Samenvatting

Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO en zijn bedoeld om de interoperabiliteit binnen Nederland te bevorderen. De volgende metadataprofielen worden ondersteund en gebruikt:

Ten behoeve van de Europese INSPIRE regelgeving is ook een metadata profiel opgesteld. De vereisten uit het INSPIRE profiel zijn opgenomen in de Nederlandse profielen, zodat door te voldoen aan het Nederlandse profiel tevens aan de Europese INSPIRE vereisten voldaan kan worden.

​Het metadataprofiel voor services wordt gebruikt in combinatie met het profiel voor datasets. Beide profielen staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Het Nederlandse metadata profiel voor services is niet statisch. Dit document wordt daarom onder beheer gebracht om wijzigingen naar behoefte en op basis van voorstellen gestructureerd door te voeren. Geonovum, als beherende instantie, zal de wijzigingen registreren.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden

Dit is een door de werkgroep goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar geo-standaarden@geonovum.nl.

Versie 2.0.0 van het Nederlands metadataprofiel voor services is ingegaan op xx xxx xxxx. Versie 2.0.0 kent een aantal aanpassingen, waarbij introductie van het gebruik van <gmx:anchor> het meest in het oog springt. De voorgaande versie (v1.2.1) wordt nog tot xx xxxx ondersteund.

Versienummer
Jaar Versienummer Versiebeschrijving
2017 2.0.0 Nederlands proefiel, aangepast op

 • INSPIRE, 2017, Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007
 • Diverse wijzigingen met betrekking tot identificatie van objecten (introductie gmx:anchor)
2013 1.2.1 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE INSPIRE codelijst SV_ServiceType uitgebreid met INSPIRE Atom
2011 1.2 Nederlands profiel, aangepast op:
 • INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, v 1.2
 • Wijzigingsvoorstellen uit het werkveld.
2008 1.1 Deze versie is aangepast op de INSPIRE Implementing Rule voor Metadata. Daarnaast is deze versie uitgebreid met encoding voor de uitwisseling op basis van CSW AP ISO en de metadata beschrijving van (geo)data services op basis van capabilities.
2006 1.0 Nederlandse metadata standaard, zijnde een profiel gebaseerd op ISO 19119:2005, het amendement op ISO 19119, het 19115/19119 Applicatie Profiel voor CSW 2.0, ISO 19115:2003 en de gebruikerseisen vanuit Nederland. Metadata voor services bestaat uit de relevante context, beschrijving van verplichte en optionele metadata elementen voor services inclusief invulinstructies voor toepassing van de standaard.

1. Inleiding

1.1 Afbakening

Metadata komt voor bij meerdere informatie disciplines. Indien in dit document over metadata wordt gesproken betreft het metadata die betrekking heeft op het beschrijven van web services. Dit metadata profiel richt zich op de beschrijving van web services die geografische datasets ontsluiten. Het Nederlandse profiel op ISO 19115 voor datasets versie 2.0.0 richt zich op de beschrijving van metadata van geografische datasets en series.

Scope

Dit metadata profiel bevat de semantische beschrijving van de verplichte of door conditie verplichte metadata elementen, de kernset voor het beschrijven van een service. Dit metadata profiel beschrijft tevens de encoding van de metadata van een service zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaatsvinden. De optionele set is een aanvulling op de kernset en voorziet in de behoefte van het geo-werkveld aan een brede gemeenschappelijke basis van metadata-elementen, in het bijzonder voor het beheer.

Bij het voldoen aan dit profiel wordt tevens aan de INSPIRE verplichting voldaan

Noot
Deze verplichting geldt alleen voor metadata van de door INSPIRE benoemde ruimtelijke datasets.

Context

Figuur 1 plaatst het Nederlandse metadata profiel voor services in zijn internationale en sectorale context. De ISO-kernset is de kleinste eenheid, een selectie uit ISO 19119.

Figuur 1: Context profiel

De Nederlandse kernset bevat de Europese kernset (INSPIRE) plus een selectie van metadata-elementen uit ISO 19119. In dit profiel zijn de metadata elementen met hun oorsprong aangegeven in bijlage 4.

Sectoren in Nederland kunnen een eigen uitbreiding op het Nederlandse profiel ontwikkelen. Voorwaarde is dat de Nederlandse kernset metadata onderdeel is van het sectorale metadata profiel. Deze sectorale uitbreidingen dienen onderdeel te zijn van ISO 19119.

1.2 Leeswijzer

Dit metadata profiel richt zich vooral op software ontwikkelaars en metadata experts. Het bevat de semantische beschrijving van de verplichte of door conditie verplichte metadata elementen, van een de beschrijving van een service. Dit metadata profiel beschrijft tevens de encoding van de metadata van een service zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. Geonovum beheert tevens een metadata wiki waarin voorbeelden zijn opgenomen en alle aspecten van het aanmaken van metadata beschreven zijn.  Hoofdstuk 2  toont de normatieve verwijzingen, hoofdstuk 3 bevat de XSD schema's waarna in hoofdstuk 4 de gehanteerde termen en definities worden beschreven. Het formele deel van het profiel waarin onder andere de verplichte elementen,  worden beschreven die gelden voor metadata voor geografie staan in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 staan de optionele elementen. De volgende hoofdstukken geven op specifieke onderdelen van het profiel uitleg. De bijlagen dienen ter ondersteuning van de hoofdstukken.

Normatieve verwijzing

De volgende normen, standaarden en specificaties zijn toegepast in dit profiel:

EN ISO 19119:2006, Geographic information – Services

EN ISO 19119:2006/A1:2011, Geographic information – Services, Amendment 1: Extensions of the service metadata model 3

CEN ISO/TS 19139:2009, Geographic information - Metadata – XML Schema Implementation

CEN ISO/TS 19139:2009 is de adoptie door CEN van ISO/TS 19139:2007

CSW2 AP ISO, OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile, Version 1.0.0, OGC 07-045, 2007

ISO 19108, EN ISO 19108:2005, Geographic information – Temporal Schema

EN ISO 19108:2005 is de adoptie door CEN van ISO 19108:2002

ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times

ISO 10646:2014, Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)

ISO 639-2, Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code

ISO TC 46/SC 4, 2009, Dublin Core Metadata Element Set, ook gepubliceerd als ISO 15836:2009

INSPIRE, 2008, Implementing Rules for Metadata

INSPIRE, 2010, Implementing Rules for interoperability of spatial data sets and services, met amendementen uit 2011, 2013 en 2014.

INSPIRE, 2017, Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139:2007

2. Structuur en schema's

2.1 relevante-xsd-schemas

Alle relevante schema’s zijn in de OGC schema repository beschikbaar. De meeste schema's zijn beschikbaar onder http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/. De volgende tabel toont de relevante schema's voor dit profiel.

Tabel 1: Locatie van het relevante XSD schema
Specificatie Versie Schema locatie
GMD 0.1 /gmd/gmd.xsd
SRV 0.1 /srv/srv.xsd
GMX 0.1 /gmx/gmx.xsd
GML 3.2.0 /gml/gml.xsd
GCO 0.1 /gco/gco.xsd
CSW 2.0.2.2 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/csw.xsd
CSW AP-ISO 1.0.0 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd

GMD, GCO, GML: Dit zijn de XML encoding schema’s voor ISO 19115:2003. De namespace http://www.isotc211.org/2005/gmd wordt gebruikt.

GMX: Een uitbreiding op het basis ISO 19115:2003 model. Het biedt de mogelijkheid een gco:CharacterString te vervangen voor gmx:Anchor.

SRV: Schema ISO 19119 om Dataservices te beschrijven

CSW: Schema dat de interfaces en het core model van de basis catalogue service definiëert.

APISO: Basis schema van het ISO Application Profile voor de OGC Catalogue Service 2.0.2. Dit schema is verbonden met ISO 19139.

Metadata, zoals beschreven in die profiel, zal ge-encodeerd worden in XML formaat valide volgens de bovenstaande schema's.

Er mag ook verwezen worden naar een (op het web ontsloten) kopie van deze schema's. Daarbij mag het gedupliceerde GMD-schema gewijzigd worden om het GMX schema te importeren.

2.2 Structuur

De metadata voor een INSPIRE dataset, dataset series of service wordt ge-encoded met exact een gmd:MD_Metadata element.
Als er meer dan één gmd:MD_DataIdentification element wordt opgenomen, zal deze een unieke identifier moeten bevatten van het element zelf, zodat daar rechtstreeks naar verwezen kan worden vanuit de service metadata voor de coupled resource. Deze identifier is een waarde van de attribuut id van het gmd:MD_DataIdentification element.

2.3 Codelijsten

In de metadata dienen de waarden uit de codelijsten waarnaar verwezen wordt bij de element beschrijving, gehanteerd te worden. Deze codelijsten zijn ook opgenomen in appendix-a. Dit zijn vaak de ISO codelijsten, soms zijn de waarden die in dit profiel gebruikt mogen worden beperkt. Voor een aantal String elementen wordt ook een codelijst gehanteerd. Hierbij wordt soms het gebruik van gmx:Anchor element vereist.

2.4 String elementen

De ISO 19139 schema's staan meerdere manieren toe om vrije text op te nemen. Het basis element daarvoor is gco:CharacterString. Wanneer de vrije text een term of code  bevat die verwijst naar een extern gedefinieerde uitleg of register waarde, wordt aanbevolen om het gmx:Anchor element te gebruiken in plaats van gco:CharacterString. gmx:Anchor biedt de mogelijkheid om naast een string tevens een link naar een webadres op te nemen waar meer informatie over dit element te vinden is. Daarvoor wordt het xlink:href attribuut gebruikt, die een valide URL dient te bevatten. De textwaarde van het element moet naast de link in het xlink:href attribuut nog steeds worden gegeven. Het zal worden gegeven als mens leesbare text.

Meertaligheid in het metadata document wordt ondersteund door meerdere keren opnemen van het string element in verschillende talen, met extra informatie over de taal. Dit is uitgewerkt in Hoofdstuk 7.

