Basisregistratie Ondergrond Catalogus Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Versie 1.09

BRO Informatiemodel
Consultatieversie

Deze versie:
https://docs.geostandaarden.nl/bro/cv-im-sad-20240215
Laatst gepubliceerde versie:
https://docs.geostandaarden.nl/bro/sad/
Laatste werkversie:
https://broprogramma.github.io/SAD/
Vorige versie:
https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-sad-20240110/
Redacteurs:
SIKB (SIKB)
Geonovum (Geonovum)
Auteurs:
SIKB (SIKB)
Geonovum (Geonovum)
Doe mee:
GitHub BROprogramma/SAD
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

Dit document beschrijft de definitie van het bodemonderzoek dat vanuit het vakgebied van de milieuhygiëne is uitgevoerd, met een algemene toelichting.

Status van dit document

Dit is een consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar

1. Inleiding

Dit onderdeel is niet normatief.

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep van een catalogus.

Hoofdstuk 2 behandelt enkele algemene aspecten van het BRO-systeem en begrippen van algemene aard.

Hoofdstuk 3 plaatst het object in de gegevenssystematiek van de basisregistratie ondergrond en vertelt wat de benadering is geweest bij het opstellen van de gegevensdefinitie.

Hoofdstuk 4 is de toelichting op de gegevensdefinitie van het registratieobject die in de ministeriële regeling is opgenomen.

Hoofdstuk 5 vertelt hoe de gegevensdefinitie is opgebouwd en welke aspecten van de gegevens daarin worden beschreven.

Hoofdstuk 6 geeft de inhoud weer van het eerste artikel van de ministeriële regeling en dat is het deel waarin de definitie is opgenomen van het registratieobject, van de delen waaruit het is opgebouwd, de entiteiten, en van de eigenschappen van die delen, de attributen.

Hoofdstuk 7 geeft de inhoud weer van het tweede artikel van de ministeriële regeling en dat is het deel waarin de uitbreidbare waardelijsten staan waarnaar in hoofdstuk 6 verwezen wordt.

1.2 Doel en doelgroep

In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten.

Een catalogus is de gegevensdefinitie van een registratieobject en beschrijft welke gegevens van het object in de BRO zijn opgeslagen. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van de BRO en moet duidelijk maken welke gegevens er precies in het systeem zitten. Aan aanleverende partijen moet het vertellen welke gegevens in de basisregistratie ondergrond moeten komen en aan welke eisen die moeten voldoen, en aan afnemende partijen welke gegevens zij in de basisregistratie ondergrond mogen verwachten. Het document is voor een breed publiek bedoeld en de informatie moet naast precies ook begrijpelijk zijn.

1.3 Totstandkoming

Een catalogus is het resultaat van een proces van standaardisatie dat geruime tijd in beslag kan nemen. De standaardisatie is een open proces waarin de belanghebbende partijen actief betrokken worden. Het eindresultaat wordt door de wetgever vastgesteld in een ministeriële regeling.

In bepaalde gevallen is de verscheidenheid aan gegevens van een object zo groot, dat er eerst deelverzamelingen worden gedefinieerd. Het standaardisatieproces wordt dan per deelverzameling doorlopen. De deelverzamelingen worden zo gekozen dat de gegevens die in de bijbehorende catalogus worden beschreven, direct na vaststelling aan de BRO kunnen worden aangeleverd. Wanneer er deelverzamelingen worden onderscheiden, komt de catalogus van het registratieobject dus gefaseerd tot stand. Omdat inzichten in de loop van de tijd kunnen wijzigen kan het aan het eind van het hele proces nodig blijken revisies door te voeren om ongewenste verschillen tussen deelverzamelingen weg te nemen.

1.4 Beheer

Een vastgestelde catalogus (zoals op wetten.nl gepubliceerd) wordt met het daarbij horende deel van het systeem van de basisregistratie ondergrond in gebruik genomen. De eerste formeel vastgestelde catalogus (zoals op wetten.nl gepubliceerd) krijgt het versienummer 1.0. Verwacht mag worden dat er na enige tijd behoefte gaat ontstaan aan gegevens die nog niet in de catalogus zijn opgenomen.

De beheerder hanteert drie typen versies voor een wijziging van een standaard. Bijvoorbeeld: versie 2.1.0 (=X.Y.Z):

In een jaar waarin een X-wijziging plaats vindt zullen er op hetzelfde registratieobject geen Y-wijzigingen plaatsvinden. Als er een X- of een Y-wijziging in een jaar aan de orde is, wordt er geen Z-wijziging gepland. De versie van de catalogus met inleiding (zoals hier gepubliceerd) volgt voor de normatieve stukken volledig de versie op wetten.nl. Wijzigingen aan niet normatieve teksten in dit document vallen altijd onder Z-wijzigingen en zullen maximaal 2 keer per jaar plaatsvinden.

2. Algemene kenmerken en begrippen

Dit onderdeel is niet normatief.

2.1 Opzet van de landelijke voorziening

De landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond is een systeem dat een schakel vormt in een informatieketen. Aan het begin van de keten staan bestuursorganen die opdracht geven tot de productie van gegevens, of zelf gegevens produceren. Die bestuursorganen worden bronhouders genoemd. De geproduceerde gegevens worden door een dataleverancier geleverd aan de beheerder van het systeem, de registerbeheerder. De bronhouder is verantwoordelijk voor de levering van gegevens. Hij kan besluiten zelf dataleverancier te zijn of andere partijen een machtiging voor levering te verlenen. De beheerder van de landelijke voorziening van de BRO registreert de aangeleverde gegevens en levert ze voor (her)gebruik door aan allerlei afnemers.

De opzet van het systeem moet begrepen worden vanuit de verantwoordelijkheden die in de keten zijn belegd. De aangeleverde gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder en de registerbeheerder mag die gegevens niet veranderen. De registerbeheerder moet echter wel gegevens toevoegen om het systeem te kunnen beheren en hij kan gegevens toevoegen om de afnemers goed van dienst te kunnen zijn.

Bij wet is geregeld dat de basisregistratie ondergrond zo wordt opgezet dat er onderscheid bestaat tussen de gegevens die aan de registerbeheerder zijn aangeleverd en de gegevens die de registerbeheerder aan de afnemers verstrekt. Het systeem valt uiteen in twee grote deelsystemen, het register brondocumenten ondergrond en de registratie ondergrond (Figuur 1).

Een geheel van gegevens dat door of onder verantwoordelijkheid van een bronhouder wordt aangeleverd, wordt een brondocument genoemd. De brondocumenten worden in het register brondocumenten ondergrond opgeslagen. De gegevens uit de brondocumenten worden samen met de gegevens die de registerbeheerder toevoegt in de registratie ondergrond vastgelegd. De registratie ondergrond is het deelsysteem dat gebruikt wordt voor uitgifte.

Figuur 1 De twee grote deelsystemen van de landelijke voorziening van de BRO.

Met deze opzet verkrijgt het systeem de nodige flexibiliteit. Zo kan een object in de registratie ondergrond gegevens bevatten die uit meer dan één brondocument afkomstig zijn en bij uitgifte kunnen gegevens van verschillende objecten met elkaar gecombineerd worden. Ook is het mogelijk met het brondocument gegevens op te slaan die alleen voor de bronhouder en de aanleverende partij van belang zijn.

De catalogus dekt alle gegevens die opgenomen zijn in de registratie ondergrond. Verreweg de meeste gegevens komen uit de brondocumenten die de dataleverancier aanlevert en een paar gegevens komen voort uit de overdracht van een brondocument aan de registerbeheerder. Aan de aangeleverde gegevens worden enkele gegevens door de registerbeheerder toegevoegd. Als een gegeven is toegevoegd door de BRO wordt dat in de beschrijving expliciet vermeld.

Alle gegevens in de registratie ondergrond worden uitgegeven, maar niet alle afnemers kunnen alle gegevens geleverd krijgen. De gegevens die niet aan alle afnemers worden uitgeleverd zijn de gegevens die alleen nodig zijn in de communicatie tussen de registerbeheerder enerzijds en de dataleveranciers en bronhouders anderzijds.

2.2 Registratieobject

Het registratieobject is dé eenheid in de data-architectuur van de basisregistratie ondergrond. Voor de registerbeheerder is het de elementaire bouwsteen van het systeem dat hij moet beheren.

Een registratieobject verwijst naar een eenheid van informatie die onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder valt en die met een bepaald doel is of wordt gemaakt. Het is in directe of indirecte zin gedefinieerd in de ruimte en dat wil zeggen dat een registratieobject een plaats op het aardoppervlak heeft of dat het gekoppeld is aan een ander type registratieobject met een plaats op het aardoppervlak.

Een registratieobject is niet alleen in de ruimte maar ook in de tijd gedefinieerd. Het leven van een registratieobject begint op het moment dat de gegevens zijn geregistreerd en dat is zo kort mogelijk nadat de gegevens zijn geproduceerd. De levensduur van een registratieobject, en de veranderlijkheid van de gegevens verschilt van object tot object. Een grondwatermonitoringput kan tientallen jaren gebruikt worden voor het meten van grondwaterstanden en in de periode kunnen er nieuwe gegevens ontstaan. Dat betekent dat de gegevens van de put in de registratie ondergrond gedurende zijn hele levensduur bijgewerkt moeten kunnen worden. Aan de andere kant van het spectrum staan de objecten waarvan alle gegevens in een keer worden vastgelegd. Geotechnisch sondeeronderzoek is daar een voorbeeld van. Sondeeronderzoek is eenmalig onderzoek en het resultaat ervan kan al na een of enkele dagen aan de bronhouder worden overhandigd.

2.3 Registratiedomein

Registratieobjecten worden in de basisregistratie ondergrond gegroepeerd in domeinen. Vooralsnog worden zes domeinen onderscheiden:

De domeinen zijn vanuit het oogpunt van beheer van belang voor de ordening van het systeem. Daarnaast zijn zij nuttig in de communicatie met de partijen die bij de realisatie van het systeem betrokken zijn.

2.4 Kwaliteitsregime

In de basisregistratie ondergrond worden niet alleen gegevens geregistreerd die dateren van na de datum waarop de wet van kracht is geworden. Ook oudere gegevens zullen in de basisregistratie ondergrond worden opgenomen. De noodzaak daartoe ligt in de Wet basisregistratie ondergrond verankerd. Die schrijft voor dat de gegevens uit de eerder bestaande systemen DINO en BIS zo veel mogelijk naar de BRO moeten worden overgezet. Verder staat de wet toe dat bronhouders tot vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet historische gegevens ter registratie mogen aanbieden.

Historische gegevens kunnen niet altijd voldoen aan de strikte regels die de BRO stelt. Zo kan het voorkomen dat voor gegevens die volgens de strikte regels van de BRO verplicht zijn, geen waarde bekend is. Om de verwerking van de twee categorieën gegevens naast elkaar mogelijk te maken, worden twee kwaliteitsregimes gehanteerd. Voor de aanlevering van gegevens volgens de strikte regels geldt het IMBRO-regime. Bij de aanlevering van historische gegevens wordt geaccepteerd dat een aantal formeel verplichte gegevens geen waarde heeft. Voor deze gegevens wordt het IMBRO/A-regime gehanteerd en dat kent dus minder strikte regels.

De introductie van de twee kwaliteitsregimes geeft de bronhouder gedurende een bepaalde periode een zekere mate van vrijheid. Het kan bijvoorbeeld praktisch blijken het IMBRO/A-regime te hanteren voor gegevens die weliswaar pas na de datum waarop de wet in werking is getreden zijn geproduceerd maar die voortkomen uit opdrachten die al voor die datum zijn gegeven. Ook kan het voorkomen dat historische gegevens wel aan alle strikte voorwaarden voldoen en dan is het wenselijk de gegevens onder IMBRO-regime aan te leveren.

De periode waarin de bronhouders die vrijheid hebben wordt de transitieperiode genoemd. Over de duur van de transitieperiode zijn nog geen afspraken gemaakt. Na afloop van de transitieperiode kan alleen onder het strikte IMBRO-regime worden aangeleverd.

2.5 Formele en materiële geschiedenis

De basisregistratie ondergrond maakt deel uit van een stelsel van basisregistraties. Binnen het stelsel maakt men onderscheid tussen de materiële geschiedenis en de formele geschiedenis van een object.

Het begrip materiële geschiedenis wordt gebruikt om de veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid aan te duiden. De materiële geschiedenis van een object wordt, voor zover relevant, in de registratie ondergrond vastgelegd. Niet alle registratieobjecten hebben een materiële geschiedenis, alleen de objecten met een levensduur, zoals de grondwatermonitoringput.

Het begrip formele geschiedenis wordt gebruikt voor de veranderingen van eigenschappen van een object in de registratie zelf. De meeste van die veranderingen gaan terug op een verandering van eigenschappen in de werkelijkheid, en de formele geschiedenis geeft aan wanneer de veranderingen in het systeem geregistreerd zijn. De formele geschiedenis kent ook gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van een verandering in de werkelijke eigenschappen van een object. Die gebeurtenissen hebben betrekking op correcties. Het kan gebeuren dat een bronhouder erachter komt dat er een onjuiste waarde was geregistreerd en dan zorgt hij ervoor dat die verbeterd wordt. De registratie van de verbetering is een formele gebeurtenis.

Alle registratieobjecten hebben een formele geschiedenis en die wordt in de registratie ondergrond globaal vastgelegd in de registratiegeschiedenis van het object. Globaal wil zeggen dat de registratie ondergrond alleen een overzicht van de formele geschiedenis geeft. Voor de details moet het register brondocumenten ondergrond worden geraadpleegd.

Bij correctie wordt het betreffende gegeven in de registratie ondergrond overschreven en is de oude waarde van het gegeven niet meer direct beschikbaar voor de afnemers. Zou een afnemer toch willen weten wat de eerdere foute waarde was, dan moet hij het register brondocumenten ondergrond raadplegen.

2.6 Coördinaten en referentiestelsels

De registratieobjecten van de basisregistratie ondergrond zijn gedefinieerd in de ruimte en dat wil zeggen dat een object zelf een plaats op het aardoppervlak, een locatie, heeft, of dat het gekoppeld is aan een ander type registratieobject met een locatie. Afhankelijk van het type registratieobject, wordt de locatie geregistreerd als een punt, een lijn of een vlak.

De locatie is de horizontale positie van een object. Voor bepaalde objecten is het voldoende dat alleen die horizontale positie wordt vastgelegd, maar voor veel objecten is ook de verticale positie van belang.

Posities worden vastgelegd in coördinaten en die zijn gedefinieerd in een bepaald referentiestelsel.

Er zijn verschillende typen referentiestelsels. Zo spreekt men van horizontale referentiestelsels (2D), verticale referentiestelsels (1D), gecombineerde referentiestelsels (2D, 1D) en werkelijke 3D referentiestelsels. In Nederland worden de horizontale en de verticale component van een positie in een afzonderlijk stelsel uitgedrukt. Het is vandaag de dag mogelijk met gps een positie in een 3D-referentiestelsel vast te leggen, maar de wens over te stappen op het gebruik van 3D is nog door geen van de partijen die betrokken zijn bij de basisregistratie ondergrond naar voren gebracht.

2.6.1 Referentiestelsels voor de horizontale positie

In Nederland zijn traditioneel verschillende referentiestelsels voor de horizontale positie in gebruik. In 2009, bij de eerste voorbereidingen voor de totstandkoming van de basisregistratie ondergrond, is al vastgesteld dat de verscheidenheid aan referentiestelsels de basisregistratie ondergrond voor problemen stelt omdat de registratie dan niet gemakkelijk op een eenduidige manier bevraagd kan worden. In de registratie ondergrond worden namelijk zowel gegevens met een locatie op land als gegevens met een locatie op zee geregistreerd. In de toenmalige praktijk werden op land en op zee verschillende stelsels gebruikt. Op land werd RD gebruikt en op zee waren verschillende stelsels in gebruik, waarvan WGS84 de belangrijkste was.

In 2009 was ook al bekend dat de Europese kaderrichtlijn INSPIRE de lidstaten vraagt de gegevens in Europa in één referentiestelsel uit te gaan wisselen, te weten in ETRS89. Met dat in gedachten, is het besluit genomen het BRO-systeem zo in te richten dat de registratie bevraagd gaat worden in ETRS89.

Het besluit wordt ondersteund door ontwikkelingen in Nederland. Sinds 2013 wordt er door de drie belangrijkste autoriteiten in Nederland op het gebied van referentiestelsels, het Kadaster, de Dienst der Hydrografie en Rijkswaterstaat, gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe afspraken. Die afspraken moeten in lijn zijn met Europese afspraken en leiden tot heldere en eenduidige transformatieprocedures tussen referentiestelsels. Concreet betekent dit dat in Nederland op termijn het ETRS89-stelsel als standaard zal worden gehanteerd voor het uitwisselen van geo-informatie.

