Basisregistratie Grootschalige Topografie Gegevenscatalogus IMGeo 2.2

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/def-im-IMGeo-20200701/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/imgeo/
Vorige versie:
https://www.geonovum.nl/uploads/standards/downloads/IMGeoGegevenscatalogus211.pdf
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/IMGeo-dev/catalogus/imgeo/
Auteur:
Geonovum
Algemeen contact:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-Generaal Bestuur, Wonen en Ruimte
Turfmarkt 147 Den Haag
bgt@minbzk.nl
Doe mee:
GitHub Geonovm/IMGeo-dev
Dien een melding in
Rechtenbeleid:

Samenvatting

De Gegevenscatalogus IMGeo beschrijft de afspraken over beheer- en plustopografie, inclusief 3D geo-informatie.

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden.

Dit is de definitieve versie van het informatiemodel. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Inleiding

Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijft hoe objectgerichte geografische informatie moet worden vastgelegd, zodat landelijk uitwisseling van deze informatie mogelijk is. In 2007 is versie 1.0 van IMGeo vastgesteld. Het informatiemodel voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is vervolgens in samenhang met IMGeo ontwikkeld.

In februari 2012 is versie 2.0 van IMGeo vastgesteld, waarin het informatiemodel BGT in zijn geheel is opgenomen. IMGeo bestaat sindsdien uit een verplicht deel, te weten de BGT, en een optio­neel deel, te weten de plus- en beheertopografie.

Vanaf versie 2.0 is IMGeo gebaseerd op CityGML, een internationale standaard voor 3D geo-informatie. De IMGeo objecttypen zijn gekoppeld aan klassen uit het CityGML informatiemodel en hebben hiermee de mogelijkheid om 3D geometrie in verschillende gradaties van detail op te nemen.

IMGeo is beschreven in een gegevenscatalogus, die uit twee delen bestaat. Deel I beschrijft het verplichte deel van IMGeo: de Gegevenscatalogus BGT. Deel II, het deel dat u nu leest, beschrijft het optionele deel: de Gegevenscatalogus IMGeo.

Vanaf 2013 is op basis van BGT versie 1.1.1 en IMGeo 2.1.1 de opbouw van de BGT door bronhouders gestart. Eind 2020 is de laatste fase van de transitie afgerond. Tijdens de opbouw van de BGT is veel ervaring opgedaan met de toepassing van de regels van IMGeo.

Hieruit kwam naar voren dat de BGT niet geheel uniform is opgebouwd door bronhouders door ruimte voor interpretatie in de afbakeningsregels, en dat IMGeo niet volledig ruimte biedt om alle objecten op te nemen waar behoefte aan is vanuit o.m. beheer openbare ruimte, netbeheerders en hulpdiensten.

Deze versie is een optimalisatie van het model door:

 1. het verduidelijken en aanscherpen van de afbakeningsregels, zodat de BGT uniformer voor afnemers, en makkelijker maakbaar voor bronhouders wordt.

 2. het uitbreiden met ontbrekende gegevens, zodat sectoren beter kunnen aansluiten op IMGeo.

Ten grondslag aan deze versie van de IMGeo catalogus ligt het wijzigingsvoorstel IMGeo 2.2 versie 8 juni 2020, waarin alle wijzigingen voor de verbetering en uitbreiding van IMGeo zijn beschreven.

1.1 IMGeo, het optionele deel

Het informatiemodel IMGeo is een uitbreiding in diepte en breedte op de verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een wegdeel is in de BGT bijvoorbeeld omschreven als Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding. Met IMGeo kan deze beschrijving verder wordt gespecificeerd naar Wegdeel: rijbaan, gesloten verharding, asfaltbeton. Deze uitgebreide objectbeschrijving is vervolgens met verschillende applicaties uit te wisselen.

Het verplichte informatiemodel van de BGT vormt een integraal onderdeel van IMGeo.

1.2 Doel

De verdieping- en verbredingslag op de BGT, die in IMGeo is vastgelegd als optioneel deel, is bedoeld voor het opslaan en uitwisselen van plus- en beheertopografie. Waarschijnlijk is er geen behoefte om deze plustopografie voor heel Nederland gebiedsdekkend beschikbaar te hebben. Wel zijn er bronhouders en afnemers die deze informatie willen uitwisselen. Een informatiemodel voor de plus- en beheertopografie is ook voor softwareleveranciers van belang. Zij kunnen hun softwareproducten hierop inrichten. IMGeo zorgt ervoor dat wie de optionele informatie wil beheren en/of uitwisselen, dit volgens een landelijke standaard kan doen (zie ook paragraaf 2.1.1 en 2.1.2).

IMGeo biedt ook voor de uitwisseling van grootschalige topografie in 3D de landelijke standaard en baseert zich hiervoor op de internationale standaard CityGML.

1.3 Inwinning en gebruik

Het gebruik van het optionele deel van IMGeo is niet verplicht. Bronhouders zijn dus niet verplicht IMGeo-objecten in te winnen – al zullen zij dit voor hun eigen beheer vaak wel doen. Evenmin is het gebruik van de optionele IMGeo-objecten verplicht, in tegenstelling tot het gebruik van de BGT-objecten.

Een bronhouder levert geen IMGeo objecten die liggen op BGT objecten van een andere bronhouder.

1.4 Inhoud

IMGeo bevat naast de verplichte BGT-set ook optionele objecttypen. Dit zijn niet alleen fysieke, topografische objecten, zoals inrichtingselementen, maar ook functionele en registratieve gebieden en nadere indelingen van wegen, water en terreinen voor beheer.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de optionele objecttypen in de BGT.

Inhoud van IMGeo: optionele objecttypen Inhoud van IMGeo: optionele objecttypen

De meeste van deze objecttypen hebben een attribuut ‘type’ waarmee het object nader geclassificeerd kan worden. Zo kan een Bord worden opgenomen met de nadere classificatie ‘informatiebord’. Ook dit is optioneel; het attribuut mag worden weggelaten. Zo kan men ervoor kiezen alle borden op te nemen, maar niet nader te classificeren om wat voor soort bord het gaat.

Naast extra, optionele objecttypen bevat IMGeo voor de meeste BGT-objecttypen een nadere verdieping van de classificatie en/of een uitbreiding van de populatie van het objecttype. Zowel de verdieping van BGT-classificaties als de uitbreiding van de populatie komen tot uitdrukking in de uitbreiding die IMGeo kent van de BGT-domeinwaardenlijsten.

Voorbeeld van nadere classificatie in IMGeo

BGT IMGeo optionele deel
gesloten verharding asfalt
cementbeton
open verharding betonstraatstenen
gebakken klinkers
tegels
sierbestrating
beton element
half verhard grasklinkers
schelpen
puin
grind
gravel
onverhard boomschors
zand

Uitbreidingen van de populatie van BGT-objecttypen Uitbreidingen van de populatie van BGT-objecttypen

Voorbeelden ter verduidelijking:

De inhoud van IMGeo wordt gevormd door:

Hierbij is er sprake van:

2. Ontwerpprincipes

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de ontwerpprincipes van IMGeo.

2.1 Plus- en beheertopografie

Plus- en beheertopografie zijn begrippen die voor de één synoniem met elkaar zijn en voor de ander verschillend. Over het algemeen wordt met plustopografie de inrichtingselementen bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan straatmeubilair, bakken, borden of palen die in de openbare ruimte staan. Dit zijn over het algemeen puntobjecten.

Beheertopografie gaat over het opdelen van objecten voor beheer. De wegdelen uit de BGT zullen voor beheer nader worden onderverdeeld. Omdat de mogelijkheid bestaat om aan elkaar grenzende objecten met gelijke attribuutwaarden aan te bieden aan de Landelijke Voorziening, ontstaat meerwaarde voor het beheerproces. Overigens blijven wel de kwaliteitsaspecten van IMGeo vereist, evenals de toepassing van plaatsbepalingspunten bij de aangeboden objecten.

IMGeo bevat geen beheertopografie in de zin dat hiermee voldoende informatie voor beheerdoeleinden wordt opgeslagen. IMGeo bevat indelingen die rekening houden met beheerdoeleinden, maar bevat zelf geen beheerinformatie.

2.1.1 Waarom plustopografie?

Door IMGeo uit te breiden met plustopografie ontstaat als het ware een ‘ballenbak’ waaruit de bronhouders objecttypen kunnen kiezen. Doordat zij dezelfde ballenbak gebruiken is gegarandeerd dat een bronhouder die een extra optioneel objecttype wil opnemen, dit op exact dezelfde manier doet als andere bronhouders die hetzelfde objecttype gebruiken. Dit principe zorgt voor een harmoniserende werking in model en uitwisseling binnen Nederland.

2.1.2 Waarom beheertopografie?

Een beheerder van de openbare ruimte, landelijk gebied, rijkswegen, etc. heeft meer gedetailleerde objecttypen nodig dan de BGT biedt. Een begroeid terreindeel heeft een BGT-classificatie ‘groenvoorziening’. Met IMGeo kan het geometrisch vlak van het objecttype ‘groenvoorziening’ nader onderverdeeld worden in kleinere vlakken met als classificatie ‘bodembedekkers’, ‘heesters’, ‘planten’, etc. Deze onderverdeling is dusdanig van opzet dat de verschillende objecttypen, die geometrie hebben en door beheersystemen gebruikt worden, in IMGeo met hun geometrie kunnen worden opgenomen.

Door deze onderverdeling op te nemen in IMGeo is de structuur eenduidig vastgelegd. Dit zorgt voor een harmoniserende werking in de uitwisseling tussen IMGeo met de beheersystemen en de beheersystemen onderling, doordat de objecttypen en de structuur van objecttypen is vastgelegd.

De administratieve beheerinformatie, zoals hoe vaak een ‘groenvoorziening: gras- en kruidachtigen’ wordt gemaaid valt buiten de scope van IMGeo en dient te worden opgenomen in het beheersysteem zelf.

2.2 Topografie

IMGeo bevat naast het verplichte BGT-deel met daarin de fysieke topografische objecten (basistopografie) ook objecten die deze basistopografie nader inrichten (plustopografie) en objecten die de basisobjecten nader indelen voor beheer (beheertopografie).

Functionele gebieden komen voor in zowel de BGT als IMGeo. Deze gebieden overlappen doorgaans met een groep andere objecten en geven aan deze verzameling, liggend in een bepaald gebied, een functie. Registratieve gebieden zijn onderdeel van IMGeo, terwijl die geen fysieke topografie hebben. Deze gebieden bevatten geen plaatsbepalingspunten.

2.3 IMGeo-objecten in de BGT

Aan elkaar grenzende IMGeo-objecten met gelijke attribuutwaarden worden als afzonderlijke objecten aangeboden aan de Landelijke Voorziening. Hierdoor is het mogelijk om detaillering op beheerniveau in IMGeo aan te brengen.

2.4 Authenticiteit in IMGeo

De BGT kent het objecttype IMGeo-Object. De waarden van de attributen identificatie, status, relatieveHoogteligging, objectBeginTijd en objectEindTijd zijn volgens de BGT authentiek. Bijna alle objecttypen uit de BGT en IMGeo zijn subtypen van het IMGeo-Object en erven dus deze authentieke attributen.

BGT-objecttypen zijn authentiek, IMGeo-objecttypen niet. Waar het IMGeo-objecttypen betreft, zijn de van het IMGeo-Object overerfde attributen dan ook niet authentiek. Een bijzonder geval zijn de BGT-waardenverzamelingen die in IMGeo uitgebreid worden (populatie-uitbreiding). Als een BGT-waarde gekozen wordt, is het desbetreffende object een authentiek BGT-object en is het attribuut waar de waarde in opgenomen is authentiek.

Als een IMGeo-waarde gekozen wordt, ook herkenbaar aan de toevoeging –niet-bgt- in de tabel in 3.2, zijn zowel het object als attribuut niet-authentiek. BGT-waarden en IMGeo-waarden worden in aparte attributen opgenomen, waarvan de naam begint met respectievelijk ‘bgt-‘ en ‘plus-’.

Een voorbeeld is het objecttype OverigBouwwerk.

Authentiek object Overig Bouwwerk bgt-type=’open loods’
Niet-authentiek object Overig Bouwwerk bgt-type= niet-bgt, plus-type=’bunker’

2.5 3D in IMGeo

IMGeo is gebaseerd op CityGML, een internationale standaard voor 3D. Hierdoor is een optionele uitbreiding naar representaties van IMGeo-objecten in 2.5D- en 3D mogelijk. IMGeo is gecodeerd als een extensie van CityGML. Hierdoor wordt 3D IMGeo-data ondersteund in software die voldoet aan de CityGML standaard en is IMGeo 2.0 optimaal voorbereid voor 3D.

De volgende subparagrafen bevatten een technische uitleg over de integratie tussen CityGML en IMGeo en mogelijke uitbreiding van 2D IMGeo naar 3D IMGeo. Om de integratie te kunnen begrijpen, volgt eerst een korte uitleg over CityGML. Meer over de integratie tussen CityGML en IMGeo vindt u in het dossier 3D Omgevingsinformatie [https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/3d-omgevingsinformatie] op de website van Geonovum.