3. Termen en definities

De volgende termen en definities zijn van toepassing op het onderwerp en toepassingsgebied van deze standaard.OnLineDescriptionCode

Abstracte klasse
Een abstracte klasse is een klasse zonder objecten.
AccessPoint
een internetadres dat een gedetailleerde beschrijving van een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens bevat, met inbegrip van een lijst van eindpunten waarmee hij kan worden uitgevoerd [INSPIRE (EU) No 1312/2014]
Applicatie
Manipulatie en verwerking van data om in gebruiksbehoefte te voorzien [ISO 19101:2002].
Catalogue service
Een systeem wat het “vinden” en “publiceren” van metadata toegang beheerd. Daarnaast heeft de service de mogelijkheid om metadata te “oogsten” (harvest) uit andere catalogues services [ISO 19115/19119 Application Profile, 2005].
Cliënt
Software onderdeel, wat een operatie kan laten uitvoeren op een andere server [ISO 19128].
Codelijst
Een uitbreidbare lijst met de domeinwaarden inclusief code voor elk toepasbaar attribuut [ISO 19136:2007].
Conditioneel element
Metadata element moet gevuld worden met een waarde, indien de conditie van toepassing is.
Dataset
Identificeerbare collectie van data [ISO34 2002 / ISO 19101:2002]. Een dataset mag een kleinere groep van data zijn, gelimiteerd door beperkingen zoals een geografisch gebied of geo-objecttype ("feature type"), die aanwezig is in een grotere dataset. Theoretisch kan een dataset bestaan uit een enkel geo-object of een attribuut van een geo-object dat aanwezig is in een grotere dataset. Het Nederlandse metadata profiel voor geografie gaat niet uit van dit soort type datasets.
Dataset serie
Verzameling van datasets met dezelfde productspecificaties [ISO47 2003 / ISO 19115:2003]. Productspecificaties zijn thema, resolutie en methodologie.
Default element
Metadata element met een standaardwaarde.
Interface
Benoemde set van operaties die het gedrag van een entiteit karakteriseren [ISO 19119].
EndPoint
het internetadres dat wordt gebruikt om een door een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens aangeboden operatie rechtstreeks aan te roepen [INSPIRE (EU) No 1312/2014]
Expliciete metadata
Metadata die niet direct of indirect in de dataset opgeslagen zit en daarom handmatig moet worden opgevoerd.
Feature
Abstractie van een verschijnsel in de werkelijke wereld [ISO 19101:2002]. Voorbeeld het verschijnsel ‘Eifel Toren’ kan met andere soortgelijke verschijnselen geclassificeerd worden in een featuretype ‘toren’.
Gerelateerde datasets
Datasets die onderling gerelateerd zijn.
Impliciete metadata
Metadata die direct of indirect in de dataset opgeslagen zit en automatisch gegenereerd zou kunnen worden.
Metadata
Informatie die ruimtelijke datasets en dataset series beschrijft welke het mogelijk maakt om deze te zoeken, evalueren en te gebruiken.
Metadata dataset
Metadata die een beschrijving geeft van een specifieke dataset [ISO 19101:2002].
Multipliciteit
Eigenschap die aangeeft of een element niet, één of meerdere keren voor kan of dient te komen.
Namespace
Verzameling van namen, geïdentificeerd door een URI-referentie, die gebruikt worden in XML-documenten als elementnamen en atribuutnamen [ISO 19136:2007].
Optioneel element
Element wat gevuld mag zijn met een waarde.
Profiel
Set van één of meerdere basisstandaarden en indien van toepassing de identificatie van hoofdstukken, paragrafen, opties en parameters van deze basisstandaarden die noodzakelijk zijn voor het volbrengen van een specifieke functie [ISOIEC21 1998, ISO34 2002]. Een basisstandaard is één van de standaarden uit de serie ISO 19100 of andere ICT-standaard die gebruikt kan worden als bron voor componenten voor een profiel of productspecificatie.
Resource
Verzamelnaam voor datasets, dataset series, services en applicaties [ ISO 19115:2003].
Service
Apart te onderscheiden onderdeel van de functionaliteit die via interfaces door een entiteit wordt aangeboden [ISO/IEC TR 14252].
Service instantie
Een specifieke instantie (=verbindingspunt) van een service [amendment ISO 19119] toelichting: De service instantie duidt op de software applicatie die op de server draait.
Service metadata
Metadata die de operaties en geografische data beschrijft van de service [ISO 19128].
Verplicht element
Element wat gevuld moet zijn met een waarde.

4. Verplichte en conditionele metadata elementen

Dit hoofdstuk geeft de verplichte of bij conditie verplichte elementen weer inclusief uitleg in de vorm van voorbeelden of default waarden.lementen weer inclusief uitleg in de vorm van beknopte voorbeelden of default waarden. Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden op de metadata wiki.

Metadata elementen overzicht

In Tabel 2 staan de verplichte of bij conditie verplichte metadata elementen. Bij de door conditie verplichte elementen is de conditie benoemd. De in de derde kolom genoemde paragraaf komt uit

INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 versie 1.2. Hiermee is de relatie gelegd tussen dit document en INSPIRE.

Tabel 2: Metadata elementen

Metadata element Optioneliteit INSPIRE optionaliteit Conditie en/of opmerking
Informatie over de bron
Titel van de bron V V  
Datum van de bron V V
Datumtype van de bron V V
Samenvatting V V  
Verantwoordelijke organisatie bron
    Organisatie V V  
    E-mail V V  
    Rol V V  
Trefwoorden
    Trefwoord V V  
    Thesaurus


       Titel C Het is verplicht als een keyword uit een thesaurus afkomstig is.
       Thesaurusdatum C C Het is verplicht als een keyword uit een thesaurus afkomstig is.
       Thesaurusdatum type C C Het is verplicht als een keyword uit een thesaurus afkomstig is.
Beperkingen
     Juridische toegangsrestricties V V
     Overige beperkingen C C Het is verplicht als juridische toegangsrestricties de waarde "otherRestrictions" heeft.
 Gebruiksbeperkingen V V  
Ruimtelijke informatie bron
Ruimtelijk referentiesysteem V V Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is.
Omgrenzende rechthoek V V Het is verplicht als data aan de service is gekoppeld
Distributies
    URL C C

Het is verplicht als de service publiek of met restricties toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt

    Protocol C O Het is verplicht als er een URL is opgegeven.
    Omschrijving V V
Service informatie
Service type

V

V


Gekoppelde bron

C

C

Het is verplicht als er links naar de datasets waarop de service opereert beschikbaar zijn

Koppel type

V

V


Connectie URL

V

V


Operatie naam

V

V


DCP

V

V


Parameter naam

C

C Het is verplicht als de service een INSPIRE geharmoniseerde service is en het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft.

Parameter optionaliteit

C

C Het is verplicht als de service een INSPIRE geharmoniseerde service is en het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft.

Parameter herhaalbaarheid

C

C Het is verplicht als de service een INSPIRE geharmoniseerde service is en het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft.
Kwaliteits informatie
Niveau kwaliteitsbeschrijving V V  
Niveau kwaliteitsbeschrijving naam

C

C
Het is verplicht als het niveau van kwaliteitsbeschrijving service is
Conformiteit
    Specificatie C V Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Specificatiedatum C V Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Specificatiedatum type C V Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Verklaring C V Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
    Conformiteit indicatie met een specificatie C V Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is.
Service kwaliteit

Criteria

O

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

Criteria beschrijving

O

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

Criteria type waarde

O

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

Criteria waarde

O

C

Het is verplicht als de service een interoperabele INSPIRE service is

Informatie over de metadata
Metadata unieke identifier V V  
Metadata datum V V  
Taal van de metadata V V  
Hiërarchieniveau V V  
Hiërarchieniveau naam C C Het is verplicht als het hierarchieniveau service is
Verantwoordelijke organisatie metadata
    Organisatie V V  
    E-mail V V  
    Rol V V  
Metadata standaard
    Naam V O  
    Versie V O  

5. Metadata elementen uitwerking

5.1 Titel van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/title[ISO 19139:2007]

Dit element dient om de naam van de service in vast te leggen.

Data type of Domein Voorbeeld
String INSPIRE View service Beschermde gebieden

Toelichting

Een gebruiker moet op basis van de naam van de dataset (titel) deze snel kunnen identificeren. Een meer uitgebreide omschrijving van de dataset dient u op te nemen in het veld met de 'samenvatting'. Wanneer er verschillende versies van een service in de meta-informatie opgenomen worden, is het aan te raden om de verschillende versienummers overal op dezelfde manier in de titel van de service te verwerken. Aanbevolen schrijfwijze voor dit element is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (jaar) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

5.2 Datum van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Op z’n minst één van de elementen Datum creatie, Datum publicatie of Datum revisie is verplicht. Er kan maximaal één creatie datum worden opgenomen. Voor INSPIRE geldt ook een maximum van één revisie datum. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD(met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2007-09-15

5.3 Datum type van de bron

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst CI_DateTypeCode. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum. INSPIRE vereist bovendien dat het datum type uniek is per set aan datums van de bron.

Data type of Domein Voorbeeld
DateTypeCode creation

5.4 Samenvatting

identificationInfo[1]/*/abstract[ISO 19139:2007]

Dit element bevat een beschrijving van de inhoud van de service, geef in deze samenvatting  publieks vriendelijk informatie over de inhoud van de service. Deze is minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters).

Data type of Domein Voorbeeld
String Deze View service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en UNESCO cultureel Werelderfgoed.

5.5 Verantwoordelijke organisatie bron

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName[ISO 19139:2007]

Voor INSPIRE interoperabele services dient het in ieder geval de beschrijving bevatten van de organisatie die de verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en de zorg draagt voor, het beheer van de service. Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Gebruik bij voorkeur een  URI uit een organisatienamenlijst zoals http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie.html, als een gmx:Anchor, waarbij het href attribuut verwijst naar de URI die de organisatie beschrijft.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor 
 xlink:href="https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie">
 Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
</Anchor>
String Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

5.6 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het e-mail adres van de verantwoordelijke organisatie van de bron. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres. Voor INSPIRE interoperabele services dient het in ieder geval de rol van beheerder te bevatten.