Het besluit betekent niet dat de gegevens ook in ETRS89 aangeleverd moeten worden. De basisregistratie ondergrond voorziet een periode van transitie waarin de aanleverende partijen zelf bepalen wanneer zij overstappen op ETRS89. Die periode zal naar verwachting jaren duren. Om de transitie te ondersteunen hanteert de basisregistratie ondergrond de volgende spelregels:

 • Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden aangeleverd (RD, WGS84 en ETRS89).
  • Voor locaties op land wordt alleen RD of ETRS89 toegestaan.
   (WGS84 is niet geschikt voor nauwkeurige toepassingen, bij wijze van uitzondering wordt binnen het domein milieukwaliteit WGS84 op land toegestaan)
  • Voor locaties op zee wordt alleen WGS84 of ETRS89 toegestaan.
 • De aangeleverde coördinaten worden in de registratie opgeslagen.
 • De aangeleverde coördinaten worden door de basisregistratie ondergrond getransformeerd naar het ETRS89 referentiestelsel.
 • De getransformeerde coördinaten worden naast de aangeleverde coördinaten opgeslagen.
 • Bij de getransformeerde coördinaten wordt ook een identificatie van de gebruikte transformatiemethode opgeslagen.
 • Als de coördinaten in ETRS89 zijn aangeleverd, dan staat bij aangeleverde en getransformeerde positie dezelfde informatie. Voor de locatie worden de getransformeerde coördinaten en de aangeleverde coördinaten beide aan de afnemers verstrekt.

2.6.2 Referentiestelsels voor de verticale positie

In Nederland zijn voor verticale posities op land en zee verschillende referentiestelsels in gebruik. Op land wordt NAP gebruikt. Op zee is het in de voor de BRO relevante werkvelden gebruikelijk posities uit te drukken t.o.v. het gemiddeld zeeniveau (MSL, Mean Sea Level), maar posities t.o.v. LAT komen ook voor (Lowest Astronomical Tide). Dit laatstgenoemde stelsel wordt in de kaderrichtlijn INSPIRE genoemd als het stelsel van voorkeur voor het uitdrukken van verticale posities op zee. De basisregistratie ondergrond staat daarom op zee het gebruik van LAT naast MSL toe. Aangeleverde verticale posities worden door de BRO niet getransformeerd.

2.7 Gegevens op land en op zee

De basisregistratie ondergrond bevat gegevens over de ondergrond van Nederland en zijn zgn. Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft. Voor de referentiestelsels die bij aanlevering worden toegestaan, is het van belang te weten of de locatie van een object op zee of op land ligt.

Als scheidingslijn tussen land en zee wordt in de basisregistratie ondergrond de UNCLOS-basislijn gehanteerd. Het beheer van de basislijn valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie. Deze dienst voert die taak uit op basis van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties uit 1982, dat in het Engels de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) heet. De basislijn is opgebouwd uit de nulmeterdieptelijn zoals weergegeven op de zeekaarten en enkele rechte basislijnen die onder meer de monding van de Westerschelde en de wateren tussen de Waddeneilanden afsluiten.

De grens tussen land en zee is veranderlijk. De Dienst der Hydrografie stelt de grens opnieuw vast wanneer daartoe voldoende aanleiding is. De BRO hanteert bij inname de meest recente versie van de UNCLOS-basislijn en controleert daarmee of de juiste referentiestelsels gebruikt worden.

Tussen het moment waarop de locatie van een object wordt bepaald en het moment waarop het gegeven in de basisregistratie ondergrond wordt vastgelegd verloopt enige tijd. In die periode kan de positie van de UNCLOS-basislijn opnieuw zijn vastgesteld, en dan ontstaat er een discrepantie die bij het aanleveren van gegevens tot problemen kan leiden. Wanneer een dergelijk probleem zich voordoet, wordt de dataleverancier gevraagd contact op te nemen met de registratiebeheerder om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Een soortgelijk probleem doet zich voor met betrekking tot de begrenzing van Nederland, met name van het Nederlands territoir. De grenzen van Nederland worden ieder jaar op 1 januari vastgesteld door het Kadaster en vastgelegd in de basisregistratie kadaster. De BRO controleert bij inname of een object in het gebied ligt dat Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone omvat, en hanteert daarbij de actuele grenzen. Ook bij problemen die te herleiden zijn tot een verandering in de begrenzing van Nederland, wordt de dataleverancier gevraagd contact op te nemen met de registratiebeheerder om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Binnen het domein Mijnbouwwet wordt de scheidingslijn tussen land en zee niet bepaald door de UNCLOS-basislijn, maar door een over zee lopende lijn die is vastgelegd in een bijlage bij de Mijnbouwwet. In de registratie ondergrond wordt deze lijn aangeduid als mijnbouwgrens. Voor de referentiestelsels die bij aanlevering worden toegestaan, is het binnen het domein Mijnbouwwet van belang te weten of de locatie van een object aan landzijde of aan zeezijde van de mijnbouwgrens ligt. Waar in voorgaande paragrafen ‘op land’ en ‘op zee’ is genoemd, houdt dat binnen het domein Mijnbouwwet in: aan landzijde respectievelijk aan zeezijde van de mijnbouwgrens.

2.8 Nauwkeurigheid van meetwaarden

Voor zinvol gebruik van gegevens met een gemeten, berekende of anderszins bepaalde waarde is het noodzakelijk dat de nauwkeurigheid van die gegevens bekend is.

Het begrip nauwkeurigheid laat zich in deze context het best omschrijven als de juistheid van een gemeten of berekende waarde. In de meeste processen waarin de waarde van een gegeven wordt bepaald, kan de afwijking van de daadwerkelijke waarde slechts via een kalibratie- of statistisch proces worden verkregen. Het resultaat omvat dan niet alleen een van de mogelijke realisaties van een meetwaarde maar ook informatie over de mogelijke spreiding van de meetwaarden.

De basisregistratie ondergrond gaat ervan uit dat de producenten van gegevens de metingen en berekeningen uitvoeren binnen een stelsel van afspraken dat binnen het desbetreffende werkveld is vastgelegd. Uitgangspunt is dat ook de eisen waaraan de gegevens op het gebied van nauwkeurigheid moeten voldoen in afspraken zijn vastgelegd. Dat kunnen praktische werkafspraken zijn, maar ook afspraken die vertaald zijn naar ISO- en NEN-normen. In de catalogus wordt in beginsel verwezen naar die normen. Waar deze normen niet voorzien in afspraken over de nauwkeurigheid, stelt de basisregistratie ondergrond hieraan specifieke eisen. Deze zijn dan vermeld in de catalogus.

2.9 Authentiek gegeven

In de Wet basisregistratie ondergrond is een aantal gegevens expliciet als authentiek aangeduid. Dit wordt in de catalogus nader uitgewerkt; verreweg de meeste gegevens zijn authentiek.

Met de aanduiding authentiek wordt, zoals geformuleerd in de memorie van toelichting op de wet, tot uitdrukking gebracht dat:

 1. Het gegeven in samenhang met andere gegevens door een groot aantal bestuursorganen in verschillende processen wordt gebruikt en derhalve bestemd is voor informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen;
 2. de verantwoordelijkheid voor betrouwbaarheid van het gegeven eenduidig geregeld is;
 3. het gegeven onderworpen is aan intern en extern kwaliteitsonderzoek, en
 4. het gegeven zich leent voor verplicht gebruik door bestuursorganen en eenmalige verstrekking door burgers en bedrijven aan de overheid.

In de praktijk mag een gebruiker van de gegevens ervan uitgaan dat alle gegevens correct zijn. De catalogus moet de gebruiker alle informatie geven die voor een goed begrip daarvan nodig is. Heeft een gebruiker echter gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven dan wordt verwacht dat hij de registerbeheerder daarvan op de hoogte brengt. Bestuursorganen zijn, bij gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven (of het ontbreken ervan), zelfs verplicht daarvan melding te maken.

Voor alle gegevens is aangegeven of ze authentiek zijn. Ook is voor alle gegevens aangegeven of ze aanwezig moeten zijn en een waarde moeten hebben. Dat laat zien dat er gegevens kunnen zijn die authentiek zijn maar geen waarde hoeven te hebben. Juist omdat er verplichtingen gelden t.a.v. authentieke gegevens, vraagt dit om een korte toelichting. Wanneer een authentiek gegeven geen waarde heeft moet de gebruiker ervan uitgaan dat het gegeven niet is geproduceerd. Dat geval kan zich uiteraard alleen voordoen wanneer er vrijheid van beslissen bestaat bij de bronhouder of de producent. Voor de duidelijkheid, als er wel een waarde is dan moet die ook in de BRO worden opgenomen. Bij gerede twijfel over het ontbreken van een waarde, moet een bestuursorgaan dat melden.

3. Milieukwaliteit

Dit onderdeel is niet normatief.

3.1 Algemeen

Het domein milieukwaliteit betreft het vakgebied dat gaat over milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt bepaald door de aanwezigheid (of afwezigheid) van verontreinigende chemische stoffen in de bodem. Binnen het domein milieukwaliteit wordt de bodem beschouwd die onderdeel vormt van de landbodem inclusief de drogere oevergebieden en bestaande uit zowel grond als grondwater. De kwaliteit van waterbodem valt buiten de scope van dit domein.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er in Nederland richtlijnen voor het uitvoeren van onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging en is de aanpak van bodemverontreiniging vastgelegd in wet- en regelgeving. Hierin is vastgelegd hoe bodemverontreiniging wordt vastgesteld, wanneer deze moet worden gesaneerd en wanneer een verontreiniging in voldoende mate is gesaneerd. De voornaamste wet- en regelgeving voor de aanpak van bodemverontreiniging was tot 1 januari 2024 de Wet bodembescherming (Wbb). Sindsdien vormt deze onderdeel van de Omgevingswet (Ow).

Bodemonderzoeken vormen vaak onderdeel van een wettelijke procedure waarbij de resultaten moeten worden voorgelegd aan een bevoegd gezag in de vorm van een melding of als onderdeel van een aangevraagde vergunning of beschikking. De informatie wordt in dat geval beoordeeld door het bevoegd gezag om na te gaan of bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd op de onderzoekslocatie, bijvoorbeeld of er gegraven of gebouwd mag worden.

Onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) werd door het bevoegd gezag een beschikking afgegeven over bijvoorbeeld omvang en aanpak van een (geval van) bodemverontreiniging. Onder het regime van de Omgevingswet (Ow) bestaan deze beschikkingen niet meer. Wel beslist het bevoegd gezag nog steeds over het resultaat van saneringsmaatregelen en grote graafwerkzaamheden (evaluatieverslag saneren of graven).

Opdrachtgevers voor bodemonderzoeken, saneringen en graafwerkzaamheden zijn niet alleen overheden maar ook en voornamelijk private partijen. Denk aan bedrijven, ontwikkelaars, exploitanten van ondergrondse netwerken en nog vele anderen. In generieke termen noemen we dit de ‘initiatiefnemer’.

Informatie uit het bodemonderzoek of uit de besluiten van overheden over de aanpak van bodemsanering is veelal opgeslagen in lokale of regionale ‘Bodeminformatiesystemen'. De toegankelijkheid en de kwaliteit van de opgeslagen data wisselt en de wijze van ontsluiten van deze data verschilt. De basisregistratie ondergrond beoogt deze gegevens op een eenduidige manier vast te leggen waardoor deze sneller, beter en op een uniforme wijze beschikbaar komen voor maatschappelijke processen waarbij de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een rol speelt.

In het domein milieukwaliteit van de BRO staan dus de resultaten van bodemonderzoeken en de gegevens over de aanpak van een eventuele bodemverontreiniging centraal. Hiermee wordt de milieuhygiënische bodemkwaliteit in Nederland bepaald. De verschillende uitvoerende partijen (veldwerkbureau, laboratorium, adviesbureau) in de keten en ook de overheden zelf wisselen informatie uit op basis van een open uitwisselstandaard (SIKB0101). De registraties binnen het domein milieukwaliteit van de BRO sluiten hierop aan.

Binnen het domein Milieukwaliteit zijn twee registratieobjecten benoemd:

Milieuhygiënisch bodemonderzoek
Figuur 2 Het registratieobject Milieuhygiënisch bodemonderzoek (Site Assessment Data - SAD)

3.2 Registratieobject Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Een milieuhygiënisch bodemonderzoek is een onderzoeksactiviteit waarbij binnen de onderzoekslocatie de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem wordt onderzocht. Daarbij wordt een eventuele aard van de verontreiniging (welke stoffen komen voor in hogere concentraties dan de natuurlijke achtergrondwaarde) en de mate ervan (hoe verhouden de gemeten concentraties zich tot het toegestane gehalte op basis van een landelijk of lokaal normenkader) onderzocht.

Het bodemonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd door derden, op basis van een opdracht van een bronhouder die ook initiatiefnemer is, of als onderdeel van een vergunningstraject of melding door een andere initiatiefnemer aangeleverd aan bevoegd gezag.

Het resultaat van het milieuhygiënisch bodemonderzoek omvat informatie over de meetpunten (o.a. boringen en peilbuizen), monstername, veldwaarnemingen en laboratoriumanalyses van veldmonsters (grond en grondwater) en het bodemonderzoeksrapport. Ook zogenoemde historische onderzoeken (waar alleen archiefonderzoek wordt gedaan) of onderzoeken ter evaluatie van een uitgevoerde sanering of ontgraving (verificatieonderzoeken in het kader van de milieukundige begeleiding) vormen onderdeel van dit registratieobject.

Voor de uitvoering van een milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn wettelijke standaarden en protocollen van toepassing (NEN en SIKB). In veel gevallen werken de uitvoerende medewerkers onder certificaat.

3.3 Registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging

Een overheidsbesluit bodemverontreiniging is een beschikking of besluit gemaakt door bevoegd gezag in het kader van een procedure onder de Wet bodembescherming (en Wbb overgangsrecht onder de Ow) of onder de Omgevingswet. Een beschikking onder de Wbb bevat doorgaans een uitspraak over de ernst en spoedeisendheid van een bodemverontreiniging of over de mate waarin een sanering is uitgevoerd.

Naast besluiten en beschikkingen onder de Wbb kan het zijn dat een bevoegd gezag (veelal een gemeente) vastlegt dat een locatie voldoet aan de eisen van bijvoorbeeld een bouwvergunning en er geen vervolgonderzoek nodig is. De gegevens over de ‘status’ vormen eveneens onderdeel van het registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging. Het registratieobject bevat dus informatie over zowel verontreinigde locaties als locaties waar geen verontreinigingen zijn aangetoond. Onder de Ow vervallen beschikkingen grotendeels. Er wordt alleen een beoordeling gedaan van de evaluatie van een sanering of grootschalig graven in bodem boven de Interventiewaarde. De resultaten van deze beoordeling worden vastgelegd en vormen onderdeel van voorliggend registratieobject onder de Ow. Het bevoegd gezag doet onder de Ow geen formele uitspraak meer over omvang of spoedeisendheid van een verontreiniging. Hierin zit dus een verschil tussen de registraties onder de Wbb en de Ow. Het bevoegd gezag kan nog wel besluiten om maatwerkvoorschriften te stellen bij een saneringsaanpak. Ook blijft de registratieplicht op nazorg van een restverontreiniging gelden.

Een overheidsbesluit wordt genomen op basis van door de melder/vergunningsaanvrager ingediende informatie. Welke informatie moet worden aangeleverd, is vastgelegd in landelijke en lokale wet- en regelgeving. Het registratieobject Overheidsbesluit bodemverontreiniging omvat de status van de verontreiniging, vastgestelde verontreinigingscontouren, saneringscontouren en nazorgcontouren.

3.4 Samenhang met andere registratiedomeinen en -objecten

In de BRO zijn vier registratieobjecten opgenomen die een samenhang hebben met gegevens die in het kader van milieuhygiënisch bodemonderzoek worden verzameld, dat zijn:

Er is gekozen om een strikte scheiding aan te brengen tussen data ontstaan in het milieudomein en andersoortige data. De wijze waarop deze registratieobjecten worden aangeleverd en zijn gemodelleerd verschillen dusdanig van het milieudomein dat dit het beheer te complex zou maken. In de praktijk zijn deze werkvelden ook gescheiden.

Waar mogelijk zijn de standaarden van genoemde registratieobjecten wel gebruikt als basis bij het vaststellen van de standaarden voor de registratieobjecten binnen het domein milieukwaliteit.

4. Milieuhygiënisch bodemonderzoek

4.1 Inleiding

De catalogus voor het milieuhygiënisch bodemonderzoek beschrijft de gegevens die in de registratie ondergrond zijn opgenomen van een bodemonderzoek dat vanuit het vakgebied milieukwaliteit is uitgevoerd. Het vakgebied milieukwaliteit is het vakgebied waar gekeken wordt naar het voorkomen van verontreinigende stoffen in de bodem. Bodem is in de scope van BRO milieukwaliteit gedefinieerd als de landbodem (incl. droge oevergebieden) bestaande uit zowel grond, als grondwater.

Een milieuhygiënisch bodemonderzoek bestaat uit het geheel van gegevens uit archiefonderzoek en/of veldonderzoek zoals boringen, peilbuizen, de beschrijving van bodemlagen, veldwaarnemingen, de resultaten van analyses op grond en/of grondwater en een aantal gegevens uit het samenvattende onderzoeksrapport. De locatie van het bodemonderzoek is vastgelegd in de contour van de onderzoekslocatie.

