Informatie Model Geluid (IMGeluid) versie 3.1

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/def-im-img-20231006/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/img/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/def-im-img-20230623/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMG
Redacteurs:
Pieter Bresters, Geonovum
Wilko Quak, Geonovum
Auteurs:
Gerard Trouborst, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Linda van den Brink, Geonovum
Azarakhsh Rafiee, Geonovum
Wilko Quak, Geonovum
Pieter Bresters, Geonovum
Arnoud de Boer, Geonovum
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM].

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van het informatiemodel. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Afwegingen en onderbouwing die ten grondslag liggen aan de inhoud van deze catalogus zijn te vinden in de Issues sectie van de Github repository waarin deze standaard is ontwikkeld.

Voorwoord

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de Omgevingswet wanneer deze in werking gaat. Het biedt een digitaal loket voor het melden en aanvragen van initiatieven in de leefomgeving. Voor geluid wordt er parallel aan het DSO een voorziening ingericht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Via deze voorziening worden geluidgegevens op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat relevante delen van de CVGG in de toekomst aansluiten op het DSO. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming.

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding informatiemodel

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem om geluidgegevens uit te wisselen. De bronhouders zijn het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Zij gaan geluidgegevens leveren aan de voorziening. Geluidgegevens zijn geluidbrongegevens, zoals verkeersgegevens, en berekende geluidwaarden, zoals geluidproductieplafonds en monitoringswaarden. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken en technische eisen waaraan de gegevens moeten voldoen. Om te komen tot een gedragen Informatiemodel is deze opgesteld in overleg met bronhouders en gebruikers. Een informatiemodel (IM) is nodig om op een interoperabele manier informatie uit te wisselen. Het bevat de formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald toepassingsdomein, inclusief de eisen aan de structuur en inhoud (semantiek) van de gegevens die worden uitgewisseld binnen dit domein. Het toepassingsdomein is in dit geval beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Het doel van het Informatiemodel Geluid is dat:

De afspraken uit het IMGeluid zijn vastgelegd in dit document. Het document wordt ook wel aangeduid als de IMGeluid catalogus. Dit informatiemodel bestaat uit objecten die in relatie staan met elkaar. Voor ieder object worden alle eigenschappen (attributen), die in de werkelijkheid relevant zijn, opgenomen in het informatiemodel. Het informatiemodel is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM] met behulp van de modelleertaal UML [uml]. Het MIM bevat modelleerregels waar het IMGeluid aan moet voldoen. Daarnaast sluit IMGeluid ook aan op het Basismodel Geo-informatie [NEN3610]. In dit document zijn de objecttypen en attribuutsoorten voorzien van definities, en waar nodig nadere toelichtingen, zodat het informatiemodel ook te begrijpen is zonder kennis van UML.

1.2 Leeswijzer

Dit document is gestructureerd in 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft het toepassingsgebied of onderwerp waar dit informatiemodel op van toepassing is. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van dit toepassingsgebied en hoe dit informatiemodel wordt toegepast in een informatie- en data-uitwisselingsproces. In dit hoofdstuk zijn ook de normatieve referenties opgenomen en de lijst met algemene termen, definities en afkortingen. In hoofdstuk 4 is het Informatiemodel Geluid gespecificeerd in UML. In paragraaf 4.1 tot en met 4.7 staan alle diagrammen. Door op objecttypen in de diagrammen te klikken, kan meer gedetailleerde informatie in tabelvorm worden weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de inhoud van alle bij de gegevensuitwisseling gebruikte waardenlijsten.

Bijlage A geeft een overzicht van de wijzigingen in het informatiemodel ten opzichte van de vorige versie. Bijlage B bevat een bibliografe.

1.2.1 Diagram leeswijzer

Hoe dit document kan worden gelezen wordt in deze video verder toegelicht. Objecttypen worden binnen IMGeluid gecategoriseert als Administratief objecttype, Geluidberekening objecttype of Geluidgegevens objecttype. Deze categorisering wordt aangegeven in het diagram aan de hand van de kleuren in de legenda.

Categorie Omschrijving
Administratief objecttype Het objecttype bevat administratieve gegevens die onder andere zorgen voor de herleidbaarheid van geluidberekening objecttypes, door samenhang te creëren met zowel geluidgegevens objecttypes als externe documenten.
Geluidberekening objecttype Het objecttype heeft te maken met de uitkomst van een geluidberekening.
Geluidgegevens objecttype Het objecttype heeft te maken met akoestische gegevens die gebruikt kunnen worden bij een geluidberekening.

Legenda IMGeluid

2. Scope

Het toepassingsdomein is beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Dit wordt geoperationaliseerd in de CVGG. IMGeluid geeft een beschrijving van de betekenis, structuur en inhoud van de gegevens in de CVGG en dient als basis voor de realisatie en ontsluiting van CVGG services.

2.1 Achtergrond

De gebruikstoepassing waar de semantiek van IMGeluid door wordt bepaald komt voort uit verschillende wet- en regelgevingen. Deze zijn:

2.2 Buiten scope

Het IMGeluid kiest een andere modellering van objecttypen dan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Bij de ontwikkeling van het IMGeluid is wel gekeken naar de BGT. Echter is het IMGeluid vanuit de specifieke context van geluidsmodellering ontwikkeld, waarbij vooral de akoestische representatie van geluidbronnen en geluidoverdragende objecten centraal staat. Dit stelt specifieke eisen aan de te modelleren objecten. Daarnaast is er rekening gehouden met de huidige praktijk waarin bronhouders de BGT nog niet altijd hanteren als bron voor de objecten in geluidmodellen.

3. Overzicht

3.1 Naam en Acroniemen

IMGeluid – Dataspecificatie voor Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

3.2 Definitie

In de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om de nieuwe geluidregelgeving binnen de Omgevingswet te ondersteunen. Het informatiemodel Geluid zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen.

3.3 Beschrijving

3.3.1 Centrale Voorziening Geluidgegevens

RIVM ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Centrale Voorziening Geluidgegevens in het kader van het aanvullingsspoor geluid. Het CVGG geeft een invulling aan wat in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet het “geluidregister” wordt genoemd. De voorziening is een voortzetting en uitbreiding van de geluidregisters die al bestaan voor rijkswegen en hoofdspoor. In de voorziening moeten gegevens worden vastgelegd over de geluidproductieplafonds, de basisgeluidemissies, de geluidbrongegevens op basis waarvan deze zijn berekend, geluidaandachtsgebieden, monitoringswaarden en gegevens ten behoeve van cumulatieberekeningen. Hierdoor zijn geluidgegevens voor iedereen op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar. Dat zorgt enerzijds voor transparantie over hoe waarden tot stand zijn gekomen. Daarnaast moeten de geluidbrongegevens bij een geluidproductieplafond ook verplicht gebruikt worden bij het berekenen van geluidbelasting. Deze gegevens kunnen dan ook laagdrempelig worden verkregen uit de centrale voorziening.

3.3.2 Informatiemodel Geluid

Om betekenisvolle en uniforme uitwisseling van geluidgegevens mogelijk te maken, is in samenwerking met Geonovum een informatiemodel Geluid ontwikkeld. Dit informatiemodel zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. De nadruk van het informatiemodel ligt op het beschrijven van de gegevens die noodzakelijk zijn om akoestische berekeningen uit te voeren. Hierdoor ontstaat een geluidspecifiek beeld van onder meer wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

IMGeluid is gemodelleerd conform de specificaties van het Metamodel Informatie Modellering [MIM]. Voor de uitleg van betekenis van entiteiten binnen het informatiemodel wordt verwezen naar MIM hoofdstuk 2: Metamodel Algemeen.

Binnen de scope van de CVGG vallen verschillende geluiddomeinen. Om technische en informatiekundige redenen, zijn in de dataspecificatie deze domeinen samengevoegd. De domeinen staan hieronder beschreven en hebben elk een apart diagram binnen de dataspecificatie (zie Hoofdstuk 4 Gegevensdefinitie). Deze diagrammen staan onder elkaar in paragraaf 4.0.

Niet ieder domein staat op hetzelfde hiërarchische niveau. Hiermee wordt bedoeld dat sommige domeinen objecttypen nader detailleren, die op een generieke manier in andere domeinen gedefinieerd zijn. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat objecttypen niet redundant in de dataspecificatie hoeven worden opgenomen.

3.3.2.1 Uitgangspunten toegepast bij modelleren van IMGeluid
 • IMGeluid omschrijft de dataspecificatie voor het geluidregister. Een uitwissel/berichtenmodel kan hierop worden gebaseerd, maar valt niet binnen de scope van dit document.

 • IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering (versie 1.1).

 • In de IMGeluid catalogus worden attribuutsoorten afkomstig uit een MIM Gegevensgroep aangegeven met een "-" voor de naam van de attribuutsoort.

 • In de IMGeluid catalogus worden openbare attribuutsoorten aangegeven met een "+" voor de naam van de attribuutsoort in de diagrammen.

 • IMGeluid is opgesteld in de Nederlandse taal.

 • IMGeluid hanteert de richlijnen van NEN3610:2011.

 • IMGeluid hanteert de richtlijnen van ISO19107.

 • IMGeluid ondersteunt de huidige werkprocessen en is niet bedoeld om die te harmoniseren. Wanneer vanuit gebruik de behoefte bestaat aan aanvullende informatie bovenop het wettelijke verplichte minimum, dan kan dat uit oogpunt van dienstverlening worden opgenomen.

3.3.2.2 Verplichte en optionele gegevens

In het IMGeluid is op een aantal manieren te zien welke gegevens verplicht aangeleverd moeten worden, en welke optioneel (vrijwillig) zijn: ze mogen aangeleverd worden, maar dat is niet verplicht.

Allereerst geldt dat de gegevens zijn ingedeeld in modules die overeen komen met de verschillende geluiddomeinen: wegen, spoor, en industrie onder de regeling voor geluidproductieplafonds; basisgeluidemissies; en cumulatieberekeningen. Daarnaast zijn er algemene modules die gegevens definiëren die in verschillende geluiddomeinen gebruikt worden. Daarbij worden ook vaak specifieke gegevens voor dat specifieke geluiddomein toegevoegd. Bij het aanleveren van gegevens voor één van deze geluiddomeinen hoeven gegevens uit andere geluiddomeinen niet te worden geleverd.

Vervolgens is optionaliteit op objecttype niveau aangegeven. Een objecttype is een klasse, een groep, van gelijksoortige objecten. Bijvoorbeeld het objecttype Geluidoverdrachtsobject of het meer specifieke objecttype 'Bodemvlak'.

In de regelgeving is vastgelegd welke geluidgegevens in het geluidregister moeten staan. Daaronder vallen ook de zogenaamde geluidbrongegevens (bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de bepaling van het geluid vanwege een geluidbronsoort). Deze geluidbrongegevens zijn terug te vinden onder "Geluidemissieobjecten" en "Geluidoverdrachtsobjecten". Deze objecttypen zijn dan ook grotendeels verplicht. Naast de verplichte gegevens kunnen bronhouders echter ook aanvullende optionele gegevens aanleveren. Deze objecttypen zijn toegevoegd uit praktische overwegingen, maar hoeven niet bij akoestisch onderzoek te worden gebruikt. In het informatiemodel valt te zien welke geluidbrongegevens optioneel mogen worden aangeleverd aan de hand van een oranje kader om het desbetreffende objecttype heen. Daarnaast kan op het niveau van attribuutsoorten gekeken worden naar de kardinaliteit.

Elk objecttype heeft eigenschappen en relaties. In bovenstaand voorbeeld is bijvoorbeeld 'absorptiefractie' een eigenschap van 'Bodemvlak'. Deze eigenschappen noemen we attribuutsoort. Relaties zijn in dit voorbeeld niet te zien maar worden in de diagrammen getoond als een pijl van het ene naar het andere objecttype.

Zowel bij attribuutsoorten als bij relatiesoorten wordt aangegeven of dit gegeven verplicht of optioneel is, en of het één of meer keer voor kan komen binnen een object, door middel van de kardinaliteit, in de vorm van een aanduiding tussen blokhaken.

 • '[1]' betekent: verplicht en moet precies één keer voorkomen. Deze kardinaliteit wordt meestal weggelaten. Als er bij een attribuutsoort of relatie niets is aangegeven tussen blokhaken, betekent dit '[1]'.

 • '[0..1]' betekent: optioneel en mag maximaal één keer voorkomen.

 • '[1..*]' betekent: verplicht en moet eén of meer keer voorkomen.

 • '[0..*]' betekent: optioneel en mag meer dan één keer voorkomen.

Het IMGeluid bestaat zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd, uit een aantal modules, waarvan sommige generieker (algemener) zijn en andere specifieker. Als een objecttype in een algemener deel van IMGeluid optioneel is verklaard, dan geldt dit ook in de specifiekere modules die gebruik maken van dit objecttype. Met andere woorden, de kardinaliteit die een attribuutsoort of relatiesoort in een generieke module van IMGeluid heeft, geldt ook voor de meer specifieker modules.

Dit objecttype heeft een attribuutsoort 'naam' met kardinaliteit '[0..1]', dat wil zeggen het is optioneel: het mag worden aangeleverd, maar het hoeft niet.

In het domein GPP Industrie is een objecttype GeluidbronIndustrie gedefinieerd dat een specialisatie is van Geluidemissieobject. Als specialisatie erft het alle eigenschappen van Geluidemissieobject, inclusief de attribuutsoort naam en bijbehorende kardinaliteit. Ook in het domein GPP Industrie is de naam dus optioneel.

Als iets in sommige gevallen wel, en in andere gevallen niet verplicht is, dan is dit aangegeven in hoofdstuk 4 bij het desbetreffende gegeven onder het kopje Regels. Ook voor regels geldt dat als ze voor de algemene klasse gelden ze ook voor alle specialisaties van die klasse gelden.

In sommige gevallen staat in het diagram de naam van de generieke klasse cursief gescheven. De betekent dat de klasse abstract is en objecten van dat type niet voorkomen in de uitwisseling. In de uitwissel zul je bijvoorbeeld nooit objecten van het type Geluidoverdrachtobject tegenkomen, maar alleen instanties van de specieke subklasses zoals Geluidschermdeel, Bodemvlak of Hoogtelijn.

Bij alle gegevens is aangegeven in hoofdstuk 4 dat 'mogelijk geen waarde = Nee'. Dit is een metagegeven dat conform MIM moet worden ingevuld. Het geeft aan of het is toegestaan om een waarde weg te laten die formeel verplicht is, waarbij dan moet worden aangegeven wat de reden is van het weglaten. Dit is voor IMGeluid niet van belang, maar moet wel worden ingevuld conform MIM.

