Wijzigingsvoorstel BRT.Next

Geonovum Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/cv-im-brtnext-20221104/
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/cv-im-brtnext-20220628/
Laatste werkversie:
https://geonovum.github.iobrt-next-cv
Redacteur:
Geonovum, Geonovum
Auteurs:
Geonovum, Geonovum
Kadaster, Kadaster
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests
Rechtenbeleid:

Status van dit document

Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. De laatste gepubliceerde versie van dit document is te vinden op https://docs.geostandaarden.nl/brtnext/.

Dit is de consultatieversie van het wijzigingsvoorstel voor de nieuwe BRT: BRT.Next. Dit document heeft als doel om de wijzigingen in de TOP10NL onder het werkveld te consulteren. Reacties op dit wijzigingsvoorstel kunt u tot en met 4 december 2022 indienen via het reactieformulier: https://fd10.formdesk.com/geonovum/brtnext.

1. Inleiding

In opdracht van het ministerie van BZK werkt het Kadaster aan een doorontwikkeling van de BRT. Deze “BRT.Next” zal zijn gebaseerd op de BGT, de BAG, andere bestaande bronnen en eigen inwinning. De BRT.Next wordt in samenwerking met DiS-Geo ontwikkeld, waarbij afstemming wordt gezocht met de landelijke Samenhangende Objectenregistratie. Het productieproces van de diverse (toekomstige) producten wordt geoptimaliseerd door gebruik te maken van algoritmes voor automatische objectvorming en generalisatie.

Er zijn gebruikerssessies gehouden waarin de bevindingen tijdens de ontwerpfase van de nieuwe BRT.Next met gebruikers gedeeld zijn. Ook was er de mogelijkheid om een reactie te geven op een eerste opzet van het nieuwe datamodel voor BRT.Next.

De ervaringen uit deze gebruikerssessies en consultatie zijn de afgelopen periode gebruikt bij het samenstellen van een nieuw informatiemodel voor BRT.Next. Ieder object en iedere eigenschap uit het informatiemodel van TOP10NL is geanalyseerd, vergeleken met de andere basisregistraties en vanuit meerdere aspecten bekeken. Is het bijvoorbeeld topografie, cartografie of informatie, wat is het gebruik en het bijhoud-proces van dit object of deze eigenschap. Op basis van deze analyse is voor ieder object en iedere eigenschap één van onderstaande keuzes gemaakt in het nieuwe informatiemodel:

In deze consultatie wil het Kadaster dit nieuwe informatiemodel voorleggen aan de gebruikers van de BRT. Het is belangrijk om te beseffen dat de datamodellen van de BAG en de BGT hiervoor het uitgangspunt zijn. Daar waar mogelijk is de inhoud daarvan 1 op 1 overgenomen.

1.1 Consultatie

Deze versie van het informatiemodel BRT.Next is gemaakt voor het BRT.Next product op schaal 1:10.000 en beschrijft welke objecten en eigenschappen er vastgelegd worden in BRT.Next. Algemene objectkenmerken, zoals de identificatie, attributen voor de levensloop van een object en visualisatiecode, zijn nu nog niet opgenomen in deze consultatie. Voor deze attributen wil het Kadaster zo veel mogelijk aansluiten bij de standaarden en bij TOP10NL.

Deze tweede consultatie is een vervolg op de eerste consultatie, die gehouden is van 28 juni tot en met 22 augustus 2022. Als aftrap van deze tweede consultatie is een DiS-online sessie gehouden. De sheets en opnamen van deze sessie zijn terug te zien op de pagina van DiS-online. Opmerkingen uit de eerste consultatie zijn zo mogelijk verwerkt in deze consultatie. In de bijlage, onderaan deze webpagina, zijn deze wijzigingen ten opzichte van de eerste consultatie weergegeven.

Gedurende deze consultatie zijn er twee interactiemomenten gepland waar vragen over deze consultatie door het Kadaster toegelicht kunnen worden. Deze momenten zijn:

Het informatiemodel kan tijdens het realiseren van het product nog licht aangepast worden doordat op dit moment het hele proces nog niet bekend is. Als voorbeeld is het generalisatieproces van o.a. de BGT en BAG op schaal 1:1.000 naar de BRT.Next op schaal 1:10.000 nog niet ontwikkeld. Hierover zal het Kadaster u blijven informeren.

1.2 Periode consultatie

Reactie op deze consultatie kunnen gegeven worden van 4 november tot en met 4 december 2022 (4 weken). Aansluitend zal het Kadaster samen met Geonovum de ontvangen reacties beoordelen en zo mogelijk verwerken in een nieuwe versie van het informatiemodel voor BRT.Next. In januari 2023 vindt een derde consultatie plaats (gedurende 2 weken), waarin de wijzigingen ten opzichte van de huidige consultatieversie voorgelegd worden.

Het Kadaster is benieuwd naar uw reacties en dankt u bij voorbaat voor uw input!

1.3 Reacties indienen

In dit wijzigingsvoorstel worden alle wijzigingen beschreven van de huidige TOP10NL (WAS) naar de nieuwe BRT.Next (WORDT). Alle wijzigingen zijn voorstellen, en worden met dit wijzigingsvoorstel geconsulteerd onder het werkveld.

U kunt uw reacties op dit wijzigingsvoorstel indienen via dit reactieformulier. U vindt een link naar het reactieformulier ook midden onderaan deze pagina (knop “Reactie indienen”).

Geef bij uw reactie uw feedback en verbetersuggestie inclusief motivatie op: Wat gebeurt er als het Kadaster dit voorstel doorvoert? Wat is het voordeel van uw verbetervoorstel?

Al uw vragen of opmerkingen over de consultatie van BRT.Next stelt u per email aan brt@kadaster.nl.

1.4 Leeswijzer

De voorgestelde wijzigingen in de BRT.Next t.o.v. TOP10NL zijn in dit document gemarkeerd:  komt te vervallen, tekst met deze opmaak wordt toegevoegd.

In de desktopversie van het wijzigingsvoorstel wordt een schakelknop in het venster rechts onderin getoond, waarmee u de wijzigingen aan (zichtbaar) of uit (verborgen) kunt zetten.

