IMG-Informatie Model Geluid

Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/cv-im-img-20200514/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/cvgg/img/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMG
Redacteur:
Gerard Trouborst, Geonovum
Auteurs:
Gerard Trouborst, Geonovum
Joeri van Es, Geonovum
Linda van den Brink, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/IMG
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Samenvatting

IMGeluid beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens wordt een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Het gaat dan om emissieobjecten, overdrachtsobjecten en documentobjecten . Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM].

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar geo-standaarden@geonovum.nl.

Voorwoord

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de Omgevingswet. Het biedt een digitaal loket voor het melden en aanvragen van initiatieven in de leefomgeving. Voor geluid wordt er parallel aan het DSO een voorziening ingericht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Via deze voorziening worden geluidgegevens laagdrempelig en uniform beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat relevante delen van de CVGG in de toekomst aansluiten op het DSO. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming.

1. Inleiding en leeswijzer.

1.1 Inleiding informatiemodel

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem om geluidgegevens uit te wisselen. De bronhouders zijn het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Zij gaan geluidgegevens leveren aan de voorziening. Geluidgegevens zijn geluidbrongegevens, zoals verkeersgegevens, en berekende geluidwaarden, zoals geluidproductieplafonds en monitoringswaarden. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en het applicatieschema waaraan de gegevens moeten voldoen. Om te komen tot een gedragen Informatiemodel Geluid stelt het ontwikkelteam CVGG deze op in overleg met bronhouders en gebruikers. Een informatiemodel (IM) is nodig om op een interoperabele manier informatie uit te wisselen. Het bevat de formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald toepassingsdomein, inclusief de eisen aan de structuur en inhoud (semantiek) van de gegevens die worden uitgewisseld binnen dit domein. Het toepassingsdomein is in dit geval beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Het doel van het Informatiemodel Geluid is dat:

De afspraken uit het IMGeluid zijn vastgelegd in dit document, de IMGeluid catalogus. In deze catalogus is de laatste versie van het informatiemodel te vinden. Dit informatiemodel bestaat uit objecten die in relatie staan met elkaar. Voor ieder object worden alle eigenschappen (attributen), die in de werkelijkheid relevant zijn, opgenomen in het informatiemodel. Het informatiemodel in deze catalogus is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM] met behulp van de modelleertaal UML [uml]. Het MIM bevat modelleerregels waar het IMGeluid aan moet voldoen. Daarnaast, sluit IMGeluid ook aan op NEN3610. In deze catalogus zijn de objecten en attributen voorzien van definities, en waar nodig nadere toelichtingen, zodat het informatiemodel ook te begrijpen is zonder kennis van UML.

1.2 Leeswijzer

De dataspecificatie van het informatiemodel geluid, staat omschreven in dit document. Dit document is gestructureerd in 5 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft het toepassingsgebied of onderwerp waar deze dataspecificatie op van toepassing is. Hoofdstuk 3 geeft een informele beschrijving van dit toepassingsgebied en hoe deze dataspecificatie wordt toegepast in een informatie- en data-uitwisselingsproces. In dit hoofdstuk zijn ook de normatieve referenties opgenomen en de lijst met algemene termen, definities en afkortingen. Hoofdstuk 4 is een korte samenvatting en identificatie van de dataspecificatie in tabelvorm. In hoofdstuk 5 is het UML model opgenomen en wordt met verschillende diagrammen het informatiemodel toegelicht en wordt alle modelinformatie gegeven in tabelvorm.

2. Scope

Het toepassingsdomein is beheersing van het geluid van wegen, spoorwegen, en industrieterreinen; en gegevensuitwisseling ten behoeve van akoestisch onderzoek. Dit wordt geoperationaliseerd in de CVGG. IMGeluid geeft de gedetailleerde beschrijving van structuur, inhoud en datakwaliteit van de CVGG en dient als basis voor de realisatie en ontsluiting van CVGG services.

Achtergrond: De gebruikstoepassing waar de semantiek van IMGeluid door wordt bepaald komt voort uit verschillende wet- en regelgevingen. Deze zijn:

3. Overzicht

3.1 Naam en Acroniemen

IMGeluid – Dataspecificatie voor Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

3.2 Informele beschrijving

3.3 Definitie

RIVM ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Centrale Voorziening Geluidgegevens om de nieuwe geluidregelgeving onder de Omgevingswet te ondersteunen. Het geeft invulling aan wat in het Aanvullingsbesluit Geluid onder de Omgevingswet het “geluidregister” wordt genoemd. De voorziening is een voortzetting van en uitbreiding op de geluidregisters die al bestaan voor rijkswegen en hoofdspoor. In de voorziening moeten gegevens worden vastgelegd over de geluidproductieplafonds, de basisgeluidemissies, de geluidbrongegevens op basis waarvan deze zijn berekend, geluidaandachtsgebieden en de monitoringswaarden. Hierdoor zijn geluidgegevens voor iedereen op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar. Dat zorgt enerzijds voor transparantie over hoe waarden tot stand zijn gekomen. Daarnaast moeten de geluidbrongegevens bij een geluidproductieplafond ook verplicht gebruikt worden bij het berekenen van geluidbelasting. Deze gegevens kunnen dan ook laagdrempelig worden verkregen uit de centrale voorziening.

3.4 Beschrijving

3.4.1 Centrale Voorziening Geluidgegevens

RIVM ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Centrale Voorziening Geluidgegevens om de nieuwe geluidregelgeving onder de Omgevingswet te ondersteunen. Het geeft een invulling aan wat in het Aanvullingsbesluit onder de Omgevingswet het “geluidregister” wordt genoemd. De voorziening is een voortzetting en uitbreiding van de geluidregisters die al bestaan voor rijkswegen en hoofdspoor. In de voorziening moeten gegevens worden vastgelegd over de geluidproductieplafonds, de basisgeluidemissies, de geluidbrongegevens op basis waarvan deze zijn berekend, geluidaandachtsgebieden, monitoringswaarden en gegevens ten behoeve van cumulatieberekeningen. Hierdoor zijn geluidgegevens voor iedereen op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar. Dat zorgt enerzijds voor transparantie over hoe waarden tot stand zijn gekomen. Daarnaast moeten de geluidbrongegevens bij een geluidproductieplafond ook verplicht gebruikt worden bij het berekenen van geluidbelasting. Deze gegevens kunnen dan ook laagdrempelig worden verkregen uit de centrale voorziening.

Om betekenisvolle en uniforme uitwisseling van geluidgegevens mogelijk te maken, is in samenwerking met Geonovum een informatiemodel geluid ontwikkeld. Dit informatiemodel zorgt ervoor dat alle gegevens die de voorziening beschikbaar stelt eenduidig interpreteerbaar zijn en op een standaard manier kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. De nadruk van het informatiemodel ligt op het beschrijven van de gegevens die noodzakelijk zijn om akoestische berekeningen uit te voeren. Hierdoor ontstaat een geluidspecifiek beeld van onder meer wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

Informatiemodel Geluid

IMGeluid vormt het gemeenschappelijke begrippenkader voor de uitwisseling van informatie van verschillende bestaande en nieuwe geluidregisters. IMGeluid is gemodelleerd conform de specificaties van het Metamodel Informatie Modellering [MIM]. Voor de uitleg van betekenis van entiteiten binnen het informatiemodel wordt verwezen naar de MIM catalogus bijlage.

Binnen de scope van de CVGG vallen verschillende geluiddomeinen. Om technische en informatiekundige redenen, is de dataspecificatie opgedeeld in 7 domeinen. De domeinen staan hieronder beschreven en hebben elk een apart domeinmodel binnen de dataspecificatie (zie Hoofdstuk 5 Gegevensdefinitie.

Domeinnaam Omschrijving
Algemeen Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie. Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie. Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied.
GPP Algemeen GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal  Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt.
GPP Industrie In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein. Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object  "GeluidbronIndustrie". Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als facultatieve informatie conform de objecten "Geluidbronlijn" en "Geluidbronvlak ". Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject". Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een  "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.
GPP Weg In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen. Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object “Wegdeel”. Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject". Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een  "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.
GPP Spoor In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen. Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object “Spoordeel”, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als "GeluidbronIndustrie". Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject". Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een  "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.
BGE Algemeen In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het “Basisgeluidemissieobject” opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een “Geluidemissieobject”. Voor BGE Spoor is dit “Geluidemissieobject” alleen een “Spoordeel”. Voor BGE Weg zijn zowel “Spoordeel” als “Wegdeel” een specialisatie van “Geluidemissieobject”, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen.
Cumulatief In domeinmodel Cumulatief staan objecttypen en relaties die nodig zijn voor cumulatieberekeningen waarbij het geluid van luchthavens, schiet- of springterreinen en windturbines betrokken moet worden. Voor luchthavens en schiet- of springterreinen betreft het geluidcontouren; voor windturbines betreft het geluidbrongegevens. Een Geluidgegevenscollectie van cumulatieve gegevens bevat geen geluidaandachtsgebied. Informatie over de berekening van geluidcontouren wordt opgenomen in het geluidregister.

Niet ieder domein staat op hetzelfde hiërarchische niveau. Hiermee wordt bedoeld dat sommige domeinen objecten over nemen uit andere domeinen. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat objecten niet redundant in de dataspecificatie hoeven worden opgenomen. In de afbeelding hieronder is gemodelleerd hoe de hiërarchie in elkaar zit aan de hand van de UML generalisatie relatie.

Figuur 2: Domeinen van het Informatiemodel Geluid -fullwidth Figuur 2: Domeinen van het Informatiemodel Geluid

Facultatief gegeven

IMGeluid zal samen met de AREG een juridische status krijgen. Dit houd in dat het wettelijk zal worden vastgesteld welke geluidbrongegevens moeten worden aangeleverd. In principe zijn alle emissieobjecten en overdrachtsobjecten geluidbrongegevens en daarmee een verplicht onderdeel van de CVGG. Daarnaast kunnen bronhouders aanvullende facultatieve gegevens aanleveren. Deze objecten zijn toegevoegd uit praktische overwegingen, maar hoeven niet bij akoestisch onderzoek te worden gebruikt. In het informatiemodel valt te zien welke geluidbrongegevens facultatief mogen worden aangeleverd aan de hand van een oranje kader.

Uitgangspunten toegepast bij modelleren van IMGeluid

 • IMGeluid omschrijft de dataspecificatie voor het geluidregister. Een uitwissel/berichtenmodel kan hierop worden gebaseerd, maar valt niet binnen de scope van dit document.

 • IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering (versie 1.1).

 • In aanvulling op de in MIM gedefinieerde constructies zoals objecttype en relatiesoorten, is in IMGeluid diagrammen gebruik gemaakt van zogenaamde dependency relaties. Deze zijn slechts bedoeld om aan de lezer weer te geven dat bepaalde objecttypen in een collectie kunnen worden opgenomen.

 • IMGeluid gaat uit van een Nederlandse syntax.

 • IMGeluid hanteert de richlijnen van NEN3610:2011.

 • IMGeluid hanteert de richtlijnen van ISO19107.

 • IMGeluid ondersteunt de huidige werkprocessen en is niet bedoeld om die te harmoniseren. Wanneer vanuit gebruik de behoefte bestaat aan aanvullende informatie bovenop het wettelijke verplichte minimum, dan kan dat uit oogpunt van dienstverlening worden opgenomen.

3.4.1.1 Identificatie binnen het informatiemodel

De IMGeluid-objectidentificatie (object-ID) hanteert de richtlijnen van NEN 3610:2011. Aan elk object wordt een uniek identificatienummer toegekend, dat uit twee delen bestaat: een namespace en een identificatiecode. Zolang het object bestaat, mag dit ID niet veranderen. Het IMGeluid hanteert voor het eerste deel, de namespace, NL.IMG. Het eerste deel is daarbij landcode, gevolgd door een punt. Het tweede deel is de code voor IMGeluid. De identificatiecode bestaat uit het volgnummer van de bronhouder gevolgd door een punt en daarna een identificatie toegekend door de bronhouder. Voor de duidelijkheid: bij het volgnummer moet altijd de bronhouder worden ingevuld en niet de eventuele inwinnende instantie, die dit namens de bronhouder uitvoert. De bronhoudercode wordt uitgegeven door de beheerder van de CVGG bij het aansluitproces. De identificatie toegekend door de bronhouder moet het object per bronhouder uniek identificeren. Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van een UUID of een GUID. Op deze wijze ziet de opbouw van een IMGeluid-ID er dan als volgt uit.

NL.IMG.volgnummer_bronhouder.identificatie_van_bronhouder

3.4.1.2 Authentieke gegevens

Voor invulling van het MIM metagegegeven Authentiek, zullen aan attributen het label “wettelijk kerngegeven” of “overig” worden toegekend. Daar is voor gekozen omdat de CVGG geen basisregistratie is, maar wel een grondslag heeft in de wet. Indien er voor een attribuut binnen iedere context een geluidbrongegeven is, wordt het label “wettelijk kerngegeven” toegekend. Wanneer een attribuut niet of alleen in een specifieke context een geluidbrongegeven is, zal het label “overig” worden toegepast.

3.4.1.3 Validatie van attribuutwaardes

In IMGeluid heeft het uitgangspunt om met datatypes aan te sluiten op de richtlijnen van de ISO19107 standaard. In sommige gevallen was het nodig om aanvullende eisen te stellen. Deze eisen zijn gespecificeerd waar nodig op attribuutniveau in de tabel met metagegevens.

3.4.1.3.1 Patroon/formeel patroon:

Het MIM metagegeven “Patroon” omschrijft de structuur van de waarde die het attribuut bevat. (zie MIM Patroon voor definitie) De waarde van een attribuut mag niet buiten de kaders vallen van de structuur, zoals vastgesteld in het patroon. Om dit te valideren zal de voorziening gebruik maken van de machine-leesbare variant van dit patroon, het MIM metagegeven Formeel Patroon. (Zie MIM formeel patroon voor definitie) Een formeel patroon is uitgedrukt als regular expression (RegEx).

3.4.1.3.2 Meeteenheid:

Bij een attribuutwaarde met het GML formaat “Measure” is een specifieke meeteenheid vereist. Deze meeteenheid wordt gespecificeerd op attribuutniveau in de metagegeventabel achter de tagged value “Meeteenheid”.

3.4.1.3.3 Multipliciteit

In het geval van IMGeluid is de multipliciteit altijd relatief aan een Geluidgegevenscollectie. De multipliciteit van een attribuut geeft aan hoe vaak het attribuut met een waarde mag voorkomen binnen een object. Een multipliciteit van "[0..1]" houdt bijvoorbeeld in dat dit attribuut facultatief is.

3.4.1.3.4 Regels:

In bepaalde gevallen worden regels gebruikt. Een mogelijke toepassing van regels is om te bepalen of een attribuutwaarde in een specifieke situatie verplicht is. Dit kan ervoor zorgen dat attributen met een multipliciteit van "[0..1]" wel verplicht zijn wanneer de condities uit de regel geldig zijn. De voorziening zal zorgen voor een validatiesysteem dat kan omgaan met regels, multipliciteit en patronen.

3.4.1.4 Hoogte projectie en 3D

Het toegepaste coördinaatsysteem voor de IMGeluid is dat van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel). De coördinaatgetallen zijn daarbij op centimeternauwkeurigheid met als eenheid meters. Het coördinaatgetal heeft maximaal twee cijfers achter de komma. Zo nodig wordt daarvoor afgerond, zodanig dat als het derde cijfer achter de komma de waarde 1 t/m 4 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma niet wijzigt en als het derde cijfer achter de komma de waarde 5 t/m 9 bedraagt, het tweede cijfer achter de komma met één wordt verhoogd, met mogelijk ook implicaties voor de voorliggende cijfers, waarbij dezelfde regel geldt.

Binnen IMGeluid bestaan zowel 3D als 2D objecten. Per object met een geometrie is bepaald of dit een 2D of 3D object is. Voor ieder object met een geometrie is een manier van hoogte uitdrukken gekozen die het best past bij het object. De discussie over hoogte en uiteindelijke conclusies zijn terug te vinden op GitHub.

3.4.1.5 Datum en tijd

Het Informatiemodel Geluid hanteert de ISO 8601 norm [ISO8601] voor het beschrijven van tijdsaspecten. De notatie van de tijd is overeenkomstig de ISO-regelgeving: jjjj-mm-ddTuu:mm:ss. De hoofdletter T wordt gebruikt om de datum- en tijdcomponent te scheiden. Een voorbeeld: 2011-10-13T10:47:48 betekent dus 13 oktober 2011 om 10 uur 47 minuten en 48 seconden. Hierbij is de tijdzone voor Nederland, de Midden-Europese tijdzone, van kracht.

Meer in detail geldt:

 • Bij attributen met het datatype DatumTijd is het formaat jjjj-mm-ddTuu:mm:ss.
 • Bij attributen met het datatype Datum is het formaat jjjj-mm-dd.

Daarnaast is er op een aantal plekken sprake van een tijdsperiode. Dit wordt aangegeven met het datatype TM_Period, dat is gedefinieerd in de norm NEN-en-ISO 19108 [ISO19108-2005]. Een TM_Period bestaat altijd uit een tijdstip dat het begin van de periode aanduidt, en een tijdstip dat het einde van de periode aanduidt, waarbij het einde een later tijdstip moet zijn dan het begin. De tijdstippen worden ook hier genoteerd volgens ISO 8601.

