Informatie Model Geluid (IMGeluid)

Geonovum Informatiemodel
Werkversie

Deze versie:
https://geonovum.github.io/IMG
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/img/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/def-im-img-20201029/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMG
Redacteur:
Gerard Trouborst, Geonovum
Auteurs:
Gerard Trouborst, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Linda van den Brink, Geonovum
Azarakhsh Rafiee, Geonovum
Wilko Quak, Geonovum
Pieter Bresters, Geonovum
Arnoud de Boer, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/IMG
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM].

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie.

Afwegingen en onderbouwing die ten grondslag liggen aan de inhoud van deze catalogus zijn te vinden in de Issues sectie van de Github repository waarin deze standaard is ontwikkeld.

Voorwoord

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de Omgevingswet. Het biedt een digitaal loket voor het melden en aanvragen van initiatieven in de leefomgeving. Voor geluid wordt er parallel aan het DSO een voorziening ingericht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Via deze voorziening worden geluidgegevens op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat relevante delen van de CVGG in de toekomst aansluiten op het DSO. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming.

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Inleiding informatiemodel

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem om geluidgegevens uit te wisselen. De bronhouders zijn het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Zij gaan geluidgegevens leveren aan de voorziening. Geluidgegevens zijn geluidbrongegevens, zoals verkeersgegevens, en berekende geluidwaarden, zoals geluidproductieplafonds en monitoringswaarden. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken en technische eisen waaraan de gegevens moeten voldoen. Om te komen tot een gedragen Informatiemodel is deze opgesteld in overleg met bronhouders en gebruikers. Een informatiemodel (IM) is nodig om op een interoperabele manier informatie uit te wisselen. Het bevat de formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald toepassingsdomein, inclusief de eisen aan de structuur en inhoud (semantiek) van de gegevens die worden uitgewisseld binnen dit domein. Het toepassingsdomein is in dit geval beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Het doel van het Informatiemodel Geluid is dat:

De afspraken uit het IMGeluid zijn vastgelegd in dit document. Het document wordt ook wel aangeduid als de IMGeluid catalogus. Dit informatiemodel bestaat uit objecten die in relatie staan met elkaar. Voor ieder object worden alle eigenschappen (attributen), die in de werkelijkheid relevant zijn, opgenomen in het informatiemodel. Het informatiemodel is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM] met behulp van de modelleertaal UML [uml]. Het MIM bevat modelleerregels waar het IMGeluid aan moet voldoen. Daarnaast sluit IMGeluid ook aan op het Basismodel Geo-informatie [NEN3610]. In dit document zijn de objecttypen en attribuutsoorten voorzien van definities, en waar nodig nadere toelichtingen, zodat het informatiemodel ook te begrijpen is zonder kennis van UML.

1.2 Leeswijzer

Dit document is gestructureerd in 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft het toepassingsgebied of onderwerp waar dit informatiemodel op van toepassing is. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van dit toepassingsgebied en hoe dit informatiemodel wordt toegepast in een informatie- en data-uitwisselingsproces. In dit hoofdstuk zijn ook de normatieve referenties opgenomen en de lijst met algemene termen, definities en afkortingen. In hoofdstuk 4 is het Informatiemodel Geluid gespecificeerd in UML. Vanaf paragraaf 4.1 tot en met 4.7 staan eerst alle diagrammen. Door op objecttypen in de diagrammen te klikken, kan meer gedetailleerde informatie in tabelvorm worden weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de inhoud van alle bij de gegevensuitwisseling gebruikte waardenlijsten.

De bijlage geeft een overzicht van de wijzigingen in het informatiemodel ten opzichte van de vorige versie.

1.2.1 Diagram leeswijzer

Hoe dit document kan worden gelezen wordt in deze video verder toegelicht. Objecttypen worden binnen IMGeluid gecategoriseert als Administratief objecttype, Geluidberekening objecttype of Geluidgegevens objecttype. Deze categorisering wordt aangegeven in het diagram aan de hand van de kleuren in de legenda.

Categorie Omschrijving
Administratief objecttype Het objecttype bevat administratieve gegevens die onder andere zorgen voor de herleidbaarheid van geluidberekening objecttypes, door samenhang te creëren met zowel geluidgegevens objecttypes als externe documenten.
Geluidberekening objecttype Het objecttype heeft te maken met de uitkomst van een geluidberekening.
Geluidgegevens objecttype Het objecttype heeft te maken met akoestische gegevens die gebruikt kunnen worden bij een geluidberekening.

Legenda IMGeluid

2. Scope

Het toepassingsdomein is beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Dit wordt geoperationaliseerd in de CVGG. IMGeluid geeft een beschrijving van de betekenis, structuur en inhoud van de gegevens in de CVGG en dient als basis voor de realisatie en ontsluiting van CVGG services.

2.1 Achtergrond

De gebruikstoepassing waar de semantiek van IMGeluid door wordt bepaald komt voort uit verschillende wet- en regelgevingen. Deze zijn:

2.2 Buiten scope

Het IMGeluid kiest een andere modellering van objecttypen dan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Bij de ontwikkeling van het IMGeluid is wel gekeken naar de BGT. Echter is het IMGeluid vanuit de specifieke context van geluidsmodellering ontwikkeld, waarbij vooral de akoestische representatie van geluidbronnen en geluidoverdragende objecten centraal staat. Dit stelt specifieke eisen aan de te modelleren objecten. Daarnaast is er rekening gehouden met de huidige praktijk waarin bronhouders de BGT nog niet altijd hanteren als bron voor de objecten in geluidmodellen.

3. Overzicht

3.1 Naam en Acroniemen

IMGeluid – Dataspecificatie voor Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

3.2 Definitie

In de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om de nieuwe geluidregelgeving binnen de Omgevingswet te ondersteunen. Het informatiemodel Geluid zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen.

3.3 Beschrijving

3.3.1 Centrale Voorziening Geluidgegevens

RIVM ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Centrale Voorziening Geluidgegevens in het kader van het aanvullingsspoor geluid. Het CVGG geeft een invulling aan wat in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet het “geluidregister” wordt genoemd. De voorziening is een voortzetting en uitbreiding van de geluidregisters die al bestaan voor rijkswegen en hoofdspoor. In de voorziening moeten gegevens worden vastgelegd over de geluidproductieplafonds, de basisgeluidemissies, de geluidbrongegevens op basis waarvan deze zijn berekend, geluidaandachtsgebieden, monitoringswaarden en gegevens ten behoeve van cumulatieberekeningen. Hierdoor zijn geluidgegevens voor iedereen op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar. Dat zorgt enerzijds voor transparantie over hoe waarden tot stand zijn gekomen. Daarnaast moeten de geluidbrongegevens bij een geluidproductieplafond ook verplicht gebruikt worden bij het berekenen van geluidbelasting. Deze gegevens kunnen dan ook laagdrempelig worden verkregen uit de centrale voorziening.

3.3.2 Informatiemodel Geluid

Om betekenisvolle en uniforme uitwisseling van geluidgegevens mogelijk te maken, is in samenwerking met Geonovum een informatiemodel Geluid ontwikkeld. Dit informatiemodel zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. De nadruk van het informatiemodel ligt op het beschrijven van de gegevens die noodzakelijk zijn om akoestische berekeningen uit te voeren. Hierdoor ontstaat een geluidspecifiek beeld van onder meer wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

IMGeluid is gemodelleerd conform de specificaties van het Metamodel Informatie Modellering [MIM]. Voor de uitleg van betekenis van entiteiten binnen het informatiemodel wordt verwezen naar MIM hoofdstuk 2: Metamodel Algemeen.

Binnen de scope van de CVGG vallen verschillende geluiddomeinen. Om technische en informatiekundige redenen, zijn in de dataspecificatie deze domeinen samengevoegd. De domeinen staan hieronder beschreven en hebben elk een apart diagram binnen de dataspecificatie (zie Hoofdstuk 4 Gegevensdefinitie). Deze diagrammen staan onder elkaar in paragraaf 4.0.

Niet ieder domein staat op hetzelfde hiërarchische niveau. Hiermee wordt bedoeld dat sommige domeinen objecttypen nader detailleren, die op een generieke manier in andere domeinen gedefinieerd zijn. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat objecttypen niet redundant in de dataspecificatie hoeven worden opgenomen.

3.3.2.1 Uitgangspunten toegepast bij modelleren van IMGeluid
 • IMGeluid omschrijft de dataspecificatie voor het geluidregister. Een uitwissel/berichtenmodel kan hierop worden gebaseerd, maar valt niet binnen de scope van dit document.

 • IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering (versie 1.1).

 • In de IMGeluid catalogus worden attribuutsoorten afkomstig uit een MIM Gegevensgroep aangegeven met een "-" voor de naam van de attribuutsoort.

 • In de IMGeluid catalogus worden openbare attribuutsoorten aangegeven met een "+" voor de naam van de attribuutsoort in de diagrammen.

 • IMGeluid is opgesteld in de Nederlandse taal.

 • IMGeluid hanteert de richlijnen van NEN3610:2011.

 • IMGeluid hanteert de richtlijnen van ISO19107.

 • IMGeluid ondersteunt de huidige werkprocessen en is niet bedoeld om die te harmoniseren. Wanneer vanuit gebruik de behoefte bestaat aan aanvullende informatie bovenop het wettelijke verplichte minimum, dan kan dat uit oogpunt van dienstverlening worden opgenomen.

3.3.2.2 Verplichte en optionele gegevens

In het IMGeluid is op een aantal manieren te zien welke gegevens verplicht aangeleverd moeten worden, en welke optioneel (vrijwillig) zijn: ze mogen aangeleverd worden, maar dat is niet verplicht.

Allereerst geldt dat de gegevens zijn ingedeeld in modules die overeen komen met de verschillende geluiddomeinen: wegen, spoor, en industrie onder de regeling voor geluidproductieplafonds; basisgeluidemissies; en cumulatieberekeningen. Daarnaast zijn er algemene modules die gegevens definiëren die in verschillende geluiddomeinen gebruikt worden. Daarbij worden ook vaak specifieke gegevens voor dat specifieke geluiddomein toegevoegd. Bij het aanleveren van gegevens voor één van deze geluiddomeinen hoeven gegevens uit andere geluiddomeinen niet te worden geleverd.

Vervolgens is optionaliteit op objecttype niveau aangegeven. Een objecttype is een klasse, een groep, van gelijksoortige objecten. Bijvoorbeeld het objecttype Geluidoverdrachtsobject of het meer specifieke objecttype Bodemvlak.

In de regelgeving is vastgelegd welke geluidgegevens in het geluidregister moeten staan. Daaronder vallen ook de zogenaamde geluidbrongegevens (bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de bepaling van het geluid vanwege een geluidbronsoort). Deze geluidbrongegevens zijn terug te vinden onder "Geluidemissieobjecten" en "Geluidoverdrachtsobjecten". Deze objecttypen zijn dan ook grotendeels verplicht. Naast de verplichte gegevens kunnen bronhouders echter ook aanvullende optionele gegevens aanleveren. Deze objecttypen zijn toegevoegd uit praktische overwegingen, maar hoeven niet bij akoestisch onderzoek te worden gebruikt. In het informatiemodel valt te zien welke geluidbrongegevens optioneel mogen worden aangeleverd aan de hand van een oranje kader om het desbetreffende objecttype heen. Daarnaast kan op het niveau van attribuutsoorten gekeken worden naar de kardinaliteit.

Elk objecttype heeft eigenschappen en relaties. In bovenstaand voorbeeld is bijvoorbeeld absorptiefractie een eigenschap van Bodemvlak. Deze eigenschappen noemen we attribuutsoort. Relaties zijn in dit voorbeeld niet te zien maar worden in de diagrammen getoond als een pijl van het ene naar het andere objecttype.

Zowel bij attribuutsoorten als bij relatiesoorten wordt aangegeven of dit gegeven verplicht of optioneel is, en of het één of meer keer voor kan komen binnen een object, door middel van de kardinaliteit, in de vorm van een aanduiding tussen blokhaken.

 • [1] betekent: verplicht en mag maximaal één keer voorkomen. Deze kardinaliteit wordt meestal weggelaten. Als er bij een attribuutsoort of relatie niets is aangegeven tussen blokhaken, betekent dit [1].

 • [0..1] betekent: optioneel en mag maximaal één keer voorkomen.

 • [1..*] betekent: verplicht en mag meer dan één keer voorkomen.

 • [0..*] betekent: optioneel en mag meer dan één keer voorkomen.

In het bovenstaande voorbeeld mogen dus de hellingshoek en schermhoogte van elk Geluidsschermdeel worden weggelaten.

Het IMGeluid bestaat zoals in de vorige paragraaf is uitgelegd, uit een aantal modules, waarvan sommige generieker (algemener) zijn en andere specifieker. Als een objecttype in een algemener deel van IMGeluid optioneel is verklaard, dan geldt dit ook in de specifiekere modules die gebruik maken van dit objecttype. Met andere woorden, de kardinaliteit die een attribuutsoort of relatiesoort in een generieke module van IMGeluid heeft, geldt ook voor de specifiekere modules.

Dit objecttype heeft een attribuutsoort naam met kardinaliteit [0..1], dat wil zeggen het is optioneel: het mag worden aangeleverd, maar het hoeft niet.

In het domein GPP Industrie is een objecttype GeluidbronIndustrie gedefinieerd dat een specialisatie is van Geluidemissieobject. Als specialisatie erft het alle eigenschappen van Geluidemissieobject, inclusief de attribuutsoort naam en bijbehorende kardinaliteit. Ook in het domein GPP Industrie is de naam dus optioneel.

Als iets in sommige gevallen wel, en in andere gevallen niet verplicht is, dan is dit aangegeven in hoofdstuk 4 bij het desbetreffende gegeven onder het kopje Regels.

Bij alle gegevens is aangegeven in hoofdstuk 4 dat mogelijk geen waarde = Nee. Dit is een metagegeven dat conform MIM moet worden ingevuld. Het geeft aan of het is toegestaan om een waarde weg te laten die formeel verplicht is, waarbij dan moet worden aangegeven wat de reden is van het weglaten. Dit wordt voor IMGeluid niet van belang geacht, maar moet wel worden ingevuld conform MIM.

3.3.2.3 Identificatie binnen het informatiemodel

Objecten worden in NEN3610 voorzien van een unieke identificatie: een NEN3610ID. Het informatiemodel maakt ook gebruik van dergelijke identificaties. Een NEN3610ID is opgebouwd uit drie delen: een namespace, lokaalID en versienummer. De volgende richtlijnen gelden voor het vullen van het NEN3610ID voor geluidgegevens:

De unieke code van de bronhouder is het KvK-nummer van de organisatie. De lengte van de lokale identificatie staat toe dat bronhouders gebruik maken van UUID's/GUID’s als identificatie. Een lokale identificatie kan de volgende karakters bevatten: {“A”… “Z”, “a”… “z”, “0”… “9”, “_”, “-”}.

Het versienummer wordt in de CVGG gebruikt ten behoeve van formele historie. Als een object in een aanlevering een gewijzigde versie is van een object in een voorgaande levering, dan dient deze hetzelfde lokaalID te hebben, maar een hoger versienummer. Versienummers zijn gehele getallen, die bij voorkeur starten met 1 en bij elke wijziging door de bronhouder dienen te worden opgehoogd met minimaal 1. Het versienummer is verplicht, met uitzondering van de eerste versie van een object dat wordt aangeleverd. Als een versienummer ontbreekt dan is dat dus ook een indicatie dat er geen eerdere versies van het object zijn aangeleverd. Het lokaalID is maximaal 255 karakters lang.

3.3.2.4 Authentieke gegevens

Voor invulling van het MIM metagegegeven Authentiek, zal aan attributen het label wettelijk kerngegeven of overig worden toegekend. Daar is voor gekozen omdat de CVGG geen basisregistratie is, maar wel een grondslag heeft in de wet. Indien er voor een attribuutsoort binnen iedere context een geluidbrongegeven is, wordt het label wettelijk kerngegeven toegekend. Wanneer een attribuutsoort niet of alleen in een specifieke context een geluidbrongegeven is, zal het label overig worden toegepast.

