Basisregistratie Ondergrond Catalogus Overheidsbesluit bodemverontreiniging

Versie 0.9

BRO Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/bro/cv-im-sld-20240215
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/bro/sld/
Laatste werkversie:
https://broprogramma.github.io/SLD/
Redacteurs:
SIKB (SIKB)
Geonovum (Geonovum)
Auteurs:
SIKB (SIKB)
Geonovum (Geonovum)
Doe mee:
GitHub BROprogramma/SLD
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

Dit document beschrijft de definitie van het registratieobjecttype overheidsbesluit bodemverontreiniging, met een algemene toelichting.

Status van dit document

Dit is een consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar

1. Inleiding

Dit onderdeel is niet normatief.

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep van een catalogus.

Hoofdstuk 2 behandelt enkele algemene aspecten van het BRO-systeem en begrippen van algemene aard.

Hoofdstuk 3 plaatst het object in de gegevenssystematiek van de basisregistratie ondergrond en vertelt wat de benadering is geweest bij het opstellen van de gegevensdefinitie.

Hoofdstuk 4 is de toelichting op de gegevensdefinitie van het registratieobject die in de ministeriële regeling is opgenomen.

Hoofdstuk 5 vertelt hoe de gegevensdefinitie is opgebouwd en welke aspecten van de gegevens daarin worden beschreven.

Hoofdstuk 6 geeft de inhoud weer van het eerste artikel van de ministeriële regeling en dat is het deel waarin de definitie is opgenomen van het registratieobject, van de delen waaruit het is opgebouwd, de entiteiten, en van de eigenschappen van die delen, de attributen.

Hoofdstuk 7 geeft de inhoud weer van het tweede artikel van de ministeriële regeling en dat is het deel waarin de uitbreidbare waardelijsten staan waarnaar in hoofdstuk 6 verwezen wordt.

1.2 Doel en doelgroep

In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten.

Een catalogus is de gegevensdefinitie van een registratieobject en beschrijft welke gegevens van het object in de BRO zijn opgeslagen. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van de BRO en moet duidelijk maken welke gegevens er precies in het systeem zitten. Aan aanleverende partijen moet het vertellen welke gegevens in de basisregistratie ondergrond moeten komen en aan welke eisen die moeten voldoen, en aan afnemende partijen welke gegevens zij in de basisregistratie ondergrond mogen verwachten. Het document is voor een breed publiek bedoeld en de informatie moet naast precies ook begrijpelijk zijn.

1.3 Totstandkoming

Een catalogus is het resultaat van een proces van standaardisatie dat geruime tijd in beslag kan nemen. De standaardisatie is een open proces waarin de belanghebbende partijen actief betrokken worden. Het eindresultaat wordt door de wetgever vastgesteld in een ministeriële regeling.

In bepaalde gevallen is de verscheidenheid aan gegevens van een object zo groot, dat er eerst deelverzamelingen worden gedefinieerd. Het standaardisatieproces wordt dan per deelverzameling doorlopen. De deelverzamelingen worden zo gekozen dat de gegevens die in de bijbehorende catalogus worden beschreven, direct na vaststelling aan de BRO kunnen worden aangeleverd. Wanneer er deelverzamelingen worden onderscheiden, komt de catalogus van het registratieobject dus gefaseerd tot stand. Omdat inzichten in de loop van de tijd kunnen wijzigen kan het aan het eind van het hele proces nodig blijken revisies door te voeren om ongewenste verschillen tussen deelverzamelingen weg te nemen.

1.4 Beheer

Een vastgestelde catalogus (zoals op wetten.nl gepubliceerd) wordt met het daarbij horende deel van het systeem van de basisregistratie ondergrond in gebruik genomen. De eerste formeel vastgestelde catalogus (zoals op wetten.nl gepubliceerd) krijgt het versienummer 1.0. Verwacht mag worden dat er na enige tijd behoefte gaat ontstaan aan gegevens die nog niet in de catalogus zijn opgenomen.

De beheerder hanteert drie typen versies voor een wijziging van een standaard. Bijvoorbeeld: versie 2.1.0 (=X.Y.Z):

In een jaar waarin een X-wijziging plaats vindt zullen er op hetzelfde registratieobject geen Y-wijzigingen plaatsvinden. Als er een X- of een Y-wijziging in een jaar aan de orde is, wordt er geen Z-wijziging gepland. De versie van de catalogus met inleiding (zoals hier gepubliceerd) volgt voor de normatieve stukken volledig de versie op wetten.nl. Wijzigingen aan niet normatieve teksten in dit document vallen altijd onder Z-wijzigingen en zullen maximaal 2 keer per jaar plaatsvinden.

2. Algemene kenmerken en begrippen

Dit onderdeel is niet normatief.

2.1 Opzet van de landelijke voorziening

De landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond is een systeem dat een schakel vormt in een informatieketen. Aan het begin van de keten staan bestuursorganen die opdracht geven tot de productie van gegevens, of zelf gegevens produceren. Die bestuursorganen worden bronhouders genoemd. De geproduceerde gegevens worden door een dataleverancier geleverd aan de beheerder van het systeem, de registerbeheerder. De bronhouder is verantwoordelijk voor de levering van gegevens. Hij kan besluiten zelf dataleverancier te zijn of andere partijen een machtiging voor levering te verlenen. De beheerder van de landelijke voorziening van de BRO registreert de aangeleverde gegevens en levert ze voor (her)gebruik door aan allerlei afnemers.

De opzet van het systeem moet begrepen worden vanuit de verantwoordelijkheden die in de keten zijn belegd. De aangeleverde gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder en de registerbeheerder mag die gegevens niet veranderen. De registerbeheerder moet echter wel gegevens toevoegen om het systeem te kunnen beheren en hij kan gegevens toevoegen om de afnemers goed van dienst te kunnen zijn.

Bij wet is geregeld dat de basisregistratie ondergrond zo wordt opgezet dat er onderscheid bestaat tussen de gegevens die aan de registerbeheerder zijn aangeleverd en de gegevens die de registerbeheerder aan de afnemers verstrekt. Het systeem valt uiteen in twee grote deelsystemen, het register brondocumenten ondergrond en de registratie ondergrond (Figuur 1).

Een geheel van gegevens dat door of onder verantwoordelijkheid van een bronhouder wordt aangeleverd, wordt een brondocument genoemd. De brondocumenten worden in het register brondocumenten ondergrond opgeslagen. De gegevens uit de brondocumenten worden samen met de gegevens die de registerbeheerder toevoegt in de registratie ondergrond vastgelegd. De registratie ondergrond is het deelsysteem dat gebruikt wordt voor uitgifte.

Figuur 1 De twee grote deelsystemen van de landelijke voorziening van de BRO.

Met deze opzet verkrijgt het systeem de nodige flexibiliteit. Zo kan een object in de registratie ondergrond gegevens bevatten die uit meer dan één brondocument afkomstig zijn en bij uitgifte kunnen gegevens van verschillende objecten met elkaar gecombineerd worden. Ook is het mogelijk met het brondocument gegevens op te slaan die alleen voor de bronhouder en de aanleverende partij van belang zijn.

De catalogus dekt alle gegevens die opgenomen zijn in de registratie ondergrond. Verreweg de meeste gegevens komen uit de brondocumenten die de dataleverancier aanlevert en een paar gegevens komen voort uit de overdracht van een brondocument aan de registerbeheerder. Aan de aangeleverde gegevens worden enkele gegevens door de registerbeheerder toegevoegd. Als een gegeven is toegevoegd door de BRO wordt dat in de beschrijving expliciet vermeld.

Alle gegevens in de registratie ondergrond worden uitgegeven, maar niet alle afnemers kunnen alle gegevens geleverd krijgen. De gegevens die niet aan alle afnemers worden uitgeleverd zijn de gegevens die alleen nodig zijn in de communicatie tussen de registerbeheerder enerzijds en de dataleveranciers en bronhouders anderzijds.

2.2 Registratieobject

Het registratieobject is dé eenheid in de data-architectuur van de basisregistratie ondergrond. Voor de registerbeheerder is het de elementaire bouwsteen van het systeem dat hij moet beheren.

Een registratieobject verwijst naar een eenheid van informatie die onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder valt en die met een bepaald doel is of wordt gemaakt. Het is in directe of indirecte zin gedefinieerd in de ruimte en dat wil zeggen dat een registratieobject een plaats op het aardoppervlak heeft of dat het gekoppeld is aan een ander type registratieobject met een plaats op het aardoppervlak.

Een registratieobject is niet alleen in de ruimte maar ook in de tijd gedefinieerd. Het leven van een registratieobject begint op het moment dat de gegevens zijn geregistreerd en dat is zo kort mogelijk nadat de gegevens zijn geproduceerd. De levensduur van een registratieobject, en de veranderlijkheid van de gegevens verschilt van object tot object. Een grondwatermonitoringput kan tientallen jaren gebruikt worden voor het meten van grondwaterstanden en in de periode kunnen er nieuwe gegevens ontstaan. Dat betekent dat de gegevens van de put in de registratie ondergrond gedurende zijn hele levensduur bijgewerkt moeten kunnen worden. Aan de andere kant van het spectrum staan de objecten waarvan alle gegevens in een keer worden vastgelegd. Geotechnisch sondeeronderzoek is daar een voorbeeld van. Sondeeronderzoek is eenmalig onderzoek en het resultaat ervan kan al na een of enkele dagen aan de bronhouder worden overhandigd.

2.3 Registratiedomein

Registratieobjecten worden in de basisregistratie ondergrond gegroepeerd in domeinen. Vooralsnog worden zes domeinen onderscheiden:

De domeinen zijn vanuit het oogpunt van beheer van belang voor de ordening van het systeem. Daarnaast zijn zij nuttig in de communicatie met de partijen die bij de realisatie van het systeem betrokken zijn.

2.4 Kwaliteitsregime

In de basisregistratie ondergrond worden niet alleen gegevens geregistreerd die dateren van na de datum waarop de wet van kracht is geworden. Ook oudere gegevens zullen in de basisregistratie ondergrond worden opgenomen. De noodzaak daartoe ligt in de Wet basisregistratie ondergrond verankerd. Die schrijft voor dat de gegevens uit de eerder bestaande systemen DINO en BIS zo veel mogelijk naar de BRO moeten worden overgezet. Verder staat de wet toe dat bronhouders tot vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet historische gegevens ter registratie mogen aanbieden.

Historische gegevens kunnen niet altijd voldoen aan de strikte regels die de BRO stelt. Zo kan het voorkomen dat voor gegevens die volgens de strikte regels van de BRO verplicht zijn, geen waarde bekend is. Om de verwerking van de twee categorieën gegevens naast elkaar mogelijk te maken, worden twee kwaliteitsregimes gehanteerd. Voor de aanlevering van gegevens volgens de strikte regels geldt het IMBRO-regime. Bij de aanlevering van historische gegevens wordt geaccepteerd dat een aantal formeel verplichte gegevens geen waarde heeft. Voor deze gegevens wordt het IMBRO/A-regime gehanteerd en dat kent dus minder strikte regels.

De introductie van de twee kwaliteitsregimes geeft de bronhouder gedurende een bepaalde periode een zekere mate van vrijheid. Het kan bijvoorbeeld praktisch blijken het IMBRO/A-regime te hanteren voor gegevens die weliswaar pas na de datum waarop de wet in werking is getreden zijn geproduceerd maar die voortkomen uit opdrachten die al voor die datum zijn gegeven. Ook kan het voorkomen dat historische gegevens wel aan alle strikte voorwaarden voldoen en dan is het wenselijk de gegevens onder IMBRO-regime aan te leveren.

De periode waarin de bronhouders die vrijheid hebben wordt de transitieperiode genoemd. Over de duur van de transitieperiode zijn nog geen afspraken gemaakt. Na afloop van de transitieperiode kan alleen onder het strikte IMBRO-regime worden aangeleverd.

2.5 Formele en materiële geschiedenis

De basisregistratie ondergrond maakt deel uit van een stelsel van basisregistraties. Binnen het stelsel maakt men onderscheid tussen de materiële geschiedenis en de formele geschiedenis van een object.

Het begrip materiële geschiedenis wordt gebruikt om de veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid aan te duiden. De materiële geschiedenis van een object wordt, voor zover relevant, in de registratie ondergrond vastgelegd. Niet alle registratieobjecten hebben een materiële geschiedenis, alleen de objecten met een levensduur, zoals de grondwatermonitoringput.

Het begrip formele geschiedenis wordt gebruikt voor de veranderingen van eigenschappen van een object in de registratie zelf. De meeste van die veranderingen gaan terug op een verandering van eigenschappen in de werkelijkheid, en de formele geschiedenis geeft aan wanneer de veranderingen in het systeem geregistreerd zijn. De formele geschiedenis kent ook gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van een verandering in de werkelijke eigenschappen van een object. Die gebeurtenissen hebben betrekking op correcties. Het kan gebeuren dat een bronhouder erachter komt dat er een onjuiste waarde was geregistreerd en dan zorgt hij ervoor dat die verbeterd wordt. De registratie van de verbetering is een formele gebeurtenis.

Alle registratieobjecten hebben een formele geschiedenis en die wordt in de registratie ondergrond globaal vastgelegd in de registratiegeschiedenis van het object. Globaal wil zeggen dat de registratie ondergrond alleen een overzicht van de formele geschiedenis geeft. Voor de details moet het register brondocumenten ondergrond worden geraadpleegd.

Bij correctie wordt het betreffende gegeven in de registratie ondergrond overschreven en is de oude waarde van het gegeven niet meer direct beschikbaar voor de afnemers. Zou een afnemer toch willen weten wat de eerdere foute waarde was, dan moet hij het register brondocumenten ondergrond raadplegen.

2.6 Coördinaten en referentiestelsels

De registratieobjecten van de basisregistratie ondergrond zijn gedefinieerd in de ruimte en dat wil zeggen dat een object zelf een plaats op het aardoppervlak, een locatie, heeft, of dat het gekoppeld is aan een ander type registratieobject met een locatie. Afhankelijk van het type registratieobject, wordt de locatie geregistreerd als een punt, een lijn of een vlak.

De locatie is de horizontale positie van een object. Voor bepaalde objecten is het voldoende dat alleen die horizontale positie wordt vastgelegd, maar voor veel objecten is ook de verticale positie van belang.

Posities worden vastgelegd in coördinaten en die zijn gedefinieerd in een bepaald referentiestelsel.

Er zijn verschillende typen referentiestelsels. Zo spreekt men van horizontale referentiestelsels (2D), verticale referentiestelsels (1D), gecombineerde referentiestelsels (2D, 1D) en werkelijke 3D referentiestelsels. In Nederland worden de horizontale en de verticale component van een positie in een afzonderlijk stelsel uitgedrukt. Het is vandaag de dag mogelijk met gps een positie in een 3D-referentiestelsel vast te leggen, maar de wens over te stappen op het gebruik van 3D is nog door geen van de partijen die betrokken zijn bij de basisregistratie ondergrond naar voren gebracht.

2.6.1 Referentiestelsels voor de horizontale positie

In Nederland zijn traditioneel verschillende referentiestelsels voor de horizontale positie in gebruik. In 2009, bij de eerste voorbereidingen voor de totstandkoming van de basisregistratie ondergrond, is al vastgesteld dat de verscheidenheid aan referentiestelsels de basisregistratie ondergrond voor problemen stelt omdat de registratie dan niet gemakkelijk op een eenduidige manier bevraagd kan worden. In de registratie ondergrond worden namelijk zowel gegevens met een locatie op land als gegevens met een locatie op zee geregistreerd. In de toenmalige praktijk werden op land en op zee verschillende stelsels gebruikt. Op land werd RD gebruikt en op zee waren verschillende stelsels in gebruik, waarvan WGS84 de belangrijkste was.

In 2009 was ook al bekend dat de Europese kaderrichtlijn INSPIRE de lidstaten vraagt de gegevens in Europa in één referentiestelsel uit te gaan wisselen, te weten in ETRS89. Met dat in gedachten, is het besluit genomen het BRO-systeem zo in te richten dat de registratie bevraagd gaat worden in ETRS89.

Het besluit wordt ondersteund door ontwikkelingen in Nederland. Sinds 2013 wordt er door de drie belangrijkste autoriteiten in Nederland op het gebied van referentiestelsels, het Kadaster, de Dienst der Hydrografie en Rijkswaterstaat, gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe afspraken. Die afspraken moeten in lijn zijn met Europese afspraken en leiden tot heldere en eenduidige transformatieprocedures tussen referentiestelsels. Concreet betekent dit dat in Nederland op termijn het ETRS89-stelsel als standaard zal worden gehanteerd voor het uitwisselen van geo-informatie.

Het besluit betekent niet dat de gegevens ook in ETRS89 aangeleverd moeten worden. De basisregistratie ondergrond voorziet een periode van transitie waarin de aanleverende partijen zelf bepalen wanneer zij overstappen op ETRS89. Die periode zal naar verwachting jaren duren. Om de transitie te ondersteunen hanteert de basisregistratie ondergrond de volgende spelregels:

 • Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden aangeleverd (RD, WGS84 en ETRS89).
  • Voor locaties op land wordt alleen RD of ETRS89 toegestaan.
   (WGS84 is niet geschikt voor nauwkeurige toepassingen, bij wijze van uitzondering wordt binnen het domein milieukwaliteit WGS84 op land toegestaan)
  • Voor locaties op zee wordt alleen WGS84 of ETRS89 toegestaan.
 • De aangeleverde coördinaten worden in de registratie opgeslagen.
 • De aangeleverde coördinaten worden door de basisregistratie ondergrond getransformeerd naar het ETRS89 referentiestelsel.
 • De getransformeerde coördinaten worden naast de aangeleverde coördinaten opgeslagen.
 • Bij de getransformeerde coördinaten wordt ook een identificatie van de gebruikte transformatiemethode opgeslagen.
 • Als de coördinaten in ETRS89 zijn aangeleverd, dan staat bij aangeleverde en getransformeerde positie dezelfde informatie. Voor de locatie worden de getransformeerde coördinaten en de aangeleverde coördinaten beide aan de afnemers verstrekt.

2.6.2 Referentiestelsels voor de verticale positie

In Nederland zijn voor verticale posities op land en zee verschillende referentiestelsels in gebruik. Op land wordt NAP gebruikt. Op zee is het in de voor de BRO relevante werkvelden gebruikelijk posities uit te drukken t.o.v. het gemiddeld zeeniveau (MSL, Mean Sea Level), maar posities t.o.v. LAT komen ook voor (Lowest Astronomical Tide). Dit laatstgenoemde stelsel wordt in de kaderrichtlijn INSPIRE genoemd als het stelsel van voorkeur voor het uitdrukken van verticale posities op zee. De basisregistratie ondergrond staat daarom op zee het gebruik van LAT naast MSL toe. Aangeleverde verticale posities worden door de BRO niet getransformeerd.

2.7 Gegevens op land en op zee

De basisregistratie ondergrond bevat gegevens over de ondergrond van Nederland en zijn zgn. Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft. Voor de referentiestelsels die bij aanlevering worden toegestaan, is het van belang te weten of de locatie van een object op zee of op land ligt.

Als scheidingslijn tussen land en zee wordt in de basisregistratie ondergrond de UNCLOS-basislijn gehanteerd. Het beheer van de basislijn valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie. Deze dienst voert die taak uit op basis van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties uit 1982, dat in het Engels de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) heet. De basislijn is opgebouwd uit de nulmeterdieptelijn zoals weergegeven op de zeekaarten en enkele rechte basislijnen die onder meer de monding van de Westerschelde en de wateren tussen de Waddeneilanden afsluiten.

De grens tussen land en zee is veranderlijk. De Dienst der Hydrografie stelt de grens opnieuw vast wanneer daartoe voldoende aanleiding is. De BRO hanteert bij inname de meest recente versie van de UNCLOS-basislijn en controleert daarmee of de juiste referentiestelsels gebruikt worden.

Tussen het moment waarop de locatie van een object wordt bepaald en het moment waarop het gegeven in de basisregistratie ondergrond wordt vastgelegd verloopt enige tijd. In die periode kan de positie van de UNCLOS-basislijn opnieuw zijn vastgesteld, en dan ontstaat er een discrepantie die bij het aanleveren van gegevens tot problemen kan leiden. Wanneer een dergelijk probleem zich voordoet, wordt de dataleverancier gevraagd contact op te nemen met de registratiebeheerder om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Een soortgelijk probleem doet zich voor met betrekking tot de begrenzing van Nederland, met name van het Nederlands territoir. De grenzen van Nederland worden ieder jaar op 1 januari vastgesteld door het Kadaster en vastgelegd in de basisregistratie kadaster. De BRO controleert bij inname of een object in het gebied ligt dat Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone omvat, en hanteert daarbij de actuele grenzen. Ook bij problemen die te herleiden zijn tot een verandering in de begrenzing van Nederland, wordt de dataleverancier gevraagd contact op te nemen met de registratiebeheerder om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Binnen het domein Mijnbouwwet wordt de scheidingslijn tussen land en zee niet bepaald door de UNCLOS-basislijn, maar door een over zee lopende lijn die is vastgelegd in een bijlage bij de Mijnbouwwet. In de registratie ondergrond wordt deze lijn aangeduid als mijnbouwgrens. Voor de referentiestelsels die bij aanlevering worden toegestaan, is het binnen het domein Mijnbouwwet van belang te weten of de locatie van een object aan landzijde of aan zeezijde van de mijnbouwgrens ligt. Waar in voorgaande paragrafen ‘op land’ en ‘op zee’ is genoemd, houdt dat binnen het domein Mijnbouwwet in: aan landzijde respectievelijk aan zeezijde van de mijnbouwgrens.

2.8 Nauwkeurigheid van meetwaarden

Voor zinvol gebruik van gegevens met een gemeten, berekende of anderszins bepaalde waarde is het noodzakelijk dat de nauwkeurigheid van die gegevens bekend is.

Het begrip nauwkeurigheid laat zich in deze context het best omschrijven als de juistheid van een gemeten of berekende waarde. In de meeste processen waarin de waarde van een gegeven wordt bepaald, kan de afwijking van de daadwerkelijke waarde slechts via een kalibratie- of statistisch proces worden verkregen. Het resultaat omvat dan niet alleen een van de mogelijke realisaties van een meetwaarde maar ook informatie over de mogelijke spreiding van de meetwaarden.

De basisregistratie ondergrond gaat ervan uit dat de producenten van gegevens de metingen en berekeningen uitvoeren binnen een stelsel van afspraken dat binnen het desbetreffende werkveld is vastgelegd. Uitgangspunt is dat ook de eisen waaraan de gegevens op het gebied van nauwkeurigheid moeten voldoen in afspraken zijn vastgelegd. Dat kunnen praktische werkafspraken zijn, maar ook afspraken die vertaald zijn naar ISO- en NEN-normen. In de catalogus wordt in beginsel verwezen naar die normen. Waar deze normen niet voorzien in afspraken over de nauwkeurigheid, stelt de basisregistratie ondergrond hieraan specifieke eisen. Deze zijn dan vermeld in de catalogus.

2.9 Authentiek gegeven

In de Wet basisregistratie ondergrond is een aantal gegevens expliciet als authentiek aangeduid. Dit wordt in de catalogus nader uitgewerkt; verreweg de meeste gegevens zijn authentiek.

Met de aanduiding authentiek wordt, zoals geformuleerd in de memorie van toelichting op de wet, tot uitdrukking gebracht dat:

 1. Het gegeven in samenhang met andere gegevens door een groot aantal bestuursorganen in verschillende processen wordt gebruikt en derhalve bestemd is voor informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen;
 2. de verantwoordelijkheid voor betrouwbaarheid van het gegeven eenduidig geregeld is;
 3. het gegeven onderworpen is aan intern en extern kwaliteitsonderzoek, en
 4. het gegeven zich leent voor verplicht gebruik door bestuursorganen en eenmalige verstrekking door burgers en bedrijven aan de overheid.

In de praktijk mag een gebruiker van de gegevens ervan uitgaan dat alle gegevens correct zijn. De catalogus moet de gebruiker alle informatie geven die voor een goed begrip daarvan nodig is. Heeft een gebruiker echter gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven dan wordt verwacht dat hij de registerbeheerder daarvan op de hoogte brengt. Bestuursorganen zijn, bij gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven (of het ontbreken ervan), zelfs verplicht daarvan melding te maken.

Voor alle gegevens is aangegeven of ze authentiek zijn. Ook is voor alle gegevens aangegeven of ze aanwezig moeten zijn en een waarde moeten hebben. Dat laat zien dat er gegevens kunnen zijn die authentiek zijn maar geen waarde hoeven te hebben. Juist omdat er verplichtingen gelden t.a.v. authentieke gegevens, vraagt dit om een korte toelichting. Wanneer een authentiek gegeven geen waarde heeft moet de gebruiker ervan uitgaan dat het gegeven niet is geproduceerd. Dat geval kan zich uiteraard alleen voordoen wanneer er vrijheid van beslissen bestaat bij de bronhouder of de producent. Voor de duidelijkheid, als er wel een waarde is dan moet die ook in de BRO worden opgenomen. Bij gerede twijfel over het ontbreken van een waarde, moet een bestuursorgaan dat melden.

3. Milieukwaliteit

Dit onderdeel is niet normatief.

3.1 Algemeen

Het domein milieukwaliteit betreft het vakgebied dat gaat over milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt bepaald door de aanwezigheid (of afwezigheid) van verontreinigende chemische stoffen in de bodem. Binnen het domein milieukwaliteit wordt de bodem beschouwd die onderdeel vormt van de landbodem inclusief de drogere oevergebieden en bestaande uit zowel grond als grondwater. De kwaliteit van waterbodem valt buiten de scope van dit domein.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er in Nederland richtlijnen voor het uitvoeren van onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging en is de aanpak van bodemverontreiniging vastgelegd in wet- en regelgeving. Hierin is vastgelegd hoe bodemverontreiniging wordt vastgesteld, wanneer deze moet worden gesaneerd en wanneer een verontreiniging in voldoende mate is gesaneerd. De voornaamste wet- en regelgeving voor de aanpak van bodemverontreiniging was tot 1 januari 2024 de Wet bodembescherming (Wbb). Sindsdien vormt deze onderdeel van de Omgevingswet (Ow).

Bodemonderzoeken vormen vaak onderdeel van een wettelijke procedure waarbij de resultaten moeten worden voorgelegd aan een bevoegd gezag in de vorm van een melding of als onderdeel van een aangevraagde vergunning of beschikking. De informatie wordt in dat geval beoordeeld door het bevoegd gezag om na te gaan of bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd op de onderzoekslocatie, bijvoorbeeld of er gegraven of gebouwd mag worden.

Onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) werd door het bevoegd gezag een beschikking afgegeven over bijvoorbeeld omvang en aanpak van een (geval van) bodemverontreiniging. Onder het regime van de Omgevingswet (Ow) bestaan deze beschikkingen niet meer. Wel beslist het bevoegd gezag nog steeds over het resultaat van saneringsmaatregelen en grote graafwerkzaamheden (evaluatieverslag saneren of graven).

Opdrachtgevers voor bodemonderzoeken, saneringen en graafwerkzaamheden zijn niet alleen overheden maar ook en voornamelijk private partijen. Denk aan bedrijven, ontwikkelaars, exploitanten van ondergrondse netwerken en nog vele anderen. In generieke termen noemen we dit de ‘initiatiefnemer’.

Informatie uit het bodemonderzoek of uit de besluiten van overheden over de aanpak van bodemsanering is veelal opgeslagen in lokale of regionale ‘Bodeminformatiesystemen'. De toegankelijkheid en de kwaliteit van de opgeslagen data wisselt en de wijze van ontsluiten van deze data verschilt. De basisregistratie ondergrond beoogt deze gegevens op een eenduidige manier vast te leggen waardoor deze sneller, beter en op een uniforme wijze beschikbaar komen voor maatschappelijke processen waarbij de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een rol speelt.

In het domein milieukwaliteit van de BRO staan dus de resultaten van bodemonderzoeken en de gegevens over de aanpak van een eventuele bodemverontreiniging centraal. Hiermee wordt de milieuhygiënische bodemkwaliteit in Nederland bepaald. De verschillende uitvoerende partijen (veldwerkbureau, laboratorium, adviesbureau) in de keten en ook de overheden zelf wisselen informatie uit op basis van een open uitwisselstandaard (SIKB0101). De registraties binnen het domein milieukwaliteit van de BRO sluiten hierop aan.

Binnen het domein Milieukwaliteit zijn twee registratieobjecten benoemd:

Milieuhygiënisch bodemonderzoek
Figuur 2 Het registratieobject Milieuhygiënisch bodemonderzoek (Site Assessment Data - SAD)

3.2 Registratieobject Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Een milieuhygiënisch bodemonderzoek is een onderzoeksactiviteit waarbij binnen de onderzoekslocatie de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem wordt onderzocht. Daarbij wordt een eventuele aard van de verontreiniging (welke stoffen komen voor in hogere concentraties dan de natuurlijke achtergrondwaarde) en de mate ervan (hoe verhouden de gemeten concentraties zich tot het toegestane gehalte op basis van een landelijk of lokaal normenkader) onderzocht.

Het bodemonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd door derden, op basis van een opdracht van een bronhouder die ook initiatiefnemer is, of als onderdeel van een vergunningstraject of melding door een andere initiatiefnemer aangeleverd aan bevoegd gezag.

Het resultaat van het milieuhygiënisch bodemonderzoek omvat informatie over de meetpunten (o.a. boringen en peilbuizen), monstername, veldwaarnemingen en laboratoriumanalyses van veldmonsters (grond en grondwater) en het bodemonderzoeksrapport. Ook zogenoemde historische onderzoeken (waar alleen archiefonderzoek wordt gedaan) of onderzoeken ter evaluatie van een uitgevoerde sanering of ontgraving (verificatieonderzoeken in het kader van de milieukundige begeleiding) vormen onderdeel van dit registratieobject.

Voor de uitvoering van een milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn wettelijke standaarden en protocollen van toepassing (NEN en SIKB). In veel gevallen werken de uitvoerende medewerkers onder certificaat.

3.3 Registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging

Een overheidsbesluit bodemverontreiniging is een beschikking of besluit gemaakt door bevoegd gezag in het kader van een procedure onder de Wet bodembescherming (en Wbb overgangsrecht onder de Ow) of onder de Omgevingswet. Een beschikking onder de Wbb bevat doorgaans een uitspraak over de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging of over de mate waarin een sanering is uitgevoerd.

Naast besluiten en beschikkingen onder de Wbb kan het zijn dat een bevoegd gezag (veelal een gemeente) vastlegt dat een locatie voldoet aan de eisen van bijvoorbeeld een bouwvergunning en er geen vervolgonderzoek nodig is. De gegevens over de ‘status’ vormen eveneens onderdeel van het registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging. Het registratieobject bevat dus informatie over zowel verontreinigde locaties als locaties waar geen verontreinigingen zijn aangetoond. Onder de Ow vervallen beschikkingen grotendeels. Er wordt alleen een beoordeling gedaan van de evaluatie van een sanering of grootschalig graven in bodem boven de Interventiewaarde. De resultaten van deze beoordeling worden vastgelegd en vormen onderdeel van voorliggend registratieobject onder de Ow. Het bevoegd gezag doet onder de Ow geen formele uitspraak meer over omvang of spoedeisendheid van een verontreiniging. Hierin zit dus een verschil tussen de registraties onder de Wbb en de Ow. Het bevoegd gezag kan nog wel besluiten om maatwerkvoorschriften te stellen bij een saneringsaanpak. Ook blijft de registratieplicht op nazorg van een restverontreiniging gelden.

Een overheidsbesluit wordt genomen op basis van door de melder/vergunningsaanvrager ingediende informatie. Welke informatie moet worden aangeleverd, is vastgelegd in landelijke en lokale wet- en regelgeving. Het registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging omvat de status van de verontreiniging, vastgestelde verontreinigingscontouren, saneringscontouren en nazorgcontouren.

3.4 Samenhang met andere registratiedomeinen en -objecten

In de BRO zijn vier registratieobjecten opgenomen die een samenhang hebben met gegevens die in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek worden verzameld, dat zijn:

Er is gekozen om een strikte scheiding aan te brengen tussen data ontstaan in het milieudomein en andersoortige data. De wijze waarop deze registratieobjecten worden aangeleverd en zijn gemodelleerd verschillen dusdanig van het milieudomein dat dit het beheer te complex zou maken. In de praktijk zijn deze werkvelden ook gescheiden.

Waar mogelijk zijn de standaarden van genoemde registratieobjecten wel gebruikt als basis bij het vaststellen van de standaarden voor de registratieobjecten binnen het domein milieukwaliteit.

