Informatie Model Geluid (IMGeluid)

Geonovum Informatiemodel
Werkversie

Deze versie:
https://geonovum.github.io/IMG
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/img/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/def-im-img-20210521/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMG
Redacteur:
Gerard Trouborst, Geonovum
Auteurs:
Gerard Trouborst, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Linda van den Brink, Geonovum
Azarakhsh Rafiee, Geonovum
Wilko Quak, Geonovum
Pieter Bresters, Geonovum
Arnoud de Boer, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/IMG
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM].

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie.

Afwegingen en onderbouwing die ten grondslag liggen aan de inhoud van deze catalogus zijn te vinden in de Issues sectie van de Github repository waarin deze standaard is ontwikkeld.

Voorwoord

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de Omgevingswet. Het biedt een digitaal loket voor het melden en aanvragen van initiatieven in de leefomgeving. Voor geluid wordt er parallel aan het DSO een voorziening ingericht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Via deze voorziening worden geluidgegevens op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat relevante delen van de CVGG in de toekomst aansluiten op het DSO. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming.

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding informatiemodel

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem om geluidgegevens uit te wisselen. De bronhouders zijn het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Zij gaan geluidgegevens leveren aan de voorziening. Geluidgegevens zijn geluidbrongegevens, zoals verkeersgegevens, en berekende geluidwaarden, zoals geluidproductieplafonds en monitoringswaarden. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken en technische eisen waaraan de gegevens moeten voldoen. Om te komen tot een gedragen Informatiemodel is deze opgesteld in overleg met bronhouders en gebruikers. Een informatiemodel (IM) is nodig om op een interoperabele manier informatie uit te wisselen. Het bevat de formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald toepassingsdomein, inclusief de eisen aan de structuur en inhoud (semantiek) van de gegevens die worden uitgewisseld binnen dit domein. Het toepassingsdomein is in dit geval beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Het doel van het Informatiemodel Geluid is dat:

De afspraken uit het IMGeluid zijn vastgelegd in dit document. Het document wordt ook wel aangeduid als de IMGeluid catalogus. Dit informatiemodel bestaat uit objecten die in relatie staan met elkaar. Voor ieder object worden alle eigenschappen (attributen), die in de werkelijkheid relevant zijn, opgenomen in het informatiemodel. Het informatiemodel is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM] met behulp van de modelleertaal UML [uml]. Het MIM bevat modelleerregels waar het IMGeluid aan moet voldoen. Daarnaast sluit IMGeluid ook aan op het Basismodel Geo-informatie [NEN3610]. In dit document zijn de objecttypen en attribuutsoorten voorzien van definities, en waar nodig nadere toelichtingen, zodat het informatiemodel ook te begrijpen is zonder kennis van UML.

1.2 Leeswijzer

Dit document is gestructureerd in 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft het toepassingsgebied of onderwerp waar dit informatiemodel op van toepassing is. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van dit toepassingsgebied en hoe dit informatiemodel wordt toegepast in een informatie- en data-uitwisselingsproces. In dit hoofdstuk zijn ook de normatieve referenties opgenomen en de lijst met algemene termen, definities en afkortingen. In hoofdstuk 4 is het Informatiemodel Geluid gespecificeerd in UML. Vanaf paragraaf 4.1 tot en met 4.7 staan eerst alle diagrammen. Door op objecttypen in de diagrammen te klikken, kan meer gedetailleerde informatie in tabelvorm worden weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de inhoud van alle bij de gegevensuitwisseling gebruikte waardenlijsten.

De bijlage geeft een overzicht van de wijzigingen in het informatiemodel ten opzichte van de vorige versie.

1.2.1 Diagram leeswijzer

Hoe dit document kan worden gelezen wordt in deze video verder toegelicht. Objecttypen worden binnen IMGeluid gecategoriseert als Administratief objecttype, Geluidberekening objecttype of Geluidgegevens objecttype. Deze categorisering wordt aangegeven in het diagram aan de hand van de kleuren in de legenda.

Categorie Omschrijving
Administratief objecttype Het objecttype bevat administratieve gegevens die onder andere zorgen voor de herleidbaarheid van geluidberekening objecttypes, door samenhang te creëren met zowel geluidgegevens objecttypes als externe documenten.
Geluidberekening objecttype Het objecttype heeft te maken met de uitkomst van een geluidberekening.
Geluidgegevens objecttype Het objecttype heeft te maken met akoestische gegevens die gebruikt kunnen worden bij een geluidberekening.

Legenda IMGeluid

2. Scope

Het toepassingsdomein is beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Dit wordt geoperationaliseerd in de CVGG. IMGeluid geeft een beschrijving van de betekenis, structuur en inhoud van de gegevens in de CVGG en dient als basis voor de realisatie en ontsluiting van CVGG services.

2.1 Achtergrond

De gebruikstoepassing waar de semantiek van IMGeluid door wordt bepaald komt voort uit verschillende wet- en regelgevingen. Deze zijn:

2.2 Buiten scope

Het IMGeluid kiest een andere modellering van objecttypen dan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Bij de ontwikkeling van het IMGeluid is wel gekeken naar de BGT. Echter is het IMGeluid vanuit de specifieke context van geluidsmodellering ontwikkeld, waarbij vooral de akoestische representatie van geluidbronnen en geluidoverdragende objecten centraal staat. Dit stelt specifieke eisen aan de te modelleren objecten. Daarnaast is er rekening gehouden met de huidige praktijk waarin bronhouders de BGT nog niet altijd hanteren als bron voor de objecten in geluidmodellen.

3. Overzicht

3.1 Naam en Acroniemen

IMGeluid – Dataspecificatie voor Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

3.2 Definitie

In de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om de nieuwe geluidregelgeving binnen de Omgevingswet te ondersteunen. Het informatiemodel Geluid zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen.

3.3 Beschrijving

3.3.1 Centrale Voorziening Geluidgegevens

RIVM ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Centrale Voorziening Geluidgegevens in het kader van het aanvullingsspoor geluid. Het CVGG geeft een invulling aan wat in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet het “geluidregister” wordt genoemd. De voorziening is een voortzetting en uitbreiding van de geluidregisters die al bestaan voor rijkswegen en hoofdspoor. In de voorziening moeten gegevens worden vastgelegd over de geluidproductieplafonds, de basisgeluidemissies, de geluidbrongegevens op basis waarvan deze zijn berekend, geluidaandachtsgebieden, monitoringswaarden en gegevens ten behoeve van cumulatieberekeningen. Hierdoor zijn geluidgegevens voor iedereen op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar. Dat zorgt enerzijds voor transparantie over hoe waarden tot stand zijn gekomen. Daarnaast moeten de geluidbrongegevens bij een geluidproductieplafond ook verplicht gebruikt worden bij het berekenen van geluidbelasting. Deze gegevens kunnen dan ook laagdrempelig worden verkregen uit de centrale voorziening.

3.3.2 Informatiemodel Geluid

Om betekenisvolle en uniforme uitwisseling van geluidgegevens mogelijk te maken, is in samenwerking met Geonovum een informatiemodel Geluid ontwikkeld. Dit informatiemodel zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. De nadruk van het informatiemodel ligt op het beschrijven van de gegevens die noodzakelijk zijn om akoestische berekeningen uit te voeren. Hierdoor ontstaat een geluidspecifiek beeld van onder meer wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

IMGeluid is gemodelleerd conform de specificaties van het Metamodel Informatie Modellering [MIM]. Voor de uitleg van betekenis van entiteiten binnen het informatiemodel wordt verwezen naar MIM hoofdstuk 2: Metamodel Algemeen.

Binnen de scope van de CVGG vallen verschillende geluiddomeinen. Om technische en informatiekundige redenen, zijn in de dataspecificatie deze domeinen samengevoegd. De domeinen staan hieronder beschreven en hebben elk een apart diagram binnen de dataspecificatie (zie Hoofdstuk 4 Gegevensdefinitie). Deze diagrammen staan onder elkaar in paragraaf 4.0.

Niet ieder domein staat op hetzelfde hiërarchische niveau. Hiermee wordt bedoeld dat sommige domeinen objecttypen nader detailleren, die op een generieke manier in andere domeinen gedefinieerd zijn. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat objecttypen niet redundant in de dataspecificatie hoeven worden opgenomen.

3.3.2.1 Uitgangspunten toegepast bij modelleren van IMGeluid
 • IMGeluid omschrijft de dataspecificatie voor het geluidregister. Een uitwissel/berichtenmodel kan hierop worden gebaseerd, maar valt niet binnen de scope van dit document.

 • IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering (versie 1.1).

 • In de IMGeluid catalogus worden attribuutsoorten afkomstig uit een MIM Gegevensgroep aangegeven met een "-" voor de naam van de attribuutsoort.

 • In de IMGeluid catalogus worden openbare attribuutsoorten aangegeven met een "+" voor de naam van de attribuutsoort in de diagrammen.

 • IMGeluid is opgesteld in de Nederlandse taal.

 • IMGeluid hanteert de richlijnen van NEN3610:2011.

 • IMGeluid hanteert de richtlijnen van ISO19107.

 • IMGeluid ondersteunt de huidige werkprocessen en is niet bedoeld om die te harmoniseren. Wanneer vanuit gebruik de behoefte bestaat aan aanvullende informatie bovenop het wettelijke verplichte minimum, dan kan dat uit oogpunt van dienstverlening worden opgenomen.

3.3.2.2 Verplichte en optionele gegevens

In het IMGeluid is op een aantal manieren te zien welke gegevens verplicht aangeleverd moeten worden, en welke optioneel (vrijwillig) zijn: ze mogen aangeleverd worden, maar dat is niet verplicht.

Allereerst geldt dat de gegevens zijn ingedeeld in modules die overeen komen met de verschillende geluiddomeinen: wegen, spoor, en industrie onder de regeling voor geluidproductieplafonds; basisgeluidemissies; en cumulatieberekeningen. Daarnaast zijn er algemene modules die gegevens definiëren die in verschillende geluiddomeinen gebruikt worden. Daarbij worden ook vaak specifieke gegevens voor dat specifieke geluiddomein toegevoegd. Bij het aanleveren van gegevens voor één van deze geluiddomeinen hoeven gegevens uit andere geluiddomeinen niet te worden geleverd.

Vervolgens is optionaliteit op objecttype niveau aangegeven. Een objecttype is een klasse, een groep, van gelijksoortige objecten. Bijvoorbeeld het objecttype Geluidoverdrachtsobject of het meer specifieke objecttype 'Bodemvlak'.

In de regelgeving is vastgelegd welke geluidgegevens in het geluidregister moeten staan. Daaronder vallen ook de zogenaamde geluidbrongegevens (bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de bepaling van het geluid vanwege een geluidbronsoort). Deze geluidbrongegevens zijn terug te vinden onder "Geluidemissieobjecten" en "Geluidoverdrachtsobjecten". Deze objecttypen zijn dan ook grotendeels verplicht. Naast de verplichte gegevens kunnen bronhouders echter ook aanvullende optionele gegevens aanleveren. Deze objecttypen zijn toegevoegd uit praktische overwegingen, maar hoeven niet bij akoestisch onderzoek te worden gebruikt. In het informatiemodel valt te zien welke geluidbrongegevens optioneel mogen worden aangeleverd aan de hand van een oranje kader om het desbetreffende objecttype heen. Daarnaast kan op het niveau van attribuutsoorten gekeken worden naar de kardinaliteit.

Elk objecttype heeft eigenschappen en relaties. In bovenstaand voorbeeld is bijvoorbeeld 'absorptiefractie' een eigenschap van 'Bodemvlak'. Deze eigenschappen noemen we attribuutsoort. Relaties zijn in dit voorbeeld niet te zien maar worden in de diagrammen getoond als een pijl van het ene naar het andere objecttype.

Zowel bij attribuutsoorten als bij relatiesoorten wordt aangegeven of dit gegeven verplicht of optioneel is, en of het één of meer keer voor kan komen binnen een object, door middel van de kardinaliteit, in de vorm van een aanduiding tussen blokhaken.

 • '[1]' betekent: verplicht en mag maximaal één keer voorkomen. Deze kardinaliteit wordt meestal weggelaten. Als er bij een attribuutsoort of relatie niets is aangegeven tussen blokhaken, betekent dit '[1]'.

 • '[0..1]' betekent: optioneel en mag maximaal één keer voorkomen.

 • '[1..*]' betekent: verplicht en mag meer dan één keer voorkomen.

 • '[0..*]' betekent: optioneel en mag meer dan één keer voorkomen.

In het bovenstaande voorbeeld mogen dus de 'hellingshoek' en 'schermhoogte' van elk 'Geluidsschermdeel' worden weggelaten.

Het IMGeluid bestaat zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd, uit een aantal modules, waarvan sommige generieker (algemener) zijn en andere specifieker. Als een objecttype in een algemener deel van IMGeluid optioneel is verklaard, dan geldt dit ook in de specifiekere modules die gebruik maken van dit objecttype. Met andere woorden, de kardinaliteit die een attribuutsoort of relatiesoort in een generieke module van IMGeluid heeft, geldt ook voor de specifiekere modules.

Dit objecttype heeft een attribuutsoort 'naam' met kardinaliteit '[0..1]', dat wil zeggen het is optioneel: het mag worden aangeleverd, maar het hoeft niet.

In het domein GPP Industrie is een objecttype GeluidbronIndustrie gedefinieerd dat een specialisatie is van Geluidemissieobject. Als specialisatie erft het alle eigenschappen van Geluidemissieobject, inclusief de attribuutsoort naam en bijbehorende kardinaliteit. Ook in het domein GPP Industrie is de naam dus optioneel.

Als iets in sommige gevallen wel, en in andere gevallen niet verplicht is, dan is dit aangegeven in hoofdstuk 4 bij het desbetreffende gegeven onder het kopje Regels.

Bij alle gegevens is aangegeven in hoofdstuk 4 dat 'mogelijk geen waarde = Nee'. Dit is een metagegeven dat conform MIM moet worden ingevuld. Het geeft aan of het is toegestaan om een waarde weg te laten die formeel verplicht is, waarbij dan moet worden aangegeven wat de reden is van het weglaten. Dit wordt voor IMGeluid niet van belang geacht, maar moet wel worden ingevuld conform MIM.