Hiermee is ook het onderscheid vastgelegd tussen de registratieobjecten die betrekking hebben op de domeinen bodem- en grondonderzoek en grondwatermonitoring. Binnen deze domeinen is de registratie van de gegevens georganiseerd in losse registratieobjecten zoals booronderzoek, grondwatermonitoringput, grondwatersamenstellingsonderzoek. Het milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt altijd als een geïntegreerd geheel geregistreerd en heeft als doel het onderzoek naar het voorkomen van verontreinigende stoffen.

4.2 Belangrijkste entiteiten

4.2.1 Bodemonderzoek

Deze entiteit draagt de naam van het registratieobject zelf en bevat een vijftal algemene gegevens van het registratieobject, die voor ieder registratieobject van toepassing zijn. De algemene gegevens hebben betrekking op het registratieobject zelf; de unieke identificatie (BRO-ID), de bronhouder, de dataleverancier en het van toepassing zijnde kwaliteitsregime (IMBRO/A of IMBRO) van aanlevering.

Daarnaast bevat de entiteit enkele gegevens van het bodemonderzoek zoals de aanleiding van het onderzoek, het type onderzoek, de contour van de onderzoekslocatie, de rapportgegevens en de belangrijkste conclusies van het onderzoeksbureau. De conclusie van het onderzoeksbureau wordt gezien als informatief en dus niet-authentiek. Tevens bevat deze entiteit het zogenaamde ‘SIKB-ID’ (unieke SIKB0101 Identificatie in de vorm van een GUID), waaronder het onderzoek in de ketensystemen is vastgelegd.
Het bodemonderzoek bevat een drietal zogenaamde gegevensgroepen; de Gestandaardiseerde locatie (BRO generiek), de Registratiegeschiedenis (BRO generiek) en de rapportgegevens.

Bodemonderzoek
Figuur 4 Milieuhygiënisch bodemonderzoek.

4.2.2 Registratiegeschiedenis

De registratiegeschiedenis van een milieuhygiënisch bodemonderzoek geeft de essentie van de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond, de zgn. formele geschiedenis. De registratiegeschiedenis vertelt bijvoorbeeld wanneer een object is geregistreerd en of er na registratie correcties zijn doorgevoerd. Deze gegevensgroep wordt niet aangeleverd maar intern binnen de registratie ondergrond vastgelegd.

4.2.3 Gestandaardiseerde locatie

De geometrie van het milieuhygiënisch bodemonderzoek kan worden aangeleverd ten opzichte van drie referentiestelsels (RD, ETRS89 en WGS84). Binnen de basisregistratie ondergrond worden gegevens die aangeleverd zijn volgens RD of WGS84 volgens een gedefinieerde methodiek omgezet naar ETRS89. Deze bewerking vindt plaats binnen de BRO zodat aan de uitgifte kant altijd kan worden uitgeleverd in ETRS89 én het oorspronkelijk aangeleverde referentiestelsel. De gestandaardiseerde locatie wordt op basis van de aanlevering automatisch vastgelegd.

4.2.4 Rapport

Binnen deze gegevensgroep is een viertal kenmerken van het rapport vastgelegd. Een rapportnummer, een rapportdatum, een rapporteur en de URL waar rapport te downloaden is. Onder de rapporteur wordt verstaan de naam van het onderzoeksbureau zoals op het rapport vermeld. Aangezien deze gegevens niet gestandaardiseerd beschikbaar zijn kan dit gegeven worden aangeleverd als vrije tekst. Dit betekent dat deze gegevens dus informatief en niet-authentiek zijn.

4.2.5 Meetpunt

Deze entiteit bevat de gegevens die het meetpunt identificeren inclusief de belangrijkste administratieve gegevens en de informatie over de geometrie van de meetpunt(en) die zijn geplaatst in het kader van het onderzoek. Diepten van het meetpunt worden standaard gerefereerd aan het maaiveld. Indien de hoogte van het maaiveld bekend is kan dit worden gerefereerd aan een vast referentievlak. Binnen dit registratieobject is dat NAP.
Het meetpunt kan vervolgens een boorbeschrijving, een boorprofiel en een beschrijving van de bodemlagen en bijzonderheden bevatten. Deze onderdelen zijn in het model ondergebracht in aparte entiteiten.

4.2.6 Asbest, deelgebied en asbestresultaat

De entiteit bevat informatie over eventueel tijdens het onderzoek aangetroffen asbest. Het voorkomen van asbest wordt bepaald per deelgebied of per meetpunt waarbij tevens de diepte is aangegeven waarop mogelijk asbest is aangetroffen. Het resultaat wordt uitgedrukt in een gewogen gehalte. Er kan worden aangegeven of ook asbest(plaat-)materiaal is aangetroffen.

4.2.7 Grondmonstername, grondmonsteranalyse en mengmonsteranalyse

Deze entiteiten bevatten de gegevens van de grondmonstername en de grondmonsters die worden genomen tijdens het plaatsen van het meetpunt. Grondmonsters kunnen binnen een milieuhygiënisch bodemonderzoek worden samengesteld tot een mengmonster. De (meng-)monsters worden vervolgens ter analyse aangeboden aan het laboratorium. Deze entiteiten zijn nodig om een goede koppeling te maken met de resultaten van de uitgevoerde analyses.

4.2.8 Filter

Deze entiteit bevat de gegevens die de filters identificeren, inclusief de belangrijkste administratieve gegevens en de informatie over de ligging van de filter(s) die zijn geplaatst in het kader van het onderzoek. De diepte van een peilfilter wordt gerefereerd aan de bovenkant van de peilbuis of aan het maaiveld. Indien een verticaal referentievlak beschikbaar is kan deze vervolgens worden gerefereerd aan NAP.

4.2.9 Grondwatermonstername en grondwateranalyse

Deze entiteiten bevatten de gegevens van de grondwatermonstername uit de filter en de grondwatermonsters die vervolgens ter analyse worden aangeboden aan het laboratorium. Deze entiteiten zijn nodig om een goede koppeling te maken met de resultaten van de uitgevoerde analyses. Tevens kan vanuit de grondwatermonstername een koppeling worden gelegd met de veldwaarnemingen en veldmetingen.

4.2.10 Velwaarnemingen en veldmeting

Deze entiteiten bevatten de waarnemingen en resultaten van metingen zoals die zijn gedaan tijdens de monstername. De veldmetingen kunnen betrekking hebben op zowel grond als grondwater.

4.2.11 Analyse

Deze entiteit bevat de resultaten van de analyses die door een laboratorium worden uitgevoerd op de aangeleverde grondmonsters, mengmonsters van grondmonsters of grondwatermonsters.

4.2.12 Analysemethode

Deze entiteit bevat de gegevens over de analysemethode die op het laboratorium is gebruikt.

4.3 INSPIRE

Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Het registratieobject milieuhygiënisch bodemonderzoek valt onder een bestaand INSPIRE-thema. Hier zal op een later tijdstip invulling aan worden gegeven.

5. Opbouw van de gegevensdefinitie

Dit onderdeel is niet normatief.

5.1 Domeinen

Een domein beschrijft welke waarden mogelijk zijn voor een attribuut (zie bijv. Aantal of Code).

Sommige domeinen zijn samengesteld uit twee of meer elementen die in samenhang betekenisvol zijn. Een voorbeeld van een samengesteld domein dat in de BRO bestaat is Datuminterval. Datuminterval bestaat uit twee elementen, beide van het domein Datum (jaar, maand en dag), namelijk een begindatum en een einddatum.

Bij een attribuut kunnen ook twee of meer domeinen mogelijk zijn. Voor dit attribuut geldt dat verschillende domeinen valide zijn, er kan echter bij aanlevering van de gegevens altijd maar één van de domeinen gekozen worden.
In de gegevensdefinitie worden in dat geval een attribuut gemodelleerd waarvan het domein dat de mogelijke waarde beschrijft een keuze is tussen twee of meer domeinen. Dit maakt het mogelijk waar in het domeinmodel normaal gesproken maar één mogelijkheid bestaat, een opsomming te geven van meerdere mogelijke domeinen, waarbij altijd precies één van deze mogelijkheden wordt gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijke keuze domein is het domein Organisatie.

De domeinen die in de gegevensdefinitie worden gebruikt worden hieronder toegelicht.

5.1.1 Aantal

Het domein Aantal wordt gebruikt voor een telbare hoeveelheid. Het is een natuurlijk getal met een bepaalde maximale lengte.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding aantal ook de maximale lengte mee te (Aantal N). Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Aantal.

5.1.2 Code

Een code is een opeenvolging van cijfers, van letters of van cijfers en letters met een bepaalde opbouw en met een specifieke betekenis. Een code heeft gewoonlijk een betekenis die ook buiten de basisregistratie ondergrond geldt. Een code wordt uitgegeven door een verantwoordelijke instantie. Om de opbouw van een code weer te geven wordt gebruik gemaakt van de letters C en N. De letter C staat voor character (Eng.) en duidt een letter aan, de letter N staat voor number (Eng.) en duidt een cijfer aan. Een code heeft een bepaalde naam.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de naam van de code ook de opbouw mee te geven. Uit de definitie van het attribuut zelf moet blijken wat de specifieke betekenis is van de code. In het domeinmodel wordt het domein aangeduid met zijn naam.

5.1.3 Gemeten waarden

Meetwaarden worden gebruikt voor grootheden. De waarde van een grootheid is een getal met een bepaalde opbouw en een bepaalde eenheid. Voor de waarde van grootheden worden twee domeinen gebruikt. Een voor een waarde waarvan de nauwkeurigheid altijd hetzelfde is (Meetwaarde) en een voor een waarde waarvan de nauwkeurigheid varieert (Meetwaarde in machten) en dat is het geval wanneer de nauwkeurigheid voor kleine getallen anders is dan de nauwkeurigheid voor grote getallen omdat een ander apparaat of methode is gebruikt.

De basisregistratie ondergrond gebruikt voor de eenheden de codes uit het UCUM (Unified Code for Units of Measure)-systeem. In bijzondere gevallen is de eenheid dimensieloos.

5.1.3.1 Meetwaarde

Het domein Meetwaarde wordt gebruikt wanneer de nauwkeurigheid van de waarde altijd hetzelfde is.
Het is een rationaal getal met een bepaalde opbouw. Het aantal cijfers voor het scheidingsteken is variabel maar begrensd. Het aantal cijfers achter het scheidingsteken ligt vast.

Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding meetwaarde ook de opbouw (Meetwaarde N.N) en de eenheid mee te geven. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Meetwaarde.

5.1.3.2 Meetwaarde in machten

Het domein Meetwaarde in machten wordt gebruikt wanneer de waarde een heel groot bereik heeft en de nauwkeurigheid voor kleine getallen anders is dan voor grote getallen. In dat geval wordt de meetwaarde uitgedrukt in machten. In de basisregistratie ondergrond wordt de meetwaarde in machten altijd uitgedrukt in een macht van tien. De notatie voor de meetwaarde in machten is (m . 10e). De m staat voor mantisse en is een meetwaarde, en de e staat voor de exponent.

De mantisse (m) is een rationaal getal met een bepaalde opbouw. Het aantal cijfers voor het scheidingsteken is in de basisregistratie ondergrond altijd 1. Het aantal cijfers achter het scheidingsteken ligt vast.
De meetwaarde wordt uitgedrukt in machten van tien (10e). De exponent (e) is in de basisregistratie ondergrond altijd een geheel getal.

Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding meetwaarde in machten ook de opbouw (meetwaarde 1.N in machten), de eenheid en het bereik van de machten mee te geven. Het bereik van de machten is vastgelegd in het waardebereik. De waardeverzameling wordt gewoonlijk verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Meetwaarde in machten.

Inname van gemeten waarden

In de praktijk is het moeilijk een meetwaarde zonder verandering van het ene systeem aan het andere door te geven. De basisregistratie ondergrond hanteert de definities binnen het systeem en bij uitgifte strikt om te borgen dat een meetwaarde zonder verandering kan worden doorgegeven.

Bij het vastleggen van eigenschappen is het niet altijd nodig getallen zo strikt te definiëren als de basisregistratie vraagt. De uitvoerders weten wel wat een getal zou moeten voorstellen en kunnen bijvoorbeeld accepteren dat een meetwaarde er een decimale nul bij krijgt of dat een getal een onbepaald aantal decimalen heeft. Om de uitvoeringspraktijk niet nodeloos te frustreren door getallen die niet aan de strikte definitie voldoen af te wijzen, hanteert de basisregistratie ondergrond bij het innemen van meetwaarden de volgende praktische regels:

 • Er zijn meer cijfers achter het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: het getal wordt afgekapt op het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.
 • Er zijn minder cijfers achter het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: het getal wordt aangevuld met nullen tot het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.
 • Er is geen scheidingsteken aanwezig: het scheidingsteken wordt toegevoegd en het getal wordt aangevuld met nullen tot het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.
 • Het getal voor het scheidingsteken begint met een of meer nullen: de nullen worden genegeerd.
 • Er zijn meer cijfers vóór het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: de waarde wordt geweigerd.
 • Er is een scheidingsteken bij de exponent van de meetwaarde in machten aanwezig: de waarde wordt geweigerd.

5.1.4 Nummer

Het domein Nummer wordt gebruikt om de plaats in een reeks aan te geven. Het is een opeenvolging van cijfers met een bepaalde maximale lengte. Een nummer heeft geen rekenkundige betekenis, maar heeft een betekenisvolle volgorde.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding nummer ook de maximale lengte mee te geven (Nummer N). Eventueel wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Nummer.

5.1.5 Tekst

Het domein Tekst bestaat uit een stuk tekst van een bepaalde maximale lengte. De tekst mag alleen bestaan uit de tekens die voorkomen in de MES-1 set. De MES-1 set omvat 335 tekens en wordt gebruikt binnen de landen van de Europese Unie die een Latijns schrift kennen.
Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding tekst ook de maximale lengte mee te (Tekst N). In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Tekst.

5.1.6 Tijdstip

Voor gegevens die over tijdstippen gaan worden twee domeinen gebruikt. Een voor een tijdstip tot op de seconde nauwkeurig (DatumTijd) en een voor een tijdstip tot op de dag nauwkeurig (Datum).

In ieder domein gaat het om de datum gemeten volgens de Gregoriaanse kalender. Bij het domein DatumTijd wordt de tijd gemeten volgens UTC en moet de tijdzone worden meegegeven. UTC is de mondiaal geaccepteerde standaardtijd en de opvolger van GMT (Greenwich Mean Time); de drie letters staan voor Coordinated Universal Time. Door de tijdzone mee te geven kan lokale tijd worden omgezet naar UTC.

De opbouw van de twee domeinen volgt dezelfde conventies, conform ISO 8601. Het eerste element in de opbouw staat voor het jaar, dan volgt de maand, enz., en het laatste element staat voor de tijdzone. Om de verschillende elementen aan te geven worden letters gebruikt: jaar (J), maand (M), dag (D), uur (U), minuut (M)en seconde (S), gevolgd door de tijdzone. Het aantal letters geeft de lengte aan.

Voor de meest uitgebreide variant van de opbouw, die van DatumTijd, wordt dit JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM. De T is het teken dat de datum en het tijdstip op die datum scheidt. De + is het scheidingteken tussen het tijdstip en de tijdzone. Zoals uit de opbouw blijkt wordt de tijdzone in uren en minuten gegeven. De meeste tijdzones zijn overigens uitgedrukt in gehele uren (UU:00). In Nederland geldt Centraal Europese Tijd (UTC+1:00) of Centraal Europese Zomertijd (UTC+2.00).

5.1.6.1 Datum

Het domein Datum wordt gebruikt om een datum volgens de Gregoriaanse kalender tot op de dag nauwkeurig aan te geven. De opbouw is JJJJ-MM-DD.
Bij het domein Datum is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren.

5.1.6.2 DatumTijd

Het domein DatumTijd wordt gebruikt om een tijdstip volgens de Gregoriaanse kalender tot op de seconde nauwkeurig aan te geven. De opbouw is JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM.
Bij het domein DatumTijd is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren.

5.1.6.3 OnvolledigeDatum

Voor gegevens die onder het kwaliteitsregime IMBRO/A aangeleverd worden, geldt een derde domein met vier keuzemogelijkheden.

 • De datum tot op de dag nauwkeurig, met als opbouw JJJJ-MM-DD
 • De datum tot op de maand nauwkeurig, met als opbouw JJJJ-MM
 • De datum tot op het jaar nauwkeurig, met als opbouw JJJJ
 • Geen datum bekend, met als vaste waarde onbekend.

De keuze die gemaakt wordt is gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens. De gebruiker moet ervan uit gaan dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is opgenomen. Bij het domein OnvolledigeDatum is het voldoende de naam te geven, omdat de vier keuzen en de opbouw altijd hetzelfde zijn.

5.1.7 Waardelijsten

Een waardelijst is een lijst van de waarden die het attribuut mag hebben. Er zijn twee typen waardelijsten, waardelijsten die in de toekomst kunnen worden uitgebreid en waardelijsten die niet kunnen worden uitgebreid. Een waardelijst heeft een bepaalde naam en een specifieke inhoud.

5.1.7.1 Waardelijst niet-uitbreidbaar

Een niet-uitbreidbare waardelijst wordt gebruikt wanneer uitbreiding niet mogelijk is. Alle waarden van de lijst staan vast.
Bij een niet-uitbreidbare waardelijst is het voldoende de naam te geven, omdat de inhoud altijd hetzelfde is. In de basisregistratie ondergrond worden drie niet-uitbreidbare waardelijsten gebruikt.