Data type of Domein Voorbeeld
String geo-info@organisatienaam.nl

5.7 Verantwoordelijke organisatie bron rol

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role[ISO 19139:2007]

Dit element geeft de rol van de verantwoordelijke organisatie van de bron weer. Voor de rol van de organisatie wordt een codelijst gehanteerd, zie zie Codelijst B.5.5 CI_RoleCode.

Data type of Domein Voorbeeld
RoleCode pointOfContact

5.8 Trefwoord

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword[ISO 19139:2007]

Het element bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een dataset of datasetserie te beschrijven. Voor INSPIRE services dient er op z’n minst één keyword de categorie of subcategorie te bevatten uit deel D.4 van de commissie regulation 1205/2008, zie codelijst classificatie ruimtelijke data service.

Voor INSPIRE services dient daarnaast voor het beschrijven van de relevante thema’s tenminste één trefwoord uit de relevante thesaurus overgenomen te worden, in de exacte notatie (met evt. spelfouten en hoofdletters waar toegepast). Het is ook mogelijk zelf gedefinieerde trefwoorden, of trefwoorden uit een andere thesaurus in te vullen.

Alle trefwoorden die afkomstig zijn uit dezelfde thesaurus, of de versie ervan, worden gegroepeerd onder een gmd:descriptiveKeywords/gmd:MD_Keywords element. Een enkel gmd:MD_Keywords-element bevat uitsluitend trefwoorden die afkomstig zijn uit de ene geciteerde thesaurus, of de versie ervan.

Elk gmd:keyword element bevat slechts één trefwoord, voor elk trefwoord wordt een apart element gebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/theme/ps">
  Beschermde gebieden
</gmx:Anchor>
 									
String Beschermde Gebieden

5.9 Thesaurus

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/title[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de naam van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Voor INSPIRE wordt de naam van de thesaurus gehanteerd, zoals voorgeschreven in de metadataguidelines van INSPIRE.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor 
 xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes">
  GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
</gmx:Anchor>
String “GEMET – INSPIRE themes, version 1.0”

5.10 Thesaurusdatum

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de publicatie datum van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2008-06-01

5.11 Thesaurusdatum type

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateTypeCode uit ISO 19115. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum.

Data type of Domein Voorbeeld
DateTypeCode publication

5.12 Juridische toegangsrestricties

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints[ISO 19139:2007]

Het is verplicht juridische toegangsrestricties op te nemen. Het is verplicht een waarde op te nemen voor beperkingen op publieke toegang in één gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

Daarnaast is het verplicht voorwaarden voor toegang en gebruik op te nemen in één ander gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element.

Voor INSPIRE services, bevat dit element de waarde "otherRestrictions". Voor organisaties die zich conformeren aan afspraken in het GI-beraad, bevat dit element ook de waarde "otherRestrictions".

Dit element bevat toegangseisen die er zorg voor dragen dat privacy of intellectueel eigendom gewaarborgd zijn en elke andere speciale beperkingen voor het verkrijgen van de metadata of data. De waardes komen uit codelijst RestrictionCode uit ISO 19115.

Data type of Domein Voorbeeld
RestrictionCode otherRestrictions

Toelichting

De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. Dat geldt ook voor geo-informatie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert Creative Commons ZERO als de voorkeurslicentie (om aan te geven dat een werk zonder restricties gebruikt kan worden) voor data van haar ministerie.

In Nederland is afgesproken om voor geo-informatie gebruik te maken van de gebruiksvoorwaarden van Creative Commons , tenzij dat niet mogelijk is. Dit “Creative Commons, tenzij” beleid is in 2014 vastgesteld door het GI-beraad.

In sommige gevallen is het toch noodzakelijk om gebruiksvoorwaarden te handhaven die niet in Creative Commons zijn opgenomen, bijvoorbeeld door wetgeving. In die gevallen biedt Geo Gedeeld uitkomst. Geo Gedeeld is een hulpmiddel om gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie op een eenvoudige, heldere en gestandaardiseerde manier kenbaar te maken. Het is ontstaan uit de behoefte van de overheid om de bestaande gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie te stroomlijnen. Zie ook algemeen gebruiksvoorwaarden

5.13 Overige beperkingen

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel, als het element juridische toegangsrestricties de waarde otherRestrictions bevat dient het te worden opgenomen. 

Hierin wordt in één  gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element  voor de voorwaarden voor toegang en gebruik  een link naar de licentie en de bijbehorende beschrijving opgenomen.  Daarnaast wordt er, als het een INSPIRE service is en er geen beperkingen zijn of deze niet bekend zijn, een waarde uit codelijst ConditionsApplyingToAccessAndUse opgenomen in een tweede otherConstraints element binnen hetzelfde  md:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints element. Voor INSPIRE is het gebruik van een Anchor verplicht. Het bevat, indien van toepassing ook prijsinformatie voor het gebruik van de dataset. 

Daarnaast wordt voor beperkingen op publieke toegang in één ander gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints een waarde opgenomen uit codelijst LimitationsOnPublicAccess . Als er geen beperkingen zijn dient men dat ook aan te geven, met de waarde "noLimitations". Voor INSPIRE is het gebruik van een Anchor verplicht.


Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<otherConstraints>
 <gmx:anchor
  xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/mark/*/deed.nl">
   Geen beperkingen
 </gmx:anchor>
</otherConstraints>
String
<otherConstraints>
 https://creativecommons.org/publicdomain/mark/*/deed.nl
</otherConstraints>
<otherConstraints>
 Geen beperkingen
</otherConstraints>
 
Data type of Domein Voorbeeld
ConditionsApplyingToAccessAndUse
<gmx:anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist
  /ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply">
  Geen beperkingen
</gmx:anchor>

Toelichting

Naast de link naar de licentie, wordt ook een voor mensen leesbare tekst opgenomen. In bijlage data-licenties zijn daarvoor de beschrijvingen en de bijbehorende link naar de licentie opgenomen.

Open data licentie

In het geval van een INSPIRE dataset dient twee maal het otherConstraints element gebruikt te worden.

6. Gebruiksbeperkingen

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation[ISO 19139:2007]

Dit element bevat toepassingen waarvoor de dataset niet geschikt is.

Data type of Domein Voorbeeld
String Niet gebruiken voor navigatie

7. Ruimtelijk referentiesysteem

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel, het is voor INSPIRE interoperabele services verplicht om de coördinaat referentie systemen die de service ondersteunt op te nemen. Informatie over deze INSPIRE services is te vinden op de wiki "aan de slag met INSPIRE".  Het element bevat de Alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft. EPSG geeft deze code’s uit. Voor het RD wordt de code 28992 gehanteerd. Het referentiesysteem wordt met een URI die ook de code bevat opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992">RD
</gmx:Anchor>
String http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992

Toelichting

Naast het horizontaal ruimtelijk referentiesysteem kan ook het verticaal ruimtelijk referentiesysteem in de metadata worden opgeslagen, bijvoorbeeld NAP. Deze gegevens kan men in het optionele element Code verticaal referentiesysteem plaatsen.

De EPSG codes kunnen gevonden worden op de website http://www.opengis.net/def/crs/0.

8. Omgrenzende rechthoek

identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de meest westelijke, oostelijke, noordelijke en zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de service weergegeven in lattitude en longitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden). De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84.

Data type of Domein Voorbeeld
Decimal 52.50

Toelichting

De omgrenzende rechthoek is de kleinste extent die mogelijk is waarmee de dataset goed weergegeven wordt.

De klasse EX_GeographicBoundingBox bestaat uit vier elementen die de hoeken van de omgrenzende rechthoek in decimale graden beschrijft.

9. URL

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht indien de service publiek of met restricties toegankelijk is en onder de verantwoordelijkheid van de beherende organisatie valt.

Voor een service bevat het element een accessPoint URL.

Voor bijvoorbeeld services waar een restrictieve toegang voor geldt kan dit element ook de URL naar de betaalservice, of de URL naar een applicatie die direct toegang geeft tot de service bevatten.

Het bevat een valide URL voor online toegang tot de service.

De URL wordt zodanig aangeboden, dat deze altijd direct een resultaat geeft, zonder dat deze bevraagd wordt. Hij mag geen HTTP 0, 400 of 5XX melding opleveren.

Data type of Domein Voorbeeld accessPoint
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Rijksmonumenten_nl.xml

Toelichting

Een accessPoint URL levert informatie over de service inclusief zijn endPoints. Dat kan bijvoorbeeld een capabilities of WSDL document zijn.

Een endPoint URL levert rechtstreeks een dataset in een specifiek mediatype.

10. Protocol

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/protocol[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er een URL is opgegeven. Bijvoorbeeld naar een WMS of WFS.

Indien de URL een 'accessPoint' betreft, dient een waarde geselecteerd te worden uit de codelijst Protocol.

Indien de URL een 'endPoint' betreft dan dient een waarde geselecteerd te worden uit de codelijst media-types.

Data type of Domein Voorbeeld
Protocol
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://standaarden.geonovum.nl/SV_ServiceType/OGC:WMS">
 OGC:WMS 
</gmx:Anchor>
Protocol OGC:WMS

Toelichting

Het element Protocol, is van belang voor het automatisch kunnen downloaden van de dataset en/of het benaderen van de service die deze dataset ontsluit. Het maakt gebruik van algemene codelijsten van servicetypes en media-types. Door data aan te bieden op basis van waardes uit deze codelijsten is de ontsluiting software onafhankelijk en daardoor breder toegankelijk.

11. Omschrijving

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/description[ISO 19139:2007]

Dit element is voor services verplicht.

Het bevat een verwijzing naar een waarde uit de codelijst OnLineDescriptionCode die het type URL beschrijft.

Indien verwezen wordt naar een URL die rechtstreeks een dataset in een specifiek mediatype oplevert dient de waarde endPoint gebruikt te worden. In andere gevallen de waarde accessPoint. De accessPoint URL levert informatie over de service inclusief zijn endPoints. Dat kan bijvoorbeeld een capabilities of WSDL document zijn of een webpagina waar data te downloden is.