De wijzigingen worden in een vaste structuur gepresenteerd. Elk objecttype begint met een tabel met de attributen en attribuutwaarden voor dit object na het doorvoeren van de wijzigingen. Vervolgens wordt per objecttype beschreven welke attributen en attribuutwaarden wijzigen, vervallen of worden toegevoegd.

We hanteren in dit document de term ‘attribuut’ voor een kenmerk of eigenschap van een object; de term ‘attribuutwaarde’ voor het type of de waarde dat een attribuut kan aannemen.

Een attribuut of attribuutwaarde kan op drie manieren wijzigen:

  1. de naam van het attribuut of attribuutwaarde wijzigt; de definitie wijzigt niet.

  2. de definitie van het attribuut of attribuutwaarde wijzigt; de naam wijzigt niet.

  3. de naam en definitie van het attribuut of de attribuutwaarde wijzigen.

Als twee attribuutwaarden worden samengevoegd tot één nieuwe attribuutwaarde wordt dit in het document beschreven als het laten vervallen van twee attribuutwaarden en het toevoegen van een nieuwe attribuutwaarde, met in de toelichting (voetnoot) dat er sprake is van een samenvoeging.

Bij meerdere objectklassen is de modellering van ‘de naam van een object’ aangepast. Waar er in TOP10NL meerdere naam-attributen waren (bijvoorbeeld: Naam_Nederlands, Naam_Fries en Naam_officieel) worden in BRT.Next de taal, de herkomst en de aanduiding of een naam officieel is per naam aangegeven. Hiervoor zijn de attributen “naam: taal”, “naam: herkomst” en “naam: officieel” in het model opgenomen en die attributen beschrijven de eigenschappen van een naam van een object.

2. Wegdeel

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Wegdeel in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

2.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Wegdeel in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1 -1
«lijn»
type rijbaan autosnelweg vlak 1..n
rijbaan autoweg vlak
rijbaan hoofdweg vlak
rijbaan regionale weg vlak
rijbaan lokale weg vlak
rijbaan straat vlak
rijbaan overig vlak
parkeervlak vlak
OV-baan vlak
fietspad vlak, lijn
voetpad vlak, lijn
voetgangersgebied vlak
startbaan, landingsbaan vlak
rolbaan, platform vlak
veerdienst, pontveer lijn
fietsveer lijn
voetveer lijn
ligging op vast deel van brug 0..n
op beweegbaar deel van brug
op rotonde
op oprit / afrit
op knooppuntverbinding
op overweg
in tunnel
verhardingsbreedteklasse > 7 meter 1-1
4 – 7 meter
2 – 4 meter
< 2 meter
verhardingstype verhard 1-1
half verhard
onverhard
onbekend
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9;9]» 1-1
status bestaand 1-1
naam «tekst» 0..n
naam: herkomst «tekst» 0..n
A-wegnummer «tekst» 0..n
N-wegnummer «tekst» 0..n
E-wegnummer «tekst» 0..n
S-wegnummer «tekst» 0..n
afritnummer «tekst» 0..1
afritnaam «tekst» 0..1
knooppuntnaam «tekst» 0..1
brugnaam «tekst» 0..1
tunnelnaam «tekst» 0..1

2.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

2.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeWeg type
fysiekVoorkomen ligging
hoofdGeometrie geometrie
Noot
Aan geometrie wordt de volgende regel toegevoegd: *“Een smalle berm (\< 6m) is geen onderdeel van het wegvlak."*

2.2.2 Definitie

Onderstaande attributen wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

TOP10NL | BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
status De staat waarin het object zich bevindt. De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object.

2.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het ~hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9..

2.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

2.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeWeg |BRT.Next:type

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
overig rijbaan overig
veerverbinding veerdienst, pontveer

2.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeWeg |BRT.Next:type

TOP10NL | BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
startbaan, landingsbaan Strook grond waar vliegtuigen kunnen opstijgen en/of landen. Wegdeel uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het opstijgen en/of landen van vliegtuigen.
rolbaan, platform Afgebakende taxibaan op een vliegveld (rolbaan). / Terrein voor geparkeerd staande vliegtuigen (platform). Wegdeel uitsluitend bedoeld voor vliegverkeer ten behoeve van het taxiën van vliegtuigen of het parkeren van vliegtuigen.

2.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeWeg / BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
autosnelweg Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer en met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord. rijbaan autosnelweg Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.
hoofdweg Verharde weg die is aangeduid met een E-nummer, maar niet met een A-nummer, of verharde weg die onderdeel is van een verbindingsroute tussen grotere plaatsen, wat blijkt uit blauwe ANWB-borden, dan wel onderdeel is van een route om eindigende A of E-routes tot een gesloten netwerk te completeren. rijbaan hoofdweg Wegdeel, niet zijnde een autosnelweg of autoweg, dat is aangeduid met een E-nummer, maar niet met een A-nummer, of verharde weg die onderdeel is van een verbindingsroute tussen grotere plaatsen, wat blijkt uit blauwe ANWB-borden, dan wel onderdeel is van een route om eindigende A of E-routes tot een gesloten netwerk te completeren.
regionale weg Verharde weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of grote stadswijken en daartoe van twee kanten bewegwijzerd zijn met blauwe ANWB-richtingsborden voor autoverkeer. rijbaan regionale weg Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad.
lokale weg Weg van lokaal belang tussen bewegwijzerde routes. rijbaan lokale weg Wegdeel dat onderdeel is van een weg van lokaal belang.
straat Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. rijbaan straat Wegdeel dat onderdeel is van een weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied.
parkeerplaats Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen in de openlucht. parkeervak Wegdeel bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen.

2.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:waarde of «type»
hartGeometrie «punt»; «lijn»
typeInfrastructuur verbinding; kruising; overig verkeersgebied
hoofdverkeersgebruik vliegverkeer; snelverkeer; gemengd verkeer; busverkeer; fietsers, bromfietsers; voetgangers; ruiters; overig
gescheidenRijbaan ja; nee
aantalRijstroken «geheel getal»
isBAGnaam ja; nee

2.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:waarde of «type»
geometrie «punt»
typeWeg | type spoorbaanlichaam; parkeerplaats: carpool; parkeerplaats: P+R
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd
status in uitvoering; in gebruik; buiten gebruik
Noot
Type ‘spoorbaanlichaam’ verplaatst naar type ‘spoorbaan’ van objecttype Spoor.
Noot
status ‘in uitvoering’ en ‘in gebruik’ worden samengevoegd tot status ‘bestaand’.