3.5 Normatieve referenties

De volgende documenten zijn onmisbaar voor de totstandkoming van dit document:

3.6 Mapping met bestaande standaarden

3.7 Algemene Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd, gesorteerd op alfabetische volgorde per domein.

3.7.1 Geluiddomein

Term Definitie
Afschermende objecten Ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste wallen en schermen (bron: regeling geluid milieubeheer).
Basisgeluidemissie Basisgeluidemissie als bedoeld in artikel 3.25 (bron: Aanvullingsbesluit geluid). Basisgeluidemissies gelden voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor.
Emissie Directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem behoort (bron: Omgevingswet).
Geluid Met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen (bron: Wet milieubeheer).
Geluidaandachtsgebied als bedoeld in artikel 3.19 (bron: Aanvullingsbesluit geluid). Een geluidaandachtsgebied is een locatie langs een weg of spoorweg of rond een industrieterrein waarbinnen het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde in Lden. (bron: artikel 3.19 van het Aanvullingsbesluit geluid).
Geluidbron Een object in de fysieke leefomgeving dat geluid produceert. In de context van de aanvullingswet geluid wordt daarbij specifiek gesproken over wegen, spoorwegen, industrieterreinen met activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken, windturbines, luchthavens en schiet- of springterreinen.
Geluidbrongegevens Bij ministeriële regeling aangewezen gegevens, benodigd voor de vaststelling van het geluid vanwege een geluidbronsoort (bron: Aanvullingsbesluit geluid).
Geluidbronsoort Het geheel van geluidbronnen, bestaande uit: gemeentewegen; lokale spoorwegen die door provinciale staten zijn aangewezen op grond van artikel 2.13a, eerste lid, onder b, van de wet; lokale spoorwegen die niet door provinciale staten zijn aangewezen op grond van artikel 2.13a, eerste lid, onder b, van de wet; provinciale wegen; waterschapswegen; rijkswegen; hoofdspoorwegen; of industrieterreinen;
Geluidgevoelig gebouw Geluidgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 3.20 (bron: Aanvullingsbesluit geluid). Een geluidgevoelig gebouw is een gebouw of gedeelte daarvan met een woonfunctie, onderwijsfunctie, gezondheidszorgfunctie met bedgebied, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.
Geluidproductieplafond Een geluidproductieplafond geeft de maximaal toegestane geluidproductie weer op een vast fictief punt (geluidreferentiepunt) op korte afstand van de geluidbron. Geluidproductieplafonds worden gedefinieerd voor rijksinfra (rijkswegen, spoor), provinciale wegen, lokale spoorwegen waarvoor de provincie het bevoegd gezag heeft, en industrieterreinen.
Geluidreferentiepunt Locatie waar een geluidproductieplafond van toepassing is (bron: Aanvullingsbesluit geluid).
Gemeenteweg Weg in beheer bij een gemeente (bron: Aanvullingsbesluit geluid).
Grenswaarde Een grens waarvan alleen bij uitzondering en alleen in aangegeven gevallen (zoals bij “zwaarwegende belangen”) kan worden afgeweken. (bron: NvT Aanvullingsbesluit geluid).
Lden De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een Europese maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai over een hele dag uit te drukken. (Bron)
Plafondcorrectiewaarde Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting (bron: regeling geluid milieubeheer).
Provinciale weg Weg in beheer bij een provincie (bron: Aanvullingsbesluit geluid).
Rijksweg Weg in beheer bij het Rijk (bron: Aanvullingsbesluit geluid).
Rijstrook Strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook (bron: Wet geluidhinder).
Spoorweg Weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails (bron: Spoorwegwet).
Standaardwaarde De standaardwaarde voor geluid vertegenwoordigt een “geaccepteerd geluidniveau”: als aan de standaardwaarde voldaan wordt, is geen nadere afweging of besluitvorming nodig (tenzij bevoegd gezag hier meer specifieke regels voor heeft gespecificeerd).
Waterschapsweg Weg in beheer bij een waterschap (bron: Aanvullingsbesluit geluid).
Weg Voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of openstaand pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen of duikers, alsmede een spoorweg die niet is aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 106, of de geluidplafondkaart (bron: Wet geluidhinder).

3.7.2 Informatiemodeldomein

Termen Definities
Annotatie Elke toevoeging op een kaartbeeld voor verduidelijking
Applicatieschema Informatiemodel dat gegevens beschrijft die worden gebruikt door een of meer applicaties.
Relatie Semantische relatie tussen twee of meer geo-objecten die samenhang tussen hun instanties weergeeft.
Attribuutsoort Kenmerk van een geo-object.
Attribuutwaarde Waarde die een attribuut aanneemt.
Coördinaat Getal in een sequentie van n getallen om de positie van een punt in een n-dimensionale ruimte te bepalen.
Coördinaatreferentiesysteem Coördinaatsysteem dat aan een object is gerelateerd door een datum.
Coördinaatsysteem Set van wiskundige regels voor het toekennen van coördinaten aan punten.
Datatype gestructureerde gegevens zonder identiteit.
Diepte Afstand van een punt tot een gekozen referentievlak neerwaarts gemeten langs een lijn welke loodrecht op dat referentievlak staat.
Domeinmodel Formele definitie van een subset van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein.
Geo-informatie Informatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie.
Geo-object Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak) OPMERKING: Synoniemen zijn Object en Klasse.
Georeferentie Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.
Informatiemodel Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein. OPMERKING: Domein is in dit verband: een kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten en begrippen
Instantie Benoemd, identificeerbaar object uit een objectklasse.
Label Tekst of getal dat een eigenschap omschrijft of kwantificeert en als annotatie op een kaartbeeld wordt afgebeeld
Namespace Collectie van namen die in XML documenten gebruikt worden als element en attribuutnamen OPMERKING: Een namespace wordt geïdentificeerd door een URI.
Objecttype Verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen. OPMERKING: Ook wel feature class genoemd.
Rasterformaat Representatie van beeld middel een gewoonlijk rechthoekig patroon van parallelle lijnen.
Registratie Op nationaal niveau geïdentificeerde en erkende gegevensverzameling. OPMERKING: Een basisregistratie is een registratie.
Representatie Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de werkelijkheid.
Ruimtelijk referentiesysteem Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) in de werkelijkheid OPMERKING: Identificatie van een positie kan door coördinaten (directe locatie) en door geografische identificatoren (indirecte locatie).
Vectorformaat Representatie van geometrie middels geometrische primitieven.
Waardelijst Lijst van waarden.
Werkelijkheid Beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang omvat.

3.8 Algemene Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze dataspecificatie.

Afkortingen Betekenissen
AREG Aanvullingsregeling geluid
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGE Basisgeluidemissie
CVGG Centrale Voorziening Geluidgegevens
GML Geography Markup Language
GPP Geluidproductieplafond
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe.
MIM Metamodel Informatie Modellering
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
UML Unified Modeling Language
WFS Web Feature Service
XML Extensible Markup Language

4. Identificatie document

Dit hoofdstuk beschrijft de identificatie van de dataspecificatie.

In onderstaande tabel is de beschrijvende informatie opgenomen van deze dataspecificatie.

Titel IMGeluid– Dataspecificatie Centrale Voorziening Geluidgegevens
Samenvatting IMGeluid beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens wordt een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Het gaat dan om emissieobjecten, overdrachtsobjecten, en documentobjecten. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer. IMGeluid is gemodelleerd conform het Metamodel Informatie Modellering [MIM].
Onderwerp categorieën Omgevingswet, Aanvullingsspoor Geluid, Centrale Voorziening Geluidgegevens
Geografische beschrijving Heeft betrekking op Nederlands grondgebied.
Doel (optioneel) Doel van dit document is het beschrijven van dataproduct IMGeluid ten behoeve van de CVGG. IMGeluid is ontwikkeld om de uniforme uitwisseling van geluidgegevens mogelijk te maken voor de CVGG.
Aanvullende informatie (optioneel)

5. Gegevensdefinitie

Deze tekst is normatief.

5.1 Domein Algemeen

Diagram Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie.
Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie.
Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied.


Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen. Monitoringresultaat Basisgeluidemissieobject Geluidproductieplafondobject Geluidberekeningobject Documentverwijzing Geluidaandachtsgebied Geluidgegevenscollectie Geluidemissieobject Geluidoverdrachtsobject

Basismodel - overzicht — Het Basismodel vormt de samenhang tussen alle domeinen van het IMGeluid. Alle objecttypen en relaties uit het IMGeluid komen samen in een Geluidgegevenscollectie. Binnen het IMGeluid worden geluidbrongegevens die gebruikt worden voor GPP en BGE berekeningen, gemodelleerd als een Geluidemissie of Geluidoverdrachtobject. De resultaten van GPP of BGE berekeningen worden opgeslagen in een Geluidgegevenscollectie. De onderliggende juridische vastleggingen, vaststellingen, of monitoringsverslagen van deze omgevings- of monitoringswaarden, worden ook opgeslagen in dezelfde Geluidgegevenscollectie. Per geluidbron per toepassing kan er een Geluidgegevenscollectie bestaan. Deze kan geassocieerd worden met maximaal 1 Geluidaandachtsgebied. Wanneer geluidgegevens met betrekking tot cumulatieberekeningen worden aangeleverd, bevat een Geluidgegevenscollectie geen Geluidaandachtsgebied. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen.

5.1.1 Objecttypen

5.1.1.1 Geluidgegevenscollectie
Naam Geluidgegevenscollectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Informatieobject dat gegevens specificeert over alle geluidproductrieplafonds of basisgeluidemissies, de voor de berekening daarvan gebruikte geluidbrongegevens (geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten), de onderliggende (juridische) documententatie, de monitoringsgegevens en het geluidaandachtsgebied, die gezamenlijk deel uitmaken van hetzelfde type geluidbron.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit object is de kern het informatiemodel geluid; het verbindt alle objecten met elkaar en houdt de historie bij. Door ook informatie op te nemen over het soort geluidbron en de herkomst van de geluidgegevenscollectie wordt ook aangegeven met welke juridische werkelijkheid de gegevenscollectie te maken heeft.
 • Aangezien iedere geluidbron aan andere regels moet voldoen, is de geluidbron bepalend voor de juridische werkelijkheid waaraan de geluidgegevenscollectie moet conformeren.
 • Geluidgegevenscollectie is een GML FeatureCollection, dus heeft een relatie met iedere Feature (GML term voor Object) uit dit informatiemodel.

Geluidbronnen

 1. Gemeentewegen (BGE)
 2. Hoofdspoor (GPP)
 3. Industrieterrein (GPP)
 4. Lokaal spoor (BGE)
 5. Luchtvaart
 6. Schiet- of springterrein
 7. Provinciale weg (GPP)
 8. Rijksweg (GPP)
 9. Waterschapsweg (BGE)
 10. Windturbine
Regels
 • Een Geluidgegevenscollectie heeft: OF Geluidproductieplafondobjecten, Of Basisgeluidemissieobjecten;
 • Een Geluidgegevenscollecte heeft alleen Basisgeluidemissieobjecten indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron is: Lokale weg OF Lokale spoorweg;
 • Een Geluidgegevenscollecte heeft alleen Geluidproductieplafondobjecten indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron is: Rijksweg OF Provinciale weg OF Hoofdspoorweg OF Industrie;
 • Er mag alleen geen Geluidaandachtsgebied in een Geluidgegevenscollectie zitten, wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie= [Luchtverkeer, Militair schietterrein, Windturbine];
 • Wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie = [industrieterrein] moet de Geluidgegevenscollectie 1 industrieterrein bevatten, anders 0;
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
type

Geeft aan voor welke toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Toepassing 1
geluidbron

Geluidbron waar Vastlegging betrekking op heeft.

Geluidbron 1
herkomstCollectie

Informatie over de herkomst van een Geluidgegevenscollectie.

HerkomstCollectie 1
tijdstipRegistratie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in het geluidregister.

DatumTijd 0 .. 1
eindRegistratie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in het geluidregister. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

DatumTijd 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

5.1.1.2 Geluidaandachtsgebied
Naam Geluidaandachtsgebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied rondom een industrieterrein of langs een weg of spoorweg, waarbinnen de geluidproductie hoger kan zijn dan de standaardwaarde.

Herkomst definitie IMGeluid/Art 3.19 aanvullingsbesluit
Toelichting
 • Indien een initiatiefnemer een nieuw project wil ontwikkelen of een bestand project wilt wijzigen dat in een geluidaandachtsgebied (GAG) valt, dient er aanvullend akoestisch onderzoek gedaan te worden.
 • Voor de bepaling van het GAG wordt een vereenvoudigde berekeningsmethode gebruikt, zodat per definitie hierbinnen de standaardwaarde niet overschreden wordt.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
geluidbronsoort

Type geluidbron (verkeer, rail, industrie) waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Geluidbronsoort 1
geometrie

Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

GM_MultiSurface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidgegevenscollectie [ 1 .. * ] geluidaandachtsgebied: geluidaandachtsgebied Geluidaandachtsgebied [ 0 .. 1 ]

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

5.1.1.3 Monitoringresultaat
Naam Monitoringresultaat
Herkomst IMGeluid
Definitie

Monitoringgegevens voor geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring.

.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Monitoring voor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden vindt plaats door de geluidproductie te berekenen.
 • Monitoring van de basisgeluidemissie vindt plaats door het het verschil tussen de gemiddelde geluidemissie in een kalenderjaar en de basisgeluidemissie zoals opgenomen in het meest recente openbare verslag over de monitoring te berekenen of te schatten.
Regels

Een gemeente of waterschap mag de basisgeluidsemissie (BGE) ook schriftelijk onderbouwen. In dat geval hoeft geen monitoringswaarde opgegeven te worden. Dit object mag alleen informatie bevatten indien: Geluidgegevensobject.geluidbron =

 • *Rijksweg * OF,
 • *Provinciale weg * OF,
 • *Waterschapsweg* OF,
 • *Gemeenteweg * OF,
 • *Industrieterrein * OF,
 • *Hoofdspoor* OF,
 • *Lokaalspoor*
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
kwalitatieveOnderbouwing

Geeft aan of er een schriftelijke toelichting bestaat, waarin het bevoegd gezag verklaart dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 dB.

Boolean 0 .. 1
monitoringjaar

Het jaar waarop de monitoring betrekking heeft

Jaar 1
monitoringwaarde

De berekende geluidwaarde van het afgelopen jaar op een GPP of BGE.

Measure 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] openbaarVerslagMonitoring: openbaarVerslagMonitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidproductieplafondobject: geluidproductieplafondobject Geluidproductieplafondobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] basisgeluidemissieobject: basisgeluidemissieobject Basisgeluidemissieobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 ]

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

5.1.1.4 Geluidemissieobject
Naam Geluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Er mogen alleen Emissieobjecten in een Geluidgegevenscollectie zitten, wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie= [Luchtverkeer, schiet- of springterrein].

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610..

NEN3610ID 1
jaar

Jaartal waarop het object betrekking heeft.

Jaar 1
naam

Kort tekstveld voor de naam van het Geluidemissieobject.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van Geluidemissieobject.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] emissieobject: emissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]
5.1.1.5 Geluidoverdrachtsobject
Naam Geluidoverdrachtsobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Er mogen alleen 0 Overdrachtsobjecten in een Geluidgegevenscollectie zitten, wanneer geluidbron van Geluidgegevenscollectie= [Luchtverkeer, Lokale spoorweg, Gemeentelijkeweg, Waterschapsweg, Militair schietterrein]

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610..

NEN3610ID 1
jaar

Jaartal waarop het object betrekking heeft.

Jaar 1
naam

Kort tekstveld voor de naam van het geluidoverdrachtsobject.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van overdrachtsobject.

CharacterString 0 .. 1
5.1.1.6 Documentverwijzing
Naam Documentverwijzing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verwijzing naar het onderliggende besluit voor GPP, onderliggende bepaling voor BGE of onderliggende monitoringsrapportage voor een Monitoringswaarde of overige besluiten of meldingen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een documentverwijzing kan verbonden zijn aan een monitoringsresultaat dat toebehooort aan een basisgeluidemissieobject. Om die reden heeft een documentverwijzing geen of meerdere geluidproductieplafondobjecten [0..*].

Regels
 • Indien geluidbron 'windturbine' dan geen documentverwijzing
 • Indien GPP.vaststellingVanRechtswege = True, dan geen documentverwijzing
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
locatie

De link naar het betreffende besluit, bepaling of nalevingsrapportage.

URI 1
type

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Documenttype 1
datumInwerkingtreding

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Datum 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] openbaarVerslagMonitoring: openbaarVerslagMonitoring Documentverwijzing [ 1 ]

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Geluidcontour [ 1 ] cumulatiebesluit: cumulatiebesluit Documentverwijzing [ 1 .. * ]
5.1.1.7 Geluidberekeningobject
Naam Geluidberekeningobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object met achtergrondinformatie over een geluidberekening die van toepassing is voor een Geluidgegevenscollectie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit object is toegevoegd om het transparant te maken welke partij het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd met welke software.

Regels
 • Bij spoor kunnen twee verschillende geluidberekeningobjecten voorkomen, omdat spoorweg emplacementen onder de industrie rekenvoorschriften vallen.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
organisatie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

CharacterString 0 .. 1
rekenmodelversie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

CharacterString 0 .. 1
softwarepakketnaam

Naam van het software pakket waarmee berekening is uitgevoerd.

CharacterString 1
softwarepakketversie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

CharacterString 1
berekeningsdatum

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Datum 1
IndustrieRekeninstelling (IndustrieRekeninstellingen) :

Standaard reken instellingen die zijn gebruikt bij een berekening gerelateerd aan een industrieterrein.

0 .. 1
- luchtabsorptiecoëfficiënten

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

WaardePerOctaafband 1
- standaardBodem

Absorptiefactor van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidberekeningobject: geluidberekeningobject Geluidberekeningobject [ 1 ]

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarme het GPP is berekend.

Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadataBerekening: metadataBerekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Geluidcontour [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

0 of meer Geluidcontouren worden berekend in 1 of meer Berekeningen.

5.1.2 Referentielijsten

5.1.2.1 Referentielijst Spoorstaafruwheid
Naam Spoorstaafruwheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Toelichting

Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. 1 = Gemiddeld 2 = Geoptimaliseerd geslepen tot 200 km/pu 3 = Geoptimaliseerd boven 200)

5.1.2.1.1 Overzicht referentie elementen
Referentie element Definitie Formaat Card
Golflengte

[onbekend]

Measure 1
Referentie

Standaard rekenwaarde voor de ruwheidsklasse van de spoorstaaf

Measure 1
GeoptimaliseerdTot200kmu

Geluidsreducerende slijping waarvan de werking geldt tot 200 kilometer per uur.

Measure 1
GeoptimaliseerdVanaf200kmu

Geluidsreducerende slijping waarvan de werking geldt vanaf 200 kilometer per uur.

Measure 1

5.1.3 Gestruktureerde datatypen

5.1.3.1 Gestructureerd datatype FactorPerOctaafband
5.1.3.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
band31Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Real 0 .. 1
band63Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Real 1
band125Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Real 1
band250Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Real 1
band500Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Real 1
band1000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Real 1
band2000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Real 1
band4000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Real 1
band8000Hz

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Real 1
5.1.3.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID
5.1.3.2.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
namespace CharacterString 1
lokaalID

Unieke identificatiecode binnen een registratie.

CharacterString 1
versie

versie-aanduiding van een object.

CharacterString 0 .. 1
5.1.3.3 Gestructureerd datatype WaardePerOctaafband
5.1.3.3.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
band31Hz

Waarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Measure 0 .. 1
band63Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Measure 1
band125Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Measure 1
band250Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Measure 1
band500Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Measure 1
band1000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Measure 1
band2000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Measure 1
band4000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Measure 1
band8000Hz

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Measure 1
5.1.3.4 Gestructureerd datatype OIN
5.1.3.4.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
prefix

De prefix definieert welk soort nummer volgt.