3.3.2.3 Identificatie binnen het informatiemodel

Objecten worden in NEN3610 voorzien van een unieke identificatie: een NEN3610ID. Het informatiemodel maakt ook gebruik van dergelijke identificaties. Een NEN3610ID is opgebouwd uit drie delen: een namespace, lokaalID en versienummer. De volgende richtlijnen gelden voor het vullen van het NEN3610ID voor geluidgegevens:

 • De namespace is altijd “NL.img”;
 • De lokaalID is opgebouwd uit:
  • Een unieke code van de bronhouder;
  • Een punt (“.”);
  • Een lokale identificatie zoals gebruikt door de bronhouder;
 • Het versienummer

De unieke code van de bronhouder is het KvK-nummer van de organisatie. De lengte van de lokale identificatie staat toe dat bronhouders gebruik maken van UUID's/GUID’s als identificatie. Een lokale identificatie kan de volgende karakters bevatten: '{"A"… "Z", "a"… "z", "0"… "9", "_", “-”}'.

Het versienummer wordt in de CVGG gebruikt ten behoeve van formele historie. Als een object in een aanlevering een gewijzigde versie is van een object in een voorgaande levering, dan dient deze hetzelfde lokaalID te hebben, maar een hoger versienummer. Versienummers zijn gehele getallen, die bij voorkeur starten met 1 en bij elke wijziging door de bronhouder dienen te worden opgehoogd met minimaal 1. Het versienummer is verplicht, met uitzondering van de eerste versie van een object dat wordt aangeleverd. Als een versienummer ontbreekt dan is dat dus ook een indicatie dat er geen eerdere versies van het object zijn aangeleverd. Het lokaalID is maximaal 255 karakters lang.

3.3.2.4 Authentieke gegevens

Voor invulling van het MIM metagegegeven Authentiek, zal aan attributen het label 'wettelijk kerngegeven' of 'overig' worden toegekend. Daar is voor gekozen omdat de CVGG geen basisregistratie is, maar wel een grondslag heeft in de wet. Indien er voor een attribuutsoort binnen iedere context een geluidbrongegeven is, wordt het label 'wettelijk kerngegeven' toegekend. Wanneer een attribuutsoort niet of alleen in een specifieke context een geluidbrongegeven is, zal het label 'overig' worden toegepast.

3.3.2.5 Validatie van attribuutwaardes

In IMGeluid heeft het uitgangspunt om met datatypes aan te sluiten op de richtlijnen van de ISO19107 standaard, waarin geometrietypen zoals punt, lijn en vlak gedefinieerd zijn. In sommige gevallen was het nodig om aanvullende eisen te stellen. Deze eisen zijn gespecificeerd waar nodig op attribuutniveau in de tabel met metagegevens.

3.3.2.6 Patroon/formeel patroon

Het MIM metagegeven “Patroon” geeft een nadere specificering van de toegestane waardes binnen het opgegeven type in mens-leesbare tekst (zie MIM Patroon voor definitie).

3.3.2.7 Meeteenheid

Wanneer voor de waarde van een attribuutsoort een meeteenheid gebruikt wordt is deze opgenomen in het veld 'Meeteenheid' bij de details van de attribuutsoort.

3.3.2.8 Regels

In bepaalde gevallen worden beperkingsregels (constraints) gebruikt. Deze geven aan dat er aanvullende eisen zijn aan het voorkomen of de inhoud van gegevens.

Een mogelijke toepassing van regels is om te bepalen of een attribuutwaarde in een specifieke situatie verplicht is. Dit kan ervoor zorgen dat attributen met een multipliciteit van '[0..1]' wel verplicht zijn wanneer de condities uit de regel geldig zijn. De voorziening zal zorgen voor een validatiesysteem dat kan omgaan met regels, multipliciteit en patronen.

3.3.2.9 Hoogte en geometrie

In geluidmodellen is het bij het merendeel van de gemodelleerde objecten van belang om de hoogte te weten. Voor alle objecttypen in IMGeluid is bepaald of de hoogte van belang is en moet worden opgenomen.

Als de hoogte wordt opgenomen, gebeurt dit als onderdeel van de geometrie. Coördinaten zijn een x,y en z waarde, waarbij de z-waarde de hoogte is t.o.v. het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij elk x,y-locatie is er maximaal één z-waarde beschikbaar. Dat betekent dat tweedimensionale (2D) geometrieën zich in een driedimensionale (3D) ruimte (x,y,z) bevinden maar dat de geometrieën zichzelf of elkaar niet mogen overlappen in de horizontale projectie. Eigenlijk is dit een 2,5D geometrie (zie Handreiking Geometrie, maar voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid noemen we dit binnen IMGeluid 3D-geometrie. Als de hoogte niet is opgenomen, spreken we van een 2D-geometrie.

Hoogte wordt in 3D geometrie opgenomen als derde coördinaat, de 'z'-coordinaat. In hoofdstuk 4 is bij elk objecttype dat een geometrie als eigenschap heeft, bij deze eigenschap voorgeschreven of het om een 2D of 3D geometrie gaat.

Hoogte is bij 3D geometrieën aangegeven in meters. Afhankeljik van het coordinaatsysteem is dit ten opzichte van NAP (in het geval van RD New) of ten opzichte van de ellipsoid (in het geval van ETRS89). Zie ook de volgende paragraaf voor uitleg over deze coördinaatsystemen.

Indien nodig is het daarnaast mogelijk om aan te geven dat een object zwevend is ten opzichte van het maaiveld.

In sommige gevallen is het relevant om te weten of een object uit een geluidmodel links of rechts staat van een ander object, danwel voorover of achterover helt. Dit soort aanduidingen zijn altijd relatief aan de richting van de lijn die het object representeert. Het startpunt van een lijn is het eerste coördinatenpaar van de lijn.

3.3.2.10 Coördinaatsystemen

Het IMGeluid ondersteunt zowel het ruimtelijk referentiesysteem RD New + NAP, als ETRS89. RD New is een geprojecteerd CRS dat voor het laatst is herzien op 26 oktober 2019. Het is geschikt voor gebruik in Nederland, op land inclusief de Waddenzee, de Waddeneilanden en 12 mijl uit de kust. RD New vervangt EPSG28991 (RD Oud). RD + NAP betekent dat wordt uitgegaan van Normaal Amsterdams Peil voor de hoogte.

Coördinaten in ETRS89 worden vastgelegd in eenheden van decimale graden, waarbij de waarde maximaal 8 decimalen achter de komma mag hebben. De hoogte wordt uitgedrukt in meters t.o.v. ellipsoide. Coördinaten in RD New + NAP bestaan uit x, y, en H (hoogte t.o.v. NAP, in geval van 3D) en worden vastgelegd in meters, waarbij de waarde maximaal 2 decimalen achter de komma mag hebben. Zo nodig wordt daarvoor afgerond, zodanig dat als het derde cijfer achter de komma de waarde 1 t/m 4 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma niet wijzigt en als het derde cijfer achter de komma de waarde 5 t/m 9 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma met één wordt verhoogd, met mogelijk ook implicaties voor de voorliggende cijfers, waarbij dezelfde regel geldt.

Het ruimtelijk referentiesysteem moet altijd expliciet zijn aangegeven door het vermelden van de EPSG code. Toegestane EPSG codes zijn:

Referentiesysteem EPSG code
ETRS89 (2D) 'EPSG:4258'
ETRS89 (3D) 'EPSG:4937'
RD New (2D) 'EPSG:28992'
RD New + NAP (3D) 'EPSG:7415'
3.3.2.11 Datum en tijd

Uitwisseling van datum en tijd objecten in het informatiemodel Geluid gebeurt via GML. In de uitwisseling wordt geen tijdzone informatie meegegeven en wordt altijd de in Nederland geldende tijdszone bedoeld.

3.4 Normatieve referenties

De volgende documenten zijn gehanteerd bij de totstandkoming van dit document:

3.5 Mapping met INSPIRE

Zoals genoemd in hoofdstuk 2: Scope komen de gegevens zoals gemodelleerd in het informatiemodel Geluid onder de EU-richtlijn INSPIRE te vallen. Dit geldt niet voor alle gegevens, maar voor een specifiek deel dat we in deze paragraaf beschrijven.

Het Geluidaandachtsgebied valt onder de INSPIRE-verplichting. De CVGG is hiervoor de authentieke bron. Het INSPIRE thema waaronder het Geluidaandachtsgebied valt is Area Management.

Het informatiemodel Geluid is waar nodig afgestemd op INSPIRE om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

De mapping is als volgt:

INSPIRE IMGeluid
ManagementRestrictionAndRegulationZone Geluidaandachtsgebied
  inspireId identificatie (NEN3610ID)
  geometry geometrie
  zoneType vaste waarde: 'noise restriction zone'
  environmentalDomain vaste waarde: 'noise'
  designationPerdiod Unpopulated
  competentAuthority Geluidgegevenscolectie.bronhouder
  beginLifespanVersion Geluidgegevenscollectie.tijdstipRegistratie
DocumentCitation Documentverwijzing
  name naam
  date datumInwerkingtreding
  link locatie
  specialisedZoneType geluidbronsoort
LegislationCitation ontbreekt in IMGeluid, vaste verwijzing naar gerelateerde wet/regelgeving
  level vaste waarde: 'national'

3.6 Algemene Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd, gesorteerd op alfabetische volgorde per domein.

3.6.1 Geluiddomein

Term Definitie
Afschermende objecten Ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste wallen en schermen.
Basisgeluidemissie De geluidemissie in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt. Basisgeluidemissies gelden voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor.
Emissie Directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem behoort (bron: Omgevingswet).
Geluid Met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen.
Geluidaandachtsgebied Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde in Lden.
Geluidbron Een object in de fysieke leefomgeving dat geluid produceert. In de context van de aanvullingswet geluid wordt daarbij specifiek gesproken over wegen, spoorwegen, industrieterreinen met activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken, windturbines, luchthavens en schiet- of springterreinen.
Geluidbrongegevens Bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de vaststelling van het geluid vanwege een geluidbronsoort
Geluidbronsoort Het geheel van geluidbronnen, bestaande uit: gemeentewegen; lokale spoorwegen die door provinciale staten zijn aangewezen; lokale spoorwegen die niet door provinciale staten zijn aangewezen; provinciale wegen; waterschapswegen; rijkswegen; hoofdspoorwegen; of industrieterreinen;
Geluidproductieplafond Een geluidproductieplafond geeft de maximaal toegestane geluidproductie weer op een vast fictief punt (geluidreferentiepunt) op korte afstand van de geluidbron. Geluidproductieplafonds worden gedefinieerd voor rijksinfra (rijkswegen, spoor), provinciale wegen, lokale spoorwegen waarvoor de provincie het bevoegd gezag heeft, en industrieterreinen.
Geluidreferentiepunt Locatie waar een geluidproductieplafond van toepassing is.
Gemeenteweg Weg in beheer bij een gemeente.
Grenswaarde Een grens waarvan alleen bij uitzondering en alleen in aangegeven gevallen (zoals bij “zwaarwegende belangen”) kan worden afgeweken. (bron: NvT Omgevingsregeling geluid).
Lden De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. (Bron)
Plafondcorrectiewaarde Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.
Provinciale weg Weg in beheer bij een provincie.
Rijksweg Weg in beheer bij het Rijk.
Rijstrook Strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook.
Spoorweg Weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails.
Standaardwaarde De standaardwaarde voor geluid vertegenwoordigt een “geaccepteerd geluidniveau”: als aan de standaardwaarde voldaan wordt, is geen nadere afweging of besluitvorming nodig (tenzij bevoegd gezag hier meer specifieke regels voor heeft gespecificeerd).
Waterschapsweg Weg in beheer bij een waterschap.

3.6.2 Informatiemodeldomein

Termen Definities
Annotatie Elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking
Applicatieschema Informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties.
Relatie Semantische relatie tussen twee of meer geo-objecten die samenhang tussen hun instanties weergeeft.
Attribuutsoort Kenmerk van een geo-object.
Attribuutwaarde Waarde die een attribuutsoort aanneemt.
Coördinaat Getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen.
Coördinaatreferentiesysteem Coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een datum.
Coördinaatsysteem Set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten.
Datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Diepte Afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.
Domeinmodel Formele definitie van een subset van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Geo-informatie Informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.
Geo-object Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)
Georeferentie Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.
Informatiemodel Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein. OPMERKING: Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen
Instantie Benoemd, identificeerbaar object uit een objecttype.
Keuze Een keuze tussen twee attribuutsoorten zoals bedoeld in het MIM.
Label Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld
Namespace Collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als objecttype- en attribuutsoortnamen OPMERKING: Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.
Objecttype Verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen. OPMERKING: Ook wel feature class genoemd.
Rasterformaat Representatie van beeld middel een gewoonlijk rechthoekig patroon van parallelle lijnen.
Registratie Op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling. OPMERKING: Een basisregistratie is een registratie.
Representatie Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.
Ruimtelijk referentiesysteem Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid OPMERKING: Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).
Vectorformaat Representatie van geometrie middels geometrische primitieven.
Waardelijst Lijst van waarden.
Werkelijkheid Beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat.

3.7 Algemene Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.

Afkortingen Betekenissen
AREG Aanvullingsregeling geluid (Omgevingsregeling geluid)
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGE Basisgeluidemissie
CVGG Centrale Voorziening Geluidgegevens
GML Geography Markup Language
GPP Geluidproductieplafond
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe
MIM Metamodel Informatie Modellering
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
UML Unified Modeling Language
WFS Web Feature Service
XML Extensible Markup Language

3.8 Gegevensuitwisseling met GML

Om op basis van het informatiemodel Geluid gegevens te kunnen uitwisselen, is een XML application schema afgeleid, volgende de methode zoals beschreven in de Geography Markup Language (GML) standaard, het standaard uitwisselingsformaat voor geografische bestanden. Daarnaast voldoet het GML applicatie schema aan het Simple Features Profile Level 2.

Het GML applicatie schema behorend bij deze versie van de standaard is het schema dat is te vinden in: https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/img/3.1.0/

Noot: In GML uitwisseling zijn twee manieren beschreven voor het coderen van relaties: inline en byReference. Bij inline word het gerelateerde object ingekapseld in de XML codering, terwijl bij byReference een link naar het gerelateerde object word opgenomen, waarbij dat gerelateerde object elders in het uitwisselbestand staat.