3.3.2.5 Validatie van attribuutwaardes

In IMGeluid heeft het uitgangspunt om met datatypes aan te sluiten op de richtlijnen van de ISO19107 standaard, waarin geometrietypen zoals punt, lijn en vlak gedefinieerd zijn. In sommige gevallen was het nodig om aanvullende eisen te stellen. Deze eisen zijn gespecificeerd waar nodig op attribuutniveau in de tabel met metagegevens.

3.3.2.6 Patroon/formeel patroon

Het MIM metagegeven “Patroon” geeft een nadere specificering van de toegestane waardes binnen het opgegeven type in mens-leesbare tekst (zie MIM Patroon voor definitie). Vaak wordt een patroon gebruikt om aan te geven dat een getal niet groter mag zijn dan een bepaalde waarde of dat er een maximum aantal decimalen is toegestaan. Om dit te valideren zal de voorziening gebruik maken van de machine-leesbare variant van dit patroon, het MIM metagegeven Formeel Patroon (zie MIM formeel patroon voor definitie). Een formeel patroon is uitgedrukt als regular expression (RegEx).

3.3.2.7 Meeteenheid

Er wordt geen gebruik gemaakt van het Type Measure waarbij het mogelijk is om de meeteenheid op te geven. De meeteenheid zal daarom opgenomen worden in de definitie van de attributen.

3.3.2.8 Regels

In bepaalde gevallen worden beperkingsregels (constraints) gebruikt. Deze geven aan dat er aanvullende eisen zijn aan het voorkomen of de inhoud van gegevens.

Een mogelijke toepassing van regels is om te bepalen of een attribuutwaarde in een specifieke situatie verplicht is. Dit kan ervoor zorgen dat attributen met een multipliciteit van [0..1] wel verplicht zijn wanneer de condities uit de regel geldig zijn. De voorziening zal zorgen voor een validatiesysteem dat kan omgaan met regels, multipliciteit en patronen.

3.3.2.9 Hoogte en geometrie

In geluidmodellen is het bij het merendeel van de gemodelleerde objecten van belang om de hoogte te weten. Voor alle objecttypen in IMGeluid is bepaald of de hoogte van belang is en moet worden opgenomen.

Als de hoogte wordt opgenomen, gebeurt dit als onderdeel van de geometrie. Coördinaten zijn een x,y en z waarde, waarbij de z-waarde de hoogte is t.o.v. het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij elk x,y-locatie is er maximaal één z-waarde beschikbaar. Dat betekent dat tweedimensionale (2D) geometrieën zich in een driedimensionale (3D) ruimte (x,y,z) bevinden maar dat de geometrieën zichzelf of elkaar niet mogen overlappen in de horizontale projectie. Eigenlijk is dit een 2,5D geometrie (zie <https: www.geonovum.nl="" over-geonovum="" actueel="" handreiking-geometrie-in-model-en-gml="">), maar voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid noemen we dit binnen IMGeluid 3D-geometrie. Als de hoogte niet is opgenomen, spreken we van een 2D-geometrie.

In geluidmodellen is het bij het merendeel van de gemodelleerde objecten van belang om de hoogte te weten. Voor alle objecttypen in IMGeluid is bepaald of de hoogte van belang is en moet worden opgenomen.

Hoogte wordt in 3D geometrie opgenomen als derde coördinaat, de z, in elk coördinatenpaar van de geometrie. In hoofdstuk 4 is bij elk objecttype dat een geometrie als eigenschap heeft, bij deze eigenschap voorgeschreven of het om een 2D of 3D geometrie gaat.

Hoogte is bij 3D geometrieën aangegeven in meters. Afhankeljik van het coordinaatsysteem is dit ten opzichte van NAP (in het geval van RD New) of ten opzichte van de ellipsoid (in het geval van ETRS98). Zie ook de volgende paragraaf voor uitleg over deze coördinaatsystemen. In sommige gevallen is het van belang om daarnaast te weten wat de relatieve hoogte is van het object ten opzichte van het maaiveld ter plaatse. Het IMGeluid maakt het mogelijk om deze informatie op te nemen als een lijst van hoogtegetallen die correspondeert met de lijst van coördinaten, i.e. voor elk coördinatenpaar (x,y,z) een getal dat de relatieve hoogte uitdrukt. De lijst van hoogtegetallen moet even lang zijn als de lijst met coördinatenparen, en dezelfde volgorde hanteren, zodat te zien is welk relatieve hoogtegetal correspondeert met welk coördinatenpaar.

Indien nodig is het daarnaast mogelijk om aan te geven dat een object zwevend is ten opzichte van het maaiveld.

In sommige gevallen is het relevant om te weten of een object uit een geluidmodel links of rechts staat van een ander object, danwel voorover of achterover helt. Dit soort aanduidingen zijn altijd relatief aan de richting van de lijn die het object representeert. Het startpunt van een lijn is het eerste coördinatenpaar van de lijn.

3.3.2.10 Coördinaatsystemen

Het IMGeluid ondersteunt zowel het ruimtelijk referentiesysteem RD New + NAP, als ETRS89. RD New is een geprojecteerd CRS dat voor het laatst is herzien op 26 oktober 2019. Het is geschikt voor gebruik in Nederland, op land inclusief de Waddenzee, de Waddeneilanden en 12 mijl uit de kust. RD New vervangt EPSG28991 (RD Oud). RD + NAP betekent dat wordt uitgegaan van Normaal Amsterdams Peil voor de hoogte.

Coördinaten in ETRS89 worden vastgelegd in eenheden van decimale graden, waarbij de waarde maximaal 8 decimalen achter de komma mag hebben. De hoogte wordt uitgedrukt in meters t.o.v. ellipsoide. Coördinaten in RD New + NAP bestaan uit x, y, en H (hoogte t.o.v. NAP, in geval van 3D) en worden vastgelegd in meters, waarbij de waarde maximaal 2 decimalen achter de komma mag hebben. Zo nodig wordt daarvoor afgerond, zodanig dat als het derde cijfer achter de komma de waarde 1 t/m 4 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma niet wijzigt en als het derde cijfer achter de komma de waarde 5 t/m 9 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma met één wordt verhoogd, met mogelijk ook implicaties voor de voorliggende cijfers, waarbij dezelfde regel geldt.

Het ruimtelijk referentiesysteem moet altijd expliciet zijn aangegeven door het vermelden van de EPSG code. Toegestane EPSG codes zijn:

Referentiesysteem EPSG code
ETRS89 (2D) EPSG:4258
ETRS89 (3D) EPSG:4937
RD New (2D) EPSG:28992
RD New + NAP (3D) EPSG:7415
3.3.2.11 Datum en tijd

Uitwisseling van datum en tijd objecten in het informatiemodel Geluid gebeurt via GML. In de uitwisseling wordt geen tijdzone informatie meegegeven en wordt altijd de in Nederland geldende tijdszone bedoeld.

3.4 Normatieve referenties

De volgende documenten zijn gehanteerd bij de totstandkoming van dit document:

1.1](https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/)

3.0](https://www.geonovum.nl/uploads/documents/Raamwerk%20Geo-Standaarden%20v3.0.pdf)

3.5 Mapping met INSPIRE

Zoals genoemd in hoofdstuk 2: Scope komen de gegevens zoals gemodelleerd in het informatiemodel Geluid onder de EU-richtlijn INSPIRE te vallen. Dit geldt niet voor alle gegevens, maar voor een specifiek deel dat we in deze paragraaf beschrijven.

Het Geluidaandachtsgebied valt onder de INSPIRE-verplichting. De CVGG is hiervoor de authentieke bron. Het INSPIRE thema waaronder het Geluidaandachtsgebied valt is Area Management.

Het informatiemodel Geluid is waar nodig afgestemd op INSPIRE om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

De mapping is als volgt:

INSPIRE IMGeluid
ManagementRestrictionAndRegulationZone Geluidaandachtsgebied
  inspireId identificatie (NEN3610ID)
  geometry geometrie
  zoneType vaste waarde: noise restriction zone
  environmentalDomain vaste waarde: noise
  designationPerdiod Unpopulated
  competentAuthority Geluidgegevenscolectie.bronhouder
  beginLifespanVersion Geluidgegevenscollectie.tijdstipRegistratie
DocumentCitation Documentverwijzing
  name naam
  date datumInwerkingtreding
  link locatie
  specialisedZoneType geluidbronsoort
LegislationCitation ontbreekt in IMGeluid, vaste verwijzing naar gerelateerde wet/regelgeving
  level vaste waarde: national

3.6 Algemene Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd, gesorteerd op alfabetische volgorde per domein.

3.6.1 Geluiddomein

Term Definitie
Afschermende objecten Ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste wallen en schermen.
Basisgeluidemissie De geluidemissie in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt. Basisgeluidemissies gelden voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor.
Emissie Directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem behoort (bron: Omgevingswet).
Geluid Met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen.
Geluidaandachtsgebied Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde in Lden.
Geluidbron Een object in de fysieke leefomgeving dat geluid produceert. In de context van de aanvullingswet geluid wordt daarbij specifiek gesproken over wegen, spoorwegen, industrieterreinen met activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken, windturbines, luchthavens en schiet- of springterreinen.
Geluidbrongegevens Bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de vaststelling van het geluid vanwege een geluidbronsoort
Geluidbronsoort Het geheel van geluidbronnen, bestaande uit: gemeentewegen; lokale spoorwegen die door provinciale staten zijn aangewezen; lokale spoorwegen die niet door provinciale staten zijn aangewezen; provinciale wegen; waterschapswegen; rijkswegen; hoofdspoorwegen; of industrieterreinen;
Geluidproductieplafond Een geluidproductieplafond geeft de maximaal toegestane geluidproductie weer op een vast fictief punt (geluidreferentiepunt) op korte afstand van de geluidbron. Geluidproductieplafonds worden gedefinieerd voor rijksinfra (rijkswegen, spoor), provinciale wegen, lokale spoorwegen waarvoor de provincie het bevoegd gezag heeft, en industrieterreinen.
Geluidreferentiepunt Locatie waar een geluidproductieplafond van toepassing is.
Gemeenteweg Weg in beheer bij een gemeente.
Grenswaarde Een grens waarvan alleen bij uitzondering en alleen in aangegeven gevallen (zoals bij “zwaarwegende belangen”) kan worden afgeweken. (bron: NvT Omgevingsregeling geluid).
Lden De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. (Bron)
Plafondcorrectiewaarde Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.
Provinciale weg Weg in beheer bij een provincie.
Rijksweg Weg in beheer bij het Rijk.
Rijstrook Strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook.
Spoorweg Weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails.
Standaardwaarde De standaardwaarde voor geluid vertegenwoordigt een “geaccepteerd geluidniveau”: als aan de standaardwaarde voldaan wordt, is geen nadere afweging of besluitvorming nodig (tenzij bevoegd gezag hier meer specifieke regels voor heeft gespecificeerd).
Waterschapsweg Weg in beheer bij een waterschap.

3.6.2 Informatiemodeldomein

Termen Definities
Annotatie Elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking
Applicatieschema Informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties.
Relatie Semantische relatie tussen twee of meer geo-objecten die samenhang tussen hun instanties weergeeft.
Attribuutsoort Kenmerk van een geo-object.
Attribuutwaarde Waarde die een attribuutsoort aanneemt.
Coördinaat Getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen.
Coördinaatreferentiesysteem Coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een datum.
Coördinaatsysteem Set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten.
Datatype Een beschrijving van de structuur waaraan een waarde, oftewel de data zelf, aan moet voldoen.
Diepte Afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.
Domeinmodel Formele definitie van een subset van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Geo-informatie Informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.
Geo-object Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)
Georeferentie Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.
Informatiemodel Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein. OPMERKING: Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen
Instantie Benoemd, identificeerbaar object uit een objecttype.
Keuze Een keuze tussen twee attribuutsoorten zoals bedoeld in het MIM.
Label Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld
Namespace Collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als objecttype- en attribuutsoortnamen OPMERKING: Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.
Objecttype Verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen. OPMERKING: Ook wel feature class genoemd.
Rasterformaat Representatie van beeld middel een gewoonlijk rechthoekig patroon van parallelle lijnen.
Registratie Op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling. OPMERKING: Een basisregistratie is een registratie.
Representatie Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.
Ruimtelijk referentiesysteem Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid OPMERKING: Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).
Vectorformaat Representatie van geometrie middels geometrische primitieven.
Waardelijst Lijst van waarden.
Werkelijkheid Beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat.

3.7 Algemene Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.

Afkortingen Betekenissen
AREG Aanvullingsregeling geluid (Omgevingsregeling geluid)
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGE Basisgeluidemissie
CVGG Centrale Voorziening Geluidgegevens
GML Geography Markup Language
GPP Geluidproductieplafond
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe
MIM Metamodel Informatie Modellering
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
UML Unified Modeling Language
WFS Web Feature Service
XML Extensible Markup Language

3.8 Gegevensuitwisseling met GML

Om op basis van het informatiemodel Geluid gegevens te kunnen uitwisselen, is een XML application schema afgeleid, volgende de methode zola beschreven in de Geography Markup Language (GML) standaard, het standaard uitwisselingsformaat voor geografische bestanden.

Het GML applicatie schema behorend bij deze versie van de standaard is het schema dat is te vinden in: https://register.geostandaarden.nl/gmlapplicatieschema/img/1.1.0/

Dit schema maakt gebruik van versie 3.2.2 van het GML schema. (Let op: om historische redenen staat het 3.2.2 schema van GML in een folder met de naam 3.2.1 echter het schema van IMGeluid is gebaseerd op versie 3.2.2 van de standaard.

Het GML application schema is uit het informatiemodel Geluid afgeleid conform [ISO19118-2011] en annex E van de GML standaard [gml].

4. Gegevensdefinitie

4.1 Diagram Basismodel - overzicht

Diagram Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie.
Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie.
Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied.


Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.GeluidgegevenscollectieElementMonitoringresultaatBasisgeluidemissieobjectGeluidproductieplafondobjectGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobject

Basismodel - overzicht — Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie. Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie. Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.

4.2 Diagram GPP Algemeen - overzicht

Diagram GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openenGeluidgegevenscollectieElementGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectBodemvlakGeluidschermdeelHoogtelijnGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobject

GPP Algemeen - overzicht — GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.3 Diagram GPP Industrie - overzicht

Diagram In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein.
Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object GeluidbronIndustrie. Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als optionele informatie conform de objecten LijnbronIndustrie en VlakbronIndustrie. 
Voor ieder Geluidproductieplafondobject rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.


Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openenGeluidgegevenscollectieElementMonitoringresultaatIndustrieTerreintypeMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieGeluidoverdrachtobjectGeluidemissieobjectGeluidproductieplafondobjectIndustrieHoogtelijnGeluidschermdeelVlakbronIndustrieIndustrieRekeninstellingenBodemvlakGeluidberekeningobjectTerreinLijnbronIndustrieProcesinstallatiegebiedVegetatiegebiedDocumentverwijzingGeluidproductieplafondobjectBouwwerkGeluidaandachtsgebiedGeluidbronIndustrie

GPP Industrie - overzicht — In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein. Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object GeluidbronIndustrie. Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als optionele informatie conform de objecten LijnbronIndustrie en VlakbronIndustrie. Voor ieder Geluidproductieplafondobject rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.4 Diagram GPP Weg - overzicht

Diagram In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen.
Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object WegdeelGPP. 
Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openenGeluidgegevenscollectieElementOptrektoeslagvlakOptrektoeslagpuntHoogtelijnspecificatieMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectDiffractorWegdeelGPPBodemvlakGeluidschermdeelHoogtelijnGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobject

GPP Weg - overzicht — In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen. Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object WegdeelGPP. Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.5 Diagram GPP Spoor - overzicht

Diagram In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen.
Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object SpoordeelGPP, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als GeluidbronIndustrie.
Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject.
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
GeluidgegevenscollectieElementGeluidtoeslagGeluidgegevenscollectieMonitoringresultaatGeluidbronIndustrieKunstwerkOverkappingTunnelbakTunnelBrugGeluidschermSpoorHoogtelijnspecificatieGeluidemissieobjectGeluidoverdrachtobjectGeluidberekeningobjectDocumentverwijzingGeluidaandachtsgebiedGeluidproductieplafondobjectSpoordeelGPPGeluidschermdeelHoogtelijn

GPP Spoor - overzicht — In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen. Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object SpoordeelGPP, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als GeluidbronIndustrie. Voor ieder Geluidproductieplafondobject langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het Geluidberekeningobject. Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het Geluidberekeningsobject terug te vinden in een Geluidgegevenscollectie in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.6 Diagram BGE Algemeen - overzicht

Diagram In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. 
De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het Basisgeluidemissieobject opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een Geluidemissieobject. Voor BGE Spoor is dit Geluidemissieobject alleen een SpoordeelBGE. Voor BGE Weg zijn zowel SpoordeelBGE als WegdeelBGE een specialisatie van Geluidemissieobject, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
WegdeelBGEGeluidaandachtsgebiedMonitoringresultaatGeluidgegevenscollectieSpoordeelBGEGeluidemissieobjectDocumentverwijzingGeluidberekeningobjectBasisgeluidemissieobject

BGE Algemeen - overzicht — In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het Basisgeluidemissieobject opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een Geluidemissieobject. Voor BGE Spoor is dit Geluidemissieobject alleen een SpoordeelBGE. Voor BGE Weg zijn zowel SpoordeelBGE als WegdeelBGE een specialisatie van Geluidemissieobject, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

4.7 Diagram Cumulatief - overzicht

Diagram In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties ten behoeve van het uitvoeren van cumulatie van geluid. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. 
Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.EmissiePerDagdeelGeluidgegevenscollectieElementTerreintypeTerreinGeluidemissieobjectDocumentverwijzingGeluidgegevenscollectieWindturbineContourMaatTypeGeluidcontourGeluidberekeningobject

Cumulatief - overzicht — In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties ten behoeve van het uitvoeren van cumulatie van geluid. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.

4.8 Objecttypen

4.8.1 Geluidgegevenscollectie

Naam Geluidgegevenscollectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Informatieobject dat gegevens specificeert over alle geluidproductieplafonds of basisgeluidemissies, de voor de berekening daarvan gebruikte geluidbrongegevens (geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten), de onderliggende (juridische) documententatie, de monitoringsgegevens, de cumulatie bronnen en het geluidaandachtsgebied, die gezamenlijk deel uitmaken van hetzelfde type geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is de kern het informatiemodel geluid; het verbindt alle objecten met elkaar en houdt de historie bij. Door ook informatie op te nemen over het soort geluidbron en de herkomst van de Geluidgegevenscollectie wordt ook aangegeven met welke juridische werkelijkheid de gegevenscollectie te maken heeft.
 • Aangezien iedere geluidbron aan andere regels moet voldoen, is de geluidbron bepalend voor de juridische werkelijkheid waaraan de Geluidgegevenscollectie moet conformeren.
Regels
 • Er mag alleen geen Geluidaandachtsgebied in een Geluidgegevenscollectie zitten indien Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP of Geluidgegevenscollectie.systematiek=BGE, EN het Geluidgegevenscollectie.type=vaststelling;
 • Wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = industrieterrein OF luchtvaart OF schiet- of springterrein, moet de Geluidgegevenscollectie 1 terrein bevatten, anders 0;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = vaststelling: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Geluidemissieobject, Geluidoverdrachtobject, Basisgeluidemissieobject, Geluidproductieplafondobject, Geluidaandachtsgebied, Documentverwijzing, Geluidberekeningobject, Lijnbronindustrie, Vlakbronindustrie, Geluidcontour, Terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = brongegevens monitoring: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Geluidemissieobject, Geluidoverdrachtobject, Lijnbronindustrie, Vlakbronindustrie, Terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = prognose: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Geluidemissieobject;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.type = monitoringresultaat: mag de Geluidgegevenscollectie (een specialisatie van) de volgende objecttypen bevatten: Monitoringresultaat, Geluidberekeningobject, Documentverwijzing, Terrein;
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron=Lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek =GPP: moeten alle
                Geluidsoverdrachtsobjecten meegeleverd worden.
            
 • Wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron=Lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek =BGE: mag geen Geluidsoverdrachtsobject meegeleverd worden.
 • Een Geluidgegevenscollectie heeft alleen Geluidproductieplafondobjecten indien Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
jaar

Het jaar waarop de Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

Jaar 0 .. 1
type

Geeft aan voor welke type toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Gegevenscollectietype 1
geluidbron

Geluidbron waar Geluidgegevenscollectie betrekking op heeft.

Geluidbron 1
herkomstCollectie

Informatie over de herkomst van een Geluidgegevenscollectie.

HerkomstCollectie 1
tijdstipRegistratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in het geluidregister.

DatumTijd 0 .. 1
eindRegistratie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in het geluidregister. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

DatumTijd 0 .. 1
systematiek

Geeft aan of bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of anders (geen van beiden, bij cummulatie bijv)

Systematiek 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] featureMember: featureMember GeluidgegevenscollectieElement [ 0 .. * ]
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

4.8.2 Geluidaandachtsgebied

Naam Geluidaandachtsgebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied rondom een industrieterrein of langs een weg of spoorweg, waarbinnen de geluidproductie hoger kan zijn dan de standaardwaarde.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Overlap van geluidaandachtsgebieden is toegestaan. Omdat alle gegevens van een bepaald type van een bepaalde geluidbron met betrekking op een bepaalde periode in dezelfde geluidgegevenscollectie zitten kan worden getraceerd waar gegevens bij horen.
 • Geluidaandachtsgebieden kunnen zowel per bronhouder, per geluidbronsoort of landelijk voorkomen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
geluidbronsoort

Type geluidbron waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Geluidbronsoort 1
geometrie

2D Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

GM_MultiSurface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidaandachtsgebied [ 1 ] metadataBerekening: metadataBerekening Geluidberekeningobject [ 0 .. 1 ]

Er wordt optioneel metadata opgenomen over de berekening van het Geluidaandachtsgebied.

Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

4.8.3 Documentverwijzing

Naam Documentverwijzing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verwijzing naar het onderliggende besluit voor GPP, onderliggende bepaling voor BGE of onderliggende monitoringsrapportage voor een Monitoringswaarde of overige besluiten of meldingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De bronhouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van een stabiele verwijzing.

Regels
 • Een documentverwijzing kan verbonden zijn aan een monitoringsresultaat dat toebehooort aan een basisgeluidemissieobject. Om die reden heeft een documentverwijzing geen of meerdere geluidproductieplafondobjecten [0..*].
 • Indien geluidbron 'windturbine' dan geen documentverwijzing
 • Het is toegestaan om meerdere besluiten bij een GPP op te nemen, inclusief een tijdelijk ontheffingsbesluit.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
linkNaarDocument

De link naar het betreffende besluit, bepaling of monitoringsverslag.

URI 1
naam

De officiele naam van het document waarnaar verwezen wordt.

CharacterString 1
type

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Documenttype 1
datumBeginGeldigheid

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Datum 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] verslagMonitoring: verslagMonitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Geluidcontour [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
Documentverwijzing is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.4 Geluidproductieplafondobject

Naam Geluidproductieplafondobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geluidproductieplafondobject is een verzamelobject dat de in een besluit vastgestelde GPP-waarde op een referentiepunt opslaat, samen met informatie over een eventueel van toepassing zijnde ontheffing of een vrijstelling.

Regels

Dit objecttype kan alleen worden aangeleverd indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = rijksweg, OF provinciale weg, OF hoofdspoor, OF (lokale spoorweg en Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP ); EN geluidgegevenscollectie.type=vaststelling

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrieReferentiepunt

De als een 3D punt gemodelleerde meetkundige representatie van de locatie, van een door het bevoegd gezag vastgesteld geluidproductieplafond, op vaste afstand t.o.v. van een rijksweg, een provinciale weg, een spoorbaan of een industrieterrein.

GM_Point 1
hoogteReferentiepunt

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld.

REAL 1
geluidproductieplafond

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) op een referentiepunt over de periode van een etmaal.

REAL 1
beginTijdelijkeOntheffing

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
tijdelijkeOntheffingswaarde

Aantal dB waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing.

REAL 0 .. 1
beginVrijstelling

Begindatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Datum 0 .. 1
eindVrijstelling

Einddatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Datum 0 .. 1
vaststellingVanRechtswege

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Boolean 1
eindTijdelijkeOntheffing

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Datum 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] terrein: terrein Terrein [ 0 .. 1 ]

0 of meer Geluidsproductieplafondobjecten horen bij 0 of 1 Terrein.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidproductieplafondobject: geluidproductieplafondobject Geluidproductieplafondobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Geluidproductieplafondobject is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.5 GeluidproductieplafondobjectIndustrie

Naam GeluidproductieplafondobjectIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lokaal Geluidproductieplafondobject voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Wordt alleen gebruikt wanneer "geluidbron" van Geluidgegevenscollectie "Industrieterrein" is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geluidproductieplafondLnight

Vastgestelde GPP waarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

REAL 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidproductieplafondobjectIndustrie is specialisatie van Geluidproductieplafondobject

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

4.8.6 MonitoringresultaatIndustrie

Naam MonitoringresultaatIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringresultaat voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Wordt alleen gebruikt wanneer "geluidbron" van Geluidgegevenscollectie "Industrieterrein" is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
monitoringwaardeLnight

Vastgestelde monitoringwaarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

REAL 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
MonitoringresultaatIndustrie is specialisatie van Monitoringresultaat

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

4.8.7 Basisgeluidemissieobject

Naam Basisgeluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzamelobject van de basisgeluidemissiewaarde en de Geluidemissieobjecten waarop deze waarde betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De basisgeluidemissie is de referentie bij de monitoring van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen waarvoor geen geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld.
 • De basisgeluidemissie wordt bepaald over een deel van de (spoor)weg waarover de geluidemissie min of meer constant kan worden verondersteld. Er geldt één gemiddelde geluidemissie voor een wegvak (wegen) of een emissietraject (spoor). Een wegvak kan bestaan uit een enkele rijlijn, maar ook uit combinaties van meerdere rijlijnen en/of spoorbaandelen. Een emissietraject kan bestaan uit een of enkele spoorbaandelen.
Regels

Kan alleen de volgende specialisaties van een Geluidemissieobject bevatten: WANNEER Geluidgegevenscollectie.geluidbron = gemeenteweg: WegdeelBGE en SpoordeelBGE; WANNEER Geluidgegevenscollectie.geluidbron = waterschapsweg: WegdeelBGE; WANNEER Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=BGE : SpoordeelBGE;

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
basisgeluidemissiewaarde

De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt.

REAL 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadataBerekening: metadataBerekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] geluidemissieobject: geluidemissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (SpoordeelBGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] basisgeluidemissieobject: basisgeluidemissieobject Basisgeluidemissieobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Basisgeluidemissieobject is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.8 Monitoringresultaat

Naam Monitoringresultaat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Monitoring voor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden vindt plaats door de geluidproductie te berekenen.
 • Monitoring van de basisgeluidemissie vindt plaats door het het verschil tussen de gemiddelde geluidemissie in een kalenderjaar en de basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring te berekenen of te schatten.
Regels
 • Een gemeente of waterschap mag de basisgeluidsemissie (BGE) ook schriftelijk onderbouwen. In dat geval hoeft geen monitoringswaarde opgegeven te worden.
 • Dit object mag alleen gebruikt worden indien: Geluidgegevenscollectie.type='monitoringresultaat'.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
kwalitatieveOnderbouwing

Geeft aan of er een schriftelijke toelichting bestaat, waarin het bevoegd gezag verklaart dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 dB.

Boolean 0 .. 1
monitoringwaarde

De berekende geluidwaarde van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in dB afgerond op 1 decimaal.

REAL 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] verslagMonitoring: verslagMonitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidproductieplafondobject: geluidproductieplafondobject Geluidproductieplafondobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] basisgeluidemissieobject: basisgeluidemissieobject Basisgeluidemissieobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 ]

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Monitoringresultaat is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.9 Terrein

Naam Terrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Terreinen waar bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten kunnen worden verricht die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels
 • Wanneer Terrein.typeterrein = industrieterrein: Dan is Terrein.geometrie verplicht om aan te leveren;
 • Wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = industrieterrein OF luchtvaart OF schiet- of springterrein, moet de Geluidgegevenscollectie 1 terrein bevatten, anders 0;
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Als 2D-multivlak gemodelleerde meetkundige representatie van de afbakening van een terrein.

GM_MultiSurface 0 .. 1
naam

Combinatie naam van het terrein in tekst.

CharacterString 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van het terrein.

CharacterString 0 .. 1
typeTerrein

Geeft aan van wat voor type terrein geluidgegevens worden geregistreerd, gebaseerd op de geluidbron.

Terreintype 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] terrein: terrein Terrein [ 0 .. 1 ]

0 of meer Geluidsproductieplafondobjecten horen bij 0 of 1 Terrein.

Geluidcontour [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 1 ]

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Terrein is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.10 Geluidberekeningobject

Naam Geluidberekeningobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is toegevoegd om het transparant te maken welke partij het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd met welke software.
 • Bij spoor kunnen twee verschillende geluidberekeningobjecten voorkomen, omdat spoorweg emplacementen onder de industrie rekenvoorschriften vallen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
organisatie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

CharacterString 0 .. 1
rekenmodelversie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

CharacterString 0 .. 1
softwarepakketnaam

Naam van het softwarepakket waarmee berekening is uitgevoerd.

CharacterString 1
softwarepakketversie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

CharacterString 1
berekeningsdatum

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Datum 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidaandachtsgebied [ 1 ] metadataBerekening: metadataBerekening Geluidberekeningobject [ 0 .. 1 ]

Er wordt optioneel metadata opgenomen over de berekening van het Geluidaandachtsgebied.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadataBerekening: metadataBerekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 ]

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Geluidcontour [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

4.8.11 IndustrieRekeninstellingen

Naam IndustrieRekeninstellingen
Herkomst IMGeluid
Definitie

Standaard rekeninstellingen die zijn gebruikt bij een berekening gerelateerd aan een industrieterrein.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting

Bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek binnen domein industrie, moet een akoestisch expert enkele rekeninstellingen bepalen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
luchtabsorptiecoefficient

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

WaardePerOctaafband 1
standaardBodemabsorptiefractie

Absorptiefactor van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

REAL 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IndustrieRekeninstellingen is specialisatie van Geluidberekeningobject

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

4.8.12 Geluidcontour

Naam Geluidcontour
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een lijn die punten met een gelijke geluidbelasting verbindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Per 1 dB moet een contour worden berekend.
 • Bij luchtvaart is het bereik van 48 dB Lden tot 70 dB.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
contourLijn

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidcontour.

GM_MultiCurve 1
contourVlak

Vlakgeometrie van een geluidcontour boven Nederlands grondgebied.

GM_MultiSurface 1
geluidniveau

Geeft het geluidniveau aan in dB waarbij een Contour hoort.

REAL 1
typeMaat

Geeft aan welk type maat voor het berekenen van geluidbelasting bij de geluidcontour hoort.