4. Overheidsbesluit bodemverontreiniging

4.1 Inleiding

De catalogus voor het overheidsbesluit bodemverontreiniging beschrijft de gegevens die in de registratie ondergrond zijn opgenomen over een gebied waarin bodemverontreiniging is geconstateerd en/of aangepakt vanuit het vakgebied milieukwaliteit.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. De Wet bodembescherming (Wbb) is hierin opgegaan. Een deel van de dossiers over bodemverontreinigingen is in de zogenaamde ‘warme overdracht’ overgedragen naar een nieuw bevoegd gezag (doorgaans van provincie naar een gemeente). Voor een ander deel van deze dossiers geldt overgangsbeleid onder het regime van de Wbb. Vanaf 1 januari 2024 wordt ook nieuwe informatie gegenereerd onder het regime van de Ow. We herkennen drie mogelijke categorieën van type gegevens die binnen SLD mogelijk zijn. Bij het opstellen van de catalogus is rekening gehouden met deze 3 categorieën van gegevens:

Een overheidsbesluit bodemverontreiniging bestaat uit de gegevens die bepalend zijn geweest in de procedure van een bevoegd gezag bij de beoordeling en/of afhandeling van bodemverontreiniging. De locatie is vastgelegd in de bodemlocatie (regime Wbb) of het aangepakt gebied (regime Ow). Onder het Wbb regime kunnen besluiten en extra gegevens worden geregistreerd over de verontreinigingscontour of nazorgcontour. Onder het regime van de Ow beperkt de registratie in de BRO zich tot informatie over het aangepakt gebied.

4.2 Belangrijkste entiteiten

4.2.1 Overheidsbesluit bodemverontreiniging

Deze entiteit bevat de gegevens die het registratieobject identificeren en inzicht geven in de totstandkoming en context van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond. Kader aanlevering is daarbij bepalend voor de inhoud van de registratie van de gegevens onder het regime van Wbb, danwel Ow.

De term voor het registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging heeft een bredere betekenis dan alleen het formele besluit dat door de overheid is genomen. Het overheidsbesluit bodemverontreiniging bestaat uit de gegevens die bepalend zijn geweest in de procedure van bevoegd gezag bij de beoordeling en afhandeling van bodemverontreiniging. Dit omvat de gegevens die onderdeel zijn van een formele beschikking, maar ook gegevens die een bevoegd gezag vastlegt zonder dat er een formele beschikking bij hoort (zoals bijvoorbeeld onder het regime van de Ow). Deze entiteit bevat twee gegevensgroepen; de Registratiegeschiedenis (BRO generiek) en de Gestandaardiseerde locatie (BRO generiek).

4.2.2 Keuze Bodemlocatie of Aangepakt gebied

Zoals aangegeven in de inleiding kunnen gegevens zijn ontstaan onder twee verschillende wettelijke regimes: Wbb of Ow. Registraties die ontstaan zijn onder het regime van de Wbb (ongeacht of de aanpak is afgerond of dat sprake is van overgangsrecht) worden als ‘Bodemlocatie’ opgenomen. Registraties die zijn ontstaan onder het regime van de Ow worden vastgelegd als ‘Aangepakt gebied’.

4.2.3 Registratiegeschiedenis

De registratiegeschiedenis van een overheidsbesluit bodemverontreiniging geeft de essentie van de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond, de formele geschiedenis. De registratiegeschiedenis vertelt bijvoorbeeld wanneer een object is geregistreerd en of er na registratie correcties zijn doorgevoerd. Deze gegevensgroep wordt niet aangeleverd maar intern binnen de registratie ondergrond gegenereerd.

4.2.4 Gestandaardiseerde locatie

Locaties die zijn ontstaan onder het regime van de Ow worden geregistreerd via aangepakt gebied (zie Aangepakt gebied). Overige locaties (ontstaan onder het regime van de Wbb) worden als bodemlocatie geregistreerd (zie Bodemlocatie). De gestandaardiseerde locatie geeft de geografische afbakening van de locatie.

De geometrie kan worden aangeleverd ten opzichte van twee referentiestelsels (RD en ETRS89). Binnen de basisregistratie ondergrond worden gegevens die aangeleverd zijn op basis van RD volgens een gedefinieerde methodiek omgezet naar ETRS89. Deze bewerking vindt plaats binnen de BRO zodat aan de uitgiftekant altijd kan worden uitgeleverd in ETRS89 én het oorspronkelijk aangeleverde referentiestelsel. De gestandaardiseerde locatie wordt op basis van de aanlevering automatisch vastgelegd, evenals de methode volgens welke de transformatie is uitgevoerd.

4.2.5 Bodemlocatie

Deze entiteit beschrijft de eenheid (of aggregatie van kleinere eenheden) die als één geheel is aangepakt bij het onderzoek naar en de aanpak van bodemverontreiniging onder de Wbb. De entiteit bevat een aantal algemene gegevens die betrekking hebben op het registratieobject zelf, zoals: de unieke identificatie (zowel binnen het bodeminformatiesysteem als in de dossiers van het bevoegd gezag), de naam en de ruimtelijke begrenzing van de locatie. Tevens bevat deze entiteit het zogenaamde ‘SIKB-ID’ (unieke SIKB0101 identificatie in de vorm van een GUID) waaronder de bodemlocatie in de ketensystemen is vastgelegd. Daarnaast bevat de entiteit enkele gegevens die betrekking hebben op de afhandeling door bevoegd gezag zoals de vervolgactie Wbb.

4.2.6 Besluit

Deze entiteit bevat de gegevens van besluiten en beschikkingen zoals door het bevoegd gezag zijn vastgelegd. Dit zijn doorgaans besluiten die zijn genomen in het kader van de Wbb over de vaststelling en aanpak van de bodemverontreiniging.

Deze entiteit bevat de gegevens die het besluit identificeren (uniek SIKB-ID en kenmerk van het besluit) en inzicht geven in het besluittype en de datum waarop het besluit bekend is gemaakt.

4.2.7 Aangepakt gebied

Deze entiteit bevat de gegevens van de uitgevoerde bodemsanering of graafwerkzaamheden (Ow: graven in meer dan 25m3 in grond boven Interventiewaarde). Het gebied wordt beschreven aan de hand van enkele unieke kenmerken zoal SIKB-ID, contour en compartiment. Daarnaast worden enkele gegevens over de aanpak genoemd: begin- en einddiepte, type saneringsaanpak, einddatum van de werkzaamheden. Het is mogelijk om een als milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) in de BRO geregistreerd bodemonderzoek (evaluatierapport) te koppelen aan deze entiteit.

4.2.8 Verontreinigd gebied

Deze entiteit bevat de gegevens van de bodemverontreiniging zoals afgebakend met een verontreinigingscontour. De entiteit bevat onder meer een aantal gegevens om het gebied te identificeren (SIKB-ID) en die aangeven wat de aard en omvang van de verontreiniging is: overschreden toetsingswaarde, de datum waarop de verontreiniging is vastgesteld, compartiment en dieptetraject.

4.2.9 Nazorggebied

Deze entiteit bevat de gegevens van de vastgestelde nazorg en eventuele beperkingen die na afloop van de sanering zijn opgelegd. Naast identificerende kenmerken (SIKB-ID en contour) is het mogelijk aan te geven hoe lang de nazorg van toepassing is en op welke datum deze in werking is getreden. In de bijbehorende Nazorgmaatregel kan worden gespecificeerd welke gebruiksbeperking is opgelegd.

4.3 INSPIRE

Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Het registratieobject overheidsbesluit bodemverontreiniging valt onder een bestaand INSPIRE-thema. Hier zal op een later tijdstip invulling aan worden gegeven.

5. Opbouw van de gegevensdefinitie

Dit onderdeel is niet normatief.

5.1 De gegevensdefinitie

De gegevensdefinitie vormt het hart van de catalogus en geeft een beschrijving van alle gegevens van het registratieobject. Eerst wordt de definitie van het registratieobject gegeven inclusief de plaatjes van het zgn. domeinmodel, en vervolgens de definities van de entiteiten waaruit het object is opgebouwd met de eigenschappen van die entiteiten, de attributen. De entiteiten worden op volgorde van de nummers in het domeinmodel behandeld. De volgende aspecten van de gegevens worden vastgelegd:

De gegevensdefinitie dekt de beide kwaliteitsregimes die worden onderscheiden, IMBRO en IMBRO/A. Het kwaliteitsregime IMBRO is leidend en bij het opstellen van de gegevensdefinitie is geprobeerd de verschillen tussen de twee regimes zo klein mogelijk te houden. Het streven is een object altijd in termen van dezelfde gegevens te beschrijven en voor IMBRO/A alleen aanvullende regels te formuleren en extra waarden toe te staan. Bij uitzondering kan het echter nodig zijn gebleken voor IMBRO/A aparte entiteiten, attributen of domeinen te definiëren.

5.2 Domeinen

Een domein beschrijft welke waarden mogelijk zijn voor een attribuut (zie bijv. Aantal of Code).

Sommige domeinen zijn samengesteld uit twee of meer elementen die in samenhang betekenisvol zijn. Een voorbeeld van een samengesteld domein dat in de BRO bestaat is Datuminterval. Datuminterval bestaat uit twee elementen, beide van het domein Datum (jaar, maand en dag), namelijk een begindatum en een einddatum.

Bij een attribuut kunnen ook twee of meer domeinen mogelijk zijn. Voor dit attribuut geldt dat verschillende domeinen valide zijn, er kan echter bij aanlevering van de gegevens altijd maar één van de domeinen gekozen worden.
In de gegevensdefinitie worden in dat geval een attribuut gemodelleerd waarvan het domein dat de mogelijke waarde beschrijft een keuze is tussen twee of meer domeinen. Dit maakt het mogelijk waar in het domeinmodel normaal gesproken maar één mogelijkheid bestaat, een opsomming te geven van meerdere mogelijke domeinen, waarbij altijd precies één van deze mogelijkheden wordt gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijke keuze domein is het domein Organisatie.

De domeinen die in de gegevensdefinitie worden gebruikt worden hieronder toegelicht.

5.2.1 Aantal

Het domein Aantal wordt gebruikt voor een telbare hoeveelheid. Het is een natuurlijk getal met een bepaalde maximale lengte.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding aantal ook de maximale lengte mee te (Aantal N). Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Aantal.

5.2.2 Code

Een code is een opeenvolging van cijfers, van letters of van cijfers en letters met een bepaalde opbouw en met een specifieke betekenis. Een code heeft gewoonlijk een betekenis die ook buiten de basisregistratie ondergrond geldt. Een code wordt uitgegeven door een verantwoordelijke instantie. Om de opbouw van een code weer te geven wordt gebruik gemaakt van de letters C en N. De letter C staat voor character (Eng.) en duidt een letter aan, de letter N staat voor number (Eng.) en duidt een cijfer aan. Een code heeft een bepaalde naam.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de naam van de code ook de opbouw mee te geven. Uit de definitie van het attribuut zelf moet blijken wat de specifieke betekenis is van de code. In het domeinmodel wordt het domein aangeduid met zijn naam.

5.2.3 Gemeten waarden

Meetwaarden worden gebruikt voor grootheden. De waarde van een grootheid is een getal met een bepaalde opbouw en een bepaalde eenheid. Voor de waarde van grootheden worden twee domeinen gebruikt. Een voor een waarde waarvan de nauwkeurigheid altijd hetzelfde is (Meetwaarde) en een voor een waarde waarvan de nauwkeurigheid varieert (Meetwaarde in machten) en dat is het geval wanneer de nauwkeurigheid voor kleine getallen anders is dan de nauwkeurigheid voor grote getallen omdat een ander apparaat of methode is gebruikt.

De basisregistratie ondergrond gebruikt voor de eenheden de codes uit het UCUM (Unified Code for Units of Measure)-systeem. In bijzondere gevallen is de eenheid dimensieloos.

5.2.3.1 Meetwaarde

Het domein Meetwaarde wordt gebruikt wanneer de nauwkeurigheid van de waarde altijd hetzelfde is.
Het is een rationaal getal met een bepaalde opbouw. Het aantal cijfers voor het scheidingsteken is variabel maar begrensd. Het aantal cijfers achter het scheidingsteken ligt vast.

Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding meetwaarde ook de opbouw (Meetwaarde N.N) en de eenheid mee te geven. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Meetwaarde.

5.2.3.2 Meetwaarde in machten

Het domein Meetwaarde in machten wordt gebruikt wanneer de waarde een heel groot bereik heeft en de nauwkeurigheid voor kleine getallen anders is dan voor grote getallen. In dat geval wordt de meetwaarde uitgedrukt in machten. In de basisregistratie ondergrond wordt de meetwaarde in machten altijd uitgedrukt in een macht van tien. De notatie voor de meetwaarde in machten is (m . 10e). De m staat voor mantisse en is een meetwaarde, en de e staat voor de exponent.

De mantisse (m) is een rationaal getal met een bepaalde opbouw. Het aantal cijfers voor het scheidingsteken is in de basisregistratie ondergrond altijd 1. Het aantal cijfers achter het scheidingsteken ligt vast.
De meetwaarde wordt uitgedrukt in machten van tien (10e). De exponent (e) is in de basisregistratie ondergrond altijd een geheel getal.

Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding meetwaarde in machten ook de opbouw (meetwaarde 1.N in machten), de eenheid en het bereik van de machten mee te geven. Het bereik van de machten is vastgelegd in het waardebereik. De waardeverzameling wordt gewoonlijk verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Meetwaarde in machten.

Inname van gemeten waarden

In de praktijk is het moeilijk een meetwaarde zonder verandering van het ene systeem aan het andere door te geven. De basisregistratie ondergrond hanteert de definities binnen het systeem en bij uitgifte strikt om te borgen dat een meetwaarde zonder verandering kan worden doorgegeven.

Bij het vastleggen van eigenschappen is het niet altijd nodig getallen zo strikt te definiëren als de basisregistratie vraagt. De uitvoerders weten wel wat een getal zou moeten voorstellen en kunnen bijvoorbeeld accepteren dat een meetwaarde er een decimale nul bij krijgt of dat een getal een onbepaald aantal decimalen heeft. Om de uitvoeringspraktijk niet nodeloos te frustreren door getallen die niet aan de strikte definitie voldoen af te wijzen, hanteert de basisregistratie ondergrond bij het innemen van meetwaarden de volgende praktische regels:

 • Er zijn meer cijfers achter het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: het getal wordt afgekapt op het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.
 • Er zijn minder cijfers achter het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: het getal wordt aangevuld met nullen tot het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.
 • Er is geen scheidingsteken aanwezig: het scheidingsteken wordt toegevoegd en het getal wordt aangevuld met nullen tot het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.
 • Het getal voor het scheidingsteken begint met een of meer nullen: de nullen worden genegeerd.
 • Er zijn meer cijfers vóór het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: de waarde wordt geweigerd.
 • Er is een scheidingsteken bij de exponent van de meetwaarde in machten aanwezig: de waarde wordt geweigerd.

5.2.4 Nummer

Het domein Nummer wordt gebruikt om de plaats in een reeks aan te geven. Het is een opeenvolging van cijfers met een bepaalde maximale lengte. Een nummer heeft geen rekenkundige betekenis, maar heeft een betekenisvolle volgorde.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding nummer ook de maximale lengte mee te geven (Nummer N). Eventueel wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Nummer.

5.2.5 Tekst

Het domein Tekst bestaat uit een stuk tekst van een bepaalde maximale lengte. De tekst mag alleen bestaan uit de tekens die voorkomen in de MES-1 set. De MES-1 set omvat 335 tekens en wordt gebruikt binnen de landen van de Europese Unie die een Latijns schrift kennen.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding tekst ook de maximale lengte mee te (Tekst N). In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Tekst.

5.2.6 Tijdstip

Voor gegevens die over tijdstippen gaan worden twee domeinen gebruikt. Een voor een tijdstip tot op de seconde nauwkeurig (DatumTijd) en een voor een tijdstip tot op de dag nauwkeurig (Datum).

In ieder domein gaat het om de datum gemeten volgens de Gregoriaanse kalender. Bij het domein DatumTijd wordt de tijd gemeten volgens UTC en moet de tijdzone worden meegegeven. UTC is de mondiaal geaccepteerde standaardtijd en de opvolger van GMT (Greenwich Mean Time); de drie letters staan voor Coordinated Universal Time. Door de tijdzone mee te geven kan lokale tijd worden omgezet naar UTC.

De opbouw van de twee domeinen volgt dezelfde conventies, conform ISO 8601. Het eerste element in de opbouw staat voor het jaar, dan volgt de maand, enz., en het laatste element staat voor de tijdzone. Om de verschillende elementen aan te geven worden letters gebruikt: jaar (J), maand (M), dag (D), uur (U), minuut (M)en seconde (S), gevolgd door de tijdzone. Het aantal letters geeft de lengte aan.

Voor de meest uitgebreide variant van de opbouw, die van DatumTijd, wordt dit JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM. De T is het teken dat de datum en het tijdstip op die datum scheidt. De + is het scheidingteken tussen het tijdstip en de tijdzone. Zoals uit de opbouw blijkt wordt de tijdzone in uren en minuten gegeven. De meeste tijdzones zijn overigens uitgedrukt in gehele uren (UU:00). In Nederland geldt Centraal Europese Tijd (UTC+1:00) of Centraal Europese Zomertijd (UTC+2.00).

5.2.6.1 Datum

Het domein Datum wordt gebruikt om een datum volgens de Gregoriaanse kalender tot op de dag nauwkeurig aan te geven. De opbouw is JJJJ-MM-DD.
Bij het domein Datum is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren.

5.2.6.2 DatumTijd

Het domein DatumTijd wordt gebruikt om een tijdstip volgens de Gregoriaanse kalender tot op de seconde nauwkeurig aan te geven. De opbouw is JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM.
Bij het domein DatumTijd is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren.

5.2.6.3 OnvolledigeDatum

Voor gegevens die onder het kwaliteitsregime IMBRO/A aangeleverd worden, geldt een derde domein met vier keuzemogelijkheden.

 • De datum tot op de dag nauwkeurig, met als opbouw JJJJ-MM-DD
 • De datum tot op de maand nauwkeurig, met als opbouw JJJJ-MM
 • De datum tot op het jaar nauwkeurig, met als opbouw JJJJ
 • Geen datum bekend, met als vaste waarde onbekend.

De keuze die gemaakt wordt is gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens. De gebruiker moet ervan uit gaan dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is opgenomen. Bij het domein OnvolledigeDatum is het voldoende de naam te geven, omdat de vier keuzen en de opbouw altijd hetzelfde zijn.

5.2.7 Waardelijsten

Een waardelijst is een lijst van de waarden die het attribuut mag hebben. Er zijn twee typen waardelijsten, waardelijsten die in de toekomst kunnen worden uitgebreid en waardelijsten die niet kunnen worden uitgebreid. Een waardelijst heeft een bepaalde naam en een specifieke inhoud.

5.2.7.1 Waardelijst niet-uitbreidbaar

Een niet-uitbreidbare waardelijst wordt gebruikt wanneer uitbreiding niet mogelijk is. Alle waarden van de lijst staan vast.
Bij een niet-uitbreidbare waardelijst is het voldoende de naam te geven, omdat de inhoud altijd hetzelfde is. In de basisregistratie ondergrond worden drie niet-uitbreidbare waardelijsten gebruikt.

IndicatieJaNee
Waarde
ja
nee
IndicatieJaNeeOnbekend
Waarde
ja
nee
onbekend
Kwaliteitsregime
Waarde
IMBRO
IMBRO/A
5.2.7.2 Waardelijst uitbreidbaar

Een uitbreidbare waardelijst wordt gebruikt wanneer uitbreiding mogelijk moet zijn. Iedere waarde van de lijst heeft een specifieke betekenis (omschrijving) en geldt voor een bepaald kwaliteitsregime, IMBRO en/of IMBRO/A. Eventueel worden andere aspecten van de waarde vastgelegd.
Bij een uitbreidbare waardelijst wordt de naam van de lijst gegeven. De inhoud van de lijst is in een apart hoofdstuk van de gegevensdefinitie opgenomen.

5.2.8 Geometrie

Voor gegevens over de geometrie van een object worden verschillende domeinen gebruikt. De vorm, afmetingen, oriëntatie en positie ten opzichte van de aarde van een object kunnen in verschillende typen geometrie uitgedrukt worden, waarbij ook een keuzemogelijkheid uit meerdere typen en daarmee domeinen een optie kan zijn.
In de BRO zijn de geometrieën conform het GML Simple Features profile versie 2.0 (OGC) toegestaan. Deze omvat punten, lijnen, vlakken en volumen.

De verschillende typen geometrie uitgedrukt in verschillende domeinen die in de gegevensdefinitie worden gebruikt worden hieronder toegelicht.

5.2.8.1 Punt

Het domein Punt wordt gebruikt om de positie van een object vast te leggen. De positie wordt bepaald in een tweedimensionaal vlak, een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in coördinaten. In sommige gevallen wordt daarnaast de hoogte (derde dimensie) van het Punt vastgelegd.

Figuur 4
Een punt geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.2.8.2 Lijn

Het domein Lijn wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object in een lijn uit te drukken. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in één of meerdere lijnsegmenten. Een lijnsegment is de verbinding tussen twee punten. Lijnsegmenten zijn aan elkaar verbonden doordat het eindpunt van een segment is verbonden aan het beginpunt van een volgend lijnsegment. Een Lijn kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 5
Een lijn geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.2.8.3 Multilijn

Het domein Multilijn bestaat uit een verzameling van lijnen die gezamenlijk één object vormen en wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object in meerdere lijnen uit te drukken. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in meerdere lijnen met één of meerdere lijnsegmenten. Tussen de lijnen die samen een Multilijn vormen mag geen intersectie plaatsvinden tenzij dit gebeurt in de eindpunten van de lijnen (er mag geen kruising van lijnen plaatsvinden, wel vertakkingen). Een Multilijn kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 6
Een multilijn geometrie.
5.2.8.4 Vlak

Het domein Vlak wordt binnen de geometrie gebruikt voor de representatie van de vorm, afmetingen en positie van een object als een vlak. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een vlak heeft altijd een buitengrens, daarnaast kan een vlak ook nog een of meerdere interne begrenzingen hebben. Een Vlak kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 7
Een vlak is een geometrie dat een beeld van een continue regio of vlak vertegenwoordigd (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.2.8.5 Multivlak

Het domein Multivlak bestaat uit een verzameling van vlakken die gezamenlijk één object vormen en wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object uit te drukken. De vlakken die samen een multivlak vormen mogen elkaar niet overlappen, wel mogen zij in een eindig aantal punten elkaar raken (wel punten maar geen grenzen gemeenschappelijk). De posities van de vlakken worden bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een Multivlak kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 8
Een Multivlak geometrie.
5.2.8.6 Volume

Het domein Volume wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object uit te drukken. De geometrie van een volume is opgebouwd uit grenzen die elk een vlak zijn. Deze zijn naar buiten toe georiënteerd; de bovenkant van elk vlak is van de buitenkant van het volume object te zien. Een Volume geometrie kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y-, en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 9
Een volume geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.2.8.7 Minimum begrenzing

Het domein Minimum begrenzing wordt gebruikt om de positie van één of meerdere geometrieobjecten te begrenzen. De geometrie van de Minimum begrenzing is opgebouwd uit twee punten, waarbij het eerste punt de hoek aan de bovenkant van het selectiekader weergeeft en het tweede punt de hoek aan de onderkant. De positie van de punten worden bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een Minimum begrenzing kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y-, en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 10
Een minimum begrenzing geometrie.
Domein (Geometrie Type) ISO aanduiding
Punt GM_Point
Lijn GM_Curve
Multilijn GM_MultiCurve
Vlak GM_Surface
Multivlak GM_MultiSurface
Volume GM_Solid
Minimum begrenzing GM_Envelope

De ISO 19107 aanduiding behorende bij de geometrie domeinen.

5.2.9 Organisatie

Het domein Organisatie wordt gebruikt om de organisaties die een rol hebben in de basisregistratie ondergrond te identificeren. De invulling van het domein hangt af van waar de organisatie gevestigd is en voor de basisregistratie ondergrond gaat het daarbij om Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie.

In het geval de organisatie in Nederland gevestigd is, wordt het domein ingevuld met het gegeven dat een onderneming of de maatschappelijke activiteit van een rechtspersoon in het Handelsregister identificeert, het KvK-nummer. Het KvK-nummer is van het type code en de opbouw is NNNNNNNN.

Voor organisaties buiten Nederland wordt het domein ingevuld met het equivalent van het KvK-nummer in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, het EuropeesHandelsnummer. Het Europees handelsnummer, de zogenaamde EUID, is geïntroduceerd ten behoeve van de koppeling van handelsregisters. De code is gebaseerd op ISO 6523 en is opgebouwd uit een landcode, registeridentificatiecode, inschrijvingsnummer en controlegetal. De landcode is de 2-letterige code van ISO3166, de registeridentificatiecode is de identificatie van het nationale register omdat in sommige landen meerdere handelsregisters bestaan en het inschrijvingsnummer is het nummer waaronder de onderneming is ingeschreven in het betreffende register. Het controlegetal ter voorkomen van identificatiefouten wordt nog niet gebruikt. De opbouw per element is variabel en daarom is het Europees Handelsnummer in de BRO als domein Tekst 40 opgenomen.

Bij het domein Organisatie is het voldoende de naam te geven, omdat de twee keuzen en de opbouw altijd hetzelfde zijn.

5.3 Entiteiten van het type meetreeks

Een meetreeks is een type entiteit met een vaste ordening. Het wordt gebruikt om het verloop van een bepaalde eigenschap of eigenschappen vast te leggen die het gevolg is van de verandering van een bepaalde variabele, de zogenaamde onafhankelijke variabele. In de basisregistratie ondergrond is er altijd 1 onafhankelijke variabele, en dat is meestal de tijd maar kan ook een andere variabele zijn.

De meetreeks is een verzameling gemeten waarden van bepaalde eigenschappen in een bepaalde volgorde. Alle eigenschappen van de meetreeks worden volledig gespecificeerd. De eerste eigenschap is de onafhankelijke variabele op basis waarvan de metingen elkaar in oplopende volgorde opvolgen. Daarna volgen de afhankelijke variabelen.
Een meetreeks heeft een bepaalde naam. Alleen in het domeinmodel is de meetreeks aangeduid als Meetreeks.

5.4 Het domeinmodel

Het domeinmodel geeft een overzicht van de gegevens van het registratieobject en laat de onderlinge samenhang zien. Modellering van informatie kent verschillende invalshoeken. In de catalogus is het inhoudelijke perspectief gekozen omdat dat de meeste waarde heeft voor de mensen die de informatie moeten begrijpen. Een dergelijk model wordt in de basisregistratie ondergrond een domeinmodel genoemd. Uit het domeinmodel wordt een technisch model afgeleid dat meeweegt dat informatiesystemen efficiënt met elkaar moeten kunnen spreken. Voor het domeinmodel wordt de UML-notatie gebruikt. Met kennis van de gebruikte symbolen is het gemakkelijk te lezen.

Het domeinmodel kent een aantal vaste elementen die bij ieder registratieobject terugkomen. Een begrip van deze elementen vergroot de leesbaarheid van het domeinmodel en de catalogus. De elementen zijn: entiteiten, attributen, gegevensgroepen en relaties. Een entiteit is een onderscheidend geheel van eigenschappen die gezamenlijk betekenis hebben. Een entiteit heeft altijd een naam en een definitie. In het domeinmodel zijn de entiteiten te herkennen aan het begrip Objecttype.

In de entiteiten staan de namen opgesomd van de attributen, de eigenschappen van de entiteiten, met daarachter de naam van de bijbehorende waardenverzameling (domein) en de kardinaliteit. Bij attributen is de kardinaliteit alleen opgenomen wanneer die ongelijk is aan 1. Overigens moet de kardinaliteit altijd in samenhang met de regels die in de definitie van het gegeven zijn opgenomen worden begrepen. De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. De figuren laten ook zien welke attributen alleen aan de dataleverancier en de bronhouder worden uitgeleverd. In het domeinmodel zijn de attributen te herkennen aan het begrip Attribuutsoort.

Soms zijn een aantal attributen gegroepeerd in een groep, aangeduid als gegevensgroep. Het blijven attributen van de entiteit, maar de inhoudelijke definiëring van de gegevensgroep staat elders. Gegevensgroepen kunnen bij meerdere entiteiten terugkomen.

Het domeinmodel laat daarnaast ook zien hoe entiteiten aan elkaar gerelateerd zijn. Een beschrijving van deze relatie is opgenomen bij de bron-entiteit van de relatie. Een relatie heeft altijd een richting en in de meeste gevallen loopt deze van bron naar doel. In het plaatje van een domeinmodel heeft de relatie een naam en een kardinaliteit. Om de leesbaarheid te vergroten staat de kardinaliteit bij de doelentiteit.

Figuur 11

Bovenstaand voorbeeld is te lezen als: de entiteit Bepaling bevat één of meerdere metingen. Een meting bestaat uit een meetwaarde en meetconfiguratie-gegevens. De meetconfiguratie bestaat uit twee parameters.

5.5 Verplichte gegevens, verplichte waarden

De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. Voor een goed begrip van de gegevensdefinitie is dat nog niet zorgvuldig genoeg geformuleerd. In de praktijk van gegevensuitwisseling is het namelijk mogelijk een attribuut op te nemen zonder waarde. Verbijzonderd voor attributen is de juiste formulering daarom dat de kardinaliteit en de regels samen bepalen of een attribuut al dan niet aanwezig is en of een attribuut al dan niet een waarde heeft.

Uitgangspunt is dat een attribuut dat aanwezig is een waarde heeft. Een attribuut wordt alleen bij uitzondering zonder waarde in de berichten opgenomen. Het onderstaande overzicht geeft de vier mogelijkheden die voorkomen.

Voor de kardinaliteiten [0..*] en [1..*] geldt in essentie hetzelfde.

6. Gegevensdefinitie

6.1 Registratieobject

Naam Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Code SLD
Definitie

Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op 1) het saneren en graven zonder saneringsdoelstelling in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde (>I) waarbij bovendien de uitgegraven grond is afgevoerd (dit zijn milieubelastende activiteiten onder het regime van de Omgevingswet) of op 2) de wettelijke status van een bodemlocatie binnen het kader van de aanpak van bodemverontreiniging onder het regime van de Wet bodembescherming.

Populatie

De populatie Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond omvat 1) gebieden die zijn gesaneerd of ontgraven (categorie grootschalig en boven interventiewaarde (>I)) onder het regime van de Omgevingswet (Ow), en 2) bodemlocaties die een aanduiding hebben op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Deze set bodemlocatie bevat locaties waar de status voldoende onderzocht aan is toegekend op basis van een milieuhygiënisch bodemonderzoek.
Ieder object heeft ter identificatie een eigen BRO-ID.

6.2 Het domeinmodel

Diagram
Figuur 12
Bodemlocatie of Aangepakt gebiedNazorgmaatregelEvaluatieverslagOverheidsbesluit bodemverontreinigingVerontreinigd gebiedNazorggebiedAangepakt gebiedBesluitBodemlocatieRegistratieobject

Domeinmodel

6.3 Entiteittypen en attributen

6.3.1 Overheidsbesluit bodemverontreiniging

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die het registratieobject identificeren en inzicht geven in de totstandkoming en context van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.

Toelichting

De gegevens die alle registratieobjecten gemeenschappelijk hebben, zijn in het domeinmodel gegroepeerd in de entiteit Registratieobject.

6.3.1.1 BRO-ID
Type gegeven Attribuut van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De identificatie van een overheidsbesluit bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Registratieobjectcode
  Type Code
  Opbouw SLDNNNNNNNNNNNN
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe.

Identificerend Ja
6.3.1.2 bronhouder
Type gegeven Attribuut van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

Het KvK-nummer van de rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam KvK-nummer
  Type Code
  Opbouw NNNNNNNN
Regels

De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond bekend zijn als bronhouder van overheidsbesluiten bodemverontreiniging.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven in het geval de dataleverancier niet de bronhouder is.

6.3.1.3 object-ID bronhouder
Type gegeven Attribuut van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 200
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder. Het is in de registratie opgenomen om de communicatie tussen de registerbeheerder en de bronhouder of dataleverancier te vergemakkelijken.

6.3.1.4 dataleverancier
Type gegeven Attribuut van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Organisatie
Regels

De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond bekend zijn als dataleverancier van overheidsbesluiten bodemverontreiniging.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven. Het wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.1.5 kwaliteitsregime
Type gegeven Attribuut van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Kwaliteitsregime
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven.

6.3.1.6 kader aanlevering
Type gegeven Attribuut van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam KaderAanlevering
  Type Waardelijst uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De wetgever stipuleert dat het gegeven moet zijn vastgelegd om inzicht te geven in de relatie met de taken van een bestuursorgaan. Het gegeven geeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de informatie.

6.3.1.7 registratiegeschiedenis
Type gegeven Gegevensgroep van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De geschiedenis van het object in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Registratiegeschiedenis
Materiële geschiedenis Nee
6.3.1.8 gestandaardiseerde locatie
Type gegeven Gegevensgroep van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De begrenzing van de bodemlocatie of het aangepakt gebied op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Gestandaardiseerde locatie
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven staat niet in een brondocument. De gestandaardiseerde locatie wordt door de basisregistratie ondergrond berekend ten behoeve van afnemers.