Data type of Domein Voorbeeld
OnLineDescriptionCode
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/endPoint">
 endPoint
</gmx:Anchor>
OnLineDescriptionCode endPoint

Distributie in een Invocable SDS

Een distributie in de beschrijving van een invocable service op een INSPIRE dataset kan er als volgt uit zien.

12. Service type

identificationInfo[1]/*/serviceType [CSW ISO Metadata AP]

Dit element bevat het type van de service.

De implementing rules van INSPIRE verplichten het gebruik van de waardes uit Annex B.3. Deze zijn in codelijst SV_ServiceType opgenomen. Voor INSPIRE spatial data services dient de waarde "other" gekozen te worden.

Data type of Domein

Voorbeeld

SV_ServiceType

view

13. Gekoppelde bron

identificationInfo[1]/*/operatesOn [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als er links naar de datasets waarop de service opereert beschikbaar zijn. Voor dataservices is het dus verplicht. Dit element geeft informatie (metadata) over de data die in de service beschikbaar wordt gesteld. Het attribuut xlink:href moet een URI bevatten naar het MD_DataIdentification deel van het metadata record van de dataset.

Data type of Domein

Voorbeeld

URI

https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/metadata/a7fb2234-f7b4-4a03-b282-f10947f42fb1#MD_DataIdentification

14. Koppel Type

identificationInfo[1]/*/couplingType [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is verplicht volgens het amendement op ISO 19119. CouplingType definieert het type “koppeling” tussen een service instance en een dataset. De mogelijke waarden zijn vastgelegd in de codelist SV_CouplingType

Data type of Domein

Default waarde

SV_CouplingType

Loose

15. Connectie URL

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/connectPoint/*/linkage [CSW ISO Metadata AP]

Dit element beschrijft het netwerkadres van de service instance via het verplichte element linkage, uit de klasse CI_OnlineResource.

Dit element heeft hetzelfde doel als URL. Doordat ISO 19115 en ISO 19119 niet op dit punt met elkaar zijn afgestemd zijn hier twee verschillende metadata elementen (met dezelfde doelstelling) en verschillende encoding (ISO 19139 en CSW ISO Metadata AP) ontstaan. Neem hier het accessPoint van de service op als daarin de operaties en parameters zijn beschreven. Als deze daar geen onderdeel vanuitmaken dienen de operaties en parameters apart te worden beschreven. In dat geval wordt in dit element wordt dan het endPoint van de operatie opgenomen.

Data type of Domein Voorbeeld accessPoint
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
URL http://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Rijksmonumenten_nl.xml

16. Operatie naam

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/operationName [CSW ISO Metadata AP]

Dit element bevat de operaties die met deze service mogelijk zijn. Door het opnemen van protocol, kunnen de bijbehorende verplichte operaties (OperationName) en parameters (SV_Parameter) worden afgeleid. Deze attribuutwaarden kunnen als default door de applicatie worden toegevoegd. Dit geld ook voor INSPIRE netwerk services die conform een INSPIRE technische specificatie zijn. De mogelijke operaties hoeven niet apart beschreven te worden, in dit element wordt de operatie opgenomen waarmee het accessPoint aangeroepen wordt. Als operaties en parameters niet zijn opgenomen in het accessPoint worden ze voor INSPIRE geharmoniseerde services apart beschreven.

Data type of Domein

Voorbeeld

String

getCapabilities

17. DCP

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/DCP [CSW ISO Metadata AP]

Dit element bevat het Distributed Computing Platforms waarop de operatie is geïmplementeerd. INSPIRE gaat van de default waarde WebServices uit. Deze waarde is opgenomen in de codelijst DCPlist. De huidige attribuutwaarden worden verwijderd en ongeldig verklaard zie codelijst DCPList.

Data type of Domein

Voorbeeld

DCPlist

WebServices

18. Parameter naam

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/parameters/SV_Parameter/name [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel, voor INSPIRE geharmoniseerde services is het verplicht als het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft. Het bevat de naam van de parameter zoals gebruikt door de service

Data type of Domein

Voorbeeld

string

BoreholeName

19. Parameter optionaliteit

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/parameters/SV_Parameter/optionality [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel, voor INSPIRE geharmoniseerde services is het verplicht als het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft. Het bevat de naam van de optionaliteit van de parameter zoals gebruikt door de service

Data type of Domein

Voorbeeld

string

Verplicht

20. Parameter herhaalbaarheid

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/parameters/SV_Parameter/repeatability [CSW ISO Metadata AP]

Dit element is conditioneel, voor INSPIRE geharmoniseerde services is het verplicht als het accessPoint de operaties en parameters niet beschrijft. Het bevat de naam van de oherhaalbaarheid van de parameter zoals gebruikt door de service

Data type of Domein

Voorbeeld

Boolean

true

21. Niveau kwaliteitsbeschrijving

dataQualityInfo/*/scope/*/level[ISO 19139:2007]

Dit element beschrijft het niveau waarop de kwaliteitsinformatie betrekking heeft. Dit niveau wordt gekozen uit codelijst ScopeCode . Mogelijke niveau is: service

Data type of Domein Voorbeeld
ScopeCode service

22. Niveau kwaliteitsbeschrijving naam

dataQualityInfo/*/levelDescription/*/other[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel. Het is verplicht als het niveau van kwaliteitsbeschrijving service is. Het bevat de naam van het kwaliteitsbeschrijving waarvoor de metadata is beschreven.

Data type of Domein Voorbeeld
String INSPIRE View Service

23. Specificatie

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/title[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Het bevat de titel van de specificatie of richtlijnen waar de service conform aan dient te zijn. Voor INSPIRE worden deze elementen meerdere keren opgenomen om conformiteit met de technische specificaties, de verordening en ook de categorie van de service aan te geven. Voor alle INSPIRE services wordt zowel de conformiteit met een verordening aangegeven als met een technische specificatie. Informatie over de INSPIRE services categorien is te vinden op de wiki "aan de slag met INSPIRE".

INSPIRE netwerk services

INSPIRE spatial data service

Gebruik voor de conformiteit van de categorie de waardes uit codelijst INSPIRE service categorie hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een anchor.

Daarnaast wordt hier voor INSPIRE spatial data services, aangegeven aan welke technische specificatie deze service voldoet, anders dan de INSPIRE view en download specificaties.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="https://inspire.ec.europa.eu/documents
  /technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1">
  Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services
</gmx:Anchor>
INSPIRE service categorie
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/
  metadata/2.0/sds-invocable">
  invocable
</gmx:Anchor>
String “ Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services”.

24. Specificatiedatum

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/date/*/date[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Het bevat de datum van de specificatie of richtlijnen of informatie model waar de dataset conform aan dient te zijn. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2013-04-04

25. Specificatiedatum type

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification/*/date/*/dateType[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Type gebeurtenis wordt gekozen uit codelijst DateTypeCode. Mogelijke gebeurtenissen zijn: creatie-, publicatie-, of revisiedatum.

Data type of Domein Voorbeeld
DateTypeCode publication

26. Verklaring

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/explanation[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. Het bevat de verklaring van de betekenis van de conformiteit.

Data type of Domein Voorbeeld
String De performance van deze service is minder dan de vereiste van INSPIRE

27. Conformiteit indicatie met de specificatie

dataQualityInfo/*/report/DQ_DomainConsistency/result/DQ_ConformanceResult/pass[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE bron is. In dit element kan dan worden weergegeven of het wel of niet conform de INSPIRE specificatie is.

Data type of Domein Voorbeeld
Boolean TRUE

28. Criteria

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/nameOfMeasure[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele service is. Informatie over de INSPIRE service categorien is te vinden op de wiki "aan de slag met INSPIRE". Het element bevat de minimale kwaliteit van de service die word bepaald door de verantwoordelijke partij voor die service met een verwachtte geldigheid gedurende een langere periode. De kwaliteit van de service moet voor drie criteria worden opgenomen;

Het element criteria, wordt opgenomen met een anchor, met waardes uit codelijst INSPIRE QualityOfServiceCriteriaCode

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<gmx:Anchor
 xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
  QualityOfServiceCriteriaCode/availability">
  beschikbaarheid
</gmx:Anchor>

29. Criteria beschrijving

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/measureDescription[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele services is. Het bevat de beschrijving van de meetcriteria.

Data type of Domein Voorbeeld
String Ondergrens van het percentage in tijd, dat de dienst naar verwachting jaarlijks beschikbaar
String De maximale responstijd binnen welke een typisch verzoek naar de Ruimtelijke Gegevensdienst in een normale situatie kan worden uitgevoerd, door tenminste het eerste deel van de reactie terug te keren. De normale situatie vertegenwoordigt perioden buiten de piekbelasting. Het is ingesteld op 90% van de tijd.
String Ondergrens van het maximale aantal gelijktijdige verzoeken die binnen de grenzen van de aangegeven prestatie kunnen worden afgerond.

30. Criteria type waarde

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/result/DQ_QuantitativeResult/valueUnit[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele services is. Het bevat de meeteenheid waarmee de criteria is vastgelegd.

Data type of Domein Voorbeeld
xsi:double urn:ogc:def:uom:OGC::percent
xsi:double http://www.opengis.net/def/uom/SI/second
xsi:integer http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity

31. Criteria waarde

dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/result/DQ_QuantitativeResult/value[ISO 19139:2007]

Dit element is conditioneel in dit profiel. Het is verplicht als de service een INSPIRE interoperabele services is. Het bevat de meetwaarde van het criteria.

Data type of Domein Voorbeeld
xsi:double 82

32. Metadata unieke identifier

fileIdentifier[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de unieke en persistente identifier voor de metadata file. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een betekenisloze identifier die wereldwijd uniek is zoals de Universal Unique Identifier. De identifier bevat geen hoofdletters of accolades.

Data type of Domein Voorbeeld
String 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

33. Metadatadatum

dateStamp[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de datum waarop de metadata gemaakt ofgewijzigd is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes).

Data type of Domein Voorbeeld
Date 2008-02-25

34. Taal van de metadata

Language[ISO 19139:2007]

In dit element wordt vastgelegd in welke taal de metadata is beschreven. Het bevat de code van de taal waarin de tekst in de metadata is opgenomen. Gebruik hiervoor alleen de drie-letter codes van 639-2/B (bibliographic codes), zoals gedefinieerd op iso639-2. De code voor Nederlands is dut. Over het algemeen is dut de default waarde.