CharacterString 1
nummer

Het identificerende nummer dat wordt gebruikt om een organisatie te identificeren.

CharacterString 1
suffix

Restant van de 20 karakters lange identificatie code, bestaande uit nullen, die afhankelijk is van het aantal karakters in "nummer".

CharacterString 1

5.1.4 Codelijsten

Wegdektype

Waardelijst met vastgestelde aanduidingen voor wegdekcorrectietypen.

Materieelsoort

Een materieelsoort is de samenbindende karakterisering van materieel met overeenkomstige kenmerken voor wat betreft aandrijving en koppelbaarheid.

5.1.5 Enumeraties

Plek

Plaatsaanduiding van een infrastructureel object (brug, tunnel, etc., zie: enumeratie InfraobjectType) of geluidscherm.

Spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Wisselkantcode

Plaatsaanduiding van een wissel

Dagdeel

Het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald, ook wel: etmaalperiode.

Treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Geluidbronsoort

Enumeratie van domeinen waarbij een geregistreerd object hoort.

ProfieltypeSnelheid

Indicatie van het snelheidsverloop op het betreffende Spoordeel.

Documenttype

Lijst van mogelijke type documenten waarnaar verwezen kan worden vanuit het geluidregister.

Geluidbron

Enumeratie van mogelijke domeinen waaruit de geluidemissie afkomstig is.

Rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Spoorstaafonderbreking

Classificatie van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Toepassing

Indicatie van het type geluidgegevenscollectie

Bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

5.1.6 Attribuut- en relatiesoort details

5.1.6.1 Objecttype details
5.1.6.1.1 Geluidgegevenscollectie
Geluidgegevenscollectie identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Geluidgegevenscollectie type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan voor welke toepassing de Geluidgegevenscollectie is gebruikt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Toepassing
Geluidgegevenscollectie geluidbron
Naam geluidbron
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidbron waar Vastlegging betrekking op heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Geluidbron
Geluidgegevenscollectie HerkomstCollectie
Naam HerkomstCollectie
Definitie

Identificatie van de leverancier en bronhouder van een "Geluidgegevenscollectie".

Attribuutsoort bronhouder HerkomstCollectie
Naam bronhouder
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke OIN identificatie van de bronhouder van de "Geluidgegevenscollectie" volgens bijlage 1 van Digikoppeling Identificatie en authenticatie.

Herkomst definitie https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/DigiKoppeling/Standaarden/Digikoppeling-Identificatie-en-Authenticatie.pdf
Toelichting

Een Industrieterrein kan over gemeente grenzen heel vallen. Een Industrieterrein kan dus meer bevoegd gezag hebben, daarom bestaat de optie om meer dan 1 bronhouder toe te voegen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Indicatie authentiek Overig
Formaat OIN
Attribuutsoort leverancier HerkomstCollectie
Naam leverancier
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke OIN identificatie van de leverancier van de Geluidgegevenscollectie volgens bijlage 1 van Digikoppeling Identificatie en authenticatie.

Herkomst definitie https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/DigiKoppeling/Standaarden/Digikoppeling-Identificatie-en-Authenticatie.pdf
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat OIN
Geluidgegevenscollectie tijdstipRegistratie
Naam tijdstipRegistratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in het geluidregister.

Herkomst definitie NEN 3610:2011 en StUF 03.01
Toelichting

Het GML DateTime datatype schijft de manier voor waarop het tijdstip van registratie in het geluidregister wordt opgenomen.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat DatumTijd
Geluidgegevenscollectie eindRegistratie
Naam eindRegistratie
Herkomst IMGeluid
Definitie

eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in het geluidregister. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig

Herkomst definitie NEN 3610:2011 and StUF 03.01
Toelichting

Het GML DateTime datatype schijft de manier voor waarop het eind van registratie in het geluidregister wordt opgenomen. Deze attribuutwaarde hoeft niet te worden ingevuld wanneer einddatum niet bekend is.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat DatumTijd
Relatiesoort details Geluidgegevenscollectie geluidaandachtsgebied
Naam geluidaandachtsgebied
Definitie

Een Geluidgegevenscollectie bevat wel of geen Geluidaandachtsgebied. Een Geluidaandachtsgebied kan worden samengesteld van 1 of meerdere Geluidgegevenscollecties.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidaandachtsgebied
5.1.6.1.2 Geluidaandachtsgebied
Geluidaandachtsgebied identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Geluidaandachtsgebied geluidbronsoort
Naam geluidbronsoort
Herkomst IMGeluid
Definitie

Type geluidbron (verkeer, rail, industrie) waarbij het geluidaandachtsgebied hoort.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegeven is afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Dit gegeven is afgeleid van Geluidgegevenscollectie.geluidbron.

Formaat Geluidbronsoort
Geluidaandachtsgebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Multivlak geometrie van een geluidaandachtsgebied.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie van een geluidaandachtsgebied is conform met het GM_MultiSurface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_MultiSurface
5.1.6.1.3 Monitoringresultaat
Monitoringresultaat identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Monitoringresultaat kwalitatieveOnderbouwing
Naam kwalitatieveOnderbouwing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of er een schriftelijke toelichting bestaat, waarin het bevoegd gezag verklaart dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 dB.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • In veel gevallen zal er bij het bepalen van een gemiddelde geluidemissie alleen een andere verkeersintensiteit zijn ten opzichte van de basisgeluidemissie (voertuigverdeling, snelheden en wegdekverharding blijven gelijk).
 • Met een vuistregel kan onderbouwd worden dat de monitoringswaarde lager zal zijn dan de basisgeluidemissie + 1,5 dB. Bij gelijkblijvende omstandigheden komt een toename van 1.5 dB overeen met een toename van het verkeer met 40%.
 • Indien kwalitatief onderbouwd kan worden dat deze toename in verkeer lager is dan 40% hoeft niet gekwantificeerd te worden wat deze toename is. Uitgangspunt voor de regel van 40% is dat rijsnelheden niet hoger zijn vergeleken met het basisjaar en de verharding moet dan minimaal even stil zijn als de verharding in het basisjaar.
 • Om de registratielast te beperken, biedt het informatiemodel de mogelijkheid om alleen True in te voeren. Indien False, mag het attribuut in zijn geheel weggelaten worden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Mag alleen voorkomen bij waterschapswegen, gemeentewegen of lokaal spoor.
 • OF kwalitatieveOnderbouwing wordt ingevuld, OF monitoringswaarde: mogen nooit tegelijk voorkomen
 • kwalitatieve onderbouwing mag alleen bij emissieverschil(BGE-att) voorkomen en bevat indien van toepassing de waarde True. Indien False, mag dit vastgelegd worden, maar er mag ook voor gekozen worden het attribuut weg te laten.
Formaat Boolean
Monitoringresultaat monitoringjaar
Naam monitoringjaar
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het jaar waarop de monitoring betrekking heeft

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is altijd het afgelopen jaar. Ook voor basisgeluidemissies die vijfjaarlijks gemonitord worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Regels
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Rijksweg of Hoofdspoor, dan moet het eerste monitoringsjaar volgen op het jaar waarop het GPP is vastgesteld. En de navolgende jaren moeten chronologisch volgen.
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Indstrieterrein of Provinciale weg, dan moet het eerste monitoringsjaar volgen 5 jaar nadat het GPP is vastgesteld.
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Waterschapsweg, Gemeenteweg of Lokaal spoor: het 1ste monitoringsjaar is 2021 en vervolgens elk 5 jaar.
Formaat Jaar
Monitoringresultaat monitoringwaarde
Naam monitoringwaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De berekende geluidwaarde van het afgelopen jaar op een GPP of BGE.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De gemiddelde geluidproductie in het afgelopen jaar op een referentiepunt bij een geluidproductieplafondobject, of het verschil tussen de gemiddelde geluidemissiewaarde van het afgelopen jaar ten opzichte van de basisgeluidemissie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • OF kwalitatieveOnderbouwing wordt ingevuld, OF monitoringswaarde: mogen nooit tegelijk voorkomen.
Formeel patroon ^[0-9]{1,2}\,[0-9]$
Formaat Measure
Relatiesoort details Monitoringresultaat openbaarVerslagMonitoring
Naam openbaarVerslagMonitoring
Definitie

Gegevens over en verwijzing naar de nalevingsrapportage

Indicatie kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidproductieplafondobject
Naam geluidproductieplafondobject
Definitie

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidproductieplafondobject
Relatiesoort details Monitoringresultaat basisgeluidemissieobject
Naam basisgeluidemissieobject
Definitie

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Basisgeluidemissieobject
Relatiesoort details Monitoringresultaat geluidberekeningobject
Naam geluidberekeningobject
Definitie

Een of meerdere Monitoringsresultaten hebben een geluidberekening.

Indicatie kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
5.1.6.1.4 Geluidemissieobject
Geluidemissieobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610..

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Geluidemissieobject jaar
Naam jaar
Herkomst IMGeluid
Definitie

Jaartal waarop het object betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een geluidemissieobject heeft binnen de centrale voorziening geluidgegevens verschillende functies

 1. Het kan een object zijn dat gebruikt is voor de bepaling van de hoogte van een geluidproductieplafond of basisgeluidemissie;
 2. Het kan ook gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de emissieobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.
 3. Voor de basisgeluidemissie kan een prognosewaarde gelevert worden. Ook hiervoor kunnen de onderlinggende emissieobjecten meegeleverd worden. Net als bij monitoring kunnen dan op basis van het jaartal de juiste objecten gekoppeld worden aan het doel waarvoor het object gebruikt is.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Jaar
Geluidemissieobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam van het Geluidemissieobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Geluidemissieobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van Geluidemissieobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
5.1.6.1.5 Geluidoverdrachtsobject
Geluidoverdrachtsobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610..

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Geluidoverdrachtsobject jaar
Naam jaar
Herkomst IMGeluid
Definitie

Jaartal waarop het object betrekking heeft.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een overdrachtsobject heeft binnen de centrale voorziening geluidgegevens verschillende functies

 1. Het kan een object zijn dat gebruikt is voor de bepaling van de hoogte van een geluidproductieplafond of basisgeluidemissie;
 2. Het kan ook gebruikt zijn in de berekening van de monitoringswaarde in van een bepaald jaar. Indien een bevoegd gezag ervoor kiest om de overdrachtsobjecten die ten grondslag liggen aan de monitoringsberekening mee te leveren, is het noodzakelijk om deze te koppelen aan het monitoringsjaar waarop ze betrekking hebben.
 3. Voor de basisgeluidemissie kan een prognosewaarde gelevert worden. Ook hiervoor kunnen de onderlinggende overdrachtsobjecte n meegeleverd worden. Net als bij monitoring kunnen dan op basis van het jaartal de juiste objecten gekoppeld worden aan het doel waarvoor het object gebruikt is.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Jaar
Geluidoverdrachtsobject naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam van het geluidoverdrachtsobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Geluidoverdrachtsobject omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van overdrachtsobject.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
5.1.6.1.6 Documentverwijzing
Documentverwijzing identificatie
Naam identificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Documentverwijzing locatie
Naam locatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De link naar het betreffende besluit, bepaling of nalevingsrapportage.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Neem hier een URL naar het document op

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat URI
Documentverwijzing type
Naam type
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het type document waarnaar verwezen wordt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Documenttype
Documentverwijzing datumInwerkingtreding
Naam datumInwerkingtreding
Herkomst IMGeluid
Definitie

De start van de periode waarop het document, gespecificeerd onder Documentverwijzing.documenttype, geldig is in de werkelijkheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er zijn verschillende datatypes voor de represenstatie van een tijdstip: Afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit types TM_Instant, Date of DateTime.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Dit attribuut mag alleen voorkomen in combinatie met een besluit. Alleen een geluidproductieplafond is gebaseerd op een besluit; een basisgeluid emissie niet.
Formaat Datum
5.1.6.1.7 Geluidberekeningobject
Geluidberekeningobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Geluidberekeningobject IndustrieRekeninstellingen
Naam IndustrieRekeninstellingen
Herkomst IMGeluid
Definitie

Standaard reken instellingen die zijn gebruikt bij een berekening gerelateerd aan een industrieterrein.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek binnen domein industrie, moet een akoestisch expert enkele rekeninstellingen bepalen.

Attribuutsoort luchtabsorptiecoëfficiënten IndustrieRekeninstellingen
Naam luchtabsorptiecoëfficiënten
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een specificatie, per octaafband, voor de demping door de lucht.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt gebruik gemaakt van de in reken-voorschriften vastgestelde waarde, een andere waarde is alleen toegestaan als deze wetenschappelijk kan worden gevalideerd.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat WaardePerOctaafband
Attribuutsoort standaardBodem IndustrieRekeninstellingen
Naam standaardBodem
Herkomst IMGeluid
Definitie

Absorptiefactor van grond waar geen bodem vlak gedefinieerd is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Absorptiefactor is een waarde tussen 0 en 1. Deze waarde geeft aan hoe hard de ondergrond is, waarbij 0 is de hardste boden en 1 de zachtste bodem.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Measure
Geluidberekeningobject organisatie
Naam organisatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van de organisatie die de berekening heeft uitgevoerd in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidberekeningobject rekenmodelversie
Naam rekenmodelversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versienummer van het toegepaste rekenmodel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon De verzameling van waarden die gegevens van dit attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.
Formaat CharacterString
Geluidberekeningobject softwarepakketnaam
Naam softwarepakketnaam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Naam van het software pakket waarmee berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidberekeningobject softwarepakketversie
Naam softwarepakketversie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Versie van het softwarepakket dat gebruikt is voor de berekening.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een softwarepakket kan meerdere veries van een onderliggend rekenmodel ondersteunen. In dat geval geeft de softwarepakketversie onvoldoende informatie over de gebruikte rekeninstellingen en moet ook de rekenmodelversie opgegeven worden.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Authentiek
Regels

Indien het gebruikte softwarepakket meerdere rekenmodellen ondersteunt, moet men ook de rekenmodelversie opnemen.

Formaat CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidberekeningobject berekeningsdatum
Naam berekeningsdatum
Herkomst IMGeluid
Definitie

Datum waarop berekening is uitgevoerd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Datum
Indicatie afleidbaar Zie package
5.1.6.2 Gestructureerde datatypen
5.1.6.2.1 Gestructureerd datatype FactorPerOctaafband
Data element details FactorPerOctaafband band31Hz
Naam band31Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band63Hz
Naam band63Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band125Hz
Naam band125Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band250Hz
Naam band250Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band500Hz
Naam band500Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band1000Hz
Naam band1000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band2000Hz
Naam band2000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band4000Hz
Naam band4000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
Data element details FactorPerOctaafband band8000Hz
Naam band8000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Fractiewaarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Cijfer van 0 tot 1.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat Real
5.1.6.2.2 Gestructureerd datatype NEN3610ID
Data element details NEN3610ID namespace
Naam namespace
Herkomst NEN 3610:2011
Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Data element details NEN3610ID lokaalID
Naam lokaalID
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatiecode binnen een registratie.

Toelichting

‘LokaalId’ is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie. De volgende karakters mogen in een lokaalID voorkomen: {”A”…”Z”, “a”…”z”, ”0”…”9”, “_”, “-“, “,”, ”.”}.

Indicatie kardinaliteit 1
Formaat CharacterString
Data element details NEN3610ID versie
Naam versie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

versie-aanduiding van een object.

Toelichting

Het attribuut ‘versie’ maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Formaat CharacterString
5.1.6.2.3 Gestructureerd datatype WaardePerOctaafband
Data element details WaardePerOctaafband band31Hz
Naam band31Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 31 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band63Hz
Naam band63Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 63 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band125Hz
Naam band125Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 125 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band250Hz
Naam band250Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 250 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band500Hz
Naam band500Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 500 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band1000Hz
Naam band1000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 1000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band2000Hz
Naam band2000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 2000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band4000Hz
Naam band4000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 4000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details WaardePerOctaafband band8000Hz
Naam band8000Hz
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde in dB die van toepassing is voor octaafband met een midden frequentie van 8000 Hertz.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot en met 999,99. 3 cijfers voor en 2 cijfers na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
5.1.6.2.4 Gestructureerd datatype OIN
Data element details OIN prefix
Naam prefix
Herkomst Digikoppeling Identificatie en authenticatie - 1.4 - Bijlage 1: Nummersystematiek OIN en HRN
Definitie

De prefix definieert welk soort nummer volgt.

Toelichting

Aan de hand van de prefix kan worden afgeleid welk ander "identificerend nummer" wordt gebruikt als "nummer". De prefixes die reeds in gebruik zijn worden bijgehouden in Bijlage 1: Nummersystematiek OIN en HRN van de Digikoppeling Identificatie en authenticatie.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Bestaat uit 8 cijfers die aan de hand van een mapping aangeven wel soort nummer volgt.
Formeel patroon ^[0-9]{8}$
Formaat CharacterString
Data element details OIN nummer
Naam nummer
Herkomst Bijlage 1: Nummersystematiek OIN en HRN
Definitie

Het identificerende nummer dat wordt gebruikt om een organisatie te identificeren.

Toelichting

Op basis van de prefix valt af te leiden wat voor soort nummer dit is. Dit kan bijvoorbeeld een KvK nummer zijn. Op basis van wat voor soort nummer dit is wordt de lengte bepaald van de CharacterString "nummer". De maximale lengte van de CharacterString "nummer" is 12. Het aantal karakters in "nummer" bepaald de lengte van de suffix.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Op basis van wat voor soort nummer dit is wordt de lengte bepaald van de CharacterString "nummer". De maximale lengte van de CharacterString "nummer" is 12.
Formaat CharacterString
Data element details OIN suffix
Naam suffix
Herkomst Bijlage 1: Nummersystematiek OIN en HRN
Definitie

Restant van de 20 karakters lange identificatie code, bestaande uit nullen, die afhankelijk is van het aantal karakters in "nummer".

Toelichting
 • Het totale OIN moet 20 cijfers lang zijn.
 • Het äantal nullen in de prefix is gelijk aan 12 - het aantal cijfers in "nummer".
 • Indien "nummer" een lengte heeft van 12, kan en suffix geen waarde bevatten.
Indicatie kardinaliteit 1
Patroon [Het aantal nullen in de prefix] = [12] - [het aantal cijfers in de CharacterString "nummer"]
Formaat CharacterString

5.2 Domein GPP Algemeen

Diagram GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. 