6.3.1.9 bodemlocatie of aangepakt gebied
Type gegeven Associatie van Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Definitie

De bodemlocatie of het aangepakt gebied waar het overheidsbesluit bodemverontreiniging betrekking op heeft.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Relatiesoort naam betreft
Relatierol naam bodemlocatie of aangepakt gebied
Bron Overheidsbesluit bodemverontreiniging
Doel Keuze uit Bodemlocatie, Aangepakt gebied
Regels

Het Overheidsbesluit bodemverontreiniging betreft een Bodemlocatie wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering van de entiteit Overheidsbesluit bodemverontreiniging gelijk is aan WetBodembescherming.
Het Overheidsbesluit bodemverontreiniging betreft een Aangepakt gebied wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering van de entiteit Overheidsbesluit bodemverontreiniging gelijk is aan Omgevingswet.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) heeft het registratieobject altijd betrekking op een bodemlocatie.
Onder het regime van de Omgevingswet (Ow) heeft het registratieobject altijd betrekking op een aangepakt gebied, wat in de basisregistratie ondergrond de overkoepelende term is voor een gesaneerd of ontgraven gebied.

6.3.2 Bodemlocatie of Aangepakt gebied

Type gegeven Keuze
Definitie

De bodemlocatie of het aangepakt gebied waar het overheidsbesluit bodemverontreiniging betrekking op heeft.

6.3.3 Registratiegeschiedenis

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren.

Toelichting

De gegevens staan niet in een brondocument maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.

6.3.3.1 tijdstip registratie object
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop er voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam DatumTijd
Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.2 registratiestatus
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De actuele fase van registratie waarin het registratieobject zich bevindt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Registratiestatus
  Type Waardelijst uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.3 tijdstip laatste aanvulling
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.4 tijdstip voltooiing registratie
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de registratiestatus de waarde voltooid heeft.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven is alleen aanwezig als alle aan te leveren gegevens zijn geregistreerd. Na dit tijdstip kunnen geen nieuwe gegevens meer ter registratie worden aangeboden. Wel kunnen fouten in de registratie worden verbeterd.

6.3.3.5 gecorrigeerd
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.6 tijdstip laatste correctie
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop de laatste correctie in de gegevens van het registratieobject is doorgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut gecorrigeerd.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.7 in onderzoek
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of het registratieobject door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Wanneer een registratieobject in onderzoek is genomen betekent dit dat er bij de registerbeheerder gerede twijfel bestaat over de juistheid van de geregistreerde gegevens en dat er een onderzoek is gestart om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Normaliter gaat hieraan een melding van derden vooraf.

6.3.3.8 in onderzoek sinds
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het registratieobject in onderzoek heeft genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut in onderzoek.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.9 uit registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het registratieobject door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Wanneer de registerbeheerder een registratieobject uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een registratieobject alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een registratieobject slechts een keer uit registratie kan worden genomen.

6.3.3.10 tijdstip uit registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop het registratieobject uit registratie is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut uit registratie genomen.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.3.11 weer in registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De registerbeheerder kan een registratieobject eenmalig uit registratie nemen, en die actie kan hij eenmalig ongedaan maken. Ook hiervoor geldt dat akkoord van de bronhouder vereist is.

6.3.3.12 tijdstip weer in registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut weer in registratie genomen.

Materiële geschiedenis Nee

6.3.4 Gestandaardiseerde locatie

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens over de plaats van het registratieobject op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd.

Toelichting

De gegevens staan niet in een brondocument. De gestandaardiseerde locatie wordt door de basisregistratie ondergrond berekend ten behoeve van afnemers. Het maakt het mogelijk alle gegevens in de registratie ondergrond in één en hetzelfde referentiestelsel te ontsluiten.
Het standaard referentiestelsel is ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989).

6.3.4.1 locatie
Type gegeven Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
Definitie

De coördinaten in het standaard referentiestelsel.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Materiële geschiedenis Nee
Is afgeleid Ja
Toelichting

De gestandaardiseerde locatie is een multivlak die bestaat uit de begrenzing van de bodemlocatie (begrenzing van de entiteit Bodemlocatie) wanneer kader aanlevering gelijk is aan WetBodembescherming.
De gestandaardiseerde locatie is een multivlak die bestaat uit de contour van de aangepakt gebied (contour van de entiteit Aangepakt gebied) wanneer kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.

6.3.4.2 coördinaattransformatie
Type gegeven Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
Definitie

De methode die de basisregistratie ondergrond heeft gebruikt voor het omzetten van de aangeleverde coördinaten.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Coördinaattransformatie
  Type Waardelijst uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee

6.3.5 Bodemlocatie

Type gegeven Entiteit
Definitie

De eenheid of verzameling van eenheden met een vermoeden of bewezen bodemverontreiniging die als één geheel wordt aangepakt onder het regime van de Wet bodembescherming.

Regels

Ten minste één van de volgende gegevens moet aanwezig zijn: het attribuut vervolgactie Wbb, de entiteit Aangepakt gebied, de entiteit Verontreinigd gebied, de entiteit Nazorggebied of de entiteit Besluit.

Toelichting

De grens van een bodemlocatie valt niet per se samen met de grens van één geval van bodemverontreiniging. Een locatie kan meerdere gevallen bevatten. Het kan ook voorkomen dat een bodemlocatie is aangemaakt door een niet-bevoegd gezag Wet bodembescherming op basis van een uitgevoerd milieuhygiënisch bodemonderzoek.
Bodemlocaties kunnen elkaar overlappen.

6.3.5.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Bodemlocatie
Definitie

De identificatie die de bodemlocatie heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

De SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.5.2 locatiecode BIS
Type gegeven Attribuut van Bodemlocatie
Definitie

De code die de bodemlocatie heeft binnen het bodeminformatiesysteem.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 11
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De locatiecode BIS wordt door of voor de bronhouder gebruikt om het object in het bodeminformatiesysteem (BIS) te kunnen vinden.
De code wordt aangemaakt op het moment dat een locatie voor het eerst in een BIS wordt geregistreerd. De code is als volgt opgebouwd:

 • code BIS-systeem - 2 letters
 • geografische aanduiding (gemeente code) - 4 cijfers
 • uniek volgnummer binnen het beheersgebied - 5 cijfers.

De locatiecode BIS is niet altijd uniek binnen de set bodemlocaties van het registratieobjecttype Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD).

6.3.5.3 locatiecode bevoegd gezag
Type gegeven Attribuut van Bodemlocatie
Definitie

De code die door het bevoegd gezag Wet bodembescherming wordt gebruikt om de bodemlocatie te identificeren.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 11
Regels

De locatiecode bevoegd gezag moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De code is als volgt opgebouwd:

 • afkorting bevoegd gezag - 2 letters
 • geografische aanduiding (provinciecode of gemeentecode) - 4 cijfers
 • uniek volgnummer binnen het beheersgebied - 5 cijfers

Wanneer de bodemlocatie een locatie betreft van een bestuursorgaan dat geen bevoegd gezag Wet bodembescherming is, kan het gegeven ontbreken.

6.3.5.4 naam
Type gegeven Attribuut van Bodemlocatie
Definitie

De herkenbare naam van de locatie.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 255
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De herkenbare naam kan een adres, een naam van een gebied of bedrijf of een andere naam zijn.

6.3.5.5 begrenzing
Type gegeven Attribuut van Bodemlocatie
Definitie

De begrenzing van de bodemlocatie op het aardoppervlak.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Regels

Het gebied ligt in Nederland en aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn en de coördinaten zijn gedefinieerd in RD of ETRS89.

Materiële geschiedenis Ja
Toelichting

De begrenzing is vastgelegd als een vlak of verzameling vlakken (multi-vlak).
Het gegeven kan een nieuwe waarde krijgen bij wijziging van de begrenzing. In dat geval blijft ook de oude waarde behouden in de registratie ondergrond.

6.3.5.6 vervolgactie Wbb
Type gegeven Attribuut van Bodemlocatie
Definitie

De uit te voeren vervolgactie in de aanpak van een bodemverontreiniging onder het regime van de Wet bodembescherming.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam VervolgactieWbb
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Ja
Toelichting

De aanpak van bodemverontreiniging onder de Wbb doorloopt een aantal stadia. De vervolgactie Wbb geeft aan wat de volgende stap in die aanpak is. De vervolgactie wordt bepaald door het bevoegd gezag Wet bodembescherming op basis van een besluit genomen onder het regime van de Wbb, of op basis van de onderzoeksresultaten uit een milieuhygiënisch bodemonderzoek (zonder besluit volgens de Wbb).
Het kan voorkomen dat een niet-bevoegd gezag Wet bodembescherming een waarde heeft toegekend aan de bodemlocatie op basis van een milieuhygiënisch bodemonderzoek.
Wanneer de bodemlocatie voldoende is onderzocht of voldoende is gesaneerd, is de aanpak van de verontreiniging in het kader van de Wbb afgerond.
Het gegeven kan een nieuwe waarde krijgen bij voortgang in de aanpak van de bodemverontreiniging. In dat geval blijft ook de oude waarde behouden in de registratie ondergrond.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is de vervolgactie Wbb niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.5.7 locatiegeschiedenis
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemlocatie
Definitie

De geschiedenis van de bodemlocatie in de werkelijkheid.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Locatiegeschiedenis
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.
Bodemlocaties die op het moment voorafgaand aan opname in de basisregistratie ondergrond onder het overgangsrecht Wbb vallen, bouwen in de registratie ondergrond een geschiedenis op.
Voor bodemlocaties die voorafgaand aan opname in de basisregistratie ondergrond zijn afgerond en overgedragen (in de warme overdracht) is geen locatiegeschiedenis opgenomen in de registratie ondergrond.

6.3.5.8 aangepakt gebied
Type gegeven Associatie van Bodemlocatie
Definitie

Het aangepakt gebied dat gerelateerd is aan de bodemlocatie.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam omvat
Relatierol naam aangepakt gebied
Bron Bodemlocatie
Doel Aangepakt gebied
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het aangepakt gebied beschrijft de aanpak van de verontreiniging onder regime van de Wbb. Dit is ook wel bekend als de saneringscontour.

6.3.5.9 verontreinigd gebied
Type gegeven Associatie van Bodemlocatie
Definitie

Het verontreinigd gebied dat gerelateerd is aan de bodemlocatie.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam omvat
Relatierol naam verontreinigd gebied
Bron Bodemlocatie
Doel Verontreinigd gebied
Materiële geschiedenis Nee
6.3.5.10 nazorggebied
Type gegeven Associatie van Bodemlocatie
Definitie

Het nazorggebied dat gerelateerd is aan de bodemlocatie.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam omvat
Relatierol naam nazorggebied
Bron Bodemlocatie
Doel Nazorggebied
Materiële geschiedenis Nee
6.3.5.11 besluit
Type gegeven Associatie van Bodemlocatie
Definitie

Het besluit dat gerelateerd is aan de bodemlocatie.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam omvat
Relatierol naam besluit
Bron Bodemlocatie
Doel Besluit
Materiële geschiedenis Nee

6.3.6 Locatiegeschiedenis

Type gegeven Entiteit
Definitie

De geschiedenis van de bodemlocatie in de werkelijkheid.

Toelichting

De locatiegeschiedenis geeft de materiële geschiedenis van de bodemlocatie weer. Dit gebeurt in de vorm van gebeurtenissen.
De eerst geregistreerde gebeurtenis betreft de eerste registratie van de gegevens van de bodemlocatie in de basisregistratie ondergrond. Iedere keer dat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, is er sprake van een gebeurtenis die in de registratie ondergrond geregistreerd wordt.
De materiële geschiedenis van de bodemlocatie voorafgaand aan opname in de basisregistratie ondergrond wordt niet geregistreerd.

6.3.6.1 sluitingsdatum
Type gegeven Attribuut van Locatiegeschiedenis
Definitie

De datum waarop de aanpak van de bodemlocatie is afgerond, en de bodemlocatie is gesloten.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Materiële geschiedenis Nee
6.3.6.2 gebeurtenis
Type gegeven Gegevensgroep van Locatiegeschiedenis
Definitie

Een gebeurtenis die tijdens de levensduur van de bodemlocatie heeft plaatsgevonden.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Gegevensgroeptype Gebeurtenis
Materiële geschiedenis Nee

6.3.7 Gebeurtenis

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die een gebeurtenis beschrijven die tijdens de levensduur van de bodemlocatie heeft plaatsgevonden.

6.3.7.1 naam
Type gegeven Attribuut van Gebeurtenis
Definitie

De benaming van de gebeurtenis.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam NaamGebeurtenis
  Type Waardelijst uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
6.3.7.2 datum
Type gegeven Attribuut van Gebeurtenis
Definitie

De datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Datum
Materiële geschiedenis Nee
6.3.7.3 identificatie besluit
Type gegeven Attribuut van Gebeurtenis
Definitie

De identificatie van het besluit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De identificatie van het besluit verwijst naar een Besluit dat is vastgelegd bij de Bodemlocatie waar de gebeurtenis betrekking op heeft.
De identificatie van het besluit is alleen aanwezig bij de gebeurtenis nieuwBesluitBekendgemaakt.
Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

6.3.8 Aangepakt gebied

Type gegeven Entiteit
Definitie

Een geografisch begrensd oppervlak waarbinnen een sanering is uitgevoerd of waarbinnen grond is ontgraven en afgevoerd zonder saneringsdoelstelling.

Toelichting

Het betreft een gebied waar 1) is gesaneerd of zonder saneringsdoelstelling is gegraven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde (>I) waarbij bovendien de uitgegraven grond is afgevoerd (dit zijn milieubelastende activiteiten onder het regime van de Omgevingswet), of waar 2) een sanering is uitgevoerd onder het regime van de Wet bodembescherming.
Het bevoegd gezag heeft, nadat in het gebied is gesaneerd of is ontgraven zonder saneringsdoelstelling, een evaluatieverslag ontvangen en geaccepteerd. De betreffende werkzaamheden worden veelal uitgevoerd onder toezicht van bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL SIKB 6000, protocol 6001 of 6005. Onder de Wet bodembescherming neemt het bevoegd gezag op basis van het evaluatieverslag een instemmingsbesluit en legt deze vast in een beschikking (conform Wbb art. 39c lid 2). Onder de Omgevingswet is een dergelijk besluit niet aan de orde.
In de basisregistratie ondergrond worden geen gebieden vastgelegd van saneringen die zijn gepland maar nog niet zijn uitgevoerd. Voor gegevens die onder IMBRO/A zijn aangeleverd is het echter niet uitgesloten dat ook gebieden zijn opgenomen waar wel een sanering is gepland maar nog niet is uitgevoerd.

6.3.8.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Herkomst NEN 3610
Definitie

De identificatie die het aangepakte gebied heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

De SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.
De identificatie is binnen de informatieketen milieukwaliteit aan de uitgevoerde sanering of graafactiviteit zonder saneringsdoelstelling toegekend.

Identificerend Ja
6.3.8.2 contour
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De grens van het gebied waarbinnen de sanerings- of graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Regels

Het gebied ligt in Nederland en aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn.
Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan het referentiestelsel van het attribuut begrenzing van de entiteit Bodemlocatie wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan WetBodembescherming.
Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan RD of ETRS89 wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Voor aangepakte gebieden binnen een bodemlocatie geldt dat de contour ervan (de saneringscontour) normaliter binnen de begrenzing van de bodemlocatie valt.

6.3.8.3 compartiment
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

Het compartiment waarop de sanerings- of graafwerkzaamheden betrekking hebben.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Compartiment
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Nee
6.3.8.4 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De diepte van de bovenkant van de sanering of ontgraving.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.1
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.
De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan 20 wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De begindiepte wordt weergegeven ten opzichte van het maaiveld.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) is begindiepte niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.8.5 maximale einddiepte
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De maximale einddiepte van de onderkant van de sanering of ontgraving.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.1
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.
De maximale einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het Aangepakt gebied.
De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan 20 wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De maximale einddiepte wordt weergegeven ten opzichte van het maaiveld.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) is maximale einddiepte niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.8.6 einddatum activiteit
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De datum waarop de sanerings- of graafwerkzaamheden in het gebied zijn beëindigd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Regels

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Onder het regime van de Wet bodembescherming is deze datum gelijk aan de datum van het instemmingsbesluit dat het bevoegd gezag heeft genomen. Onder het regime van de Omgevingswet is deze datum gelijk aan de datum van het evaluatierapport dat door het bevoegd gezag is geaccepteerd.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) is einddatum activiteit niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.8.7 aanpak
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De aanpak die is gevolgd bij het saneren of ontgraven binnen het gebied.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Aanpak
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Regels

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.
Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan WetBodembescherming.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.8.8 saneringsvariant bovengrond
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De saneringsmethode die is uitgevoerd in de bovengrond van 0,0 tot 0,5 m-mv.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam SaneringsvariantBovengrond
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) is saneringsvariant bovengrond niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.8.9 saneringsvariant ondergrond
Type gegeven Attribuut van Aangepakt gebied
Definitie

De saneringsmethode die is uitgevoerd in de ondergrond vanaf 0,5 m-mv tot 50 m-mv.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam SaneringsvariantOndergrond
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering gelijk is aan Omgevingswet.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) is saneringsvariant ondergrond niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.8.10 evaluatieverslag
Type gegeven Associatie van Aangepakt gebied
Definitie

Het evaluatieverslag, dat is vastgelegd bij het registratieobject Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD), waarin het resultaat van de betreffende sanering of ontgraving is beschreven.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Relatiesoort naam is gebaseerd op
Relatierol naam evaluatieverslag
Bron Aangepakt gebied
Doel Evaluatieverslag
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Het bevoegd gezag heeft, nadat er in het gebied is gesaneerd of gegraven, een evaluatieverslag ontvangen met daarin de resultaten van de sanering of ontgraving. De betreffende werkzaamheden worden veelal uitgevoerd onder toezicht van bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL SIKB 6000, protocol 6001 of 6005. Op basis van dit evaluatieverslag is het aangepakt gebied geregistreerd in de registratie ondergrond. De kenmerkende eigenschappen van het evaluatieverslag zijn geregistreerd bij het bijbehorende milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD).

6.3.9 Evaluatieverslag

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die het evaluatieverslag kenmerken.

Regels

De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut kader aanlevering van de entiteit Overheidsbesluit bodemverontreiniging gelijk is aan Omgevingswet.

Regels IMBRO/A

Voor IMBRO/A-gegevens mag de entiteit ontbreken.

Toelichting

Het evaluatieverslag wordt gekenmerkt door het BRO-ID van het milieuhygiënisch bodemonderzoek en het rapportnummer van het bijbehorende rapport, dat een evaluatieverslag is.

6.3.9.1 BRO-ID
Type gegeven Attribuut van Evaluatieverslag
Definitie

De identificatie van een milieuhygiënisch bodemonderzoek in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Registratieobjectcode
  Type Code
  Opbouw SADNNNNNNNNNNNN
Regels

Het BRO-ID moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als milieuhygiënisch bodemonderzoek waarbij de waarde van het attribuut type onderzoek gelijk is aan evaluatieverslagGravenOw, evaluatieverslagSanerenOw of saneringsEvaluatie.

Materiële geschiedenis Nee
Identificerend Ja
6.3.9.2 rapportnummer
Type gegeven Attribuut van Evaluatieverslag
Definitie

Het nummer of kenmerk van het evaluatieverslag waarin de resultaten van de sanering of ontgraving zijn vastgelegd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 40
Regels

Het rapportnummer moet bekend zijn als waarde van het attribuut nummer bij de entiteit Rapport binnen het betreffende milieuhygiënisch bodemonderzoek.

Materiële geschiedenis Nee

6.3.10 Verontreinigd gebied

Type gegeven Entiteit
Definitie

Een geografisch begrensde ruimte waar een bodemverontreiniging is vastgesteld.

Toelichting

De verontreiniging is door het bevoegd gezag Wet bodembescherming in een beschikking vastgesteld als ernstige verontreiniging (op basis van Wbb art. 29).
In sommige gevallen is door het bevoegd gezag Wet bodembescherming vastgesteld dat de verontreiniging niet ernstig is.
Het onderliggende besluit kan als Besluit zijn opgenomen op de Bodemlocatie.

6.3.10.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Herkomst NEN 3610
Definitie

De unieke identificatie van het verontreinigd gebied in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

De SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.
De identificatie is binnen de informatieketen milieukwaliteit aan het geval van bodemverontreiniging toegekend.

Identificerend Ja
6.3.10.2 contour
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Definitie

De grens van het gebied van de vastgestelde verontreiniging.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Regels

Het gebied ligt in Nederland en aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn.
Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan het referentiestelsel van het attribuut begrenzing van de entiteit Bodemlocatie.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De contour van de verontreiniging is met behulp van het toetsingskader, op basis van de gemeten concentraties uit het bodemonderzoek bepaald.

6.3.10.3 compartiment
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Definitie

De aanduiding van het compartiment waarop de verontreiniging betrekking heeft.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Compartiment
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Dat is grond of grondwater. Waterbodem is buiten scope van BRO Milieukwaliteit.

6.3.10.4 overschreden toetsingswaarde
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Definitie

De grenswaarde, geldig onder het regime van de Wet bodembescherming, die binnen de contour van het verontreinigd gebied wordt overschreden.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Toetsingswaarde
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De toetsingswaarde in het kader van de Wbb is de interventiewaarde (I-waarde).
In sommige gevallen is een verontreinigd gebied op basis van de streefwaarde (S-waarde) geregistreerd.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is overschreden toetsingswaarde niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.10.5 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Definitie

De diepte waarop de vastgestelde verontreiniging begint.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.1
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De diepte is vastgelegd ten opzichte van het maaiveld.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is begindiepte niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.10.6 maximale einddiepte
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Definitie

De maximale diepte waarop de vastgestelde verontreiniging eindigt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.1
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De maximale einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het Verontreinigd gebied.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De diepte is vastgelegd ten opzichte van het maaiveld.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is maximale einddiepte niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.10.7 datum vastgesteld
Type gegeven Attribuut van Verontreinigd gebied
Definitie

De datum waarop de verontreiniging is vastgesteld.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze datum is de datum inwerkingtreding van het onderliggende besluit dat het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft genomen.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is datum vastgesteld niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.10.8 aard verontreiniging
Type gegeven Gegevensgroep van Verontreinigd gebied
Definitie

De karakterisering van de verontreiniging.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Aard verontreiniging
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De aard van de verontreiniging komt tot uiting in een lijst met de chemische stoffen die de verontreiniging kenmerken.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is aard verontreiniging niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.11 Aard verontreiniging

Type gegeven Entiteit
Definitie

De karakterisering van een verontreiniging.

Toelichting

De aard van een verontreiniging komt tot uiting in een lijst met de chemische stoffen die de verontreiniging kenmerken.

6.3.11.1 chemische stof
Type gegeven Attribuut van Aard verontreiniging
Definitie

De chemische stof die de verontreiniging karakteriseert.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Domein
  Naam Parameter
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Nee

6.3.12 Nazorggebied

Type gegeven Entiteit
Definitie

Een geografisch begrensde ruimte waarvoor nazorgmaatregelen zijn opgelegd in verband met een vastgestelde bodemverontreiniging.

Toelichting

De nazorgmaatregelen zijn door het bevoegd gezag Wet bodembescherming opgelegd met een instemmingsbesluit op het nazorgplan (op basis van Wbb art. 39d).
Het onderliggende besluit kan als Besluit zijn opgenomen bij de Bodemlocatie.

6.3.12.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Herkomst NEN 3610
Definitie

De unieke identificatie van het nazorggebied in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

De SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.
De identificatie is binnen de informatieketen milieukwaliteit aan de registratie van de nazorg toegekend.

Identificerend Ja
6.3.12.2 contour
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De grens van het gebied van de nazorg.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Regels

Het gebied ligt in Nederland en aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn.
Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan het referentiestelsel van het attribuut begrenzing van de entiteit Bodemlocatie.

Materiële geschiedenis Nee
6.3.12.3 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De diepte waarop de nazorg begint.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.1
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De diepte is vastgelegd ten opzichte van het maaiveld.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is begindiepte niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.12.4 maximale einddiepte
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De maximale diepte waarop de nazorg eindigt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.1
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De maximale einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het Nazorggebied.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

De diepte is vastgelegd ten opzichte van het maaiveld.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is maximale einddiepte niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.12.5 nazorg oneindig
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De aanduiding of de nazorg oneindig durend is.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is nazorg oneindig niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.12.6 duur nazorg
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De duur van de nazorg in jaren.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Aantal 2
  Waardebereik vanaf 0
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Dit gegeven zal alleen aanwezig zijn als nazorg niet oneindig durend is, maar kan ook dan ontbreken.
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is duur nazorg niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.12.7 datum vastgesteld
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De datum waarop de nazorgmaatregelen in werking zijn getreden.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Dit is de datum van het onderliggende instemmingsbesluit met betrekking tot de nazorgmaatregelen, inclusief het nazorgplan, dat het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft genomen (conform Wbb art. 39d).
Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is datum vastgesteld niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.12.8 einddatum
Type gegeven Attribuut van Nazorggebied
Definitie

De datum waarop de nazorg is afgerond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Regels

De datum mag niet liggen voor de datum vastgesteld.
De datum mag niet in de toekomst liggen.

Materiële geschiedenis Ja
Toelichting

De einddatum wordt pas vastgelegd wanneer een besluit is genomen dat de nazorg is beëindigd of gewijzigd.
Uit het ontbreken van de einddatum kan niet worden afgeleid dat de nazorg nog voortduurt.

6.3.12.9 nazorgmaatregel
Type gegeven Associatie van Nazorggebied
Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam is opgelegd
Relatierol naam nazorgmaatregel
Bron Nazorggebied
Doel Nazorgmaatregel
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A zijn de nazorgmaatregelen niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.13 Nazorgmaatregel

Type gegeven Entiteit
Definitie

Nazorgmaatregelen bij restverontreinigingen na sanering in het kader van de Wet Bodemverontreiniging.

6.3.13.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Nazorgmaatregel
Herkomst NEN 3610
Definitie

De unieke identificatie van de nazorgmaatregel in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

De SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.
De identificatie is binnen de informatieketen milieukwaliteit aan de nazorgmaatregel toegekend.

Identificerend Ja
6.3.13.2 gebruiksbeperking
Type gegeven Attribuut van Nazorgmaatregel
Definitie

De gebruiksbeperking die wordt opgelegd middels een nazorgmaatregel voor de bodemverontreiniging.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Gebruiksbeperking
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Nee

6.3.14 Besluit

Type gegeven Entiteit
Definitie

Een besluit genomen door het bevoegd gezag Wet bodembescherming.

Toelichting

Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht zijn niet altijd alle besluiten die betrekking hebben op een bodemlocatie vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van besluiten kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

6.3.14.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Besluit
Herkomst NEN 3610
Definitie

De unieke identificatie van het besluit in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

De SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Overheidsbesluiten bodemverontreiniging in de registratie ondergrond.

Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.
De identificatie is binnen de informatieketen milieukwaliteit aan het besluit toegekend.

Identificerend Ja
6.3.14.2 besluitkenmerk
Type gegeven Attribuut van Besluit
Definitie

Het kenmerk van het besluit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 40
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is besluitkenmerk niet altijd vastgelegd.

6.3.14.3 besluittype
Type gegeven Attribuut van Besluit
Definitie

Het type besluit dat door het bevoegd gezag Wet bodembescherming is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Besluittype
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101-ID
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is besluittype niet altijd vastgelegd.

6.3.14.4 datum bekendmaking
Type gegeven Attribuut van Besluit
Definitie

De datum waarop het besluit is bekendgemaakt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
  Waardebereik tot heden
Materiële geschiedenis Nee
Toelichting

Bij gegevens aangeleverd onder IMBRO/A is datum bekendmaking niet altijd vastgelegd. Aan het eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven.

7. Uitbreidbare waardelijsten

7.1 Aanpak

De lijst met aanpakken volgens welke er in een gebied wordt gesaneerd of zonder saneringsdoelstelling wordt ontgraven. De waardelijst bevat waarden uit een nog niet bestaande SIKB0101-domeintabel waarvoor bij SIKB een wijzigingsverzoek is ingediend om die op te nemen in het SIKB0101 Uitwisselformaat.

 1. SIKB0101-ID (identificerend): De identificatie van de waarde in de SIKB0101 domeinwaardelijsten.
 2. Waarde: De waarde in natuurlijke taal.
 3. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.
SIKB0101-ID Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
afdekkenVerontreiniging v v Beperken of ongedaan maken van blootstelling aan een verontreiniging in de bodem middels het wegnemen van de contactmogelijkheden door het aanbrengen van een afdeklaag c.q. leeflaag op de verontreinigde bodemlaag (conform Bal art 4.1241).
alternatieveSaneringsaanpak v v Beperken of ongedaan maken van blootstelling aan een verontreiniging in de bodem anders dan middels het afdekken van de verontreiniging of middels het verwijderen en afvoeren van grond. Een alternatieve aanpak is bijvoorbeeld in situ reiniging (maatwerkvoorschrift bij een milieubelastende activiteit conform Bal art 2.13).
gecombineerdeSaneringsaanpak v v Beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de verontreiniging in de bodem door een combinatie van het afdekken van de verontreiniging, het verwijderen en afvoeren van grond en/of het volgen van een alternatieve saneringsaanpak (conform Bal art 4.1240).
ontgravenMetSaneringsdoelstelling v v Grond verwijderen en afvoeren met als oogmerk een bodemverontreiniging weg te nemen (conform Bal art 4.1242).
ontgravenZonderSaneringsdoelstelling v v Graven in de bodem en afvoeren van ontgraven grond zonder het oogmerk om de een bodemverontreiniging weg te nemen (conform Bal paragraaf 4.120 en specifiek art 4.1233 en 4.1234 MKB bij graven >I).

7.2 Besluittype

De lijst met type besluiten die door het bevoegd gezag Wet bodembescherming worden genomen over een bodemlocatie. De waardelijst bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Besluit van SIKB0101.

