Geo-BAG berichtenverkeer 1.1

Geonovum Standaard
Vastgestelde versie

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/geobag/def-st-berichtenverkeer-20190725/
Latest published version:
geen
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/geobag/berichtenverkeer
Latest editor's draft:
https://geonovum.github.io/geobag/
Editor:
Arnoud de Boer, Geonovum,
Participate:
GitHub Geonovum/geobag
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen een Geo en BAG-afdeling in een organisatie (gemeente). Dit document beschrijft het Geo-BAG berichtenverkeer en de StUF-Geo BAG berichten in dit berichtenverkeer Op deze twee documenten is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd. De inhoud van de berichten wordt bepaald door de BAG berichtencatalogus en RSGB.

Status of This Document

This section describes the status of this document at the time of its publication. Other documents may supersede this document. A list of current Geonovum publications and the latest revision of this document can be found via https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden(in Dutch).

Dit is de definitieve versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

1. Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een inleiding op het StUF-Geo BAG berichtenverkeer.

1.1 Waarom dit koppelvlak?

Voor het automatisch uitwisselen van gegevens tussen twee afdelingen binnen de organisatie zijn afspraken nodig welke worden vastgelegd in een koppelvlak-specificatie. Een koppelvlak is een interface die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Een koppelvlak werkt met standaarden. Het aanleverende systeem is verantwoordelijk voor de vertaling van gegevens naar die standaard en het afnemende systeem zorgt voor omzetting naar haar eigen ‘taal’.

Dit koppelvlak beschrijft de gegevensuitwisseling tussen het registratiesysteem BAG en het registratiesysteem Geo binnen een gemeente. In het registratiesysteem BAG worden gebouw- en adresgegevens bijgehouden in het kader van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). In het registratiesysteem Geo worden de geometrie en attribuutgegevens van topografische objecten bijgehouden in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en ten behoeve van intern gebruik (o.a. beheer openbare ruimte). Voor het registratiesysteem Geo wordt ook geometrie van objecten in het registratiesysteem BAG ingewonnen en bijgehouden.

Om er voor te zorgen dat de registratiesystemen BAG en Geo, en de basisregistraties BAG en BGT onderling consistent zijn, is een koppeling op basis van een standaard van groot belang. Het werkingsgebied van dit koppelvlak is dan ook primair bedoeld voor optimalisatie van gegevensuitwisseling en het beheer van twee wettelijke backoffice processen voor BAG en BGT. Als aanvulling hierop zijn voor aansluiting bij de bredere gemeentelijke behoefte optionele objecttypen uit RSGB toegevoegd, zodat de inwinning van de geometrie van deze objecttypen meegenomen kunnen worden in de bijhouding van de BAG en BGT objecttypen.

De voordelen van deze koppelvlakstandaard zijn o.a. dat

1.2 Leeswijzer

Dit document beschrijft het berichtenverkeer tussen het registratiesysteem BAG en het registratiesysteem Geo (hierna respectievelijk BAG en Geo). Deze koppelvlakspecificatie beschrijft de uitwisseling van geometrie voor BAG-objecten, waarbij BAG de partij is die een verzoek doet om geometrie en Geo de partij is die geometrie levert. BAG houdt Geo verder op de hoogte van wijzigingen (o.a. status en attribuutgegevens) op de BAG-objecten via notificaties (BAG-kennisgevingen) (zie Figuur 1).

Schema Geo-BAG berichtenverkeer

Figuur 1.1 Schematische weergave componenten StUF-Geo BAG berichtenverkeer.

De standaard van berichten waarmee de gegevens tussen BAG en Geo worden uitgewisseld is gebaseerd op het Standaard Uitwiselings Formaat (StUF). Naast bestaande berichten uit StUF 03.10 en de BAG-berichtencatalogus (als onderdeel van StUF-BG) worden voor dit koppelvlak specifieke berichten toepast, aangeduid met StUF-Geo BAG berichten. Dit koppelvlak is als apart sectormodel (geoBAG) gepositioneerd naast de BAG berichtencatalogus.

De structuur van dit document is als volgt: o.b.v. een aantal uitgangspunten o.a. verantwoordelijkheden en taken in Hoofdstuk 2 worden een drietal algemene scenario’s van de werkprocessen tussen BAG en Geo geschetst in Hoofdstuk 3. In deze scenario’s worden bepaalde berichten zoals verzoeken en leveringen verstuurd. De inhoud van de berichten zijn nader gedefinieerd in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5.

1.3 Verbinding met de GEMMA Informatiearchitectuur

De GEMMA Informatiearchitectuur[1] geeft inrichting aan de informatiehuishouding van gemeenten. De informatiehuishouding betreft de referentiecomponenten en applicatiefunctionaliteit waarmee de gegevens kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd en processen kunnen worden ondersteund etc. Ook de informatiemodellen (RSGB, RGBZ, ImZTC, etc.) en berichtenstandaarden (StUF, StUF-BG, StUF-ZKN, etc.) die zorgen voor een efficiënte en gestandaardiseerde manier van informatie-uitwisseling, zijn onderdeel van de informatiearchitectuur.

Figuur 2 geeft een overzicht van de GEMMA Referentiecomponenten[2] in gedeeld op beleidsthema’s zoals Milieu & Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening & Wonen. De referentiecomponenten die relevant zijn voor het geoBAG-koppelvlak zijn omcirkeld in rood. In onderstaande tabel wordt een vertaling gegeven tussen de naamgeving van de referentiecomponenten in dit koppelvlak en GEMMA.

GEMMA Referentiecomponenten

Figuur 1.2: Gemma Referentiecomponenten

Geonovum GEMMA
Registratie BAG BAG-administratie
Registratie GEO BGT-administratie
Registratie GEO GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Registratie GEO CAD (Computer-Aided Design)

De GEMMA Softwarecatalogus[3] is een online informatiesysteem dat het (verwachte) softwareaanbod voor gemeenten en het gebruik door gemeenten in kaart brengt. Deze catalogus is gebaseerd op de naamgeving en structuur van de GEMMA Referentiecomponenten. Met de bovenstaande mapping zijn software leveranciers instaat om de geoBAG-koppeling op de juiste manier in te voeren in de software catalogus.

[1] http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Informatiearchitectuur [2] http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Applicatielandschap [3] https://www.softwarecatalogus.nl

1.4 Referenties

Deze koppelvlakspecificatie voor het Geo-BAG berichtenverkeer is gebaseerd op de volgende standaarden:

Afkorting Document Versie Datum Auteur c.q. beheerder
[BGT] Gegevenscatalogus BGT 1.1.1 Juli 2013 Geonovum
[IMGeo] Gegevenscatalogus IMGeo 2.1.1 Juli 2013 Geonovum
[BAG-P] BAG processenhandboek 2013 11 februari 2014 Kadaster
[StUF] StUF 03.01: In Gebruik 22 1 juli 2015 KING

Deze koppelvlakspecificatie voor het Geo-BAG berichtenverkeer hanteert verder de volgende documenten en bestanden die toegepast dienen te worden bij de implementatie:

Afkorting Document / bestand Versie Datum Auteur c.q. beheerder
[XSD] Berichtenschema StUF-Geo BAG ‡‡‡ ‡‡‡ Geonovum
[WSDL] Servicebeschrijving StUF-Geo BAG ‡‡‡ ‡‡‡ Geonovum

‡‡‡ Voor de vigerende versie van de StUF-Geo BAG implementatietoolkit, zie de website van Geonovum: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden.

Bij deze documenten en bestanden zijn, ter ondersteuning van de implementatie, werkafspraken gepubliceerd op de website van Geonovum: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeo-standaarden/werkafspraken-geobag

2. Uitgangspunten

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor uitwisseling van gegevens tussen BAG en Geo via StUF-Geo BAG berichtenverkeer.

2.1 Actoren en verantwoordelijkheden: Geo en BAG

Het StUF-Geo BAG berichtenverkeer kent twee actoren[^4}: (het registratiesysteem[^5] van) BAG en (het registratiesysteem van) Geo, hierna respectievelijk BAG en Geo.

BAG is eindverantwoordelijk voor de volledigheid van de BAG-objecten, het op een correcte manier afbakenen van BAG-objecten en de vastlegging en distributie van de juiste BAG-gegevens volgens de hiervoor geldende wettelijke eisen.

Geo is veelal faciliterend voor de geometrische inwinning en vastlegging van de geometrie van BAG-objecten conform de eisen van de BAG. Voorts is Geo verantwoordelijk voor de afstemming van de BGT met de BAG.

De beheerder van Geo[^6] kan vanuit BAG gemandateerd zijn voor de vaststelling van de definitieve geometrie van BAG-panden en BAG-verblijfsobjecten. Het brondocument voor de geometrische mutaties voor BAG-objecten kan en mag opgemaakt en ondertekend worden door de beheerder van Geo.