3.3.2.3 Identificatie binnen het informatiemodel

Objecten worden in NEN3610 voorzien van een unieke identificatie: een NEN3610ID. Het informatiemodel maakt ook gebruik van dergelijke identificaties. Een NEN3610ID is opgebouwd uit drie delen: een namespace, lokaalID en versienummer. De volgende richtlijnen gelden voor het vullen van het NEN3610ID voor geluidgegevens:

De unieke code van de bronhouder is het KvK-nummer van de organisatie. De lengte van de lokale identificatie staat toe dat bronhouders gebruik maken van UUID's/GUID’s als identificatie. Een lokale identificatie kan de volgende karakters bevatten: '{"A"… "Z", "a"… "z", "0"… "9", "_", “-”}'.

Het versienummer wordt in de CVGG gebruikt ten behoeve van formele historie. Als een object in een aanlevering een gewijzigde versie is van een object in een voorgaande levering, dan dient deze hetzelfde lokaalID te hebben, maar een hoger versienummer. Versienummers zijn gehele getallen, die bij voorkeur starten met 1 en bij elke wijziging door de bronhouder dienen te worden opgehoogd met minimaal 1. Het versienummer is verplicht, met uitzondering van de eerste versie van een object dat wordt aangeleverd. Als een versienummer ontbreekt dan is dat dus ook een indicatie dat er geen eerdere versies van het object zijn aangeleverd. Het lokaalID is maximaal 255 karakters lang.

3.3.2.4 Authentieke gegevens

Voor invulling van het MIM metagegegeven Authentiek, zal aan attributen het label 'wettelijk kerngegeven' of 'overig' worden toegekend. Daar is voor gekozen omdat de CVGG geen basisregistratie is, maar wel een grondslag heeft in de wet. Indien er voor een attribuutsoort binnen iedere context een geluidbrongegeven is, wordt het label 'wettelijk kerngegeven' toegekend. Wanneer een attribuutsoort niet of alleen in een specifieke context een geluidbrongegeven is, zal het label 'overig' worden toegepast.

3.3.2.5 Validatie van attribuutwaardes

In IMGeluid heeft het uitgangspunt om met datatypes aan te sluiten op de richtlijnen van de ISO19107 standaard, waarin geometrietypen zoals punt, lijn en vlak gedefinieerd zijn. In sommige gevallen was het nodig om aanvullende eisen te stellen. Deze eisen zijn gespecificeerd waar nodig op attribuutniveau in de tabel met metagegevens.

3.3.2.6 Patroon/formeel patroon

Het MIM metagegeven “Patroon” geeft een nadere specificering van de toegestane waardes binnen het opgegeven type in mens-leesbare tekst (zie MIM Patroon voor definitie). Vaak wordt een patroon gebruikt om aan te geven dat een getal niet groter mag zijn dan een bepaalde waarde of dat er een maximum aantal decimalen is toegestaan. Om dit te valideren zal de voorziening gebruik maken van de machine-leesbare variant van dit patroon, het MIM metagegeven Formeel Patroon (zie MIM formeel patroon voor definitie). Een formeel patroon is uitgedrukt als regular expression (RegEx).

3.3.2.7 Meeteenheid

Er wordt geen gebruik gemaakt van het Type 'Measure' waarbij het mogelijk is om de meeteenheid op te geven. De meeteenheid zal daarom opgenomen worden in de definitie van de attributen.

3.3.2.8 Regels

In bepaalde gevallen worden beperkingsregels (constraints) gebruikt. Deze geven aan dat er aanvullende eisen zijn aan het voorkomen of de inhoud van gegevens.

Een mogelijke toepassing van regels is om te bepalen of een attribuutwaarde in een specifieke situatie verplicht is. Dit kan ervoor zorgen dat attributen met een multipliciteit van '[0..1]' wel verplicht zijn wanneer de condities uit de regel geldig zijn. De voorziening zal zorgen voor een validatiesysteem dat kan omgaan met regels, multipliciteit en patronen.

3.3.2.9 Hoogte en geometrie

In geluidmodellen is het bij het merendeel van de gemodelleerde objecten van belang om de hoogte te weten. Voor alle objecttypen in IMGeluid is bepaald of de hoogte van belang is en moet worden opgenomen.

Als de hoogte wordt opgenomen, gebeurt dit als onderdeel van de geometrie. Coördinaten zijn een x,y en z waarde, waarbij de z-waarde de hoogte is t.o.v. het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij elk x,y-locatie is er maximaal één z-waarde beschikbaar. Dat betekent dat tweedimensionale (2D) geometrieën zich in een driedimensionale (3D) ruimte (x,y,z) bevinden maar dat de geometrieën zichzelf of elkaar niet mogen overlappen in de horizontale projectie. Eigenlijk is dit een 2,5D geometrie (zie Handreiking Geometrie, maar voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid noemen we dit binnen IMGeluid 3D-geometrie. Als de hoogte niet is opgenomen, spreken we van een 2D-geometrie.

Hoogte wordt in 3D geometrie opgenomen als derde coördinaat, de 'z'-coordinaat. In hoofdstuk 4 is bij elk objecttype dat een geometrie als eigenschap heeft, bij deze eigenschap voorgeschreven of het om een 2D of 3D geometrie gaat.

Hoogte is bij 3D geometrieën aangegeven in meters. Afhankeljik van het coordinaatsysteem is dit ten opzichte van NAP (in het geval van RD New) of ten opzichte van de ellipsoid (in het geval van ETRS98). Zie ook de volgende paragraaf voor uitleg over deze coördinaatsystemen. In sommige gevallen is het van belang om daarnaast te weten wat de relatieve hoogte is van het object ten opzichte van het maaiveld ter plaatse. Het IMGeluid maakt het mogelijk om deze informatie op te nemen als een lijst van hoogtegetallen die correspondeert met de lijst van coördinaten, i.e. voor elk coördinatenpaar ('x,y,z') een getal dat de relatieve hoogte uitdrukt. De lijst van hoogtegetallen moet even lang zijn als de lijst met coördinatenparen, en dezelfde volgorde hanteren, zodat te zien is welk relatieve hoogtegetal correspondeert met welk coördinatenpaar.

Indien nodig is het daarnaast mogelijk om aan te geven dat een object zwevend is ten opzichte van het maaiveld.

In sommige gevallen is het relevant om te weten of een object uit een geluidmodel links of rechts staat van een ander object, danwel voorover of achterover helt. Dit soort aanduidingen zijn altijd relatief aan de richting van de lijn die het object representeert. Het startpunt van een lijn is het eerste coördinatenpaar van de lijn.

3.3.2.10 Coördinaatsystemen

Het IMGeluid ondersteunt zowel het ruimtelijk referentiesysteem RD New + NAP, als ETRS89. RD New is een geprojecteerd CRS dat voor het laatst is herzien op 26 oktober 2019. Het is geschikt voor gebruik in Nederland, op land inclusief de Waddenzee, de Waddeneilanden en 12 mijl uit de kust. RD New vervangt EPSG28991 (RD Oud). RD + NAP betekent dat wordt uitgegaan van Normaal Amsterdams Peil voor de hoogte.

Coördinaten in ETRS89 worden vastgelegd in eenheden van decimale graden, waarbij de waarde maximaal 8 decimalen achter de komma mag hebben. De hoogte wordt uitgedrukt in meters t.o.v. ellipsoide. Coördinaten in RD New + NAP bestaan uit x, y, en H (hoogte t.o.v. NAP, in geval van 3D) en worden vastgelegd in meters, waarbij de waarde maximaal 2 decimalen achter de komma mag hebben. Zo nodig wordt daarvoor afgerond, zodanig dat als het derde cijfer achter de komma de waarde 1 t/m 4 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma niet wijzigt en als het derde cijfer achter de komma de waarde 5 t/m 9 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma met één wordt verhoogd, met mogelijk ook implicaties voor de voorliggende cijfers, waarbij dezelfde regel geldt.

Het ruimtelijk referentiesysteem moet altijd expliciet zijn aangegeven door het vermelden van de EPSG code. Toegestane EPSG codes zijn:

Referentiesysteem EPSG code
ETRS89 (2D) 'EPSG:4258'
ETRS89 (3D) 'EPSG:4937'
RD New (2D) 'EPSG:28992'
RD New + NAP (3D) 'EPSG:7415'
3.3.2.11 Datum en tijd

Uitwisseling van datum en tijd objecten in het informatiemodel Geluid gebeurt via GML. In de uitwisseling wordt geen tijdzone informatie meegegeven en wordt altijd de in Nederland geldende tijdszone bedoeld.

3.4 Normatieve referenties

De volgende documenten zijn gehanteerd bij de totstandkoming van dit document:

3.5 Mapping met INSPIRE

Zoals genoemd in hoofdstuk 2: Scope komen de gegevens zoals gemodelleerd in het informatiemodel Geluid onder de EU-richtlijn INSPIRE te vallen. Dit geldt niet voor alle gegevens, maar voor een specifiek deel dat we in deze paragraaf beschrijven.

Het Geluidaandachtsgebied valt onder de INSPIRE-verplichting. De CVGG is hiervoor de authentieke bron. Het INSPIRE thema waaronder het Geluidaandachtsgebied valt is Area Management.

Het informatiemodel Geluid is waar nodig afgestemd op INSPIRE om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

De mapping is als volgt:

INSPIRE IMGeluid
ManagementRestrictionAndRegulationZone Geluidaandachtsgebied
  inspireId identificatie (NEN3610ID)
  geometry geometrie
  zoneType vaste waarde: 'noise restriction zone'
  environmentalDomain vaste waarde: 'noise'
  designationPerdiod Unpopulated
  competentAuthority Geluidgegevenscolectie.bronhouder
  beginLifespanVersion Geluidgegevenscollectie.tijdstipRegistratie
DocumentCitation Documentverwijzing
  name naam
  date datumInwerkingtreding
  link locatie
  specialisedZoneType geluidbronsoort
LegislationCitation ontbreekt in IMGeluid, vaste verwijzing naar gerelateerde wet/regelgeving
  level vaste waarde: 'national'

3.6 Algemene Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd, gesorteerd op alfabetische volgorde per domein.

3.6.1 Geluiddomein

Term Definitie
Afschermende objecten Ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste wallen en schermen.
Basisgeluidemissie De geluidemissie in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt. Basisgeluidemissies gelden voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor.
Emissie Directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem behoort (bron: Omgevingswet).
Geluid Met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen.
Geluidaandachtsgebied Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde in Lden.
Geluidbron Een object in de fysieke leefomgeving dat geluid produceert. In de context van de aanvullingswet geluid wordt daarbij specifiek gesproken over wegen, spoorwegen, industrieterreinen met activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken, windturbines, luchthavens en schiet- of springterreinen.
Geluidbrongegevens Bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de vaststelling van het geluid vanwege een geluidbronsoort
Geluidbronsoort Het geheel van geluidbronnen, bestaande uit: gemeentewegen; lokale spoorwegen die door provinciale staten zijn aangewezen; lokale spoorwegen die niet door provinciale staten zijn aangewezen; provinciale wegen; waterschapswegen; rijkswegen; hoofdspoorwegen; of industrieterreinen;
Geluidproductieplafond Een geluidproductieplafond geeft de maximaal toegestane geluidproductie weer op een vast fictief punt (geluidreferentiepunt) op korte afstand van de geluidbron. Geluidproductieplafonds worden gedefinieerd voor rijksinfra (rijkswegen, spoor), provinciale wegen, lokale spoorwegen waarvoor de provincie het bevoegd gezag heeft, en industrieterreinen.
Geluidreferentiepunt Locatie waar een geluidproductieplafond van toepassing is.
Gemeenteweg Weg in beheer bij een gemeente.
Grenswaarde Een grens waarvan alleen bij uitzondering en alleen in aangegeven gevallen (zoals bij “zwaarwegende belangen”) kan worden afgeweken. (bron: NvT Omgevingsregeling geluid).
Lden De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. (Bron)
Plafondcorrectiewaarde Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.
Provinciale weg Weg in beheer bij een provincie.
Rijksweg Weg in beheer bij het Rijk.
Rijstrook Strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook.
Spoorweg Weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails.
Standaardwaarde De standaardwaarde voor geluid vertegenwoordigt een “geaccepteerd geluidniveau”: als aan de standaardwaarde voldaan wordt, is geen nadere afweging of besluitvorming nodig (tenzij bevoegd gezag hier meer specifieke regels voor heeft gespecificeerd).
Waterschapsweg Weg in beheer bij een waterschap.

3.6.2 Informatiemodeldomein

Termen Definities
Annotatie Elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking
Applicatieschema Informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties.
Relatie Semantische relatie tussen twee of meer geo-objecten die samenhang tussen hun instanties weergeeft.
Attribuutsoort Kenmerk van een geo-object.
Attribuutwaarde Waarde die een attribuutsoort aanneemt.
Coördinaat Getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen.
Coördinaatreferentiesysteem Coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een datum.
Coördinaatsysteem Set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten.
Datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Diepte Afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.
Domeinmodel Formele definitie van een subset van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Geo-informatie Informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.
Geo-object Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)
Georeferentie Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.
Informatiemodel Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein. OPMERKING: Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen
Instantie Benoemd, identificeerbaar object uit een objecttype.
Keuze Een keuze tussen twee attribuutsoorten zoals bedoeld in het MIM.
Label Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld
Namespace Collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als objecttype- en attribuutsoortnamen OPMERKING: Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.
Objecttype Verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen. OPMERKING: Ook wel feature class genoemd.
Rasterformaat Representatie van beeld middel een gewoonlijk rechthoekig patroon van parallelle lijnen.
Registratie Op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling. OPMERKING: Een basisregistratie is een registratie.
Representatie Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.
Ruimtelijk referentiesysteem Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid OPMERKING: Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).
Vectorformaat Representatie van geometrie middels geometrische primitieven.
Waardelijst Lijst van waarden.
Werkelijkheid Beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat.

3.7 Algemene Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.

Afkortingen Betekenissen
AREG Aanvullingsregeling geluid (Omgevingsregeling geluid)
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGE Basisgeluidemissie
CVGG Centrale Voorziening Geluidgegevens
GML Geography Markup Language
GPP Geluidproductieplafond
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe
MIM Metamodel Informatie Modellering
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
UML Unified Modeling Language
WFS Web Feature Service
XML Extensible Markup Language

3.8 Gegevensuitwisseling met GML

Om op basis van het informatiemodel Geluid gegevens te kunnen uitwisselen, is een XML application schema afgeleid, volgende de methode zola beschreven in de Geography Markup Language (GML) standaard, het standaard uitwisselingsformaat voor geografische bestanden.

Het GML applicatie schema behorend bij deze versie van de standaard is het schema dat is te vinden in: https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/img/1.2.0/

Dit schema maakt gebruik van versie 3.2.2 van het GML schema. (Let op: om historische redenen staat het 3.2.2 schema van GML in een folder met de naam 3.2.1 echter het schema van IMGeluid is gebaseerd op versie 3.2.2 van de standaard.

