trekken Informatie-Object (op werk-nivo) MOET bestaan.
LVBB3801 Blokkerend Het in te trekken Informatie-Object (op werk-nivo) MAG NIET al ingetrokken zijn.
LVBB3802 Blokkerend Het in te trekken Informatie-Object (op werk-nivo) MOET minimaal 1 openstaande expressie bevatten.
LVBB3900 Blokkerend Van alle aanleveringen MOET de Expressie-id van een Informatie Object uniek zijn.
LVBB3901 Blokkerend Van alle aanleveringen MOET de Werk-id van een Informatie Object uniek zijn.
LVBB3902 Blokkerend Een met een besluit meegeleverd alleen bekend te maken IO MAG ALLEEN als inhoud van tekst:ExtRef genoemd worden in het besluitdeel van een Besluit (dus niet in de Regeling of een Regelingmutatie).
LVBB4001 Blokkerend Is het AKN ID van het werk dat het BG aan Besluit heeft toegekend uniek?
LVBB4002 Blokkerend Elk WijzigArtikel of WijzigLid moet een verwijzing hebben naar een WijzigBijlage en omgekeerd.
LVBB4005 Blokkerend De AKN door het bevoegd gezag aangeleverde regeling moet als derde veld 'act' hebben.
LVBB4006 Blokkerend Er kan geen AMvB verwerkt worden omdat het daarvoor noodzakelijke gegeven met het staatsblad id niet in de aanlevering zit.
LVBB4007 Blokkerend soortRegeling van de eerste RegelingMetadata in een besluit moet beginnen met '/join/id/stop/regelingtype_0' (zodat van daaruit later juiste waardes kunnen worden bepaald).
LVBB4011 Blokkerend Een wijzigingsbesluit MOET mutaties bevatten
LVBB4014 Blokkerend Is wordt-versie nog niet aanwezig?
LVBB4015 Blokkerend Bestaat was-versie?
LVBB4017 Blokkerend Datum ondertekening moet aanwezig zijn in het besluit.
LVBB4032 Blokkerend Elke AKN wordt-expressie in mutatie-element moet voorkomen als instrumentVersie in BeoogdeRegeling en omgekeerd (daarbij ook lettend op de IO die voor kunnen komen).
LVBB4033 Blokkerend Elke AKN wordt-expressie in mutatie-element moet voorkomen als FRBRExpression in ExpressionIdentificatie van RegelingVersieInformatie en omgekeerd.
LVBB4036 Blokkerend De waardelijst behorend bij de schema-versie moet aanwezig zijn.
LVBB4037 Blokkerend De waarde van tooi-identifiers in het besluit moet allemaal teruggevonden kunnen worden in de waardelijst.
LVBB4038 Blokkerend Subitems genoemd in de publicatie moeten meegeleverd zijn en omgekeerd.
LVBB4039 Blokkerend De mimetype van een subitem in het document moet gelijk zijn aan het aangeleverde mimetype.
LVBB4040 Blokkerend RegelingMetadata MOET aanwezig zijn in het aangeleverde besluit, INDIEN een Regelingversie betrekking heeft op een nieuwe regeling
LVBB4041 Blokkerend JOIN-id van de GIO op werkniveau MOET een waarde bevatten tussen de 4e '/' en de 5e '/'.
LVBB4042 Blokkerend De code van de eindverantwoordelijke MOET ingevuld zijn met een waarde uit de afgesproken (toegestane) waardelijst.
LVBB4043 Blokkerend Regeling is opvolger van een intrekking, maar wordt niet ingetrokken volgens consolidatie-informatie.
LVBB4044 Blokkerend soortWork van de Regeling MOET "/join/id/stop/work_021" zijn, indien het een RegelingTijdelijkDeel betreft; indien het geen RegelingTijdelijkDeel betreft MOET soortWork "/join/id/stop/work_019" zijn.
LVBB4045 Blokkerend Een (unieke) RegelingVersieInformatie MAG alleen bij 1 element horen.
LVBB4046 Blokkerend De volgende elementen binnen RegelingMetadata MOGEN NIET worden gewijzigd: Eindverantwoordelijke, Opvolging, SoortRegeling, Maker.
LVBB4048 Blokkerend De volgende elementen binnen InformatieobjectMetadata MOGEN NIET worden gewijzigd: Eindverantwoordelijke, FormaatInformatieobject, Opvolging, Publicatieinstructie, Maker.
LVBB4200 Blokkerend De 'datum JWV' van een wordt-versie MOET later zijn dan de 'datum JWV' van de was-versie.
LVBB4201 Blokkerend Indien de was-versie een 'datum JWV'-einde heeft , dan MOET de 'datum JWV' van de wordt-versie eerder dan deze 'datum JWV'-einde zijn.
LVBB4204 Blokkerend Als de wordt-versie een datum juridisch-werkend-vanaf heeft dan moet de was-versie ook een datum juridisch-werkend-vanaf hebben.
LVBB4205 Blokkerend De datum juridisch-werkend-vanaf van een regelingversie moet voor de datum juridisch-werkend-tot liggen (als beide datums gevuld zijn).
LVBB4206 Blokkerend De datum geldig-vanaf van de wordt-versie moet voor de datum geldig-vanaf van de was-versie liggen (als beide datums gevuld zijn).
LVBB4207 Blokkerend De datum geldig-vanaf van een regelingversie moet voor de datum geldig-tot liggen (als beide datums gevuld zijn).
LVBB4209 Blokkerend Als de wordt-versie een datum geldig-vanaf heeft dan moet de was-versie ook een datum geldig-vanaf hebben.
LVBB4210 Blokkerend De datum geldig-vanaf van een regelingversie moet voor de datum geldig-tot liggen (als beide datums gevuld zijn).
LVBB4211 Blokkerend Een regelingmutatie op een was-versie MAG ALLEEN wanneer het besluit, dat deze regelingversie heeft vastgesteld, al gepubliceerd is.
LVBB4212 Blokkerend Een verwijzing naar een in te trekken regeling / geboorteregeling, hoofdregeling tijdelijk deel MAG ALLEEN wanneer het besluit, dat deze regeling heeft vastgesteld, al gepubliceerd is .
LVBB4500 Blokkerend Terugtrekkingen in de consolidatieinformatie MOGEN NIET gebruikt worden.
LVBB4701 Blokkerend Het AKN ID van het werk dat het bevoegd gezag aan de Kennisgeving heeft toegekend moet uniek zijn.
LVBB4702 Blokkerend Het besluit benoemd in de Kennisgeving in 'mededelingOver' moet reeds aanwezig zijn in de LVBB (in een eerdere aanlevering zijn aangeleverd).
LVBB4703 Blokkerend Datum begin inzagetermijn mag niet liggen voor datum bekendmaking kennisgeving [zoals benoemd in de opdracht.xml].
LVBB4704 Blokkerend Datum begin inzagetermijn mag niet liggen voor datum bekendmaking van gerelateerd besluit [zoals benoemd onder 'mededelingOver'].
LVBB4705 Blokkerend Besluit met akn-id %1 horende bij deze kennisgeving heeft nog geen publicatie akn-identifier.
LVBB4707 Blokkerend Derde veld waarde akn bij kennisgeving moet gelijk zijn aan 'doc'.
LVBB4708 Blokkerend Derde veld waarde 'mededeling-over' in kennisgeving moet gelijk zijn aan 'bill'.
LVBB4711 Blokkerend Kennisgeving die afgebroken moet worden MAG NIET gepubliceerd zijn
LVBB4712 Blokkerend Datum bekendmaking bij kennisgeving MAG niet in het verleden (= voor huidige dag) zijn.
LVBB4713 Blokkerend Kennisgeving wacht om afgebroken te worden.
LVBB4714 Blokkerend Besluit bij kennisgeving wacht om afgebroken te worden.
LVBB4715 Blokkerend Kennisgeving MOET de laatste kennisgeving bij hetzelfde besluit zijn (om te kunnen afbreken)
LVBB4716 Blokkerend Bestand met consolidatie-procedurestappen behorend bij kennisgeving wacht om afgebroken te worden.
LVBB4737 Blokkerend De waarde van tooi-identifiers in de kennisgeving moet teruggevonden kunnen worden in de waardelijst.
LVBB4738 Blokkerend SoortKennisgeving KennisgevingUitspraakRechter MAG NIET gebruikt worden.
LVBB4740 Blokkerend Een KennisgevingVoorgenomenBesluit MAG GEEN mededelingOver bevatten.
LVBB4750 Blokkerend Alleen voor de eerste kennisgeving bij een besluit mag dezelfde combinatie datum-bekend-op %1 en datum-ontvangen-op (verwerkingsdatum LVBB) worden gebruikt. De eventueel daaropvolgende kennisgevingen moeten een latere combinatie datum-bekend-op %1 en datum-ontvangen-op hebben.
LVBB4751 Blokkerend Het is niet mogelijk om een procedurestap te vervangen of verwijderen die nog niet eerder is aangeleverd.
LVBB4753 Blokkerend Het type procedureverloop MOET passen bij het type besluit waarvan het de procedure beschrijft.
LVBB4754 Blokkerend Soort stap 'Publicatie' MAG NIET aanwezig zijn in het besluit of de kennisgeving, omdat deze wordt bepaald door de daadwerkelijke publicatiedatum.
LVBB4755 Blokkerend De procedurestappen MOGEN NIET dubbel voorkomen in het meest recente geconsolideerde resultaat van procedurestappen of na het samenstellen van het nieuwe geconsolideerde resultaat van procedurestappen.
LVBB4756 Blokkerend De datum bekend-op van de kennisgeving MOET liggen na de datum bekend-op van een eerdere consolidatie.
LVBB4757 Blokkerend De datum ontvangen-op van de kennisgeving MOET liggen na de datum ontvangen-op van een eerdere consolidatie.
LVBB4758 Blokkerend De datum einde inzagetermijn MOET later dan of gelijk zijn aan de datum begin inzagetermijn.
LVBB4759 Blokkerend Datum bekendmaking kennisgeving %1 mag niet voor datum bekend op van het besluit %2 liggen.
LVBB4760 Blokkerend Bij een kennisgeving ontwerp besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:Begin inzagetermijnEinde inzagetermijn.
LVBB4761 Blokkerend Bij een kennisgeving van een definitief besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:Einde bezwaartermijnEinde beroepstermijn.
LVBB4762 Blokkerend Een aanlevering van een kennisgeving met soort KennisgevingBesluitTermijnen MOET een procedureverloopmutatie bevatten met het element "voegStappenToe", verwijderStappen of vervangStappen.
LVBB4763 Blokkerend Een KennisgevingVoorgenomenBesluit MAG GEEN procedureverloopmutatie bevatten.
LVBB4802 Blokkerend Een besluit MAG maar één instrumentversie per instrument bevatten.
LVBB4803 Blokkerend Een aangeleverd besluit MAG maar één doel bevatten.
LVBB4804 Blokkerend Een aangeleverd besluit MAG enkel een instelling van een instrument(versie) bevatten of enkel een intrekking van het instrument bevatten. 
LVBB5002 Blokkerend Indien een element verwijderd of vervangen moet worden, MOET dit element met aangegeven wId bestaan bij aangegeven regelingversie OF: Indien een element toegevoegd moet worden, MAG dit element met aangegeven wId NIET bestaan bij desbetreffend element in desbetreffende regelingversie, waaraan dit element moet worden toegevoegd
LVBB5003 Blokkerend De inhoud van het attribuut 'wat' van een vervang opdracht voor een regelingversie moet gelijk zijn aan het wId van het te vervangen element.
LVBB5005 Blokkerend De wordt-versie moet gevuld zijn.
LVBB5006 Blokkerend De was-versie moet gevuld zijn bij niet-initiele mutaties.
LVBB5007 Blokkerend De was-versie mag niet door een ontwerp besluit aangemaakt zijn.
LVBB5008 Blokkerend De was-versie mag niet aangemaakt zijn door een besluit dat in afwachting is om afgebroken te worden.
LVBB5009 Blokkerend De 'soort work' van de was-versie MOET gelijk zijn aan de 'soort work' van de wordt-versie.
LVBB5010 Blokkerend VoegToe: bestaat het toe te voegen element nog niet.
LVBB5011 Blokkerend Er mag maar een toelichting voorkomen bij toevoegen.
LVBB5012 Blokkerend De regeling bij de was- en wordt-verie mag niet ingetrokken zijn.
LVBB5013 Blokkerend Een in te trekken regeling MOET juridisch werkend zijn, d.w.z. een openstaande versie van dezelfde regeling hebben en geen ontwerpregeling zijn.
LVBB5014 Blokkerend Een in te trekken regeling MOET (eerder) geregistreerd zijn.
LVBB5015 Blokkerend De was-versie binnen de regeling MAG NIET eerder gebruikt zijn als versie-gebaseerd-op.
LVBB5019 Blokkerend Een nieuw aan te maken regeling MAG NOG NIET bestaan.
LVBB5020 Blokkerend Mutaties MOGEN ALLEEN op instrumentversies (regelingversies of informatieobjectversies) in een gelijke schemaversie plaatsvinden.
LVBB5021 Blokkerend Een regelingversie moet minimaal één wijziging van juridische aard bevatten.
LVBB5022 Blokkerend Een definitief besluit met een RegelingTijdelijkdeel MAG NIET een tijdelijk deel zijn van een ontwerpregeling.
LVBB5023 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN toe te voegen wId's bevatten die reeds voorkomen in de was-versie.
LVBB5024 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN te verwijderen wId's bevatten die niet voorkomen in de was-versie
LVBB5025 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN impliciet toegevoegde wId's in de vervang-mutatie bevatten.
LVBB5026 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN impliciet verwijderde wId's in de vervang-mutatie of verwijder-mutatie bevatten.
LVBB5027 Blokkerend De @context in de RegelingMutatie MOET bestaan in de wordt-versie.