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen Geluidgegevenscollectie Geluidemissieobject Geluidoverdrachtsobject Bodemvlak Geluidschermdeel Hoogtelijn Geluidberekeningobject Documentverwijzing Geluidaandachtsgebied Geluidproductieplafondobject

GPP Algemeen - overzicht — GPP Algemeen bevat objecttypen en relaties met in ieder geval betrekking tot geluidproductieplafonds, onderliggende geluidbrongegevens en juridische vaststellingen. GPP algemeen omvat drie subdomeinen: GPP Industie, GPP Wegen en GPP Spoor. Een aantal objecten zijn al eerder verschenen in het Basismodel, maar worden hier verder gespecificeerd. Zo worden binnen dit domein een aantal Geluidoverdrachtobjecten gespecificeerd. Een voorbeeld hiervan is het Geluidschermdeel dat in alle GPP domeinen gebruikt wordt. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

5.2.1 Objecttypen

5.2.1.1 Geluidproductieplafondobject
Naam Geluidproductieplafondobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geluidproductieplafondobject is een verzamelobject dat de in een besluit vastgestelde GPP-waarde op een referentiepunt opslaat, samen met informatie over een eventueel van toepassing zijnde ontheffing of een vrijstelling.

Regels

De GPP-waarden kunnen allen worden opgegeven indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron =

 • *Industrieterrein*, OF
 • *Rijksweg*, OF
 • *Provinciale weg * OF
 • *Hoofdspoor*.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
geluidproductieplafond

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting op een referentiepunt over de periode van een etmaal.

Measure 1
tijdelijkeOntheffing

Geeft een periode aan volgens datatype TM_Period waarin er een tijdelijke ontheffing geldt voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

TM_Period 0 .. 1
tijdelijkeOntheffingswaarde

Aantal dB waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing.

Measure 0 .. 1
vrijstelling

Situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

TM_Period 0 .. 1
vaststellingVanRechtswege

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Boolean 1
referentiepunt (Referentiepunt) :

Verzameling van gegevens over het referentiepunt.

1
- geometrie

Geometrische locatie van een referentiepunt volgens GM_Point datatype.

GM_Point 1
- hoogteReferentiepunt

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] berekening: berekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Metagegevens over de rekeninstellingen waarme het GPP is berekend.

Geluidproductieplafondobject [ 0 .. * ] besluit: besluit Documentverwijzing [ 0 .. 3 ]

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Monitoringresultaat [ 0 .. * ] geluidproductieplafondobject: geluidproductieplafondobject Geluidproductieplafondobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Geluidproductieplafondobject.

5.2.1.2 Hoogtelijnspecificatie
Naam Hoogtelijnspecificatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Optionele extra informatie over de hoogtelijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Verschillende bronhouders hebben ervoor gekozen of zullen er in de toekomst voor kiezen om hun hoogtelijnen bestand te vereenvoudigen en per hoogtelijn een aanduiding van het type mee te geven. De attributen van dit object bieden de mogelijkheid om deze informatie toe te voegen.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hoogtelijnobjecttype

Aanduidiging voor het fysieke object waarvan de HoogtelijnSpoor deel uitmaakt.

Hoogtelijnobjecttype 0 .. 1
hoogtelijntype

Classificatie van het soort breuklijn

Hoogtelijntype 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijnspecificatie is specialisatie van Hoogtelijn

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

5.2.1.3 Bodemvlak
Naam Bodemvlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat de geluid-absorberende werking van een vlak hardere of zachtere bodem simuleert.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Bij GPP wegen is een vaste strook hard bodemgebied onder de rijlijn gedefinieerd, waardoor het eerste deel van de geluidsoverdracht altijd over een reflecterende bodem plaatsvindt. De lengte van dit gedeelte is voor elke sector verschillend.

.

Regels
 • Komt alleen voor bij Geluidgegevenscollectie.geluidbron = *Rijkswegen , Provinciale wegen en Industrie*.
 • Is facultatief gegeven, behalve als het Bodemvlak binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
absorptiefractie

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.

Measure 1
geometrie

De tweedimensionale meetkundige representatie van een akoestisch bodemvlak.

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bodemvlak is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.2.1.4 Geluidschermdeel
Naam Geluidschermdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste registerscherm en of wal die gebruikt zijn voor de berekening van het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dient voor afscherming en heeft een reflectie factor die aan de twee zijden verschillend kan zijn.
 • Objecten rondom de weg (schermen en wallen) die nodig zijn om de geluidproductieplafonds te berekenen en daarmee onderdeel zijn van de brongegevens voor wegen. In principe worden geen gemeente-schermen aangeleverd, tenzij die zijn gebruikt in de GPP-berekening.
 • Een scherm kan in de praktijk akoestisch reflecterend of absorberend zijn. ProRail voert wel een reflectiefactor op, maar deze wordt genegeerd door het rekenhart. Van alle schermen wordt binnen SoundBase (ProRail) dus aangenomen dat deze absorberend zijn en geen effect hebben op gpp’s aan de overzijde van het spoor.
 • De reden om in SoundBase wel de reflectiefactor op te geven, is dat deze in een later stadium wel relevant is voor de berekeningen op woningniveau. Door de reflectiefactor reeds in SoundBase op te geven, zit deze direct correct in de export naar het SRM2-model.
 • Het gaat hier net als bij rijlijnen om homogene 'schermdelen'. M.a.w. indien één eigenschap van het scherm wijzigt, heb je een nieuw afschermend object nodig.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
hellingshoek

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Measure 0 .. 1
schermhoogte

Het verschil tussen de top van het geluidscherm en het maaiveld, gemeten als een loodrechte lijn ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in meters.

DoubleList 0 .. 1
profieltype

Vormaanduiding van het type geluidscherm

ProfieltypeGeluidscherm 1
reflectiefactorL

De fractie van de door de linkerzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
reflectiefactorR

De fractie van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
zwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
ligging

Als 3D-lijn gemodelleerde representatie van de locatie van de voet en de hoogte van de top van het afschermende object.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Geluidschermdeel is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.2.1.5 Hoogtelijn
Naam Hoogtelijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Breuklijn om het hoogteverloop van het terrein te modelleren

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object Hoogtelijnen is optioneel. Het is niet verplicht om hoogtelijnen in de berekening van het GPP gebruiken, behalve als deze binnen de grenzen van een industrieterrein ligt.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

De driedimensionale meetkundige representatie van een hoogtelijn

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Hoogtelijn is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.2.2 Gestruktureerde datatypen

5.2.2.1 Gestructureerd datatype BedrijfsduurcorrectieWaarde
5.2.2.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
bedrijfsduurcorrectiewaarde

Bedrijfsduurcorrectiewaarde in dB.

Measure 1
dagdeel

Deel van de dag waarvoor bedrijfsduucorrectiewaarde van toepassing is.

Dagdeel 1

5.2.3 Enumeraties

Hoogtelijnobjecttype

Classificatie van het toepassingsgebied van een hoogtelijn.

Hoogtelijntype

Classificatie van het soort hoogtelijn.

BronTypeWaarde

Enumeratie met mogelijke waarden voor bron type.

ProfieltypeGeluidscherm

Vormaanduiding van het type geluidscherm

5.2.4 Attribuut- en relatiesoort details

5.2.4.1 Objecttype details
5.2.4.1.1 Geluidproductieplafondobject
Geluidproductieplafondobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidproductieplafondobject geluidproductieplafond
Naam geluidproductieplafond
Herkomst IMGeluid
Definitie

De door het bevoegd gezag vastgestelde maximaal toegestane jaargemiddelde geluidbelasting op een referentiepunt over de periode van een etmaal.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Lden staat voor Level day evening night. Dit attribuut is van toepassing op de domeinen: industrie, spoor en weg.
 • Sommige domeinen kennen aanvullende GPP-waarden. Deze worden als apart attribuut opgenomen binnen dit object.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Formeel patroon ^[0-9]{1,2}\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Geluidproductieplafondobject tijdelijkeOntheffing
Naam tijdelijkeOntheffing
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft een periode aan volgens datatype TM_Period waarin er een tijdelijke ontheffing geldt voor de naleving op de vastgestelde GPP-waarde op het bijbehorende referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het invullen van dit attribuut is van toepassing als er sprake is van een tijdelijke ontheffing. Dat wil zeggen indien bij de monitoring sprake is van een binnen de wettelijk gestelde marge tijdelijke periode van overschrijding van het geluidproductieplafond.
 • Binnen het TM_Period datatype, worden het begin en eind van de periode opgeslagen op de internationale manier, volgens de opbouw: .
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Voor industrie geldt: periode wanneer het redelijk sommatie-effect van toepassing is, is gelijk aan periode van tijdelijke ontheffing.
 • Tijdelijke toegestane verhoging van een GPP hoeft niet te worden opgenomen in het geluidregister.
Patroon <jaar>-<maand>-<dag>
Formeel patroon YYYY-MM-DD
Formaat TM_Period
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidproductieplafondobject tijdelijkeOntheffingswaarde
Naam tijdelijkeOntheffingswaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aantal dB waarmee het geldende GPP verhoogd wordt gedurende de geldigheid van de tijdelijke ontheffing.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is geen verplicht gegeven.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Kan alleen voorkomen in combinatie met tijdelijkeOntheffing

Formaat Measure
Meeteenheid dB
Geluidproductieplafondobject vrijstelling
Naam vrijstelling
Herkomst IMGeluid
Definitie

Situatie waarin wel een geluidproductieplafond is vastgesteld, maar waarop voor de duur van een bepaalde periode niet gemonitord hoeft te worden aan het geluidproductieplafond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Een vrijstelling alleen geldt in situaties waarin een tracébesluit is genomen voor een nieuw aan te leggen weg waarvoor al wel een GPP is vastgesteld, maar er nog niets te monitoren valt, omdat er nog geen verkeersbewegingen kunnen zijn.
 • Een dergelijke situatie kan op één zelfde plek niet nogmaals voorkomen.
 • Binnen het TM_Period datatype, worden het begin en eind van de periode opgeslagen op de internationale manier, volgens de opbouw: .
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Een vrijstelling heeft per definitie voor de duur van de vrijstelling geen einddatum; die kan pas achteraf worden ingevuld.
 • Er kan maar één vrijstelling(periode) voorkomen
Patroon <jaar>-<maand>-<dag>
Formeel patroon YYYY-MM-DD
Formaat TM_Period
Geluidproductieplafondobject vaststellingVanRechtswege
Naam vaststellingVanRechtswege
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicatie of de initiële vastelling van het geluidproductieplafond van rechtswege is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het betreft hier invoering van rechtswege (2012) obv van Wet Milieubeer art.11.45 lid 1, lid2 en lid 3
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Boolean
Geluidproductieplafondobject Referentiepunt
Naam Referentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van gegevens over het referentiepunt.

Herkomst definitie IMGeluid
Attribuutsoort geometrie Referentiepunt
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geometrische locatie van een referentiepunt volgens GM_Point datatype.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geometrie van een referentiepunt is conform met GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Point
Attribuutsoort hoogteReferentiepunt Referentiepunt
Naam hoogteReferentiepunt
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogteverschil tussen de z-waarde uit de geometrie van referentiepunt en het plaatselijk maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

In de meeste gevallen ligt deze waarde op 4 meter boven het maaiveld, maar er is een marge van 0,5m toegestaan.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • De minimaal toegestane waarde is 3,5m
 • De maximaal toegestane waarde is 4,5m
Patroon Toegestane waarde: van 3,5 tot en met 4,5
Formeel patroon (^3\,[5-9]$)|(^4\,[0-5]$)
Formaat Measure
Meeteenheid meters
Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject berekening
Naam berekening
Definitie

Metagegevens over de rekeninstellingen waarme het GPP is berekend.

Indicatie kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
Relatiesoort details Geluidproductieplafondobject besluit
Naam besluit
Definitie

Documentatie waarin het geluidproductieplafond met bijbehorend referentiepunt is opgenomen.

Door het bevoegde gezag opgstelde documentatie waarin waarin alle geluidproductieplafondwaarden voor het gehele grondgebied van een bevoegd gezag zijn opgenomen, inclusief (aparte) documentatie over een eventueel geldende tijdelijke ontheffing of vrijstelling.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 3
Gerelateerd objecttype Documentverwijzing
5.2.4.1.2 Hoogtelijnspecificatie
Hoogtelijnspecificatie hoogtelijnobjecttype
Naam hoogtelijnobjecttype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aanduidiging voor het fysieke object waarvan de HoogtelijnSpoor deel uitmaakt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit attribuut dient gebruikt te worden om aan te geven op welke type fysieke object de hoogtelijn van toepassing is.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Kan alleen ingevuld worden indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoor
 • Kan alleen voorkomen in combinatie met hoogtelijntype
Formaat Hoogtelijnobjecttype
Hoogtelijnspecificatie hoogtelijntype
Naam hoogtelijntype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van het soort breuklijn

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • ProRail heeft het hoogtelijnenmodel vereenvoudigd en onderscheid nu vijf verschillende typen hoogtelijnen.
 • De typen Tunnelbaklijn, balastbedlijn en kantaardebaanlijn komen uit het spoorregister en mogen niet aangepast worden. De andere twee typen komen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

[A] Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = hoofdspoor dan geldt één van de twee onderliggende regels:

[1] Indien hoogtelijnobjecttype = tunnelbakmaaiveld, mogelijke waarden:

 • ballastbedlijn
 • kantaardebaanlijn
 • teentaludlijn
 • referentiepuntenlijn

[2] Indien hoogtelijnobjectype = tunnelbakvloerlijn, mogelijk waarden:

 • tunnelbaklijn
 • teentaludlijn
 • referentiepuntenlijn

[B] Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = rijksweg of provinciale weg, dan zijn de mogelijke waarden:

 • kantaardebaanlijn
 • teentaludlijn
Formaat Hoogtelijntype
5.2.4.1.3 Bodemvlak
Bodemvlak absorptiefractie
Naam absorptiefractie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Aanduiding voor de akoestische hardheid van de bodem.absorptiefractie: hard (0), zacht (1) en half (0,5).
 • Dit is gewijzigd van een discrete naar een continue waarde. De gemiddelde absorptiefractie in een gebied wordt berekend door middeling van de absorptiefracties van de deelgebieden, waarbij een weging wordt toegepast die is gebaseerd op het quotiënt van de lengte van het deelgebied en de lengte van het totale gebied.
 • Als de lengte van het middengebied nihil is, wordt de gemiddelde absorptiefractie van het middengebied op 1 gesteld. Voor akoestisch hard gebied (water, geasfalteerde vlakken en dergelijke) is de absorptiefractie gelijk aan nul. Voor akoestisch zacht gebied, zoals grasland, akkerland en bos- en duingrond is de absorptiefractie gelijk aan 1,0. Bij een wegdektype dat significant absorberende eigenschappen heeft (zoals ZOAB en (Fijn) tweelaags ZOAB), wordt een absorptiefractie van 0,5 aangehouden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

De waarde mag niet kleiner zijn dan "0" en niet groter dan "1".

Patroon Toegestane waarde: van 0,00 -tot en met 1,00
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2}$)|(^1\,0{2}$)
Formaat Measure
Indicatie afleidbaar Zie package
Bodemvlak geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De tweedimensionale meetkundige representatie van een akoestisch bodemvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Een bodemvlakgeometrie heeft geen hoogte.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
5.2.4.1.4 Geluidschermdeel
Geluidschermdeel hellingshoek
Naam hellingshoek
Herkomst IMGeluid
Definitie

De hoek van het geluidscherm uitgedrukt in hele graden ten opzichte van de loodlijn op de ondergrond.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Uitgedrukt in hele graden.

 • Voor een vooroverhellend scherm, gelden negatieve waarden -1 tot -90 graden
 • Verticaal scherm is 0 graden
 • Voor achteroverhellend scherm, gelden positieve waarden +1 tot + 90 graden

Let op: bij het invoeren van een andere waarde dan 0, is een '+' of '-' teken noodzakelijk

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van '-90' tot en met '90'.
Formeel patroon (^0)|(^[+-][0-8]{1,2}$)|(^[+-][0-9][0]$)
Formaat Measure
Meeteenheid graden
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidschermdeel schermhoogte
Naam schermhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het verschil tussen de top van het geluidscherm en het maaiveld, gemeten als een loodrechte lijn ten opzichte van het maaiveld uitgedrukt in meters.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het geluidscherm.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de schermhoogte en de geometrie van het geluidscherm hanteren exact dezelfde modelleerrichting.
 • Omdat de schermhoogte gedefinieerd is als het verschil tussen de top van het scherm en het maaiveld, kan deze hoogte afwijken van de fysieke schermhoogte indien het scherm onder een hellingshoek geplaatst is.
 • Het formeel patroon geldt voor een enkele lijstwaarde, niet voor de totale lijst.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Indien Geluidscherm.statusZwevend = '1' ('op viaduct'), dan is het verplicht om dit veld in te vullen.

Formeel patroon (^\-[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$)|(^0\,[0-9]{2}$)|(^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$)
Formaat DoubleList
Meeteenheid meter
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidschermdeel profieltype
Naam profieltype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vormaanduiding van het type geluidscherm

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De profieltypes corresponderen met vaste profielcorrectiewaarden van 0,0 dB, 2,0 dB of 5,0 dB.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat ProfieltypeGeluidscherm
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidschermdeel reflectiefactorL
Naam reflectiefactorL
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door de linkerzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Voor Spoor aan weerszijden hetzelfde; L=R
Formaat FactorPerOctaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidschermdeel reflectiefactorR
Naam reflectiefactorR
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door de rechterzijde van het geluidscherm gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Voor Spoor aan weerszijden hetzelfde; L=R
Formaat FactorPerOctaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidschermdeel zwevend
Naam zwevend
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object zit niet vast aan de grond. Hiermee is het mogelijk een onderdoorgang of luifel te modelleren. Met de optie Zwevend object kan een doorgang onder het scherm worden gemodelleeerd. De maaiveldhoogte van het item wordt dan beschouwd als de onderzijde van het item.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidschermdeel ligging
Naam ligging
Herkomst IMGeluid
Definitie

Als 3D-lijn gemodelleerde representatie van de locatie van de voet en de hoogte van de top van het afschermende object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • x en y geven de locatie van de voet van het geluidscherm aan.
 • De ligging wordt opgenomen conform het GM_Curve datatype.
 • De z-waarde is de hoogte van de bovenkant (top) van het scherm in meters.
 • De z-hoogte van het object ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
 • Voor deze modellering is gekozen omdat in een apart attribuut de hellingshoek van het scherm wordt opgenomen, waarbij de wens is om denkbeeldige draai-as ten opzichte waarop de hellingshoek gegevens wordt, te kunnen relateren aan de onderkant van het scherm (en niet aan de bovenkant).
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
5.2.4.1.5 Hoogtelijn
Hoogtelijn geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De driedimensionale meetkundige representatie van een hoogtelijn

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geometrie van een hoogtelijn conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
5.2.4.2 Gestructureerde datatypen
5.2.4.2.1 Gestructureerd datatype BedrijfsduurcorrectieWaarde
Data element details BedrijfsduurcorrectieWaarde bedrijfsduurcorrectiewaarde
Naam bedrijfsduurcorrectiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Bedrijfsduurcorrectiewaarde in dB.

Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Waarde is minimaal 0, maximaal 99,9 dB.
Formeel patroon ^[0-9]{2}\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Data element details BedrijfsduurcorrectieWaarde dagdeel
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van de dag waarvoor bedrijfsduucorrectiewaarde van toepassing is.

Indicatie kardinaliteit 1
Formaat Dagdeel

5.3 Domein GPP Industrie

Diagram In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein.
Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object "GeluidbronIndustrie". Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als facultatieve informatie conform de objecten "Geluidbronlijn" en "Geluidbronvlak ". 
Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject".
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.


Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen Geluidgegevenscollectie Geluidoverdrachtsobject Geluidemissieobject GeluidproductieplafondobjectIndustrie Hoogtelijn Geluidschermdeel Geluidbronvlak IndustrieRekeninstellingen Bodemvlak Geluidberekeningobject Industrieterrein Geluidbronlijn Procesinstallatiegebied Vegetatiegebied Documentverwijzing Geluidproductieplafondobject Bouwwerk Geluidaandachtsgebied GeluidbronIndustrie

GPP Industrie - overzicht — In domeinmodel GPP Industrie staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van industrieterreinen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van het industrieterrein. Alle geluidbronnen op een industrieterrein worden opgeslagen als puntbronnen in het object "GeluidbronIndustrie". Indien binnen geluidrekensoftware gebruik is gemaakt van lijn- of vlakgeometrie voor het uitdrukken van geluidbronnen kan dit worden opgeslagen als facultatieve informatie conform de objecten "Geluidbronlijn" en "Geluidbronvlak ". Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" rondom het industrieterrein, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject". Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

5.3.1 Objecttypen

5.3.1.1 Industrieterrein
Naam Industrieterrein
Herkomst IMGeluid
Definitie

Industrieterreinen waar bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten kunnen worden verricht die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken.

Herkomst definitie Omgevingswet, art 2.12a
Toelichting

Betreft industrieterreinen met een geluidproductieplafond (als omgevingswaarde).

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Multivlak geometrie van een industrieterrein.

GM_MultiSurface 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Combinatie naam van het industrieterrein in tekst.

CharacterString 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van Industrie.

CharacterString 1
5.3.1.2 Geluidbronvlak
Naam Geluidbronvlak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke vlakbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende vlakbron.
 • Een vlakbron is afgeleid uit de vlak geometrie van een geluidbrontype uit een rekenpakket. Deze vlakbron kan ook extra eigenschappen hebben die worden gebruikt door rekensoftware.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Vlakgeometrie die overeenkomt met de geometrie van een vlakbron die is gebruikt in het rekenpakket.

GM_Surface 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
negeerOverdrachtsobjecten

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Boolean 1
naam

Kort tekstveld voor de naam voor het Geluidbronvlak.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving voor het Geluidbronvlak.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] geluidbronvlak: geluidbronvlak Geluidbronvlak [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een Geluidbronvlak.

5.3.1.3 GeluidproductieplafondobjectIndustrie
Naam GeluidproductieplafondobjectIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lokaal Geluidproductieplafondobject voor industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Regels

Wordt alleen gebruikt wanneer "geluidbron" van Geluidgegevenscollectie "Industrieterrein" is.

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geluidproductieplafondLnight

Vastgestelde GPP waarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidproductieplafondobjectIndustrie is specialisatie van Geluidproductieplafondobject

Een punt in Nederland waar ter referentie is vastgesteld wat de maximale toegstane geluidbelasting per etmaalperiode mag zijn die geproduceerd wordt door een Rijksweg, een provinciale weg, een industrieterrein, of het hoofdspoor.

5.3.1.4 GeluidbronIndustrie
Naam GeluidbronIndustrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidafstralend toestel, apparaat, gebouw of activiteit, dan wel een combinatie hiervan, binnen een inrichting of industrieterrein.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVf
Toelichting

Dit object wordt zowel voor binnen het domein GPP-industrie als GPP-spoor gebruikt. In dat laatste geval alleen voor stilstaande treinen op emplacementen/opstelterreinen.

Regels

Indien toegepast op emplacementen/opstelterreinen, dan zijn de volgende velden nodig:

 • Bedrijfsduurcorrectie
 • Geometrie
 • Relevante uitstralingsrichting
 • Relevante Bronsterkte
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bedrijfsduurcorrectie

Bedrijfsduurcorrectie in dB per dagdeel.

BedrijfsduurcorrectieWaarde 1
bronType

Geeft aan of geluidbron onderdeel is van een normale puntbron, uitstalende gevel of uitstralend dak.

BronTypeWaarde 0 .. 1
reflectiepuntHoogte

Hoogte van een punt ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een geluidbron op een oppervlak plaatsvindt.

Measure 1
negeerGebouw

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 1
negeerProcesinstallatiegebied

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Boolean 1
negeerReflectie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Boolean 1
relevanteBronsterkte

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

WaardePerOctaafband 1
uitstralingsRichting

Richting waarop geluidbron emissie uitstraalt.

BronUitstralingsRichtingWaarde 0 .. 1
geometrie

Geometrie van GeluidbronIndustrie.

GM_Point 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] geluidbronlijn: geluidbronlijn Geluidbronlijn [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een Geluidbronlijn.

GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] geluidbronvlak: geluidbronvlak Geluidbronvlak [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een Geluidbronvlak.

GeluidbronIndustrie is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

5.3.1.5 Bouwwerk
Naam Bouwwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Overdracht object dat de absorberende en reflecterende akoestische werking van een statisch fysiek object modelleert.

Herkomst definitie IMgeluid
Toelichting
 • Een Bouwwerk kan bij akoestisch onderzoek voor industrieterreinen worden gebruikt, om de reflecterende en absorberende werking van een fysiek object zoals een gebouw te modelleren.
 • In de reken- en meetvoorschriften wordt er gesproken van een Gebouw in plaats van Bouwwerk. In IMGeluid hebben we ervoor gekozen de naam Bouwwerk te gebruiken, omdat dit object niet per definitie een Gebouw hoeft te zijn zoals dit begrip gedefinieerd is in andere registraties.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Vlak geometrie van het dak van een bouwwerk conform AREG Bijlage IVf en het GM_Surface datatype.

GM_Surface 1
isCilindrisch

Geeft aan of een Bouwwerk cilindervormig is.

Boolean 1
profielcorrectie

De profielcorrectie geeft de mogelijkheid de schermwerking in alle frequenties te verlagen bij flauwe tophoeken van daken, taluds of wallen met de ingevoerde waarde.

ProfielcorrectieWaarde 1
reflectiefactor

De fractie van de door het geveloppervlak gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
relatieveHoogte

Lijst met verschil in hoogte tussen de z waarde uit de vertex in de geometrie en het maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bouwwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.3.1.6 Vegetatiegebied
Naam Vegetatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Overdracht object dat een gebied afbakent, waarin door vegetatie de overdracht van geluid wordt beperkt met een vast waarde .

Herkomst definitie AREG Bijlage IVf
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
demping

Dempingswaarde voor een vegetatiegebied per octaafband.

WaardePerOctaafband 1
geometrie

Vlak geometrie van een vegetatiegebied conform het reken- en meetvoorsschrift voor industrie lawaai en het GM_Surface datatype.

GM_Surface 1
relatieveHoogte

Verschil in hoogte tussen de z waarde uit de vertex in de geometrie en het maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vegetatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.3.1.7 Geluidbronlijn
Naam Geluidbronlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat aangeeft op basis van welke lijnbron de geluidbronindustrie tot stand gekomen is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor herleidbaarheid van de berekening kunnen deze punten gelinkt worden aan de bijbehorende lijnbron.
 • Een lijnbron is afgeleid uit de lijn geometrie van een geluidbrontype uit rekensoftware.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Lijngeometrie die overeenkomt met de geometrie van een lijnbron of een mobielebron die is gebruikt in het rekenpakket.

GM_Curve 1
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
naam

Kort tekstveld voor de naam voor de Geluidbronlijn.

CharacterString 0 .. 1
omschrijving

Lang tekstveld voor omschrijving van de Geluidbronlijn.

CharacterString 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
GeluidbronIndustrie [ 1 .. * ] geluidbronlijn: geluidbronlijn Geluidbronlijn [ 0 .. 1 ]

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een Geluidbronlijn.

5.3.1.8 Procesinstallatiegebied
Naam Procesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gebied dat een dempende invloed heeft op de geluidemissie van bronnen.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVf
Toelichting
 • Een procesinstallatiegebied wordt gebruikt om te simuleren hoe de fysieke installaties van geluidbronnen een dempende werking hebben op andere geluidbronnen.
 • Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een installatie met een geluidemissie een andere installatie dempt.
 • Een procesinstallatiegebied wordt gebruikt om het dempende effect hiervan te simuleren.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
demping

Dempingswaarde voor een Procesinstallatiegebied per octaafband, per meter dat geluid door procesinstallatiegebied aflegt.

WaardePerOctaafband 1
geometrie

Vlak geometrie van een procesinstallatiegebied conform het reken- en meetvoorsschrift voor industrie lawaai en het GM_Surface datatype.

GM_Surface 1
maxDemping

Maximale waarde in dB dat attribuut demping kan hebben per octaafband.

Measure 1
relatieveHoogte

Verschil in hoogte tussen de z waarde uit de vertex in de geometrie en het maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Procesinstallatiegebied is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.3.2 Gestruktureerde datatypen

5.3.2.1 Gestructureerd datatype BronUitstralingsRichtingWaarde
5.3.2.1.1 Overzicht data elementen
Data element Definitie Formaat Card
openingshoek

Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.

Measure 1
uitstralingsrichting

Richting waar emissie naar uitstraalt.

Measure 1

5.3.3 Enumeraties

ProfielcorrectieWaarde

De enumeratie met mogelijke profielcorrectie waardes binnen domein industrie.

5.3.4 Attribuut- en relatiesoort details

5.3.4.1 Objecttype details
5.3.4.1.1 Industrieterrein
Industrieterrein geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Multivlak geometrie van een industrieterrein.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie van een industrieterrein is conform met het GM_MultiSurface datatype.
 • Hoogte is niet nodig bij een punt binnen de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_MultiSurface
Indicatie afleidbaar Zie package
Industrieterrein identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
Industrieterrein naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Combinatie naam van het industrieterrein in tekst.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het zou kunnen voorkomen dat hetzelfde industriegebied meerdere namen heeft. Deze namen moeten in het geluidregister worden ingevoerd als enkele CharacterString.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
Industrieterrein omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van Industrie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor een gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Indicatie afleidbaar Zie package
5.3.4.1.2 Geluidbronvlak
Geluidbronvlak geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Vlakgeometrie die overeenkomt met de geometrie van een vlakbron die is gebruikt in het rekenpakket.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie conform met GM_Surface datatype.
 • Z hoogte ten opzichte van NAP kan worden opgeslagen in de geometrie per vertex.
 • Het is ook toegestaan een verticaal vlak in te voeren.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidbronvlak identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidbronvlak negeerOverdrachtsobjecten
Naam negeerOverdrachtsobjecten
Herkomst IMGeluid
Definitie

Wanneer dit waar is, kan worden opgegeven dat eventuele gebouwen en schermen binnen de vlakbron niet worden gezien door de puntbronnen welke tot de vlakbron behoren.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze optie bestaat omdat het bronvermogen per m2 vaak gegeven is inclusief de bebouwing op de kavel. Dit attribuut wordt gebruikt om aan te geven dat de vlakbron een Oppervlaktebron is in Geomilieu dat reflecterende en afschermende objecten negeert . Dit geldt dus niet voor andere items zoals procesinstallatiegebieden

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

 

 • Wanneer "negeerOverdrachtsobjecten" waar is, worden alle Geluidoverdrachtobjecten met een geometrie die gedeeltelijk of helemaal overlapt met de geometrie van het Geluidbronvlak, niet meegenomen bij het berekenen van de overdracht van alle puntbronnen die in relatie staan met het desbetreffende Geluidbronvlak en ontvanger.
 • Minstens 1 puntbron moet gerelateerd zijn aan het Geluidbronvlak.
 • Waarde van bronType voor alle geluidbronnen in relatie met een Geluidbronvlak, moet gelijk zijn aan "oppervlaktebron".
Formaat Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidbronvlak naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam voor het Geluidbronvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Geluidbronvlak omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving voor het Geluidbronvlak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
5.3.4.1.3 GeluidproductieplafondobjectIndustrie
GeluidproductieplafondobjectIndustrie geluidproductieplafondLnight
Naam geluidproductieplafondLnight
Herkomst IMGeluid
Definitie

Vastgestelde GPP waarde voor de representatieve situatie van geluidproductie op een industrieterrein in de nacht.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze waarde hoeft alleen te worden opgegeven wanneer het geluidproductieplafondType Industrie is.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,0
Formeel patroon ^[0-9]{1,2}\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Indicatie afleidbaar Zie package
5.3.4.1.4 GeluidbronIndustrie
GeluidbronIndustrie bedrijfsduurcorrectie
Naam bedrijfsduurcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Bedrijfsduurcorrectie in dB per dagdeel.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVf
Toelichting

Bij de bedrijvigheid op een industrieterrein gaan we uit van de jaargemiddelde bedrijfssituatie. Jaargemiddelde bedrijfssituatie: De toestand die jaargemiddeld optreedt qua geluidproductie van de activiteiten in het te beschouwen gedeelte van het etmaal.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat BedrijfsduurcorrectieWaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie bronType
Naam bronType
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of geluidbron onderdeel is van een normale puntbron, uitstalende gevel of uitstralend dak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Benamingen van data types kunnen verschillen per softwarepakket.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Standaard waarde is "normalePuntbron".
 • Moet voor Geluidgegevenscollectie.geluidbron = *Industrie * altijd ingevuld zijn,
Formaat BronTypeWaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie reflectiepuntHoogte
Naam reflectiepuntHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Hoogte van een punt ten opzichte van NAP waarop eerste reflectie van een geluidbron op een oppervlak plaatsvindt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Voor een geluidbron binnen het industriedomein, is het relevant om te weten wat het hoogteverschil is tussen de bron en het eerste punt waarop reflectie zal plaatsvinden.
 • Wanneer de geluidemissie van deze bron wordt meegenomen in een geluidberekening, wordt een rechte lijn getrokken tussen bron en ontvanger.
 • Op deze lijn zal aan de hand van een formule het reflectie punt worden bepaald. Dit kan zijn op een Geluidoverdrachtsobject of op de bodem.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formeel patroon ^[0-9]{3}\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid meters
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie negeerGebouw
Naam negeerGebouw
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat gebouwen waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Wanneer niet van toepassing is dit False.

Formaat Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie negeerProcesinstallatiegebied
Naam negeerProcesinstallatiegebied
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan dat procesinstallatiegebieden waarbinnen de bron zich bevindt geen effect hebben op de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Wanneer niet van toepassing is dit False.

Formaat Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie negeerReflectie
Naam negeerReflectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indien geen reflectie in de dichtstbijzijnde zijde van een gebouw is berekend, is dit waar.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Wanneer niet van toepassing is dit False.

Formaat Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie relevanteBronsterkte
Naam relevanteBronsterkte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het geluidimmissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVf
Toelichting

De relevante geluidbronsterkte wordt gebruikt om de geluidemissie uit te drukken per Octaafband in Db(A). Db(A) wordt gebruikt om aan te geven dat de A filter is toegepast. De A filter is een correctie op de decibel-schaal naar menselijk gehoor.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat WaardePerOctaafband
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie uitstralingsRichting
Naam uitstralingsRichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Richting waarop geluidbron emissie uitstraalt.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Wanneer bij brontype voor een normale puntbron wordt gekozen, kan de uitstralingsrichting ingesteld worden.
 • De uitstralingsrichting van een Puntbron wordt bepaald door een 'openingshoek' en een 'uitstralingsrichting'.
 • De uitstralingsrichting is: Richting waar emissie naar uitstraalt.
 • De openingshoek is: Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.
 • Deze hoeken worden uitgedrukt in graden volgens de kompasrichtingen.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • bronType is gelijk aan "normalePuntbron".
Formaat BronUitstralingsRichtingWaarde
Indicatie afleidbaar Zie package
GeluidbronIndustrie geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Geometrie van GeluidbronIndustrie.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie conform met GM_Point datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Point
Indicatie afleidbaar Zie package
Relatiesoort details GeluidbronIndustrie geluidbronlijn
Naam geluidbronlijn
Definitie

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een Geluidbronlijn.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidbronlijn
Relatiesoort details GeluidbronIndustrie geluidbronvlak
Naam geluidbronvlak
Definitie

Een of meerdere GeluidbronIndustrie objecten horen wel of niet bij een Geluidbronvlak.

Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Gerelateerd objecttype Geluidbronvlak
5.3.4.1.5 Bouwwerk
Bouwwerk geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Vlak geometrie van het dak van een bouwwerk conform AREG Bijlage IVf en het GM_Surface datatype.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie van het dak van een bouwwerk is conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie van het dak.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
 • Bij het modelleren van een complex bouwwerk mogen meerdere bouwwerk objecten worden gebruikt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
Bouwwerk isCilindrisch
Naam isCilindrisch
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of een Bouwwerk cilindervormig is.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Wanneer een gebouw een cilinder is worden andere absorptiewaardes toegekend.
 • Hoe met cilindrisch gaat worden omgegeaan is nog niet zeker. Wel is duidelijk geworden dat niet elk rekenpakket hier hetzelfde mee omgaat.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Boolean
Indicatie afleidbaar Zie package
Bouwwerk profielcorrectie
Naam profielcorrectie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De profielcorrectie geeft de mogelijkheid de schermwerking in alle frequenties te verlagen bij flauwe tophoeken van daken, taluds of wallen met de ingevoerde waarde.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat ProfielcorrectieWaarde
Meeteenheid dB
Indicatie afleidbaar Zie package
Bouwwerk reflectiefactor
Naam reflectiefactor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door het geveloppervlak gereflecteerde geluidenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • reflectiefactor 1 : akoestisch reflecterende wand
 • reflectiefactor 0 : volledig absorberende wand
 • reflectiefactor 0.2 : voorkeurswaarde voor taluds, dijklichamen e.a.
 • reflectiefactor 0.8 : voorkeurswaarde voor overige gebouwen.
 • De reflectiefactor wordt per octaafband ingevoerd en staat standaard op 0.8, dit komt overeen met 1 dB(A) geluidsniveauvermindering conform de reken- en meetvoorschriften.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • De reflectiefactor wordt per octaafband ingevoerd en staat standaard op 0.8, dit komt overeen met 1 dB(A) geluidsniveauvermindering conform de reken- en meetvoorschriften.
 • De waarde mag niet kleiner zijn dan "0" en niet groter dan "1".
Patroon Waarde tussen de 0 en de 1 nauwkeurig op 2 decimalen.
Formeel patroon (^0\,[0-9]{2})|(^1\,0{2})
Formaat FactorPerOctaafband
Bouwwerk relatieveHoogte
Naam relatieveHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lijst met verschil in hoogte tussen de z waarde uit de vertex in de geometrie en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het bouwwerk.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de relatieveHoogte en de geometrie van het bouwwerk hanteren exact dezelfde modelleerrichting.
 • De eerste waarde van de lijst met overeen komen met de laatste.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels

Is niet verplicht wanneer er een omgevingsmodel wordt gebruikt.

Formeel patroon ^[0-9]{3}\,[0-9]$
Formaat DoubleList
Meeteenheid meters
5.3.4.1.6 Vegetatiegebied
Vegetatiegebied demping
Naam demping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Dempingswaarde voor een vegetatiegebied per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Heeft momenteel 2 mogelijke waarden (bladverliezend en niet bladverliezend).

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat WaardePerOctaafband
Vegetatiegebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Vlak geometrie van een vegetatiegebied conform het reken- en meetvoorsschrift voor industrie lawaai en het GM_Surface datatype.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie van het vegetatiegebied conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
 • Voor het modelleren van een vegetatiegebied met verschillende eigenschappen mogen meerdere objecten worden gebruikt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
Vegetatiegebied relatieveHoogte
Naam relatieveHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verschil in hoogte tussen de z waarde uit de vertex in de geometrie en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het bouwwerk.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de relatieveHoogte en de geometrie van het bouwwerk hanteren exact dezelfde modelleerrichting.
 • De eerste waarde van de lijst met overeen komen met de laatste.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels

Is niet verplicht wanneer er een omgevingsmodel wordt gebruikt.

Patroon Van 0 tot 999,9 meter hoogte.
Formeel patroon ^[0-9]{3}\,[0-9]$
Formaat DoubleList
Meeteenheid meters
5.3.4.1.7 Geluidbronlijn
Geluidbronlijn geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Lijngeometrie die overeenkomt met de geometrie van een lijnbron of een mobielebron die is gebruikt in het rekenpakket.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie conform met GM_Curve datatype.
 • Z hoogte ten opzichte van NAP kan worden opgeslagen in de geometrie per vertex.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidbronlijn identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN 3610:2011
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN 3610:2011
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat NEN3610ID
Indicatie afleidbaar Zie package
Geluidbronlijn naam
Naam naam
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kort tekstveld voor de naam voor de Geluidbronlijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Naam toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
Geluidbronlijn omschrijving
Naam omschrijving
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lang tekstveld voor omschrijving van de Geluidbronlijn.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Omschrijving toevoegen is optioneel. Alleen toevoegen wanneer deze informatie van toegevoegde waarde is voor gebruiker van het geluidregister.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat CharacterString
5.3.4.1.8 Procesinstallatiegebied
Procesinstallatiegebied demping
Naam demping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Dempingswaarde voor een Procesinstallatiegebied per octaafband, per meter dat geluid door procesinstallatiegebied aflegt.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat WaardePerOctaafband
Procesinstallatiegebied geometrie
Naam geometrie
Herkomst GML ISO19107
Definitie

Vlak geometrie van een procesinstallatiegebied conform het reken- en meetvoorsschrift voor industrie lawaai en het GM_Surface datatype.

Herkomst definitie GML ISO19107
Toelichting
 • Geometrie van het vegetatiegebied is conform het GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
 • Voor het modelleren van een vegetatiegebied met verschillende eigenschappen mogen meerdere objecten worden gebruikt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Surface
Indicatie afleidbaar Zie package
Procesinstallatiegebied maxDemping
Naam maxDemping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Maximale waarde in dB dat attribuut demping kan hebben per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999,9. 3 cijfers voor 2 na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Procesinstallatiegebied relatieveHoogte
Naam relatieveHoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verschil in hoogte tussen de z waarde uit de vertex in de geometrie en het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het bouwwerk.
 • Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de relatieveHoogte en de geometrie van het bouwwerk hanteren exact dezelfde modelleerrichting.
 • De eerste waarde van de lijst met overeen komen met de laatste.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Regels

Is niet verplicht wanneer er een omgevingsmodel wordt gebruikt.

Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999,9. 3 cijfers voor 2 na de komma.
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$
Formaat DoubleList
Meeteenheid meters
5.3.4.2 Gestructureerde datatypen
5.3.4.2.1 Gestructureerd datatype BronUitstralingsRichtingWaarde
Data element details BronUitstralingsRichtingWaarde openingshoek
Naam openingshoek
Herkomst IMGeluid
Definitie

Opening van de hoek van emissie-uitstraling met als midden de uitstralingsrichting.

Toelichting

Wanneer openingshoek 360 graden, 'uitstralingsrichting' == 0

Indicatie kardinaliteit 1
Formeel patroon (^[0-2][0-9]{2}$)|(^3[0-5][0-9]$)
Formaat Measure
Meeteenheid graden
Data element details BronUitstralingsRichtingWaarde uitstralingsrichting
Naam uitstralingsrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Richting waar emissie naar uitstraalt.

Toelichting

Uitgedrukt in graden volgens kompasrichtingen.

Indicatie kardinaliteit 1
Formeel patroon (^[0-2][0-9]{2}$)|(^3[0-5][0-9]$)
Formaat Measure
Meeteenheid graden

5.4 Domein GPP Spoor

Diagram In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen.
Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object “Spoordeel”, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als "GeluidbronIndustrie".
Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject".
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
Geluidgegevenscollectie Monitoringresultaat GeluidbronIndustrie Kunstwerk Overkapping Tunnelbak Tunnel Brug GeluidschermSpoor Hoogtelijnspecificatie Geluidemissieobject Geluidoverdrachtsobject Geluidberekeningobject Documentverwijzing Geluidaandachtsgebied Geluidproductieplafondobject SpoordeelGPP Geluidschermdeel Hoogtelijn

GPP Spoor - overzicht — In domeinmodel GPP Spoor staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van spoorwegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van spoorwegen. Geluidbronnen binnen GPP Spoor worden opgeslagen als lijnbron conform het object “Spoordeel”, behalve voor geluidbronnen binnen spoorwegemplacementen. Deze geluidbronnen worden opgeslagen als "GeluidbronIndustrie". Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" langs een Hoofdspoorweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject". Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

5.4.1 Objecttypen

5.4.1.1 SpoordeelGPP
Naam SpoordeelGPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gedeelte van een spoorbaan met homogene akoestische eigenschappen.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting
 • Een spoorbaan in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de Spoordelen.
 • Een Spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben.
 • Indien één van de eigenschappen van een Spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw Spoordeel.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
geluidbronregisterlijn

Deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
bovenbouw (BovenbouwgegevensSpoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Indicatie van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Integer 1
- spoorstaafruwheid

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheid 1
intensiteiten (IntensiteitgegevensSpoor) :

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

1 .. *
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen één etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- materieelsoort

Een materieelsoort is de samenbindende karakterisering van materieel met overeenkomstige kenmerken voor wat betreft aandrijving en koppelbaarheid.

Materieelsoort 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

ProfieltypeSnelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Measure 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
plafondcorrectie (geluidproductieplafondcorrectiepSpoor) :

Verzameling van geluidproductieplafondcorrectiegegevens die van toepassing zijn op het betreffende Spoordeel.

1
- correctiewaarde

Waarde waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.

Measure 1
snelheden (SnelheidgegevensSpoor) :

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

1 .. *
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

Measure 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

ProfieltypeSnelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 0 .. 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
SpoordeelGPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

5.4.1.2 GeluidschermSpoor
Naam GeluidschermSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Speciaal voorkomen van een Geluidscherm, bedoeld om nader onderscheid te kunnen maken tussen typen schermen zoals die voorkomen bij het hoofdspoor.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Deze specialisatie is alleen van toepassing op het hoofdspoor (GPP-spoor).
Regels
 • Kan alleen door ProRail worden aangeleverd voor GPP spoor
 • Een GeluidschermSpoor kan van het schermtype tunnelbakwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object tunnelbak.
 • Een GeluidschermSpoor waaruit een overkapping in het model bestaat, kan van het schermtype overkappingszijwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object Overkapping.
 • Een geluidschermSpoor kan van het schermtype brugwand zijn. In dat geval heeft de het scherm een relatie met het object Brug.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
schermtype

Door ProRail gehanteerde categorisering van het typen geluidschermen

Schermtype 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug [ 1 ] geluidafschermSpoor: geluidafschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Overkapping [ 1 ] geluidschermSpoor: geluidschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Tunnelbak [ 1 ] kunstwerkTunnelbak: kunstwerkTunnelbak GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

GeluidschermSpoor is specialisatie van Geluidschermdeel

Ter verbetering van de kwaliteit van het milieu direct langs een weg of spoorweg geplaatste registerscherm en of wal die gebruikt zijn voor de berekening van het geluidproductieplafond.

5.4.1.3 Kunstwerk
Naam Kunstwerk
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/concepten/imgeo/id/begrip/Kunstwerkdeel
Toelichting

Let op: definitie overgeonomen van KunstwerkDEEL uit BGT. In BGT vallen de objecten die in IM GEluid als subtypen van een kunstwerk zijn gemodelleerd niet (allemaal) onder een kunstwerkdeel, zoals in de BGT omschreven

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Meetkundige representatie van een infrastructureel object

GM_Surface 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Kunstwerk is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.4.1.4 Brug
Naam Brug
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Brug
Toelichting

Dit object is voor de berekening van het GPP op twee manieren relevant:

 1. Het bepaalt waar de brugtoeslag geldt
 2. Als het een betonnen brug is, geldt de brug als een reflecterend bodemvlak op hoogte, met z-waarde t.o.v. N.A.P. (afgeleid van spoorhooge = spoorhoogte minus 20cm).
Regels

Een Brug bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "brugwand".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
indicatieToeslag

Attribuut dat aangeeft of de brug uit staal, danwel beton is opgebouwd.

Boolean 1
geluidtoeslag (Geluidtoeslag) :

Verzameling van geluidtoeslaggegevens van treinvoertuigen die zich over een brug verplaatsen.

1
- reflectiefactor

De fractie van de door de brugwand van een object Brug gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- toeslag

De emissietoeslag voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in AREG Bijlage IVe.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Brug [ 1 ] geluidafschermSpoor: geluidafschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Brug is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

5.4.1.5 Overkapping
Naam Overkapping
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geluidoverdrachtsobject met tegenhoudende en absorberende werking, dat zich typisch boven een Spoordeel bevind.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit gegevens is akoestisch relevant voor de berekening van het GPP, maar indien overkappingszijwanden ontbreken is onbekend wat het effect van de overkapping is. Indien er wel overkappingszijwanden zijn, in hoeverre verschilt de combinatie van objecten dan van een tunnel?

Regels

Een Overkapping bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "overkappingszijwand".

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Overkapping [ 1 ] geluidschermSpoor: geluidschermSpoor GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Overkapping is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

5.4.1.6 Tunnel
Naam Tunnel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Tunneldeel
Toelichting

Alle Spoordelen die binnen dit vlakken vallen worden op emissiewaarde "0" gezet. In tegenstelling tot de andere infraobjecten wordt voor een tunnel zelf geen onderscheid gemaakt tussen, bodem, zijwand en overkapping. De tunnel sluit het geluid namelijk volledig af, dus de ligging van de tunnel is volstaat.

Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnel is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

5.4.1.7 Tunnelbak
Naam Tunnelbak
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het bodemvlak (vloer) van de niet overkapte helling die een tunnel verbindt met het maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit beteft het bodemvlak van de tunnelbak.
 • De wanden van de tunnelbak worden als GeluidschermSpoor.schermtype=tunnelbakwand gemodelleerd en behoren niet de geometrie van dit object.
Regels

Een tunnelbak bestaat alleen uit geluidschermdelen van het schermtype "tunnelbakwand".

Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
reflectiefactor

De fractie van de door het bodemvlak van de tunnelbak gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

FactorPerOctaafband 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Tunnelbak [ 1 ] kunstwerkTunnelbak: kunstwerkTunnelbak GeluidschermSpoor [ 0 .. * ]

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Tunnelbak is specialisatie van Kunstwerk

Een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

5.4.2 Enumeraties

Schermtype

Door ProRail gehanteerde categorisering van de typen geluidschermen.

5.4.3 Attribuut- en relatiesoort details

5.4.3.1 Objecttype details
5.4.3.1.1 SpoordeelGPP
SpoordeelGPP wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting

Spoordeel maakt deel uit van een wissel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat Boolean
SpoordeelGPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is over het algemeen de hartlijn van de spoorbaan. Dit wordt ook wel de bronregisterlijn genoemd.
 • Geometrie van geluidbron op een spoordeel conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Curve
SpoordeelGPP BovenbouwgegevensSpoor
Naam BovenbouwgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid. Er bestaan 2 bovenbouwconstructies, te weten:

 1. De ballastconstructie; deze bestaat uit ballast, dwarsliggers, spoorstaven en wissels alsmede het bijbehorende bevestigingsmateriaal;
 2. Ballastloze constructie; deze bestaat uit: een doorlopende plaat van beton, spoorstaven, bevestigingsmiddelen al dan niet gevat in een gietmassa. Komt o.a. voor bij tankinstallatie, wasinstallaties en kunstwerken
Attribuutsoort bovenbouwcode BovenbouwgegevensSpoor
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Handboek akoestisch onderzoek Wet milieubeheer spoor 2017, v2
Toelichting

Een Spoordeel kan in SoundBase verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Bovenbouwcode
Attribuutsoort spoorstaafonderbreking BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicatie van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Onderbrekningen in de spoorstaaf zorgen voor een hogere geluidemissie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Integer
Attribuutsoort spoorstaafruwheid BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafruwheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. 1 = Gemiddeld 2 = Geoptimaliseerd geslepen tot 200 km/pu 3 = Geoptimaliseerd boven 200)

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Spoorstaafruwheid
SpoordeelGPP IntensiteitgegevensSpoor
Naam IntensiteitgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geheel van informatie over de intensiteit waarmee treinvoertuigen zich over een spoortak verplaatsen, waarbij per dagdeel de materieelsoort, het snelheidsprofiel, de intensiteit, de rijrichting, de spoorvoertuigcategorie en het treintype worden vastgelegd.
 • Het dagdeel (ook wel: etmaalperiode) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort dagdeel IntensiteitgegevensSpoor
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen één etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Dagdeel
Attribuutsoort materieelsoort IntensiteitgegevensSpoor
Naam materieelsoort
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een materieelsoort is de samenbindende karakterisering van materieel met overeenkomstige kenmerken voor wat betreft aandrijving en koppelbaarheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is een externe waardenlijst die wordt beheerd door ProRail. Elk materieelsoort heeft een aantal unieke eigenschappen die bepalen in welke Spoorvoertuigcategorie het materieel valt.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Materieelsoort
Attribuutsoort profieltypeSnelheid IntensiteitgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Formaat ProfieltypeSnelheid
Attribuutsoort intensiteit IntensiteitgegevensSpoor
Naam intensiteit
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Aantal rekeneenheden per uur in twee decimalen. Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een treinstel, een rijtuig of een wagen, indien deze deel uitmaakt van het spoorvoertuigtype, zoals gedefinieerd in het Rmg 2012, bijlage IV.

Toegestane waarden: 0,0 - 999,9

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid rekeneenheden per uur
Attribuutsoort rijrichting IntensiteitgegevensSpoor
Naam rijrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Herkomst definitie Handboek akoestisch onderzoek Wet milieubeheer spoor 2017, v2
Toelichting

De verwerkingssystematiek van de rijrichting is afhankelijk van het aantal evenwijdige sporen ter plaatse:

 • Bij enkelspoor gaat alle verkeer in beide richtingen over het ene spoor;
 • Bij tweesporigheid gaan we uit van ‘rechts rijden
 • Bij meer dan twee sporen in de bundel en geen kennis over het specifieke spoorgebruik nemen we aan dat alle sporen in beide richtingen bereden worden. Als bij meer dan twee sporen het spoorgebruik volgt uit de spoorgeometrie, dan wordt deze kennis wel gebruikt voor het vaststellen van de dominante rijrichting per spoor.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Rijrichting
Attribuutsoort spoorvoertuigcategorie IntensiteitgegevensSpoor
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Zie het Rmg 2012: Bijlage IV, hoofdstuk 1.2 voor een nadere omschrijving.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort treintype IntensiteitgegevensSpoor
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie https://www.ensie.nl/prorail/treintype
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Treintype
SpoordeelGPP geluidproductieplafondcorrectiepSpoor
Naam geluidproductieplafondcorrectiepSpoor
Definitie

Verzameling van geluidproductieplafondcorrectiegegevens die van toepassing zijn op het betreffende Spoordeel.