Dit schema maakt gebruik van versie 3.2.2 van het GML schema. (Let op: om historische redenen staat het 3.2.2 schema van GML in een folder met de naam 3.2.1 echter het schema van IMGeluid is gebaseerd op versie 3.2.2 van de standaard.

Het GML application schema is uit het informatiemodel Geluid afgeleid conform [ISO19118-2011] en annex E van de GML standaard [gml].

4. Gegevensdefinitie

4.1 Basismodel - overzicht

Diagram 
            Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie.
Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie.
Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied.
Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen.
           GemonitordObjectGeluidgegevenscollectieElementMonitoringresultaatBasisgeluidemissieobjectGeluidproductieplafondobjectGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobject

Basismodel - overzicht

Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie. Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie. Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen.

4.2 GPP Algemeen - overzicht

Diagram 
            GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen
           GemonitordObjectGeluidgegevenscollectieElementGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectBodemvlakGeluidschermdeelHoogtelijnGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobject

GPP Algemeen - overzicht

GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen

4.3 GPP Industrie - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein.
Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object GeluidbronIndustrie. Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als optionele informatie conform de objecten LijnbronIndustrie en VlakbronIndustrie. 
Voor ieder Geluidproductieplafondobject rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen
           GeluidschermdeelMetDiffractorGemonitordObjectIndustrieterreinGeluidgegevenscollectieElementMonitoringresultaatIndustrieTerreintypeMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieGeluidoverdrachtobjectGeluidemissieobjectGeluidproductieplafondobjectIndustrieHoogtelijnGeluidschermdeelVlakbronIndustrieIndustrieRekeninstellingenBodemvlakGeluidberekeningobjectTerreinLijnbronIndustrieProcesinstallatiegebiedVegetatiegebiedDocumentverwijzingGeluidproductieplafondobjectBouwwerkGeluidaandachtsgebiedGeluidbronIndustrie

GPP Industrie - overzicht

In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein. Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object Geluidbron­Industrie. Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als optionele informatie conform de objecten Lijnbron­Industrie en Vlakbron­Industrie. Voor ieder Geluidproductieplafondobject rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen

4.4 GPP Weg - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen.
Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object WegdeelGPP. 
Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen
           GemonitordObjectGeluidschermdeelMetDiffractorFlyoverZijkantOptrektoeslagKruispuntGeluidgegevenscollectieElementOptrektoeslagvlakOptrektoeslagpuntMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectDiffractorWegdeelGPPBodemvlakGeluidschermdeelHoogtelijnGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobject

GPP Weg - overzicht

In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen. Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object Wegdeel­GPP. Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen

4.5 GPP Spoor - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen.
Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object SpoordeelGPP, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als GeluidbronIndustrie.
Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen

           GemonitordObjectGeluidschermdeelMetDiffractorIntensiteitgegevensSpoorBovenbouwgegevensSpoorSpoorstaafruwheidWaardeGeluidgegevenscollectieElementGeluidtoeslagGeluidgegevenscollectieMonitoringresultaatGeluidbronIndustrieKunstwerkOverkappingTunnelbakTunnelBrugGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobjectSpoordeelGPPGeluidschermdeelHoogtelijn

GPP Spoor - overzicht

In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen. Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object Spoordeel­GPP, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als Geluidbron­Industrie. Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen

4.6 BGE Algemeen - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. 
De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het Basisgeluidemissieobject opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een Geluidemissieobject. Voor BGE Spoor is dit Geluidemissieobject alleen een SpoordeelBGE. Voor BGE Weg zijn zowel SpoordeelBGE als WegdeelBGE een specialisatie van Geluidemissieobject, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen.
Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen
           GemonitordObjectGeluidgegevenscollectieElementWegdeelBGEGeluidaandachtsgebiedMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieSpoordeelBGEGeluidemissieobjectDocumentverwijzingGeluidberekeningobjectBasisgeluidemissieobject

BGE Algemeen - overzicht

In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het Basisgeluidemissieobject opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een Geluidemissieobject. Voor BGE Spoor is dit Geluidemissieobject alleen een Spoordeel­BGE. Voor BGE Weg zijn zowel Spoordeel­BGE als Wegdeel­BGE een specialisatie van Geluidemissieobject, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen

4.7 Cumulatief - overzicht

Diagram 
            In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties ten behoeve van het uitvoeren van cumulatie van geluid. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. 
Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen.
           GeluidcontourGeluidgegevenscollectieElementTerreintypeTerreinGeluidemissieobjectDocumentverwijzingGeluidgegevenscollectieWindturbineContourMaatTypeGeluidcontourSetGeluidberekeningobject

Cumulatief - overzicht

In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties ten behoeve van het uitvoeren van cumulatie van geluid. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grootte in een nieuw tabblad te openen.

4.8 Algemeen datatypen en waardelijsten - overzicht

Diagram 
            
           SchermtypeHoogtelijntypeProfieltypeGeluidschermBronTypeWaardeBedrijfsduurcorrectieWaardeUitstralingsrichtingwaardeKruispuntkentalIndexSpoorstaafonderbrekingSpoorstaafruwheidcategorieKvKNummerNEN3610IDSpoorvoertuigcategorieBovenbouwcodeGegevenscollectietypeDocumenttypeDagdeelHerkomstCollectieProfieltypeSnelheidTreintypeRijrichtingVerkeersgegevensWegFactorPerOctaafbandWaardePerOctaafbandGeluidbronGeluidbronsoort

Algemeen datatypen en waardelijsten - overzicht

4.9 Objecttypen

4.9.1 Geluidgegevenscollectie

Naam Geluidgegevenscollectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Informatieobject dat gegevens specificeert over alle geluidproductieplafonds of basisgeluidemissies, de voor de berekening daarvan gebruikte geluidbrongegevens (geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten), de onderliggende (juridische) documententatie, de monitoringsgegevens, de cumulatie bronnen en het geluidaandachtsgebied, die gezamenlijk deel uitmaken van hetzelfde type geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is de kern het informatiemodel geluid; het verbindt alle objecten met elkaar en houdt de historie bij. Door ook informatie op te nemen over het soort geluidbron en de herkomst van de Geluidgegevenscollectie wordt ook aangegeven met welke juridische werkelijkheid de gegevenscollectie te maken heeft.
 • Wanneer we in de tekst spreken over de objecten die een Geluidgegevenscollectie bevat bedoelen we daarmee alle Objecten die in een aanlevering bevat zijn en die direct of indirect een relatie hebben met de Geluidgegevenscollectie.
 • Aangezien iedere geluidbron aan andere regels moet voldoen, is de geluidbron bepalend voor de juridische werkelijkheid waaraan de Geluidgegevenscollectie moet conformeren.
Regels
 • Er MOET een Geluidaandachtsgebied in een Geluidgegevenscollectie bevat zijn indien (Geluidgegevenscollectie.systematiek="GPP" of Geluidgegevenscollectie.systematiek="BGE"), EN het Geluidgegevenscollectie.type="vaststelling";
 • Er MAG geen Geluidaandachtsgebied in een Geluidgegevenscollectie bevat zijn indien Geluidgegevenscollectie.systematiek="anders" OF Geluidgegevenscollectie.type="monitoringresultaat" OF Geluidgegevenscollectie.type="brongegevens monitoring" OF Geluidgegevenscollectie.type="prognose";
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "industrieterrein" OF "luchtvaart" OF "schiet- of springterrein", moet de Geluidgegevenscollectie een relatie hebben naar 1 terrein in alle andere gevallen is er geen relatie naar terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = "vaststelling", mag de Geluidgegevenscollectie alleen de volgende objecttypen (of een specialisatie daarvan) bevatten: Geluidemissieobject, Geluidoverdrachtobject, Gemonitord­Object, Geluidaandachtsgebied, Documentverwijzing, Geluidcontour­Set, Spoorstaafruwheid­Waarde, Lijnbron­Industrie, Vlakbron­Industrie, Optrektoeslag­Vlak, Terrein, Geluidcontour, Geluidberekeningobject;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = "brongegevens monitoring", mag de Geluidgegevenscollectie alleen de volgende objecttypen (of een specialisatie daarvan) bevatten: Geluidemissieobject, Geluidoverdrachtobject;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type ="prognose", mag de Geluidgegevenscollectie alleen de volgende objecttypen (of een specialisatie daarvan) bevatten: Geluidemissieobject;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = "monitoringresultaat", mag de Geluidgegevenscollectie alleen de volgende objecttypen (of een specialisatie daarvan) bevatten: Monitoringresultaat, Geluidberekeningobject en Documentverwijzing;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron="lokale spoorweg" EN Geluidgegevenscollectie.systematiek ="BGE" mag geen Geluidoverdrachtsobject voorkomen in de Geluidgegevenscollectie;
 • Indien Geluidgegevenscollectie.systematiek="GPP" en Geluidgegevenscollectie.type="vaststelling", mag de Geluidgegevenscollectie Geluidproductieplafondobject(-en) bevatten, anders niet;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type niet gelijk is aan “vaststelling” en het betreft een terrein dan moet de relatie terrein een link naar een eerder aangeleverd Terrein bevatten;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = “vaststelling” en het betreft een terrein dan moet de relatie terrein een link naar een meegeleverd Terrein bevatten.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
jaar

Het jaar waarop de Geluidgegevenscollectie betrekking heeft. In het geval van monitoringresultaat of brongegevens wordt het monitoringsjaar ingevuld.

Jaar 0 .. 1
type

Geeft aan voor welke type toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Gegevenscollectietype 1
geluidbron

Geluidbron waar Geluidgegevenscollectie betrekking op heeft.

Geluidbron 1
herkomst­Collectie

Informatie over de herkomst van een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst­Collectie 1
tijdstip­Registratie

Tijdstip waarop deze versie van de Geluidgegevenscollectie is opgenomen in het geluidregister.

Datum­Tijd 0 .. 1
eind­Registratie

Einde van de periode waarop deze versie van de Geluidgegevenscollectie geldig is in het geluidregister. Wanneer dit kenmerk niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Datum­Tijd 0 .. 1
systematiek

Geeft aan of bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of anders (geen van beiden, bij cummulatie bijv)

Systematiek 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] feature­Member: feature­Member Geluidgegevenscollectie­Element [ 0 .. * ]
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

Geluidgegevenscollectie [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 0 .. 1 ]

Verwijzing naar het terrein waarop deze Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

4.9.2 Geluidaandachtsgebied

Naam Geluidaandachtsgebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied rondom een industrieterrein of langs een weg of spoorweg, waarbinnen de geluidproductie hoger kan zijn dan de standaardwaarde.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Overlap van geluidaandachtsgebieden is toegestaan. Omdat alle gegevens van een bepaald type van een bepaalde geluidbron met betrekking op een bepaalde periode in dezelfde geluidgegevenscollectie zitten kan worden getraceerd waar gegevens bij horen.
 • Geluidaandachtsgebieden kunnen zowel per bronhouder, per geluidbronsoort of landelijk voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
geometrie

2D Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

GM_Multi­Surface 1
geluidbronsoort

Type geluidbron waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Geluidbronsoort 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

4.9.3 Documentverwijzing

Naam Documentverwijzing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verwijzing naar het onderliggende besluit voor GPP, onderliggende bepaling voor BGE of onderliggende monitoringsrapportage voor een Monitoringswaarde of overige besluiten of meldingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De bronhouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van een stabiele verwijzing. Het is toegestaan om meerdere besluiten bij een GPP op te nemen, inclusief een tijdelijk ontheffingsbesluit. Een documentverwijzing kan verbonden zijn aan een monitoringresultaat dat toebehooort aan een basisgeluidemissieobject. Om die reden heeft een documentverwijzing geen of meerdere geluidproductieplafondobjecten [0..*].

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
naam

De officiele naam van het document waarnaar verwezen wordt.

Character­String 1
link­Naar­Document

De link naar het betreffende besluit, bepaling of monitoringsverslag.

URI 1
type

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Documenttype 1
datum­Begin­Geldigheid

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Datum 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] verslag­Monitoring: verslag­Monitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Geluidcontour­Set [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
Documentverwijzing is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.4 Geluidproductieplafondobject

Naam Geluidproductieplafondobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geluidproductieplafondobject is een verzamelobject dat de in een besluit vastgestelde GPP-waarde op een referentiepunt opslaat, samen met informatie over een eventueel van toepassing zijnde ontheffing of een vrijstelling.

Regels
 • Geluidproductieplafondobject mag voorkomen indien Geluidgegevenscollectie.systematiek="GPP" en Geluidgegevenscollectie.type="vaststelling" en Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "rijksweg", OF "provinciale weg", OF "hoofdspoor", OF "lokale spoorweg". In alle overige gevallen mag Geluidproductieplafondobject niet voorkomen.
 • Als de subklasse Geluidproductieplafondobject­Industrie van toepassing is mag de superklasse Geluidproductieplafondobject niet gebruikt worden.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie­Referentiepunt

De als een 3D punt gemodelleerde meetkundige representatie van de locatie, van een door het bevoegd gezag vastgesteld geluidproductieplafond, op vaste afstand t.o.v. van een rijksweg, een provinciale weg, een spoorbaan of een industrieterrein.

GM_Point 1
hoogte­Referentiepunt

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld uitgedruk in meters met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 0 .. 1
geluidproductieplafond

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) in d­B op een referentiepunt over de periode van een etmaal met één cijfer achter de komma.