 1. SIKB0101-ID (identificerend): De identificatie van de waarde in de SIKB0101 domeinwaardelijsten.
 2. Waarde: De waarde in natuurlijke taal.
 3. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.
SIKB0101-ID Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
1 geenVervolg v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat op de locatie geen vervolgactie (onderzoek of administratieve nazorg) noodzakelijk is. Dit besluit verwijst niet naar een Wbb-artikel.
2 uitvoerenOO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat op de locatie een oriënterend onderzoek uitgevoerd moet worden om de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging vast te stellen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
3 uitvoerenNO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat op de locatie een nader onderzoek uitgevoerd moet worden om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
4 uitvoerenSO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat op de locatie een saneringsonderzoek uitgevoerd moet worden om een aantal saneringsvarianten tegen elkaar af te wegen en voorkeursvariant vast te stellen voor de sanering van de verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
5 opstellenSP v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat voor de vastgestelde verontreiniging op de locatie een saneringsplan moet worden opgesteld. In het plan wordt een saneringsvariant uitgewerkt. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
6 opstellenBestek v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat voor de vastgestelde verontreiniging op de locatie een bestek moet worden opgesteld waarin de uit te voeren werkzaamheden om de verontreiniging te saneren worden gespecificeerd. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
9 vaststellenRapportageOO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van het oriënterend onderzoek naar de (mogelijke) verontreiniging moet worden vastgesteld. Dit besluit verwijst niet naar een Wbb-artikel.
10 vaststellenRapportageNO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van het nader onderzoek naar de (mogelijke) ernstige verontreiniging moet worden vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37.
11 vaststellenRapportageSO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van het saneringsonderzoek moet worden vastgesteld. Dit besluit verwijst niet naar een Wbb-artikel
12 opstellenEvaluatieverslag v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van de saneringsevaluatie van de ernstige verontreiniging zo spoedig als mogelijk moet worden opgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39c.
13 instemmingSP v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met het saneringsplan voor de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39.
14 geenInstemmingSP v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat niet ingestemd wordt met het saneringsplan voor de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39.
15 instemmingUitgevoerdeSanering v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met de uitgevoerde sanering van de ernstige verontreiniging of de beschikking op het saneringsverslag. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39c.
16 geenInstemmingUitgevoerdeSanering v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat niet ingestemd wordt met de uitgevoerde sanering van de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39c.
17 instellenTijdelijkeBeveiligingVerspreiding v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen moeten worden ingesteld om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37.
18 instellenTijdelijkeBeveiligingBlootstelling v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen moeten worden ingesteld om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37
20 monitoringGrondwater v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er periodieke kwaliteitsmetingen (monitoring) van het grondwater moeten worden uitgevoerd. Dit kan voor, tijdens of na de sanering van toepassing zijn. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37 en 39 of 39d
21 monitoringSaneringsresultaat v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er periodieke kwaliteitsmeting (monitoring), ijkmomenten en vastlegging van het behaalde saneringsresultaat moet plaatsvinden. Dit is van toepassing wanneer bij de sanering van de ondergrond een stabiele eindsituatie binnen 30 jaar moet worden bereikt. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37 en 39.
22 monitoringGeenLuchtGrondwater v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er periodieke kwaliteitsmetingen (monitoring), anders dan lucht of grondwater moeten worden uitgevoerd. Dit kan voor, tijdens of na de sanering van toepassing zijn. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37 en 39 of 39d.
23 uitvoerenAdministratieveNazorg v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er administratieve nazorg moet plaatsvinden zoals bijvoorbeeld registratie van de restverontreiniging en de geldende gebruiksbeperkingen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
24 uitvoerenActieveNazorg v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er actieve (na)zorg moet plaatsvinden, zoals grondwaterbeheersing, in stand houden isolatie et cetera. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
26 vaststellingVerontreinigingNietErnstig v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de vastgestelde verontreiniging niet ernstig is. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29
27 vaststellingVerontreinigingErnstigNietUrgent v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de vastgestelde verontreiniging ernstig is. De verontreiniging moet door de eigenaar/gebruiker/gemeente/provincie worden beheerd of, eerder, bij graafwerkzaamheden worden gesaneerd. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29, 37(oud).
28 vaststellingVerontreinigingErnstigUrgentSanerenBinnen4jaar v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de vastgestelde verontreiniging ernstig is. Gezien de risicobeoordeling moet de verontreiniging binnen 4 jaar worden gesaneerd. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29, 37(oud).
29 vaststellingVerontreinigingUrgentSanerenTussen5-10jaar v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de vastgestelde verontreiniging ernstig is. Gezien de risicobeoordeling moet de verontreiniging tussen 5 en 10 jaar worden gesaneerd. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29, 37(oud).
30 vaststellingVerontreinigingUrgentStartSaneringVoor2015 v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de vastgestelde verontreiniging ernstig is. Gezien de risicobeoordeling moet vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de saneringswerkzaamheden. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29, 37(oud).
31 startenSanering v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat gestart moet worden met de sanering van de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29, 37(oud).
32 vervolgenOpTermijn v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er op termijn een vervolgaanpak noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer een locatie wordt heringericht. Het vervolg is afhankelijk van de dynamiek. De vorm van de aanpak is ook nog niet gedefinieerd. Dit besluit verwijst naar Wbb-arti.kel 29, 37 en 48.
33 uitvoerenHO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat een historisch onderzoek moet worden uitgevoerd om vast te stellen of op de locatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem hebben kunnen verontreinigen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
35 opnemenMeerjarenprogrammaSanering v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de locatie opgenomen wordt in het meerjaren programma bodemsanering van de provincie. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
36 vaststellingRapportageMonitoring v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van de monitoring van kwaliteitsgegevens (grondwater, lucht of anders) voor, tijdens, of na de sanering, is vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d
37 vaststellingRapportageBeheerNazorg v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van van het beheer van de nazorg(maatregelen) is vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
38 opstellenZorgplan v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er een zorgplan moet worden opgesteld. Dit kan zorg voor, tijdens of na de sanering betreffen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
39 opstellenEvaluatieverslag v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van de evaluatie moet worden opgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39c.
41 instemmingPvaMonitoring v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met het plan van aanpak inzake de monitoring van de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
42 instemmingInterimrapportSE v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met het interim rapport van de saneringsevaluatie van de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39c.
43 instemmingZorgplan v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met het zorgplan voor de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
44 geenInstemmingMonitoringRapport v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat niet ingestemd wordt met de monitoringsrapportage van de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
49 aanwijzingVerkennendOnderzoek v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat door middel van een aanwijzing, een derde is verplicht een verkennend onderzoek uit te voeren naar een eventuele verontreiniging. Deze verplichting is mogelijk bij algemene maatregel van bestuur. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 71. NB. Ook geldt het Besluit Verbond.
50 aanwijzingNieuweVerontreiniging v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit een aanwijzing gegeven aan een derde die niet van plan is (voldoende) maatregelen te treffen de vastgestelde nieuwe (ontstaan na 1 januari 1987) verontreiniging aan te pakken. De bevoegde overheid kan hierbij zowel om onderzoek, een saneringsplan als een sanering vragen. De aanwijzing zal veelal direct gericht zijn op sanering, aangezien een nieuwe verontreiniging volgens artikel 27 van de Wet bodembescherming direct ongedaan moet worden gemaakt. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 27.
52 uitvoerenSanering v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de sanering van de vastgestelde ernstige verontreiniging uitgevoerd moet worden. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48
53 aanpassenSaneringssysteem v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat het op de locatie aanwezige saneringssysteem dient te worden aangepast om de beoogde saneringsdoelstelling alsnog te halen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 48.
55 vaststellenRapportageHO v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de rapportage van het historisch onderzoek, waarbij is vastgesteld of op de locatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem hebben kunnen verontreinigen, moet worden vastgesteld. Dit besluit verwijst niet naar een Wbb-artikel.
56 vaststellingVerontreinigingErnstigUrgentieNietBepaald v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de bodem op de locatie ernstig is verontreinigd. De termijn waarop waarop de verontreiniging gesaneerd moet worden, is nog niet vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29.
58 ontheffingSP v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er een ontheffing is verleend op het saneringsplan voor de ernstige verontreiniging op de locatie. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 63i.
59 intrekkingMelding v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de melding voor een sanering wordt ingetrokken of is ingetrokken. Dit kan alleen voordat een besluit genomen wordt. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 28. NB. Na beschikking niet meer mogelijk!
61 vaststellingNazorgplan v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat het opgestelde nazorgplan voor de sanering van de ernstige verontreiniging op de locatie is vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d.
62 vaststellingVerontreinigingErnstigGeenRisicoBepaald v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de bodem op de locatie ernstig is verontreinigd. De risico's van de verontreiniging voor de mens, ecologie en verspreiding zijn nog niet vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29
63 vaststellingVerontreinigingErnstigGeenSpoed v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat de bodem op de locatie ernstig is verontreinigd. Er is geen sprake van risico's voor mens, ecologie of verspreiding. Op de locatie is op termijn, of eerder bij graafwerkzaamheden, een vervolgonderzoek noodzakelijk om de aard en ernst van de verontreiniging vast te stellen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29,37.
64 vaststellingVerontreinigingErnstigSpoed v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat de bodem op de locatie ernstig is verontreinigd. Er is sprake van risico's voor mens, ecologie of verspreiding. Een eventuele noodzakelijk sanering van de verontreiniging moet vóór 1 januari 2015 zijn gestart. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 29, 37.
65 vaststellingSaneringsevaluatieBUS v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat een evaluatierapport van een melding Besluit Uniforme Sanering is vastgesteld. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 14 Bus.
70 instellingTijdelijkeMaatregelBinnen1jaar v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat binnen één jaar na afgifte van de beschikking, waarin aangegeven is dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, één of meerdere tijdelijke (beveiligings)maatregel(en) zijn ingesteld om blootstelling aan een verontreiniging te voorkomen of de bodem te beschermen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37.
71 instellingTijdelijkeMaatregelBinnen5jaar v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat binnen 5 jaar na afgifte van de beschikking, waarin aangegeven is dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, één of meerdere tijdelijke (beveiligings)maatregel(en) zijn ingesteld om blootstelling aan een verontreiniging te voorkomen of de bodem te beschermen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37.
72 instellingTijdelijkeMaatregelNa5jaar v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat na 5 jaar na afgifte van de beschikking, waarin aangegeven is dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, één of meerdere tijdelijke (beveiligings)maatregel(en) zijn ingesteld om blootstelling aan een verontreiniging te voorkomen of de bodem te beschermen. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37.
73 tijdelijkeMaatregelenOpgeheven v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat alle tijdelijke maatregelen zijn opgeheven. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 37.
74 BUSmeldingCorrectAangeleverd v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming (een provincie of rechtstreekse gemeente) heeft een BUS-melding ontvangen, die aan de vereisten van het Besluit Uniforme Saneringen voldoet.
75 BUSmeldingIncorrectAangeleverd v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming (een provincie of rechtstreekse gemeente) heeft een BUS-melding ontvangen, die niet aan de vereisten van het Besluit Uniforme Saneringen voldoet.
76 instemmingAfwijkenSP v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming (een provincie of rechtstreekse gemeente) heeft met een besluit aangegeven dat er is ingestemd met een afwijking van het origineel vastgestelde saneringsplan. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39.
78 instemmingPvaSanering v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met het plan van aanpak saneringen. Het plan van aanpak heeft geen directe status in de Wbb, wel moet op grond van artikel 27 bekend worden gemaakt welke maatregel (uit art. 13) men denkt te gaan nemen. Preventief kan het bevoegd gezag laten blijken of de te nemen maatregelen in haar zienswijze van de uitvoering van artikel 13 Wbb past.
79 instemmingMonitoringsrapport v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat ingestemd wordt met de monitoringsrapportage van de ernstige verontreiniging. Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 39d
80 instemmingUitgevoerdeNazorg v v Instemmen uitgevoerde nazorg.
84 instemmingUitgevoerdeSaneringNieuwGeval v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een besluit aangegeven dat er ingestemd wordt met uitgevoerde sanering van een nieuw geval (na 1987). Dit besluit verwijst naar Wbb-artikel 27.

7.3 Compartiment

De lijst met compartimenten waarop sanerings- of graafwerkzaamheden betrekking hebben. De waardelijst bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Compartiment van SIKB0101.

 1. SIKB0101-ID (identificerend): De identificatie van de waarde in de SIKB0101 domeinwaardelijsten.
 2. Waarde: De waarde in natuurlijke taal.
 3. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.
SIKB0101-ID Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
1 grond v v
2 grondwater v v

7.4 Gebruiksbeperking

De lijst met gebruiksbeperkingen die worden opgelegd middels nazorgmaatregelen bij bodemverontreinigingen. De waardelijst bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Gebruiksbeperkingen van SIKB0101.

 1. SIKB0101-ID (identificerend): De identificatie van de waarde in de SIKB0101 domeinwaardelijsten.
 2. Waarde: De waarde in natuurlijke taal.
 3. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.
SIKB0101-ID Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
1 handhavenLeeflaag v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: de op de locatie aangebrachte leeflaag moet te allen tijde in stand gehouden worden.
2 handhavenOpenVerharding v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: de op de locatie aangebrachte open verharding moet te allen tijde gehandhaafd blijven.
3 handhavenGeslotenVerharding v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: de op de locatie aangebrachte gesloten verharding moet te allen tijde gehandhaafd blijven.
4 verbodGrazenVee v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om vee te laten grazen.
5 verbodGewasteelt v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om gewassen te telen.
6 verbodBouwactiviteiten v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om opstallen te bouwen.
7 verbodGraafactiviteiten v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden graafactiviteiten uit te voeren.
8 verbodBetredenLocatie v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op het is verboden om de locatie te betreden.
9 verbodOnttrekkingGrondwater v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden grondwater te onttrekken.
10 aanleggenGrondwaterOnttrekkingssysteem v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet een grondwater onttrekkingssysteem worden aangelegd.
11 aanleggenLuchtverversingssysteem v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet een luchtverversingssysteem worden aangelegd.
12 verbodAanlegVeedrenkputten v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden veedrenkputten aan te leggen.
13 onderzoekenDrinkwaterkwaliteit v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet op korte termijn worden onderzocht of de vastgestelde verontreiniging invloed heeft (gehad) op de drinkwaterleidingen en de kwaliteit van het drinkwater.
14 monitoringGrondwater v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet de vastgestelde grondwaterverontreiniging worden gemonitoord.
15 monitoringLucht v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet de luchtkwaliteit worden gemonitoord.
16 verbodVerwijderenNazorgvoorzieningen v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie zijn na de sanering voor de restverontreiniging nazorgvoorzieningen aangebracht. Het is verboden deze te verwijderen of te beschadigen.
17 geenGebruiksbeperking v v Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie geen gebruiksbeperkingen gelden.

7.5 Parameter

De lijst met parameters en andere eigenschappen die bij een milieukundig bodemonderzoek op het laboratorium bepaald worden. De waardelijst bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Parameter van SIKB0101.

