DCAT-AP-NL 3.0

Geonovum Standaard
Versie ter vaststelling

Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/DCAT-AP-NL30/
Redacteur:
Ine de Visser (Geonovum)
Auteurs:
Jan Skornsek (Geonovum)
Ine de Visser (Geonovum)
Doe mee:
GitHub Geonovum/DCAT-AP-NL30
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadata profielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadata standaarden van ISO en DCAT en zijn bedoeld om de interoperabiliteit binnen Nederland te bevorderen.

Dit document beschrijft de verdere specificatie van het applicatieprofiel van [DCAT-AP-3.0] van de EU voor uitwisseling tussen gegevenscatalogi in Nederland. Het is een doorontwikkeling van [DCAT-AP-DONL-2.0].

Ten behoeve van de Europese High Value Dataset is de "usage guidelines of [DCAT-AP-HVD]" opgezet, als aanvulling op [DCAT-AP-2.1.1] . De vereisten uit de "usage guidelines of [DCAT-AP-HVD]" zijn opgenomen in dit Nederlandse profiel, zodat door te voldoen aan het Nederlandse profiel tevens aan de Europese vereisten voor Open data en High-Value Datasets kan worden voldaan.

Dit profiel wordt aangeboden voor opname op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Het Nederlandse profiel voor DCAT is niet statisch. Dit document wordt daarom onder beheer gebracht om wijzigingen naar behoefte en op basis van voorstellen gestructureerd door te voeren. Geonovum, als voorgestelde beherende instantie, zal de wijzigingen registreren.

Status van dit document

Dit document is het resultaat van discussies en review door de werkgroep. In dit document zijn tevens de opmerkingen verwerkt uit de publieke consultatie op dit profiel, die is gehouden van 16 april tot en met 21 mei 2024. Het document wordt ter vaststelling aangeboden.

Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

1. Inleiding

Dit onderdeel is niet normatief.

Om gestandaardiseerd metadata uit te wisselen tussen verschillende dataportalen heeft Europa het [DCAT-AP-3.0] ontwikkeld. [DCAT-AP-3.0] is gebaseerd op de "Data Catalog Vocabulary" (DCAT) -specificatie [DCAT-3.0], die wordt ontwikkeld door de Dataset Exchange Working Group. DCAT is een RDF-vocabulaire die ontworpen is om de interoperabiliteit tussen op het web gepubliceerde datacatalogi te vergemakkelijken. Dit profiel faciliteert de uitwisseling van metadata van verschillende domeinen tussen Nederlandse datacatalogi van (semi)overheidsorganisaties op lokaal, regionaal en landelijk nivo en tussen Nederlandse datacatalogi en EU datacatalogi. Het definieert het schema en geeft voorbeelden voor het gebruik ervan.

DCAT stelt een dataprovider in staat om datasets en dataservices in een catalogus te beschrijven met behulp van een standaardmodel en vocabulaire dat het gebruik en de aggregatie van metadata uit meerdere catalogi vergemakkelijkt. Dit kan de vindbaarheid van datasets en dataservices vergroten. Het maakt het ook mogelijk om een gedecentraliseerde benadering te hebben voor het publiceren van datacatalogi en maakt federatief zoeken naar datasets in catalogi op meerdere sites mogelijk met behulp van hetzelfde querymechanisme en dezelfde structuur.

In DCAT worden klassen en eigenschappen van andere gevestigde vocabulaires (ADMS, FOAF) hergebruikt. DCAT maakt gebruik van een bewezen set gemeenschappelijke metadata genaamd "Dublin Core", die in 2009 als ISO 15836-standaard werd gepubliceerd.

Dit document beschrijft het Nederlandse applicatieprofiel op [DCAT-AP-3.0]. Dit Nederlandse applicatieprofiel - DCAT-AP-NL - beantwoordt de vraag over hoe [DCAT-AP-3.0] in de Nederlandse praktijk wordt toegepast.

1.1 Uitgangspunten

Bij het opstellen van het applicatieprofiel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Toepassingsbereik

DCAT-AP-NL faciliteert:

Informatiemodellering

DCAT-AP-NL:

1.2 Relatie andere profielen

Dit profiel is een verdere specificatie van het Europese applicatieprofiel [DCAT-AP-3.0]. Hierbij zijn aanpassingen gedaan op basis discussies in de werkgroep DCAT-AP-NL. Om zoveel mogelijk scenario's te ondersteunen, verplicht [DCAT-3.0] en het Europese applicatieprofiel [DCAT-AP-3.0] weinig. DCAT-AP-NL is compatible met [DCAT-3.0] en [DCAT-AP-3.0]. De aanvullingen voor High Value Data [DCAT-AP-HVD] zijn ook in dit profiel opgenomen. Op het Europese applicatieprofiel [DCAT-AP-3.0] worden domein specifieke profielen ontwikkeld, zoals geoDCAT-AP en healthDCAT-AP, die meestal een verdere specificatie van eigenschappen en extra specifieke eigenschappen bevatten. Deze extra eigenschappen van domein specifieke Europese profielen zijn niet opgenomen in DCAT-AP-NL, deze kunnen aanvullend op DCAT-AP-NL worden toegepast. Eventueel kan er ook een Nederlands profiel op een Europes domein specifieke profiel worden ontwikkeld.

DCAT-AP-NL faciliteert de uitwisseling van metadata tussen Nederlandse datacatalogi en EU datacatalogi. Daarmee vervangt het niet de domeinspecifieke standaarden zoals ISO 19115. Vanuit domeinspecieke standaarden en profielen, zoals bijvoorbeeld INSPIRE, die gebaseerd is op ISO 19115, kunnen er profielen op DCAT worden ontwikkeld die ook een mapping van elementen bevat van de domein specifieke standaard naar DCAT. geoDCAT is daar een voorbeeld van.

Afbeelding met tekst, schermopname, Rechthoek, diagram
Figuur 1 DCAT-AP-NL positionering

Op dit moment is [DCAT-3.0] als kandidaat release versie beschikbaar. Na het vaststellen van deze standaard zal er gekeken worden of het DCAT-AP-NL profiel ook bijgewerkt moet worden.

2. Termen en definities

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

Een dataportaal is een op het web gebaseerd systeem dat een gegevenscatalogus bevat waarin datasets worden beschreven met behulp van metadata. Bovendien biedt een dataportaal diensten aan om het vinden en het hergebruik van de datasets te bevorderen en/of te faciliteren.

Een dataset is een verzameling van samenhangende gegevens, die beheerd of gepubliceerd wordt door één organisatie. Een dataset kan beschikbaar zijn via distributies of Data services.

Elke distributie is de werkelijke data van de dataset in een bepaald formaat of een bepaalde aanbiedingsvorm, die als bestand beschikbaar is voor hergebruik.

Services die toegang geven tot een of meer datasets of processing functies, zijn een Data Service.

Een dataset serie is een verzameling van datasets die een aantal gezamenlijke kenmerken heeft.

Een aanbieder is een gegevensaanbieder (bijvoorbeeld een dataportaal dat metadata verstrekt).

Een ontvanger is een gebruiker van gegevens (bijvoorbeeld een toepassing die metadata van een dataportaal verwerkt).

2.1 Namespaces

Dit applicatieprofiel maakt gebruik van de namespaces zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Prefix Namespace IRI
adms http://www.w3.org/ns/adms#
dcat http://www.w3.org/ns/dcat#
dcatap http://data.europa.eu/r5r/
dct http://purl.org/dc/terms/
dctype http://purl.org/dc/dcmitype/
foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/
locn http://www.w3.org/ns/locn#
odrl http://www.w3.org/ns/odrl/2/
owl http://www.w3.org/2002/07/owl#
prov http://www.w3.org/ns/prov#
rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
spdx http://spdx.org/rdf/terms#
time http://www.w3.org/2006/time#
vcard http://www.w3.org/2006/vcard/ns#
xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

3. Structuur van het applicatieprofiel

3.1 DCAT als universeel vocabulaire

Het applicatieprofiel in dit document is gebaseerd op de specificatie van de Data Catalog Vocabulary (DCAT), ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Government Linked Data Working Group van W3C. DCAT is een RDF-vocabulaire dat is ontworpen om interoperabiliteit tussen gegevenscatalogi gepubliceerd op het web te vergemakkelijken. Waar nodig worden aanvullende klassen en eigenschappen uit andere bekende vocabulaires hergebruikt.

Het DCAT vocabulaire bestaat uit klassen en eigenschappen.

Over het algemeen kan een klasse herkend worden aan de schrijfwijze: De naam van een eigenschap begint met een kleine letter zoals dcat:dataset, terwijl de naam van een klasse begint met een hoofdletter zoals dcat:Dataset.

Klassen en eigenschappen worden gebruikt om de metadata op een gestructureerde manier aan te leveren.

3.2 Overzicht Klassen

Het volgende diagram geeft een overzicht van de basisfunctionaliteit van [DCAT-3.0] en dient als startblok voor het begrijpen van de constructie. LET OP, er zijn dus meer klassen, eigenschappen en relaties dan weergegeven zoals te zien in de sectie Klassen en Ondersteunende Klassen.

Afbeelding met tekst
Figuur 2 Overzicht klassen

3.3 Optionaliteit

DCAT-AP-NL definieert vier niveaus van vereisten voor ontvangers en aanbieders van gegevens. Daarbij geldt dat de niveaus alleen gelden voor de aanbieders. Om volledig te voldoen aan DCAT-AP-NL MOETEN ontvangers altijd in staat zijn om informatie over alle instanties van alle klassen en al hun eigenschappen te verwerken. In de volgende secties worden klassen en eigenschappen aangeduid als "verplicht" (V), "aanbevolen" (A), "optioneel" (O) of "conditioneel" (C). Deze termen hebben de volgende betekenis:

In de gegeven context betekent de term "verwerken" dat ontvangers binnenkomende gegevens MOETEN accepteren en deze gegevens op transparante wijze aan applicaties en diensten moeten leveren. Het impliceert noch schrijft voor wat applicaties en diensten uiteindelijk met de gegevens doen (parseren, converteren, opslaan, doorzoekbaar maken, weergeven aan gebruikers, etc.).

De termen MOET (MUST), BEHOORT (SHOULD) en MAG (MAY) in dit document moeten worden geïnterpreteerd als in BCP 14 en alleen als deze in hoofdletters zijn weergegeven, zoals hier getoond.