2.5.1 CityGML

De OGC-standaard CityGML[^1] kent zijn oorsprong als uitwisselingsformaat. In middels is het ook en vooral een informatiemodel voor het weergeven van 3D-ruimtelijke objecten. CityGML onderscheidt zowel op geometrisch als semantisch niveau thematische concepten (gebouwen, vegetatie, water, landgebruik, straatmeubilair etc.). Daarnaast ondersteunt CityGML verschillende detailniveaus per object, de zogenaamde Levels of Detail (LODs). Een gebouw-object kan bijvoorbeeld variëren van een eenvoudig blok model (LOD1), met dakvormen (LOD2), met ramen, deuren en andere uiterlijke kenmerken (LOD3) tot een volledig gedetailleerd interieurmodel (LOD4) met of zonder textuur informatie.

[^1]: OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard, version 2.0.0, document # 12-019. Zie https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47842

LOD concept in CityGML verbeeld

CityGML is gebaseerd op Geography Markup Language (GML) en heeft daarmee dezelfde geometriemogelijkheden als GML. Veel informatiemodellen voor geo-informatie definiëren hun geometrie volgens GML, maar beperken zich tot de geometrieën gerepresenteerd door alleen x- en y-coördinaten. GML bevat echter klassen voor 0D tot 3D geometrische primitieven. CityGML ondersteunt deze klassen. Dit zijn 1D-3D “composite geometries” (surfaces verbonden langs gemeenschappelijke grenzen), zoals CompositeSurface, en 0D-3D “geometry aggregates” (niet verbonden en dus zonder samenhang), zoals MultiSurface of MultiSolid.

2.5.2 Integratie IMGeo en CityGML

IMGeo is geïntegreerd met versie 2.0 van CityGML, met gebruik van de volgende modelleerprincipes:

 • Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de CityGML-klassen, -attributen en –attribuutwaarden. Hierbij zijn de IMGeo-klassen (met Nederlandse benaming) gemodelleerd als specialisaties van CityGML-klassen (met Engelse benaming), zie bijvoorbeeld figuur Wegdeel, ondersteunend wegdeel en weginrichtingselement. De specialisatierelatie met CityGML is gerealiseerd voor alle objecten. De diagrammen zijn opgenomen in hoofdstuk

 • Er zijn twee vormen van specialisatie toegepast:

 1. IMGeo-klassen die conceptueel en wat betreft de eigenschappen overeenkomen met een CityGML-klasse, en er alleen extra eigenschappen aan toevoegen, zijn gemodelleerd als subklasse met het stereotype “ADEElement” (zie figuur Vegetatieobject als subklasse van CityGML SolitaryVegetationObject). Dit geeft aan dat de CityGML-klasse gebruikt wordt en IMGeo er alleen eigenschappen aan toevoegt. In de uitwisseling wordt de CityGML-klasse gebruikt.

 2. IMGeo-klassen die conceptueel een nadere specialisatie zijn van een CityGML-klasse, zijn gemodelleerd als subklasse met het stereotype “featureType”. In de uitwisseling wordt de IMGeo-klasse gebruikt.

 • Voor constructies die niet gelijk zijn aan gebouwen bevat CityGML geen equivalente klasse. Er is een klasse toegevoegd, namelijk OtherConstruction (OverigeConstructie). Hieronder vallen Kunstwerkdeel, Scheiding en OverigBouwwerk.

 • Voor de meeste attributen heeft CityGML wel een equivalent (bijvoorbeeld Wegdeel.bgt-fysiekVoorkomen is equivalent met TrafficArea.surfaceMaterial). In dat geval wordt het CityGML-attribuut gebruikt. In het model is voor alle CityGML-attributen die gebruikt worden door IMGeo een Nederlandse benaming toegevoegd; in de uitwisseling wordt de Engelstalige CityGML-benaming gebruikt. Waar geen CityGML-attribuut beschikbaar is, is een attribuut toegevoegd.

 • Omdat CityGML geen definities kent voor de domeinwaarden zijn de Nederlandse domeinwaardenlijsten (codelijsten) 1:1 gehandhaafd.

 • Ten opzichte van IMGeo 1.0 zijn door de nauwe aansluiting met CityGML twee nieuwe klassen gedefinieerd: de klasse Vegetatie (BegroeidTerreindeel; in IMGeo 1.0 was dit concept verdeeld over meerdere klassen) en de klasse AuxiliaryTrafficArea (OndersteunendWegdeel), voor wegdelen die niet bedoeld zijn voor gebruik door verkeer, zoals vluchtheuvels en bermen.

 • CityGML definieert voor de verschillende klassen verschillende LODs afhankelijk van het detailniveau. Deze detailniveaus variëren van 2.5D surfaces (LOD0) tot volume LOD1 (blokmodellen), LOD2 en LOD3 representaties. Voor IMGeo is daar een 2D-LOD geometrie aan toegevoegd. Hierdoor wordt voor topografie de hele reeks vanaf 2D en 2.5D tot 3D-met-veel-detail geïntegreerd in één model.

 • In CityGML hebben niet alle klassen een LOD0 (2.5D) representatie; sommige klassen “beginnen” pas op LOD1. Dit zijn Vegetation en CityFurniture. Voor deze klassen zijn daarom ook LOD0 representaties toegevoegd aan IMGeo.

 • De 2.5D topologie sluit aan bij de 2D topologie in IMGeo: alle objecten krijgen een LOD0 representatie (= 2.5D surface) die samen een 2.5D topologische structuur vormen. Hierdoor is de exacte 3D locatie van de objecten in het 2.5D terrein bekend en kunnen de 3D representaties in het terrein worden geplaatst, zodat zij niet zweven of onder het maaiveld verdwijnen.

 • Voor CityGML-IMGeo wordt het Spatial Reference System EPSG:7415[^3] gehanteerd. Dit is een samengesteld SRS met RD voor de XY-dimensie (EPSG:28992) en NAP voor de Z dimensie (EPSG:5709). Hiernaar moet expliciet gerefereerd worden in een CityGML-bestand.

Vegetatieobject als subklasse van CityGML SolitaryVegetationObject

Zie voor meer informatie over het toepassen van CityGML-IMGeo https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/3d-omgevingsinformatie

3. Algemene principes

IMGeo hanteert het Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610:2011) en CityGML 2.0 als uitgangspunt voor het toe te passen model. De algemene principes die voor zowel BGT als het optionele deel van IMGeo gelden, zijn in deel I, de gegevenscatalogus BGT beschreven. Hier volgen de principes voor het optionele deel van IMGeo.

3.1 Bronhouders

Voor IMGeo zijn geen bronhouders aangewezen. Alle bronhouders van de BGT kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om optionele IMGeo-objecten uit te wisselen.

3.2 Geometrietypen

De typen met de geometrie van het optionele deel van IMGeo zijn opgesomd in de tabel hieronder (kolom 3 en 4). Deze typen zijn aanvullende classificaties en nadere classificaties van BGT typen (2e kolom). Dit is aangegeven door respectievelijk de vermelding bij de betreffende BGT classificatie of de vermelding: niet-bgt in de kolom BGT classificatie.

Object BGT classificatie Plus classificatie Geometrie
Transport
Wegdeel kruinlijn: lijn op talud: ja/nee Functie:
OV-baan Vlak
overweg Vlak
spoorbaan Vlak
baan voor vliegverkeer Vlak
rijbaan autosnelweg verbindingsweg Vlak
calamiteitendoorsteek Vlak
rijbaan autoweg verbindingsweg Vlak
calamiteitendoorsteek Vlak
rijbaan regionale weg verbindingsweg Vlak
verkeersdrempel Vlak
rijbaan lokale weg verkeersdrempel Vlak
fietspad Vlak
voetpad Vlak
voetpad op trap Vlak
ruiterpad Vlak
parkeervlak Vlak
voetgangersgebied Vlak
inrit Vlak
woonerf Vlak
Fysiek voorkomen:
gesloten verharding asfalt Vlak
cementbeton Vlak
open verharding betonstraatstenen Vlak
gebakken klinkers Vlak
tegels Vlak
sierbestrating Vlak
beton element Vlak
half verhard grasklinkers Vlak
schelpen Vlak
puin Vlak
grind Vlak
gravel Vlak
onverhard boomschors Vlak
zand Vlak
Ondersteunend wegdeel kruinlijn: lijn op talud: ja/nee Functie:
verkeerseiland Vlak
berm Vlak
Fysiek voorkomen:
gesloten verharding asfalt Vlak
cementbeton Vlak
open verharding betonstraatstenen Vlak
gebakken klinkers Vlak
tegels Vlak
sierbestrating Vlak
beton element Vlak
half verhard grasklinkers Vlak
schelpen Vlak
puin Vlak
grind Vlak
gravel Vlak
onverhard boomschors Vlak
zand Vlak
groenvoorziening bosplantsoen Vlak
gras- en kruidachtigen Vlak
planten Vlak
struikrozen Vlak
heesters Vlak
bodembedekkers Vlak
Spoor Functie:
trein Lijn
sneltram Lijn
tram Lijn
niet-bgt (haven)kraan Lijn
Terrein
Onbegroeid terreindeel kruinlijn: lijn op talud: ja/nee Fysiek voorkomen:
erf Vlak
gesloten verharding asfalt Vlak
cementbeton Vlak
kunststof Vlak
open verharding betonstraatstenen Vlak
gebakken klinkers Vlak
tegels Vlak
sierbestrating Vlak
beton element Vlak
half verhard grasklinkers Vlak
schelpen Vlak
puin Vlak
grind Vlak
gravel Vlak
onverhard boomschors Vlak
zand Vlak
zand strand en strandwal Vlak
zandverstuiving Vlak
Begroeid terreindeel kruinlijn: lijn op talud: ja/nee Fysiek voorkomen:
loofbos griend en hakhout Vlak
gemengd bos Vlak
naaldbos Vlak
heide Vlak
struiken Vlak
houtwal Vlak
duin open duinvegetatie Vlak
gesloten duinvegetatie Vlak
grasland overig Vlak
moeras Vlak
rietland Vlak
kwelder Vlak
fruitteelt laagstam boomgaarden Vlak
hoogstam boomgaarden Vlak
wijngaarden Vlak
klein fruit Vlak
boomteelt Vlak
bouwland akkerbouw Vlak
braakliggend Vlak
vollegrondsteelt Vlak
bollenteelt Vlak
grasland agrarisch Vlak
groenvoorziening bosplantsoen Vlak
gras- en kruidachtigen Vlak
planten Vlak
struikrozen Vlak
heesters Vlak
bodembedekkers Vlak
Water
Waterdeel Type:
zee Vlak
waterloop rivier Vlak
sloot Vlak
kanaal Vlak
beek Vlak
gracht Vlak
bron Vlak
watervlakte haven Vlak
meer, plas, ven, vijver Vlak
greppel, droge sloot Vlak
Ondersteunend waterdeel oever, slootkant Vlak
slik Vlak
Bouwwerk
Pand Grondvlaksituatie van BAG-pand Multivlak
Overig bouwwerk Type:
overkapping Multivlak
open loods Vlak
opslagtank Vlak
bezinkbak Vlak
windturbine Vlak
lage trafo Vlak
bassin Vlak
niet-bgt bunker Vlak
niet-bgt voedersilo Vlak
niet-bgt schuur Vlak
Kunstwerk
Overbruggingsdeel overbruggingIsBeweegbaar: ja/nee Hoort bij type overbrugging: Vlak *
brug Vlak
aquaduct Vlak
viaduct Vlak
ecoduct Vlak
fly-over Vlak
Type Overbruggingsdeel:
dek Vlak
landhoofd Vlak
pijler Vlak
sloof Vlak
pyloon Vlak
Tunneldeel Tunneldeel Vlak
Kunstwerkdeel Type:
hoogspanningsmast Multivlak of Multipunt
gemaal Vlak
perron Vlak
sluis Vlak
strekdam Vlak
steiger Vlak
stuw Lijn of Vlak
niet-bgt keermuur Vlak
niet-bgt overkluizing Vlak
niet-bgt duiker Lijn of Vlak
niet-bgt faunavoorziening Vlak
niet-bgt vispassage Vlak
niet-bgt bodemval Vlak
niet-bgt coupure Vlak
niet-bgt ponton Vlak
niet-bgt voorde Vlak
Scheiding Type:
muur Lijn of vlak
Kademuur Lijn of vlak
damwand Lijn
geluidsscherm Lijn
walbescherming Lijn
hek Lijn
niet-bgt draadraster Lijn
niet-bgt faunaraster Lijn
Functioneel Gebied Type:
kering Vlak
niet-bgt bedrijvigheid Vlak
niet-bgt natuur en landschap Vlak
niet-bgt landbouw Vlak
niet-bgt bewoning Vlak
niet-bgt infrastructuur verkeer en vervoer Vlak
niet-bgt infrastructuur waterstaatswerken Vlak
niet-bgt waterbergingsgebied Vlak
niet-bgt maatschappelijke en/of publieksvoorziening Vlak
niet-bgt recreatie Vlak
niet-bgt begraafplaats Vlak
niet-bgt functioneel beheer Vlak
niet-bgt functioneel beheer: hondenuitlaatplaats Vlak
niet-bgt recreatie: speeltuin Vlak
niet-bgt recreatie: park Vlak
niet-bgt recreatie: sportterrein Vlak
niet-bgt recreatie: camping Vlak
niet-bgt recreatie: bungalowpark Vlak
niet-bgt recreatie: volkstuin Vlak
niet-bgt bushalte Vlak
niet-bgt carpoolplaats Vlak
niet-bgt benzinestation Vlak
niet-bgt verzorgingsplaats Vlak
Overige Scheiding niet-bgt Type zoals Scheiding Lijn of vlak
Bak Type:
niet-bgt afval apart plaats Punt
niet-bgt afvalbak Punt
niet-bgt drinkbak Punt
niet-bgt bloembak Punt
niet-bgt zand- / zoutbak Punt
niet-bgt container Punt
Bord Type:
niet-bgt informatiebord Punt
niet-bgt plaatsnaambord Punt
niet-bgt straatnaambord Punt
niet-bgt verkeersbord Punt
niet-bgt scheepvaartbord Punt
niet-bgt verklikker transportleiding Punt
niet-bgt reclamebord Punt
niet-bgt wegwijzer Punt
niet-bgt waarschuwingshek Punt
niet-bgt dynamische snelheidsindicator Punt
Gebouwinstallatie Type:
niet-bgt bordes Vlak
niet-bgt luifel Vlak
niet-bgt toegangstrap Vlak
Installatie Type:
niet-bgt pomp Punt
niet-bgt zonnepaneel Punt
Kast Type:
niet-bgt CAI-kast Punt
niet-bgt elektrakast Punt
niet-bgt gaskast Punt
niet-bgt telecom kast Punt
niet-bgt rioolkast Punt
niet-bgt openbare verlichtingkast Punt
niet-bgt Verkeersregelinstal-latiekast Punt
niet-bgt telkast Punt
niet-bgt GMS kast Punt
Mast Type:
niet-bgt bovenleidingmast Punt
niet-bgt laagspanningsmast Punt
niet-bgt straalzender Punt
niet-bgt zendmast Punt
niet-bgt radarmast Punt
Paal Type:
niet-bgt lichtmast Punt
niet-bgt telpaal Punt
niet-bgt portaal Punt
niet-bgt verkeersregelinstallatiepaal Punt
niet-bgt verkeersbordpaal Punt
niet-bgt poller Punt
niet-bgt haltepaal Punt
niet-bgt vlaggenmast Punt
niet-bgt afsluitpaal Punt
niet-bgt praatpaal Punt
niet-bgt hectometerpaal Punt
niet-bgt dijkpaal Punt
niet-bgt drukknoppaal Punt
niet-bgt grensmarkering Punt
niet-bgt sirene Punt
Put Type:
niet-bgt benzine- / olieput Punt
niet-bgt brandkraan / -put Punt
niet-bgt drainageput Punt
niet-bgt gasput Punt
niet-bgt inspectie- / rioolput Punt
niet-bgt kolk Punt
niet-bgt waterleidingput Punt
Sensor Type:
niet-bgt camera Punt
niet-bgt debietmeter Punt
niet-bgt hoogtedetectieapparaat Punt
niet-bgt detectielus Lijn
niet-bgt weerstation Punt
niet-bgt flitser Punt
niet-bgt waterstandmeter Punt
niet-bgt windmeter Punt
niet-bgt lichtcel Punt
niet-bgt GMS sensor Punt
niet-bgt radar detector Punt
Straatmeubilair Type:
niet-bgt abri Punt
niet-bgt bolder Punt
niet-bgt brievenbus Punt
niet-bgt fietsenrek Punt
niet-bgt kunstobject Punt
niet-bgt openbaar toilet Punt
niet-bgt slagboom Punt
niet-bgt speelvoorziening Punt
niet-bgt telefooncel Punt
niet-bgt bank Punt
niet-bgt picknicktafel Punt
niet-bgt fontein Punt
niet-bgt lichtpunt Punt
niet-bgt parkeerbeugel Punt
niet-bgt betaalautomaat Punt
niet-bgt reclamezuil Punt
niet-bgt fietsenkluis Punt
niet-bgt herdenkingsmonument Punt
Waterinrichtings-element Type:
niet-bgt remmingswerk Lijn
niet-bgt betonning Punt
niet-bgt geleidewerk Lijn
niet-bgt vuilvang Lijn
niet-bgt meerpaal Punt
niet-bgt hoogtemerk Punt
Weginrichtings-element Type:
niet-bgt molgoot Lijn
niet-bgt lijnafwatering Lijn
niet-bgt wegmarkering Punt, lijn of vlak
niet-bgt wildrooster Punt, lijn of vlak
niet-bgt rooster Punt, lijn of vlak
niet-bgt geleideconstructie Punt, lijn of vlak
niet-bgt balustrade Lijn
niet-bgt boomspiegel Punt of vlak
niet-bgt verblindingswering Lijn
Vegetatieobject Type:
niet-bgt boom Punt
niet-bgt haag Lijn of vlak
RegistratiefGebied
Buurt niet-bgt Multivlak
OpenbareRuimte niet-bgt Multivlak
Stadsdeel niet-bgt Multivlak
Waterschap niet-bgt Multivlak
Wijk niet-bgt Multivlak