[^4] In het geval dat BAG zelf de inwinning en vastlegging van de geometrie verzorgt, is een deel van het in dit koppelvlak beschreven berichtenverkeer niet van toepassing. Geo heeft dan voldoende aan de kennisgevingsberichten vanuit BAG voor de bijhouding van de gegevens van BGT objecten. [^5] Registratiesysteem wordt hierna “applicatie” genoemd. [^6] In praktijk zijn dit de medewerkers van Geo, danwel de ambtenaar die belast is me de uitbesteding van inwinning van de geometrie voor Geo.

2.1.1 Berichten

Het berichtenverkeer tussen Geo en BAG maakt gebruik van de volgende typen berichten:

 • StUF-Geo BAG berichten: specifiek voor dit koppelvlak gedefinieerde dienstberichten t.w.

 • geometrieVerzoek (gmvDi01): een asynchroon inkomend vrij bericht als verzoek tot levering van geometrie[^7] voor een bepaald object.

 • geometrieLevering (gmlDi01): een asynchroon inkomend vrij bericht met de te leveren geometrie[^7] voor een bepaald object.

 • goedkeuringsbericht (bevestigingDu01): een asynchroon responsbericht met de goedkeuring van (een deel van de inhoud van) een geometrieVerzoek of geometrieLevering.

 • afkeuringsbericht (foutDu01): een asynchroon responsbericht met een afkeuring van (een deel van de inhoud van) een geometrieVerzoek of geometrieLevering.

 • StUF-BG / BAG-kennisgevingsberichten

 • Logistieke StUF bevestigings- en foutberichten, o.a.

 • Bv03[^8]: een bevestigingsbericht als technische synchrone respons op een asynchroon bericht waarbij het bericht op basis van berichtstuurgegevens verwerkbaar wordt geacht[^9]

 • Fo03: een foutbericht als technische synchrone respons op een asynchroon bericht waarbij het bericht niet verwerkbaar wordt geacht.

[^7] Naast geometrie worden ook enkele administratieve gegevens uitgewisseld; zie H4 Berichten.

[^8] Of Bv04: een servicebus stuurt een Bv04 als technisch synchrone respons op een asynchroon bericht

[^9] Een technische synchrone respons wordt op elk samengesteld of kennisgevingsbericht teruggeven cf. StUF conventies, en is dan ook verder niet opgenomen in de uitwerking van het berichtenverkeer.

De StUF-Geo BAG berichten zijn gespecifieerd in §4.1.

2.1.2 Uitwisselen van gegevens van BAG-objecten

In het StUF-Geo BAG berichtenverkeer worden gegevens uitgewisseld van BAG-objecten.

2.1.2.1 Objecttypen

De volgende BAG-objecttypen worden ondersteund in het Geo-BAG berichtenverkeer: * Pand * Verblijfsobject * Stand-/ligplaats * Woonplaats * Nummeraanduiding[^10] * OpenbareRuimte[^11]

Dit berichtschema’s van van het Geo-BAG koppelvlak zijn daarnaast uitgebreid met de optionele objecttypen OverigGebouwdObject en OverigTerrein voor aansluiting met RSGB. Overig optionele BAG+-objecttypen worden in het Geo-BAG berichtenverkeer niet ondersteund. In de StUF-Geo BAG berichten worden alleen de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor een goede verwerking van dit bericht door de ontvanger (zie gegevensmodel in Bijlage 3.).

[^10] Alleen in BAG-kennisgeving, niet in geometrieVerzoek of geometrieLevering.

[^11] Alleen in BAG-kennisgeving, niet in geometrieVerzoek of geometrieLevering.

2.1.2.2 Geometrie

Voor dit koppelvlak geldt dat de geometrie conform de inwinningsregels ten aanzien van nauwkeurigheid en inwinningswijze van de BAG wordt opgenomen. Een BAG-object kan een vlak- of puntgeometrie hebben.

De verplichte geometrie voor een Pand in de BAG is een vlakgeometrie in bovenaanzicht. In het kader van de BGT is Geo ook verantwoordelijk voor de geometrische inwinning van grootschalige topografie. Voor de BGT is de keuze gemaakt om van een pand de geometrie op maaiveldniveau op te nemen. Door modernere bouwvormen komt het daarbij steeds vaker voor dat de geometrie van een pand op maaiveldniveau aanzienlijk kan afwijken van de geometrie van een pand op een ander niveau. De geometrie op maaiveld van een Pand kan in de StUF-BG kennisgevingsberichten als optionele geometrie bij dit object worden opgenomen naast de verplichte geometrie van bovenaanzicht.

 • In dit koppelvlak wordt in de StUF-Geo BAG dienstberichten[^12] de geometrie van objecten als volgt opgenomen: objecttype Verblijfsobject wordt uitgewisseld met puntgeometrie, en optioneel met vlakgeometrie.

 • objecttype Pand wordt uitgewisseld met geometrie van het bovenaanzicht, en optioneel met geometrie op het maaiveld.

 • alle overige objecttypen[^13] in §2.3.1. met vlakgeometrie.

[^12] Dus niet van toepassing voor de StUF-BG kennisgevingsberichten.

[^13] M.u.v. Nummeraanduiding en OpenbareRuimte, deze objecttypen hebben geen geometrie.

2.1.2.3 Samengesteld uitwisselen en alleen actuele stand

In de StUF-Geo BAG berichten worden de gegevens van objecten samengesteld uitgewisseld, d.w.z. een geometrieVerzoek of geometrieLevering bevat de gegevens van één of meerdere BAG-objecten welke tot één bepaalde transactie of gebeurtenis behoren. Bijvoorbeeld, indien een door Geo uitgevoerde mutatiesignalering uit luchtfoto’s mutaties oplevert op meerdere objecten, worden een of meer mutaties van deze objecten in een bericht (geometrieLevering) door Geo aan BAG verstuurd.

In dit Geo-BAG berichtenverkeer wordt in een StUF-Geo BAG dienstbericht[^14] alleen de actuele stand (WORDT) van een BAG-object uitgewisseld, en niet in combinatie met de vorige stand (WAS) van het BAG-object[^15]. Zowel BAG als Geo hebben de gegevens van een vorige stand van een object niet nodig voor het overnemen van de gegevens uit een bericht. In het bijzonder geval dat op enig moment de gegevens van een bepaald object bij Geo en BAG verschillen (asynchroniteit), zijn de gegevens van de actuele stand in de applicatie van BAG leidend voor dit object.

[^14] Dus niet van toepassing voor de StUF-BG kennisgevingsberichten.

[^15] Dit in afwijking van het StUF-BG en StUF-Geo IMGeo berichtenverkeer waar in een bericht WAS én WORDT van een object wordt uitgewisseld.

2.1.3 Gebeurtenissen als aanleiding voor berichtenverkeer

Het berichtenverkeer tussen BAG en Geo ontstaat naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis aan de kant van BAG of Geo. In Bijlage 1 is een overzicht met alle gebeurtenissen[^16] van Geo en BAG opgenomen en tot welke berichten zij leiden.

Naar aanleiding van een BAG-gebeurtenis (bijv. verlenen vergunning) stuurt BAG aan Geo een verzoek om geometrie aan te leveren, ofwel een geometrieVerzoek.

Naar aanleiding van een Geo-gebeurtenis (bijv. constatering[^17] nieuw pand door mutatiesignalering uit luchtfoto’s) of de geometrische inwinning voor BAG na een geometrieVerzoek, stuurt Geo aan BAG een levering van nieuwe of gewijzigde geometrie, ofwel een geometrieLevering[^18]

Naar aanleiding van een levering van nieuwe of gewijzigde geometrie door Geo, stuurt BAG altijd een functionele respons om de acceptatie en verwerking, of afkeuring van de levering aan Geo te melden, ofwel een responsbericht.

Naar aanleiding van een doorgevoerde mutatie op een BAG-object , stuurt BAG een kennisgeving van deze wijziging aan Geo, ofwel een BAG-kennisgevingsbericht (= StUF-BG). Geo filtert hieruit de voor de Geo/BGT relevante mutaties (bijv. wijziging van een nummeraanduiding door BAG) en verwerkt deze in de eigen applicatie.

[^16] Dit overzicht is gebaseerd op de lijst met gebeurtenissen van het formele BAG-processenhandboek en aangevuld met de Geo-gebeurtenissen.

[^17] Dit is een vorm van terugmelding op de registratie van BAG.

[^18] Geo krijgt de BAG-identificatie van een geconstateerd nieuw pand retour na overname van BAG via een BAG-kennisgevingsbericht.

2.1.4 Identificaties van en relaties tussen berichten

2.1.4.1 Logistieke en functionele identificatie

In het Geo-BAG berichtenverkeer wordt onderscheid gemaakt tussen logistieke identificaties en functionele (of logische) identificaties in berichten.