2.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Domein
naam:herkomst De herkomst van de naam van het wegdeel. Optioneel [0 of meer] «tekst»

2.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
rijbaan autoweg Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.
OV-baan Wegdeel dat uitsluitend is bestemd en gemarkeerd voor openbaar vervoer en afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
fietspad Wegdeel met name bestemd voor fietsers en, indien toegestaan, bromfietsers en dat afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
voetpad Wegdeel waar voetgangers gebruik van moeten maken.
voetgangersgebied Wegdeel alleen voor het gebruik door voetgangers, waarbij het door voetgangers te gebruiken gebied de volle breedte van de weg beslaat en het gebied een nadrukkelijk openbaar karakter heeft.
fietsveer Vastgelegde route over water om fietsers en voetgangers over te zetten al dan niet op basis van een vaste dienstregeling.
voetveer Vastgelegde route over water om voetgangers over te zetten al dan niet op basis van een vaste dienstregeling.

Attribuut BRT.Next:ligging

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
op overweg Een gelijkvloerse kruising van een wegdeel en een wegdeel type ov-baan met spoor type trein of sneltram.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Situatie waarin het object wordt / kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd / aangelegd.

3. Spoor

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Spoor in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

3.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Spoor in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1-1
«vlak»
type trein lijn 1-1
tram lijn
sneltram lijn
metro lijn
gemengd lijn
spoorbaan vlak
aantalSporen enkelvoudig 1-1
meervoudig
elektrificatie ja 1-1
nee
ligging op vast deel van brug 0..n
op beweegbaar deel van brug
in tunnel
relatieveHoogteligging «geheel getal» 1-1
status bestaand 1-1
brugnaam «tekst» 0..1
tunnelnaam «tekst» 0..1
Noot
attribuut ‘aantalSporen’ en ‘elektrificatie’ is alleen verplicht voor objecten Spoor met lijngeometrie.

3.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

3.2.1 Naam

De volgende attributen wijzigen van naam, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeSpoorbaan type
fysiekVoorkomen ligging

3.2.2 Definitie

Onderstaande attributen wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

TOP10NL | BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
aantalSporen Het aantal sporen van het spoorbaandeel. Aanduiding of het spoorbaandeel enkelvoudig of meervoudig is.
status De staat waarin het object zich bevindt. De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object.

3.2.3 Naam+definitie

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het ~hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

3.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

3.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:aantalSporen | BRT.Next:aantalSporen

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
enkel enkelvoudig

3.3.2 Definitie

Geen.

3.3.3 Naam+definitie

Geen.

3.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeInfrastructuur verbinding; ~ kruising
spoorbreedte normaalspoor; smalspoor
vervoerfunctie gemengd gebruik; personenvervoer; ~ goederenvervoer; museumlijn
baanvaknaam «tekst»

3.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd
aantalSporen dubbel
status in uitvoering; in gebruik; buiten gebruik
Noot
status ‘in uitvoering’ en ‘in gebruik’ worden samengevoegd tot status ‘bestaand’.

3.6 Toevoegen attributen

Geen.

3.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:geometrie

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
vlak De vlakgeometrie van een spoorbaandeel object.
Noot
regel: vlakgeometrie alleen bij Spoor van het type ‘spoorbaan’

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
spoorbaanlichaam Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails.
Noot
type ‘spoorbaan’ verplaatst van objecttype Terrein naar objecttype Spoor.
BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Situatie waarin het object wordt / kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd / aangelegd.

4. Waterdeel

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Waterdeel in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

4.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Waterdeel in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of <type> Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«lijn»
«punt»
type waterloop lijn, vlak 1-1
watervlakte vlak
greppel, droge sloot lijn
zee vlak
droogvallend vlak
droogvallend (LAT) vlak
bron punt
water met riet vlak
breedteklasse 0,5 - 3 meter lijn 0..1
3 - 6 meter lijn
6 - 12 meter vlak
12 - 50 meter vlak
50 - 125 meter vlak
> 125 meter vlak
ligging in sluis lijn, vlak 0..n
op brug lijn, vlak
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
status bestaand 1-1
naam «tekst» 0..n
naam: herkomst «tekst» 0..n
naam:officieel ja 0..n
nee
naam: taal Nederlands 0..n
Fries
onbekend / VoidReason
sluisnaam «tekst» 0..1
brugnaam «tekst» 0..1

4.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

4.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeWater type
fysiekVoorkomen ligging

4.2.2 Definitie

Geen.

4.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogte niveau van het object.~~ relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

4.2.4 Naam

Attribuut TOP10NL:typeWater | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
bron, wel bron

4.2.5 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam (waarde) wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeWater | BRT.Next:type

TOP10NL|BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
waterloop Langgerekt waterdeel in de vorm van een sloot, rivier, kanaal, enz. Een voor de waterbeheersing bestemde geul die meestal permanent water bevat (zoals rivier, kanaal, beek, sloot, gracht).
greppel, droge sloot Een in het algemeen niet watervoerende sloot. Een ten behoeve van de waterbeheersing gegraven geul die al dan niet met water bedekt is.
zee Uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. Uitgestrekt oppervlak zout water.

4.2.6 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeWater / BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
meer,plas Water (meestal) niet gelegen in een waterloop. watervlakte Alle oppervlakken die vrij permanent met zoet water zijn bedekt. (zoals meer, plas, ven, vijver).

4.3 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
voorkomen met riet
functie drinkwaterbekken; haven; natuurbad; viskwekerij; vistrap; vloeiveld; waterval; waterzuivering; zwembad; overig
getijdeInvloed ja; nee
vaarwegklasse I; II; III; IV; Va; Vb; VIa; VIb; VIc; VII
naamOfficieel «tekst»
naamNL «tekst»
naamFries «tekst»
isBAGnaam ja; nee
hoofdafwatering ja; nee
Noot
voorkomen ‘met riet’ wordt opgenomen als type ‘water met riet’ in BRT.Next.
Noot
naamOfficieel vervalt, een nieuw attribuut ‘naam: officieel’ met waarden ja/nee wordt toegevoegd.