3.3 Topologie

Niveau 0 (maaiveld)

De objecten in het optionele deel van IMGeo zijn al dan niet topologisch gestructureerd (‘opdelend’).

De optionele objecttypen van IMGeo zijn topologisch gestructureerd indien het een nadere detaillering of een uitbreiding betreft van de BGT objecten, zie daarvoor de tabel in de vorige paragraaf.

Het optionele deel van IMGeo is dus onderdeel van de topologische structuur indien het een object met vlakgeomtrie betreft. Uitgezonderd van deze regel zijn de functionele gebieden. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.

Niveaus ongelijk aan 0

Op deze niveaus zijn alle objecten niet topologisch gestructureerd.

3.4 Niveauaanduidingen per object

Alle IMGeo vlakobjecten krijgen het niveaugetal toegekend overeenkomstig de regelgeving in de BGT, zie daarvoor de BGT gevenscatalogus 3.8. Alle IMGeo punt- en lijnobjecten bezitten dezelkfde relatieve hoogte als het object, waarboven of onder het zich bevindt. Voorbeeld: de lantaarnpalen op een wegdeel dat zich bevindt op een brug en dus niveau 1 heeft, krijgen ook het niveaugetal 1 toegekend. Een putdeksel krijgt niveau 0, net als het wegdeel of terreindeel waar die in ligt.

3.5 Meetgegevens

Net als in de BGT worden bij optionele IMGeo objecten als deze goed idealiseerbaar zijn (positionele nauwkeurigheid 30 cm in de tabel in hoofdstuk 4 Datakwaliteit), en ingewonnen zijn middels fotogrammetrie, terrestrisch, laserscanning of panoramabeelden, plaatsbepalingspunten opgenomen.

3.6 Identificatie en historie

Voor de identificatiecode van optionele IMGeo objecten gelden dezelfde regels als voor BGT objecten.

Voor het vastleggen van toekomstige gegevens (plantopografie) geldt dat wanneer een bestaand object mogelijk gaat wijzigen, dat object een nieuw id met de status plan krijgt toebedeeld, naast de reeds toegekende id voor het gerealiseerde object. Er ontstaan dus twee objecten in de registratie die over hetzelfde object in de werkelijkheid gaan: een met de bestaande geometrie, en een met de geplande wijziging van de geometrie. Dit dient om mogelijke verwisseling van gerealiseerde en geplande informatie te voorkomen.

3.7 Toekomstige topografie

Toekomstige topografie is geen inhoud voor de BGT. In IMGeo kunnen zowel toekomstige als historische (niet meer bestaande) objecten worden opgenomen. Dat een object toekomstig of historisch is, kan men aangeven met het plus-status attribuut dat in IMGeo de optionele waarden ‘plan’ en ‘historie’ kent.

Als aan een bestaand object een wijziging gepland is die gevolgen heeft voor de registratie, kan het object zowel voorkomen als bestaand object met een unieke identificatie en als nieuw object met een nieuw toegekende identificatie met de status: plan. Dit dient om mogelijke verwisseling van gerealiseerde en geplande informatie over dit object te voorkomen. Objecten met de status 'plan' bezitten geen plaatsbepalingspunten.

IMGeo heeft niet als doel om de gehele levenscyclus van topografische objecten, van plan tot realisatie en sloop, exact vast te leggen. IMGeo biedt wel de mogelijkheid om plantopografie vast te leggen, omdat de behoefte bestaat om op de kaart alvast te kunnen laten zien waar in de toekomst bepaalde objecten komen te liggen. Men heeft over het algemeen al voldoende aan de lijnen die schetsen waar het object komt te liggen. Omdat IMGeo objectgericht is, wordt ook plantopografie opgenomen als zelfstandig object met een eigen identificatie. De levenscyclus van het object wordt echter niet expliciet gemodelleerd. De volgende werkwijze wordt daarbij gehanteerd:

4. Datakwaliteit

De kwaliteitseisen voor optionele IMGeo objecten worden op dezelfde manier beschreven als voor BGT objecten.

4.1 Actualiteit en nauwkeurigheid

Voor IMGeo objecten die een nadere typering (zoals wegdeel functie verbindingsweg) of opdeling zijn van BGT objecten gelden de BGT kwaliteitseisen. Deze worden in de tabel hieronder niet meer genoemd.

IMGeo-object Type Actualiteit van object in maanden Positionele nauwkeurheid tussen punten van object in cm Idealisatie per punt van object in cm
Spoor (haven)kraan 24 30
Overig bouwwerk bunker, voedersilo, schuur 24 60
Kunstwerkdeel keermuur, overkluizing, duiker, faunavoorziening, vispassage, bodemval, coupure, ponton, voorde 24 30
Scheiding draadraster, faunaraster 24 60
Gebouwinstallatie bordes, luifel, toegangstrap 24 30
Inrichtings-element bak, bord, installatie, kast, mast, paal, put, sensor, straatmeubilair, waterinrichtings element, weginrichtings element 24 30
Vegetatie object boom, haag 24 60
Functioneel gebied 24 60
Registratief gebied stadsdeel, wijk, buurt, waterschap, openbare ruimte 24 60

4.2 Volledigheid

Voor het optionele IMGeo deel is het aan de eigenaar van een dataset om optionele objecten wel of niet op te nemen. Er zijn geen eisen ten aanzien van de volledigheid. In het informatiemodel IMGeo wordt geen ruimte geboden om informatie op te nemen over de volledigheid van een dataset. Deze informatie hoort bij de metadata. Aan de data zelf kan een afnemer daardoor niet zien, of een dataset bijvoorbeeld geen bunkers bevat omdat deze door de eigenaar van de data niet worden ingewonnen, niet worden uitgewisseld, of niet aanwezig zijn in het gebied dat de dataset beslaat.

Indien gewenst kan men een dataset beschrijven in bijvoorbeeld een productcatalogus waar dan de volgende informatie in kan worden opgenomen:

Objecttype Classificering Compleetheid
Kies een van de onderstaande mogelijkheden:
- Komt niet voor
-Niet ingewonnen
- Niet opgenomen in dataset
- Aanwezig in dataset
Kunstwerkdeel
keermuur Niet opgenomen in dataset
overkluizing Komt niet voor
duiker Aanwezig in dataset
faunavoorziening Niet ingewonnen
vispassage Komt niet voor
bodemval Niet ingewonnen
coupure Aanwezig in dataset
ponton Komt niet voor
voorde Niet opgenomen in dataset

5. Semantisch gegevensmodel

Het IMGeo gegevensmodel is te uitgebreid om in één plaat te laten zien. Hieronder wordt het overzicht getoond in twee delen waarop de objecttypen, die tot de BGT behoren, in lichtroze zijn afgebeeld en de objecttypen, die tot het optionele IMGeo deel behoren, in oranje.

In het model is te zien dat de IMGeo klassen zijn afgeleid van klassen van CityGML. De klasse IMGeo-Object is gedefinieerd als een «ADEElement» specialisatie die extra eigenschappen toevoegt aan _CityObject uit CityGML. Via die klasse erven alle IMGEO objecttypen deze eigenschappen.

IMGeo model overzicht deel I: constructies en transport

IMGeo model overzicht deel II: terrein, water, inrichtingselementen en gebieden

In de rest van dit hoofdstuk wordt de detailmodellering getoond in meerdere figuren. In deze diagrammen zijn de IMGeo klassen uitgewerkt als specialisaties van klassen uit CityGML. Deze OGC-standaard bevat een uitgebreid semantisch model voor 3D topografie. IMGeo is van CityGML afgeleid om zo het informatiemodel 3D klaar te maken. Zoals beschreven in paragraaf 2.6.2 zijn de IMGeo klassen gemodelleerd als subklasse van CityGML van de vorm «ADEElement» of «featureType». De laatsten zijn volwaardige subklassen, de eersten komen conceptueel volledig overeen met de CityGML superklasse en voegen er alleen eigenschappen aan toe.