Het GML application schema is uit het informatiemodel Geluid afgeleid conform [ISO19118-2011] en annex E van de GML standaard [gml].

4. Gegevensdefinitie

4.1 Basismodel - overzicht

Diagram 
            Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie.
            Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie.
            Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied.
            
            # test
            
            Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.
           GeluidgegevenscollectieElementMonitoringresultaatBasisgeluidemissieobjectGeluidproductieplafondobjectGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobject

Basismodel - overzicht

Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie.

Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie.

Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied.

# test

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.

4.2 GPP Algemeen - overzicht

Diagram 
            GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
           GeluidgegevenscollectieElementGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectBodemvlakGeluidschermdeelHoogtelijnGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobject

GPP Algemeen - overzicht

GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.3 GPP Industrie - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein.
Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object GeluidbronIndustrie. Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als optionele informatie conform de objecten LijnbronIndustrie en VlakbronIndustrie. 
Voor ieder Geluidproductieplafondobject rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.


Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
           GeluidgegevenscollectieElementMonitoringresultaatIndustrieTerreintypeMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieGeluidoverdrachtobjectGeluidemissieobjectGeluidproductieplafondobjectIndustrieHoogtelijnGeluidschermdeelVlakbronIndustrieIndustrieRekeninstellingenBodemvlakGeluidberekeningobjectTerreinLijnbronIndustrieProcesinstallatiegebiedVegetatiegebiedDocumentverwijzingGeluidproductieplafondobjectBouwwerkGeluidaandachtsgebiedGeluidbronIndustrie

GPP Industrie - overzicht

In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein. Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object Geluidbron­Industrie. Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als optionele informatie conform de objecten Lijnbron­Industrie en Vlakbron­Industrie. Voor ieder Geluidproductieplafondobject rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.4 GPP Weg - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen.
Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object WegdeelGPP. 
Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
           GeluidgegevenscollectieElementOptrektoeslagvlakOptrektoeslagpuntHoogtelijnspecificatieMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectDiffractorWegdeelGPPBodemvlakGeluidschermdeelHoogtelijnGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobject

GPP Weg - overzicht

In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen. Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object Wegdeel­GPP. Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.5 GPP Spoor - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen.
Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object SpoordeelGPP, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als GeluidbronIndustrie.
Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

           GeluidgegevenscollectieElementGeluidtoeslagGeluidgegevenscollectieMonitoringresultaatGeluidbronIndustrieKunstwerkOverkappingTunnelbakTunnelBrugGeluidschermSpoorHoogtelijnspecificatieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobjectSpoordeelGPPGeluidschermdeelHoogtelijn

GPP Spoor - overzicht

In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen. Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object Spoordeel­GPP, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als Geluidbron­Industrie. Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.6 BGE Algemeen - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. 
De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het Basisgeluidemissieobject opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een Geluidemissieobject. Voor BGE Spoor is dit Geluidemissieobject alleen een SpoordeelBGE. Voor BGE Weg zijn zowel SpoordeelBGE als WegdeelBGE een specialisatie van Geluidemissieobject, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

           GeluidgegevenscollectieElementWegdeelBGEGeluidaandachtsgebiedMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieSpoordeelBGEGeluidemissieobjectDocumentverwijzingGeluidberekeningobjectBasisgeluidemissieobject

BGE Algemeen - overzicht

In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het Basisgeluidemissieobject opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een Geluidemissieobject. Voor BGE Spoor is dit Geluidemissieobject alleen een Spoordeel­BGE. Voor BGE Weg zijn zowel Spoordeel­BGE als Wegdeel­BGE een specialisatie van Geluidemissieobject, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.7 Cumulatief - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties ten behoeve van het uitvoeren van cumulatie van geluid. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. 
Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.
           EmissiePerDagdeelGeluidgegevenscollectieElementTerreintypeTerreinGeluidemissieobjectDocumentverwijzingGeluidgegevenscollectieWindturbineContourMaatTypeGeluidcontourGeluidberekeningobject

Cumulatief - overzicht

In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties ten behoeve van het uitvoeren van cumulatie van geluid. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.

4.8 Algemeen datatypen en waardelijsten - overzicht

Diagram 
            
           SchermtypeSpoorstaafruwheidmetingHoogtelijntypeProfieltypeGeluidschermHoogtelijnobjecttypeBronTypeWaardeBedrijfsduurcorrectieWaardeUitstralingsrichtingwaardeKruispuntkentalOptrektoeslagPunttypeIndexSpoorstaafonderbrekingSpoorstaafruwheidwaardeSpoorstaafruwheidwaardeCategorieVoertuigklasseNEN3610IDSpoorvoertuigcategorieBovenbouwcodeGegevenscollectietypeDocumenttypeDagdeelBovenbouwgegevensSpoorHerkomstCollectieProfieltypeSnelheidTreintypeRijrichtingIntensiteitgegevensSpoorSnelheidgegevensSpoorVerkeersgegevensWegFactorPerOctaafbandWaardePerOctaafbandGeluidbronGeluidbronsoort

Algemeen datatypen en waardelijsten - overzicht

4.9 Objecttypen

4.9.1 Geluidgegevenscollectie

Naam Geluidgegevenscollectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Informatieobject dat gegevens specificeert over alle geluidproductieplafonds of basisgeluidemissies, de voor de berekening daarvan gebruikte geluidbrongegevens (geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten), de onderliggende (juridische) documententatie, de monitoringsgegevens, de cumulatie bronnen en het geluidaandachtsgebied, die gezamenlijk deel uitmaken van hetzelfde type geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is de kern het informatiemodel geluid; het verbindt alle objecten met elkaar en houdt de historie bij. Door ook informatie op te nemen over het soort geluidbron en de herkomst van de Geluidgegevenscollectie wordt ook aangegeven met welke juridische werkelijkheid de gegevenscollectie te maken heeft.
 • Aangezien iedere geluidbron aan andere regels moet voldoen, is de geluidbron bepalend voor de juridische werkelijkheid waaraan de Geluidgegevenscollectie moet conformeren.
Regels
 • Er mag alleen geen Geluidaandachtsgebied in een Geluidgegevenscollectie zitten indien Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP of Geluidgegevenscollectie.systematiek=BGE, EN het Geluidgegevenscollectie.type=vaststelling;
 • Wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = industrieterrein OF luchtvaart OF schiet- of springterrein, moet de Geluidgegevenscollectie 1 terrein bevatten, anders 0;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = vaststelling: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Geluidemissieobject, Geluidoverdrachtobject, Basisgeluidemissieobject, Geluidproductieplafondobject, Geluidaandachtsgebied, Documentverwijzing, Geluidberekeningobject, Lijnbronindustrie, Vlakbronindustrie, Geluidcontour, Terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = brongegevens monitoring: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Geluidemissieobject, Geluidoverdrachtobject, Lijnbronindustrie, Vlakbronindustrie, Terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = prognose: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Geluidemissieobject;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = monitoringresultaat: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Monitoringresultaat, Geluidberekeningobject, Documentverwijzing, Terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron=Lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek =GPP: moeten alle Geluidsoverdrachtsobjecten meegeleverd worden;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron=Lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek =BGE: mag geen Geluidsoverdrachtsobject meegeleverd worden;
 • Een Geluidgegevenscollectie heeft alleen Geluidproductieplafondobjecten indien Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
jaar

Het jaar waarop de Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

Jaar 0 .. 1
type

Geeft aan voor welke type toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Gegevenscollectietype 1
geluidbron

Geluidbron waar Geluidgegevenscollectie betrekking op heeft.

Geluidbron 1
herkomst­Collectie

Informatie over de herkomst van een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst­Collectie 1
tijdstip­Registratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in het geluidregister.

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Registratie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in het geluidregister. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Datum­Tijd 0 .. 1
systematiek

Geeft aan of bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of anders (geen van beiden, bij cummulatie bijv)

Systematiek 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] feature­Member: feature­Member Geluidgegevenscollectie­Element [ 0 .. * ]
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

4.9.2 Geluidaandachtsgebied

Naam Geluidaandachtsgebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied rondom een industrieterrein of langs een weg of spoorweg, waarbinnen de geluidproductie hoger kan zijn dan de standaardwaarde.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Overlap van geluidaandachtsgebieden is toegestaan. Omdat alle gegevens van een bepaald type van een bepaalde geluidbron met betrekking op een bepaalde periode in dezelfde geluidgegevenscollectie zitten kan worden getraceerd waar gegevens bij horen.
 • Geluidaandachtsgebieden kunnen zowel per bronhouder, per geluidbronsoort of landelijk voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
geluidbronsoort

Type geluidbron waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Geluidbronsoort 1
geometrie

2D Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

GM_Multi­Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidaandachtsgebied [ 1 ] metadata­Berekening: metadata­Berekening Geluidberekeningobject [ 0 .. 1 ]

Er wordt optioneel metadata opgenomen over de berekening van het Geluidaandachtsgebied.

Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

4.9.3 Documentverwijzing

Naam Documentverwijzing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verwijzing naar het onderliggende besluit voor GPP, onderliggende bepaling voor BGE of onderliggende monitoringsrapportage voor een Monitoringswaarde of overige besluiten of meldingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De bronhouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van een stabiele verwijzing.

Regels
 • Een documentverwijzing kan verbonden zijn aan een monitoringsresultaat dat toebehooort aan een basisgeluidemissieobject. Om die reden heeft een documentverwijzing geen of meerdere geluidproductieplafondobjecten [0..*].
 • Indien geluidbron 'windturbine' dan geen documentverwijzing
 • Het is toegestaan om meerdere besluiten bij een GPP op te nemen, inclusief een tijdelijk ontheffingsbesluit.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
link­Naar­Document

De link naar het betreffende besluit, bepaling of monitoringsverslag.

URI 1
naam

De officiele naam van het document waarnaar verwezen wordt.

Character­String 1
type

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Documenttype 1
datum­Begin­Geldigheid

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Datum 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] verslag­Monitoring: verslag­Monitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Geluidcontour [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
Documentverwijzing is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.4 Geluidproductieplafondobject

Naam Geluidproductieplafondobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geluidproductieplafondobject is een verzamelobject dat de in een besluit vastgestelde GPP-waarde op een referentiepunt opslaat, samen met informatie over een eventueel van toepassing zijnde ontheffing of een vrijstelling.

Regels

Dit objecttype kan alleen worden aangeleverd indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = rijksweg, OF provinciale weg, OF hoofdspoor, OF (lokale spoorweg en Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP ); EN geluidgegevenscollectie.type=vaststelling

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie­Referentiepunt

De als een 3D punt gemodelleerde meetkundige representatie van de locatie, van een door het bevoegd gezag vastgesteld geluidproductieplafond, op vaste afstand t.o.v. van een rijksweg, een provinciale weg, een spoorbaan of een industrieterrein.

GM_Point 1
hoogte­Referentiepunt

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld uitgedruk in meters met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 0 .. 1
geluidproductieplafond

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) in d­B op een referentiepunt over de periode van een etmaal met één cijfer achter de komma.

Decimal 1
begin­Tijdelijke­Ontheffing

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
tijdelijke­Ontheffingswaarde

Aantal d­B waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 0 .. 1
begin­Vrijstelling

Begindatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Datum 0 .. 1
eind­Vrijstelling

Einddatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Datum 0 .. 1
vaststelling­Van­Rechtswege

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Boolean 1
eind­Tijdelijke­Ontheffing

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] terrein: terrein Terrein [ 0 .. 1 ]

0 of meer Geluidsproductieplafondobjecten horen bij 0 of 1 Terrein.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidproductieplafondobject: geluidproductieplafondobject Geluidproductieplafondobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Geluidproductieplafondobject is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.5 Geluidproductieplafondobject­Industrie

Naam Geluidproductieplafondobject­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lokaal Geluidproductieplafondobject voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Wordt alleen gebruikt wanneer "geluidbron" van Geluidgegevenscollectie "Industrieterrein" is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geluidproductieplafond­Lnight

Vastgestelde GPP waarde in d­B met één cijfer achter de komma voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Decimal 1
begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
eind­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight

Aantal d­B waarmee het geldende Lnight verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject­Industrie is specialisatie van Geluidproductieplafondobject

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

4.9.6 Monitoringresultaat­Industrie

Naam Monitoringresultaat­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringresultaat voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Wordt alleen gebruikt wanneer "geluidbron" van Geluidgegevenscollectie "Industrieterrein" is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
monitoringwaarde­Lnight

Vastgestelde monitoringwaarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht in d­B met één cijfer achter de komma.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat­Industrie is specialisatie van Monitoringresultaat

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

4.9.7 Basisgeluidemissieobject

Naam Basisgeluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzamelobject van de basisgeluidemissiewaarde en de Geluidemissieobjecten waarop deze waarde betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De basisgeluidemissie is de referentie bij de monitoring van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen waarvoor geen geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld.
 • De basisgeluidemissie wordt bepaald over een deel van de (spoor)weg waarover de geluidemissie min of meer constant kan worden verondersteld. Er geldt één gemiddelde geluidemissie voor een wegvak (wegen) of een emissietraject (spoor). Een wegvak kan bestaan uit een enkele rijlijn, maar ook uit combinaties van meerdere rijlijnen en/of spoorbaandelen. Een emissietraject kan bestaan uit een of enkele spoorbaandelen.
Regels

Kan alleen de volgende specialisaties van een Geluidemissieobject bevatten: WANNEER Geluidgegevenscollectie.geluidbron = gemeenteweg: Wegdeel­BGE en Spoordeel­BGE; WANNEER Geluidgegevenscollectie.geluidbron = waterschapsweg: Wegdeel­BGE; WANNEER Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=BGE : Spoordeel­BGE;

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
basisgeluidemissiewaarde

De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in d­B afgerond met één cijfer achter de komma in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt .

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadata­Berekening: metadata­Berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] geluidemissieobject: geluidemissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (Spoordeel­BGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] basisgeluidemissieobject: basisgeluidemissieobject Basisgeluidemissieobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Basisgeluidemissieobject is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.8 Monitoringresultaat

Naam Monitoringresultaat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Monitoring voor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden vindt plaats door de geluidproductie te berekenen.
 • Monitoring van de basisgeluidemissie vindt plaats door het het verschil tussen de gemiddelde geluidemissie in een kalenderjaar en de basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring te berekenen of te schatten.
Regels
 • Een gemeente of waterschap mag de basisgeluidsemissie (BGE) ook schriftelijk onderbouwen. In dat geval hoeft geen monitoringswaarde opgegeven te worden.
 • Dit object mag alleen gebruikt worden indien: Geluidgegevenscollectie.type='monitoringresultaat'.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
kwalitatieve­Onderbouwing

Geeft aan of er een schriftelijke toelichting bestaat, waarin het bevoegd gezag verklaart dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 d­B.