LVBB5028 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN kind-elementen in de vervang-mutatie of verwijder-mutatie gebruiken die niet voorkomen in de was-versie.
LVBB5029 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN impliciet toegevoegde ouder-elementen in de vervang-mutatie of voegtoe-mutatie bevatten.
LVBB5030 Blokkerend Een wId die als @context wordt gebruikt in de RegelingMutatie MAG NIET ook worden verwijderd in dezelfde RegelingMutatie.
LVBB5031 Blokkerend Een tekst:Vervang met @revisie=1 in een RegelingMutatie MAG GEEN renvooi-elementen of @context bevatten.
LVBB5032 Blokkerend De RegelingMutatie MAG GEEN vervang met een verplaatsing ten opzichte van zichzelf bevatten.
LVBB5033 Blokkerend De RegelingMutatie MAG geen overlappende vervang-mutaties bevatten zonder context.
LVBB5100 Blokkerend Bij een regelingmutatie met VervangRegeling mag geen afwijkend RegelingModel gehanteerd worden t.o.v. bestaande regeling.
LVBB5900 Blokkerend Een directe mutatie MAG NIET worden gedaan op een ontwerpregeling
LVBB6000 Blokkerend De AfwijkVergunning MOET voldoen aan het lvbb-vergunningsmetadata.xsd.
LVBB6001 Blokkerend Voor publicatie van de afwijkvergunning MAG de uri van elke nieuwe Doorlever-zip NIET bestaan.
LVBB6002 Blokkerend Voor de afwijkvergunning MOET elk metadata-document, waarnaar vanuit de publicatie verwezen wordt, gevonden worden.
LVBB6003 Blokkerend Voor de afwijkvergunning MOET elk GML-document, waarnaar vanuit de publicatie verwezen wordt, gevonden worden.
LVBB7001 Blokkerend Lukt het expanderen van de toestand?
LVBB7002 Blokkerend Voor elk Doel moet minimaal 1 regelingversie gekoppeld zijn.
LVBB7003 Blokkerend Doel moet versies gekoppeld hebben op het moment dat er een datum inwerking wordt meegegeven.
LVBB7004 Blokkerend Voor een regelingversie, aangeduid met een specifiek doel binnen een aangegeven regeling, MAG dit doel en bijbehorende datums maar 1 keer toegevoegd worden (en kan niet meer gewijzigd worden).
LVBB7005 Blokkerend Twee versies binnen dezelfde regeling moeten verschillende datums juridisch werkend vanaf hebben.
LVBB7006 Blokkerend Versie gekoppeld aan doel bestaat niet
LVBB7007 Blokkerend Informatie-object gekoppeld aan doel bestaat niet
LVBB7008 Blokkerend Ingetrokken regeling gekoppeld aan doel bestaat niet
LVBB7009 Blokkerend Ingetrokken informatie-object (werk-nivo), dat gekoppeld is aan doel, MOET bestaan
LVBB7010 Blokkerend Het doel met een tijdstempel MAG NIET gekoppeld zijn aan een ontwerp regelingversie
LVBB7011 Blokkerend Een regelingversie MAG NIET dezelfde datum geldig-vanaf hebben als een andere versie van dezelfde regeling
LVBB7501 Blokkerend Elke aangemaakte RegelingVersie moet voldoen aan de eisen van het IMOP-schema van de STOP-standaard
LVBB7502 Blokkerend Elke aangemaakte Consolidatie moet voldoen aan de eisen van het IMOP-schema van de STOP-standaard
LVBB7503 Blokkerend Elke aangemaakte ProefversieBesluit moet voldoen aan de eisen van het IMOP-schema van de STOP-standaard
LVBB7504 Blokkerend Elke aangemaakte WTI (WetTechnischeInformatie) moet voldoen aan de eisen van de STOP-standaard
LVBB7701 Blokkerend Aantal Bekende Toestanden MOET 1 zijn
LVBB7702 Blokkerend Aantal Toestanden met samenloop MOET 0 zijn
LVBB7703 Blokkerend Aantal Doelen MOET 1 zijn
LVBB7704 Blokkerend Aantal Geldigheidsperiodes MOET 1 zijn
LVBB7705 Blokkerend Aantal RegelingVersies MOET 1 zijn
LVBB7706 Blokkerend Aantal Annotaties bij Toestand MOET 1 zijn
LVBB7707 Blokkerend Aantal RegelingMetadata MOET 1 zijn
LVBB7708 Blokkerend AKN aanvullend type MOET 'act' zijn
LVBB7709 Blokkerend AKN van de AnnotatieBijToestand moet een 5e veld hebben dat gelijk is aan "gemeente", "provincie", "waterschap" of "ministerie"
LVBB7710 Blokkerend De aangeboden invoer MOET een Consolidatie element zijn
LVBB7713 Blokkerend AKN van cvdr-werk-boven bij ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan AKN van cvdr-werk-onder bij AnnotatieBijToestand
LVBB7714 Blokkerend AKN van cvdr-expressie-boven bij ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan AKN van cvdr-expressie-onder bij AnnotatieBijToestand
LVBB7715 Blokkerend AKN van cvdr-werk-boven bij ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan AKN van cvdr-werk-onder bij RegelingVersie
LVBB7716 Blokkerend AKN van cvdr-expressie-boven bij Toestanden MOET gelijk zijn aan AKN van cvdr-expressie-onder bij RegelingVersie
LVBB7717 Blokkerend AKN van cvdr-werk-boven bij ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan werk van AKN van cvdr-expressie-boven bij ConsolidatieIdentificatie
LVBB7718 Blokkerend AKN van cvdr-werk-onder bij AnnotatieBijToestand MOET gelijk zijn aan werk van AKN van cvdr-expressie-onder bij AnnotatieBijToestand
LVBB7719 Blokkerend AKN van bevoegd gezag werk-boven bij ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan werk van AKN van bevoegd gezag expressie-boven bij Toestanden
LVBB7720 Blokkerend AKN van bevoegd gezag werk-onder bij RegelingVersie MOET gelijk zijn aan AKN van bevoegd gezag expressie-onder bij RegelingVersie
LVBB7721 Blokkerend soortWork regeling in ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_006"
LVBB7722 Blokkerend soortWork geconsolideerde regeling in ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_019"
LVBB7723 Blokkerend soortWork regeling in RegelingVersie MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_019"
LVBB7724 Blokkerend soortWork geconsolideerde regeling in AnnotatieBijToestand MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_006"
LVBB7725 Blokkerend 'Datum bekend op' MOET voldoen aan het formaat JJJJ-MM-DD'
LVBB7726 Blokkerend 'Datum bekend op' MOET een geldige datum bevatten
LVBB7728 Blokkerend Aantal Consolidaties MOET 1 zijn
LVBB7729 Blokkerend Aantal Toestanden MOET 1 zijn
LVBB7730 Blokkerend Soort werk InformatieObject in ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_005"
LVBB7731 Blokkerend Soort werk geconsolideerde InformatieObject in ConsolidatieIdentificatie MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_010"
LVBB7732 Blokkerend Soort werk InformatieObject in InformatieObjectVersie MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_010"
LVBB7733 Blokkerend Soort werk geconsolideerde InformatieObject in AnnotatieBijToestand MOET gelijk zijn aan "/join/id/stop/work_005"
LVBB7734 Blokkerend Voor interne opdracht "valideerRegelingVersie", "registreerRegelingVersie", "valideerCIO" of "publiceerCIO" MOET voor een bij consolidatie meegeleverd informatieobject een schemaversie opgegeven zijn
LVBB7735 Blokkerend Voor interne opdracht "valideerRegelingVersie", "registreerRegelingVersie", "valideerCIO" of "publiceerCIO" MOET elk bij consolidatie in opdracht vermeld informatieobject meegeleverd zijn
LVBB8001 Blokkerend Elke aangemaakte Officiele Publicatie moet voldoen aan de eisen van het IMOP-schema van de STOP-standaard
LVBB9400 Blokkerend Referentierapport OW MOET 1 doel en (bij dat doel) 1 wIdRegeling bevatten
LVBB9900 Blokkerend Niet (meer) ondersteunde versie van STOP/BHKV
OZON0010 Blokkerend Het objectType in het standbestand moet een Activiteit, Divisie, Gebiedsaanwijzing, Gebied, Gebiedengroep, Hoofdlijn, Punt, Puntengroep, Lijn, Lijnengroep, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Instructieregel, Omgevingswaarderegel, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Pons, Tekstdeel, Kaart, Kaartlaag, Ambtsgebied of Divisietekst zijn.
OZON0013 Blokkerend Het type van het owObject moet voorkomen in de lijst objectTypen in de inhoud.
OZON0017 Blokkerend Er moet een RegelVoorIedereen zijn die verwijst naar de Activiteit.
OZON0022 Blokkerend Er moet een RegelVoorIedereen, Omgevingswaarderegel, Instructieregel of Tekstdeel zijn die verwijst naar de Gebiedsaanwijzing
OZON0026 Blokkerend Er moet een RegelVoorIedereen of een Instructieregel zijn die verwijst naar de Omgevingsnorm.
OZON0030 Blokkerend Er moet een Omgevingswaarderegel zijn die verwijst naar de Omgevingswaarde.
OZON0033 Blokkerend Iedere RegelVoorIedereen verwijst naar een Regeltekst die bestaat.
OZON0035 Blokkerend Iedere Instructieregel verwijst naar een Regeltekst die bestaat.
OZON0037 Blokkerend Iedere Omgevingswaarderegel verwijst naar een Regeltekst die bestaat.
OZON0038 Blokkerend Als een RegelVoorIedereen verwijst naar een Activiteit, dan moet deze bestaan.
OZON0040 Blokkerend Als een RegelVoorIedereen verwijst naar een Gebiedsaanwijzing, dan moet deze bestaan.
OZON0041 Blokkerend Als een Instructieregel verwijst naar een Gebiedsaanwijzing, dan moet deze bestaan.
OZON0042 Blokkerend Als een RegelVoorIedereen verwijst naar een Omgevingsnorm, dan moet deze bestaan.
OZON0043 Blokkerend Als een Instructieregel verwijst naar een Omgevingsnorm, dan moet deze bestaan.
OZON0044 Blokkerend Als een Omgevingswaarderegel verwijst naar een Omgevingswaarde, dan moet deze bestaan.
OZON0045 Blokkerend Iedere RegelVoorIedereen moet verwijzen naar een of meerdere Locaties die bestaan.
OZON0046 Blokkerend Iedere InstructieRegel moet verwijzen naar een of meerdere Locaties die bestaan.
OZON0047 Blokkerend Iedere OmgevingswaardeRegel moet verwijzen naar een of meerdere Locaties die bestaan.
OZON0053 Blokkerend Iedere Gebiedengroep moet verwijzen naar Gebieden die bestaan.
OZON0059 Blokkerend Iedere Lijnengroep moet verwijzen naar Lijnen die bestaan.
OZON0065 Blokkerend Iedere Puntengroep moet verwijzen naar Punten die bestaan.
OZON0066 Blokkerend Voor ieder Gebied moet er een Geometrie aanwezig zijn in de levering.
OZON0067 Blokkerend Voor iedere Lijn moet er een Geometrie aanwezig zijn in de levering.
OZON0068 Blokkerend Voor ieder Punt moet er een Geometrie aanwezig zijn in de levering.
OZON0069 Blokkerend Als een Locatie uit meer dan één geometrie bestaat, dan moeten de geometrieën volgens dezelfde coordinate reference system (crs) zijn opgebouwd.
OZON0070 Blokkerend Het veld RegelVoorIedereen.activiteitregelkwalificatie moet een waarde bevatten uit de waardelijst ActiviteitRegelkwalificatie.
OZON0071 Blokkerend Het veld Instructieregel.instructieregelTaakuitoefening moet een waarde bevatten uit de waardelijst Adressaat.
OZON0072 Blokkerend Het veld Instructieregel.instructieregelInstrument moet een waarde bevatten uit de waardelijst InstructieregelInstrument.
OZON0073 Blokkerend Het veld Activiteiten.groep moet een waarde bevatten uit de waardelijst Activiteitengroep.
OZON0074 Blokkerend Het veld Omgevingsnormgroep.groep moet een waarde bevatten uit de waardelijst Omgevingsnormgroep.
OZON0075 Blokkerend Het veld Omgevingswaarde.groep moet een waarde bevatten uit de waardelijst Omgevingswaardegroep.
OZON0076 Blokkerend Het veld Gebiedsaanwijzing.type moet een waarde bevatten uit de waardelijst TypeGebiedsaanwijzing.
OZON0077 Blokkerend Het veld RegelVoorIedereen.idealisatie moet een waarde bevatten uit de waardelijst Idealisatie.
OZON0078 Blokkerend Het veld Instructieregel.idealisatie moet een waarde bevatten uit de waardelijst Idealisatie.
OZON0079 Blokkerend Het veld Omgevingswaarderegel.idealisatie moet een waarde bevatten uit de waardelijst Idealisatie.
OZON0080 Blokkerend Het veld Gebiedsaanwijzing-groep moet een waarde bevatten uit de waardelijst Gebiedsaanwijzing-groep van het bijbehorende Gebiedsaanwijzing-Type.
OZON0082 Blokkerend (TPOD1730/TPOD1740) Iedere Activiteit moet verwijzen naar een bovenliggende activiteit die bestaat in de levering of in Ozon.
OZON0083 Blokkerend (TPOD1700/TPOD1710) Een Activiteit mag niet zichzelf als bovenliggende Activiteit hebben. Ook niet via andere bovenliggende activiteiten.
OZON0084 Blokkerend (TPOD1730/TPOD1740) Als een Activiteit gerelateerde Activiteiten heeft, dan moeten deze bestaan in de levering of in Ozon.
OZON0085 Blokkerend (TPOD1700/TPOD1710) Een Activiteit mag niet gerelateerd zijn aan zichzelf.