IndicatieJaNee
Waarde
ja
nee
IndicatieJaNeeOnbekend
Waarde
ja
nee
onbekend
Kwaliteitsregime
Waarde
IMBRO
IMBRO/A
5.1.7.2 Waardelijst uitbreidbaar

Een uitbreidbare waardelijst wordt gebruikt wanneer uitbreiding mogelijk moet zijn. Iedere waarde van de lijst heeft een specifieke betekenis (omschrijving) en geldt voor een bepaald kwaliteitsregime, IMBRO en/of IMBRO/A. Eventueel worden andere aspecten van de waarde vastgelegd.
Bij een uitbreidbare waardelijst wordt de naam van de lijst gegeven. De inhoud van de lijst is in een apart hoofdstuk van de gegevensdefinitie opgenomen.

5.1.8 Geometrie

Voor gegevens over de geometrie van een object worden verschillende domeinen gebruikt. De vorm, afmetingen, oriëntatie en positie ten opzichte van de aarde van een object kunnen in verschillende typen geometrie uitgedrukt worden, waarbij ook een keuzemogelijkheid uit meerdere typen en daarmee domeinen een optie kan zijn.
In de BRO zijn de geometrieën conform het GML Simple Features profile versie 2.0 (OGC) toegestaan. Deze omvat punten, lijnen, vlakken en volumen.

De verschillende typen geometrie uitgedrukt in verschillende domeinen die in de gegevensdefinitie worden gebruikt worden hieronder toegelicht.

5.1.8.1 Punt

Het domein Punt wordt gebruikt om de positie van een object vast te leggen. De positie wordt bepaald in een tweedimensionaal vlak, een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in coördinaten. In sommige gevallen wordt daarnaast de hoogte (derde dimensie) van het Punt vastgelegd.

Figuur 5
Een punt geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.1.8.2 Lijn

Het domein Lijn wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object in een lijn uit te drukken. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in één of meerdere lijnsegmenten. Een lijnsegment is de verbinding tussen twee punten. Lijnsegmenten zijn aan elkaar verbonden doordat het eindpunt van een segment is verbonden aan het beginpunt van een volgend lijnsegment. Een Lijn kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 6
Een lijn geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.1.8.3 Multilijn

Het domein Multilijn bestaat uit een verzameling van lijnen die gezamenlijk één object vormen en wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object in meerdere lijnen uit te drukken. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in meerdere lijnen met één of meerdere lijnsegmenten. Tussen de lijnen die samen een Multilijn vormen mag geen intersectie plaatsvinden tenzij dit gebeurt in de eindpunten van de lijnen (er mag geen kruising van lijnen plaatsvinden, wel vertakkingen). Een Multilijn kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 7
Een multilijn geometrie.
5.1.8.4 Vlak

Het domein Vlak wordt binnen de geometrie gebruikt voor de representatie van de vorm, afmetingen en positie van een object als een vlak. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een vlak heeft altijd een buitengrens, daarnaast kan een vlak ook nog een of meerdere interne begrenzingen hebben. Een Vlak kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 8
Een vlak is een geometrie dat een beeld van een continue regio of vlak vertegenwoordigd (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.1.8.5 Multivlak

Het domein Multivlak bestaat uit een verzameling van vlakken die gezamenlijk één object vormen en wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object uit te drukken. De vlakken die samen een multivlak vormen mogen elkaar niet overlappen, wel mogen zij in een eindig aantal punten elkaar raken (wel punten maar geen grenzen gemeenschappelijk). De posities van de vlakken worden bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een Multivlak kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 9
Een Multivlak geometrie.
5.1.8.6 Volume

Het domein Volume wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object uit te drukken. De geometrie van een volume is opgebouwd uit grenzen die elk een vlak zijn. Deze zijn naar buiten toe georiënteerd; de bovenkant van elk vlak is van de buitenkant van het volume object te zien. Een Volume geometrie kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y-, en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 10
Een volume geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).
5.1.8.7 Minimum begrenzing

Het domein Minimum begrenzing wordt gebruikt om de positie van één of meerdere geometrieobjecten te begrenzen. De geometrie van de Minimum begrenzing is opgebouwd uit twee punten, waarbij het eerste punt de hoek aan de bovenkant van het selectiekader weergeeft en het tweede punt de hoek aan de onderkant. De positie van de punten worden bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een Minimum begrenzing kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y-, en z-coördinaat) worden vastgelegd.

Figuur 11
Een minimum begrenzing geometrie.
Domein (Geometrie Type) ISO aanduiding
Punt GM_Point
Lijn GM_Curve
Multilijn GM_MultiCurve
Vlak GM_Surface
Multivlak GM_MultiSurface
Volume GM_Solid
Minimum begrenzing GM_Envelope

De ISO 19107 aanduiding behorende bij de geometrie domeinen.

5.1.9 Organisatie

Het domein Organisatie wordt gebruikt om de organisaties die een rol hebben in de basisregistratie ondergrond te identificeren. De invulling van het domein hangt af van waar de organisatie gevestigd is en voor de basisregistratie ondergrond gaat het daarbij om Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie.

In het geval de organisatie in Nederland gevestigd is, wordt het domein ingevuld met het gegeven dat een onderneming of de maatschappelijke activiteit van een rechtspersoon in het Handelsregister identificeert, het KvK-nummer. Het KvK-nummer is van het type code en de opbouw is NNNNNNNN.

Voor organisaties buiten Nederland wordt het domein ingevuld met het equivalent van het KvK-nummer in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, het EuropeesHandelsnummer. Het Europees handelsnummer, de zogenaamde EUID, is geïntroduceerd ten behoeve van de koppeling van handelsregisters. De code is gebaseerd op ISO 6523 en is opgebouwd uit een landcode, registeridentificatiecode, inschrijvingsnummer en controlegetal. De landcode is de 2-letterige code van ISO3166, de registeridentificatiecode is de identificatie van het nationale register omdat in sommige landen meerdere handelsregisters bestaan en het inschrijvingsnummer is het nummer waaronder de onderneming is ingeschreven in het betreffende register. Het controlegetal ter voorkomen van identificatiefouten wordt nog niet gebruikt. De opbouw per element is variabel en daarom is het Europees Handelsnummer in de BRO als domein Tekst 40 opgenomen.

Bij het domein Organisatie is het voldoende de naam te geven, omdat de twee keuzen en de opbouw altijd hetzelfde zijn.

5.2 De gegevensdefinitie

De gegevensdefinitie vormt het hart van de catalogus en geeft een beschrijving van alle gegevens van het registratieobject. Eerst wordt de definitie van het registratieobject gegeven inclusief de plaatjes van het zgn. domeinmodel, en vervolgens de definities van de entiteiten waaruit het object is opgebouwd met de eigenschappen van die entiteiten, de attributen. De entiteiten worden op volgorde van de nummers in het domeinmodel behandeld. De volgende aspecten van de gegevens worden vastgelegd:

De gegevensdefinitie dekt de beide kwaliteitsregimes die worden onderscheiden, IMBRO en IMBRO/A. Het kwaliteitsregime IMBRO is leidend en bij het opstellen van de gegevensdefinitie is geprobeerd de verschillen tussen de twee regimes zo klein mogelijk te houden. Het streven is een object altijd in termen van dezelfde gegevens te beschrijven en voor IMBRO/A alleen aanvullende regels te formuleren en extra waarden toe te staan. Bij uitzondering kan het echter nodig zijn gebleken voor IMBRO/A aparte entiteiten, attributen of domeinen te definiëren.

5.3 Entiteiten van het type meetreeks

Een meetreeks is een type entiteit met een vaste ordening. Het wordt gebruikt om het verloop van een bepaalde eigenschap of eigenschappen vast te leggen die het gevolg is van de verandering van een bepaalde variabele, de zogenaamde onafhankelijke variabele. In de basisregistratie ondergrond is er altijd 1 onafhankelijke variabele, en dat is meestal de tijd maar kan ook een andere variabele zijn.

De meetreeks is een verzameling gemeten waarden van bepaalde eigenschappen in een bepaalde volgorde. Alle eigenschappen van de meetreeks worden volledig gespecificeerd. De eerste eigenschap is de onafhankelijke variabele op basis waarvan de metingen elkaar in oplopende volgorde opvolgen. Daarna volgen de afhankelijke variabelen.
Een meetreeks heeft een bepaalde naam. Alleen in het domeinmodel is de meetreeks aangeduid als Meetreeks.

5.4 Het domeinmodel

Het domeinmodel geeft een overzicht van de gegevens van het registratieobject en laat de onderlinge samenhang zien. Modellering van informatie kent verschillende invalshoeken. In de catalogus is het inhoudelijke perspectief gekozen omdat dat de meeste waarde heeft voor de mensen die de informatie moeten begrijpen. Een dergelijk model wordt in de basisregistratie ondergrond een domeinmodel genoemd. Uit het domeinmodel wordt een technisch model afgeleid dat meeweegt dat informatiesystemen efficiënt met elkaar moeten kunnen spreken. Voor het domeinmodel wordt de UML-notatie gebruikt. Met kennis van de gebruikte symbolen is het gemakkelijk te lezen.

Het domeinmodel kent een aantal vaste elementen die bij ieder registratieobject terugkomen. Een begrip van deze elementen vergroot de leesbaarheid van het domeinmodel en de catalogus. De elementen zijn: entiteiten, attributen, gegevensgroepen en relaties. Een entiteit is een onderscheidend geheel van eigenschappen die gezamenlijk betekenis hebben. Een entiteit heeft altijd een naam en een definitie. In het domeinmodel zijn de entiteiten te herkennen aan het begrip Objecttype.

In de entiteiten staan de namen opgesomd van de attributen, de eigenschappen van de entiteiten, met daarachter de naam van de bijbehorende waardenverzameling (domein) en de kardinaliteit. Bij attributen is de kardinaliteit alleen opgenomen wanneer die ongelijk is aan 1. Overigens moet de kardinaliteit altijd in samenhang met de regels die in de definitie van het gegeven zijn opgenomen worden begrepen. De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. De figuren laten ook zien welke attributen alleen aan de dataleverancier en de bronhouder worden uitgeleverd. In het domeinmodel zijn de attributen te herkennen aan het begrip Attribuutsoort.

Soms zijn een aantal attributen gegroepeerd in een groep, aangeduid als gegevensgroep. Het blijven attributen van de entiteit, maar de inhoudelijke definiëring van de gegevensgroep staat elders. Gegevensgroepen kunnen bij meerdere entiteiten terugkomen.

Het domeinmodel laat daarnaast ook zien hoe entiteiten aan elkaar gerelateerd zijn. Een beschrijving van deze relatie is opgenomen bij de bron-entiteit van de relatie. Een relatie heeft altijd een richting en in de meeste gevallen loopt deze van bron naar doel. In het plaatje van een domeinmodel heeft de relatie een naam en een kardinaliteit. Om de leesbaarheid te vergroten staat de kardinaliteit bij de doelentiteit.

Figuur 12

Bovenstaand voorbeeld is te lezen als: de entiteit Bepaling bevat één of meerdere metingen. Een meting bestaat uit een meetwaarde en meetconfiguratie-gegevens. De meetconfiguratie bestaat uit twee parameters.

5.5 Verplichte gegevens, verplichte waarden

De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. Voor een goed begrip van de gegevensdefinitie is dat nog niet zorgvuldig genoeg geformuleerd. In de praktijk van gegevensuitwisseling is het namelijk mogelijk een attribuut op te nemen zonder waarde. Verbijzonderd voor attributen is de juiste formulering daarom dat de kardinaliteit en de regels samen bepalen of een attribuut al dan niet aanwezig is en of een attribuut al dan niet een waarde heeft.

Uitgangspunt is dat een attribuut dat aanwezig is een waarde heeft. Een attribuut wordt alleen bij uitzondering zonder waarde in de berichten opgenomen. Het onderstaande overzicht geeft de vier mogelijkheden die voorkomen.

Voor de kardinaliteiten [0..*] en [1..*] geldt in essentie hetzelfde.

6. Gegevensdefinitie

6.1 Registratieobject

Naam Milieuhygiënisch bodemonderzoek
Code SAD
Definitie

Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, dat vanuit een bepaalde opdracht is uitgevoerd door op een bepaald moment op een bepaalde locatie in Nederland archiefonderzoek en/of veldonderzoek uit te voeren. Waarbij in het veldonderzoek de volgende handelingen uitgevoerd kunnen worden: één of meer boringen uitvoeren, de onderscheiden bodemlagen beschrijven en de monsters die daarmee uit de ondergrond zijn verkregen in het laboratorium onderzoeken en/of één of meer peilbuizen plaatsen om waarnemingen aan het grondwater uit te voeren en/of grondwatermonsters nemen voor onderzoek in het laboratorium en het onderzoeken ervan.

Populatie

De populatie bodemonderzoeken in de registratie ondergrond omvat alle bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd in de landbodem (incl. drogere oevergebieden), inclusief verificatieonderzoeken die zijn uitgevoerd na uitvoering van ontgravings- of saneringswerkzaamheden. Ieder object heeft ter identificatie een eigen BRO-ID.

6.2 Het domeinmodel

Diagram
Figuur 13
AsbestresultaatDeelgebiedAnalyseprocesAnalyseAnalysemonster grondwaterAnalysemonster grondBoorprofielBoorbeschrijvingVeldmetingVeldwaarnemingAnalysemonster grond gemengdGrondwatermonsternameGrondmonsternameFilterBodemlaagMeetpuntRegistratieobjectBodemonderzoek

Domeinmodel milieuhygiënisch bodemonderzoek

6.3 Entiteittypen en attributen

6.3.1 Bodemonderzoek

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die het milieuhygiënisch bodemonderzoek identificeren en inzicht geven in de totstandkoming en context van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.

Toelichting

De gegevens die alle registratieobjecten gemeenschappelijk hebben zijn in het domeinmodel gegroepeerd in de entiteit Registratieobject

6.3.1.1 BRO-ID
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De identificatie van een bodemonderzoek in de registratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Registratieobjectcode
  Type Code
  Opbouw SADNNNNNNNNNNNN
Toelichting

De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe.

Identificerend Ja
6.3.1.2 bronhouder
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam KvK-nummer
  Type Code
  Opbouw NNNNNNNN
Regels

De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond als bronhouder van bodemonderzoek bekend zijn.

Toelichting

Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven in het geval de dataleverancier niet de bronhouder is.

6.3.1.3 object-ID bronhouder
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 200
Toelichting

Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder. Het is in de registratie opgenomen om de communicatie tussen de registerbeheerder en de bronhouder of dataleverancier te vergemakkelijken.

6.3.1.4 dataleverancier
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Organisatie
Regels

De organisatie moet binnen de basisregistratie ondergrond als dataleverancier van bodemonderzoek bekend zijn.

Toelichting

Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven. Het wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.1.5 kwaliteitsregime
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Kwaliteitsregime
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting

Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven.

6.3.1.6 kader aanlevering
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam KaderAanlevering
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven
Toelichting

De wetgever heeft bepaald dat het gegeven moet zijn vastgelegd om inzicht te geven in de relatie met de taken van een bestuursorgaan. Het gegeven geeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de informatie.

6.3.1.7 rapportagedatum
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De datum waarop de uitvoerder van het bodemonderzoek alle gegevens van het bodemonderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
  Waardebereik 1 januari 1980 tot heden
Regels

Het atrribuut rapportagedatum moet aanwezig zijn voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.
De rapportagedatum onderzoek mag niet liggen na het tijdstip voltooiing registratie van de entiteit Registratiegeschiedenis.

6.3.1.8 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het bodemonderzoek heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Regels

Het SIKB0101-identificatie moet uniek zijn binnen de set Milieuhygiënische bodemonderzoeken in de registratie ondergrond.

Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

6.3.1.9 naam
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De herkenbare naam van het onderzoek.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 255
Toelichting

Het betreft de naam die in het systeem van de bronhouder aan het onderzoek is toegekend. Dit is meestal de naam zoals die door de uitvoerder aan het onderzoek is toegevoegd.

6.3.1.10 type onderzoek
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

Het type onderzoek dat is uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam OnderzoekType
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut type onderzoek moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

Toelichting

Het type onderzoek geeft informatie over het soort onderzoek dat is uitgevoerd of over de wijze waarop gerapporteerd is.

Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven niet altijd vastgelegd.

6.3.1.11 aanleiding onderzoek
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam AanleidingOnderzoek
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut aanleiding onderzoek moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

6.3.1.12 asbest onderzocht
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De aanduiding of binnen het onderzoek de aanwezigheid van asbest is onderzocht.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam AsbestAanwezigheid
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut asbest onderzocht moet aanwezig zijn voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

Toelichting

Afhankelijk van de gehanteerde onderzoeksmethode kunnen de asbestresultaten betrekking hebben op een (dieptetraject binnen een) deelgebied of op de bodemlaag van een individueel meetpunt.
Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven asbest onderzocht niet altijd vastgelegd.

6.3.1.13 contour onderzoekslocatie
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De begrenzing van het onderzoeksgebied op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Regels

Het gebied ligt in Nederland en aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn.
De coördinaten zijn gedefinieerd in RD, ETRS89 of WGS84.

Toelichting

De aangeleverde begrenzing is vastgelegd als een multivlak (multi surface).

