Begrippenlijst STOP/TPOD v0.98.1-kern

Geonovum Standaard
Werkversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/tpod/begrippen
Laatst gepubliceerde versie:
geen
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/TPOD/Begrippenlijst/
Redacteur:
Silvie Pluim, Geonovum
Auteur:
Beheer- en ontwikkelteam TPOD-Standaarden, Geonovum
Doe mee:
GitHub geonovum/TPOD
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie.

Begrippenlijst v0.98.1-kern t.b.v. oplevering 10 december 2019 (PI12)

1. Activiteit

Activiteiten zijn alle handelingen die de Omgevingswet reguleert.

Een activiteit betreft ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten, waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.

Het is één van de annotaties in DSO.

bron: TPOD

2. Activiteitengroep

Activiteitengroep is de categorie waartoe de activiteit behoort. Voor activiteitengroep bestaat een gesloten waardelijst 'Activiteitengroep'.

bron: TPOD

3. Annotatie / Annoteren

Annoteren is het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken. Dit zorgt er voor dat het besluit of de regeling gestructureerd bevraagbaar is en dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart weergegeven worden.

bron: STOP en TPOD

4. Artikelstructuur

Artikelstructuur is de tekststructuur waarbij het lichaam van een (formele) regeling is opgebouwd uit één of meer artikelen.

bron: STOP

5. Authentiek besluit

Het authentieke besluit is de term die door juristen wordt gebruikt om de vastlegging van de beslissing aan te duiden die in het besluitvormingsproces door het bevoegd gezag is vastgesteld.

bron: STOP

6. Beperkingengebied

Een beperkingengebied is een bij of krachtens de Omgevingswet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.

Het is één van de annotaties in DSO.

bron: TPOD

7. Beperkingengebiedgroep

Beperkingengebiedgroep is de categorie waartoe de beperkingengebied behoort. Voor beperkingengebiedgroep bestaat een gesloten waardelijst 'Beperkingengebiedgroep'.

bron: TPOD

8. Beschikking

Een beschikking, als bedoeld in artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, is een besluit dat niet van algemene strekkking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

bron: Awb

9. Besluit

Een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

bron: Awb

10. Bronhouderskoppelvlak

Het bronhouderskoppelvlak is een technische voorziening tussen de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) en (software van) een bevoegd gezag. In dat koppelvlak worden technische en inhoudelijke standaarden toegepast, waardoor inhoudelijke, proces- of foutinformatie tussen de systemen kan worden uitgewisseld.

bron: STOP

11. Consolideren

Consolideren is het verwerken van de wijzigingen op een initieel besluit na zijn inwerkingtreding, op basis van de wijzigingsinstructies die in navolgende besluiten zijn bekendgemaakt.

bron: STOP

12. Divisie

Divisie is het structuurelement dat gebruikt wordt voor de structurering van tekstonderdelen die niet tot het lichaam van de regeling behoren, zoals motivering, toelichting of bijlagen.

bron: STOP

13. Formele divisie

FormeleDivisie is het structuurelement in het lichaam van instrumenten met een Vrijetekststructuur dat de kleinste eenheid van (een of meer) bij elkaar horende beleidsteksten is waarnaar kan worden verwezen.

bron: STOP

14. Formele inhoud

FormeleInhoud is het element met inhoud in het lichaam van instrumenten met een Vrijetekststructuur.

bron: STOP

15. Functie

Een functie is het gebruiksdoel of de bijzondere eigenschap die een onderdeel van de fysieke leefomgeving op een bepaalde locatie heeft. Het is één van de annotaties in DSO.

bron: TPOD

16. Functiegroep

Functiegroep is de categorie waartoe de functie behoort. Voor functiegroep bestaat een gesloten waardelijst 'Functiegroep'.

bron: TPOD

17. Gebied

Gebied is een op zichzelf staande geometrisch afgebakende ‘ruimte’ in een virtuele weergave van de fysieke leefomgeving. Gebied is één van de verschijningsvormen van Locatie.

bron: TPOD

18. Gebiedengroep

Gebiedengroep is een groep of verzameling van bij elkaar behorende Gebieden, die samen de Locatie vormen. Gebiedengroep is één van de verschijningsvormen van Locatie.