 1. SIKB0101-ID (identificerend): De identificatie van de waarde in de SIKB0101 domeinwaardelijsten.
 2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.
SIKB0101-ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
3 v v 1,1,1,2-tetrachloorethaan
4 v v 1,1,1-trichloorethaan
5 v v 1,1,2,2-tetrachloorethaan
6 v v 1,1,2-trichloorethaan
7 v v 1,2,2-trichloorfluorethaan (Fc-131)
8 v v 1,1-dichloorethaan
9 v v 1,1-dichlooretheen
10 v v 1,1-dichloorpropaan
11 v v 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine
12 v v 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan
13 v v 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan
14 v v 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine
15 v v 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan
16 v v 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
17 v v som 1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
18 v v 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
19 v v 1,2,3,5-tetramethylbenzeen
20 v v 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine
21 v v 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan
22 v v 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine
23 v v 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan
24 v v 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine
25 v v 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan
26 v v 1,2,3-trichloorbenzeen
27 v v 1,2,3-trichloorpropaan
28 v v 1,2,3-trichloorpropeen
29 v v 1,2,3-trimethylbenzeen
30 v v 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
31 v v 1,2,4,5-tetramethylbenzeen
32 v v 1,2,4-trichloorbenzeen
33 v v 1,2,4-trimethylbenzeen
34 v v 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
35 v v 1,2-dichloorbenzeen
36 v v 1,2-dichloorethaan
37 v v 1,2-dichlooretheen
38 v v 1,2-dichloorpropaan
39 v v 1,2-dichloorpropeen
44 v v 1,3,5-trichloorbenzeen
45 v v 1,3,5-trimethylbenzeen
47 v v 1,3-dichloorbenzeen
48 v v 1,3-dichloorpropaan
49 v v 1,3-dichloorpropeen
52 v v trimethyleenglycol (1,3-propyleenglycol)
53 v v 1,4-butaandiol
54 v v 1,4-dichloorbenzeen
59 v v 1-chloor-2-nitrobenzeen
60 v v 1-chloor-3-nitrobenzeen
61 v v 1-chloor-4-nitrobenzeen
62 v v 1-chloornaftaleen
64 v v 1-ethoxy-2-propanol
65 v v 1-methoxy-2-propanol
66 v v propyleenglycolmonomethyletheracetaat
67 v v 1-methyl-2-pyrrolidinon
68 v v 1-methylnaftaleen
69 v v 1-hydroxynaftaleen
70 v v 1-nitropyreen
71 v v 1-octanol
73 v v mecoprop
75 v v triacetonamine
76 v v bisfenol-A
78 v v 2,3,4,5-tetrachloorfenol
79 v v 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan
80 v v 2,3,4,6-tetrachloorfenol
81 v v 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan
82 v v 2,3,4-trichlooraniline
83 v v 2,3,4-trichloorfenol
84 v v 2,3,5,6-tetrachloorfenol
86 v v 2,3,5-trichloorfenol
87 v v 2,3,5-trimethylfenol
89 v v 2,3,6-trichloorfenol
90 v v 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine
92 v v 2,3-dichloorpropeen
93 v v 2,3-dichlooraniline
94 v v 2,3-dichloorfenol
95 v v 2,3-dichloornitrobenzeen
96 v v 2,3-dimethylbutaan
97 v v 2,3-dimethylfenol
98 v v 2,3-dinitrofenol
100 v v 2,4,5-trichlooraniline
101 v v 2,4,5-trichloorfenol
102 v v 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur
103 v v 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur
104 v v 2,4,6-trichlooraniline
106 v v 2,4,6-trichloorfenol
107 v v 2,4,6-trimethylfenol
108 v v som 2,4- en 2,5-dichlooraniline
109 v v som 2,4- en 2,5-dichloorfenol
110 v v som 2,4- en 2,5-dimethylfenol (teerzuurfractie)
111 v v 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan
112 v v 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
113 v v 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
114 v v 2,4-dichlooraniline
115 v v 2,4-dichloorfenol
116 v v 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
117 v v 2,4-dichloorfenoxyboterzuur
118 v v 2,4-dichloornitrobenzeen
122 v v 2,4-dimethylpentaan
124 v v 2,4-dimethylfenol
125 v v 2,4-xylidine
126 v v 2,5-dichlooraniline
127 v v 2,5-dichloorfenol
128 v v 2,5-dichloornitrobenzeen
130 v v 2,5-dimethylhexaan
131 v v 2,5-dinitrofenol
132 v v 2,5-dimethylfenol
134 v v 2,6-dichlooraniline
135 v v 2,6-dichloorbenzamide
136 v v 2,6-dichloorfenol
137 v v 2,6-dimethylfenol
138 v v 2,6-dinitrofenol
140 v v 2,4-dichloorfenoxypropionzuur
142 v v 2-butanol
144 v v 2-chloor-5-methylfenol
145 v v 2-chlooraniline
146 v v 2-chloorfenol
147 v v 2-chloornaftaleen
149 v v 2-ethoxyethanol
151 v v 2-ethylfenol
152 v v 2-ethylhexaanzuur
153 v v 2-ethylhexylacrylaat
154 v v 2-ethyltolueen
156 v v 2-hexanon
157 v v 2-isopropylfenol
158 v v 2-methoxyethanol
162 v v 2-methylbutaan
163 v v 2-methylheptaan
164 v v 2-methylhexaan
165 v v 2-methylnaftaleen
166 v v 2-methylpentaan
167 v v 2-methylpyridine
168 v v 2-propylfenol
169 v v 2-naftol
170 v v 2-nitrofenol
171 v v 2-octanol
173 v v 2-pentanon
174 v v 2-propanol
175 v v 3,3'-dichloorbenzidine
176 v v 3,4,5-trichlooraniline
177 v v 3,4,5-trichloorfenol
178 v v 3,4-dichlooraniline
179 v v 3,4-dichloorfenol
180 v v 3,4-dichloornitrobenzeen
182 v v 3,4-dinitrofenol
184 v v 3,4-dimethylfenol
185 v v 3,5-dichlooraniline
186 v v 3,5-dichloorfenol
187 v v 1,3-dichloor-5-nitrobenzeen
188 v v 3,5-dimethylfenol
189 v v som 3,5-dimethylfenol en 4-ethylfenol
191 v v som 3- en 4-chloorfenol
192 v v som 3- en 4-ethyltolueen
193 v v som m-cresol en p-cresol
194 v v 3-chloorpropeen
196 v v 3-chloor-4-methylaniline
197 v v 3-chlooraniline
198 v v 3-chloorfenol
201 v v 3-ethylfenol
202 v v 3-ethyltolueen
205 v v 3-hydroxycarbofuran
206 v v 3-isopropylfenol
208 v v 3-methylaniline
209 v v 3-methylheptaan
210 v v 3-methylhexaan
211 v v 3-methylpentaan
212 v v 3-methylpyridine
213 v v 3-nitrofenol
215 v v 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan
216 v v 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
217 v v 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
223 v v chlorofeen
224 v v 4-chloor-2-methylfenol
225 v v 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
226 v v 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur
227 v v 4-chloor-3-methylfenol
228 v v 4-chlooraniline
229 v v 4-chloorfenol
230 v v 4-ethylfenol
232 v v 4-ethyltolueen
233 v v 4-isopropylfenol
235 v v 4-nitrofenol
236 v v p-tertiair-butyltolueen
237 v v 5-methyl-2-hexanon
246 v v acefaat
247 v v acenafteen
248 v v acenaftyleen
249 v v ethanal
250 v v aceton
251 v v acetonitril
253 v v acrylaldehyde
254 v v acrylonitril
255 v v 2-propeenzuur
256 v v actinoliet (groene asbest)
264 v v alachloor
265 v v aldicarb
266 v v aldicarbsulfon
267 v v aldicarbsulfoxide
268 v v aldrin
269 v v alfa-endosulfan
270 v v som alfa-endosulfan en endosulfansulfaat
271 v v alfa-hexachloorcyclohexaan
272 v v cis-heptachloorepoxide
273 v v alfa-methylstyreen
282 v v allethrin
283 v v allylalcohol
284 v v aluminium
285 v v ametryn
286 v v amitraz
287 v v amitrol
288 v v ammoniak
289 v v ammonium
292 v v aminomethylfosfonzuur
293 v v amylacetaat
295 v v anilazine
296 v v aniline
297 v v anisool
298 v v anthophylliet (gele asbest)
299 v v antraceen
300 v v antrachinon
301 v v antimoon
302 v v som adsorbeerbare organische halogeenverbindingen
310 v v arseen
311 v v crocidoliet (blauwe asbest)
312 v v amosiet (bruine asbest)
313 v v asbest
314 v v chrysotiel (witte asbest)
323 v v asulam
324 v v atraton
325 v v atrazine
326 v v azijnzuur
327 v v ethylazinfos
328 v v methylazinfos
333 v v barium
336 v v benalaxyl
337 v v bendiocarb
338 v v benodanil
339 v v benomyl
340 v v bentazon
342 v v benzeen
343 v v benzeenazijnzuur
345 v v benzo(a)antraceen
346 v v benzo(a)pyreen
347 v v som benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen
348 v v benzo(b)fluorantheen
350 v v benzo(e)pyreen
351 v v benzo(ghi)peryleen
352 v v benzo(j)fluorantheen
353 v v benzo(k)fluorantheen
355 v v som benzo(b, j en k)fluorantheen-isomeren
356 v v benzonitril
359 v v benzothiazool
360 v v alfa-hydroxytolueen
361 v v benzylbutylftalaat
362 v v beryllium
365 v v beta-endosulfan
366 v v beta-hexachloorcyclohexaan
367 v v beta-heptachloorepoxide
374 v v waterstofcarbonaat
375 v v bifenox
376 v v bifenthrin
377 v v bifenyl
382 v v bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
384 v v bismut
386 v v boor
388 v v borneol
389 v v boterzuur
390 v v bromacil
391 v v bromide
392 v v ethylbromofos
393 v v methylbromofos
394 v v broomoxynil
395 v v broomchloormethaan
396 v v dichloorbroommethaan
399 v v broommethaan
400 v v broompropylaat
401 v v som monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX)
403 v v bupirimaat
404 v v buprofezin
406 v v butanol
407 v v butocarboxim
408 v v butocarboximsulfon
409 v v butocarboximsulfoxide
411 v v butylaat
412 v v butylacetaat
413 v v butylacrylaat
414 v v 1-aminobutaan
415 v v butylbenzeen (vertakt en lineair)
418 v v 2-butoxyethanol
420 v v butylmethacrylaat
422 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 10 dagen
423 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 12 dagen
424 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 14 dagen
425 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 19 dagen
427 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 21 dagen
428 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 26 dagen
429 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 28 dagen
431 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 33 dagen
433 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 5 dagen
435 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 7 dagen
441 v v cadmium
442 v v caffeine
443 v v calciet
447 v v calcium
450 v v toxafeen
451 v v camfor
455 v v captafol
456 v v captan
458 v v carbaryl
459 v v carbazol
460 v v carbendazim
461 v v carbofenothion
462 v v carbofuran
463 v v 3-ketocarbofuraan
464 v v carbonaat
465 v v carboxin
466 v v 1,2-dihydroxybenzeen
467 v v cerium
468 v v cesium
469 v v quinomethionaat
470 v v som gebonden beschikbaar chloor
476 v v som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)
477 v v ethyl-4,4'-dichloorbenzilaat
478 v v chloorbromuron
479 v v chloorbufam
480 v v som chloordaan (som cis- en trans-)
482 v v som chloorfenolen
484 v v chloorfenson
487 v v chloorfenvinfos
488 v v chloormefos
489 v v chloormethaan
491 v v som 1- en 2-chloornaftaleen
492 v v chloorprofam
494 v v ethylchloorpyrifos
496 v v methylchloorpyrifos
497 v v chloorthalonil
498 v v chloorthiamide
503 v v chloortoluron
504 v v 3-amino-2,5-dichloor-benzoezuur
505 v v chloranil
506 v v chloorbenside
507 v v chloridazon
508 v v chloride
510 v v chlorofyl-a
513 v v chloorthal
514 v v chlozolinaat
515 v v som cholinesteraseremmers
516 v v chroom (zeswaardig)
517 v v chroom
518 v v chryseen
519 v v som dichlooretheen-isomeren
520 v v cis-1,2-dichlooretheen
521 v v cis-1,3-dichloorpropeen
522 v v cis-chloordaan
524 v v cis-nonachloor
526 v v clopyralid
527 v v kobalt
530 v v cumafos
531 v v som cresol-isomeren
534 v v cyanazine
536 v v cyanide
537 v v cyanide-vrij
538 v v cyanofenfos
539 v v cycloaat
540 v v cyclohexaan
541 v v cyclohexanol
542 v v cyclohexanon
546 v v cyhalothrin
547 v v cypermethrin
548 v v Chemisch zuurstofverbruik
552 v v som 2,4'- en 4,4'-DDD
553 v v som 2,4'- en 4,4'-DDE
554 v v som 2,4'- en 4,4'-DDT
555 v v som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE
558 v v decaan
559 v v decaanzuur
562 v v delta-hexachloorcyclohexaan
563 v v deltamethrin
564 v v demeton-O
566 v v demeton-S
567 v v demeton-S-methyl
568 v v methyloxydemeton
571 v v desethylatrazine
573 v v desisopropylatrazine
574 v v desmetryn
577 v v diisobutylftalaat
581 v v di-isooctylftalaat
582 v v diisopropylamine
583 v v diisopropylether
584 v v diisopropylftalaat
588 v v 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon
589 v v dialifos
590 v v diallaat
592 v v diazinon
593 v v dibenzo(a,h)antraceen
594 v v dibenzofuran
597 v v dibroomchloormethaan
598 v v dibroommethaan
599 v v dibutylamine
600 v v dibutylftalaat
602 v v dicamba
603 v v dichlobenil
604 v v dichlofenthion
605 v v dichlofluanide
607 v v som dichloorbenzeen-isomeren
615 v v som 6 dichloorfenolen (Bbk, 1-1-2008)
619 v v dichloormethaan
622 v v som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-)
624 v v dichloorvos
625 v v 2,6-dichloor-4-nitroaniline
626 v v dichloorfeen
629 v v dicofol
630 v v dicrotofos
632 v v dicyclopentadieen
633 v v dieldrin
634 v v diethanolamine
636 v v diethylamine
637 v v N,N-diethylaniline
639 v v diethyleenglycol
640 v v diethyleentriamine
641 v v diethylether
642 v v diethylftalaat
646 v v difenylamine
648 v v diflubenzuron
649 v v diheptylftalaat
650 v v dihexylftalaat
651 v v dimefuron
653 v v dimethoaat
655 v v dimethylamine
658 v v dimethyldisulfide
660 v v dimethylformamide
661 v v dimethylftalaat
662 v v dimethylglycol
663 v v dimethylsulfide
664 v v dimethylsulfoxide
666 v v dimethyltrisulfide
668 v v 4,6-dinitro-o-cresol
669 v v 2,4-dinitrofenol
670 v v dinonylftalaat
671 v v dinoseb
672 v v dinoterb
674 v v dioctylftalaat
677 v v dipentylftalaat
678 v v dipropyleenglycol
679 v v dipropylftalaat
680 v v disulfoton
681 v v som dithiocarbamaten
683 v v diuron
685 v v docosaanzuur
686 v v dodecaan
687 v v dodecaanzuur
689 v v som aldrin, dieldrin en endrin
690 v v som aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin
692 v v Droge stof
699 v v dysprosium
701 v v arachidezuur
703 v v endosulfansulfaat
704 v v endrin
705 v v endrinaldehyde
708 v v som extraheerbare organische halogeenverbindingen
710 v v epichloorhydrine
712 v v epsilon-hexachloorcyclohexaan
713 v v ethyldipropylthiocarbamaat
715 v v ethaan
716 v v ethanol
717 v v etheen
718 v v ethiofencarb
719 v v ethion
721 v v ethofumesaat
722 v v ethoprofos
724 v v propyleenglycolmonoethyletheracetaat
725 v v ethylacetaat
726 v v ethylacrylaat
727 v v ethylamine
728 v v ethylbenzeen
730 v v ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA)
732 v v glycol (monoethyleenglycol)
733 v v ethyleenthioureum
735 v v ethoxyethylacetaat
736 v v 2-ethyl-1-hexanol
737 v v ethylmethacrylaat
738 v v ethylparathion
739 v v ethyltolueen
740 v v etridiazol
741 v v etrimfos
745 v v fenamifos
746 v v fenantreen
747 v v fenarimol
749 v v fenchloorfos
750 v v fenitrothion
751 v v fenol
753 v v som fenolen
754 v v fenolindex
756 v v fenothrin
759 v v fenpropathrin
760 v v fenthion
761 v v fenthoaat
762 v v fenvaleraat
765 v v 1-fenyl-2-ethanol
767 v v som fenylureumherbiciden
772 v v fluazifop
773 v v fluazinam
775 v v fluorantheen
777 v v fluoreen
783 v v folpet
784 v v fonofos
785 v v methanal (formaldehyde)
786 v v formothion
787 v v fosalon
793 v v fosfamidon
796 v v tetrafosfor
798 v v fosmet
799 v v trichloorfluormethaan
800 v v 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan
801 v v 1,2-dichloortetrafluorethaan
802 v v dichloordifluormethaan
803 v v dichloorfluormethaan
808 v v som 7 ftalaten (Bbk, 1-1-2008)
809 v v furalaxyl
810 v v furathiocarb
811 v v furfural
812 v v 2-furaanmethanol
813 v v gadolinium
815 v v gallium
816 v v gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
826 v v germanium
831 v v Gloeirest
835 v v Gloeiverlies
838 v v glycerine
840 v v glyfosaat
841 v v goud
848 v v som a-, b-, c-, d- en e-HCH
849 v v som a-, b-, c- en d-HCH
851 v v heptaan
852 v v heptaanzuur
853 v v heptachloor
854 v v som heptachloor en cis- en trans-heptachloorepoxide
857 v v som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)
858 v v 1-heptanal
859 v v heptenofos
860 v v hexaan
861 v v hexachloorbenzeen
864 v v som hexachloorepoxide
865 v v hexachloorethaan
866 v v hexadecaanzuur
869 v v hexanal
871 v v hexazinon
875 v v 1,4-dihydroxybenzeen
879 v v ijzer
880 v v indaan
881 v v indeen
882 v v indeno(1,2,3-cd)pyreen
883 v v indium
889 v v ioxynil
890 v v iprodion
892 v v iso-amylacetaat
893 v v iso-boterzuur
894 v v 2-methylpropanol (iso-butanol)
895 v v iso-butylacetaat
896 v v iso-butylbenzeen
898 v v 2,2,4-trimethylpentaan
902 v v isopropylacetaat
903 v v cumeen
905 v v isopropoxyethanol
906 v v iso-valeriaanzuur
907 v v isodrin
908 v v isofenfos
909 v v isoforon
913 v v isoproturon
916 v v jodide
920 v v kalium
965 v v koolstof
967 v v koolstofdisulfide
971 v v koper
1097 v v kwik
1112 v v lanthaan
1113 v v linolzuur
1114 v v linuron
1115 v v lithium
1116 v v lood
1125 v v magnesium
1127 v v malathion
1128 v v mangaan
1133 v v mecarbam
1139 v v 2-benzothiazolethiol
1141 v v mesityloxide
1142 v v som 3- en 4-chlooraniline
1143 v v som 1,3- en 1,4-xyleen
1144 v v 3-chloortolueen
1145 v v m-cresol
1147 v v 1,3-xyleen
1148 v v metabenzthiazuron
1149 v v metalaxyl
1151 v v metamitron
1152 v v metazachloor
1153 v v methaan
1154 v v methanol
1155 v v methidathion
1156 v v methiocarbsulfon
1157 v v methiocarbsulfoxide
1158 v v methomyl
1159 v v methoxychloor
1161 v v 1-methoxypropylacetaat
1163 v v methyl-tertiair-butylether
1164 v v methylacetaat
1166 v v methylacrylaat
1168 v v methylcyclohexaan
1169 v v methylcyclopentaan
1171 v v 2-butanon (MEK)
1172 v v methylformaat
1175 v v 4-methyl-2-pentanon (MIBK)
1176 v v methylisothiocyanaat
1177 v v methylmethacrylaat
1178 v v methylnaftaleen
1179 v v methylparathion
1184 v v metobromuron
1185 v v metolachloor
1186 v v methoprotryn
1187 v v metoxuron
1188 v v metribuzin
1189 v v trans-mevinfos
1191 v v mevinfos
1200 v v minerale olie
1240 v v mirex
1242 v v molinaat
1243 v v molybdeen
1245 v v chloorazijnzuur
1246 v v chloorbenzeen
1247 v v chloorethaan
1248 v v som monochloorfenol-isomeren
1250 v v monocrotofos
1251 v v monoethanolamine
1253 v v monolinuron
1254 v v monuron
1255 v v butylbenzeen
1258 v v propanol
1259 v v naftaleen
1261 v v naled
1262 v v natrium
1265 v v neodymium
1267 v v nikkel
1268 v v niobium
1270 v v nitraat
1271 v v som nitraat en nitriet
1273 v v nitriet
1274 v v nitrilotriazijnzuur (NTA)
1275 v v nitrobenzeen
1278 v v nonaan
1279 v v nonaanzuur
1280 v v nonanal
1282 v v nonylfenol
1285 v v nuarimol
1287 v v octaan
1288 v v octaanzuur
1289 v v 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine
1290 v v 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan
1291 v v octadecaanzuur
1295 v v som extraheerbare oliën en vetten
1296 v v oleinezuur
1297 v v omethoaat
1318 v v koolstof organisch
1319 v v Organisch stof
1327 v v som 2,4'-DDT en 4,4'-DDD
1330 v v 2-chloortolueen
1331 v v o-cresol
1332 v v 2-fenylfenol
1334 v v fosfaat
1340 v v 2-methylaniline
1341 v v 1,2-xyleen
1343 v v oxamyl
1345 v v 4-tertiair-butylfenol
1352 v v som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
1353 v v som 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (EPA)
1354 v v som 6 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Borneff)
1356 v v palladium
1358 v v 4-chloortolueen
1359 v v p-cresol
1360 v v 1-isopropyl-4-methyl-benzeen
1362 v v 1,4-xyleen
1365 v v som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
1372 v v 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl
1373 v v 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl
1374 v v 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
1375 v v 2,2',3,3',4,4'-hexachloorbifenyl
1376 v v 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl
1377 v v 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
1378 v v 2,3,3',4,4',5-hexachloorbifenyl
1379 v v 2,2',3,3',4,4',5-heptachloorbifenyl
1380 v v 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl
1381 v v 2,4,4'-trichloorbifenyl
1382 v v 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl
1384 v v pentaan
1385 v v pentachlooraniline
1387 v v pentachloorbenzeen
1390 v v pentachloorfenol
1392 v v pentanol
1394 v v permethrin
1405 v v piperonyl-butoxide
1406 v v pirimicarb
1407 v v ethylpirimifos
1408 v v methylpirimifos
1410 v v platina
1411 v v plifenaat
1414 v v praseodymium
1416 v v prochloraz
1417 v v procymidon
1418 v v profam
1419 v v profenofos
1421 v v prometryne
1422 v v propachloor
1424 v v propamocarb
1427 v v propazine
1428 v v propetamfos
1429 v v propiconazol (som cis- en trans-)
1431 v v propionzuur
1432 v v propoxur
1433 v v propylacetaat
1434 v v 1-propylbenzeen
1435 v v 1,2-propyleenglycol
1436 v v propyleenoxide
1438 v v propyzamide
1444 v v pyrazofos
1445 v v pyreen
1450 v v pyridaben
1451 v v pyridine
1455 v v pentachloornitrobenzeen (quintozeen)
1459 v v resmethrin
1460 v v 1,3-dihydroxybenzeen
1461 v v rhodium
1466 v v samarium
1469 v v scandium
1473 v v sebutylazine
1474 v v secundair-butylbenzeen
1476 v v seleen
1479 v v silicium
1480 v v simazine
1481 v v simetryn
1488 v v sorbinezuur
1496 v v stikstof totaal
1501 v v strontium
1503 v v styreen
1508 v v sulfaat
1511 v v sulfide
1513 v v sulfiet
1515 v v sulfotep
1516 v v tertiair-butanol
1517 v v tannine
1518 v v tantalium
1519 v v tecnazeen
1520 v v tellurium
1521 v v telodrin
1523 v v terbufos
1524 v v terbutrin
1525 v v terbutylazine
1527 v v tertiair-butylacetaat
1528 v v tertiair-butylbenzeen
1533 v v som tetrachloorbenzeen-isomeren
1536 v v tetrachlooretheen (per)
1537 v v som tetrachloorfenol-isomeren
1538 v v tetrachloormethaan (tetra)
1540 v v tetrachloorvinfos (mixed isomeren)
1541 v v tetradecaanzuur
1542 v v tetradifon
1544 v v tetrahydrofuraan
1546 v v tetrahydrothiofeen
1547 v v 1,2,3,4-tetrahydronaftaleen
1548 v v tetramethrin
1553 v v thallium
1556 v v thiocyanaat (anion)
1558 v v thiofanox
1559 v v thiofanox-sulfon
1560 v v thiofanox-sulfoxide
1561 v v thiometon
1563 v v thorium
1564 v v tin
1565 v v titaan
1567 v v tolclofos-methyl
1568 v v tolueen
1570 v v som chloormethylaniline-isomeren
1572 v v koolstof anorganisch
1575 v v som totaal organische halogeenverbindingen
1578 v v trans-1,2-dichlooretheen
1579 v v trans-1,3-dichloorpropeen
1580 v v trans-chloordaan
1581 v v trans-heptachloorepoxide
1583 v v tremoliet (grijze asbest)
1585 v v triisobutylfosfaat
1586 v v triadimefon
1589 v v triazofos
1590 v v tribroommethaan
1591 v v tributylfosfaat
1593 v v som trichlooraniline-isomeren
1594 v v trichloorazijnzuur
1595 v v som trichloorbenzenen (som 1,2,3- en 1,2,4- en 1,3,5-)
1596 v v broomtrichloormethaan
1597 v v trichloorethaan
1598 v v trichlooretheen (tri)
1599 v v tri(2-chloorethyl)fosfaat
1600 v v som trichloorfenol-isomeren
1601 v v trichloorfon
1603 v v tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat
1605 v v trietazine
1606 v v triethanolamine
1607 v v triethylamine
1608 v v triethyleenglycol
1609 v v triethylfosfaat
1610 v v trifenyltin (kation)
1612 v v trifluraline
1618 v v trimethylsilanol
1622 v v tripropyleenglycol
1634 v v undecaan
1635 v v undecaanzuur
1636 v v undeceenzuur
1637 v v uranium
1638 v v ureum
1640 v v valeriaanzuur
1641 v v vamidothion
1642 v v vanadium
1652 v v vinclozolin
1653 v v vinylacetaat
1654 v v chlooretheen (vinylchloride)
1665 v v som vluchtige chloorkoolwaterstoffen
1666 v v som vluchtige organische verbindingen (GM-MS-screening)
1675 v v som vluchtige organische halogeenverbindingen
1682 v v waterstof
1683 v v waterstofsulfide
1684 v v terpentine
1685 v v wolfraam
1686 v v som xyleen-isomeren
1688 v v som 2,4'- en 2,6'-xylidine
1689 v v ytterbium
1690 v v yttrium
1692 v v zilver
1693 v v zink
1695 v v zirkonium
1698 v v zoutzuur
1701 v v zuurstof
1703 v v hexazwavel
1706 v v octazwavel
1710 v v 1,2-diethoxyethaan (diethylglycol)
1711 v v trichloormethaan (chloroform)
1712 v v tributyltin (kation)
1713 v v som 6 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 138, 153, 180
1714 v v maneb
1716 v v som 7 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (BAGA)
1718 v v chlooroxuron
1724 v v 1,2-dibroomethaan
1728 v v 1-hexanol
1729 v v 2,2-dichloorpropaan
1731 v v 2,3-dinitrotolueen
1732 v v som 2- en 3-methylcyclohexanon
1733 v v 2,4,6-trinitrofenol
1735 v v 2,4-dinitrotolueen
1736 v v 2,6-dinitrotolueen
1737 v v 2-chloorpropaan
1741 v v 2-nitroaniline
1743 v v 3,4-dinitrotolueen
1744 v v 3,5-dinitrofenol
1749 v v 4-methyl-2-pentanol
1750 v v 4-methylcyclohexanon
1755 v v acetofenon
1756 v v acrylamide
1766 v v alfa-pineen
1770 v v som aromatische amines
1776 v v benzaldehyde
1777 v v broombenzeen
1782 v v butylhydroxytolueen (BHT)
1786 v v butylbenzeensulfonamide
1787 v v 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
1789 v v butaan
1790 v v butanal
1792 v v alfa,alfa-dichloortolueen
1796 v v calciumcarbonaat
1797 v v campheen
1800 v v trichloronaat
1802 v v coumatetralyl
1803 v v kooldioxide
1811 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloorbifenyl
1814 v v 2,2'-Dichloordiisopropyl ether
1815 v v 1-aminodecaan
1828 v v 2,6-dimethyl-4-heptanon
1852 v v 2-ethoxy-2-methylpropaan
1853 v v fluoride
1858 v v glutaaraldehyde
1860 v v waterstofperoxide
1861 v v zwavelzuur
1867 v v hexaanzuur
1869 v v waterstoffluoride
1878 v v hydrazine
1882 v v indol
1898 v v lenacil
1900 v v limoneen
1911 v v methylbutylaat
1918 v v methylpropylaat
1922 v v methaanzuur
1923 v v 2,5-furaandion
1924 v v maleïnezuur
1925 v v morfoline
1932 v v natriumhypochloriet
1934 v v nicotine
1939 v v dimethylacetamide
1942 v v nitroglycerine
1950 v v 1-aminooctaan
1964 v v oxaalzuur
1967 v v 3,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
1968 v v 3,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
1969 v v 3,3',4,4'-tetrachloorbifenyl
1971 v v pendimethalin
1972 v v pentanal (n-valeraldehyde)
1974 v v 2-fenoxyethanol
1980 v v propanal
1984 v v p-tolueensulfonamide
1987 v v rubidium
2005 v v som niet-chlooroxideerbare cyanides
2009 v v som a-, b- en c-HCH
2012 v v thiram
2014 v v 6-isopropyl-m-cresol
2019 v v 2,3,4-Trimethyl-2-penteen
2022 v v 2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
2027 v v tetrachloorethaan
2065 v v som o-demeton en s-demeton
2066 v v 1,1-dichloorpropeen
2068 v v som 2,3,4,6- en 2,3,5,6-tetrachloorfenol
2069 v v som bcd cypermethrin
2073 v v som 2,3-, 2,4-, 2,5- en 3,4-dichloornitrobenzeen
2077 v v zineb
2081 v v som aldrin en dieldrin
2083 v v foxim
2094 v v som dichlooraniline-isomeren
2111 v v som 2,3,4,5- en 2,3,4,6-tetrachloorfenol
2146 v v hexachloorbutadieen
2159 v v dodecylbenzeen
2160 v v som 29 dioxines (Bbk, 1-10-2010, als TEQ)
2161 v v endosulfan (som alfa- en beta-isomeer)
2173 v v prometon
2177 v v som ethylparathion en methylparathion
2210 v v tributylamine
2212 v v 2-aminoethylpiperazine
2220 v v chloordaan
2228 v v 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan
2232 v v cyfluthrin
2233 v v lambda-cyhalothrin
2235 v v tolylfluanide
2236 v v chloorthiofos
2244 v v som 14 organofosfor- en organostikstofbestrijdingsmiddelen
2246 v v som 2 en 3-ethylfenol en 3,5-dimethylfenol
2247 v v som o-cresol en p-cresol
2248 v v som C2-alkylfenolen
2249 v v som 2,3- en 2,6-dimethylfenol
2250 v v som C3-alkylfenolen
2251 v v som C4-alkylfenolen
2253 v v som 4-chloormethylfenol-isomeren
2254 v v som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin
2255 v v som o- en p-chloornitrobenzeen
2256 v v som o-, m- en p-chloornitrobenzeen
2260 v v 1,3-dichloor-2-propanol
2261 v v 2,3-dichloorpropanol
2262 v v monochloorhydrine
2263 v v glycidol
2264 v v iso-propylglycidylether
2267 v v som C6-gehalogeneerde ethers
2268 v v som C9-gehalogeneerde ethers
2269 v v som C12-gehalogeneerde ethers
2287 v v ijzer(III)oxide
2294 v v ethinylestradiol
2295 v v estriol
2297 v v triadimenol
2298 v v tebuconazol
2300 v v imazalil
2301 v v pencycuron
2302 v v penconazool
2303 v v pyrimethanil
2304 v v abamectine
2305 v v flutolanil
2306 v v imidacloprid
2307 v v methiocarb
2308 v v diethyltoluamide
2309 v v tetrabutyltin
2312 v v 17alpha-estradiol
2313 v v oestron
2314 v v 17beta-estradiol
2315 v v 2,4,4'-tribroomdifenylether
2316 v v 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether
2317 v v 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether
2318 v v 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether
2319 v v 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether
2320 v v 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether
2321 v v 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether
2322 v v 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether
2323 v v 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether
2333 v v 3-nitroaniline
2334 v v 4-broomfenylfenylether
2335 v v 4-nitroaniline
2336 v v azobenzeen
2337 v v bis(2-chloorethoxy)methaan
2338 v v 2,2-dichloordiethylether
2339 v v hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
2340 v v dipropylnitrosamine
2342 v v fenylether
2357 v v 3,4,5-trimethylfenol
2358 v v som 3- en 4-ethylfenol en 3,5-dimethylfenol
2361 v v prosulfocarb
2362 v v fenamidon
2363 v v fluroxypyr
2364 v v 4-nonylfenol
2365 v v som C10-C13-chlooralkanen
2366 v v 4-tertiair-octylfenol
2367 v v som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt)
2403 v v 1,3,5-trinitrobenzeen
2404 v v 1-aminonaftaleen
2410 v v 4-aminodifenyl
2412 v v 4-chloorfenoxyazijnzuur
2413 v v 4-chloorfenyl fenylether
2416 v v 5-nitro-ortho-toluidine
2423 v v 4-dimethylaminoazobenzeen
2428 v v dibutylnitrosamine
2429 v v diethylnitrosamine
2431 v v methylethylnitrosamine
2432 v v N-nitrosomorfoline
2433 v v nitrosopiperidine
2434 v v nitropyrrolidine
2435 v v 2,2',3,4',5',6-hexachloorbifenyl
2436 v v 2,2',5-trichloorbifenyl
2437 v v 2,2',3,4',5,5',6-heptachloorbifenyl
2438 v v 2,2',3,3',4,4',5,6-octachloorbifenyl
2439 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachloorbifenyl
2440 v v 2,2',3,5'-tetrachloorbifenyl
2441 v v 2,3,4,4-tetrachloorbifenyl
2443 v v fenacitine
2445 v v prothiofos
2446 v v safrol
2447 v v thiodicarb
2450 v v triclopyr
2451 v v fenuron
2452 v v chlooroxynil
2453 v v methyl-metsulfuron
2454 v v teflubenzuron
2455 v v dodine
2456 v v foraat