3.4 Waardelijsten

In de metadata dienen de waarden uit de waardelijsten waarnaar verwezen wordt bij de elementbeschrijving gehanteerd te worden. Dit zijn vaak de door de EU verplichte waardelijsten. De door de EU verplichte waardelijsten zijn "controlled vocabulaires", deze voldoen aan de volgende specificaties:

3.5 Omschrijving eigenschappen

3.6 Ondersteuning voor meertaligheid

Alle eigenschappen die voor mensen leesbare tekst bevatten (de range literal met een string waarde hebben) zoals bijvoorbeeld dct:title , dct:description en dcat:keyword kunnen waardes in verschillende talen bevatten. Voor elke taal wordt de eigenschap herhaald met de toevoeging van een language tag om aan te geven in welke taal de waarde geschreven is.
Maak bij het gebruik van ondersteunende klassen, zoals bijvoorbeeld voor dcat:contactPoint één object aan en herhaal voor elke taal de eigenschap met de toevoeging van een language tag.
Daarvoor wordt een waarde uit de waardelijst voor language toegepast: ISO 639-1 (two-letter)

Voorbeeld meertaligheid

4. Klassen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste klassen van het applicatieprofiel benoemd en beschreven. Deze klassen vormen de kern van het applicatieprofiel. De eigenschappen en de bijbehorende beperkingen die van toepassing zijn in de context van dit profiel worden in tabelvorm weergegeven. Elke rij komt overeen met één eigenschap. De eigenschappen worden in sub paragrafen verder toegelicht.

De niet beschreven klassen en eigenschappen behoren conform [DCAT-AP-3.0] toegepast te worden.

4.1 Dataset - dcat:Dataset

Een dataset is een zinvolle verzameling van samenhangende gegevens, die beheerd of gepubliceerd wordt door één organisatie, en in één of meer formaten beschikbaar of downloadbaar is.

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
access rights dct:accessRights dct:RightsStatement 1..1 V NL
applicable legislation dcatap:applicableLegislation eli:LegalResource 0..n C NL
conforms to dct:conformsTo dct:Standard 0..n A NL
contact point dcat:contactPoint vcard:Kind 1..1 V NL
creator dct:creator foaf:Agent 1..n V NL
dataset distribution dcat:distribution dcat:Distribution 0..n C NL
description dct:description rdfs:Literal 1..n V AP
documentation foaf:page foaf:Document 0..n A NL
frequency dct:accrualPeriodicity dct:Frequency 0..1 O AP
geographical coverage dct:spatial dct:Location 0..n A AP
has version dcat:hasVersion dcat:Dataset 0..n O AP
HVD Category dcatap:hvdCategory skos:Concept 0..n C NL
identifier dct:identifier rdfs:Literal 1..1 V NL
in series dcat:inSeries dcat:DatasetSeries 0..n O AP
is referenced by dct:isReferencedBy rdfs:Resource 0..n O AP
keyword dcat:keyword rdfs:Literal 0..n A AP
landing page dcat:landingPage foaf:Document 0..n A NL
language dct:language dct:LinguisticSystem 0..n A NL
modification date dct:modified rdfs:Literal 0..1 O AP
other identifier adms:identifier adms:Identifier 0..n O AP
provenance dct:provenance dct:ProvenanceStatement 0..n O AP
publisher dct:publisher foaf:Agent 1..1 V NL
qualified attribution prov:qualifiedAttribution prov:Attribution 0..n O AP
qualified relation dcat:qualifiedRelation dcat:Relationship 0..n O AP
related resource dct:relation rdfs:Resource 0..n O AP
release date dct:issued rdfs:Literal 0..1 O AP
sample adms:sample dcat:Distribution 0..n O AP
source dct:source dcat:Dataset 0..n O AP
spatial resolution dcat:spatialResolutionInMeters xsd:decimal 0..1 O AP
status adms:status skos:Concept 0..1 O NL
temporal coverage dct:temporal dct:PeriodOfTime 0..n A AP
temporal resolution dcat:temporalResolution xsd:duration 0..1 O AP
theme dcat:theme skos:Concept 1..n V NL
title dct:title rdfs:Literal 1..n V AP
type dct:type skos:Concept 0..n O AP
version dcat:version rdfs:Literal 0..1 O NL
version notes adms:versionNotes rdfs:Literal 0..n O AP
was generated by prov:wasGeneratedBy prov:Activity 0..n O AP

4.1.1 access rights

Deze eigenschap bevat informatie die aangeeft of de dataset openbaar toegankelijk is, toegangsbeperkingen heeft of niet openbaar is.

Een waarde uit Access Rights Named Authority List is verplicht. Gebruik één van de volgende waarden: public; restricted; non-public.

Eigenschap access rights
Kardinaliteit 1..1
URI dct:accessRights
Bereik dct:RightsStatement
Optionaliteit V

4.1.2 applicable legislation

Deze eigenschap bevat de wetgeving die de creatie of het beheer van de dataset verplicht stelt. Er kunnen meerdere wetgevingen op de dataset van toepassing zijn. Denk aan High-Value Datasets, INSPIRE, kaderrichtlijn water etc.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de wetgeving. De officiële publicatie moet de [ELI] (https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli) URI-richtlijnen volgen.

Voor High-Value Datasets moet deze eigenschap de referentie naar de publicatie in ELI http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj bevatten.

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap applicable legislation
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:applicableLegislation
Bereik eli:LegalResource
Optionaliteit C

4.1.3 conforms to

Deze eigenschap bevat een verwijzing naar de vastgestelde standaard of specificatie waaraan de beschreven dataset voldoet. Hierbij kan worden gedacht aan het informatie model, dataspecificatie of schema.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de standaard of specificatie.

Eigenschap conforms to
Kardinaliteit 0..n
URI dct:conformsTo
Bereik dct:Standard
Optionaliteit A

4.1.4 contact point

Deze eigenschap bevat de contactinformatie waar eindgebruikers contact kunnen opnemen met vragen over de dataset. Dit element bevat het e-mail adres of link (URL) naar het contactformulier van de verantwoordelijke organisatie van de dataset. Het e-mail adres is een functioneel e-mailadres van de organisatie of organisatie onderdeel.

Eigenschap contact point
Kardinaliteit 1..1
URI dcat:contactPoint
Bereik vcard:Kind
Optionaliteit V

4.1.5 creator

De organisatie die verantwoordelijk is voor het creëren van de beschreven dataset. Gebruik bij voorkeur een URI of anders een waarde uit een organisatienamenlijst. Als dat niet mogelijk is, gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam.

Waardelijsten die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties, Research Organization Registry (ROR) of een waardelijst conform de Core Business Vocabulary (organisaties).

Eigenschap creator
Kardinaliteit 1..n
URI dct:creator
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit V

4.1.6 dataset distribution

Een distributie is de werkelijke data van de dataset in een bepaald formaat of een bepaalde aanbiedingsvorm. Een dataset kan meerdere distributies hebben, bijvoorbeeld via een API of directe download in verschillende formaten. Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap dataset distribution
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:distribution
Bereik dcat:Distribution
Optionaliteit C

4.1.7 description

Deze eigenschap bevat een beschrijving van de inhoud van de dataset. Deze is bij voorkeur minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters). De vindbaarheid van de dataset wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van de beschrijving. Denk hierbij aan verschillende gebruikers, vakgenoten maar ook anderen, waarvoor de tekst begrijpelijk moet zijn.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap description
Kardinaliteit 1..n
URI dct:description
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.1.8 documentation

Een pagina of document over deze dataset met aanvullende informatie.

Eigenschap documentation
Kardinaliteit 0..n
URI foaf:page
Bereik foaf:Document
Optionaliteit A

4.1.9 frequency

Een indicatie van de frequentie waarmee de dataset wordt ververst.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies Frequency Named Authority List

Eigenschap frequency
Kardinaliteit 0..1
URI dct:accrualPeriodicity
Bereik dct:Frequency
Optionaliteit O

4.1.10 geographical coverage

Het geografische gebied waarop de gegevens in de dataset betrekking hebben. De ruimtelijke dekking van een dataset kan worden gecodeerd als een dcterms:Location, of kan kan worden aangegeven met behulp van een URI-referentie (link) naar een bron die een locatie beschrijft.

Met dcterms:Location kunnen de eigenschappen bounding box, centroide of geometry worden beschreven. De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84.

Voor de bounding box (Bbox) zijn als coördinaten de meest westelijke, oostelijke, noordelijke en zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in latitude en longitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden).

Voor de invulling van deze eigenschap met een gebiedsnaam, moet als mogelijk een waarde uit EU Vocabularies Continents Named Authority ListEU Vocabularies Countries Named Authority ListEU Vocabularies Places Named Authority List worden gebruikt. Als de waarde daarin niet aanwezig is moet een URI uit Geonames worden gebruikt.

Voor specifiekere aanduidingen, zoals wijken en buurten kan aanvullend gebruik worden gemaakt van https://vocabs.cbs.nl/nl/

Eigenschap geographical coverage
Kardinaliteit 0..n
URI dct:spatial
Bereik dct:Location
Optionaliteit A

4.1.11 has version

Een gerelateerde dataset die een versie, editie of aanpassing is van de beschreven dataset.

Eigenschap has version
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:hasVersion
Bereik dcat:Dataset
Optionaliteit O

4.1.12 HVD Category

Deze eigenschap bevat de HVD-categorie waartoe deze dataset behoort, als de dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies HVD Categories.

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap HVD Category
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:hvdCategory
Bereik skos:Concept
Optionaliteit C

4.1.13 identifier

Identifier wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de dataset. Dit is bij voorkeur een persistente URI die via HTTP raadpleegbaar is (resolvable). Hier wordt de oorspronkelijke identificatie van de dataset overgenomen zoals de data-eigenaar deze gepubliceerd heeft. De identifier mag niet door afnemers aangepast worden. De eventuele andere identifiers worden in de eigenschap other identifier opgenomen, zoals bijvoorbeeld identifiers die door een catalogus worden toegekend.

Identifier heeft de beperking (ten opzichte van DCAT-AP) dat deze eigenschap alleen de waarde kan bevatten die de eerste eigenaar heeft gegeven.

Eigenschap identifier
Kardinaliteit 1..1
URI dct:identifier
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.1.14 in series

Een dataset serie waarvan de dataset deel uitmaakt.

Eigenschap in series
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:inSeries
Bereik dcat:DatasetSeries
Optionaliteit O

4.1.15 is referenced by

Een gerelateerde bron, zoals een publicatie, die verwijst naar, citeert of anderszins verwijst naar de dataset.

Eigenschap is referenced by
Kardinaliteit 0..n
URI dct:isReferencedBy
Bereik rdfs:Resource
Optionaliteit O

4.1.16 keyword

Deze eigenschap bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een dataset, dataservice of datasetserie te beschrijven, die niet uit een controlled vocabulary komen.