Decimal 1
tijdelijke­Ontheffingswaarde

Aantal d­B waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 0 .. 1
begin­Tijdelijke­Ontheffing

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
eind­Tijdelijke­Ontheffing

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
begin­Vrijstelling

Begindatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Datum 0 .. 1
eind­Vrijstelling

Einddatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Datum 0 .. 1
vaststelling­Van­Rechtswege

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Boolean 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 .. 2 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Geluidproductieplafondobject is specialisatie van Gemonitord­Object

4.9.5 Geluidproductieplafondobject­Industrie

Naam Geluidproductieplafondobject­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lokaal Geluidproductieplafondobject voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels
 • Geluidproductieplafondobject­Industrie mag voorkomen als Geluidgegevenscollectie.geluidbron="industrieterrein" en Geluidgegevenscollectie.type="vaststelling". In alle overige gevallen mag Geluidproductieplafondobject­Industrie niet voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geluidproductieplafond­Lnight

Vastgestelde GPP waarde in d­B met één cijfer achter de komma voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Decimal 1
tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight

Aantal d­B waarmee het geldende Lnight verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 0 .. 1
begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
eind­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject­Industrie [ 0 .. * ] industrieterrein: industrieterrein Industrieterrein [ 1 ]

Industrieterrein waarvoor et Geluidproductieplafond is vastgesteld

Geluidproductieplafondobject­Industrie is specialisatie van Geluidproductieplafondobject

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

4.9.6 Monitoringresultaat­Industrie

Naam Monitoringresultaat­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringresultaat voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels
 • Monitoringresultaat­Industrie mag voorkomen als Geluidgegevenscollectie.geluidbron="industrieterrein" en Geluidgegevenscollectie.type="monitoringresultaat". In alle overige gevallen mag Monitoringresultaat­Industrie niet voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
monitoringwaarde­Lnight

Vastgestelde monitoringwaarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht in d­B met één cijfer achter de komma.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat­Industrie is specialisatie van Monitoringresultaat

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

4.9.7 Basisgeluidemissieobject

Naam Basisgeluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzamelobject van de basisgeluidemissiewaarde en de Geluidemissieobjecten waarop deze waarde betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De basisgeluidemissie is de referentie bij de monitoring van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen waarvoor geen geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld.
 • De basisgeluidemissie wordt bepaald over een deel van de (spoor)weg waarover de geluidemissie min of meer constant kan worden verondersteld. Er geldt één gemiddelde geluidemissie voor een wegvak (wegen) of een emissietraject (spoor). Een wegvak kan bestaan uit een enkele rijlijn, maar ook uit combinaties van meerdere rijlijnen en/of spoorbaandelen. Een emissietraject kan bestaan uit een of enkele spoorbaandelen.
Regels
 • Als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "gemeenteweg" dan mag het Basisgeluidemissieobject alleen Wegdeel­BGE en Spoordeel­BGE bevatten als geluidemissieobject;
 • Als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "waterschapsweg" dan mag het Basisgeluidemissieobject alleen Wegdeel­BGE bevatten als geluidemissieobject;
 • Als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "lokale spoorweg" dan mag het Basisgeluidemissieobject alleen een geluidemissieobject relatie hebben naar een Spoordeel­BGE.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
basisgeluidemissiewaarde

De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in d­B afgerond met één cijfer achter de komma in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt .

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadata­Berekening: metadata­Berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] geluidemissieobject: geluidemissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (Spoordeel­BGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Basisgeluidemissieobject is specialisatie van Gemonitord­Object

4.9.8 Monitoringresultaat

Naam Monitoringresultaat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Monitoring voor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden vindt plaats door de geluidproductie te berekenen.
 • Monitoring van de basisgeluidemissie vindt plaats door het verschil tussen de gemiddelde geluidemissie in een kalenderjaar en de basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring te berekenen of te schatten.
Regels
 • Dit object mag voorkomen indien Geluidgegevenscollectie.type="monitoringresultaat". In alle overige gevallen mag dit object niet voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
monitoringwaarde
 • Indien de monitoringswaarde betrekking heeft op een geluidproductieplafond bevat de monitoringwaarde de berekende geluidwaarde van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in d­B afgerond op 1 decimaal.
 • Indien de monitoringswaarde betrekking heeft op een basisgeluidemissiewaarde bevat de monitoringwaarde het verschil tussen de geluidemissie in Lden en de basisgeluidemissie van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in d­B afgerond op 1 decimaal.
Decimal 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] verslag­Monitoring: verslag­Monitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Monitoringresultaat [ 1 ] gemonitord­Object: gemonitord­Object Gemonitord­Object [ 1 ]

Verwijzing naar het Object waarvoor het Monitoringresultaat een waarde heeft.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 .. 2 ]

Een of meerdere Monitoringresultaten hebben een geluidberekening.

Monitoringresultaat is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.9 Industrieterrein

Naam Industrieterrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Industrieterrein is een subtype van objecttype Terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 2D-multivlak gemodelleerde meetkundige representatie van de afbakening van een terrein.

GM_Multi­Surface 1
standaard­Bodemabsorptiefractie

Absorptiefractie van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject­Industrie [ 0 .. * ] industrieterrein: industrieterrein Industrieterrein [ 1 ]

Industrieterrein waarvoor et Geluidproductieplafond is vastgesteld

Industrieterrein is specialisatie van Terrein

Terreinen waar bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten kunnen worden verricht die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken.

4.9.10 Terrein

Naam Terrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Terreinen waar bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten kunnen worden verricht die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "industrieterrein" OF "luchtvaart" OF "schiet- of springterrein", moet de Geluidgegevenscollectie een relatie met een terrein bevatten, anders geen;
 • Bij subklasse Industrieterrein moet Terrein.type­Terrein gelijk zijn aan "industrieterrein". In alle overige gevallen mag Terrein.type­Terrein niet "industrieterrein" zijn.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Combinatie naam van het terrein in tekst.

Character­String 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van het terrein.

Character­String 0 .. 1
type­Terrein

Geeft aan van wat voor type terrein geluidgegevens worden geregistreerd, gebaseerd op de geluidbron.

Terreintype 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 0 .. 1 ]

Verwijzing naar het terrein waarop deze Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

Geluidcontour­Set [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 1 ]

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

4.9.11 Geluidberekeningobject

Naam Geluidberekeningobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is toegevoegd om het transparant te maken welke partij het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd met welke software.
 • Bij spoor kunnen twee verschillende geluidberekeningobjecten voorkomen, omdat spoorweg emplacementen onder de industrie rekenvoorschriften vallen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
organisatie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

Character­String 0 .. 1
rekenmodelversie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

Character­String 0 .. 1
softwarepakketnaam

Naam van het softwarepakket waarmee berekening is uitgevoerd.

Character­String 1
softwarepakketversie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

Character­String 1
berekeningsdatum

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Datum 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 .. 2 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadata­Berekening: metadata­Berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 .. 2 ]

Een of meerdere Monitoringresultaten hebben een geluidberekening.

Geluidcontour­Set [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

4.9.12 Industrie­Rekeninstellingen

Naam Industrie­Rekeninstellingen
Herkomst IMGeluid
Definitie

Standaard rekeninstellingen die zijn gebruikt bij een berekening gerelateerd aan een industrieterrein.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting

Bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek binnen domein industrie, moet een akoestisch expert enkele rekeninstellingen bepalen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
luchtabsorptiecoefficient

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

Waarde­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Industrie­Rekeninstellingen is specialisatie van Geluidberekeningobject

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

4.9.13 Geluidcontour­Set

Naam Geluidcontour­Set
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzameling van geluidcontouren met één gemeenschappelijke geluidbron

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Door het invoeren van de Geluidcontour­Set, kunnen attributen die per set gelden daar aan gekoppeld worden. Attributen die per geluidcontour gelden, blijven bij de geluidcontour. Daarmee wordt minder informatie dubbel opgeslagen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
naam

Kort tekstveld voor de naam van de geluidbron.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van de geluidbron waar contour bij hoort.

Character­String 0 .. 1
type­Maat

Geeft aan welk type maat voor het berekenen van geluidbelasting bij de geluidcontour hoort.

Contour­Maat­Type 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidcontour­Set [ 1 ] geluidcontour: geluidcontour Geluidcontour [ 1 .. * ]
Geluidcontour­Set [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
Geluidcontour­Set [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 1 ]

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Geluidcontour­Set [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

Geluidcontour­Set is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.14 Geluidemissieobject

Naam Geluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidemissieobject heeft verschillende functies:

 1. Het kan een object zijn dat gebruikt is voor de bepaling van de hoogte van een geluidproductieplafond of basisgeluidemissie;
 2. Het kan ook gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de emissieobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben;
 3. Het object kan gebruikt worden gebruikt voor het aanleveren van prognose gegevens. Het Geluidgegevenscollectie.type is dan "prognose".
Regels
 • Er mag geen Geluidemisieobject in een Geluidgegevenscollectie zitten indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron="luchtvaart" OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron="schiet- OF springterrein" OF Geluidgegevenscollectie.type="monitoringresultaat".
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
naam

Korte naam voor het Geluidemissieobject.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een geluidemissieobject als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
situatie­Van

Het jaartal van de situatie waarop het emissieobject betrekking heeft.

Jaar 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] geluidemissieobject: geluidemissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (Spoordeel­BGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Geluidemissieobject is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.15 Geluidbron­Industrie

Naam Geluidbron­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidafstralend toestel, apparaat, gebouw of activiteit, dan wel een combinatie hiervan, binnen een inrichting of industrieterrein.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

Dit object wordt zowel voor binnen het domein GPP-industrie als GPP-spoor gebruikt. In dat laatste geval alleen voor stilstaande treinen op emplacementen/opstelterreinen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidbronindustrie.

GM_Multi­Point 1
reflectiepunt­Hoogte

Hoogte van een punt (in meters met 1 cijfer achter de komma) ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een Geluidbron­Industrie op een oppervlak plaatsvindt.

Decimal 0 .. 1
relevante­Bronsterkte

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Waarde­Per­Octaafband 1
uitstralingsrichting

Richting waarop Geluidbron­Industrie emissie uitstraalt.

Uitstralingsrichtingwaarde 1
bedrijfsduurcorrectie

Bedrijfsduurcorrectie in d­B per dagdeel.

Bedrijfsduurcorrectie­Waarde 3
bron­Type

Geeft aan of Geluidbron­Industrie onderdeel is van een normale puntbron, uitstralende gevel of uitstralend dak.

Bron­Type­Waarde 0 .. 1
negeer­Gebouw

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 0 .. 1
negeer­Procesinstallatiegebied

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de Geluidbron­Industrie zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 0 .. 1
negeer­Reflectie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Boolean 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] lijnbron­Industrie: lijnbron­Industrie Lijnbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Lijnbron­Industrie.

Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] vlakbron­Industrie: vlakbron­Industrie Vlakbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Vlakbron­Industrie.

Geluidbron­Industrie is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.16 Lijnbron­Industrie

Naam Lijnbron­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke lijnbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende lijnbron.
 • Een lijnbron is afgeleid uit de lijngeometrie van een emissie-object uit rekensoftware.
 • De Lijnbron­Industrie is geen subklasse van Geluidsgegevenscollectie­Element maar kan wel gevonden worden via de relatie met de Geluidsbron­Industrie die wel een Geluidsgegevenscollectie­Element is.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Korte naam van het Geluidbronlijn.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronlijn als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een lijnbron of een mobielebron, die afkomstig is uit een softwarepakket.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] lijnbron­Industrie: lijnbron­Industrie Lijnbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Lijnbron­Industrie.

4.9.17 Vlakbron­Industrie

Naam Vlakbron­Industrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke vlakbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende vlakbron.
 • Een vlakbron is afgeleid uit de vlak geometrie van een geluidbrontype uit een rekenpakket. Deze vlakbron kan ook extra eigenschappen hebben die worden gebruikt door rekensoftware.
 • De Vlakbron­Industrie is geen subklasse van Geluidsgegevenscollectie­Element maar kan wel gevonden worden via de relatie met de Geluidsbron­Industrie die wel een Geluidsgegevenscollectie­Element is.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Korte naam van het Geluidbronvlak.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronvlak als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vlakbron die afkomstig is uit een softwarepakket.

GM_Surface 1
negeer­Overdrachtsobjecten

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Boolean 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidbron­Industrie [ 1 .. * ] vlakbron­Industrie: vlakbron­Industrie Vlakbron­Industrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Vlakbron­Industrie.

4.9.18 Wegdeel­GPP

Naam Wegdeel­GPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van wegverkeer op rijkswegen of provinciale wegen.

Herkomst definitie NEN3610
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geluidbronregisterlijn

Een 3D-Lijn gelegen boven een wegdeel die fungeert als meetkundige representatie van de geluidbron.

GM_Curve 1
plafondcorrectie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Decimal 1
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
verkeersgegevens (Verkeersgegevens­Weg) :

Verkeersgegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde intensiteit en snelheid voor iedere motorvoertuigklasse tijdens een dagdeel. De intensiteit is gegeven als het aantal motorvoertuigen, per dagdeel, per motorvoertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert. De gegeven snelheid is de representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Verkeersgegevens­Weg 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 0 .. * ] wegdeel­GPP: wegdeel­GPP Wegdeel­GPP [ 1 .. * ]
Wegdeel­GPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.19 Spoordeel­GPP

Naam Spoordeel­GPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gedeelte van een spoorbaan met homogene akoestische eigenschappen.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting
 • Een spoorbaan in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de Spoordelen.
 • Een Spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben.
 • Indien één van de eigenschappen van een Spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw Spoordeel.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geluidbronregisterlijn

Meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, gemodelleerd als een 3D-lijn, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
plafondcorrectie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Decimal 1
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
bovenbouw (Bovenbouwgegevens­Spoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Bovenbouwgegevens­Spoor 1
- spoorstaafruwheid­Middels­Categorie

Indicatie van ruwheid van het spoordeel middels een catagorie.

Als de ruwheid van de spoorstaaf met een categorie is aangegeven dan is de relatie spoorstaafruwheid­Middels­Meting leeg.

Spoorstaafruwheidcategorie 0 .. 1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Index­Spoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheid­Middels­Meting Spoorstaafruwheid­Waarde 0 .. 1
intensiteit (Intensiteitgegevens­Spoor) :

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Intensiteitgegevens­Spoor 1 .. *
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Decimal 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Profieltype­Snelheid 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Decimal 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 0 .. 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
- naam­Materieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Spoordeel­GPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.20 Wegdeel­BGE

Naam Wegdeel­BGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg waarover de geluidemissie van wegverkeer constant kan worden verondersteld, gelet op het type wegdek, gemiddelde snelheid en verkeersintensiteiten.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
rijlijn

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de geluidafstraling.

GM_Curve 1
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
verkeersgegevens (Verkeersgegevens­Weg) :

Verkeersgegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde intensiteit en snelheid voor iedere motorvoertuigklasse tijdens een dagdeel. De intensiteit is gegeven als het aantal motorvoertuigen, per dagdeel, per motorvoertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert. De gegeven snelheid is de representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Verkeersgegevens­Weg 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Wegdeel­BGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.21 Spoordeel­BGE

Naam Spoordeel­BGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van lokaal spoorverkeer, zoals een metro, tram of lightrail.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
Regels
 • Een Spoordeel­BGE mag voorkomen in een Geluidgegevenscollectie wanneer Geluidgegevenscollectie.systematiek="BGE" en Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "gemeenteweg" of "lokale spoorweg". In alle overige gevallen mag Spoordeel­BGE niet voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
spoorbaandeel

Als 2D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
bovenbouw (Bovenbouwgegevens­Spoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Bovenbouwgegevens­Spoor 1
- spoorstaafruwheid­Middels­Categorie

Indicatie van ruwheid van het spoordeel middels een catagorie.