Data type of Domein Voorbeeld
ISO 639-2 dut

35. Hiërarchieniveau

hierarchyLevel[ISO 19139:2007]

Het element geeft aan waarop de metadata betrekking heeft, in dit geval service. Dit niveau wordt gekozen uit codelijst ScopeCode . Mogelijke niveau is: service

Data type of Domein Voorbeeld
ScopeCode service

36. Hiërarchieniveau naam

hierarchyLevelName[ISO 19139:2007]

Dit element is verplicht als Hiërarchieniveau een service is.

Data type of Domein Voorbeeld
String Service

37. Verantwoordelijke organisatie metadata

contact/*/organisationName[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de naam van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. Gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam. Voor de correcte overheidsnamen zie: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie.html. Dit element bij voorkeur invullen als een gmx:Anchor, waarbij het href attribuut verwijst naar een URI die de organisatie beschrijft.

Data type of Domein Voorbeeld
Anchor
<Anchor
 xlink:href="https://www.tno.nl/nl/over-tno/organisatie">
 Nederlandse organisatie voor toegepast-
 natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
</Anchor>
String Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

38. Verantwoordelijke organisatie metadata rol

contact/*/role[ISO 19139:2007]

Dit element bevat de rol van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. INSPIRE vereist pointOfContact. Voor de rol van de organisatie wordt Codelijst CI_RoleCode gehanteerd.

Data type of Domein Voorbeeld
RoleCode pointOfContact

39. Verantwoordelijke organisatie metadata e mail

contact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress[ISO 19139:2007]

Dit element bevat het e-mail adres van de organisatie verantwoordelijk voor de metadata. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres.

Data type of Domein Voorbeeld
String geo-info@organisatienaam.nl

40. Metadata standaard naam

metadataStandardName[ISO 19139:2007]

Dit element is nodig om uitbreidingen op profielen te duiden. Dit element bevat de naam van de standaard.

Data type of Domein Voorbeeld
String ISO 19119

41. Metadatastandaard versie

metadataStandardVersion[ISO 19139:2007]

Dit element is nodig om uitbreidingen op standaarden aan te geven. Dit element bevat de versie (profiel) van de metadatastandaard die wordtgebruikt.

Data type of Domein Voorbeeld
String Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services 2.0

42. Optionele elementen

Naast de verplichte elementen heeft dit metadata profiel tevens een optionele set. Deze set bestaat uit een selectie van metadata-elementen uit ISO 19119, die nuttig zijn voor het beheer van geografische datasets en –series. Het betreft niet de volledige ISO 19119 set. Als men meer metadata wil vastleggen dan mogelijk met de verplichte elementen, dan dient men bij voorkeur de benodigde elementen uit deze optionele set te kiezen. Hierdoor blijft interoperabiliteit beter behouden. De tabel in Appendix B bevat zowel de verplichte als optionele elementen.

Temporele dekking

Er zijn verschillende methoden, waarmee de temporele dekking in XML kan worden vastgelegd. Voor de interoperabiliteit is het echter optimaal dezelfde methode te hanteren. Daarom wordt voor de implementatie van dit profiel de notering, die ook door INSPIRE voorgesteld wordt, gehanteerd;

Identifier gebied

Het refereren aan de unieke identificatie van een gebied dat betrekking heeft op de dataset ondersteunt een eventuele ontsluiting van de metadata in communities die geen ondersteuning bieden voor een geometrisch object, zoals bijvoorbeeld DCAT-NL. In DCAT-NL worden bij voorkeur OWMS waardelijsten gebruikt om een gebied aan te duiden.

43. Encoding van de metadata elementen

De metadata van services wordt uitgewisseld in de encoding (XML) conform:

http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/ (ISO 19119 metadata elementen)

Deze encoding die tevens gebruik maakt van: http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd (ISO 19115 metadata elementen) is geschikt om tussen catalogi via CSW te kunnen uitwisselen. In hoofdstuk 5 staat onder elke paragraaf het pad met daarachter tussen [ ] uit welke standaard het komt.

Een andere manier om service metadata uit te wisselen is door het capabilities document, dat verplicht bij elke OGC service aanwezig moet zijn, te gebruiken om een deel van de metadata elementen uit hoofdstuk 5 te beschrijven. In bijlage 6,7 en 8 is een mapping gemaakt van het capabilities document voor WMS naar http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/. Hierdoor kan de capabilities ook gebruikt worden als encoding.

A. Codelijsten

Deze bijlage bevat de codelijsten die van toepassing zijn in het Nederlandse profiel op ISO 19119 voor services. In de door ISO 19139 voorgestelde codelijsten worden concepten geïdentificeerd aan de hand van drie XML-attributen die gerelateerd zijn aan de codelijst en het concept daarin. De drie attributen zijn:


A.1 Codelijst SV_CouplingType

De INSPIRE coupling type codelijst is gebaseerd op INSPIRE metadata implementing rules

Waarde Beschrijving
Loose
Mixed
Tight

A.2 Codelijst SV_ServiceType

De INSPIRE service type codelijst is gebaseerd op INSPIRE metadata implementing rules

Waarde Beschrijving
Discovery OGC:CSW,Web Catalog service
View OGC:WMS,Web Map service of OGC:WMTS,Web Mapping Tiling Service
Download OGC:WFS, Web Feature Service of OGC:WCS, Web Coverage Service of OGC:SOS, Sensor Observation Service of INSPIRE Atom,Atom Service Feed
Transformation OGC:WCTS, Web Coordinate Transformation Service
Other Alle spatial data services die geen INSPIRE netwerk service zijn

A.3 Codelijst classificatie van ruimtelijke data services

De INSPIRE classificatie van ruimtelijke data services is gebaseerd op INSPIRE metadata implementing rules

Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanInteractionService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanCatalogueViewer Klantendienst die de interactie mogelijk maakt tussen gebruiker en catalogus, waardoor metagegevens over geografische gegevens of diensten kunnen worden opgezocht, geraadpleegd en beheerd.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer Klantendienst waarmee een gebruiker één of meer verzamelingen of verslagen kan bekijken.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicSpreadsheetViewer Klantendienst die de interactie mogelijk maakt tussen gebruiker en gegevensobjecten en waarmee de gebruiker berekeningen kan vragen als bij een rekenspreadsheet, maar uitgebreid tot geografische gegevens. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanServiceEditor Klantendienst waarmee de gebruiker de geografische verwerkingsdiensten kan beheren.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanChainDefinitionEditor Maakt de interactie mogelijk tussen de gebruiker en een ketendefinitiedienst.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanWorkflowEnactmentManager Maakt de interactie mogelijk tussen de gebruiker en de workflowmanager. 107. Editor voor geografische objecten
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicFeatureEditor Geografische viewer die de interactie tussen gebruiker en objectgegevens mogelijk maakt. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicSymbolEditor Klantendienst waarmee de gebruiker symboolbibliotheken kan selecteren en beheren.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanFeatureGeneralizationEditor Klantendienst waarmee de gebruiker de cartografische kenmerken van een object of objectverzameling kan wijzigen door de visualisatie te vereenvoudigen, zonder dat de kernelementen verloren gaan — het ruimtelijke equivalent van vereenvoudiging. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicDataStructureViewer Klantendienst die de gebruiker toegang biedt tot een deel van een gegevensreeks, om de interne structuur ervan te raadplegen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoManagementService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoFeatureAccessService Klantendienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met geografische objecten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService Dienst die de klant toegang biedt tot weergaven van geografische gegevens, met name afbeeldingen. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoCoverageAccessService Klantendienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met rastergegevens.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoSensorDescriptionService Dienst die zorgt voor een omschrijving van een rastergegevenssensor, inclusief plaats en oriëntatie van de sensor, alsook de geometrische, dynamische en radiometrische kenmerken van de sensor met het oog op de verwerking van geografische gegevens. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoProductAccessService Dienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met geografische producten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoFeatureTypeService Dienst voor toegang tot en beheer van een geheugen met definities van objecteigenschappen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoCatalogueService Dienst voor het opzoeken van en het beheer van metagegevens in een geheugen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoRegistryService Dienst die toegang biedt tot een geheugen van metagegevens over types. 209. Dienst geografische index
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoGazetteerService Dienst die toegang biedt tot een directory met reële fenomenen die informatie over de positie bevatten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoOrderHandlingService Dienst waarmee de klant producten kan bestellen bij een leverancier. 211. Dienst voorbestelling
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoStandingOrderService Besteldienst waarmee een klant kan verzoeken dat een product over een geografisch gebied wordt verspreid zodra het beschikbaar wordt.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/taskManagementService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/chainDefinitionService Dienst die de workflow bepaalt en klaarmaakt voor uitvoering door de dienst workflowuitvoering.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/workflowEnactmentService De dienst workflowuitvoering interpreteert de workflow en controleert de concretisering van diensten en de opeenvolging van activiteiten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/subscriptionService Dienst waarmee klanten zich kunnen registreren om informatie over evenementen te krijgen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialProcessingService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialCoordinateConversionService Dienst om coördinaten om te zetten van één coördinatensysteem naar een ander coördinatensysteem dat betrekking heeft op hetzelfde gegeven.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialCoordinateTransformationService Dienst om coördinaten van een op een bepaald gegeven gebaseerd coördinatensysteem om te zetten naar een ander coördinatensysteem dat betrekking heeft op een ander gegeven.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialCoverageVectorConversionService Dienst om de ruimtelijke weergave te veranderen, van een rasterschema in een vectorschema of omgekeerd.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialImageCoordinateConversionService Dienst voor de transformatie of conversie van coördinaten om het coördinatensysteem voor een afbeelding te wijzigen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialRectificationService Dienst voor de omzetting van een afbeelding in een verticale parallelle projectie en dus een constante schaal.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialOrthorectificationService Rectificatiedienst voor de correctie van kantelingen en verschuivingen van afbeeldingen door verhogingen in het terrein.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialSensorGeometryModelAdjustmentService Dienst om de geometriemodellen van sensoren aan te passen zodat de afbeelding beter overeenstemt met andere beelden en/of bekende locaties.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialImageGeometryModelConversionService Dienst om de geometriemodellen van sensoren om te zetten naar een ander maar equivalent geometriemodel.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialSubsettingService Dienst om gegevens op te halen uit een bepaald artikel in een doorlopend ruimtelijk gebied, hetzij aan de hand van de geografische plaats, hetzij via rastercoördinaten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialSamplingService Dienst om gegevens op te halen uit een bepaald artikel aan de hand van een consistent schema, hetzij aan de hand van de geografische plaats, hetzij via rastercoördinaten.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialTilingChangeService Dienst om de rastering van geografische gegevens te veranderen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialDimensionMeasurementService Dienst om de afmetingen te berekenen van in afbeeldingen zichtbare objecten of andere geografische gegevens.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialFeatureManipulationService Indeling van objecten bij een ander object, afbeelding of een andere verzameling gegevens of coördinaten; correctie van relatieve verschuivingen, rotatieverschillen, schaalverschillen en perspectiefverschillen; controle van de topologische consistentie van de objecten in de objectverzameling met de topologieregels van de objectverzameling; identificatie en/of correctie van aan het licht gebrachte inconsistenties.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialFeatureMatchingService Dienst die bepaalt welke objecten en onderdelen van objecten uit verschillende gegevensbronnen dezelfde reële entiteit vertegenwoordigen, bv. zijdeaansluiting en beperkte samensmelting.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialFeatureGeneralizationService Dienst om de ruimtelijke variatie in een objectverzameling te beperken om de communicatie efficiënter te maken door de ongewenste gevolgen van gegevensreductie tegen te gaan.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialRouteDeterminationService Dienst om de optimale weg tussen twee specifieke punten te bepalen, gebaseerd op de in de objectverzameling opgenomen inputparameters en eigenschappen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialPositioningService Door een positiebepalend apparaat verleende dienst om positie-informatie te verkrijgen, te gebruiken en ondubbelzinnig te interpreteren, en na te gaan of de resultaten voldoen aan de gebruiksvereisten. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/spatialProximityAnalysisService Via deze dienst wordt voor een bepaalde positie of geografisch object gezocht naar alle objecten met bepaalde kenmerken die zich binnen een door de gebruiker ingegeven afstand van de positie of het object bevinden. 500 Geografische-verwerkingsdiensten — thematisch
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicProcessingService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicGoparameterCalculationService Dienst om applicatiegerichte resultaten te berekenen, die niet uit de ruwe gegevens zelf kunnen worden afgeleid.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicClassificationService Dienst om gebieden van geografische gegevens te classificeren aan de hand van thematische kenmerken.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicFeatureGeneralizationService Dienst om soorten objecten in een objectverzameling te generaliseren om de communicatie efficiënter te maken door de ongewenste gevolgen van gegevensreductie tegen te gaan. Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 1.2 26 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicSubsettingService Dienst om gegevens uit een artikel op te halen op basis van parameterwaarden. 505. Geografische teldienst
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicSpatialCountingService Dienst om geografische objecten te tellen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicChangeDetectionService Dienst om verschillen op te sporen tussen twee verzamelingen gegevens die op verschillende tijdstippen op hetzelfde geografische gebied betrekking hebben. 507. Dienst ophaling geografische informatie
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicGeographicInformationExtractionService Diensten ter ondersteuning van de ophaling van object- en terreininformatie uit satellietbeelden en gescande afbeeldingen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicImageProcessingService Dienst om de waarden van thematische kenmerken van een afbeelding te veranderen aan de hand van een wiskundige functie.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicReducedResolutionGenerationService Dienst om de resolutie van een afbeelding te verminderen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicImageManipulationService Diensten voor het bewerken van gegevenswaarden in afbeeldingen: de kleur- en contrastwaarden veranderen, diverse filters toepassen, de afbeeldingsresolutie bewerken, ruisverwijdering, „striping”, systematische radiometrische correcties, atmosferische demping, verandering van de lichtsterkte enz.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicImageUnderstandingService Diensten voor de automatische opsporing van beeldveranderingen, differentiatie van geregistreerde beelden, analyse en weergave van de betekenis van verschillen en differentiatie op grond van gebied en model.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicImageSynthesisService Diensten voor het creëren of omzetten van beelden aan de hand van ruimtelijke computermodellen, perspectieftransformaties en manipulatie van de beeldkenmerken, om de zichtbaarheid te verbeteren, de resolutie te verscherpen en/of de effecten van wolken of nevel te verminderen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicMultibandImageManipulationService Diensten die een beeld wijzigen aan de hand van de diverse banden van de afbeelding.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicObjectDetectionService Dienst om reële voorwerpen in een beeld op te sporen. 
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicGeoparsingService Dienst om tekstdocumenten te doorzoeken naar plaatsverwijzingen, zoals plaatsnamen, adressen, postcodes enz., ter voorbereiding van een dienst geografische codering.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/thematicGeocodingService Dienst om de toename van plaatsverwijzingen met geografische coördinaten of een andere ruimtelijke verwijzing te bevorderen
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/temporalProcessingService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/temporalReferenceSystemTransformationService Dienst om de waarden van tijdsaanduidingen te wijzigen van één tijdsreferentiesysteem naar een ander.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/temporalSubsettingService Dienst om gegevens uit een artikel op te halen in een ononderbroken interval, gebaseerd op temporele positiewaarden.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/temporalSamplingService Dienst om gegevens uit een artikel op te halen aan de hand van een consistent schema, gebaseerd op temporele positiewaarden.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/temporalProximityAnalysisService Via deze dienst wordt voor een bepaalde tijdsinterval of gebeurtenis gezocht naar alle objecten met bepaalde kenmerken die zich binnen een door de gebruiker ingegeven interval bevinden van de interval of het object.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/metadataProcessingService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/metadataStatisticalCalculationService Dienst om de statistieken van een gegevensverzameling te berekenen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/metadataGeographicAnnotationService Diensten om aanvullende informatie toe te voegen aan een afbeelding of een object in een objectverzameling.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comEncodingService Dienst die zorgt voor de implementatie van coderingsregels en voor een interface voor versleuteling en ontsleuteling
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/codering
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/decodering
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comTransferService Dienst die zorgt voor de implementatie van één of meer overdrachtprotocollen, waardoor gegevens kunnen worden overgedragen tussen verspreide informatiesystemen via offline- of onlinecommunicatie.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comGeographicCompressionService Dienst om de ruimtelijke onderdelen van een objectverzameling te comprimeren en te decomprimeren.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comGeographicFormatConversionService Dienst voor de conversie van een bepaald geografisch gegevensformaat naar een ander.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comMessagingService Dienst waardoor meerdere gebruikers gelijktijdig objectverzamelingen kunnen bekijken, becommentariëren en een verzoek tot bewerking van de objectverzamelingen kunnen indienen.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/comRemoteFileAndExecutableManagement Dienst die toegang biedt tot de extern opgeslagen geografische kenmerken, als waren die gegevens lokaal opgeslagen

A.4 Codelijst INSPIRE serviceCategorie

Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-invocable invocable
http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-interoperable interoperable
http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-harmonised harmonised

A.5 Codelijst INSPIRE QualityOfServiceCriteriaCode

Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteriaCode/availability Het beschrijft het percentage tijd dat de dienst beschikbaar is.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteriaCode/performance Het beschrijft hoe snel een aanvraag naar de ruimtelijke datadienst kan worden afgerond.
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteriaCode/capacity Het beschrijft het maximale aantal gelijktijdige verzoeken die met de aangegeven prestatie kunnen worden afgerond.

A.6 Codelijst DCP

De INSPIRE DCP lijst is gebaseerd op INSPIRE metadata implementing rules

Waarde Beschrijving
XML
CORBA
JAVA
COM
SQL
WebServices


A.7 Codelijst CI_OnLineFunctionCode

NL vertaling Waarde Beschrijving
Download download Online instructies voor het overbrengen van gegevens van een opslagapparaat of systeem naar een ander
Informatie information Online informatie over de bron
Offline toegang offlineAccess Online instructies voor het verkrijgen van de bron van de provider
Bestellen order Online bestelproces voor het verkrijgen van de bron
Zoeken search Online zoekinterface voor het zoeken naar informatie over de bron

A.8 Codelijst DS_AssociationTypeCode

NL vertaling Waarde Beschrijving
Kruisverwijzing crossReference Verwijzing van één dataset naar een andere dataset


A.9 Codelijst MD_MediumNameCode

NL vertaling Waarde Beschrijving
cdRom cdRom Read only optical disk
dvd dvd Digital versatile disk
dvdRom dvdRom Digital versatile disk, read only
3halfInchFloppy 3halfInchFloppy 3,5 inch magnetic disk
5quarterInchFloppy 5quarterInchFloppy 5,25 inch magnetic disk
7trackTape 7trackTape 7 track magnetic tape
9trackTape 9trackTape 9 track magnetic tape
3480Cartridge 3480Cartridge 3480 cartridge tape drive
3490Cartridge 3490Cartridge 3490 cartridge tape drive
3580Cartridge 3580Cartridge 3580 cartridge tape drive
4mmCartridgeTape 4mmCartridgeTape 4 millimetre magnetic tape
8mmCartridgeTape 8mmCartridgeTape 8 millimetre magnetic tape
1quarterInchCartridgeTape 1quarterInchCartridgeTape 0,25 inch magnetic tape
digitalLinearTape digitalLinearTape Half inch cartridge streaming tape drive
onLine onLine Direct computer linkage
satellite satellite Linkage through a atellite communication system
telephoneLink telephoneLink Communication trough a telephone network
hardcopy hardcopy Pamphlet or leaflet giving descriptive information

A.10 Codelijst CI_DateTypeCode

Waarde Beschrijving
creation Datum waarop de dataset of dataset serie is gecreëerd.
publication Publicatie datum waarop de dataset of dataset serie is gepubliceerd.
revision Datum waarop de dataset of dataset serie is gecontroleerd, verbeterd of is gewijzigd.