Attribuutsoort correctiewaarde geluidproductieplafondcorrectiepSpoor
Naam correctiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Waarde waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Op het moment dat de geluidproductieplafondsystematiek in werking trad, zijn van rechtswege de GPP’s vastgesteld.
 • Uitgangspunt bij deze vaststelling was dat het plafond is gebaseerd op de bestaande situatie, vermeerderd met een zogenaamde geluidproductieplafondcorrectiewaarde. Deze plafondcorrectiewaarde had als functie om te voorkomen dat er direct een plafondoverschrijding zou ontstaan, om fluctuaties in de intensiteiten op te vangen en om maatregelen in situaties met structurele groei te kunnen voorbereiden.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: -99,9 tot en met 99,9 (Gebaseerd op gegevens uit geluidregister ProRail)
Formeel patroon (^\-[0-9]{1,2}\,[0-9]$)|(^[0-9]{1,2}\,[0-9]$)
Formaat Measure
SpoordeelGPP SnelheidgegevensSpoor
Naam SnelheidgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het geheel van snelheidgerelateerde gegevens van een treinvoertuig zoals tenminste de snelheid en het treintype (BGE en GPP).
 • Voor het hoofdspoor wordt ook opgegeven wat het profieltype van de snelheid is, de remindicatie en de rijrichting.
Attribuutsoort snelheid SnelheidgegevensSpoor
Naam snelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De minimaal gehanteerde snelheid in de rekenmodellen bedraagt 40 km per uur.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort treintype SnelheidgegevensSpoor
Naam treintype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Treintype
Attribuutsoort profieltypeSnelheid SnelheidgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.
 • Lokaal spoor heeft alleen maar profieltype 'stoppend'. Kan dit voor lokaal spoor (BGE spoor) als default ingevuld worden? Dat is mooier dan het attribuut optioneel maken en het oningevuld laten voor lokaal spoor.
Formaat ProfieltypeSnelheid
Attribuutsoort remindicatie SnelheidgegevensSpoor
Naam remindicatie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

0 = nee 1 = ja

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

BGE-spoor heeft geen remindicatie

Formaat Boolean
Attribuutsoort rijrichting SnelheidgegevensSpoor
Naam rijrichting
Herkomst IMGeluid
Definitie

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De verwerkingssystematiek van de rijrichting is afhankelijk van het aantal evenwijdige sporen ter plaatse:

 • Bij enkelspoor gaat alle verkeer in beide richtingen over het ene spoor;
 • Bij tweesporigheid gaan we uit van ‘rechts rijden
 • Bij meer dan twee sporen in de bundel en geen kennis over het specifieke spoorgebruik nemen we aan dat alle sporen in beide richtingen bereden worden. Als bij meer dan twee sporen het spoorgebruik volgt uit de spoorgeometrie, dan wordt deze kennis wel gebruikt voor het vaststellen van de dominante rijrichting per spoor.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

BGE-spoor heeft geen rijrichting

Formaat Rijrichting
5.4.3.1.2 GeluidschermSpoor
GeluidschermSpoor schermtype
Naam schermtype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Door ProRail gehanteerde categorisering van het typen geluidschermen

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De schermwerking is voor ieder type hetzelfde, maar het is voor adviesbureaus en andere partijen waardevol om de herkomst van het scherm op basis van de typering te kunnen herleiden

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels
 • Een Brugwand mag alleen voorkomen in relatie tot een object Brug
 • Een Overkappingszijwand mag alleen voorkomen in relatie tot een object Overkapping
 • Een Tunnelbakwand mag alleen voorkomen in relatie tot een object Tunnelbak
Formaat Schermtype
5.4.3.1.3 Kunstwerk
Kunstwerk geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Meetkundige representatie van een infrastructureel object

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Hierbij gaat het specifiek om een brug, een overkapping, een tunnelbak of een tunnel.
 • Alleen een brug wordt gebruikt in de GPP-berekening. De overige objecten hebben alleen een informatieve waarde.
 • Geometrie conform met GM_Surface datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie van een Brug.
 • De z-hoogte is alleen relevant wanner het kunstwerk een Brug is.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Regels

Alleen een brug heeft een 3D-geometrie. De rest heeft alleen een 2D-geometrie.

Formaat GM_Surface
5.4.3.1.4 Brug
Brug indicatieToeslag
Naam indicatieToeslag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Attribuut dat aangeeft of de brug uit staal, danwel beton is opgebouwd.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat Boolean
Brug Geluidtoeslag
Naam Geluidtoeslag
Definitie

Verzameling van geluidtoeslaggegevens van treinvoertuigen die zich over een brug verplaatsen.

Toelichting
 • Stalen bruggen hebben in SoundBase (ProRail) geen brugwand. Indien er in de praktijk een brugwand aanwezig is op een stalen brug, wordt deze dus niet gemodelleerd. De reden daarvoor is dat dergelijke brugwanden in de praktijk geen afschermende werking hebben, omdat de geluidafstraling van de totale constructie afkomstig is. Deze geluidafstraling is daarnaast al verrekend in de brugtoeslag.
 • Betonnen bruggen kunnen in ProRail-database wel een brugwand hebben. Een brugwand is maximaal 2 meter hoog en dient niet als scherm gemodelleerd te worden, maar als het specifieke object ‘brugwand’. Schermen van meer dan 2 meter hoog naast een betonnen brug worden niet als brugwand maar als scherm gemodelleerd, met de werkelijke schermhoogte.
 • Een brugwand is een zwevend scherm waardoor ook geluidimmissies van onderliggende sporen goed berekend kunnen worden. Er moet in zo’n geval nader onderzoek gedaan worden naar de geluiduitstraling van het kunstwerk.
Attribuutsoort reflectiefactor Geluidtoeslag
Naam reflectiefactor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door de brugwand van een object Brug gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting
 • Bij brugwanden kan een reflectiefactor opgegeven worden. Deze is van belang binnen de berekeningen in SoundBase.
 • Een scherm kan in de praktijk akoestisch reflecterend of absorberend zijn. ProRail voert wel een reflectiefactor op, maar deze wordt genegeerd door het rekenhart. Van alle schermen wordt binnen SoundBase (ProRail) dus aangenomen dat deze absorberend zijn en geen effect hebben op gpp’s aan de overzijde van het spoor.
 • De reden om in SoundBase wel de reflectiefactor op te geven, is dat deze in een later stadium wel relevant is voor de berekeningen op woningniveau. Door de reflectiefactor reeds in SoundBase op te geven, zit deze direct correct in de export naar het SRM2-model.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat FactorPerOctaafband
Attribuutsoort spoorvoertuigcategorie Geluidtoeslag
Naam spoorvoertuigcategorie
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting

Zie het AREG Bijlage IVe voor een nadere omschrijving.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat Spoorvoertuigcategorie
Attribuutsoort toeslag Geluidtoeslag
Naam toeslag
Herkomst IMGeluid
Definitie

De emissietoeslag voor stalen kunstwerken, gebaseerd op de methode zoals omschreven in AREG Bijlage IVe.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVe
Toelichting

Indien een dergelijke waarde niet voorhanden is, wordt er gebruik gemaakt van een brugemissietoeslag (voor elke spoorvoertuigcategorie en octaafband) die afhankelijk is van het type bovenbouwconstructie.

 • Directe bevestiging zonder ballastbed (voegloos): toeslag 10 dB;
 • Directe bevestiging zonder ballastbed (voegenspoor): toeslag 12 dB;
 • Houten dwarsligger zonder ballastbed: toeslag 10 dB;
 • Ballastspoor met dwarsliggers (voegloos): toeslag 5 dB;
 • Ingegoten spoorstaaf zonder ballastbed (voegloos): toeslag 8 dB;
 • Ingegoten spoorstaaf (stille brugontwerp): toeslag gelijk aan voegloos ballastspoor met houten dwarsliggers.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 99,9.
Formeel patroon ^[0-9]{2}\,[0-9]$
Formaat Measure
Relatiesoort details Brug geluidafschermSpoor
Naam geluidafschermSpoor
Definitie

Een Brug bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidschermSpoor
5.4.3.1.5 Overkapping
Relatiesoort details Overkapping geluidschermSpoor
Naam geluidschermSpoor
Definitie

Een Overkapping bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidschermSpoor
5.4.3.1.6 Tunnelbak
Tunnelbak reflectiefactor
Naam reflectiefactor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door het bodemvlak van de tunnelbak gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat FactorPerOctaafband
Relatiesoort details Tunnelbak kunstwerkTunnelbak
Naam kunstwerkTunnelbak
Definitie

Een Tunnelbak bestaat uit 0 of meerdere Geluidschermdelen.

Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gerelateerd objecttype GeluidschermSpoor

5.5 Domein GPP Weg

Diagram In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen.
Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object “Wegdeel”. 
Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject".
Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen Hoogtelijnspecificatie Monitoringresultaat Geluidgegevenscollectie Geluidemissieobject Geluidoverdrachtsobject Diffractor WegdeelGPP Bodemvlak Geluidschermdeel Hoogtelijn Geluidberekeningobject Documentverwijzing Geluidaandachtsgebied Geluidproductieplafondobject

GPP Weg - overzicht — In domeinmodel GPP Weg staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor geluidbronbeheersing van wegen waarvoor de geluidproductieplafond regeling geldt; en die nodig zijn voor akoestisch onderzoek binnen het geluidaandachtsgebied van wegen. Geluidbronnen binnen GPP Weg worden opgeslagen als lijnbron conform het object “Wegdeel”. Voor ieder "Geluidproductieplafondobject" langs een Provinciale weg of Rijksweg, valt te herleiden op welke geluidberekening de geluidproductieplafondwaarde gebaseerd is. Deze informatie wordt bijgehouden conform het "Geluidberekeningobject". Ook valt er te herleiden welke geluidbrongegevens gebruikt zijn bij een geluidberekening. Deze geluidbrongegevens zijn samen met het "Geluidberekeningsobject" terug te vinden in een "Geluidgegevenscollectie" in de vorm van gespecialiseerde geluidemissie- en geluidoverdrachtsobjecten. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

5.5.1 Objecttypen

5.5.1.1 WegdeelGPP
Naam WegdeelGPP
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van wegverkeer op rijkswegen of provinciale wegen.

Herkomst definitie NEN3610
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
plafondcorrectiewaarde

Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.

Measure 1
wegdeelhoogte

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen wegdeel en het onderliggende maaiveld.

DoubleList 0 .. 1
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
geluidbronregisterlijn

Lijn gelegen boven een weg die de plaats van de geluidafstraling representeert.

GM_Curve 1
intensiteiten (IntensiteitgegevensWeg) :

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

1
- aantalLichteVoertuigenDag

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode dag

Measure 1
- aantalLichteVoertuigenAvond

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode avond.

Measure 1
- aantalLichteVoertuigenNacht

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Measure 1
- aantalMiddelzwareVoertuigenDag

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen per etmaalperiode van een dag.

Measure 1
- aantalMiddelzwareVoertuigenAvond

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen etmaalperiode avond

Measure 1
- aantalMiddelzwareVoertuigenNacht

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Measure 1
- aantalZwareVoertuigenDag

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode dag

Measure 1
- aantalZwareVoertuigenAvond

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode avond

Measure 1
- aantalZwareVoertuigenNacht

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Measure 1
snelheden (SnelheidgegevensWeg) :

Representatief te achten snelheid van voertuigen per etmaalperiode, per voertuigcategorie

1
- snelheidLichteMotorvoertuigenDag

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag.

Measure 1
- snelheidLichteMotorvoertuigenAvond

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Measure 1
- snelheidLichteMotorvoertuigenNacht

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht

Measure 1
- snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenDag

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag

Measure 1
- snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenAvond

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Measure 1
- snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenNacht

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht

Measure 1
- snelheidZwareMotorvoertuigenDag

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag.

Measure 1
- snelheidZwareMotorvoertuigenAvond

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Measure 1
- snelheidZwareMotorvoertuigenNacht

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
WegdeelGPP is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

5.5.1.2 Diffractor
Naam Diffractor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een geluidgoot of geluidafbuiger is een experimentele geluidsreducerende maatregel langs (spoor)wegen.

Herkomst definitie https://www.wegenwiki.nl/Diffractor
Toelichting
 • Een diffractor is een betonnen constructie met daarin holtes die parallel aan het wegdek lopen (resonatoren), waardoor geluid geabsorbeerd wordt en vanwege verschillen in geluidsdruk de geluidsgolven naar boven worden gericht.
 • Het systeem werkt vooral bij het rolgeluid van banden en is daarom voornamelijk langs autosnelwegen en provinciale wegen effectief.
 • In de bebouwde kom is dit systeem minder effectief omdat hier het motorgeluid overheerst. Afhankelijk van de situatie varieert de geluidreductie tussen 0,0 en 3,0 dB
 • Diffractors zijn geen verplichte geluidbrongegevens.
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
breedte

De breedte van de diffractor, gezien vanuit de geluidbron (weg/spoor)kortste afmeting van een geluidbeperkende voorziening.

Measure 1
statusZwevend

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Boolean 1
diffractoreffect

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

WaardePerOctaafband 1
geometrie

De driedimensionale meetkundige representatie van een diffractor of geluidgoot.

GM_Curve 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Diffractor is specialisatie van Geluidoverdrachtsobject

Object met een geluid reflecterende, afschermende of absorberende werking.

5.5.2 Attribuut- en relatiesoort details

5.5.2.1 Objecttype details
5.5.2.1.1 WegdeelGPP
WegdeelGPP plafondcorrectiewaarde
Naam plafondcorrectiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

Getal waarmee de geluidemissie wordt vermeerderd met betrekking tot een daarbij aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg ten behoeve van het bepalen van de geluidproductie dan wel de geluidsbelasting.

Herkomst definitie AREG Bijlage IVd
Toelichting

Een '0' invoeren indien niet toegepast (de waarde '0' is bij GPP's over algemeen een prognose).

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9,9
Formeel patroon ^[0-9]\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
WegdeelGPP wegdeelhoogte
Naam wegdeelhoogte
Herkomst IMGeluid
Definitie

Het hoogteverschil tussen het op een brug of fly-over gelegen wegdeel en het onderliggende maaiveld.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit is een optioneel attribuut dat alleen relevant is wanneer de hoogte van de rijlijn (z-waarde in de geometrie) en de hoogte van het maaiveld verschillen. Dat is het geval wanneer een wegdeel op een brug of fly-over gelegen is.
 • Indien van een dergelijke situatie sprake is, dan moet deze informatie of via dit veld, of via een hoogtelijn gemodelleerd worden.
 • Dit is een lijst met relatieve hoogtewaarden per vertex van de geometrie van het geluidscherm. Het is cruciaal dat de volgorde van de lijstwaarden exact overeenkomt met de x- en y-waarden van de geometrie. Met andere woorden; de schermhoogte en de geometrie van het geluidscherm hanteren exact dezelfde modelleerrichting.
 • Omdat de schermhoogte gedefinieerd is als het verschil tussen de top van het scherm en het maaiveld, kan deze hoogte afwijken van de fysieke schermhoogte indien het scherm onder een hellingshoek geplaatst is.

Let op: Het formeel patroon geldt voor een enkele lijstwaarde, niet voor de totale lijst.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,00 tot 999,99.
Formeel patroon (^\-[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$)|(^0\,[0-9]{2}$)|(^[0-9]{1,3}\,[0-9]{2}$)
Formaat DoubleList
WegdeelGPP wegdektype
Naam wegdektype
Herkomst IMGeluid
Definitie

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De geluidreducerende effecten van stille wegdekken zijn in AREG Bijlage IVd verrekend in de bronterm Cwegdek. Deze wegdekcorrectiefactoren zijn bepaald volgens de methode beschreven in AREG Bijlage IVd.
 • In de CROW-publicatie nr. 316 zijn de wegdekken ingedeeld in 15 categorieën. Dit zijn voor een deel standaard wegdektypen en voor een deel categorieën waar een aantal producten met soortgelijke eigenschappen in past. Bijvoorbeeld stille elementenverhardingen en de 2 categorieën dunne deklagen. Deze categorieën zijn bedoeld om in een vroeg stadium van het akoestisch onderzoek te rekenen met een benadering van de geluidreductie, zonder dat er al een keuze voor een specifiek product gemaakt hoeft te worden. Nadat de keuze voor een bepaald product is gemaakt, worden de akoestische berekeningen aangepast met de Cwegdek van dat product.
 • Naast de wegdekcategorieën uit de publicatie zijn er ook veel producten in omloop, die veelal gebonden zijn aan een bepaalde producent. Voor deze producten kan de producent de Cwegdek laten vaststellen. De rapporten daarvan zullen hier als download beschikbaar zijn zodra Expertisecentrum Geluid van het RIVM deze heeft goedgekeurd.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat Wegdektype
WegdeelGPP geluidbronregisterlijn
Naam geluidbronregisterlijn
Herkomst IMGeluid
Definitie

Lijn gelegen boven een weg die de plaats van de geluidafstraling representeert.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid geluidbronregisterlijnen die het nodig acht voor de bepaling van het geluidproductieplafond en de monitoring daarvan. Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
 • Geometrie van de geluidbronregisterlijn is conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Curve
WegdeelGPP IntensiteitgegevensWeg
Naam IntensiteitgegevensWeg
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald..

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort aantalLichteVoertuigenDag IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalLichteVoertuigenDag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode dag

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalLichteVoertuigenAvond IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalLichteVoertuigenAvond
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode avond.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalLichteVoertuigenNacht IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalLichteVoertuigenNacht
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalMiddelzwareVoertuigenDag IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalMiddelzwareVoertuigenDag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen per etmaalperiode van een dag.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalMiddelzwareVoertuigenAvond IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalMiddelzwareVoertuigenAvond
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen etmaalperiode avond

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalMiddelzwareVoertuigenNacht IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalMiddelzwareVoertuigenNacht
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalZwareVoertuigenDag IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalZwareVoertuigenDag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode dag

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalZwareVoertuigenAvond IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalZwareVoertuigenAvond
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode avond

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Toegestane waarden 0,0 - 9999,99

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
Attribuutsoort aantalZwareVoertuigenNacht IntensiteitgegevensWeg
Naam aantalZwareVoertuigenNacht
Herkomst IMGeluid
Definitie

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 9999,99
Formeel patroon ^[0-9]{1,4}\,[0-9]{2}$
Formaat Measure
Meeteenheid aantal
WegdeelGPP SnelheidgegevensWeg
Naam SnelheidgegevensWeg
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid van voertuigen per etmaalperiode, per voertuigcategorie

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

De etmaalperiode (ook wel: dagdeel) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald..