In de diagrammen is gebruik gemaakt van kleur om te laten zien welke klassen bij CityGML, BGT of het optionele IMGeo deel horen:

In het informatiemodel zijn BGT en IMGeo samen gemodelleerd. Niet alleen op klasseniveau, maar ook op attribuut-, associatie- en domeinwaardenlijstenniveau is het onderscheid tussen BGT en IMGeo gemaakt. Een BGT klasse kan een attribuut of associatie hebben die bij het optionele IMGeo deel hoort en voor de BGT niet geleverd hoeft te worden. Een domeinwaardenlijst (enumeratie) kan onderdeel van BGT of IMGeo zijn, waarbij een IMGeo waardenlijst waarden bevat die die optioneel zijn en ofwel een optionele nadere detaillering bieden, ofwel objecten aanduiden die voor de BGT niet geleverd hoeven te worden maar in IMGeo wel toegestaan zijn.

Alle objecten, attributen, associaties en domeinwaardenlijsten die onderdeel zijn van de BGT zijn aangemerkt met een «BGT» stereotype. Alle objecten, attributen, associaties en domeinwaardenlijsten die deze markering niet hebben, horen bij het optionele deel van IMGeo.

De rest van dit hoofdstuk bevat figuren van alle IMGeo UML diagrammen.

Wegdeel, ondersteunend wegdeel en weginrichtingselement

Onbegroeid terreindeel

Begroeid terreindeel en vegetatieobject

Waterdeel en waterinrichtingselement

Pand en gebouwinstallatie

Spoor

Abstracte superklasse OverigeConstructie met subklassen: kunstwerkdeel, overig bouwwerk, scheiding en overige scheiding

Overbruggingsdeel

Tunneldeel

Inrichtingselementen

Registratief gebied

Functioneel gebied

6. Objecttypen

De optionele objecttypen uit IMGeo worden hieronder beschreven.

6.1 Inrichtingselement

Naam objecttype Inrichtingselement
Stereotype «ADEElement» «objecttype»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 150
Definitie objecttype Een ruimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.
Herkomst definitie objecttype NEN 3610:2011
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture
Toelichting objecttype Inrichtingselementen vormen een diverse klasse. Het zijn objecten die niet zozeer op basis van fysiek voorkomen of hun gebruiksfunctie bij elkaar horen, maar op basis van hun eigenschap dat ze andere objecten inrichten. Het zijn objecten die een relatief kleine geometrie hebben. Voorbeelden zijn: stadsbankje, reclamebord, verkeerslicht, verkeersheuvel, fontein.
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties
Overzicht attributen bgt-type [1-1]

6.2 Bak

Naam objecttype Bak
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 160
Definitie objecttype Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dBak [1..1]
lod0GeometrieBak [0..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.3 Bord

Naam objecttype Bord
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 170
Definitie objecttype Een paneel waarop informatie wordt afgebeeld.
Herkomst definitie objecttype Wikipedia
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties lod0GeometrieBord [0..1]
geometrie2dBord [1..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.4 GebouwInstallatie

Naam objecttype GebouwInstallatie
Stereotype «ADEElement» «objecttype»
Herkomst objecttype IMGeo 2.0
Code objecttype 180
Definitie objecttype Een component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.
Herkomst definitie objecttype CityGML 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van BuildingInstallation
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dGebouwInstallatie [1..1]
lod0GeometryGebouwInstallatie [0..1]
Overzicht attributen bgt-typeGebouwInstallatie [1-1]
plus-typeGebouwInstallatie [0-1]

6.5 Installatie

Naam objecttype Installatie
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 190
Definitie objecttype Samenhangend systeem dat een bepaald doel dient.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dInstallatie [1..1]
lod0GeometrieInstallatie [0..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.6 Kast

Naam objecttype Kast
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 200
Definitie objecttype Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties lod0GeometrieKast [0..1]
geometrie2dKast [1..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.7 Mast

Naam objecttype Mast
Stereotype «featureType» «objecttype»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 210
Definitie objecttype Hoge draagconstructie.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties lod0GeometrieMast [0..1]
geometrie2dMast [1..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.8 Paal

Naam objecttype Paal
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 220
Definitie objecttype Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype Er kunnen meerdere borden/sensoren aan een paal bevestigd zijn. Dit is niet expliciet gemodelleerd.
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dPaal [1..1]
lod0GeometriePaal [0..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
hectometeraanduiding [0-1]
plus-type [0-1]

6.9 Put

Naam objecttype Put
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 230
Definitie objecttype Gegraven of geboorde kokervormige diepte waarin zich (vloei)stoffen bevinden.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dPut [1..1]
lod0GeometriePut [0..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.10 Sensor

Naam objecttype Sensor
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 240
Definitie objecttype Apparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit).
Herkomst definitie objecttype Aquo
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties lod0GeometrieSensor [0..1]
geometrie2dSensor [1..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.11 Straatmeubilair

Naam objecttype Straatmeubilair
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 250
Definitie objecttype Een ruimtelijk object ter inrichting van de openbare ruimte.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dStraatmeubilair [1..1]
lod0GeometrieStraatmeubilair [0..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.12 Waterinrichtingselement

Naam objecttype Waterinrichtingselement
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo 2.0
Code objecttype 260
Definitie objecttype Een ruimtelijk object ter inrichting van het water.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 2.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties lod0GeometrieWaterinrichtingselement [0..1]
geometrie2dWaterinrichtingselement [1..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.13 Weginrichtingselement

Naam objecttype Weginrichtingselement
Stereotype «featureType» «objecttype»
Herkomst objecttype IMGeo 2.0
Code objecttype 270
Definitie objecttype Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 2.0
Datum opname objecttype
Subtype van CityFurniture, Inrichtingselement
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties lod0GeometrieWeginrichtingselement [0..1]
geometrie2dWeginrichtingselement [1..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.14 VegetatieObject

Naam objecttype VegetatieObject
Stereotype «ADEElement» «objecttype»
Herkomst objecttype IMGeo 2.0
Code objecttype 300
Definitie objecttype Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.
Herkomst definitie objecttype CityGML 1 .0
Datum opname objecttype
Subtype van SolitaryVegetationObject
Toelichting objecttype Individuele bomen hoeven alleen te worden opgenomen indien dit gewenst is. Vaak zal dit in het stedelijk gebied wel gebeuren en in landelijk gebied niet, uitzonderingen daargelaten.
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie Onder vrijstaande vegetatieobjecten worden niet alleen die vegetatieobjecten opgenomen die strikt genomen solitair zijn, zoals bomen, maar ook vegetatieobjecten die samen één geheel vormen zoals een heg.
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2dVegetatieObject [1..1]
lod0GeometryVegetatieObject [0..1]
Overzicht attributen bgt-type [1-1]
plus-type [0-1]

6.15 RegistratiefGebied

Naam objecttype RegistratiefGebied
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype NEN 3610:2011
Code objecttype 360
Definitie objecttype Op basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.
Herkomst definitie objecttype NEN 3610:2011
Datum opname objecttype
Subtype van LandUse
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Registratief gebied is een abstracte klasse waarvan geen instanties voor kunnen komen. De subklassen van Registratief gebied worden geïdentificeerd door hun identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties geometrie2d [1..1]
Overzicht attributen naam [0-1]

6.16 Buurt

Naam objecttype Buurt
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 330
Definitie objecttype Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zoveel mogelijk zijn gebaseerd op topografische elementen.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van RegistratiefGebied
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties wijk [0..1]
Overzicht attributen buurtcode [1-1]

6.17 OpenbareRuimte

Naam objecttype OpenbareRuimte
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype BAG
Code objecttype 400
Definitie objecttype Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
Herkomst definitie objecttype BAG
Datum opname objecttype
Subtype van RegistratiefGebied
Toelichting objecttype Het objecttype OpenbareRuimte komt uit de BAG. In het optionele deel van IMGeo is hieraan een 2D vlakgeometrie toegevoegd, om de ruimte te bieden aan gemeenten die een vlakgeometrie van de openbare ruimte willen bijhouden. Regels voor de afbakening van de openbare ruimte zijn nog niet geformuleerd in dit model. De BAG identificatie, naam van de openbare ruimte en type openbare ruimte zijn te vinden via de associatie naar BGT objecttype OpenbareRuimteLabel.
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties naamEnIdOpenbareRuimte [0..1]
Overzicht attributen

6.18 Stadsdeel

Naam objecttype Stadsdeel
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype BRT
Code objecttype 370
Definitie objecttype Deel van een stad, wijk.
Herkomst definitie objecttype BRT stelselcatalogus
Datum opname objecttype
Subtype van RegistratiefGebied
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties
Overzicht attributen

6.19 Waterschap

Naam objecttype Waterschap
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 380
Definitie objecttype Regionaal gebied onder het bestuur van een overheidsinstantie (waterschap) die tot taak heeft de waterhuishouding in dit gebied te regelen.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van RegistratiefGebied
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties
Overzicht attributen

6.20 Wijk

Naam objecttype Wijk
Stereotype «objecttype» «featureType»
Herkomst objecttype IMGeo
Code objecttype 390
Definitie objecttype Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zoveel mogelijk zijn gebaseerd op sociaalgeografische kenmerken.
Herkomst definitie objecttype IMGeo 1.0
Datum opname objecttype
Subtype van RegistratiefGebied
Toelichting objecttype
Unieke aanduiding objecttype Identificatie.
Populatie
Kwaliteitsbegrip
Overzicht associaties stadsdeel [0..1]
Overzicht attributen wijkcode [1-1]

7. Attributen en associaties

Hieronder worden beschreven:

7.1 IMGeo-Object

7.1.1 plus-status

Naam attribuut plus-status
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGeo
Code attribuut 10.11
Definitie attribuut De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object, indien dit een uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling StatusPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 30-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.2 Wegdeel

7.2.1 plus-functieWegdeel

Naam attribuut plus-functieWegdeel
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut NEN 3610:2011
Code attribuut 20.4
Definitie attribuut Specificatie van het hoofdgebruiksdoel van het wegdeel, nadere classificatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling FunctieWegPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.2.2 plus-fysiekVoorkomenWegdeel

Naam attribuut plus-fysiekVoorkomenWegdeel
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 20.5
Definitie attribuut Mate waarin het wegdeel al of niet verhard is, nadere classificatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling FysiekVoorkomenWegPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.2.3 Associatie: lod0SurfaceWegdeel

Definitie Vlakgeometrie in 2.5D.
Doelklasse GM_Surface
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting Vlakgeometrie met z coördinaat (2.5D) die als level of detail(LOD)0 geometrie in een Digital Terrain Model (DTM) past.

7.3 OndersteunendWegdeel

7.3.1 plus-functieOndersteunendWegdeel

Naam attribuut plus-functieOndersteunendWegdeel
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 70.4
Definitie attribuut Specificatie van het soort ondersteunend wegdeel, nadere classificatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeOndersteunendWegdeelPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.3.2 plus-fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeel

Naam attribuut plus-fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeel
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut BGT
Code attribuut 70.5
Definitie attribuut Mate waarin het ondersteunend wegdeel al of niet verhard is, nadere classificatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.3.3 Associatie: lod0SurfaceOndersteunendWegdeel

Definitie Vlakgeometrie in 2.5D.
Doelklasse GM_Surface
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.4 OnbegroeidTerreindeel

7.4.1 plus-fysiekVoorkomen

Naam attribuut plus-fysiekVoorkomen
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 30.3
Definitie attribuut Nadere classificatie van het soort terrein, ingedeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreinPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.5 BegroeidTerreindeel

7.5.1 plus-fysiekVoorkomen

Naam attribuut plus-fysiekVoorkomen
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 140.3
Definitie attribuut Nadere classificatie van het vegetatiedek, ingedeeld naar soort vegetatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling FysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.5.2 Associatie: lod0MultiSurfaceBegroeidTerreindeel

Definitie Multivlakgeometrie in 2.5D.
Doelklasse GM_MultiSurface
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.6 Waterdeel

7.6.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 40.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeWaterPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.7 OndersteunendWaterdeel

7.7.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 41.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeOndersteunendWaterdeelPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.8 OverigeConstructie

7.8.1 Associatie: lod0Geometry

Definitie Punt-, lijn- of vlakgeometrie in 2.5D.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.2 Associatie: lod1Geometry

Definitie 3D geometrie op level of detail 1.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.3 Associatie: lod2Geometry

Definitie 3D geometrie op level of detail 2.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.4 Associatie: lod3Geometry

Definitie 3D geometrie op level of detail 3.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.5 Associatie: lod0ImplicitRepresentation

Definitie Link naar een prototypische geometrie op level of detail 0, die wordt hergebruikt elke keer als een dergelijk object voorkomt.
Doelklasse ImplicitGeometry
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.6 Associatie: lod1ImplicitRepresentation

Definitie Link naar een prototypische geometrie op level of detail 1, die wordt hergebruikt elke keer als een dergelijk object voorkomt.
Doelklasse ImplicitGeometry
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.7 Associatie: lod2ImplicitRepresentation

Definitie Link naar een prototypische geometrie op level of detail 2, die wordt hergebruikt elke keer als een dergelijk object voorkomt.
Doelklasse ImplicitGeometry
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.8.8 Associatie: lod3ImplicitRepresentation

Definitie Link naar een prototypische geometrie op level of detail 3, die wordt hergebruikt elke keer als een dergelijk object voorkomt.
Doelklasse ImplicitGeometry
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.9 Spoor

7.9.1 plus-functieSpoor

Naam attribuut plus-functieSpoor
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 100.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort gebruik van het spoor, indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling FunctieSpoorPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.9.2 Associatie: lod0CurveSpoor

Definitie Lijngeometrie in 2.5D.
Doelklasse GM_Curve
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.10 OverigBouwwerk

7.10.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 53.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort overig bouwwerk, indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeOverigBouwwerkPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.11 Kunstwerkdeel

7.11.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 51.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort kunstwerk, indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeKunstwerkPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.12 Overbruggingsdeel

7.12.1 typeOverbruggingsdeel

Naam attribuut typeOverbruggingsdeel
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 55.2
Definitie attribuut Het soort onderdeel van de brugconstructie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeOverbruggingsdeel
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.12.2 hoortBijTypeOverbrugging

Naam attribuut hoortBijTypeOverbrugging
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 55.1
Definitie attribuut Nadere classificatie van de overbrugging waar het overbruggingsdeel een onderdeel van is.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeOverbrugging
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.12.3 overbruggingIsBeweegbaar

Naam attribuut overbruggingIsBeweegbaar
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 55.3
Definitie attribuut Aanduiding of de brug waar het overbruggingsdeel bij hoort al dan niet beweegbaar is.
Waardetype attribuut Boolean
Waardenverzameling
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut

7.12.4 Associatie: lod0GeometrieOverbruggingsdeel

Definitie Vlakgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Surface
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.13 Tunneldeel

7.13.1 Associatie: lod0GeometrieTunneldeel

Definitie Vlakgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Surface
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.14 Scheiding

7.14.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 52.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort scheiding, indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeScheidingPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.15 FunctioneelGebied

7.15.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 350.3
Definitie attribuut Specificatie van het soort Functioneel Gebied, indien het een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeFunctioneelGebiedPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut

7.15.2 naam

Naam attribuut naam
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGeo 2.0
Code attribuut 350.1
Definitie attribuut De benaming van het functionele gebied.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie
Indicatie formele historie
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut Het datatype is GenericName. Naast het opnemen van de naam als CharacterString kan optioneel de codespace waarbinnen de naam is gedefinieerd worden opgenomen.