Het is mogelijk om meerdere keywords toe te kennen aan een dataset. Deze waarden moeten in afzonderlijke voorkomens van deze eigenschap worden aangeleverd. Deze eigenschap kan ook worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Theme wordt gebruikt voor trefwoorden die uit een controlled vocabulary komen.

Eigenschap keyword
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:keyword
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

4.1.17 landing page

De webpagina die toegang geeft tot de dataset en aanvullende informatie verschaft over de dataset. Het gaat hierbij om de originele webpagina van de data-eigenaar.

Eigenschap landing page
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:landingPage
Bereik foaf:Document
Optionaliteit A

4.1.18 language

De natuurlijke taal van de tekstuele waardes in de dataset. Niet alle data heeft de eigenschap taal, bijvoorbeeld images.

Gebruik van de waardelijst EU Vocabularies Languages Named Authority List is vereist.

De waarde heeft alleen betrekking op de tekstuele waardes in de dataset zelf en niet op de taal van de metadata. De taal van de metadata wordt opgenomen in de eigenschap language van de klasse CatalogRecord.

Eigenschap language
Kardinaliteit 0..n
URI dct:language
Bereik dct:LinguisticSystem
Optionaliteit A

4.1.19 modification date

De meest recente datum waarop de dataset is gewijzigd of aangepast.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap modification date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:modified
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.1.20 other identifier

In de eigenschap other identifier, kunnen eventuele overige identifiers in aanvulling op de identifier worden opgenomen, zoals identifiers die door een catalogus worden toegekend. Eventueel kan naast de waarde van de identifier zelf, ook worden opgenomen wie deze toevoeging gedaan heeft. Hierdoor ontstaat een lijst met equivalente identifiers.

Het gebruik van other identifier wordt (ten opzichte van DCAT-AP) verder gespecificeerd, secundaire identifiers, zijn ook alle identifiers die aan de dataset zijn toegewezen tijdens het verwerken en delen van die dataset in het catalogusnetwerk.

Eigenschap other identifier
Kardinaliteit 0..n
URI adms:identifier
Bereik adms:Identifier
Optionaliteit O

4.1.21 provenance

Een verklaring van alle wijzigingen in eigendom en bewaring van een dataset sinds de creatie ervan, die van belang zijn voor de authenticiteit, integriteit en interpretatie ervan.

Eigenschap provenance
Kardinaliteit 0..n
URI dct:provenance
Bereik dct:ProvenanceStatement
Optionaliteit O

4.1.22 publisher

De organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van de dataset.

Voor Europese instellingen en een klein aantal internationale organisaties moet de EU Vocabularies Corporate bodies Named Authority List worden gebruikt.

Bij andere soorten organisaties moeten nationale, regionale of lokale waardenlijsten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties, Research Organization Registry (ROR) of Core Business Vocabulary (organisaties)

Eigenschap publisher
Kardinaliteit 1..1
URI dct:publisher
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit V

4.1.23 qualified attribution

Een organisatie, anders dan contact point, creator of publisher die ook een verantwoordelijkheid draagt voor de dataset.

In de eigenschap prov:hadRole wordt de rol van de organisatie gespecificeerd. Hiervoor kan worden gekozen uit de ISO-waardelijst [ISO19115_ROLECODE]

Eigenschap qualified attribution
Kardinaliteit 0..n
URI prov:qualifiedAttribution
Bereik prov:Attribution
Optionaliteit O

4.1.24 qualified relation

Een beschrijving van een relatie met een andere bron.

Eigenschap qualified relation
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:qualifiedRelation
Bereik dcat:Relationship
Optionaliteit O

4.1.26 release date

De datum van formele uitgifte (bijvoorbeeld publicatie) van de dataset.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie

Eigenschap release date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:issued
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.1.27 sample

Een voorbeeld distributie van de dataset.

Eigenschap sample
Kardinaliteit 0..n
URI adms:sample
Bereik dcat:Distribution
Optionaliteit O

4.1.28 source

Een gerelateerde dataset waarvan de beschreven dataset is afgeleid.

Eigenschap source
Kardinaliteit 0..n
URI dct:source
Bereik dcat:Dataset
Optionaliteit O

4.1.29 spatial resolution

De meest precieze ruimtelijke resolutie in de dataset, gemeten in meters. Bij het publiceren van meerdere distributies van dezelfde dataset, elk met een verschillende resolutie - bijvoorbeeld de NUTS.status, kan deze eigenschap meerdere keren voorkomen.

Eigenschap spatial resolution
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:spatialResolutionInMeters
Bereik xsd:decimal
Optionaliteit O

4.1.30 status

De status van de dataset in de context van de levenscyclus.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies Dataset Status

Eigenschap status
Kardinaliteit 0..1
URI adms:status
Bereik skos:Concept
Optionaliteit O

4.1.31 temporal coverage

De tijdsperiode waar de dataset betrekking op heeft.

Eigenschap temporal coverage
Kardinaliteit 0..n
URI dct:temporal
Bereik dct:PeriodOfTime
Optionaliteit A

4.1.32 temporal resolution

De meest precieze tijdsperiode in de dataset. Bij het publiceren van meerdere distributies van dezelfde dataset, elk met een verschillende resolutie kan deze eigenschap meerdere keren voorkomen.

Eigenschap temporal resolution
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:temporalResolution
Bereik xsd:duration
Optionaliteit O

4.1.33 theme

Deze eigenschap bevat de categorie van de dataset. De waarde die voor deze eigenschap moeten worden gebruikt, is in ieder geval één URI van een concept uit Dataset Theme Vocabulary

Aanbevolen wordt om naast een waarde uit de Europese Dataset Theme Vocabulary ook in meerdere thema's waarden op te nemen uit domeinspecifieke vocabulaires.

keyword word gebruikt voor trefwoorden die niet uit een controlled vocabulary komen.

Eigenschap theme
Kardinaliteit 1..n
URI dcat:theme
Bereik skos:Concept
Optionaliteit V

4.1.34 title

De naam van de beschreven dataset.

Aanbevolen schrijfwijze voor deze eigenschap is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (tijdskenmerk) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap title
Kardinaliteit 1..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.1.35 type

Een type dataset.

Eigenschap type
Kardinaliteit 0..n
URI dct:type
Bereik skos:Concept
Optionaliteit O

4.1.36 version

De versie-indicator (naam of identificatie) van de dataset.

Eigenschap version
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:version
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.1.37 version notes

Een beschrijving van de verschillen tussen deze versie en de vorige versie van de dataset.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap version notes
Kardinaliteit 0..n
URI adms:versionNotes
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.1.38 was generated by

Een activiteit die de creatie van de dataset heeft gegenereerd of de zakelijke context daarvoor biedt.

Eigenschap was generated by
Kardinaliteit 0..n
URI prov:wasGeneratedBy
Bereik prov:Activity
Optionaliteit O

4.1.39 Voorbeelden

Voorbeeld voor de klasse dataset

4.2 Distribution - dcat:Distribution

Een distributie beschrijft hoe (een deel van) een dataset te verkrijgen is. Een distributie levert rechtstreeks een dataset in een specifiek formaat op. Verschillende distributies van dezelfde dataset verschillen van elkaar in o.a. taal, formaat, data-schema's en nauwkeurigheid (resolutie). De aanbieder van een dataset kan distributies aanbieden in meerdere verschillende formaten en/of samenstellingen die zijn afgestemd op de behoeften van afnemers. Deze worden elk als afzonderlijke distributie beschreven en gerelateerd aan de dataset. Als een dataset (ook) wordt aangeboden in de vorm van een Data Service of API kunnen hierover aanvullende gegevens worden opgenomen in een dcat:DataService. Deze kan worden gerelateerd aan de bijbehorende distributie.

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
access service dcat:accessService dcat:DataService 0..1 A NL
access URL dcat:accessURL rdfs:Resource 1..1 V NL
applicable legislation dcatap:applicableLegislation eli:LegalResource 0..n C NL
availability dcatap:availability skos:Concept 0..1 A AP
byte size dcat:byteSize xsd:nonNegativeInteger 0..1 C NL
checksum spdx:checksum spdx:Checksum 0..1 O AP
compression format dcat:compressFormat dct:MediaType 0..1 O AP
description dct:description rdfs:Literal 0..n A AP
documentation foaf:page foaf:Document 0..n O AP
download URL dcat:downloadURL rdfs:Resource 0..1 A NL
format dct:format dct:MediaTypeOrExtent 0..1 C NL
has policy odrl:hasPolicy odrl:Policy 0..1 O AP
language dct:language dct:LinguisticSystem 0..1 A NL
licence dct:license dct:LicenseDocument 1..1 V NL
linked schemas dct:conformsTo dct:Standard 0..n A NL
media type dcat:mediaType dct:MediaType 0..1 C NL
modification date dct:modified rdfs:Literal 0..1 O AP
packaging format dcat:packageFormat dct:MediaType 0..1 O AP
release date dct:issued rdfs:Literal 0..1 O AP
rights dct:rights dct:RightsStatement 0..1 C NL
spatial resolution dcat:spatialResolutionInMeters xsd:decimal 0..1 O NL
status adms:status skos:Concept 0..1 O AP
temporal resolution dcat:temporalResolution xsd:duration 0..1 O NL
title dct:title rdfs:Literal 0..n O AP

4.2.1 access service

De eigenschap access service beschrijft een Data Service. Een Data Service is een verzameling operaties die toegang biedt tot een of meer datasets of gegevens verwerkingsfuncties.

Eigenschap access service
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:accessService
Bereik dcat:DataService
Optionaliteit A

4.2.2 access URL

Deze eigenschap bevat de URL die toegang verschaft tot een distributie van de dataset.

De eigenschap access URL is verplicht in DCAT-AP, maar is niet altijd aanwezig, bijvoorbeeld als er alleen een rechtstreekse download link beschikbaar is, of alleen een access service of landingpage. In die gevallen zal de inhoud van die eigenschappen ook opgenomen moeten worden in de access URL. De definitie van access URL wordt hierdoor in de meest ruime zin toegepast.

Per distributie kan er maar een access URL zijn.

Noot

Eigenschap access URL
Kardinaliteit 1..1
URI dcat:accessURL
Bereik rdfs:Resource
Optionaliteit V

4.2.3 applicable legislation

Deze eigenschap bevat de wetgeving die de creatie of het beheer van de dataset verplicht stelt. Er kunnen meerdere wetgevingen op de distributie van toepassing zijn. Denk aan High-Value Datasets, INSPIRE, kaderrichtlijn water etc.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de wetgeving. De officiële publicatie moet de [ELI] (https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli) URI-richtlijnen volgen. Voor High-Value Datasets moet deze eigenschap de referentie naar de publicatie in ELI http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj bevatten.

