Repressieve Object Informatie

Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imroi/cv-im-imroi-20240521
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imroi/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMROI/
Redacteur:
Arnoud de Boer (Geonovum)
Auteurs:
Alex Ehlting (Brandweer Flevoland)
Bob Hulst (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland)
Joachim Tempelaars (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)
Joost Deen (Veiligheidsregio)
Mark Twisk (Brandweer Flevoland)
Remco Volger (Brandweer Amsterdam Amstelland)
Sjoerd Harmsen (NIPV)
Doe mee:
GitHub Geonovum/IMROI
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

Repressieve objecten zijn gebouwen, infrastructuur en andere locaties met een verhoogd risico op incidenten zoals branden, explosies of noodsituaties, waarvoor het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) een gestructureerde en gestandaardiseerde manier biedt om cruciale gegevens vast te leggen, te organiseren en uit te wisselen tussen verschillende partijen voor de planning, coördinatie en uitvoering van repressieve operaties.

Status van dit document

Dit is een consultatieversie.
Van 21 mei tot en met 1 juli ligt het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) in consultatie. Je kunt een reactie op het model aan ons doorgeven via het online consultatieformulier.

1. Inleiding

1.1 Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI)

Repressieve objecten zijn objecten zoals gebouwen, infrastructuur en andere locaties met een verhoogd risico op incidenten, zoals branden, explosies, of andere noodsituaties. Het kunnen bijvoorbeeld fabrieken, chemische installaties, evenementenlocaties, bruggen, tunnels, of hoogspanningsmasten zijn. Informatie over deze objecten is cruciaal voor het plannen, coördineren en uitvoeren van repressieve operaties in geval van incidenten.

Een informatiemodel is een gestructureerde en gestandaardiseerde manier om informatie vast te leggen, te organiseren en uit te wisselen. Het biedt een uniform kader voor het beheer en de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen. Het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) is specifiek ontworpen om gegevens over repressieve objecten en hun omgeving vast te leggen.

In 2010 heeft Geonovum, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding (NVBR), het informatiemodel digitale bereikbaarheidskaart (IMDBK) vastgesteld. Het doel van dit informatiemodel was om objectinformatie over panden uit te kunnen wisselen tussen verschillende veiligheidsregio’s. Het beschreef een uniforme vastlegging van gegevens over (de begane grond van) een pand en zijn omgeving.

Negen jaar later, in 2019, bleek dat IMDBK niet meer voldeed aan de informatiebehoefte van de veiligheidsregio’s. Om deze reden is een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe IMDBK doorontwikkeld moest worden om weer aan deze informatiebehoefte te voldoen. In de werkgroep waren vertegenwoordigers van verschillende veiligheidsregio’s betrokken, waaronder Noord-Holland-Noord, Zaanstreek Waterland, Utrecht, Friesland, Brabant-Zuidoost, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Limburg-Noord en Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast was ook het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aangesloten bij de werkgroep.

Tijdens het onderzoek van de werkgroep werd duidelijk dat de informatiebehoefte verder ging dan alleen pandinformatie. Er was ook behoefte om informatie bij te houden voor evenementen, waterongevallen en natuurbrandbestrijding. Daarom voldeed de term IMDBK niet meer en werd besloten om deze doorontwikkeling te gebruiken als basis voor een nieuw informatiemodel, namelijk het informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI).

1.2 Doel en doelgroep

Het informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) legt gegevens vast over repressieve objecten en de omgeving van deze objecten, met als doel het maken van repressieve objectinformatie.

Het doel van dit IMROI is om gegevens op een eenduidige en uniforme manier vast te leggen. Door het gebruik van dezelfde definities en standaarden wordt de uitwisseling van gegevens tussen veiligheidsregio's vereenvoudigd, wat de inzet over grenzen heen bevordert.

De beoogde doelgroep voor het gebruik van IMROI bestaat uit (geo)informatici, ICT-architecten en informatiemanagers die werkzaam zijn in de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarnaast is het document ook geschikt voor crisismanagers, preparatisten en hulpverleners vanwege de structurerende aard en het gebruik van terminologie die gangbaar is in het OOV-werkveld.

1.3 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van het IMROI omvat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taken van de veiligheidsregio's. Deze gegevens zijn essentieel voor het plannen, coördineren en uitvoeren van repressieve operaties in geval van incidenten bij objecten zoals gebouwen, infrastructuur of andere locaties met een verhoogd risico.

Het informatiemodel omvat informatie over de locatie van objecten, aanwezige risico's, bereikbaarheid, beschikbare voorzieningen en andere relevante details die van invloed zijn op de veiligheidssituatie in de regio. Het biedt een gestructureerd en uniform kader voor het beheer en de uitwisseling van deze cruciale informatie tussen de betrokken instanties binnen de veiligheidsregio's.

2. Ontwerpprincipes

2.1 Repressief object

Het repressief object is het centrale object binnen het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI). Alle andere objecten in IMROI hebben een relatie met een repressief object.

Een repressief object kan verschillende vormen aannemen, zoals een gebouw, infrastructuur, evenemententerrein, natuurgebied of water. Op de kaart wordt het repressief object weergegeven als een punt. Het repressief object bevindt zich op een terrein en kan uit meerdere gebouwen bestaan, en kan ook informatieobjecten bevatten. Een gebouw bestaat op zijn beurt uit verschillende onderdelen, zoals bouwlagen en dakconstructies.

Informatieobjecten bevatten gedetailleerde informatie over het repressief object, zoals sleutellocaties, toegang tot terreinen, opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen en veiligheidsvoorzieningen. Deze informatieobjecten hebben vaak hun eigen geometrie.

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, Plan Automatisch gegenereerde
beschrijving
Figuur 1
Een kenmerk van een repressief object is dat de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie over dat object bij één veiligheidsregio ligt. Echter, vanwege de mogelijkheid van inzet van eenheden over de regiogrens heen in een andere regio, is het noodzakelijk om informatie over objecten te delen met andere veiligheidsregio's.

Dit betekent dat hoewel de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie primair bij één veiligheidsregio ligt, er een behoefte kan zijn om relevante informatie over het repressieve object te delen met andere veiligheidsregio's. Op die manier kunnen de betrokken veiligheidsregio's efficiënt samenwerken en gecoördineerde acties ondernemen bij incidenten of calamiteiten die zich voordoen op of rondom het repressieve object, zelfs als deze zich buiten het territoriale gebied van één veiligheidsregio bevinden.

Het delen van informatie tussen veiligheidsregio's kan cruciaal zijn voor een effectieve en gecoördineerde respons, met name in situaties waarbij grensoverschrijdende samenwerking nodig is. Het zorgt ervoor dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de situatie en de benodigde informatie hebben om passende maatregelen te nemen.

2.2 Modellering

2.2.1 Basismodel Geo-Informatie (NEN3610)

Het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) is gemodelleerd op basis van het Basismodel Geo-informatie, beter bekend als NEN3610. Deze standaard biedt een referentiekader voor het modelleren en uitwisselen van geografische informatie in Nederland. Het IMROI is gebaseerd op versie 2022 van de NEN3610-standaard.

Door het IMROI te baseren op de NEN 3610:2022 standaard wordt gezorgd voor een uniforme en gestructureerde manier van vastleggen, organiseren en uitwisselen van gegevens over repressieve objecten en hun omgeving. Dit vergemakkelijkt niet alleen de samenwerking tussen verschillende veiligheidsregio's, maar zorgt er ook voor dat de informatie eenduidig en consistent is, wat essentieel is voor een effectieve en efficiënte respons in geval van incidenten of calamiteiten.

Het gebruik van de NEN3610 standaard als basis voor het IMROI zorgt ervoor dat het model voldoet aan de nationale en internationale normen voor geo-informatie, en biedt tevens een solide basis voor toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen van het informatiemodel.

Onderstaande afbeelding en tabel tonen de semantische relaties tussen NEN3610 en IMROI-objecten.

Afbeelding met tekst, diagram, Plan, Technische tekening Automatisch
gegenereerde beschrijving
Figuur 2

IMROI NEN3610
RepressiefObject VirtueleRuimte
Terrein Begroeiing; OppervlakteWater; Verharding
Gebouw Gebouw
Dakconstructie Constructie
Bouwlaag Constructie
Ruimte Constructie
InformatieObject VirtueleRuimte
Aanwezigen VirtueleRuimte
BHVOrganisatie VirtueleRuimte
Contactpersoon VirtueleRuimte
Sectoren VirtueleRuimte
Opstelplaats VirtueleRuimte
Bereikbaarheid VirtueleRuimte
Toegang Constructie; VirtueleRuimte
VindplaatsSleutel VirtueleRuimte
Dreiging VirtueleRuimte
Opslagvoorziening Constructie
Schadecirkel VirtueleRuimte
Point of interest VirtueleRuimte
Veiligheidsvoorziening VirtueleRuimte
TechnischeVeiligheidsvoorziening VirtueleRuimte
BouwkundigeVeiligheidsvoorziening VirtueleRuimte
OrganisatorischeVeiligheidsvoorziening VirtueleRuimte
Beheersmaatregel VirtueleRuimte
GebiedsgerichteAanpak VirtueleRuimte
Risicocontouren VirtueleRuimte

2.2.2 Metamodel voor Informatiemodelering (MIM)

Het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) is gemodelleerd op basis van het Metamodel voor Informatiemodelering (MIM) versie 1.1. Dit informatiemodel wordt uitgedrukt in UML op het niveau van het logisch model. Het MIM biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het modelleren van informatiemodellen, waardoor een consistente en eenduidige manier van informatie-uitwisseling wordt bevorderd.

IMROI is ontwikkeld als een logisch model binnen het MIM-framework, waardoor het aansluit op de bestaande informatiestructuren en -standaarden. Door gebruik te maken van het MIM-framework wordt de interoperabiliteit met andere informatiemodellen en -systemen bevorderd, wat de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende organisaties en disciplines in de sector veiligheidsregio's verbetert. IMROI voorziet in de behoefte aan gestandaardiseerde en eenduidige informatie over repressieve objecten en hun omgeving, wat essentieel is voor een effectieve uitvoering van de publiekrechtelijke taken van de veiligheidsregio's.

2.2.3 Geo-informatie – ruimtelijk schema (ISO 19107)

De standaard Geographic information - Spatial Schema definieert het ruimtelijk schema: het informatiemodel van geometrieën. In ISO 19107 zijn de geometrietypen, hun eigenschappen en hun onderlinge relaties opgenomen. De geometrietypen uit deze standaard, zoals GM_Point, GM_Curve, en GM_Surface worden gebruikt om de geometrietypen in geo-informatiemodellen te specificeren.

In het IMROI worden de geometrietypen uit ISO19107:2019 toegepast.

De geometrie wordt in het informatiemodel met hun ISO 19107 naam, zoals GM_Surface, aangeduid.

Geometrietype ISO aanduiding
Vlak GM_Surface
Lijn GM_Curve
Punt GM_Point
Multivlak GM_MultiSurface
Multilijn GM_MultiCurve
Multipunt GM_MultiPoint

2.3 Samenhang met andere registraties

Voor de implementatie van het IMROI worden gegevens uit verschillende registraties uitgebreid of samengevoegd. Om deze reden is het IMROI zodanig gemodelleerd dat het externe koppelingen heeft met objecten in andere informatiemodellen die onder deze registraties vallen. Dit zorgt ervoor dat de objecten in het IMROI een relatie hebben met objecten in andere registraties.

2.3.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de bron van gegevens over panden en adresseerbare objecten in Nederland. Deze registratie biedt gedetailleerde informatie over de fysieke eigenschappen en locaties van gebouwen, waaronder hun adresgegevens, geometrie en functionele status.

Voor meer informatie over het informatiemodel BAG, zie: Gegevenscatalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (IMBAG) | Geonovum

Binnen het Informatiemodel Repressieve Object Informatie (IMROI) worden de gegevens over panden uit de BAG hergebruikt voor de registratie van repressieve objecten die panden betreffen.

2.3.2 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objectenbestand dat voor heel Nederland uniform is wat betreft inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Het gaat over topografische objecten, zoals gebouwen, wegen, spoorwegen, waterlopen, parken en bossen.

Voor meer informatie over het informatiemodel BGT, zie: website Geonovum

Gegevens over wegen, water, terreinen, gebouwen, kunstwerken, en functionele gebieden uit de BGT worden binnen IMROI hergebruikt voor repressieve objecten met betrekking tot waterongevallen, evenementen en natuur.

2.4 Dekking

IMROI is een informatiemodel dat zich richt op repressieve objecten en terreinen, variërend van panden tot evenemententerreinen, water en natuur. Deze eerste versie van IMROI legt de focus op het vastleggen van gegevens over panden, evenementen, water- en natuurgebieden.

Indien in de toekomst blijkt dat er behoefte is aan verdere uitbreidingen van IMROI, kunnen deze worden opgenomen binnen de bestaande systematiek. Dit biedt de flexibiliteit om het informatiemodel aan te passen en uit te breiden naar nieuwe toepassingsgebieden, zodat het blijft voldoen aan de veranderende behoeften van de veiligheidsregio's.

3. Algemene principes

3.1 Bronhouders

Binnen het kader van het Informatiemodel Repressieve Objectinformatie (IMROI) fungeren veiligheidsregio's als bronhouders voor de gegevens binnen hun eigen gebied. Een bronhouder is de organisatie of entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren en leveren van specifieke gegevens.