ContourMaatType 1
naam

Kort tekstveld voor de naam van de geluidbron.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van de geluidbron waar contour bij hoort.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidcontour [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
Geluidcontour [ 1 ] terrein: terrein Terrein [ 1 ]

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Geluidcontour [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

Geluidcontour is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.13 Geluidemissieobject

Naam Geluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidemissieobject heeft verschillende functies:

 1. Het kan een object zijn dat gebruikt is voor de bepaling van de hoogte van een geluidproductieplafond of basisgeluidemissie;
 2. Het kan ook gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de emissieobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.
 3. Het object kan gebruikt worden gebruikt voor het aanleveren van prognose gegevens. Het Geluidgegevenscollectie.type is dan prognose:
Regels

Er mogen alleen GEEN geluidemissieobjecten in een Geluidgegevenscollectie zitten, wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = Luchtverkeer, schiet- of springterrein.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
situatieVan

Het jaartal van de situatie waarop het emissieobject betrekking heeft.

Jaar 0 .. 1
naam

Korte naam voor het Geluidemissieobject.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een geluidemissieobject als aanvulling op de naam.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] geluidemissieobject: geluidemissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (SpoordeelBGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Geluidemissieobject is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.14 GeluidbronIndustrie

Naam GeluidbronIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidafstralend toestel, apparaat, gebouw of activiteit, dan wel een combinatie hiervan, binnen een inrichting of industrieterrein.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

Dit object wordt zowel voor binnen het domein GPP-industrie als GPP-spoor gebruikt. In dat laatste geval alleen voor stilstaande treinen op emplacementen/opstelterreinen.

Regels
 • Indien toegepast op emplacementen/opstelterreinen, dan zijn de volgende velden nodig: bedrijfsduurcorrectie, geometrie, uitstralingsrichting, relevanteBronsterkte;
 • uitstralingrichting kan optioneel aangeleverd worden alleen in het geval dat bronType "normalePuntbron"is.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
bedrijfsduurcorrectie

Bedrijfsduurcorrectie in dB per dagdeel.

BedrijfsduurcorrectieWaarde 1
bronType

Geeft aan of GeluidbronIndustrie onderdeel is van een normale puntbron, uitstralende gevel of uitstralend dak.

BronTypeWaarde 0 .. 1
reflectiepuntHoogte

Hoogte van een punt ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een GeluidbronIndustrie op een oppervlak plaatsvindt.

REAL 0 .. 1
negeerGebouw

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 0 .. 1
negeerProcesinstallatiegebied

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de GeluidbronIndustrie zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 0 .. 1
negeerReflectie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Boolean 0 .. 1
relevanteBronsterkte

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

WaardePerOctaafband 1
uitstralingsrichting

Richting waarop GeluidbronIndustrie emissie uitstraalt.

Uitstralingsrichtingwaarde 0 .. 1
geometrie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidbronindustrie.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] lijnbronIndustrie: lijnbronIndustrie LijnbronIndustrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een LijnbronIndustrie.

GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] vlakbronIndustrie: vlakbronIndustrie VlakbronIndustrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een VlakbronIndustrie.

GeluidbronIndustrie is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.8.15 LijnbronIndustrie

Naam LijnbronIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke lijnbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende lijnbron.
 • Een lijnbron is afgeleid uit de lijn geometrie van een geluidbrontype uit rekensoftware.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een lijnbron of een mobielebron, die afkomstig is uit een softwarepakket.

GM_Curve 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Korte naam van het Geluidbronlijn.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronlijn als aanvulling op de naam.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] lijnbronIndustrie: lijnbronIndustrie LijnbronIndustrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een LijnbronIndustrie.

4.8.16 VlakbronIndustrie

Naam VlakbronIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke vlakbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende vlakbron.
 • Een vlakbron is afgeleid uit de vlak geometrie van een geluidbrontype uit een rekenpakket. Deze vlakbron kan ook extra eigenschappen hebben die worden gebruikt door rekensoftware.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vlakbron die afkomstig is uit een softwarepakket.

GM_Surface 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
negeerOverdrachtsobjecten

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Boolean 1
naam

Korte naam van het Geluidbronvlak.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronvlak als aanvulling op de naam.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] vlakbronIndustrie: vlakbronIndustrie VlakbronIndustrie [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een VlakbronIndustrie.

4.8.17 WegdeelGPP

Naam WegdeelGPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van wegverkeer op rijkswegen of provinciale wegen.

Herkomst definitie NEN3610
Regels
 • Elke combinatie van waardes uit attribuutsoort dagdeel en attribuutsoort voertuigclassificatie moet 1 keer voorkomen binnen een instantie van WegdeelGPP.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
plafondcorrectie

Getal waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

REAL 1
wegdeelhoogte

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen wegdeel en het onderliggende maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
geluidbronregisterlijn

Een 3D-Lijn gelegen boven een wegdeel die fungeert als meetkundige representatie van de geluidbron.

GM_Curve 1
verkeergegevens (VerkeergegevensWeg) :

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

9
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- representatieveSnelheid

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

REAL 1
- voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Voertuigklasse 1
- voertuigAantal

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

REAL 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 0 .. * ] wegdeelGPP: wegdeelGPP WegdeelGPP [ 1 .. * ]
WegdeelGPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.8.18 SpoordeelGPP

Naam SpoordeelGPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gedeelte van een spoorbaan met homogene akoestische eigenschappen.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting
 • Een spoorbaan in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de Spoordelen.
 • Een Spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben.
 • Indien één van de eigenschappen van een Spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw Spoordeel.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
geluidbronregisterlijn

Meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, gemodelleerd als een 3D-lijn, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
plafondcorrectie

Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.

REAL 1
bovenbouw (BovenbouwgegevensSpoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

IndexSpoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheid

Ruwheidsklasse of gemeten waarde van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheid 1
intensiteit (IntensiteitgegevensSpoor) :

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

1 .. *
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- maxSnelheidSpoorvoertuig

Maximum snelheid van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

REAL 1
- naamMaterieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van IntensitieitgegevensSpoor.

CharacterString 0 .. 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

ProfieltypeSnelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

REAL 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
snelheid (SnelheidgegevensSpoor) :

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

1 .. *
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

REAL 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

ProfieltypeSnelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
SpoordeelGPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.8.19 WegdeelBGE

Naam WegdeelBGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg waarover de geluidemissie van wegverkeer constant kan worden verondersteld, gelet op het type wegdek, gemiddelde snelheid en verkeersintensiteiten.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
Regels
 • Elke combinatie van waardes uit attribuutsoort dagdeel en attribuutsoort voertuigclassificatie moet 1 keer voorkomen binnen een instantie van WegdeelBGE.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
rijlijn

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de geluidafstraling.

GM_Curve 1
verkeergegevens (VerkeergegevensWeg) :

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

9
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- representatieveSnelheid

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

REAL 1
- voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Voertuigklasse 1
- voertuigAantal

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

REAL 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
WegdeelBGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.8.20 SpoordeelBGE

Naam SpoordeelBGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van lokaal spoorverkeer, zoals een metro, tram of lightrail.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
Regels
 • Mag alleen voorkomen wanneer Geluidgegevenscollectie.geluidbron = gemeenteweg OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron = waterschapsweg OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg, EN Geluidgegevenscollectie.geluidbron.systematiek=BGE;
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
spoorbaandeel

Als 2D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
bovenbouwgegevens (BovenbouwgegevensSpoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

IndexSpoorstaafonderbreking 1
- spoorstaafruwheid

Ruwheidsklasse of gemeten waarde van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheid 1
intensiteit (IntensiteitgegevensSpoor) :

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

1 .. *
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- maxSnelheidSpoorvoertuig

Maximum snelheid van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

REAL 1
- naamMaterieeltype

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van IntensitieitgegevensSpoor.

CharacterString 0 .. 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

ProfieltypeSnelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

REAL 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
snelheid (SnelheidgegevensSpoor) :

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

1 .. *
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

REAL 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

ProfieltypeSnelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
SpoordeelBGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.8.21 Windturbine

Naam Windturbine
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een verzameling van geluidbrongegevens die gebruikt word om de geluid productie van een windturbine in de werkelijkheid te simuleren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Voor windturbines worden alleen de brongegevens opgeslagen in de centrale voorziening. Een windturbine heeft geen geluidaandachtsgebied.

Regels

Elke combinatie van waardes uit attribuutsoort dagdeel en attribuutsoort jaargemiddeldeGeluidemissiewaarde moet 1 keer voorkomen binnen een instantie van Windturbine.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van de wieken-as van de windturbine.

GM_Point 1
linkNaarDocument

Een link naar het document waar de melding of het besluit waarin plaatsing windmolen is aangevraagd bij bevoegd gezag.

URI 1
turbineHoogte

Afstand tussen wieken-as en het maaiveld.

REAL 1
jaargemiddeldeGeluidemissie (EmissiePerDagdeel) :

De jaargemiddelde emissie van een windturbine per octaafband op een dagdeel.

3
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- jaargemiddeldeGeluidemissiewaarde

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband.

WaardePerOctaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Windturbine is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.8.22 Geluidoverdrachtobject

Naam Geluidoverdrachtobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidoverdrachtsobject kan gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de overdrachtsobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
naam

Korte naam van het Geluidoverdrachtobject.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Meer uitgebreide omschrijving van een overdrachtsobject als aanvulling op de naam.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidoverdrachtobject is specialisatie van GeluidgegevenscollectieElement

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

4.8.23 Geluidschermdeel

Naam Geluidschermdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van een geluidscherm of wal dat geplaatst is als een geluidwerende maatregel binnen een geluidaandachtsgebied waar de geluidproductieplafond regeling geldig is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dient voor afscherming en heeft een reflectiefactor die aan de twee zijden verschillend kan zijn.
 • Het gaat hier net als bij rijlijnen om homogene 'geluidschermdelen'. M.a.w. indien één eigenschap van het scherm wijzigt, heb je een nieuw afschermend object nodig.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
hellingshoek

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

REAL 0 .. 1
schermhoogte

Het verschil tussen de top van het geluidschermdeel en waar de voet van het geluidschermdeel het maaiveld raakt, gemeten als een loodrechte lijn ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in meters.

DoubleList 0 .. 1
profieltype

Vormaanduiding met betrekking op de profielcorrectiewaarde van het geluidschermdeel.

ProfieltypeGeluidscherm 1
reflectiefactorLinks

De reflectiefactor van de door de linkerzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
reflectiefactorRechts

De reflectiecoefficient van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
statusZwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
geometrie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de voet en de hoogte van de top van het afschermende object.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidschermdeel is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.24 GeluidschermSpoor

Naam GeluidschermSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Speciaal voorkomen van een Geluidscherm, bedoeld om nader onderscheid te kunnen maken tussen typen schermen zoals die voorkomen bij het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Deze specialisatie is alleen van toepassing op het hoofdspoor (GPP-spoor).
Regels
 • Kan alleen worden aangeleverd voor GPP spoor
 • Een GeluidschermSpoor kan van het schermtype tunnelbakwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object tunnelbak.
 • Een GeluidschermSpoor waaruit een overkapping in het model bestaat, kan van het schermtype overkappingszijwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object Overkapping.
 • Een geluidschermSpoor kan van het schermtype brugwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object Brug.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
schermtype

De gehanteerde categorisering van het type geluidschermen.

Schermtype 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug [ 1 ] geluidafschermSpoor: geluidafschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Overkapping [ 1 ] geluidschermSpoor: geluidschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Tunnelbak [ 1 ] kunstwerkTunnelbak: kunstwerkTunnelbak GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

GeluidschermSpoor is specialisatie van Geluidschermdeel

Deel van een geluidscherm of wal dat geplaatst is als een geluidwerende maatregel binnen een geluidaandachtsgebied waar de geluidproductieplafond regeling geldig is.

4.8.25 Hoogtelijn

Naam Hoogtelijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object Hoogtelijnen is optioneel. Het is niet verplicht om hoogtelijnen in de berekening van het GPP gebruiken, behalve als deze binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

De als een 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een hoogtelijn.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijn is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.26 Hoogtelijnspecificatie

Naam Hoogtelijnspecificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Optionele extra informatie over de hoogtelijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende bronhouders hebben ervoor gekozen of zullen er in de toekomst voor kiezen om hun hoogtelijnen bestand te vereenvoudigen en per hoogtelijn een aanduiding van het type mee te geven. De attributen van dit object bieden de mogelijkheid om deze informatie toe te voegen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
hoogtelijnobjecttype

Aanduiding voor het fysieke object.

Hoogtelijnobjecttype 0 .. 1
hoogtelijntype

Classificatie van het soort breuklijn.

Hoogtelijntype 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijnspecificatie is specialisatie van Hoogtelijn

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

4.8.27 Bodemvlak

Naam Bodemvlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat de geluid-absorberende werking van een vlak hardere of zachtere bodem simuleert.

Herkomst definitie Reken- en meetvoorschrift geluid, 2012;
Regels
 • Komt alleen voor bij Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Rijkswegen, Provinciale wegen en Industrie.
 • Is optioneel gegeven, behalve als het Bodemvlak binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
absorptiefractie

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.

Real 1
geometrie

De als een 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een akoestisch bodemvlak.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bodemvlak is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.28 Bouwwerk

Naam Bouwwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtobject dat de absorberende en reflecterende akoestische werking van een statisch fysiek object modelleert.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting
 • Een Bouwwerk kan bij akoestisch onderzoek voor industrieterreinen worden gebruikt, om de reflecterende en absorberende werking van een fysiek object zoals een gebouw te modelleren.
 • In de reken- en meetvoorschriften wordt er gesproken van een Gebouw in plaats van Bouwwerk. In IMGeluid hebben we ervoor gekozen de naam Bouwwerk te gebruiken, omdat dit object niet per definitie een Gebouw hoeft te zijn zoals dit begrip gedefinieerd is in andere registraties.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van het dak van een bouwwerk.

GM_Surface 1
isCilindrisch

Geeft aan of een Bouwwerk cilindervormig is.

Boolean 1
profielcorrectie

De profielcorrectie geeft de mogelijkheid de schermwerking in alle frequenties te verlagen bij flauwe tophoeken van daken, taluds of wallen met de ingevoerde waarde.

ProfielcorrectieWaarde 1
reflectiefactor

De fractie van de door het geveloppervlak gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
relatieveHoogte

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bouwwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.29 Procesinstallatiegebied

Naam Procesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied dat een dempende invloed heeft op de geluidemissie van bronnen.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
demping

Dempingswaarde voor een Procesinstallatiegebied per octaafband, per meter dat geluid door procesinstallatiegebied aflegt.

WaardePerOctaafband 1
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een procesinstallatiegebied.

GM_Surface 1
maxDemping

Maximale waarde in dB die attribuutsoort demping kan hebben per octaafband.

REAL 1
relatieveHoogte

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Procesinstallatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.30 Vegetatiegebied

Naam Vegetatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Overdracht object dat een gebied afbakent, waarin door vegetatie de overdracht van geluid wordt beperkt met een vast waarde .

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
demping

Dempingswaarde voor een vegetatiegebied per octaafband.

WaardePerOctaafband 1
geometrie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vegetatiegebied.

GM_Surface 1
relatieveHoogte

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vegetatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.31 Diffractor

Naam Diffractor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een geluidgoot of geluidafbuiger is een experimentele geluidsreducerende maatregel langs (spoor)wegen.

Herkomst definitie https://www.wegenwiki.nl/Diffractor
Toelichting
 • Een diffractor is een betonnen constructie met daarin holtes die parallel aan het wegdek lopen (resonatoren), waardoor geluid geabsorbeerd wordt en vanwege verschillen in geluidsdruk de geluidsgolven naar boven worden gericht.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
breedte

De breedte van de diffractor, gezien vanuit de geluidbron (weg/spoor)kortste afmeting van een geluidbeperkende voorziening.

REAL 1
statusZwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
diffractoreffect

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

WaardePerOctaafband 1
geometrie

Als 3d-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een diffractor of geluidgoot.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Diffractor is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.32 Kunstwerk

Naam Kunstwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Als 3D of 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een kunstwerk.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kunstwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

4.8.33 Brug

Naam Brug
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Brug
Toelichting

Dit object is voor de berekening van het GPP op twee manieren relevant:

 1. Het bepaalt waar de brugtoeslag geldt
 2. Als het een betonnen brug is, geldt de brug als een reflecterend bodemvlak op hoogte, met z-waarde t.o.v. N.A.P. (afgeleid van spoorhooge = spoorhoogte minus 20cm).
Regels

Een Brug bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "brugwand".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
indicatieToeslag

Attribuutsoort die aangeeft of de brug uit staal, danwel beton is opgebouwd.