Logistieke identificatie is de unieke identificatie van een bericht. De logistieke identificatie wordt opgenomen in het element ‘referentienummer’ in de ‘stuurgegevens’ van vrije berichten, en in het element ‘crossRefNummer’ van responsberichten.

Een functionele identificatie is een identificerend kenmerk dat hoort bij meerdere berichten behorende bij één mutatie/transactie bundelt. De functionele identificatie wordt opgenomen het element ‘idLevering’, ‘idVerzoek’ of ‘identificatie’ van de ‘parameters’.

De functionele identificatie wordt gebruikt om berichten die bij een zelfde gebeurtenis (vergunning of signalering) horen te bundelen. Bijvoorbeeld, bij het verlenen van een bouwvergunning door BAG zijn er meerdere berichten voor het opvoeren van een pand en verblijfsobject. Of na mutatiesignalering door Geo worden meerdere berichten met constateringen van panden verstuurd. Deze berichten hebben een eigen unieke logistieke identificatie, maar worden gebundeld door eenzelfde functionele identificatie.

2.1.4.2 Invullen van logistieke en functionele identificaties

Voor het invullen van identificaties in de Geo-BAG berichten gelden de volgende uitgangspunten.

Logistieke identificatie:

 • Een afkeuringsbericht of goedkeuringsbericht (=responsbericht Du01) heeft in het crossRefNummer de logistieke identificatie van het geometrieverzoek of de geometrielevering.

Functioneel:

 • De identificatie van een geometrieverzoek wordt in de geometrielevering opgenomen in het element ‘idGerelateerdVerzoek’, als de levering is aangemaakt naar aanleiding van een verzoek door BAG.

 • Het element ‘idGerelateerdVerzoek’ blijft leeg als de geometrielevering wordt geïnitieerd door Geo, bijvoorbeeld naar aanleiding van een constatering/signalering uit een luchtfoto.

Onderstaande figuur geeft weer hoe de identificaties in Geo-BAG berichten worden doorgegeven.

Voorbeeld logistieke en functionele identificatie in Geo-BAG berichten.

geometrieVerzoek Goed-/afkeuring GEO geometrieLevering Goed-/afkeuring BAG
referentienummer 000501 000750 000751 000502
crossRefnummer n.v.t. 000501 n.v.t. 000751
identificatie[^19] 987654 987654 123456 123456
idGerelateerdVerzoek n.v.t. n.v.t. 987654 n.v.t.

[^19] identificatie is bij geometrieverzoek het element ‘idVerzoek’, bij een geometrielevering het element ‘idLevering’ en bij goed/afkeuringsberichten het element ‘identificatie’ in de parameters.

2.1.4.3 Intrekken en corrigeren van berichten

In het StUF-Geo BAG berichtenverkeer kan het voorkomen dat BAG of Geo een eerder verstuurd StUF-Geo BAG bericht wil corrigeren of intrekken. Een bericht kan door zender worden gecorrigeerd of ingetrokken indien deze nog niet door ontvanger is afgehandeld, d.w.z.

 • Als BAG nog geen goed- of afkeuringsbericht op het geometrieverzoek van Geo heeft ontvangen.

 • Als Geo nog geen goed- of afkeuringsbericht op de geometrielevering van BAG heeft ontvangen.

Voor het intrekken van een StUF-Geo BAG bericht wordt een nieuw bericht gestuurd met daarin opgenomen een eigen unieke logistieke identificatie en een functionele identificatie gelijk aan de functionele identificatie van het in-te-trekken bericht.

Voor het corrigeren van een StUF-Geo BAG bericht wordt eerst het vorige bericht ingetrokken en vervolgens een nieuw bericht met een nieuwe functionele identificatie verstuurd.

Voorbeeld intrekken en corrigeren geometrielevering[^20]

Nieuwe geometrielevering door Geo Intrekken geometrielevering door Geo Corrigeren geometrielevering door Geo
referentienummer 000751 000752 000751
crossRefnummer n.v.t. n.v.t. n.v.t.
identificatie[^19] 123456 123456 123457
idGerelateerdVerzoek 987654 987654 987654

In onderstaand voorbeeld wordt de eerste geometrielevering door BAG goedgekeurd en wordt de intrekking van de geometrielevering door BAG afgekeurd. BAG heeft daarmee de gegevens uit de geometrielevering geaccepteerd en zal deze gegevens verder gaan verwerken.

Voorbeeld goedkeuring op geometrielevering, afkeuring op intrekken geometrielevering door BAG[^20]

Nieuwe geometrielevering door Geo Intrekken geometrielevering door Geo Goedkeuring geometrielevering door BAG Afkeuring intrekken geometrielefvering door BAG
referentienummer 000751 000752 000502 000502
crossRefnummer n.v.t. n.v.t. 000751 000752
identificatie[^19] 123456 123456 123456 123456
idGerelateerdVerzoek 987654 987654 n.v.t. n.v.t.

In onderstaand voorbeeld wordt de eerste geometrielevering door BAG afgekeurd en wordt de intrekking van de geometrielevering door BAG goedgekeurd. BAG heeft daarmee de gegevens uit de geometrielevering niet geaccepteerd en zal dus geen gegevens van Geo gaan verwerken.

Voorbeeld afkeuring op geometrielevering, goedkeuring op intrekken geometrielevering door BAG[^20]

Nieuwe geometrielevering door Geo Intrekken geometrielevering door Geo Afkeuring geometrielevering door BAG Goedkeuring intrekken geometrielefvering door BAG
referentienummer 000751 000752 000502 000502
crossRefnummer n.v.t. n.v.t. 000751 000752
identificatie[^19] 123456 123456 123456 123456
idGerelateerdVerzoek 987654 987654 n.v.t. n.v.t.

[^20] Op vergelijkbare wijze worden de identificaties ingevuld voor intrekken en corrigeren van geometrieverzoeken door BAG, en het goedkeuren/afkeuren hiervan door Geo.

2.1.5 Identificaties van en relaties tussen objecten

2.1.5.1 BAG-objectnummer en versie

Elk object in de BAG heeft een unieke aanduiding bestaande uit een identificatie (ookwel: objectnummer) en versie. Met deze unieke aanduiding is (deze versie van) het object ook bekend in de Landelijke Voorziening BAG zodra het authentiek is verklaard.

2.1.5.2 Technische sleutels

In het Geo-BAG berichtenverkeer worden ook in bepaalde gevallen de technische (system of database)sleutels van Geo en BAG uitgewisseld. De technische sleutels van de zender en ontvanger worden uitgewisseld in de attributen sleutelVerzendend en sleutelOntvangend.

2.1.5.3 Invullen van BAG-objectnummer en technische sleutels

Het opnemen van het BAG-objectnummer (en versie) bij een object is verplicht, tenzij voor het object nog geen BAG-objectnummer is uitgedeeld. Dit treedt op in de volgende twee situaties:

 • Bij het versturen van een geometrieVerzoek na gebeurtenis ‘BGR-OBA Ontvangst bouwaanvraag’, waarbij het object nog niet is opgenomen in de applicatie van BAG.

 • Bij het versturen van een geometrieLevering na gebeurtenis ‘GEO-COG Constatering nieuw object’ (bijvoorbeeld bij vergunningsvrije bouw) waarbij het object ontstaat in de applicatie van Geo. Geo deelt namelijk geen BAG-identificaties uit.

Voor het invullen van BAG-objectnummer en technische sleutels in Geo-BAG berichten gelden de volgende uitgangspunten:

 • Als het BAG-objectnummer bij BAG bekend is, stuurt BAG deze mee én de technische systeemsleutel van BAG.

 • Als het BAG-objectnummer bij Geo bekend is, dan stuurt Geo de BAG identificatie én de technische systeemsleutel van Geo mee.

Voorbeeld BAG-objectnummer bij BAG of Geo bekend.

Geometrieverzoek door BAG Geometrielevering door Geo
identificatie 0363200000509364 0363200000509364
versie 1 1
sleutelVerzendend 29418fff6eea4e798134c142875e85d0 898313020f0042b798c0a761087ab2fb
sleutelOntvangend - -
 • Als het BAG-objectnummer bij BAG niet bekend is, stuurt BAG alleen de technische systeemsleutel van BAG.

 • Als het BAG-objectnummer bij Geo niet bekend en het object is opgenomen in een geometrielevering op een geometrieverzoek van BAG, stuurt Geo de technische sleutel van BAG en Geo mee.

Voorbeeld geometrieverzoek zonder BAG-objectnummer en geometrielevering door Geo met technische sleutels.

Geometrieverzoek door BAG Geometrielevering door Geo
identificatie - -
versie - -
sleutelVerzendend 29418fff6eea4e798134c142875e85d0 898313020f0042b798c0a761087ab2fb
sleutelOntvangend - 29418fff6eea4e798134c142875e85d0
 • Als het BAG-objectnummer bij Geo niet bekend en het object is opgenomen in een goedkeuring of afkeuring op een geometrieverzoek van BAG, stuurt Geo alleen de technische sleutel van BAG mee.