6.3.1.14 omschrijving conclusie
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

De conclusie van het bodemonderzoek volgens de uitvoerder van het onderzoek.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 4000
Toelichting

In de conclusie staat veelal of er een verontreiniging is aangetroffen, wat de eventuele aard en omvang van een eventuele verontreiniging is of dat er specifieke aandachtspunten zijn. De informatie is niet-gestandaardiseerd, informatief en niet-authentiek. Het betreffen nadrukkelijk de conclusies van de uitvoerder van het onderzoek en niet de conclusies over eventuele vervolgstappen zoals deze zijn vastgesteld door het bevoegd gezag. Deze zijn indien aanwezig onderdeel van het registratieobject ‘SLD’. Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven niet altijd vastgelegd.

6.3.1.15 uitvoerder onderzoek
Type gegeven Attribuut van Bodemonderzoek
Definitie

Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het milieuhygiënisch bodemonderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Organisatie
Regels

De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van bodemonderzoek.

Toelichting

Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.1.16 registratiegeschiedenis
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemonderzoek
Definitie

De gegevens die de geschiedenis van het milieuhygiënisch bodemonderzoek in de registratie ondergrond markeren.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Registratiegeschiedenis
Toelichting

De registratiegeschiedenis van een milieuhygiënisch bodemonderzoek geeft de essentie van de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond, de zogenaamde formele geschiedenis weer. De registratiegeschiedenis vertelt bijvoorbeeld wanneer voor het eerst gegevens van het object zijn geregistreerd en of er na registratie correcties zijn doorgevoerd. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch vanuit de basisregistratie ondergrond gegenereerd.

6.3.1.17 gestandaardiseerde locatie
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemonderzoek
Definitie

De begrenzing van het bodemonderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Gestandaardiseerde locatie
Toelichting

De gestandaardiseerde locatie wordt door de basisregistratie ondergrond berekend ten behoeve van afnemers. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.

6.3.1.18 rapport
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemonderzoek
Definitie

Eigenschappen van het rapport waarin de resultaten van het bodemonderzoek zijn opgenomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Rapport
Toelichting

Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven niet altijd vastgelegd.

6.3.1.19 meetpunt
Type gegeven Associatie van Bodemonderzoek
Definitie

Het meetpunt dat is geplaatst als onderdeel van het bodemonderzoek.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam bestaat uit
Relatierol naam meetpunt
Bron Bodemonderzoek
Doel Meetpunt
6.3.1.20 analysemonster grond gemengd
Type gegeven Associatie van Bodemonderzoek
Definitie

De mengmonsters die zijn samengesteld als onderdeel van het bodemonderzoek.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam bestaat uit
Relatierol naam analysemonster grond gemengd
Bron Bodemonderzoek
Doel Analysemonster grond gemengd
6.3.1.21 deelgebied
Type gegeven Associatie van Bodemonderzoek
Definitie

Het deelgebied binnen het totale bodemonderzoek.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam bestaat uit
Relatierol naam deelgebied
Bron Bodemonderzoek
Doel Deelgebied

6.3.2 Registratiegeschiedenis

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren.

Toelichting

De gegevens staan niet in een brondocument maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.

6.3.2.1 tijdstip registratie object
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop er voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam DatumTijd
6.3.2.2 registratiestatus
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De actuele fase van registratie waarin het registratieobject zich bevindt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Registratiestatus
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven Waarde
6.3.2.3 tijdstip laatste aanvulling
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Toelichting

De gegevens van een bodemonderzoek worden altijd in een keer aangeleverd.

6.3.2.4 tijdstip voltooiing registratie
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de registratiestatus de waarde voltooid heeft.

Toelichting

Het gegeven is alleen aanwezig als alle aan te leveren gegevens zijn geregistreerd. Na dit tijdstip kunnen geen nieuwe gegevens meer ter registratie worden aangeboden. Wel kunnen fouten in de registratie worden verbeterd.

6.3.2.5 gecorrigeerd
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
6.3.2.6 tijdstip laatste correctie
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop de laatste correctie in de gegevens van het registratieobject is doorgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut gecorrigeerd.

6.3.2.7 in onderzoek
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of het registratieobject door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting

Wanneer een registratieobject in onderzoek is genomen betekent dit dat er bij de registerbeheerder gerede twijfel bestaat over de juistheid van de geregistreerde gegevens en dat er een onderzoek is gestart om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Normaliter gaat hieraan een melding van derden vooraf.

6.3.2.8 in onderzoek sinds
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het registratieobject in onderzoek heeft genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut in onderzoek.

6.3.2.9 uit registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het registratieobject door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting

Wanneer de registerbeheerder een registratieobject uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een registratieobject alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een registratieobject slechts een keer uit registratie kan worden genomen.

6.3.2.10 tijdstip uit registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop het registratieobject uit registratie is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut uit registratie genomen.

6.3.2.11 weer in registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting

De registerbeheerder kan een registratieobject eenmalig uit registratie nemen, en die actie kan hij eenmalig ongedaan maken. Ook hiervoor geldt dat akkoord van de bronhouder vereist is.

6.3.2.12 tijdstip weer in registratie genomen
Type gegeven Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie

De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam DatumTijd
Regels

Het al dan niet aanwezig zijn van het gegeven wordt bepaald door de waarde van het attribuut weer in registratie genomen.

6.3.3 Gestandaardiseerde locatie

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens over de plaats van het registratieobject op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd.

Toelichting

De gegevens staan niet in een brondocument. De gestandaardiseerde locatie wordt door de basisregistratie ondergrond berekend ten behoeve van afnemers. De gestandaardiseerde locatie van het Bodemonderzoek is een multi-geometrie die bestaat uit de contour van de onderzoekslocatie en de locaties van alle meetpunten (contour onderzoekslocatie van de entiteit Bodemonderzoek en aangeleverde locatie van de entiteit Meetpunt).
Het maakt het mogelijk alle gegevens in de registratie ondergrond in één en hetzelfde referentiestelsel te ontsluiten.

6.3.3.1 locatie
Type gegeven Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
Definitie

De coördinaten in het standaard referentiestelsel.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiPrimitive
Toelichting

Het standaard referentiestelsel is ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989).

6.3.3.2 coördinaattransformatie
Type gegeven Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
Definitie

De methode die de basisregistratie ondergrond heeft gebruikt voor het omzetten van de aangeleverde coördinaten.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Coördinaattransformatie
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven Waarde

6.3.4 Rapport

Type gegeven Entiteit
Definitie

Eigenschappen van het rapport waarin de resultaten van het bodemonderzoek zijn opgenomen.

Regels

De entiteit Rapport moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.
Voor gegevens aangeleverd onder IMBRO/A-regime moet tenminste één van de volgende attributen aanwezig zijn: nummer, datum, auteur of URL.

6.3.4.1 nummer
Type gegeven Attribuut van Rapport
Definitie

Het nummer of kenmerk van het rapport waarin de resultaten van het bodemonderzoek zijn vastgelegd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 40
Regels

Het attribuut nummer moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

6.3.4.2 datum
Type gegeven Attribuut van Rapport
Definitie

De datum van het rapport waarin de resultaten van het bodemonderzoek zijn vastgelegd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
  Waardebereik 1 januari 1980 tot heden
Regels

Het attribuut datum moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.
De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

6.3.4.3 auteur
Type gegeven Attribuut van Rapport
Definitie

De naam van het onderzoeksbureau dat het rapport heeft opgesteld.

Juridische status Niet-authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 40
6.3.4.4 URL
Type gegeven Attribuut van Rapport
Definitie

Het persistente webadres naar het onderzoeksrapport.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 2083
Toelichting

Betreft het internetadres waar het onderzoeksrapport te vinden is. Ieder rapport heeft zijn eigen URL. Deze URL dient alleen te worden aangeleverd indien deze niet meer wijzigt in de toekomst (persistent) en publiek benaderbaar is.

6.3.5 Meetpunt

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens over het geheel van activiteiten, voor zover relevant voor het onderzoek, dat tot doel heeft door boren of door graven een gat in de ondergrond te maken om vervolgens de bodemlagen te beschrijven, monsters uit de ondergrond te nemen en/of metingen/zintuigelijke waarnemingen aan de ondergrond te doen.

Toelichting

Milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt veelal uitgevoerd door BRL SIKB 2000-gecertificeerde onderzoeksbureaus. Het boren van meetpunten wordt dan uitgevoerd conform SIKB protocol 2001. In geval van onderzoek naar het voorkomen van asbest in de bodem is SIKB protocol 2018 van toepassing. Eindbemonsteringen na een sanering of een ontgraving worden veelal uitgevoerd onder de BRL SIKB 6000 protocol 6005.

6.3.5.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Meetpunt
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het meetpunt heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.5.2 naam
Type gegeven Attribuut van Meetpunt
Definitie

De herkenbare naam van het meetpunt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 24
6.3.5.3 datum
Type gegeven Attribuut van Meetpunt
Definitie

De datum waarop het borenof graven is begonnen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Regels

Het attribuut datum moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.
De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

6.3.5.4 einddiepte
Type gegeven Attribuut van Meetpunt
Definitie

De diepte waarop het borenof graven is geëindigd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

Het attribuut einddiepte moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

Toelichting

Het betreft de diepte ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt.

6.3.5.5 aangeleverde locatie
Type gegeven Attribuut van Meetpunt
Definitie

De plaats van het meetpunt op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_Point
Regels

De locatie ligt in Nederland en aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn.
Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan het referentiestelsel van de contour onderzoekslocatie van de entiteit Bodemonderzoek.

6.3.5.6 type
Type gegeven Attribuut van Meetpunt
Definitie

Het type meetpunt dat beschreven is.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam MeetpuntType
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Toelichting

Het type meetpunt is meestal een boring of peilbuis maar kan ook een inspectiegat, sleuf, putwand of putbodem zijn. Indien in het gat van een boring een peilbuis is geplaatst krijgt het type meetpunt de waarde 'peilbuis'.

6.3.5.7 aangeleverde verticale positie
Type gegeven Gegevensgroep van Meetpunt
Definitie

De positie van het beginpunt van het meetpunt in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Aangeleverde verticale positie
6.3.5.8 boorbeschrijving
Type gegeven Associatie van Meetpunt
Definitie

De boorbeschrijving als deelonderzoek van het booronderzoek.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam boorbeschrijving
Bron Meetpunt
Doel Boorbeschrijving
6.3.5.9 filter
Type gegeven Associatie van Meetpunt
Definitie

Het filter behorend bij het meetpunt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam filter
Bron Meetpunt
Doel Filter
6.3.5.10 grondmonstername
Type gegeven Associatie van Meetpunt
Definitie

De grondmonstername die is uitgevoerd bij het meetpunt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam grondmonstername
Bron Meetpunt
Doel Grondmonstername

6.3.6 Aangeleverde verticale positie

Type gegeven Entiteit
Definitie

De positie van het beginpunt van het meetpunt in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

6.3.6.1 lokaal verticaal referentiepunt
Type gegeven Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie

Het punt dat in het milieuhygiënisch bodemonderzoek voor meetpunten en filters is gebruikt als nulpunt voor de hoogte.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam LokaalVerticaalReferentiepunt
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Bij de entiteit Meetpunt moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan maaiveld.
Bij de entiteit Filter moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan maaiveld of bovenkantPeilbuis.

Toelichting

Het domein bevat begrippen die naar een oppervlak verwijzen. Het lokaal verticaal referentiepunt geldt als het punt waar het onderzoek aan de ondergrond begonnen is.

6.3.6.2 verticaal referentievlak
Type gegeven Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie

Het referentieniveau voor de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam VerticaalReferentievlak
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Toelichting

In het geval het verticaal referentievlak is vastgelegd is dit altijd ten opzichte van NAP.

6.3.6.3 verschuiving
Type gegeven Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie

De verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt ten opzichte van het verticaal referentievlak.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 3.3
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik -10 tot 325
Regels

Het attribuut verschuiving moet aanwezig zijn indien verticaal referentievlak aanwezig is.
Het attribuut verticaal referentievlak moet aanwezig zijn indien verschuiving aanwezig is.

Toelichting

De waarde kan positief of negatief zijn. Als de waarde positief is, ligt het lokaal verticaal referentiepunt boven het verticaal referentievlak. Met behulp van de verschuiving kan een diepte omgerekend worden naar een positie ten opzichte van het verticaal referentievlak. Dit gegeven wordt bij milieuhygiënisch bodemonderzoek veelal niet bepaald.

6.3.6.4 maaiveldpositie
Type gegeven Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie

De positie van het maaiveld ten opzichte van bovenkant van de peilbuis.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Meetwaarde 1.3
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik -0.5 tot 1
Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn bij de entiteit Meetpunt.
Het attribuut mag niet aanwezig bij de entiteit Filter wanneer de waarde van het attribuut lokaal verticaal referentiepunt gelijk is aan maaiveld.

Toelichting

De waarde kan positief of negatief zijn. Als de waarde positief is, bevindt de bovenkant van de peilbuis zich boven het maaiveld. Is de waarde negatief, dan bevindt de bovenkant van de peilbuis zich onder het maaiveld.
De positie van het maaiveld is van belang om de metingen in de peilbuis in de juiste ruimtelijke context te kunnen plaatsen.

6.3.7 Boorbeschrijving

Type gegeven Entiteit
Definitie

Het deel van het bodemonderzoek dat betrekking heeft op het beschrijven van de bodemlagen en het verwerken van de resultaten tot een samenvattende beschrijving van de opbouw van de ondergrond.

6.3.7.1 beschrijfprocedure
Type gegeven Attribuut van Boorbeschrijving
Definitie

De procedure die aangeeft volgens welke methode de bodemopbouw is beschreven.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Beschrijfprocedure
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven Waarde, SIKB0101ID
Is afgeleid Ja
Toelichting

De procedure beschrijft volgens welk stelsel van afspraken de bodemopbouw is beschreven en welke aspecten worden beschreven. Procedures zijn in het algemeen vastgelegd in een norm, protocol of richtlijn. Het gegeven staat niet in een brondocument. Dit attribuut wordt standaard gevuld met de waarde nen5104_nen5706.

6.3.7.2 boorprofiel
Type gegeven Associatie van Boorbeschrijving
Definitie

Het boorprofiel als resultaat van de boorbeschrijving.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Relatiesoort naam bestaat uit
Relatierol naam boorprofiel
Bron Boorbeschrijving
Doel Boorprofiel

6.3.8 Boorprofiel

Type gegeven Entiteit
Definitie

De beschreven opbouw van de ondergrond.

6.3.8.1 beschreven materiaal
Type gegeven Attribuut van Boorprofiel
Definitie

De omschrijving van het materiaal dat is beschreven in het profiel.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam BeschrevenMateriaal
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven Waarde
Is afgeleid Ja
Toelichting

Het gegeven staat niet in een brondocument. Voor het domein milieukwaliteit is gekozen om de waarde grond als standaardwaarde te gebruiken.

6.3.8.2 bodemlaag
Type gegeven Associatie van Boorprofiel
Definitie

De bodemlaag als onderdeel van het boorprofiel.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Relatiesoort naam bestaat uit
Relatierol naam bodemlaag
Bron Boorprofiel
Doel Bodemlaag

6.3.9 Bodemlaag

Type gegeven Entiteit
Definitie

Verticale uitsnede van de bodem ter plaatse van het meetpunt met uniforme kenmerken en met een begin- en einddiepte.

Toelichting

De kenmerken zijn beschreven conform SIKB protocol 2001 voor milieuhygiënisch bodemonderzoek.

6.3.9.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Bodemlaag
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die de bodemlaag heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.9.2 bovengrens
Type gegeven Attribuut van Bodemlaag
Definitie

De diepte van de bovenkant van de bodemlaag.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De bovengrens van de bovenste bodemlaag moet gelijk zijn aan 0. De lagen van een Boorprofiel moeten precies op elkaar aansluiten.

Toelichting

De bovengrens wordt uitgedrukt ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt vastgelegd bij de entiteit Meetpunt (altijd ten opzichte van maaiveld).

6.3.9.3 ondergrens
Type gegeven Attribuut van Bodemlaag
Definitie

De diepte van de onderkant van de laag.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De ondergrens moet groter zijn dan de bovengrens van dezelfde bodemlaag.
De ondergrens van de onderste laag mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut einddiepte van de entiteit Meetpunt.

Toelichting

De ondergrens wordt uitgedrukt ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt vastgelegd bij de entiteit Meetpunt (altijd ten opzichte van maaiveld).

6.3.9.4 oliewaterreactie
Type gegeven Attribuut van Bodemlaag
Definitie

Semi-kwantitatieve veldanalyse van het gehalte minerale olie/olieachtige of oppervlakte-actieve stoffen in de bodemlaag.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam OlieWaterReactieMate
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
6.3.9.5 grond
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemlaag
Definitie

De gegevens over de grond waar de laag uit bestaat.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Grond
Toelichting

In het geval geen sprake is van grond (denk aan harde lagen bestaande uit bijvoorbeeld klinkers of stelconplaten) mag dit gegeven ontbreken. Dergelijke informatie dient waar mogelijk bij het onderdeel bijzonder bestanddeel te worden vastgelegd.