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap applicable legislation
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:applicableLegislation
Bereik eli:LegalResource
Optionaliteit C

4.2.4 availability

Een indicatie hoelang de distributie van de dataset beschikbaar zal blijven.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies planned availabilty.

Eigenschap availability
Kardinaliteit 0..1
URI dcatap:availability
Bereik skos:Concept
Optionaliteit A

4.2.5 byte size

De omvang van de distributie (het feitelijke bestand) in bytes.

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de Data Governance Act (DGA) valt.

De grootte wordt als een geheel, niet-negatief getal opgegeven, en kan eventueel worden benaderd als de precieze grootte niet bekend is, maar wel opgegeven moet worden.

Eigenschap byte size
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:byteSize
Bereik xsd:nonNegativeInteger
Optionaliteit C

4.2.6 checksum

De eigenschap checksum bevat de informatie waarmee een afnemer kan vaststellen of een gedownload bestand identiek is aan het aangeboden bestand (en er dus geen problemen zijn ontstaan bij het downloaden of wijzigingen zijn geweest aan de data zelf).

De checksum is gerelateerd aan downloadURL.

Eigenschap checksum
Kardinaliteit 0..1
URI spdx:checksum
Bereik spdx:Checksum
Optionaliteit O

4.2.7 compression format

Het formaat van het bestand waarin de gegevens gecomprimeerd zijn, bijvoorbeeld om de grootte van het downloadbare bestand te verkleinen.

Gebruik een waarde (mediatype) uit de IANA Media Types lijst.

Eigenschap compression format
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:compressFormat
Bereik dct:MediaType
Optionaliteit O

4.2.8 description

Deze eigenschap bevat een beschrijving van de distributie en is een aanvulling of nadere specificatie op de beschrijving van de dataset.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap description
Kardinaliteit 0..n
URI dct:description
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

4.2.9 documentation

Een pagina of document over deze distributie met aanvullende informatie.

Eigenschap documentation
Kardinaliteit 0..n
URI foaf:page
Bereik foaf:Document
Optionaliteit O

4.2.10 download URL

De URL van het downloadbare bestand in een bepaald formaat. Bijvoorbeeld een CSV-bestand of een RDF-bestand. Dit formaat wordt aangegeven in de distributie in eigenschap dct:format.

Eigenschap download URL
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:downloadURL
Bereik rdfs:Resource
Optionaliteit A

4.2.11 format

Het formaat van het bestand in de distributie. Bijvoorbeeld CSV of JPG.

Gebruik een waarde uit de EU Vocabularies File Type Named Authority List

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de Data Governance Act (DGA) valt.

Eigenschap format
Kardinaliteit 0..1
URI dct:format
Bereik dct:MediaTypeOrExtent
Optionaliteit C

4.2.12 has policy

Het beleid dat de rechten uitdrukt die geassocieerd zijn met de distributie als de [ODRL] -vocabulaire wordt gebruikt.

Eigenschap has policy
Kardinaliteit 0..1
URI odrl:hasPolicy
Bereik odrl:Policy
Optionaliteit O

4.2.13 language

De natuurlijke taal van de tekstuele waardes in de distributie. Niet alle data heeft de eigenschap taal, bijvoorbeeld images.

Gebruik een waarde uit de EU Vocabularies Languages Named Authority List.

Language heeft de beperking (ten opzichte van DCAT-AP) dat deze eigenschap één keer (per distributie) voorkomt.

Eigenschap language
Kardinaliteit 0..1
URI dct:language
Bereik dct:LinguisticSystem
Optionaliteit A

4.2.14 licence

De licentie waaronder de Distributie beschikbaar wordt gesteld.

Licenties zijn een aanvulling op dct:accessRights. Als de data (publiek) toegankelijk zijn, staan in de licentie de voorwaarden voor het (her)gebruik daarvan.

Gebruik van Creative Commons Licenties (CC) is vereist. Aanbevolen wordt om steeds de meest recente versie van een licentie te gebruiken.

In het geval geen (her)gebruik volgens een CC-licentie mogelijk is, mag de waarde ‘niet-open' gebruikt worden. Dat laatste kan bijv. voorkomen als een dataset alleen onder voorwaarden toegankelijk is.

Gebruik een waarde uit licenties

Gebruik dct:rights voor alle andere typen voorwaarden – indien die niet gedekt worden door dct:license en dct:accessRights, zoals copyright-verklaringen.

Eigenschap licence
Kardinaliteit 1..1
URI dct:license
Bereik dct:LicenseDocument
Optionaliteit V

4.2.15 linked schemas

Een vastgesteld schema waaraan de beschreven distributie voldoet.

Deze eigenschap wordt gebruikt om het schema aan te duiden waaraan deze distributie van een dataset voldoet. Bijvoorbeeld het Hydrography GML application schema http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy/4.0/HydroBase.xsd

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van het schema.

Eigenschap linked schemas
Kardinaliteit 0..n
URI dct:conformsTo
Bereik dct:Standard
Optionaliteit A

4.2.16 media type

Informatie over de bestandsindeling van de distributie, volgens de indeling van IANA Mediatypes

Gebruik een waarde uit de IANA Media Types lijst.

Deze eigenschap is verplicht, als er een download URL is opgenomen.

Eigenschap media type
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:mediaType
Bereik dct:MediaType
Optionaliteit C

4.2.17 modification date

De meest recente datum waarop de dataset is gewijzigd of aangepast.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap modification date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:modified
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.2.18 packaging format

De bestandsindeling waarin een of meer gegevensbestanden zijn gegroepeerd, bijvoorbeeld om een set verwante bestanden samen te kunnen downloaden.

Gebruik een waarde uit de IANA Media Types lijst, indien beschikbaar

Eigenschap packaging format
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:packageFormat
Bereik dct:MediaType
Optionaliteit O

4.2.19 release date

De datum van formele uitgifte (bijvoorbeeld publicatie) van de distributie.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie

Eigenschap release date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:issued
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.2.20 rights

Een verklaring waarin de rechten die verband houden met de distributie worden gespecificeerd. Hierin worden alleen de overige rechten opgenomen die niet gedekt worden door license of acces rights.

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de Data Governance Act (DGA) valt.

Eigenschap rights
Kardinaliteit 0..1
URI dct:rights
Bereik dct:RightsStatement
Optionaliteit C

4.2.21 spatial resolution

De meest precieze ruimtelijke resolutie in de distributie, gemeten in meters.

Eigenschap spatial resolution
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:spatialResolutionInMeters
Bereik xsd:decimal
Optionaliteit O

4.2.22 status

De status van de distributie in de context van de levenscyclus.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies Distribution Status

Eigenschap status
Kardinaliteit 0..1
URI adms:status
Bereik skos:Concept
Optionaliteit O

4.2.23 temporal resolution

De meest precieze tijdsperiode in de distributie.

Eigenschap temporal resolution
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:temporalResolution
Bereik xsd:duration
Optionaliteit O

4.2.24 title

De naam van de beschreven distributie.

Aanbevolen schrijfwijze voor deze eigenschap is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (tijdskenmerk) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap title
Kardinaliteit 0..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.2.25 Voorbeelden

Voorbeelden

Onderstaand voorbeeld beschrijft een dcat:Distribution met de verplichte en aanbevolen en enkele conditionele eigenschappen. Dit is een verdere uitwerking van het voorbeeld bij dcat:Dataset

Onderstaand voorbeeld beschrijft een dcat:Distribution die een Data Service ontsluit. Dit is een verdere uitwerking van het voorbeeld bij dcat:Dataset

4.3 DataService - dcat:DataService

Een gegevensdienst of Data Service is een computer service waar gegevens opgevraagd worden aan de hand van specificaties in een aanvraag. De gegevens die voldoen aan de meegegeven specificatie worden als antwoord teruggestuurd. Webservices zoals REST/JSON, WMS of XML interfaces zijn voorbeelden van dcat:DataService. Merk op dat als de specificatie slechts een deel van de gegevens beschrijft, alleen desbetreffende subset wordt opgestuurd. Ook is het mogelijk dat een Data Service niet één, maar meerdere datasets ontsluit. Data Services zijn speciaal bedoeld voor geautomatiseerde koppelingen tussen systemen, hoewel ze ook door - meestal technisch onderlegde - mensen gebruikt kunnen worden. De DataService klasse is geïntroduceerd in versie 2 van DCAT. Het biedt uitgebreidere mogelijkheden om geautomatiseerde toegang tot gegevens te beschrijven dan mogelijk is in de klasse dcat:Distributie. In deze nieuwe versie van het applicatieprofiel is de DataService klasse optioneel.

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
access rights dct:accessRights dct:RightsStatement 1..1 V NL
applicable legislation dcatap:applicableLegislation eli:LegalResource 0..n C NL
conforms to dct:conformsTo dct:Standard 0..n C NL
contact point dcat:contactPoint vcard:Kind 1..1 V NL
creator dct:creator foaf:Agent 0..1 A NL
description dct:description rdfs:Literal 1..n V NL
documentation foaf:page foaf:Document 0..n C NL
endpoint description dcat:endpointDescription rdfs:Resource 1..1 V NL
endpoint URL dcat:endpointURL rdfs:Resource 1..1 V NL
format dct:format dct:MediaTypeOrExtent 0..n O AP
HVD Category dcatap:hvdCategory skos:Concept 0..n C NL
identifier dct:identifier rdfs:Literal 1..1 V NL
keyword dcat:keyword rdfs:Literal 0..n A NL
landing page dcat:landingPage foaf:Document 0..n O NL
language dct:language dct:LinguisticSystem 0..n A NL
licence dct:license dct:LicenseDocument 1..1 V NL
modification date dct:modified Temporal Literal 0..1 O NL
other identifier adms:identifier adms:Identifier 0..n O NL
publisher dct:publisher foaf:Agent 1..1 V NL
rights dct:rights dct:RightsStatement 0..n O NL
serves dataset dcat:servesDataset dcat:Dataset 0..n C NL
theme dcat:theme skos:Concept 1..n V NL
title dct:title rdfs:Literal 1..n V NL

4.3.1 access rights

Deze eigenschap bevat informatie die aangeeft of de Data Service openbaar toegankelijk is, toegangsbeperkingen heeft of niet openbaar is.

Een waarde uit Access Rights Named Authority List is verplicht. Gebruik één van de volgende waarden: public; restricted; non-public.