Voorbeeld BAG-objectnummer bij BAG niet bekend, en goed-/afkeuring door Geo

Geometrieverzoek door BAG Goed-/afkeuring door Geo
identificatie - -
versie - -
sleutelVerzendend 29418fff6eea4e798134c142875e85d0 -
sleutelOntvangend - 29418fff6eea4e798134c142875e85d0
 • Als het BAG-objectnummer bij BAG niet bekend en het object is opgenomen in een afkeuring op een geometrielevering van Geo, stuurt BAG alleen de technische sleutel van Geo mee.

Voorbeeld BAG-objectnummer niet bekend, en afkeuring van geometrielevering door BAG

Geometrielevering door Geo Afkeuring door BAG
identificatie - -
versie - -
sleutelVerzendend 898313020f0042b798c0a761087ab2fb -
sleutelOntvangend - 898313020f0042b798c0a761087ab2fb
 • Als het BAG-objectnummer bij BAG niet bekend en het object is opgenomen in een goedkeuring op een geometrielevering van Geo, stuurt BAG het nieuwe BAG-objectnummer en de technische sleutel van Geo mee.

Voorbeeld BAG-objectnummer niet bekend, en goedkeuring van geometrielevering door BAG

Geometrielevering door Geo Goedkeuring door BAG
identificatie - 0363200000509364
versie - 1
sleutelVerzendend 898313020f0042b798c0a761087ab2fb -
sleutelOntvangend - 898313020f0042b798c0a761087ab2fb

2.1.6 Verzenden en verwerken van berichten

In StUF-Geo BAG berichtenverkeer kunnen berichten in willekeurige volgorde worden verzonden en verwerkt.

2.1.6.1 Transacties en bundeling van berichten

Bij bepaalde gebeurtenissen (bijv. bij het verlenen van een bouwvergunning voor een pand met meerdere verblijfsobjecten en nummeraanduidingen) komt het voor dat gegevens van meerdere objecten uitgewisseld gaan worden. Per transactie[^23] wordt een StUF-Geo BAG bericht met een eigen logistieke identificatie en een gemeenschappelijke functionele identificatie (betreffende de gebeurtenis ‘bouwvergunning verleend’) voor deze transactie samengesteld en in willekeurige volgorde verstuurd. Het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld in één geometrieverzoek voor alle objecten die op die dag zijn opgevoerd in het hele gebied van een gemeente de geometrie te vragen. De eenheid van werk dient zo klein mogelijk gehouden te worden aan de ontvangende kant, om snelle afhandeling van een verzoek of levering mogelijk te maken.

[^23] Een transactie is een samenstelling / bundeling van (gewijzigde) gegevens van één of meer objecten wat tot een bepaalde gebeurtenis of eenheid van werk toebehoord.

2.1.6.2 Verplichte of niet-verplichte overname

De gegevens van een object in het StUF-Geo BAG berichtenverkeer welke worden uitgewisseld met asynchrone kennisgevingsberichten kunnen verplicht zijn om te verwerken in de ontvangende applicatie of informatief bedoeld zijn. Of een BAG-kennisgeving in een bericht verplicht of informatief is, wordt opgenomen in de parameter met resp. “V” (Verplicht) of “I” (Informatief).

Voor het Geo-BAG berichtenverkeer heeft een BAG-kennisgeving een indicatorOvername “V” (Verplicht), omdat BAG eindverantwoordelijk is voor de (kwaliteit van) gegevens van de BAG-objecten. Geo neemt de gegevens van BAG verplicht over in de eigen registratie.

In een StUF-Geo BAG bericht komt het element indicatorOvername niet voor, omdat geen gebruik wordt gemaakt van kennisgevingen24 maar van elementen met een StUF:functie:”entiteit” (hierna: entiteit. De objectgegevens in een geometrieLevering of geometrieVerzoek zijn niet verplicht om over te nemen, en dienen enkel ter identificatie van het object waarvoor geometrie wordt gevraagd of geleverd.

[^24] Dit omdat alleen de actuele stand van een object wordt uitgewisseld en geen WAS/WORDT structuur.

2.1.6.3 Volgorde van verzenden en verwerken

Het verzenden van een bericht wordt geïnitieerd door zender en is eenrichtingsverkeer (push-mechanisme). De zendende applicatie kan meerdere berichten achter elkaar versturen, waarbij een volgend bericht niet per sé verzonden wordt na bevestiging van ontvangst van het vorige bericht.

De ontvanger bevestigt te allen tijde de ontvangst van een bericht met een technisch synchrone respons t.b.v. de logistiek (Bv03/Bv04 of Fo03). Als op een bericht binnen een bepaalde termijn geen bevestiging van ontvangst is teruggekomen, mag de zender veronderstellen dat het bericht niet is aangekomen. Omdat het de verantwoordelijkheid van zender is dat berichten ‘aankomen’, dient de zender opnieuw het bericht te versturen aan ontvanger.

De afhandeling van het bericht door ontvanger is asynchroon, d.w.z. dat het ontvangen bericht op later moment (dus niet gelijk = synchroon) verwerkt wordt. De berichten in de wachtrij van de ontvangende applicatie worden conform StUF verwerkt, ofwel: op volgorde van tijdstipBericht.

2.1.6.4 Synchroniteit

Op bepaalde momenten kunnen de gegevens van BAG-objecten in de applicaties van BAG en Geo tijdelijk uit elkaar lopen (bijv. na afwijzing van een nieuw geconstateerd Pand in een levering van Geo welke na beoordeling door BAG een niet-relevant BAG-object blijkt te zijn, dus geen BAG-Pand). Geo is verantwoordelijk voor de synchronisatie van de eigen applicatie met BAG voor o.a. overname van gegevens bij het BGT-object Pand.

3. Scenario’s

Dit hoofdstuk beschrijft drie algemene scenario’s waarvoor StUF-Geo BAG berichtenverkeer toegepast wordt, t.w. verzoek om geometrie door BAG (3.1), constatering en signalering door Geo (3.2), en kennisgeving op object door BAG (3.3).

Onderstaand figuur toont een overzicht van de samenhang tussen de verschillende scenario’s (use cases) en de initiërende actor (Geo of BAG) in het StUF-Geo BAG berichtenverkeer. Een volledig overzicht van de samenhang van activiteiten in de scenario’s van het StUF-Geo BAG berichtenverkeer is opgenomen in Bijlage 2.

Use case diagram StUF-Geo BAG berichtenverkeer

Figuur 3.1 Use case diagram van het StUF-Geo BAG berichtenverkeer

3.1 Verzoek om geometrie door BAG

3.1.1 Basisscenario

Op enig moment doet BAG naar aanleiding van een BAG-gebeurtenis (BAG-###) een verzoek aan Geo voor het leveren van geometrie in een geometrieVerzoek. Dit verzoek betreft een wens tot aanlevering van geometrie voor een bepaald object n.a.v. een bepaalde gebeurtenis.

Op het moment dat Geo het verzoek in behandeling neemt, stuurt Geo een goedkeuringsbericht aan BAG. Geo gaat op enig moment over tot verwerking van het verzoek, te weten de inwinning en kartering van de geometrie. Op het moment dat Geo de inwinning en kartering van de geometrie voltooid heeft, zal Geo de geometrie uitleveren aan BAG in een geometrieLevering.

BAG gaat over tot de beoordeling van de geometrieLevering. Indien BAG de geometrie in de geometrieLevering goedkeurt, stuurt BAG een bevestiging van acceptatie/overname van de geometrie aan Geo middels een goedkeuringsbericht.

Na succesvolle verwerking in de eigen applicatie stuurt BAG de actuele stand van het BAG-object middels een BAG-kennisgeving aan Geo[^25]. Geo verwerkt de gegevens in de BAG-kennisgeving in de eigen applicatie.

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG

Figuur 3.2 Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Basisscenario[^26][^27]

[^25] En ook naar andere afnemers in de organisatie.

[^26] ### is jokerteken voor gebeurteniscode. BAG-### betekent elke gebeurtenis die ontstaat bij BAG.

[^27] xxxLk03 betekent voor elke BAG-kennisgeving zijnde een Lk03-bericht.

3.1.2 Alternatief scenario: BAG keurt levering af

Indien BAG de gegegevens in een geometrieLevering afkeurt, stuurt BAG de reden van afkeuring aan Geo in één of meer afkeuringsberichten. Indien BAG een gecorrigeerde (geometrie)levering voor dit object wenst te ontvangen, stuurt BAG een nieuw geometrieVerzoek aan Geo[^28].

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG - Alt 1. BAG keurt levering af

Figuur 3.3 Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Alt 1. BAG keurt levering af.

[^28] De gevolgen voor de BGT worden beoordeeld door de BGT operator. Hiermee is de afhandeling van het geometrieVerzoek voor Geo afgerond.