Het repressieve object vormt het kernobject binnen het IMROI. Alle andere objecten in het IMROI hebben een relatie met een repressief object. Een belangrijk kenmerk van een repressief object is dat de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie over dat object bij één veiligheidsregio ligt.

Vanwege de mogelijkheid van inzet van eenheden over de regiogrens heen, is het echter noodzakelijk om informatie over objecten te delen met andere veiligheidsregio's. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van informatie primair bij één veiligheidsregio ligt, kan er een behoefte zijn om relevante informatie over het repressieve object te delen met andere veiligheidsregio's. Op die manier kunnen de betrokken veiligheidsregio's efficiënt samenwerken en gecoördineerde acties ondernemen bij incidenten of calamiteiten die zich voordoen op of rondom het repressieve object, zelfs als deze zich buiten het territoriale gebied van één veiligheidsregio bevinden.

Het delen van informatie tussen veiligheidsregio's kan cruciaal zijn voor een effectieve en gecoördineerde respons, met name in situaties waarbij grensoverschrijdende samenwerking nodig is. Het zorgt ervoor dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de situatie en de benodigde informatie hebben om passende maatregelen te nemen.

3.2 Landelijke voorziening

De landelijke voorziening, beheerd door het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), is verantwoordelijk voor de opslag en verdere distributie van de IMROI-objecten naar de andere veiligheidsregio's. Dit zorgt ervoor dat de gegevens op een gestandaardiseerde en consistente manier worden uitgewisseld tussen de verschillende veiligheidsregio's.

De landelijke voorziening speelt een cruciale rol in het beschikbaar maken van informatie over de objecten binnen de veiligheidsketen, waardoor deze informatie landelijk toegankelijk is en kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen.

De Veiligheidsregio conformeert zich aan de IMROI-standaard als het om data deling met het NIPV gaat. In samenwerking met de eigen softwareleverancier zorgt de Veiligheidsregio ervoor dat de gegevens volgens de vastgestelde uitwisselstandaard beschikbaar worden gesteld aan de landelijke voorziening van het NIPV.

3.3 Coordinaat-referentiesysteem

Het toegepaste coördinaatsysteem voor het IMROI is dat van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel). De coördinaatgetallen zijn daarbij op millimeternauwkeurigheid met als eenheid meters. Het coördinaatgetal heeft maximaal drie cijfers achter de komma. Zo nodig wordt daarvoor afgerond, zodanig dat als het vierde cijfer achter de komma de waarde 1 t/m 4 bedraagt, het derde cijfer achter de komma niet wijzigt en als het vierde cijfer achter de komma de waarde 5 t/m 9 bedraagt, het derde cijfer achter de komma met één wordt verhoogd, met mogelijk ook implicaties voor de voorliggende cijfers, waarbij dezelfde regel geldt.

Het RD-stelsel voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn INSPIRE. Deze stelt dat binnen de Europese continentale aardschol, waartoe ook Nederland en het Nederlandse deel van de Noordzee behoort, geldt dat coördinaten herleidbaar moeten zijn tot het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) voor de horizontale component.

3.4 Geometrietypen

Tot het IMROI behoren de volgende objecten met de volgende geometrietypen.

Objecttype Geometrietype
Repressief­Object Punt
Terrein Multivlak
Gebouw Vlak
Dakconstructie Geen
Bouwlaag Multivlak
Ruimte Multivlak
InformatieObject Geen
Aanwezigen Geen
BHVOrganisatie Geen
Contactpersoon Geen
Sectoren Multivlak
Opstelplaats Punt
Bereikbaarheid Multilijn
Toegang Multipunt
VindplaatsSleutel Punt
Dreiging Punt
Opslagvoorziening Punt
Schadecirkel Punt
Point of interest Multipunt
Veiligheidsvoorziening Geen
TechnischeVeiligheidsvoorziening Punt
BouwkundigeVeiligheidsvoorziening Lijn
OrganisatorischeVeiligheidsvoorziening Geen
Beheersmaatregel Punt
GebiedsgerichteAanpak Punt
Risicocontouren Multilijn

3.5 Identificatie en registratiegegevens

Voor elk object in het IMROI wordt een unieke aanduiding (identificatie) en de registratiegegevens vastgelegd. Het IMROI volgt de principes en modelering van het NEN 3610:2022.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer Automatisch
gegenereerde beschrijving
Figuur 3

Elk IMROI-object is een specialisatie van het abstract objecttype NEN3610-object IdentificeerbaarObject. Hiermee overerft elk IMROI-object vanuit NEN3610 de attributen domein en identificatie, en de associatie-relatie naar het object Registratiegegevens waarin de gegevens over de tijdlijn geldigheid (materiële historie) en tijdlijn registratie (formele historie) zijn opgenomen.

3.5.1 Identificatie en versie

Uitgangspunt is dat objecten uniek identificeerbaar zijn binnen registraties en over registraties heen. Om dit te bereiken wordt aan elk object een uniek identificatienummer toegekend, dat uit twee delen bestaat: een domein en een identificatiecode. Zolang het object bestaat, mag dit ID niet veranderen.

Het IMROI hanteert voor het eerste deel, het domein, NL.IMROI. Het eerste deel is daarbij landcode, gevolgd door een punt. Het tweede deel is de code voor het sectormodel.

Het tweede deel, de identificatiecode, moet het object binnen het IMROI uniek identificeren. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een UUID. Dit is een getal van 32 cijfers (plus eventueel vier streepjes), opgedeeld in een opeenvolging van hexadecimale noteringen (0-9 en a-f).

Op deze wijze ziet een IMROI er dan als volgt uit.

Attribuut Attribuutwaarde
Domein NL.IMROI
Identificatie 7451f26f-c1e7-4e5e-8ddf-73fa0e190512

De identificatie van een IMROI-object wordt bepaald bij het ontstaan van het object en blijft behouden gedurende de hele levensloop van het object.

De identificatie van een IMROI-object wordt vastgelegd conform het NEN3610 IdentificeerbaarObject, waarvoor de volgende regels gelden:

  1. Een Identificeerbaar Object heeft een unieke identificatie binnen het domein van NEN 3610.

  2. De identificatie van het object is voor de identificatie van een object in de registratie, en niet van het fenomeen zelf.

  3. De identificatie van het object is voor externe referentie van het object.

  4. De NEN 3610 identificatie wordt gepubliceerd door de bronhouder (gegevensbeheerder) van het object en mag gebruikt worden voor externe identificatie van het object. Binnen een registratie mag een interne object-identificatie voorkomen die anders luidt en die bedoeld is voor unieke identificatie.

  5. Tijdens de hele levensloop van een object in de registratie blijft de identificatie van het object gelijk.

  6. Objecten kunnen in hun levensloop van eigenschappen veranderen maar de identificatie van het object moet gelijk blijven.

3.5.2 Versie

Als een attribuutwaarde verandert dan leidt dat tot een nieuwe versie. In het IMROI wordt aan een object een nieuw (oplopend) nummer toegekend voor een nieuwe versie van het objectkrijgt in de registratiegegevens van het object.

Versie is geen onderdeel van de unieke identificatie van het object. Indien er verschillende versies van een object bestaan hebben die dezelfde domein en identificatie. Versies van een IMROI-object geven de ontwikkeling van een IMROI-object in zijn levensloop weer.

Wijzigen van de eindregistratie leidt niet tot een nieuwe versie van een object.

3.5.3 Levensduur en historie

De levensduur en historie van een object worden bijgehouden in de registratiegegevens van het IMROI-object. De historie van een object in de werkelijkheid wordt weergegeven in twee tijdlijnen: de tijdlijn geldigheid en de tijdlijn registratie. De tijdstippen van het ontstaan en vervallen van een object worden vastgelegd in de levensduur.

Tijdstippen worden vastgelegd in het formaat van ISO8601, dus jjjj-mm-ddThh:ii:ss, waarin j jaar, m maand, d dag, h uur, i minuut, s seconde.

3.5.3.1 Tijdlijn geldigheid

De tijdlijn geldigheid vertelt ons hoe lang een IMROI-object geldig is door te laten zien wanneer de eigenschappen ervan veranderen in de echte wereld. Bij elke nieuwe versie van een IMROI-object worden registratiegegevens toegevoegd. Deze gegevens bevatten twee attributen: 'beginGeldigheid' en 'eindGeldigheid', die aangeven voor welke periode deze versie van het IMROI-object geldig is.

De tijdstippen voor beginGeldigheid en eindGeldigheid worden bij een IMROI-object vastgelegd met een nauwkeurigheid tot op de dag, bijvoorbeeld 2024-04-26.

3.5.3.2 Tijdlijn registratie

De tijdlijn registratie laat zien wanneer de gegevens van een IMROI-object veranderen in de registratie. Met andere woorden, het vertelt ons wanneer iets wordt geregistreerd. Bij elke nieuwe versie van een IMROI-object worden registratiegegevens toegevoegd. Deze gegevens bevatten twee attributen: 'tijdstipRegistratie' en 'eindRegistratie', die aangeven voor welke registratieperiode deze versie van het IMROI-object geldig is. Over het algemeen loopt de tijdlijn registratie achter op de tijdlijn geldigheid.

De tijdstippen voor tijdstipRegistratie en eindRegistratie worden bij een IMROI-object vastgelegd met een nauwkeurigheid tot op de seconde, bijvoorbeeld 2024-04-26T12:34:56.

3.5.3.3 Levensduur

De levensduur van een object in de echte wereld begint wanneer het voor het eerst verschijnt en eindigt wanneer het verdwijnt. De registratie van de levensduur vertelt ons voor welke periode het IMROI-object de echte wereld vertegenwoordigt.

Bij het ontstaan en vervallen van een IMROI-object worden registratiegegevens voor de levensduur toegevoegd. Deze gegevens bevatten twee attributen: 'objectBegintijd' en 'objectEindtijd', die aangeven voor welke periode deze versie van het IMROI-object geldig is.

De tijdstippen voor objectBegintijd en objectEindtijd worden bij een IMROI-object vastgelegd met een nauwkeurigheid tot op de dag, bijvoorbeeld 2024-04-26.

3.6 RepressiefObject en informatieobjecten

Een RepressiefObject is van het type Gebouw, Natuur, Water, Evenement of Infra. In het IMROI worden vanuit het RepressiefObject relaties gelegd met informatieobjecten. Niet elk informatieobject is van toepassing op elk type RepressiefObject. Om de dataconsistentie te waarborgen, worden de volgende regels toegepast:

De onderstaande tabel geeft aan welke informatieobjecten mogen worden gekoppeld aan welk type RepressiefObject.

InformatieObject | TypeRepressiefObject Gebouw Natuur Water Evenement Infra
Aanwezigen × × × × ×
BHVOrganisatie × × ×
Contactpersoon × × × × ×
Sectoren × × × × ×
Opstelplaats × × × × ×
Bereikbaarheid × × × × ×
Toegang × × × × ×
VindplaatsSleutel × × × × ×
Dreiging × × × × ×
Opslagvoorziening × × × × ×
Schadecirkel × × × × ×
Points of interest ×
Veiligheidsvoorziening × × × × ×
TechnischeVeiligheidsvoorziening × × × × ×
BouwkundigeVeiligheidsvoorziening ×
OrganisatorischeVeiligheidsvoorziening × × × × ×
Beheersmaatregel ×
GebiedsgerichteAanpak ×
Risicocontouren × × ×

4. Gegevensdefinitie

4.1 Domein IMROI - domein

4.1.1 IMROI - overzicht

Diagram
Figuur 4 IMROI
IdentificeerbaarObjectGebouwInformatieObjectTerreinRepressiefObjectRegistratie

4.1.2 IMROI zonder attributen - overzicht

Diagram
Figuur 5 IMROI zonder attributen
Functioneel gebiedScheidingKunstwerkdeelTunneldeelOverbruggingsdeelOndersteunend waterdeelWaterdeelBegroeid terreindeelOnbegroeid terreindeelSpoorOndersteunend wegdeelWegdeelOverig bouwwerkPandPandOfOverigBouwwerkIMGeo-objectBouwlaagIdentificeerbaarObjectBouwkundigeVeiligheidsvoorzieningVeiligheidsvoorzieningGebouwInformatieObjectRisicocontourenGebiedsgerichteAanpakBeheersmaatregelPoint of interestSectorenRuimteBereikbaarheidSchadecirkelOpslagvoorzieningDreigingTechnischeVeiligheidsvoorzieningVindplaatsSleutelToegangOpstelplaatsDakconstructieOrganisatorischeVeiligheidsvoorzieningAanwezigenContactpersoonBHVOrganisatieTerreinRepressiefObjectRegistratie

4.1.3 Objecttypen

4.1.3.1 Repressief­Object
4.1.3.1.1 Repressief object - detail
Diagram
Figuur 6 Repressief object
RepressiefObject
Naam Repressief­Object
Herkomst IMROI
Definitie

Voor de hulpdiensten relevant object (gebouwen, constructies, verharding, spoorbaan, water en begroeiing enz.) die samen een functionele eenheid vormen en die een aantal voorzieningen kunnen delen.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aanduiding

Code of naam door de hulpdiensten aan het Repressief object gegeven.