Eigenschap access rights
Kardinaliteit 1..1
URI dct:accessRights
Bereik dct:RightsStatement
Optionaliteit V

4.3.2 applicable legislation

Deze eigenschap bevat de wetgeving die de creatie of het beheer van de Data Service verplicht stelt. Er kunnen meerdere wetgevingen op de dataset van toepassing zijn. Denk aan High-Value Datasets, INSPIRE, kaderrichtlijn water etc.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de wetgeving. De officiële publicatie moet de [ELI] (https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli) URI-richtlijnen volgen.

Voor High-Value Datasets moet deze eigenschap de referentie naar de publicatie in ELI http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj bevatten.

Deze eigenschap is verplicht, als de dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap applicable legislation
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:applicableLegislation
Bereik eli:LegalResource
Optionaliteit C

4.3.3 conforms to

Deze eigenschap bevat een verwijzing naar een (technische) vastgestelde standaard of specificatie waaraan de beschreven Data Service voldoet. Bijvoorbeeld een API features standaard http://www.opengis.net/def/interface/ogcapi-features.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de standaard of specificatie.

Deze eigenschap is verplicht, als de Data Service onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

De standaard waarnaar hier wordt verwezen, behoort de Data Service te beschrijven en niet de bijbehorende dataset. De Data Service voldoet bijvoorbeeld aan de OGC API-features standaard, terwijl de bijbehorende dataset voldoet aan het INSPIRE Address dataspecificatie.

Eigenschap conforms to
Kardinaliteit 0..n
URI dct:conformsTo
Bereik dct:Standard
Optionaliteit C

4.3.4 contact point

Deze eigenschap bevat de contactinformatie waar eindgebruikers contact kunnen opnemen met vragen over de Data Service. Dit element bevat het e-mailadres of link (URL) naar het contactformulier van de verantwoordelijke organisatie van de dataset. Het e-mail adres is een functioneel e-mailadres van de organisatie of organisatie onderdeel.

Eigenschap contact point
Kardinaliteit 1..1
URI dcat:contactPoint
Bereik vcard:Kind
Optionaliteit V

4.3.5 creator

De organisatie die verantwoordelijk is voor het creëren van de beschreven Data Service. Gebruik bij voorkeur een URI of anders een waarde uit een organisatienamenlijst. Als dat niet mogelijk is, gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam.

Waardelijsten die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties, Research Organization Registry (ROR) of een waardelijst conform de Core Business Vocabulary (organisaties).

Eigenschap creator
Kardinaliteit 0..1
URI dct:creator
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit A

4.3.6 description

Deze eigenschap bevat een beschrijving van de inhoud van de Data Service. Deze is bij voorkeur minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters). De vindbaarheid van de Data Service wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van de beschrijving. Denk hierbij aan verschillende gebruikers, vakgenoten maar ook anderen, waarvoor de tekst begrijpelijk moet zijn.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap description
Kardinaliteit 1..n
URI dct:description
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.3.7 documentation

Een pagina of document over de Data Service met aanvullende informatie.

De informatie over de kwaliteit van de dienstverlening wordt beschouwd als onderdeel van de generieke documentatie van een Data Service. Voor High-Value Datasets moet dit verplicht worden opgenomen.

Eigenschap documentation
Kardinaliteit 0..n
URI foaf:page
Bereik foaf:Document
Optionaliteit C

4.3.8 endpoint description

Deze eigenschap beschrijft de specifieke details van de Data Service, zoals de operaties die beschikbaar zijn voor deze Data Service via de end-point instanties, inclusief hun werking en parameters

Een beschrijving van een eindpunt kan worden uitgedrukt in een machine leesbare vorm, zoals een [OpenAPI] (Swagger) beschrijving, een OGC GetCapabilities aanroep [WFS], [WMS], een [SPARQL11-SERVICE-DESCRIPTION], een [OpenSearch] of [WSDL] document, een Hydra API beschrijving [HYDRA], anders in tekst of een andere informele vorm als een formele representatie niet mogelijk is.

In application profile wordt verwezen naar de algemene (technische) standaard of specificaties waaraan de beschreven Data Service voldoet

Eigenschap endpoint description
Kardinaliteit 1..1
URI dcat:endpointDescription
Bereik rdfs:Resource
Optionaliteit V

4.3.9 endpoint URL

De hoofdlocatie of het primaire eindpunt van de service (een IRI). De eindpunt-URL MOET persistent zijn. Dit betekent dat uitgevers er alles aan moeten doen om de waarde stabiel en bestaand te houden.

Eigenschap endpoint URL
Kardinaliteit 1..1
URI dcat:endpointURL
Bereik rdfs:Resource
Optionaliteit V

4.3.10 format

Het formaat van het bestand dat teruggeven wordt bij de bevraging van de EndpointURL van de dataservice

Gebruik een waarde uit de EU Vocabularies File Type Named Authority List

Eigenschap format
Kardinaliteit 0..n
URI dct:format
Bereik dct:MediaTypeOrExtent
Optionaliteit O

4.3.11 HVD Category

Deze eigenschap bevat de HVD-categorie waartoe de datasets die in de Data Service worden ontsloten, behoort, als die dataset onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies HVD Categories.

Deze eigenschap is verplicht, als één van de ontsloten datasets onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap HVD Category
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:hvdCategory
Bereik skos:Concept
Optionaliteit C

4.3.12 identifier

Identifier wordt gebruikt voor de unieke identificatie van de Data Service. Dit is bij voorkeur een persistente URI die via HTTP raadpleegbaar is (resolvable). Hier wordt de oorspronkelijke identificatie van de Data Service overgenomen zoals de data-eigenaar deze gepubliceerd heeft. De identifier mag niet door afnemers aangepast worden. De eventuele andere identifiers worden in de eigenschap other identifier opgenomen, zoals bijvoorbeeld identifiers die door een catalogus worden toegekend.

Identifier heeft de beperking (ten opzichte van DCAT-AP) dat deze eigenschap alleen de waarde kan bevatten die de eerste eigenaar heeft gegeven.

Eigenschap identifier
Kardinaliteit 1..1
URI dct:identifier
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.3.13 keyword

Deze eigenschap bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om de Data Service te beschrijven, die niet uit een controlled vocabulary komen.

Het is mogelijk om meerdere keywords toe te kennen aan een Data Service. Deze waarden moeten in afzonderlijke voorkomens van deze eigenschap worden aangeleverd.

Theme word gebruikt voor trefwoorden die uit een controlled vocabulary komen.

Eigenschap keyword
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:keyword
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

4.3.14 landing page

De webpagina die toegang geeft tot de Data Service en aanvullende informatie verschaft over de Data Service. Het gaat hierbij om de originele webpagina van de aanbieder van de Data Service.

Eigenschap landing page
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:landingPage
Bereik foaf:Document
Optionaliteit O

4.3.15 language

De natuurlijke taal van de tekstuele waardes in de Data Service. Niet alle Data Services hebben de eigenschap taal.

Gebruik van de waardelijst EU Vocabularies Languages Named Authority List is vereist.

De waarde heeft alleen betrekking op de tekstuele waardes in de dataservice zelf en niet op de taal van de metadata. De taal van de metadata wordt opgenomen in de eigenschap language van de klasse CatalogRecord.

Eigenschap language
Kardinaliteit 0..n
URI dct:language
Bereik dct:LinguisticSystem
Optionaliteit A

4.3.16 licence

De licentie waaronder de Data Service beschikbaar wordt gesteld.

Licenties zijn een aanvulling op dct:accessRights. Als de data (publiek) toegankelijk zijn, staan in de licentie de voorwaarden voor het (her)gebruik daarvan.

Gebruik van Creative Commons Licenties is vereist. Aanbevolen wordt om steeds de meest recente versie van een licentie te gebruiken.

In het geval geen (her)gebruik volgens een CC licentie mogelijk is, mag de waarde ‘niet-open' gebruikt worden. Dat laatste kan bijvoorbeeld voorkomen als een dataset alleen onder voorwaarden toegankelijk is.

Gebruik een waarde uit licenties

Gebruik dct:rights voor alle andere typen voorwaarden – indien die niet gedekt worden door dct:license en dct:accessRights, zoals copyright-verklaringen.

Eigenschap licence
Kardinaliteit 1..1
URI dct:license
Bereik dct:LicenseDocument
Optionaliteit V

4.3.17 modification date

De meest recente datum waarop de Data Service is gewijzigd of aangepast.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap modification date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:modified
Bereik Temporal Literal
Optionaliteit O

4.3.18 other identifier

In de eigenschap other identifier, kunnen eventuele overige identifiers in aanvulling op de identifier worden opgenomen, zoals identifiers die door een catalogus worden toegekend. Eventueel kan naast de waarde van de identifier zelf, ook worden opgenomen wie deze toevoeging gedaan heeft. Hierdoor ontstaat een lijst met equivalente identifiers.

Het gebruik van other identifier wordt (ten opzichte van DCAT-AP) verder gespecificeerd, secundaire identifiers, zijn ook alle identifiers die aan de Data Service zijn toegewezen tijdens het verwerken en delen van die dataset in het catalogusnetwerk.

Eigenschap other identifier
Kardinaliteit 0..n
URI adms:identifier
Bereik adms:Identifier
Optionaliteit O

4.3.19 publisher

De organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van de Data Service.

Voor Europese instellingen en een klein aantal internationale organisaties moet de EU Vocabularies Corporate bodies Named Authority List worden gebruikt.

Bij andere soorten organisaties moeten nationale, regionale of lokale waardenlijsten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties , Research Organization Registry (ROR) of Core Business Vocabulary (organisaties).

Eigenschap publisher
Kardinaliteit 1..1
URI dct:publisher
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit V

4.3.20 rights

Een verklaring waarin de rechten die verband houden met de Data Service worden gespecificeerd. Hierin worden alleen de overige rechten opgenomen die niet gedekt worden door license of acces rights.

Eigenschap rights
Kardinaliteit 0..n
URI dct:rights
Bereik dct:RightsStatement
Optionaliteit O

4.3.21 serves dataset

Deze eigenschap verwijst naar één of meer datasets die door deze Data Service ontsloten wordt.

Deze eigenschap is verplicht, als één van de datasets die door de Data Service wordt ontsloten, onder de High-Value Datasets uitvoeringsverordening valt.

Eigenschap serves dataset
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:servesDataset
Bereik dcat:Dataset
Optionaliteit C

4.3.22 theme

Deze eigenschap bevat de categorie van de Data Service. De waarde die voor deze eigenschap moeten worden gebruikt, is in ieder geval één URI van een concept uit Dataset Theme Vocabulary

Aanbevolen wordt om naast een waarde uit de Europese Dataset Theme Vocabulary ook in meerdere thema's waarden op te nemen uit domeinspecifieke vocabulaires.

keyword word gebruikt voor trefwoorden die niet uit een controlled vocabulary komen.