OZON0086 Blokkerend Naar iedere aangeleverde geometrie moet verwezen worden door een locatie
OZON0090 Blokkerend Iedere Divisie(tekst) moet verwijzen naar een of meerdere Tekstdelen.
OZON0092 Blokkerend Ieder Tekstdeel verwijst naar een Divisie of Divisietekst die bestaat.
OZON0093 Blokkerend Als een Tekstdeel verwijst naar een Gebiedsaanwijzing, dan moet deze bestaan.
OZON0094 Blokkerend Als een Tekstdeel verwijst naar een Hoofdlijn, dan moet deze bestaan.
OZON0096 Blokkerend Iedere gebiedsaanwijzing moet verwijzen naar een of meerdere locaties die bestaan.
OZON0098 Blokkerend (TPOD1850) Een Regeltekst die verwijst naar een RegelVoorIedereen, mag niet naar een Instructieregel of Omgevingswaarderegel verwijzen.
OZON0099 Blokkerend (TPOD1850) Een Regeltekst die verwijst naar een Omgevingswaarderegel, mag niet naar een Instructieregel of RegelVoorIedereen verwijzen.
OZON0100 Blokkerend (TPOD1850) Een Regeltekst die verwijst naar een Instructieregel, mag niet naar een RegelVoorIedereen of Omgevingswaarderegel verwijzen.
OZON0101 Blokkerend Een Normwaarde moet verwijzen naar een locatie die bestaat.
OZON0102 Blokkerend Een Regeltekst moet verwijzen naar één of meer Juridische Regels.
OZON0103 Blokkerend (TPOD2180) Per Regeling moet er een Regelingsgebied zijn aangeleverd.
OZON0104 Blokkerend Per Regeling mag er maximaal één Pons zijn.
OZON0107 Blokkerend Het beëindigen van een OW-object mag alleen als de inhoud exact overeenkomt met de laatst aangeleverde OW-informatie.
OZON0108 Blokkerend Het aanleveren van een OW-object mag alleen indien de gegevens aangepast zijn t.o.v. de vorige versie van het OW-object.
OZON0109 Blokkerend OW-informatie waar naar verwezen wordt vanuit andere OW-informatie moet bestaan.
OZON0110 Blokkerend (geen wijzigingen met terugwerkende kracht) de datum geldigVanaf van de OW-informatie (met deze identificatie) mag niet voor datum inwerkingVanaf van deze zelfde OW-informatie (met deze identificatie) liggen. (tijdelijk)
OZON0111 Blokkerend Als een OW-object beëindigd is kan deze niet meer worden gewijzigd. (tijdelijk)
OZON0112 Blokkerend OW-objecten met een status anders dan 'B' worden niet verwerkt. (tijdelijk)
OZON0113 Blokkerend Het veld Omgevingsnorm.type moet een waarde bevatten uit de waardelijst TypeNorm.
OZON0114 Blokkerend Het veld Omgevingswaarde.type moet een waarde bevatten uit de waardelijst TypeNorm.
OZON0115 Blokkerend Het veld Omgevingsnorm.eenheid moet een waarde bevatten uit de waardelijst Eenheid.
OZON0116 Blokkerend Het veld Omgevingswaarde.eenheid moet een waarde bevatten uit de waardelijst Eenheid.
OZON0117 Blokkerend Het veld Instructieregel.thema moet een waarde bevatten uit de waardelijst Thema.
OZON0118 Blokkerend Het veld Omgevingswaarderegel.thema moet een waarde bevatten uit de waardelijst Thema.
OZON0119 Blokkerend Het veld RegelVoorIedereen.thema moet een waarde bevatten uit de waardelijst Thema.
OZON0120 Blokkerend Het veld Tekstdeel.thema moet een waarde bevatten uit de waardelijst Thema.
OZON0121 Blokkerend Iedere ActiviteitLocatieaanduiding moet verwijzen naar een of meerdere Locaties die bestaan.
OZON0122 Blokkerend Een ow-object mag alleen een status hebben met de waarde 'B' of geen status.
OZON0123 Blokkerend Het Ambtsgebied moet een geldige geldigOp-datum bevatten.
OZON0124 Blokkerend Een Regelingsgebied moet verwijzen naar een bestaande locatie
OZON0126 Blokkerend Een vastgesteld ow-object mag geen procedurestatus hebben.
OZON0127 Blokkerend Een ontwerp ow-object moet een procedurestatus met de waarde 'ontwerp' hebben.
OZON0128 Blokkerend Ontwerp symbolisatie-items worden nog niet ondersteund (tijdelijke validatie)
OZON0132 Blokkerend Een aanlevering met een Geometrie waarvan de 'id' gelijk is aan die van een eerder aangeleverde Geometrie, maar met een andere geometrie, wordt afgekeurd.
OZON0200 Blokkerend Elk type gebiedsaanwijzing in CIMOW is aanwezig in de waardelijst 'gebiedsaanwijzingstypen'
OZON0201 Blokkerend Een gebiedsaanwijzing mag niet wijzigen van type
OZON0204 Blokkerend Als een Tekstdeel verwijst naar een locatie, dan moet deze bestaan.
OZON0206 Blokkerend (RTRG0019) Maximaal één activiteit van een gemeente mag verwijzen naar een bovenliggende activiteit niet van een gemeente.
OZON0207 Blokkerend (RTRG0020) Maximaal één activiteit van een provincie mag verwijzen naar een bovenliggende activiteit niet van een provincie
OZON0208 Blokkerend (RTRG0021) Maximaal één activiteit van een waterschap mag verwijzen naar een bovenliggende activiteit niet van een waterschap
OZON0210 Blokkerend Een levering mag niet de relatie tussen een regeltekst en het bijbehorende artikel of lid verbreken.
OZON0211 Blokkerend Een levering mag niet de relatie tussen een divisie/divisietekst en de bijbehorende (OP-)divisie/(OP-)divisietekst verbreken.
OZON0212 Blokkerend Bij een regeling met een gewijzigd workId moet een regelingsgebied meegeleverd zijn.
OZON0213 Blokkerend (RTRG0013) Als een activiteit van een gemeente verwijst naar een bovenliggende activiteit ook van een gemeente dan moet dit dezelfde gemeente zijn.
OZON0214 Blokkerend (RTRG0014) Als een activiteit van een provincie verwijst naar een bovenliggende activiteit ook van een provincie dan moet dit dezelfde provincie zijn.
OZON0215 Blokkerend (RTRG0015) Als een activiteit van een waterschap verwijst naar een bovenliggende activiteit ook van een waterschap dan moet dit hetzelfde waterschap zijn.
OZON0216 Blokkerend Een Ambtsgebied moet verwijzen naar een geldig Bestuurlijk Gebied.
OZON0217 Blokkerend Als een Pons verwijst naar een Locatie dan moet deze bestaan.
OZON0218 Blokkerend Een Regeltekst mag niet voorkomen in een andere regeling (behalve bij intrekken vervangen; in de ingetrokken regeling
OZON0219 Blokkerend Een Divisie of Divisietekst mag niet voorkomen in een andere regeling (behalve bij intrekken vervangen; in de ingetrokken regeling).                        
OZON0310 Blokkerend Identificaties van OW-objecten dienen globaal uniek te zijn.
OZON0320 Blokkerend Een regel voor iedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde locatie.
OZON0321 Blokkerend Een omgevingswaarderegel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde locatie.
OZON0322 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde locatie.
OZON0324 Blokkerend Een regel voor iedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde omgevingsnorm.
OZON0325 Blokkerend Een regel voor iedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde omgevingswaarde.
OZON0326 Blokkerend Een regel voor iedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde gebiedsaanwijzing.
OZON0327 Blokkerend Een omgevingswaarderegel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde gebiedsaanwijzing.
OZON0328 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde gebiedsaanwijzing.
OZON0329 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde omgevingsnorm.
OZON0331 Blokkerend Een gebiedsaanwijzing mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde locatie.
OZON0340 Blokkerend Een tekstdeel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde hoofdlijn.
OZON0341 Blokkerend Een tekstdeel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde locatie.
OZON0342 Blokkerend Een tekstdeel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde gebiedsaanwijzing.
OZON0343 Blokkerend Een regel voor iedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde kaart.
OZON0344 Blokkerend Een omgevingswaarderegel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde kaart.
OZON0345 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde kaart.
OZON0346 Blokkerend Een tekstdeel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde kaart.
OZON0347 Blokkerend Een SymbolisatieItem moet naar een Activiteitlocatieaanduiding, Gebiedsaanwijzing of Normwaarde verwijzen die bestaat.
OZON0348 Blokkerend Een regel voor iedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar de zelfde activiteitlocatieaanduiding.
OZON0349 Blokkerend Als een kaartlaag verwijst naar een activiteitlocatieaanduiding, omgevingsnorm, omgevingswaarde of gebiedsaanwijzing, dan moet deze bestaan.
OZON0350 Blokkerend Wanneer een object wordt beëindigd, dan mag er geen ander object meer naar verwijzen.
OZON0351 Blokkerend Het beëindigen/wijzigen van een object mag niet leiden tot het verwezen van een ander object.
OZON0369 Blokkerend Een ActiviteitLocatieaanduiding mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde Locatie.
OZON0370 Blokkerend Een Geometrie mag niet gebruikt worden in twee of meer OW-Locaties. (Mag altijd maar gebruikt worden in één OW-Locatie.)
OZON0371 Blokkerend Een activiteit mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde gerelateerde activiteit.
OZON0372 Blokkerend Een gebiedengroep mag ten hoogste één keer verwijzen naar hetzelfde gebied.
OZON0373 Blokkerend Een lijnengroep mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde lijn.
OZON0374 Blokkerend Een puntengroep mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde punt.  
OZON0375 Blokkerend Een kaart mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde kaartlaag.
OZON0376 Blokkerend Een kaartlaag mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde activiteitlocatieaanduiding.
OZON0377 Blokkerend Een kaartlaag mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde omgevingsnorm.
OZON0378 Blokkerend Een kaartlaag mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde gebiedsaanwijzing.
OZON0379 Blokkerend Een regelvooriedereen mag ten hoogste één keer verwijzen naar hetzelfde thema.
OZON0380 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar hetzelfde thema.
OZON0381 Blokkerend Een omgevingswaarderegel mag ten hoogste één keer verwijzen naar hetzelfde thema.
OZON0382 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar hetzelfde instrument.
OZON0383 Blokkerend Een instructieregel mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde taakuitoefening.
OZON0384 Blokkerend Een norm mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde normwaarde.
OZON0385 Blokkerend Een normwaarde mag ten hoogste één keer verwijzen naar dezelfde locatie.
OZON1025 Blokkerend Als een levering een regelingversie intrekt, dan moet deze bekend zijn bij Ozon.
OZON1033 Blokkerend Intrekken/Vervangen van een RegelingVersie is niet toegestaan wanneer er een Tijdelijk Deel naar verwijst.
OZON1034 Blokkerend Een ontwerp Ow-object mag niet bestaan in Ozon.
OZON1037 Blokkerend Een regeling die een tijdelijk deel is, mag zelf geen pons hebben.
OZON1041 Blokkerend Een ontwerpregeling moet een regelingsgebied hebben of gekoppeld kunnen worden aan een vastgesteld document.
OZON1042 Blokkerend Een intrekking van een Regeling moet ook bijbehorend regelingsgebied, regelteksten, divisies/divisieteksten, en ponsen beëindigen.
OZON3000 Blokkerend Er is onvoldoende informatie gevonden in de aanlevering om een object te kunnen vormen (volgens CIMOW).
OZON4000 Blokkerend Opeenvolgende versies van objecten moeten opeenvolgende tijdsparameters hebben.
OZON4001 Blokkerend Als een OwObject beeindigd wordt (status=B), moet deze bij Ozon bekend zijn.
OZON4002 Blokkerend Als een OwObject beeindigd wordt, moet de inhoud van dit object overeenkomen met wat bij Ozon bekend is.
OZON4003 Blokkerend Als een OwObject gewijzigd wordt, moet de inhoud van dit object veranderen ten opzichte van wat bij Ozon bekend is.
OZON4004 Blokkerend Als de Geometrie van een Locatie gewijzigd wordt, dan dient de Locatie opnieuw aangeboden te worden.
OZON4005 Blokkerend Als een OwObject gewijzigd wordt, moet het type van dit object hetzelfde zijn als dat van de vorige versie.
OZON4006 Blokkerend Een levering mag niet meerdere regelingen bevatten met het zelfde regelingId en doel.                                    
OZON4007 Blokkerend Bij een levering met meerdere regelingen, mag ieder owBestand maar in één regeling gebruikt worden.                                                                                                         
OZON4008 Blokkerend Bij een levering met meerdere regelingen, mag ieder owObject maar in één regeling gebruikt worden.                                                
OZON4009 Blokkerend Bij een levering met meerdere regelingen, mag iedere geo maar in één regeling gebruikt worden.                  
OZON4010 Blokkerend Intrekken-vervangen (scenario 0) mag niet worden gebruikt in combinatie met meerdere regelingen.
RTRG0016 Blokkerend Als een activiteit van een gemeente verwijst naar een bovenliggende activiteit niet van een gemeente, dan moet deze verwijzen naar de activiteit: 'activiteit in omgevingsplan'
RTRG0017 Blokkerend Als een activiteit van een provincie verwijst naar een bovenliggende activiteit niet van een provincie, dan moet deze verwijzen naar de activiteit: 'activiteit in omgevingsverordening'
RTRG0018 Blokkerend Als een activiteit van een waterschap verwijst naar een bovenliggende activiteit niet van een waterschap, dan moet deze verwijzen naar de activiteit: 'activiteit in waterschapsverordening'
RTRG0019 Blokkerend Maximaal één activiteit van een gemeente mag verwijzen naar een bovenliggende activiteit niet van een gemeente.