Als de ruwheid van de spoorstaaf met een categorie is aangegeven dan is de relatie spoorstaafruwheid­Middels­Meting leeg.

Spoorstaafruwheidcategorie 0 .. 1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Index­Spoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheid­Middels­Meting Spoorstaafruwheid­Waarde 0 .. 1
intensiteit (Intensiteitgegevens­Spoor) :

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Intensiteitgegevens­Spoor 1 .. *
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Decimal 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Profieltype­Snelheid 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Decimal 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 0 .. 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
- naam­Materieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Spoordeel­BGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.22 Windturbine

Naam Windturbine
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzameling van geluidbrongegevens die gebruikt word om de geluid productie van een windturbine in de werkelijkheid te simuleren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Voor windturbines worden alleen de brongegevens opgeslagen in de centrale voorziening. Een windturbine heeft geen geluidaandachtsgebied.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van de wieken-as van de windturbine.

GM_Point 1
turbine­Hoogte

Afstand tussen wieken-as en het maaiveld in meters met 1 cijfer achter de komma.

Decimal 1
link­Naar­Document

Een link naar het document waar de melding of het besluit waarin plaatsing windmolen is aangevraagd bij bevoegd gezag.

URI 1
jaargemiddelde­Geluidemissie­Dag

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband overdag.

Waarde­Per­Octaafband 1
jaargemiddelde­Geluidemissie­Avond

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband in dagdeel Avond.

Waarde­Per­Octaafband 1
jaargemiddelde­Geluidemissie­Nacht

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband in dagdeel Nacht.

Waarde­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.23 Geluidoverdrachtobject

Naam Geluidoverdrachtobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidoverdrachtsobject kan gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de overdrachtsobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
naam

Korte naam van het Geluidoverdrachtobject.

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een overdrachtsobject als aanvulling op de naam.

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidoverdrachtobject is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.24 Geluidschermdeel­Met­Diffractor

Naam Geluidschermdeel­Met­Diffractor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van een geluidscherm of wal met een diffractor dat geplaatst is als een geluidwerende maatregel binnen een geluidaandachtsgebied (zie Omgevingswet) is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dient voor afscherming en heeft een reflectiefactor die aan de twee zijden verschillend kan zijn.
 • Het gaat hier net als bij rijlijnen om homogene 'geluidschermdelen'. M.a.w. indien één eigenschap van het scherm wijzigt, heb je een nieuw afschermend object nodig.
 • Er zit een diffractor bovenop het scherm.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bovenkant­Scherm

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de top van het afschermende object.

GM_Curve 1
onderkant­Scherm

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de voet van het afschermende object.

GM_Curve 0 .. 1
reflectiefactor­Links

De reflectiefactor van de door de linkerzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
reflectiefactor­Rechts

De reflectiecoefficient van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
diffractoreffect

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1
hellingshoek

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Decimal 0 .. 1
status­Zwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidschermdeel­Met­Diffractor is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.25 Geluidschermdeel

Naam Geluidschermdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van een geluidscherm of wal dat geplaatst is als een geluidwerende maatregel binnen een geluidaandachtsgebied (zie Omgevingswet) is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dient voor afscherming en heeft een reflectiefactor die aan de twee zijden verschillend kan zijn.
 • Het gaat hier net als bij rijlijnen om homogene 'geluidschermdelen'. M.a.w. indien één eigenschap van het scherm wijzigt, heb je een nieuw afschermend object nodig.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bovenkant­Scherm

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de top van het afschermende object.

GM_Curve 1
onderkant­Scherm

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de voet van het afschermende object.

GM_Curve 0 .. 1
reflectiefactor­Links

De reflectiefactor van de door de linkerzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
reflectiefactor­Rechts

De reflectiecoefficient van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
hellingshoek

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Decimal 0 .. 1
profieltype

Vormaanduiding met betrekking op de profielcorrectiewaarde van het geluidschermdeel.

Profieltype­Geluidscherm 1
status­Zwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
schermtype

De gehanteerde categorisering van het type geluidschermen.

Schermtype 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidschermdeel is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.26 Hoogtelijn

Naam Hoogtelijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object Hoogtelijn is optioneel. Het is niet verplicht om hoogtelijnen in de berekening van het GPP gebruiken, behalve als deze binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De als een 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een hoogtelijn.

GM_Curve 1
hoogtelijntype

Classificatie van het soort breuklijn.

Hoogtelijntype 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijn is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.27 Bodemvlak

Naam Bodemvlak
Definitie

Object dat de geluid-absorberende werking van een vlak hardere of zachtere bodem simuleert.

Herkomst definitie Reken- en meetvoorschrift geluid, 2012;
Regels
 • Een Bodemvlak mag voorkomen in een Geluidgegevenscollectie wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "rijksweg" OF "provinciale weg" OF "industrieterrein". Bij alle overige waarden van Geluidgegevenscollectie.geluidbron mag geen Bodemvlak voorkomen;
 • Een Bodemvlak mag niet voorkomen in een Geluidgegevenscollectie wanneer Geluidgegevenscollectie.type = "monitoringresultaat";
 • Bodemvlak is een optioneel aan te leveren object, behalve als het binnen de grenzen van een industrieterrein ligt. Als het Bodemvlak binnen de grenzen van een industrieterrein ligt is het bodemvlak verplicht.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De als een 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een akoestisch bodemvlak.

GM_Surface 1
absorptiefractie

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bodemvlak is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.28 Bouwwerk

Naam Bouwwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtobject dat de absorberende en reflecterende akoestische werking van een statisch fysiek object modelleert.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting
 • Een Bouwwerk kan bij akoestisch onderzoek voor industrieterreinen worden gebruikt, om de reflecterende en absorberende werking van een fysiek object zoals een gebouw te modelleren.
 • In de reken- en meetvoorschriften wordt er gesproken van een Gebouw in plaats van Bouwwerk. In IMGeluid hebben we ervoor gekozen de naam Bouwwerk te gebruiken, omdat dit object niet per definitie een Gebouw hoeft te zijn zoals dit begrip gedefinieerd is in andere registraties.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige horizontaal platte representatie van het dak van een bouwwerk.

GM_Surface 1
maaiveld

3D-geometrie die evenveel punten bevat als het attribuut 'geometrie' met dezelde x- en y- coördinaten. De z-coördinaat bevat de maaiveldhoogte. Deze geometrie bevat dus een projectie van het Bouwwerk op het maaiveld.

GM_Surface 0 .. 1
reflectiefactor

De fractie van de door het geveloppervlak gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
profielcorrectie

De profielcorrectie geeft de mogelijkheid de schermwerking in alle frequenties te verlagen bij flauwe tophoeken van daken, taluds of wallen met de ingevoerde waarde.

Profielcorrectie­Waarde 1
is­Cilindrisch

Geeft aan of een Bouwwerk cilindervormig is.

Boolean 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bouwwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.29 Procesinstallatiegebied

Naam Procesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied dat een dempende invloed heeft op de geluidemissie van bronnen.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een procesinstallatiegebied.

GM_Surface 1
maaiveld

3D-geometrie die evenveel punten bevat als het attribuut 'geometrie' met dezelde x- en y- coördinaten. De z-coördinaat bevat de maaiveldhoogte. Deze geometrie bevat dus een projectie van het Procesinstallatiegebeid op het maaiveld.

GM_Surface 0 .. 1
demping

Dempingswaarde voor een Procesinstallatiegebied per octaafband, per meter dat geluid door procesinstallatiegebied aflegt.

Waarde­Per­Octaafband 1
max­Demping

Maximale waarde in d­B die attribuutsoort demping kan hebben per octaafband.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Procesinstallatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.30 Vegetatiegebied

Naam Vegetatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Overdracht object dat een gebied afbakent, waarin door vegetatie de overdracht van geluid wordt beperkt met een vast waarde .

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vegetatiegebied.

GM_Surface 1
maaiveld

3D-geometrie die evenveel punten bevat als het attribuut 'geometrie' met dezelde x- en y- coördinaten. De z-coördinaat bevat de maaiveldhoogte. Deze geometrie bevat dus een projectie van het Vegetatiegebied op het maaiveld.

GM_Surface 0 .. 1
demping

Dempingswaarde voor een vegetatiegebied per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vegetatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.31 Diffractor

Naam Diffractor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een geluidgoot of geluidafbuiger is een experimentele geluidsreducerende maatregel langs (spoor)wegen.

Herkomst definitie https://www.wegenwiki.nl/Diffractor
Toelichting
 • Een diffractor is een betonnen constructie met daarin holtes die parallel aan het wegdek lopen (resonatoren), waardoor geluid geabsorbeerd wordt en vanwege verschillen in geluidsdruk de geluidsgolven naar boven worden gericht.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3d-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de middellijn van een diffractor of geluidgoot.

GM_Curve 1
diffractoreffect

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Waarde­Per­Octaafband 1
breedte

De breedte in meters van de diffractor, gezien vanuit de geluidbron (weg/spoor)kortste afmeting van een geluidbeperkende voorziening.

Decimal 1
status­Zwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Diffractor is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.32 Kunstwerk

Naam Kunstwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3D of 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een kunstwerk.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kunstwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.9.33 Brug

Naam Brug
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Brug
Toelichting

Dit object is voor de berekening van het GPP op twee manieren relevant:

 1. Het bepaalt waar de brugtoeslag geldt
 2. Als het een betonnen brug is, geldt de brug als een reflecterend bodemvlak op hoogte, met z-waarde t.o.v. N.A.P. afgeleid van spoorhoogte (spoorhoogte minus 20cm).
Regels
 • Een brug moet een 3D-geometrie hebben.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
indicatie­Toeslag

Attribuutsoort die aangeeft of een toeslag geldt.

Boolean 1
geluidtoeslag (Geluidtoeslag) :

Het verschil tussen de emissie van de door het kunstwerk beïnvloede bronnen en dezelfde bronnen zonder de invloed van het kunstwerk. Per spoorvoertuigcategorie kan een toeslag per octaafband worden opgenomen.

Geluidtoeslag 0 .. 12
- toeslag

De emissietoeslag per octaafband voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in de Omgevingsregeling.

Waarde­Per­Octaafband 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.34 Overkapping

Naam Overkapping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtsobject met tegenhoudende en absorberende werking, dat zich typisch boven een Spoordeel bevind.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegevens is akoestisch relevant voor de berekening van het GPP, maar indien overkappingszijwanden ontbreken is onbekend wat het effect van de overkapping is. Indien er wel overkappingszijwanden zijn, in hoeverre verschilt de combinatie van objecten dan van een tunnel?

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Overkapping is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.35 Tunnel

Naam Tunnel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Tunneldeel
Toelichting

Alle Spoordelen die binnen dit vlakken vallen worden op emissiewaarde "0" gezet. In tegenstelling tot de andere infraobjecten wordt voor een tunnel zelf geen onderscheid gemaakt tussen, bodem, zijwand en overkapping. De tunnel sluit het geluid namelijk volledig af, dus de ligging van de tunnel is volstaat.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnel is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.36 Tunnelbak

Naam Tunnelbak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het bodemvlak (vloer) van de niet overkapte helling die een tunnel verbindt met het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit betreft het bodemvlak van de tunnelbak.
 • De wanden van de tunnelbak behoren niet tot de geometrie van dit object en worden als Geluidschermdeel met schermtype=tunnelbakwand gemodelleerd.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
reflectiefactor

De fractie van de door het bodemvlak van de tunnelbak gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnelbak is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.9.37 Optrektoeslag­Kruispunt

Naam Optrektoeslag­Kruispunt
Definitie

Punt waarvoor een toeslag wordt berekend ten gevolge van het optrekken omdat er een kruispunt ligt.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
kruispuntkental

Een kental dat gebruikt wordt als functie van het type kruispunt. Het is ook bekend onder de naam "qwaarde"

Kruispuntkental 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslag­Kruispunt is specialisatie van Optrektoeslagpunt

Punt waarvoor een toeslag wordt berekend ten gevolge van het optrekken omdat er een kruispunt of obstakel ligt.

4.9.38 Gemonitord­Object

Naam Gemonitord­Object
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 1 ] gemonitord­Object: gemonitord­Object Gemonitord­Object [ 1 ]

Verwijzing naar het Object waarvoor het Monitoringresultaat een waarde heeft.

Gemonitord­Object is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.39 Optrektoeslagvlak

Naam Optrektoeslagvlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vlak waarbinnen een kruising of ander obstakel zich bevindt, dat dient voor de berekening van de bijbehorende optrektoeslagpunten.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Korte naam voor het Optrektoeslagvlak

Character­String 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een optrektoeslagvlak op de naam.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Een 2D-vlak geometrie van een optrektoeslagvlak.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 1 .. * ] optrektoeslagvlak: optrektoeslagvlak Optrektoeslagvlak [ 0 .. 1 ]

4.9.40 Geluidgegevenscollectie­Element

Naam Geluidgegevenscollectie­Element
Herkomst IMGeluid
Definitie

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] feature­Member: feature­Member Geluidgegevenscollectie­Element [ 0 .. * ]

4.9.41 Optrektoeslagpunt

Naam Optrektoeslagpunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Punt waarvoor een toeslag wordt berekend ten gevolge van het optrekken omdat er een kruispunt of obstakel ligt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Voorbeelden zijn: kruisingen, drempels of minirotondes.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Een 2D-punt geomtrie van een optrektoeslagpunt.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 1 .. * ] optrektoeslagvlak: optrektoeslagvlak Optrektoeslagvlak [ 0 .. 1 ]
Optrektoeslagpunt [ 0 .. * ] wegdeel­GPP: wegdeel­GPP Wegdeel­GPP [ 1 .. * ]
Optrektoeslagpunt is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9.42 Geluidcontour

Naam Geluidcontour
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een lijn die punten met een gelijke geluidbelasting verbindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Per 1 d­B moet een contour worden berekend.
 • Bij luchtvaart is het bereik van 48 d­B Lden tot 70 d­B.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
contour­Lijn

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidcontour.

GM_Multi­Curve 1
contour­Vlak

2D vlakgeometrie van een geluidcontour boven Nederlands grondgebied.

GM_Multi­Surface 1
geluidniveau

Geeft het geluidniveau aan in d­B (zonder cijfers achter de komma) waarbij de Contour hoort.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidcontour­Set [ 1 ] geluidcontour: geluidcontour Geluidcontour [ 1 .. * ]

4.9.43 Spoorstaafruwheid­Waarde

Naam Spoorstaafruwheid­Waarde
Definitie

Gemeten amplitude per golflengte van de oneffenheden in een spoorstaaf.

