Wijzigen reeds eerder gepubliceerde plannen (STRI/IMRO)

Geonovum Werkafspraak
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/def-wa-waSTRIIMRO-20180901/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/ro/waSTRIIMRO/
Laatste werkversie:
https://Geonovum.github.io/ROST/
Redacteur:
Beheerder RO Standaarden, Geonovum
Auteur:
Beheerder RO Standaarden, Geonovum
Doe mee:
GitHub Geonovum/ROST
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

1. Aanleiding

Gegevens in de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl dienen aan in Wro/Bro en Regeling standaarden gestelde kwaliteitseisen te voldoen. De plannen en besluiten worden gemaakt met behulp van de RO Standaarden. De bronhouder is degene die verantwoordelijk is voor een goede gegevenskwaliteit.

De komst van de Omgevingswet en de landelijke voorziening DSO geeft hier extra urgentie aan. De opgave voor gemeenten, provincies en het rijk is de inhoud in Ruimtelijkeplannen.nl zodanig gereed te maken voor de Omgevingswet, dat deze voldoet aan minimale kwaliteitseisen om de wet en het DSO zoals beoogd te laten werken.

Het op orde hebben van metadata van huidige ruimtelijke plannen wordt hiermee extra belangrijk. Het is mogelijk fouten hierin te herstellen, zonder een nieuw besluit en bijbehorende procedure, als enkele randvoorwaarden in acht worden genomen.

Een tussentijds advies over het gebruik van de RO Standaarden heet een werkafspraak. Deze werkafspraak heeft betrekking op foutherstel in ruimtelijke plannen: foutherstel waarbij “kennelijke verschrijvingen” op een zo eenvoudig mogelijke wijze dienen te worden hersteld door de bronhouder.

2. Business case

Vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen het bestemmingsplan, inpassingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, exploitatieplan en de beheersverordening het tijdelijk omgevingsplan. Vanaf dat moment kunnen deze ruimtelijke plannen, afgezien van dan nog lopende Wro-procedures die worden afgemaakt op basis van de Wro, ook niet meer gewijzigd worden. Indien de planvoorraad op orde wordt gebracht, moet dit voor inwerkingtreden van de Omgevingswet gebeuren door de bronhouder zelf.

De planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl wordt in de landelijke voorziening DSO door middel van de overbruggingsfunctie van het project Informatiehuis Ruimte ontsloten. Om de ontsluiting van deze data goed te kunnen doen, is actuele en juiste metadata en een volledige en consistente planvoorraad in Ruimtelijkeplannen.nl noodzakelijk. Het huidige Ruimtelijkeplannen.nl benut de in plannen aanwezige structuur en metadata maar beperkt. De overbruggingsfunctie gaat dit wel doen, bijvoorbeeld voor het kunnen navigeren van tekst naar kaart (en omgekeerd) of het bepalen van leidende plannen.

Het naderhand door de bronhouder aanpassen van reeds eerder gepubliceerde plannen kan en mag, indien het gaat om:

De kosten voor het aanpassen van de ruimtelijke plannen liggen bij de bronhouder in de vorm van tijd.

3. Werkafspraak tot inwerkingtreden wijziging RO Standaarden

Vanaf publicatie van deze werkafspraak tot het tijdstip van inwerkingtreden van vernieuwde RO Standaarden of standaarden voor de Omgevingswet dan wel nader bericht van de beheerder van de RO Standaarden geldt de volgende werkafspraak.

Ambtelijk foutherstel in een ruimtelijke plan of besluit door de bronhouder, zonder voorafgaand besluit, is het herstellen van de metadata c.q. de technische kenmerken van het ruimtelijk plan of besluit of het opheffen van inconsistenties in de planvoorraad tussen bronhouder en Ruimtelijkeplannen.nl.

Bij gebreken aan de inhoud van het plan of besluit zal het bevoegd gezag een nieuw besluit moeten nemen of een nieuwe procedure moeten volgen.

4. Werkwijze

De hoofdregel is dat foutherstel niet gaat over de inhoud van een plan of besluit, maar om vorm- of technische aspecten die van belang zijn voor blijvende raadpleegbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van het plan. Foutherstel is alleen mogelijk:

  1. Indien het gebrek niet gaat over de inhoud van het besluit, maar om bepaalde metadata of inconsistentie tussen bronhouder en RP.nl kan worden volstaan met een ambtelijk herstel zonder besluit.
  2. Indien een goede verantwoording van uitgevoerd foutherstel gewaarborgd is, in ieder geval intern binnen de organisatie. Hierdoor kan later altijd gereconstrueerd worden wat de aanleiding van de hersteloperatie was en wie, wanneer, wat en hoe het herstel heeft uitgevoerd.

Bij foutherstel zijn er in beginsel geen juridische consequenties aan verbonden. De inhoud van het plan of besluit mag daarbij niet worden aangepast, ook niet de bijbehorende geometrie. Het herstel van een plan kan voor de volgende kenmerken van het plan of besluit (attributen met waarden):

De digitale waarmerken in geleideformulier/manifest ter borging van de authenticiteit, onveranderlijkheid en volledigheid van de dataset, zullen door de bronhouder ook opnieuw gedaan moet worden bij publicatie van een nieuwe of gewijzigde versie van een plan. De RO-software zorgt hier normaliter voor.

Het aanpassen van de verschillende onderdelen door de bronhouder is stapsgewijs toegelicht in de handreiking ‘Data op orde’.

5. Impact werkafspraak

RO Standaarden De werkafspraak geeft nadere uitleg aan toepassing RO Standaarden bij vastgestelde plannen. Het betreft geen wijziging van de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten/ Informatiemodel Ruimtelijke ordening
Wet- en regelgeving Geen
Validator Geonovum en het Kadaster ontwikkelen wel nieuwe validatieregels zodat bij nieuwe ruimtelijke plannen bijvoorbeeld gecontroleerd wordt op plantype: gemeenten kunnen dan geen aanwijzingsbesluiten meer beschikbaar stellen
Ruimtelijkeplannen.nl Geen
Bronhouders software Geen
Afnemers software Geen

6. Wijzigingsvoorstel

De werkafspraak betreft geen wijziging van de standaard maar een (dringend) advies de RO Standaarden toe te passen in de praktijk. Om deze reden is er geen wijzigingsvoorstel opgenomen in het meldingen systeem dat Geonovum voor de RO Standaarden gebruikt.