RTRG0020 Blokkerend Maximaal één activiteit van een provincie mag verwijzen naar een bovenliggende activiteit niet van een provincie.
RTRG0021 Blokkerend Maximaal één activiteit van een waterschap mag verwijzen naar een bovenliggende activiteit niet van een waterschap.
STOP0001 Blokkerend Een Lijst van het type 'ongemarkeerd' MAG GEEN lijst-items met nummering of opsommingstekens hebben.
STOP0002 Blokkerend Een Lijst van het type 'expliciet' MOET lijst-items hebben met nummering of opsommingstekens.
STOP0005 Blokkerend Een alinea MOET content bevatten.
STOP0006 Blokkerend Een kop MOET content bevatten.
STOP0007 Blokkerend Een referentie naar een noot MOET in de context van een tabel staan.
STOP0008 Blokkerend Een referentie naar een noot MOET verwijzen naar een noot in dezelfde tabel.
STOP0009 Waarschuwing Een lijst MAG GEEN geen tabel bevatten.
STOP0010 Blokkerend De waarde van IntRef/@ref MOET voorkomen als identifier (@eId) van een element binnen:OFWEL de tekst van dezelfde expression als de IntRef OFWEL binnen de tekst van hetzelfde component als de IntRef.
STOP0011 Blokkerend Een IntIoRef referentie MOET verwijzen naar @wId van ExtIoRef binnen hetzelfde bestand.
STOP0012 Blokkerend De in de ExtIoRef weergegeven join-identifier MOET gelijk zijn aan de referentie.
STOP0013 Blokkerend Een @eId MAG NIET eindigen met een punt '.'.
STOP0014 Blokkerend Een @wId MAG NIET eindigen met een '.'.
STOP0015 Blokkerend Een RegelingTijdelijkdeel MAG GEEN WijzigArtikel hebben.
STOP0016 Blokkerend Een RegelingCompact MAG GEEN WijzigArtikel hebben.
STOP0017 Blokkerend Een tekstuele mutatie ten behoeve van renvooi MAG NIET buiten een Regeling- of BesluitMutatie voorkomen.
STOP0018 Blokkerend Een structuurwijziging ten behoeve van renvooi MAG NIET buiten een Regeling- of BesluitMutatie voorkomen.
STOP0020 Blokkerend Een eId binnen een 'main' AKN-component MOET uniek zijn.
STOP0021 Blokkerend Een wId binnen een 'main' AKN-component MOET uniek zijn.
STOP0022 Blokkerend Een eId MOET voldoen aan de AKN-naamgevingsconventie.
STOP0023 Blokkerend Een wId MOET voldoen aan de AKN-naamgevingsconventie.
STOP0024 Blokkerend Een initiële regeling MOET een attribuut @componentnaam hebben met correcte naamgeving.
STOP0025 Blokkerend Een initiële regeling MOET een attribuut @wordt hebben met de AKN-identificatie.
STOP0026 Blokkerend Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn.
STOP0027 Blokkerend Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn.
STOP0028 Blokkerend Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn.
STOP0029 Waarschuwing Een tabel MOET ten minste twee kolommen hebben.
STOP0032 Blokkerend Bij horizontale overspanning MOET de positie van @nameend groter zijn dan de positie van @namest.
STOP0033 Blokkerend Bij horizontale overspanning MOET de @colname van eerste cel van de overspanning gelijk zijn aan de start (@namest) van de overspanning zijn.
STOP0036 Blokkerend De referentie van een cel MOET correct verwijzen naar een kolom.
STOP0037 Blokkerend Het aantal colspec's MOET gelijk zijn aan het opgegeven aantal kolommen.
STOP0038 Blokkerend Het totale aantal cellen MOET overeenkomen met het aantal mogelijke cellen.
STOP0039 Blokkerend Een element WijzigInstructies MAG alleen voorkomen in een RegelingKlassiek.
STOP0040 Blokkerend Een element RegelingMutatie binnen een WijzigArtikel mag alleen voorkomen in een regeling volgens het klassieke model (RegelingKlassiek en BesluitKlassiek).
STOP0043 Blokkerend Een onderdeel binnen een @eId MAG NIET eindigen met een punt '.'.
STOP0044 Blokkerend Een onderdeel binnen een @wId MAG NIET eindigen met een '.'.
STOP0045 Waarschuwing Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @schaal hebben.
STOP0046 Waarschuwing Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @kleur hebben.
STOP0047 Blokkerend Een element Wat MAG GEEN VerwijderdeTekst of NieuweTekst bevatten.
STOP0048 Blokkerend De wijzigacties nieuweContainer" en "verwijderContainer" MOGEN binnen een mutatieeenheid ALLEEN op de container Groep worden toegepast. Toepassing op andere containers (zoals Lijst; table of Citaat) kan potentieel leiden tot invalide XML of impliciet informatieverlies."
STOP0050 Blokkerend Een externe referentie MOET de juiste notatie gebruiken
STOP0051 Blokkerend Een element OpmerkingVersie MAG alleen in een RegelingKlassiek of een Rectificatie daarvan worden gebruikt.
STOP0053 Blokkerend De scope van een interne verwijzing moet overeenkomen met de naam van het doelelement.
STOP0055 Blokkerend Het element Gereserveerd dat geen onderdeel is van een RegelingMutatie mag niet worden gevolgd door inhoud of structuur op hetzelfde niveau.
STOP0058 Blokkerend Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten.
STOP0060 Blokkerend Een Divisietekst MOET altijd één element anders dan een Kop bevatten.
STOP0061 Blokkerend Een Kennisgeving MAG NIET onderverdeeld zijn in Divisies; maar mag alleen gestructureerd worden met DivisieTeksten.
STOP0062 Blokkerend Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn.
STOP0063 Blokkerend tekst:Inhoud mag uitsluitend een @wijzigactie hebben gecombineerd met één van de kindelementen:tekst:Vervallen tekst:Gereserveerdtekst:Lid.
STOP0064 Blokkerend Als het element Contact een attribuut @adres heeft; moet de inhoud van het attribuut een adres zijn dat is geformatteerd volgens de specificaties van de waarde van attribuut @soort.
STOP0065 Blokkerend Een wijzigactie voor Sluiting mag uitsluitend in een Vervang binnen BesluitMutatie worden gebruikt.
STOP0066 Blokkerend Voor een mutatie MOET de waarde van de attributen @was en @wordt beginnen met dezelde akn identificatie van het work.
STOP0067 Blokkerend Een id voor een (voet-)noot binnen een AKN-component MOET uniek zijn.
STOP0068 Blokkerend Een id voor een (voet-)noot MOET binnen een AKN-component uniek zijn.
STOP0070 Blokkerend Een Artikel MAG na een KOP slecht één ander type element (Vervallen; Gereserveerd; Inhoud of Lid) bevatten; combinaties zijn niet toegestaan.
STOP0073 Blokkerend Een WijzigArtikel in een BesluitCompact MAG GEEN Wijziglid bevatten.
STOP0074 Blokkerend Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.
STOP0075 Blokkerend Het attribuut schemaversie op element tekst:Motivering MAG ALLEEN gebruikt worden in een uitwisselpakket.
STOP0077 Blokkerend De identificatie van het attribuut wat moet gelijk zijn aan de wId van het element dat vervangen wordt (het element direct binnen de Vervang).
STOP0080 Blokkerend Een WijzigArtikel mag alleen worden gebruikt in een RegelingMutatie van een Rectificatie.
STOP0081 Blokkerend Een Toelichting met directe kind-elementen Divisie of Divisietekst wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van Toelichting komt te vervallen.Een Toelichting kan in de toekomstige versie uitsluitend een AlgemeneToelichting en/of een ArtikelgewijzeToelichting bevatten.
STOP0082 Blokkerend Een ArtikelsgewijzeToelichting geplaatst buiten een element Toelichting wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van Toelichting komt te vervallen.Een ArtikelgewijzeToelichting kan in een toekomstige versie uitsluitend in een Toelichting worden geplaatst.
STOP0083 Blokkerend Gebruik van een InleidendeTekst in een Toelichting; AlgemeneToelichting of ArtikelgewijzeToelichting wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van STOP komt te vervallen.
STOP0084 Blokkerend Het element Toelichting MOET een Kop hebben indien er meerdere kindelementen zijn:ArtikelgewijzeToelichting en AlgemeneToelichtingArtikelgewijzeToelichting en een InleidendeTekstAlgemeneToelichting en een InleidendeTekstIndien slechts een ArtikelgewijzeToelichting of een AlgemeneToelichting is dan is de Kop niet nodig.NB - het element InleidendeTekst is 'ontraden'; dus bij voorkeur niet te gebruiken.
STOP0085 Blokkerend Het element Toelichting mag geen Kop hebben indien deze alleen een AlgemeneToelichting of ArtikelgewijzeToelichting bevat.
STOP0086 Blokkerend Renvooi-mutatieacties (Vervang; VervangKop) met een juridische wijziging (@revisie = 0") MOETEN minimaal één renvooimarkering bevatten (tekst:NieuweTekst; tekst:VerwijderdeTekst of het attribuut wijzigactie)."
STOP1000 Blokkerend Een AKN- of JOIN-identificatie mag geen punt bevatten.
STOP1001 Blokkerend Het deel vóór de taalcode/@" van de FRBRExpression moet gelijk aan zijn FRBRWork"
STOP1002 Blokkerend Voor een AKN-identificatie (werk/expressie) moet het tweede deel een landcode uit de lijst nl; aw; cw; sx zijn.
STOP1003 Blokkerend Voor een JOIN-identificatie (work) moet het tweede deel gelijk zijn aan 'id'.
STOP1004 Blokkerend Voor een JOIN-identificatie moet het derde deel een geldig type zijn (regdata; pubdata; infodata).
STOP1006 Blokkerend Voor een AKN- of JOIN identificatie (werk/expressie) moet het vijfde deel een jaartal zijn of een geldige datum zijn.
STOP1007 Blokkerend Voor een JOIN-identificatie (expressie) moet het eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum zijn.
STOP1008 Blokkerend JOIN-identificatie (expressie) MOET als eerste deel na de '@' een jaartal of een geldige datum hebben groter/gelijk aan jaartal in werk.
STOP1009 Blokkerend Voor een AKN- of JOIN-identificatie (expressie) moet deel voorafgaand aan de '@' een geldige taal zijn ('nld';'eng';'fry';'pap';'mul';'und').
STOP1010 Blokkerend Vierde deel van de AKN / JOIN voor werken en expressies van een besluit; een regeling of een informatieobject moet gelijk zijn aan:een brp-code voor regeling; besluit of informatieobject;een code (bijvoorbeeld 'gemeente' of 'provincie') voor een geconsolideerde regeling of informatieobject.
STOP1011 Blokkerend De AKN van een officiele publicatie moet als derde veld 'officialGazette' hebben.
STOP1012 Blokkerend De AKN van de door het bevoegd gezag aangeleverde regeling moet als derde veld 'act' hebben.
STOP1013 Blokkerend De AKN van het door het bevoegd gezag aangeleverd besluit moet als derde veld 'bill' hebben.
STOP1014 Blokkerend De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met /akn" of "/join"".
STOP1015 Blokkerend De officieleTitel van InformatieObjectMetatada MOET starten met /join/id/.
STOP1016 Blokkerend Versienummer van regeling moet voldoen aan de STOP-specificaties.
STOP1017 Blokkerend De AKN van een officiele publicatie moet als vierde veld een bladcode hebben.
STOP1018 Blokkerend De waarde van data:informatieobjectRef MOET uniek zijn binnen één data:informatieobjectRefs.
STOP1019 Blokkerend Binnen dezelfde container data:rechtsgebieden mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.
STOP1020 Blokkerend Een alternatieve titel MAG niet gelijk zijn aan de citeertitel.
STOP1021 Blokkerend Het patroon in data:uri moet overeenkomen met data:soortRefURL: correcte http(s)-referentieAKN: correcte AKNJCI: correcte JCI).
STOP1022 Blokkerend Een alternatieve titel MOET uniek zijn binnen alle alternatieve titels.
STOP1023 Blokkerend De opvolgingsrelatie data:opvolgerVan MOET uniek zijn binnen de container data:opvolging.
STOP1024 Blokkerend Een opvolgingsrelatie data:opvolgerVan MOET naar een work van een Regeling of een Informatieobject verwijzen.
STOP1026 Blokkerend De instrumentversie van een BeoogdeRegeling moet een expressionID (/akn/nl/act) zijn.
STOP1027 Blokkerend De instrumentversie van een BeoogdInformatieobject moet een /join/id/regdata zijn.
STOP1028 Blokkerend Het instrument binnen een Intrekking moet een akn- of join-identificatie hebben ('/akn/nl/act/[...]' of '/join/id/regdata/[...]').
STOP1029 Blokkerend Een doel kan maar één datum inwerkingtreding hebben.
STOP1030 Blokkerend Binnen dezelfde container data:overheidsdomeinen mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.
STOP1031 Blokkerend Binnen dezelfde container data:onderwerpen mag een unieke waarde maar één keer worden gebruikt.
STOP1032 Blokkerend Een officiële publicatie van een besluit MOET een datum ondertekening hebben.
STOP1033 Blokkerend Een officiële publicatie van een kennisgeving MAG GEEN datum ondertekening hebben.
STOP1034 Blokkerend Voor decentrale overheden (gemeente; provincie; waterschap) MOET soort bestuursorgaan" zijn ingevuld"
STOP1035 Blokkerend Het ingevulde soort bestuursorgaan" MOET passen bij de waarde in eindverantwoordelijke".
STOP1037 Blokkerend De AKN-identificatie van een kennisgeving moet als derde veld 'doc' hebben.
STOP1038 Blokkerend Een doel identificatie moet zijn opgebouwd als /join/id/proces/[organisatie]/[datum of jaar]/[naam]".