3.1.3 Alternatief scenario: BAG wil eerder verzonden geometrieVerzoek intrekken

Indien BAG een eerder verzonden geometrieVerzoek wil intrekken (bijv. indien een vergunning niet wordt verleend, terwijl de aanvraag voor geometrie al was uitgezet door BAG), stuurt BAG een nieuw geometrieVerzoek met gebeurtenis ‘Negeren eerder verzonden geometrieVerzoek’ (BAG-NEG) naar Geo.

Indien Geo het eerder verzonden geometrieVerzoek nog niet heeft afgehandeld[^29], kan het dit geometrieVerzoek negeren. Geo stuurt een bevestiging dat het geometrieVerzoek wordt genegeerd in een goedkeuringsbericht aan BAG.

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG - Alt 2. BAG wil eerder verzoek intrekken

Figuur 3.4 Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Alt 2. BAG wil eerder verzoek intrekken

[^29] D.w.z. dat een geometrieLevering is teruggestuurd

3.1.4 Alternatief scenario: Geo keurt geometrieVerzoek af

Indien Geo een geometrieVerzoek van BAG niet kan verwerken (bijv. BAG-geometrie van object is recent al uitgeleverd), keurt Geo het geometrieVerzoek af. Geo stuurt de reden van afkeuring aan BAG in één of meer afkeuringsberichten[^30].

[^30] De gevolgen voor de BGT worden beoordeeld door de BGT operator. Geo kan op eigen initiatief en met de kennis van de reden van afkeuring opnieuw een geometrieLevering doen aan BAG.

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG - Alt 3.  Geo keurt verzoek af

Figuur 3.5 Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Alt 3. Geo keurt verzoek af

3.2 Constatering en/of signalering door Geo

3.2.1 Basisscenario

Op enig moment heeft Geo naar aanleiding van een Geo-gebeurtenis (Geo-###) nieuwe objecten geconstateerd en/of wijzigingen op bestaande BAG-objecten gesignaleerd (bijv. na het signaleren van mutaties van BAG-objecten in luchtfoto’s). Geo stelt voor ieder gewijzigd of nieuw object een bericht geometrieLevering op en stuurt deze aan BAG. Aan de gebeurteniscode kan BAG afleiden dat het een levering betreft naar aanleiding van een constatering of (mutatie)signalering.

BAG gaat over tot de beoordeling van de geometrieLevering. Indien BAG een geconstateerd object in de geometrieLevering goedkeurt, voert BAG een nieuw object op in de eigen registratie. Na succesvolle verwerking in de eigen applicatie stuurt BAG de actuele stand van het BAG-object middels een BAG-kennisgeving aan Geo[^32]. Geo verwerkt de gegevens in de BAG-kennisgeving in de eigen applicatie.

Gelijktijdig of na het versturen van de BAG-kennisgeving stuurt BAG, stuurt BAG een bevestiging van acceptatie/overname van de geometrie aan Geo middels een goedkeuringsbericht. In dit goedkeuringsbericht wordt voor elk goedgekeurd geconstateerd object de BAG-identificatie en de technische sleutel van Geo opgenomen.

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG

Figuur 3.6 Sequentiediagram Constatering en/of signalering door Geo – Basisscenario

[^32] En ook naar andere afnemers in de organisatie.

3.2.2 Alternatief scenario: BAG keurt geometrie af

Indien BAG de gegevens in een geometrieLevering afkeurt, stuurt BAG de reden van afkeuring aan Geo in een afkeuringsbericht[^33]. Eventueel met de reden of toelichting in het vrije tekstveld van “Details”.

Indien nodig, stuurt Geo een nieuwe Geometrielevering.

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Alt 1. BAG keurt levering af

Figuur 3.7 Sequentiediagram Constatering en/of signalering door Geo – Alt 1. BAG keurt levering af

[^33] De gevolgen voor de BGT worden beoordeeld door de BGT operator. Geo kan op eigen initiatief en met de kennis van de reden van afkeuring opnieuw een geometrieLevering doen aan BAG.

3.2.3 Alternatief scenario: Geo wil eerder verzonden geometrieLevering intrekken

Indien Geo een eerder verzonden geometrieLevering wil intrekken (bijv. na kwaliteitscontrole door Geo blijkt een object niet juist geclassificeerd en relevant voor BAG), stuurt Geo een nieuwe geometrieLevering met gebeurtenis ‘Negeren eerder verzonden geometrieLevering’ (GEO-NEG) naar BAG.

Indien BAG de eerder verzonden geometrieLevering nog niet heeft verwerkt, kan het deze geometrieLevering negeren. Indien BAG de eerder verzonden geometrieLevering wel heeft verwerkt, volgt een afkeuringsbericht met reden van afkeuring aan Geo conform §3.2.2.

Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Alt. 2 Geo wil eerder verzoek intrekken

Figuur 3.8 Sequentiediagram Verzoek om geometrie door BAG – Alt. 2 Geo wil eerder verzoek intrekken

3.3 Kennisgeving op object door BAG

Op enig moment heeft BAG naar aanleiding van een BAG-gebeurtenis (BAG-###) mutaties zijnde toevoeging, wijziging of beëindiging op één of meer BAG-objecten in de eigen applicatie, waarvan Geo op de hoogte gesteld moet worden. BAG stelt hiertoe voor iedere mutatie een apart BAG-kennisgevingsbericht samen en stuurt deze aan Geo[^34]. Geo verwerkt wat ze nodig hebben aan gegevens in de eigen applicatie. Geo verstuurd geen functionele respons na succesvolle verwerking van de BAG-kennisgeving in de eigen applicatie.

Sequentiediagram Kennisgeving op object door BAG

Figuur 3.9 Sequentiediagram Kennisgeving op object door BAG

[^34] En ook naar andere afnemers in de organisatie.

4. Berichten

Dit hoofdstuk beschrijft de berichten in het berichtenverkeer tussen BAG en Geo. Enerzijds wordt hergebruik gemaakt van bestaande StUF-BAG kennisgevingsberichten en StUF bevestigings- en foutberichten, anderzijds zijn eigen voor dit koppelvlak specifieke StUF-Geo BAG gedefinieerd.

4.1 StUF-Geo BAG berichten

De StUF-Geo BAG berichten geometrieVerzoek en geometrieLevering zijn eigen voor dit koppelvlak specifieke berichten. De berichten bevatten de volgende elementen:

4.1.1 GeometrieVerzoek

Naam bericht geometrieVerzoek
Afkorting bericht gmvDi01
Herkomst StUF-Geo BAG
Berichtcode Di01
Omschrijving Een geometrieVerzoek is een verzoek van BAG aan Geo tot het inwinnen en/of karteren en/of intekenen van geometrie voor bepaalde BAG-objecten. Dit verzoek ontstaat n.a.v. een BAG-gebeurtenis; de gebeurteniscode is verplicht in het bericht. De BAG-identificatie en de bij BAG-aanwezige (schets)geometrie van een object wordt meegestuurd in het verzoek.
De BAG-identificatie van een betreffend object mag alleen leeg zijn als het bericht wordt verstuurd na gebeurtenis ‘BGR-OBA Ontvangst bouwaanvraag’.
Zender BAG
Ontvanger Geo
Stuurgegevens standaard StUF-stuurgegevens
Parameters
 • idVerzoek [1-1]
 • gebeurtenisCode [1-1]
 • documentVerwijzing [0-1]
 • toelichting [0-1]
Inhoud Keuze uit één of meer entiteiten (choice [1..n]):
 • ligplaats [1-1]
 • overigGebouwdObject [1-1]
 • overigTerrein [1-1]
 • pand [1-1]
 • standplaats [1-1]
 • verblijfsobject [1-1]
 • woonplaats [1-1]

4.1.2 GeometrieLevering

Naam bericht geometrieLevering
Afkorting bericht gmlDi01
Herkomst StUF-Geo BAG
Berichtcode Di01
Omschrijving Een geometrieLevering bevat levering van de geometrie van één of meer BAG-objecten[^35]. De levering is op verzoek van BAG of op initiatief van Geo na constatering of signalering van mutaties en ontstaat dus n.a.v. een BAG- of Geo-gebeurtenis (zie bijlage 1); de gebeurteniscode is verplicht in het bericht. De BAG-identificatie (indien beschikbaar) en de door Geo ingewonnen en gekarteerde of ingetekende geometrie van het object wordt meegestuurd in de levering. De BAG-identificatie mag alleen leeg zijn na gebeurtenis ‘GEO-COG Constatering nieuw object’ of als een levering wordt gedaan op verzoek na gebeurtenis ‘BGR-OBA Ontvangst bouwaanvraag’. De geometrie van het betreffende object mag alleen leeg zijn na gebeurtenis ‘GEO-AOC Constatering gesloopt object’.
Zender Geo
Ontvanger BAG
Stuurgegevens standaard StUF-stuurgegevens
Parameters
 • idLevering [1-1]
 • gerelateerdVerzoek [0-1]
 • gebeurtenisCode [1-1]
 • documentVerwijzing [0-1]
 • toelichting [0-1]
Inhoud Keuze uit één of meer entiteiten (choice [1..n]):
 • ligplaats [1-1]
 • overigGebouwdObject [1-1]
 • overigTerrein [1-1]
 • pand [1-1]
 • standplaats [1-1]
 • verblijfsobject [1-1]
 • woonplaats [1-1]

[^35] Bij levering op initiatief van Geo, wordt vooralsnog verondersteld dat geconstateerd object een relevant BAG-object is.