Boolean 0 .. 1
monitoringwaarde

De berekende geluidwaarde van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in d­B afgerond op 1 decimaal.

Decimal 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] verslag­Monitoring: verslag­Monitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidproductieplafondobject: geluidproductieplafondobject Geluidproductieplafondobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] basisgeluidemissieobject: basisgeluidemissieobject Basisgeluidemissieobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 ]

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Monitoringresultaat is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.9 Terrein

Naam Terrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Terreinen waar bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten kunnen worden verricht die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels
 • Wanneer Terrein.typeterrein = industrieterrein: Dan is Terrein.geometrie verplicht om aan te leveren;
 • Wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = industrieterrein OF luchtvaart OF schiet- of springterrein, moet de Geluidgegevenscollectie 1 terrein bevatten, anders 0;
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 2D-multivlak gemodelleerde meetkundige representatie van de afbakening van een terrein.

GM_Multi­Surface 0 .. 1
naam

Combinatie naam van het terrein in tekst.

Character­String 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van het terrein.

Character­String 0 .. 1
type­Terrein

Geeft aan van wat voor type terrein geluidgegevens worden geregistreerd, gebaseerd op de geluidbron.

Terreintype 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] terrein: terrein Terrein [ 0 .. 1 ]

0 of meer Geluidsproductieplafondobjecten horen bij 0 of 1 Terrein.

Geluidcontour [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 1 ]

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Terrein is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.10 Geluidberekeningobject

Naam Geluidberekeningobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is toegevoegd om het transparant te maken welke partij het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd met welke software.
 • Bij spoor kunnen twee verschillende geluidberekeningobjecten voorkomen, omdat spoorweg emplacementen onder de industrie rekenvoorschriften vallen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
organisatie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

Character­String 0 .. 1
rekenmodelversie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

Character­String 0 .. 1
softwarepakketnaam

Naam van het softwarepakket waarmee berekening is uitgevoerd.

Character­String 1
softwarepakketversie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

Character­String 1
berekeningsdatum

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Datum 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidaandachtsgebied [ 1 ] metadata­Berekening: metadata­Berekening Geluidberekeningobject [ 0 .. 1 ]

Er wordt optioneel metadata opgenomen over de berekening van het Geluidaandachtsgebied.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadata­Berekening: metadata­Berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 ]

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Geluidcontour [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

4.9.11 Industrie­Rekeninstellingen

Naam Industrie­Rekeninstellingen
Herkomst IMGeluid
Definitie

Standaard rekeninstellingen die zijn gebruikt bij een berekening gerelateerd aan een industrieterrein.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting

Bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek binnen domein industrie, moet een akoestisch expert enkele rekeninstellingen bepalen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
luchtabsorptiecoefficient

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

Waarde­Per­Octaafband 1
standaard­Bodemabsorptiefractie

Absorptiefractie van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Industrie­Rekeninstellingen is specialisatie van Geluidberekeningobject

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

4.9.12 Geluidcontour

Naam Geluidcontour
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een lijn die punten met een gelijke geluidbelasting verbindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Per 1 d­B moet een contour worden berekend.
 • Bij luchtvaart is het bereik van 48 d­B Lden tot 70 d­B.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
contour­Lijn

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidcontour.

GM_Multi­Curve 1
contour­Vlak

Vlakgeometrie van een geluidcontour boven Nederlands grondgebied.

GM_Multi­Surface 1
geluidniveau

Geeft het geluidniveau aan in d­B (zonder cijfers achter de komma) waarbij de Contour hoort.

Decimal 1
type­Maat

Geeft aan welk type maat voor het berekenen van geluidbelasting bij de geluidcontour hoort.

Contour­Maat­Type 1
naam

Kort tekstveld voor de naam van de geluidbron.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van de geluidbron waar contour bij hoort.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidcontour [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
Geluidcontour [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 1 ]

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Geluidcontour [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

Geluidcontour is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.13 Geluidemissieobject

Naam Geluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidemissieobject heeft verschillende functies:

 1. Het kan een object zijn dat gebruikt is voor de bepaling van de hoogte van een geluidproductieplafond of basisgeluidemissie;
 2. Het kan ook gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de emissieobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.
 3. Het object kan gebruikt worden gebruikt voor het aanleveren van prognose gegevens. Het Geluidgegevenscollectie.type is dan prognose:
Regels

Er mogen alleen GEEN geluidemissieobjecten in een Geluidgegevenscollectie zitten, wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = Luchtverkeer, schiet- of springterrein.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
situatie­Van

Het jaartal van de situatie waarop het emissieobject betrekking heeft.

Jaar 0 .. 1
naam

Korte naam voor het Geluidemissieobject.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een geluidemissieobject als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] geluidemissieobject: geluidemissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (Spoordeel­BGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Geluidemissieobject is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.14 Geluidbron­Industrie

Naam Geluidbron­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidafstralend toestel, apparaat, gebouw of activiteit, dan wel een combinatie hiervan, binnen een inrichting of industrieterrein.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

Dit object wordt zowel voor binnen het domein GPP-industrie als GPP-spoor gebruikt. In dat laatste geval alleen voor stilstaande treinen op emplacementen/opstelterreinen.

Regels
 • Indien toegepast op emplacementen/opstelterreinen, dan zijn de volgende velden nodig: bedrijfsduurcorrectie, geometrie, uitstralingsrichting, relevante­Bronsterkte;
 • uitstralingrichting kan optioneel aangeleverd worden alleen in het geval dat bron­Type "normale­Puntbron"is.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bedrijfsduurcorrectie

Bedrijfsduurcorrectie in d­B per dagdeel.

Bedrijfsduurcorrectie­Waarde 3
bron­Type

Geeft aan of Geluidbron­Industrie onderdeel is van een normale puntbron, uitstralende gevel of uitstralend dak.

Bron­Type­Waarde 0 .. 1
reflectiepunt­Hoogte

Hoogte van een punt (in meters met 1 cijfer achter de komma) ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een Geluidbron­Industrie op een oppervlak plaatsvindt.

Decimal 0 .. 1
negeer­Gebouw

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 0 .. 1
negeer­Procesinstallatiegebied

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de Geluidbron­Industrie zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 0 .. 1
negeer­Reflectie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Boolean 0 .. 1
relevante­Bronsterkte

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Waarde­Per­Octaafband 1
uitstralingsrichting

Richting waarop Geluidbron­Industrie emissie uitstraalt.

Uitstralingsrichtingwaarde 0 .. 1
geometrie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidbronindustrie.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] lijnbron­Industrie: lijnbron­Industrie Lijnbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Lijnbron­Industrie.

Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] vlakbron­Industrie: vlakbron­Industrie Vlakbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Vlakbron­Industrie.

Geluidbron­Industrie is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.15 Lijnbron­Industrie

Naam Lijnbron­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke lijnbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende lijnbron.
 • Een lijnbron is afgeleid uit de lijn geometrie van een geluidbrontype uit rekensoftware.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een lijnbron of een mobielebron, die afkomstig is uit een softwarepakket.

GM_Curve 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Korte naam van het Geluidbronlijn.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronlijn als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] lijnbron­Industrie: lijnbron­Industrie Lijnbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Lijnbron­Industrie.

4.9.16 Vlakbron­Industrie

Naam Vlakbron­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke vlakbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende vlakbron.
 • Een vlakbron is afgeleid uit de vlak geometrie van een geluidbrontype uit een rekenpakket. Deze vlakbron kan ook extra eigenschappen hebben die worden gebruikt door rekensoftware.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vlakbron die afkomstig is uit een softwarepakket.

GM_Surface 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
negeer­Overdrachtsobjecten

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Boolean 1
naam

Korte naam van het Geluidbronvlak.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronvlak als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] vlakbron­Industrie: vlakbron­Industrie Vlakbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Vlakbron­Industrie.

4.9.17 Wegdeel­GPP

Naam Wegdeel­GPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van wegverkeer op rijkswegen of provinciale wegen.

Herkomst definitie NEN3610
Regels
 • Elke combinatie van waardes uit attribuutsoort dagdeel en attribuutsoort voertuigclassificatie moet 1 keer voorkomen binnen een instantie van Wegdeel­GPP.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
plafondcorrectie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Decimal 1
wegdeelhoogte

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen wegdeel en het onderliggende maaiveld. De waardes worden gegeven in meters.

Double­List 0 .. 1
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
geluidbronregisterlijn

Een 3D-Lijn gelegen boven een wegdeel die fungeert als meetkundige representatie van de geluidbron.

GM_Curve 1
verkeersgegevens (Verkeersgegevens­Weg) :

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Verkeersgegevens­Weg 9
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- representatieve­Snelheid

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Decimal 1
- voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Voertuigklasse 1
- voertuig­Aantal

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 0 .. * ] wegdeel­GPP: wegdeel­GPP Wegdeel­GPP [ 1 .. * ]
Wegdeel­GPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.18 Spoorstaafruwheidmeting

Naam Spoorstaafruwheidmeting
Herkomst IMGeluid
Definitie

De meting van de spoorstaafruwheid voor verschillende octaafbanden.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting
 • Dit objecttype is toegevoegd omdat dezelfde meting vaak voor meerdere Spoordelen van toepassing is. Nu hoeft slechts het id van de meting opgenomen te worden op de plaats van de spoorstaafruwheid in de gegevensgroep bovenbouw en niet steeds de hele meting.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie NEN3610ID 1
spoorstaafruwheid

Gemeten amplitude per golflengte van de oneffenheden in een spoorstaaf.

Spoorstaafruwheidwaarde 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bovenbouwgegevens­Spoor [ 1 ] aangepaste­Ruwheid: aangepaste­Ruwheid Spoorstaafruwheidmeting [ 0 .. 1 ]

4.9.19 Spoordeel­GPP

Naam Spoordeel­GPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gedeelte van een spoorbaan met homogene akoestische eigenschappen.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting
 • Een spoorbaan in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de Spoordelen.
 • Een Spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben.
 • Indien één van de eigenschappen van een Spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw Spoordeel.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
geluidbronregisterlijn

Meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, gemodelleerd als een 3D-lijn, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
spoordeelhoogte

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen spoordeel en het onderliggende maaiveld. De waardes worden gegeven in meters.

Double­List 0 .. 1
plafondcorrectie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Decimal 1
bovenbouw (Bovenbouwgegevens­Spoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Bovenbouwgegevens­Spoor 1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Index­Spoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheidcategorie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheidwaarde­Categorie 0 .. 1
- aangepaste­Ruwheid Spoorstaafruwheidmeting 0 .. 1
intensiteit (Intensiteitgegevens­Spoor) :

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Intensiteitgegevens­Spoor 1 .. *
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- max­Snelheid­Spoorvoertuig

Maximum snelheid als geheel geat in km/u van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Decimal 1
- naam­Materieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Character­String 0 .. 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Profieltype­Snelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Decimal 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1
snelheid (Snelheidgegevens­Spoor) :

Verzameling van snelheidsgegevens van treinvoertuigen met betrekking tot de *representatieve snelheid * per treintype, profieltype, remindicatie en rijrichting op het betreffende Spoordeel.

Snelheidgegevens­Spoor 1 .. *
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Decimal 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Profieltype­Snelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Spoordeel­GPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.20 Wegdeel­BGE

Naam Wegdeel­BGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg waarover de geluidemissie van wegverkeer constant kan worden verondersteld, gelet op het type wegdek, gemiddelde snelheid en verkeersintensiteiten.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
Regels
 • Elke combinatie van waardes uit attribuutsoort dagdeel en attribuutsoort voertuigclassificatie moet 1 keer voorkomen binnen een instantie van Wegdeel­BGE.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
rijlijn

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de geluidafstraling.

GM_Curve 1
verkeersgegevens (Verkeersgegevens­Weg) :

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Verkeersgegevens­Weg 9
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- representatieve­Snelheid

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Decimal 1
- voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Voertuigklasse 1
- voertuig­Aantal

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wegdeel­BGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.21 Spoordeel­BGE

Naam Spoordeel­BGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van lokaal spoorverkeer, zoals een metro, tram of lightrail.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
Regels
 • Mag alleen voorkomen wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron = gemeenteweg OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron = waterschapsweg OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg, EN Geluidgegevenscollectie.geluidbron.systematiek=BGE;
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
spoorbaandeel

Als 2D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
bovenbouw (Bovenbouwgegevens­Spoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Bovenbouwgegevens­Spoor 1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Index­Spoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheidcategorie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheidwaarde­Categorie 0 .. 1
- aangepaste­Ruwheid Spoorstaafruwheidmeting 0 .. 1
intensiteit (Intensiteitgegevens­Spoor) :

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Intensiteitgegevens­Spoor 1 .. *
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- max­Snelheid­Spoorvoertuig

Maximum snelheid als geheel geat in km/u van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Decimal 1
- naam­Materieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Character­String 0 .. 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Profieltype­Snelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Decimal 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1
snelheid (Snelheidgegevens­Spoor) :

Verzameling van snelheidsgegevens van treinvoertuigen met betrekking tot de *representatieve snelheid * per treintype, profieltype, remindicatie en rijrichting op het betreffende Spoordeel.

Snelheidgegevens­Spoor 1 .. *
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Decimal 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Profieltype­Snelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Spoordeel­BGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.22 Windturbine

Naam Windturbine
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzameling van geluidbrongegevens die gebruikt word om de geluid productie van een windturbine in de werkelijkheid te simuleren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Voor windturbines worden alleen de brongegevens opgeslagen in de centrale voorziening. Een windturbine heeft geen geluidaandachtsgebied.

Regels

Elke combinatie van waardes uit attribuutsoort dagdeel en attribuutsoort jaargemiddelde­Geluidemissiewaarde moet 1 keer voorkomen binnen een instantie van Windturbine.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van de wieken-as van de windturbine.

GM_Point 1
link­Naar­Document

Een link naar het document waar de melding of het besluit waarin plaatsing windmolen is aangevraagd bij bevoegd gezag.

URI 1
turbine­Hoogte

Afstand tussen wieken-as en het maaiveld in meters met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 1
jaargemiddelde­Geluidemissie (Emissie­Per­Dagdeel) :

Jaargemiddelde emissie van windturbine bestaande uit de jaargemiddelde emissie per octaafband tijdens een dagdeel.