bron TPOD

19. Gebiedsaanwijzing

Gebiedsaanwijzing is een type gebied, aangewezen door een Juridische regel of een Tekstdeel. Voorbeelden hiervan zijn Functie, Geluid en Ruimtelijk gebruik.

bron: TPOD

20. Geconsolideerde versie

Een geconsolideerde versie bevat de inhoud van een regeling zoals die geldt op een bepaald moment. De geconsolideerde versie wordt afgeleid uit het initiële besluit waarin steeds de (in werking getreden) wijzigingen uit de wijzigingsbesluiten zijn verwerkt tot een doorlopende versie van een type OW-besluit bv. Een doorlopende versie van het omgevingsplan.

In de terminologie van de bekendmakingsregelgeving wordt zo'n geconsolideerde versie ook wel de regeling genoemd.

bron: STOP

21. Geografisch informatieobject

Een geografisch informatieobject is een Informatieobject waarmee de Locatie of Locaties die het werkingsgebied van Juridische regel of Tekstdeel in omgevingsdocumenten worden vastgelegd.

bron: STOP

22. Geometrie

Geometrie is het object dat de geometrie bevat: de geometrische bepaling van een Gebied, Lijn of Punt door middel van coördinaten.

bron: TPOD

23. Gesloten waardelijst

Een gesloten waardelijst is een lijst met vooraf gedefinieerde waarden waaruit gekozen moet worden. Deze waardelijst wordt centraal beheerd en kan alleen beheermatig per versie van de standaard gewijzigd kan worden, omdat zij direct effect heeft op de werking van en functionaliteiten van de applicaties van het DSO en LVBB.

bron: TPOD

24. Hoofdlijn

Hoofdlijn is een element dat de hoofdlijn weergeeft van het beleid voor of de kwaliteit, ontwikkeling of staat van de fysieke leefomgeving dat of die in het Tekstdeel wordt beschreven.

bron: TPOD

25. Idealisatie

Idealisatie is het attribuut dat vastlegt op welke manier de begrenzing van Locatie voor de bijbehorende Juridische regel geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is. Voor Idealisatie geldt een gesloten waardelijst 'Idealisatie'.

bron: TPOD

26. Informatieobject

Een informatieobject is een op zichzelf staand geheel van gegevens, zoals een lijst, een register, een geometrie of een database. Het is machineleesbare informatie die niet direct door mensen gelezen kan worden, maar die met algemene beschikbare software te lezen is. In de tekst van het authentieke besluit wordt een verwijzing opgenomen naar het informatieobject waardoor de inhoud ervan onderdeel wordt van de beslissing. Het informatieobject heeft een juridische status.

bron: STOP

27. Initieel besluit

Een initieel besluit is het eerste besluit waarbij een volledig OW-besluit wordt vastgesteld. Het besluit dat leidt tot de eerste versie van de (geconsolideerde) regeling.

bron: STOP

28. Instructieregel

Instructieregel is één van de drie typen van Juridische regel die in een omgevingsdocument met Artikelstructuur voor kan komen. Het is een regel als bedoeld in paragraaf 2.5.1 Omgevingswet, gericht tot een ander bestuursorgaan of bestuurlijke organisatie.

bron: TPOD

29. Intrekkingsbesluit

Een intrekkingsbesluit is een besluit waarin de intrekking van een regeling geregeld wordt.

bron: STOP

30. Inwerkingtredingsbesluit

Een inwerkingstredingsbesluit is een besluit waarin de inwerkingtreding van een of meer regelingen wordt geregeld.

bron: STOP

31. Juridisch authentiek product

Een juridisch authentiek product is een product waarvan de inhoud via een juridisch voorgeschreven procedure door een overheid vastgesteld en gepubliceerd wordt.

bron: STOP

32. Juridische regel

Juridische regel is een abstract concept dat een regel met juridische werkingskracht beschrijft. Juridische regel wordt gebruikt om aan verschillende onderdelen van een Regeltekst Locaties en inhoudelijke annotaties te kunnen koppelen.

bron: TPOD

33. Kenmerken

Kenmerken van regeltekst geven aan voor welke onderwerpen een juridische tekst relevant is zonder aan te geven wat er over in de tekst is vastgelegd.