4.1.3 Goedkeuringsbericht

Naam bericht goedkeuringsbericht
Afkorting bericht bevestigingDu01
Herkomst StUF-Geo BAG
Berichtcode Du01
Omschrijving Een goedkeuringsbericht is een functioneel asynchroon responsbericht, welke de succesvolle verwerking van (een deel van de inhoud van) een geometrieLevering, of het succesvol intrekken van een geometrieVerzoek bevestigt. De goedgekeurde objecten worden aan de hand van de identificaties en typering van deze objecten teruggegeven; de afgekeurde objecten worden in een separaat afkeuringsbericht opgenomen. In de parameters van een goedkeuringsbericht wordt de identificatie van het geometrieVerzoek of de geometrieLevering opgenomen, waarop het respons wordt gegeven.
Zender Geo, BAG
Ontvanger BAG, Geo
Stuurgegevens standaard StUF-stuurgegevens
Parameters
 • identificatie [1-1]
Inhoud Keuze uit één of meer entiteiten (choice [1..n]):
 • ligplaats [1-1]
 • overigGebouwdObject [1-1]
 • overigTerrein [1-1]
 • pand [1-1]
 • standplaats [1-1]
 • verblijfsobject [1-1]
 • woonplaats [1-1]

4.1.4 Afkeuringsbericht

Naam bericht afkeuringsbericht
Afkorting bericht foutDu01
Herkomst StUF-Geo BAG
Berichtcode Du01
Omschrijving Een afkeuringsbericht is een functioneel asynchroon responsbericht, welke de niet-succesvolle verwerking van (een deel van de inhoud van) een geometrieVerzoek of geometrieLevering terugmeldt. De afgekeurde objecten worden aan de hand van de identificaties en typering van deze objecten teruggegeven; de goedgekeurde objecten worden in een separaat goedkeuringsbericht opgenomen. Per soort reden van afkeuring (fout) wordt een afkeuringsbericht met één of meer identificatie van objecten verstuurd. In het afkeuringsbericht worden de code, omschrijving, plek en details van de fout opgenomen. In de parameters van een afkeuringsbericht wordt de identificatie van het geometrieVerzoek of de geometrieLevering opgenomen, waarop het respons wordt gegeven.
Zender Geo, BAG
Ontvanger BAG, Geo
Stuurgegevens standaard StUF-stuurgegevens
Parameters
 • identificatie [1-1]
 • foutcode [1-1]
 • foutomschrijving [0-1]
 • plek [1-1]
 • details [0-1]
Inhoud Keuze uit één of meer entiteiten (choice [1..n]):
 • ligplaats [1-1]
 • overigGebouwdObject [1-1]
 • overigTerrein [1-1]
 • pand [1-1]
 • standplaats [1-1]
 • verblijfsobject [1-1]
 • woonplaats [1-1]

Naast de standaard StUF-foutcodes worden voor dit sectormodel de volgende foutcodes onderkend:

Foutsituatie (stuf:omschrijving) Foutcode (stuf:code) Plek (stuf:plek) Details[^36] (stuf:details)
geometrieLevering is afgekeurd GB010 Client «vrij tekst»
geometrieLevering is afgekeurd; BAG-identificatie bestaat niet GB011 Client «vrij tekst»
geometrieLevering is afgekeurd; SleutelOntvanger niet bekend GB012 Client «vrij tekst»
geometrieLevering is afgekeurd; Object is geen BAG-object GB013 Client «vrij tekst»
geometrieLevering kan niet gecorrigeerd/ingetrokken worden, omdat reeds verwerkt is GB020 Client «vrij tekst»
geometrieVerzoek is afgekeurd; GB030 Client «vrij tekst»
geometrieVerzoek is afgekeurd; SleutelOntvanger niet bekend GB031 Client «vrij tekst»
geometrieVerzoek kan niet gecorrigeerd/ingetrokken worden, omdat reeds verwerkt is GB040 Client «vrij tekst»

[^36] stuf:detailskunnen door zender worden toegevoegd, bijvoorbeeld met identificaties, of andere fout bevonden gegevens.

4.2 BAG-kennisgevingen

De BAG-kennisgevingsberichten uit StUF-BG worden in dit koppelvlak toegepast om mutaties van BAG door te geven aan Geo. Voor nummeraanduidingen en openbare ruimtenamen geeft BAG elke mutatie door, en Geo neemt de gegevens uit deze kennisgevingsberichten over in de eigen applicatie.

BAG stuurt na elke mutatie een kennisgevingsbericht aan Geo[^37]. In bijlage 1: Gebeurtenissen is een tabel opgenomen met daarin welke mutaties relevante informatie voor de BGT bevatten.

[^37] En ook naar andere afnemers in de organisatie.

[^38] De overige gebeurtenissen van de BAG Processen lijken vooralsnog niet relevant voor het koppelvlak Geo-BAG. BAG stuurt een kennisgeving voor een bepaalde gebeurtenis aan Geo; het is aan Geo om te filteren of deze gebeurtenis relevant is om de gegevens uit de kennisgeving te verwerken.

5. Entiteiten

Dit hoofdstuk beschrijft de attributen van de objectkennisgevingen in de StUF-Geo BAG berichten.

5.1 Entiteiten met objectgegevens

5.1.1 ligplaats

Naam entiteit ligplaats
Definitie entiteit Entiteit met de attribuutgegevens voor object Ligplaats
Herkomst entiteit BAG
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • typering [1-1]
 • adresAanduidingGrp [1-1]
 • vlakGeometrie [1-1]
 • aot.status [1-1]
 • aot.geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]

5.1.2 overigGebouwdObject

Naam entiteit overigGebouwdObject
Definitie entiteit Entiteit met de attribuutgegevens voor het object overigGebouwdObject
Herkomst entiteit RSGB
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • typering [1-1]
 • adresAanduidingGrp [1-1]
 • gbo.puntGeometrie [1-1]
 • vlakgeometrie [0-1]
 • aot.status [1-1]
 • aot.geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]

5.1.3 overigTerrein

Naam entiteit overigTerrein
Definitie entiteit Entiteit met de attribuutgegevens voor het object overigTerrein
Herkomst entiteit RSGB
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • typering [1-1]
 • adresAanduidingGrp [1-1]
 • vlakgeometrie [0-1]
 • aot.status [1-1]
 • aot.geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]

5.1.4 pand

Naam entiteit pand
Definitie entiteit Entiteit met de attribuutgegevens voor object Pand
Herkomst entiteit BAG
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • geometrie [1-1]
 • status [1-1]
 • geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]

5.1.5 standplaats

Naam entiteit standplaats
Definitie entiteit Entiteit met de attribuutgegevens voor object Standplaats
Herkomst entiteit BAG
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • typering [1-1]
 • adresAanduidingGrp [1-1]
 • vlakGeometrie [1-1]
 • aot.status [1-1]
 • aot.geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]

5.1.6 verblijfsobject

Naam entiteit verblijfsobject
Definitie entiteit Entiteit met de attribuutgegevens voor object Verblijfsobject
Herkomst entiteit BAG
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • typering [1-1]
 • adresAanduidingGrp [1-1]
 • . gbo.puntGeometrie [1-1]
 • vlakGeometrie [0-1]
 • aot.status [1-1]
 • aot.geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]
 • vbo.maaktDeelUitVan [1..n]

5.1.7 woonplaats

Naam entiteit woonplaats
Naam entiteit woonplaats
Definitie entiteit Entiteit met attribuutgegevens voor object Woonplaats
Herkomst entiteit BAG
Toelichting entiteit «leeg»
Overzicht attributen
 • identificatie [1-1][^39]
 • woonplaatsNaam [1-1]
 • geometrie [1-1]
 • status [1-1]
 • geconstateerd [1-1]
 • brondocument [1-1]
 • StUF:tijdvakGeldigheid [1-1]

[^39] Een goedkeuringsbericht of afkeuringsbericht bevat in het respons alleen de identificatie van het object in de entiteit

6. Attributen

Dit hoofdstuk beschrijft de attributen van de StUF-Geo BAG berichten en objectkennisgevingen.