2461 v v 4-hydroxy-2,5,6-trichloorisoftalonitril
2462 v v cycloxydim
2463 v v bezafibraat
2464 v v clofibrinezuur
2465 v v cloxacilline
2466 v v diclofenac
2467 v v dicloxacilline
2468 v v fenoprofen
2469 v v gemfibrozil
2470 v v ibuprofen
2471 v v indometacine
2472 v v ketoprofen
2473 v v nafcilline
2474 v v naproxen
2475 v v sulfamethoxazol
2476 v v tolfenaminezuur
2477 v v clofibraat
2478 v v cyclofosfamide
2479 v v dapson
2480 v v erytromycine
2481 v v fenazon (antipyrine)
2482 v v fenofibraat
2483 v v fenoterol
2484 v v lincomycine
2485 v v metoprolol
2486 v v monensin
2488 v v pentoxifylline
2489 v v primidon
2490 v v progesteron
2491 v v propranolol
2492 v v roxitromycine
2493 v v spiramycine (I+II+III)
2494 v v sulfadimidine
2495 v v tiamuline
2496 v v trimethoprim
2497 v v chlooramfenicol
2498 v v oxacilline
2499 v v aminofenazon
2514 v v som detergenten nonion- en kationactief
2515 v v fosgeen
2523 v v 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether
2530 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether
2531 v v som HBCD (technisch mengsel, niet-gespecif. broom-posities)
2561 v v som monochlooraniline-isomeren
2577 v v som tetrachlooraniline-isomeren
2578 v v som gewogen asbest
2583 v v som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
2584 v v ethyleendiamine
2585 v v diethyleendiamine
2588 v v 1-chloor-1,2,2-trifluoretheen
2589 v v 2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan
2590 v v 1,2-dichloor-1,1,2-trifluorethaan
2591 v v 1,2-dichloor-1,2-difluorethaan
2592 v v 2-chloor-1,1,1-trifluorethaan
2595 v v cyanide-complex
2596 v v 2,6-dichloor-4-methylfenol
2597 v v 2-chloor-6-methylfenol
2689 v v som serpentijn asbest
2690 v v som amfibool asbest
2693 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 9 dagen
2694 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 15 dagen
2709 v v fluorbenzeen
2710 v v 2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
2711 v v 2,3',4,4',5'-pentachloorbifenyl
2712 v v 2,3,3',4,4',5'-hexachloorbifenyl
2713 v v 3,4,4',5-tetrachlorobifenyl
2714 v v 2,3,4,4',5-pentachloorbifenyl
2715 v v meersoorten PAF organische verbindingen
2716 v v meersoorten PAF metalen
2717 v v som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1-2008,waterb)
2718 v v som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008,landb)
2719 v v som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
2721 v v 2,3,3',4,4',5,5 '-heptachlorobifenyl
2722 v v som 2- en 3-chloortolueen
2723 v v 2,4-dimethylhexaan
2724 v v cyclopentaan
2800 v v 1,1,1-trichloortolueen
2801 v v 1,1,2-trichloorpropaan
2802 v v 1,1-dibroomethaan
2803 v v 1,1-dimethylhydrazine
2804 v v 1,2,2-trichloorpropaan
2805 v v 1,2,3,4-tetramethylbenzeen
2806 v v 1,2,3-benzotriazool
2807 v v 1,2-benzeendiamine dihydrochloride
2808 v v 1-(2-butoxyethoxy)-ethanol
2809 v v 1,2-butyleenoxide
2810 v v 1,2-diaminobenzeen
2811 v v 1,2-dibroom-2,4-dicyanobutaan
2812 v v 1,2-dimethyl-4-ethylbenzeen
2813 v v 1,2-difenylhydrazine
2814 v v 1,2-dinitrobenzeen
2815 v v 1,2-epoxyethylbenzeen
2816 v v 1,3,3-trimethyloxindol
2817 v v 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum
2818 v v 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum
2819 v v 1,3-butadieen
2820 v v 1,3-propyleendiaminetatraazijnzuur
2821 v v 1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride
2822 v v 1,3-diacetylbenzeen
2823 v v 1,3-diaminobenzeen
2824 v v 1,3-di-isopropylbenzeen
2825 v v 1,3-dinitrobenzeen
2826 v v 1,3-dioxaan
2827 v v 1,4-butaandiamine
2828 v v 1,4-butaandioldiglycidylether
2829 v v 1,4-diacetylbenzeen
2830 v v 1,4-diaminobenzeen
2831 v v 1,4-diaminobenzeen dihydrochloride
2832 v v 1,4-dimethoxy-2,3,5,6-tetramethylbenzeen
2833 v v 1,4-dimethoxybenzeen
2834 v v 1,4-dimethyl-2,5-diisopropylbenzeen
2835 v v 1,4-diethoxybenzeen
2836 v v 1,4-dibutoxybenzeen
2837 v v 1,4-dichloor-2-buteen
2838 v v 1,4-dichloorbutaan
2839 v v 1,4-di-isopropylbenzeen
2840 v v 1,4-dinitrobenzeen
2841 v v 1,4-dioxaan
2842 v v 1,5-pentaandiamine
2843 v v 1,6-dimethylnaftaleen
2844 v v 3,6-dichloor-2-nitroaniline
2845 v v 1,7-naftyridine
2846 v v 1,8-cineole
2847 v v 1-amino-2-methylanthraquinon
2849 v v 1-hexadecanol
2850 v v 1-methoxybutaan
2851 v v 1-methyl-2-propylbenzeen
2852 v v 1-methyldodecylbenzeen
2853 v v 1-ethyl-1-nitrosourea
2854 v v 1-ethylideenindeen
2855 v v 1-propeen
2856 v v 1-propanol-2-chloorfosfaat
2857 v v 1-(butylheptyl)-benzeen
2858 v v 1-(pentyloctyl)-benzeen
2859 v v 1-heptyl-2-methyl-cyclopropaan
2860 v v 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
2862 v v 1-chloorhexadecaan
2863 v v 1-chloorpropaan
2864 v v 1-fenyl-1-penteen-3-on
2865 v v a-fenylethylamine
2866 v v 1-hydroxypyreen
2867 v v 1-isopropyl-3-methyl-benzeen (m-cymeen)
2868 v v 1-indanon
2869 v v 1-naftaleenacetonitril
2870 v v 1-nitronaftaleen
2871 v v (1S)-kamfer
2872 v v 1-tert-butoxy-2-ethoxyethaan
2873 v v 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
2874 v v 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandioldiisobutyraat
2875 v v 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiol
2876 v v 2,2,5,5,-tetramethyl-tetrahydrofuran
2877 v v 2,2,6,6-tetrachloorcyclohexanon
2878 v v 2-(2-butoxyethoxy)ethylacetaat
2879 v v 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide
2880 v v 2,2'-dichloorbenzidine
2881 v v 2,2-dichloorpropionzuur
2882 v v 2,3,4,5-tetrachlooraniline
2883 v v 2,3,4,6-tetrachlooraniline
2884 v v 2,3,4-trimethylaniline
2885 v v 2,3,5,6-tetrachlooraniline
2886 v v 2,3,5-trichlooraniline
2887 v v 2,3,5-trimethacarb
2888 v v 2,3,6-trimethylheptaan
2889 v v 2,3,6-trichlooraniline
2890 v v 2,3-butadion
2891 v v 2,3-dimethylpyridine
2892 v v 2,3-dichloorfenylisocyanaat
2893 v v 2,3-dihydroindol-2-on
2894 v v 2,3-xylidine
2895 v v 2,4,4-trimethyl-1,3-pentaandiol-1-isobutyraat
2896 v v 2,4,5-trimethylaniline
2897 v v 2,4,6-tribroomfenol
2898 v v 2,4,6-trimethylaniline
2899 v v 2,4,6-trimethylpyridine
2900 v v 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol
2901 v v 2,4,8,10 tetraoxaspiro(5.5)undecaan
2902 v v 2,4-D 2-ethyl-4-methylpentyl ester
2903 v v 2,4-D 2-ethylhexylester
2904 v v 2,4-diaminoanisol
2905 v v 2,4-diaminoanisolsulfaat
2906 v v 2,4-diaminotolueen
2907 v v 2,4-dimethyl-3-hexanol
2908 v v 2,4-dimethylbenzaldehyde
2909 v v 2,4-dimethyl-3-pentanon
2910 v v 2,4-dimethylpyridine
2911 v v 2,4-dimethylquinoline
2912 v v 2,4-D propyleen glycol butyl ether ester
2913 v v 2,4-D butoxyethylester
2914 v v 2,4-D butyl ester
2915 v v 2,4-dichloor-6-nitroaniline
2916 v v 2,4-D chloorcrotyl-ester
2919 v v 2,4-D isopropyl ester
2920 v v 2,4-D natrium zout
2921 v v 2,4-dinitroaniline
2923 v v 2,4-di-tertiair-butylfenol
2924 v v 2,4-tolueendiisocyanaat
2925 v v 2,5,8,11-tetraoxadodecaan
2926 v v 2,5-diethoxyaniline
2927 v v 2,5-dichloor-4-nitroaniline
2930 v v 2,5-xylidine
2931 v v 2,6,10,14-tetramethylhexadecaan
2932 v v 2,6,10,14-tetramethylpentadecaan
2933 v v 2,6-dimethylpyridine
2934 v v 2,6-dimethylquinoline
2935 v v 2,6-diethylaniline
2936 v v 2,6-dichloor-3-methylaniline
2939 v v 2,6-difluorbenzamide
2940 v v 2,6-dinitroaniline
2941 v v 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzochinon
2942 v v 2,6-di-tert-butylfenol
2943 v v 2,6-tolueendiisocyanaat
2944 v v 2,6-xylidine
2945 v v 2-acetylaminofluoreen
2946 v v 2-acetylfuran
2947 v v 2-acetylpyrrol
2948 v v 2-anisidine hydrochloride
2949 v v 2-amino-4-chloorfenol
2950 v v 2-aminoacetofenon
2951 v v 2-aminoanthrachinon
2952 v v 2-aminonaftaleen
2953 v v 2-broom-1-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-on
2954 v v 2-undecanon
2955 v v 2-nonadecanon
2956 v v 2-methoxy-2-methylbutaan
2957 v v 2-methoxyaniline
2958 v v 2-methoxynaftaleen
2959 v v 2-methyl-1-propanal
2960 v v 2-methyl-1-fenyl-2-propanol
2961 v v 2-methyl-2-benzotriazool
2962 v v 2-methyl-2-butanol
2963 v v 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
2964 v v 2-methyl-2-thiazoline
2965 v v 2-methyl-5-nitroimidazool
2966 v v 2-methylbenzothiazool
2967 v v 2-methylhexaanzuur
2968 v v 2-methylindol
2969 v v 2-methyllactonitril
2970 v v 2-methylquinoline
2971 v v 2-methylthiobenzothiazool
2972 v v 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamaat
2973 v v 2-ethylhexyldifenylfosfaat
2974 v v 2-propenylbenzeen
2978 v v 2-octyl-2H-isothiazool-3-on
2979 v v 2-chloor-1,1-dimethylethylbenzeen
2980 v v 2-chloor-2-propeen-ol
2981 v v 2-chloor-4-methylaniline
2982 v v 2-chloor-4-nitroaniline
2983 v v 2-chloor-4-nitrotolueen
2984 v v 2-chloor-5-methylaniline
2985 v v 2-chloor-5-nitroaniline
2986 v v 2-chloor-5-nitrotolueen
2987 v v 2-chloor-6-methylaniline
2989 v v 2-chloor-6-fluorbenzamide
2990 v v 2-chloor-6-nitroaniline
2991 v v 2-chloor-6-nitrotolueen
2992 v v 2-chloor-6-(trichloormethyl)pyridine
2993 v v 2-chlooraceetamide
2994 v v 2-chlooracetofenon
2995 v v 2-chloorethanol
2996 v v 2-chloorethylether
2997 v v b-fenylethylamine
2998 v v 2-(fenylsulfonyl)aniline
2999 v v 2-hydroxyatrazine
3000 v v 2-hydroxybenzothiazol
3001 v v 2-hydroxyethylhydrazine
3002 v v 2-nitropropaan
3003 v v 2-nitrodifenylamine
3004 v v 2-nitro-p-cresol
3005 v v 2-nitrotolueen
3006 v v 2-trifluormethylaniline
3007 v v 2-tert-butylfenol
3008 v v 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride
3009 v v 3,3'-dimethoxybenzidine
3010 v v 3,3'-dimethoxybenzidinehydrochloride
3011 v v 3,3'-dimethylbenzidine dihydrofluoride
3012 v v 3,3'-dimethylbenzidine
3013 v v 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride
3014 v v 3,3'-dichloorbenzidine sulfaat
3015 v v 3,4,5-trimethylaniline
3016 v v 3,4-dimethylacetofenon
3017 v v 3,4-dimethylaniline
3018 v v 3,4-dimethylpyridine
3019 v v 3,5-dimethylaniline
3020 v v 3,5-dimethylpyridine
3021 v v 3,5-dinitroaniline
3022 v v 3,7,11,15-tetramethyl-1hexadecanol
3023 v v 3-amino-1-propeen
3024 v v 3-broom-1-chloorpropeen
3025 v v 3-decylacroleine
3026 v v 3-hexadeceen
3027 v v 3-methyl-1,2-cyclopentaandion
3028 v v 3-methylacetofenon
3029 v v 3-methylcholantreen
3030 v v 3-ethyl-4-methylpyrrol-2,5-dion
3031 v v 3-pentanol
3032 v v 3-chloor-2-methyl-1-propeen
3033 v v 3-chloor-2-methylaniline
3034 v v 3-chloor-2-nitroaniline
3035 v v 3-chloor-4-methoxyaniline
3036 v v (3-chloor-4-methylfenyl)urea
3037 v v 3-chloor-4-nitrotolueen
3038 v v 3-chloorpropaannitril
3039 v v 3-chloor-N,N-dimethylaniline
3040 v v 3-nitrotolueen
3041 v v 3-tertiair-butylfenol
3042 v v 3-vinyl-4-methylpyrrool-2,5-dion
3043 v v 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-acetofenon
3044 v v 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
3045 v v 4,4'-methyleenbis(N,N-dimethylaniline)
3046 v v 4,4'-methyleendianiline
3047 v v 4,4'-diaminodifenylether
3048 v v 4,4'-dichloorbenzofenon
3049 v v 4,4'-sulfonyldifenol
3050 v v 4,4'-thiobisbenzeenamine
3051 v v 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on
3052 v v 4,5-dichloor-2-nitroaniline
3053 v v 4,5-dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on
3054 v v 4-aminoantipyrine
3055 v v 4-aminoazobenzeen
3056 v v 4-broomaniline
3057 v v 4-methoxy-2-nitroaniline
3060 v v 4-methyl-2-nitroaniline
3061 v v 4-methyl-3-nitroaniline
3062 v v 4-methyl-3-thiazoline
3063 v v 4-methylaniline
3064 v v 4-methylcarbazol
3065 v v 4-methylindol
3066 v v 4-methylquinoline
3067 v v 4-methylvaleriaanzuur
3068 v v 4-ethyl-3,5-dimethylfenol
3069 v v 4-ethyl-4-hexadecylmorpholiniumethylsulfaat
3071 v v 4-butoxybutaanzuur
3072 v v 4-butoxyfenol
3073 v v 4-n-octylfenol
3074 v v 4-chloor-2,6-dinitroaniline
3075 v v 4-chloor-2-methylaniline (p-chloor-o-toluidine)
3077 v v 4-chloor-2-nitroaniline
3078 v v 4-chloor-2-nitroanisool
3079 v v 4-chloor-2-nitrotolueen
3080 v v 4-chloor-3-methylaniline
3082 v v 4-chloor-3-nitrotolueen
3083 v v 4-chloor-N-methylaniline
3084 v v 4-cumylfenol
3085 v v 4-isopropylaniline (Cumidine)
3086 v v 4-nitrodifenyl
3087 v v 4-nitrodifenylamine
3088 v v 4-nitrosodifenylamine
3089 v v 4-oxoisoforon
3090 v v 4'-tertiair-butyl-2',6'-dimethylacetofenon
3091 v v 4-tert-butylcyclohexanon
3092 v v 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-2-benzofuranon
3093 v v 5-beta-cholestan-3-one
3094 v v 5-methyl-o-anisidine
3095 v v 5-methyltetralin
3096 v v 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
3097 v v 5-chloor-2-methylaniline
3098 v v 5-chloor-2-nitroaniline
3099 v v 5-chloor-2-nitrotolueen
3100 v v 5H-dibenz[b,f]azepine
3101 v v 5-isopropyl-2-methylfenol
3102 v v 5-nitro-ortho-anisidine
3103 v v 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanon
3104 v v 6-chloor-2,4-dinitroaniline
3105 v v 7-methylcoumarin
3106 v v 8alpha-estradiol
3107 v v 8-chinolinol
3108 v v 9-fluorenon
3114 v v actinium
3116 v v actinium 228
3117 v v alfa-hexylcinnamaldehyde
3120 v v acibenzolar-S-methyl
3122 v v acridine
3124 v v acifluorfen-natriumzout
3125 v v alfa-chloorfenvinfos
3126 v v 2-butenal (cis en trans)
3127 v v aclonifen
3128 v v acrinathrin
3129 v v alfa-cypermethrin
3130 v v acequinocyl
3131 v v acesulfame K
3132 v v aceetamide
3133 v v acetochloor
3134 v v acetylcysteine
3135 v v acetamiprid
3136 v v acetylsulfamethoxazol
3138 v v celestolide
3139 v v alfa-fenchylacetaat
3144 v v zilver 110m (metastabiel)
3145 v v zilver 111
3146 v v alfa-hexabroomcyclododecaan
3147 v v 5-acetyl-1,1,2,3,3,6-hexamethylindaan
3148 v v tonalide
3149 v v alfa-isomethylionon
3151 v v alfuzosin
3152 v v aluminium (driewaardig)
3154 v v allopurinol
3155 v v alloxydim
3156 v v alanycarb
3157 v v aluminumoxide
3158 v v aluminiumfosfide
3159 v v alprazolam
3160 v v aluminiumsulfaat
3161 v v americium
3162 v v americium 241
3163 v v americium 242
3164 v v amidosulfuron
3165 v v amidotrizoïnezuur
3166 v v amiodarone
3167 v v ampicilline
3168 v v amitriptyline
3169 v v amoxicilline
3170 v v ancymidol
3171 v v anhydro-erythromycine
3174 v v anatoxine-a
3175 v v aminocarb
3177 v v argon
3178 v v arseen 73
3179 v v arseen 74
3181 v v aspirine
3183 v v astatium
3184 v v acetylcedreen
3185 v v acetylhexamethyltetrahydronaftaleen
3186 v v atenolol
3187 v v adenosine-trifosfaat
3188 v v traseolide
3189 v v atorvastatine
3190 v v goud 198
3191 v v goud 199
3192 v v azaconazool
3193 v v azadirachtin
3194 v v azelastine
3195 v v azamethifos
3196 v v azoxystrobin
3197 v v aziprotryn
3198 v v azitromycine
3199 v v diboortrioxide
3200 v v barium 133
3201 v v barium 140
3203 v v beta-apo-oxytetracycline
3204 v v barban
3205 v v benzo(b)fluoreen
3206 v v 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhidantoïne
3207 v v beta-chloorfenvinfos
3208 v v beryllium 7
3209 v v beflubutamide
3213 v v benefin
3214 v v benfuracarb
3217 v v bensulfuron-methyl
3218 v v benthiavalicarb-isopropyl
3219 v v bentazon-methyl
3220 v v benzamide
3221 v v benzyladenine
3222 v v benzylamine
3223 v v benzylbenzoaat
3224 v v benzylchloride
3225 v v benzidine
3226 v v benzoezuur
3227 v v benzofenon
3228 v v benzylisopentylether
3229 v v benazolin
3230 v v benazolin-ethyl
3231 v v benzthiazuron
3232 v v benzoximaat
3233 v v benzoxoniumchloride
3234 v v benzoylchloride
3235 v v benzoylperoxide
3236 v v benzoylprop-ethyl
3240 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 1 dag
3241 v v betaxolol
3242 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 11 dagen
3243 v v bohrium
3244 v v beta-hexabroomcyclododecaan
3245 v v bismuth 206
3246 v v bismuth 207
3247 v v bismuth 210
3248 v v bismuth 212
3249 v v bismuth 214
3250 v v bifenazaat
3251 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 2 dagen
3252 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 20 dagen
3253 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 3 dagen
3254 v v binapacryl
3255 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 4 dagen
3256 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 40 dagen
3257 v v bioresmethrin
3258 v v Biochemisch zuurstofverbruik met allylthioureum
3259 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 6 dagen
3260 v v biperiden
3261 v v bis(2-methoxyethyl)ether
3262 v v bis(2-ethylhexyl)adipaat
3263 v v bis(butyleen)tetrahydrofuraldehyde
3264 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 8 dagen
3265 v v bisfenol-F
3266 v v bisoprolol
3267 v v bis(trichloormethyl)sulfon
3268 v v bitertanol
3269 v v berkelium
3270 v v boorzuur
3271 v v bornylformiaat
3272 v v boscalid
3273 v v beta-propiolacton
3274 v v dibroom
3275 v v broometheen
3276 v v bromocyclen
3277 v v broomchloorazijnzuur
3278 v v bromocriptine
3279 v v broomfenoxim
3280 v v broomfenvinfos-methyl
3281 v v broomazijnzuur
3282 v v bromaat
3283 v v brodifacum
3284 v v bromuconazool
3285 v v bromadiolon
3286 v v bronopol
3287 v v broomoxynil-octanoaat
3288 v v broompyrolaat
3289 v v brucine
3290 v v beta-sitosterol
3291 v v boortrichloride
3292 v v boortrifluoride
3293 v v buminafos
3294 v v buprenorfine
3295 v v bupropion
3296 v v butachloor
3297 v v butralin
3298 v v buturon
3304 v v C12-C14-alkylbenzyldimethylammoniumchloride
3305 v v C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchloride
3306 v v C12-C18-dimethyl-3,4-dichloorbenzylammoniumchloride
3308 v v cis-1,2-dichloorpropeen
3309 v v tridecaanzuur
3310 v v pentadecanal
3311 v v pentadecaanzuur
3312 v v heptadecaanzuur
3313 v v octadecanal
3316 v v methanolacrylamide
3317 v v methoxyethylkwikchloride
3318 v v methoxyfenozide
3319 v v methyl 14-methylpentadecanoaat
3320 v v methyl(1-methylethyl)cyclohexanol
3321 v v methyl-acrylonitril
3323 v v methylamine hydrochloride
3324 v v methylaniline
3325 v v methylethylpyridine
3326 v v methylhexylaat
3328 v v methylcyclopenteen
3329 v v methyl chloorcarbonaat
3330 v v methyl dimethyldithiocarbamaat
3331 v v methyl-desfenylchloridazon
3332 v v methyldihydrojasmonaat
3333 v v methyleenbisthiocyanaat
3334 v v methylflamprop
3335 v v methylhydrazine
3336 v v methylkwik
3337 v v methylkwikbenzoaat
3338 v v methylisocyanaat
3339 v v methylindool
3340 v v methyl-N-nitroso-vinylamine
3341 v v methylnitrosoureum
3342 v v methylnaftylaceetamide
3344 v v octacosaan
3346 v v ethoxysulfuron
3347 v v ethyl-2-methylbenzeensulfonamide
3348 v v ethyl-(3-hydroxyfenyl)acetaat
3352 v v ethylaniline
3353 v v ethylhexaandiol
3354 v v ethyl chloorformaat
3355 v v ethyleenbisdithiocarbamaat
3356 v v ethyleenimine
3357 v v ethyleenoxide
3358 v v ethylkwikbromide
3359 v v dibutyltin (kation)
3360 v v dicyclohexyltin (kation)
3361 v v propaansulton
3362 v v propyleenimine
3363 v v butoxypolypropyleenglycol
3364 v v butylbenzeensulfonaat
3365 v v butylhexadecanoaat
3366 v v octanal
3367 v v C8-C18-alkylbenzyldimethylammoniumchloride
3368 v v octylbicyclohepteendicarboximide
3370 v v octylfenoxypolyethoxyethanol
3371 v v calcium 47
3372 v v calciumcyanamide
3373 v v calciumchloride
3374 v v cadusafos
3375 v v calareen
3377 v v calciumoxide
3378 v v capectiabine
3379 v v carbohydrazide
3380 v v carbamazepine
3381 v v carbonylsulfide
3383 v v carbosulfan
3384 v v carbetamide
3386 v v carfentrazon-ethyl
3387 v v carpropamide
3388 v v carvon
3389 v v calciumsulfaat
3390 v v cadmium 109
3391 v v 4-chloor-3',4'-dimethoxybenzofenon
3392 v v cerium 139
3393 v v cerium 141
3394 v v cerium 144
3395 v v cefaclor
3396 v v cefadroxil
3397 v v cefalexine
3398 v v cefuroxim
3399 v v ceftriaxon
3400 v v ceftiofur
3401 v v cefixim
3402 v v cellulose
3403 v v californium
3404 v v californium 249
3405 v v californium 251
3406 v v monochloorpentafluorethaan
3407 v v chloortrifluormethaan
3408 v v cis-fosfamidon
3409 v v gamma-hexabroomcyclododecaan
3410 v v chinonamid
3411 v v chitine
3412 v v chitosan
3415 v v chlorofyl-b
3416 v v chlofentezin
3417 v v chloralose
3418 v v chlorimuron-ethyl
3419 v v cholest-3-een
3420 v v cholesterol
3421 v v C.I. Acid Green 3
3422 v v C.I. Acid Red 114
3423 v v C.I. Acid Red 52
3424 v v C.I. Basic Green 4
3425 v v C.I. Basic Red 1
3426 v v C.I. Direct Blue 14
3427 v v C.I. Direct Blue 218
3428 v v C.I. Direct Blue 6
3429 v v C.I. Direct Black 38
3430 v v C.I. Direct Brown 95
3431 v v C.I. Disperse Yellow 3
3432 v v C.I. Food Red 5
3433 v v cilazapril
3434 v v cinidon-ethyl
3435 v v cinosulfuron
3436 v v ciprofloxacine
3437 v v C.I. Solvent Orange 7
3438 v v C.I. Solvent Yellow 14
3439 v v C.I. Solvent Yellow 3
3440 v v C.I. Solvent Yellow 34
3441 v v citalopram
3442 v v C.I. Vat Yellow 4
3443 v v difenyltin (kation)
3444 v v dichloor
3445 v v chlooraceton
3446 v v chlooramine-T
3447 v v chloralhydraat
3448 v v claritromycine
3449 v v chloorpropylaat
3450 v v chloorcyclohexaan
3451 v v chloordimethylether
3452 v v chloordecone
3453 v v chloordioxide
3454 v v clemastine
3455 v v clenbuterol
3456 v v clethodim
3457 v v chloorfluoraniline
3458 v v chloorfenapyr
3459 v v chloorfluazuron
3460 v v chloorfacinon
3461 v v chloorflurenol
3462 v v chloorhexidinegluconaat
3463 v v clindamycine
3464 v v chloormequat
3465 v v chloornitrobenzeen
3466 v v clodinafop-propargyl
3467 v v clomipramine
3468 v v clomazon
3469 v v clonazepam
3470 v v cloquintoceet-mexyl
3472 v v clothianidine
3473 v v clotrimazol
3474 v v clozapine
3475 v v chloorpicrine
3477 v v chloorpromazine
3478 v v chloropreen
3479 v v chloorprothixene
3480 v v chloorsulfuron
3481 v v chloortetracycline
3483 v v chloorthal-dimethyl
3484 v v chloortrioxide
3486 v v chloorxylenol
3487 v v curium
3488 v v curium 243
3489 v v curium 245
3490 v v curium 247
3491 v v carboxymethylcellulose (CMC)
3492 v v cis-mevinfos
3493 v v koolmonoxide
3495 v v cyanuurzuurchloride
3496 v v cyanuurzuur
3497 v v kobalt 56
3498 v v kobalt 57
3499 v v kobalt 58
3500 v v kobalt 60
3501 v v codeine
3502 v v codlemon
3504 v v cortison
3505 v v cis-permethrin
3506 v v cis-pyrifenox
3507 v v chroom 51
3508 v v creosoot
3509 v v crufomaat
3510 v v chroom (driewaardig)
3511 v v crimidine
3513 v v trans-2-butenal
3515 v v cesium 132
3516 v v cesium 134
3517 v v cesium 136
3518 v v cesium 137
3520 v v cis-tetrachloorvinfos (Z-isomeer)
3521 v v cumeen hydroperoxide
3522 v v koperoxide
3523 v v cupferron
3524 v v kopersulfaat
3527 v v cyanofos
3528 v v cyazofamide
3529 v v cyclopentadecaan
3530 v v cyclohexadecaan
3532 v v cycluron
3533 v v cyfenothrin
3534 v v cyhalofop-butyl
3535 v v cymiazool
3536 v v cymoxanil
3537 v v cyproconazool
3538 v v cyprodinil
3539 v v cyprofuram
3540 v v cyproheptadine
3542 v v cyromazine
3543 v v cythioaat
3549 v v diaceton-L-sorbose
3550 v v daidzeine
3551 v v daminozide
3552 v v diazomethaan
3553 v v diazacholesterol-dihydrochloride
3554 v v dazomet natriumzout
3555 v v dazomet
3556 v v dubnium
3557 v v dibenzo(a,i)pyreen
3558 v v dibenzo(a,j)antraceen
3559 v v dibenzylamine
3561 v v dibroomazijnzuur
3562 v v dibenzylftalaat
3563 v v dimethoxymethaan
3564 v v dimethylamine dicamba
3565 v v dimethylamine-hydrochloride
3566 v v dimethylbenzylamine
3567 v v dimethylbutaan
3568 v v dimethylcarbamoyl chloride
3569 v v dimethylchloorthiofosfaat
3570 v v dimethyldifenyleendisulfide
3571 v v dimethyldithiocarbamaat
3572 v v dimethylether
3574 v v dimethylnitrosamine
3575 v v dimethylsulfaat
3576 v v dimethyltetrasulfide
3578 v v diethylsulfaat
3579 v v dipropyleenglycolmonomethylether
3580 v v dipropyl-isocinchomeronaat
3581 v v di(C8-C18-alkyl)dimethylammoniumchloride
3582 v v dioctyltin (kation)
3583 v v d-carvon
3584 v v dicamba-natriumzout
3585 v v diclobutrazool
3586 v v dicyclohexylftalaat
3588 v v dicycloverine
3589 v v diclofop-methyl
3591 v v dichloorbenzidine
3593 v v dichloorpropanol
3594 v v dichloorazijnzuur
3597 v v dichloorprop-P
3598 v v dodecyldimethylbenzylammoniumbromide
3599 v v dodecyldimethylbenzylammoniumchloride
3600 v v didecyldimethylammoniumbromide
3601 v v didecyldimethylammoniumchloride
3602 v v verdyl acetaat
3603 v v diethyldithiocarbamaat
3604 v v Feofytine a
3605 v v demefion
3606 v v Feofytine b
3607 v v demeton-S-methylsulfon
3608 v v dienochloor
3611 v v diepoxybutaan
3612 v v desethylsebutylazine
3613 v v desethylterbumeton
3614 v v desethylterbutylazine
3615 v v desfenylchloridazon
3616 v v desmedifam
3620 v v diethofencarb
3621 v v diethatylethyl
3622 v v dexamethason
3623 v v difenamide
3624 v v diflufenican
3625 v v difenhydramine
3626 v v difenacoum
3627 v v difenoconazool
3628 v v difenoxuron
3629 v v difethialon
3630 v v diafenthiuron
3631 v v difenylnitrosamine
3632 v v difenzoquat
3633 v v difenzoquatmethylsulfaat
3634 v v diglycidyl resorcinol ether (DGRE)
3635 v v dihydrocholesterol
3636 v v dihydromyrcenol
3637 v v dihydrosafrol
3638 v v di(hydrogenetalkalkyl)dimethylammoniumhectoriet
3639 v v di(hydrogenetalkalkyl)dimethylammoniummontmorilloniet
3642 v v diisobutoxymethaan
3644 v v dikegulac
3645 v v diltiazem
3646 v v dimetilan
3647 v v dikalium endothall
3648 v v 7-desmethylmicrocystine-LR
3649 v v 7-desmethylmicrocystine-RR
3650 v v 4-dimethylaminosulfotoluidide
3651 v v dimethenamide
3652 v v dimethachloor
3653 v v dimetridazol
3654 v v dimethomorf
3655 v v dimethenamid-P
3656 v v dimethipin
3657 v v dimethirimol
3658 v v dimoxystrobine
3659 v v dinatriumcyanodithioimidocarbonaat
3660 v v dinobuton
3661 v v diniconazool
3662 v v dinocap
3664 v v dinoseb-acetaat
3666 v v dioxacarb
3667 v v dioctyldimethylammoniumchloride
3668 v v dodemorf
3670 v v di-o-tolylsulfon
3671 v v dioxabenzofos
3672 v v doxycycline
3673 v v dioxathion
3674 v v cashmeran
3675 v v dipyridamol
3676 v v diquatdibromide
3677 v v diquatdibromide-monohydraat
3678 v v diquat
3687 v v damstadtium
3689 v v disulfoton-sulfon
3691 v v d-trans-allethrin
3692 v v dithianon
3693 v v ditalimfos
3694 v v dithiobiuret
3695 v v di-ethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA)
3696 v v duloxetine
3700 v v ethylbutylactetylaminopropionaat
3701 v v epsilon-caprolactam
3702 v v edifenfos
3705 v v emamectin
3706 v v empenthrin
3708 v v endosulfanether
3709 v v endosulfanlacton
3710 v v endothal
3712 v v enalapril
3713 v v enrofloxacine
3714 v v enoxacine
3715 v v epichloorhydrine-dimethylamine copolymeer
3716 v v ethyl-p-nitrofenylthiobenzeenfosfonaat
3717 v v eprosartan
3718 v v epoxiconazool
3719 v v erbium
3720 v v ergocalciferol
3721 v v einsteinium
3722 v v einsteinium 254
3723 v v esfenvaleraat
3725 v v sandacanol
3726 v v etaconazool
3727 v v ethidimuron
3728 v v etofibraat
3729 v v ethefon
3730 v v ethofenprox
3731 v v etonogestrel
3732 v v ethiofencarbsulfon
3733 v v ethiofencarbsulfoxide
3735 v v ethiprol
3736 v v ethirimol
3737 v v ethosuximide
3738 v v ethoxychine
3739 v v etoxazool
3740 v v europium
3741 v v europium 152
3742 v v europium 154
3743 v v europium 155
3747 v v difluor
3750 v v famfur
3751 v v famoxadone
3752 v v ijzer 55
3753 v v ijzer 59
3754 v v ijzer(II)chloride
3755 v v ijzer(III)chloride
3756 v v fenchlorazool-ethyl
3757 v v ijzer (tweewaardig)
3758 v v fenobucarb
3759 v v fenbuconazool
3760 v v fenbendazol
3761 v v fenbutatinoxide
3762 v v fenofibrinezuur
3763 v v fenfuram
3764 v v fenhexamide
3765 v v fenmedifam
3766 v v fenaminosulf
3767 v v fenoxaprop-ethyl
3768 v v fenoxycarb
3769 v v fenpiclonil
3770 v v fenpropidin
3771 v v fenpropimorf
3772 v v fenpyroximaat
3773 v v fensulfothion
3774 v v fentanyl
3775 v v fenthion-sulfoxide
3776 v v fenoxaprop-P-ethyl
3777 v v fenazaquin
3780 v v ijzerpentacarbonyl
3781 v v ferbam
3782 v v ferroceen
3783 v v ijzer(II)sulfaat
3784 v v fexofenadine
3786 v v fipronil
3787 v v flerovium
3789 v v flazasulfuron
3790 v v flecainide
3792 v v flocoumafen
3793 v v flonicamid
3794 v v florfenicol
3795 v v flurtamon
3796 v v fluvalinaat
3797 v v fluazifop-butyl
3798 v v fluazifop-P-butyl
3799 v v fluazifop-P
3800 v v fluazolaat
3801 v v flubenzimine
3802 v v flucloxacilline
3803 v v flucycloxuron
3804 v v flucofuron
3805 v v fluchloralin
3806 v v fluconazol
3807 v v flucythrinaat
3808 v v fludioxonil
3809 v v flufenacet
3810 v v flufenoxuron
3811 v v flufenazine
3812 v v flumioxazin
3813 v v flumequine
3814 v v fluorglycofen-ethyl
3815 v v fluometuron
3816 v v fluopicolide
3817 v v fluroxypyr-meptyl
3818 v v fluoxastrobin
3819 v v fluoxetine
3820 v v flupyrsulfuron-methyl
3821 v v flupentixol
3822 v v fluquinconazool
3823 v v fluracil
3824 v v flurochloridon
3825 v v fluridon
3826 v v flurenol-butyl
3827 v v flurenol
3828 v v flurprimidol
3829 v v florasulam
3830 v v flusilazool
3831 v v flutriafol
3832 v v flutamide
3833 v v fermium
3835 v v fomesafen
3836 v v foramsulfuron
3837 v v formetanaat-hydrochloride
3838 v v formetanaat
3840 v v foraat-sulfon
3842 v v fosetyl-aluminium
3843 v v fosfine
3844 v v fosmet-oxon
3845 v v fosthiazaat
3846 v v francium
3847 v v francium 223
3849 v v ftaalzuuranhydride
3850 v v ftalimide
3851 v v fuberidazool
3853 v v furmecyclox
3854 v v furosemide
3855 v v furazolidon
3856 v v fytol
3857 v v gabapentine
3859 v v gadolinium 153
3861 v v gibberelline
3862 v v gibberellinezuur
3865 v v fenothiocarb
3872 v v glibenclamide
3873 v v glimepiride
3876 v v glucose
3877 v v glufosinaat
3878 v v glufosinaat-ammonium
3879 v v glutaminezuur
3880 v v glyceroldiacetaat
3882 v v glyceroltriacetaat
3883 v v glyoxaal
3887 v v koolhydraten
3888 v v koolwaterstofhars
3891 v v guazatine
3895 v v perfluorbutaansulfonzuur
3896 v v tritium
3897 v v fosforzuur
3898 v v perfluor-1-decaansulfonzuur
3899 v v halofenozide
3900 v v broomchloordifluormethaan
3901 v v broomtrifluormethaan
3902 v v 1,2-dibroomtetrafluorethaan
3903 v v haloxyfop-methyl
3904 v v haloxyfop-ethoxyethyl
3905 v v haloxyfop
3906 v v haloxyfop-P-methyl
3907 v v haloperidol
3908 v v 1,1,2,2-tetrachloor-1-fluorethaan
3909 v v 1,1,1,2-tetrachloor-2-fluorethaan
3910 v v 1,1-dichloor-1,2,2-trifluorethaan
3911 v v 2-chloor-1,1,1,2-tetrafluorethaan
3912 v v 1-chloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan
3913 v v 1,2-dichloor-1,1-difluorethaan
3914 v v 1,1-dichloor-1-fluorethaan
3915 v v 1-chloor-1,1-difluorethaan
3916 v v chloordifluormethaan
3917 v v dichloorpentafluorpropaan
3918 v v 2,2-dichloor-1,1,1,3,3-pentafluorpropaan
3919 v v 2,3-dichloor-1,1,1,2,3-pentafluorpropaan
3920 v v 1,2-dichloor-1,1,2,3,3-pentafluorpropaan
3921 v v 3,3-dichloor-1,1,1,2,2-pentafluorpropaan
3922 v v 1,3-dichloor-1,1,2,2,3-pentafluorpropaan
3923 v v 1,1-dichloor-1,2,2,3,3-pentafluorpropaan
3924 v v 1,2-dichloor-1,1,3,3,3-pentafluorpropaan
3925 v v 1,3-dichloor-1,1,2,3,3-pentafluorpropaan
3926 v v 1,1-dichloor-1,2,3,3,3-pentafluorpropaan
3927 v v 3-chloor-1,1,1-trifluorpropaan
3928 v v hydrochloorthiazide
3929 v v waterstofcyanide
3930 v v helium
3931 v v perfluor-1-heptaansulfonzuur
3932 v v perfluorhexaansulfonzuur
3934 v v HETzuur
3935 v v hexythiazox
3936 v v hafnium
3938 v v hexafluorpropyleen
3940 v v kwik 203
3942 v v hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB)
3945 v v salpeterzuur
3946 v v holmium
3947 v v hypochloorzuur
3951 v v hydroxyzine
3953 v v hassium
3955 v v hexabroombenzeen
3957 v v hexamethylfosforamide
3959 v v hexachloorfeen
3960 v v hexachloornaftaleen
3961 v v hexaconazool
3962 v v hexaflumuron
3964 v v hydramethylnon
3965 v v lutetium 177m (metastabiel)
3966 v v hydrazinesulfaat
3967 v v hymexazool
3968 v v jodium 125
3969 v v jodium 126
3970 v v jodium 129
3971 v v jodium 131
3972 v v dijodium
3973 v v isotridecanol-ethoxylaat
3974 v v joodmethaan
3976 v v isopropylanthranilamide
3977 v v iso-propylflamprop
3978 v v isobutylacrylaat
3979 v v isocarbofos
3980 v v iso-carbamid
3981 v v isochloridazon
3982 v v icaridin
3984 v v ifosfamide
3985 v v isofenfos-oxon
3987 v v jodofoor
3992 v v monobutyltin (kation)
3993 v v imazamethabenz-methyl
3994 v v indium 111
3995 v v indium 114m (metastabiel)
3997 v v monofenyltin (kation)
3999 v v indolylboterzuur
4000 v v indolylazijnzuur
4001 v v indoxacarb (S-isomeer)
4010 v v isoxaflutool
4012 v v isoprocarb
4013 v v iprobenfos
4014 v v joodpropynylbutylcarbamaat
4015 v v isoprothiolan
4016 v v iprovalicarb
4017 v v isoquinoline
4018 v v iridium
4021 v v iridium 190
4022 v v iridium 192
4023 v v irbesartan
4024 v v irgarol
4025 v v isosafrol
4026 v v jodosulfuron
4027 v v jodosulfuron-methyl
4029 v v isosorbide
4030 v v isoxaben
4031 v v isazofos
4033 v v isouron
4035 v v ivermectine
4036 v v isoxadifen-ethyl
4037 v v isoxathion
4038 v v jodfenfos
4039 v v jodipamide
4040 v v johexol
4041 v v jomeprol
4042 v v jopromide
4043 v v jopamidol
4044 v v jopanoïnezuur
4045 v v jotalaminezuur
4046 v v joxaglinezuur
4047 v v joxitalaminezuur
4048 v v kalium 40
4049 v v kasugamycine
4050 v v kaliumbromaat
4051 v v kaliumchloride
4052 v v kaliumdimethyldithiocarbamaat
4053 v v stikstof anorganisch
4057 v v kalium N-methyldithiocarbamaat
4058 v v kaliumhydroxide
4059 v v kokosalkyltrimethylammoniumchloride
4062 v v krypton
4063 v v kresoxim-methyl
4064 v v stikstof Kjeldahl
4066 v v niet methaan vluchtige organische stoffen
4068 v v stikstof organisch
4069 v v stikstofoxiden
4073 v v lanthaan 140
4074 v v lactofen
4075 v v lactose
4077 v v landrin
4085 v v leptofos
4087 v v levamisol
4088 v v levetiracetam
4089 v v levothyroxine
4092 v v lithium carbonaat
4093 v v lidocaïne
4095 v v loperamide
4096 v v losartan
4097 v v lawrencium
4098 v v lutetium
4099 v v lutetium 173
4100 v v lutetium 177
4104 v v lufenuron
4105 v v livermorium
4106 v v mono-(2-ethylhexyl)-hexaandioaat
4110 v v metaldehyde
4111 v v malachietgroen-oxalaat
4112 v v maleinehydrazide
4113 v v malononitril
4114 v v malaoxon
4115 v v maltodextrine
4116 v v mancozeb
4117 v v mandipropamide
4118 v v manam
4119 v v maprotiline
4121 v v m-benzidine
4122 v v monomethylamine
4123 v v monooctyltin (kation)
4124 v v monocarbamidedihydrogensulfaat
4125 v v microcystine-LF
4126 v v microcystine-LR
4127 v v microcystine-LW
4128 v v microcystine-LY
4129 v v MCPA natriumzout
4130 v v microcystine-RR
4131 v v microcystine-YR
4132 v v mendelevium
4133 v v mebendazol
4134 v v mebeverine amine
4135 v v mebeverine hydrochloride
4136 v v meclocycline
4137 v v mecoprop-P
4138 v v meclozine
4139 v v medinoterbacetaat
4140 v v mefosfolan
4141 v v mefluidide
4142 v v mefenacet
4143 v v mefenpyr-diethyl
4144 v v monoethylhexylftalaat (MEHP)
4145 v v memantine
4146 v v menthol
4147 v v mepronil
4148 v v mepanipyrim
4149 v v mepiquat
4150 v v merfos
4151 v v mestranol
4152 v v mesosulfuron-methyl
4153 v v mesotrion
4154 v v metolcarb
4156 v v metconazool
4157 v v metformine
4158 v v metrafenon
4159 v v metham-natrium
4160 v v metronidazol
4161 v v methopreen
4162 v v metiram
4163 v v metosulam
4164 v v methotrexaat
4165 v v methazol
4166 v v mexacarbaat
4167 v v magnesiumchloride
4168 v v magnesiumoxide
4169 v v magnesiumfosfide
4170 v v methyl-3-hydroxyfenylcarbamaat
4171 v v mianserine
4172 v v miconazol
4176 v v metalaxyl-M
4178 v v mangaan 52
4179 v v mangaan 54
4180 v v molybdeen 99
4182 v v monalide
4184 v v monosulfiram
4185 v v fosfor organisch
4188 v v fosfor totaal
4189 v v mosterdgas
4190 v v molybdeentrioxide
4191 v v meitnerium
4192 v v methamidofos
4193 v v musk keton
4194 v v musk-xyleen
4195 v v mustine
4197 v v myclobutanil
4198 v v myosmine
4199 v v distikstof
4200 v v N,2-dimethylaniline
4201 v v distikstofoxide (lachgas)
4202 v v N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine
4203 v v N,3-dimethylaniline
4204 v v N,4-dimethylaniline
4205 v v natrium 22
4206 v v dinatriumtetraboraat
4207 v v dinatriumoctaboraat
4208 v v natriumcarbonaat
4209 v v natriumazide
4210 v v nabam
4211 v v natriumbromaat
4212 v v natriumlaurylethersulfaat
4213 v v natriumchloride
4214 v v natriumchloraat
4215 v v natriumhypochloriet pentahydraat
4216 v v natriumcyanide
4217 v v natriumdimethyldithiocarbamaat
4218 v v natriumdiwaterstoffosfaat
4219 v v natriumfluoracetaat
4220 v v natriumwaterstofsulfiet
4221 v v natriumjodide
4222 v v natrium lignosulfonaat
4223 v v natriumlaurylsulfaat
4224 v v natriummerthiolaat
4225 v v natriumnitriet
4227 v v natrium-ortho-fenylfenaat
4228 v v natriumhydroxide
4229 v v natriumpentachloorfenaat
4230 v v napropamide
4231 v v naptalam
4232 v v narasine
4233 v v natriumsilicaat
4234 v v natriumsulfaat
4235 v v natamycin
4236 v v natriumtripolyfosfaat
4237 v v niobium 93m (metastabiel)
4238 v v niobium 94
4239 v v N-ethyl-4-methylbenzeensulfonamide
4240 v v N-cyclohexylacetamide
4241 v v neodymium 147
4242 v v neon
4243 v v neburon
4246 v v nefazodone
4247 v v neodecaanzuur
4250 v v ammoniumchloride
4251 v v ammoniumperchloraat
4252 v v ammoniumhydroxide
4253 v v nikkelchloride
4254 v v nicosulfuron
4255 v v nikkelsulfaat
4258 v v nitenpyram
4259 v v nitrothal-isopropyl
4262 v v som 1,2- en 1,4-dichloorbenzeen
4263 v v N,N,2-trimethylaniline
4264 v v N,N,3-trimethylaniline
4265 v v N,N,4-trimethylaniline
4266 v v N,N-diallyldichlooracetamide
4267 v v N,N-dimethylaniline
4268 v v N,N-dibutylformamide
4269 v v nobelium
4270 v v som 1,2,3,4- en 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
4271 v v nitrocellulose
4272 v v nitrofen
4273 v v som 1-chloor-2- en 4-nitrobenzeen
4274 v v nodularin
4275 v v nitrosonornicotine
4276 v v norethisteron
4277 v v norflurazon
4278 v v norfloxacine
4279 v v som 2,4- en 2,6-dinitrotolueen
4280 v v som 2,4- en 2,6-tolueendiisocyanaat
4281 v v som 2-chloor-4, 5 en 6-nitrotolueen
4282 v v neptunium
4283 v v neptunium 237
4284 v v neptunium 238
4285 v v neptunium 239
4286 v v nonylfenolmonoethoxylaat
4287 v v nonylfenoldiethoxylaat
4288 v v nonylfenoltriethoxylaat
4289 v v nonylfenoltetraethoxylaat
4290 v v nonylfenolpentaethoxylaat
4291 v v nonylfenolhexaethoxylaat
4292 v v nonylfenoloctaethoxylaat
4293 v v som 2,3-, 2,4-, 2,5- en 2,6-dichloorfenol
4295 v v oxamide
4296 v v oxadiazon
4297 v v oxadixyl
4298 v v o-allylfenol
4299 v v som anatoxines
4300 v v oxamyl-oxime
4301 v v oxasulfuron
4302 v v o-benzidine
4303 v v octamethyltetrasiloxaan
4304 v v octachloornaftaleen
4305 v v octachloorstyreen
4307 v v som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen
4309 v v ofurace
4310 v v ofloxacine
4311 v v o-(fenylkwikoxy)fenol
4312 v v som chloorfluorkoolstoffen
4313 v v oxolinezuur
4317 v v som chlooranilines
4318 v v som chloorbenzenen
4319 v v orbencarb
4320 v v orfenadrine
4321 v v oryzalin
4322 v v osmium
4323 v v osmium 185
4324 v v osalmid
4325 v v osmium tetraoxide
4326 v v som chloorpropeen-isomeren
4328 v v amberonne
4329 v v o-toluidine hydrochloride
4330 v v o-tolueensulfonamide
4333 v v som cis- en trans-1,3-dichloorpropeen
4334 v v oxycarboxin
4335 v v oxyfluorfen
4336 v v oxytetracycline
4337 v v oxazepam
4338 v v ozon
4339 v v som dioctylftalaat en bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
4340 v v protactinium
4341 v v protactinium 230
4342 v v protactinium 231
4343 v v protactinium 233
4344 v v paclobutrazol
4345 v v p-anisidine
4346 v v paraldehyde
4347 v v paracetamol
4348 v v paraformaldehyde
4349 v v paroxetine
4350 v v paraoxon-methyl
4351 v v paraoxon-ethyl
4352 v v lood 210
4353 v v lood 211
4354 v v lood 212
4355 v v lood 214
4356 v v 2,2',4,5,5'-pentabroombifenyl
4357 v v 4,4'-dibroombifenyl
4358 v v 3,3',4,4',5,5'-hexabroombifenyl
4359 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroombifenyl
4360 v v 2,2',4,5'-tetrabroombifenyl
4361 v v 2,2',4,4'-tetrabroombifenyl
4362 v v 2,3',4,4',6-pentabroomdifenylether
4363 v v som 2,3- en 3,4-dichloornitrobenzeen
4364 v v 2,3,3',4,4',5,6-heptabroomdifenylether
4365 v v 2,2',4,6'-tetrabroomdifenylether
4366 v v 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether
4367 v v 2,3',4',6-tetrabroomdifenylether
4368 v v 2,4,4',6-tetrabroomdifenylether
4369 v v 3,3',4,4'-tetrabroomdifenylether
4370 v v 2,6-dichloorbifenyl
4371 v v 2,3,3',4,5-pentachloorbifenyl
4372 v v 2,3,3',4',6-pentachloorbifenyl
4373 v v 2,2',3,3',4,5'-hexachloorbifenyl
4374 v v 2,2',3,3',4,6'-hexachloorbifenyl
4375 v v 2,2',3,4,4',5-hexachloorbifenyl
4376 v v 2,2',3,4,5,5'-hexachloorbifenyl
4377 v v 2,2',3,5,5',6-hexachloorbifenyl
4378 v v 2,2',4,4',6,6'-hexachloorbifenyl
4379 v v 2,3,3',4,4',6-hexachloorbifenyl
4380 v v 2,3,3',4,5,6-hexachloorbifenyl
4381 v v 2,3,4,4',5,6-hexachloorbifenyl
4382 v v som DDT-, DDE- en DDD-isomeren
4383 v v 2,2',4-trichloorbifenyl
4384 v v som 2,4'-DDT, 4,4'-DDT, 4,4'-DDD en 4,4'-DDE
4385 v v 2,2',3,3',4,4',6-heptachloorbifenyl
4386 v v 2,2',3,3',4,5,5'-heptachloorbifenyl
4387 v v 2,2',3,3',4,5,6'-heptachloorbifenyl
4388 v v 2,2',3,3',4,5,6-heptachloorbifenyl
4389 v v 2,2',3,3',4,5',6-heptachloorbifenyl
4390 v v 2,2',3,3',5,5',6-heptachloorbifenyl
4391 v v 2,2',3,4,4',5',6-heptachloorbifenyl
4392 v v 2,2',3,4,5,5',6-heptachloorbifenyl
4393 v v 2,3,3',4,4',5,6-heptachloorbifenyl
4394 v v 2,2',3,3',4,4',5,5'-octachloorbifenyl
4395 v v 2,2',3,3',4,4',5,6'-octachloorbifenyl
4396 v v 2,2',3,3',4,5,6,6'-octachloorbifenyl
4397 v v 2,3,3'-trichloorbifenyl
4398 v v 2,2',3,3',4,5',6,6'-octachloorbifenyl
4399 v v 2,2',3,3',5,5',6,6'-octachloorbifenyl
4400 v v 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-nonachloorbifenyl
4401 v v 2,4',5-trichloorbifenyl
4402 v v 2,2',4,4'-tetrachloorbifenyl
4403 v v 2,2',4,5'-tetrachloorbifenyl
4404 v v 2,3,3',4'-tetrachloorbifenyl
4405 v v 2,3,4',6-tetrachloorbifenyl
4406 v v 2,3',4',5-tetrachloorbifenyl
4407 v v 2,3',5,5'-tetrachloorbifenyl
4408 v v 2,4,4',5-tetrachloorbifenyl
4409 v v 2,2',3,4,4'-pentachloorbifenyl
4410 v v 2,2',3,4,5'-pentachloorbifenyl
4411 v v 2,2',3,5,5'-pentachloorbifenyl
4412 v v 2,2',3,5',6-pentachloorbifenyl
4413 v v 2,2',3,4',5'-pentachloorbifenyl
4414 v v 2,2',4,4',5-pentachloorbifenyl
4415 v v 1,2,3,4,7,9-hexachloordibenzofuraan
4416 v v som dimethoaat en omethoaat
4417 v v som 17 dioxines (Bbk, 1-1-2008, als I-TEQ)
4418 v v 1,2,3,4,8-pentachloordibenzofuraan
4419 v v p-chloorfenylisocyanaat
4420 v v p-chloor-m-cresol
4421 v v pentachloorthioanisole
4422 v v palladium 103
4423 v v peryleen
4424 v v pebulaat
4425 v v pentachlooranisol
4426 v v pentachloorethaan
4427 v v pentaglyme
4428 v v pentanochloor
4429 v v penicilline G
4430 v v penicilline
4431 v v pentobarbital-natrium
4432 v v perchloormethylmercaptan
4433 v v perfenazine
4434 v v peroxyazijnzuur
4435 v v perthaan
4436 v v pethoxamid
4437 v v perfluorbutaanzuur
4438 v v perfluordecaanzuur
4439 v v perfluordodecaanzuur
4440 v v perfluorheptaanzuur
4441 v v perfluorhexaanzuur
4442 v v perfluornonaanzuur
4443 v v perfluoroctaanzuur
4444 v v p-fenolsulfonzuur
4445 v v perfluoroctaansulfonzuur (lineair)
4446 v v perfluoroctaansulfonamide
4447 v v perfluorooctaansulfonylfluoride
4448 v v perfluorpentaanzuur
4449 v v perfluortridecaanzuur
4450 v v perfluortetradecaanzuur
4451 v v perfluorundecaanzuur
4453 v v som alfa- en beta-endosulfan en endosulfansulfaat
4455 v v som extraheerbare organische zwavelverbindingen
4456 v v picolinafen
4457 v v picloram
4458 v v picoxystrobin
4459 v v pinoxaden
4460 v v pindolol
4461 v v pipamperon
4462 v v piperonal
4463 v v piproctanyl
4464 v v pirimicarb-desmethyl
4465 v v pirimicarb-desmethyl-formamido
4466 v v pirimisulfuron-methyl
4467 v v pizotifen
4469 v v polyethyleen polypropyleenglycol
4470 v v promethium
4471 v v som Feopigment
4472 v v polonium
4473 v v polonium 210
4474 v v polyacrylaat
4475 v v polybuteen
4476 v v polystyreen
4477 v v polyvinylalcohol
4478 v v polyvinylacetaat
4479 v v polyvinylpropionaat
4480 v v polixetoniumchloride
4481 v v som fenolen waterdampvluchtig
4482 v v paraquat-dichloride
4483 v v som ftalaten
4484 v v prallethrin
4485 v v pravastatine
4486 v v som gewasbeschermingsmiddelen (BKMW)
4487 v v som chloorfluorkoolwaterstoffen
4488 v v proclonol
4489 v v som dichloortrifluorethaan-isomeren
4490 v v som chloortetrafluorethaan-isomeren
4491 v v promecarb
4492 v v promethazine
4493 v v som fluorkoolwaterstoffen
4494 v v propyfenazon
4495 v v propafos
4496 v v propargylalcohol
4497 v v propargiet
4498 v v som lanthaniden
4499 v v propamocarb hydrochloride
4500 v v propineb
4501 v v propanil
4502 v v propranolol-hydrochloride
4503 v v propaquizafop
4504 v v propoxycarbazon
4506 v v proquinazid
4507 v v prosulfuron
4508 v v prothoaat
4509 v v prothiocarb
4510 v v prothioconazool
4512 v v polytetramethyletherglycol
4514 v v para-(tertiair-amyl)fenol
4515 v v plutonium
4516 v v plutonium 237
4517 v v plutonium 238
4518 v v plutonium 240
4521 v v pymetrozine
4522 v v pyracarbolid
4523 v v pyraclofos
4524 v v pyraclostrobin
4525 v v pyridafol
4526 v v pyridafention
4527 v v pyridaat
4528 v v pyraflufen
4529 v v pyraflufen-ethyl
4530 v v pyrifenox
4531 v v pyrolaat
4532 v v pyrimidifen
4533 v v pyriproxyfen
4534 v v pyroquilon
4535 v v pyroxsulam
4536 v v pyrethrin I
4537 v v pyrethrin II
4539 v v quetiapine
4540 v v quinoclamin
4541 v v quinalfos
4542 v v quinoline
4543 v v quinmerac
4544 v v chinon
4545 v v quinoxyfen
4546 v v quizalofop-ethyl
4547 v v quizalofop
4548 v v quizalofop-P-ethyl
4549 v v (R)-1-fenylethanol
4550 v v radium
4551 v v radium 223
4552 v v radium 224
4553 v v radium 225
4554 v v radium 226
4555 v v radium 228
4556 v v ranitidine
4557 v v rubidium 86
4558 v v hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (RDX)
4559 v v renium
4560 v v renium 186
4561 v v som monochloortolueen-isomeren
4562 v v som MCPB en 24DB
4563 v v som mono- en dichlooranilines
4564 v v repaglinide
4565 v v som metalen (grijze lijst)
4566 v v som metalen (zwarte lijst)
4567 v v rutherfordium
4568 v v roentgenium
4569 v v rhodanine
4570 v v rimsulfuron
4571 v v som nitrofuranen
4572 v v risperidone
4573 v v radon
4574 v v ronidazol
4575 v v rosuvastatine
4576 v v rotenon
4577 v v ruthenium
4578 v v ruthenium 103
4579 v v ruthenium 106
4583 v v som o-xyleen en styreen
4584 v v som 8 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (E-PRTR)
4585 v v som PBB153 en PBDE154
4586 v v som PBB169 en PBDE183
4587 v v saccharine
4588 v v saccharose
4589 v v salbutamol
4590 v v salicylzuur
4591 v v som PBDE47, 49, 99 en 100
4592 v v som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154
4593 v v som PCB138 en PCB163
4594 v v som PCB66 en PCB95
4595 v v som polychloordibenzofuranen
4596 v v antimoon 122
4597 v v antimoon 124
4598 v v antimoon 125
4599 v v antimoon 127
4600 v v som PCDF118 en PCDF119
4601 v v som PCDF89 en PCDF94
4603 v v sethoxydim
4604 v v scandium 46
4608 v v som pesticiden Cromstrijen-nieuw
4609 v v som pesticiden groep Slufter
4610 v v som perfluorkoolwaterstoffen
4613 v v som orthofosfaat en hydrolyseerbaar fosfaat
4614 v v som pyrethrin I en II
4615 v v som saxitoxines
4616 v v som strontium 89 en 90-isotopen
4618 v v som trichlooretheen (tri) en tetrachlooretheen (per)
4621 v v som 4 trihalomethanen TClC1a, TBrC1a, DBrClC1a, DClBrC1a
4625 v v zwavel totaal
4633 v v seleen 75
4634 v v secbumeton
4640 v v sertraline
4641 v v som vrij beschikbaar chloor
4642 v v zwavelhexafluoride
4643 v v som 5 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BARIM 19-10-07)
4644 v v som vrij en gebonden beschikbaar chloor
4645 v v som vluchtige vetzuren
4646 v v seaborgium
4647 v v som zuurherbiciden
4651 v v som hexachloorcyclohexaan-isomeren
4653 v v silafluofen
4654 v v silthiofam
4655 v v simvastatine
4656 v v siliciumdioxide
4657 v v tricyclohexyltin (kation)
4667 v v S-metolachloor
4668 v v tin 113
4669 v v tin 125
4670 v v zwaveldioxide
4675 v v sotalol
4682 v v Totaal zuurstofverbruik
4694 v v spinosad
4695 v v spinosynA
4696 v v spinosynD
4697 v v spirodiclofen
4698 v v spiromesifen
4699 v v spiroxamine
4702 v v squaleen
4703 v v strontium 85
4704 v v strontium 89
4705 v v strontium 90
4718 v v streptomycine
4727 v v strychnine
4731 v v succinaldehyde
4732 v v succimer
4733 v v sucralose
4734 v v sulcofuron
4735 v v sulcotrion
4736 v v sulfachloorpyridazine
4737 v v sulfadiazine
4738 v v sulfadimethoxine
4739 v v sulfadoxine
4740 v v sulfamerazin
4741 v v sulfinol D
4742 v v sulfapyridine
4743 v v sulfaquinoxaline
4744 v v sulfurylfluoride
4745 v v sulprofos
4752 v v trans-1,2-dichloorpropeen
4753 v v trans-1,4-dichloor-2-buteen
4754 v v tetrabroombisfenol A
4755 v v tetramethyldiaminobenzofenon
4756 v v tetramethanol-acetyleendiureum
4757 v v tetramethylbenzeen
4758 v v tetramethylammoniumchloride
4759 v v tetraethyleenpentamine
4760 v v tetracycline
4761 v v trichlooracetylchloride
4762 v v tetraconazool
4763 v v tetracycline hydrochloride
4764 v v tetrafluoretheen
4765 v v tetrahydroftaalimide
4766 v v tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat
4767 v v tetrasul
4769 v v tantalum 182
4770 v v thiabendazol
4771 v v tetraacetylethyleendiamine
4773 v v triallaat
4774 v v triamifos
4775 v v tamoxifen
4776 v v triapentenol
4777 v v triasulfuron
4778 v v tau-fluvalinaat
4779 v v triazichon
4780 v v triazamaat
4781 v v terbium
4782 v v terbium 160
4783 v v tetrabroombifenol dimethyl
4784 v v tribenzylamine
4785 v v tribenuronmethyl
4786 v v technetium
4787 v v trimethylamine
4789 v v trimethylammoniumchloride
4790 v v trimethylfosfaat
4791 v v trimethylthiofosfaat
4792 v v triethylamine-triclopyr
4793 v v triethylcitraat
4794 v v triethyleentetramine
4795 v v tributylacetylcitraat
4796 v v tributyltinacetaat
4797 v v tributyltrithiofosfaat
4798 v v trioctylfosfaat
4799 v v trioctyltin (kation)
4800 v v technetium 96
4801 v v technetium 97
4802 v v technetium 97m (metastabiel)
4803 v v technetium 99
4805 v v tricyclazool
4806 v v trichlofenidine
4807 v v trichloorbenzeen
4808 v v trichloorethanal
4809 v v trichloorisocyanuurzuur
4810 v v 2-(thiocyanomethylthio)benzothiazool
4811 v v triclopyr-butoxyethylester
4812 v v triclosan
4813 v v tricresylfosfaat
4814 v v tridemorf
4815 v v tellurium 123m (metastabiel)
4816 v v tellurium 127m (metastabiel)
4817 v v tellurium 129m (metastabiel)
4818 v v tellurium 132
4819 v v tellurium 133
4820 v v tebufenozide
4821 v v tebufenpyrad
4822 v v tebupirimfos
4823 v v tebutam
4824 v v tebuthiuron
4825 v v tefluthrin
4826 v v tetraethyleenglycoldimethylether
4828 v v telmisartan
4829 v v temefos
4830 v v temazepam
4831 v v tepraloxydim
4832 v v tetraethylpyrofosfaat
4833 v v terbacil
4834 v v terbumeton
4835 v v terbutaline
4837 v v texanol
4838 v v trifluormethaan
4839 v v trifenmorf
4840 v v triflumuron
4841 v v triflumizool
4842 v v trans-fosfamidon
4843 v v triforine
4844 v v triflusulfuron-methyl
4845 v v transfluthrin
4846 v v trifloxystrobin
4847 v v trifenylfosfinesulfide
4848 v v trifenylfosfaat
4849 v v trans-geranylaceton
4852 v v thorium 227
4853 v v thorium 228
4854 v v thorium 229
4855 v v thorium 230
4856 v v thorium 231
4857 v v thorium 232
4858 v v thorium 234
4860 v v thoriumdioxide
4861 v v theophylline
4863 v v thiacloprid
4864 v v thiamethoxam
4865 v v thiazafluron
4866 v v thifensulfuron
4867 v v thifensulfuron-methyl
4868 v v trihexyfenidyl
4869 v v tilmicosine
4870 v v titaantetrachloride
4871 v v thallium 201
4872 v v thallium 202
4873 v v thallium 208
4874 v v thulium
4875 v v tetramethyl-1,4-benzeendiamine
4876 v v trimethacarb
4877 v v trans-nonachloor
4878 v v trinexapac-ethyl
4879 v v thioacetamide
4880 v v thiobencarb
4881 v v thiocyclam
4882 v v thiofanaat-methyl
4883 v v thiofanaat-ethyl
4884 v v topramezon
4885 v v thiosemicarbazide
4886 v v thioureum
4887 v v trioxymethyleen
4888 v v trans-permethrin
4889 v v trifenylfosfineoxide
4890 v v trans-pyrifenox
4891 v v tramadol
4892 v v tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat
4893 v v tris(2-ethylhexyl)fosfaat
4894 v v tris(2-butoxyethyl)fosfaat
4895 v v tris(2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl)fosfaat
4896 v v tris(tribroomneopentyl)fosfaat
4897 v v tritosulfuron
4898 v v tetrachloorftaalzuur
4899 v v tertiair-butylacrylaat
4900 v v triticonazool
4901 v v tri-tert-butylmethanol
4902 v v tylosine
4903 v v uranium 231
4904 v v uranium 234
4905 v v uranium 235
4906 v v uranium 237
4907 v v uranium 238
4908 v v urethaan
4909 v v vanadium 48
4910 v v validamycine
4911 v v valproinezuur
4912 v v valsartan
4913 v v valium
4914 v v vanilline
4915 v v venlafaxine
4916 v v verdox
4917 v v vernolaat
4918 v v verapamil
4919 v v vigabatrine
4920 v v virginiamycine
4921 v v vinylacetaat-vinylversataat copolymeer
4922 v v wolfraam 181
4923 v v warfarin
4924 v v xenon
4925 v v 3,5-xylylmethylcarbamaat
4926 v v yttrium 88
4927 v v yttrium 91
4928 v v ytterbium 175
4929 v v ziram
4930 v v zink 65
4931 v v zinkchloride
4932 v v zoxamide
4933 v v zolpidem
4934 v v zirkonium 95
4935 v v som dichloorpropaan-isomeren
4938 v v som dihydroxybenzeen-isomeren
4940 v v copernicium
4941 v v 1,1-dimethylethyl-2-methoxyfenol
4942 v v 1-(4-chloorfenyl)ureum
4943 v v 1-(4-isopropylfenyl)-3-methylureum
4944 v v 1-(4-isopropylfenyl)ureum
4945 v v 1-hexadeceen
4946 v v (1-ethyldecyl)-benzeen
4947 v v (1-ethylnonyl)-benzeen
4948 v v (1-propylnonyl)-benzeen
4949 v v (1-butyloctyl)-benzeen
4950 v v 1-heneicosylformaat
4951 v v 1-isocyanaat-octadecaan
4952 v v 2-(2-(4-nonylfenoxy)ethoxy)ethanol
4953 v v 2,2-dimethoxypropaan
4954 v v 2,2-dibenzothiazyldisulfide
4955 v v 2,3-dichloorbenzeencarbonzuur
4956 v v 2-aminobenzothiazool
4957 v v 2-methoxy-4-nitrofenol
4958 v v 2-ethylhexylnitraat
4959 v v 2-propyl-2-heptenal
4960 v v 2-propylheptaanzuur methylester
4961 v v 2-butoxyethylacetaat
4962 v v 2-hexanol
4963 v v 2-fenylamino-ethanol
4964 v v 2-hydroxypropionzuur tetradecylester
4965 v v 2-benzothiazolsulfonamide
4966 v v 2-(cyclohexylaminothio)benzothiazool
4967 v v 2-fenoxy-1-propanol
4968 v v 2-morfoline(thio)benzothiazool
4969 v v 2-trans-4-trans-decadienal
4970 v v 2-tert-butyl-4-methoxyfenol
4971 v v 3,4-dichloorbenzeencarbonzuur
4972 v v 3,7-dimethyl-1,7-octaandiol
4973 v v 3-methoxy-2-butanol
4974 v v 3-methylpentaanzuur
4975 v v 3-fenyloxazolidine
4976 v v 4-methoxybenzaldehyde
4977 v v 4-ethyl-1-octyn-3-ol
4978 v v 4-nitrodimethylaniline
4979 v v 5-cholestene
4980 v v 9-hexadeceenzuur
4981 v v 9-octadecenal
4984 v v aminotrimethyleen fosfonzuur
4990 v v bromoxynil heptanoaat
4991 v v dodecaanamide N,N-bis2-hydroxyethyl
4992 v v methylcarbamaat
4993 v v heptaanzuur methylester
4994 v v chloraat
4995 v v dibutyl-3-hydroxybutylfosfaat
4996 v v diethyleentriamine penta(methyleen fosfonzuur) (DTPMP)
4997 v v diclofop
4998 v v diethatyl
4999 v v difenylsulfon
5000 v v di-p-tolueensulfonaat-ethyleenglycol
5001 v v disulfoton-sulfoxide
5002 v v ethyleendiamine tetra(methyleen fosfonzuur) (EDTMP)
5006 v v fenylmethylethanolamine
5011 v v N-fenylformamide
5012 v v N-cyclohexyl-2-benzothiazolamine
5013 v v octamethylcyclotetrasiloxaan
5014 v v Rest Beta
5017 v v trimethylhydrazine
5018 v v Totaal Alfa
5019 v v Totaal Beta
5020 v v tolueensulfonamide
5021 v v triazoxide
5022 v v technetium 99m (metastabiel)
5023 v v trichostatin A
5024 v v trinexapac
5027 v v avermectin B1a
5028 v v azimsulfuron
5029 v v beta-broom-beta-nitrostyreen
5030 v v benzoylprop
5031 v v bromuron
5032 v v cis-11-hexadeceenzuur
5033 v v camphorsulfonzuur
5034 v v cyclohexylthioftalimide
5035 v v clodinafop
5036 v v cyclanilide
5037 v v cyhexatin
5038 v v farnesol
5039 v v fenamifos-sulfoxide
5040 v v fenamifos-sulfon
5041 v v fenoxaprop-P
5042 v v fentinacetaat
5043 v v fenthion-sulfon
5044 v v glyfosaat-trimesium
5045 v v glyfosine
5046 v v eta-hexachloorcyclohexaan
5047 v v imazamox
5048 v v ioxynil octanoaat
5049 v v mesalazine
5050 v v oxadiargyl
5051 v v paraquat
5052 v v profoxydim
5053 v v som octylfenolen
5054 v v som 3 dimethylfenolen (4-ethyl-3,5- en 2,3- en 3,5-)
5055 v v som microcystines
5056 v v spirotetramat
5057 v v som tertiair-octylfenol-isomeren
5058 v v sulfosulfuron
5059 v v terbufos-sulfoxide
5060 v v terbufos-sulfon
5061 v v terpinhydraat
5062 v v trans-fluoxastrobin
5063 v v tolbutamide
5064 v v versalide
5066 v v laurylsulfaat
5067 v v cetyltrimethylammoniumbromide
5068 v v som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)
5069 v v isononyl-benzylftalaat
5070 v v texanolbenzylftalaat
5071 v v 2-hydroxyibuprofen
5072 v v 4H-cyclopenta[d,e,f]fenantreen-4-on
5073 v v som detergenten anionactief
5074 v v som detergenten kationactief
5075 v v som detergenten nonionactief
5076 v v triton X-100
5077 v v bixafen
5078 v v fluxapyroxad
5079 v v isopyrazam
5081 v v propofol
5082 v v N,N-dimethyl-1-dodecaanamine
5086 v v som 10 glycolen
5087 v v omeprazol
5109 v v 1,3,5-triallylisocyanuraat
5110 v v alfa-fenylbenzeenmethanol
5111 v v trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
5112 v v tembotrione
5113 v v tylosine tartraat
5116 v v 2,3,4,6,7-pentachloordibenzofuraan
5118 v v methylfenylsulfon
5119 v v chloortetracycline hydrochloride
5120 v v danofloxacin
5122 v v doxycycline hyclaat
5123 v v fenylaceton
5124 v v oxytetracycline hydrochloride
5125 v v jodixanol
5126 v v poly-elektrolyt
5127 v v som ammoniak en ammonium
5128 v v aluminiumhydroxychloride
5129 v v natriumaluminaat
5130 v v 3,4-methyleendioxyamfetamine
5131 v v benzoylecgonine
5132 v v methamfetamine
5133 v v 3,4-methyleendioxymethamfetamine
5134 v v methamfetamine hydrochloride
5135 v v haloxyfop-P
5136 v v amfetamine
5137 v v amisulbrom
5139 v v ethaanthiol
5140 v v 1-propaanthiol
5141 v v 2-propaanthiol
5142 v v 1-butaanthiol
5143 v v 2-butaanthiol
5144 v v 2-methyl-1-propaanthiol
5145 v v 2-methyl-2-propaanthiol
5146 v v 1-pentaanthiol
5147 v v methaanthiol
5155 v v som 4-ethylfenol en 2,3- en 3,5-dimethylfenol
5156 v v doxorubicine
5157 v v docetaxel
5158 v v paclitaxel
5164 v v tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide
5170 v v som 4 chlorofyl-a fracties
5172 v v cyflumetofen
5173 v v novaluron
5174 v v flubendiamide
5175 v v chlorantraniliprole
5176 v v dimethyldioctadecylammoniumchloride
5177 v v 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
5178 v v methacrylzuur
5179 v v 4-(dimethylbutylamino)-difenylamine
5180 v v dibenzo(a,l)pyreen
5181 v v hexamethyldisiloxaan
5182 v v heptachloornaftaleen
5183 v v 2,4,6-tri-tert-butylfenol
5184 v v 2,3,4,5,6-pentabroomethylbenzeen
5185 v v pentachloornaftaleen
5186 v v cyclododecaan
5187 v v dibenzo(a,h)pyreen
5188 v v dibenzo(a,e)pyreen
5189 v v triclocarban
5190 v v pentachloorbenzeenthiol
5191 v v tetrachloornaftaleen
5192 v v hexadecafluorheptaan
5193 v v 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen
5194 v v trifluorjoodmethaan
5195 v v perfluor-1-joodhexaan
5196 v v diosgenin
5197 v v trifenylfosfine
5198 v v trichloornaftaleen
5199 v v miconazolnitraat
5200 v v dibenz(a,h)acridine
5201 v v dibenz(a,j)acridine
5202 v v 7H-dibenzo(c,g)carbazol
5203 v v chlooraceetaldehyde
5204 v v 1,5,9-cyclododecatrieen
5205 v v heptachloornorborneen
5206 v v isopropylmyristaat
5207 v v 1,2,3,5-tetrachloor-4,6-dimethylbenzeen
5208 v v 1,3,5-trichloor-2,4,6-trimethylbenzeen
5209 v v chloorquinedifosfaat
5210 v v kaliumoleaat
5211 v v geraniol
5212 v v d-limoneen
5213 v v geëthoxyleerde C9-C11 alcoholen
5214 v v chloortrimethylbenzeen
5215 v v geëthoxyleerde isodecylalcohol
5216 v v 3,5-dinitrotolueen
5217 v v 2,5-dinitrotolueen
5218 v v 2-methoxy-1-propanol
5219 v v 2,6-tolueendiamine
5220 v v methoxyazijnzuur
5221 v v natriumdodecylbenzeensulfonaat
5222 v v 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride
5223 v v 1-hydroxyethylideen-1,1-difosfonzuur
5224 v v dennenolie
5225 v v fenylhydrazine
5226 v v 2-methoxyethylacetaat
5227 v v 2-chloor-1,4-dimethylbenzeen
5228 v v eugenol
5229 v v cinnamaldehyde
5230 v v citronellol
5231 v v natriumthiocyanaat
5232 v v citral
5233 v v melkzuur
5234 v v tetrachloorbenzeen
5235 v v diethylstilboestrol
5236 v v ethylbutyraat
5237 v v polymaleïnezuur
5238 v v N-methylaceetamide
5239 v v formamide