A.11 Codelijst CI_OnLineFunctionCode

Waarde Beschrijving
download Online instructies voor het overbrengen van gegevens van een opslagapparaat of systeem naar een ander
information Online informatie over de bron
offlineAccess Online instructies voor het verkrijgen van de bron van de provider
order Online bestelproces voor het verkrijgen van de bron
search Online zoekinterface voor het zoeken naar informatie over de bron

A.12 Codelijst CI_RoleCode

Waarde Beschrijving
resourceProvider Partij die de data verstrekt.
custodian Partij verantwoordelijk voor het beheer van de data.
owner Partij die eigenaar is van de data.
user Partij die de data gebruikt.
distributor Partij die de data verstrekt.
originator Partij die de data heeft gecreëerd
pointOfContact Partij die optreedt als contactpunt voor uitwisselen van kennis of verstrekking van de data.
principalInvestigator Partij die betrokken was bij de uitvoering van onderzoek.
processor Partij die de data heeft bewerkt, zodanig dat de data is gewijzigd.
publisher Partij die de data publiceert.
author Partij die auteur is van de data.

A.13 Codelijst DS_AssociationTypeCode

Waarde Beschrijving
crossReference Verwijzing van één dataset naar een andere dataset

A.14 Codelijst MD_CharacterSetCode

Waarde Beschrijving
ucs2 16-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646.
ucs4 32-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646.
utf7 7-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
utf8 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
utf16 16-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
8859part1 ISO/IEC 8859-1, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 1: Latin alphabet No. 1.
8859part2 ISO/IEC 8859-2, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 2: Latin alphabet No. 2.
8859part3 ISO/IEC 8859-3, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 3: Latin alphabet No. 3.
8859part4 ISO/IEC 8859-4, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 4: Latin alphabet No. 4.
8859part5 ISO/IEC 8859-5, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 5: Latin/Cyrillic alphabet.
8859part6 ISO/IEC 8859-6, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 6: Latin/Arabic alphabet.
8859part7 ISO/IEC 8859-7, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 7: Latin/Greek alphabet.
8859part8 ISO/IEC 8859-8, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 8: Latin/Hebrew alphabet.
8859part9 ISO/IEC 8859-9, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 9: Latin alphabet No. 5.
8859part10 ISO/IEC 8859-10, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 10: Latin alphabet No. 6.
8859part11 ISO/IEC 8859-11, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 11: Latin/Thai alphabet.
8859part13 ISO/IEC 8859-13, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 13: Latin alphabet No. 7.
8859part14 ISO/IEC 8859-14, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic).
8859part15 ISO/IEC 8859-15, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 15: Latin alphabet No. 9.
8859part16 ISO/IEC 8859-16, Information technology 8-bit single-byte coded graphic character sets Part 16: Latin alphabet No. 10.
jis Japanese code set used for electronic transmission.
shiftJIS Japanese code set used on MS-DOS based machines.
eucJP Japanese code set used on UNIX based machines.
usAscii United states ASCII code set (ISO 646 US).
ebcdic Ibm mainframe code set.
eucKR Korean code set.
big5 Traditional Chinese code set used in Taiwan, Hong Kong of China and other areas.
GB2312 Simplified Chinese code set.

A.15 Codelijst MD_ClassificationCode

Waarde Beschrijving
unclassified Beschikbaar voor algemene ontsluiting.
restricted Niet toegankelijk.
confidential Vertrouwelijke informatie.
secret Niet toegankelijk, behalve een geselecteerde groep personen.
topSecret Hoogste geheimhouding verplicht.

A.16 Codelijst MD_MaintenanceFrequencyCode

Waarde Beschrijving
continual Data wordt herhaaldelijk en vaak geactualiseerd.
daily Data wordt elke dag geactualiseerd.
weekly Data wordt wekelijks geactualiseerd.
fortnightly Data wordt 2-wekelijks geactualiseerd.
monthly Data wordt maandelijks geactualiseerd.
quarterly Data wordt elke kwartaal geactualiseerd.
annually Data wordt jaarlijks geactualiseerd.
biannually Data wordt iedere 2 jaar geactualiseerd.
asNeeded Data wordt geactualiseerd indien nodig.
irregular Data wordt geactualiseerd in intervallen die niet even lang duren.
notPlanned Er zijn geen plannen om de data te actualiseren.
unknown Herzieningsfrequentie is niet bekend.

A.17 Codelijst MD_MediumNameCode

Waarde Beschrijving
cdRom Read only optical disk
dvd Digital versatile disk
dvdRom Digital versatile disk, read only
3halfInchFloppy 3,5 inch magnetic disk
5quarterInchFloppy 5,25 inch magnetic disk
7trackTape 7 track magnetic tape
9trackTape 9 track magnetic tape
3480Cartridge 3480 cartridge tape drive
3490Cartridge 3490 cartridge tape drive
3580Cartridge 3580 cartridge tape drive
4mmCartridgeTape 4 millimetre magnetic tape
8mmCartridgeTape 8 millimetre magnetic tape
1quarterInchCartridgeTape 0,25 inch magnetic tape
digitalLinearTape Half inch cartridge streaming tape drive
onLine Direct computer linkage
satellite Linkage through a atellite communication system
telephoneLink Communication trough a telephone network
hardcopy Pamphlet or leaflet giving descriptive information

A.18 Codelijst MD_ProgressCode

Waarde Beschrijving
completed Productie van de data is compleet / afgerond.
historicalArchive De data is opgeslagen in een offline opslagmedium.
obsolete Data is niet langer relevant.
onGoing Data wordt continu geactualiseerd.
planned Datum is al bekend wanneer de data gecreëerd of geactualiseerd moet zijn.
required Data moet nog gegenereerd of geactualiseerd worden.
underDevelopment Data wordt momenteel gecreëerd.

A.19 Codelijst MD_RestrictionCode

Waarde Beschrijving
copyright Exclusief recht voor publicatie, productie, of verkoop van rechten op een literair, theater, muzikaal of artistiek werk, of op het gebruik van een commerciële druk of label, toegekend bij wet voor een specifieke periode of tijd aan een auteur, componist, artiest of distributeur.
patent Overheid heeft een exclusief recht toegekend om een uitvinding te maken, verkopen, gebruiken of in licentie uit te geven.
patentPending Geproduceerde of verkochte informatie wachtend op een patent.
trademark Een naam, symbool of ander object om een product te identificeren, wat officieel geregistreerd is en gebruik wettelijk voorbehouden is aan de eigenaar of fabrikant.
license Formele toestemming of iets te doen.
intellectualPropertyRights Recht op een financieel voordeel van en controle hebben op de distributie een niet tastbaar eigendom wat het resultaat is van creativiteit.
restricted Verbod op distributie en gebruik.
otherRestrictions Restrictie niet opgenomen in lijst.

A.20 Codelijst MD_ScopeCode

Waarde Beschrijving
dataset Informatie heeft betrekking op de dataset.
series Informatie heeft betrekking op de serie.

A.21 Codelijst MD_SpatialRepresentationTypeCode

Waarde Beschrijving
vector Vector data wordt gebruikt om geografische data te representeren.
grid Grid data wordt gebruikt om geografische data te representeren.
textTable Tekstuele of tabel data wordt gebruikt om geografische data te representeren.
tin Triangulated irregular network.

A.22 Codelijst MD_TopicCategoryCode

Waarde Beschrijving
farming Houden van dieren en/of verbouwen van planten. Voorbeeld: landbouw, irrigatie, ziekten die gewassen aantasten.
biota Voorbeeld: habitats, ecologie.
boundaries Wettelijke gebiedsbeschrijvingen. Flora en fauna in natuurlijke omgeving. Voorbeeld: politieke en administratieve grenzen.
climatologyMeteorologyAtmosphere Processen en fenomenen in de atmosfeer. Voorbeeld: wolkbedekking, weer, klimaat verandering.
economy Economische activiteiten, condities en werkgelegenheid. Voorbeeld: Werkgelegenheid, industrie, toerisme, olie- en gasvelden, bosbouw, visserij.
elevation Hoogte boven of onder zeeniveau Voorbeeld: hoogtekaart, DEM, hellingen.
environment Natuurlijke bronnen, bescherming en beheer. Voorbeeld: milieuverontreiniging, landschap, natuurlijke reserves, vuilopslag.
geoscientificInformation Data die behoort tot een aardwetenschap. Voorbeeld: geologie, mineralen, structuur van de aarde, zwaartekrachtskaart, grondstoffen, erosie.
health Gezondheid(szorg), menselijke ecologie en veiligheid. Voorbeeld: ziekten, hygiëne, gezondheidszorg.
imageryBaseMapsEarthCover Basiskaarten. Voorbeeld: landbedekking, topografische kaarten, foto's, ongeclassificeerde kaarten.
intelligenceMilitary Militaire basissen, structuren en activiteiten. Voorbeeld: barakken, oefenterreinen, militaire transporten.
inlandWaters Binnenwater, drainagesystemen en hun karakteristieken. Voorbeeld: Rivieren en gletsjers, dijken, stromen, waterzuiveringsinstallaties, overloopgebieden.
location Positionele informatie en services. Voorbeeld: adressen, geodetisch netwerk, postcode gebieden, plaatsnamen, controlepunten.
oceans Gebieden met zoutwaterlichamen (niet binnenlands). Voorbeeld: Getijden, tsunami's, kustinformatie, riffen.
planningCadastre Informatie die gebruikt wordt voor nodige planmatige activiteiten. Voorbeeld: Landgebruik, kadastrale informatie.
society Kenmerken van maatschappij en culturen. Voorbeeld: antropologie, archeologie, criminaliteit, gewoonten, nederzettingen, onderwijs.
structure Civiele werken (door mensen gemaakte structuren). Voorbeeld: Gebouwen, musea, kerken, winkels, torens.
transportation Middelen voor vervoer van goederen en/of personen. Voorbeeld: Wegen, Vliegvelden, tunnels, spoorwegen.
utilitiesCommunication Energie, waterleidingen en riolering en communicatie infrastructuren en services. Voorbeeld: elektriciteit- en gasdistributie, waterzuivering en verstrekking, telecommunicatie, radio.