Emissie­Per­Dagdeel 3
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- jaargemiddelde­Geluidemissiewaarde

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.23 Geluidoverdrachtobject

Naam Geluidoverdrachtobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidoverdrachtsobject kan gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de overdrachtsobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
naam

Korte naam van het Geluidoverdrachtobject.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een overdrachtsobject als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidoverdrachtobject is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.9.24 Geluidschermdeel

Naam Geluidschermdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van een geluidscherm of wal dat geplaatst is als een geluidwerende maatregel binnen een geluidaandachtsgebied (zie Omgevingswet) is of dat geplaatst is om andere redenen, maar toch ook geluidswerend is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dient voor afscherming en heeft een reflectiefactor die aan de twee zijden verschillend kan zijn.
 • Het gaat hier net als bij rijlijnen om homogene 'geluidschermdelen'. M.a.w. indien één eigenschap van het scherm wijzigt, heb je een nieuw afschermend object nodig.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hellingshoek

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Decimal 0 .. 1
schermhoogte

Het verschil tussen de top van het geluidschermdeel en waar de voet van het geluidschermdeel het maaiveld raakt, gemeten als een loodrechte lijn ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in meters.

Double­List 0 .. 1
profieltype

Vormaanduiding met betrekking op de profielcorrectiewaarde van het geluidschermdeel.

Profieltype­Geluidscherm 1
reflectiefactor­Links

De reflectiefactor van de door de linkerzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
reflectiefactor­Rechts

De reflectiecoefficient van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
status­Zwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
geometrie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de voet en de hoogte van de top van het afschermende object.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidschermdeel is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.25 Geluidscherm­Spoor

Naam Geluidscherm­Spoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Speciaal voorkomen van een Geluidscherm, bedoeld om nader onderscheid te kunnen maken tussen typen schermen zoals die voorkomen bij het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Deze specialisatie is alleen van toepassing op het hoofdspoor (GPP-spoor).
Regels
 • Kan alleen worden aangeleverd voor GPP spoor
 • Een Geluidscherm­Spoor kan van het schermtype tunnelbakwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object tunnelbak.
 • Een Geluidscherm­Spoor waaruit een overkapping in het model bestaat, kan van het schermtype overkappingszijwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object Overkapping.
 • Een geluidscherm­Spoor kan van het schermtype brugwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object Brug.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
schermtype

De gehanteerde categorisering van het type geluidschermen.

Schermtype 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug [ 1 ] geluidafscherm­Spoor: geluidafscherm­Spoor Geluidscherm­Spoor [ 0 .. * ]

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Overkapping [ 1 ] geluidscherm­Spoor: geluidscherm­Spoor Geluidscherm­Spoor [ 0 .. * ]

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Tunnelbak [ 1 ] kunstwerk­Tunnelbak: kunstwerk­Tunnelbak Geluidscherm­Spoor [ 0 .. * ]

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Geluidscherm­Spoor is specialisatie van Geluidschermdeel

Deel van een geluidscherm of wal dat geplaatst is als een geluidwerende maatregel binnen een geluidaandachtsgebied (zie Omgevingswet) is of dat geplaatst is om andere redenen, maar toch ook geluidswerend is.

4.9.26 Hoogtelijn

Naam Hoogtelijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object Hoogtelijnen is optioneel. Het is niet verplicht om hoogtelijnen in de berekening van het GPP gebruiken, behalve als deze binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De als een 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een hoogtelijn.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijn is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.27 Hoogtelijnspecificatie

Naam Hoogtelijnspecificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Optionele extra informatie over de hoogtelijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende bronhouders hebben ervoor gekozen of zullen er in de toekomst voor kiezen om hun hoogtelijnen bestand te vereenvoudigen en per hoogtelijn een aanduiding van het type mee te geven. De attributen van dit object bieden de mogelijkheid om deze informatie toe te voegen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hoogtelijnobjecttype

Aanduiding voor het fysieke object.

Hoogtelijnobjecttype 0 .. 1
hoogtelijntype

Classificatie van het soort breuklijn.

Hoogtelijntype 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijnspecificatie is specialisatie van Hoogtelijn

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

4.9.28 Bodemvlak

Naam Bodemvlak
Definitie

Object dat de geluid-absorberende werking van een vlak hardere of zachtere bodem simuleert.

Herkomst definitie Reken- en meetvoorschrift geluid, 2012;
Regels
 • Komt alleen voor bij Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Rijkswegen, Provinciale wegen en Industrie.
 • Is optioneel gegeven, behalve als het Bodemvlak binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
absorptiefractie

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.

Decimal 1
geometrie

De als een 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een akoestisch bodemvlak.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bodemvlak is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.29 Bouwwerk

Naam Bouwwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtobject dat de absorberende en reflecterende akoestische werking van een statisch fysiek object modelleert.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting
 • Een Bouwwerk kan bij akoestisch onderzoek voor industrieterreinen worden gebruikt, om de reflecterende en absorberende werking van een fysiek object zoals een gebouw te modelleren.
 • In de reken- en meetvoorschriften wordt er gesproken van een Gebouw in plaats van Bouwwerk. In IMGeluid hebben we ervoor gekozen de naam Bouwwerk te gebruiken, omdat dit object niet per definitie een Gebouw hoeft te zijn zoals dit begrip gedefinieerd is in andere registraties.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige horizontaal platte representatie van het dak van een bouwwerk.

GM_Surface 1
is­Cilindrisch

Geeft aan of een Bouwwerk cilindervormig is.

Boolean 1
profielcorrectie

De profielcorrectie geeft de mogelijkheid de schermwerking in alle frequenties te verlagen bij flauwe tophoeken van daken, taluds of wallen met de ingevoerde waarde.

Profielcorrectie­Waarde 1
reflectiefactor

De fractie van de door het geveloppervlak gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
relatieve­Hoogte

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

Double­List 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bouwwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.30 Procesinstallatiegebied

Naam Procesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied dat een dempende invloed heeft op de geluidemissie van bronnen.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
demping

Dempingswaarde voor een Procesinstallatiegebied per octaafband, per meter dat geluid door procesinstallatiegebied aflegt.

Waarde­Per­Octaafband 1
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een procesinstallatiegebied.

GM_Surface 1
max­Demping

Maximale waarde in d­B die attribuutsoort demping kan hebben per octaafband.

Decimal 1
relatieve­Hoogte

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

Double­List 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Procesinstallatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.31 Vegetatiegebied

Naam Vegetatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Overdracht object dat een gebied afbakent, waarin door vegetatie de overdracht van geluid wordt beperkt met een vast waarde .

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
demping

Dempingswaarde voor een vegetatiegebied per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vegetatiegebied.

GM_Surface 1
relatieve­Hoogte

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

Double­List 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vegetatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.32 Diffractor

Naam Diffractor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een geluidgoot of geluidafbuiger is een experimentele geluidsreducerende maatregel langs (spoor)wegen.

Herkomst definitie https://www.wegenwiki.nl/Diffractor
Toelichting
 • Een diffractor is een betonnen constructie met daarin holtes die parallel aan het wegdek lopen (resonatoren), waardoor geluid geabsorbeerd wordt en vanwege verschillen in geluidsdruk de geluidsgolven naar boven worden gericht.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
breedte

De breedte in meters van de diffractor, gezien vanuit de geluidbron (weg/spoor)kortste afmeting van een geluidbeperkende voorziening.

Decimal 1
status­Zwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
diffractoreffect

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1
geometrie

Als 3d-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van het midden van een diffractor of geluidgoot.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Diffractor is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.33 Kunstwerk

Naam Kunstwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D of 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een kunstwerk.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kunstwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.34 Brug

Naam Brug
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Brug
Toelichting

Dit object is voor de berekening van het GPP op twee manieren relevant:

 1. Het bepaalt waar de brugtoeslag geldt
 2. Als het een betonnen brug is, geldt de brug als een reflecterend bodemvlak op hoogte, met z-waarde t.o.v. N.A.P. afgeleid van spoorhoogte (spoorhoogte minus 20cm).
Regels

Een Brug bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "brugwand".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
indicatie­Toeslag

Attribuutsoort die aangeeft of een toeslag geldt.

Boolean 1
geluidtoeslag (Geluidtoeslag) :

Het verschil tussen de emissie van de door het kunstwerk beïnvloede bronnen en dezelfde bronnen zonder de invloed van het kunstwerk. Per spoorvoertuigcategorie kan een toeslag per octaafband worden opgenomen.

Geluidtoeslag 0 .. 12
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- toeslag

De emissietoeslag per octaafband voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in de Omgevingsregeling.

Waarde­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug [ 1 ] geluidafscherm­Spoor: geluidafscherm­Spoor Geluidscherm­Spoor [ 0 .. * ]

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Brug is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.35 Overkapping

Naam Overkapping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtsobject met tegenhoudende en absorberende werking, dat zich typisch boven een Spoordeel bevind.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegevens is akoestisch relevant voor de berekening van het GPP, maar indien overkappingszijwanden ontbreken is onbekend wat het effect van de overkapping is. Indien er wel overkappingszijwanden zijn, in hoeverre verschilt de combinatie van objecten dan van een tunnel?

Regels

Een Overkapping bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "overkappingszijwand".

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Overkapping [ 1 ] geluidscherm­Spoor: geluidscherm­Spoor Geluidscherm­Spoor [ 0 .. * ]

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Overkapping is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.36 Tunnel

Naam Tunnel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Tunneldeel
Toelichting

Alle Spoordelen die binnen dit vlakken vallen worden op emissiewaarde "0" gezet. In tegenstelling tot de andere infraobjecten wordt voor een tunnel zelf geen onderscheid gemaakt tussen, bodem, zijwand en overkapping. De tunnel sluit het geluid namelijk volledig af, dus de ligging van de tunnel is volstaat.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnel is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.37 Tunnelbak

Naam Tunnelbak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het bodemvlak (vloer) van de niet overkapte helling die een tunnel verbindt met het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit beteft het bodemvlak van de tunnelbak.
 • De wanden van de tunnelbak worden als Geluidscherm­Spoor.schermtype=tunnelbakwand gemodelleerd en behoren niet de geometrie van dit object.
Regels

Een tunnelbak bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "tunnelbakwand".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
reflectiefactor

De fractie van de door het bodemvlak van de tunnelbak gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnelbak [ 1 ] kunstwerk­Tunnelbak: kunstwerk­Tunnelbak Geluidscherm­Spoor [ 0 .. * ]

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Tunnelbak is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.38 Optrektoeslagvlak

Naam Optrektoeslagvlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vlak waarbinnen een kruising of ander obstakel zich bevindt, dat dient voor de berekening van de bijbehorende optrektoeslagpunten.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Een 2D-vlak geometrie van een optrektoeslagvlak.

GM_Surface 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 1 .. * ] optrektoeslagvlak: optrektoeslagvlak Optrektoeslagvlak [ 0 .. 1 ]

4.9.39 Geluidgegevenscollectie­Element

Naam Geluidgegevenscollectie­Element
Herkomst IMGeluid
Definitie

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] feature­Member: feature­Member Geluidgegevenscollectie­Element [ 0 .. * ]

4.9.40 Optrektoeslagpunt

Naam Optrektoeslagpunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Punt waarvoor een toeslag wordt berekend ten gevolge van het optrekken omdat er een kruispunt of obstakel ligt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Voorbeelden zijn: kruisingen, drempels of minirotondes.

Regels
 • Alleen als het punt van type 'kruispunt' is, dan is het kruispuntkental verplicht.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
type Optrektoeslag­Punttype 1
geometrie GM_Point 1
kruispuntkental

Een kental dat gebruikt wordt als functie van het type kruispunt. Het is ook bekend onder de naam "qwaarde"

Kruispuntkental 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 1 .. * ] optrektoeslagvlak: optrektoeslagvlak Optrektoeslagvlak [ 0 .. 1 ]
Optrektoeslagpunt [ 0 .. * ] wegdeel­GPP: wegdeel­GPP Wegdeel­GPP [ 1 .. * ]
Optrektoeslagpunt is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.10 Gegevensgroeptypen

4.10.1 Gegevensgroep Herkomst­Collectie

Naam Herkomst­Collectie
Definitie

Identificatie van de leverancier en bronhouder van een "Geluidgegevenscollectie".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- bronhouder

Unieke identificatie van de bronhouder van de "Geluidgegevenscollectie".

Kv­KNummer 1 .. *
- leverancier

Unieke identificatie van de leverancier van de Geluidgegevenscollectie.

Kv­KNummer 1

4.10.2 Gegevensgroep Geluidtoeslag

Naam Geluidtoeslag
Definitie

Verzameling van geluidtoeslaggegevens van treinvoertuigen per octaafband die zich over een brug verplaatsen.

Toelichting
 • Een brugwand is een zwevend scherm waardoor ook geluidimmissies van onderliggende sporen goed berekend kunnen worden. Er moet in zo een geval nader onderzoek gedaan worden naar de geluiduitstraling van het kunstwerk.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- toeslag

De emissietoeslag per octaafband voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in de Omgevingsregeling.