Toelichting

Golflengtes zijn in mm en worden aflopend ingevoerd.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
amplitude­Voor­Golflengte630

Gemeten amplitude voor een golflengte van 630 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte500

Gemeten amplitude voor een golflengte van 500 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte400

Gemeten amplitude voor een golflengte van 400 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte315

Gemeten amplitude voor een golflengte van 315 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte250

Gemeten amplitude voor een golflengte van 250 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte200

Gemeten amplitude voor een golflengte van 200 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte160

Gemeten amplitude voor een golflengte van 160 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte125

Gemeten amplitude voor een golflengte van 125 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte100

Gemeten amplitude voor een golflengte van 100 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte80

Gemeten amplitude voor een golflengte van 80 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte63

Gemeten amplitude voor een golflengte van 63 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte50

Gemeten amplitude voor een golflengte van 50 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte40

Gemeten amplitude voor een golflengte van 40 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte31_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 31,5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte25

Gemeten amplitude voor een golflengte van 25 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte20

Gemeten amplitude voor een golflengte van 20 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte16

Gemeten amplitude voor een golflengte van 16 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte12_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 12,5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte10

Gemeten amplitude voor een golflengte van 10 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte8

Gemeten amplitude voor een golflengte van 8 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte6_3

Gemeten amplitude voor een golflengte van 6,3 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte4

Gemeten amplitude voor een golflengte van 4 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte3_15

Gemeten amplitude voor een golflengte van 3,15 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte2_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 2,5 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte2

Gemeten amplitude voor een golflengte van 2 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte1_6

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1,6 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte1_25

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1,25 millimeter.

Decimal 1
amplitude­Voor­Golflengte1

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1 millimeter.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bovenbouwgegevens­Spoor [ 1 ] spoorstaafruwheid­Middels­Meting: spoorstaafruwheid­Middels­Meting Spoorstaafruwheid­Waarde [ 0 .. 1 ]

Indicatie van de spoorstaafruwheid middels verwijzing naar een meting object.

Deze relatie is alleen ingevuld als er geen kenmerk spoorstaafruwheid­Middels­Categorie is ingevuld.

Spoorstaafruwheid­Waarde is specialisatie van Geluidgegevenscollectie­Element

Basiselement om aan te geven dat een object direct deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie via de relatie feature­Member.

4.9.44 Flyover­Zijkant

Naam Flyover­Zijkant
Definitie

Zijkant van een fly-over.

Toelichting

De zijkant van een fly-over is een Geluidoverdrachtobject en lijkt akoestisch op een Geluidscherm. Sommige eigenschappen zijn echter anders en daarom is een aparte klasse opgenomen in het model.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Als 3d-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de onderkant van een Flyoverzijkant.

GM_Curve 1
reflectiefactor­Links

De reflectiefactor van de door de linkerzijde van de Flyover­Zijkant gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
reflectiefactor­Rechts

De reflectiefactor van de door de rechterzijde van de Flyover­Zijkant gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Factor­Per­Octaafband 1
hoogte

De hoogte van het reflecterende oppervlakte aan de zijkant van de fly-over in meters afgerond op 1 decimaal.

Decimal 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Flyover­Zijkant is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.10 Gegevensgroeptypen

4.10.1 Gegevensgroep Herkomst­Collectie

Naam Herkomst­Collectie
Definitie

Identificatie van de leverancier en bronhouder van een "Geluidgegevenscollectie".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- bronhouder

Unieke identificatie van de bronhouder van de "Geluidgegevenscollectie".

Kv­KNummer 1 .. *
- leverancier

Unieke identificatie van de leverancier van de Geluidgegevenscollectie.

Kv­KNummer 1

4.10.2 Gegevensgroep Geluidtoeslag

Naam Geluidtoeslag
Definitie

Verzameling van geluidtoeslaggegevens van treinvoertuigen per octaafband die zich over een brug verplaatsen.

Toelichting
 • Een brugwand is een zwevend scherm waardoor ook geluidimmissies van onderliggende sporen goed berekend kunnen worden. Er moet in zo een geval nader onderzoek gedaan worden naar de geluiduitstraling van het kunstwerk.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- toeslag

De emissietoeslag per octaafband voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in de Omgevingsregeling.

Waarde­Per­Octaafband 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1

4.10.3 Gegevensgroep Bovenbouwgegevens­Spoor

Naam Bovenbouwgegevens­Spoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgt en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid. Er bestaan 2 bovenbouwconstructies, te weten:

 1. De ballastconstructie; deze bestaat uit ballast, dwarsliggers, spoorstaven en wissels alsmede het bijbehorende bevestigingsmateriaal;
 2. Ballastloze constructie; deze bestaat uit: een doorlopende plaat van beton, spoorstaven, bevestigingsmiddelen al dan niet gevat in een gietmassa. Komt o.a. voor bij tankinstallatie, wasinstallaties en kunstwerken
Regels
 • Het attribuut Bovenbouwgegevens­Spoor.spoorstaafruwheid­Middels­Categorie moet voorkomen OF de relatie Bovenbouwgegevens­Spoor.spoorstaafruwheid­Middels­Meting moet voorkomen, maar ze mogen niet beide voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- spoorstaafruwheid­Middels­Categorie

Indicatie van ruwheid van het spoordeel middels een catagorie.

Als de ruwheid van de spoorstaaf met een categorie is aangegeven dan is de relatie spoorstaafruwheid­Middels­Meting leeg.

Spoorstaafruwheidcategorie 0 .. 1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Index­Spoorstaafonderbreking 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bovenbouwgegevens­Spoor [ 1 ] spoorstaafruwheid­Middels­Meting: spoorstaafruwheid­Middels­Meting Spoorstaafruwheid­Waarde [ 0 .. 1 ]

Indicatie van de spoorstaafruwheid middels verwijzing naar een meting object.

Deze relatie is alleen ingevuld als er geen kenmerk spoorstaafruwheid­Middels­Categorie is ingevuld.

4.10.4 Gegevensgroep Intensiteitgegevens­Spoor

Naam Intensiteitgegevens­Spoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geheel van informatie over de intensiteit waarmee treinvoertuigen zich over een spoortak verplaatsen, waarbij per dagdeel het snelheidsprofiel, de intensiteit, de rijrichting, de spoorvoertuigcategorie en het treintype worden vastgelegd.
 • Het dagdeel (ook wel: etmaalperiode) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Decimal 1
- profieltype­Snelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Profieltype­Snelheid 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Decimal 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 0 .. 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
- naam­Materieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Character­String 0 .. 1

4.10.5 Gegevensgroep Verkeersgegevens­Weg

Naam Verkeersgegevens­Weg
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeersgegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde intensiteit en snelheid voor iedere motorvoertuigklasse tijdens een dagdeel. De intensiteit is gegeven als het aantal motorvoertuigen, per dagdeel, per motorvoertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert. De gegeven snelheid is de representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden:

 • Dag (7.00-19.00 uur)
 • Avond (19.00-23.00 uur)
 • Nacht (23.00-7.00 uur)

De motorvoertuigklassen bestaan uit:

 • Licht
 • Middelzwaar
 • Zwaar
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1
- snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Decimal 1

4.11 Gestructureerde datatypen

4.11.1 Gestructureerd datatype Factor­Per­Octaafband

Naam Factor­Per­Octaafband
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde per octaafband.

4.11.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
band31Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Decimal 0 .. 1
band63Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Decimal 1
band125Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Decimal 1
band250Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Decimal 1
band500Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Decimal 1
band1000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Decimal 1
band2000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Decimal 1
band4000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Decimal 1
band8000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Decimal 1

4.11.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID

Naam NEN3610ID
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object

Toelichting

De combinatie van namespace van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object.

4.11.2.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
namespace

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.

Character­String 1
lokaal­ID

Unieke identificatiecode binnen een registratie.

Character­String 1
versie

versie-aanduiding van een object.

Character­String 0 .. 1

4.11.3 Gestructureerd datatype Waarde­Per­Octaafband

Naam Waarde­Per­Octaafband
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gedeelte van het geluidspectrum waarbij de hoogste frequentie twee keer de laagste frequentie bezit.

Toelichting

In Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van de volgende octaafbanden met midden frequenties van: 31,5;63;125;250;500;1000;2000;4000 en 8000 Hz.

4.11.3.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
band31Hz

Waarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Decimal 0 .. 1
band63Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Decimal 1
band125Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Decimal 1
band250Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Decimal 1
band500Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Decimal 1
band1000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Decimal 1
band2000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Decimal 1
band4000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Decimal 1
band8000Hz

Waarde in d­B die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Decimal 1

4.11.4 Gestructureerd datatype Uitstralingsrichtingwaarde

Naam Uitstralingsrichtingwaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Bepaalt de breedte en richting van geluidsemissie vanaf een 'normale puntbron', 'uitstralende gevel' of een 'uitstralend dak'.

Toelichting
 • Kan ook worden gemodelleerd door 2 punten in model te gebruiken. Een met kleinere emissie en 1 met grotere emissie.
 • Wanneer geen uitstralingsrichting bekend is, wordt default 360 graden ingevuld bij de openingshoek van de Uitstralingsrichting­Waarde en 0 graden bij de uitstralingsrichting.
4.11.4.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
openingshoek

Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting in booggraden.

Decimal 1
uitstralingsrichting

Richting waar emissie naar uitstraalt in booggraden.

Decimal 1

4.11.5 Gestructureerd datatype Bedrijfsduurcorrectie­Waarde

Naam Bedrijfsduurcorrectie­Waarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Tijd in uren per dagdeel waar geluidbron actief is.

4.11.5.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
bedrijfsduurcorrectiewaarde

Bedrijfsduurcorrectiewaarde in d­B.

Decimal 1
dagdeel

Deel van de dag waarvoor bedrijfsduucorrectiewaarde van toepassing is.

Dagdeel 1

4.12 Primitieve datatypen

4.12.1 Primitief datatype Kv­KNummer

Naam Kv­KNummer
Definitie

String met het nummer dat door de Kamer van Koophandel is toegekend aan een organisatie om deze uniek te identificeren.

4.13 Enumeraties

Schermtype

De gehanteerde categorisering van de type geluidschermen.

Hoogtelijntype

Classificatie van het soort hoogtelijn.

Spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Index­Spoorstaafonderbreking

Enumeratie met mogelijke waarden voor de spoorstaafonderbreking index (m).

Dagdeel

Het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald, ook wel: etmaalperiode.

Spoorstaafruwheidcategorie

Enumeratie met de 3 categorieen voor spoorstaafruwheid zoals te vinden in de spoorstaafruwheidtabel van het reken- en meetvoorschrift voor treinen plus 2 categorieen voor trams.

Wegdektype

Waardelijst met vastgestelde aanduidingen voor wegdekcorrectietypen.

Treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Geluidbronsoort

Enumeratie van domeinen waarbij een geregistreerd object kan horen.

Systematiek

Geeft aan of het bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of nvt (bijv cummulatie)

Profieltype­Snelheid

Indicatie van het snelheidsverloop op het betreffende Spoordeel.

Documenttype

Lijst van mogelijke type documenten waarnaar verwezen kan worden vanuit het geluidregister.

Bron­Type­Waarde

Enumeratie met mogelijke waarden voor bron type.

Geluidbron

Enumeratie van mogelijke domeinen waaruit de geluidemissie afkomstig is.

Terreintype

Lijst met mogelijke type terreinen waarvan geluidgegevens worden geregistreerd.

Rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Kruispuntkental

Getal dat gebruikt wordt als factor in de berekening van de optrektoeslag.

Profielcorrectie­Waarde

De enumeratie met mogelijke profielcorrectie waardes binnen domein industrie.

Gegevenscollectietype

Indicatie van het type geluidgegevenscollectie

Bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Contour­Maat­Type

Lijst van bestaande contour types in categorie overig waarvoor een geluidcontour kan worden opgenomen.

Profieltype­Geluidscherm

Vormaanduiding van het type geluidscherm

4.14 Attribuut- en relatiesoort details

4.14.1 Objecttype details

4.14.1.1 Geluidgegevenscollectie
4.14.1.1.1 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN3610
Kardinaliteit 1
Type NEN3610ID
4.14.1.1.2 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie jaar
Naam jaar
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaar waarop de Geluidgegevenscollectie betrekking heeft. In het geval van monitoringresultaat of brongegevens wordt het monitoringsjaar ingevuld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "Rijksweg" of "Hoofdspoor", dan moet het eerste monitoringsjaar volgen op het jaar waarop het GPP is vastgesteld;
Kardinaliteit 0 .. 1
Regels
 • Geluidgegevenscollectie.jaar moet voorkomen wanneer Geluidgegevenscollectie.type = "monitoring" OF "brongegevens monitoring" OF "prognose";
 • Geluidgegevenscollectie.jaar moet in het verleden liggen als Geluidgegevenscollectie.type = "monitoringresultaat" of "brongegevens monitoring".
Type Year
4.14.1.1.3 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan voor welke type toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Herkomst definitie IMGeluid
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Gegevenscollectietype
4.14.1.1.4 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie geluidbron
Naam geluidbron
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidbron waar Geluidgegevenscollectie betrekking op heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Geluidbron
Gegevensgroep Geluidgegevenscollectie herkomst­Collectie
Naam herkomst­Collectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Informatie over de herkomst van een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Herkomst­Collectie
4.14.1.1.5 Gegevensgroeptype Herkomst­Collectie
Attribuutsoort details Herkomst­Collectie bronhouder
Naam bronhouder
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van de bronhouder van de "Geluidgegevenscollectie".

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een Industrieterrein kan over gemeentegrenzen heel vallen. Een Industrieterrein kan dus meer bevoegd gezag hebben, daarom bestaat de optie om meer dan 1 bronhouder toe te voegen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Overig
Type Kv­KNummer
Attribuutsoort details Herkomst­Collectie leverancier
Naam leverancier
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van de leverancier van de Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Kv­KNummer
4.14.1.1.6 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Tijdstip waarop deze versie van de Geluidgegevenscollectie is opgenomen in het geluidregister.

Toelichting

Dit gegeven wordt bepaald door de CVGG. Daarom is in de Uitwisselstaandaard vastgelegd dat dit kenmerk niet mag worden aangeleverd aan de CVGG.

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Date­Time
4.14.1.1.7 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Definitie

Einde van de periode waarop deze versie van de Geluidgegevenscollectie geldig is in het geluidregister. Wanneer dit kenmerk niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Toelichting

Dit gegeven wordt bepaald door de CVGG. Daarom is in de Uitwisselstaandaard vastgelegd dat dit kenmerk niet mag worden aangeleverd aan de CVGG.