7.16 OverigeScheiding

7.16.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 54.1
Definitie attribuut Specificatie van het soort overige scheiding.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeScheidingPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.17 Inrichtingselement

7.17.1 bgt-type

Naam attribuut bgt-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 150.1
Definitie attribuut Het soort inrichtingselement.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypePut, TypeMast, TypePaal, TypeBak, TypeBord, TypeKast, TypeStraatmeubilair, TypeInstallatie, TypeSensor, TypeWaterinrichting, TypeWeginrichting.
Multipliciteit [1-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.18 Bak

7.18.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 160.1
Definitie attribuut Het soort bak (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeBakPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.18.2 Associatie: geometrie2dBak

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.18.3 Associatie: lod0GeometrieBak

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.19 Bord

7.19.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 170.1
Definitie attribuut Het soort bord (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeBordPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.19.2 Associatie: lod0GeometrieBord

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.19.3 Associatie: geometrie2dBord

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.20 GebouwInstallatie

7.20.1 bgt-typeGebouwInstallatie

Naam attribuut bgt-typeGebouwInstallatie
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 180.1
Definitie attribuut Specificatie van het soort gebouwinstallatie.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeGebouwInstallatie
Multipliciteit [1-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie
Indicatie formele historie
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut

7.20.2 plus-typeGebouwInstallatie

Naam attribuut plus-typeGebouwInstallatie
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 180.2
Definitie attribuut Specificatie van het soort gebouwinstallatie, indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeGebouwInstallatiePlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut

7.20.3 Associatie: geometrie2dGebouwInstallatie

Definitie Vlakgeometrie.
Doelklasse GM_Surface
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.20.4 Associatie: lod0GeometryGebouwInstallatie

Definitie Vlakgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Surface
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.21 Installatie

7.21.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 190.1
Definitie attribuut Het soort installatie (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeInstallatiePlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.21.2 Associatie: geometrie2dInstallatie

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.21.3 Associatie: lod0GeometrieInstallatie

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.22 Kast

7.22.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 200.1
Definitie attribuut Het soort kast (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeKastPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.22.2 Associatie: lod0GeometrieKast

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.22.3 Associatie: geometrie2dKast

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.23 Mast

7.23.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 210.1
Definitie attribuut Het soort mast (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeMastPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.23.2 Associatie: lod0GeometrieMast

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.23.3 Associatie: geometrie2dMast

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.24 Paal

7.24.1 hectometeraanduiding

Naam attribuut hectometeraanduiding
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 220.1
Definitie attribuut Code van de paal die kan worden gebruikt voor afstandsaanduiding, zoals bij hectometerpaaltjes en dijkpalen.
Waardetype attribuut CharacterString
Waardenverzameling
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie
Indicatie formele historie
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut

7.24.2 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 220.2
Definitie attribuut Het soort paal (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypePaalPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.24.3 Associatie: geometrie2dPaal

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.24.4 Associatie: lod0GeometriePaal

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.25 Put

7.25.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 230.1
Definitie attribuut Het soort put (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypePutPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.25.2 Associatie: geometrie2dPut

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.25.3 Associatie: lod0GeometriePut

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.26 Sensor

7.26.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 240.1
Definitie attribuut Het soort sensor (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeSensorPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.26.2 Associatie: lod0GeometrieSensor

Definitie Punt- of lijngeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.26.3 Associatie: geometrie2dSensor

Definitie Punt- of lijngeometrie.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.27 Straatmeubilair

7.27.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 250.1
Definitie attribuut Het soort straatmeubilair (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeStraatmeubilairPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.27.2 Associatie: geometrie2dStraatmeubilair

Definitie Puntgeometrie.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.27.3 Associatie: lod0GeometrieStraatmeubilair

Definitie Puntgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Point
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.28 Waterinrichtingselement

7.28.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 260.1
Definitie attribuut Het soort waterinrichtingselement (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeWaterinrichtingPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.28.2 Associatie: lod0GeometrieWaterinrichtingselement

Definitie Punt- of lijngeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.28.3 Associatie: geometrie2dWaterinrichtingselement

Definitie Punt- of lijngeometrie.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.29 Weginrichtingselement

7.29.1 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO
Code attribuut 270.1
Definitie attribuut Het soort weginrichtingselement (IMGeo plus-populatie).
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeWeginrichtingPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname 28-11-2012
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.29.2 Associatie: lod0GeometrieWeginrichtingselement

Definitie Punt-, lijn- of vlakgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.29.3 Associatie: geometrie2dWeginrichtingselement

Definitie Punt-, lijn of vlakgeometrie.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.30 VegetatieObject

7.30.1 bgt-type

Naam attribuut bgt-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 300.1
Definitie attribuut De specificatie van het soort vrijstaand vegetatieobject.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeVegetatieObject
Multipliciteit [1-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.30.2 plus-type

Naam attribuut plus-type
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGEO 2.0
Code attribuut 300.2
Definitie attribuut De specificatie van het soort vrijstaand vegetatieobject.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling TypeVegetatieObjectPlus
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.30.3 Associatie: geometrie2dVegetatieObject

Definitie Punt-, lijn-, of vlakgeometrie.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.30.4 Associatie: lod0GeometryVegetatieObject

Definitie Punt-, lijn-, of vlakgeometrie in 2.5D op level of detail 0.
Doelklasse GM_Object
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.31 RegistratiefGebied

7.31.1 naam

Naam attribuut naam
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGeo 2.0
Code attribuut 360.1
Definitie attribuut De benaming van het registratieve gebied.
Waardetype attribuut GenericName
Waardenverzameling
Multipliciteit [0-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek.
Toelichting attribuut Het datatype is GenericName. Naast het opnemen van de naam als CharacterString kan optioneel de codespace waarbinnen de naam is gedefinieerd worden opgenomen.

7.31.2 Associatie: geometrie2d

Definitie Multivlakgeometrie.
Doelklasse GM_MultiSurface
Multipliciteit [1..1]
Stereotype
Toelichting

7.32 Buurt

7.32.1 buurtcode

Naam attribuut buurtcode
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGeo
Code attribuut 330.1
Definitie attribuut De code behorende bij de naam van de buurt.
Waardetype attribuut CharacterString
Waardenverzameling
Multipliciteit [1-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut De CBS buurtcode.

7.32.2 Associatie: wijk

Definitie De wijk waarin de buurt gelegen is.
Doelklasse Wijk
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.33 OpenbareRuimte

7.33.1 Associatie: naamEnIdOpenbareRuimte

Definitie Verwijzing naar het BGT object OpenbareRuimteLabel waarin de BGT identificatie, BAG identificatie, naam en type van de openbare ruimte zijn opgenomen.
Doelklasse OpenbareRuimteLabel
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

7.34 Wijk

7.34.1 wijkcode

Naam attribuut wijkcode
Stereotype «attribuuttype»
Herkomst attribuut IMGeo
Code attribuut 390.1
Definitie attribuut De code behorende bij de naam van de wijk.
Waardetype attribuut CharacterString
Waardenverzameling
Multipliciteit [1-1]
Datum opname
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Ja
Indicatie authentiek Niet-authentiek
Toelichting attribuut

7.34.2 Associatie: stadsdeel

Definitie Het stadsdeel waarin de wijk gelegen is.
Doelklasse Stadsdeel
Multipliciteit [0..1]
Stereotype
Toelichting

8. Domeinwaarden

Hieronder volgt een specificatie van de domeinwaarden en hun definities voor de relevante attributen. Alleen de domeinwaarden uit het optionele IMGeo deel worden hier genoemd.

8.1 StatusPlus

waarde definitie
plan Situatie die ontstaat op het moment van verlening van een beschikking voor bouw of aanleg en duurt tot het moment waarop het object gereed is voor het beoogde gebruik. (bron: IMGEO 1.0)
historie Situatie waarin het geregistreerde object fysiek niet meer bestaat. (bron: IMGEO 1.0)

8.2 FunctieWegPlus

waarde definitie parent
verkeersdrempel Verhoging in een regionale rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden. (bron: NEN 2660) rijbaan regionale weg; rijbaan lokale weg
verbindingsweg Een verbindingsweg is (in principe) een eenrichtingsweg, gelegen binnen een knooppunt of aansluiting, die onderdeel is van de wijze waarop de ongelijkvloersheid is gerealiseerd. (bron: wegenwiki.nl) rijbaan autosnelweg; rijbaan autoweg; rijbaan regionale weg
calamiteitendoorsteek Een (Calamiteiten doorsteek) CADO heeft tot doel het verkeer op een rijbaan via een doorsteek van de weg te kunnen geleiden in geval van een calamiteit of werkzaamheden op de rijbaan. Een tweede doel is het faciliteren van toegang tot rijbanen voor hulpdiensten vanaf andere rijbanen of van een parallelweg. (bron: IMGEO) rijbaan autosnelweg; rijbaan autoweg

8.3 FysiekVoorkomenWegPlus

waarde definitie parent
asfalt Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen. (bron: CROW) gesloten verharding
cementbeton Gesloten verharding bestaande uit gewapend of ongewapend beton. (bron: CROW) gesloten verharding
betonstraatstenen Verharding gemaakt van betonstraatstenen. Straatsteen die als goedkope vervanging van de gebakken klinkers is ontwikkeld. (bron: CROW) open verharding
gebakken klinkers Verharding gemaakt van straatbakstenen. Gebakken klinkers worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem; de beddingen van onze rivieren. (bron: CROW) open verharding
tegels Bestrating van tegels, een platte vaak vierkante betonnen steen; veelal gebruikt voor trottoirbestrating. (bron: CROW) open verharding
sierbestrating Bestrating, uitgevoerd in verschillende bestratingsverbanden en -materialen, of in een sierverband, die vooral wordt toegepast uit esthetische overwegingen. (bron: CROW) open verharding
beton element Geprepareerde elementen van beton zoals, trottoirbanden, opsluitbanden en stelconplaten. (bron: IMGEO 2.1) open verharding
grasklinkers Elementenverharding bestaande uit elementen van beperkte afmetingen die ten behoeve van de doorgroei van grassen en kruiden, zijn voorzien van openingen of met tussenruimten aangebracht. (bron: CROW) half verhard
schelpen Ongebonden verharding bestaande uit schelpenmateriaal. (bron: IMGEO 2.0) half verhard
puin Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten. (bron: Wikipedia) half verhard
grind Ongebonden verharding bestaande uit kiezelmateriaal, waarvan de stenen in doorsnede variëren van 1 tot 5 cm. (bron: CROW) half verhard
gravel Gravel is een ondergrond van gemalen baksteen die veel wordt gebruikt bij tennis en ook wel op atletiekbanen. (bron: Wikipedia) half verhard
boomschors Onverhard met als deklaag boomschors. (bron: IMGEO 2.0) onverhard
zand Onverhard met als deklaag zand. (bron: IMGEO 2.0) onverhard