Boolean 1
geluidtoeslag (Geluidtoeslag) :

Verzameling van geluidtoeslaggegevens van treinvoertuigen per octaafband die zich over een brug verplaatsen.

1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- toeslag

De emissietoeslag per octaafband voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in de Omgevingsregeling.

WaardePerOctaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug [ 1 ] geluidafschermSpoor: geluidafschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Brug is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.8.34 Overkapping

Naam Overkapping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtsobject met tegenhoudende en absorberende werking, dat zich typisch boven een Spoordeel bevind.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegevens is akoestisch relevant voor de berekening van het GPP, maar indien overkappingszijwanden ontbreken is onbekend wat het effect van de overkapping is. Indien er wel overkappingszijwanden zijn, in hoeverre verschilt de combinatie van objecten dan van een tunnel?

Regels

Een Overkapping bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "overkappingszijwand".

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Overkapping [ 1 ] geluidschermSpoor: geluidschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Overkapping is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.8.35 Tunnel

Naam Tunnel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Tunneldeel
Toelichting

Alle Spoordelen die binnen dit vlakken vallen worden op emissiewaarde "0" gezet. In tegenstelling tot de andere infraobjecten wordt voor een tunnel zelf geen onderscheid gemaakt tussen, bodem, zijwand en overkapping. De tunnel sluit het geluid namelijk volledig af, dus de ligging van de tunnel is volstaat.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnel is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.8.36 Tunnelbak

Naam Tunnelbak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het bodemvlak (vloer) van de niet overkapte helling die een tunnel verbindt met het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit beteft het bodemvlak van de tunnelbak.
 • De wanden van de tunnelbak worden als GeluidschermSpoor.schermtype=tunnelbakwand gemodelleerd en behoren niet de geometrie van dit object.
Regels

Een tunnelbak bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "tunnelbakwand".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
reflectiefactor

De fractie van de door het bodemvlak van de tunnelbak gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnelbak [ 1 ] kunstwerkTunnelbak: kunstwerkTunnelbak GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Tunnelbak is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

4.8.37 Optrektoeslagvlak

Naam Optrektoeslagvlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vlak waarbinnen een kruising of ander obstakel zich bevindt, dat dient voor de berekening van de bijbehorende optrektoeslagpunten.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie

Een 2D-vlak geometrie van een optrektoeslagvlak.

GM_Surface 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 1 .. * ] optrektoeslagvlak: optrektoeslagvlak Optrektoeslagvlak [ 0 .. 1 ]

4.8.38 GeluidgegevenscollectieElement

Naam GeluidgegevenscollectieElement
Herkomst IMGeluid
Definitie

Basiselement om aan te geven dat een object deel kan uitmaken van een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] featureMember: featureMember GeluidgegevenscollectieElement [ 0 .. * ]

4.8.39 Optrektoeslagpunt

Naam Optrektoeslagpunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Punt waarvoor een toeslag wordt berekend ten gevolge van het optrekken omdat er een kruispunt of obstakel ligt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Voorbeelden zijn: kruisingen, drempels of minirotondes.

Regels
 • Alleen als het punt van type 'kruispunt' is, dan is het kruispuntkental verplicht.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
type OptrektoeslagPunttype 1
geometrie GM_Point 1
kruispuntkental

Een kental dat gebruikt wordt als functie van het type kruispunt. Het is ook bekend onder de naam "qwaarde"

Kruispuntkental 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Optrektoeslagpunt [ 1 .. * ] optrektoeslagvlak: optrektoeslagvlak Optrektoeslagvlak [ 0 .. 1 ]
Optrektoeslagpunt [ 0 .. * ] wegdeelGPP: wegdeelGPP WegdeelGPP [ 1 .. * ]
Optrektoeslagpunt is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

4.9 Keuzes

4.9.1 Keuze Spoorstaafruwheid

Naam Spoorstaafruwheid
Definitie

Keuze om voor een standaard spoorstaafruwheidklasse te gaan of een nieuwe waarde aan te leveren.

Toelichting Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie of informatiemodel betreft dit de daarin opgenomen toelichting.
4.9.1.1 Overzicht keuze elementen
Union element Definitie Formaat Kardinaliteit
aangepasteRuwheid

Aangepaste waarde

Spoorstaafruwheidwaarde 1
RuwheidCategorie

Bekende categorie voor het aanduiden van de spoorstaaf ruwheid.

SporstaafruwheidwaardeCategorie 1

4.10 Gestructureerde datatypen

4.10.1 Gestructureerd datatype FactorPerOctaafband

4.10.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Type Kardinaliteit
band31Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Real 0 .. 1
band63Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Real 1
band125Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Real 1
band250Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Real 1
band500Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Real 1
band1000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Real 1
band2000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Real 1
band4000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Real 1
band8000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Real 1

4.10.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID

4.10.2.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Type Kardinaliteit
namespace

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.

CharacterString 1
lokaalID

Unieke identificatiecode binnen een registratie.

CharacterString 1
versie

versie-aanduiding van een object.

CharacterString 0 .. 1

4.10.3 Gestructureerd datatype Spoorstaafruwheidwaarde

4.10.3.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Type Kardinaliteit
amplitudeVoorGolflengte630

Gemeten amplitude voor een golflengte van 630 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte500

Gemeten amplitude voor een golflengte van 500 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte400

Gemeten amplitude voor een golflengte van 400 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte315

Gemeten amplitude voor een golflengte van 315 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte250

Gemeten amplitude voor een golflengte van 250 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte200

Gemeten amplitude voor een golflengte van 200 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte160

Gemeten amplitude voor een golflengte van 160 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte125

Gemeten amplitude voor een golflengte van 125 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte100

Gemeten amplitude voor een golflengte van 100 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte80

Gemeten amplitude voor een golflengte van 80 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte63

Gemeten amplitude voor een golflengte van 63 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte50

Gemeten amplitude voor een golflengte van 50 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte40

Gemeten amplitude voor een golflengte van 40 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte31_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 31,5 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte25

Gemeten amplitude voor een golflengte van 25 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte20

Gemeten amplitude voor een golflengte van 20 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte16

Gemeten amplitude voor een golflengte van 16 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte12_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 12,5 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte10

Gemeten amplitude voor een golflengte van 10 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte8

Gemeten amplitude voor een golflengte van 8 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte6_3

Gemeten amplitude voor een golflengte van 6,3 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 5 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte4

Gemeten amplitude voor een golflengte van 4 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte3_15

Gemeten amplitude voor een golflengte van 3,15 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte2_5

Gemeten amplitude voor een golflengte van 2,5 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte2

Gemeten amplitude voor een golflengte van 2 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte1_6

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1,6 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte1_25

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1,25 millimeter.

REAL 1
amplitudeVoorGolflengte1

Gemeten amplitude voor een golflengte van 1 millimeter.

REAL 1

4.10.4 Gestructureerd datatype WaardePerOctaafband

4.10.4.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Type Kardinaliteit
band31Hz

Waarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

REAL 0 .. 1
band63Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

REAL 1
band125Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

REAL 1
band250Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

REAL 1
band500Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

REAL 1
band1000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

REAL 1
band2000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

REAL 1
band4000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

REAL 1
band8000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

REAL 1

4.10.5 Gestructureerd datatype Uitstralingsrichtingwaarde

4.10.5.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Type Kardinaliteit
openingshoek

Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.

REAL 1
uitstralingsrichting

Richting waar emissie naar uitstraalt.

REAL 1

4.10.6 Gestructureerd datatype BedrijfsduurcorrectieWaarde

4.10.6.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Type Kardinaliteit
bedrijfsduurcorrectiewaarde

Bedrijfsduurcorrectiewaarde in dB.

REAL 1
dagdeel

Deel van de dag waarvoor bedrijfsduucorrectiewaarde van toepassing is.

Dagdeel 1

4.11 Enumeraties

Schermtype

De gehanteerde categorisering van de type geluidschermen.

Hoogtelijnobjecttype

Classificatie van het toepassingsgebied van een hoogtelijn.

Hoogtelijntype

Classificatie van het soort hoogtelijn.

Spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

IndexSpoorstaafonderbreking

Enumeratie met mogelijke waarden voor de spoorstaafonderbreking index (m).

Dagdeel

Het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald, ook wel: etmaalperiode.

SporstaafruwheidwaardeCategorie

Enumeratie met de 3 reeds bekende categorieen voor spoorstaafruwheid zoals te vinden in de spoorstaafruwheidtabel van het reken- en meetvoorschrift.

Wegdektype

Waardelijst met vastgestelde aanduidingen voor wegdekcorrectietypen.

Treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Geluidbronsoort

Enumeratie van domeinen waarbij een geregistreerd object kan horen.

Systematiek

Geeft aan of het bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of nvt (bijv cummulatie)

Voertuigklasse

Een algemene classificering voor motorvoertuigen.

ProfieltypeSnelheid

Indicatie van het snelheidsverloop op het betreffende Spoordeel.

Documenttype

Lijst van mogelijke type documenten waarnaar verwezen kan worden vanuit het geluidregister.

BronTypeWaarde

Enumeratie met mogelijke waarden voor bron type.

Geluidbron

Enumeratie van mogelijke domeinen waaruit de geluidemissie afkomstig is.

Terreintype

Lijst met mogelijke type terreinen waarvan geluidgegevens worden geregistreerd.

Rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Kruispuntkental
OptrektoeslagPunttype
ProfielcorrectieWaarde

De enumeratie met mogelijke profielcorrectie waardes binnen domein industrie.

Gegevenscollectietype

Indicatie van het type geluidgegevenscollectie

Bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

ContourMaatType

Lijst van bestaande contour types in categorie overig waarvoor een geluidcontour kan worden opgenomen.

ProfieltypeGeluidscherm

Vormaanduiding van het type geluidscherm

4.12 Attribuut- en relatiesoort details

4.12.1 Objecttype details

4.12.1.1 Geluidgegevenscollectie
4.12.1.1.1 Geluidgegevenscollectie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.12.1.1.2 Geluidgegevenscollectie jaar
Naam jaar
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaar waarop de Geluidgegevenscollectie betrekking heeft

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Regels
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Rijksweg of Hoofdspoor, dan moet het eerste monitoringsjaar volgen op het jaar waarop het GPP is vastgesteld. En de navolgende jaren moeten chronologisch volgen.
 • Moet verplicht worden aangeleverd wanneer Geluidgegevenscollectie.type = monitoring, brongegevens monitoring of prognose.
Type Jaar
4.12.1.1.3 Geluidgegevenscollectie type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan voor welke type toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Gegevenscollectietype
4.12.1.1.4 Geluidgegevenscollectie geluidbron
Naam geluidbron
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidbron waar Geluidgegevenscollectie betrekking op heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Geluidbron
4.12.1.1.5 Geluidgegevenscollectie HerkomstCollectie
Naam HerkomstCollectie
Definitie

Identificatie van de leverancier en bronhouder van een "Geluidgegevenscollectie".

Attribuutsoort bronhouder HerkomstCollectie
Naam bronhouder
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van de bronhouder van de "Geluidgegevenscollectie".

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een Industrieterrein kan over gemeentegrenzen heel vallen. Een Industrieterrein kan dus meer bevoegd gezag hebben, daarom bestaat de optie om meer dan 1 bronhouder toe te voegen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Overig
Type KvKNummer
Attribuutsoort leverancier HerkomstCollectie
Naam leverancier
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van de leverancier van de Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type KvKNummer
4.12.1.1.6 Geluidgegevenscollectie tijdstipRegistratie
Naam tijdstipRegistratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in het geluidregister.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Toelichting

Het DateTime datatype schijft de manier voor waarop het tijdstip van registratie in het geluidregister wordt opgenomen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type DatumTijd
4.12.1.1.7 Geluidgegevenscollectie eindRegistratie
Naam eindRegistratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in het geluidregister. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Toelichting

Het DateTime datatype schijft de manier voor waarop het eind van registratie in het geluidregister wordt opgenomen. Deze attribuutwaarde hoeft niet te worden ingevuld wanneer einddatum niet bekend is.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type DatumTijd
4.12.1.1.8 Geluidgegevenscollectie systematiek
Naam systematiek
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of bij aanlevering sprake is van GPP, BGE of anders (geen van beiden, bij cummulatie bijv)

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Hierdoor is bij aanlevering duidelijk welke brongegevens verplicht meegeleverd worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Systematiek
4.12.1.1.9 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie featureMember
Naam featureMember
Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidgegevenscollectieElement
4.12.1.1.10 Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie geluidaandachtsgebied
Naam geluidaandachtsgebied
Definitie

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidaandachtsgebied
4.12.1.2 Geluidaandachtsgebied
4.12.1.2.1 Geluidaandachtsgebied identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.12.1.2.2 Geluidaandachtsgebied geluidbronsoort
Naam geluidbronsoort
Herkomst IMGeluid
Definitie

Type geluidbron waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegeven is afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Dit gegeven is afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Type Geluidbronsoort
4.12.1.2.3 Geluidaandachtsgebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

2D Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

Herkomst definitie ISO 19107
Toelichting
 • Geometrie van een geluidaandachtsgebied is conform met het GM_MultiSurface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_MultiSurface
4.12.1.2.4 Relatiesoort details Geluidaandachtsgebied metadataBerekening
Naam metadataBerekening
Definitie

Er wordt optioneel metadata opgenomen over de berekening van het Geluidaandachtsgebied.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.12.1.3 Documentverwijzing
4.12.1.3.1 Documentverwijzing linkNaarDocument
Naam linkNaarDocument
Herkomst IMGeluid
Definitie

De link naar het betreffende besluit, bepaling of monitoringsverslag.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Neem hier een URL naar het document op

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Hier moet een correcte URL naar het document opgenomen worden

Type URI
4.12.1.3.2 Documentverwijzing naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

De officiele naam van het document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze attribuutsoort mapt op INSPIRE DocumentCitation.name.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.3.3 Documentverwijzing type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Documenttype
4.12.1.3.4 Documentverwijzing datumBeginGeldigheid
Naam datumBeginGeldigheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Deze attribuutsoort mapt op INSPIRE DocumentCitation.date
 • Voor een besluit geldt datum inwerkingtreding van Besluit.
 • Voor een verslag van monitoring geldt de publicatiedatum.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
4.12.1.4 Geluidproductieplafondobject
4.12.1.4.1 Geluidproductieplafondobject geometrieReferentiepunt
Naam geometrieReferentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

De als een 3D punt gemodelleerde meetkundige representatie van de locatie, van een door het bevoegd gezag vastgesteld geluidproductieplafond, op vaste afstand t.o.v. van een rijksweg, een provinciale weg, een spoorbaan of een industrieterrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een referentiepunt is conform met GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.4.2 Geluidproductieplafondobject hoogteReferentiepunt
Naam hoogteReferentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

In de meeste gevallen ligt deze waarde op 4 meter boven het maaiveld.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type REAL
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.4.3 Geluidproductieplafondobject geluidproductieplafond
Naam geluidproductieplafond
Herkomst IMGeluid
Definitie

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting (Lden) op een referentiepunt over de periode van een etmaal.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Lden staat voor Level day evening night.
 • Deze attribuutsoort is van toepassing op de domeinen: industrie, spoor en weg.
 • Sommige domeinen kennen aanvullende GPP-waarden. Deze worden als aparte attribuutsoort opgenomen binnen dit object.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.4.4 Geluidproductieplafondobject beginTijdelijkeOntheffing
Naam beginTijdelijkeOntheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.4.5 Geluidproductieplafondobject tijdelijkeOntheffingswaarde
Naam tijdelijkeOntheffingswaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aantal dB waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is geen verplicht gegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Kan alleen voorkomen in combinatie met tijdelijkeOntheffing

Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.4.6 Geluidproductieplafondobject beginVrijstelling
Naam beginVrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Begindatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling geldt in situaties waarin een trace- of project-besluit is genomen voor een nieuw aan te leggen (spoor-)weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Er kan maar één vrijstelling(periode) voorkomen
Type Datum
4.12.1.4.7 Geluidproductieplafondobject eindVrijstelling
Naam eindVrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling geldt in situaties waarin een trace- of project-besluit is genomen voor een nieuw aan te leggen (spoor-)weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Een vrijstelling heeft per definitie voor de duur van de vrijstelling geen einddatum; die kan pas achteraf worden ingevuld.
 • Er kan maar één vrijstelling(periode) voorkomen
 • beginVrijstelling moet een waarde hebben voordat eindVrijstelling een waarde mag hebben.
Type Datum
4.12.1.4.8 Geluidproductieplafondobject vaststellingVanRechtswege
Naam vaststellingVanRechtswege
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
4.12.1.4.9 Geluidproductieplafondobject eindTijdelijkeOntheffing
Naam eindTijdelijkeOntheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Einddatum van de tijdelijke ontheffing voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van deze attribuutsoort is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.4.10 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject berekening
Naam berekening
Definitie

Metagegevens over de rekeninstellingen waarmee het GPP is berekend.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.12.1.4.11 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject terrein
Naam terrein
Definitie

0 of meer Geluidsproductieplafondobjecten horen bij 0 of 1 Terrein.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Terrein
4.12.1.4.12 Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject besluit
Naam besluit
Definitie

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Kardinaliteit 0 .. 3
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.12.1.5 GeluidproductieplafondobjectIndustrie
4.12.1.5.1 GeluidproductieplafondobjectIndustrie geluidproductieplafondLnight
Naam geluidproductieplafondLnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde GPP waarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Type REAL
Meeteenheid dB
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.6 MonitoringresultaatIndustrie
4.12.1.6.1 MonitoringresultaatIndustrie monitoringwaardeLnight
Naam monitoringwaardeLnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde monitoringwaarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het betreft hier het dagdeel nacht, etmaal periode 23:00-7:00uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Type REAL
Meeteenheid dB
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.7 Basisgeluidemissieobject
4.12.1.7.1 Basisgeluidemissieobject basisgeluidemissiewaarde
Naam basisgeluidemissiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De basisgeluidemissiewaarde is de geluidemissie in Lden (jaargemiddelde geluidemissie) in het referentiejaar, waarmee de geluidemissie in Lden in het monitoringsjaar vergeleken wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 999,9
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.7.2 Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject metadataBerekening
Naam metadataBerekening
Definitie

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.12.1.7.3 Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject geluidemissieobject
Naam geluidemissieobject
Definitie

1 of meerdere basisgeluidemissieobjecten gelden voor 1 of meerdere geluidemissieobjecten. Zo kan bijvoorbeeld een basisgeluidemissie voor wegen een relatie hebben met meerdere rijlijnen (BGEwegdelen) en soms aanvullend ook nog op n of meerdere spoorbaandelen (SpoordeelBGE). Een basisgeluidemissie voor spoor kan daarentegen alleen bestaan uit n of meerdere spoorbaandelen.

Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidemissieobject
4.12.1.8 Monitoringresultaat
4.12.1.8.1 Monitoringresultaat kwalitatieveOnderbouwing
Naam kwalitatieveOnderbouwing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of er een schriftelijke toelichting bestaat, waarin het bevoegd gezag verklaart dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 dB.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Om de registratielast te beperken, biedt het informatiemodel de mogelijkheid om alleen True in te voeren. Indien False, mag de attribuutsoort in zijn geheel weggelaten worden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Mag alleen voorkomen indien Geluidgegevenscollectie.systematiek=BGE;
 • OF kwalitatieveOnderbouwing wordt ingevuld, OF monitoringswaarde: mogen nooit tegelijk voorkomen
 • Indien kwalitatieveOnderbouwing=True moet dit attribuut worden opgenomen, indien kwalitatieveOnderbouwing=False mag dit attribuut worden opgenomen.
Type Boolean
4.12.1.8.2 Monitoringresultaat monitoringwaarde
Naam monitoringwaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De berekende geluidwaarde van het jaar waarop de monitoring betrekking heeft in dB afgerond op 1 decimaal.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De gemiddelde geluidproductie in het afgelopen jaar op een referentiepunt bij een geluidproductieplafondobject, of het verschil tussen de gemiddelde geluidemissiewaarde van het afgelopen jaar ten opzichte van de basisgeluidemissie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • OF kwalitatieveOnderbouwing wordt ingevuld, OF monitoringswaarde: mogen nooit tegelijk voorkomen.
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.8.3 Relatiesoort details Monitoringresultaat verslagMonitoring
Naam verslagMonitoring
Definitie

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.12.1.8.4 Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidproductieplafondobject
Naam geluidproductieplafondobject
Definitie

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidproductieplafondobject
4.12.1.8.5 Relatiesoort details Monitoringresultaat basisgeluidemissieobject
Naam basisgeluidemissieobject
Definitie

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Basisgeluidemissieobject
4.12.1.8.6 Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidberekeningobject
Naam geluidberekeningobject
Definitie

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.12.1.9 Terrein
4.12.1.9.1 Terrein geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-multivlak gemodelleerde meetkundige representatie van de afbakening van een terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 2D geometrie van een terrein is conform met het GM_MultiSurface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_MultiSurface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.9.2 Terrein naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Combinatie naam van het terrein in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het zou kunnen voorkomen dat hetzelfde terrein meerdere namen heeft. Deze namen moeten in het geluidregister worden ingevoerd als enkele CharacterString.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.9.3 Terrein omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van het terrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.9.4 Terrein typeTerrein
Naam typeTerrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan van wat voor type terrein geluidgegevens worden geregistreerd, gebaseerd op de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Terreintype
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.10 Geluidberekeningobject
4.12.1.10.1 Geluidberekeningobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.12.1.10.2 Geluidberekeningobject organisatie
Naam organisatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Hoeft alleen ingevuld te worden wanneer deze afwijkt van de bronhouder.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.10.3 Geluidberekeningobject rekenmodelversie
Naam rekenmodelversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.10.4 Geluidberekeningobject softwarepakketnaam
Naam softwarepakketnaam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het softwarepakket waarmee berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.10.5 Geluidberekeningobject softwarepakketversie
Naam softwarepakketversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet ook de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Indien het gebruikte softwarepakket meerdere rekenmodellen ondersteunt, moet men ook de rekenmodelversie opnemen.

Type CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.10.6 Geluidberekeningobject berekeningsdatum
Naam berekeningsdatum
Herkomst IMGeluid
Definitie

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.11 IndustrieRekeninstellingen
4.12.1.11.1 IndustrieRekeninstellingen luchtabsorptiecoefficient
Naam luchtabsorptiecoefficient
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt gebruik gemaakt van de in reken-voorschriften vastgestelde waarde, een andere waarde is alleen toegestaan als deze wetenschappelijk kan worden gevalideerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type WaardePerOctaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.11.2 IndustrieRekeninstellingen standaardBodemabsorptiefractie
Naam standaardBodemabsorptiefractie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Absorptiefactor van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Absorptiefactor is een waarde tussen 0 en 1. Deze waarde geeft aan hoe hard de ondergrond is, waarbij 0 is de hardste boden en 1 de zachtste bodem.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type REAL
Meeteenheid dB
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.12 Geluidcontour
4.12.1.12.1 Geluidcontour contourLijn
Naam contourLijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidcontour.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 2D geometrie van een geluidcontour.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_MultiCurve
4.12.1.12.2 Geluidcontour contourVlak
Naam contourVlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vlakgeometrie van een geluidcontour boven Nederlands grondgebied.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_MultiSurface
4.12.1.12.3 Geluidcontour geluidniveau
Naam geluidniveau
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft het geluidniveau aan in dB waarbij een Contour hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 99
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.12.4 Geluidcontour typeMaat
Naam typeMaat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan welk type maat voor het berekenen van geluidbelasting bij de geluidcontour hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type ContourMaatType
4.12.1.12.5 Geluidcontour naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam van de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is vooreen gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.12.6 Geluidcontour omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van de geluidbron waar contour bij hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Omschrijving toevoegen is optioneel.
 • Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.12.7 Relatiesoort details Geluidcontour cumulatiebesluit
Naam cumulatiebesluit
Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
4.12.1.12.8 Relatiesoort details Geluidcontour terrein
Naam terrein
Definitie

Een Geluidcontour hoort bij 1 Terrein.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Terrein
4.12.1.12.9 Relatiesoort details Geluidcontour berekening
Naam berekening
Definitie

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

Kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
4.12.1.13 Geluidemissieobject
4.12.1.13.1 Geluidemissieobject situatieVan
Naam situatieVan
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaartal van de situatie waarop het emissieobject betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Met situatie bedoelen we een onderdeel van de akoestisch werkelijkheid, zoals gemodelleerd conform de rekenregels voor akoestisch onderzoek.
 • Wanneer het typeGegevenscollectie geen 'vaststelling' betreft, is het invullen van Geluidgegevenscollectie.jaar voldoende.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Regels

Deze attribuutsoort verplicht in vullen WANNEER:

 • Geluidemissieobject te maken heeft met GPP besluiten die na inwerkingtreding op grond van de Omgevingswet genomen zijn EN Geluidgegevenscollectie.geluidbron = rijksweg, OF provinciale weg, OF hoofdspoorweg OF Geluidgegevenscollectie.geluidbron =lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek =GPP;
 • Geluidemissieobject hoort bij een Basisgeluidemissieobject;
Type Jaar
4.12.1.13.2 Geluidemissieobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam voor het Geluidemissieobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.13.3 Geluidemissieobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een geluidemissieobject als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.14 GeluidbronIndustrie
4.12.1.14.1 GeluidbronIndustrie bedrijfsduurcorrectie
Naam bedrijfsduurcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Bedrijfsduurcorrectie in dB per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij de bedrijvigheid op een industrieterrein gaan we uit van de jaargemiddelde bedrijfssituatie. Jaargemiddelde bedrijfssituatie: De toestand die jaargemiddeld optreedt qua geluidproductie van de activiteiten in het te beschouwen gedeelte van het etmaal.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type BedrijfsduurcorrectieWaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.2 GeluidbronIndustrie bronType
Naam bronType
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of GeluidbronIndustrie onderdeel is van een normale puntbron, uitstralende gevel of uitstralend dak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Benamingen van data types kunnen verschillen per softwarepakket.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Standaard waarde is "normalePuntbron".
 • Moet voor Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Industrie altijd ingevuld zijn,
Type BronTypeWaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.3 GeluidbronIndustrie reflectiepuntHoogte
Naam reflectiepuntHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogte van een punt ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een GeluidbronIndustrie op een oppervlak plaatsvindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor een GeluidbronIndustrie binnen het industriedomein, is het relevant om te weten wat het hoogteverschil is tussen de bron en het eerste punt waarop reflectie zal plaatsvinden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type REAL
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.4 GeluidbronIndustrie negeerGebouw
Naam negeerGebouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.5 GeluidbronIndustrie negeerProcesinstallatiegebied
Naam negeerProcesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de GeluidbronIndustrie zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.6 GeluidbronIndustrie negeerReflectie
Naam negeerReflectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen niet verplicht wanneer Geluidbronindustrie is toegepast op emplacementen/opstelterreinen, ofwel

 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoorweg OF
 • Geluidgegevenscollectie.geluidbron = lokale spoorweg EN Geluidgegevenscollectie.systematiek=GPP
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.7 GeluidbronIndustrie relevanteBronsterkte
Naam relevanteBronsterkte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

De relevante geluidbronsterkte wordt gebruikt om de geluidemissie uit te drukken per Octaafband in dB(A). dB(A) wordt gebruikt om aan te geven dat de A filter is toegepast. De A filter is een correctie op de decibel-schaal naar menselijk gehoor.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type WaardePerOctaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.8 GeluidbronIndustrie uitstralingsrichting
Naam uitstralingsrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Richting waarop GeluidbronIndustrie emissie uitstraalt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Wanneer bij brontype voor een normale puntbron wordt gekozen, kan de uitstralingsrichting ingesteld worden.
 • De uitstralingsrichting van een Puntbron wordt bepaald door een 'openingshoek' en een 'uitstralingsrichting'.
 • De uitstralingsrichting is: Richting waar emissie naar uitstraalt.
 • De openingshoek is: Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.
 • Deze hoeken worden uitgedrukt in graden volgens de kompasrichtingen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Uitstralingsrichtingwaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.9 GeluidbronIndustrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van een geluidbronindustrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie conform met GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.14.10 Relatiesoort details GeluidbronIndustrie lijnbronIndustrie
Naam lijnbronIndustrie
Definitie

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een LijnbronIndustrie.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype LijnbronIndustrie
4.12.1.14.11 Relatiesoort details GeluidbronIndustrie vlakbronIndustrie
Naam vlakbronIndustrie
Definitie

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een VlakbronIndustrie.

Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype VlakbronIndustrie
4.12.1.15 LijnbronIndustrie
4.12.1.15.1 LijnbronIndustrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een lijnbron of een mobielebron, die afkomstig is uit een softwarepakket.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een lijnbronindustrie is conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.15.2 LijnbronIndustrie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.15.3 LijnbronIndustrie naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidbronlijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.15.4 LijnbronIndustrie omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronlijn als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.16 VlakbronIndustrie
4.12.1.16.1 VlakbronIndustrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vlakbron die afkomstig is uit een softwarepakket.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een vlakbronindustrie is conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.16.2 VlakbronIndustrie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.16.3 VlakbronIndustrie negeerOverdrachtsobjecten
Naam negeerOverdrachtsobjecten
Herkomst IMGeluid
Definitie

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze optie bestaat omdat het bronvermogen per m2 vaak gegeven is inclusief de bebouwing op de kavel. Deze attribuutsoort wordt gebruikt om aan te geven dat de vlakbron een Oppervlaktebron is waarbinnen reflecterende en afschermende objecten worden genegeerd . Dit geldt dus niet voor andere items zoals procesinstallatiegebieden

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Wanneer "negeerOverdrachtsobjecten" waar is, zijn alle Geluidoverdrachtobjecten met een geometrie die gedeeltelijk of helemaal overlapt met de geometrie van het Geluidbronvlak, niet meegenomen bij het berekenen van de overdracht van alle puntbronnen die in relatie staan met het desbetreffende Geluidbronvlak en ontvanger;
 • Minstens 1 puntbron moet gerelateerd zijn aan het Geluidbronvlak;
 • Waarde van bronType voor elke instantie van Geluidbronindustrie in relatie met een Geluidbronvlak, moet gelijk zijn aan "oppervlaktebron";
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.16.4 VlakbronIndustrie naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidbronvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.16.5 VlakbronIndustrie omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een Geluidbronvlak als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.17 WegdeelGPP
4.12.1.17.1 WegdeelGPP plafondcorrectie
Naam plafondcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Getal waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van de geluidproductie of de geluidbelasting.

Herkomst definitie Omgevingsregeling geluid
Toelichting

Een '0' invoeren indien niet toegepast (de waarde '0' is bij GPP's over algemeen een prognose).