4.4 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeWater overig
fysiekVoorkomen | ligging in duiker, in afsluitbare duiker; in grondduiker; in afsluitbare grondduiker; overkluisd

4.5 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
status De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object. Verplicht, 1 bestaand
naam De naam van het waterdeel Optioneel, 0 of meer «tekst»
naam: taal De taal van de naam van het waterdeel. Optioneel, 0 of meer Nederlands; Fries; onbekend/ VoidReason
naam: officieel Aanduiding of de naam een officiële naam betreft. Optioneel, 0 of meer ja / nee
naam: herkomst De herkomst van de naam van het waterdeel. Optioneel, 0 of meer «tekst»
Noot
regel: ‘naam: herkomst’, ‘naam: officieel’ en ‘naam:taal’ zijn verplicht als naam is gevuld.

4.6 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
water met riet Alle oppervlakken die vrij permanent met zoet water zijn bedekt en begroeid zijn met riet.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
bestaand Situatie waarin het object wordt / kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd / aangelegd.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend/ VoidReason Taal is onbekend.
</type>

5. Terrein

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Terrein in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

5.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Terrein in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
type akkerland vlak 1-1
basaltblokken, steenglooiing vlak
boomgaard vlak
boomkwekerij vlak
braakliggend vlak
duin vlak
fruitteelt vlak
gemengd bos vlak
grasland agrarisch vlak
grasland overig vlak
griend en hakhout vlak
heide vlak
houtwal vlak
kwelder vlak
loofbos vlak
naaldbos vlak
struiken vlak
zand vlak
overig vlak
erf vlak
rietland vlak
moeras vlak
ligging in tunnel 0..1
op brug
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
brugnaam «tekst» 0..1

5.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

5.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeLandgebruik type
fysiekVoorkomen ligging
voorkomen type

5.2.2 Definitie

Geen.

5.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveau van het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

5.2.4 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:fysiekVoorkomen | BRT.Next:ligging

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
op vast deel van brug op brug

5.2.5 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeLandgebruik | BRT.Next:type

TOP10NL|BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
akkerland Terrein waar landbouwproducten worden verbouwd. Terreindeel in gebruik als akker, met gewassen die in een teelt roulatieschema zijn opgenomen. Kan tijdelijk zonder gewas zijn of braak liggen.
boomgaard Terrein met hoogstammige ~fruitbomen. Terrein begroeid met hoogstamfruitbomen.
braakliggend Een stuk grond dat geen functie vervult of niet wordt onderhouden, met uitzondering van landbouwgrond. Terreindeel waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is, niet zijnde zand. Braakliggend valt hier wel onder.
duin Terrein met grondsoort zand , langs de kust als natuurlijke kustverdediging, eventueel begroeid met helmgras of lage struiken. Verhoging of heuvel van zand of fijne losse aarde en verpulverd gesteente opgeworpen door wind of door stromend water.
fruitkwekerij Terrein met laagstammige ~fruitbomen en struiken waarvan de vruchten worden geoogst (zoals: rozenbottels, bessen, frambozen , druiven, etc.). Terrein begroeid met laagstamfruitbomen, druivenstokken of begroeid met heesters voor zachtfruit zoals bessen of frambozen.
heide Terrein, overwegend begroeid met heidevegetatie en wilde grassoorten. Terreindeel overwegend begroeid met heide en heideachtige vegetaties.
zand Terrein, grondsoort zand, van nature zonder enige begroeiing. Terreindeel dat grotendeels bedekt is met zand.

5.2.6 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeWeg | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
bos: gemengd bos Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen. gemengd bos Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
grasland Terrein, overwegend begroeid met een grasachtige vegetatie. grasland agrarisch Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, zijnde cultuurgrasland dat in gebruik is voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland.
grasland Terrein, overwegend begroeid met een grasachtige vegetatie. grasland overig Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, dat niet in gebruik is voor agrarische doeleinden.
bos: griend In of aan het water gelegen terrein, ~begroeid met laagafgeknot wilgenhout t.b.v. de productie van rijshout. griend en hakhout Terreindeel met opgaande begroeiing van loofbomen, in een dicht groeiverband, en die periodiek wordt afgezet.
bos: loofbos Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen. loofbos Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

5.3 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
voorkomen met riet; dras, moerassig
naam «tekst»
Noot
voorkomen ‘met riet’ en ‘dras, moerassig’ worden verplaatst naar respectievelijk typen ‘rietland’ en ‘moeras’.

5.4 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL/BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeLandgebruik | type aanlegsteiger; bebouwd gebied; dodenakker; dodenakker met bos; populieren; spoorbaanlichaam
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd, op beweegbaar deel van brug
Noot
type ‘aanlegsteiger’ verplaatst van object Terrein naar type ‘steiger’ van object Inrichtingselement.
Noot
type ‘spoorbaanlichaam’ verplaatst van Terrein naar type ‘spoorbaan’ van object Spoor.

5.5 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
brugnaam De naam van de brug. Optioneel, 0..1 «tekst»

5.6 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden (waarden) worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
houtwal Terreindeel zijnde een afscheiding met beperkte breedte en beplant met bomen of struiken.
kwelder Buitendijks gelegen aangeslibd land van een wad, dat bij gewone vloed niet meer onder loopt.
struiken Terreindeel bedekt met niet-gecultiveerde (natuurlijke), lage, houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel en afwezigheid van opvallende stammen.
erf Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water.
rietland Terreindeel overwegend begroeid met rietvegetatie.
moeras Terreindeel met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing.

6. Gebouw

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Gebouw in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

6.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Gebouw in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «Vlak» 1-1
«Punt»
type bunker vlak 1..n
kapel vlak, punt
kas vlak
kasteel vlak
kerk vlak
kernreactor vlak
klokkentoren vlak, punt
klooster, abdij vlak
koeltoren vlak
koepel vlak
moskee vlak
opslagtank vlak
overig religieus gebouw vlak
parkeergarage vlak
radiotoren, televisietoren vlak
ruïne vlak
schoorsteen vlak, punt
silo vlak
synagoge vlak
stadion vlak
telecommunicatietoren vlak
toren vlak, punt
uitzichttoren vlak, punt
verkeerstoren vlak
vuurtoren vlak
waterradmolen vlak
watertoren vlak
waterwoning vlak
windmolen vlak
windturbine vlak
botenhuis vlak
open loods vlak
overkapping vlak
overig vlak
functie brandweerkazerne 0..n
crematorium
elektriciteitscentrale
gemaal
gemeentehuis
gevangenis
kunstijsbaan
observatorium
paleis
parkeren
politiebureau
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum
radarstation
religie
schaapskooi
school
sporthal
stadskantoor, hulpsecretarie
universiteit
ziekenhuis
zwembad
ligging ondergronds 0..1
hoogte «decimaal getal» 0..1
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
status bestaand 1-1
soortnaam «tekst» 0..n
naam «tekst» 0..n

6.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

6.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
fysiekVoorkomen ligging

.