Kardinaliteit 0 .. 1
Type Date­Time
4.14.1.1.8 Attribuutsoort details Geluidgegevenscollectie systematiek
Naam systematiek
Definitie

Geeft aan of bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of anders (geen van beiden, bij cummulatie bijv)

Toelichting

Hierdoor is bij aanlevering duidelijk welke brongegevens verplicht meegeleverd worden.

Kardinaliteit 1
Type Systematiek
4.14.1.1.9 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie geluidaandachtsgebied
Naam geluidaandachtsgebied
Definitie

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidaandachtsgebied
4.14.1.1.10 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie terrein
Naam terrein
Definitie

Verwijzing naar het terrein waarop deze Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Terrein
4.14.1.1.11 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie feature­Member
Naam feature­Member
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidgegevenscollectie­Element
4.14.1.2 Geluidaandachtsgebied
4.14.1.2.1 Attribuutsoort details Geluidaandachtsgebied identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.14.1.2.2 Attribuutsoort details Geluidaandachtsgebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

2D Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

Herkomst definitie ISO 19107
Toelichting
 • Geometrie van een geluidaandachtsgebied is conform met het GM_Multi­Surface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Multi­Surface
4.14.1.2.3 Attribuutsoort details Geluidaandachtsgebied geluidbronsoort
Naam geluidbronsoort
Herkomst IMGeluid
Definitie

Type geluidbron waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegeven is deels afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Geluidbronsoort
4.14.1.3 Documentverwijzing
4.14.1.3.1 Attribuutsoort details Documentverwijzing naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

De officiele naam van het document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze attribuutsoort mapt op INSPIRE Document­Citation.name.

Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Naam link­Naar­Document
Herkomst IMGeluid
Definitie

De link naar het betreffende besluit, bepaling of monitoringsverslag.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Neem hier een URL naar het document op

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Hierin moet een correcte URL naar het document staan.
Type URI
4.14.1.3.3 Attribuutsoort details Documentverwijzing type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Documenttype
4.14.1.3.4 Attribuutsoort details Documentverwijzing datum­Begin­Geldigheid
Naam datum­Begin­Geldigheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Deze attribuutsoort mapt op INSPIRE Document­Citation.date
 • Voor een besluit geldt datum inwerkingtreding van Besluit.
 • Voor een verslag van monitoring geldt de publicatiedatum.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
4.14.1.4 Geluidproductieplafondobject
4.14.1.4.1 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject geometrie­Referentiepunt
Naam geometrie­Referentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

De als een 3D punt gemodelleerde meetkundige representatie van de locatie, van een door het bevoegd gezag vastgesteld geluidproductieplafond, op vaste afstand t.o.v. van een rijksweg, een provinciale weg, een spoorbaan of een industrieterrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.4.2 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject hoogte­Referentiepunt
Naam hoogte­Referentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld uitgedruk in meters met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij het bepalen van de hoogte van referentiepunten kan worden uitgegaan van een gemiddelde maaiveldhoogte rond een referentiepunt. Voor het bepalen van een gemiddelde maaiveldhoogte wordt het maximale gebied bepaald door een cirkel met straal 10 m rond het referentiepunt. Ten opzichte van dat gemiddelde mag de hoogte niet meer dan 10% af te wijken van 4,0 m hoogte.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.4.3 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject geluidproductieplafond
Naam geluidproductieplafond
Herkomst IMGeluid
Definitie

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) in d­B op een referentiepunt over de periode van een etmaal met één cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Lden staat voor Level day evening night.
 • Deze attribuutsoort is van toepassing op de domeinen: industrie, spoor en weg.
 • Sommige domeinen kennen aanvullende GPP-waarden. Deze worden als aparte attribuutsoort opgenomen binnen dit object.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.4.4 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject tijdelijke­Ontheffingswaarde
Naam tijdelijke­Ontheffingswaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aantal d­B waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is geen verplicht gegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Geluidproductieplafondobject.tijdelijke­Ontheffingswaarde mag ingevuld worden als Geluidproductieplafondobject.begin­Tijdelijke­Ontheffing is ingevuld. In alle andere gevallen mag Geluidproductieplafondobject.tijdelijke­Ontheffingswaarde niet worden ingevuld.
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.4.5 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject begin­Tijdelijke­Ontheffing
Naam begin­Tijdelijke­Ontheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.4.6 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject eind­Tijdelijke­Ontheffing
Naam eind­Tijdelijke­Ontheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.4.7 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject begin­Vrijstelling
Naam begin­Vrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling geldt in situaties waarin een trace- of project-besluit is genomen voor een nieuw aan te leggen (spoor-)weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
 • Zoals blijkt uit de kardinaliteit, kan er maar één vrijstelling(periode) voorkomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
4.14.1.4.8 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject eind­Vrijstelling
Naam eind­Vrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling geldt in situaties waarin een trace- of project-besluit is genomen voor een nieuw aan te leggen (spoor-)weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
 • Zoals blijkt uit de kardinaliteit, kan er maar één vrijstelling(periode) voorkomen
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • eind­Vrijstelling mag alleen een waarde hebben als begin­Vrijstelling is ingevuld. In alle andere gevallen mag eind­Vrijstelling geen waarde hebben;
 • De waarde van eind­Vrijstelling moet altijd na de waarde van begin­Vrijstelling liggen.
Type Date
4.14.1.4.9 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject vaststelling­Van­Rechtswege
Naam vaststelling­Van­Rechtswege
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
4.14.1.4.10 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject berekening
Naam berekening
Definitie

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Toelichting

Doordat bij spoor het geluid van stilstaande treinen op emplacementen berekend worden als industriegeluid is het mogelijk dat bij spoor gebruik gemaakt wordt van twee verschillende geluidberekingobjecten, namelijk een voor spoor en een andere voor industrie.

Kardinaliteit 1 .. 2
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.14.1.4.11 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject besluit
Naam besluit
Definitie

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Kardinaliteit 0 .. 3
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.14.1.5 Geluidproductieplafondobject­Industrie
4.14.1.5.1 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie geluidproductieplafond­Lnight
Naam geluidproductieplafond­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde GPP waarde in d­B met één cijfer achter de komma voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.5.2 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight
Naam tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aantal d­B waarmee het geldende Lnight verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is geen verplicht gegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Geluidproductieplafondobject­Industrie.tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight mag ingevuld worden als begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight is ingevuld. In alle andere gevallen mag Geluidproductieplafondobject­Industrie.tijdelijke­Ontheffingswaarde­Lnight niet worden ingevuld.
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.5.3 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Naam begin­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.5.4 Attribuutsoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie eind­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Naam eind­Tijdelijke­Ontheffing­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde Lnight-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.5.5 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject­Industrie industrieterrein
Naam industrieterrein
Definitie

Industrieterrein waarvoor et Geluidproductieplafond is vastgesteld

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Industrieterrein
4.14.1.6 Monitoringresultaat­Industrie
4.14.1.6.1 Attribuutsoort details Monitoringresultaat­Industrie monitoringwaarde­Lnight
Naam monitoringwaarde­Lnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde monitoringwaarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht in d­B met één cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het betreft hier het dagdeel nacht, etmaal periode 23:00-7:00 uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,9
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.7 Basisgeluidemissieobject
4.14.1.7.1 Attribuutsoort details Basisgeluidemissieobject basisgeluidemissiewaarde
Naam basisgeluidemissiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in d­B afgerond met één cijfer achter de komma in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt .

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De gemiddelde geluidemissie wordt gebruikt om de basisgeluidemissie en de monitoringswaarde te berekenen. Alleen parameters die van invloed zijn op de geluidemissie zijn hierbij van belang.
 • Er geldt één gemiddelde geluidemissie voor een homogeen wegdeel. Een wegdeel kan bestaan uit een enkele rijlijn of spoorlijn, maar ook uit combinaties van meerdere rij- en/of spoorlijnen.
 • Voor het bepalen van een geluidemissie is het van belang uit te kunnen gaan van representatieve waarden voor een wegvak. Zo kunnen kleine onderbrekingen in wegdektype buiten beschouwing worden gelaten.
 • Ook is het niet noodzakelijk in detail rotondes en kruisingen te beschouwen. Het bevoegd gezag heeft hiermee enige vrijheid in gewenst detailniveau bij het berekenen van een basisgeluidemissie.
 • Het allereerste Monitoringresultaat die wordt aangeleverd wordt de basisgeluidemissie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon

Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 199,9

Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.7.2 Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject metadata­Berekening
Naam metadata­Berekening
Definitie

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.14.1.7.3 Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject geluidemissieobject
Naam geluidemissieobject
Definitie

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (Spoordeel­BGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidemissieobject
4.14.1.8 Monitoringresultaat
4.14.1.8.1 Attribuutsoort details Monitoringresultaat monitoringwaarde
Naam monitoringwaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie
 • Indien de monitoringswaarde betrekking heeft op een geluidproductieplafond bevat de monitoringwaarde de berekende geluidwaarde van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in d­B afgerond op 1 decimaal.
 • Indien de monitoringswaarde betrekking heeft op een basisgeluidemissiewaarde bevat de monitoringwaarde het verschil tussen de geluidemissie in Lden en de basisgeluidemissie van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in d­B afgerond op 1 decimaal.
Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De gemiddelde geluidproductie in het afgelopen jaar op een referentiepunt bij een geluidproductieplafondobject, of het verschil tussen de gemiddelde geluidemissiewaarde van het afgelopen jaar ten opzichte van de basisgeluidemissie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van -199,9 tot en met 199,9
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.8.2 Relatiesoort details Monitoringresultaat verslag­Monitoring
Naam verslag­Monitoring
Definitie

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.14.1.8.3 Relatiesoort details Monitoringresultaat gemonitord­Object
Naam gemonitord­Object
Definitie

Verwijzing naar het Object waarvoor het Monitoringresultaat een waarde heeft.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Gemonitord­Object
4.14.1.8.4 Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidberekeningobject
Naam geluidberekeningobject
Definitie

Een of meerdere Monitoringresultaten hebben een geluidberekening.

Kardinaliteit 1 .. 2
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.14.1.9 Industrieterrein
4.14.1.9.1 Attribuutsoort details Industrieterrein geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-multivlak gemodelleerde meetkundige representatie van de afbakening van een terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 2D geometrie van een terrein is conform met het GM_Multi­Surface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Multi­Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.9.2 Attribuutsoort details Industrieterrein standaard­Bodemabsorptiefractie
Naam standaard­Bodemabsorptiefractie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Absorptiefractie van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze waarde geeft aan hoe hard de ondergrond is, waarbij 0 is de hardste ondergrond en 1 de zachtste ondergrond.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 1,0.
Type Decimal
4.14.1.10 Terrein
4.14.1.10.1 Attribuutsoort details Terrein identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.14.1.10.2 Attribuutsoort details Terrein naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Combinatie naam van het terrein in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het zou kunnen voorkomen dat hetzelfde terrein meerdere namen heeft. Deze namen moeten in het geluidregister worden ingevoerd als enkele Character­String.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.10.3 Attribuutsoort details Terrein omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van het terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.10.4 Attribuutsoort details Terrein type­Terrein
Naam type­Terrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan van wat voor type terrein geluidgegevens worden geregistreerd, gebaseerd op de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Terreintype
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.11 Geluidberekeningobject
4.14.1.11.1 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.14.1.11.2 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject organisatie
Naam organisatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Hoeft alleen ingevuld te worden wanneer deze afwijkt van de bronhouder.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.11.3 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject rekenmodelversie
Naam rekenmodelversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.11.4 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject softwarepakketnaam
Naam softwarepakketnaam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het softwarepakket waarmee berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.11.5 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject softwarepakketversie
Naam softwarepakketversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet ook de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Indien het gebruikte softwarepakket meerdere rekenmodellen ondersteunt, moet men ook de rekenmodelversie opnemen.
Type Character­String
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.11.6 Attribuutsoort details Geluidberekeningobject berekeningsdatum
Naam berekeningsdatum
Herkomst IMGeluid
Definitie

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Date
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.12 Industrie­Rekeninstellingen
4.14.1.12.1 Attribuutsoort details Industrie­Rekeninstellingen luchtabsorptiecoefficient
Naam luchtabsorptiecoefficient
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt gebruik gemaakt van de in reken-voorschriften vastgestelde waarde, een andere waarde is alleen toegestaan als deze wetenschappelijk kan worden gevalideerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Waarde­Per­Octaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.13 Geluidcontour­Set
4.14.1.13.1 Attribuutsoort details Geluidcontour­Set naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam van de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is vooreen gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.13.2 Attribuutsoort details Geluidcontour­Set omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van de geluidbron waar contour bij hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Omschrijving toevoegen is optioneel.
 • Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.13.3 Attribuutsoort details Geluidcontour­Set type­Maat
Naam type­Maat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan welk type maat voor het berekenen van geluidbelasting bij de geluidcontour hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Contour­Maat­Type
4.14.1.13.4 Relatiesoort details Geluidcontour­Set geluidcontour
Naam geluidcontour
Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidcontour
4.14.1.13.5 Relatiesoort details Geluidcontour­Set cumulatiebesluit
Naam cumulatiebesluit
Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.14.1.13.6 Relatiesoort details Geluidcontour­Set terrein
Naam terrein
Definitie

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Terrein
4.14.1.13.7 Relatiesoort details Geluidcontour­Set berekening
Naam berekening
Definitie

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.14.1.14 Geluidemissieobject
4.14.1.14.1 Attribuutsoort details Geluidemissieobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam voor het Geluidemissieobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.14.2 Attribuutsoort details Geluidemissieobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een geluidemissieobject als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.14.3 Attribuutsoort details Geluidemissieobject situatie­Van
Naam situatie­Van
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaartal van de situatie waarop het emissieobject betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Met situatie bedoelen we een onderdeel van de akoestisch werkelijkheid, zoals gemodelleerd conform de rekenregels voor akoestisch onderzoek.
 • Wanneer het type­Gegevenscollectie geen 'vaststelling' betreft, is het invullen van Geluidgegevenscollectie.jaar voldoende.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Regels
 • Geluidemissieobject.situatie­Van moet een waarde hebben als het besluit is genomen na inwerkingtreding van de omgevingswet en Geluidgegevenscollectie.systematiek="GPP" EN ( Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "rijksweg", OF "provinciale weg", OF "hoofdspoorweg" OF "lokale spoorweg");
 • Geluidemissieobject.situatie­Van moet een waarde hebben als Geluidgegevenscollectie.systematiek="BGE" en Geluidgegevenscollectie.type="vaststelling".
Type Year
4.14.1.15 Geluidbron­Industrie
4.14.1.15.1 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidbronindustrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Multi­Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.2 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie reflectiepunt­Hoogte
Naam reflectiepunt­Hoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogte van een punt (in meters met 1 cijfer achter de komma) ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een Geluidbron­Industrie op een oppervlak plaatsvindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor een Geluidbron­Industrie binnen het industriedomein, is het relevant om te weten wat het hoogteverschil is tussen de bron en het eerste punt waarop reflectie zal plaatsvinden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Als Geluidgegevenscollectie.geluidbron gelijk is "industrieterrein", dan moet reflectiepunt­Hoogte een waarde hebben.
Type Decimal
Meeteenheid meter
4.14.1.15.3 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie relevante­Bronsterkte
Naam relevante­Bronsterkte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