Waarde­Per­Octaafband 1

4.10.3 Gegevensgroep Bovenbouwgegevens­Spoor

Naam Bovenbouwgegevens­Spoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgt en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid. Er bestaan 2 bovenbouwconstructies, te weten:

 1. De ballastconstructie; deze bestaat uit ballast, dwarsliggers, spoorstaven en wissels alsmede het bijbehorende bevestigingsmateriaal;
 2. Ballastloze constructie; deze bestaat uit: een doorlopende plaat van beton, spoorstaven, bevestigingsmiddelen al dan niet gevat in een gietmassa. Komt o.a. voor bij tankinstallatie, wasinstallaties en kunstwerken
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Index­Spoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheidcategorie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheidwaarde­Categorie 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bovenbouwgegevens­Spoor [ 1 ] aangepaste­Ruwheid: aangepaste­Ruwheid Spoorstaafruwheidmeting [ 0 .. 1 ]

4.10.4 Gegevensgroep Intensiteitgegevens­Spoor

Naam Intensiteitgegevens­Spoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geheel van informatie over de intensiteit waarmee treinvoertuigen zich over een spoortak verplaatsen, waarbij per dagdeel het snelheidsprofiel, de intensiteit, de rijrichting, de spoorvoertuigcategorie en het treintype worden vastgelegd.
 • Het dagdeel (ook wel: etmaalperiode) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- max­Snelheid­Spoorvoertuig

Maximum snelheid als geheel geat in km/u van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Decimal 1
- naam­Materieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Character­String 0 .. 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Profieltype­Snelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Decimal 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1

4.10.5 Gegevensgroep Snelheidgegevens­Spoor

Naam Snelheidgegevens­Spoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het geheel van snelheidgerelateerde gegevens van een treinvoertuig zoals tenminste de snelheid en het treintype (BGE en GPP).
 • Voor het hoofdspoor wordt ook opgegeven wat het profieltype van de snelheid is, de remindicatie en de rijrichting.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Decimal 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Profieltype­Snelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1

4.10.6 Gegevensgroep Emissie­Per­Dagdeel

Naam Emissie­Per­Dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

De jaargemiddelde emissie van een windturbine per octaafband op een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 3 keer moeten worden opgenomen per windturbine

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)

Nachtperiode (23.00-7.00 uur)

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- jaargemiddelde­Geluidemissiewaarde

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1

4.10.7 Gegevensgroep Verkeersgegevens­Weg

Naam Verkeersgegevens­Weg
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeersgegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 9 keer moeten worden opgenomen per wegdeel

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- representatieve­Snelheid

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Decimal 1
- voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Voertuigklasse 1
- voertuig­Aantal

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Decimal 1

4.11 Gestructureerde datatypen

4.11.1 Gestructureerd datatype Factor­Per­Octaafband

4.11.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
band31Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Decimal 0 .. 1
band63Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Decimal 1
band125Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Decimal 1
band250Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Decimal 1
band500Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Decimal 1
band1000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Decimal 1
band2000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Decimal 1
band4000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Decimal 1
band8000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Decimal 1

4.11.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID

4.11.2.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
namespace

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.

Character­String 1
lokaal­ID

Unieke identificatiecode binnen een registratie.

Character­String 1
versie

versie-aanduiding van een object.

Character­String 0 .. 1

4.11.3 Gestructureerd datatype Spoorstaafruwheidwaarde

4.11.3.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
amplitude­Voor­Golflengte630

Gemeten amplitude voor een golflengte van 630 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte500

Gemeten amplitude voor een golflengte van 500 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte400

Gemeten amplitude voor een golflengte van 400 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte315

Gemeten amplitude voor een golflengte van 315 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte250

Gemeten amplitude voor een golflengte van 250 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte200

Gemeten amplitude voor een golflengte van 200 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte160

Gemeten amplitude voor een golflengte van 160 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte125

Gemeten amplitude voor een golflengte van 125 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte100

Gemeten amplitude voor een golflengte van 100 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte80

Gemeten amplitude voor een golflengte van 80 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte63

Gemeten amplitude voor een golflengte van 63 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte50

Gemeten amplitude voor een golflengte van 50 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte40

Gemeten amplitude voor een golflengte van 40 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte31_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 31,5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte25

Gemeten amplitude voor een golflengte van 25 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte20

Gemeten amplitude voor een golflengte van 20 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte16

Gemeten amplitude voor een golflengte van 16 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte12_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 12,5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte10

Gemeten amplitude voor een golflengte van 10 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte8

Gemeten amplitude voor een golflengte van 8 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte6_3

Gemeten amplitude voor een golflengte van 6,3 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte4

Gemeten amplitude voor een golflengte van 4 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte3_15

Gemeten amplitude voor een golflengte van 3,15 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte2_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 2,5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte2

Gemeten amplitude voor een golflengte van 2 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte1_6

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1,6 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte1_25

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1,25 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte1

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1 millimeter.

Decimal 1

4.11.4 Gestructureerd datatype Waarde­Per­Octaafband

4.11.4.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
band31Hz

Waarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Decimal 0 .. 1
band63Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Decimal 1
band125Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Decimal 1
band250Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Decimal 1
band500Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Decimal 1
band1000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Decimal 1
band2000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Decimal 1
band4000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Decimal 1
band8000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Decimal 1

4.11.5 Gestructureerd datatype Uitstralingsrichtingwaarde

4.11.5.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
openingshoek

Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting in booggraden.

Decimal 1
uitstralingsrichting

Richting waar emissie naar uitstraalt in booggraden.

Decimal 1

4.11.6 Gestructureerd datatype Bedrijfsduurcorrectie­Waarde

4.11.6.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
bedrijfsduurcorrectiewaarde

Bedrijfsduurcorrectiewaarde in d­B.

Decimal 1
dagdeel

Deel van de dag waarvoor bedrijfsduucorrectiewaarde van toepassing is.

Dagdeel 1

4.12 Enumeraties

Schermtype

De gehanteerde categorisering van de type geluidschermen.

Hoogtelijnobjecttype

Classificatie van het toepassingsgebied van een hoogtelijn.

Hoogtelijntype

Classificatie van het soort hoogtelijn.

Spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Index­Spoorstaafonderbreking

Enumeratie met mogelijke waarden voor de spoorstaafonderbreking index (m).

Dagdeel

Het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald, ook wel: etmaalperiode.

Spoorstaafruwheidwaarde­Categorie

Enumeratie met de 3 reeds bekende categorieen voor spoorstaafruwheid zoals te vinden in de spoorstaafruwheidtabel van het reken- en meetvoorschrift.

Wegdektype

Waardelijst met vastgestelde aanduidingen voor wegdekcorrectietypen.

Treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Geluidbronsoort

Enumeratie van domeinen waarbij een geregistreerd object kan horen.

Systematiek

Geeft aan of het bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of nvt (bijv cummulatie)

Voertuigklasse

Een algemene classificering voor motorvoertuigen.

Profieltype­Snelheid

Indicatie van het snelheidsverloop op het betreffende Spoordeel.

Documenttype

Lijst van mogelijke type documenten waarnaar verwezen kan worden vanuit het geluidregister.

Bron­Type­Waarde

Enumeratie met mogelijke waarden voor bron type.

Geluidbron

Enumeratie van mogelijke domeinen waaruit de geluidemissie afkomstig is.

Terreintype

Lijst met mogelijke type terreinen waarvan geluidgegevens worden geregistreerd.

Rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Kruispuntkental

Getal dat gebruikt wordt als factor in de berekening van de optrektoeslag.

Optrektoeslag­Punttype

Type van optrektoeslagpunt.

Profielcorrectie­Waarde

De enumeratie met mogelijke profielcorrectie waardes binnen domein industrie.

Gegevenscollectietype

Indicatie van het type geluidgegevenscollectie

Bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Contour­Maat­Type

Lijst van bestaande contour types in categorie overig waarvoor een geluidcontour kan worden opgenomen.

Profieltype­Geluidscherm

Vormaanduiding van het type geluidscherm

4.13 Attribuut- en relatiesoort details

4.13.1 Objecttype details

4.13.1.1 Geluidgegevenscollectie
4.13.1.1.1 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.13.1.1.2 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie jaar
Naam jaar
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaar waarop de Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Regels
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Rijksweg of Hoofdspoor, dan moet het eerste monitoringsjaar volgen op het jaar waarop het GPP is vastgesteld. En de navolgende jaren moeten chronologisch volgen.
 • Moet verplicht worden aangeleverd wanneer Geluidgegevenscollectie.type = monitoring, brongegevens monitoring of prognose.
Type Jaar
4.13.1.1.3 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan voor welke type toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Gegevenscollectietype
4.13.1.1.4 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie geluidbron
Naam geluidbron
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidbron waar Geluidgegevenscollectie betrekking op heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Geluidbron
Gegevensgroep Geluidgegevenscollectie herkomst­Collectie
Naam herkomst­Collectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Informatie over de herkomst van een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Herkomst­Collectie
4.13.1.1.5 Gegevensgroeptype Herkomst­Collectie
Attribuutsoort details Herkomst­Collectie bronhouder
Naam bronhouder
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van de bronhouder van de "Geluidgegevenscollectie".

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een Industrieterrein kan over gemeentegrenzen heel vallen. Een Industrieterrein kan dus meer bevoegd gezag hebben, daarom bestaat de optie om meer dan 1 bronhouder toe te voegen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Overig
Type Kv­KNummer
Attribuutsoort details Herkomst­Collectie leverancier
Naam leverancier
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van de leverancier van de Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Kv­KNummer
4.13.1.1.6 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in het geluidregister.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Toelichting

Het Date­Time datatype schijft de manier voor waarop het tijdstip van registratie in het geluidregister wordt opgenomen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date­Time
4.13.1.1.7 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in het geluidregister. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Toelichting

Het Date­Time datatype schijft de manier voor waarop het eind van registratie in het geluidregister wordt opgenomen. Deze attribuutwaarde hoeft niet te worden ingevuld wanneer einddatum niet bekend is.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date­Time
4.13.1.1.8 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie systematiek
Naam systematiek
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of anders (geen van beiden, bij cummulatie bijv)

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Hierdoor is bij aanlevering duidelijk welke brongegevens verplicht meegeleverd worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Systematiek
4.13.1.1.9 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie geluidaandachtsgebied
Naam geluidaandachtsgebied
Definitie

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidaandachtsgebied
4.13.1.1.10 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie feature­Member
Naam feature­Member
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidgegevenscollectie­Element
4.13.1.2 Geluidaandachtsgebied
4.13.1.2.1 Attribuutsoort details Geluidaandachtsgebied identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.13.1.2.2 Attribuutsoort details Geluidaandachtsgebied geluidbronsoort
Naam geluidbronsoort
Herkomst IMGeluid
Definitie

Type geluidbron waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegeven is afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Dit gegeven is afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Type Geluidbronsoort
4.13.1.2.3 Attribuutsoort details Geluidaandachtsgebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

2D Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

Herkomst definitie ISO 19107
Toelichting
 • Geometrie van een geluidaandachtsgebied is conform met het GM_Multi­Surface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Multi­Surface
4.13.1.2.4 Relatiesoort details Geluidaandachtsgebied metadata­Berekening
Naam metadata­Berekening
Definitie

Er wordt optioneel metadata opgenomen over de berekening van het Geluidaandachtsgebied.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.13.1.3 Documentverwijzing
Naam link­Naar­Document
Herkomst IMGeluid
Definitie

De link naar het betreffende besluit, bepaling of monitoringsverslag.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Neem hier een URL naar het document op

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Hier moet een correcte URL naar het document opgenomen worden

Type URI
4.13.1.3.2 Attribuutsoort details Documentverwijzing naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

De officiele naam van het document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze attribuutsoort mapt op INSPIRE Document­Citation.name.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.3.3 Attribuutsoort details Documentverwijzing type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Documenttype
4.13.1.3.4 Attribuutsoort details Documentverwijzing datum­Begin­Geldigheid
Naam datum­Begin­Geldigheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Deze attribuutsoort mapt op INSPIRE Document­Citation.date
 • Voor een besluit geldt datum inwerkingtreding van Besluit.
 • Voor een verslag van monitoring geldt de publicatiedatum.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
4.13.1.4 Geluidproductieplafondobject
4.13.1.4.1 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject geometrie­Referentiepunt
Naam geometrie­Referentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

De als een 3D punt gemodelleerde meetkundige representatie van de locatie, van een door het bevoegd gezag vastgesteld geluidproductieplafond, op vaste afstand t.o.v. van een rijksweg, een provinciale weg, een spoorbaan of een industrieterrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een referentiepunt is conform met GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.4.2 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject hoogte­Referentiepunt
Naam hoogte­Referentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld uitgedruk in meters met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij het bepalen van de hoogte van referentiepunten kan worden uitgegaan van een gemiddelde maaiveldhoogte rond een referentiepunt. Voor het bepalen van een gemiddelde maaiveldhoogte wordt het maximale gebied bepaald door een cirkel met straal 10 m rond het referentiepunt. Ten opzichte van dat gemiddelde mag de hoogte niet meer dan 10% af te wijken van 4,0 m hoogte.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.4.3 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject geluidproductieplafond
Naam geluidproductieplafond
Herkomst IMGeluid
Definitie

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) in d­B op een referentiepunt over de periode van een etmaal met één cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Lden staat voor Level day evening night.
 • Deze attribuutsoort is van toepassing op de domeinen: industrie, spoor en weg.
 • Sommige domeinen kennen aanvullende GPP-waarden. Deze worden als aparte attribuutsoort opgenomen binnen dit object.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.4.4 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject begin­Tijdelijke­Ontheffing
Naam begin­Tijdelijke­Ontheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.4.5 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject tijdelijke­Ontheffingswaarde
Naam tijdelijke­Ontheffingswaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aantal d­B waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is geen verplicht gegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Kan alleen voorkomen in combinatie met tijdelijke­Ontheffing

Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.4.6 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject begin­Vrijstelling
Naam begin­Vrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling geldt in situaties waarin een trace- of project-besluit is genomen voor een nieuw aan te leggen (spoor-)weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Er kan maar één vrijstelling(periode) voorkomen
Type Date
4.13.1.4.7 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject eind­Vrijstelling
Naam eind­Vrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling geldt in situaties waarin een trace- of project-besluit is genomen voor een nieuw aan te leggen (spoor-)weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Een vrijstelling heeft per definitie voor de duur van de vrijstelling geen einddatum; die kan pas achteraf worden ingevuld.
 • Er kan maar één vrijstelling(periode) voorkomen
 • begin­Vrijstelling moet een waarde hebben voordat eind­Vrijstelling een waarde mag hebben.
Type Date
4.13.1.4.8 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject vaststelling­Van­Rechtswege
Naam vaststelling­Van­Rechtswege
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
4.13.1.4.9 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject eind­Tijdelijke­Ontheffing
Naam eind­Tijdelijke­Ontheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.4.10 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject berekening
Naam berekening
Definitie

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.13.1.4.11 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject terrein
Naam terrein
Definitie

0 of meer Geluidsproductieplafondobjecten horen bij 0 of 1 Terrein.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Terrein
4.13.1.4.12 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject besluit
Naam besluit
Definitie

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Kardinaliteit 0 .. 3
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.13.1.5 Geluidproductieplafondobject­Industrie
4.13.1.5.1 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie geluidproductieplafond­Lnight
Naam geluidproductieplafond­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde GPP waarde in d­B met één cijfer achter de komma voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.5.2 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Naam begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.5.3 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie eind­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Naam eind­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.5.4 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight
Naam tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aantal d­B waarmee het geldende Lnight verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is geen verplicht gegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Kan alleen voorkomen in combinatie met tijdelijke­Ontheffing

Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.6 Monitoringresultaat­Industrie
4.13.1.6.1 Attribuutsoort details Monitoringresultaat­Industrie monitoringwaarde­Lnight
Naam monitoringwaarde­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde monitoringwaarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht in d­B met één cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het betreft hier het dagdeel nacht, etmaal periode 23:00-7:00 uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.7 Basisgeluidemissieobject
4.13.1.7.1 Attribuutsoort details Basisgeluidemissieobject basisgeluidemissiewaarde
Naam basisgeluidemissiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in d­B afgerond met één cijfer achter de komma in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt .

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De gemiddelde geluidemissie wordt gebruikt om de basisgeluidemissie en de monitoringswaarde te berekenen. Alleen parameters die van invloed zijn op de geluidemissie zijn hierbij van belang.
 • Er geldt één gemiddelde geluidemissie voor een homogeen wegdeel. Een wegdeel kan bestaan uit een enkele rijlijn of spoorlijn, maar ook uit combinaties van meerdere rij- en/of spoorlijnen.
 • Voor het bepalen van een geluidemissie is het van belang uit te kunnen gaan van representatieve waarden voor een wegvak. Zo kunnen kleine onderbrekingen in wegdektype buiten beschouwing worden gelaten.
 • Ook is het niet noodzakelijk in detail rotondes en kruisingen te beschouwen. Het bevoegd gezag heeft hiermee enige vrijheid in gewenst detailniveau bij het berekenen van een basisgeluidemissie.
 • Het allereerste Monitoringresultaat die wordt aangeleverd wordt de basisgeluidemissie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon

Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 999,9

Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.7.2 Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject metadata­Berekening
Naam metadata­Berekening
Definitie

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.13.1.7.3 Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject geluidemissieobject
Naam geluidemissieobject
Definitie

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (Spoordeel­BGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidemissieobject
4.13.1.8 Monitoringresultaat
4.13.1.8.1 Attribuutsoort details Monitoringresultaat kwalitatieve­Onderbouwing
Naam kwalitatieve­Onderbouwing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of er een schriftelijke toelichting bestaat, waarin het bevoegd gezag verklaart dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 d­B.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Om de registratielast te beperken, biedt het informatiemodel de mogelijkheid om alleen True in te voeren. Indien False, mag de attribuutsoort in zijn geheel weggelaten worden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Mag alleen voorkomen indien Geluidgegevenscollectie.systematiek=BGE;
 • OF kwalitatieve­Onderbouwing wordt ingevuld, OF monitoringswaarde: mogen nooit tegelijk voorkomen
 • Indien kwalitatieve­Onderbouwing=True moet dit attribuut worden opgenomen, indien kwalitatieve­Onderbouwing=False mag dit attribuut worden opgenomen.
Type Boolean
4.13.1.8.2 Attribuutsoort details Monitoringresultaat monitoringwaarde
Naam monitoringwaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De berekende geluidwaarde van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in d­B afgerond op 1 decimaal.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De gemiddelde geluidproductie in het afgelopen jaar op een referentiepunt bij een geluidproductieplafondobject, of het verschil tussen de gemiddelde geluidemissiewaarde van het afgelopen jaar ten opzichte van de basisgeluidemissie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • OF kwalitatieve­Onderbouwing wordt ingevuld, OF monitoringswaarde: mogen nooit tegelijk voorkomen.
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.8.3 Relatiesoort details Monitoringresultaat verslag­Monitoring
Naam verslag­Monitoring
Definitie

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.13.1.8.4 Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidproductieplafondobject
Naam geluidproductieplafondobject
Definitie

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidproductieplafondobject
4.13.1.8.5 Relatiesoort details Monitoringresultaat basisgeluidemissieobject
Naam basisgeluidemissieobject
Definitie

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Basisgeluidemissieobject
4.13.1.8.6 Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidberekeningobject
Naam geluidberekeningobject
Definitie

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.13.1.9 Terrein
4.13.1.9.1 Attribuutsoort details Terrein geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-multivlak gemodelleerde meetkundige representatie van de afbakening van een terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 2D geometrie van een terrein is conform met het GM_Multi­Surface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Multi­Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.9.2 Attribuutsoort details Terrein naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Combinatie naam van het terrein in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het zou kunnen voorkomen dat hetzelfde terrein meerdere namen heeft. Deze namen moeten in het geluidregister worden ingevoerd als enkele Character­String.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.9.3 Attribuutsoort details Terrein omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van het terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.9.4 Attribuutsoort details Terrein type­Terrein
Naam type­Terrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan van wat voor type terrein geluidgegevens worden geregistreerd, gebaseerd op de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Terreintype
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.10 Geluidberekeningobject
4.13.1.10.1 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.13.1.10.2 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject organisatie
Naam organisatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Hoeft alleen ingevuld te worden wanneer deze afwijkt van de bronhouder.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.10.3 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject rekenmodelversie
Naam rekenmodelversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.10.4 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject softwarepakketnaam
Naam softwarepakketnaam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het softwarepakket waarmee berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.10.5 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject softwarepakketversie
Naam softwarepakketversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet ook de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Indien het gebruikte softwarepakket meerdere rekenmodellen ondersteunt, moet men ook de rekenmodelversie opnemen.

Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.10.6 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject berekeningsdatum
Naam berekeningsdatum
Herkomst IMGeluid
Definitie

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.11 Industrie­Rekeninstellingen
4.13.1.11.1 Attribuutsoort details Industrie­Rekeninstellingen luchtabsorptiecoefficient
Naam luchtabsorptiecoefficient
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt gebruik gemaakt van de in reken-voorschriften vastgestelde waarde, een andere waarde is alleen toegestaan als deze wetenschappelijk kan worden gevalideerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Waarde­Per­Octaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.11.2 Attribuutsoort details Industrie­Rekeninstellingen standaard­Bodemabsorptiefractie
Naam standaard­Bodemabsorptiefractie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Absorptiefractie van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Absorptiefactor is een waarde tussen 0 en 1. Deze waarde geeft aan hoe hard de ondergrond is, waarbij 0 is de hardste boden en 1 de zachtste bodem.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
4.13.1.12 Geluidcontour
4.13.1.12.1 Attribuutsoort details Geluidcontour contour­Lijn
Naam contour­Lijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidcontour.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 2D geometrie van een geluidcontour.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Multi­Curve
4.13.1.12.2 Attribuutsoort details Geluidcontour contour­Vlak
Naam contour­Vlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vlakgeometrie van een geluidcontour boven Nederlands grondgebied.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Multi­Surface
4.13.1.12.3 Attribuutsoort details Geluidcontour geluidniveau
Naam geluidniveau
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft het geluidniveau aan in d­B (zonder cijfers achter de komma) waarbij de Contour hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 99
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.12.4 Attribuutsoort details Geluidcontour type­Maat
Naam type­Maat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan welk type maat voor het berekenen van geluidbelasting bij de geluidcontour hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Contour­Maat­Type
4.13.1.12.5 Attribuutsoort details Geluidcontour naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam van de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is vooreen gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.12.6 Attribuutsoort details Geluidcontour omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van de geluidbron waar contour bij hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Omschrijving toevoegen is optioneel.
 • Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.12.7 Relatiesoort details Geluidcontour cumulatiebesluit
Naam cumulatiebesluit
Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.13.1.12.8 Relatiesoort details Geluidcontour terrein
Naam terrein
Definitie

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Terrein
4.13.1.12.9 Relatiesoort details Geluidcontour berekening
Naam berekening
Definitie

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.13.1.13 Geluidemissieobject
4.13.1.13.1 Attribuutsoort details Geluidemissieobject situatie­Van
Naam situatie­Van
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaartal van de situatie waarop het emissieobject betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Met situatie bedoelen we een onderdeel van de akoestisch werkelijkheid, zoals gemodelleerd conform de rekenregels voor akoestisch onderzoek.
 • Wanneer het type­Gegevenscollectie geen 'vaststelling' betreft, is het invullen van Geluidgegevenscollectie.jaar voldoende.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Regels

Deze attribuutsoort verplicht in vullen WANNEER:

 • Geluidemissieobject te maken heeft met GPP besluiten die na inwerkingtreding op grond van de Omgevingswet genomen zijn EN Geluidgegevenscollectie.geluidbron = rijksweg, OF provinciale weg, OF hoofdspoorweg OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron =lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek =GPP;
 • Geluidemissieobject hoort bij een Basisgeluidemissieobject;
Type Jaar
4.13.1.13.2 Attribuutsoort details Geluidemissieobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam voor het Geluidemissieobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.13.3 Attribuutsoort details Geluidemissieobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een geluidemissieobject als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.14 Geluidbron­Industrie
4.13.1.14.1 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie bedrijfsduurcorrectie
Naam bedrijfsduurcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Bedrijfsduurcorrectie in d­B per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij de bedrijvigheid op een industrieterrein gaan we uit van de jaargemiddelde bedrijfssituatie. Jaargemiddelde bedrijfssituatie: De toestand die jaargemiddeld optreedt qua geluidproductie van de activiteiten in de te beschouwen etmaalperiode.  

 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Dit attribuut zal in totaal 3 keer moeten worden opgenomen per Geluidsbron­Industrie

Etmaalperioden:

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 3
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Bedrijfsduurcorrectie­Waarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.2 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie bron­Type
Naam bron­Type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of Geluidbron­Industrie onderdeel is van een normale puntbron, uitstralende gevel of uitstralend dak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Benamingen van data types kunnen verschillen per softwarepakket.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Standaard waarde is "normale­Puntbron".
 • Moet voor Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Industrie altijd ingevuld zijn.
 • De brontype waarde moet ongelijk zijn aan "normale puntbron" als er sprake is van een relatie met een Vlakbron­Industrie of Lijnbron­Industrie.
Type Bron­Type­Waarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.3 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie reflectiepunt­Hoogte
Naam reflectiepunt­Hoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogte van een punt (in meters met 1 cijfer achter de komma) ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een Geluidbron­Industrie op een oppervlak plaatsvindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor een Geluidbron­Industrie binnen het industriedomein, is het relevant om te weten wat het hoogteverschil is tussen de bron en het eerste punt waarop reflectie zal plaatsvinden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Decimal
Meeteenheid meter
4.13.1.14.4 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie negeer­Gebouw
Naam negeer­Gebouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.5 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie negeer­Procesinstallatiegebied
Naam negeer­Procesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de Geluidbron­Industrie zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.6 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie negeer­Reflectie
Naam negeer­Reflectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.7 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie relevante­Bronsterkte
Naam relevante­Bronsterkte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

De relevante geluidbronsterkte wordt gebruikt om de geluidemissie uit te drukken per Octaafband in d­B(A). d­B(A) wordt gebruikt om aan te geven dat de A filter is toegepast. De A filter is een correctie op de decibel-schaal naar menselijk gehoor.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Waarde­Per­Octaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.8 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie uitstralingsrichting
Naam uitstralingsrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Richting waarop Geluidbron­Industrie emissie uitstraalt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Wanneer bij brontype voor een normale puntbron wordt gekozen, kan de uitstralingsrichting ingesteld worden.
 • De uitstralingsrichting van een Puntbron wordt bepaald door een 'openingshoek' en een 'uitstralingsrichting'.
 • De uitstralingsrichting is: Richting waar emissie naar uitstraalt.
 • De openingshoek is: Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.
 • Deze hoeken worden uitgedrukt in graden volgens de kompasrichtingen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Uitstralingsrichtingwaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.9 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidbronindustrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie conform met GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.14.10 Relatiesoort details Geluidbron­Industrie lijnbron­Industrie
Naam lijnbron­Industrie
Definitie

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Lijnbron­Industrie.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Lijnbron­Industrie
4.13.1.14.11 Relatiesoort details Geluidbron­Industrie vlakbron­Industrie
Naam vlakbron­Industrie
Definitie

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Vlakbron­Industrie.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Vlakbron­Industrie
4.13.1.15 Lijnbron­Industrie
4.13.1.15.1 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een lijnbron of een mobielebron, die afkomstig is uit een softwarepakket.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een lijnbronindustrie is conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.15.2 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.15.3 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidbronlijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.15.4 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronlijn als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.16 Vlakbron­Industrie
4.13.1.16.1 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vlakbron die afkomstig is uit een softwarepakket.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een vlakbronindustrie is conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.16.2 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.16.3 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie negeer­Overdrachtsobjecten
Naam negeer­Overdrachtsobjecten
Herkomst IMGeluid
Definitie

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze optie bestaat omdat het bronvermogen per m2 vaak gegeven is inclusief de bebouwing op de kavel. Deze attribuutsoort wordt gebruikt om aan te geven dat de vlakbron een Oppervlaktebron is waarbinnen reflecterende en afschermende objecten worden genegeerd. Dit geldt dus niet voor andere items zoals procesinstallatiegebieden Wanneer "negeer­Overdrachtsobjecten" waar is, zijn alle Geluidoverdrachtobjecten met een geometrie die gedeeltelijk of helemaal overlapt met de geometrie van het Geluidbronvlak, niet meegenomen bij het berekenen van de overdracht van alle puntbronnen die in relatie staan met het desbetreffende Geluidbronvlak en ontvanger;

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.16.4 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidbronvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.16.5 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronvlak als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.17 Wegdeel­GPP
4.13.1.17.1 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP plafondcorrectie
Naam plafondcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Herkomst definitie Omgevingsregeling geluid
Toelichting

Een '0' invoeren indien niet toegepast (de waarde '0' is bij GPP's over algemeen een prognose).