6.2.2 Definitie

Onderstaande attributen wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

TOP10NL | BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
status De staat waarin het object zich bevindt. De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object.

6.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
typeGebouw Het type gebouw, het doel waarvoor de bebouwing gebruikt wordt (gaat worden / werd). type Het type gebouw gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van het gebouw.
hoogteniveau Het hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
typeGebouw wordt gesplitst in twee attributen: ‘type’ (uiterlijke verschijningsvorm) en ‘functie’(gebruik). De attribuutwaarden die verplaatsen van typeGebouw naar functie worden als vervallen bij typeGebouw opgenomen, en als toegevoegde attribuutwaarden bij het nieuwe attribuut ‘functie’.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9..

6.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

6.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeGebouw | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
kas, warenhuis kas
tank opslagtank
parkeerdak, parkeerdek, ~parkeergarage parkeergarage

6.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeGebouw | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
windmolen Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid (m.u.v. het opwekken van elektrische energie, het malen van granen en het opvijzelen van water), waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken. Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid (m.u.v. het opwekken van elektrische energie) waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken.
windturbine Bebouwing t.b.v. het opwekken van elektrische energie, waarvoor de energie geleverd wordt door ~wind en opgenomen wordt door middel van wieken. Turbine waarin winddruk omgezet wordt in mechanische energie.

6.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:status | BRT.Next:status

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
kerncentrale, kernreactor Centrale die met kernenergie elektriciteit opwekt (kerncentrale) / Installatie voor het splijten of fuseren van atoomkernen, atoomreactor (kernreactor). kernreactor Installatie voor het splijten of fuseren van atoomkernen.

6.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
hoogteklasse laagbouw; hoogbouw
gebruiksdoel bijeenkomstfunctie; celfunctie; gezondheidszorgfunctie; industriefunctie; kantoorfunctie; logiesfunctie; onderwijsfunctie; sportfunctie; winkelfunctie; woonfunctie; overige gebruiksfunctie

6.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeGebouw | type verplaatsen van type naar functie: brandweerkazerne; crematorium; elektriciteitscentrale; gemaal; gemeentehuis; kerncentrale, kernreactor; kunstijsbaan; observatorium; paleis; politiebureau; psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum; radarpost; schaapskooi; school; sporthal; stadskantoor, hulpsecretarie; universiteit; ziekenhuis; zwembad
typeGebouw | type verplaatsen van type naar ander objecttype: dok,~ tankstation
typeGebouw | type bezoekerscentrum; boortoren~,brandtoren;;fabriek; fort; gevangenis; hotel; huizenblok; kliniek, inrichting, sanatorium; lichttoren; luchtwachttoren; markant gebouw; manege; militair gebouw; museum; peilmeetstation; pompstation;;postkantoor; radartoren; recreatiecentrum; reddingboothuisje; remise; stationsgebouw; tankstation; tol; transformatorstation; veiling; wegrestaurant; werf; windmolen: korenmolen; windmolen: watermolen; zendtoren;
fysiekVoorkomen | ligging overkluisd
status in gebruik; buiten gebruik; in uitvoering
Noot
de attribuutwaarden ‘brandweerkazerne’, ‘crematorium’, …, ‘zwembad’ verplaatsen van attribuut typeGebouw\|type naar attribuut functie.
Noot
type ‘tankstation’ verplaatst naar objecttype FunctioneelGebied; type ‘dok’ verplaatst naar objecttype Inrichtingselement
Noot
status ‘in gebruik’ en ‘buiten gebruik’ worden samengevoegd tot status ‘bestaand’.

6.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
functie De functie van het gebouw, de functie waarvoor het gebouw gebruikt wordt. optioneel, 0 of meer zie tabel attribuut BRT.Next:functie in Toevoegen attribuutwaarden

6.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
botenhuis Gebouw boven water voor de opslag van boten.
open loods Niet verplaatsbaar licht gebouw met een open gevel, bestemd als berg- of werkplaats of als tijdelijk onderdak voor andere doeleinden.
overkapping Een afzonderlijk staande overdekking rustend op kolommen.

Attribuut BRT.Next:functie

attribuutwaarden van BRT.Next:functie zijn overgenomen van TOP10NL:typeGebouw; m.u.v. waarde ‘religie’: deze classificatie is nieuw toegevoegd aan BRT.Next

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
brandweerkazerne definitie TOP10NL 1.2
crematorium definitie TOP10NL 1.2
elektriciteitscentrale definitie TOP10NL 1.2
gemaal definitie TOP10NL 1.2
gemeentehuis definitie TOP10NL 1.2
gevangenis definitie TOP10NL 1.2
kerncentrale, kernreactor definitie TOP10NL 1.2
kunstijsbaan definitie TOP10NL 1.2
observatorium definitie TOP10NL 1.2
paleis definitie TOP10NL 1.2
parkeren definitie TOP10NL 1.2
politiebureau definitie TOP10NL 1.2
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum definitie TOP10NL 1.2
radarstation definitie TOP10NL 1.2
religie Gebouw in gebruik voor geloofsuitoefening.
schaapskooi definitie TOP10NL 1.2
school definitie TOP10NL 1.2
sporthal definitie TOP10NL 1.2
stadskantoor, hulpsecretarie definitie TOP10NL 1.2
universiteit definitie TOP10NL 1.2
waterwoning definitie TOP10NL 1.2
ziekenhuis definitie TOP10NL 1.2
zwembad definitie TOP10NL 1.2

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Situatie waarin het object wordt / kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd / aangelegd.