STOP1044 Blokkerend De AKN-identificatie van een rectificatie MOET als derde deel doc hebben.
STOP1058 Blokkerend Een GIO MOET bij aanlevering altijd precies één GML-bestand (*.gml)hebben.
STOP1060 Blokkerend Een verwijzing naar een geboorteregeling MOET naar een work van een Regeling die begint met /akn/nl/act/... verwijzen.
STOP1071 Blokkerend Een componentverwijzing in akn of join moet beginnen met een '!'.
STOP1072 Blokkerend Het laatste deel van een akn of join voor een optionele componentverwijzing mag geen '!' bevatten.
STOP1073 Blokkerend Informatieobjecten van formaatInformatieobject /join/id/stop/informatieobject/gio_002 met het type alleen bekend te maken of informatief zijn NIET TOEGESTAAN zolang deze informatieobjecten niet expliciet benoemd zijn in een toepassingsprofiel(TPOD).
STOP1074 Blokkerend Informatieobjecten van formaatInformatieobject /join/id/stop/informatieobject/doc_001 (pdf) met het type informatief zijn NIET TOEGESTAAN zolang deze informatieobjecten niet expliciet benoemd zijn in een toepassingsprofiel(TPOD).
STOP1075 Blokkerend Een kennisgeving zonder soortKennisgeving; met soortKennisgeving=KennisgevingBesluittermijnen" of soortKennisgeving="KennisgevingUitspraakRechter") MOET een data:mededelingOver verwijzing hebben."
STOP1200 Blokkerend De IMOP-modules die binnen één Component zijn opgenomen MOETEN allen dezelfde IMOP-schemaversie gebruiken.
STOP1201 Blokkerend Elk in het uitwisselpakket opgenomen bestand MOET aangeroepen worden door de STOP-pakbon;een andersoortig manifest volgens een andere standaard of aangeroepen worden door een in het uitwisselpakket aanwezig bestand.Anders geformuleerd: er mogen geen ongebruikte" bestanden in het pakket opgenomen zijn."
STOP1202 Blokkerend Elk bestand dat middels de bestandsnaam aangeroepen wordt door één van onderstaande bestanden MOET aanwezig zijn in het uitwisselpakket. de STOP-pakboneen andersoortig manifest volgens een andere standaard ofeen ander bestand dat in het uitwisselpakket aanwezig isAnders geformuleerd: Elk aangeroepen bestand moet aanwezig zijn; een pakket moet compleet zijn.
STOP1203 Blokkerend Voor elk in het pakbon opgenomen XML-bestand MOET de combinatie van localName en namepace overeenkomen met het root-element van het aangewezen bestand. Een XML-bestand" is te herkennen aan mediatype="application/xml" of "application/xml+gml"."
STOP1204 Waarschuwing Een IMOP-module met juridische regelteksten MOET samen een RegelingVersieMetadata-module binnen dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.
STOP1205 Waarschuwing Een IMOP-informatieobject-module MOET samen een InformatieObjectVersieMetadata-module van dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.
STOP1206 Blokkerend Elk door een uitgewisselde IMOP-module aangeroepen bestand (zoals een bestand voor een illustratie of voor een informatieobject) MOET worden opgenomen in dezelfde Component binnen de pakbon van het uitwisselpakket.
STOP1207 Blokkerend Het mediatype zoals genoemd in de pakbon moet gelijk zijn aan het daadwerkelijke media-type (oftewel MIME type") van het bestand."
STOP1208 Waarschuwing Een Component in een pakbon MOET een Module van type ExpressionIdentificatie of ConsolidatieIdentificatie bevatten TENZIJ het een versieinformatie Component is.
STOP1209 Blokkerend De Work-identificatie van de Component in een pakbon MOET gelijk zijn aan de Work-identificatie in de ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module.
STOP1210 Blokkerend De Expression-identificatie van de Component in een pakbon MOET gelijk zijn aan de FRBRExpression in de ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module.
STOP1211 Blokkerend De soort Work van de Component in een pakbon MOET gelijk zijn aan de soort Work in de ExpressionIdentificatie- of ConsolidatieIdentificatie-module.
STOP1212 Blokkerend De IMOP-schemaversie van een IMOP-module in de pakbon MOET overeenkomen met de IMOP-schemaversie in het XML bestand zelf.
STOP1213 Blokkerend Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOET het uitwisselpakket één versie van een (set van samenhangende) regeling(en) met één versie van de bijbehorende informatieobjecten bevatten. De versie van de regelingen/informatieobjecten mogen alleen over meerdere uitwisselpakketten verdeeld worden als die via een (download)service in samenhang verkregen kunnen worden.
STOP1214 Blokkerend Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOETEN gewijzigde regeling- en informatieobjectversies (Componenten) in het uitwisselpakket met één besluit tegelijk in werking (kunnen) treden (m.a.w. gewijzigde componenten hangen samen met één en hetzelfde doel).
STOP1215 Blokkerend Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOET het uitwisselpakket van elke component altijd alle modules bevatten (m.a.w. 'compleet' zijn). Optionele modules moeten aanwezig zijn als ze voor betreffend component bestaan.
STOP1216 Blokkerend Bij gebruik van het uitwisselpakket voor het uitwisselen van een (nieuwe) versie van een of meer regelingen MOET de pakbon in het uitwisselpakket een component Versieinformatie bevatten.
STOP1217 Blokkerend Component Versieinformatie in de pakbon van een uitwisselpakket MOET de module Momentopname bevatten.
STOP1218 Blokkerend Een IMOP-module die voor een component vermeld is in de pakbon MOET volgens de vermelde versie van IMOP daadwerkelijk een module van de component zijn.
STOP1300 Blokkerend Het procedureverloop MOET alleen stappen bevatten die bij één type procedureverloop horen.Het procedureverloop kan bijvoorbeeld geen stappen bevatten die specifiek zijn voor een procedure rond een ontwerpbesluit; en tevens stappen specifiek voor een (definitief) besluit.
STOP1301 Blokkerend Het type procedureverloop MOET passen bij het type besluit waarvan het de procedure beschrijft.
STOP1302 Blokkerend Bepaalde stappen in het procedureverloop MOGEN hooguit één keer voorkomen.Sommige stappen worden maar één keer gezet in een procedure en kennen dus ook maar één datum waarop ze voltooid zijn. Als blijkt dat de datum niet correct is; kan die via een mutatie van het procedureverloop aangepast worden. De uniciteit van deze stappen is belangrijk omdat de datum ervan nodig is om de relevantie te bepalen van besluiten en/of kennisgevingen erover.VaststellingOndertekeningPublicatieBegin inzagetermijnEinde inzagetermijnEinde bezwaartermijnEinde beroepstermijn.
STOP1303 Blokkerend De stappen die door (de organisatie van) het bevoegd gezag gedaan worden MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de volgorde waarin de besluitvormingsprocedure verloopt.Besluit volgordeVaststellingOndertekeningPublicatie
STOP1304 Blokkerend De stappen die relevant zijn voor de reactie van belanghebbenden op het besluit MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de juiste volgorde.Welke stappen dat zijn hangt af van het type besluit. Zie de beschrijving voor de juiste volgorde.
STOP1305 Blokkerend De stappen gerelateerd aan de instelling en behandeling van een beroep tegen het besluit MOETEN in het procedureverloop opgenomen zijn in de volgorde waarin de besluitvormingsprocedure verloopt.Beroep volgordeVaststellingOndertekeningBeroep(en) ingesteldEinde Beroepstermijn
STOP1310 Blokkerend Een stap die het begin van een beroepsperiode aangeeft MOET ofwel als eerste voorkomen; ofwel nadat een eerdere beroepsperiode is afgesloten.BeroepsperiodeStart: Beroep(en) ingesteldEind: Beroep(en) definitief afgedaan
STOP1311 Blokkerend Stappen die samenhangen met de schorsing van een besluit door een rechter MOETEN in het procedureverloop tussen de start en het einde van de beroepsperiode opgenomen zijn.
STOP1312 Blokkerend Een stap die het einde van een beroepsperiode aangeeft MOET volgen op een stap die het begin van de beroepsperiode aangeeft.
STOP1313 Blokkerend Een stap die het begin van een schorsingsperiode aangeeft MOET ofwel als eerste voorkomen; ofwel nadat een eerdere schorsingsperiode is afgesloten.SchorsingsperiodeStart: SchorsingEind: Schorsing opgeheven
STOP1315 Blokkerend Een stap die het einde van een schorsingsperiode aangeeft MOET volgen op een stap die het begin van de schorsingsperiode aangeeft.
STOP1319 Blokkerend Sommige stappen MOETEN in het procedureverloop vermeld worden omdat de informatie anders niet compleet is:Stap 'Einde inzagetermijn' MOET vermeld worden als 'Begin inzagetermijn' is opgenomen.Stap 'Einde beroepstermijn' MOET vermeld worden als 'Beroep(en) ingesteld' is opgenomen.Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Beroep(en) ingesteld' is opgenomenStap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Einde beroepstermijn' is opgenomen Stap 'Ondertekening' MOET vermeld worden als 'Einde bezwaar' is opgenomenAls deze stappen niet vermeld zijn is het niet mogelijk afgeleide informatie te bepalen op manieren die in de standaard beschreven staan; zoals de relevantie van het besluit en/of gerelateerde kennisgevingen op een moment in de tijd; of de status van een besluit.
STOP1320 Blokkerend Bij een kennisgeving van een definitief besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:Einde bezwaartermijnEinde beroepstermijn.
STOP1321 Blokkerend Bij een kennisgeving ontwerp besluit MOGEN ALLEEN de volgende procedurestappen voorkomen:Begin inzagetermijnEinde inzagetermijn.
STOP1400 Blokkerend Een procedureverloopmutatie MAG NIET leiden tot een ongeldig procedureverloop (Het resulterende procedureverloop moet voldoen aan de beschrijving en dus aan de procedureverloop-bedrijfsregels).
STOP1500 Blokkerend De tekst:Wat van tekst:VoegToe; tekst:Verwijder; tekst:Vervang of tekst:VervangKop MAG NIET gebruikt worden binnen tekst:Tekstrevisie.
STOP2001 Blokkerend Een ontwerpbesluit treedt niet in werking en kent geen geldigheid.
STOP2002 Blokkerend Als FRBRWork begint met '/akn/nl/bill/' dan moet het soortwork '/join/id/stop/work_003' (generiek besluit) zijn.
STOP2003 Blokkerend Als FRBRWork begint met '/akn/nl/act/' dan moet het soortwork een van de volgende zijn:'/join/id/stop/work_019' (regeling)'/join/id/stop/work_006' (geconsolideerde regeling)'/join/id/stop/work_021' (tijdelijk regelingdeel)'/join/id/stop/work_019' (consolidatie van tijdelijk regelingdeel).
STOP2004 Blokkerend De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:ExpressionIdentificatie bevat data:isTijdelijkDeelVan) MOET als soortWork '/join/id/stop/work_021' (tijdelijk regelingdeel) hebben.
STOP2006 Blokkerend Elke data:wId (tekst) of JOIN-id (informatieobject) waar in een tekst:ArtikelgewijzeToelichting toelichting op wordt gegeven én die wordt genoemd in de data:Toelichtingsrelatie MOET voorkomen in de juridische tekst van de regeling of het besluit; of moet als IO bij het besluit horen (dus voorkomen in de BesluitMetadata; ook na een rectificatie).
STOP2009 Blokkerend De data:wId waar een data:Toelichtingsrelatie naar verwijst; MOET voorkomen in de tekst:ArtikelgewijzeToelichting bij de regeling of het besluit.
STOP2011 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een Informatieobject verwijst naar de plaats in de regelingtekst waar die versie; juridisch gezien; ontstaat (tekst:ExtIORef).
STOP2019 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een BeoogdeRegeling MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst staat dat deze nieuwe versie; juridisch gezien; ontstaat. In het klassieke model is dit binnen tekst:RegelingKlassiek; maar niet binnen tekst:wijzigArtikel of tekst:RegelingKlassiek zelf.In het compacte model is dit binnen tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact(Besluit) of tekst:BesluitMutatie(Rectificatie).
STOP2020 Blokkerend Een Tijdstempel in de Consolidatieinformatie MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst de tijdstempel; juridisch gezien; ontstaat. In het klassieke model is dit binnen een tekst:Artikel.In het compacte model is dit binnen een tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact (Besluit) of tekst:BesluitMutatie(Rectificatie).
STOP2021 Blokkerend Een Intrekking van een Regeling in de Consolidatieinformatie MOET verwijzen naar de plaats waar in de juridische tekst de Regeling; juridisch gezien; wordt ingetrokken.In het klassieke model is dit binnen een tekst:ArtikelIn het compacte model is dit binnen een tekst:Artikel van tekst:Lichaam van tekst:BesluitCompact(besluit) of tekst:BesluitMutatie(rectificatie).
STOP2022 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een ingetrokken Informatieobject verwijst naar de plaats in de regelingtekst waar die versie; juridisch gezien; ophoudt te bestaan (wijzigen of verwijderen van tekst:ExtIORef).
STOP2023 Blokkerend Elk consolideerbaar informatieobject MOET een geboorteregeling hebben.
STOP2024 Blokkerend Als FRBRWork begint met '/join/id/' dan moet het soortwork een van de volgende zijn: '/join/id/stop/work_010' (informatieobject)'/join/id/stop/work_005' (geconsolideerd informatieobject)
STOP2025 Blokkerend data:officieleTitel van een informatieobject MOET gelijk zijn aan het data:FRBRWork.
STOP2026 Blokkerend De collectie(regdata; pubdata of infodata) gebruikt in de JOIN identifier van een informatieobject MOET overeenkomen met zijn data:publicatieinstructie.
STOP2030 Blokkerend Een met een besluit of rectificatie meegeleverde consolideerbare informatieobject-versie MOET als inhoud van tekst:ExtIoRef genoemd worden in de Regeling of Regelingmutatie.