bron: STOP

34. Lijn

Lijn is een op zichzelf staande geometrisch afgebakende lijnlocatie in een virtuele weergave van de fysieke leefomgeving. Lijn is één van de verschijningsvormen van Locatie.

bron: TPOD

35. Lijnengroep

Lijnengroep is een groep of verzameling van bij elkaar behorende Lijnen, die samen de Locatie vormen. Lijnengroep is één van de verschijningsvormen van Locatie.

bron: TPOD

36. Locatie

Locatie legt vast wat het werkingsgebied van een Regeltekst of Tekstdeel is en geeft aan waar een Juridische regel, Tekstdeel en inhoudelijke annotaties van toepassing zijn.

bron: TPOD

37. Locatieaanduiding

Een locatieaanduiding is de verwijzing van een specifieke Juridische regel, Tekstdeel, Activiteit, Omgevingsnorm, Omgevingswaarde of type Gebiedsaanwijzing naar (de identificatie van) de bijbehorende Locatie(s).

bron: TPOD

38. Muteren

Muteren is een ander woord voor wijzigen. In de terminologie van de bekendmakingsregelgeving wordt daarmee bedoeld het aanbrengen van wijzigen in de regeling.

bron: STOP

39. Naamgevingsconventie

Naamgevingsconventie is een gestandariseerde manier om documenten, delen van documenten of objecten te identificeren.

bron: STOP

40. Noemer

De Noemer is de mensleesbare naam waarmee een informatieobject in een besluit wordt aangeduid. De Noemer verbindt de tekst en het juridisch vastgestelde informatieobject op een manier waaruit een lezer kan begrijpen waar het informatieobject betrekking op heeft. De Noemer komt in tekstuele vorm voor in de lopende tekst van het Artikel, Lid of Tekstdeel. Wanneer de Noemer gebruikt wordt om de tekst te verbinden met een geografisch informatieobject, dan komt de Noemer ook voor in de Juridische regel respectievelijk het Tekstdeel en is het een attribuut van Locatie. Hierdoor is het duidelijk dat Locatie en Juridische regel respectievelijk Tekstdeel bij elkaar horen.

bron: STOP en TPOD

41. Norm

Een norm is een omgevingswaarde of een omgevingsnorm, met een normatief karakter, die beschreven worden middels normwaarden. Een normwaarde kan kwalitatief of kwantitatief zijn.

bron: TPOD

42. Normwaarde

Normwaarde is het attribuut waarmee kan worden vastgelegd welke waarde een omgevingsnorm of omgevingswaarde op een bepaalde Locatie heeft. Normwaarde kan kwantitatief (oftewel numeriek) of kwalitatief (oftewel in woorden) worden uitgedrukt.

bron: TPOD

43. Officiële bekendmaking

De officiële bekendmaking is de bekendmaking van de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de centrale overheid, maar ook (wijzigings)besluiten van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking hun rechtsgeldigheid verwerven. De officiële bekendmaking wordt gepubliceerd in een voor betreffend soort besluit bij wet aangewezen publicatieblad.

bron: STOP

44. Omgevingsnorm

Een omgevingsnorm is een norm over de fysieke leefomgeving die in een kwantitatieve of kwalitatieve waarde wordt uitgedrukt en geen omgevingswaarde is.

bron: TPOD

45. Omgevingsnormgroep

Omgevingsnormgroep is de categorie waartoe de Omgevingsnorm behoort. Voor Omgevingsnormgroep bestaat een gesloten waardelijst 'Omgevingsnormgroep'.

bron: TPOD

46. Omgevingswaarde

Een Omgevingswaarde is een norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt. Omgevingswaarde wordt in een kwantitatieve of kwalitatieve waarde uitgedrukt.

bron: TPOD

47. Omgevingswaardegroep

Omgevingswaardegroep is de categorie waartoe de Omgevingswaarde behoort. Voor Omgevingswaardegroep bestaat een gesloten waardelijst 'Omgevingswaardegroep'.

bron: TPOD

48. Omgevingswaarderegel

Omgevingswaarderegel is één van de drie typen van Juridische regel die in een omgevingsdocument met Artikelstructuur voor kan komen. Het is een regel over een omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3 Omgevingswet, die op zichzelf alleen gericht is tot de bestuursorganen van het bevoegd gezag dat de omgevingswaarde heeft vastgesteld.