7. Inrichtingselement

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Inrichtingselement in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

7.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Inrichtingselement in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «punt» 1-1
«lijn»
«vlak»
 type baken punt 1-1 
bomenrij lijn
boom punt
botenhelling punt
busstation punt
calamiteitendoorgang lijn
gedenkteken, monument punt
geluidsscherm lijn
GNSS kernnetpunt punt
grenspunt punt
heg, haag lijn
hek lijn
hoogspanningsleiding lijn
hoogspanningsmast punt
hunebed punt
kabelbaan lijn
kabelbaanmast punt
kilometerpaal weg punt
kilometerpaal spoorweg punt
kilometerpaal water punt
klokkenstoel punt
kruis punt
luchtvaartlicht punt
markant object punt
metrostation punt
muur lijn
paal punt
paalwerk lijn
peilschaal punt
pijler vlak, punt
plaatsnaambord lijn, punt
radiotelescoop punt
scheepvaartlicht punt
sluisdeur lijn, punt
sneltramhalte punt
steiger lijn, vlak
stormvloedkering lijn
strandpaal punt
strekdam lijn
stuw lijn, punt
treinstation punt
uitzichtpunt punt
vlampijp punt
vliedberg punt
wegafsluiting lijn, punt
wegwijzer punt
windmolentje punt
zendmast punt
overig lijn, punt
dok vlak
zwembad vlak
bezinkbak vlak
hoogte «decimaal getal» 0..1
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1-1
status bestaand 1-1
naam «tekst» 0..1
soortnaam «tekst» 0..1
nummer «tekst» 0..1

7.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

7.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeInrichtingselement type

7.2.2 Definitie

Geen.

7.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9..

7.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

7.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeInrichtingselement | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
baak baken
kaap baken
kilometerpaal kilometerpaal weg
Noot
TOP10NL-typen ‘baak’ en ‘kaap’ worden samengevoegd tot ‘baken’ in BRT.Next

7.3.2 Definitie

Geen.

7.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeWeg | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
geluidswering Constructie ten behoeve van het terugdringen van geluidsoverlast. geluidsscherm Een scheiding bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen.
GPS kernnetpunt Punt geschikt voor GPS metingen. (Kan een steen of bout zijn). GNSS kernnetpunt Punt geschikt voor GNSS metingen. (Kan een steen of bout zijn).
hekwerk Begrenzing van een terrein in de vorm van een afrastering. hek Een hekwerk of schutting, typisch ten behoeve van erfafscheiding.
aanlegsteiger In het water uitstekende brug of pier, smaller dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen. steiger Vaste (niet drijvende) waterbouwkundige constructie voor het aanleggen van schepen en bedoeld om deze schepen vanaf de wal te laden en te lossen.
strekdam, krib, golfbreker Dam in de richting van de loop van de rivier of kanaal, ter beveiliging van de oevers of brugpijlers of tot beperking van de rivier tot een bepaalde breedte (strekdam). Golfslagbreker of stroombreker langs de kust en in rivieren, staat loodrecht op de oever/kust (krib). Een uit steenglooiing of stortsteen bestaand object bedoelt voor oeverbescherming (golfbreker). strekdam Constructie in het water ter verdediging van de kust/oever.

7.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
breedte «decimaal getal»

7.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeInrichtingselement | type dukdalf; gaswinning; golfmeetpaal; havenhoofd; helikopterlandingsplatform; kilometerraaibord; kilometerraaipaal; koedam; kogelvanger schietbaan; kraan; leiding; oliepompinstallatie; radiobaken; RD punt; schietbaan; seinmast; tol; verkeersgeleider; vliedberg; zichtbaar wrak
Noot
type ‘vliedberg’ verplaatst naar objecttype Functioneel gebied.

7.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
status De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object. verplicht, 1 bestaand

7.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:geometrie

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
«vlak» Vlakgeometrie

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
dok Constructie bedoeld om schepen uit het water te halen en vervolgens weer in het water te laten.
zwembad Constructie in de vorm van een bassin bedoeld om in te zwemmen
bezinkbak Een gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slibreinigende voorziening.

Attribuut BRT.Next:status

BRT.Next:status BRT.Next:definitie
bestaand Situatie waarin het object wordt / kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gebouwd / aangelegd.

8. Relief

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Relief in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

8.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Relief in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1..1
«lijn»
«hoge en lage zijde»
type dijk vlak, lijn 1..1
wal lijn
steile rand, aardrand hoge en lage zijde
talud, hoogteverschil hoge en lage zijde
hoogteklasse < 1 meter 1..1
1 – 2,5 meter
> 2,5 meter
relatieveHoogteligging «geheel getal [-9; 9]» 1..1

8.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

8.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeRelief type

8.2.2 Definitie

Geen.

8.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
hoogteniveau Het hoogteniveauvan het object. relatieveHoogteligging Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object.
Noot
Het bereik van hoogteniveau\|relatieveHoogteligging wijzigt van een geheel getal kleiner of gelijk aan 0 naar geheel getal van -9 tot en met 9.

8.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

8.3.1 Naam

Geen.

8.3.2 Definitie

Geen.

8.3.3 Naam+definitie

Geen.

8.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
functie geluid weren

8.5 Vervallen attribuutwaarden

Geen.

8.6 Toevoegen attributen

Geen.

8.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden (waarden) worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:geometrie

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
«vlak» Vlakgeometrie

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
dijk Aangelegde waterkering van grond, die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen, met een hoogte groter dan 1,00 meter.

9. Hoogte

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Hoogte in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

9.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Hoogte in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «lijn» 1-1
«punt»
type dieptelijn lijn 1-1
dieptepunt punt
hoogtelijn lijn
hoogtepunt punt
hoogwaterlijn lijn
laagwaterlijn lijn
hoogte «decimaal getal» 1-1
referentievlak NAP 1-1
LAT
GHW

9.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

9.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeHoogte type

9.2.2 Definitie

Geen.

9.2.3 Naam+definitie

Geen.

9.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

9.3.1 Naam

Geen.

9.3.2 Definitie

Geen.

9.3.3 Naam+definitie

Geen.

9.4 Vervallen attributen

Geen.

9.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeHoogte|type peil; peil: zomerpeil; peil winterpeil:
referentievlak OLW

9.6 Toevoegen attributen

Geen.

9.7 Toevoegen attribuutwaarden

Geen.