CHARACTERSTRING 1
bijzonderheden

Bijzonderheden Repressief object

CHARACTERSTRING 0 .. 1
foto

Afbeelding van de (hoofd)toegang tot het Repressief object

Character­String 0 .. *
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
personen­Maximaal

Het maximaal aantal aanwezige personen volgens de vergunning.

INTEGER 1
personen­Niet­Zelfredzaam­Maximaal

Het maximaal aantal aanwezigen niet zelfredzame personen volgens de vergunning.

INTEGER 1
soort

Het attribuut "Soort" geeft aan wat voor type object het is binnen de context van de veiligheidsregio. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar de aard van het object, zoals een gebouw, een brug, een waterweg, een installatie, enzovoort.

Type­Repressief­Object 1
weergavenaam

Naam (informeel) Repressief object.

CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Repressief­Object [ 1 ] bestaat­Uit: gebouw Gebouw [ 0 .. * ]

Gerelateerde Gebouw, waaruit het Repressief­Object is samengesteld.

Repressief­Object [ 1 ] ligt­Op: terrein Terrein [ 1 .. * ]

Gerelateerde Terrein, waar het Repressief­Object op is gelegen.

Repressief­Object [ 1 ] heeft: informatie­Object Informatie­Object [ 0 .. * ]

Gerelateerde Informatie­Object, waar het Repressief­Object informatie over heeft.

Repressief­Object is specialisatie van Virtuele­Ruimte
Repressief­Object is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

4.1.3.2 Terrein
4.1.3.2.1 Terrein - detail
Diagram
Figuur 7 Terrein
Terrein
Naam Terrein
Herkomst IMROI
Definitie

Een fysiek of virtueel gebied dat onder controle of invloed van repressieve maatregelen staat, zoals een bewaakt of gecontroleerd gebied waar toegang en activiteiten strikt worden gereguleerd of beperkt.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Afbakening van het terrein behorende bij een repressief object.

GM_Multi­Surface 1
omschrijving

Tekstuele omschrijving van het terrein.

Character­String 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Terrein [ 1 ] imgeo­Object: imgeo­Object IMGeo-object [ 1 .. * ]
Repressief­Object [ 1 ] ligt­Op: terrein Terrein [ 1 .. * ]

Gerelateerde Terrein, waar het Repressief­Object op is gelegen.

Terrein is specialisatie van Verharding
Terrein is specialisatie van Begroeiing
Terrein is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

Terrein is specialisatie van Oppervlaktewater
4.1.3.3 Gebouw
4.1.3.3.1 IMROI Gebouw - overzicht
Diagram
Figuur 8 IMROI Gebouw
PandOfOverigBouwwerkDakconstructieRuimteBouwlaagGebouwPandOverig bouwwerk
Naam Gebouw
Herkomst BAG, BGT
Definitie

Een gebouw komt uit de basisregistratie van de BAG of de BGT (overig bouwwerk). Een gebouw kan bestaan uit meerder bouwlagen. Een gebouw heeft een geografische relatie met een repressief object via het terrein wat de bounderies van een repressief object definieert.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gebouw [ 1 ] pand­Of­Overig­Bouwwerk: pand­Of­Overig­Bouwwerk Pand­Of­Overig­Bouwwerk [ 1 ]
Repressief­Object [ 1 ] bestaat­Uit: gebouw Gebouw [ 0 .. * ]

Gerelateerde Gebouw, waaruit het Repressief­Object is samengesteld.

Dakconstructie [ 1 .. * ] maakt­Deel­Uit­Van: gebouw Gebouw [ 1 ]

Gerelateerd Gebouw, waar de constructie met dakbedekking onderdeel van uit maakt.

Bouwlaag [ 1 .. * ] maakt­Deel­Uit­Van: gebouw Gebouw [ 1 ]
Gebouw is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

Gebouw is specialisatie van Gebouw
4.1.3.4 Dakconstructie
4.1.3.4.1 Constructie en dakbedekking - detail
Diagram
Figuur 9 Constructie en dakbedekking
Dakconstructie
Naam Dakconstructie
Herkomst IMROI
Definitie

Constructie het proces van het bouwen van een structuur van een gebouw, Deze kan in sommige gevallen voorzien zijn van veiligheid systemen zoals afglij (daken)of omval constructies(muren).

Dakbedekking specifiek verwijst naar het bedekken en beschermen van het dak van een gebouw. Voor de IMROI zit dit onderwerp erin, in verband met de ervaringen van brand voortplanting op bitumen of gesmolten/ smeltend isolatiemateriaal wat zich door stroming over en door objecten kan verplaatsen door dak zwaluwplaten of dakgoten en ontbranding op niet bedachte plekken kan veroorzaken.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
dakbedekking

Classificatie van het type dakbedekking.

Type­Dakbedekking 1
hoofddraagconstructie

Classificatie van het type constructie van de hoofddraagconstructie

Type­Draagconstructie 1
type

Classificatie van het type ruimte.

Type­Ruimte 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Dakconstructie [ 1 .. * ] maakt­Deel­Uit­Van: gebouw Gebouw [ 1 ]

Gerelateerd Gebouw, waar de constructie met dakbedekking onderdeel van uit maakt.

Dakconstructie is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

Dakconstructie is specialisatie van Constructie
4.1.3.5 Bouwlaag
4.1.3.5.1 Bouwlaag - detail
Diagram
Figuur 10 Bouwlaag
Bouwlaag
Naam Bouwlaag
Herkomst IMROI
Definitie

Een bouwlaag is een bouwlaag die door de repressie betreedbaar is een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren of van het maaiveld van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 m in hoogte verschillen.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
bouwdeel

Een bouwdeel verwijst naar een specifiek deel of component van een Bouwlaag. Het is een afgebakende eenheid binnen het object dat een bepaalde functie, structuur of betekenis heeft.

Character­String 0 .. 1
geometrie

Multivlakgeometrie.

GM_Multi­Surface 1
laagnummer

Een numerieke aanduiding die een specifieke verdieping of niveau in een gebouw identificeert.

Integer 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bouwlaag [ 1 .. * ] maakt­Deel­Uit­Van: gebouw Gebouw [ 1 ]
Ruimte [ 1 .. * ] maakt­Deel­Uit­Van: bouwlaag Bouwlaag [ 1 ]
Bouwlaag is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

Bouwlaag is specialisatie van Constructie
4.1.3.6 Ruimte
4.1.3.6.1 Ruimte - detail
Diagram
Figuur 11 Ruimte
Ruimte
Naam Ruimte
Herkomst IMROI
Definitie

Een deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie.

Herkomst definitie NEN2580
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Multivlakgeometrie.

GM_Multi­Surface 1
omschrijving

Naamgeving of omschrijving van de ruimte

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Ruimte.

Type­Ruimte 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Ruimte [ 1 .. * ] maakt­Deel­Uit­Van: bouwlaag Bouwlaag [ 1 ]
Ruimte is specialisatie van Constructie
Ruimte is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

4.1.3.7 Informatie­Object
Naam Informatie­Object
Herkomst IMROI
Definitie

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Repressief­Object [ 1 ] heeft: informatie­Object Informatie­Object [ 0 .. * ]

Gerelateerde Informatie­Object, waar het Repressief­Object informatie over heeft.

Informatie­Object is specialisatie van Identificeerbaar­Object

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

Informatie­Object is specialisatie van Virtuele­Ruimte
4.1.3.8 Aanwezigen
4.1.3.8.1 Aanwezigen - detail
Diagram
Figuur 12 Aanwezigen
Aanwezigen
Naam Aanwezigen
Herkomst IMROI
Definitie

Een of meerdere personen (of dieren) aanwezig in of op het repressief object.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aantal­Dieren

Maximaal aanwezige dieren per bouwlaag.

Integer 0 .. 1
aantal­Niet­Zelfredzaam

Maximaal aantal niet-zelfredzame bewoners per bouwlaag.

Integer 0 .. 1
aantal­Personeel

Maximaal aantal aanwezig personeel per bouwlaag.

Integer 0 .. 1
aantal­Totaal

Maximaal aantal aanwezigen per bouwlaag.

Integer 1
dagen

De dagen waarop de contactpersoon te bereiken is.

Character­String 1
groepstype

Beschrijving van groepstype.

Aanwezigheid­Groep­Type 1
tijdvakbegin

De begintijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Tijd 0 .. 1
tijdvakeind

De eindtijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Tijd 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Aanwezigen is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.9 BHVOrganisatie
4.1.3.9.1 BHV-organisatie - detail
Diagram
Figuur 13 BHV-organisatie
BHVOrganisatie
Naam BHVOrganisatie
Herkomst IMROI
Definitie

Bedrijfshulpverlening (BHV) verwijst naar de georganiseerde maatregelen en handelingen binnen een organisatie of bedrijf om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, bezoekers en andere aanwezigen te waarborgen bij noodsituaties en calamiteiten.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
BHVtelefoonnummer

Telefoonnummer waarop de BHV te bereiken is

Character­String 0 .. 1
dagen

De dagen waarop de BHV aanwezig is.

Character­String 1
tijdvakbegin

Op de gespecificeerde dagen is de BHV aanwezig vanaf dit tijdstip.

Tijd 1
tijdvakeind

Op de gespecificeerde dagen is de BHV aanwezig tot dit tijdstip

Tijd 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
BHVOrganisatie is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.10 Contactpersoon
4.1.3.10.1 Contactpersoon - detail
Diagram
Figuur 14 Contactpersoon
Contactpersoon
Naam Contactpersoon
Herkomst IMROI
Definitie

Een contactpersoon is een individu binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhouden van contacten en het communiceren met externe partijen. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen, verzoeken of informatie met betrekking tot specifieke zaken of gebieden.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
dagen

De dagen waarop de contactpersoon te bereiken is.

Character­String 1
emailadres

E-mailadres van de contactfunctionaris.

Character­String 0 .. 1
functie

Functie van de contactfunctionaris.

Character­String 1
telefoonnummer

Telefoonnummer van de contactfunctionaris.

Character­String 0 .. 1
tijdvakbegin

De begintijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Tijd 0 .. 1
tijdvakeind

De eindtijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Tijd 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Contactpersoon is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.11 Sectoren
4.1.3.11.1 Sectoren - detail
Diagram
Figuur 15 Sectoren
Sectoren
Naam Sectoren
Herkomst IMROI
Definitie

Sectoren verwijzen naar specifieke afgebakende delen of segmenten van een groter geheel, zoals een gebied.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Multivlakgeometrie.

GM_Multi­Surface 1
omschrijving

Tekstuele beschrijving van sectoren.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Sectoren.

Type­Sector 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Sectoren is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.12 Opstelplaats
4.1.3.12.1 Opstelplaats - detail
Diagram
Figuur 16 Opstelplaats
Opstelplaats
Naam Opstelplaats
Herkomst IMROI
Definitie

Het opstelplaats is een locatie voor hulpverleningsvoertuigen waarbij specifieke afspraken voor gelden.

Herkomst definitie IMDBK
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
type

Geeft aan voor welk voertuig de opstelplaats bedoeld is.

Type­Opstelplaats 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opstelplaats is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.13 Bereikbaarheid
4.1.3.13.1 Bereikbaarheid - detail
Diagram
Figuur 17 Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Naam Bereikbaarheid
Herkomst IMROI
Definitie

De bereikbaarheid van een pand of gebied voor de brandweer verwijst naar de mogelijkheid van brandweervoertuigen en -personeel om snel en veilig toegang te krijgen tot het pand of gebied in geval van een noodsituatie.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Multilijngeometrie.

GM_Multi­Curve 1
omschrijving

Toelichting op de bereikbaarheid.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Bereikbaarheid.

Type­Bereikbaarheid 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bereikbaarheid is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.14 Toegang
4.1.3.14.1 Toegang terrein - detail
Diagram
Figuur 18 Toegang terrein
Toegang
Naam Toegang
Herkomst IMROI
Definitie

Toegang verwijst naar de mogelijkheid om een specifiek terrein of locatie te betreden. Het betreft de fysieke ingangen, trappen, poorten, deuren, hekken, slagbomen of andere middelen die worden gebruikt om toegang te verlenen tot een repressief object.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Multipuntgeometrie.

GM_Multi­Point 1
omschrijving

Tekstuele beschrijving van de Toegang.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Toegang.

Type­Toegang 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Toegang is specialisatie van Constructie
Toegang is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.15 Vindplaats­Sleutel
4.1.3.15.1 Vindplaats sleutel - detail
Diagram
Figuur 19 Vindplaats sleutel
VindplaatsSleutel
Naam Vindplaats­Sleutel
Herkomst IMROI
Definitie

Locatie waar de toegangssleutel kan worden gevonden.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
aanwijzingen­Locatie

Specifieke instructies, aanwijzingen of details die de locatie van een vindplaats identificeren.

Character­String 0
geometrie GM_Point 1
inhoud­Doel

Specifieke functie of het doel van de sleutel in relatie tot de inhoud van de vindplaats.

Character­String 0
omschrijving

Tekstuele beschrijving van de vindplaats sleutel.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Vindplaats­Sleutel.

Type­Vindplaats­Sleutel 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Vindplaats­Sleutel is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.16 Dreiging
4.1.3.16.1 Dreiging - detail
Diagram
Figuur 20 Dreiging
Dreiging
Naam Dreiging
Herkomst IMROI
Definitie

Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces, systeem, situatie of activiteit.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
omschrijving

Een beschrijving van de dreiging.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Dreiging.