8.4 FysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelPlus

waarde definitie parent
asfalt Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen. (bron: CROW) gesloten verharding
cementbeton Gesloten verharding bestaande uit gewapend of ongewapend beton. (bron: CROW) gesloten verharding
betonstraatstenen Verharding gemaakt van betonstraatstenen. Straatsteen die als goedkope vervanging van de gebakken klinkers is ontwikkeld. (bron: CROW) open verharding
gebakken klinkers Verharding gemaakt van straatbakstenen. Gebakken klinkers worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem; de beddingen van onze rivieren. (bron: CROW) open verharding
tegels Bestrating van tegels, een platte vaak vierkante betonnen steen; veelal gebruikt voor trottoirbestrating. (bron: CROW) open verharding
sierbestrating Bestrating, uitgevoerd in verschillende bestratingsverbanden en -materialen, of in een sierverband, die vooral wordt toegepast uit esthetische overwegingen. (bron: CROW) open verharding
beton element Geprepareerde elementen van beton zoals, trottoirbanden, opsluitbanden en stelconplaten. (bron: IMGEO 2.1) open verharding
grasklinkers Elementenverharding bestaande uit elementen van beperkte afmetingen die ten behoeve van de doorgroei van grassen en kruiden, zijn voorzien van openingen of met tussenruimten aangebracht. (bron: CROW) half verhard
schelpen Ongebonden verharding bestaande uit schelpenmateriaal. (bron: IMGEO 2.0) half verhard
puin Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten. (bron: Wikipedia) half verhard
grind Ongebonden verharding bestaande uit kiezelmateriaal, waarvan de stenen in doorsnede variëren van 1 tot 5 cm. (bron: CROW) half verhard
gravel Gravel is een ondergrond van gemalen baksteen die veel wordt gebruikt bij tennis en ook wel op atletiekbanen. (bron: Wikipedia) half verhard
boomschors Onverhard met als deklaag boomschors. (bron: IMGEO 2.0) onverhard
zand Onverhard met als deklaag zand. (bron: IMGEO 2.0) onverhard
bosplantsoen Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die struikvormend en/of boomvormend zijn. De soorten zijn als bosplantsoen opgekweekt en aangeplant.De beplanting kan open of gesloten zijn en bestaat vaak uit inheemse soorten. Onderscheidt zich van heesters omdat de sierkenmerken niet voorop staan. (bron: CROW) groenvoorziening
gras- en kruidachtigen (Grond met) een laagblijvende, aaneengesloten kruidachtige vegetatie. (bron: CROW) groenvoorziening
planten Beheerde niet nader gespecificeerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
struikrozen Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde in struikvorm groeiende rozen. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
heesters Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtachtige of kruidachtige onderbegroeiing aanwezig zijn. Het oppervlak met struikachtige gewassen is meer dan 50% van de totale oppervlakte van het vak. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
bodembedekkers Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde bodembedekkers. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening

8.5 FysiekVoorkomenOnbegroeidTerreinPlus

waarde definitie parent
strand en strandwal Onbegroeide zandige kustvlakte op de overgang van zee met land. Staat onder invloed van het zeewater en de wind. (bron: IMGEO 2.0) zand
zandverstuiving Een gebied met zandige bodem waarvan delen van het gebied zonder vegetatie zijn, door invloed van wind. (bron: IMGEO 2.0) zand
asfalt Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen. (bron: CROW) gesloten verharding
cementbeton Gesloten verharding bestaande uit gewapend of ongewapend beton. (bron: CROW) gesloten verharding
kunststof Synthetisch vervaardigd materiaal dat als verharding dient, zoals kunstgras of kunststof toplagen op atletiekbanen. (bron: IMGeo 2.1) gesloten verharding
betonstraatstenen Verharding gemaakt van betonstraatstenen. Straatsteen die als goedkope vervanging van de gebakken klinkers is ontwikkeld. (bron: CROW) open verharding
gebakken klinkers Verharding gemaakt van straatbakstenen. Gebakken klinkers worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem \– de beddingen van onze rivieren. (bron: CROW) open verharding
tegels Bestrating van tegels, een platte vaak vierkante betonnen steen; veelal gebruikt voor trottoirbestrating. (bron: CROW) open verharding
sierbestrating Bestrating, uitgevoerd in verschillende bestratingsverbanden en -materialen, of in een sierverband, die vooral wordt toegepast uit esthetische overwegingen. (bron: CROW) open verharding
beton element Geprepareerde elementen van beton zoals, trottoirbanden, opsluitbanden en stelconplaten. (bron: IMGEO 2.1) open verharding
grasklinkers Elementenverharding bestaande uit elementen van beperkte afmetingen die ten behoeve van de doorgroei van grassen en kruiden, zijn voorzien van openingen of met tussenruimten aangebracht. (bron: CROW) half verhard
schelpen Ongebonden verharding bestaande uit schelpenmateriaal (bron: IMGEO 2.0) half verhard
puin Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten. (bron: Wikipedia) half verhard
grind Ongebonden verharding bestaande uit kiezelmateriaal, waarvan de stenen in doorsnede variëren van 1 tot 5 cm. (bron: CROW) half verhard
gravel Gravel is een ondergrond van gemalen baksteen die veel wordt gebruikt bij tennis en ook wel op atletiekbanen. (bron: Wikipedia) half verhard
boomschors Onverhard met als deklaag boomschors. (bron: IMGEO 2.0) onverhard
zand Onverhard met als deklaag zand. (bron: IMGEO 2.0) onverhard

8.6 FysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus

waarde definitie parent
akkerbouw Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van akkerbouwgewassen. (bron: IMGEO 2.0) bouwland
braakliggend Terrein in gebruik als akker, maar tijdelijk niet beteeld met een landbouwgewas. (bron: IMGEO 2.0) bouwland
vollegrondsteelt Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van tuinbouwgewassen. (bron: IMGEO 2.0) bouwland
bollenteelt Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van bloembollen. (bron: IMGEO 2.0) bouwland
bosplantsoen Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die struikvormend en/of boomvormend zijn. De soorten zijn als bosplantsoen opgekweekt en aangeplant.De beplanting kan open of gesloten zijn en bestaat vaak uit inheemse soorten. Onderscheidt zich van heesters omdat de sierkenmerken niet voorop staan. (bron: CROW) groenvoorziening
gras- en kruidachtigen (Grond met) een laagblijvende, aaneengesloten kruidachtige vegetatie. (bron: CROW) groenvoorziening
planten Beheerde niet nader gespecificeerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
struikrozen Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde in struikvorm groeiende rozen. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
heesters Beplanting van houtige gewassen die struikvormend zijn en die al dan niet een gesloten geheel vormen. Het accent ligt op de sierwaarde, de beplanting kan uit één soort of uit meerdere soorten bestaan. Onder de heesters kan een houtachtige of kruidachtige onderbegroeiing aanwezig zijn. Het oppervlak met struikachtige gewassen is meer dan 50% van de totale oppervlakte van het vak. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
bodembedekkers Beheerde beplanting van groenvak in de openbare ruimte, zijnde bodembedekkers. (bron: IMGEO 2.0) groenvoorziening
laagstam boomgaarden Terreindeel begroeid met laagstamfruitbomen. (bron: IMGEO 2.0) fruitteelt
hoogstam boomgaarden Terreindeel begroeid met hoogstamfruitbomen. (bron: IMGEO 2.0) fruitteelt
wijngaarden Terreindeel begroeid met druivenstokken voor wijnbouw. (bron: IMGEO 2.0) fruitteelt
klein fruit Terreindeel begroeid met heesters voor zachtfruit zoals bessen of frambozen. (bron: IMGEO 2.0) fruitteelt
griend en hakhout Terreindeel met opgaande begroeiing van loofbomen, in een dicht groeiverband, en die periodiek wordt afgezet. (bron: IMGEO 2.0) loofbos
open duinvegetatie Duin met een overwegend grasachtige vegetatie. (bron: IMGEO 2.0) duin
gesloten duinvegetatie Duin met een overwegend opgaande vegetatie van struiken en of bomen. (bron: IMGEO 2.0) duin

8.7 TypeWaterPlus

waarde definitie parent
rivier Het water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier. (bron: aquo) waterloop
sloot Algemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. (bron: aquo) waterloop
kanaal Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. (bron: aquo) waterloop
beek Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. (bron: aquo) waterloop
gracht Een gracht is een gegraven greppel met water, die hoofdzakelijk voorkomt in oude steden. (bron: aquo) waterloop
bron Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. (bron: aquo) waterloop
haven Een tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. (bron: aquo) watervlakte
meer, plas, ven, vijver Een massa stilstaand landoppervlaktewater. (bron: aquo) watervlakte

8.8 FunctieSpoorPlus

waarde definitie
(haven)kraan Spoorbaan waarop een hefkraan (bij een haven) zich voortbeweegt. (bron: IMGEO 1.0)

8.9 TypeOverigBouwwerkPlus

waarde definitie
bunker Een bunker is een van oorsprong militair verdedigingswerk dat een zekere mate van bescherming bood tegen beschietingen en bombardementen. (bron: Wikipedia)

| voedersilo | Opslagfaciliteit voor veevoer, bestaande uit een verticale container met een opening aan de onderkant. (bron: IMGEO) | | schuur | Een vrijstaand, al of niet prefab, niet-vergunningsplichtig bouwwerk dat gebruikt wordt om goederen in op te slaan en ook als werkruimte kan dienen. |

8.10 TypeKunstwerkPlus

waarde definitie
keermuur Een keermuur of keerwand is een stijf, grond- of waterkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote standzekerheid kan bereiken. Een keermuur is meestal van gewapend beton, maar er kan ook ander materiaal gebruikt worden. (bron: Wikipedia)
duiker Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een gesloten kokervormige constructie met een in- en uitstroomopening, niet de gehele waterbreedte beslaand en aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam. (bron: CROW)
faunavoorziening Voorziening bij een weg of spoorweg, niet zijnde een ecoduct, om de uit dat werk voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. (bron: IMGEO 2.0)
vispassage Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren. (bron: Aquo)
bodemval Sprong in de bodem van een waterloop. (bron: Aquo)
coupure Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. (bron: Aquo)
ponton Drijvende, dichte bak, waarover soms een dek is gelegd. (bron: Aquo)
voorde Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop. (bron: Aquo)

8.11 TypeScheidingPlus

waarde definitie
draadraster Kunstmatige terreinafscheiding, niet zijnde een faunaraster, in de vorm van een overwegend houten, metalen of kunststoffen rechtopstaande palen met daartussen een of meerdere draden. (bron: IMGEO 2.0)

| faunaraster | Kunstmatig aangebrachte scheiding van metaaldraad tussen palen, bedoeld voor het leiden van dieren. (bron: IMGEO 2.0) |

8.12 TypeFunctioneelGebiedPlus

waarde definitie
bedrijvigheid Gebied waarop panden of overige gebouwen staan, en / of niet bebouwde oppervlakte , voornamelijk gebruikt voor economische activiteiten en non-profit activiteiten. (bron: IMGEO)
natuur en landschap Gebied dat wegens natuurschoon en/of natuurlijke historie in stand wordt gehouden. (bron: IMGEO)
landbouw Gebied primair in gebruik voor land- en tuinbouwproductie. (bron: IMGEO)
bewoning Gebied waarop panden of overige bouwwerken staan die voornamelijk gebruikt worden voor bewoning, inclusief erven en tuinen die bij de panden behoren. (bron: IMGEO)
infrastructuur verkeer en vervoer Gebied primair in gebruik voor verkeer en vervoer, waaronder verstaan spoorwegen, wegdelen, vliegverkeersbanen, parkeerterreinen, bermen en de ondersteunende objecten als kunstwerken. (bron: IMGEO)
infrastructuur waterstaatswerken Gebied grenzend aan oppervlaktewater, primair in gebruik voor de oppervlaktewaterhuishouding (waterafvoer, wateraanvoer en waterconservering). (bron: IMGEO)
waterbergingsgebied Terrein met als functie het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving. (bron: Aquo)
maatschappelijke en/of publieksvoorziening Bebouwd of landelijk gebied, niet zijnde woon- of bedrijventerrein, in gebruik voor maatschappelijke- en publieksdoeleinden (omvat overheids- en particuliere terreinen). (bron: IMGEO)
recreatie Gebied in gebruik voor openlucht recreatie. (bron: IMGEO)
begraafplaats Een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen as van gecremeerde lichamen bewaard. (bron: Wikipedia)
functioneel beheer Gebied waar een specifiek beheer voor benodigd is, louter bepaald vanuit beheer oogpunt. (bron: IMGEO 2.0)
recreatie: speeltuin Geheel van begroeiing, verharding, opstallen en speelwerktuigen, bedoeld als speelplaats voor kinderen. (bron: CROW)
recreatie: park Landschappelijk ingericht terrein, begroeid met houtachtige en kruidachtige vegetatie, verharding, objecten, waterpartijen en dergelijke, bedoeld als (grootschalige) recreatieve voorziening. (bron: CROW)
recreatie: sportterrein Terrein, mogelijk met groenvoorziening, verharding en bebouwing, bestemd voor sportbeoefening. (bron: CROW)
recreatie: camping Geheel van verharding, begroeiing en opstallen, in gebruik als terrein waar tijdelijk tenten en/of caravans kunnen worden geplaatst ten behoeve van recreatie. (bron: CROW)
recreatie: bungalowpark Geheel van verharding, begroeiing, overige opstallen en gebouwen, bedoeld als vakantie-/weekendhuisjes die niet permanent bewoond worden. (bron: CROW)
recreatie: volkstuin Terreingedeelte in gebruik als volkstuinen, inclusief bebouwing, verharding en dergelijke. (bron: CROW)
functioneel beheer: hondenuitlaatplaats Een uitlaatplaats waar uw hond zijn behoefte kan/ mag doen waarbij geen opruimplicht bestaat. (bron: IMGEO 2.0)
bushalte Halteplaats voor bussen van het openbaar vervoer. (bron: CROW)
carpoolplaats Parkeerplaats die qua ligging en ontsluiting geschikt is voor carpooling. (bron: CROW)
benzinestation Geheel van installaties, verharding en opstallen waar brandstoffen ten behoeve van verbrandingsmotoren worden verkocht. (bron: CROW)
verzorgingsplaats Langs de weg gelegen parkeergelegenheid, met inbegrip van de daarbij behorende verharde en onverharde banen en een of meer voorzieningen ten behoeve van reizigers en/of voertuigen. (bron: IMGEO 2.1)