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.13.1.17.2 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP wegdeelhoogte
Naam wegdeelhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen wegdeel en het onderliggende maaiveld. De waardes worden gegeven in meters.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een optionele attribuutsoort dat alleen relevant is wanneer de hoogte van de rijlijn (z-waarde in de geluidbronregisterlijn) en de hoogte van het maaiveld verschillen. Dat is het geval wanneer een wegdeel op een brug of fly-over gelegen is.
 • Indien van een dergelijke situatie sprake is, dan moet deze informatie of via dit veld, of via een hoogtelijn gemodelleerd worden.
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het wegdeel. Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met decoordinaten van de geluidbronregisterlijn. Met andere woorden; de wegdeelhoogte en de geluidbronregisterlijn van het wegdeel hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot 999,99.
Type Double­List
Meeteenheid meter
4.13.1.17.3 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Wegdektype
4.13.1.17.4 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een 3D-Lijn gelegen boven een wegdeel die fungeert als meetkundige representatie van de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid geluidbronregisterlijnen die het nodig acht voor de bepaling van het geluidproductieplafond en de monitoring daarvan. Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
 • Geluidbronregisterlijn is gemodelleerd conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een coordinaat binnen de geluidbronregisterlijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
Gegevensgroep Wegdeel­GPP verkeersgegevens
Naam verkeersgegevens
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 9 keer moeten worden opgenomen per wegdeel

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 9
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Verkeersgegevens­Weg
4.13.1.17.5 Gegevensgroeptype Verkeersgegevens­Weg
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg representatieve­Snelheid
Naam representatieve­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg voertuigclassificatie
Naam voertuigclassificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Voertuigklasse
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg voertuig­Aantal
Naam voertuig­Aantal
Herkomst IMGeluid
Definitie

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99999,99
Type Decimal
Meeteenheid aantal
4.13.1.18 Spoorstaafruwheidmeting
4.13.1.18.1 Attribuutsoort details Spoorstaafruwheidmeting identificatie
Naam identificatie
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type NEN3610ID
4.13.1.18.2 Attribuutsoort details Spoorstaafruwheidmeting spoorstaafruwheid
Naam spoorstaafruwheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemeten amplitude per golflengte van de oneffenheden in een spoorstaaf.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Golflengtes zijn in mm en worden aflopend ingevoerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot 999,99.
Type Spoorstaafruwheidwaarde
Meeteenheid meter
4.13.1.19 Spoordeel­GPP
4.13.1.19.1 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Spoordeel maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
4.13.1.19.2 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, gemodelleerd als een 3D-lijn, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is over het algemeen de hartlijn van de spoorbaan. Dit wordt ook wel de bronregisterlijn genoemd.
 • Dit is de 3D geometrie van een geluidbron op een spoordeel conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een coordinaat binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
4.13.1.19.3 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP spoordeelhoogte
Naam spoordeelhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen spoordeel en het onderliggende maaiveld. De waardes worden gegeven in meters.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een optionele attribuutsoort dat alleen relevant is wanneer de hoogte van de rijlijn (z-waarde in de geluidbronregisterlijn) en de hoogte van het maaiveld verschillen. Dat is het geval wanneer een wegdeel op een brug of fly-over gelegen is.
 • Indien van een dergelijke situatie sprake is, dan moet deze informatie of via dit veld, of via een hoogtelijn gemodelleerd worden.
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het wegdeel. Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met decoordinaten van de geluidbronregisterlijn. Met andere woorden; de wegdeelhoogte en de geluidbronregisterlijn van het wegdeel hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot 999,99.
Type Double­List
Meeteenheid meter
Gegevensgroep Spoordeel­GPP bovenbouw
Naam bovenbouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid.

Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Bovenbouwgegevens­Spoor
4.13.1.19.4 Gegevensgroeptype Bovenbouwgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor bovenbouwcode
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Omgevingsregeling Geluid
Toelichting

Een Spoordeel kan verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Bovenbouwcode
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafonderbreking
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Index­Spoorstaafonderbreking
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafruwheidcategorie
Naam spoorstaafruwheidcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. Mocht er de wens zijn zelf een spoorstaafruwheidwaarde te meten is dit ook toegestaan. In dat geval wordt de identificatieode van de spoorstaafruwheidsmeting opgenomen in attribuutsoort spoorstaafruwheidsmeting.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorstaafruwheidwaarde­Categorie
Relatiesoort aangepaste­Ruwheid van gegevensgroeptype
Naam aangepaste­Ruwheid
Kardinaliteit 0 .. 1
Gegevensgroep Spoordeel­GPP intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting

Dit is een repeterende gegevensgroep; een Spoordeel kan meerdere gegevensgroepen met intensiteitsgegevens bevatten.

Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Intensiteitgegevens­Spoor
4.13.1.19.5 Gegevensgroeptype Intensiteitgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor max­Snelheid­Spoorvoertuig
Naam max­Snelheid­Spoorvoertuig
Herkomst IMGeluid
Definitie

Maximum snelheid als geheel geat in km/u van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende soorten spoorvoertuigen uit dezelfde spoorvoertuigcategorie kunnen een andere maximum snelheid hebben. Deze maximum snelheid is relevant om geluidemissie te berekenen, wanneer de maximum snelheid die op het Spoordeel geldt, hoger is dan de maximum snelheid van het spoorvoertuig. Om deze informatie uniform vast te leggen in het informatiemodel (ook geschikt voor lokaal spoor), hoeft alleen de maximum snelheid van het spoorvoertuig te worden ingevuld.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor naam­Materieeltype
Naam naam­Materieeltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor profieltype­Snelheid
Naam profieltype­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Type Profieltype­Snelheid
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor spoorvoertuigcategorie
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor treintype
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor rijrichting
Naam rijrichting
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Rijrichting
4.13.1.19.6 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP plafondcorrectie
Naam plafondcorrectie
Definitie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Toelichting
 • De plafondcorrectiewaarde is de toeslag die wordt toegepast bij berekeningen op basis van de brongegevens uit het geluidregister.
 • De plafondcorrectiewaarde is dus van belang in rekenmodellen (voor berekeningen op referentiepunten of op woningniveau) die geheel of gedeeltelijk op registerdata zijn gebaseerd.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid d­B
Gegevensgroep Spoordeel­GPP snelheid
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van snelheidsgegevens van treinvoertuigen met betrekking tot de *representatieve snelheid * per treintype, profieltype, remindicatie en rijrichting op het betreffende Spoordeel.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting

Dit is een repeterende gegevensgroep; een spoordeel kan meerdere gegevensgroepen met snelheidsgegevens bevatten.

Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Snelheidgegevens­Spoor
4.13.1.19.7 Gegevensgroeptype Snelheidgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor snelheid
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon

Toegestane waarde: 0 tot en met 999

Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor treintype
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor profieltype­Snelheid
Naam profieltype­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.
Type Profieltype­Snelheid
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor remindicatie
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor rijrichting
Naam rijrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Rijrichting
4.13.1.20 Wegdeel­BGE
4.13.1.20.1 Attribuutsoort details Wegdeel­BGE wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Wegdektype
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.20.2 Attribuutsoort details Wegdeel­BGE rijlijn
Naam rijlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de geluidafstraling.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie conform het GM_Curve datatype.
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid rijlijnen die het nodig acht voor de bepaling van de basisgeluidemissie en de monitoring daarvan.
 • Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
Gegevensgroep Wegdeel­BGE verkeersgegevens
Naam verkeersgegevens
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 9 keer moeten worden opgenomen per wegdeel

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 9
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Verkeersgegevens­Weg
4.13.1.20.3 Gegevensgroeptype Verkeersgegevens­Weg
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg representatieve­Snelheid
Naam representatieve­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg voertuigclassificatie
Naam voertuigclassificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Voertuigklasse
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg voertuig­Aantal
Naam voertuig­Aantal
Herkomst IMGeluid
Definitie

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99999,99
Type Decimal
Meeteenheid aantal
4.13.1.21 Spoordeel­BGE
4.13.1.21.1 Attribuutsoort details Spoordeel­BGE wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Spoordeel­BGE maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
Gegevensgroep Spoordeel­BGE bovenbouw
Naam bovenbouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Bovenbouwgegevens­Spoor
4.13.1.21.2 Gegevensgroeptype Bovenbouwgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor bovenbouwcode
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Omgevingsregeling Geluid
Toelichting

Een Spoordeel kan verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Bovenbouwcode
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafonderbreking
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Index­Spoorstaafonderbreking
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafruwheidcategorie
Naam spoorstaafruwheidcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. Mocht er de wens zijn zelf een spoorstaafruwheidwaarde te meten is dit ook toegestaan. In dat geval wordt de identificatieode van de spoorstaafruwheidsmeting opgenomen in attribuutsoort spoorstaafruwheidsmeting.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorstaafruwheidwaarde­Categorie
Relatiesoort aangepaste­Ruwheid van gegevensgroeptype
Naam aangepaste­Ruwheid
Kardinaliteit 0 .. 1
4.13.1.21.3 Attribuutsoort details Spoordeel­BGE spoorbaandeel
Naam spoorbaandeel
Definitie

Als 2D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie.
 • Een spoor in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de spoordelen. Een spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben. Indien één van de eigenschappen van een spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw spoordeel.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
Gegevensgroep Spoordeel­BGE intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is een repeterende gegevensgroep; een Spoordeel kan meerdere gegevensgroepen met intensiteitsgegevens bevatten.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Intensiteitgegevens­Spoor
4.13.1.21.4 Gegevensgroeptype Intensiteitgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor max­Snelheid­Spoorvoertuig
Naam max­Snelheid­Spoorvoertuig
Herkomst IMGeluid
Definitie

Maximum snelheid als geheel geat in km/u van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende soorten spoorvoertuigen uit dezelfde spoorvoertuigcategorie kunnen een andere maximum snelheid hebben. Deze maximum snelheid is relevant om geluidemissie te berekenen, wanneer de maximum snelheid die op het Spoordeel geldt, hoger is dan de maximum snelheid van het spoorvoertuig. Om deze informatie uniform vast te leggen in het informatiemodel (ook geschikt voor lokaal spoor), hoeft alleen de maximum snelheid van het spoorvoertuig te worden ingevuld.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor naam­Materieeltype
Naam naam­Materieeltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor profieltype­Snelheid
Naam profieltype­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Type Profieltype­Snelheid
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor spoorvoertuigcategorie
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor treintype
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor rijrichting
Naam rijrichting
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type Rijrichting
Gegevensgroep Spoordeel­BGE snelheid
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van snelheidsgegevens van treinvoertuigen met betrekking tot de *representatieve snelheid * per treintype, profieltype, remindicatie en rijrichting op het betreffende Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is een repeterende gegevensgroep; een spoordeel kan meerdere gegevensgroepen met snelheidsgegevens bevatten.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Snelheidgegevens­Spoor
4.13.1.21.5 Gegevensgroeptype Snelheidgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor snelheid
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon

Toegestane waarde: 0 tot en met 999

Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor treintype
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor profieltype­Snelheid
Naam profieltype­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.
Type Profieltype­Snelheid
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor remindicatie
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Attribuutsoort details Snelheidgegevens­Spoor rijrichting
Naam rijrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Rijrichting
4.13.1.22 Windturbine
4.13.1.22.1 Attribuutsoort details Windturbine geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van de wieken-as van de windturbine.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van de hoogte van de wieken-as conform het GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
Gegevensgroep Windturbine jaargemiddelde­Geluidemissie
Naam jaargemiddelde­Geluidemissie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Jaargemiddelde emissie van windturbine bestaande uit de jaargemiddelde emissie per octaafband tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 3 keer moeten worden opgenomen per windturbine

Etmaalperioden:

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 3
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Emissie­Per­Dagdeel
4.13.1.22.2 Gegevensgroeptype Emissie­Per­Dagdeel
Attribuutsoort details Emissie­Per­Dagdeel dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort details Emissie­Per­Dagdeel jaargemiddelde­Geluidemissiewaarde
Naam jaargemiddelde­Geluidemissiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Waarde­Per­Octaafband
Meeteenheid db
Naam link­Naar­Document
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een link naar het document waar de melding of het besluit waarin plaatsing windmolen is aangevraagd bij bevoegd gezag.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Regels

Hier een correcte URL naar het document opgenomen moet worden

Type URI
4.13.1.22.4 Attribuutsoort details Windturbine turbine­Hoogte
Naam turbine­Hoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afstand tussen wieken-as en het maaiveld in meters met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid meter
4.13.1.23 Geluidoverdrachtobject
4.13.1.23.1 Attribuutsoort details Geluidoverdrachtobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidoverdrachtobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.23.2 Attribuutsoort details Geluidoverdrachtobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een overdrachtsobject als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.13.1.24 Geluidschermdeel
4.13.1.24.1 Attribuutsoort details Geluidschermdeel hellingshoek
Naam hellingshoek
Herkomst IMGeluid
Definitie

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Wanneer er gesproken wordt over links en rechts, dan is dit relatief aan de digitaliseringsrichting van de lijn. De digitaliseringsrichting wordt bepaald door de index van coordinaten in de geometrie. Om te bepalen wat de linker en rechter kant is, kan men de voorstelling maken met de digitaliseringsrichting mee over de lijn te lopen, gezien vanaf een bovenaanzicht. Aan de linker hand bevindt zich dan de linker kant en aan de rechter hand de rechter kant.  

 • Een scherm dat voorover hellend is, is hetzelfde als een scherm dat naar links hellend is.
 • Een scherm dat achterover hellend is, is hetzelfde als een scherm dat naar rechts hellend is.
 • Uitgedrukt in hele graden.
 • Voor een vooroverhellend scherm, gelden negatieve waarden -1 tot -45 graden
 • Verticaal scherm is 0 graden
 • Voor achteroverhellend scherm, gelden positieve waarden +1 tot + 45graden
 • Wanneer hellingshoek onbekend is hoeft deze attribuutsoort niet te worden aangeleverd.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van -90 tot en met +90.
Type Decimal
Meeteenheid booggraden
4.13.1.24.2 Attribuutsoort details Geluidschermdeel schermhoogte
Naam schermhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het verschil tussen de top van het geluidschermdeel en waar de voet van het geluidschermdeel het maaiveld raakt, gemeten als een loodrechte lijn ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in meters.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het geluidschermdeel.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de schermhoogte en de geometrie van het geluidschermdeel hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
 • Omdat de schermhoogte gedefinieerd is als het verschil tussen de top van het geluidschermdeel en het maaiveld, kan deze hoogte afwijken van de fysieke schermhoogte indien het scherm onder een hellingshoek geplaatst is.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Indien Geluidscherm.status­Zwevend = '1' ('op viaduct'), dan is het verplicht om dit veld in te vullen.

Type Double­List
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.24.3 Attribuutsoort details Geluidschermdeel profieltype
Naam profieltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vormaanduiding met betrekking op de profielcorrectiewaarde van het geluidschermdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De profieltypes corresponderen met vaste profielcorrectiewaarden van 0,0 d­B, 2,0 d­B of 5,0 d­B.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Profieltype­Geluidscherm
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.24.5 Attribuutsoort details Geluidschermdeel reflectiefactor­Rechts
Naam reflectiefactor­Rechts
Herkomst IMGeluid
Definitie

De reflectiecoefficient van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Wanneer er gesproken wordt over links en rechts, dan is dit relatief aan de digitaliseringsrichting van de lijn. De digitaliseringsrichting wordt bepaald door de index van coordinaten in de geometrie. Om te bepalen wat de linker en rechter kant is, kan men de voorstelling maken met de digitaliseringsrichting mee over de lijn te lopen, gezien vanaf een bovenaanzicht. Aan de linker hand bevindt zich dan de linker kant en aan de rechter hand de rechter kant.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Voor Spoor aan weerszijden hetzelfde; L=R
Type Factor­Per­Octaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.13.1.24.6 Attribuutsoort details Geluidschermdeel status­Zwevend