6.3.9.6 kleurwaarneming
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemlaag
Definitie

De kleur van de bodemlaag.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Kleurwaarneming
6.3.9.7 bijzonder bestanddeel
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemlaag
Definitie

De bijzondere bestandsdelen die zijn aangetroffen in de bodemlaag.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Gegevensgroeptype Bijzonder bestanddeel
6.3.9.8 asbest
Type gegeven Gegevensgroep van Bodemlaag
Definitie

Asbestgegevens betrekking hebbend op de bodemlaag.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Asbest
Regels

De gegevensgroep Asbest moet aanwezig zijn wanneer het attribuut asbest onderzocht van de entiteit Bodemonderzoek de waarde aanwezig of afwezig heeft en de entiteit Deelgebied niet aanwezig is voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

6.3.10 Grond

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens over de grond waar de laag uit bestaat.

Toelichting

De meeste gegevens hebben betrekking op de samenstelling van de grond (conform NEN 5104), enkele over eigenschappen die direct daarmee samenhangen.

6.3.10.1 grondsoort
Type gegeven Attribuut van Grond
Definitie

De naam van de grondsoort volgens de systematiek die voornamelijk gebaseerd is op NEN 5104.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Grondsoort
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
6.3.10.2 zandmediaanklasse
Type gegeven Attribuut van Grond
Definitie

De mediaan van de zandfractie uitgedrukt in een klasse.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam ZandmediaanKlasse
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut grondsoort niet gelijk is aan zand (SIKB0101ID: 1, 2, 3, 4, 5).

Toelichting

Betreft de korrelgrootte waarbij de zandfractie van een mengsel in twee massadelen van 50% is verdeeld. Hierbij wordt de indeling uit de NEN 5104 gehanteerd.

6.3.10.3 grindmediaanklasse
Type gegeven Attribuut van Grond
Definitie

De mediaan van de grindfractie uitgedrukt in een klasse.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam GrindmediaanKlasse
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut grondsoort niet gelijk is aan grind (SIKB0101ID: 20, 21, 22, 23, 24).

Toelichting

Betreft de korrelgrootte waarbij de grindfractie van een mengsel in twee massadelen van 50% is verdeeld. Hierbij wordt de indeling uit de NEN 5104 gehanteerd.

6.3.10.4 grindgehalteklasse
Type gegeven Attribuut van Grond
Definitie

Het gehalte aan grind uitgedrukt in een klasse.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Grindgehalteklasse
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Toelichting

In de NEN 5104 classificatie wordt het gehalte aan grind altijd geschat. Het gegeven wordt apart vastgelegd wanneer het gehalte minder is dan 30%. Daarboven bepaalt het gehalte de naam van de grondsoort.

6.3.10.5 organischestofgehalteklasse
Type gegeven Attribuut van Grond
Definitie

Het gehalte organische stof uitgedrukt in een klasse.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam OrganischeStofgehalteKlasse
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Toelichting

In de NEN 5104 classificatie wordt het gehalte aan organische stof altijd geschat. Het gegeven wordt apart vastgelegd wanneer het gehalte een lagere waarde heeft dan 15%. Daarboven bepaalt het gehalte de naam van de grondsoort.

6.3.11 Kleurwaarneming

Type gegeven Entiteit
Definitie

De kleur van de bodemlaag of het grondwater.

6.3.11.1 hoofdkleur
Type gegeven Attribuut van Kleurwaarneming
Definitie

De primaire kleur.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Kleur
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
6.3.11.2 kleursterkte
Type gegeven Attribuut van Kleurwaarneming
Definitie

De sterkte van de hoofdkleur.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Kleursterkte
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
6.3.11.3 bijkleur
Type gegeven Attribuut van Kleurwaarneming
Definitie

De secundaire kleur.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Kleur
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID

6.3.12 Bijzonder bestanddeel

Type gegeven Entiteit
Definitie

Bijzondere bestandsdelen die zijn aangetroffen in de bodemlaag.

Toelichting

De waargenomen soort en hoeveelheid van de (eventueel verschillende) bijzondere bestanddelen, zowel natuurlijk als antropogeen (conform NEN 5706).

6.3.12.1 soort
Type gegeven Attribuut van Bijzonder bestanddeel
Definitie

Het soort bijzonder bestandsdeel dat in de bodemlaag is aangetroffen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam BijzonderBestanddeelSoort
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
6.3.12.2 hoeveelheid
Type gegeven Attribuut van Bijzonder bestanddeel
Definitie

De hoeveelheid van het bijzondere bestandsdeel dat in de bodemlaag is aangetroffen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam BijzonderBestanddeelGradatie
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut hoeveelheid moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

6.3.13 Asbest

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens over de aanwezigheid van asbest in de grond.

6.3.13.1 asbestdeeltjes aangetroffen
Type gegeven Attribuut van Asbest
Definitie

De aanduiding die aangeeft of stukjes asbesthoudend materiaal zijn aangetroffen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam IndicatieJaNeeOnbekend
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
6.3.13.2 gewogen gehalte asbest
Type gegeven Attribuut van Asbest
Definitie

Het berekende gewogen totaalgehalte asbest.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde
Toelichting

De totaalgehalten asbest (amfibool en serpentijn) worden berekend conform de rekenregels uit de NEN5707. Het gewogen gehalte wordt vervolgens bepaald door het serpentijngehalte vermeerderd met tienmaal het amfiboolgehalte. De berekende waarde wordt uitgedrukt in de eenheid mg/kg.

6.3.14 Grondmonstername

Type gegeven Entiteit
Definitie

Het deel van het onderzoek dat betrekking heeft op het bemonsteren van de grond.

6.3.14.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Grondmonstername
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het grondmonster heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.14.2 naam
Type gegeven Attribuut van Grondmonstername
Definitie

De herkenbare naam van het grondmonster.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 24
6.3.14.3 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Grondmonstername
Definitie

De diepte van de bovenkant van het monstertraject.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Toelichting

De begindiepte wordt weergegeven ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt zoals vastgelegd bij het meetpunt. Deze heeft altijd de waarde maaiveld.

6.3.14.4 einddiepte
Type gegeven Attribuut van Grondmonstername
Definitie

De diepte van de onderkant van het monstertraject.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het grondmonster.
De einddiepte van het grondmonster mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut einddiepte van de entiteit Meetpunt.

Toelichting

De einddiepte wordt weergegeven ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt zoals vastgelegd bij het meetpunt. Deze heeft altijd de waarde maaiveld.

6.3.14.5 datum
Type gegeven Attribuut van Grondmonstername
Definitie

De datum waarop het veldonderzoek is uitgevoerd en het grondmonster is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Regels

Het attribuut datum moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.
De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

6.3.14.6 veldmeting
Type gegeven Associatie van Grondmonstername
Definitie

De uitkomsten van de metingen die in het veld aan of in de grond zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam leidt tot
Relatierol naam veldmeting
Bron Grondmonstername
Doel Veldmeting
6.3.14.7 analysemonster grond
Type gegeven Associatie van Grondmonstername
Definitie

Het grondmonster dat is geanalyseerd op het laboratorium.

Kardinaliteit 0..1
Relatiesoort naam leidt tot
Relatierol naam analysemonster grond
Bron Grondmonstername
Doel Analysemonster grond

6.3.15 Analysemonster grond

Type gegeven Entiteit
Definitie

Het grondmonster dat is geanalyseerd in het laboratorium.

6.3.15.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grond
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het grondanalysemonster heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.15.2 naam
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grond
Definitie

De herkenbare naam van het Analysemonster grond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 24
Regels

Het attribuut naam moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

Toelichting

Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven niet altijd vastgelegd.

6.3.15.3 analyse
Type gegeven Associatie van Analysemonster grond
Definitie

De bepaling van gehaltes van parameters die in het laboratorium op het grondmonsters zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam analyse
Bron Analysemonster grond
Doel Analyse

6.3.16 Analysemonster grond gemengd

Type gegeven Entiteit
Definitie

Een samengesteld grondmonster dat wordt verkregen door (deel)monsters, die op twee of meer plaatsen uit eenzelfde bodemlaag zijn genomen, te mengen.

6.3.16.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grond gemengd
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het grondmengmonster heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.16.2 naam
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grond gemengd
Definitie

De herkenbare naam van het mengmonster.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 24
Regels

Het attribuut naam moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

Toelichting

Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven niet altijd vastgelegd.

6.3.16.3 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grond gemengd
Definitie

De diepte van de bovenkant van het analysemonstertraject.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Toelichting

De begindiepte wordt weergegeven ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt zoals vastgelegd bij het meetpunt. Deze heeft altijd de waarde maaiveld. Voor historische gegevens kan het voorkomen dat er geen meetpunt gekoppeld is aan het analysemonster.

6.3.16.4 einddiepte
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grond gemengd
Definitie

De diepte van de onderkant van het analysemonstertraject.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het Analysemonster grond gemengd.
De waarde van het atrribuut einddiepte van Analysemonster grond gemengd mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut einddiepte van de entiteit Meetpunt indien het Analysemonster grond gemengd gekoppeld is aan 1 of meerdere Grondmonsternames

Toelichting

De einddiepte wordt weergegeven ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt zoals vastgelegd bij het meetpunt. Deze heeft altijd de waarde maaiveld. Voor historische gegevens kan het voorkomen dat er geen meetpunt gekoppeld is aan het analysemonster.

6.3.16.5 analyse
Type gegeven Associatie van Analysemonster grond gemengd
Definitie

De bepaling van gehaltes van parameters die in het laboratorium op het grondmengmonster zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam analyse
Bron Analysemonster grond gemengd
Doel Analyse
6.3.16.6 grondmonstername
Type gegeven Associatie van Analysemonster grond gemengd
Definitie

De grondmonsters (verkregen uit de grondmonstername) waaruit het gemengde analysemonster is samengesteld.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam bestaat uit
Relatierol naam grondmonstername
Bron Analysemonster grond gemengd
Doel Grondmonstername

6.3.17 Filter

Type gegeven Entiteit
Definitie

Een filter binnen een peilbuis die is aangebracht om het grondwater uit een specifiek deel van de ondergrond te ontsluiten ten behoeve van waarnemingen, metingen of analyses op het grondwater.

Regels

Voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime moet een Filter aanwezig zijn indien het type van de entiteit Meetpunt de waarde Peilbuis heeft.

Toelichting

Milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt veelal uitgevoerd door BRL SIKB 2000-gecertificeerde onderzoeksbureaus. Peilbuizen worden dan geplaatst conform SIKB Protocol 2001 en bemonsterd conform SIKB protocol 2002.

6.3.17.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Filter
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die de filter heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.17.2 naam
Type gegeven Attribuut van Filter
Definitie

De herkenbare naam van de filter.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 24
6.3.17.3 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Filter
Definitie

De diepte van de bovenkant van het filter.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Toelichting

De begindiepte wordt weergegeven ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt zoals vastgelegd bij de filter. Deze kan de waarde maaiveld of
bovenkantPeilbuis hebben.

6.3.17.4 einddiepte
Type gegeven Attribuut van Filter
Definitie

De diepte van de onderkant van het filter.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Eenheid m (meter)
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het filter.
De einddiepte van het filter mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut einddiepte van de entiteit Meetpunt.

Toelichting

De einddiepte wordt weergegeven ten opzichte van het lokaal verticaal referentiepunt zoals vastgelegd bij de filter. Deze kan de waarde maaiveld of
bovenkantPeilbuis hebben.

6.3.17.5 aangeleverde verticale positie
Type gegeven Gegevensgroep van Filter
Definitie

De positie van het beginpunt van de filter in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Aangeleverde verticale positie
6.3.17.6 grondwatermonstername
Type gegeven Associatie van Filter
Definitie

De watermonstername bij een filter.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam grondwatermonstername
Bron Filter
Doel Grondwatermonstername

6.3.18 Grondwatermonstername

Type gegeven Entiteit
Definitie

Het deel van het milieuhygiënisch bodemonderzoek dat betrekking heeft op de monstername van het grondwater.

Regels

Er moet minimaal één Veldwaarneming, één Veldmeting of een Analysemonster grondwater aanwezig zijn bij de Grondwatermonstername.

6.3.18.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Grondwatermonstername
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het grondwatermonster heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.18.2 naam
Type gegeven Attribuut van Grondwatermonstername
Definitie

De herkenbare naam van het grondwatermonster.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Tekst 24
6.3.18.3 datum
Type gegeven Attribuut van Grondwatermonstername
Definitie

De datum waarop het veldonderzoek is uitgevoerd en het grondwatermonster is genomen.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Datum
Regels

Het attribuut datum moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.
De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

6.3.18.4 analysemonster grondwater
Type gegeven Associatie van Grondwatermonstername
Definitie

Het grondwatermonster dat is geanalyseerd op het laboratorium.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Relatiesoort naam leidt tot
Relatierol naam analysemonster grondwater
Bron Grondwatermonstername
Doel Analysemonster grondwater
6.3.18.5 veldwaarneming
Type gegeven Associatie van Grondwatermonstername
Definitie

De uitkomsten van de waarnemingen, niet zijnde metingen, die in het veld aan of in het bemonsterde grondwater zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Relatiesoort naam leidt tot
Relatierol naam veldwaarneming
Bron Grondwatermonstername
Doel Veldwaarneming
6.3.18.6 veldmeting
Type gegeven Associatie van Grondwatermonstername
Definitie

De uitkomsten van de metingen die in het veld aan of in het grondwater zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..*
Relatiesoort naam leidt tot
Relatierol naam veldmeting
Bron Grondwatermonstername
Doel Veldmeting

6.3.19 Veldwaarneming

Type gegeven Entiteit
Definitie

De uitkomsten van de waarnemingen, niet zijnde metingen, die in het veld aan of in het bemonsterde grondwater zijn uitgevoerd.

Regels

Tenminste één van de volgende gegevens moet aanwezig zijn: filter belucht of kleurwaarneming.

6.3.19.1 filter belucht
Type gegeven Attribuut van Veldwaarneming
Definitie

Daling van de grondwaterstand tot onder de bovenkant van het filter tijdens de monstername.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam IndicatieJaNee
  Type Waardelijst niet uitbreidbaar
6.3.19.2 kleurwaarneming
Type gegeven Gegevensgroep van Veldwaarneming
Definitie

De kleur van het grondwater.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Gegevensgroeptype Kleurwaarneming

6.3.20 Veldmeting

Type gegeven Entiteit
Definitie

De uitkomsten van de metingen die in het veld aan of in de grond of het grondwater zijn uitgevoerd.

6.3.20.1 grootheid
Type gegeven Attribuut van Veldmeting
Definitie

De gemeten eigenschap.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Grootheid
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Toelichting

Elk begrip dat een kwantitatieve uitspraak over een kenmerk van een entiteit bevat dat op een numerieke schaal geordend en gemeten kan worden. Voorbeelden: concentratie, zuurgraad, geleidendheid, temperatuur

6.3.20.2 parameter
Type gegeven Attribuut van Veldmeting
Definitie

De in het veld gemeten parameter.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Parameter
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Indien het attribuut grootheid de waarde massaFractie of massaConcentratie heeft, moet het attribuut parameter aanwezig zijn.

Toelichting

Het SIKB0101ID is het identificerend gegeven van de parameter en staat in de referentielijst Parameter. ID's worden beheerd door SIKB en het Informatiehuis Water (IHW).

6.3.20.3 veldmeetwaarde
Type gegeven Attribuut van Veldmeting
Definitie

De uitkomst van de meting die in het veld aan de grond of het grondwater is uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde
Regels

De eenheid bij het attribuut mag afwijken van de eenheid van de betreffende grootheid zoals vastgelegd in de waardelijst grootheid wanneer alleen de prefix van de eenheid afwijkt.
In alle andere gevallen is de meeteenheid gelijk aan de eenheid in de waardelijst grootheid.

Toelichting

De veldmeetwaarde wordt uitgedrukt in een meeteenheid. De meeteenheid is afhankelijk van de waarde van het attribuut grootheid. De aan te leveren meeteenheid is vastgelegd in de waardelijst grootheid. Alleen de prefix, het voorvoegsel van de eenheid in de waardelijst grootheid mag afwijken. Staat er bijvoorbeeld µg/l in de waardelijst, dan is mg/l ook toegestaan of als mS/cm in de parameterlijst staat, is µS/cm ook toegestaan. Een dimensieloze waarde heeft de meeteenheid 'Dimensieloos' (SIKB0101 ID: 119).

6.3.20.4 lokaal verticaal referentiepunt
Type gegeven Attribuut van Veldmeting
Definitie

Het punt dat bij een grondwaterstandsmeting gebruikt wordt als nulpunt voor de hoogte.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam LokaalVerticaalReferentiepunt
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut lokaal vertikaal referentiepunt moet aanwezig zijn wanneer het attribuut grootheid de waarde waterhoogte heeft.

Toelichting

Het domein bevat begrippen die naar een oppervlak verwijzen. Het lokaal verticaal referentiepunt geldt als het punt waar de meting van de grondwaterstand begonnen is.

6.3.20.5 waardebepalingstechniek
Type gegeven Attribuut van Veldmeting
Definitie

Aanduiding van de techniek waarmee een meting is uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam WaardebepalingsTechniek
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven

6.3.21 Analysemonster grondwater

Type gegeven Entiteit
Definitie

Het grondwatermonster dat is geanalyseerd op het laboratorium.