8.13 TypeOverbrugging

waarde definitie
brug Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een losliggend, al of niet beweegbaar brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden. (bron: CROW)
aquaduct Kunstwerk waarmee een watergang door een bakvormige constructie over een weg, een spoorweg, een andere watergang, een leiding of een terrein wordt geleid. (bron: CROW)
viaduct Kunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping, bestaande uit een dek gesteund door pijlers en/of landhoofden. (bron: CROW)
fly-over Kunstwerk in de vorm van een viaduct dat deel uitmaakt van een verkeersbaan en waarmee een verkeersstroom over twee of meer ongelijkvloerse verkeersstromen wordt geleid. (bron: CROW)
ecoduct Wildwissel in de vorm van een viaduct voor passages van dieren over een weg of spoorweg. (bron: CROW)

8.14 TypeOverbruggingsdeel

waarde definitie
dek Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw van de brug. (bron: CROW)
landhoofd Ondersteuningsconstructie ter plaatse van een overgang van de aardebaan naar een kunstwerk. (bron: CROW)
pijler Ondersteuningsconstructie van bruggen en soortgelijke kunstwerken. (bron: CROW)
sloof Deel van de pijler voor de overdracht van krachten naar de ondergrond of de fundering. (bron: CROW)
pyloon Boven de bovenbouw uitstekende draagconstructie voor tuien (kabels). (bron: CROW)

8.15 TypeGebouwInstallatie

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.16 TypeGebouwInstallatiePlus

waarde definitie
bordes Een verhard oppervlak, eventueel verhoogd en/of uitgevoerd met treden, grenzend aan een pand en primair bedoeld voor gebruik door voetgangers. (bron: IMGEO 1.0)
luifel Afdak aangebracht aan de gevel van een pand, eventueel rustend op kolommen. (bron: IMGEO 1.0)
toegangstrap Niet afsluitbare trap (of trappenhuis) die toegang biedt aan een gebouw. (bron: IMGEO 2.0)

8.17 TypeBak

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.18 TypeBakPlus

waarde definitie
afval apart plaats Boven- of ondergrondse opslagplaats voor het gescheiden inzamelen van afval, met stortkoker(s) op het straatniveau. (bron: IMGEO)
afvalbak Bak of korf in de openbare ruimte met een permanent karakter; bedoeld voor het verzamelen van (meestal los) afval. (bron: CROW)
drinkbak Bak gevuld met water, waaruit vee of wild kan drinken. (bron: IMGEO 1.0)
bloembak Bak in de openbare ruimte met een permanent karakter, waarin planten of struiken zijn geplant. (bron: IMGEO)
zand- / zoutbak Een bak met strooisel ten behoeve van gladheidsbestrijding. (bron: IMGEO 2.0)
container Nagelvast met de grond verbonden inzamelmiddel voor afvalstoffen, doorgaans van metaal of kunststof waarin afvalstoffen worden verzameld, bewaard en waaruit deze afvalstoffen vervolgens worden overgeladen in een inzamelvoertuig. (bron: CROW)

8.19 TypeBord

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.20 TypeBordPlus

waarde definitie
informatiebord Een bord met daarop specifieke actuele informatie, zoals plattegronden of vertrektijden. (bron: IMGEO 1.0)
plaatsnaambord Een bord waarop een naam van een (woon)plaats of locatie is vermeld. (bron: IMGEO 1.0)
straatnaambord Bord waarop de door de gemeente vastgestelde naam van de straat is vermeld. Bord kan zich op een paal of aan de gevel bevinden. (bron: IMGEO 1.0)
verkeersbord Bord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven volgens het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)'. (bron: IMGEO 2.0)
scheepvaartbord Bord waarop een scheepvaartteken is aangebracht en waarvan de uitvoering als richtlijn is voorgeschreven volgens 'Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)'. (bron: IMGEO 2.0)
verklikker transportleiding Bovengrondse voorziening om een ondergrondse transportleiding te markeren. (bron: IMGEO 1.0)
reclamebord Vrijstaand bord/zuil waarop rondom of aan één of meer zijden affiches kunnen worden (of zijn) geplakt. (bron: CROW)
wegwijzer Constructie voorzien van een of meer panelen met informatie ten behoeve van de bewegwijzering. (bron: CROW)
waarschuwingshek Constructie in de vorm van een hek, voorzien van rode en witte blokken of chevrons, die het verkeer attendeert op een gevarenpunt. (bron: CROW)
dynamische snelheidsindicator Een snelheidsinformatiebord dat in "real time" de snelheid van de weggebruikers aanduidt. (bron: IMGEO 2.0)

8.21 TypeInstallatie

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.22 TypeInstallatiePlus

waarde definitie
pomp Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. (bron: IMGEO 1.0)
zonnepaneel Een zonnepaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. (bron: Wikipedia)

8.23 TypeKast

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.24 TypeKastPlus

waarde definitie
CAI-kast Kast ten behoeve van de regeling van radio- en televisiesignalen. (bron: IMGEO 1.0)
elektrakast Kast ten behoeve van de regeling van het transport van elektriciteit. (bron: IMGEO 1.0)
gaskast Kast ten behoeve van de regeling van het transport van gas. (bron: IMGEO 1.0)
telecom kast Kast ten behoeve van de regeling van telecommunicatie. (bron: IMGEO 1.0)
rioolkast Kast ten behoeve van de regeling van het transport van rioolwater. (bron: IMGEO 1.0)
openbare verlichtingkast Kast ten behoeve van de regeling van de openbare verlichting. (bron: IMGEO 1.0)
verkeersregelinstallatiekast Kast ten behoeve van de regeling van het verkeer. (bron: IMGEO 2.0)
telkast Kast ten behoeve van het meten van permanente verkeertellingen. (bron: IMGEO 2.0)
GMS kast Kast ten behoeve van het meten van weers- en wegdekomstandigheden. (bron: IMGEO 2.0)

8.25 TypeMast

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.26 TypeMastPlus

waarde definitie
bovenleidingmast Mast die een onderdeel vormt van de bovenleidingdraagconstructie. (bron: CROW)
laagspanningsmast Houten of metalen mast waaraan kabels voor het transport van elektrische energie met een spanning lager dan 500 V zijn bevestigd. (bron: CROW)
straalzender Zender voor radio, televisie en telecommunicatie signalen die in smalle stralenbundels uitzendt. (bron: IMGEO 1.0)
zendmast Mast bestemd voor het uitzenden van radio, televisie of telecommunicatie signalen. (bron: IMGEO 1.0)
radarmast Vaste of neerklapbare constructie waarop de radarantenne bevestigd is. (bron: IMGEO 2.0)

8.27 TypePaal

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.28 TypePaalPlus

waarde definitie
lichtmast Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen. (bron: CROW)
telpaal Paal waaraan de verkeersteller is bevestigd. (bron: IMGEO 2.0)
portaal Geheel van twee of meer ondersteuningsconstructies die door een ligger zijn verbonden, bedoelt voor het aanbrengen van verkeersaanduidingen. (bron: CROW)
verkeersregelinstallatiepaal Paal met daaraan bevestigd de verkeersregelinstallatie. (bron: IMGEO 2.0)
verkeersbordpaal Paal waaraan een of meerdere verkeersborden zijn bevestigd. (bron: IMGEO 2.0)
poller Een poller of inzinkbare paal is een paal die door een elektrische of hydraulische aandrijving uit een wegdek omhoog wordt gestuurd en die dient om het autoverkeer te reguleren. (bron: Wikipedia)
haltepaal Paal met daarop de dienstregeling ten behoeve van het openbaar vervoer. (bron: IMGEO 1.0)
vlaggenmast Paal bedoeld om vlaggen aan te hangen. (bron: IMGEO 1.0)
afsluitpaal Al dan niet verwijderbare paal in de grond om de weg of een gedeelte hiervan af te sluiten. (bron: IMGEO 1.0)
praatpaal Stalen of kunststof paal langs verkeerswegen welke bedoeld is telefonisch contact te leggen met een centrale meldkamer (ANWB). (bron: IMGEO 1.0)
hectometerpaal Paaltje of bordje geplaatst langs de weg, waarop een hectometerwaarde (weg) of kilometrering (vaarweg) is vermeld eventueel gevolgd door een letter. (bron: IMGEO 2.0)
dijkpaal Een markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. (bron: Aquo)
drukknoppaal Paal met een lengte van ongeveer 1 m, met drukknop waarmee de verkeersdeelnemer zich meldt bij een verkeersregelinstallatie. (bron: CROW)
grensmarkering Paal ter afbakening van een grens. (bron: IMGEO 2.0)
sirene Een apparaat dat geluiden van variabele toonhoogte kan voortbrengen met als functie waarschuwingsdoeleinden. (bron: IMGEO 2.0)

8.29 TypePut

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.30 TypePutPlus

waarde definitie
benzine- / olieput Putdeksel die toegang geeft tot een benzine- of olietank ten behoeve van vullen, onderhoud of inspectie. (bron: IMGEO 1.0)
brandkraan / -put Op de drinkwaterleiding aangesloten kraan, of deksel van een put voor het plaatsen van een brandkraan, op of nabij de openbare weg, voor brandbestrijding. (bron: CROW)
drainageput Putdeksel welke toegang geeft naar een poreuze of geperforeerde buisleiding, aangebracht onder de grond om de afwatering van de grond te verbeteren. (bron: IMGEO 1.0)
gasput Deksel van een put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor gastransport. (bron: IMGEO 1.0)
inspectie- / rioolput Deksel van een constructie die toegang geeft tot een rioolstelsel. (bron: CROW)
kolk Deksel van een ingegraven bak voor de opvang en afvoer van neerslag afkomstig van erop aangesloten oppervlakken. (bron: CROW)
waterleidingput Deksel van een put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor watertransport. (bron: IMGEO 1.0)

8.31 TypeSensor

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.32 TypeSensorPlus

waarde definitie
camera Installatie voor de registratie van beelden van situaties, waarvan directe observatie moeilijk of niet permanent mogelijk is. (bron: CROW)
debietmeter Een instrument dat de (afvoer)capaciteit van de volumestroom meet. (bron: GWBR gegevenswoordenboek riolering)
hoogtedetectieapparaat Een mechanisch of elektronisch waarschuwingssysteem, dat in werking treedt bij overschrijding van de aangegeven maximale doorrijhoogte. (bron: IMGEO 2.0)
detectielus In de verharding opgenomen lusvormig onderdeel van een verkeersdetector. (bron: CROW)
weerstation Een weerstation is een verzameling instrumenten die het weer kunnen meten. (bron: Wikipedia)
flitser Een flitser bevat een mechanisme om een snelheidsmeting uit te voeren om snelheidsovertredingen in het verkeer te kunnen vaststellen. (bron: IMGEO 2.0)
waterstandmeter Een meter die de waterstand, over het algemeen ten opzichte van NAP, meet. (bron: IMGEO 2.0)
windmeter Apparatuur waarmee de snelheid en de richting van de wind kan worden gemeten. (bron: CROW)
lichtcel Lichtcel waarmee het verlichtingsniveau naar een lager verlichtingsniveau omgeschakeld wordt (dimmen) wanneer de situatie dit toelaat. (bron: IMGEO 2.0)
GMS sensor Gladheidsmeldsysteem (GMS) waarmee de kans op gladheid wordt voorspeld aan de hand van meting en interpretatie van de parameters die een rol spelen bij het ontstaan van gladheid. (bron: IMGEO 2.0)
radar detector Met een radardetector wordt het verkeer gedetecteerd, bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van verkeerslichten. (bron: IMGEO 2.0)