Type­Dreiging 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Dreiging is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.17 Opslagvoorziening
4.1.3.17.1 Opslag - detail
Diagram
Figuur 21 Opslag
Opslagvoorziening
Naam Opslagvoorziening
Herkomst IMROI
Definitie

De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
locatienaam

Naamgeving van de opslaglocatie.

Character­String 0 .. 1
gevaarlijke­Stof :

Stof die door zijn specifieke eigenschappen mogelijk gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu.

Gevaarlijke­Stof 0 .. *
- GEVInummer

Het GEVI-nummer is een uniek identificatienummer dat aan elke gevaarlijke stof of mengsel is toegewezen. Het bestaat uit een viercijferig nummer, gevolgd door het woord "UN". Het nummer geeft informatie over het specifieke gevaar en de classificatie van de stof volgens de VN-standaarden.

Integer 1
- handelingsaanwijzing

Link naar de handelingsaanwijzing hoe om te gaan met de gevaarlijke stof

Character­String 0 .. 1
- hoeveelheid

Hoeveelheid van een gevaarlijke stof.

Integer 1
- omschrijving

Indien er geen Un nummer beschikbaar is voor de stof moet er een beschrijving worden ingevuld.

Character­String 0 .. 1
- toestand

Aggregatietoestand van een gevaarlijke stof.

Type­Toestand 1
- UNnummer

Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties

Type­UNNummer 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Opslagvoorziening is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

Opslagvoorziening is specialisatie van Constructie
4.1.3.18 Schadecirkel
4.1.3.18.1 Schadecirkel - detail
Diagram
Figuur 22 Schadecirkel
Schadecirkel
Naam Schadecirkel
Herkomst IMROI
Definitie

Schadeomvang en effecten op gezondheid, milieu en economie van een gebeurtenis.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
omschrijving

Een beschrijving van de dreiging

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Schadecirkel.

Type­Dreiging 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Schadecirkel is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.19 Point of interest
4.1.3.19.1 Points of interest - detail
Diagram
Figuur 23 Points of interest
Point of interest
Naam Point of interest
Herkomst IMROI
Definitie

Ze dienen als referentiepunten, bestemmingen of interessante locaties die gebruikers kunnen gebruiken of helpen bij navigeren door een bepaald gebied.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie GM_Multi­Point 1
omschrijving Character­String 0 .. 1
type

Geeft aan type voorziening het is

Type­POI 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Point of interest is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.20 Veiligheidsvoorziening
Naam Veiligheidsvoorziening
Herkomst IMROI
Definitie

Specifieke maatregelen, procedures, structurele elementen, ontwerpaspecten, systemen en/of apparatuur om de veiligheid van mensen, eigendommen en het milieu te waarborgen.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Ja
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Veiligheidsvoorziening is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.21 Technische­Veiligheidsvoorziening
4.1.3.21.1 Veiligheidsvoorziening - detail
Diagram
Figuur 24 Veiligheidsvoorziening
TechnischeVeiligheidsvoorziening
Naam Technische­Veiligheidsvoorziening
Herkomst IMROI
Definitie

veiligheidsvoorzieningen verwijzen naar de specifieke maatregelen, systemen en apparatuur die worden geïmplementeerd in gebouwen, faciliteiten of installaties om de veiligheid van mensen, eigendommen en het milieu te waarborgen. Deze voorzieningen zijn ontworpen om risico's te minimaliseren, ongevallen te voorkomen en de impact van potentiële noodsituaties te verminderen.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
omschrijving

Toelichting op de voorziening.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Technische­Veiligheidsvoorziening.

Type­Voorziening 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Technische­Veiligheidsvoorziening is specialisatie van Veiligheidsvoorziening

Specifieke maatregelen, procedures, structurele elementen, ontwerpaspecten, systemen en/of apparatuur om de veiligheid van mensen, eigendommen en het milieu te waarborgen.

4.1.3.22 Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening
4.1.3.22.1 Bouwkundige veiligheidsvoorziening - detail
Diagram
Figuur 25 Bouwkundige veiligheidsvoorziening
BouwkundigeVeiligheidsvoorziening
Naam Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening
Herkomst IMROI
Definitie

Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen verwijzen naar de maatregelen, structurele elementen en ontwerpaspecten die zijn geïntegreerd in het ontwerp en de constructie van gebouwen om de veiligheid van mensen, eigendommen en de omgeving te waarborgen.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Lijngeometrie.

GM_Line­String 1
type

Classificatie van het type Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening.

Type­Bouwkundige­Voorziening 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening is specialisatie van Veiligheidsvoorziening

Specifieke maatregelen, procedures, structurele elementen, ontwerpaspecten, systemen en/of apparatuur om de veiligheid van mensen, eigendommen en het milieu te waarborgen.

4.1.3.23 Organisatorische­Veiligheidsvoorziening
4.1.3.23.1 Organisatorische veiligheidsvoorzieningen - detail
Diagram
Figuur 26 Organisatorische veiligheidsvoorzieningen
OrganisatorischeVeiligheidsvoorziening
Naam Organisatorische­Veiligheidsvoorziening
Herkomst IMROI
Definitie

Organisatorische veiligheidsvoorzieningen verwijzen naar maatregelen en procedures die worden geïmplementeerd om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen. Deze voorzieningen zijn gericht op het voorkomen en beheersen van potentiële gevaren, het verminderen van risico's en het beschermen van medewerkers, bezoekers en eigendommen.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
omschrijving

Toelichting op de voorziening.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Organisatorische­Veiligheidsvoorziening.

Type­Organisatorische­Voorziening 1
URL

Link naar een (online) document

Character­String 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Organisatorische­Veiligheidsvoorziening is specialisatie van Veiligheidsvoorziening

Specifieke maatregelen, procedures, structurele elementen, ontwerpaspecten, systemen en/of apparatuur om de veiligheid van mensen, eigendommen en het milieu te waarborgen.

4.1.3.24 Beheersmaatregel
4.1.3.24.1 Beheersmaatregel - detail
Diagram
Figuur 27 Beheersmaatregel
Beheersmaatregel
Naam Beheersmaatregel
Herkomst IMROI
Definitie

Een activiteit die zich op enige wijze richt op het elimineren, vermijden of verkleinen van de oorzaak of het gevolg van een ongewenste gebeurtenis.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
omschrijving

Een beschrijving van de beheersmaatregel.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Beheersmaatregel.

Type­Dreiging 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Beheersmaatregel is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.25 Gebiedsgerichte­Aanpak
4.1.3.25.1 Gebiedsgerichte aanpak - detail
Diagram
Figuur 28 Gebiedsgerichte aanpak
GebiedsgerichteAanpak
Naam Gebiedsgerichte­Aanpak
Herkomst IMROI
Definitie

Een gebiedsgerichte aanpak is een strategie of benadering waarbij beleid en interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van de specifieke behoeften en kenmerken van een bepaald geografisch gebied. Het richt zich op het begrijpen en aanpakken van complexe problemen en uitdagingen binnen dat gebied door samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Puntgeometrie.

GM_Point 1
omschrijving

Een beschrijving van de gebiedsgerichte aanpak.

Character­String 0 .. 1
type

Classificatie van het type Gebiedsgerichte­Aanpak.

Type­Gebiedsgerichte­Aanpak 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Gebiedsgerichte­Aanpak is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.3.26 Risicocontouren
4.1.3.26.1 Risicocontouren - detail
Diagram
Figuur 29 Risicocontouren
Risicocontouren
Naam Risicocontouren
Herkomst IMROI
Definitie

Risicocontouren, zijn lijnen op een kaart die punten met gelijke waarden van een bepaalde eigenschap of variabele met elkaar verbinden. Ze worden gebruikt om patronen, trends of gradaties van een specifieke eigenschap of variabele in een geografisch gebied te visualiseren.

Herkomst definitie IMROI
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
geometrie

Multilijngeometrie.

GM_Multi­Curve 1
type

Geeft aan type risicocontour het is

Type­Risico­Contour 1
waarde

Diepte van de lijn of waarde behorende bij de Risicogebonden Contouren.

Integer 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Risicocontouren is specialisatie van Informatie­Object

Een gestructureerde verzameling van gegevens die een specifieke entiteit of concept beschrijft en betekenisvolle informatie biedt.

4.1.4 Keuzen

4.1.4.1 IMGeo-object
Naam IMGeo-object
Herkomst IMROI
Definitie

Keuze-elemente voor het type IMGeo-object.

4.1.4.2 Pand­Of­Overig­Bouwwerk
Naam Pand­Of­Overig­Bouwwerk
Herkomst IMROI
Definitie

Keuze-element voor Pand of Overig­Bouwwerk.

4.1.5 Gegevensgroeptypen

4.1.5.1 Gegevensgroep Gevaarlijke­Stof
4.1.5.1.1 Gevaarlijke stof - detail
Diagram
Figuur 30 Gevaarlijke stof
GevaarlijkeStof
Naam Gevaarlijke­Stof
Herkomst IMROI
Definitie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu.

Herkomst definitie IMROI
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
- GEVInummer

Het GEVI-nummer is een uniek identificatienummer dat aan elke gevaarlijke stof of mengsel is toegewezen. Het bestaat uit een viercijferig nummer, gevolgd door het woord "UN". Het nummer geeft informatie over het specifieke gevaar en de classificatie van de stof volgens de VN-standaarden.

Integer 1
- handelingsaanwijzing

Link naar de handelingsaanwijzing hoe om te gaan met de gevaarlijke stof

Character­String 0 .. 1
- hoeveelheid

Hoeveelheid van een gevaarlijke stof.

Integer 1
- omschrijving

Indien er geen Un nummer beschikbaar is voor de stof moet er een beschrijving worden ingevuld.

Character­String 0 .. 1
- toestand

Aggregatietoestand van een gevaarlijke stof.

Type­Toestand 1
- UNnummer

Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties

Type­UNNummer 0 .. 1

4.1.6 Primitieve datatypen

4.1.6.1 Primitief datatype Tijd
Naam Tijd
Herkomst IMROI
Definitie

Formele notatie waarbij de dag wordt verdeeld in 24 uur, en tijdstippen worden aangegeven in uren en minuten.

Herkomst definitie IMROI

4.1.7 Codelijsten

Type­Draagconstructie

Lijst met classificaties voor het type Draagconstructie.

Type­Dakbedekking

Lijst met classificaties voor het type Dakbedekking.

Type­Toegang

Lijst met classificaties voor het type Toegang.

Type­UNNummer

Lijst met classificaties voor het type UN-nummer.

Type­Bereikbaarheid

Lijst met classificaties voor het type Bereikbaarheid.

Type­Sector

Lijst met classificaties voor het type Sector.

Type­POI

Lijst met classificaties voor het type Point of Interest.

Type­Gebiedsgerichte­Aanpak

Lijst met classificaties voor het type Gebiedsgerichte­Aanpak.

Type­Risico­Contour

Lijst met classificaties voor het type Risico­Contour.

4.1.8 Enumeraties

Type­Repressief­Object

Lijst met classificaties voor het type Repressief­Object.

Aanwezigheid­Groep­Type

Person(en) die volgens het GBA een verblijfseenheid-woning stelselmatig bewonen.

Type­Organisatorische­Voorziening

Lijst met classificaties voor het type Organisatorische­Voorziening.

Type­Opstelplaats

Lijst met classificaties voor het type Opstelplaats.

Type­Vindplaats­Sleutel

Lijst met classificaties voor het type Vindplaats­Sleutel.

Type­Voorziening

Lijst met classificaties voor het type Voorziening.

Type­Dreiging

Lijst met classificaties voor het type Dreiging.

Type­Ruimte

Lijst met classificaties voor het type Ruimte.

Type­Schadecirkel

Lijst met classificaties voor het type Schadecirkel.

Type­Bouwkundige­Voorziening

Lijst met classificaties voor het type Bouwkundige­Voorziening.

Type­Toestand

Lijst met classificaties voor het type Toestand.

Type­Installatie

Lijst met classificaties voor het type Installatie.

4.1.9 Attribuut- en relatiesoort details

4.1.9.1 Objecttype details
4.1.9.1.1 Repressief­Object
Attribuutsoort details Repressief­Object aanduiding
Naam aanduiding
Definitie

Code of naam door de hulpdiensten aan het Repressief object gegeven.

Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object bijzonderheden
Naam bijzonderheden
Definitie

Bijzonderheden Repressief object

Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object foto
Naam foto
Definitie

Afbeelding van de (hoofd)toegang tot het Repressief object

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object personen­Maximaal
Naam personen­Maximaal
Definitie

Het maximaal aantal aanwezige personen volgens de vergunning.

Formaat INTEGER
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object personen­Niet­Zelfredzaam­Maximaal
Naam personen­Niet­Zelfredzaam­Maximaal
Definitie

Het maximaal aantal aanwezigen niet zelfredzame personen volgens de vergunning.

Formaat INTEGER
Indicatie kardinaliteit 1
Toelichting Niet zelfredzame personen hebben niet het vermogen om zichzelf of anderen te helpen in voorbereiding op, tijdens en na een brand, ramp of crisis.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object soort
Naam soort
Definitie

Het attribuut "Soort" geeft aan wat voor type object het is binnen de context van de veiligheidsregio. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar de aard van het object, zoals een gebouw, een brug, een waterweg, een installatie, enzovoort.