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: -9,9 t/m 9,9
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.17.2 WegdeelGPP wegdeelhoogte
Naam wegdeelhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen wegdeel en het onderliggende maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een optionele attribuutsoort dat alleen relevant is wanneer de hoogte van de rijlijn (z-waarde in de geluidbronregisterlijn) en de hoogte van het maaiveld verschillen. Dat is het geval wanneer een wegdeel op een brug of fly-over gelegen is.
 • Indien van een dergelijke situatie sprake is, dan moet deze informatie of via dit veld, of via een hoogtelijn gemodelleerd worden.
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het wegdeel. Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met decoordinaten van de geluidbronregisterlijn. Met andere woorden; de wegdeelhoogte en de geluidbronregisterlijn van het wegdeel hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot 999,99.
Type DoubleList
4.12.1.17.3 WegdeelGPP wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Wegdektype
4.12.1.17.4 WegdeelGPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een 3D-Lijn gelegen boven een wegdeel die fungeert als meetkundige representatie van de geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid geluidbronregisterlijnen die het nodig acht voor de bepaling van het geluidproductieplafond en de monitoring daarvan. Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
 • Geluidbronregisterlijn is gemodelleerd conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een coordinaat binnen de geluidbronregisterlijn.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
4.12.1.17.5 WegdeelGPP VerkeergegevensWeg
Naam VerkeergegevensWeg
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 9 keer moeten worden opgenomen per wegdeel

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort dagdeel VerkeergegevensWeg
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort representatieveSnelheid VerkeergegevensWeg
Naam representatieveSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type REAL
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort voertuigclassificatie VerkeergegevensWeg
Naam voertuigclassificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Voertuigklasse
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort voertuigAantal VerkeergegevensWeg
Naam voertuigAantal
Herkomst IMGeluid
Definitie

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99999,99
Type REAL
Meeteenheid aantal
4.12.1.18 SpoordeelGPP
4.12.1.18.1 SpoordeelGPP wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Spoordeel maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
4.12.1.18.2 SpoordeelGPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, gemodelleerd als een 3D-lijn, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is over het algemeen de hartlijn van de spoorbaan. Dit wordt ook wel de bronregisterlijn genoemd.
 • Dit is de 3D geometrie van een geluidbron op een spoordeel conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een coordinaat binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
4.12.1.18.3 SpoordeelGPP BovenbouwgegevensSpoor
Naam BovenbouwgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid. Er bestaan 2 bovenbouwconstructies, te weten:

 1. De ballastconstructie; deze bestaat uit ballast, dwarsliggers, spoorstaven en wissels alsmede het bijbehorende bevestigingsmateriaal;
 2. Ballastloze constructie; deze bestaat uit: een doorlopende plaat van beton, spoorstaven, bevestigingsmiddelen al dan niet gevat in een gietmassa. Komt o.a. voor bij tankinstallatie, wasinstallaties en kunstwerken
Attribuutsoort bovenbouwcode BovenbouwgegevensSpoor
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Omgevingsregeling Geluid
Toelichting

Een Spoordeel kan verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Bovenbouwcode
Attribuutsoort spoorstaafonderbreking BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type IndexSpoorstaafonderbreking
Attribuutsoort spoorstaafruwheid BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafruwheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse of gemeten waarde van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Wanneer gekozen wordt voor ruwheidsklasse: Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. Mocht er de wens zijn zelf een spoorstaafruwheidwaarde te meten is dit ook toegestaan.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorstaafruwheid
4.12.1.18.4 SpoordeelGPP IntensiteitgegevensSpoor
Naam IntensiteitgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geheel van informatie over de intensiteit waarmee treinvoertuigen zich over een spoortak verplaatsen, waarbij per dagdeel het snelheidsprofiel, de intensiteit, de rijrichting, de spoorvoertuigcategorie en het treintype worden vastgelegd.
 • Het dagdeel (ook wel: etmaalperiode) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort dagdeel IntensiteitgegevensSpoor
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Attribuutsoort maxSnelheidSpoorvoertuig IntensiteitgegevensSpoor
Naam maxSnelheidSpoorvoertuig
Herkomst IMGeluid
Definitie

Maximum snelheid van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende soorten spoorvoertuigen uit dezelfde spoorvoertuigcategorie kunnen een andere maximum snelheid hebben. Deze maximum snelheid is relevant om geluidemissie te berekenen, wanneer de maximum snelheid die op het Spoordeel geldt, hoger is dan de maximum snelheid van het spoorvoertuig. Om deze informatie uniform vast te leggen in het informatiemodel (ook geschikt voor lokaal spoor), hoeft alleen de maximum snelheid van het spoorvoertuig te worden ingevuld.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type REAL
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort naamMaterieeltype IntensiteitgegevensSpoor
Naam naamMaterieeltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van IntensitieitgegevensSpoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
Attribuutsoort profieltypeSnelheid IntensiteitgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Type ProfieltypeSnelheid
Attribuutsoort intensiteit IntensiteitgegevensSpoor
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type REAL
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort spoorvoertuigcategorie IntensiteitgegevensSpoor
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort treintype IntensiteitgegevensSpoor
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
4.12.1.18.5 SpoordeelGPP plafondcorrectie
Naam plafondcorrectie
Definitie

Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.

Toelichting
 • De plafondcorrectiewaarde is de toeslag die wordt toegepast bij berekeningen op basis van de brongegevens uit het geluidregister.
 • De plafondcorrectiewaarde is dus van belang in rekenmodellen (voor berekeningen op referentiepunten of op woningniveau) die geheel of gedeeltelijk op registerdata zijn gebaseerd.
Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.18.6 SpoordeelGPP SnelheidgegevensSpoor
Naam SnelheidgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het geheel van snelheidgerelateerde gegevens van een treinvoertuig zoals tenminste de snelheid en het treintype (BGE en GPP).
 • Voor het hoofdspoor wordt ook opgegeven wat het profieltype van de snelheid is, de remindicatie en de rijrichting.
Attribuutsoort snelheid SnelheidgegevensSpoor
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: 0 tot en met 999
Type REAL
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort treintype SnelheidgegevensSpoor
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort profieltypeSnelheid SnelheidgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.
Type ProfieltypeSnelheid
Attribuutsoort remindicatie SnelheidgegevensSpoor
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Attribuutsoort rijrichting SnelheidgegevensSpoor
Naam rijrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Rijrichting
4.12.1.19 WegdeelBGE
4.12.1.19.1 WegdeelBGE wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Wegdektype
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.19.2 WegdeelBGE rijlijn
Naam rijlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-Lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de geluidafstraling.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie conform het GM_Curve datatype.
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid rijlijnen die het nodig acht voor de bepaling van de basisgeluidemissie en de monitoring daarvan.
 • Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.19.3 WegdeelBGE VerkeergegevensWeg
Naam VerkeergegevensWeg
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verkeergegevens met betrekking op een wegdeel, bestaande uit de gemiddelde uurintensiteit en snelheid voor iedere voertuigklasse tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 9 keer moeten worden opgenomen per wegdeel

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort dagdeel VerkeergegevensWeg
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort representatieveSnelheid VerkeergegevensWeg
Naam representatieveSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van een klasse motorvoertuigen tijdens een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type REAL
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort voertuigclassificatie VerkeergegevensWeg
Naam voertuigclassificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Voertuigclassificatie per dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Voertuigklasse
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort voertuigAantal VerkeergegevensWeg
Naam voertuigAantal
Herkomst IMGeluid
Definitie

Per dagdeel, het aantal motorvoertuigen, per voertuigklasse, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur passeert.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99999,99
Type REAL
Meeteenheid aantal
4.12.1.20 SpoordeelBGE
4.12.1.20.1 SpoordeelBGE wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

SpoordeelBGE maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
4.12.1.20.2 SpoordeelBGE BovenbouwgegevensSpoor
Naam BovenbouwgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid. Er bestaan 2 bovenbouwconstructies, te weten:

 1. De ballastconstructie; deze bestaat uit ballast, dwarsliggers, spoorstaven en wissels alsmede het bijbehorende bevestigingsmateriaal;
 2. Ballastloze constructie; deze bestaat uit: een doorlopende plaat van beton, spoorstaven, bevestigingsmiddelen al dan niet gevat in een gietmassa. Komt o.a. voor bij tankinstallatie, wasinstallaties en kunstwerken
Attribuutsoort bovenbouwcode BovenbouwgegevensSpoor
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Omgevingsregeling Geluid
Toelichting

Een Spoordeel kan verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Bovenbouwcode
Attribuutsoort spoorstaafonderbreking BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Index die een indicatie geeft van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type IndexSpoorstaafonderbreking
Attribuutsoort spoorstaafruwheid BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafruwheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse of gemeten waarde van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Wanneer gekozen wordt voor ruwheidsklasse: Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. Mocht er de wens zijn zelf een spoorstaafruwheidwaarde te meten is dit ook toegestaan.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorstaafruwheid
4.12.1.20.3 SpoordeelBGE spoorbaandeel
Naam spoorbaandeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 2D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie.
 • Een spoor in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de spoordelen. Een spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben. Indien één van de eigenschappen van een spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw spoordeel.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.20.4 SpoordeelBGE IntensiteitgegevensSpoor
Naam IntensiteitgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geheel van informatie over de intensiteit waarmee treinvoertuigen zich over een spoortak verplaatsen, waarbij per dagdeel het snelheidsprofiel, de intensiteit, de rijrichting, de spoorvoertuigcategorie en het treintype worden vastgelegd.
 • Het dagdeel (ook wel: etmaalperiode) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort dagdeel IntensiteitgegevensSpoor
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Attribuutsoort maxSnelheidSpoorvoertuig IntensiteitgegevensSpoor
Naam maxSnelheidSpoorvoertuig
Herkomst IMGeluid
Definitie

Maximum snelheid van een spoorvoertuig uit een bepaalde spoorvoertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende soorten spoorvoertuigen uit dezelfde spoorvoertuigcategorie kunnen een andere maximum snelheid hebben. Deze maximum snelheid is relevant om geluidemissie te berekenen, wanneer de maximum snelheid die op het Spoordeel geldt, hoger is dan de maximum snelheid van het spoorvoertuig. Om deze informatie uniform vast te leggen in het informatiemodel (ook geschikt voor lokaal spoor), hoeft alleen de maximum snelheid van het spoorvoertuig te worden ingevuld.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type REAL
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort naamMaterieeltype IntensiteitgegevensSpoor
Naam naamMaterieeltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het materieeltype van een spoorvoertuig dat hoort bij een instantie van IntensitieitgegevensSpoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
Attribuutsoort profieltypeSnelheid IntensiteitgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Type ProfieltypeSnelheid
Attribuutsoort intensiteit IntensiteitgegevensSpoor
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type REAL
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort spoorvoertuigcategorie IntensiteitgegevensSpoor
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort treintype IntensiteitgegevensSpoor
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
4.12.1.20.5 SpoordeelBGE SnelheidgegevensSpoor
Naam SnelheidgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het geheel van snelheidgerelateerde gegevens van een treinvoertuig zoals tenminste de snelheid en het treintype (BGE en GPP).
 • Voor het hoofdspoor wordt ook opgegeven wat het profieltype van de snelheid is, de remindicatie en de rijrichting.
Attribuutsoort snelheid SnelheidgegevensSpoor
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: 0 tot en met 999
Type REAL
Meeteenheid km/u
Attribuutsoort treintype SnelheidgegevensSpoor
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Treintype
Attribuutsoort profieltypeSnelheid SnelheidgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.
Type ProfieltypeSnelheid
Attribuutsoort remindicatie SnelheidgegevensSpoor
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Attribuutsoort rijrichting SnelheidgegevensSpoor
Naam rijrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type Rijrichting
4.12.1.21 Windturbine
4.12.1.21.1 Windturbine geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-punt gemodelleerde meetkundige representatie van de wieken-as van de windturbine.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van de hoogte van de wieken-as conform het GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Point
4.12.1.21.2 Windturbine EmissiePerDagdeel
Naam EmissiePerDagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

De jaargemiddelde emissie van een windturbine per octaafband op een dagdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.
 • Deze gegevensgroep zal in totaal 3 keer moeten worden opgenomen per windturbine

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)

Nachtperiode (23.00-7.00 uur)

Attribuutsoort dagdeel EmissiePerDagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen een etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Dagdeel
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort jaargemiddeldeGeluidemissiewaarde EmissiePerDagdeel
Naam jaargemiddeldeGeluidemissiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Jaargemiddelde Geluidemissiewaarde per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Type WaardePerOctaafband
Meeteenheid db
4.12.1.21.3 Windturbine linkNaarDocument
Naam linkNaarDocument
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een link naar het document waar de melding of het besluit waarin plaatsing windmolen is aangevraagd bij bevoegd gezag.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Regels

Hier een correcte URL naar het document opgenomen moet worden

Type URI
4.12.1.21.4 Windturbine turbineHoogte
Naam turbineHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afstand tussen wieken-as en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type REAL
Meeteenheid meter
4.12.1.22 Geluidoverdrachtobject
4.12.1.22.1 Geluidoverdrachtobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Korte naam van het Geluidoverdrachtobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.22.2 Geluidoverdrachtobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meer uitgebreide omschrijving van een overdrachtsobject als aanvulling op de naam.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Type CharacterString
4.12.1.23 Geluidschermdeel
4.12.1.23.1 Geluidschermdeel hellingshoek
Naam hellingshoek
Herkomst IMGeluid
Definitie

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Wanneer er gesproken wordt over links en rechts, dan is dit relatief aan de digitaliseringsrichting van de lijn. De digitaliseringsrichting wordt bepaald door de index van coordinaten in de geometrie. Om te bepalen wat de linker en rechter kant is, kan men de voorstelling maken met de digitaliseringsrichting mee over de lijn te lopen, gezien vanaf een bovenaanzicht. Aan de linker hand bevindt zich dan de linker kant en aan de rechter hand de rechter kant.  

 • Een scherm dat voorover hellend is, is hetzelfde als een scherm dat naar links hellend is.
 • Een scherm dat achterover hellend is, is hetzelfde als een scherm dat naar rechts hellend is.
 • Uitgedrukt in hele graden.
 • Voor een vooroverhellend scherm, gelden negatieve waarden -1 tot -90 graden
 • Verticaal scherm is 0 graden
 • Voor achteroverhellend scherm, gelden positieve waarden +1 tot + 90 graden
 • Wanneer hellingshoek onbekend is hoeft deze attribuutsoort niet te worden aangeleverd.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van -90 tot en met +90.
Type REAL
Meeteenheid booggraden
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.23.2 Geluidschermdeel schermhoogte
Naam schermhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het verschil tussen de top van het geluidschermdeel en waar de voet van het geluidschermdeel het maaiveld raakt, gemeten als een loodrechte lijn ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in meters.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het geluidschermdeel.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de schermhoogte en de geometrie van het geluidschermdeel hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
 • Omdat de schermhoogte gedefinieerd is als het verschil tussen de top van het geluidschermdeel en het maaiveld, kan deze hoogte afwijken van de fysieke schermhoogte indien het scherm onder een hellingshoek geplaatst is.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Indien Geluidscherm.statusZwevend = '1' ('op viaduct'), dan is het verplicht om dit veld in te vullen.