6.1 Parameters

6.1.1 idVerzoek

Naam attribuut idVerzoek
Definitie attribuut Identificatie van het geometrieVerzoek
Herkomst StUF-Geo BAG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype String(40)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.2 idLevering

Naam attribuut idLevering
Definitie attribuut Identificatie van de geometrieLevering.
Herkomst StUF-Geo BAG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype String(40)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.3 gerelateerdVerzoek

Naam attribuut gerelateerdVerzoek
Definitie attribuut Identificatie van het geometrieverzoek waarop een geometrielevering wordt gedaan.
Herkomst StUF-Geo BAG
Multipliciteit [0..1]
Waardetype String(40)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.4 gebeurtenisCode

Naam attribuut gebeurteniscode
Definitie attribuut BAG- of Geo gebeurtenis als aanleiding voor het verzoek/levering geometrie
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype string(var)
Waardenverzameling codeGebeurtenisList
Toelichting Zie bijlage 1 voor de waardenlijst.

6.1.5 documentverwijzing

Naam attribuut documentverwijzing
Definitie attribuut Verwijzing (URL) naar een achterliggend (bron)document.
Herkomst StUF-Geo BAG
Multipliciteit [0..1]
Waardetype String(200)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.6 toelichting

Naam attribuut Toelichting
Definitie attribuut Toelichting op het verzoek in de vorm van tekst.
Herkomst StUF-Geo BAG
Multipliciteit [0..1]
Waardetype String(500)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.7 foutcode

Naam attribuut Foutcode
Definitie attribuut Code van de fout cf. standaard StUF of foutlijst StUF-Geo BAG sectormodel
Herkomst StUF
Multipliciteit [1-1]
Waardetype String(7)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.8 foutomschrijving

Naam attribuut foutomschrijving
Definitie attribuut Toelichting op de fout als vrije tekst.
Herkomst StUF
Multipliciteit [0..-1]
Waardetype String(200)
Waardenverzameling
Toelichting

6.1.9 plek

Naam attribuut plek
Definitie attribuut Plek waar de fout is geconstateerd.
Herkomst StUF
Multipliciteit [0..1]
Waardetype String()
Waardenverzameling "client", "server"
Toelichting

6.1.10 details

Naam attribuut details
Definitie attribuut Toelichting op de fout
Herkomst StUF
Multipliciteit [0..1]
Waardetype String(1000)
Waardenverzameling
Toelichting

6.2 Elementen in entiteiten

6.2.1 identificatie

Naam attribuut identificatie
Definitie attribuut BAG-identificatie van object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype String(16)
Waardenverzameling
Toelichting

6.2.2 typering

Naam attribuut typering
Definitie attribuut typering van object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype varchar
Waardenverzameling
Toelichting Bijv. Nummeraanduiding, Verblijfobject etc.

6.2.3 adresAanduiding

Naam attribuut adresAanduidingGrp
Definitie attribuut Aanduiding van het adres van het object.
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype <adresaanduidinggrp>
Waardenverzameling
Toelichting

6.2.4 geometrie

Naam attribuut Geometrie
Definitie attribuut De geometrie van het object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype GM_Surface
Waardenverzameling
Toelichting De geometrie is de vlakgeometrie van een Pand of Woonplaats.

6.2.5 puntGeometrie

Naam attribuut puntGeometrie
Definitie attribuut De puntgeometrie van het object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype GM_Point
Waardenverzameling
Toelichting De geometrie is de puntgeometrie van een overigGebouwdObject of Verblijfsobject.

6.2.6 vlakGeometrie

Naam attribuut vlakGeometrie
Definitie attribuut De vlakgeometrie van het object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype GM_Surface
Waardenverzameling
Toelichting De geometrie is de vlakgeometrie van een Stand/Ligplaats of overigTerrein, of optioneel van een overigGebouwdObject of Verblijfsobject.

6.2.7 status

Naam attribuut status
Definitie attribuut De status van het object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype String
Waardenverzameling
Toelichting

6.2.8 geconstateerd

Naam attribuut geconstateerd
Definitie attribuut Indicatie of object geconstateerd is
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype boolean
Waardenverzameling
Toelichting

6.2.9 brondocument

Naam attribuut Brondocument
Definitie attribuut Het onderliggende brondocument van dit object
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype string
Waardenverzameling
Toelichting Bevat de identificatie en datum van het brondocument.

6.2.10 tijdvakGeldigheid

Naam attribuut beginGeldigheid
Definitie attribuut De datums waarop de geldigheid van gegevens van dit object begint (beginGeldigheid) en eindigt (eindGeldigheid
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [1-1]
Waardetype date
Waardenverzameling
Toelichting

6.2.11 maaktDeelUitVan

Naam attribuut maaktDeelUitVan
Definitie attribuut Verwijzing naar een Pand waartoe Verblijfsobject behoort.
Herkomst StUF-BG
Multipliciteit [0-1]
Waardetype <elementen>van maaktDeelUitVan
Waardenverzameling
Toelichting Alleen bij Verblijfsobject. In XSD is de multipliciteit [1-1] met toepassing van een StUF:noValue.
</elementen>
</adresaanduidinggrp>

7. Bijlage 1: Gebeurtenissen

De tabel in deze bijlage geeft een overzicht van de voor het Geo-BAG berichtenverkeer relevante[^40] BAG- en Geo-gebeurtenissen en tot welk bericht een bepaalde gebeurtenis leidt^1. De lijst van BAG gebeurteniscodes is overgenomen uit het landelijk vastgestelde BAG-processenhandboek. Voor Geo zijn voor-dit-koppelvlak relevante gebeurtenissen toegevoegd.

In de kolom ‘BGT-mutatie’ wordt aangegeven of een gebeurtenis aanleiding geeft tot een bepaalde mutatie in de BGT:

 1. Toevoegen BGT Pand als planinformatie

 2. Beëindigen BGT Pand als planinformatie

 3. Toevoegen BGT Pand

 4. Wijzigen geometrie BGT Pand

 5. Wijzigen nummeraanduidingreeks van BGT Pand

 6. Beëindigen BGT Pand

 7. Toevoegen OpenbareRuimte(Label)

 8. Wijzigen naam OpenbareRuimte(Label)

 9. Beëindigen OpenbareRuimte(Label)

Code Gebeurtenis Ontstaat bij Aanleiding tot BGT-mutatie
BAG-BN Benoemen nevenadres BAG BAG-kennisgeving 5
BAG-AGO Archivering geconstateerd object BAG BAG-kennisgeving 5,6
BAG-AOC Archivering bestaand object na constatering BAG BAG-kennisgeving 5,6
BAG-COR Correctie naar aanleiding van een signalering BAG geometrieVerzoek 3,4,5,6
BAG-FGO Formalisering geconstateerd object BAG BAG-kennisgeving 5
BAG-HLG Heropname legitiem gegeven BAG geometrieVerzoek 3,5
BAG-IN Intrekken nevenadres BAG BAG-kennisgeving 5
BAG-IO In onderzoek plaatsen BAG geometrieVerzoek 2,4,5,6, 8,9
BAG-OA Onderzoek afgerond BAG geometrieVerzoek 2,4,5,6, 8,9
BAG-MUT Mutatie naar aanleiding van een signalering BAG geometrieVerzoek 3,4,5,6
BAG-NEG Negeer eerder gestuurd GeometrieVerzoek BAG geometrieVerzoek
BAG-VG Verbouwing gereed BAG geometrieVerzoek 4
BAG-VTP Verblijfsobject toevoegen aan pand BAG geometrieVerzoek 5
BGR-BIG Beschikbaar gekomen ingemeten geometrie BAG BAG-kennisgeving 4
BGR-BSLLP Benoemen ligplaats BAG geometrieVerzoek
BGR-BSLSP Benoemen standplaats BAG geometrieVerzoek
BGR-COG Constatering nieuw object BAG geometrieVerzoek 3,5
BGR-IBV Intrekken bouwvergunning BAG BAG-kennisgeving 6
BGR-ISLLP Intrekken ligplaats BAG BAG-kennisgeving
BGR-ISLSP Intrekken standplaats BAG BAG-kennisgeving
BGR-KVO Kleine verbouwing object BAG geometrieVerzoek 4
BGR-MAB Afzien van bouw BAG BAG-kennisgeving 6
BGR-MGB Melding gebruiksgereed BAG geometrieVerzoek
BGR-MGS Melding sloop afgerond BAG BAG-kennisgeving 5,6
BGR-OBA Ontvangst bouwaanvraag BAG geometrieVerzoek
BGR-SSVSAMEN Samenvoegen verblijfsobjecten BAG geometrieVerzoek 5
BGR-SSVSPLITS Splitsen verblijfsobjecten BAG geometrieVerzoek 5
BGR-VBI Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing BAG geometrieVerzoek 4,5
BGR-VBN Verlenen bouwvergunning BAG geometrieVerzoek 1
BGR-VOCDEEL Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteit BAG BAG-kennisgeving 4
BGR-VOCHEEL Geheel verdwijnen objecten door calamiteit BAG BAG-kennisgeving 5,6
BRA-BOR Benoemen openbare ruimte BAG BAG-kennisgeving 7
BRA-BWP Benoemen woonplaats BAG geometrieVerzoek
BRA-GHO Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte BAG BAG-kennisgeving 8
BRA-HNU Hernummeren adresseerbaar object BAG BAG-kennisgeving 5
BRA-HOR Hernoemen openbare ruimte BAG BAG-kennisgeving 8
BRA-IOR Intrekken openbare ruimte BAG BAG-kennisgeving 9
BRA-KWGW Kleine wijziging grens woonplaats BAG geometrieVerzoek
BRA-OHN Hoofdadres en nevenadres van een adresseerbaar object omdraaien BAG BAG-kennisgeving 5
BRA-WGW Wijzigen grens woonplaats BAG geometrieVerzoek
GEO-AOC Constatering gesloopt object GEO geometrieLevering 5,6
GEO-COG Constatering nieuw object GEO geometrieLevering 3,5
GEO-MUT Constatering afwijkende geometrie GEO geometrieLevering 4
GEO-NEG Negeer eerder gestuurd geometrielevering GEO geometrielevering