Eigenschap theme
Kardinaliteit 1..n
URI dcat:theme
Bereik skos:Concept
Optionaliteit V

4.3.23 title

De naam van de beschreven Data Service.

Aanbevolen schrijfwijze voor deze eigenschap is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (tijdskenmerk) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap title
Kardinaliteit 1..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.3.24 Voorbeelden

Onderstaand voorbeeld beschrijft een dcat:DataService met de verplichte een aantal conditionele en aanbevolen eigenschappen.

4.4 Catalog - dcat:Catalog

Een catalogus of repository waarin de beschreven datasets of dataservices worden gehost.

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
applicable legislation dcatap:applicableLegislation eli:LegalResource 0..n O NL
catalogue dcat:catalog dcat:Catalog 0..n O AP
contact point dcat:contactPoint vcard:Kind 1..1 V NL
creator dct:creator foaf:Agent 0..1 A NL
dataset dcat:dataset dcat:Dataset 1..n A NL
description dct:description rdfs:Literal 1..n V AP
geographical coverage dct:spatial dct:Location 0..n A AP
has part dct:hasPart dcat:Catalog 0..n O AP
homepage foaf:homepage foaf:Document 0..1 A AP
language dct:language dct:LinguisticSystem 0..n A AP
licence dct:license dct:LicenseDocument 0..1 A AP
modification date dct:modified rdfs:Literal 0..1 A AP
publisher dct:publisher foaf:Agent 1..1 V AP
record dcat:record dcat:CatalogRecord 0..n O AP
release date dct:issued rdfs:Literal 0..1 A AP
rights dct:rights dct:RightsStatement 0..1 O AP
service dcat:service dcat:DataService 0..n A AP
temporal coverage dct:temporal dct:PeriodOfTime 0..n O AP
themes dcat:themeTaxonomy skos:ConceptScheme 0..n A AP
title dct:title rdfs:Literal 1..n V AP

4.4.1 applicable legislation

Deze eigenschap bevat de wetgeving die de creatie of het beheer van de catalogus verplicht stelt. Er kunnen meerdere wetgevingen op de catalogus van toepassing zijn. Denk aan High-Value Datasets, INSPIRE, kaderrichtlijn water etc.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de wetgeving. De officiële publicatie moet de [ELI] (https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli) URI-richtlijnen volgen.

Eigenschap applicable legislation
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:applicableLegislation
Bereik eli:LegalResource
Optionaliteit O

4.4.2 catalogue

Deze eigenschap beschrijft een catalogus waarvan de inhoud van belang is in de context van deze catalogus.

Deze eigenschap maakt mogelijk om een catalogus op te nemen in een catalogus.

Eigenschap catalogue
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:catalog
Bereik dcat:Catalog
Optionaliteit O

4.4.3 contact point

Deze eigenschap bevat de contactinformatie waar eindgebruikers contact kunnen opnemen met vragen over de catalogus. Dit element bevat het e-mail adres of link (URL) naar het contactformulier van de verantwoordelijke organisatie van de dataset. Het e-mail adres is een functioneel e-mailadres van de organisatie of organisatie onderdeel.

Eigenschap contact point
Kardinaliteit 1..1
URI dcat:contactPoint
Bereik vcard:Kind
Optionaliteit V

4.4.4 creator

De organisatie die verantwoordelijk is voor het creëren van de beschreven catalogus. Gebruik bij voorkeur een URI of anders een waarde uit een organisatienamenlijst. Als dat niet mogelijk is, gebruik de volledig uitgeschreven naam van de verantwoordelijke organisatie. De afkorting kan toegevoegd worden aan de organisatienaam.

Waardelijsten die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties , Research Organization Registry (ROR) of een waardelijst conform de Core Business Vocabulary (organisaties).

Eigenschap creator
Kardinaliteit 0..1
URI dct:creator
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit A

4.4.5 dataset

Deze eigenschap bevat de datasets die onderdeel uitmaken van de catalogus.

Eigenschap dataset
Kardinaliteit 1..n
URI dcat:dataset
Bereik dcat:Dataset
Optionaliteit A

4.4.6 description

Deze eigenschap bevat een beschrijving van de inhoud van de catalogus. Deze is bij voorkeur minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters). De vindbaarheid van de catalogue wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van de beschrijving. Denk hierbij aan verschillende gebruikers, vakgenoten maar ook anderen, waarvoor de tekst begrijpelijk moet zijn.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap description
Kardinaliteit 1..n
URI dct:description
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.4.7 geographical coverage

Het geografische gebied waarop de gegevens in de catalogus betrekking hebben. De ruimtelijke dekking van een catalogus kan worden gecodeerd als een dcterms:Location, of kan kan worden aangegeven met behulp van een URI-referentie (link) naar een bron die een locatie beschrijft.

Met dcterms:Location kunnen de eigenschappen bounding box, centroide of geometry worden beschreven. De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84.

Voor de bounding box (Bbox) zijn als coördinaten de meest westelijke, oostelijke, noordelijke en zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de catalogus weergegeven in latitude en longitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden).

Voor de invulling van deze eigenschap met een gebiedsnaam, moet als mogelijk een waarde uit EU Vocabularies Continents Named Authority ListEU Vocabularies Countries Named Authority ListEU Vocabularies Places Named Authority List worden gebruikt. Als de waarde daarin niet aanwezig is moet een URI uit Geonames worden gebruikt.

Voor specifiekere aanduidingen, zoals wijken en buurten kan aanvullend gebruik worden gemaakt van https://vocabs.cbs.nl/nl/

Eigenschap geographical coverage
Kardinaliteit 0..n
URI dct:spatial
Bereik dct:Location
Optionaliteit A

4.4.8 has part

Een gerelateerde catalogus die deel uitmaakt van de beschreven catalogus.

Eigenschap has part
Kardinaliteit 0..n
URI dct:hasPart
Bereik dcat:Catalog
Optionaliteit O

4.4.9 homepage

De homepage van de catalogus. Een catalogus kan op meerdere dataportals worden gepubliceerd. Deze eigenschap verwijst naar de originele homepage. Dat is in de regel de homepage van de maker van de catalogus.

Eigenschap homepage
Kardinaliteit 0..1
URI foaf:homepage
Bereik foaf:Document
Optionaliteit A

4.4.10 language

De natuurlijke taal van de tekstuele waardes in de catalogus.

Gebruik van de waardelijst EU Vocabularies Languages Named Authority List is vereist.

Eigenschap language
Kardinaliteit 0..n
URI dct:language
Bereik dct:LinguisticSystem
Optionaliteit A

4.4.11 licence

De licentie waaronder de catalogus (met resource beschrijvingen) beschikbaar wordt gesteld. In de beschrijving van een distributie of Data Service wordt de licentie opgenomen die geldt voor de resource zelf.

Gebruik een waarde uit licenties

Eigenschap licence
Kardinaliteit 0..1
URI dct:license
Bereik dct:LicenseDocument
Optionaliteit A

4.4.12 modification date

De meest recente datum waarop de catalogus is gewijzigd of aangepast.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap modification date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:modified
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

4.4.13 publisher

De organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van de catalogus.

Voor Europese instellingen en een klein aantal internationale organisaties moet de EU Vocabularies Corporate bodies Named Authority List worden gebruikt.

Bij andere soorten organisaties moeten nationale, regionale of lokale waardenlijsten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties , Research Organization Registry (ROR) of Core Business Vocabulary (organisaties)

Eigenschap publisher
Kardinaliteit 1..1
URI dct:publisher
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit V

4.4.14 record

Een Catalogue Record dat deel uitmaakt van de catalogus.

Eigenschap record
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:record
Bereik dcat:CatalogRecord
Optionaliteit O

4.4.15 release date

De datum van formele uitgifte (bijvoorbeeld publicatie) van de catalogus.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie

Eigenschap release date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:issued
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

4.4.16 rights

Een verklaring waarin de rechten die verband houden met de catalogus worden gespecificeerd. Hierin worden alleen de overige rechten opgenomen die niet gedekt worden door license of acces rights.

Eigenschap rights
Kardinaliteit 0..1
URI dct:rights
Bereik dct:RightsStatement
Optionaliteit O

4.4.17 service

Deze eigenschap bevat de dataservices die onderdeel uitmaken van de catalogus. .

Eigenschap service
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:service
Bereik dcat:DataService
Optionaliteit A

4.4.18 temporal coverage

De meest precieze tijdsperiode in de catalogus

Eigenschap temporal coverage
Kardinaliteit 0..n
URI dct:temporal
Bereik dct:PeriodOfTime
Optionaliteit O

4.4.19 themes

Deze eigenschap bevat de categorieën (themalijst) die van toepassing zijn op de datasets en dataservices in deze catalogus

De waarde die voor deze eigenschap moet worden gebruikt, is in ieder geval de Dataset Theme Vocabulary.

Aanbevolen wordt om naast thema’s uit de Europese Dataset Theme Vocabulary ook andere thema's op te nemen uit domeinspecifieke vocabulaires

Eigenschap themes
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:themeTaxonomy
Bereik skos:ConceptScheme
Optionaliteit A

4.4.20 title

De naam van de beschreven catalogus

Aanbevolen schrijfwijze voor deze eigenschap is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (tijdskenmerk) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap title
Kardinaliteit 1..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.4.21 Voorbeelden

Onderstaand voorbeeld beschrijft een dcat:Catalog met de verplichte een aantal aanbevolen eigenschappen.

4.5 CatalogRecord - dcat:CatalogRecord

Een beschrijving van de in de catalogus opgenomen beschrijvingen van een dataset of data service. Hierin worden eigenschappen van de beschrijving zelf vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de standaard waaraan de beschrijving voldoet. Voor High Value Datasets kan dat bijvoorbeeld ook DCAT-AP-HVD zijn, naast DCAT-AP en DCAT-AP-NL. Daarnaast kan er ook verwezen worden naar de originele metagegevens (conform een andere standaard) die zijn gebruikt bij het genereren van de beschrijving in DCAT.