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort snelheidLichteMotorvoertuigenDag SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidLichteMotorvoertuigenDag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidLichteMotorvoertuigenAvond SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidLichteMotorvoertuigenAvond
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidLichteMotorvoertuigenNacht SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidLichteMotorvoertuigenNacht
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenDag SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenDag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenAvond SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenAvond
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenNacht SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenNacht
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidZwareMotorvoertuigenDag SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidZwareMotorvoertuigenDag
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidZwareMotorvoertuigenAvond SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidZwareMotorvoertuigenAvond
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
Attribuutsoort snelheidZwareMotorvoertuigenNacht SnelheidgegevensWeg
Naam snelheidZwareMotorvoertuigenNacht
Herkomst IMGeluid
Definitie

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Patroon Toegestane waarde: van 0 tot en met 999
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}$
Formaat Measure
Meeteenheid km/h
5.5.2.1.2 Diffractor
Diffractor breedte
Naam breedte
Herkomst IMGeluid
Definitie

De breedte van de diffractor, gezien vanuit de geluidbron (weg/spoor)kortste afmeting van een geluidbeperkende voorziening.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Deze waarde wordt alleen bij de berekening met diffractor gebruikt. De gebruiker dient het midden van de diffractor te modelleren. De bodem onder een diffractor wordt in de berekening altijd als hard verondersteld! Eventuele andere bodemfactoren worden dus ter plekke van de diffractor niet gebruikt.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Measure
Meeteenheid meters
Diffractor statusZwevend
Naam statusZwevend
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicator voor de aan- of afwezigheid van een doorgang onder het afschermende object.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het object zit niet vast aan de grond. Hiermee is het mogelijk een onderdoorgang of luifel te modelleren. Met de optie Zwevend object kan een doorgang onder de diffractor worden gemodelleeerd. De maaiveldhoogte van het item wordt dan beschouwd als de onderzijde van het item.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Boolean
Diffractor diffractoreffect
Naam diffractoreffect
Herkomst IMGeluid
Definitie

De fractie van de door de geluidgoot/-afbuiger gereflecteerde geluidsenergie per octaafband.

Herkomst definitie IMGeluid
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels
 • Waarde tussen 0 en 1.
Formaat WaardePerOctaafband
Diffractor geometrie
Naam geometrie
Herkomst IMGeluid
Definitie

De driedimensionale meetkundige representatie van een diffractor of geluidgoot.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geometrie van een diffractor conform het GM_Curve datatype.
 • De z-hoogte is de hoogte van een punt binnen de geometrie.
 • De z-hoogte ten opzichte van NAP is conform de richtlijnen van ISO19107 opgenomen in de geometrie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat GM_Curve

5.6 Domein BGE Algemeen

Diagram In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. 
De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het “Basisgeluidemissieobject” opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een “Geluidemissieobject”. Voor BGE Spoor is dit “Geluidemissieobject” alleen een “Spoordeel”. Voor BGE Weg zijn zowel “Spoordeel” als “Wegdeel” een specialisatie van “Geluidemissieobject”, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen.

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen
WegdeelBGE Geluidaandachtsgebied Monitoringresultaat Geluidgegevenscollectie SpoordeelBGE Geluidemissieobject Documentverwijzing Geluidberekeningobject Basisgeluidemissieobject

BGE Algemeen - overzicht — In domeinmodel BGE Algemeen staan objecttypen en relaties die relevant zijn voor alle basisgeluidemissie (BGE) domeinen binnen IMGeluid. De door het bevoegd gezag bepaalde basisgeluidemissiewaarde wordt conform het “Basisgeluidemissieobject” opgenomen in het geluidregister. Deze waarde heeft betrekking op een “Geluidemissieobject”. Voor BGE Spoor is dit “Geluidemissieobject” alleen een “Spoordeel”. Voor BGE Weg zijn zowel “Spoordeel” als “Wegdeel” een specialisatie van “Geluidemissieobject”, omdat het bevoegd gezag de keuze heeft om spoor en wegdelen dezelfde basisgeluidemissiewaarde toe te kennen. Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen Klik met de rechtermuisknop op het diagram om de afbeelding op volledige grote in een nieuw tabblad te openen

5.6.1 Objecttypen

5.6.1.1 Basisgeluidemissieobject
Naam Basisgeluidemissieobject
Herkomst IMGeluid
Definitie

Object dat het verschil tussen de gemiddelde geluidemissie in een kalenderjaar en de basisgeluidemissie bevat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het basisgeluidemissieobject is een verzamelobject dat de in een bepaling vastgestelde BGE-waarde opslaat, samen met informatie over het basisjaar waarop de BGE van toepassing is/waarin het BGE is vastgelegd.

Regels
 • Kan alleen voorkomen in combinatie met Emissieobjecten bevatten (niet in combinatie met Overdrachtsobjecten)
 • Kan alleen de volgende specialisaties van een Emissieobject bevatten
 • Indien *Geluidgegevenscollectie.geluidbron * = Gemeentelijke weg: *BGEWegdeel , OF BGEGeospoortak*
 • Indien *Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Waterschapsweg : BGEWegdeel*
 • Indien Geluidgegevenscollectie.geluidbron = Lokaal spoor: *BGEGeospoortak*
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

NEN3610ID 1
basisgeluidemissiewaarde

De basisgeluidemissie is de referentie bij de monitoring van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen waarvoor geen geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld. De basisgeluidemissie is de in het referentie- of basisjaar bij het in werking treden van de nieuwe regels vastgestelde situatie.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Basisgeluidemissieobject [ 0 .. * ] metadataBerekening: metadataBerekening Geluidberekeningobject [ 1 ]

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Basisgeluidemissieobject [ 1 .. * ] emissieobject: emissieobject Geluidemissieobject [ 1 .. * ]
Monitoringresultaat [ 0 .. * ] basisgeluidemissieobject: basisgeluidemissieobject Basisgeluidemissieobject [ 0 .. 1 ]

Geen of meerdere Monitoringresultaten hebben wel of geen betrekking op een Basisgeluidemissieobject.

5.6.1.2 SpoordeelBGE
Naam SpoordeelBGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene akoestische eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor het representeren van akoestische eigenschappen van lokaal spoorverkeer, zoals een metro, tram of lightrail.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
 • De akoestische representatie van een geluidbronnen op lokaal spoor, kent in tegenstelling tot de Basisregistratie Grootschalige Topografie geen vlak-geometrie, maar een lijn-geometrie (zie ook: 'geospoortak').
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wissel

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Boolean 1
spoorbaandeel

Deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

GM_Curve 1
bovenbouwgegevens (BovenbouwgegevensSpoor) :

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

1
- bovenbouwcode

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Bovenbouwcode 1
- spoorstaafonderbreking

Indicatie van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Integer 1
- spoorstaafruwheid

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Spoorstaafruwheid 1
intensiteitgegevens (IntensiteitgegevensSpoor) :

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

1
- dagdeel

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen één etmaal beslaat.

Dagdeel 1
- materieelsoort

Een materieelsoort is de samenbindende karakterisering van materieel met overeenkomstige kenmerken voor wat betreft aandrijving en koppelbaarheid.

Materieelsoort 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

ProfieltypeSnelheid 1
- intensiteit

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

Measure 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 1
- spoorvoertuigcategorie

Categorie-indeling van spoorvoertuigtypen.

Spoorvoertuigcategorie 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
snelheidgegevens (SnelheidgegevensSpoor) :

Verzameling van snelheidgegevens van treinvoertuigen die zich over een Spoordeel verplaatsen.

1
- snelheid

De representatieve snelheid van materieel in kilometer per uur.

Measure 1
- treintype

Een algemene classificering van een spoorvoertuig.

Treintype 1
- profieltypeSnelheid

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een Spoordeel.

ProfieltypeSnelheid 0 .. 1
- remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

Boolean 0 .. 1
- rijrichting

Geeft aan of het Spoordeel in de richting van oplopende (O) dan wel aflopende (A) kilometerwaardes bereden wordt, wanneer van het eerste naar het tweede dienstregelpunt van het ConversieTraject gereden wordt, kijkend naar de geldende kilometrering.

Rijrichting 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
SpoordeelBGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

5.6.1.3 WegdeelBGE
Naam WegdeelBGE
Herkomst IMGeluid
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg waarover de geluidemissie van wegverkeer constant kan worden verondersteld, gelet op het type wegdek, gemiddelde snelheid en verkeersintensiteiten.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dit een op akoestische toepassingen toegespitste definitie van een BGT-wegdeel.
 • De akoestische representatie van een geluidbronnen op de lokale weg, kent in tegenstellnig tot de Basisregistratie Grootschalige Topografie geen vlak-geometrie, maar een lijn-geometrie (zie ook: 'rijlijn').
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
wegdektype

Classificatie van typen toplagen op een wegdeel waarvan geluidreducerende effecten per type zijn vertaald naar correctiewaarden die gezamenlijk worden uitgedrukt met de bronterm Cwegdek.

Wegdektype 1
rijlijn

Lijn die de plaats van de geluidafstraling representeert.

GM_Curve 1
intensiteitgegevens (IntensiteitgegevensWeg) :

Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode, per voertuigcategorie.

1
- aantalLichteVoertuigenDag

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode dag

Measure 1
- aantalLichteVoertuigenAvond

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode avond.

Measure 1
- aantalLichteVoertuigenNacht

Gemiddeld aantal lichte motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Measure 1
- aantalMiddelzwareVoertuigenDag

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen per etmaalperiode van een dag.

Measure 1
- aantalMiddelzwareVoertuigenAvond

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen etmaalperiode avond

Measure 1
- aantalMiddelzwareVoertuigenNacht

Gemiddeld aantal middelzware motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Measure 1
- aantalZwareVoertuigenDag

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode dag

Measure 1
- aantalZwareVoertuigenAvond

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode avond

Measure 1
- aantalZwareVoertuigenNacht

Gemiddeld aantal zware motorvoertuigen etmaalperiode nacht

Measure 1
snelheidgegevens (SnelheidgegevensWeg) :

Representatief te achten snelheid van voertuigen per etmaalperiode, per voertuigcategorie

1
- snelheidLichteMotorvoertuigenDag

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag.

Measure 1
- snelheidLichteMotorvoertuigenAvond

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Measure 1
- snelheidLichteMotorvoertuigenNacht

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van lichte motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht

Measure 1
- snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenDag

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag

Measure 1
- snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenAvond

Representatief te achten snelheid in kilometer per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Measure 1
- snelheidMiddelzwareMotorvoertuigenNacht

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van middelzware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht

Measure 1
- snelheidZwareMotorvoertuigenDag

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode dag.

Measure 1
- snelheidZwareMotorvoertuigenAvond

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode avond.

Measure 1
- snelheidZwareMotorvoertuigenNacht

Representatief te achten snelheid in kilometers per uur van zware motorvoertuigen tijdens etmaalperiode nacht.

Measure 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
WegdeelBGE is specialisatie van Geluidemissieobject

Abstractie van alle volgens wet- en regelgeving relevante infrastructurele- en industrieterrein-objecten uit de werkelijkheid die geluid produceren.

5.6.2 Attribuut- en relatiesoort details

5.6.2.1 Objecttype details
5.6.2.1.1 Basisgeluidemissieobject
Basisgeluidemissieobject identificatie
Naam identificatie
Herkomst NEN3610
Definitie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Herkomst definitie NEN3610
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat NEN3610ID
Basisgeluidemissieobject basisgeluidemissiewaarde
Naam basisgeluidemissiewaarde
Herkomst IMGeluid
Definitie

De basisgeluidemissie is de referentie bij de monitoring van het geluid van gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen waarvoor geen geluidproductieplafond als omgevingswaarde is vastgesteld. De basisgeluidemissie is de in het referentie- of basisjaar bij het in werking treden van de nieuwe regels vastgestelde situatie.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • De gemiddelde geluidemissie wordt gebruikt om de basisgeluidemissie en de monitoringswaarde te berekenen. Alleen parameters die van invloed zijn op de geluidemissie zijn hierbij van belang.
 • Er geldt één gemiddelde geluidemissie voor een homogeen wegdeel. Een wegdeel kan bestaan uit een enkele rijlijn of spoorlijn, maar ook uit combinaties van meerdere rij- en/of spoorlijnen.
 • Voor het bepalen van een geluidemissie is het van belang uit te kunnen gaan van representatieve waarden voor een wegvak. Zo kunnen kleine onderbrekingen in wegdektype buiten beschouwing worden gelaten.
 • Ook is het niet noodzakelijk in detail rotondes en kruisingen te beschouwen. Het bevoegd gezag heeft hiermee enige vrijheid in gewenst detailniveau bij het berekenen van een basisgeluidemissie.
 • Het allereerste Monitoringresultaat die wordt aangeleverd wordt de basisgeluidemissie.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Patroon Toegestane waarde: van 0,0 tot en met 99,9
Formeel patroon ^[0-9]{1,3}\,[0-9]$
Formaat Measure
Meeteenheid dB
Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject metadataBerekening
Naam metadataBerekening
Definitie

Administratieve gegevens over de totstandkoming van het geluidproductieplafond, dan wel de basisgeluidemissie.

Indicatie kardinaliteit 1
Gerelateerd objecttype Geluidberekeningobject
Relatiesoort details Basisgeluidemissieobject emissieobject
Naam emissieobject
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Gerelateerd objecttype Geluidemissieobject
5.6.2.1.2 SpoordeelBGE
SpoordeelBGE wissel
Naam wissel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Geospoortak maakt deel uit van een wissel

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat Boolean
SpoordeelBGE BovenbouwgegevensSpoor
Naam BovenbouwgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

De constructie die het dragen en geleiden van spoorvoertuigen verzorgd en gelegen is op de onderbouw (het geheel van aardebaan en kunstwerken. Dit is de dragende constructie voor de bovenbouw).

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Het geheel van spoorconstructie: (dikte van) ballastbed, dwarsligger, bevestiging, voegen en railruwheid. Er bestaan 2 bovenbouwconstructies, te weten:

 1. De ballastconstructie; deze bestaat uit ballast, dwarsliggers, spoorstaven en wissels alsmede het bijbehorende bevestigingsmateriaal;
 2. Ballastloze constructie; deze bestaat uit: een doorlopende plaat van beton, spoorstaven, bevestigingsmiddelen al dan niet gevat in een gietmassa. Komt o.a. voor bij tankinstallatie, wasinstallaties en kunstwerken
Attribuutsoort bovenbouwcode BovenbouwgegevensSpoor
Naam bovenbouwcode
Herkomst IMGeluid
Definitie

Categorie-indeling van de bovenbouw.

Herkomst definitie Handboek akoestisch onderzoek Wet milieubeheer spoor 2017, v2
Toelichting

Een Spoordeel kan in SoundBase verschillende bovenbouwcodes hebben. De in te voeren bovenbouwcode is afhankelijk van de boring, dwarsliggertype, spoorstaafbevestiging, ballastdikte en de eventuele aanwezigheid van raildempers. De combinatie van voorgaande factoren resulteert in een bijbehorende bovenbouwklasse.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Bovenbouwcode
Attribuutsoort spoorstaafonderbreking BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafonderbreking
Herkomst IMGeluid
Definitie

Indicatie van de aanwezigheid van onderbrekingen in de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Onderbrekningen in de spoorstaaf zorgen voor een hogere geluidemissie.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Integer
Attribuutsoort spoorstaafruwheid BovenbouwgegevensSpoor
Naam spoorstaafruwheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

Ruwheidsklasse van de geprofileerde ijzeren staaf die onderdeel is van een spoorbaan.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Standaard wordt met categorie 1 gerekend, maar in sommige gevallen zijn maatregelen getroffen en kan voor categorie 2, dan wel 3 gekozen worden. 1 = Gemiddeld 2 = Geoptimaliseerd geslepen tot 200 km/pu 3 = Geoptimaliseerd boven 200)

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Spoorstaafruwheid
SpoordeelBGE spoorbaandeel
Naam spoorbaandeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Deel van een spoorweg, waarover de geluidemissie van spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld, gelet op de snelheden, intensiteiten, bovenbouwconstructie en de baangesteldheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Heeft 2D-geometrie
 • Het bevoegd gezag bepaalt zelf de locatie en de hoeveelheid rijlijnen die het nodig acht voor de bepaling van de basisgeluidemissie en de monitoring daarvan. Dit wordt ook wel de bronregisterlijn genoemd. Dit is de lijn die betrekking heeft op een gedeelte van een weg of spoorweg en die gebruikt wordt als rijlijn in de zin van bijlage III bij deze regeling of bronlijn in de zin van bijlage IV bij deze regeling bij bepaling van het equivalent geluidsniveau ten behoeve van de geluidproductie volgens de in bijlage V bij deze regeling gegeven regels. Het begin- en eindpunt van de lijn wordt bepaald door het punt in de ruimte waarop één van de akoestische eigenschappen van de geluidbron wijzigt.
 • Een spoor in het informatiemodel is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke segmenten, de spoordelen. Een spoordeel dient homogene eigenschappen te hebben. Indien één van de eigenschappen van een spoordeel verandert, bijvoorbeeld de snelheid, dan ontstaat er een nieuw spoordeel. Deze modellering wijkt af van het dynamisch gesegmenteerde model waar ProRail zelf mee werkt.
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Wettelijk gegeven
Formaat GM_Curve
Indicatie afleidbaar Zie package
SpoordeelBGE IntensiteitgegevensSpoor
Naam IntensiteitgegevensSpoor
Herkomst IMGeluid
Definitie

Verzameling van intensiteitgegevens van treinvoertuigen die zich per etmaalperiode over een Spoordeel verplaatsen.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Geheel van informatie over de intensiteit waarmee treinvoertuigen zich over een spoortak verplaatsen, waarbij per dagdeel de materieelsoort, het snelheidsprofiel, de intensiteit, de rijrichting, de spoorvoertuigcategorie en het treintype worden vastgelegd.
 • Het dagdeel (ook wel: etmaalperiode) is het gedeelte van een etmaal waarover het equivalent geluidsniveau wordt bepaald.

Etmaalperioden

 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Attribuutsoort dagdeel IntensiteitgegevensSpoor
Naam dagdeel
Herkomst IMGeluid
Definitie

Afgebakend tijdsvak binnen etmaal, waarvan het geheel van tijdsvakken samen één etmaal beslaat.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting
 • Dagperiode (7.00-19.00 uur)
 • Avondperiode (19.00-23.00 uur)
 • Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Dagdeel
Attribuutsoort materieelsoort IntensiteitgegevensSpoor
Naam materieelsoort
Herkomst IMGeluid
Definitie

Een materieelsoort is de samenbindende karakterisering van materieel met overeenkomstige kenmerken voor wat betreft aandrijving en koppelbaarheid.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Dit is een externe waardenlijst die wordt beheerd door ProRail. Elk materieelsoort heeft een aantal unieke eigenschappen die bepalen in welke Spoorvoertuigcategorie het materieel valt.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Formaat Materieelsoort
Attribuutsoort profieltypeSnelheid IntensiteitgegevensSpoor
Naam profieltypeSnelheid
Herkomst IMGeluid
Definitie

(Maatgevende) karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen over een lengte van een spoortak.

Herkomst definitie IMGeluid
Toelichting

Er kan sprake zijn van doorgaand, stoppend of rangerend materieel.

Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Regels

Alleen op spooremplacementen kan sprake zijn van rangerend materieel. Spooremplacementen zijn echter niet als zodanig (apart) gemodelleerd.

Formaat ProfieltypeSnelheid