STOP2031 Blokkerend Externe verwijzingen (imop-tekst:ExtRef en imop-tekst:ExtIORef) in een ontwerpbesluit mogen alleen verwijzen naar met het ontwerpbesluit meegeleverde informatieobjecten; of naar eerder bekend gemaakte ontwerp- of definitieve besluiten en bijbehorende informatieobjecten.
STOP2032 Blokkerend Externe verwijzingen (imop-tekst:ExtRef en imop-tekst:ExtIORef) in een definitief besluit mogen alleen verwijzen naar met het besluit meegeleverde informatieobjecten; of naar eerder bekend gemaakte definitieve besluiten en bijbehorende informatieobjecten.
STOP2033 Blokkerend Een met een besluit of rectificatie meegeleverd  alleen bekend te maken informatieobject MAG ALLEEN als inhoud van tekst:ExtRef genoemd worden in het besluitdeel van een Besluit/Rectificatie (dus niet in de Regeling of een Regelingmutatie).
STOP2034 Blokkerend Een met een besluit of rectificatie meegeleverd Informatief informatieobject MAG NIET voorkomen in de tekst van het besluit.
STOP2039 Blokkerend Een rectificatie MOET verwijzen naar een reeds gepubliceerde besluitversie.
STOP2042 Blokkerend Wijzigen van informatieobjecten bij een besluit is alleen toegestaan via een juridisch instrument (zoals rectificatie).
STOP2050 Blokkerend De data:ExpressionIdentificatie van een tekstmodule met root-element tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek MOET data:soortWork '/join/id/stop/work_003' hebben.
STOP2051 Blokkerend De data:ExpressionIdentificatie van een tekstmodule met root-element tekst:RegelingCompact; tekst:RegelingKlassiek of tekst:RegelingVrijetekst MOET data:soortWork '/join/id/stop/work_019' hebben.
STOP2052 Blokkerend Als FRBRWork begint met '/akn/nl/doc/' dan moet het soortwork een van de volgende zijn:'/join/id/stop/work_018' (rectificatie)'/join/id/stop/work_023' (kennisgeving)
STOP2053 Blokkerend De tekstmodule van een data:ExpressionIdentificatie met data:soortWork '/join/id/stop/work_021' MOET root-element tekst:RegelingTijdelijkdeel hebben.
STOP2055 Blokkerend Elke Terugtrekking(-Regeling; -Tijdstempel; -Intrekking) MOET genoemd worden in BesluitMutatie; bijv. bij een Rectificatie.
STOP2056 Blokkerend Elke TerugtrekkingInformatieobject MOET genoemd worden in de RegelingMutatie; bijv. bij een Rectificatie.
STOP2057 Blokkerend De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:soortWork = '/join/id/stop/work_021') MOET tijdelijk deel zijn van een regeling met soortWork '/join/id/stop/work_019' (regeling).
STOP2058 Blokkerend De identificatie van een tijdelijk regelingdeel (data:soortWork = '/join/id/stop/work_021') MOET aangeven waarvan het een tijdelijk deel is (heeft data:isTijdelijkDeelVan).
STOP2060 Blokkerend STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.
STOP2061 Blokkerend De data:ExpressionIdentificatie van een tekstmodule met root-element tekst:RegelingTijdelijkdeel MOET data:soortWork '/join/id/stop/work_021' hebben.
STOP2063 Blokkerend ALS het soortwork van het Work waar een tijdelijk regelingdeel toe behoort '/join/id/stop/work_019' (regeling) is; DAN MOET het derde deel van het FRBRWork '/act/' zijn.
STOP2064 Blokkerend Elke Terugtrekking(-Regeling; -Informatieobject; -Tijdstempel; of -Intrekking) MOET voorkomen in de ConsolidatieInformatie van het originele Besluit; bijv. bij een Rectificatie.
STOP2065 Blokkerend De doelen van de versies in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET gelijk zijn.
STOP2066 Blokkerend De doelen van de Ver- en OntvlochtenVersies in data:gemaaktOpBasisVan MOGEN NIET voorkomen als doel van de BeoogdeRegeling of het BeoogdInformatieobject.
STOP2067 Blokkerend Het doel van de Basisversie MOET bestaan. (En bij aanlevering aan de LVBB; al bekend zijn bij de LVBB)
STOP2068 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen eId te bevatten.
STOP2069 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Tijdstempels bevatten.
STOP2070 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Intrekkingen bevatten.
STOP2071 Blokkerend De ConsolidatieInformatie van een Revisie mag geen Terugtrekkingen bevatten.
STOP3000 Blokkerend Als er 1 locatie is in een GIO waar een waarde groepID is ingevuld MOET de groepID bij alle locaties zijn ingevuld.
STOP3001 Blokkerend Als een locatie een groepID heeft; dan MOET deze voorkomen in het lijstje groepen.
STOP3003 Blokkerend Twee groepIDs in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.
STOP3004 Blokkerend Twee labels in het lijstje groepen mogen niet dezelfde waarde hebben.
STOP3005 Blokkerend Als een groepID voorkomt in het lijstje groepen dan MOET er minstens 1 locatie zijn met dat groepID.
STOP3006 Blokkerend Als er één locatie is in een GIO waar kwantitatieveNormwaarde is ingevuld MOETEN alle locaties een kwantitatieveNormWaarde hebben.
STOP3007 Blokkerend Als er één locatie is in een GIO waar kwalitatieveNormwaarde is ingevuld MOETEN alle locaties een kwalitatieveNormwaarde hebben.
STOP3008 Blokkerend Van de elementen kwalitatieveNormwaarde en kwantitatieveNormwaarde in een Locatie mag er slechts één ingevuld zijn.
STOP3009 Blokkerend Als de locaties van de GIO kwantitatieve normwaarden hebben; moet de eenheid(eenheidlabel en eenheidID) aanwezig zijn in de GIO.
STOP3010 Blokkerend Een kwalitatieveNormwaarde mag geen lege string (“”) zijn.
STOP3011 Blokkerend Als de locaties van de GIO kwantitatieve òf kwalitatieve normwaarden hebben; dan moet de norm (normlabel en normID) aanwezig zijn.
STOP3012 Blokkerend Een Locatie binnen een GIO mag niet zowel een groepID (GIO-deel) als een (kwalitatieve of kwantitatieve) Normwaarde bevatten.
STOP3013 Blokkerend Binnen 1 GIO mag elke basisgeo:id (GUID) van de geometrische data van een locatie maar één keer voorkomen.
STOP3015 Blokkerend Als de locaties van de GIO kwalitatieve normwaarden hebben; MOGEN eenheidlabel en eenheidID NIET voorkomen.
STOP3016 Blokkerend In een GIO waar locaties geen kwalitatieve of kwantitatieve normwaarde hebben; MOGEN eenheidID; eenheidlabel; normID en normlabel NIET voorkomen.
STOP3018 Blokkerend ALS een geometrisch object (basisgeo:geometrie) wordt opgenomen in meerdere GIO's en/of GIO-versies met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) dan MOET de geometrische data in alle GIO's hetzelfde zijn.
STOP3019 Blokkerend Locaties in een GIO MOETEN een geometrische data hebben (basisgeo:geometrie in basisgeo:Geometrie MAG NIET onbreken of leeg zijn).
STOP3020 Blokkerend Coördinaten van een geometrisch object in een GIO MOETEN gebruikmaken van één van de twee ruimtelijke referentiesystemen:RD: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::28992' ofETRS89: srsName='urn:ogc:def:crs:EPSG::4258'.
STOP3021 Blokkerend De geometrische coördinaten van alle locaties in een GIO MOETEN gebaseerd zijn op hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem.
STOP3022 Blokkerend Normwaarden of geometrische begrenzingen MOGEN NIET zowel in een GIO als in de tekst van de regeling staan.
STOP3023 Blokkerend Locatiegroepen in een GIO MOETEN door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond.
STOP3024 Blokkerend Een GIO kan maximaal één locatiegroep-indeling hebben.
STOP3025 Blokkerend Locatiegroepen MOGEN elkaar NIET overlappen.
STOP3026 Blokkerend Een locatie kan slechts deel uitmaken van één locatiegroep.
STOP3027 Blokkerend Van een versie van een te consolideren GIO die onderdeel is van een besluit; MOET de Expression (JOIN ID) worden genoemd in òf de regelingtekst(mutatie) van het besluit; òf de besluittekst (bijvoorbeeld indien het GIO gebruikt wordt als Pons).
STOP3028 Blokkerend Alle Expressies van een GIO Work MOETEN betrekking hebben op dezelfde norm. (De eenheid kan wijzigen en ook de norm-ID en norm-label kunnen wijzigen; maar de GIO moet betrekking houden op dezelfde norm)
STOP3029 Blokkerend Als een GIO normwaarden bevat dan MOETEN deze normwaarden door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond.
STOP3070 Blokkerend Een vastgestelde GIO heeft een vaststellingscontext (achtergrondkaart); waarvan de versie is aangegeven.
STOP3071 Blokkerend Elke GIO-versie heeft een eigen vaststellingscontext. Deze hoeft niet gelijk te zijn aan de vaststellingscontext van andere GIO-versies van hetzelfde Work.
STOP3072 Blokkerend ALS de nauwkeurigheid van het GIO en/of de vaststellingscontext leidt tot verplicht gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); dan MOET als geografische context de BGT worden gebruikt.
STOP3073 Blokkerend De juridische nauwkeurigheid van de geometrische data in een GIO komt overeen met die van de geografische context (kaart) die voor de vaststelling is gebruikt.
STOP3074 Blokkerend Zijn er bij de vaststelling van een GIO ook context-GIO’s getoond; dan MOETEN deze GIO’s ook als context-GIO's opgenomen worden in het GIO.
STOP3075 Blokkerend Een berekende GIO bevat een nauwkeurigheidsgraad die is aangegeven in decimeters.
STOP3076 Blokkerend Een gedeeltelijk gewijzigde GIO heeft een was-ID met de Expression ID van het GIO zodat de wijzigingen van het GIO kunnen worden bepaald.
STOP3077 Blokkerend In een GIO zonder was-ID wordt elk onderdeel van de GIO als gewijzigd beschouwd.
STOP3078 Blokkerend ALS een GIO een wasID heeft; dan MOET de wasID een voorgaande expressie zijn van hetzelfde work.
STOP3079 Blokkerend Of een GIO opnieuw(zonder was-ID) of gewijzigd (met was-ID) wordt vastgesteld; kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om beroep of bezwaar aan te tekenen tegen de vaststelling van de GIO.
STOP3090 Blokkerend De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty; gml:description; gml:descriptionReference; gml:identifier; gml:name; gml:boundedBy; gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de GIO elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling; geo:GeoInformatieObjectVersie en geo:Locatie .
STOP3100 Waarschuwing De FeatureTypeStyle MAG GEEN se:Name bevatten.
STOP3101 Waarschuwing De FeatureTypeStyle MAG GEEN se:Description bevatten.
STOP3102 Blokkerend De waarde voor FeatureTypeName moet de waarde Locatie (met eventueel de correcte namespace-prefix) hebben.
STOP3103 Blokkerend FeatureTypeStyle:SemanticTypeIdentifier MOET zijn geo:geometrie; geo:groepID; geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).
STOP3114 Blokkerend Als Rule een Filter bevat dan MOET de SemanticTypeIdentifier zijn geo:groepID;geo:kwalitatieveNormwaarde of geo:kwantitatieveNormwaarde(evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).
STOP3115 Blokkerend PropertyName MOET overeenkomen met de SemanticTypeIdentifier (zonder namepace prefix).
STOP3118 Blokkerend Als Rule:Filter:PropertyIsBetween; PropertyIsNotEqualTo; PropertyIsLessThan; PropertyIsGreaterThan; PropertyIsLessThanOrEqualTo of PropertyIsGreaterThanOrEqualTo is; dan MOET de SemanticTypeIdentifier gelijk zijn aan geo:kwantitatieveNormwaarde (evt. met een andere namespace prefix voor https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/).
STOP3120 Blokkerend Als Rule:Filter:And is; dan MOETEN de operanden PropertyIsLessThan en PropertyIsGreaterThanOrEqualTo bevatten.
STOP3126 Blokkerend De Description:Title MAG NIET leeg zijn (dit is de legenda-regel).
STOP3135 Blokkerend De PointSymbolizer:Graphic:Mark:Fill MAG GEEN se:GraphicFill bevatten.
STOP3138 Blokkerend De PointSymbolizer MOET een van de vormen hebben: se:Graphicse:Markse:Fillse:GraphicFillse:SvgParameter.
STOP3139 Blokkerend Het name" attribute van de Stroke:SvgParameter MOET zijn stroke; stroke-width; stroke-dasharray; stroke-linecap; stroke-opacity; of stroke-linejoin.".
STOP3140 Blokkerend SvgParameter met name" attribute "stroke" MOET aan de reguliere expressie ^#[0-9a-f]{6}$ voldoen. (string van 7 karakters; met als eerste karakters een # en de volgende zes karakters een hexadecimale waarde.)".
STOP3141 Blokkerend SvgParameter met name" attribute "stroke-width" MOET aan de reguliere expressie ^[0-9]+(.[0-9])?[0-9]?$ voldoen. (positief getal met 0; 1 of 2 decimalen)".
STOP3142 Blokkerend SvgParameter met name" attribute "stroke-width" MOET aan de reguliere expressie ^([0-9]+ ?)*$ voldoen. (string met één of meer positief gehele getal gescheiden door een spatie)".
STOP3143 Blokkerend SvgParameter met name" attribute "stroke-linecap" MOET "butt" bevatten.".
STOP3144 Blokkerend SvgParameter met met name attribute stroke-opacity" MOET aan de reguliere expressie  ^0((.[0-9])?[0-9]?)