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
application profile dct:conformsTo dct:Standard 0..n A AP
change type adms:status skos:Concept 0..1 A AP
description dct:description rdfs:Literal 0..n O AP
language dct:language dct:LinguisticSystem 1..n V NL
listing date dct:issued rdfs:Literal 0..1 A AP
modification date dct:modified rdfs:Literal 1..1 V AP
primary topic foaf:primaryTopic dcat:Resource 1..1 V AP
source metadata dct:source dcat:CatalogRecord 0..1 O AP
title dct:title rdfs:Literal 0..n O AP

4.5.1 application profile

Deze eigenschap bevat een verwijzing naar een (technische) vastgestelde standaard of specificatie waaraan de beschrijving van de dataset of Data Service in de catalogus voldoet.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de standaard of specificatie. De standaard waarnaar hier wordt verwezen, behoort de metadata te beschrijven, bijvoorbeeld DCAT-AP-HVD https://semiceu.github.iodcat-ap/releases/2.2.0-hvd

Eigenschap application profile
Kardinaliteit 0..n
URI dct:conformsTo
Bereik dct:Standard
Optionaliteit A

4.5.2 change type

De status van het catalogusrecord in de context van de lifecycle van de dataset en Data Service beschrijvingen.

Eigenschap change type
Kardinaliteit 0..1
URI adms:status
Bereik skos:Concept
Optionaliteit A

4.5.3 description

Deze eigenschap bevat een beschrijving van de inhoud van de catalogusrecord en is een aanvulling op de dataset of dataservice description.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap description
Kardinaliteit 0..n
URI dct:description
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.5.4 language

Deze eigenschap bevat de taal die wordt gebruikt in de metadata beschrijving, om onder andere de titel en andere tekstuele beschrijvingen, in het catalog record vast te leggen.

Gebruik van de waardelijst EU Vocabularies Languages Named Authority List is vereist.

Eigenschap language
Kardinaliteit 1..n
URI dct:language
Bereik dct:LinguisticSystem
Optionaliteit V

4.5.5 listing date

De datum waarop het record in de catalogus voor het eerst is toegevoegd.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap listing date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:issued
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

4.5.6 modification date

De meest recente datum waarop de catalogusrecord is gewijzigd of aangepast.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap modification date
Kardinaliteit 1..1
URI dct:modified
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.5.7 primary topic

Een verwijzing naar de dataset of Data Service die in het record wordt beschreven.

Eigenschap primary topic
Kardinaliteit 1..1
URI foaf:primaryTopic
Bereik dcat:Resource
Optionaliteit V

4.5.8 source metadata

Een verwijzing naar de originele metagegevens (conform een andere standaard) die zijn gebruikt bij het genereren van de beschrijving conform DCAT-AP-NL. Bijvoorbeeld https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/ba83c30f-12f7-4582-a590-852b6d1706de?tab=general

Eigenschap source metadata
Kardinaliteit 0..1
URI dct:source
Bereik dcat:CatalogRecord
Optionaliteit O

4.5.9 title

De naam van de catalog record.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap title
Kardinaliteit 0..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.5.10 Voorbeelden

Onderstaand voorbeeld beschrijft een dcat:CatalogRecord met de verplichte een aantal aanbevolen eigenschappen.

4.6 DatasetSeries - dcat:DatasetSeries

Een datasetseries is een verzameling van datasets die afzonderlijk worden gepubliceerd, maar bepaalde kenmerken delen waardoor ze gegroepeerd zijn. Er moet tenminste één dataset verwijzen naar een datasetseries middels de eigenschap dcat:inSeries.

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
applicable legislation dcatap:applicableLegislation eli:LegalResource 0..n O NL
contact point dcat:contactPoint vcard:Kind 0..n A AP
description dct:description rdfs:Literal 1..n V NL
frequency dct:accrualPeriodicity dct:Frequency 0..1 O AP
geographical coverage dct:spatial dct:Location 0..n A AP
modification date dct:modified rdfs:Literal 0..1 O AP
publisher dct:publisher foaf:Agent 0..1 A AP
release date dct:issued rdfs:Literal 0..1 O AP
temporal coverage dct:temporal dct:PeriodOfTime 0..n A AP
title dct:title rdfs:Literal 1..n V AP

4.6.1 applicable legislation

Deze eigenschap bevat de wetgeving die de creatie of het beheer van de dataset serie verplicht stelt. Er kunnen meerdere wetgevingen op de dataset serie van toepassing zijn. Denk aan High-Value Datasets, INSPIRE, kaderrichtlijn water etc.

Gebruik de referentie naar de officiële publicatie van de wetgeving. De officiële publicatie moet de [ELI] (https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli) URI-richtlijnen volgen.

Eigenschap applicable legislation
Kardinaliteit 0..n
URI dcatap:applicableLegislation
Bereik eli:LegalResource
Optionaliteit O

4.6.2 contact point

Deze eigenschap bevat de contactinformatie waar eindgebruikers contact kunnen opnemen met vragen over de dataset serie. Dit element bevat het e-mail adres of link (URL) naar het contactformulier van de verantwoordelijke organisatie van de dataset. Het e-mail adres is een functioneel e-mailadres van de organisatie of organisatie onderdeel.

Eigenschap contact point
Kardinaliteit 0..n
URI dcat:contactPoint
Bereik vcard:Kind
Optionaliteit A

4.6.3 description

Deze eigenschap bevat een beschrijving van de inhoud van de dataset serie. Deze is bij voorkeur minimaal drie zinnen en maximaal één alinea lang (2000 karakters). De vindbaarheid van de dataset serie wordt bepaald door de kwaliteit van de tekst. Denk hierbij aan verschillende gebruikers, vakgenoten maar ook anderen, waarvoor de tekst begrijpelijk moet zijn.

Het wordt aanbevolen om een indicatie te geven van de dimensies waarin de dataset serie zich ontwikkelt.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap description
Kardinaliteit 1..n
URI dct:description
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.6.4 frequency

De frequentie waarmee de dataset serie wordt bijgewerkt

De frequentie van een dataset serie is niet gelijk aan de frequentie van de dataset in de verzameling.

Gebruik hiervoor een waarde uit EU Vocabularies Frequency Named Authority List

Eigenschap frequency
Kardinaliteit 0..1
URI dct:accrualPeriodicity
Bereik dct:Frequency
Optionaliteit O

4.6.5 geographical coverage

Het geografische gebied dat wordt gedekt door de dataset serie. De ruimtelijke dekking van een dataset serie kan worden gecodeerd als een dcterms:Location, of kan kan worden aangegeven met behulp van een URI-referentie (link) naar een bron die een locatie beschrijft.

Met dcterms:Location kunnen de eigenschappen bounding box, centroide of geometry worden beschreven. De coördinaten dienen te worden weergegeven volgens referentiesysteem WGS 84.

Voor de bounding box (Bbox) zijn als coördinaten de meest westelijke, oostelijke, noordelijke en zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de catalogus weergegeven in latitude en longitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden).

Voor de invulling van deze eigenschap met een gebiedsnaam, moet als mogelijk een waarde uit EU Vocabularies Continents Named Authority ListEU Vocabularies Countries Named Authority ListEU Vocabularies Places Named Authority List worden gebruikt. Als de waarde daarin niet aanwezig is moet een URI uit Geonames worden gebruikt.

Voor specifiekere aanduidingen, zoals wijken en buurten kan aanvullend gebruik worden gemaakt van https://vocabs.cbs.nl/nl/

Als de spatial coverage een dimensie is in de dataset series, dan moet de spatial coverage van elke dataset in de verzameling deel uitmaken van de dataset serie. In dat geval wordt een open waarde aanbevolen, bv. EU of een brede bounding box die de verwachte waarden omvat.

Eigenschap geographical coverage
Kardinaliteit 0..n
URI dct:spatial
Bereik dct:Location
Optionaliteit A

4.6.6 modification date

De meest recente datum waarop de dataset serie is gewijzigd of aangepast.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie.

Eigenschap modification date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:modified
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.6.7 publisher

De organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van de dataset serie.

Voor Europese instellingen en een klein aantal internationale organisaties moet de EU Vocabularies Corporate bodies Named Authority List worden gebruikt.

Bij andere soorten organisaties moeten nationale, regionale of lokale waardenlijsten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties , Research Organization Registry (ROR) of Core Business Vocabulary (organisaties)

Eigenschap publisher
Kardinaliteit 0..1
URI dct:publisher
Bereik foaf:Agent
Optionaliteit A

4.6.8 release date

De datum van formele uitgifte (bijvoorbeeld publicatie) van de dataset serie.

Gebruik altijd een datum en tijd conform de [ISO8601] notatie

Eigenschap release date
Kardinaliteit 0..1
URI dct:issued
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit O

4.6.9 temporal coverage

De tijdsperiode waar de dataset serie betrekking op heeft.

Als de temporal coverage een dimensie is in de dataset serie, dan moet de temporal coverage van elke dataset in de verzameling deel uitmaken van de dataset serie. In dat geval wordt een open waarde aanbevolen, die de verwachte waarden omvat.

Eigenschap temporal coverage
Kardinaliteit 0..n
URI dct:temporal
Bereik dct:PeriodOfTime
Optionaliteit A

4.6.10 title

De naam van de beschreven dataset serie.

Aanbevolen schrijfwijze voor deze eigenschap is: (projectkenmerk) onderwerp (locatiekenmerk) (tijdskenmerk) (versie). Hierbij zijn de onderdelen tussen haakjes niet verplicht, de andere wel. Afkortingen zijn in de titel enkel toegestaan indienen deze tevens zijn uitgeschreven bijvoorbeeld: “Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)”.

Deze eigenschap kan alleen worden herhaald om de waarde in een andere taal weer te geven. Zie meertaligheid voor het omgaan met verschillende talen.

Eigenschap title
Kardinaliteit 1..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

4.6.11 Voorbeelden

Onderstaand voorbeeld laat voor twee datasets de eigenschap zien die aangeeft dat ze onderdeel uitmaken van een DatasetSerie. De dcat:DatasetSeries bevat de verplichte eigenschappen.