bron: TPOD

49. Open waardelijst

Een open waardelijst is een waardelijst met vooraf gedefinieerde waarden. Wanneer de gewenste waarde op de waardelijst voorkomt, wordt die gebruikt. Als de gewenste waarde niet op de waardelijst voorkomt, wordt door het bevoegd gezag een eigen waarde gedefinieerd. Deze waarde wordt niet aan de waardelijst toegevoegd.

bron: TPOD

50. Punt

Punt is een op zichzelf staande geometrisch afgebakende puntlocatie in een virtuele weergave van de fysieke leefomgeving. Punt is één van de verschijningsvormen van Locatie.

bron: TPOD

51. Puntengroep

Puntengroep is een groep of verzameling van bij elkaar behorende Punten, die samen de Locatie vormen. Puntengroep is één van de verschijningsvormen van Locatie.

bron: TPOD

52. Raadpleegverzoek

Een raadpleegverzoek is een technische bevraging aan de raadpleegservice van de LVBB. De raadpleegservice zendt via het bronhouderskoppelvlak de gevraagde gegevens terug aan de bevragende partij, uiteraard mits die partij bevoegd is de gegevens in te zien.

bron: STOP

53. Regel voor iedereen

Regel voor iedereen is één van de drie typen van Juridische regel die in een omgevingsdocument met Artikelstructuur voor kunnen komen. Het is een regel die voor eenieder relevant is of relevant kan zijn en geen Instructieregel of Omgevingswaarderegel is.

bron: TPOD

54. Regeling

Een regeling is dat wat ontstaat door de bekendmaking van een besluit waarin zelfstandig werkende juridische regels zijn vastgelegd. Wanneer de regeling later wordt aangepast door middel van wijzigingsbesluiten, bestaat de regeling uit de stapeling van het initiële besluit en alle volgende wijzigingsbesluiten. Zo ontstaat een doorlopende versie van een type (OW-)besluit die inhoud bevat die geldt op een bepaald moment. In STOP wordt regeling ook gebruikt voor instrumenten met Vrijetekststructuur.

bron: STOP

55. Regelingstructuur

De regelingstructuur is de documentstructuur volgens welke een formele regeling wordt opgebouwd en regelt dat de componenten RegelingOpschrift, Aanhef, Lichaam en Sluiting aanwezig zijn.

bron: STOP

56. Regeltekst

Een regeltekst is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar horende Juridische regels in (het lichaam van) een tekst met Artikelstructuur, te weten een artikel of een lid.

bron: STOP en TPOD

57. Service-informatie

Service-informatie is informatie die is afgeleid uit juridisch authentieke producten en waarvoor geen juridisch voorgeschreven procedure bestaat om vast te stellen dat de inhoud juridisch correct is. Zie ook serviceproduct.

bron: STOP

58. Serviceproduct

Een serviceproduct is een product waarvan de informatie is afgeleid uit juridisch authentieke producten en waarvoor geen juridisch voorgeschreven procedure bestaat om vast te stellen dat de inhoud juridisch correct is.

bron: STOP

59. Structuurelementen

Ter ondersteuning van de weergave kent STOP een model waarin de (hiërarchische) structuur van de tekst beschreven is. De lopende tekst wordt daarin opgedeeld en beschreven met tekstblokken. De secties worden beschreven met behulp van structuurelementen, die de tekstblokken en eventuele structuurelementen van lagere niveaus bevatten. Zo ontstaat een hiërarchisch model van de tekst Structuurelementen zijn die elementen die de tekst structureren maar geen inhoud bevatten; voorbeelden zijn Hoofdstuk en Paragraaf.

bron: STOP

60. Symbolisatietabel

Een symbolisatietabel is een koppeling die gebruikt wordt bij de presentatie van locaties en waarden op een kaartbeeld. In de symbolisatietabel zijn afspraken vastgelegd voor de inhoud van de annotatie en de bijbehorende symboliek. Het koppelt de waarde uit een gesloten waardelijst aan de bijbehorende, afgesproken, symboolcode. De symbolisatietabel wordt alleen gebruikt bij de vergelijkbare/geharmoniseerde weergave. Het bevoegd gezag kan voor de officiële bekendmaking hier wel van afwijken.