A.23 Codelijst INSPIRE OnLineDescriptionCode

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint accessPoint Een internetadres dat een gedetailleerde beschrijving van een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens bevat, met inbegrip van een lijst van eindpunten waarmee hij kan worden uitgevoerd
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/endPoint endPoint Een internetadres dat wordt gebruikt om een door een dienst met betrekking tot ruimtelijke gegevens aangeboden operatie rechtstreeks aan te roepen

A.24 Codelijst INSPIRE ConditionsApplyingToAccessAndUse

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown conditionsUnknown Condities zijn onbekend
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply noConditionsApply Er zijn geen condities voor toegang en gebruik

A.25 Codelijst INSPIRE LimitationsOnPublicAccess

URI Waarde Beschrijving
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations noLimitations Geen beperkingen voor publieke toegang
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1a INSPIRE_Directive_Article13_1a Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet is voorzien
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1b INSPIRE_Directive_Article13_1b Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1c INSPIRE_Directive_Article13_1c Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1d INSPIRE_Directive_Article13_1d Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid in de nationale of de communautaire wetgeving geboden wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1e INSPIRE_Directive_Article13_1e Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van intellectuele-eigendomsrechten
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1f INSPIRE_Directive_Article13_1f Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of -dossiers met betrekking tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien in het nationaal of het Gemeenschapsrecht
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1g INSPIRE_Directive_Article13_1g Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de belangen of de bescherming van diegene die de verzochte informatie op vrijwillige basis heeft verstrekt zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te kunnen worden, tenzij die persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken informatie wordt vrijgegeven
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1h INSPIRE_Directive_Article13_1h Publieke toegang beperkt ivm afbreuk van de bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft, zoals de habitat van zeldzame soorten

A.26 Codelijst Talen (ISO 639-2)

Gebruik hiervoor alleen de drie letter codes van ISO639-2/B, zoals gedefinieerd op http://www.loc.gov/standards/iso639-2/. Decodes voor de 23 officiële EU talen zijn:

Bulgarian - bul Italian - ita
Czech - cze Latvian - lav
Danish - dan Lithuanian - lit
Dutch - dut Maltese - mlt
English - eng Polish - pol
Estonian - est Portugese - por
Finnish - fin Romanian - rum
French - fre Slovak - slo
German - ger Slovenian - slv
Greek - gre Spanish - spa
Hungarian - hun Swedish - swe
Irish - gle  

A.27 Codelijst Protocol

URI Waarde Beschrijving
http://www.opengeospatial.org/standards/cat OGC:CSW Web Catalog service
http://www.opengeospatial.org/standards/wms OGC:WMS Web Map service
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts OGC:WMTS Web Map Tile Service
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs OGC:WFS Web Feature Service
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs OGC:WCS Web Coverage Service
http://www.opengeospatial.org/standards/sos OGC:SOS Sensor Observation Service

INSPIRE Atom Atom Service Feed
http://www.opengeospatial.org/standards/ OGC:WCTS Web Coordinate Transformation Service
http://www.opengeospatial.org/standards/wps OGC:WPS Web Processing Service

OGC:WFS-G Gazetteer service
http://www.opengeospatial.org/standards/sps OGC:SPS Sensor Planning Service
http://www.ogcnetwork.net/SAS OGC:SAS Sensor Alert Service

OGC:WNS Web Notification Service
http://www.opengeospatial.org/standards/ols#ODS OGC:ODS OpenLS Directory Service
http://www.opengeospatial.org/standards/ols#OGS OGC:OGS OpenLS Gateway Service
http://www.opengeospatial.org/standards/ols#OUS OGC:OUS OpenLS Utility Service
http://www.opengeospatial.org/standards/ols#OPS OGC:OPS OpenLS Presentation Service
http://www.opengeospatial.org/standards/ols#ORS OGC:ORS OpenLS Route Service
http://www.opengeospatial.org/standards/sensorthings OGC:SensorThings SensorThings API
https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ W3C:SPARQL SPARQL Query Language for RDF
https://www.oasis-open.org/committees/odata OASIS:OData Open data protocol
https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/blob/master/versions/3.0.0.md OAS Open API Specification

landingpage Een webpagina die toegang geeft tot de dataset of overige informatie bevat

application Een (web) applicatie die rechtstreeks toegang geeft tot de dataset

dataset Referentie naar een locale dataset locatie

UKST Unknown Service Type

A.28 Codelijst media types

De codelijst is een subset van geregistreerde media types bij www.iana.org en INSPIRE

URI Waarde Beschrijving
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml gml Geography Markup Language
http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml kml Keyhole Markup Language
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geo+json geojson Vector data geencodeerd in JSON
http://www.opengeospatial.org/standards/geopackage gpkg GeoPackage
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/json json Javascript object notation
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/ld+json jsonld RDF geencodeerd in JSON
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/rdf+xml rdf-xml RDF geencodeerd in XML
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/xml zml Extensible Markup Language
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/zip zip Bestands archief
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/png png Portable Network Graphics
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/gif gif Graphics Interchange Format
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/jp2 jp2 JPEG 2000
https://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff tiff TIFF
https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv csv Komma gescheiden waarden

A.29 Codelijst data licenties

De codelijst wordt beheerd door Geonovum

URI Waarde Beschrijving
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/*/deed.nl Open data (publiek) Geen beperkingen
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/*/deed.nl Open data (CCO) Geen beperkingen
http://creativecommons.org/licenses/by/*/deed.nl Open data (CC-BY) Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-sa) Gelijk Delen, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc) Niet Commercieel, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc-sa) Niet Commercieel, Gelijk Delen, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nd) Geen Afgeleide Werken, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/*/deed.nl Gebruiksvoorwaarden (CC-by-nc-nd) Niet Commercieel, Geen Afgeleide Werken, Naamsvermelding verplicht, organisatienaam
Verwijzing naar een geldige URL van de licentie Gebruiksvoorwaarden Geogedeeld Geo Gedeeld licentie

B. Verantwoording metadata elementen

In deze tabel is de relatie naar de INSPIRE elementen gelegd door de verwijzing naar de paragraaf waarin het element beschreven wordt. Ook is aangegeven welke elementen in deze en in de vorige versie van het Nederlandse profiel verplicht zijn.

Metadata element Optionaliteit NL profiel 1.2 Optioneliteit NL profiel 2.0 INSPIRE optionaliteit INSPIRE referentie
Informatie over de bron
Titel van de bron V V V 2.3.1
Datum van de bron V V V 2.3.4
Datumtype van de bron V V V 2.3.4
Samenvatting V V V 2.3.2 /4.1.2.1
Verantwoordelijke organisatie bron
Organisatie V V V 2.3.3/4.4.2.2
E-mail V V V 2.3.3
Rol V V V 2.3.3/4.4.2.2
Trefwoorden
Trefwoord V V V 2.3.5/4.1.2.2
ThesaurusTitel C C C 2.3.5
Datum C C C 2.3.5
Datum type C C C 2.3.5
Beperkingen
Juridische toegangsrestricties V V V 2.3.6/2.3.7/4.4.2.1
Overige beperkingen C V 2.3.6/2.3.7
Veiligheidsrestricties O

Gebruiksbeperkingen V V

Ruimtelijke informatie bron
Ruimtelijk referentiesysteem O O C 4.4.1.1
Omgrenzende rechthoek C V V 2.3.8
Distributies
URL C C C 4.1.3.1/4.3.2.1
Protocol C C

Omschrijving O C C 4.3.2.1
Service informatie
Service type V V V 4.1.2.3/4.2.1.1/4.3.1.1
Gekoppelde bron C C C 4.1.2.4
Koppel type V V

Connectie URL V V V 4.1.3.1/4.5.1.1
Operatie naam V V V 4.5.1.1
DCP V V

Parameter naam O C C 4.5.1.1
Parameter optionaliteit O C C 4.5.1.1
Parameter herhaalbaarheid O C C 4.5.1.1
Kwaliteits informatie
Niveau kwaliteitsbeschrijving V V V 4.1.4.1
Niveau kwaliteitsbeschrijving naam V V V 4.1.4.1
Conformiteit
Specificatie C C V 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
Specificatiedatum C C V 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
Specificatiedatum type C C V 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
Verklaring C C V 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
Conformiteit indicatie met een specificatie C C V 2.4.1/4.2.2.1/4.3.3.1/4.3.3.2/4.3.3.3
Service kwaliteit
Criteria O O C 4.4.3.1
Criteria beschrijving O O C 4.4.3.1
Criteria type waarde O O C 4.4.3.1
Criteria waarde O O C 4.4.3.1
Informatie over de metadata
Metadata unieke identifier V V V 2.2.1
Metadata datum V V V 2.2.4
Taal van de metadata V V V 2.2.2
Parent unieke identifier C C

Hiërarchieniveau V V V 4.1.1.1
Hiërarchieniveau naam C C C 4.1.1.1
Verantwoordelijke organisatie metadata
Organisatie V V V 2.2.3
E-mail V V V 2.2.3
Rol V V V 2.2.3
Metadata standaard
Naam V V

Versie V V

C. UML klasse diagram ISO 19119:2005 FDAM 1

image004
Figuur 1 UML klasse diagram ISO 19119:2005 FDAM 1

D. Koppeling vanuit metadata met data en service

image005
Figuur 2 Koppeling vanuit metadata met data en service.

E. Referenties

E.1 Informatieve referenties

[ISO19101]
ISO 19101:2002 Geographic information -- Reference model. . International Organization for Standardization. Juli 2002. URL: https://www.iso.org/standard/26002.html
[ISO19115]
ISO 19115:2003 Geographic information -- Metadata. . International Organization for Standardization. Mei 2003. URL: https://www.iso.org/standard/26020.html
[ISO19136]
ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML). . International Organization for Standardization. September 2007. URL: https://www.iso.org/standard/32554.html
[ISO19139]
ISO/TS 19139:2007 Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation. . International Organization for Standardization. April 2007. URL: https://www.iso.org/standard/32557.html
[csw-iso-api]
OpenGIS® Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile. Dr. Uwe Voges, Kristian Senkler. OGC. 19 july 2007. URL: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=21460