Formaat Type­Repressief­Object
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Repressief­Object weergavenaam
Naam weergavenaam
Definitie

Naam (informeel) Repressief object.

Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Repressief­Object bestaat­Uit
Naam bestaat­Uit
Definitie

Gerelateerde Gebouw, waaruit het Repressief­Object is samengesteld.

Gerelateerd objecttype Gebouw
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Relatiesoort details Repressief­Object ligt­Op
Naam ligt­Op
Definitie

Gerelateerde Terrein, waar het Repressief­Object op is gelegen.

Gerelateerd objecttype Terrein
Indicatie kardinaliteit 1 .. *
Relatiesoort details Repressief­Object heeft
Naam heeft
Definitie

Gerelateerde Informatie­Object, waar het Repressief­Object informatie over heeft.

Gerelateerd objecttype Informatie­Object
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
4.1.9.1.2 Terrein
Attribuutsoort details Terrein geometrie
Naam geometrie
Definitie

Afbakening van het terrein behorende bij een repressief object.

Formaat GM_Multi­Surface
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Terrein omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Tekstuele omschrijving van het terrein.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.3 Gebouw
Externe koppeling details Gebouw pand­Of­Overig­Bouwwerk
Naam pand­Of­Overig­Bouwwerk
Gerelateerd objecttype Keuze uit Overig bouwwerk, Pand
4.1.9.1.4 Dakconstructie
Attribuutsoort details Dakconstructie dakbedekking
Naam dakbedekking
Definitie

Classificatie van het type dakbedekking.

Formaat Type­Dakbedekking
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Dakconstructie hoofddraagconstructie
Naam hoofddraagconstructie
Definitie

Classificatie van het type constructie van de hoofddraagconstructie

Formaat Type­Draagconstructie
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Dakconstructie type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type ruimte.

Formaat Type­Ruimte
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Dakconstructie maakt­Deel­Uit­Van
Naam maakt­Deel­Uit­Van
Definitie

Gerelateerd Gebouw, waar de constructie met dakbedekking onderdeel van uit maakt.

Gerelateerd objecttype Gebouw
Indicatie kardinaliteit 1
4.1.9.1.5 Bouwlaag
Attribuutsoort details Bouwlaag bouwdeel
Naam bouwdeel
Definitie

Een bouwdeel verwijst naar een specifiek deel of component van een Bouwlaag. Het is een afgebakende eenheid binnen het object dat een bepaalde functie, structuur of betekenis heeft.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bouwlaag geometrie
Naam geometrie
Definitie

Multivlakgeometrie.

Formaat GM_Multi­Surface
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bouwlaag laagnummer
Naam laagnummer
Definitie

Een numerieke aanduiding die een specifieke verdieping of niveau in een gebouw identificeert.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Bouwlaag maakt­Deel­Uit­Van
Naam maakt­Deel­Uit­Van
Gerelateerd objecttype Gebouw
Indicatie kardinaliteit 1
4.1.9.1.6 Ruimte
Attribuutsoort details Ruimte geometrie
Naam geometrie
Definitie

Multivlakgeometrie.

Formaat GM_Multi­Surface
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Ruimte omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Naamgeving of omschrijving van de ruimte

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Ruimte type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Ruimte.

Formaat Type­Ruimte
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Relatiesoort details Ruimte maakt­Deel­Uit­Van
Naam maakt­Deel­Uit­Van
Gerelateerd objecttype Bouwlaag
Indicatie kardinaliteit 1
4.1.9.1.7 Aanwezigen
Attribuutsoort details Aanwezigen aantal­Dieren
Naam aantal­Dieren
Definitie

Maximaal aanwezige dieren per bouwlaag.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen aantal­Niet­Zelfredzaam
Naam aantal­Niet­Zelfredzaam
Definitie

Maximaal aantal niet-zelfredzame bewoners per bouwlaag.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen aantal­Personeel
Naam aantal­Personeel
Definitie

Maximaal aantal aanwezig personeel per bouwlaag.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen aantal­Totaal
Naam aantal­Totaal
Definitie

Maximaal aantal aanwezigen per bouwlaag.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen dagen
Naam dagen
Definitie

De dagen waarop de contactpersoon te bereiken is.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen groepstype
Naam groepstype
Definitie

Beschrijving van groepstype.

Formaat Aanwezigheid­Groep­Type
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen tijdvakbegin
Naam tijdvakbegin
Definitie

De begintijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Formaat Tijd
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Aanwezigen tijdvakeind
Naam tijdvakeind
Definitie

De eindtijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Formaat Tijd
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.8 BHVOrganisatie
Attribuutsoort details BHVOrganisatie BHVtelefoonnummer
Naam BHVtelefoonnummer
Definitie

Telefoonnummer waarop de BHV te bereiken is

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details BHVOrganisatie dagen
Naam dagen
Definitie

De dagen waarop de BHV aanwezig is.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details BHVOrganisatie tijdvakbegin
Naam tijdvakbegin
Definitie

Op de gespecificeerde dagen is de BHV aanwezig vanaf dit tijdstip.

Formaat Tijd
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details BHVOrganisatie tijdvakeind
Naam tijdvakeind
Definitie

Op de gespecificeerde dagen is de BHV aanwezig tot dit tijdstip

Formaat Tijd
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.9 Contactpersoon
Attribuutsoort details Contactpersoon dagen
Naam dagen
Definitie

De dagen waarop de contactpersoon te bereiken is.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Contactpersoon emailadres
Naam emailadres
Definitie

E-mailadres van de contactfunctionaris.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Contactpersoon functie
Naam functie
Definitie

Functie van de contactfunctionaris.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Contactpersoon telefoonnummer
Naam telefoonnummer
Definitie

Telefoonnummer van de contactfunctionaris.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Contactpersoon tijdvakbegin
Naam tijdvakbegin
Definitie

De begintijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Formaat Tijd
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Contactpersoon tijdvakeind
Naam tijdvakeind
Definitie

De eindtijd waarop de contactpersoon te bereiken is.

Formaat Tijd
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.10 Sectoren
Attribuutsoort details Sectoren geometrie
Naam geometrie
Definitie

Multivlakgeometrie.

Formaat GM_Multi­Surface
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Sectoren omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Tekstuele beschrijving van sectoren.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Sectoren type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Sectoren.

Formaat Type­Sector
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.11 Opstelplaats
Attribuutsoort details Opstelplaats geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Opstelplaats type
Naam type
Definitie

Geeft aan voor welk voertuig de opstelplaats bedoeld is.

Formaat Type­Opstelplaats
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.12 Bereikbaarheid
Attribuutsoort details Bereikbaarheid geometrie
Naam geometrie
Definitie

Multilijngeometrie.

Formaat GM_Multi­Curve
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bereikbaarheid omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Toelichting op de bereikbaarheid.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bereikbaarheid type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Bereikbaarheid.

Formaat Type­Bereikbaarheid
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.13 Toegang
Attribuutsoort details Toegang geometrie
Naam geometrie
Definitie

Multipuntgeometrie.

Formaat GM_Multi­Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Toegang omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Tekstuele beschrijving van de Toegang.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Toegang type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Toegang.

Formaat Type­Toegang
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.14 Vindplaats­Sleutel
Attribuutsoort details Vindplaats­Sleutel aanwijzingen­Locatie
Naam aanwijzingen­Locatie
Definitie

Specifieke instructies, aanwijzingen of details die de locatie van een vindplaats identificeren.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Vindplaats­Sleutel geometrie
Naam geometrie
Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Vindplaats­Sleutel inhoud­Doel
Naam inhoud­Doel
Definitie

Specifieke functie of het doel van de sleutel in relatie tot de inhoud van de vindplaats.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Vindplaats­Sleutel omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Tekstuele beschrijving van de vindplaats sleutel.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Vindplaats­Sleutel type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Vindplaats­Sleutel.

Formaat Type­Vindplaats­Sleutel
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.15 Dreiging
Attribuutsoort details Dreiging geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Dreiging omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Een beschrijving van de dreiging.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Dreiging type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Dreiging.

Formaat Type­Dreiging
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.16 Opslagvoorziening
Attribuutsoort details Opslagvoorziening geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Gegevensgroep Opslagvoorziening gevaarlijke­Stof
Naam gevaarlijke­Stof
Definitie

Stof die door zijn specifieke eigenschappen mogelijk gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu.

Formaat Gevaarlijke­Stof
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Gegevensgroeptype Gevaarlijke­Stof
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof GEVInummer
Naam GEVInummer
Definitie

Het GEVI-nummer is een uniek identificatienummer dat aan elke gevaarlijke stof of mengsel is toegewezen. Het bestaat uit een viercijferig nummer, gevolgd door het woord "UN". Het nummer geeft informatie over het specifieke gevaar en de classificatie van de stof volgens de VN-standaarden.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof handelingsaanwijzing
Naam handelingsaanwijzing
Definitie

Link naar de handelingsaanwijzing hoe om te gaan met de gevaarlijke stof

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof hoeveelheid
Naam hoeveelheid
Definitie

Hoeveelheid van een gevaarlijke stof.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Indien er geen Un nummer beschikbaar is voor de stof moet er een beschrijving worden ingevuld.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof toestand
Naam toestand
Definitie

Aggregatietoestand van een gevaarlijke stof.

Formaat Type­Toestand
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof UNnummer
Naam UNnummer
Definitie

Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties

Formaat Type­UNNummer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Opslagvoorziening locatienaam
Naam locatienaam
Definitie

Naamgeving van de opslaglocatie.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.17 Schadecirkel
Attribuutsoort details Schadecirkel geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Schadecirkel omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Een beschrijving van de dreiging

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Schadecirkel type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Schadecirkel.

Formaat Type­Dreiging
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.18 Point of interest
Attribuutsoort details Point of interest geometrie
Naam geometrie
Formaat GM_Multi­Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Point of interest omschrijving
Naam omschrijving
Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Point of interest type
Naam type
Definitie

Geeft aan type voorziening het is

Formaat Type­POI
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.19 Technische­Veiligheidsvoorziening
Attribuutsoort details Technische­Veiligheidsvoorziening geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Technische­Veiligheidsvoorziening omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Toelichting op de voorziening.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Technische­Veiligheidsvoorziening type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Technische­Veiligheidsvoorziening.

Formaat Type­Voorziening
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.20 Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening
Attribuutsoort details Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening geometrie
Naam geometrie
Definitie

Lijngeometrie.

Formaat GM_Line­String
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Bouwkundige­Veiligheidsvoorziening.

Formaat Type­Bouwkundige­Voorziening
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.21 Organisatorische­Veiligheidsvoorziening
Attribuutsoort details Organisatorische­Veiligheidsvoorziening omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Toelichting op de voorziening.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Organisatorische­Veiligheidsvoorziening type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Organisatorische­Veiligheidsvoorziening.

Formaat Type­Organisatorische­Voorziening
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Organisatorische­Veiligheidsvoorziening URL
Naam URL
Definitie

Link naar een (online) document

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.22 Beheersmaatregel
Attribuutsoort details Beheersmaatregel geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Beheersmaatregel omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Een beschrijving van de beheersmaatregel.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Beheersmaatregel type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Beheersmaatregel.

Formaat Type­Dreiging
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.23 Gebiedsgerichte­Aanpak
Attribuutsoort details Gebiedsgerichte­Aanpak geometrie
Naam geometrie
Definitie

Puntgeometrie.

Formaat GM_Point
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gebiedsgerichte­Aanpak omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Een beschrijving van de gebiedsgerichte aanpak.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gebiedsgerichte­Aanpak type
Naam type
Definitie

Classificatie van het type Gebiedsgerichte­Aanpak.

Formaat Type­Gebiedsgerichte­Aanpak
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.1.24 Risicocontouren
Attribuutsoort details Risicocontouren geometrie
Naam geometrie
Definitie

Multilijngeometrie.

Formaat GM_Multi­Curve
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Risicocontouren type
Naam type
Definitie

Geeft aan type risicocontour het is

Formaat Type­Risico­Contour
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Risicocontouren waarde
Naam waarde
Definitie

Diepte van de lijn of waarde behorende bij de Risicogebonden Contouren.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.2 Gegevensgroeptype details
4.1.9.2.1 Gegevensgroeptype Gevaarlijke­Stof
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof GEVInummer
Naam GEVInummer
Definitie

Het GEVI-nummer is een uniek identificatienummer dat aan elke gevaarlijke stof of mengsel is toegewezen. Het bestaat uit een viercijferig nummer, gevolgd door het woord "UN". Het nummer geeft informatie over het specifieke gevaar en de classificatie van de stof volgens de VN-standaarden.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof handelingsaanwijzing
Naam handelingsaanwijzing
Definitie

Link naar de handelingsaanwijzing hoe om te gaan met de gevaarlijke stof

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof hoeveelheid
Naam hoeveelheid
Definitie

Hoeveelheid van een gevaarlijke stof.

Formaat Integer
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof omschrijving
Naam omschrijving
Definitie

Indien er geen Un nummer beschikbaar is voor de stof moet er een beschrijving worden ingevuld.