10. Registratief gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Registratief gebied in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

10.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Registratief gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
type rijk vlak, multivlak 1-1
provincie vlak, multivlak
gemeente vlak, multivlak
maritieme zone vlak, multivlak
naam «tekst» 1-1
naam: taal Nederlands 1..n
Fries
onbekend / VoidReason
naam: herkomst «tekst» 1..n
naam: officieel ja 1..n
nee
nummer «tekst» 0..1

10.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

10.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeRegistratiefGebied type

10.2.2 Definitie

Geen.

10.2.3 Naam+definitie

Geen.

10.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

10.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
land rijk

10.3.2 Definitie

Geen.

10.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeRegistratiefGebied | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
territoriale zee Een zeestrook, grenzend aan het landgebied van Nederland waarover de soevereiniteit van Nederland zich uitstrekt. maritieme zone Een bestuurlijk gebied op zee, vastgesteld oor de Dienst der Hydrografie van het Ministerie van Defensie.

10.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
naamOfficieel «tekst»
naamNL «tekst»
naamFries «tekst»
regel: ‘naam: herkomst’, ‘naam: officieel’ en ‘naam:taal’ zijn verplicht als naam is gevuld.

10.5 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend / VoidReason Taal is onbekend.

11. Geografisch gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Geografisch gebied in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

11.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Geografisch gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
type bank, ondiepte, plaat vlak, multivlak 1-1
bosgebied vlak, multivlak
duingebied vlak, multivlak
eiland vlak, multivlak
geul, vaargeul vlak, multivlak
heidegebied vlak, multivlak
heuvel, berg vlak, multivlak
kaap, hoek vlak, multivlak
polder vlak, multivlak
streek, veld vlak, multivlak
terp, wierde vlak, multivlak
wad vlak, multivlak
watergebied vlak, multivlak
zee vlak, multivlak
zeegat, zeearm vlak, multivlak
naam “tekst” 0..n
naam: taal Nederlands 0..n
Fries
onbekend / VoidReason

11.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

11.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeGeografischGebied type

11.2.2 Definitie

Geen.

11.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
naamNL De Nederlandse naam van het geografisch gebied. naam De naam van het geografisch gebied.

11.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

11.3.1 Naam

Geen.

11.3.2 Definitie

Geen.

11.3.3 Naam+definitie

Geen.

11.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
naamFries «tekst»

11.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
typeGeografischGebied|type overig

11.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
naam: taal De taal van de naam van het geografisch gebied. Verplicht, 0 of meer Nederlands; Fries; onbekend / VoidReason

11.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:naam:taal

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
Nederlands Nederlandse taal.
Fries Friese taal.
onbekend / VoidReason Taal is onbekend.

12. Plaats

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plaats in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

12.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Plaats in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
type woonkern vlak, multivlak 1-1
industriekern vlak, multivlak
recreatiekern vlak, multivlak
gehucht vlak, multivlak
buurtschap vlak, multivlak
historische bebouwingskern vlak, multivlak
bebouwdeKom ja 1-1
nee
aantalIwoners «geheel getal» 1-1
naam «tekst» 1..n
naam: herkomst «taal» 1..n
naam: officieel ja 1..n
nee
naam: taal Nederlands 1..n
Fries
onbekend / VoidReason

12.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

12.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeGebied type

12.2.2 Definitie

Geen.

12.2.3 Naam+definitie

Geen.

12.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

12.3.1 Naam

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:waarde BRT.Next:waarde
deelkern historische bebouwingskern

12.3.2 Definitie

Geen.

12.3.3 Naam+definitie

Geen.

12.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
isBAGwoonplaats ja; nee
naamOfficieel «tekst»
naamNL «tekst»
naamFries «tekst»
TOP10NL-attributen naamNL en naamFries met datatype «tekst» worden vervangen door attribuut naam:taal met attribuutwaarden ‘Nederlands’; ‘Fries’; ‘onbekend / VoidReason’ in BRT.Next.

12.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
geometrie «punt»
typeGebied|type stadsdeel; wijk; buurt

12.6 Toevoegen attributen

Onderstaande attributen worden toegevoegd aan BRT.Next.

BRT.Next:Attribuutnaam Definitie Verplicht/optioneel Attribuutwaarde
naam De naam van de plaats. Verplicht, 1 of meer «tekst»
naam: herkomst De herkomst van de naam van de plaats. Verplicht, 1 of meer «tekst»
naam: officieel Aanduiding of de naam een officiële naam betreft. Verplicht, 1 of meer ja/nee
naam: taal De taal van de naam van de plaats. Verplicht, 1 of meer Nederlands; Fries; onbekend / VoidReason

13. Functioneel gebied

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Functioneel gebied in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

13.1 Overzicht

Overzicht attributen en waarden/type van object Functioneel gebied in BRT.Next

Attribuutnaam Waarde of «type» Geometrietype Kardinaliteit
geometrie «vlak» 1-1
«multivlak»
«punt»
type attractiepark vlak, multivlak 1-1
bedrijventerrein vlak, multivlak
begraafplaats vlak, multivlak
boswachterij vlak, multivlak
botanische tuin vlak, multivlak
bungalowpark vlak, multivlak
camping, kampeerterrein vlak, multivlak
circuit vlak, multivlak
crossbaan vlak, multivlak
dierentuin, safaripark vlak, multivlak
eendenkooi vlak, multivlak
emplacement vlak, multivlak
erebegraafplaats vlak, multivlak
gaswinning, oliewinning vlak, multivlak
gebied voor radioastronomie vlak, multivlak
golfterrein vlak, multivlak
grafheuvel vlak, multivlak
grindwinning, zandwinning vlak, multivlak
groeve vlak, multivlak
haven vlak, multivlak
helikopterlandingsplaats vlak, multivlak
jachthaven vlak, multivlak
kassengebied vlak, multivlak
mijn vlak, multivlak
militair oefengebied, schietterrein vlak, multivlak
kazerne, legerplaats, vliegbasis vlak, multivlak
nationaal park vlak, multivlak
natuurgebied vlak, multivlak
openluchtmuseum vlak, multivlak
park vlak, multivlak
recreatiegebied vlak, multivlak
renbaan vlak, multivlak
skibaan vlak, multivlak
sluizencomplex vlak, multivlak
sportterrein, sportcomplex vlak, multivlak
stortplaats vlak, multivlak
transformatorstation vlak, multivlak
vakantiepark vlak, multivlak
verdedigingswerk vlak, multivlak
verzorgingsplaats vlak, multivlak
vliegveld, luchthaven vlak, multivlak
volkstuinen vlak, multivlak
waterkering vlak, multivlak
wildwissel vlak, multivlak
woonwagencentrum vlak, multivlak
ijsbaan vlak, multivlak
zonnepark vlak, multivlak
ziekenhuiscomplex vlak, multivlak
zuiveringsinstallatie vlak, multivlak
zweefvliegveldterrein vlak, multivlak
zwembadcomplex vlak, multivlak
overig vlak, multivlak
gevangeniscomplex vlak, multivlak
psychiatrisch ziekenhuiscomplex vlak, multivlak
tankstation vlak, multivlak
vliedberg vlak, multivlak
naam «tekst» 0..n
soortnaam «tekst» 0..n