Type DoubleList
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.23.3 Geluidschermdeel profieltype
Naam profieltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vormaanduiding met betrekking op de profielcorrectiewaarde van het geluidschermdeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De profieltypes corresponderen met vaste profielcorrectiewaarden van 0,0 dB, 2,0 dB of 5,0 dB.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type ProfieltypeGeluidscherm
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.23.5 Geluidschermdeel reflectiefactorRechts
Naam reflectiefactorRechts
Herkomst IMGeluid
Definitie

De reflectiecoefficient van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Wanneer er gesproken wordt over links en rechts, dan is dit relatief aan de digitaliseringsrichting van de lijn. De digitaliseringsrichting wordt bepaald door de index van coordinaten in de geometrie. Om te bepalen wat de linker en rechter kant is, kan men de voorstelling maken met de digitaliseringsrichting mee over de lijn te lopen, gezien vanaf een bovenaanzicht. Aan de linker hand bevindt zich dan de linker kant en aan de rechter hand de rechter kant.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Voor Spoor aan weerszijden hetzelfde; L=R
Type FactorPerOctaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.23.6 Geluidschermdeel statusZwevend
Naam statusZwevend
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object zit niet vast aan de grond. Hiermee is het mogelijk een onderdoorgang of luifel te modelleren. Met de optie Zwevend object kan een doorgang onder het scherm worden gemodelleeerd. De maaiveldhoogte van het item wordt dan beschouwd als de onderzijde van het item.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.23.7 Geluidschermdeel geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van de voet en de hoogte van de top van het afschermende object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • x en y geven de locatie van de voet van het geluidschermdeel aan.
 • De ligging wordt opgenomen conform het GM_Curve datatype.
 • De z-waarde is de hoogte van de bovenkant (top) van het geluidschermdeel in meters.
 • Voor deze modellering is gekozen omdat in een aparte attribuutsoort de hellingshoek van het geluidschermdeel wordt opgenomen, waarbij de wens is om denkbeeldige draai-as ten opzichte waarop de hellingshoek gegevens wordt, te kunnen relateren aan de onderkant van het geluidschermdeel (en niet aan de bovenkant).
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.24 GeluidschermSpoor
4.12.1.24.1 GeluidschermSpoor schermtype
Naam schermtype
Herkomst IMGeluid
Definitie

De gehanteerde categorisering van het type geluidschermen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De schermwerking is voor ieder type hetzelfde, maar het is voor adviesbureaus en andere partijen waardevol om de herkomst van het scherm op basis van de typering te kunnen herleiden

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Een Brugwand mag alleen voorkomen in relatie tot een object Brug
 • Een Overkappingszijwand mag alleen voorkomen in relatie tot een object Overkapping
 • Een Tunnelbakwand mag alleen voorkomen in relatie tot een object Tunnelbak
Type Schermtype
4.12.1.25 Hoogtelijn
4.12.1.25.1 Hoogtelijn geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De als een 3D-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een hoogtelijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een hoogtelijn conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.26 Hoogtelijnspecificatie
4.12.1.26.1 Hoogtelijnspecificatie hoogtelijnobjecttype
Naam hoogtelijnobjecttype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aanduiding voor het fysieke object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze attribuutsoort dient gebruikt te worden om aan te geven op welke type fysieke object de hoogtelijn van toepassing is.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Kan alleen ingevuld worden indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoor
 • Kan alleen voorkomen in combinatie met hoogtelijntype
Type Hoogtelijnobjecttype
4.12.1.26.2 Hoogtelijnspecificatie hoogtelijntype
Naam hoogtelijntype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van het soort breuklijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

[A] Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoor dan geldt één van de twee onderliggende regels:

[1] Indien hoogtelijnobjecttype = tunnelbakmaaiveld, mogelijke waarden:

 • ballastbedlijn
 • kantaardebaanlijn
 • teentaludlijn
 • referentiepuntenlijn

[2] Indien hoogtelijnobjectype = tunnelbakvloerlijn, mogelijk waarden:

 • tunnelbaklijn
 • teentaludlijn
 • referentiepuntenlijn

[B] Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = rijksweg of provinciale weg, dan zijn de mogelijke waarden:

 • kantaardebaanlijn
 • teentaludlijn
 • referentiepuntenlijn
Type Hoogtelijntype
4.12.1.27 Bodemvlak
4.12.1.27.1 Bodemvlak absorptiefractie
Naam absorptiefractie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.absorptiefractie: hard (0), zacht (1) en half (0,5).

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

De waarde mag niet kleiner zijn dan "0" en niet groter dan "1".

Patroon Toegestane waarde: van 0,00 -tot en met 1,00
Type Real
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.27.2 Bodemvlak geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De als een 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een akoestisch bodemvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een bodemvlakgeometrie heeft geen hoogte, want is 2D.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.28 Bouwwerk
4.12.1.28.1 Bouwwerk geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van het dak van een bouwwerk.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van een bouwwerk is conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie van het dak.
 • Bij het modelleren van een complex bouwwerk mogen meerdere bouwwerk objecten worden gebruikt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.28.2 Bouwwerk isCilindrisch
Naam isCilindrisch
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of een Bouwwerk cilindervormig is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Wanneer een gebouw een cilinder is worden andere absorptiewaardes toegekend.
 • Hoe met cilindrisch gaat worden omgegeaan is nog niet zeker. Wel is duidelijk geworden dat niet elk rekenpakket hier hetzelfde mee omgaat.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.28.3 Bouwwerk profielcorrectie
Naam profielcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De profielcorrectie geeft de mogelijkheid de schermwerking in alle frequenties te verlagen bij flauwe tophoeken van daken, taluds of wallen met de ingevoerde waarde.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type ProfielcorrectieWaarde
Meeteenheid dB
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.28.4 Bouwwerk reflectiefactor
Naam reflectiefactor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door het geveloppervlak gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De reflectiefactor wordt per octaafband ingevoerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Waarde tussen de 0 en de 1 nauwkeurig op 2 decimalen.
Type FactorPerOctaafband
4.12.1.28.5 Bouwwerk relatieveHoogte
Naam relatieveHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het bouwwerk.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de relatieveHoogte en de geometrie van het bouwwerk hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type DoubleList
Meeteenheid meter
4.12.1.29 Procesinstallatiegebied
4.12.1.29.1 Procesinstallatiegebied demping
Naam demping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Dempingswaarde voor een Procesinstallatiegebied per octaafband, per meter dat geluid door procesinstallatiegebied aflegt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type WaardePerOctaafband
4.12.1.29.2 Procesinstallatiegebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een procesinstallatiegebied.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van het procesinstallatiegebied is conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.29.3 Procesinstallatiegebied maxDemping
Naam maxDemping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Maximale waarde in dB die attribuutsoort demping kan hebben per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999,9. 3 cijfers voor 2 na de komma.
Type REAL
Meeteenheid dB
4.12.1.29.4 Procesinstallatiegebied relatieveHoogte
Naam relatieveHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het procesinstallatiegebied.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de relatieveHoogte en de geometrie van het procesinstallatiegebied hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999,9. 3 cijfers voor 2 na de komma.
Type DoubleList
Meeteenheid meter
4.12.1.30 Vegetatiegebied
4.12.1.30.1 Vegetatiegebied demping
Naam demping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Dempingswaarde voor een vegetatiegebied per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Opties zijn hier de waarden horende bij bladverliezend OF niet bladverliezend.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type WaardePerOctaafband
4.12.1.30.2 Vegetatiegebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een vegetatiegebied.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D geometrie van het vegetatiegebied conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • Voor het modelleren van een vegetatiegebied met verschillende eigenschappen mogen meerdere objecten worden gebruikt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.30.3 Vegetatiegebied relatieveHoogte
Naam relatieveHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lijst waar elke lijstwaarde een verschil in hoogte uitdrukt tussen de z waarde uit een coordinaat in de geometrie en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het vegetatiegebied.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de relatieveHoogte en de geometrie van het vegetatiegebied hanteren exact dezelfde digitaliseringsrichting.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Van 0 tot 999,9 meter hoogte.
Type DoubleList
Meeteenheid meter
4.12.1.31 Diffractor
4.12.1.31.1 Diffractor breedte
Naam breedte
Herkomst IMGeluid
Definitie

De breedte van de diffractor, gezien vanuit de geluidbron (weg/spoor)kortste afmeting van een geluidbeperkende voorziening.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze waarde wordt alleen bij de berekening met diffractor gebruikt. De gebruiker dient het midden van de diffractor te modelleren. De bodem onder een diffractor wordt in de berekening altijd als hard verondersteld! Eventuele andere bodemfactoren worden dus ter plekke van de diffractor niet gebruikt.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type REAL
Meeteenheid meter
4.12.1.31.2 Diffractor statusZwevend
Naam statusZwevend
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object zit niet vast aan de grond. Hiermee is het mogelijk een onderdoorgang of luifel te modelleren. Met de optie Zwevend object kan een doorgang onder de diffractor worden gemodelleerd. De maaiveldhoogte van het item wordt dan beschouwd als de onderzijde van het item.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type Boolean
4.12.1.31.3 Diffractor diffractoreffect
Naam diffractoreffect
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Type WaardePerOctaafband
4.12.1.31.4 Diffractor geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3d-lijn gemodelleerde meetkundige representatie van een diffractor of geluidgoot.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • 3D-geometrie van een diffractor conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een coordinaat binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Curve
4.12.1.32 Kunstwerk
4.12.1.32.1 Kunstwerk geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D of 2D vlak gemodelleerde meetkundige representatie van een kunstwerk.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Hierbij gaat het specifiek om een brug, een overkapping, een tunnelbak of een tunnel.
 • 2D of 3D geometrie conform met GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is alleen relevant wanneer het kunstwerk een Brug is.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie van een Brug.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels

Alleen een brug heeft een 3D-geometrie. De rest heeft alleen een 2D-geometrie.

Type GM_Surface
4.12.1.33 Brug
4.12.1.33.1 Brug indicatieToeslag
Naam indicatieToeslag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Attribuutsoort die aangeeft of de brug uit staal, danwel beton is opgebouwd.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Wanneer deze waarde 0 is dan is de brug van staal.
 • Als de waarde 1 is, is de brug van beton.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Boolean
4.12.1.33.2 Brug Geluidtoeslag
Naam Geluidtoeslag
Definitie

Verzameling van geluidtoeslaggegevens van treinvoertuigen per octaafband die zich over een brug verplaatsen.

Toelichting
 • Een brugwand is een zwevend scherm waardoor ook geluidimmissies van onderliggende sporen goed berekend kunnen worden. Er moet in zo een geval nader onderzoek gedaan worden naar de geluiduitstraling van het kunstwerk.
Attribuutsoort spoorvoertuigcategorie Geluidtoeslag
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

Zie de Omgevingsregeling voor een nadere omschrijving.

Mogelijk geen waarde Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort toeslag Geluidtoeslag
Naam toeslag
Herkomst IMGeluid
Definitie

De emissietoeslag per octaafband voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in de Omgevingsregeling.

Herkomst definitie Omgevingsregeling
Toelichting

Indien een dergelijke waarde niet voorhanden is, wordt er gebruik gemaakt van een brugemissietoeslag (voor elke spoorvoertuigcategorie en octaafband) die afhankelijk is van het type bovenbouwconstructie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 99,9.
Type WaardePerOctaafband
Meeteenheid dB
4.12.1.33.3 Relatiesoort details Brug geluidafschermSpoor
Naam geluidafschermSpoor
Definitie

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidschermSpoor
4.12.1.34 Overkapping
4.12.1.34.1 Relatiesoort details Overkapping geluidschermSpoor
Naam geluidschermSpoor
Definitie

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidschermSpoor
4.12.1.35 Tunnelbak
4.12.1.35.1 Tunnelbak reflectiefactor
Naam reflectiefactor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door het bodemvlak van de tunnelbak gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type FactorPerOctaafband
4.12.1.35.2 Relatiesoort details Tunnelbak kunstwerkTunnelbak
Naam kunstwerkTunnelbak
Definitie

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidschermSpoor
4.12.1.36 Optrektoeslagvlak
4.12.1.36.1 Optrektoeslagvlak geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een 2D-vlak geometrie van een optrektoeslagvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.36.2 Optrektoeslagvlak identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.37 GeluidgegevenscollectieElement
4.12.1.37.1 GeluidgegevenscollectieElement identificatie
Naam identificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Type NEN3610ID
4.12.1.38 Optrektoeslagpunt
4.12.1.38.1 Optrektoeslagpunt type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type OptrektoeslagPunttype
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.38.2 Optrektoeslagpunt geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Type GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.38.3 Optrektoeslagpunt kruispuntkental
Naam kruispuntkental
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een kental dat gebruikt wordt als functie van het type kruispunt. Het is ook bekend onder de naam "qwaarde"

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Type Kruispuntkental
Indicatie afleidbaar Zie package
4.12.1.38.4 Relatiesoort details Optrektoeslagpunt optrektoeslagvlak
Naam optrektoeslagvlak
Kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Optrektoeslagvlak
4.12.1.38.5 Relatiesoort details Optrektoeslagpunt wegdeelGPP
Naam wegdeelGPP
Kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype WegdeelGPP

4.12.2 Keuze details

4.12.2.1 Keuze Spoorstaafruwheid
4.12.2.1.1 Keuze element details Spoorstaafruwheid aangepasteRuwheid
Naam aangepasteRuwheid
Definitie

Aangepaste waarde

Kardinaliteit 1
Type Spoorstaafruwheidwaarde
4.12.2.1.2 Keuze element details Spoorstaafruwheid RuwheidCategorie
Naam RuwheidCategorie
Definitie

Bekende categorie voor het aanduiden van de spoorstaaf ruwheid.

Kardinaliteit 1
Type SporstaafruwheidwaardeCategorie

4.12.3 Gestructureerde datatypen

4.12.3.1 Gestructureerd datatype FactorPerOctaafband
4.12.3.1.1 Data element details FactorPerOctaafband band31Hz
Naam band31Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Kardinaliteit 0 .. 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Type Real
4.12.3.1.2 Data element details FactorPerOctaafband band63Hz
Naam band63Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.3 Data element details FactorPerOctaafband band125Hz
Naam band125Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.4 Data element details FactorPerOctaafband band250Hz
Naam band250Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.5 Data element details FactorPerOctaafband band500Hz
Naam band500Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.6 Data element details FactorPerOctaafband band1000Hz
Naam band1000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.7 Data element details FactorPerOctaafband band2000Hz
Naam band2000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.8 Data element details FactorPerOctaafband band4000Hz
Naam band4000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.1.9 Data element details FactorPerOctaafband band8000Hz
Naam band8000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Kardinaliteit 1
Patroon Reëel getal van 0 tot en met 1.
Type Real
4.12.3.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID
4.12.3.2.1 Data element details NEN3610ID namespace
Naam namespace
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.

Kardinaliteit 1
Type CharacterString
4.12.3.2.2 Data element details NEN3610ID lokaalID
Naam lokaalID
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatiecode binnen een registratie.

Toelichting

LokaalId is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie.

Kardinaliteit 1
Type CharacterString
4.12.3.2.3 Data element details NEN3610ID versie
Naam versie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

versie-aanduiding van een object.

Toelichting

De attribuutsoort versie maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.

Kardinaliteit 0 .. 1
Type CharacterString
4.12.3.3 Gestructureerd datatype Spoorstaafruwheidwaarde
4.12.3.3.1 Data element details Spoorstaafruwheidwaarde amplitudeVoorGolflengte630
Naam amplitudeVoorGolflengte630
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemeten amplitude voor een golflengte van 630 millimeter.

Kardinaliteit 1
Patroon Amplitude tussen -99,9 en 99,9 dB re 1 um.
Type REAL
Meeteenheid dB re 1 um
4.12.3.3.2 Data element details Spoorstaafruwheidwaarde amplitudeVoorGolflengte500
Naam amplitudeVoorGolflengte500
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemeten amplitude voor een golflengte van 500 millimeter.

Kardinaliteit 1
Patroon Amplitude tussen -99,9 en 99,9 dB re 1 um.
Type REAL
Meeteenheid dB re 1 um
4.12.3.3.3 Data element details Spoorstaafruwheidwaarde amplitudeVoorGolflengte400
Naam amplitudeVoorGolflengte400
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemeten amplitude voor een golflengte van 400 millimeter.

Kardinaliteit 1
Patroon Amplitude tussen -99,9 en 99,9 dB re 1 um.
Type REAL
Meeteenheid dB re 1 um
4.12.3.3.4 Data element details Spoorstaafruwheidwaarde amplitudeVoorGolflengte315
Naam amplitudeVoorGolflengte315
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemeten amplitude voor een golflengte van 315 millimeter.

Kardinaliteit 1
Patroon Amplitude tussen -99,9 en 99,9 dB re 1 um.
Type REAL
Meeteenheid dB re 1 um
4.12.3.3.5 Data element details Spoorstaafruwheidwaarde amplitudeVoorGolflengte250
Naam amplitudeVoorGolflengte250
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemeten amplitude voor een golflengte van 250 millimeter.

Kardinaliteit 1
Patroon Amplitude tussen -99,9 en 99,9 dB re 1 um.
Type REAL