Formaat Character­String
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof toestand
Naam toestand
Definitie

Aggregatietoestand van een gevaarlijke stof.

Formaat Type­Toestand
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Gevaarlijke­Stof UNnummer
Naam UNnummer
Definitie

Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties

Formaat Type­UNNummer
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
4.1.9.3 Keuze
4.1.9.3.1 Keuze IMGeo-object
Relatiesoort details IMGeo-object kunstwerkdeel
Naam kunstwerkdeel
Gerelateerd objecttype Kunstwerkdeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object onbegroeid­Terreindeel
Naam onbegroeid­Terreindeel
Gerelateerd objecttype Onbegroeid terreindeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object spoor
Naam spoor
Gerelateerd objecttype Spoor
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object overbruggingsdeel
Naam overbruggingsdeel
Gerelateerd objecttype Overbruggingsdeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object begroeid­Terreindeel
Naam begroeid­Terreindeel
Gerelateerd objecttype Begroeid terreindeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object ondersteunend­Wegdeel
Naam ondersteunend­Wegdeel
Gerelateerd objecttype Ondersteunend wegdeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object waterdeel
Naam waterdeel
Gerelateerd objecttype Waterdeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object tunneldeel
Naam tunneldeel
Gerelateerd objecttype Tunneldeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object wegdeel
Naam wegdeel
Gerelateerd objecttype Wegdeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object functioneel­Gebied
Naam functioneel­Gebied
Gerelateerd objecttype Functioneel gebied
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object ondersteunend­Waterdeel
Naam ondersteunend­Waterdeel
Gerelateerd objecttype Ondersteunend waterdeel
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details IMGeo-object scheiding
Naam scheiding
Gerelateerd objecttype Scheiding
Indicatie kardinaliteit 1
4.1.9.3.2 Keuze Pand­Of­Overig­Bouwwerk
Relatiesoort details Pand­Of­Overig­Bouwwerk overig­Bouwwerk
Naam overig­Bouwwerk
Gerelateerd objecttype Overig bouwwerk
Indicatie kardinaliteit 1
Relatiesoort details Pand­Of­Overig­Bouwwerk pand
Naam pand
Gerelateerd objecttype Pand
Indicatie kardinaliteit 1

4.2 View NEN3610

4.2.1 Identificeerbaar­Object en Registratie - overzicht

Diagram
Figuur 31 Identificeerbaar­Object en Registratie
RegistratieIdentificeerbaarObject

4.2.2 Objecttypen

4.2.2.1 Identificeerbaar­Object
Naam Identificeerbaar­Object
Herkomst nen 3610
Definitie

Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te definiëren.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20221216
Unieke aanduiding domein + identificatie
Toelichting De klasse wordt als superklasse gebruikt voor alle objecttypen waarvan de instanties identificeerbaar moeten zijn.
Indicatie abstract object Ja
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
domein

Aanduiding van het domein waarbinnen de identificatie uniek is.

CHARACTERSTRING 1
identificatie

Unieke identificatiecode van een informatieobject binnen de context van een registratie. Toelichting: ‘identificatie’ is de identificatiecode die een object heeft binnen een registratie of binnen een ketenproces voor data-uitwisseling. Binnen de registratie of de data-uitwisseling is het object uniek identificeerbaar. In combinatie met het attribuut domein wordt een object hiermee uniek identificeerbaar op het niveau van verschillende registraties, uitwisselprocessen en ook wereldwijd uniek. De reguliere expressie voor de toegestane tekens is: ([a-z]|[A-Z]|[0-9]_-|\,|.|\:|\/)+

CHARACTERSTRING 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Identificeerbaar­Object [ 1 ] geregistreerd­Met: registratiegegevens Registratie [ 0 .. 1 ]

Gegevens over de registratie van het object als informatieobject.

4.2.2.2 Registratie
Naam Registratie
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/objectregistratie
Herkomst nen 3610
Definitie

Vastlegging van een versie van een set gegevens.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Toelichting Bij het registreren van een object als informatieobject horen een aantal metadata die hier betrekking op hebben, zoals versie en registratie van tijdlijngegevens.
Indicatie abstract object Nee
Overzicht attributen
Attribuutnaam Definitie Formaat Card
begin­Geldigheid

Start van de periode waarop deze versie van het informatieobject geldig is.

DATE 1
eind­Geldigheid

Eind van de periode waarop deze versie van het informatieobject geldig is. De periode is tot aan deze tijdsaanduiding. Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is de versie nog geldig.

DATE 0 .. 1
eind­Registratie

Eind van de periode dat deze versie van het informatieobject actueel is in de registratie. De periode is tot aan deze tijdsaanduiding. Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is de versie nog actueel.

DATETIME 0 .. 1
object­Begin­Tijd

Tijdsaanduiding waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

DATETIME 1
object­Eind­Tijd

Tijdsaanduiding waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

DATETIME 0 .. *
tijdstip­Registratie

Tijdsaanduiding van het moment waarop deze versie van het informatieobject is opgenomen in de registratie.

DATETIME 1
versie

Versieaanduiding van een informatieobject.

CHARACTERSTRING 0 .. 1
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Identificeerbaar­Object [ 1 ] geregistreerd­Met: registratiegegevens Registratie [ 0 .. 1 ]

Gegevens over de registratie van het object als informatieobject.

4.2.3 Attribuut- en relatiesoort details

4.2.3.1 Objecttype details
4.2.3.1.1 Identificeerbaar­Object
Attribuutsoort details Identificeerbaar­Object domein
Naam domein
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/domein
Herkomst nen 3610
Definitie

Aanduiding van het domein waarbinnen de identificatie uniek is.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon Alleen de volgende karakters mogen in een waarde van het attribuut domein voorkomen: {'A' ... 'Z', 'a' ... 'z', '0' ... '9', '_', '-', ',', '.', '/', ':'}
Formeel patroon ([a-z]|[A-Z]|[0-9]|\_|\-|\,|\.|\:|\/)+
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Het attribuut domein is een unieke verwijzing naar de registratie- of ketenprocesverantwoordelijke entiteit die de identificatie uitdeelt of regels daartoe heeft opgesteld. In combinatie met het attribuut identificatie wordt een object hiermee uniek identificeerbaar op het niveau van verschillende registraties en ook mondiaal uniek.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Ja
Attribuutsoort details Identificeerbaar­Object identificatie
Naam identificatie
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/identificatie
Herkomst nen 3610
Definitie

Unieke identificatiecode van een informatieobject binnen de context van een registratie. Toelichting: ‘identificatie’ is de identificatiecode die een object heeft binnen een registratie of binnen een ketenproces voor data-uitwisseling. Binnen de registratie of de data-uitwisseling is het object uniek identificeerbaar. In combinatie met het attribuut domein wordt een object hiermee uniek identificeerbaar op het niveau van verschillende registraties, uitwisselprocessen en ook wereldwijd uniek. De reguliere expressie voor de toegestane tekens is: ([a-z]|[A-Z]|[0-9]_-|\,|.|\:|\/)+

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat CHARACTERSTRING
Patroon Alleen de volgende karakters mogen in een waarde van het attribuut identificatie voorkomen: {'A' ... 'Z', 'a' ... 'z', '0' ... '9', '_', '-', ',', '.', '/', ':'}
Formeel patroon ([a-z]|[A-Z]|[0-9]|\_|\-|\,|\.|\:|\/)+
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting

‘identificatie’ is de identificatiecode die een object heeft binnen een registratie of binnen een ketenproces voor data-uitwisseling. Binnen de registratie of de data-uitwisseling is het object uniek identificeerbaar. In combinatie met het attribuut domein wordt een object hiermee uniek identificeerbaar op het niveau van verschillende registraties, uitwisselprocessen en ook wereldwijd uniek.

De reguliere expressie voor de toegestane tekens is: ([a-z]|[A-Z]|[0-9]|\_|\-|\,|\.|\:|\/)+

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Ja
Relatiesoort details Identificeerbaar­Object geregistreerd­Met
Naam geregistreerd­Met
Definitie

Gegevens over de registratie van het object als informatieobject.

Gerelateerd objecttype Registratie
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Toelichting De registratiegegevens zijn de versie en tijdlijngegevens die horen bij het registreren van één versie van het informatieobject. Ze horen als metadata bij de gegevensset van het informatieobject.
Mogelijk geen waarde Nee
4.2.3.1.2 Registratie
Attribuutsoort details Registratie begin­Geldigheid
Naam begin­Geldigheid
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/begin_geldigheid
Herkomst nen 3610
Definitie

Start van de periode waarop deze versie van het informatieobject geldig is.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat DATE
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdsaanduiding: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of Date­Time. De start van een periode is het begin van de tijdsaanduiding; het ‘vanaf-moment’. Bij een datum (date) is dat het begin van die dag.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Registratie eind­Geldigheid
Naam eind­Geldigheid
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/eind_geldigheid
Herkomst nen 3610
Definitie

Eind van de periode waarop deze versie van het informatieobject geldig is. De periode is tot aan deze tijdsaanduiding. Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is de versie nog geldig.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat DATE
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Vanaf het begin van deze tijdsaanduiding is de instantie niet meer geldig. Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdsaanduiding: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of Date­Time. Het eind van de periode is tot het begin van de tijdsaanduiding; het ‘tot-moment’.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Registratie eind­Registratie
Naam eind­Registratie
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/eind_registratie
Herkomst nen 3610
Definitie

Eind van de periode dat deze versie van het informatieobject actueel is in de registratie. De periode is tot aan deze tijdsaanduiding. Wanneer deze waarde niet is ingevuld, is de versie nog actueel.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat DATETIME
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting

Vanaf deze tijdsaanduiding is deze versie van het informatieobject niet meer actueel in de registratie. Met actueel wordt bedoeld dat er geen nieuwere versie 4 in de registratie is voor dit informatieobject. Aan een lege eindregistratie is ook te zien dat het de actuele versie betreft. Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdsaanduiding: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of Date­Time. Voor tijdstip­Registratie zal Date­Time in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.

Wanneer bepaalde gegevens op de tijdlijn geldigheid niet meer geldig zijn, te herkennen aan de eind­Geldigheid van een versie, wordt bij het vullen van de eind­Geldigheid tegelijkertijd ook altijd de eind­Registratie gevuld zodat het duidelijk is vanaf welk moment op de tijdlijn registratie deze gegevens niet meer actueel zijn. De eind­Registratie geeft dus aan wanneer er geregistreerd is dat deze gegevens niet meer actueel zijn.

Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Registratie object­Begin­Tijd
Naam object­Begin­Tijd
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/object_begintijd
Herkomst nen 3610
Definitie

Tijdsaanduiding waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat DATETIME
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdsaanduiding: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of Date­Time.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Registratie object­Eind­Tijd
Naam object­Eind­Tijd
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/object_eindtijd
Herkomst nen 3610
Definitie

Tijdsaanduiding waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat DATETIME
Indicatie kardinaliteit 0 .. *
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdsaanduiding: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of Date­Time.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Registratie tijdstip­Registratie
Naam tijdstip­Registratie
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/tijdstip_registratie
Herkomst nen 3610
Definitie

Tijdsaanduiding van het moment waarop deze versie van het informatieobject is opgenomen in de registratie.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat DATETIME
Indicatie kardinaliteit 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Er zijn verschillende datatypen voor de representatie van een tijdsaanduiding: afhankelijk van de gebruikerswensen m.b.t. granulariteit kan o.a. worden gekozen uit typen TM_Instant, Date of Date­Time. Voor tijdstip registratie zal Date­Time in vrijwel alle gevallen de beste keuze zijn.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee
Attribuutsoort details Registratie versie
Naam versie
Begrip http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/versie
Herkomst nen 3610
Definitie

Versieaanduiding van een informatieobject.

Herkomst definitie nen 3610
Datum opname 20220601
Formaat CHARACTERSTRING
Lengte 1..50
Patroon Waarde van attribuut versie mag maximaal 50 karakters bevatten.
Indicatie kardinaliteit 0 .. 1
Indicatie authentiek Overig
Toelichting Een versie van een informatieobject is een toestand van een informatieobject met zijn gegevens op een bepaald moment in de tijd. Het attribuut versie maakt geen deel uit van de identificatie van het object, maar kan worden gebruikt om verschillende instanties van hetzelfde informatieobject te identificeren.
Indicatie classificerend Nee
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie identificerend Nee

4.3 View IMBAG

4.3.1 Objecttypen

4.3.1.1 Pand
Naam Pand
Herkomst BAG
Definitie

Een Pand is de kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

Herkomst definitie Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Datum opname Februari 2004
Populatie De basisregistratie adressen en gebouwen omvat gegevens over alle panden op het Nederlands grondgebied, die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. Gegevens over een nieuw pand worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen bij verlening van de voor het realiseren van het pand benodigde toestemming of het opmaken van een in artikel 10, onderdeel b, van de wet genoemd proces-verbaal van constatering. De gegevens over panden blijven in de basisregistratie adressen en gebouwen aanwezig, ook indien het pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie adressen en gebouwen bevat in principe geen gegevens over panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.
Toelichting

Een Pand is een driedimensionaal reëel ruimtelijke object.

Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Pand wordt verwezen naar de regels voor objectafbakening in de gegevenscatalogus.

Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Pand­Of­Overig­Bouwwerk [ 1 ] pand Pand [ 1 ]

4.4 View IMGeo

4.4.1 Objecttypen

4.4.1.1 Wegdeel
Naam Wegdeel
Herkomst BGT
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] wegdeel Wegdeel [ 1 ]
4.4.1.2 Ondersteunend wegdeel
Naam Ondersteunend wegdeel
Herkomst BGT
Definitie

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] ondersteunend­Wegdeel Ondersteunend wegdeel [ 1 ]
4.4.1.3 Spoor
Naam Spoor
Herkomst BGT
Definitie

De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] spoor Spoor [ 1 ]
4.4.1.4 Onbegroeid terreindeel
Naam Onbegroeid terreindeel
Herkomst BGT
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] onbegroeid­Terreindeel Onbegroeid terreindeel [ 1 ]
4.4.1.5 Begroeid terreindeel
Naam Begroeid terreindeel
Herkomst BGT
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] begroeid­Terreindeel Begroeid terreindeel [ 1 ]
4.4.1.6 Waterdeel
Naam Waterdeel
Herkomst BGT
Definitie

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] waterdeel Waterdeel [ 1 ]
4.4.1.7 Ondersteunend waterdeel
Naam Ondersteunend waterdeel
Herkomst BGT
Definitie

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] ondersteunend­Waterdeel Ondersteunend waterdeel [ 1 ]
4.4.1.8 Overig bouwwerk
Naam Overig bouwwerk
Herkomst BGT
Definitie

Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
Pand­Of­Overig­Bouwwerk [ 1 ] overig­Bouwwerk Overig bouwwerk [ 1 ]
4.4.1.9 Overbruggingsdeel
Naam Overbruggingsdeel
Herkomst BGT
Definitie

Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] overbruggingsdeel Overbruggingsdeel [ 1 ]
4.4.1.10 Tunneldeel
Naam Tunneldeel
Herkomst BGT
Definitie

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] tunneldeel Tunneldeel [ 1 ]
4.4.1.11 Kunstwerkdeel
Naam Kunstwerkdeel
Herkomst BGT
Definitie

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] kunstwerkdeel Kunstwerkdeel [ 1 ]
4.4.1.12 Scheiding
Naam Scheiding
Herkomst BGT
Definitie

Kunstmatig obstakel met een werende functie.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] scheiding Scheiding [ 1 ]
4.4.1.13 Functioneel gebied
Naam Functioneel gebied
Herkomst BGT
Definitie

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Herkomst definitie BGT
Indicatie abstract object Nee
Overzicht relaties
Rol naam met kardinaliteiten Definitie
IMGeo-object [ 1 ] functioneel­Gebied Functioneel gebied [ 1 ]

5. Inhoud van waardenlijsten

5.1 Codelijst inhoud

5.1.1 Codelijst details Type­Draagconstructie

Lijst met classificaties voor het type Draagconstructie.

Waarde Omschrijving

5.1.2 Codelijst details Type­Dakbedekking

Lijst met classificaties voor het type Dakbedekking.

Waarde Omschrijving

5.1.3 Codelijst details Type­Toegang

Lijst met classificaties voor het type Toegang.

Waarde Omschrijving

5.1.4 Codelijst details Type­UNNummer

Lijst met classificaties voor het type UN-nummer.

Waarde Omschrijving

5.1.5 Codelijst details Type­Bereikbaarheid

Lijst met classificaties voor het type Bereikbaarheid.

Waarde Omschrijving

5.1.6 Codelijst details Type­Sector

Lijst met classificaties voor het type Sector.

Waarde Omschrijving

5.1.7 Codelijst details Type­POI

Lijst met classificaties voor het type Point of Interest.

Waarde Omschrijving

5.1.8 Codelijst details Type­Gebiedsgerichte­Aanpak

Lijst met classificaties voor het type Gebiedsgerichte­Aanpak.

Waarde Omschrijving

5.1.9 Codelijst details Type­Risico­Contour

Lijst met classificaties voor het type Risico­Contour.

Waarde Omschrijving

5.2 Enumeratie inhoud

5.2.1 Enumeratie details Type­Repressief­Object

Lijst met classificaties voor het type Repressief­Object.

Waarde Omschrijving
evenement

Een evenement is een geplande gebeurtenis of bijeenkomst die bedoeld is om een specifiek doel te bereiken, zoals het vermaken van mensen, het overbrengen van informatie, het vieren van een bepaalde gelegenheid, het bevorderen van een zaak of het faciliteren van interactie tussen mensen. Evenementen kunnen variëren in grootte en complexiteit, en ze kunnen zowel formeel als informeel zijn

gebouw

Een gebouw komt uit de basisregistratie van de BAG of de BGT (overig bouwwerk). Een gebouw kan bestaan uit meerder bouwlagen. Een gebouw heeft een geografische relatie met een repressief object via het terrein wat de bounderies van een repressief object definieert

infrastructuur

Infrastructuur verwijst naar de fundamentele fysieke en organisatorische systemen, faciliteiten, structuren en voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van een samenleving, economie, bedrijf of regio. Het vormt de basis en de ondersteunende achtergrond waarop andere activiteiten en processen kunnen plaatsvinden. Infrastructuur omvat een breed scala aan elementen en voorzieningen

natuurgebied

Een natuurgebied is een gebied dat grotendeels ongerept is door menselijke activiteit en waar de natuurlijke omgeving, inclusief planten, dieren, landschappen en ecosystemen, in hoge mate behouden is gebleven. Natuurgebieden worden vaak beschermd en beheerd om de biodiversiteit te behouden, het milieu te beschermen en de natuurlijke schoonheid te behouden. Deze gebieden dienen vaak als belangrijke leefgebieden voor wilde dieren en als locaties voor wetenschappelijk onderzoek, natuureducatie en recreatie in de natuur. Natuurgebieden kunnen variëren in grootte en kunnen onder meer nationale parken, natuurreservaten, wildernisgebieden, bossen, moerassen, kustgebieden en andere ongerepte natuurlijke omgevingen omvatten

waterdeel

Een waterdeel verwijst meestal naar een specifiek deel of segment van een waterlichaam, zoals een rivier, meer, beek, stroom, kanaal, of zelfs een oceaan. Het is een term die vaak wordt gebruikt om een bepaald gedeelte van water te identificeren, af te bakenen of te beschrijven, meestal om te verwijzen naar een specifieke locatie, eigenschap of kenmerk van dat waterlichaam. Bijvoorbeeld, als je het hebt over een bepaald waterdeel van een rivier, kun je verwijzen naar een specifiek stuk van die rivier.

5.2.2 Enumeratie details Aanwezigheid­Groep­Type

Person(en) die volgens het GBA een verblijfseenheid-woning stelselmatig bewonen.

Waarde Omschrijving
bewoner(s)

Person(en) die volgens het GBA een verblijfseenheid-woning stelselmatig bewonen.

bezoeker(s)

Person(en) die een ander of iets een bezoek brengt.

bewaking

Person(en) die iemand of iets bewaken.

cliënt(en)

Person(en) die begeleiding krijgt. Dit kan een kind, een jongere of een volwassene zijn.

gast(en)

Person(en) die op een plek op bezoek zijn.

gedetineerde(n)

Person(en) die in de gevangenis zitten.

kind(eren) < 4 jaar

Kind(eren) jonger dan vier jaar.

kind(eren) tussen 4 en 12 jaar

Kind(eren) van vier of ouder maar jonger dan 12 jaar.

klant(en)

Person(en) die goederen of diensten koopt.

leering(en)

Person(en) die les volgt, bijvoorbeeld bij een onderwijzer of andere leermeester.

patiënt(en)

Person(en) aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp wordt verleend.

personeel

Person(en) in dienst van een onderneming of instelling.

5.2.3 Enumeratie details Type­Organisatorische­Voorziening

Lijst met classificaties voor het type Organisatorische­Voorziening.

Waarde Omschrijving
bedrijfsbrandweer

Een bedrijfsbrandweer is een brandweerorganisatie die specifiek is opgezet en onderhouden door een bedrijf of een industriële instelling om de brandveiligheid op hun terrein te waarborgen.

onderhoud

Onderhoud verwijst naar het proces van het inspecteren, repareren, vervangen en in goede staat houden van apparatuur, systemen, gebouwen, voertuigen of andere objecten.

rampenbestrijdingsplan

Een rampenbestrijdingsplan is een document dat is opgesteld om de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van acties te regelen in geval van een noodsituatie, ramp of grootschalig incident.

regulering transport

Regulering van transport verwijst naar de wetten, voorschriften en beleidsmaatregelen die zijn ingesteld om het transport van goederen en personen te reguleren en te beheren. Het doel van transportregulering is het waarborgen van de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van transportactiviteiten.

risicocommunicatie

Risicocommunicatie verwijst naar het proces van het communiceren van informatie over risico's en gevaren aan het publiek, belanghebbenden en andere relevante partijen. Het heeft tot doel mensen bewust te maken van potentiële risico's, hen te informeren over beschermende maatregelen en hen te betrekken bij het nemen van beslissingen met betrekking tot risicobeheer.

sancties

Sancties verwijzen naar maatregelen of straffen die worden opgelegd als reactie op schendingen van regels, wetten of internationale normen. Ze worden gebruikt als een vorm van disciplinering, afschrikking of herstel van rechtvaardigheid.

supervisie

Supervisie verwijst naar het proces waarbij een persoon met meer ervaring, kennis of autoriteit toezicht houdt op en begeleiding biedt aan een andere persoon of groep met als doel professionele groei, ontwikkeling en kwaliteitsverbetering te bevorderen.

veiligheidsfunctionaris

Een veiligheidsfunctionaris is een persoon die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid en het bevorderen van een veilige werkomgeving binnen een organisatie.

veiligheidsovertredingenregister

Een veiligheid overtredingen register is een document of systeem waarin veiligheidsovertredingen en -incidenten worden vastgelegd en gedocumenteerd.

5.2.4 Enumeratie details Type­Opstelplaats

Lijst met classificaties voor het type Opstelplaats.

Waarde Omschrijving
redvoertuig

Een redvoertuig, ook wel bekend als een hoogwerker of ladderwagen, is een speciaal type brandweervoertuig dat is uitgerust met een uitschuifbare ladder of een hydraulisch platform.

vaartuig

Brandweervaartuigen kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke behoeften en omgevingen waarin ze worden ingezet. Enkele veelvoorkomende soorten brandweervaartuigen zijn:

  1. Blusboten: Dit zijn vaartuigen die zijn uitgerust met brandbestrijdingsapparatuur zoals waterkanonnen, pompen, slangen en andere middelen om branden op schepen, havens, kades of andere watergebonden locaties te bestrijden.
  2. Reddingsboten: Deze vaartuigen zijn ontworpen voor zoek- en reddingsoperaties op het water. Ze kunnen snel manoeuvreren en hebben vaak apparatuur aan boord om mensen uit het water te redden, zoals reddingsvlotten, reddingsvesten en reddingslijnen.
  3. Duikvaartuigen: Deze vaartuigen dienen als uitvalsbasis voor duikers van de brandweer. Ze bieden faciliteiten voor duikoperaties, opslag van duikuitrusting en medische ondersteuning voor duikteams die betrokken zijn bij reddings- en bergingsoperaties.
1e tankautospuit

Een 1e tankautospuit is een type brandweerwagen dat algemeen wordt gebruikt bij brandweerkorpsen. Het is een voertuig dat is uitgerust met essentiële uitrusting en hulpmiddelen voor brandbestrijding en reddingsoperaties.

2e tankautospuit

Een 2e tankautospuit, afgekort als TS2, is een type brandweerwagen dat wordt gebruikt bij brandweerkorpsen. Het is een aanvullend voertuig dat wordt ingezet bij grotere incidenten waar extra brandweerlieden en middelen nodig zijn.

Officier van Dienst

Een Officier van Dienst (Ov­D) is een functionaris binnen de brandweer- of hulpverleningsorganisatie die verantwoordelijk is voor het leiden en coördineren van operaties tijdens een incident.

watertransportsysteem

Een watertransportsysteem, ook wel bekend als een wateraanvoersysteem, is een systeem dat wordt gebruikt om grote hoeveelheden water te verplaatsen over lange afstanden om te voorzien in de waterbehoefte bij brandbestrijding.

overige opstelplaats(en)

Opstelplaatsen zijn specifieke locaties waar voertuigen en uitrusting worden gestationeerd om snel te kunnen reageren op noodsituaties. Ze omvatten strategische locaties en tijdelijke opstelplaatsen en spelen een cruciale rol bij het organiseren en optimaliseren van de reactiecapaciteit van de hulpdiensten.

5.2.5 Enumeratie details Type­Vindplaats­Sleutel

Lijst met classificaties voor het type Vindplaats­Sleutel.

Waarde Omschrijving
sleutelkluis

Een sleutelkluis is een beveiligde opbergbox waarin sleutels veilig kunnen worden opgeslagen. Het is een handig hulpmiddel dat vaak wordt gebruikt in situaties waarin meerdere mensen toegang moeten hebben tot een gebouw, voertuig, pand of ruimte, maar niet altijd fysiek aanwezig zijn om de sleutels persoonlijk te overhandigen.

sleutelbuis

Een cilindrische buis die in de muur of een ander oppervlak kan worden bevestigd. Het heeft een afsluitbaar mechanisme om de sleutel veilig op zijn plaats te houden en te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de sleutel.