De relevante geluidbronsterkte wordt gebruikt om de geluidemissie uit te drukken per Octaafband in d­B(A). d­B(A) wordt gebruikt om aan te geven dat de A filter is toegepast. De A filter is een correctie op de decibel-schaal naar menselijk gehoor.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Waarde­Per­Octaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.4 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie uitstralingsrichting
Naam uitstralingsrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Richting waarop Geluidbron­Industrie emissie uitstraalt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De uitstralingsrichting wordt bepaald door een 'openingshoek' en een 'uitstralingsrichting'.
 • De uitstralingsrichting is: Richting waar emissie naar uitstraalt.
 • De openingshoek is: Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.
 • Deze hoeken worden uitgedrukt in graden volgens de kompasrichtingen.
 • Wanneer geen uitstralingsrichting bekend is, wordt default 360 graden ingevuld bij de openingshoek van de Uitstralingsrichting­Waarde en 0 graden bij de uitstralingsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Uitstralingsrichtingwaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.5 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie bedrijfsduurcorrectie
Naam bedrijfsduurcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Bedrijfsduurcorrectie in d­B per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij de bedrijvigheid op een industrieterrein gaan we uit van de jaargemiddelde bedrijfssituatie. Jaargemiddelde bedrijfssituatie: De toestand die jaargemiddeld optreedt qua geluidproductie van de activiteiten in de te beschouwen etmaalperiode.  

 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Dit attribuut zal in totaal 3 keer moeten worden opgenomen per Geluidsbron­Industrie

Etmaalperioden:

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 3
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Bedrijfsduurcorrectie­Waarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.6 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie bron­Type
Naam bron­Type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of Geluidbron­Industrie onderdeel is van een normale puntbron, uitstralende gevel of uitstralend dak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Benamingen van data types kunnen verschillen per softwarepakket.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Geluidbron­Industrie.brontype moet ingevuld zijn als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "Industrie";
Type Bron­Type­Waarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.7 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie negeer­Gebouw
Naam negeer­Gebouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Geluidbron­Industrie.negeer­Gebouw moet ingevuld zijn als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "Industrie".
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.8 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie negeer­Procesinstallatiegebied
Naam negeer­Procesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de Geluidbron­Industrie zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Geluidbron­Industrie.negeer­Procesinstallatiegebied moet ingevuld zijn als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "Industrie".
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.9 Attribuutsoort details Geluidbron­Industrie negeer­Reflectie
Naam negeer­Reflectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Geluidbron­Industrie.negeer­Reflectie moet ingevuld zijn als Geluidgegevenscollectie.geluidbron = "Industrie".
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.15.10 Relatiesoort details Geluidbron­Industrie lijnbron­Industrie
Naam lijnbron­Industrie
Definitie

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Lijnbron­Industrie.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Lijnbron­Industrie
4.14.1.15.11 Relatiesoort details Geluidbron­Industrie vlakbron­Industrie
Naam vlakbron­Industrie
Definitie

Een of meerdere Geluidbron­Industrie objecten horen wel of niet bij een Vlakbron­Industrie.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Vlakbron­Industrie
4.14.1.16 Lijnbron­Industrie
4.14.1.16.1 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.16.2 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidbronlijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.16.3 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronlijn als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.16.4 Attribuutsoort details Lijnbron­Industrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een lijnbron of een mobielebron, die afkomstig is uit een softwarepakket.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.17 Vlakbron­Industrie
4.14.1.17.1 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.17.2 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidbronvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.17.3 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronvlak als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.17.4 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vlakbron die afkomstig is uit een softwarepakket.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.17.5 Attribuutsoort details Vlakbron­Industrie negeer­Overdrachtsobjecten
Naam negeer­Overdrachtsobjecten
Herkomst IMGeluid
Definitie

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze optie bestaat omdat het bronvermogen per m2 vaak gegeven is inclusief de bebouwing op de kavel. Deze attribuutsoort wordt gebruikt om aan te geven dat de vlakbron een Oppervlaktebron is waarbinnen reflecterende en afschermende objecten worden genegeerd. Dit geldt dus niet voor andere items zoals procesinstallatiegebieden Wanneer "negeer­Overdrachtsobjecten" waar is, zijn alle Geluidoverdrachtobjecten met een geometrie die gedeeltelijk of helemaal overlapt met de geometrie van het Geluidbronvlak, niet meegenomen bij het berekenen van de overdracht van alle puntbronnen die in relatie staan met het desbetreffende Geluidbronvlak en ontvanger;

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.18 Wegdeel­GPP
4.14.1.18.1 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een 3D-Lijn gelegen boven een wegdeel die fungeert als meetkundige representatie van de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid geluidbronregisterlijnen die het nodig acht voor de bepaling van het geluidproductieplafond en de monitoring daarvan. Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
4.14.1.18.2 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP plafondcorrectie
Naam plafondcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Herkomst definitie Omgevingsregeling geluid
Toelichting

Een '0' invoeren indien niet toegepast (de waarde '0' is bij GPP's over algemeen een prognose).

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van -199,9 tot en met 199,9 en 1 cijfers na de komma.
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.18.3 Attribuutsoort details Wegdeel­GPP wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Wegdektype
Gegevensgroep Wegdeel­GPP verkeersgegevens
Naam verkeersgegevens
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeersgegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde intensiteit en snelheid voor iedere motorvoertuigklasse tijdens een dagdeel. De intensiteit is gegeven als het aantal motorvoertuigen, per dagdeel, per motorvoertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert. De gegeven snelheid is de representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden:

 • Dag (7.00-19.00 uur)
 • Avond (19.00-23.00 uur)
 • Nacht (23.00-7.00 uur)

De motorvoertuigklassen bestaan uit:

 • Licht
 • Middelzwaar
 • Zwaar
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Verkeersgegevens­Weg
4.14.1.18.4 Gegevensgroeptype Verkeersgegevens­Weg
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
4.14.1.19 Spoordeel­GPP
4.14.1.19.1 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, gemodelleerd als een 3D-lijn, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is over het algemeen de hartlijn van de spoorbaan. Dit wordt ook wel de bronregisterlijn genoemd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
4.14.1.19.2 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP plafondcorrectie
Naam plafondcorrectie
Definitie

Getal (met één cijfer achter de komma) waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Toelichting
 • De plafondcorrectiewaarde is de toeslag die wordt toegepast bij berekeningen op basis van de brongegevens uit het geluidregister.
 • De plafondcorrectiewaarde is dus van belang in rekenmodellen (voor berekeningen op referentiepunten of op woningniveau) die geheel of gedeeltelijk op registerdata zijn gebaseerd.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van -199,9 tot en met 199,9 en 1 cijfers na de komma.
Type Decimal
Meeteenheid d­B
4.14.1.19.3 Attribuutsoort details Spoordeel­GPP wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Spoordeel maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
Gegevensgroep Spoordeel­GPP bovenbouw
Naam bovenbouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid.

Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Bovenbouwgegevens­Spoor
4.14.1.19.4 Gegevensgroeptype Bovenbouwgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafruwheid­Middels­Categorie
Naam spoorstaafruwheid­Middels­Categorie
Definitie

Indicatie van ruwheid van het spoordeel middels een catagorie.

Als de ruwheid van de spoorstaaf met een categorie is aangegeven dan is de relatie spoorstaafruwheid­Middels­Meting leeg.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Spoorstaafruwheidcategorie
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor bovenbouwcode
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Omgevingsregeling Geluid
Toelichting

Een Spoordeel kan verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Bovenbouwcode
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafonderbreking
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Index­Spoorstaafonderbreking
Relatiesoort spoorstaafruwheid­Middels­Meting van gegevensgroeptype
Naam spoorstaafruwheid­Middels­Meting
Kardinaliteit 0 .. 1
Gegevensgroep Spoordeel­GPP intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting

Dit is een repeterende gegevensgroep; een Spoordeel kan meerdere gegevensgroepen met intensiteitsgegevens bevatten.

Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Intensiteitgegevens­Spoor
4.14.1.19.5 Gegevensgroeptype Intensiteitgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor profieltype­Snelheid
Naam profieltype­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel. Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Profieltype­Snelheid
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor spoorvoertuigcategorie
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor snelheid
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon

Toegestane waarde: 0 tot en met 999

Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor remindicatie
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor treintype
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor rijrichting
Naam rijrichting
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Rijrichting
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor naam­Materieeltype
Naam naam­Materieeltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.20 Wegdeel­BGE
4.14.1.20.1 Attribuutsoort details Wegdeel­BGE rijlijn
Naam rijlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de geluidafstraling.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie conform het GM_Curve datatype.
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid rijlijnen die het nodig acht voor de bepaling van de basisgeluidemissie en de monitoring daarvan.
 • Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.14.1.20.2 Attribuutsoort details Wegdeel­BGE wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Wegdektype
Indicatie afleidbaar Zie package
Gegevensgroep Wegdeel­BGE verkeersgegevens
Naam verkeersgegevens
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeersgegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde intensiteit en snelheid voor iedere motorvoertuigklasse tijdens een dagdeel. De intensiteit is gegeven als het aantal motorvoertuigen, per dagdeel, per motorvoertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert. De gegeven snelheid is de representatief te achten snelheid in kilometer per uur zonder cijfers achter de komma van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden:

 • Dag (7.00-19.00 uur)
 • Avond (19.00-23.00 uur)
 • Nacht (23.00-7.00 uur)

De motorvoertuigklassen bestaan uit:

 • Licht
 • Middelzwaar
 • Zwaar
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Verkeersgegevens­Weg
4.14.1.20.3 Gegevensgroeptype Verkeersgegevens­Weg
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de dag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de avond.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Naam aantal­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Definitie

Gemiddeld aantal motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar, per uur passeert, gedurende de nacht.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 100000 met maximaal twee cijfers achter de komma.
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Licht
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Middelzwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Dag­Zwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de dag passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Licht
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Middelzwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Avond­Zwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de avond passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Licht
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de lichte categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Middelzwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de middel zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
Attribuutsoort details Verkeersgegevens­Weg snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Naam snelheid­Verkeersgegevens­Weg­Nacht­Zwaar
Definitie

Gemiddelde snelheid van motorvoertuigen van de zware categorie dat over een kalenderjaar gedurende de nacht passeert.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type Decimal
4.14.1.21 Spoordeel­BGE
4.14.1.21.1 Attribuutsoort details Spoordeel­BGE spoorbaandeel
Naam spoorbaandeel
Definitie

Als 2D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie.
 • Een spoor in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de spoordelen. Een spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben. Indien één van de eigenschappen van een spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw spoordeel.
Kardinaliteit 1
Type GM_Curve
4.14.1.21.2 Attribuutsoort details Spoordeel­BGE wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Spoordeel­BGE maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
Gegevensgroep Spoordeel­BGE bovenbouw
Naam bovenbouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardenbaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Bovenbouwgegevens­Spoor
4.14.1.21.3 Gegevensgroeptype Bovenbouwgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafruwheid­Middels­Categorie
Naam spoorstaafruwheid­Middels­Categorie
Definitie

Indicatie van ruwheid van het spoordeel middels een catagorie.

Als de ruwheid van de spoorstaaf met een categorie is aangegeven dan is de relatie spoorstaafruwheid­Middels­Meting leeg.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Spoorstaafruwheidcategorie
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor bovenbouwcode
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Omgevingsregeling Geluid
Toelichting

Een Spoordeel kan verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Bovenbouwcode
Attribuutsoort details Bovenbouwgegevens­Spoor spoorstaafonderbreking
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Index­Spoorstaafonderbreking
Relatiesoort spoorstaafruwheid­Middels­Meting van gegevensgroeptype
Naam spoorstaafruwheid­Middels­Meting
Kardinaliteit 0 .. 1
Gegevensgroep Spoordeel­BGE intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van gegevens over het gemiddeld aantal voertuigverplaatsingen per dagdeel, spoorvoertuigcategorie, profieltype, rijrichting, treintype, op het betreffende Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is een repeterende gegevensgroep; een Spoordeel kan meerdere gegevensgroepen met intensiteitsgegevens bevatten.

Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Intensiteitgegevens­Spoor
4.14.1.21.4 Gegevensgroeptype Intensiteitgegevens­Spoor
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor intensiteit
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Decimal
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor profieltype­Snelheid
Naam profieltype­Snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel. Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Profieltype­Snelheid
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor spoorvoertuigcategorie
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor snelheid
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur in gehele cijfers.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon

Toegestane waarde: 0 tot en met 999

Type Decimal
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor remindicatie
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor treintype
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor rijrichting
Naam rijrichting
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het Conversie­Traject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Type Rijrichting
Attribuutsoort details Intensiteitgegevens­Spoor naam­Materieeltype
Naam naam­Materieeltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van Intensitieitgegevens­Spoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Character­String
4.14.1.22 Windturbine
4.14.1.22.1 Attribuutsoort details Windturbine geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van de wieken-as van de windturbine.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
4.14.1.22.2 Attribuutsoort details Windturbine turbine­Hoogte
Naam turbine­Hoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afstand tussen wieken-as en het maaiveld in meters met 1 cijfer achter de komma.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Decimal
Meeteenheid meter
Naam link­Naar­Document
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een link naar het document waar de melding of het besluit waarin plaatsing windmolen is aangevraagd bij bevoegd gezag.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Regels
 • Hier moet een correcte URL naar het document staan.
Type URI
4.14.1.22.4 Attribuutsoort details Windturbine jaargemiddelde­Geluidemissie­Dag
Naam jaargemiddelde­Geluidemissie­Dag
Definitie

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband overdag.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Type