13.2 Wijzigen attributen

De attributen in deze paragraaf wijzigen van naam, wijzigen van definitie, of wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

13.2.1 Naam

Onderstaande attributen wijzigen van naam in BRT.Next. De definitie wordt niet aangepast.

TOP10NL:attribuutnaam BRT.Next:attribuutnaam
typeFunctioneelGebied type

13.2.2 Definitie

Geen.

13.2.3 Naam+definitie

Onderstaande attributen wijzigen van naam en definitie in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:definitie BRT.Next:attribuutnaam BRT.Next:definitie
naamNL De Nederlandse naam van het functionele gebied. naam De naam van het functionele gebied.

13.3 Wijzigen attribuutwaarden

De attribuutwaarden in deze paragraaf wijzigen van naam (waarde), wijzigen van definitie, of wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

13.3.1 Naam

Geen.

13.3.2 Definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van definitie in BRT.Next. De naam wordt niet aangepast.

Attribuut TOP10NL:typeFunctioneelGebiedandgebruik | BRT.Next:type

TOP10NL|BRT.Next:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:definitie
militair oefengebied, schietterrein Militair kamp voor het houden van schietoefeningen met zware vuurwapens (artillerie schietkamp). / Terrein ingericht voor het schieten op doelen (schietkamp). / Terrein waar militairen oefenen (militair oefenterrein). Gebied waar militairen oefenen, gebied voor het houden van schietoefeningen met zware vuurwapens.

13.3.3 Naam+definitie

Onderstaande attribuutwaarden wijzigen van naam (waarde) en definitie in BRT.Next

Attribuut TOP10NL:typeFunctioneelGebied | BRT.Next:type

TOP10NL:waarde TOP10NL:definitie BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
helikopterlandingsterrein Terrein dat als landings- en vertrekplaats dient voor helikopters. helikopterlandingsplaats Gebied dat dient als landings- en opstijgplaats voor helikopters.

| kazerne, legerplaats | Gebouw(-encomplex) bestemd tot huisvesting van soldaten. | kazerne, legerplaats, vliegbasis | Terrein met militaire gebouwen en infrastructuur. |

13.4 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
naamFries «tekst»

13.5 Vervallen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden of datatypen vervallen bij een attribuut in BRT.Next. Het attribuut blijft wel bestaan.

TOP10NL|BRT.Next:attribuutnaam TOP10NL:attribuutwaarden of «datatype»
typeFunctioneelGebied|type gaswinning; oliewinning; grindwinning; zandwinning
typeFunctioneelGebied|type campus; caravanpark; kartingbaan; gebied met hoge objecten; gebouwencomplex; heemtuin; infiltratiegebied; landgoed; milieustraat; mosselbank; openluchttheater; plantsoen; productie-installatie; slipschool; tennispark; tuincentrum; viskwekerij; visvijvercomplex; werf; windturbinepark; zenderpark; zoutwinning
Noot
typen ‘gaswinning’ en ‘oliewinning’ worden samengevoegd tot ‘gaswinning, oliewinning’; ‘grindwinning’ en ‘zandwinning’ tot ‘grindwinning, zandwinning’.

13.6 Toevoegen attributen

Geen.

13.7 Toevoegen attribuutwaarden

Onderstaande attribuutwaarden worden toegevoegd aan BRT.Next.

Attribuut BRT.Next:type

BRT.Next:waarde BRT.Next:definitie
gaswinning, oliewinning Gebied met installatie(s) t.b.v. de winning of transport van aardgas en / of aardolie.
grindwinning, zandwinning Gebied waar winning van grind en/ of zand plaatsvind (in dagbouw of d.m.v. zuigen).
gevangeniscomplex Een terrein met voorzieningen waar personen in verzekerde bewaring worden gesteld.
psychiatrisch ziekenhuiscomplex Het geheel van gebouwen die tezamen een psychiatrisch ziekenhuiscomplex vormen.
tankstation Een terrein met voorzieningen waar motorbrandstof, olie, lucht en koelwater kunnen worden verkregen en / of elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen.
vliedberg Kunstmatige heuvel waarop men bij overstromingen kan vluchten.

14. Plantopografie

Dit hoofdstuk beschrijft de wijzigingen voor het object Plantopografie in BRT.Next ten opzichte van de huidige versie TOP10NL.

14.1 Overzicht

Geen, object Plantopografie vervalt in zijn geheel.

14.2 Vervallen attributen

Onderstaande attributen en bijbehorende attribuutwaarden of datatypen vervallen in BRT.Next.

TOP10NL:attribuutnaam TOP10NL:waarde of «type»
typeObject spoorbaan; water; weg; overig
naam «tekst»
geometrie «punt»; «lijn»; «vlak»

15. Bijlage: Wijzigingen t.o.v. consultatieversie 28 juni 2022

15.1 Inleiding

15.2 Wegdeel

15.3 Spoor

15.4 Waterdeel

15.5 Terrein

15.6 Gebouw

15.7 Inrichtingselement

15.8 Relief

15.9 Hoogte

Geen

15.10 Registratief gebied

15.11 Geografisch gebied

15.12 Plaats

15.13 Functioneel gebied

15.14 Plantopografie

Geen

WIJZIGINGEN AAN
WAS = vervallen tekst
WORDT = nieuwe tekst