5.2.6 Enumeratie details Type­Voorziening

Lijst met classificaties voor het type Voorziening.

Waarde Omschrijving
hoofdafsluiter water

Een hoofdafsluiter voor water, ook wel bekend als een waterafsluiter, is een klep of afsluiter die wordt gebruikt om de watertoevoer naar een gebouw of een specifiek gedeelte van het watersysteem af te sluiten. Het is meestal geïnstalleerd op de plaats waar de watertoevoer het gebouw binnenkomt.

hoofdafsluiter elektriciteit

Een hoofdafsluiter voor elektriciteit, ook wel bekend als een elektrische hoofdschakelaar of hoofdschakelaar, is een apparaat dat wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar een gebouw of een elektrisch systeem volledig af te sluiten.

brandmeldpaneel

Het brandmeldpaneel wordt gebruikt om brandmeldingen te ontvangen van branddetectieapparaten die in het gebouw zijn geïnstalleerd. Het paneel geeft visuele en/of auditieve waarschuwingssignalen wanneer een brandmelding wordt geactiveerd, waardoor mensen in het gebouw op de hoogte worden gebracht van een mogelijke brand.

hoofdafsluiter gas

Een hoofdafsluiter voor gas, ook wel bekend als een gasafsluiter, is een klep of afsluiter die wordt gebruikt om de gastoevoer naar een gebouw of een specifiek gedeelte van het gasleidingsysteem af te sluiten. Het bevindt zich meestal op de plaats waar de gasleiding het gebouw binnenkomt.

hoofdafsluiter cv

Een hoofdafsluiter voor cv (centrale verwarming) of stadsverwarming is een klep of afsluiter die wordt gebruikt om de watertoevoer naar het verwarmingssysteem van een gebouw af te sluiten. Het bevindt zich meestal op de plaats waar de watertoevoer het verwarmingssysteem binnenkomt.

5.2.7 Enumeratie details Type­Dreiging

Lijst met classificaties voor het type Dreiging.

Waarde Omschrijving
aanrijding

Een aanrijding verwijst naar een ongeval waarbij twee of meer voertuigen, zoals auto's, vrachtwagens, fietsen of motorfietsen, met elkaar in botsing komen. Het kan ook verwijzen naar een botsing tussen een voertuig en een ander object, zoals een muur, paal of obstakel.

agressie

Agressie verwijst naar vijandige, gewelddadige of ongecontroleerde gedragingen die gericht zijn op het veroorzaken van schade, fysiek of emotioneel, aan anderen of aan objecten.

beknelling

Een beknelling verwijst naar het vastzitten, knel zitten of beklemd raken van iets of iemand. Het kan verschillende situaties en contexten omvatten, zoals een lichaamsdeel dat vastzit in een object, zoals een deur of een raam, of een persoon die vastzit in een benarde situatie.

beschadiging

Beschadiging verwijst naar de situatie waarin iets beschadigd is geraakt, wat betekent dat er schade is opgetreden die de normale werking, structuur of integriteit van het object heeft aangetast.

besmetting

Besmetting verwijst naar de overdracht of verspreiding van ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten, naar levende organismen, inclusief mensen, dieren of planten. Het resulteert meestal in de infectie van het organisme dat wordt blootgesteld aan de ziekteverwekker.

bijtgevaar

Bijtgevaar verwijst naar de mogelijkheid dat een dier, meestal een hond, bijt en letsel toebrengt aan een persoon of een ander dier. Hondenbeten zijn de meest voorkomende vorm van bijtincidenten, maar bijtgevaar kan ook bestaan bij andere dieren, zoals katten, knaagdieren of zelfs wilde dieren.

brand

Brand is een ongecontroleerde, ongewenste, vuurhaard die zich snel kan verspreiden en schade kan veroorzaken aan mensen, dieren, eigendommen en het milieu.

desoriëntatie

Desoriëntatie verwijst naar een toestand waarin iemand verward of gedesoriënteerd is, wat resulteert in moeite om de omgeving te begrijpen, de eigen positie te bepalen of te weten wat er om hen heen gebeurt.

drukgolf

Een drukgolf verwijst naar de plotse verandering in druk die zich verspreidt door een medium, zoals lucht, water of een ander materiaal.

elektrisering

Elektrisering verwijst naar het proces waarbij een object of materiaal elektrisch geladen wordt, wat betekent dat het positieve of negatieve elektrische ladingen draagt.

elektrocutie

Elektrocutie verwijst naar het fenomeen waarbij een persoon wordt blootgesteld aan een elektrische schok, meestal als gevolg van contact met een stroombron.

explosie

Een explosie is een plotselinge en heftige vrijgave van energie, meestal in de vorm van een snelle uitzetting van gas, hitte, licht en geluid.

implosie

Implosie is het tegenovergestelde van een explosie. Het verwijst naar het ineenstorten of inklappen van een object of structuur als gevolg van een plotselinge afname van de inwendige druk.

insluiting

Insluiting verwijst naar het proces of de handeling van het opzettelijk beperken, vasthouden of isoleren van iets of iemand, meestal om veiligheidsredenen.

instorting

Instorting verwijst naar het ineenstorten of bezwijken van een structuur, gebouw, constructie of ander object als gevolg van structurele of mechanische falen.

kortsluiting

Kortsluiting verwijst naar een elektrisch defect dat optreedt wanneer een elektrische stroom onbedoeld een kortere weg volgt dan de bedoeling is.

onderkoeling

Onderkoeling, ook wel bekend als hypothermie, treedt op wanneer het lichaam meer warmte verliest dan het kan produceren, waardoor de lichaamstemperatuur daalt tot een abnormaal laag niveau. Dit kan optreden bij blootstelling aan koude omgevingen, langdurige onderdompeling in koud water of als gevolg van medische aandoeningen.

straling

Straling verwijst naar de uitstoot of overdracht van energie in de vorm van elektromagnetische golven of deeltjes.

uitglijden

Uitglijden verwijst naar het verliezen van grip of balans op een oppervlak, waardoor iemand valt of moeite heeft om rechtop te blijven staan. Het kan optreden als gevolg van gladde of glibberige oppervlakken, natte of bevriezende omstandigheden, onjuist schoeisel of onvoldoende grip.

uitval

Uitval verwijst naar het verlies, de storing of het niet-functioneren van een systeem, apparaat, dienst of functie. Het kan verschillende gebieden omvatten, zoals technologie, elektriciteit, communicatie, lichaamsfuncties of bedrijfsprocessen.

verdrinking

Verdrinking is het proces waarbij iemand sterft als gevolg van onderdompeling in vloeistof, meestal water.

vergiftiging

Vergiftiging verwijst naar het onbedoeld of opzettelijk innemen, inademen, absorberen of injecteren van giftige stoffen in het lichaam, wat schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid.

verlies

Verlies verwijst naar het feit dat iemand iets of iemand dierbaars kwijtraakt, meestal als gevolg van dood, scheiding, breuk, ontslag of een andere situatie waarin iets belangrijks of waardevols niet langer beschikbaar is. Het kan zowel materiële als immateriële aspecten omvatten.

verstikking

Verstikking verwijst naar het onvermogen om normaal te ademen als gevolg van een obstructie in de luchtwegen. Het kan leiden tot een gebrek aan zuurstof in het lichaam en kan levensbedreigend zijn.

vervuiling

Vervuiling verwijst naar de introductie van schadelijke of verontreinigende stoffen in het milieu, wat nadelige gevolgen heeft voor de natuurlijke omgeving, levende organismen en de menselijke gezondheid.

verwonding

Een verwonding verwijst naar schade of letsel aan het lichaam, meestal als gevolg van een ongeval, een val, een botsing of een andere traumatische gebeurtenis.

5.2.8 Enumeratie details Type­Ruimte

Lijst met classificaties voor het type Ruimte.

Waarde Omschrijving
bijzondere ruimte

"Bijzondere ruimte" kan verwijzen naar een specifieke ruimte of locatie die opvalt vanwege zijn unieke kenmerken, functie of eigenschappen.

overige ruimte

"Overige ruimte" verwijst doorgaans naar de ruimte die niet specifiek is geclassificeerd of genoemd in een bepaalde context. Het kan verwijzen naar de ruimte die niet valt onder de specifieke categorieën of classificaties die eerder zijn genoemd.

verkeersruimte

Verkeersruimte in een pand verwijst naar de ruimte die is ontworpen en bedoeld voor de verplaatsing van mensen binnen het gebouw. Het omvat doorgaans gangen, trappenhuizen, hallen en andere routes die worden gebruikt om van de ene ruimte naar de andere te gaan.

5.2.9 Enumeratie details Type­Schadecirkel

Lijst met classificaties voor het type Schadecirkel.

Waarde Omschrijving
onherstelbare schade en branden

Onherstelbare schade verwijst naar schade die niet volledig kan worden hersteld of gerepareerd. Het betekent dat de schade van zodanige aard is dat het object, de structuur of het systeem niet teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke staat of functionaliteit, zelfs niet met herstel- of reparatiepogingen.

zware schade en secundaire branden

Zware schade impliceert dat de schade significant is en mogelijk uitgebreide reparaties of restauratiewerkzaamheden vereist om het getroffen object of de getroffen omgeving te herstellen. Secundaire branden verwijzen naar branden die ontstaan als gevolg van een initiële brand. Dit kan gebeuren wanneer een brand zich verspreidt naar aangrenzende objecten, gebouwen of brand

secundaire branden treden op

Secundaire branden treden op als gevolg van een initiële brand. Ze ontstaan wanneer het vuur zich verspreidt naar aangrenzende objecten, gebouwen of brandbare materialen.

geen of lichte schade

Geen of lichte schade verwijst naar situaties waarin er weinig tot geen schade is opgetreden als gevolg van een bepaalde gebeurtenis, zoals een incident, ongeval, natuurramp of andere gebeurtenis.

5.2.10 Enumeratie details Type­Bouwkundige­Voorziening

Lijst met classificaties voor het type Bouwkundige­Voorziening.

Waarde Omschrijving
30 minuten brandwerende scheiding

30 minuten brandwerende scheiding verwijst naar een constructief element of systeem dat is ontworpen om een brand gedurende 30 minuten te weerstaan en te voorkomen dat de brand en rook zich verspreidt naar aangrenzende ruimtes of gebieden.

60 minuten brandwerende scheiding

60 minuten brandwerende scheiding verwijst naar een constructief element of systeem dat is ontworpen om een brand gedurende 30 minuten te weerstaan en te voorkomen dat de brand en rook zich verspreidt naar aangrenzende ruimtes of gebieden.

120 minuten brandwerende scheiding

120 minuten brandwerende scheiding verwijst naar een constructief element of systeem dat is ontworpen om een brand gedurende 30 minuten te weerstaan en te voorkomen dat de brand en rook zich verspreidt naar aangrenzende ruimtes of gebieden.

bouwdeelscheiding

Bouwdeelscheiding verwijst naar de constructieve scheiding tussen verschillende delen of compartimenten van een gebouw.

5.2.11 Enumeratie details Type­Toestand

Lijst met classificaties voor het type Toestand.

Waarde Omschrijving
gas

Gas verwijst naar een van de drie fysieke aggregatietoestanden van materie, naast vast en vloeibaar. In de context van chemie en natuurkunde wordt gas gedefinieerd als een stof die geen specifieke vorm of volume heeft en de neiging heeft om uit te zetten en te vullen de beschikbare ruimte.

gas/vloeibaar

Stoffen die in staat zijn om zowel in gasvormige als vloeibare toestand te bestaan, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en druk.

vloeibaar

Stoffen die de neiging hebben om de vorm van hun container aan te nemen en een vast volume hebben, maar geen specifieke vorm behouden. Deeltjes in een vloeistof zijn dicht bij elkaar gepakt maar kunnen van positie veranderen.

vast

Stoffen die een specifieke vorm en volume behouden, zelfs wanneer ze niet in beweging zijn. Deeltjes in een vaste stof zijn dicht bij elkaar gepakt en hebben een geordende structuur.

5.2.12 Enumeratie details Type­Installatie

Lijst met classificaties voor het type Installatie.

Waarde Omschrijving
automatische blusinstallatie

Een automatische blusinstallatie is een systeem dat ontworpen is om branden te detecteren en te bestrijden zonder menselijke tussenkomst. H

rookinstallatie

Een rookinstallatie, ook wel bekend als een rookgenerator of rookmachine, is een apparaat dat speciaal is ontworpen om rook of nevel te produceren voor verschillende doeleinden, zoals entertainment, veiligheidstrainingen, podiumproducties en beveiligingssystemen.

overdrukinstallatie

Een overdrukinstallatie, ook wel bekend als een overdrukventilatiesysteem is een technisch systeem dat wordt gebruikt om de druk in een ruimte te verhogen ten opzichte van de omgeving.

stuwdruk

Een stuwdrukinstallatie, ook bekend als een stuwdruksysteem of jet-ventilatiesysteem, is een technisch systeem dat wordt gebruikt om lucht te verplaatsen en te circuleren in gebouwen, met name in parkeergarages en tunnels. Het systeem maakt gebruik van krachtige ventilatoren om lucht met hoge snelheid uit te blazen, wat resulteert in een stroming van lucht in een bepaalde richting.

Geonovum Informatiemodel - Consultatieversie