STOP3145 Blokkerend SvgParameter met name" attribute "stroke-linejoin" MOET "round" bevatten.".
STOP3146 Blokkerend Het name" attribute van de Fill:SvgParameter MOET fill of fill-opacity zijn.".
STOP3147 Blokkerend SvgParameter met name" attribute "fill" MOET aan de reguliere expressie ^#[0-9a-f]{6}$ voldoen. (string van 7 karakters; met als eerste karakters een # en de volgende zes karakters een hexadecimale waarde.)".
STOP3148 Blokkerend SvgParameter met met name attribute fill-opacity" MOET aan de reguliere expressie ^0((.[0-9])?[0-9]?)
STOP3157 Blokkerend De PointSymbolizer:Graphic:Mark:WellKnownName MOET zijn:cross (of cross_fill); square; circle; star of triangle.
STOP3163 Blokkerend De Graphic:Size MOET aan de reguliere expressie ^[0-9]+$ voldoen. (een positief geheel getal).
STOP3170 Blokkerend Als de PolygonSymbolizer:Fill een GraphicFill:Graphic bevat; DAN MOET deze alleen se:ExternalGraphic bevatten.
STOP3173 Blokkerend Een PolygonSymbolizer:Fill:GraphicFill:Graphic:ExternalGraphic:InlineContent met attribute encoding=base64" MOET aan de reguliere expressie ^[A-Z0-9a-z/+ =]*$ voldoen. (hoofd- en kleine letters; cijfers; plus-teken; /-teken)".
STOP3174 Blokkerend ExternalGraphic:Format MOET de waarde image/png hebben.
STOP3175 Blokkerend De module se:FeatureTypeStyle(symbolisatie) MAG ALLEEN bij een Geo-informatieobject(GIO) aangeleverd worden.
STOP3200 Blokkerend De module gio:JuridischeBorgingVan MAG ALLEEN bij een Geo-informatieobject(GIO) aangeleverd worden.
TPOD1110 Blokkerend IMOW-objecttypen kunnen alleen worden toegepast op het Lichaam van een Regeling, niet op Bijlagen of Toelichtingen.
TPOD1200 Blokkerend Een OW-object mag alleen gewijzigd worden in een OW-aanlevering die hoort bij een besluit dat de regeling wijzigt waar het OW-object bij hoort.
TPOD1310 Waarschuwing Locatie heeft het attribuut hoogte, indien het attribuut hoogte gevuld wordt dient hier een waarde uit de waardelijst eenheid gekozen te worden.
TPOD1650 Blokkerend Het attribuut 'normwaarde' moet bestaan uit één van de drie mogelijke attributen; 'kwalitatieveWaarde' óf 'kwantitatieveWaarde' of 'waardeInRegeltekst'.
TPOD1730 Waarschuwing Gerelateerde activiteiten moeten bestaan indien er naar verwezen wordt.
TPOD1740 Waarschuwing Bovenliggende activiteiten moeten bestaan indien er naar verwezen wordt.
TPOD1830 Waarschuwing Binnen het object ‘Gebiedsaanwijzing’ is de waarde ‘functie’ van attribuut ‘type’ (datatype TypeGebiedsaanwijzing) niet toegestaan. (voor AMvB/MR).
TPOD1890 Blokkerend De identificatie van ieder OwObject moet overeenkomen met het type OwObject.
TPOD1950 Blokkerend (1) Een OW-object behorend bij een regeling niet zijnde een tijdelijk regelingdeel mag alleen verwijzen naar een OW-object behorend bij een regeling van hetzelfde bevoegd gezag, met uitzondering van de relatie bovenliggendeActiviteit van het OW-object Activiteit, waarvoor de specifieke regels van TPOD1951, TPOD1952 en TPOD1953 gelden; (2) een OW-object behorend bij een regeling niet zijnde een tijdelijk regelingdeel mag niet verwijzen naar een OW-object behorend bij een tijdelijk regelingdeel; (3) een OW-object behorend bij een tijdelijk regelingdeel mag alleen verwijzen naar een OW-object behorend bij hetzelfde tijdelijk regelingdeel, met uitzondering van de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak-Activiteit van het tijdelijk regelingdeel, waarvoor de specifieke regels van paragraaf TPOD1954 gelden.
TPOD1951 Blokkerend Met uitzondering van AMvB en ministeriële regeling moet in iedere Regeling waarin één of meer Activiteiten zijn geannoteerd één zogenaamde tophaak voorkomen: (1) voor de omgevingsverordening is dat de meest bovenliggende Activiteit van die Regeling; de naam van deze Activiteit moet zijn ‘Activiteit gereguleerd in de omgevingsverordening <naam provincie>’; (2) voor de waterschapsverordening is dat de meest bovenliggende Activiteit van die Regeling; de naam van deze Activiteit moet zijn ‘Activiteit gereguleerd in de waterschapsverordening <naam waterschap>’; (3) voor het omgevingsplan is dat de meest bovenliggende Activiteit van die Regeling; de naam van deze Activiteit moet zijn ‘Activiteit gereguleerd in het omgevingsplan gemeente <naam gemeente>’.
TPOD1952 Blokkerend Voor omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan geldt, in afwijking van het bepaalde in TPOD1950 dat de relatie bovenliggendeActiviteit van een Activiteit niet zijnde de tophaak uitsluitend mag verwijzen naar een andere Activiteit die hoort bij dezelfde Regeling.
TPOD1953 Blokkerend Voor de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaken geldt, in afwijking van het bepaalde in TPOD1950, het volgende: (1) in de omgevingsverordening moet de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak verwijzen naar de ‘Activiteit gereguleerd in de omgevingsverordening’ in de Placeholder-Regeling; (2) in de waterschapsverordening moet de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak moet verwijzen naar de ‘Activiteit gereguleerd in de waterschapsverordening’ in de Placeholder-Regeling; (3) in het omgevingsplan moet de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak moet verwijzen naar de ‘Activiteit gereguleerd in het omgevingsplan’ in de Placeholder-Regeling; (4) in AMvB en ministeriële regeling mag de relatie bovenliggendeActiviteit van een Activiteit uitsluitend verwijzen naar de ‘Activiteit gereguleerd bij AMvB’ of naar een andere Activiteit die hoort bij de Placeholder-Regeling, bij een AMvB of bij een ministeriële regeling.
TPOD1954 Blokkerend (1) in een tijdelijk regelingdeel waarin één of meer Activiteiten zijn geannoteerd moet één zogenaamde tophaak voorkomen; (2) de tophaak is de meest bovenliggende Activiteit van het tijdelijk regelingdeel; (3) de naam van de tophaak annex de meest bovenliggende Activiteit moet zijn ‘Activiteit gereguleerd in <citeertitel tijdelijk regelingdeel>’; (4) voor een tijdelijk regelingdeel geldt dat de relatie bovenliggendeActiviteit van de tophaak moet verwijzen naar de tophaak van de regeling waaraan het tijdelijk regelingdeel door middel van het element isTijdelijkdeelVan gekoppeld is.
TPOD1960 Blokkerend Iedere verwijzing naar een gmlObject vanuit een Lijn moet verwijzen naar een object van type GM_LineString of GM_MultiLinestring.
TPOD1970 Blokkerend Iedere verwijzing naar een gmlObject vanuit een Punt moet verwijzen naar een object van type GM_Point of GM_MultiPoint.
TPOD1980 Blokkerend Iedere verwijzing naar een gmlObject vanuit een Gebied moet verwijzen naar een object van type GM_Surface of GM_MultiSurface.
TPOD1990 Waarschuwing Ieder OwObject, behalve Activiteit heeft minstens een OwObject dat ernaar verwijst.
TPOD2000 Blokkerend het wId van de Regeltekst in OW moet verwijzen naar een bestaande wId van een Artikel of Lid in OP.
TPOD2040 Blokkerend Het wId van de Divisie of Divisietekst in OW moet verwijzen naar een bestaande wId van een Divisie in OP.
TPOD2050 Blokkerend Er mag hoogstens één Regeltekst-object naar een Artikel/Lid verwijzen.
TPOD2051 Blokkerend Er mag hoogstens één OW Divisie-object naar een OP Divisie verwijzen.
TPOD2052 Blokkerend Er mag hoogstens één OW Divisietekst-object naar een OP Divisietekst verwijzen.
TPOD2060 Blokkerend Indien het Artikel is onderverdeeld in Leden, dan dient er geannoteerd te worden op het Lid (en mag er niet geannoteerd worden op het Artikel).
TPOD2080 Blokkerend Een instructieregel moet ofwel een "InstructieregelInstrument", ofwel een "InstructieregelTaakuitoefening" hebben.
TPOD2090 Blokkerend Binnen een Omgevingsnorm of Omgevingswaarde moeten alle normwaarden van hetzelfde type zijn: kwalitatief, kwantitatief, of waardeInRegeltekst.
TPOD2100 Blokkerend Als een Omgevingsnorm of Omgevingswaarde een Eenheid heeft, dan moeten alle normwaarden van het type kwantitatief zijn.
TPOD2110 Blokkerend Ieder Tekstdeel met een locatie moet een idealisatie hebben.
TPOD2140 Blokkerend Het WorkIDRegeling van het manifest-ow moet verwijzen naar een bestaande data:FRBRWork van een Regeling in OP.
TPOD2150 Blokkerend Het DoelID van het manifest-ow moet verwijzen naar een bestaand doel dat aanwezig is in de bijbehorende Regeling in OP.
TPOD2190 Blokkerend In het manifest-OW mag het objecttype Geometrie niet voorkomen.
TPOD2200 Blokkerend In het manifest-OW mag een bestandsnaam niet eindigen op '.gml'.
TPOD2210 Blokkerend De combinatie van Doel en Regeling uit het manifest-OW moet ook als combinatie bestaan in OP en verwijzen naar 1 regelingversie.
TPOD2220 Blokkerend De door Ozon (met het Referentierapport) aangegeven geometrie(ën) MOET(EN) in de LVBB (eerder) aangeleverd en geregistreerd zijn.
TPOD2230 Blokkerend De aangeleverde geometrie(ën) MOET(EN) aanwezig zijn als OW-Locatie.
TPOD2434 Blokkerend Als soortRegeling = 'Algemene maatregel van bestuur' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' zijn.
TPOD2435 Blokkerend Als soortRegeling = 'Algemene maatregel van bestuur' dan MOET voor de regeling RegelingKlassiek of RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2436 Blokkerend Als soortRegeling = 'Algemene maatregel van bestuur' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitKlassiek of BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2437 Blokkerend Als soortRegeling = 'Ministeriële regeling' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' zijn.
TPOD2438 Blokkerend Als soortRegeling = 'Ministeriële regeling' dan MOET voor de regeling RegelingKlassiek of RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2439 Blokkerend Als soortRegeling = 'Ministeriële regeling' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitKlassiek of BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2440 Blokkerend Als soortRegeling = 'Instructie' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' zijn.
TPOD2441 Blokkerend Als soortRegeling = 'Instructie' dan MOET voor de regeling RegelingVrijetekst gebruikt worden.
TPOD2442 Blokkerend Als soortRegeling = 'Instructie' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2443 Blokkerend Als soortRegeling = 'Aanwijzingsbesluit N2000' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' zijn.
TPOD2444 Blokkerend Als soortRegeling = 'Aanwijzingsbesluit N2000' dan MOET voor de regeling RegelingKlassiek of RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2445 Blokkerend Als soortRegeling = 'Aanwijzingsbesluit N2000' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitKlassiek of BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2446 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' zijn.
TPOD2447 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' en eindverantwoordelijke van het besluit = waarde uit waardelijst 'Ministerie' dan MOET voor de regeling RegelingKlassiek of RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2448 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' en eindverantwoordelijke van het besluit = waarde uit waardelijst 'Ministerie' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitKlassiek of BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2449 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' en eindverantwoordelijke van het besluit = waarde uit waardelijst 'Provincie' dan MOET voor de regeling RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2450 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' en eindverantwoordelijke van het besluit = waarde uit waardelijst 'Provincie' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2451 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Gemeente' zijn.
TPOD2452 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan MOET voor de regeling RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2453 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2454 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsverordening' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Provincie' zijn.
TPOD2455 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsverordening' dan MOET voor de regeling RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2456 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsverordening' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2457 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsvisie' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' of 'Gemeente' zijn.
TPOD2458 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsvisie' dan MOET voor de regeling RegelingVrijetekst gebruikt worden.
TPOD2459 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsvisie' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2460 Blokkerend Als soortRegeling = 'Programma' dan MOET voor de regeling RegelingVrijetekst gebruikt worden.
TPOD2461 Blokkerend Als soortRegeling = 'Programma' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2462 Blokkerend Als soortRegeling = 'Projectbesluit' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' of 'Waterschap' zijn.
TPOD2463 Blokkerend Als soortRegeling = 'Projectbesluit' dan MOET voor de regeling RegelingVrijetekst gebruikt worden.
TPOD2464 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsvisie' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2465 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplanregels uit een projectbesluit' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' of 'Waterschap' zijn.
TPOD2466 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplanregels uit een projectbesluit' dan MOET voor de regeling RegelingTijdelijkdeel gebruikt worden.
TPOD2467 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplanregels uit een projectbesluit' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2468 Blokkerend Als soortRegeling = 'Reactieve interventie' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Provincie' zijn.
TPOD2469 Blokkerend Als soortRegeling = 'Reactieve interventie' dan MOET voor de regeling RegelingTijdelijkdeel gebruikt worden.
TPOD2470 Blokkerend Als soortRegeling = 'Reactieve interventie' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2471 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' of 'Gemeente' zijn.
TPOD2472 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels' dan MOET voor de regeling RegelingTijdelijkdeel gebruikt worden.
TPOD2473 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2474 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsplan' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Ministerie' of 'Provincie' of 'Gemeente' zijn.