6.3.21.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grondwater
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het grondwateranalysemonster heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.21.2 naam
Type gegeven Attribuut van Analysemonster grondwater
Definitie

De herkenbare naam van het grondwater analysemonster .

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 24
Regels

Het attribuut naam moet aanwezig voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

Toelichting

Voor gegevens die zijn aangeleverd onder IMBRO/A in het kader van archiefoverdracht is het gegeven niet altijd vastgelegd.

6.3.21.3 analyse
Type gegeven Associatie van Analysemonster grondwater
Definitie

De bepaling van gehaltes van parameters die in het laboratorium op het bemonsterde grondwater zijn uitgevoerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam analyse
Bron Analysemonster grondwater
Doel Analyse

6.3.22 Analyse

Type gegeven Entiteit
Definitie

De uitkomsten van het analytisch onderzoek zoals dat in het laboratorium op het analysemonster is uitgevoerd.

6.3.22.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Analyse
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die de analyse heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.22.2 grootheid
Type gegeven Attribuut van Analyse
Definitie

De gemeten eigenschap.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Grootheid
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Toelichting

Elk begrip dat een kwantitatieve uitspraak over een kenmerk van een entiteit bevat dat op een numerieke schaal geordend en gemeten kan worden. Voorbeelden: concentratie, massafractie.

6.3.22.3 parameter
Type gegeven Attribuut van Analyse
Definitie

Het ID van de in het laboratorium bepaalde parameter.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Parameter
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Indien het attribuut grootheid de waarde massaFractie of massaConcentratie heeft, moet het attribuut parameter aanwezig zijn.

Toelichting

Het SIKB0101ID is het identificerend gegeven van de parameter en staat in de referentielijst Parameter. ID's worden beheerd door SIKB en het Informatiehuis Water (IHW).

6.3.22.4 analysemeetwaarde
Type gegeven Attribuut van Analyse
Definitie

Het in het laboratorium gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter. Wanneer het limietsymbool aanwezig is, mag hier de waarde van de limietsymboolreferentie geregistreerd worden in plaats van de gemeten waarde.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde
Regels

De eenheid bij het attribuut mag afwijken van de eenheid van de betreffende grootheid zoals vastgelegd in de waardelijst grootheid wanneer alleen de prefix van de eenheid afwijkt.
In alle andere gevallen is de meeteenheid gelijk aan de eenheid in de waardelijst grootheid.

Toelichting

De analysemeetwaarde wordt uitgedrukt in een meeteenheid. De meeteenheid is afhankelijk van de waarde van het attribuut grootheid. De aan te leveren meeteenheid is vastgelegd in de waardelijst grootheid. Alleen de prefix, het voorvoegsel van de eenheid in de waardelijst grootheid mag afwijken. Staat er bijvoorbeeld µg/l in de waardelijst, dan is mg/l ook toegestaan of als mS/cm in de parameterlijst staat, is µS/cm ook toegestaan. Een dimensieloze waarde heeft de meeteenheid 'Dimensieloos' (in de waardelijst Grootheid zijn de toegestane eenheden opgenomen).

6.3.22.5 limietsymbool
Type gegeven Attribuut van Analyse
Definitie

Symbool dat aangeeft of de gemeten waarde kleiner is dan de limietsymboolreferentie, ofwel groter is dan de hoogste limietsymboolreferentie.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam LimietSymbool
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven Waarde
Toelichting

Het gegeven is alleen aanwezig wanneer bij het attribuut analysemeetwaarde niet de gemeten waarde is opgegeven maar in plaats daarvan de limietsymboolreferentie.

6.3.22.6 limietsymboolreferentie
Type gegeven Attribuut van Analyse
Definitie

De grenswaarde waarop het limietsymbool van de analyse betrekking heeft.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam LimietSymboolReferentie
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut limietsymboolreferentie mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut limietsymbool niet aanwezig is.

6.3.22.7 hoedanigheid
Type gegeven Attribuut van Analyse
Definitie

De vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Hoedanigheid
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID
Regels

Het attribuut hoedanigheid moet aanwezig zijn wanneer het attribuut grootheid de waarde korrelgrootteFractie heeft.

Toelichting

De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is 'uitgedrukt in Stikstof' bij de parameter Nitraat (NO3). De waarde 'opgeloste fractie' of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.

6.3.22.8 analyseproces
Type gegeven Associatie van Analyse
Definitie

Gegevens over het in het laboratorium uitgevoerde proces voor het analyseren van de parameters in het bemonsterde materiaal.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam analyseproces
Bron Analyse
Doel Analyseproces

6.3.23 Analyseproces

Type gegeven Entiteit
Definitie

De kenmerken van de in het laboratorium uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de bepaling van de waarde van parameters in het analysemonster.

6.3.23.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Analyseproces
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het analyseproces heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.23.2 waardebepalingsmethode
Type gegeven Attribuut van Analyseproces
Definitie

Aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de parameter heeft geanalyseerd.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam WaardebepalingsMethode
  Type Waardelijst uitbreidbaar
  Identificerend gegeven SIKB0101ID

6.3.24 Deelgebied

Type gegeven Entiteit
Definitie

Voor het asbestonderzoek afgekaderd gedeelte van de totale onderzoekslocatie, waarop een afzonderlijke onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie van toepassing zijn en waarbij de indeling in deellocaties is gebaseerd op de potentieel verontreinigende activiteiten.

Regels

De entiteit Deelgebied moet aanwezig zijn wanneer het attribuut asbest onderzocht van de entiteit Bodemonderzoek de waarde aanwezig of afwezig heeft en de gegevensgroep Asbest bij de entiteit Bodemlaag niet aanwezig is voor gegevens aangeleverd onder IMBRO-regime.

6.3.24.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Deelgebied
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het deelgebied heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.24.2 naam
Type gegeven Attribuut van Deelgebied
Definitie

De herkenbare naam van het deelgebied.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 0..1
Domein
  Naam Tekst 60
6.3.24.3 contour
Type gegeven Attribuut van Deelgebied
Definitie

De begrenzing van het deelgebied op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GM_MultiSurface
Regels

De contour ligt binnen de grenzen van de contour onderzoekslocatie van de entiteit Bodemonderzoek.

Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan het referentiestelsel van de contour onderzoekslocatie van de entitieit Bodemonderzoek.

Toelichting

De aangeleverde begrenzing is vastgelegd als een multivlak (multi surface).

6.3.24.4 asbestresultaat
Type gegeven Associatie van Deelgebied
Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de resultaten van het asbestonderzoek.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1..*
Relatiesoort naam heeft
Relatierol naam asbestresultaat
Bron Deelgebied
Doel Asbestresultaat

6.3.25 Asbestresultaat

Type gegeven Entiteit
Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de resultaten van het asbestonderzoek.

6.3.25.1 SIKB0101-identificatie
Type gegeven Attribuut van Asbestresultaat
Herkomst NEN3610
Definitie

De identificatie die het onderzochte interval heeft binnen de informatieketen milieukwaliteit.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam GUID
  Type Code
  Opbouw CCCCCCCC-CCCC-CCCC-CCCC-CCCCCCCCCCCC
Toelichting

Deze identificatie is de SIKB0101 invulling van het NEN3610-ID en heeft de vorm van een GUID (Globally Unique Identifier). De opbouw bestaat uit 32 letters en cijfers, ingedeeld in vijf groepen gescheiden door koppeltekens: 8-4-4-4-12.

Identificerend Ja
6.3.25.2 begindiepte
Type gegeven Attribuut van Asbestresultaat
Definitie

De diepte waarop het interval dat is onderzocht begint.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Waardebereik 0 tot 50
Toelichting

De begindiepte wordt weergegeven ten opzichte van het maaiveld.

6.3.25.3 einddiepte
Type gegeven Attribuut van Asbestresultaat
Definitie

De diepte waarop het interval dat is onderzocht eindigt.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Domein
  Naam Meetwaarde 2.2
  Waardebereik 0 tot 50
Regels

De einddiepte moet groter zijn dan de begindiepte van het onderzocht interval.

Toelichting

De begindiepte wordt weergegeven ten opzichte van het maaiveld.

6.3.25.4 asbest
Type gegeven Gegevensgroep van Asbestresultaat
Definitie

Asbestgegevens betrekking hebbend op een bepaald dieptetraject binnen een deelgebied/ruimtelijke eenheid.

Juridische status Authentiek
Kardinaliteit 1
Gegevensgroeptype Asbest

7. Uitbreidbare waardelijsten

7.1 AanleidingOnderzoek

De lijst met de aanleiding waarvoor het onderzoek is uitgevoerd. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel AanleidingOnderzoek van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst.
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
bestemmingswijziging 1 v v De bestemming van de locatie gaat wijzigen en / of de locatie wordt ontwikkeld. Hierdoor moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht worden om te kijken of de kwaliteit van de grond bij het toekomstige gebruik past.
civieltechnisch 4 v v In verband met geplande civieltechnische werkzaamheden moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht worden.
calamiteit 5 v v Een calamiteit heeft de milieuhygiënische situatie (mogelijk) veranderd, waardoor er onderzoek nodig is.
nulsituatie 7 v v In verband met het starten van een nieuwe activiteit moet de nulsituatie van de bodem bepaald worden, zodat bij beëindiging van de activiteit getoetst kan worden of de activiteit de milieuhygiënische situatie heeft verslechterd.
transactie 8 v v In verband met een onroerende zaaktransactie (verwerven, ingebruikgeven (erfpacht/huur) of vervreemden) wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in kaart gebracht.
vermoedenVerontreiniging 9 v v Door een gemelde bodem verontreiniging of een sterk vermoeden van een bodemverontreiniging moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht worden.
voorgaand 10 v v De uitkomsten van voorgaande onderzoeken hebben aanleiding gegeven tot dit vervolgonderzoek.
omgevingsvergunning 13 v v In verband met activiteiten in het kader van de Omgevingswet moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht worden.
eindsituatie 14 v v In verband met het beëindigen van een activiteit moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onderzocht worden om te controleren of de activiteit de kwaliteit van de bodem heeft aangetast.
boot 2 v Door de aanwezigheid van een ondergrondse tank moet de milieukwaliteit in beeld gebracht worden in kader van het besluit opslag ondergrondse tanks (BOOT)
bouwvergunning 3 v De milieuhygiënische kwaliteit is onderzocht in verband met de aanvraag van een bouwvergunning.
landsdekkendBeeld 6 v Een onderzoek dat uitgevoerd is ten behoeve van een landsdekkend onderzoek, om vervolgens een kwaliteitskaart van de bodem te kunnen maken.
isvProgrammering 11 v De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is onderzocht in het kader van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV).
onbekend 12 v Het is onbekend wat de aanleiding voor dit onderzoek is geweest.

7.2 AsbestAanwezigheid

De lijst met waarden voor het veld 'Asbest aanwezigheid'. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel AsbestAanwezigheid van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
aanwezig 1 v v Onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707/NEN 5897. Asbest aangetoond boven het detectielimiet.
afwezig 2 v v Onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707/NEN 5897. Geen asbest aangetoond boven het detectielimiet.
onbekend 3 v v Vooronderzoek uitgevoerd conform NEN5725. Onvoldoende informatie beschikbaar om vast te stellen of asbest in of op de bodem aanwezig is. Vervolgonderzoek conform NEN 5707/NEN 5897 noodzakelijk.
nietOnderzocht 4 v v Geen onderzoek uitgevoerd naar het mogelijk voorkomen van asbest in of op de bodem.

7.3 BeschrevenMateriaal

De lijst met de materialen waaruit de lagen in een boorprofiel bestaan.

 1. Waarde (identificerend): De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
grond v v Het boorprofiel omvat alleen lagen die beschreven zijn als grond of bijzonder materiaal.

7.4 Beschrijfprocedure

De lijst met de procedures voor de boorbeschrijvingen uitgevoerd in het kader van milieukwaliteit. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel BeschrijfProcedure van SIKB0101.

 1. Waarde (identificerend): De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst.
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
nen5104_nen5706 1 v v De grond is geclassificeerd volgens NEN 5104 en die norm vormt de basis van de procedure. Wanneer de grond niet geclassificeerd kan worden is het bijzonder materiaal. De procedure kent geen strikt onderscheid tussen beschrijven, analyseren en interpreteren en daardoor kan het resultaat een synthetisch karakter hebben. Wanneer er bijzondere bestandsdelen in de grond aanwezig zijn wordt NEN 5706 gebruikt voor een beschrijving van deze bijzondere bestandsdelen.

7.5 BijzonderBestanddeelSoort

De lijst met bijzondere bestanddelen. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel BodemlaagBodemkenmerken van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
kleibrokjes 1 v v kleibrokjes
veenbrokjes 2 v v veenbrokjes
schelpen 3 v v schelpen
planten 4 v v planten
hout 5 v v hout
oer 6 v v oer
slib 8 v v slib
kooldeeltjes 12 v v kooldeeltjes
slakken 13 v v slakken
asfalt 14 v v asfalt
stenen 15 v v stenen
puin 16 v v puin
kalk 17 v v kalk
verf 19 v v verf
metaal 20 v v metaal
plastic 21 v v plastic
glas 22 v v glas
teer 23 v v teer
olie 24 v v olie
leembrokken 28 v v leembrokken
vullaag 32 v v vullaag
rotsbodem 33 v v rotsbodem
siltsteen 35 v v siltsteen
moddersteen 36 v v moddersteen
conglomeraat 37 v v conglomeraat
breccie 38 v v breccie
vulkanischeAs 39 v v vulkanische as
sintels 40 v v sintels
grind 42 v v grind
mijnsteen 43 v v mijnsteen
asbest 44 v v asbest
aardewerk 46 v v aardewerk
afval 47 v v afval
baksteen 49 v v baksteen
ballast 50 v v ballast
basaltAsfalt 51 v v basaltasfalt
beton 52 v v beton
bewerktSteen 53 v v bewerkt steen
bitumen 54 v v bitumen
bot 56 v v bot
brekerzand 57 v v brekerzand
bruinkool 58 v v bruinkool
coproliet 62 v v coproliet
detritus 71 v v detritus
erts 78 v v erts
fosfaat 80 v v fosfaat
gestabiliseerdZand 86 v v gestabiliseerd zand
gips 87 v v gips
glauconiet 88 v v glauconiet
gley 89 v v gley
goethietzand 90 v v goethietzand
gravel 91 v v gravel
gyttja 92 v v gyttja
houtenVloer 93 v v houten vloer
houtskool 94 v v houtskool
ijzer 95 v v ijzer
ijzerzandsteen 96 v v ijzerzandsteen
kalksteen 97 v v kalksteen
keien 98 v v keien
keramiek 99 v v keramiek
kleeflaag 100 v v kleeflaag
klei 101 v v klei
klinkers 102 v v klinkers
kolen 103 v v kolen
koolas 105 v v koolas
krijt 108 v v krijt
lavalith 109 v v lavalith
leer 111 v v leer
leisteen 112 v v leisteen
ligniet 113 v v ligniet
mergel 115 v v mergel
metselpuin 116 v v metselpuin
oker 129 v v oker
onbekend 130 v v onbekend
penetratie_achtig 131 v v penetratie_achtig
penetratielaag 132 v v penetratielaag
potklei 133 v v potklei
riet 135 v v riet
split 147 v v split
stelcon 152 v v stelcon
stol 153 v v stol
teelaarde 155 v v teelaarde
tegel 156 v v tegel
textiel 157 v v textiel
turf 158 v v turf
vastGesteente 159 v v vast gesteente
verbrandBot 161 v v verbrand bot
verbrandeKlei 162 v v verbrande klei
vliegas 164 v v vliegas
wortels 170 v v wortels
zand 171 v v zand
zandsteen 173 v v zandsteen
zinkassen 174 v v zinkassen
rubber 180 v v rubber
gebakkenStraatstenen 228 v v gebakkenstraatstenen
kunststofvezels 250 v v Kunststofvezels
kattenklei 251 v v Kattenklei is de algemene naam voor veelal kleiige afzettingen (soms ook venig) waarin veel zwavelzuur voorkomt en vaak grote hoeveelheden ijzer, aluminium en zware metalen, waardoor de grond slecht geschikt is voor landbouw. Ze zijn vooral goed herkenbaar aan de gele jarosiet-vlekken, maar ook ijzervlekken komen veelvuldig voor.
vormzand 252 v v Bouwstof: aangemengd zand, om ermee te vormen.
asbestverdachtMateriaal 253 v v Materiaal dat op basis van een visuele beoordeling als mogelijk asbesthoudend is beoordeeld
flugsand 254 v v flugsand
bims 256 v v Bims
zandCement 255 v v Zandcement
piepschuim 257 v v geëxpandeerd polystyreen (piepschuim)

7.6 BijzonderBestanddeelGradatie

De lijst met gradaties voor bijzondere bestanddelen. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel BodemlaagBodemkenmerkenGradatie van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
zwak 1 v v zwak (<5%)
lenzen 2 v v lenzen
insluitingen 3 v v insluitingen
matig 4 v v matig (5%-15%)
sterk 5 v v sterk (15%-50%)
uiterst 6 v v uiterst (50%-80%
volledig 7 v v volledig (>80%)
sporen 8 v v sporen
resten 9 v v resten
brokken 10 v v brokken
laagjes 11 v v laagjes

7.7 Coördinaattransformatie

De lijst met de methoden waarmee de coördinaten zijn omgezet.