bron: Presentatiemodel

61. Tekstdeel

Tekstdeel is het object dat de relatie vormt tussen een beleids- of realisatietekst en de daarmee samenhangende annotaties.

bron: TPOD

62. Tekststructuur

De tekststructuur is de, al dan niet hiërarchische, ordening van de tekstblokken die tezamen de tekstuele inhoud van de bekendmaking vormen. IMOP kent twee soorten tekststructuur: Artikelstructuur voor regelingen met artikelen en Vrijetekststructuur voor regelingen zonder artikelen.

bron: STOP

63. Thema

Thema is een attribuut van Juridische regel en Tekstdeel dat kernachtig de grondgedachte van de tekst weergeeft. Vaak is het een aanduiding van het sectorale aspect waar het Tekstdeel over gaat. Voor Thema bestaat een open waardelijst ‘Thema’.

bron: STOP en TPOD

64. Tijdreizen

Tijdreizen is een mechanisme om vragen te stellen over hoe een regeling er uit zag (of wat de waarde van gegevens was) op een tijdstip in het verleden (of in de toekomst).

bron: STOP

65. Toepassingsprofiel

Het toepassingsprofiel bevat domeinspecifieke afspraken (bijvoorbeeld voor de Omgevingswet) voor officiële publicaties. Het is een nadere invulling c.q. beperking van de algemene Standaard voor officiële publicaties (STOP). De toepassingsprofielen geven voor het specifieke domein aan welke specifieke regels er gelden t.a.v. inhoud en metadata (eigenschappen en waardelijsten). Voor de Omgevingswet is het Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD) van toepassing en er is voor elk soort OW-besluit een apart toepassingsprofiel: Bijvoorbeeld toepassingsprofiel omgevingsplan, toepassingsprofiel projectbesluit, toepassingsprofiel waterschapsverordening etc.

bron: STOP

66. Toestand

De geconsolideerde versie wordt in STOP gemodelleerd via toestanden die de inhoud van de geconsolideerde versie op een bepaald moment in de tijd weergeven.

De LVBB maakt een toestand door mutaties op volgorde te leggen:

een toestand van een geconsolideerde regeling ontstaat door consolidatie van besluiten waarin de regeling ingesteld, gewijzigd of beëindigd wordt. De LVBB bepaalt welke versie van de regeling overeenkomt met de inhoud van de toestand.

bron: STOP

67. Verrijkt besluit

Een verrijkt besluit is een serviceproduct van de bekendmaking, bijvoorbeeld in de vorm van een webversie. Aan het besluit kan extra context zijn toegevoegd waardoor de inhoud van het besluit op diverse manieren raadpleegbaar en bevraagbaar is. Het is toegankelijker, maar niet authentiek. Het zijn toevoegingen die geen juridische status hebben, maar die de inhoud beter raadpleegbaar, bevraagbaar en begrijpbaar maken.

bron: STOP

68. Vervanging

Een vervanging is een soort mutatie dat leidt tot een wijziging van een tekst of regeling. Het bestaat uit de specificatie van een geheel nieuwe versie van de component waarbij de vorige versie komt te vervallen, ongeacht hoe die vorige versie luidde.

bron: STOP

69. Vrijetekststructuur

Vrijetekststructuur is de tekststructuur die wordt gebruikt voor juridisch authentieke documenten waarvan het lichaam van de regeling geen artikelen bevat, zoals visiedocumenten en projectbesluiten.

bron: STOP

70. Waardelijst

Een waardelijst is een collectie van waarden die gebruikt kunnen worden bij het annoteren. Bij veel attributen van annotaties hoort een waardelijst met vooraf gedefinieerde waarden die het attribuut kan aannemen. Waardelijsten zijn er in twee vormen: gesloten waardelijsten en open waardelijsten.

bron: STOP en TPOD

71. Werkingsgebied

Het werkingsgebied is een abstract, conceptueel begrip: het gebied waar een Regeltekst of FormeleDivisie zijn werking heeft.

bron: STOP en TPOD

72. Wijzigingsbesluit

Een wijzigingsbesluit is een besluit waarin de wijziging van een tekst of regeling bekend wordt gemaakt.

bron: STOP