[^40] In werksessies met betrokken Geo- en BAG-leveranciers is een lijst samengesteld met de voor dit koppelvlak relevant geachte gebeurtenissen op basis van de vigerende versie van het landelijk vastgestelde BAG-Processenhandboek.

8. Bijlage 2: Activiteitenstroom koppelvlak Geo-BAG

Hieronder staat een overzicht van de verschillende activiteitenstromen inclusief aanleiding en gebeurteniscode voor het koppelvlak Geo-BAG.

Aanleiding voor de start van activiteitenstroom kan zijn:

Scenario Omschrijving codeGebeurtenis
A) BAG benodigt geometrie voor een bepaald object BAG-***
B) BAG wil eerder verzonden geometrieverzoek intrekken BAG-NEG
C) Geo heeft nieuwe / gewijzigde geometrie geconstateerd GEO-***
D) Geo wil eerder verzonden geometrieLevering intrekken GEO-NEG
E) BAG heeft wijziging doorgevoerd op een bepaald object BAG-***

Een aanleiding leidt tot de volgende activiteiten/stappen in een scenario.

Stap Omschrijving Scenario
BF1. BAG stuurt geometrieVerzoek aan GEO A,B
BF2. Geo start verwerking geometrieVerzoek A,B
BF3. Geo stuurt geometrieLevering aan BAG A,C,D
BF4. BAG beoordeelt geometrieLevering A,C,D
BF5. BAG keurt geometrieLevering goed en stuurt bevestiging naar Geo A,C
BF6. BAG verwerking geometrieLevering in eigen applicatie A,C
BF7. BAG stuurt actuele stand van object in BAG-kennisgeving naar Geo A,C,E
BF8. Geo verwerkt BAG-kennisgeving in eigen applicatie A,C,E
AF1.1 Geo negeert geometrieVerzoek B
AF2.1 BAG negeert geometrieLevering D

Indien een verzoek of levering tijdens een activiteitenstroom niet verwerkbaar[^41] blijkt voor ontvanger volgt een foutscenario.

Stap Omschrijving Scenario
BF1. BAG stuurt geometrieVerzoek aan GEO A,B
BF2. Geo start verwerking geometrieVerzoek A,B
BF3. Geo stuurt geometrieLevering aan BAG A,B,C,D
BF4. BAG beoordeelt geometrieLevering A,B,C,D
EX1.1 Geo keurt geometrieVerzoek af en stuurt functioneel foutbericht aan BAG
EX1.2 BAG keurt geometrieLEvering af en stuurt functioneel foutbericht aan Geo C,D

[^41] Dit betreft functioneel niet verwerkbaar dus m.b.t. de inhoud van een bericht na beoordeling.

De activiteitenstromen zijn gevisualiseerd in het activiteitendiagram Geo-BAG koppelvlak.

Activiteitenstroom Geo-BAG koppelvlak

9. Bijlage 3: Gegevensmodel koppelvlak Geo-BAG

Gegevensmodel koppelvlak Geo-BAG

10. Bijlage 4: Ontwerpbeslissingen en keuzes verStUFfing

Het koppelvlak geoBAG is gedefinieerd met een eigen berichtenset en een eigen namespace.

De entiteittypen LIG, STA en VBO zijn gedefinieerd als restrictions op het complexType TGOAOT-basis. Dit mag, omdat het supertype TGOAOT is gedefinieerd in bg0310. Binnen het sectormodel WOZ is dit ook zo gedaan.

Binnen het element adresAanduidingGrp zijn uitsluitend de namen opgenomen van de woonplaats en de openbare ruimte en niet ook hun identificaties. Alle elementen zijn verplicht, ook aoa.woonplaatsWaarinGelegen/wpl.woonplaatsnaam. Indien het object ligt in de woonplaats aangeduid door wpl.woonplaatsnaam, dan dient in aoa.woonplaatsWaarinGelegen/wpl.woonplaatsnaam dezelfde waarde te worden opgenomen als in wpl.woonplaatsnaam, zo niet dan wordt woonplaats opgenomen waarin het adresseerbaar object feitelijk ligt.

De objectkennisgevingen in hoofdstuk 5 van het functionele ontwerp zijn niet geïmplementeerd als kennisgevingen maar als elementen met StUF:functie=”entiteit” binnen de vrije berichten gmvDi01 en gmlDi01. Hiervoor is gekozen, omdat in het geometrieverzoek de semantiek is het identificeren van het object waarvoor de geometrie wordt gevraagd. In de geometrielevering worden alleen de nieuwe waarden geleverd en dat kan niet met de semantiek van een StUF-kennisgeving. Het element StUF:indicatorOvername is hierdoor vervallen, maar dit is niet erg, omdat het functioneel ontwerp specificeert hoe het bericht verwerkt moet worden.

Er is gekozen voor een strakkere definitie van de functionaliteit in vrije berichten. Hierdoor zijn ook de bevestigings- en foutberichten goed te valideren. In de parameters van deze berichten is de functionele identificatie van het bericht waarop wordt gereageerd opgenomen. In geval van een fout zijn in de parameters ook de elementen met de omschrijving van de fout opgenomen. De sleutels van de objecten waarop de respons betrekking heeft, zijn opgenomen als de entiteiten LIG, PND, STA, VBO en WPL met als enig element identificatie en met de attributes sleutelVerzendend en sleutelOntvangend. Het is hiermee mogelijk om een deel van de objecten goed te keuren en een ander deel af te keuren met desgewenst verschillende redenen voor de afkeuring.

10.1 Afhankelijkheden schema's en wsdl's

Afhankelijkheden schema's en wsdl's

De figuur hierboven geeft de afhankelijkheden voor de wsdl's van het StUF-geoBAG0100-koppelvlak van andere schema's in wsdl's. Bovenaan staan in de groene blokken voor de geoBAG0100 namespace de twee wsdl's voor het StUF-geoBAG0100-koppelvlak.

Deze twee wsdl's hangen af van een schema met de berichten voor het koppelvlak en van de wsdl voor stuf0301 in het gele blok, die zelf weer afhankelijk is van het stuf0301 schema.

Het koppelvlak is gedefinieerd in een eigen namespace, maar deze namespace wordt alleen toegepast in de berichtelementen op het hoogste niveau. De verdere inhoud van de berichten is gedefinieerd in de bg0310 namespace (blauwe blokken). Het schema met berichtelementen in de geoBAG0100 namespace is daarom afhankelijk van een blauw schema met complexTypes voor de berichtelementen.

Dit schema is op zijn beurt weer afhankelijk van:

De rest van de pijlen laten de gebruikelijke afhankelijkheden van de schema's onderin de boom van afhankelijkheden zien.

11. Bijlage Mapping BAG 2.0: StUF BG ExtraElementen vs. StUF-Geo BAG

Hieronder staat een vertaling (mapping) tussen de BAG 2.0 elementen zoals uitgewisseld in de ExtraElementen van StUF BG, en in de elementen bij de entiteittypen in StUF-GeoBAG.

StUF BG Extra Elementen BAG 2.0 StUF-Geo BAG
BAG 2.0 attribuut Entiteittypen namespace naam extraElement Type namespace naam element Type
documentnummer AOA, NUM, OPR, PND, TGO, VBO, WPL bg0310 bag18_brondocument_identificatie AN40 geobag0101 brondocument AN40
versie AOA, NUM, OPR, PND, TGO, VBO, WPL bg0310 bag18_versienummer N geobag0101 versie Integer
status PND bg0310 bag18_statusPand Enumeratie geobag0101 status StatusPand
status VBO bg0310 bag18_statusVerblijfsobject Enumeratie geobag0101 status StatusVerblijfsobject