TPOD2475 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsplan' dan MOET voor de regeling RegelingTijdelijkdeel gebruikt worden.
TPOD2476 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsplan' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2477 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsverordening' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Provincie' zijn.
TPOD2478 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsverordening' dan MOET voor de regeling RegelingTijdelijkdeel gebruikt worden.
TPOD2479 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsverordening' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2480 Blokkerend Als soortRegeling = 'Waterschapsverordening' dan MOET de eindverantwoordelijke van het besluit een waarde uit waardelijst 'Waterschap' zijn.
TPOD2481 Blokkerend Als soortRegeling = 'Waterschapsverordening' dan MOET voor de regeling RegelingCompact gebruikt worden.
TPOD2482 Blokkerend Als soortRegeling = 'Waterschapsverordening' dan MOET voor het instellings- of wijzigingsbesluit BesluitCompact gebruikt worden.
TPOD2483 Blokkerend Als soortRegeling = 'Aanwijzingsbesluit N2000' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2484 Blokkerend Als soortRegeling = 'Algemene maatregel van bestuur' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Instructieregel, Omgevingswaarderegel, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2485 Blokkerend Als soortRegeling = 'Instructie' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Divisie, Divisietekst, Tekstdeel, Hoofdlijn, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie}
TPOD2486 Blokkerend Als soortRegeling = 'Ministeriële regeling' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Instructieregel, Omgevingswaarderegel, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2487 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Pons, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Omgevingswaarderegel, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2488 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsverordening' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Omgevingswaarderegel, Instructieregel, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2489 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsvisie' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Divisie, Divisietekst, Tekstdeel, Gebiedsaanwijzing, Hoofdlijn, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2490 Blokkerend Als soortRegeling = 'Programma' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Divisie, Divisietekst, Tekstdeel, Hoofdlijn, Gebiedsaanwijzing, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2491 Blokkerend Als soortRegeling = 'Projectbesluit' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Divisie, Divisietekst, Tekstdeel, Gebiedsaanwijzing, Hoofdlijn, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2492 Blokkerend Als soortRegeling = 'Reactieve interventie' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie}
TPOD2493 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2494 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2495 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsplan' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2496 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsverordening' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2497 Blokkerend Als soortRegeling = 'Waterschapsverordening' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2498 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplanregels uit een projectbesluit' dan mogen alleen objecttypen uit de volgende lijst voorkomen {Regelingsgebied, Ambtsgebied, Regeltekst, RegelVoorIedereen, Gebiedsaanwijzing, Omgevingsnorm, Activiteit, ActiviteitLocatieaanduiding, Punt, Lijn, Gebied, Puntengroep, Lijnengroep, Gebiedengroep, Geometrie, Kaart, Kaartlaag, SymbolisatieItem}
TPOD2499 Blokkerend Als soortRegeling = 'Aanwijzingsbesluit N2000' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {natuuur}
TPOD2500 Blokkerend Als soortRegeling = 'Algemene maatregel van bestuur' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2501 Blokkerend Als soortRegeling = 'Ministeriële regeling' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2502 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplan' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, bouw, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, functie, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2503 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsverordening' dan dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, functie, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2504 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsvisie' dan dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2505 Blokkerend Als soortRegeling = 'Programma' dan dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2506 Blokkerend Als soortRegeling = 'Projectbesluit' (vrijetekstdeel) dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2507 Blokkerend Als soortRegeling = 'Omgevingsplanregels uit een projectbesluit' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, bouw, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, functie, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2508 Blokkerend Als soortRegeling = 'Toegangsbeperkingsbesluit' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {natuur}
TPOD2509 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, bouw, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, functie, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2510 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsplan' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, bouw, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, functie, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2511 Blokkerend Als soortRegeling = 'Voorbeschermingsregels omgevingsverordening' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, defensie, energievoorziening, erfgoed, externe veiligheid, functie, geluid, geur, landschap, leiding, lucht, mijnbouw, natuur, recreatie, ruimtelijk gebruik, verkeer, water en watersysteem}
TPOD2512 Blokkerend Als soortRegeling = 'Waterschapsverordening' dan mag van de waardelijst Type Gebiedsaanwijzing alleen een waarde uit de volgende lijst voorkomen {beperkingengebied, bodem, energievoorziening, erfgoed, geluid, landschap, leiding, natuur, verkeer, water en watersysteem}

5. Wijzigingsoverzicht

5.1 Wensen en Eisen List (WELT)

In dit wijzigingsoverzicht wordt met WELT verwezen naar de Wensen en Eisen Lijst voor de TPOD-standaard. Deze lijst bevat meldingen en wijzigingsverzoeken die door gebruikers van de standaard zijn ingediend. De ingediende meldingen zijn te vinden via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/meldingen.

5.2 Eedere versies van de validatiematrix

De validatiematrix is eerder beschikbaar gesteld in de vorm van een spreadsheet. De validatieregels in spreadsheet formaat zijn nog steeds beschikbaar en zijn te vinden via: https://github.com/Geonovum/dso-validatiematrix/blob/main/Validatiematrix.xlsx. Deze spreadsheet bevat een aantal extra kolommen, deze zijn niet normatief. Uitleg van sommige extra kolommen in de spreadsheet:

Kolom Omschrijving
geïmplementeerd Geeft aan of de validatie geïmplementeerd is in de keten. Omdat dit afhangt van de omgeving waarin gewerkt wordt is dit veld niet goed bij te houden bij de validatieregel zelf en wordt hiervoor verwezen naar de release notes van het betreffende systeem.
meldingstekst foutmelding die getoond wordt door de validatieregel.

5.3 Wijzigingen in versie 5.0

Aanleiding Omschrijving
WELT-245 Verwijderd: TPOD1840
WELT-268 Nieuw: TPOD1200 TPOD1950 TPOD1951 TPOD1952 TPOD1953
WELT-273 Nieuw: TPOD2050 TPOD2051 TPOD2052
WELT-276 Gewijzigd: OZON0022 OZON0069 OZON0090 OZON0098 OZON0099 OZON0100 OZON0132 Nieuw: OZON1037 Verwijderd: OZON0097 OZON0129 OZON0130 OZON0131 OZON0220 OZON1019 OZON1020 OZON1021 OZON1024 OZON1026 OZON1027 OZON1028 OZON1029 OZON1031 OZON1032 OZON1036 OZON1038 OZON1039 OZON1040 OZON2000 OZON2040 OZON2060 OZON2140 OZON2150 OZON2210 OZON5001 OZON5002 OZON5003 OZON5004
WELT-277 Toegevoegd: LVBB1519 LVBB1578 LVBB4011 LVBB4044 LVBB4701 LVBB4702 LVBB5002 LVBB5010 LVBB5029 LVBB5032 LVBB5033 LVBB7710 STOP3027 Verwijderd: LVBB3520 Gewijzigd: LVBB1574 LVBB3000 LVBB3518 LVBB3519 LVBB4750 LVBB4754 LVBB4755 LVBB5030 LVBB6000 STOP1302

5.4 Wijzigingen in versie 4.0

Aanleiding Omschrijving
WELT-245 Verwijderd: TPOD2400 TPOD2401 TPOD2402 TPOD2403 TPOD2404 TPOD2405 TPOD2406 TPOD2407 TPOD2408 TPOD2409 TPOD2410 TPOD2411 TPOD2412 TPOD2413 TPOD2414 TPOD2415 TPOD2416 TPOD2417 TPOD2418 TPOD2419 TPOD2420 TPOD2421 TPOD2422 TPOD2423 TPOD2424 TPOD2425 TPOD2426 TPOD2427 TPOD2428 TPOD2429 TPOD2430 TPOD2431 TPOD2432 Nieuw: TPOD2483 TPOD2484 TPOD2485 TPOD2486 TPOD2487 TPOD2488 TPOD2489 TPOD2490 TPOD2491 TPOD2492 TPOD2493 TPOD2494 TPOD2495 TPOD2496 TPOD2497 TPOD2498 TPOD2499 TPOD2500 TPOD2501 TPOD2502 TPOD2503 TPOD2504 TPOD2505 TPOD2506 TPOD2507 TPOD2508 TPOD2509 TPOD2510 TPOD2511 TPOD2512
WELT-262 Verwijderd: LVBB4602 LVBB4603 Nieuw: LVBB1042 LVBB4740 LVBB4763 Gewijzigd: LVBB1041 LVBB1555 LVBB1556 LVBB1557 LVBB4711 LVBB4762 LVBB5013
WELT-271 Nieuw: OZON0132
WELT-272 Verwijderd: LVBB5002 LVBB5010 Nieuw: LVBB1575 LVBB1576 LVBB1577 LVBB1579 LVBB5023 LVBB5024 LVBB5025 LVBB5026 LVBB5027 LVBB5028 LVBB5030 LVBB4046 LVBB4047 LVBB4500 LVBB5022 LVBB5031 LVBB5900

5.5 Wijzigingen in versie 3.0

Aanleiding Omschrijving
WELT-210 Verwijderd: TPOD0410 TPOD0420 TPOD0460 TPOD0470 TPOD0480 TPOD0490 TPOD0510 TPOD0520 TPOD0530 TPOD0540 TPOD0560 TPOD0570 TPOD0580 TPOD0590 TPOD0600 TPOD0620 TPOD0630 TPOD0640 TPOD0650 TPOD0670 TPOD0680 TPOD0690 TPOD0700 TPOD0741 TPOD0750 TPOD0781 TPOD0790 TPOD0800 TPOD0811 TPOD0830 TPOD0831 TPOD0840 TPOD0841 TPOD0850 TPOD0851 TPOD0880 POD0980 TPOD1000 TPOD1010 TPOD1020 TPOD1070 Nieuw: TPOD2434 TPOD2435 TPOD2436 TPOD2437 TPOD2438 TPOD2439 TPOD2440 TPOD2441 TPOD2442 TPOD2443 TPOD2444 TPOD2445 TPOD2446 TPOD2447 TPOD2448 TPOD2449 TPOD2450 TPOD2451 TPOD2452 TPOD2453 TPOD2454 TPOD2455 TPOD2456 TPOD2457 TPOD2458 TPOD2459 TPOD2460 TPOD2461 TPOD2462 TPOD2463 TPOD2464 TPOD2465 TPOD2466 TPOD2467 TPOD2468 TPOD2469 TPOD2470 TPOD2471 TPOD2472 TPOD2473 TPOD2474 TPOD2475 TPOD2476 TPOD2477 TPOD2478 TPOD2479 TPOD2480 TPOD2481 TPOD2482
WELT-246 Nieuw: LVBB4211 LVBB4212 LVBB4802 LVBB4803 LVBB4804 BHKV9998 Gewijzigd: LVBB1501

5.6 Wijzigingen in versie 2.0

Aanleiding Omschrijving
migratie Validatiematrix omgezet van spreadsheet naar document.
CAB 2022-11-24 Nieuwe governance regels validatiematrix vastgelegd in dit document.
redactioneel Kleine tekstuele verbeteringen in diverse validatieregels.
WELT-198 Nieuw: OZON4006 OZON4007 OZON4008 OZON4009 OZON4010.
WELT-191 Aangescherpt TPOD1960 TPOD1970 TPOD1980.
WELT-207 Nieuw: LVBB1040 LVBB1041 LVBB1565 LVBB1566 LVBB1567 LVBB1568 LVBB1574 LVBB1601 LVBB3150 LVBB3151 LVBB3518 LVBB3519 LVBB3520 LVBB3902 LVBB4205 LVBB4206 LVBB4207 LVBB4209 LVBB4210 LVBB4602 LVBB4603 LVBB4738 LVBB5003 LVBB5019 LVBB5020 LVBB5021 LVBB5100 LVBB7002 LVBB7010 LVBB7011 STOP0077 STOP0080 STOP0081 STOP0082 STOP0083 STOP0084 STOP0085 STOP0086 STOP1075 STOP1500 STOP2065 STOP2066 STOP2067 STOP2068 STOP2069 STOP2070 STOP2071 STOP3090 STOP3175 STOP3200. Tekst gewijzigd: LVBB1006 LVBB1008 LVBB1009 LVBB1010 LVBB1012 LVBB1015 LVBB1016 LVBB1017 LVBB1018 LVBB1019 LVBB1020 LVBB1021 LVBB1027 LVBB1032 LVBB1033 LVBB1039 LVBB2003 LVBB3004 LVBB3009 LVBB3010 LVBB3501 LVBB3508 LVBB4007 LVBB4204 LVBB4762 LVBB7501 LVBB7502 LVBB7503 LVBB7504 LVBB8001 STOP0001 STOP0002 STOP0009 STOP0039 STOP0040 STOP0045 STOP0046 STOP0051 STOP0063 STOP1033 STOP1060 STOP2019 STOP2020 STOP2021 STOP2050 STOP2051 STOP3003 STOP3004 BHKV1014 BHKV1044. Gewijzigd: STOP1319 BHKV1047 BHKV1049 TPOD2210. Verwijderd: LVBB1024 LVBB1034 LVBB1513 LVBB1516 LVBB3020 LVBB3021 LVBB3022 LVBB4034 LVBB4202 LVBB4734 LVBB5016 LVBB5017 LVBB5018 STOP3027.
WELT-209 Nieuw: OZON0206 OZON0207 OZON0208 OZON1042. Tekst Gewijzigd: TPOD1890 TPOD2080 TPOD2090 TPOD2100 TPOD2110 OZON0347. Verwijderd: OZON0021 OZON0105 OZON0106 OZON0205
WELT-205 Nieuw: OZON0104
WELT-234 Nieuw: OZON0375 OZON0376 OZON0377 OZON0378 OZON0379 OZON0380 OZON0381 OZON0382 OZON0383 OZON0384 OZON0385 OZON1021 OZON1037 OZON1039 OZON5001 OZON5002 OZON5003 OZON5004