5. Ondersteunende Klassen

5.1 Location - dct:Location

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
bbox dcat:bbox rdfs:Literal 0..1 A AP
centroid dcat:centroid rdfs:Literal 0..1 A AP
geometry locn:geometry locn:Geometry 0..1 O AP

5.1.1 bbox

Eigenschap bbox
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:bbox
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

5.1.2 centroid

Eigenschap centroid
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:centroid
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

5.1.3 geometry

Eigenschap geometry
Kardinaliteit 0..1
URI locn:geometry
Bereik locn:Geometry
Optionaliteit O

5.2 PeriodOfTime - dct:PeriodOfTime

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
beginning time:hasBeginning time:Instant 0..1 O AP
end time:hasEnd time:Instant 0..1 O AP
end date dcat:endDate rdfs:Literal 0..1 A AP
start date dcat:startDate rdfs:Literal 0..1 A AP

5.2.1 beginning

Eigenschap beginning
Kardinaliteit 0..1
URI time:hasBeginning
Bereik time:Instant
Optionaliteit O

5.2.2 end

Eigenschap end
Kardinaliteit 0..1
URI time:hasEnd
Bereik time:Instant
Optionaliteit O

5.2.3 end date

Eigenschap end date
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:endDate
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

5.2.4 start date

Eigenschap start date
Kardinaliteit 0..1
URI dcat:startDate
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit A

5.3 Agent - foaf:Agent

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
name foaf:name rdfs:Literal 1..n V AP
type dct:type skos:Concept 0..1 A AP

5.3.1 name

Eigenschap name
Kardinaliteit 1..n
URI foaf:name
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

5.3.2 type

Eigenschap type
Kardinaliteit 0..1
URI dct:type
Bereik skos:Concept
Optionaliteit A

5.4 Identifier - adms:Identifier

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
notation skos:notation rdfs:Literal 1..1 V AP

5.4.1 notation

Eigenschap notation
Kardinaliteit 1..1
URI skos:notation
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

5.5 Relationship - dcat:Relationship

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
had role dcat:hadRole dcat:Role 1..n V AP
relation dct:relation rdfs:Resource 1..n V AP

5.5.1 had role

Eigenschap had role
Kardinaliteit 1..n
URI dcat:hadRole
Bereik dcat:Role
Optionaliteit V

5.5.2 relation

Eigenschap relation
Kardinaliteit 1..n
URI dct:relation
Bereik rdfs:Resource
Optionaliteit V

5.6 ConceptScheme - skos:ConceptScheme

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
title dct:title rdfs:Literal 1..n V AP

5.6.1 title

Eigenschap title
Kardinaliteit 1..n
URI dct:title
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

5.7 Concept - skos:Concept

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
preferred label skos:prefLabel rdfs:Literal 1..n V AP

5.7.1 preferred label

Eigenschap preferred label
Kardinaliteit 1..n
URI skos:prefLabel
Bereik rdfs:Literal
Optionaliteit V

5.8 Checksum - spdx:Checksum

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
algorithm spdx:algorithm spdx:ChecksumAlgorithm 1..1 V AP
checksum value spdx:checksumValue xsd:hexBinary 1..1 V AP

5.8.1 algorithm

Eigenschap algorithm
Kardinaliteit 1..1
URI spdx:algorithm
Bereik spdx:ChecksumAlgorithm
Optionaliteit V

5.8.2 checksum value

Eigenschap checksum value
Kardinaliteit 1..1
URI spdx:checksumValue
Bereik xsd:hexBinary
Optionaliteit V

5.9 LicenseDocument - dct:LicenseDocument

Eigenschap URI Bereik Kardinaliteit Optionaliteit Herkomst
type dct:type skos:Concept 0..n AP

5.9.1 type

Eigenschap type
Kardinaliteit 0..n
URI dct:type
Bereik skos:Concept
Optionaliteit

5.10 Niet verder gespecificeerde klassen

De volgende ondersteunende klassen worden niet verder gespecificeerd door DCAT-AP-NL:

6. Waardelijsten

In de metadata dienen de waarden uit de waardelijsten waarnaar verwezen wordt bij de element beschrijving, gehanteerd te worden. Dit zijn vaak de door de EU verplichte waardelijsten.

In de onderstaande tabel worden eigenschappen opgesomd met gecontroleerde waardelijsten die voor de genoemde eigenschappen MOETEN worden gebruikt.

Eigenschap URI

Gebruik in Klasse

Naam Waardelijst

Toepassing

dcat:mediaType

Distribution

IANA Media Types

dcat:theme

Dataset, Data Service, Catalogue

Dataset Theme Vocabulary

dct:accessRights

Dataset, Data Service

Access Rights Named Authority List

Gebruik één van de volgende waarden: public; restricted; non-public

dct:accrualPeriodicity

Dataset, Dataset Series

EU Vocabularies Frequency Named Authority List

dct:format

Distribution, Data Service

EU Vocabularies File Type Named Authority List

dct:language

Catalogue, Dataset, Catalogue Record, Data Service, , Distribution

EU Vocabularies Languages Named Authority List

dct:license

Catalogue, Data Service, Distribution

licenties

dct:publisher

Catalogue, Dataset, Data Service, Dataset Series

EU Vocabularies Corporate bodies Named Authority List,

Voor Europese instellingen en een klein aantal internationale organisaties moet de EU Vocabularies Corporate bodies Named Authority List worden gebruikt.

Bij andere soorten organisaties moeten nationale, regionale of lokale waardenlijsten worden gebruikt.

dct:spatial

Catalogue, Dataset, Dataset Series

EU Vocabularies Continents, EU Vocabularies Countries, EU Vocabularies Places, Geonames

adms:status

Distribution

EU Vocabularies Distribution Status

adms:status

Dataset

EU Vocabularies Dataset Status

dcatap:availability

Distribution

Distribution availability vocabulary

dcatap:hvdCategory

Dataset, Data Service

EU Vocabularies HVD Categories

spdx:algorithm

Checksum

Distribution availability vocabulary


In de onderstaande tabel worden eigenschappen opgesomd met gecontroleerde waardelijsten die voor de genoemde eigenschappen AANBEVOLEN worden.

Eigenschap URI

Gebruik in Klasse

Naam Waardelijst

Toepassing

dct:creator

Catalogue, Dataset, Data Service

TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties , Research Organization Registry (ROR), Research Core Business Vocabulary (organisaties).

dct:publisher

Catalogue,Dataset, Data Service, Dataset Series

TOOI-registerwaardelijsten met overheidsorganisaties , Research Organization Registry (ROR), Research Core Business Vocabulary (organisaties).

dct:spatial

Catalogue, Dataset, Dataset Series

CBS wijken en buurten

7. Validaties DCAT-AP NL

Dit onderdeel is niet normatief.

Alle gegevensregels in dit profiel zijn ook uitgedrukt in SHACL. Met behulp van deze regels kan gevalideerd worden of een dataset beschrijving voldoet aan dit profiel.

De SHACL regels van DCAT-AP-NL bouwen voort op de SHACL regels uit [DCAT-AP-3.0]. Alle regels uit [DCAT-AP-3.0]zijn daarbij nog steeds van toepassing. DCAT-AP-NL scherpt enkel sommige gegevensregels aan.

In Figuur 3 is te zien hoe de shapes van DCAT-AP, DCAT-AP-NL en High-Value Datasets zich tot elkaar verhouden. Hierin is te zien dat DCAT-AP-NL gepositioneerd is tussen DCAT-AP en High-Value Datasets in, waarbij DCAT-AP de minst strenge eisen stelt en High-Value Datasets extra eisen kent.

Verhouding van de shapes van DCAT-AP, DCAT-AP-NL en High-Value Datasets
Figuur 3 Verhouding van de shapes van DCAT-AP, DCAT-AP-NL en High-Value Datasets

Om te toetsen of een datasetbeschrijving voldoet aan DCAT-AP-NL is het ook noodzakelijk om zowel de DCAT-AP SHACL shapes als de DCAT-AP-NL SHACL shapes mee te nemen in de validatie. Mocht je een High-Value-Dataset-beschrijving willen valideren dan moet ook die set shapes extra worden meegenomen.

Om het valideren van de datasetbeschrijvingen zo goed mogelijk te ondersteunen, is in DCAT-AP de SHACL shapes opgesplitst om verschillende validatiescenario's en -aspecten te ondersteunen. Zie hiervoor het hoofdstuk Validation of DCAT-AP.

In navolging daarvan is in DCAT-AP-NL ook een splitsing gemaakt van de SHACL shapes. De SHACL shapes van DCAT-AP-NL zijn opgedeeld in de volgende bestanden, voor het valideren van verschillende aspecten van de datasetbeschrijvingen:


Deze bestanden kunnen los, of gecombineerd worden gebruikt om de datasetbeschrijvingen te valideren.

Voor het valideren van aanbevolen shapes uit DCAT-AP-NL kan het volgende bestand worden toegevoegd bij de validatie:

A. Contributors

De redactie is alle leden van de werkgroep dankbaar voor hun bijdragen aan dit document en tevens ook de personen die eerder een bijdrage geleverd hebben aan DCAT-AP-DONL 2.0 waarvan dankbaar gebruik gemaakt is.

B. Lijst met figuren

C. Referenties

C.1 Normatieve referenties

[DCAT-3.0]
DCAT-3.0. W3C. 18 January 2024. Candidate Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-3/
[DCAT-AP-3.0]
DCAT-AP-3.0. SEMIC. 12 February 2024. Candidate Recommendation. URL: https://semiceu.github.io/DCAT-AP/releases/3.0.0/
[ISO19115_ROLECODE]
ISO-19115 RoleCode. ISO. URL: https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/gml/CI_RoleCode.xml
[ISO8601]
ISO-8601. ISO. URL: https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
[ODRL]
ODLR. W3C. 16 September 2017. URL: https://www.w3.org/ns/odrl/2/
[OpenAPI]
OpenAPI. OpenAPI initiative. 15 February 2021. URL: https://github.com/OAI/OpenAPI-Specification/
[OpenSearch]
OpenSearch. OpenSearch. 17 April 2018. URL: https://github.com/dewitt/opensearch/blob/master/opensearch-1-1-draft-6.md
[RFC2119]
rfc2119. IETF. March 1997. Best Current Practice. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2119
[RFC8174]
rfc8174. IETF. May 2017. Best Current Practice. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646
[SPARQL11-SERVICE-DESCRIPTION]
SPARQL Service Description. W3C. 2013-03-21. URL: https://www.w3.org/TR/sparql11-service-description/
[WFS]
WFS. OGC. 10 July 2014. URL: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
[WMS]
WMS. OGC. 15 March 2006. OpenGIS Implementation Standard. URL: http://www.opengeospatial.org/standards/wms
[WSDL]
WSDL. W3C. 26 June 2007. Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/wsdl20/

C.2 Informatieve referenties

[DCAT-AP-2.1.1]
DCAT-AP 2.1.1. SEMIC. 05/09/2022. URL: https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/210
[DCAT-AP-DONL-2.0]
DCAT-AP-DONL-2.0. data.overheid.nl. 24 november 2022. URL: https://dataoverheid.github.io/dcat-ap-donl/
[DCAT-AP-HVD]
DCAT-AP for High-Value Datasets. SEMIC. 14 December 2023. Recommendation. URL: https://semiceu.github.io/uri.semic.eu-generated/DCAT-AP/releases/2.2.0-hvd/
Geonovum Standaard - Versie ter vaststelling