5240 v v (pentabroomfenyl)methylacrylaat
5241 v v C14-C18 en C16-C18 onverzadigd alkylamine-ethoxylaat
5242 v v ametoctradin
5243 v v chloormequatchloride
5244 v v emamectin-benzoaat
5245 v v fluopyram
5246 v v fosetyl
5247 v v laminaran
5248 v v mepiquatchloride
5249 v v pyridalyl
5251 v v neodecaanzuur ethenylester
5252 v v prothioconazol-desthio
5253 v v aramit
5254 v v metaflumizon
5255 v v benzocaine
5256 v v carbadox
5257 v v oleandomycin
5258 v v 1,3-difenylguanidine
5259 v v cyclohexeen
5260 v v 1,3-diethylbenzeen
5261 v v 1,4-diethylbenzeen
5262 v v som 2 trichloorfenolen (2,3,5- en 2,4,5-trichloorfenol)
5263 v v isoforon-nitril
5264 v v stikstoftrichloride
5268 v v 4-chloor-3-nitroaniline
5269 v v N,N'-bis((5isocyanaat-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl)ureum
5270 v v hexabroom-1,1'-bifenyl
5271 v v geëthoxyleerde C12-C14 alcoholen
5272 v v geëthoxyleerde C16-C18 alcoholen
5273 v v di(hydrogenated tallow alkyl) dimethylammoniumchlorides
5274 v v quatern. ammoniumverb. benzyl-C12-14-alkyldimethyl- chloride
5275 v v alkyl(C10-C13)benzeen
5276 v v milbemycin A3
5279 v v guanylureum
5280 v v pyrethrinen
5281 v v chloorthiofos I
5282 v v chloorthiofos II
5283 v v 4-ethyl-2,3-dimethylfenol
5284 v v som 4-ethyl-2,3-dimethylfenol en 3,5-dimethylfenol
5285 v v 2,2',3,3',4,6,6'-heptachloorbifenyl
5286 v v som PCB105 en PCB176
5287 v v som anionen
5288 v v som kationen
5292 v v som 5 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr)
5293 v v som 6 metalen (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, As)
5294 v v jodosulfuron-methyl-natrium
5296 v v hexylbenzeen
5297 v v heptylbenzeen
5298 v v alfa-terpineol
5299 v v 4'-hydroxydiclofenac
5300 v v carbamazepine 10,11-epoxide
5301 v v cefazoline
5302 v v cefotaxime
5303 v v oxymetazoline
5304 v v etoposide
5305 v v gemcitabine
5306 v v gentisinezuur
5307 v v som 14 vluchtige halogeen koolwaterstoffen
5308 v v som 2-ethoxy-2-methylpropaan en methyl-tertiair-butylether
5309 v v dihydrotestosterone
5310 v v 16alfa-ethyl-21-hydroxy-19-nor-4-pregnene-3,20-dione
5311 v v som oestrogene stoffen
5312 v v som androgene stoffen
5313 v v som anti-androgene stoffen
5314 v v som progestagene stoffen
5315 v v som glucocorticoïde stoffen
5316 v v som extraheerbare alifatische koolwaterstoffen
5317 v v som vluchtige alifatische koolwaterstoffen
5318 v v som extraheerbare aromatische koolwaterstoffen
5319 v v som vluchtige aromatische koolwaterstoffen
5320 v v som alifatische koolwaterstoffen
5321 v v som aromatische koolwaterstoffen
5322 v v 4,6-dichloor-2-methylfenol
5323 v v azodrin
5324 v v benzeensulfonzuur
5325 v v pentaethyleenhexamine
5327 v v flamprop-M-isopropyl
5329 v v 1,1,2,2-tetrachloor-1,2-difluorethaan
5331 v v 4-t-nonylfenoldiethoxylaat
5332 v v hexachloor-biclyclo(2,2,1)-2,5-heptadieen
5333 v v 1,2,3,4,5,7,7-heptachloor-bicyclo(2.2.1)-2-hepteen
5334 v v cis-propiconazool
5335 v v trans-propiconazool
5336 v v som 3 trimethylbenzenen (som 1,2,3- en 1,2,4- en 1,3,5-)
5337 v v 1-naftaleensulfonzuur
5338 v v 1,2-diethylbenzeen
5339 v v 2-naftaleensulfonzuur
5340 v v som 4- en 5-chloor-2-methylaniline
5341 v v 2-ethyl-anthraquinon
5344 v v natriumcyclamaat
5345 v v pyrazol
5346 v v som 2-ethoxy- en isopropoxyethanol
5516 v v fycocyanine
5517 v v 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)
5518 v v som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren
5528 v v plutonium 239
5531 v v minerale olie index
5532 v v 2,2',4-tribroomdifenylether
5533 v v benzo(c)fluoreen
5534 v v cyclopenta(cd)pyreen
5535 v v 5-methylchryseen
5536 v v hexamethyleendiisocyanaat
5537 v v 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
5538 v v oleandomycinefosfaat
5539 v v milbemycin A4
5540 v v som 12 dioxine-achtige PCB's
5541 v v som 17 dioxines en 12 dioxine-achtige PCB's
5542 v v fluacrypyrim
5543 v v dimethylarseenzuur
5544 v v monomethylarseenzuur
5545 v v arseniet
5546 v v arsenaat
5547 v v seleniet
5548 v v selenaat
5549 v v 6-o-monoacetylmorfine
5550 v v cocaïne
5551 v v desmethyldiazepam
5552 v v 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidine
5553 v v ketamine
5554 v v methadon
5556 v v morfine
5557 v v norcodeïne
5558 v v ritalinezuur
5559 v v 5-ethylideen-2-norborneen
5560 v v 1,2,3,4,5,6-hexathiepane
5561 v v aminopyralid
5562 v v cyflufenamide
5563 v v dikegulac-natrium
5564 v v fenpyrazamine
5565 v v dimethylsulfamide
5566 v v 1-noneen
5567 v v 1-octeen
5568 v v 4-nitrotolueen
5569 v v 4-amino-2,6-dinitrotolueen
5570 v v 2-amino-4,6-dinitrotolueen
5571 v v ethyleenglycoldinitraat (EGDN)
5572 v v diethyleenglycoldinitraat
5573 v v octogeen (HMX)
5574 v v tetryl (CE)
5575 v v dipicrylamine
5576 v v pentaerythritoltetranitraat (PETN)
5577 v v som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren
5581 v v 2,6-dimethyl-4-heptanol
5582 v v 2-ethoxybutaan
5583 v v 2-ethoxy-2-methylbutaan
5584 v v tetrabutylammoniumchloride
5585 v v tetrapropylammoniumbromide
5586 v v 3,5-diethyl-1,2,4-trithiolan
5587 v v isobutylamine
5588 v v N-amylamine
5589 v v 1-aminopropaan
5590 v v sec-butylamine
5591 v v tert-butylamine
5592 v v diethylbutylamine
5593 v v N,N-bis(2-methylpropyl)amine
5594 v v dipropylamine
5595 v v N-(1-methylpropyl)-2-butaanamine
5596 v v N-propyl-1-butaanamine
5597 v v tripropylamine
5598 v v isoforon diisocyanaat
5599 v v propionaat
5600 v v 2-pyrrolidon
5601 v v esprocarb
5602 v v ethiolaat
5603 v v pyributicarb
5604 v v sulfallaat
5605 v v tiocarbazil
5606 v v benalaxyl-M
5607 v v som PCB128 en PCB174
5608 v v som PCB156 en PCB172
5609 v v oseltamivir
5610 v v 3,4-dimethylpyrazol
5611 v v 3-methylpyrazol
5615 v v 2-chloorbifenyl
5616 v v 3-chloorbifenyl
5617 v v 4-chloorbifenyl
5618 v v 3,5-dichloorbifenyl
5619 v v 2,4,6-trichloorbifenyl
5620 v v 2,2',4,6-tetrachloorbifenyl
5621 v v 2,3,4-trichloorbifenyl
5622 v v 2,2',4,6,6'-pentachloorbifenyl
5623 v v 2,3,3',4-tetrachloorbifenyl
5624 v v 3,3',4,5-tetrachloorbifenyl
5625 v v 2,2',3,4,6,6'-hexachloorbifenyl
5626 v v 2,2',3,4,4',5,6,6'-octachloorbifenyl
5627 v v som peroxisoom proliferators (gamma)
5628 v v rosiglitazon
5634 v v 4-octyl-N-(4-octylfenyl)-benzeenamine
5725 v v som 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan
5726 v v som a-, b- en c-HBCD
5731 v v methyl-1H-benzotriazool
5732 v v som 4- en 5-methyl-1H-benzotriazool
5733 v v 4-methyl-1H-benzotriazool
5734 v v 5-methyl-1H-benzotriazool
5735 v v perfluorhexadecaanzuur
5736 v v perfluoroctadecaanzuur
5737 v v N-methylperfluorbutaansulfonamide
5738 v v perfluorbutaansulfonamide
5739 v v amisulpride
5740 v v ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-propanoaat
5741 v v 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur
5742 v v 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat (anion)
5743 v v perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur
5744 v v perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur
5745 v v sec-butylacetaat
5746 v v diisodecylftalaat
5747 v v diisononylftalaat
5748 v v diundecylftalaat (vertakt en lineair)
5749 v v C10-rijk di-C9-11-vertakt alkylftalaat
5750 v v C13-rijk di-C11-14-vertakt alkylftalaat
5751 v v C9-rijk di-C8-10-vertakt alkylftalaat
5752 v v 1-decanol
5753 v v 1-nonanol
5754 v v diisotridecylftalaat
5755 v v diisoundecylftalaat
5756 v v 1-deceen
5757 v v 1-hepteen
5765 v v lignine
5767 v v eiwit totaal
5768 v v som 3,5-dimethylaniline en 2,5-xylidine
5811 v v broomdichloorazijnzuur
5812 v v dibroomchloorazijnzuur
5813 v v tribroomazijnzuur
5814 v v som 4 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (KB2002 DW)
5815 v v metolachlor ethaansulfonzuur
5816 v v metolachlor oxo azijnzuur
5817 v v penflufen
5818 v v penthiopyrad
5819 v v thiencarbazone-methyl
5820 v v halauxifen-methyl
5821 v v dimethenamid oxo azijnzuur
5822 v v dimethenamid ethaansulfonzuur
5823 v v cyantraniliprole
5825 v v 1,4,5,8-tetraamino-9,10-anthrachinon
5826 v v 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine)
5827 v v hexamethyleentetramine (Urotropine)
5828 v v aspartaam
5829 v v som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren
5830 v v 2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)
5831 v v 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
5833 v v som indoxacarb (S- en R-isomeer)
5834 v v indoxacarb (R-isomeer)
5835 v v 2-methyl-2 propenal
5836 v v cis-2-butenal
5877 v v magnesiumhydroxide
5879 v v fipronil-sulfon
5880 v v fipronil-desulfinyl
5881 v v N-benzyl-N-methyl-1-phenylmethanamine
5882 v v 6-allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxol
5883 v v benzovindiflupyr
5884 v v prohexadione-calcium
5885 v v sedaxane
5886 v v candesartan
5887 v v cyclamaat
5888 v v trifluorazijnzuur
5934 v v pyriofenon
5935 v v perfluor-1-pentaansulfonzuur
5936 v v perfluornonaan-1-sulfonzuur
5937 v v N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur
5938 v v cis-hexadecafluor-2-deceenzuur
5939 v v trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur
5940 v v 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout
5941 v v 2(8chloor-hexadecafluoroctoxy)-tetrafluorethaansulfonzuur,Kz
5942 v v doramectine
5943 v v eprinomectin
5944 v v flubendazole
5945 v v medetomidine hydrochloride
5946 v v moxidectin
5947 v v oxfendazole
5948 v v diclazuril
5951 v v 1-chloorbutaan
5952 v v 4-vinyl-1-cyclohexeen
5953 v v benzo(a)fluorantheen
5957 v v Isopropylamine
5960 v v metazachloor-ethaansulfonzuur
5961 v v N-acetyl-4-aminoantipyrine
5962 v v 2-aminoflubendazole
5963 v v 5-hydroxythiabendazole
5964 v v emamectin (B1a)
5965 v v emamectin (B1b)
5966 v v levofloxacine
5967 v v som levofloxacine en ofloxacine
5968 v v microsystine-LA
5969 v v heptafluorpropyl 1,2,2,2-tetrafluorethylether
5970 v v perfluoroctaanzuur, ammoniumzout
5971 v v perfluoroctaanzuur, natriumzout
5972 v v perfluoroctaanzuur, kaliumzout
5973 v v perfluoroctaanzuur, zilver(1plus)zout (1-1)
5974 v v perfluoroctaansulfonaat, kaliumzout
5975 v v oxathiapiproline
5976 v v sulfoxaflor
5977 v v 4-isononylfenol
5978 v v clobetasolpropionaat
5979 v v fluticasonpropionaat
5980 v v lamotrigine
5981 v v metazachloor oxo azijnzuur
5982 v v 4-formylaminoantipyrine
5983 v v triamcinolonehexacetonide
5984 v v (E)-dimethomorf
5985 v v 2-trifluoromethylbenzamide
5986 v v methyltriclosan
5987 v v 2-propyl-1-heptanol
5988 v v 2-oxepanon
5989 v v methyl (2Z,8Z)-deca-2,8-dieen-4,6-diynoaat
5990 v v methyl-4-broomacetoacetaat
5995 v v 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur
5996 v v 2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)
5997 v v 7H-perfluorheptaanzuur
5998 v v bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)
5999 v v ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat
6000 v v N-ethyl perfluoroctaansulfonamide
6001 v v N-methyl perfluoroctaansulfonamide
6002 v v perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur
6003 v v flupyradifuron
6004 v v valifenalaat
6005 v v bromoxynil butyraat
6007 v v lisinopril
6008 v v benzyldimethyloctylammoniumchloride
6009 v v benzyldimethyldecylammoniumchloride
6010 v v benzyldimethyltetradecylammoniumchloride
6011 v v benzyldimethylhexadecylammoniumchloride
6012 v v benzyldimethyloctadecylammoniumchloride
6013 v v dodecyltrimethylammoniumchloride
6014 v v tetradecyltrimethylammoniumchloride
6015 v v hexadecyltrimethylammoniumchloride
6016 v v zinkpyrithion
6017 v v p-menthaan-3,8-diol
6018 v v polyhexamethyleenbiguanide hydrochloride
6019 v v 1,3-benzothiazool-2-sulfonzuur
6020 v v 2,6-dichloorbenzoezuur
6021 v v mandestrobin
6023 v v zuurstof18 water
6024 v v deuterium oxide (zwaar water)
6025 v v koolstof 13
6026 v v koolstof 14
6027 v v helium 3
6028 v v 2-amino-6-nitrotolueen
6029 v v 2,4-diamino-6-nitrotolueen
6030 v v 2,6-diamino-4-nitrotolueen
6032 v v 4-methyl-1-penteen
6033 v v oxyclozanide
6034 v v triclabendazool
6035 v v 2H,2H-perfluordecaanzuur
6036 v v benthiavalicarb
6039 v v som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur
6040 v v som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur
6041 v v som 3- en 4-tertiair-butylfenol
6042 v v som hechtgebonden- en 10x niet hechtgebonden-asbest
6043 v v hexyleen glycol
6045 v v 11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur
6047 v v 9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur
6052 v v amcinonide
6053 v v fenobarbital
6054 v v pentobarbital
6055 v v prednicarbaat
6056 v v spirotetramat cis-keto-hydroxy
6057 v v som 2- en 4-methylaniline
6058 v v valsartanzuur
6059 v v sitagliptine
6060 v v oxypurinol
6061 v v gabapentine-lactam
6062 v v som 2- en 4-nitrofenol
6066 v v cyaanzuur
6067 v v polyethanal
6068 v v oxychloordaan
6069 v v 10,11-cisdiol carbamazepine
6070 v v tetraethyllood
6071 v v som 2 chlorofyl-a fracties
6072 v v calciumdihydroxide
6073 v v ceriumoxide
6074 v v chloriet
6075 v v kaliumpermanganaat
6076 v v natriumpermanganaat
6077 v v natriumthiosulfaat
6078 v v titaandioxide
6079 v v zinkoxide
6080 v v myristoleinezuur
6081 v v cis-pentadeceenzuur
6082 v v cis-10-heptadeceenzuur
6083 v v gamma-linoleenzuur
6084 v v alfa-linoleenzuur
6085 v v trans-9,12-octadecadieenzuur
6086 v v trans-9-octadeceenzuur
6087 v v arachidonzuur
6088 v v cis-5,8,11,14,17-eicosapentaeenzuur
6089 v v cis-8,11,14-eicosatrieenzuur
6090 v v cis-11,14-eicosadieenzuur
6091 v v cis-11-eicoseenzuur
6092 v v cis-11,14,17-eicosatrieenzuur
6093 v v heneicosaanzuur
6094 v v cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaeenzuur
6095 v v erucazuur
6096 v v cis-13,16-docosadieenzuur
6097 v v tricosaanzuur
6098 v v cis-15-tetracoseenzuur
6099 v v tetracosaanzuur
6110 v v cis-1,2-dibroometheen
6111 v v trans-1,2-dibroometheen
6112 v v som 1,2-dibroometheen (som cis- en trans-)
6113 v v som 2,3- en 3,4-dichloortolueen
6114 v v som 2,4- en 2,5- en 2,6-dichloortolueen
6115 v v 2-chloorpropeen
6116 v v cyclohexyl-isothiocyanaat
6117 v v tribroometheen
6118 v v 1,2-benzothiazool-3-on
6119 v v 1,3-dicyclohexylureum
6120 v v 1,3-diethyl-1,3-difenylureum
6121 v v 5,6-dimethyl-1H-benzotriazool monohydraat
6122 v v metribuzin-desamino
6123 v v tri-o-cresylfosfaat
6124 v v tri-m-cresylfosfaat
6125 v v tri-p-cresylfosfaat
6126 v v tripropylfosfaat
6127 v v diundecylftalaat
6128 v v 4-pentylfenol
6129 v v som dodecylfenol-isomeren
6130 v v octoxynol-2
6131 v v octoxynol-1
6132 v v 2,3-dimethylfenyl isocyanaat
6133 v v N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide
6134 v v genistein
6135 v v 2-chloor-4,6-diamino-1,3,5-triazine
6136 v v clopidol
6137 v v trifluormethaansulfonzuur
6138 v v 2-methylindeen
6139 v v 3-careen
6140 v v 4-ethoxyethylbenzoezuur
6141 v v 2-ethylnaftaleen
6142 v v 1-ethylnaftaleen
6143 v v N,N-diethyl-N,N-difenylureum
6144 v v 2-acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur
6145 v v cinchofen
6146 v v praziquantel
6147 v v p-tolueensulfonzuur
6148 v v 2,5-dimethylbenzeenesulfonzuur
6149 v v aldosteron
6150 v v androsteendion
6151 v v budesonide
6152 v v cyproteronacetaat
6153 v v levonorgestrel
6154 v v desoximetason
6155 v v flunisolide
6156 v v fluormetholon
6157 v v gestodeen
6158 v v medroxyprogesteron
6159 v v methylprednisolon
6160 v v prednisolon
6161 v v prednison
6162 v v rimexolon
6163 v v testosteron cypionaat
6164 v v triamcinolon
6165 v v triamcinolonacetonide
6166 v v 1-broom-3-chloorpropaan
6167 v v 1-chloorpentaan
6168 v v 1-naftaleenazijnzuur
6169 v v 4,4'-dinitrostilbeen-2,2'-disulfonzuur
6170 v v som 2,3- en 3,5-dimethylfenol
6171 v v 2-methyl isoborneol
6172 v v 2-nafthyloxyazijnzuur
6173 v v som 3- en 4-ethylfenol
6174 v v 5-chloorbenzotriazool
6175 v v 8-hydroxypennelic acid
6176 v v N-(2,4-dimethylfenyl)formamide
6177 v v N'-(2,4-dimethylfenyl)-N-methylformamidine
6178 v v amobarbital
6179 v v barbital
6180 v v benoxacor
6181 v v som betamethason en paramethason
6182 v v butafenacil
6183 v v butalbital
6184 v v carbofenothion-methyl
6185 v v carbofuran-fenol
6186 v v chloordimeform
6187 v v chloorthiofos-sulfon
6188 v v chloorthion
6189 v v (Z)-dimethomorf
6190 v v hydrocortison
6191 v v chloroneb
6192 v v deoxycorticosteron
6193 v v didesethylflurazepam
6194 v v di-(2-butoxyethyl)ftalaat
6195 v v di-(2-methoxyethyl)ftalaat
6196 v v didodecylftalaat
6197 v v dinotefuran
6198 v v dipropetryn
6199 v v fenfluthrin
6200 v v fenkapton
6201 v v 2-(2,4,6-trichloorfenoxy)propion zuur
6202 v v fenson
6203 v v fenthion-oxon
6204 v v fenthion-oxon-sulfon
6205 v v fenthion-oxon-sulfoxide
6206 v v som fenvaleraat en esfenvaleraat
6207 v v 4-trifluormethylpyridine-3-carbonzuur
6208 v v 4-(trifluormethyl)nicotinamide
6209 v v N-(4-trifluormethylnicotinoyl)glycine
6210 v v fluotrimazol
6211 v v fluthiacet-methyl
6212 v v forchlorfenuron
6213 v v fosfolan
6214 v v geosmin
6215 v v halfenprox
6216 v v diacetylmorfine
6217 v v imazaquin
6218 v v imazethapyr
6219 v v imibenconazool
6220 v v 2,2'-methyliminodiethanol
6221 v v meprobamaat
6222 v v meptyldinocap
6223 v v methcathinon
6224 v v nitralin
6225 v v profluraline
6226 v v prothiocarb hydrochloride
6227 v v quinclorac
6228 v v di-(2,3,3,3-tetrachloorpropyl)ether
6229 v v secobarbital
6230 v v spirotetramat cis-enol
6231 v v spirotetramat enol-glucoside
6232 v v spirotetramat mono-hydroxy
6233 v v spiramycine II
6234 v v spiramycine III
6235 v v sulfentrazon
6236 v v thidiazuron
6237 v v thiopental
6238 v v tolfenpyrad
6239 v v tralkoxydim
6240 v v trans-dodemorf
6241 v v uniconazool
6242 v v som 2,3-xylidine en 3,4-dimethylaniline
6243 v v som 2,4-, 2,5-, 2,6-xylidine en 3,5-dimethylaniline
6244 v v 2,4,6-tribroomanisol
6245 v v 2,4-dibroomanisol
6246 v v 2,4-dibroomfenol
6247 v v 2,6-dibroomfenol
6248 v v 3-broomanisol
6249 v v 3-broomfenol
6250 v v 1,8-diazacyclotetradecaan-2,9-dion
6251 v v 1,8,15-triazacycloheneicosaan-2,9,16-trion
6252 v v swep
6253 v v didecylftalaat
6254 v v 1,7-dimethylxanthine
6255 v v dimethachloor-oxalaminezuur
6256 v v spiromesifen metaboliet M01
6257 v v 2-carbamoyl-3,5,6-trichloor-4-cyaanbenzeensulfonzuur
6258 v v 3-carbamoyl-2,4,5-trichloorbenzoezuur
6259 v v metalaxyl metaboliet CGA 62826
6260 v v metalaxyl metaboliet CGA 108906
6261 v v n-pentadecaan
6262 v v n-hexadecaan
6263 v v pentylbenzeen
6264 v v 1,3,5-triisopropylbenzeen
6265 v v cis-1-chloor-1-propeen
6266 v v trans-1-chloor-1-propeen
6267 v v acesulfaam
6268 v v amantadine
6269 v v sulfamethizol
6270 v v ceftazidime
6271 v v N-methylethanolamine
6272 v v 1,4-dimethylnaftaleen
6273 v v adiponitril
6274 v v 2,5-dimethylpyrazine
6275 v v 1-(2-methoxypropoxy)-2-propanol
6276 v v 2-ethylpyrazine
6277 v v 2,3,5-trimethylpyrazine
6278 v v diethylzuur pyrofosfaat
6279 v v 6-fenyldodecaan
6280 v v 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran
6281 v v 2,2-dimethoxybutaan
6282 v v dichloor(methylsulfonyl)methaan
6283 v v bis(2-chloorisopropyl)ether
6284 v v 1-butoxy-2-propanol
6285 v v 2-fenylisopropanol
6286 v v N-propylaniline
6287 v v tetramethylureum
6288 v v methyl diethyldithiocarbamaat
6289 v v 2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitril
6290 v v ethylcrotonaat
6291 v v 3-heptanon
6292 v v ethylamylketon
6293 v v 2,7-dimethyloctaan
6294 v v triethyleenglycol dimethacrylaat
6295 v v N-butylaniline
6296 v v 1-tetradecanol
6297 v v 3-methylbutan-1-ol
6298 v v 2-methyl-5-(methylthio)furan
6299 v v methyl O-acetylricinoleaat
6300 v v (Z)-9-octadeceenzuur butylester
6301 v v isopropylpalmitaat
6302 v v 1,2-epoxy-3-methylbutaan
6303 v v dimethylisoftalaat
6304 v v 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline
6305 v v 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
6306 v v 2,5-dimethyl-1,4-dioxaan
6307 v v ethylcyclopentaan
6308 v v bisfenol A diglycidylether
6309 v v 1-pentacoseen
6310 v v 2,3-dimethylquinoline
6311 v v 3-methylcinnoline
6312 v v (24S)-ergosta-5,22(E)-dien-3beta-ol
6313 v v 3-methyl-3-nitro-1-buteen
6314 v v 2,4,6-tris(1-fenylethyl)fenol
6315 v v 2-chloor-5-methyl-pyridine
6316 v v 1,3,5-trimethylcyclohexaan
6317 v v tereftaalzuur diisobutylester
6318 v v octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoaat
6319 v v 4-methyloctaan
6320 v v N-(2-fenylethyl)formamide
6321 v v 2-ethylhexylglycidylether
6322 v v tetramethoxyethaan
6323 v v cis-5,8,11,14,17-eicosapentaeenzuur methylester
6324 v v 2,4-bis(1-fenylethyl)fenol
6325 v v 5,6,7,8-tetrahydro-3-methylquinoline
6326 v v 2,3-dioctylfenol
6327 v v 2,4-dioctylfenol
6328 v v cis-9,12,15-octadecatrieenzuur methylester
6329 v v 4-tert-butylfenylglycidylether
6330 v v 1-azido-2-methylbenzeen
6331 v v (E)-2,4-dimethyltetrahydrofuran
6332 v v 3-methyl-5-fenyl-1H-pyrazol
6333 v v 3,5,5-trimethyl-1-hexanol
6334 v v N-isopropylbutylamine
6335 v v 4-chloor-4'-hydroxybenzofenon
6336 v v 2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-carboxaldehyde
6337 v v 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)fenol
6338 v v 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimethylnafthaleen
6339 v v 2-methyl-benzaldehyde
6340 v v 1,2-epoxy-4-methylhexaan
6341 v v 2-hydroxy-cyclohexanon
6342 v v cis-5-butyldihydro-4-methyl-2(3H)furanon
6343 v v (S)-alfa-methoxyfenylazijnzuur-methylester
6344 v v 4-terpineol
6345 v v 3-methyl-2-pentanon
6346 v v benzoylbromide
6347 v v bis(2-ethylhexyl)tereftalaat
6348 v v 1,2-dipropyldiaziridine
6349 v v tetramethylsilicaat
6350 v v isopropylcyclohexaan
6351 v v 4-methylquinazoline
6352 v v beta-copaene
6353 v v tritetracontaan
6354 v v 4-ethylbenzoezuur methylester
6355 v v 1-hydroxy-2,4,4-trimethyl-3-pentanyl 2-methylpropanoaat
6356 v v 1,2-dimethoxypropaan
6357 v v 1-undeceen
6358 v v octadecylacetaat
6359 v v naftaleen-1-carbonitril
6360 v v 2-methylnonaan
6361 v v 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylfenol
6362 v v 1,2-cyclohexaandiol
6363 v v 2,7-dimethylquinoline
6364 v v azacyclotridecan-2-on
6365 v v 4-tert-butylpyrocatechol
6366 v v 1-chloor-4-(methylsulfonyl)benzeen
6368 v v ijzer (driewaardig)
6369 v v (6,6)-fenyl-C61-boterzuurbutylester
6370 v v (6,6)-fenyl-C61-boterzuurmethylester
6371 v v (6,6)-fenyl-C61-boterzuuroctylester
6372 v v (6,6)-fenyl-C71-boterzuurmethylester(isomeren mengsel)
6373 v v 10,11-dihydroxycarbamazepine
6374 v v cis-10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine
6375 v v 2,4-dichloorbenzoezuur
6376 v v 2-(4-broom-2,5-dimethoxyfenyl) ethylamine
6377 v v 2-hydroxy carbamazepine
6378 v v 3-hydroxy carbamazepine
6379 v v acetaminophen sulfaatester
6380 v v 4-fluoramfetamine
6381 v v 5,6-dimethyl-1H-benzotriazool
6382 v v 7-aminoflunitrazepam
6383 v v N(4)-acetylsulfadiazine
6384 v v alfa-hydroxymetoprolol
6385 v v betamethason
6386 v v paramethason
6387 v v fullereen C60
6388 v v fullereen C70
6389 v v cetirizine
6390 v v cloprostenol
6391 v v cocaethyleen
6392 v v 4,4'-dichloordifenylsulfon
6393 v v cyaanguanidine
6394 v v 4,5-dichloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on
6395 v v norfludiazepam
6396 v v desogestrel
6397 v v dibroomacetonitril
6398 v v chlooracetonitril
6399 v v dihydrostreptomycine
6400 v v ertapenem
6401 v v ethylsulfaat
6402 v v flunitrazepam
6403 v v gentamycine
6404 v v hexafluor-1,3-butadieen
6405 v v 1-hydroxyibuprofen
6406 v v ijzeroxide
6407 v v lysergide
6408 v v lynestrenol
6409 v v 1-(3-Chloorfenyl)piperazine
6410 v v 3,4-Methyleendioxyethamfetamine
6411 v v melem
6412 v v mephedrone
6413 v v 4-chloorfenyl fenylsulfon
6414 v v nafthionaat natriumzout
6415 v v framycetine
6416 v v niacyne
6417 v v norcocaïne
6418 v v norfluoxetine hydrochloride
6419 v v o-desmethylmetoprolol
6420 v v o-desmethyltramadol
6421 v v oxcarbamazepine
6422 v v posaconazol
6423 v v pyrantel pamoaat
6424 v v rocuronium bromide
6425 v v sulfaminezuur
6426 v v tetrabutylammonium cyanide
6427 v v tetrabutylammonium bromide
6428 v v tetraethylammonium bromide
6429 v v tibolon
6430 v v tereftaalzuur
6431 v v desvenlafaxine
6432 v v ipconazole
6433 v v 2-methoxypropylacetaat
6434 v v 1,2-dimethoxyethaan
6435 v v 1,2,4-triazool
6437 v v perfluorundecaansulfonzuur
6438 v v perfluordodecaansulfonzuur
6439 v v perfluortridecaansulfonzuur
6440 v v 2-methyl-2-butaanthiol
6441 v v gadodiamide
6442 v v gadoversetamide
6443 v v gadoteridol
6444 v v gadobutrol
6445 v v gadoteerzuur
6446 v v gadopentetinezuur
6447 v v gadoxeetzuur
6448 v v gadobeenzuur
6449 v v 2-fenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonzuur
6450 v v (5S)-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinon
6451 v v crotamiton
6452 v v perfluorethylethanol 4:2
6453 v v 4:2 fluortelomerfosfaatmonoester
6454 v v perfluoroctylfosfonzuur
6455 v v perfluordecylfosfonzuur
6456 v v perfluorpentadecaanzuur
6457 v v Stikstof 15
6458 v v 3-hydroxypropylmethacrylaat
6459 v v tetradecyltrimethylammonium bromide
6460 v v dimethylditetradecylammonium bromide
6461 v v dodecyltrimethylammonium bromide
6462 v v trimethyloctadecylammonium bromide
6463 v v didodecyldimethylammonium bromide
6464 v v dihexadecyldimethylammonium bromide
6465 v v dimethyldioctadecylammonium bromide
6466 v v 1-dodecylpyridinium chloride
6467 v v 1-hexadecylpyridinium chloride monohydraat
6468 v v benzethonium chloride
6469 v v 2,2',4,4',5,5'-hexabroombifenyl
6470 v v 5-alfa-cholestan-3-one
6471 v v alfa,alfa'-dihydroxy-1,3-diisopropylbenzeen
6472 v v tetracosaanzuur, methylester
6473 v v 4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-enecarbaldehyde
6474 v v 5-beta-cholestan-3-beta-ol
6475 v v methyl 2-methylpropanoaat
6476 v v cholest-4-en-3-one
6477 v v octocrilene
6478 v v 1,6-dioxacyclododecaan-7,12-dion
6479 v v 1-(2,4-dimethylfenyl) ethanon
6480 v v octylacetaat
6481 v v trans-1,2-difenylcyclobutaan
6482 v v tetramethylbutaandinitril
6483 v v tetracontaan
6484 v v 2-methyl-3-pentanon
6485 v v heptadecaan
6486 v v heneicosaan
6487 v v pentacosaan
6488 v v hexacosaan
6489 v v nonacosaan
6490 v v pentatriacontaan
6491 v v tricosaan
6492 v v tetracosaan
6493 v v tetratetracontaan
6494 v v methyl-2-methylbutyraat
6495 v v 3-pentanon
6497 v v isobutylstearaat
6498 v v 1-docoseen
6499 v v 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
6500 v v triacontaan
6501 v v 6-ethyl-2-methyl-octaan
6502 v v 1-methyl-1H-imidazool-2-carbaldehyde
6503 v v cis-9-hexadeceenzuur octadecylester
6504 v v cis-13-Docosenamide
6505 v v 2,6-diisopropylnaftaleen
6506 v v 2,2-dimethylhexaan
6507 v v bis(2-chloorethyl)ethenylfosfonaat
6508 v v bis(2-ethylhexyl)ester 1,3-benzeendicarbonzuur
6509 v v dibutylisoftalaat
6510 v v nonadecaan
6511 v v alfa-tocoferol (Vitamine E)
6512 v v campesterol
6513 v v benzeensulfonanilide
6523 v v spiramycine I
6524 v v spinetoram (mix)
6525 v v mefentrifluconazool
6526 v v glyfosaat-isopropylammonium
6529 v v trans-deltamethrin
6530 v v triadimenol-A
6531 v v triadimenol-B
6532 v v N,O-didesmethylvenlafaxine
6533 v v metoprololzuur
6534 v v 1,1,2-tribroomethaan
6535 v v trinatrium, 2- [bis (carboxylatomethyl) amino] propanoaat
6536 v v som heptachloor en cis-heptachloorepoxide
6537 v v dirhenium trioxide
6538 v v benzyl 4-hydroxybenzoaat
6539 v v butylparabeen
6540 v v isobutylparabeen
6541 v v som butylparabenen
6567 v v N-(alfa-methylfenethyl) acetamide
6568 v v N-acetyl-3,4-methyleendioxyamfetamine
6569 v v tetrahydrocannabinol
6571 v v dinatriumoxide
6572 v v arseen (driewaardig)
6573 v v arseen (vijfwaardig)
6574 v v celiprolol
6576 v v hydroxycotinine
6577 v v pregabalin
6578 v v sulpiride
6579 v v theobromine
6580 v v tiapride
6581 v v 2,2'-bibenzothiazool
6582 v v 2-fenylpyridine
6583 v v difenylmethaan
6584 v v 2-benzylpyridine
6585 v v N-ethyl-3-methylaniline
6586 v v 2-fenylacetamide
6587 v v 2,4,4,6-tetramethyl-2-hepteen
6588 v v 1-methoxy-4-(1-propenyl)benzeen
6589 v v 1,2-difenoxyethaan
6590 v v tridecanal
6591 v v 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidon monohydraat
6592 v v 3-ethyl-2,4-dimethylpentaan
6593 v v 2,6-dimethylheptaan
6594 v v 2,4,4-trimethyl-2-penteen
6595 v v 2-methylpropylhexadecanoaat
6596 v v butyltetradecanoaat
6597 v v 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
6598 v v 1-chloordodecaan
6599 v v 1-dodecanol
6600 v v eicosaan
6601 v v 2-methyl-3-butyn-2-ol
6602 v v butaandizuur, diethylester
6603 v v octadecanamide
6604 v v 5-methyldecaan
6605 v v 2-(2-methoxypropoxy)-1-propanol
6606 v v N,N-dimethyldecanamide
6607 v v 2-methyloctadecaan
6608 v v 2-methylheptadecaan
6609 v v 3,6-dimethyloctaan
6610 v v 6,6-dimethyl-3-methyleenbicyclo(3.1.1)heptaan
6611 v v 4-methylnonaan
6612 v v 3,7-dimethylnonaan
6613 v v cis-5,8,11,14-eicosatertaeenzuur ethylester
6614 v v 1-nonadeceen
6615 v v chondrillast-7-enol
6616 v v eicosamethylcyclodecasiloxaan
6617 v v benzo(c)fenantreen
6618 v v 1-fenyl-1H-indeen
6619 v v n-heptadecylcyclohexaan
6620 v v 9,9-dimethylxantheen
6621 v v benzo(ghi)fluorantheen
6622 v v tripropyleenglycolmonomethylether
6623 v v 4H-cyclopenta(def)fenantreen
6624 v v methyldifenylfosfineoxide
6625 v v 4-ethylheptaan
6626 v v cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaeenzuur, methylester
6627 v v 1,2-benzisothiazool
6628 v v bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl) disulfide
6629 v v 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-bifenyl
6630 v v (E)-3-penteen-2-on
6631 v v 9-nonadeceen
6632 v v cholesta-5,24-dien-3-beta-ol
6633 v v 1-methaansulfonyl-4-methylbenzeen
6634 v v tetradecaanzuur, tetradecylester
6635 v v 3,3'-(ethyleendioxy)dipropiononitril
6636 v v cholesta-5,22-dien-3-beta-ol
6637 v v decyl 9-octadecenoaat
6638 v v 1-methoxyhexaan
6639 v v 4-hydroxy-1,2-dihydro-beta-jonone-1,2-epoxide
6640 v v 4-amino-1,2-dihydropyridine-2-on
6641 v v 2,6,10-trimethylpentadecaan
6642 v v 1-iodooctatetracontaan
6643 v v 2,6-di-