8.33 TypeStraatmeubilair

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.34 TypeStraatmeubilairPlus

waarde definitie
abri Overdekte wachtplaats voor passagiers van het openbaar vervoer. (bron: IMGEO 1.0)
bolder Een inrichting aan de wal, waar een schip, door middel van een tros of landvast, aan vastgelegd kan worden. (bron: Wikipedia)
brievenbus Uitpandige kast waar post in kan worden gedeponeerd ter bezorging. (bron: IMGEO 2.0)
fietsenrek Een duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte voor het stallen van fietsen. (bron: IMGEO 1.0)
kunstobject Een object dat als kunst gezien wordt en een bepaalde schoonheid heeft, niet door de natuur gemaakt. (bron: IMGEO 1.0)
openbaar toilet Voor mensen bedoeld toilet niet zijnde een pand, langs de openbare weg. (bron: IMGEO 1.0)
slagboom Boom of balk om de weg of een gedeelte hiervan af te sluiten. (bron: IMGEO 1.0)
speelvoorziening Aard en nagelvast met de grond verbonden constructie in de openbare ruimte, bedoeld als speelmateriaal voor kinderen. (bron: IMGEO 2.0)
telefooncel Niet-inpandige ruimte in openbaar gebied louter bestemd voor telefoneren. (bron: IMGEO 1.0)
bank Aaneengesloten zitplaats voor verscheidene personen, bedoeld voor openbaar gebruik en geplaatst in de openbare ruimte (vnl. in parken, plantsoenen, bossen en langs wegen). (bron: IMGEO 1.0)
picknicktafel Een `picknicktafel` is een tafel met vaak daaraan gemonteerde zitbanken of stoelen die kan gebruikt worden om te picknicken. (bron: IMGEO 2.0)
fontein Een fontein is een natuurlijke of kunstmatige installatie die water spuit. (bron: Wikipedia)
lichtpunt Een lichtpunt is een lamp die licht uitzendt niet verbonden met een mast die het maaiveld raakt. (bron: IMGEO 2.0)
parkeerbeugel Een omklapbare beugel voor het afschermen van een parkeerplaats. (bron: IMGEO 2.0)
betaalautomaat Een apparaat dat betaalkaarten en/of contant geld accepteert om betalingen uit te voeren. (bron: IMGEO 2.0)
reclamezuil Vrijstaand bord/zuil waarop rondom of aan één of meer zijden affiches kunnen worden (of zijn) geplakt. (bron: CROW)
fietsenkluis Een fietskluis is een kluis om een fiets in te bewaren, meestal ter voorkoming van diefstal of beschadiging. (bron: Wikipedia)
herdenkingsmonument Langs de weg of elders in het terrein aangelegd object ter herdenking van personen of evenementen. (bron: IMGEO 2.0)

8.35 TypeVegetatieObject

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.36 TypeVegetatieObjectPlus

waarde definitie
boom Een markante boom die geen onderdeel uitmaakt van een ander boom- of struikbeplanting. (bron: IMGEO 2.0)
haag Een rijvormige afscheiding van zeer beperkte breedte bestaande uit aangeplante aaneengesloten struiken. (bron: IMGEO)

8.37 TypeWaterinrichting

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.38 TypeWaterinrichtingPlus

waarde definitie
remmingswerk Constructie langs de opstelruimte en wachtruimte bedoeld voor het afmeren van schepen. (bron: Aquo)
betonning Een systeem van boeien en bakens, waarmee in open zee of in een vaarwater ondiepten of de aanwezigheid van gevaarlijke objecten worden aangegeven. (bron: Aquo)
geleidewerk Fuikvormige constructie aansluitend aan het hoofd van een kunstwerk voor het geven van mechanische en visuele geleiding tijdens het invaren van dat kunstwerk. (bron: Aquo)
vuilvang Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke. (bron: Aquo)
meerpaal Paal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd. (bron: Aquo)
hoogtemerk Relatief permanent merk, natuurlijk of kunstmatig, met daarin een punt met een bekende hoogte ten opzichte van een bepaald referentievlak. (bron: Aquo)

8.39 TypeWeginrichting

waarde definitie
niet-bgt Het object is geen BGT object. (bron: IMGEO 2.1)

8.40 TypeWeginrichtingPlus

waarde definitie
molgoot Smalle goot (lijngeometrie) in de lengterichting van de verharding, met veelal een cirkelsegment als dwarsprofiel. (bron: CROW)
lijnafwatering Goot in de lengterichting van de verharding, niet zijnde molgoot. Bijvoorbeeld roostergoot en verholen goot. (bron: IMGEO 2.0)
wegmarkering Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer. (bron: CROW)
wildrooster Horizontaal raamwerk dat dient om wild de doorgang te beletten. (bron: CROW)
rooster Een rooster niet zijnde lijnafwatering of wildrooster. (bron: IMGEO 2.0)
geleideconstructie Bermbeveiligingsconstructie bedoeld voor fysieke geleiding van voertuigen die uit de koers zijn geraakt. (bron: IMGEO 2.0)
balustrade Een balustrade is een hekwerk of afzetting aan de rand van een overbrugging. Een balustrade beveiligt tegen het vallen. (bron: IMGeo 2.0)
boomspiegel Het stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water. (bron: Wikipedia)
verblindingswering Constructie bedoeld om verblinding van weggebruikers door tegenlicht te voorkomen. (bron: CROW)

9. Objectafbakening

Dit hoofdstuk beschrijft de regels en aandachtspunten voor het afbakenen van optionele IMGeo-objecten. De concrete afbakeningsregels, d.w.z. hoe moet men een bepaald object precies inmeten, zijn nog niet volledig beschreven. Dit hoofdstuk dient daarmee nog te worden aangevuld.

Voor de inwinning is het van belang dat er naast de tekst die hier te vinden is, ook visuele ondersteuning beschikbaar is. Daartoe dient het BGT-IMGeo Objectenhandboek.

9.1 Wegdeel en weginrichting

Ten behoeve van beheer kan een BGT wegdeel uit meerdere beheereenheden bestaan. Men mag deze zo afbakenen als voor beheer gewenst is. Voor levering conform BGT of IMGeo moeten voor de attributen de BGT respectievelijk IMGeo-domeinwaarden zijn ingevuld.

In IMGeo kunnen inrichtingselementen, die op wegdelen voorkomen, worden opgenomen met het objecttype weginrichtingselement.

9.2 Ondersteunend wegdeel

Grasklinkers liggen soms naast een wegdeel in de berm. Het betreffende vlak vormt dan een afzonderlijk ondersteunend wegdeel. Wanneer een berm bestaat uit een deel gras en een deel grasklinkers zijn dat twee verschillende objecten -ondersteunend wegdeel- voor IMGeo/BGT; berm met als fysiek voorkomen respectievelijk groenvoorziening gras en half verhard grasklinkers.

9.3 OnbegroeidTerreindeel

Om de onbegroeide terreindelen in te delen is het fysieke voorkomen bepalend. Indien noodzakelijk wordt het BGT attribuut kruinlijngeometrie opgenomen.

Uitsparingen voor stedelijk groen in onbegroeid terrein < 5 m2 kunnen IMGeo inhoud zijn. Men mag deze delen zo afbakenen als voor beheer gewenst is.

9.4 BegroeidTerreindeel

In IMGeo kunnen begroeide terreindelen desgewenst nader worden ingedeeld naar fysiek voorkomen. Er zijn nadere detailleringen voor groenvoorzieningen, bouwland, fruitteelt, loofbos en duin.

9.5 Waterdeel en waterinrichtingselement

In IMGeo zijn waterlopen en watervlakten nader te classificeren.

In IMGeo kunnen inrichtingselementen, die op en in het water voorkomen, worden opgenomen met het objecttype waterinrichtingselement.

Het objecttype functioneel gebied kent op het gebied van de waterhuishouding de classificaties ‘kering’ als BGT inhoud, en in het optionele deel ‘waterbergingsgebied’ en ‘infrastructuur waterstaatswerken’. Zie de paragraaf over functioneel gebied voor meer informatie. Functionele gebieden bevatten geen plaatsbepalingspunten.

9.6 Gebouwinstallatie

Gebouwinstallaties zijn aan het pand verbonden toegangstrappen, luifels en bordessen.

9.7 Overig bouwwerk

Bunkers, voedersilo’s en schuren zijn geen BGT inhoud, maar kunnen wel in IMGeo als overig bouwwerk worden opgenomen.

9.8 Overbruggingsdeel

In IMGeo kunnen bij het overbruggingsdeel ook kenmerken van de gehele overbrugging worden opgenomen. Het overbruggingsdeel (CityGML BridgeConstructionElement) zelf kan nader worden geclassificeerd als bijvoorbeeld landhoofd of pijler, door dit in te vullen in het attribuut typeOverbruggingsdeel.

Voor het nader classificeren van de gehele overbrugging wordt het attribuut hoortBijTypeOverbrugging gebruikt, om aan te geven of het object een brug, aquaduct, viaduct enz. is. Daarnaast kan het attribuut overbruggingIsBeweegbaar worden gebruikt .

9.9 Kunstwerkdeel

IMGeo voegt enkele optionele kunstwerken toe. Dit zijn allemaal vlakobjecten, met uitzondering duiker: deze heeft vlak- of lijngeometrie. De relatieve hoogte van een duiker bedraagt altijd < 0. Het waterdeel in de duiker wordt niet afgebeeld.

9.10 Scheiding

IMGeo kent naast de BGT typen scheiding ook draadraster en faunaraster. Bovendien zijn heggen/hagen in IMGeo vertegenwoordigd, zij het niet als scheiding maar als vegetatieobject. Draadraster en faunaraster worden als lijnobject opgenomen.

In de BGT worden scheidingen alleen vastgelegd als ze bepaalde minimum afmetingen hebben, die per type scheiding verschillen (zie deel I). In IMGeo kunnen scheidingen worden opgenomen die kleiner zijn dan de voor de BGT vermelde minimum afmetingen. Ook kunnen in IMGeo scheidingen worden opgenomen die binnen een erf en niet aan de straatzijde of openbare ruimte zijde zijn gelegen.

De populatie van Scheiding in IMGeo bestaat uit:

IMGeo muren en kademuren van breder dan 30 cm worden als vlakobject vastgelegd; smallere worden als lijnobject vastgelegd.

9.11 Vegetatieobject

Dit zijn bomen en hagen. Bomen worden opgenomen als puntobject. Hagen worden opgenomen als lijnobject indien ze smaller zijn dan 30 cm, anders als vlakobject.

9.12 Inrichtingselementen

Weginrichtingselementen kunnen punt-, lijn- of vlakobjecten zijn. Waterinrichtingselementen kunnen lijn- of puntobjecten zijn. De regels voor deze inrichtingselementen zijn opgenomen in 9.2 en 9.6.

De overige inrichtingselementen zoals bakken, palen, borden, etc. worden in alle gevallen opgenomen als puntobject, behalve in de categorie sensor de detectielus, die als lijnobject wordt opgenomen.

9.13 Functioneel gebied

In IMGeo kunnen functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten. De functionele gebieden hoeven niet samen een landsdekkend geheel zonder gaten te vormen. Ze bevatten geen plaatsbepalingspunten.

9.14 Registratief gebied

In IMGeo kunnen verschillende soorten registratieve gebieden worden opgenomen, allen als vlakobject.

Openbare ruimte mag als vlakobject worden opgenomen. Het is mogelijk een relatie te leggen naar de BGT OpenbareRuimteLabel, waarin de BAG identificatie, openbare ruimte type en openbare ruimte naam en plaatsingspunt zijn opgenomen. De afbakening van de openbare ruimte geometrie kan geschieden op de plaatsen waar de openbare ruimte naam wijzigt en aan de wegkanten de begrenzing van de erin gelegen wegdelen volgen.

Buurt, wijk, stadsdeel en waterschap worden opgenomen met vlakgeometrie.

Registratieve gebieden bevatten geen plaatsbepalingspunten.

10. Afkortingen

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BRT Basisregistratie Topografie
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water-, Wegenbouw en Verkeerstechniek
ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989
GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland
GI Geo-informatie
GIS Geografisch informatiesysteem
GML Geography Markup Language
GPS Global positioning system
HTW Handboek voor de technische werkzaamheden van het Kadaster
ID Identifier
IHO International Hydrographic Organization
IMGeo Informatiemodel geografie
IMLG Informatiemodel landelijk gebied
IMOOV Informatiemodel openbare orde en veiligheid
IMWa Informatiemodel water
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe
IT Informatietechnologie
I&S Informatiemodel en specificaties
LAT Lowest Astronomical Tide
LOD Level of detail
NAP Normaal Amsterdams Peil
NEN Nederlandse norm
OLR Overeengekomen Lage Rivierwaterstand
RD Rijksdriehoeksmeting
UML URI Unified Modeling Language Uniform Resource Identifier
UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea

11. Documentatie

De gebruikte documentatie bij het samenstellen van deze IMGeo Gegevenscatalogus is

(in volgorde van publicatiedatum):

Naam Versie / datum Uitgave
HTW (Handboek voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster) 1996 Kadaster
ISO 19107 Geographic Information – Spatial Schema 2003 ISO
Geography Markup Language (GML) 3.1.1 / 7 februari 2004 Open Geospatial Consortium (OGC)
Gegevensmodel TOP10NL 2.3 / februari 2005 Topografische Dienst Kadaster
Geography Markup Language (GML) Simple feature profile 1.0 1.0 / 25 april 2006 Open Geospatial Consortium (OGC)
GBKN handboek VIPU 2.1 / juli 2007 LSV-GBKN
IMGeo 1.0 / oktober 2007 Geonovum
Catalogus BRT (Basisregistratie Topografie) 2.0 / 18 december 2007 Kadaster
NEN 2767 2007 Nederlands Normalisatie-instituut
Catalogus BAG 2009 VROM
Objectenhandboek BAG 2009 VROM
NEN 3610: 2011 Maart 2011 Geonovum
Wegbeheer ; publicatie 147 November 2005 CROW
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010. Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus ; publicatie 288 Juni 2010 CROW
Handreiking Webcartografie November 2010 Geonovum
OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard 2.0 / april 2012 Open Geospatial Consortium Inc. (OGC)