 1. Waarde (identificerend): De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de onderzoeksaanleiding.
Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
nietGetransformeerd v v De gegevens zijn aangeleverd in ETRS89; transformatie was niet nodig.
RDNAPTRANS2018 v v De gegevens zijn getransformeerd van RD naar ETRS89, gebruikmakend van de transformatie RDNAPTRANS™, versie 2018. RDNAPTRANS™ is de officiële transformatie tussen RD/NAP en ETRS89 afkomstig van het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine in het samenwerkingsverband NSGI (Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur).
RDNAPTRANS2018MV0 v v De gegevens zijn getransformeerd van RD naar ETRS89, gebruikmakend van de transformatie RDNAPTRANS™, versie 2018. De positie van het aardoppervlak is onbekend, bij transformatie is uitgegaan van 0 m NAP. RDNAPTRANS™ is de officiële transformatie tussen RD/NAP en ETRS89 afkomstig van het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine in het samenwerkingsverband NSGI (Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur).
7parameterTransformatie v v De gegevens zijn getransformeerd van WGS84 naar ETRS89, gebruikmakend van de 7-parameter transformatie. De transformatieparameters zijn afkomstig van de Dienst der Hydrografie en zijn tijdsafhankelijk. Voor elk jaar is een parameterset beschikbaar voor de berekening van coördinaten in ETRS89 in Nederland, waarna een transformatieprocedure naar de juiste dag volgt.
7parameterTransformatie1989 v v De gegevens zijn getransformeerd van WGS84 naar ETRS89, gebruikmakend van de 7-parameter transformatie. De transformatieparameters zijn afkomstig van de Dienst der Hydrografie en zijn tijdsafhankelijk. Bij transformatie is gebruik gemaakt van de parameterset 1989.0.

7.8 Grindgehalteklasse

De lijst voor de classificatie van het aandeel grind in grindarme grond volgens NEN 5104. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel GrindGehalte van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
nietGrindig 1 v v Grind is niet aanwezig.
zwakGrindig 2 v v Grind is aanwezig en maakt minder dan 5 % van de massa uit.
matigGrindig 3 v v Grind maakt tussen 5 en 15 % van de massa uit.
sterkGrindig 4 v v Grind maakt tussen 15 en 30 % van de massa uit.

7.9 GrindmediaanKlasse

De lijst voor de classificatie van de mediaan van de grindfractie. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel BodemsoortMediaan van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
fijnNEN5104 2 v v De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 2 mm en kleiner dan 5,6 mm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
zeerGrofNEN5104 8 v v De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 16 mm en kleiner dan 63 mm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
matigGrofNEN5104 9 v v De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 5,6 mm en kleiner dan 16 mm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

7.10 Grondsoort

De lijst voor de classificatie van de grondsoort voornamelijk gebaseerd op de systematiek van NEN 5104. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Bodemsoort van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
zwakSiltigZand 1 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor minimaal 90 % van de massa uit zand, voor maximaal 5 % uit lutum en voor maximaal 10 % uit silt bestaat.
matigSiltigZand 2 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 82,5 en 90 % van de massa uit zand, voor maximaal 5 % uit lutum en voor tussen 10 en 17,5 % uit silt bestaat.
sterkSiltigZand 3 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 67,5 en 82,5 % van de massa uit zand, voor maximaal 8 % uit lutum en voor tussen 17,5 en 32,5 % uit silt bestaat.
uiterstSiltigZand 4 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 50 en 67,5 % van de massa uit zand, voor maximaal 8 % uit lutum en voor tussen 32,5 en 50 % uit silt bestaat.
kleiigZand 5 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor minimaal 82,5 % van de massa uit zand, voor 5 tot 8 % uit lutum en voor maximaal 12,5 % uit silt bestaat.
zwakSiltigeKlei 6 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 50 % van de massa uit lutum bestaat.
matigSiltigeKlei 7 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 35 % van de massa uit lutum bestaat.
sterkSiltigeKlei 8 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 25 % van de massa uit lutum bestaat.
uiterstSiltigeKlei 9 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 8 en 25 % van de massa uit lutum, voor tussen 25 en 75 % uit silt en voor minder dan 50 % uit zand bestaat, maar waarvan de precieze verhouding tussen de hoeveelheden zand, silt en lutum niet goed in woorden is uit te drukken.
zwakZandigeKlei 10 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 17,5 en 25 % van de massa uit lutum, voor meer dan 50 % uit zand en voor de rest uit silt bestaat.
matigZandigeKlei 11 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 12 en 17,5 % van de massa uit lutum, voor meer dan 50 % uit zand en voor de rest uit silt bestaat.
sterkZandigeKlei 12 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 8 en 12 % van de massa uit lutum, voor meer dan 50 % uit zand en voor de rest uit silt bestaat.
zwakZandigeLeem 13 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 65 uit silt, voor maximaal 25 % uit lutum en voor maximaal 15 % uit zand bestaat.
sterkZandigeLeem 14 v v Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 42 % uit silt, voor maximaal 20 % uit lutum en voor tussen 15 en 50 % uit zand bestaat, maar waarvan de precieze verhouding tussen de hoeveelheden zand, silt en lutum niet goed in woorden is uit te drukken.
mineraalarmVeen 15 v v Grond die voor meer dan 35 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor maximaal 30 % uit lutum en voor maximaal 65 % uit silt plus zand.
zwakKleiigVeen 16 v v Grond die voor 25 tot 70 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor minder dan 70 % uit silt plus zand en voor tussen 5 en 55 % uit lutum.
sterkKleiigVeen 17 v v Grond die voor 15 tot 45 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor minder dan 77,5 % uit silt plus zand en voor tussen 7 en 70 % uit lutum.
zwakZandigVeen 18 v v Grond die voor 22,5 tot 40 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor tussen 55 en 77,5 % uit silt plus zand en voor minder dan 5 % uit lutum.
sterkZandigVeen 19 v v Grond die voor 15 tot 25 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor tussen 70 en 85 % uit silt plus zand en voor minder dan 7 % uit lutum.
siltigGrind 20 v v Grond die voor meer dan 30 procent van de massa uit grind, voor meer dan 20 procent uit silt plus lutum en voor minder dan 20 procent uit zand bestaat en niet veel organische stof bevat.
zwakZandigGrind 21 v v Grond die voor meer dan 30 procent van het massa uit grind, voor minder dan 20 procent uit silt plus lutum en voor minder dan 10 procent uit zand bestaat en niet veel organische stof bevat.
matigZandigGrind 22 v v Grond die voor meer dan 30 % van het massa uit grind, voor minder dan 20 % uit silt plus lutum en voor 10 tot 30 % uit zand bestaat en niet veel organische stof bevat.
sterkZandigGrind 23 v v Grond die voor meer dan 30 % van het massa uit grind, voor 30 tot 50 % uit zand en voor minder dan 20 % uit silt plus lutum bestaat en niet veel organische stof bevat.
uiterstZandigGrind 24 v v Grond die voor meer dan 30 % van het massa uit grind, voor meer dan 50 % uit zand en voor minder dan 20 % uit silt plus lutum bestaat en niet veel organische stof bevat.
zwakKleiigSlib 25 v v Waterbodem (slib) met een zwakke toevoeging (5-55%) van Lutumdeeltjes
sterkKleiigSlib 26 v v Waterbodem (slib) met een sterke toevoeging (7-70%) van Lutumdeeltjes
zwakSiltigSlib 27 v v Waterbodem (slib) met een zwakke toevoeging (<10%) van siltdeeltjes
matigSiltigSlib 28 v v Waterbodem (slib) met een matige toevoeging (10-17,5%) van siltdeeltjes
sterkSiltigSlib 29 v v Waterbodem (slib) met een sterke toevoeging (17,5-32,5%) van siltdeeltjes
uiterstSiltigSlib 30 v v Waterbodem (slib) met een uiterst sterke toevoeging (32,5-50%) van siltdeeltjes
zwakZandigSlib 31 v v Waterbodem (slib) met een zwakke toevoeging (<10%) van zanddeeltjes
matigZandigSlib 32 v v Waterbodem (slib) met een matige toevoeging (10-30%) van zanddeeltjes
sterkZandigSlib 33 v v Waterbodem (slib) met een sterke toevoeging (30-50%) van zanddeeltjes.
slib 34 v v Waterbodem die bestaat uit veelal door stromend water in zwevende toestand meegevoerd fijn materiaal (fractie < 0,063 mm) dat na afzetting nog veel water bevat en een slappe consistentie heeft

7.11 Grootheid

De lijst met grootheden. In de kolom toegestane eenheid wordt aangegeven welke eenheid / eenheden bij deze grootheid hoort. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Parameter van SIKB0101, en dan specifiek de groep "Grootheid" binnen deze tabel. Het nummer tussen de haakjes verwijst naar het SIKB0101ID van de eenheid die te vinden is in de waardelijst Eenheid.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Toegestane eenheid: De toegestane eenheid (inclusief het bijbehorende SIKB0101ID).
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Toegestane eenheid
korrelgrootteFractie 1118 v v procent (1)
zuurgraad 1398 v v dimensieloos (119)
redoxpotentiaal 1456 v v millivolt (75)
temperatuur 1522 v v celcius (8)
troebelheid 2031 v v nephelometric turbidity unit (258)
massaConcentratie 2720 v v microgram per liter (14), procent (1)
massaFractie 2725 v v milligram per kilogram (58), procent (1)
diepte 3343 v v meter (115)
geleidendheid 3548 v v microsiemens per centimeter (18)
verzadigingsgraad 4712 v v procent (1)
waterhoogte 4724 v v meter (115)
pid 5169 v v ppm (132)

7.12 Hoedanigheid

De lijst met hoedanigheden waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Hoedanigheid van SIKB0101.

 1. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 2. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
1 v v t.o.v. drooggewicht
2 v v diameter kleiner dan 2 um
3 v v diameter kleiner dan 2 um / drooggewicht
4 v v uitgedrukt in tin / drooggewicht
5 v v uitgedrukt in Toxiciteit equivalenten / drooggewicht
7 v v uitgedrukt in koolstof / drooggewicht
8 v v Niet van toepassing
9 v v opgeloste fractie (bijv. na filtratie)
10 v v uitgedrukt in Toxiciteit equivalenten
16 v v uitgedrukt in stikstof / opgeloste fractie
17 v v uitgedrukt in fosfor / opgeloste fractie
51 v v fractie groter dan 16 mm
52 v v fractie 8 _ 16 mm
53 v v fractie 4 _ 8 mm
54 v v fractie 2 _ 4 mm
55 v v fractie 1 _ 2 mm
56 v v fractie 0,5 _ 1 mm
57 v v fractie kleiner dan 0,5 mm
59 v v uitgedrukt in 136 g TZV / drooggewicht
62 v v uitgedrukt in 180 g TZV / drooggewicht
65 v v t.o.v. 20 graden Celsius / in situ gemeten
68 v v t.o.v. 25 graden Celsius / in situ gemeten
71 v v uitgedrukt in 54 g BZV / drooggewicht
78 v v uitgedrukt in bromide / opgeloste fractie
79 v v uitgedrukt in bromaat
80 v v uitgedrukt in BZV / drooggewicht
81 v v uitgedrukt in koolstof
82 v v koolwaterstoffractie C6_C10
83 v v koolwaterstoffractie C6_C10 / drooggewicht
84 v v koolwaterstoffractie C8_C10 / drooggewicht
85 v v koolwaterstoffractie C10_C12
86 v v koolwaterstoffractie C10_C12 / drooggewicht
87 v v koolwaterstoffractie C10_C16
88 v v koolwaterstoffractie C10_C16 / drooggewicht
89 v v koolwaterstoffractie C10_C19 / drooggewicht
90 v v koolwaterstoffractie C10_C20
91 v v koolwaterstoffractie C10_C20 / drooggewicht
92 v v koolwaterstoffractie C10_C40
93 v v koolwaterstoffractie C10_C40 / drooggewicht
94 v v koolwaterstoffractie C12_C14 / drooggewicht
95 v v koolwaterstoffractie C12_C16
96 v v koolwaterstoffractie C12_C16 / drooggewicht
97 v v koolwaterstoffractie C12_C20 / drooggewicht
98 v v koolwaterstoffractie C12_C22
99 v v koolwaterstoffractie C12_C22 / drooggewicht
100 v v koolwaterstoffractie C14_C20 / drooggewicht
101 v v koolwaterstoffractie C16_C20
102 v v koolwaterstoffractie C16_C20 / drooggewicht
103 v v koolwaterstoffractie C16_C21 / drooggewicht
104 v v koolwaterstoffractie C16_C22
105 v v koolwaterstoffractie C16_C22 / drooggewicht
106 v v koolwaterstoffractie C20_C24
107 v v koolwaterstoffractie C20_C24 / drooggewicht
108 v v koolwaterstoffractie C20_C26 / drooggewicht
109 v v koolwaterstoffractie C20_C29 / drooggewicht
110 v v koolwaterstoffractie C20_C40
111 v v koolwaterstoffractie C20_C40 / drooggewicht
112 v v koolwaterstoffractie C21_C30 / drooggewicht
113 v v koolwaterstoffractie C22_C30
114 v v koolwaterstoffractie C22_C30 / drooggewicht
115 v v koolwaterstoffractie C24_C28
116 v v koolwaterstoffractie C24_C28 / drooggewicht
117 v v koolwaterstoffractie C26_C34 / drooggewicht
118 v v koolwaterstoffractie C28_C32
119 v v koolwaterstoffractie C28_C32 / drooggewicht
120 v v koolwaterstoffractie C30_C35 / drooggewicht
121 v v koolwaterstoffractie C30_C40
122 v v koolwaterstoffractie C30_C40 / drooggewicht
123 v v koolwaterstoffractie C32_C36
124 v v koolwaterstoffractie C32_C36 / drooggewicht
125 v v koolwaterstoffractie C34_C40 / drooggewicht
126 v v koolwaterstoffractie C35_C40 / drooggewicht
127 v v koolwaterstoffractie C36_C40
128 v v koolwaterstoffractie C36_C40 / drooggewicht
129 v v uitgedrukt in calciumchloride / drooggewicht
130 v v uitgedrukt in calciumcarbonaat
131 v v uitgedrukt in calciumoxide / drooggewicht
133 v v uitgedrukt in chloor
134 v v uitgedrukt in chloor / drooggewicht
135 v v uitgedrukt in chloor na beluchten
136 v v uitgedrukt in chloor / opgeloste fractie
137 v v uitgedrukt in koolstof / opgeloste fractie
139 v v uitgedrukt in koolstof particulair gebonden
141 v v uitgedrukt in koolstofdisulfide
142 v v uitgedrukt in koolstofdisulfide / drooggewicht
143 v v uitgedrukt in CZV / drooggewicht
144 v v diameter tussen 38 en 50 um
145 v v diameter tussen 38 en 63 um
146 v v diameter tussen 50 en 63 um
147 v v diameter tussen 63 en 90 um
148 v v diameter tussen 63 en 125 um
149 v v diameter tussen 90 en 125 um
150 v v diameter tussen 106 en 150 um
151 v v diameter tussen 125 en 180 um
152 v v diameter tussen 125 en 250 um
153 v v diameter tussen 150 en 212 um
154 v v diameter tussen 180 en 250 um
155 v v diameter tussen 1000 en 2000 um
156 v v diameter tussen 212 en 250 um
157 v v diameter tussen 250 en 300 um
158 v v diameter tussen 250 en 355 um
159 v v diameter tussen 250 en 500 um
160 v v diameter tussen 300 en 425 um
161 v v diameter tussen 355 en 500 um
162 v v diameter tussen 500 en 1000 um
164 v v BZV verwijderd / drooggewicht
166 v v CZV verwijderd / drooggewicht
167 v v diameter groter dan 38 um
168 v v diameter groter dan 43 um
169 v v diameter groter dan 50 um
170 v v diameter groter dan 53 um
171 v v diameter groter dan 63 um
172 v v diameter groter dan 150 um
173 v v diameter groter dan 210 um
174 v v diameter groter dan 250 um
175 v v diameter groter dan 425 um
176 v v diameter groter dan 2000 um
177 v v diameter groter dan 2000 um / minerale delen
179 v v diameter kleiner dan 2 um / minerale delen
180 v v diameter kleiner dan 4 um
181 v v diameter kleiner dan 8 um
182 v v diameter kleiner dan 10 um
183 v v diameter kleiner dan 16 um
184 v v diameter kleiner dan 16 um / drooggewicht
185 v v diameter kleiner dan 16 um / minerale delen
186 v v diameter kleiner dan 20 um
187 v v diameter kleiner dan 32 um
188 v v diameter kleiner dan 32 um / minerale delen
189 v v diameter kleiner dan 35 um
190 v v diameter kleiner dan 38 um
191 v v diameter kleiner dan 38 um / minerale delen
192 v v diameter kleiner dan 45 um
193 v v diameter kleiner dan 50 um
194 v v diameter kleiner dan 50 um / minerale delen
195 v v diameter kleiner dan 53 um
196 v v diameter kleiner dan 63 um
197 v v diameter kleiner dan 63 um / minerale delen
198 v v diameter kleiner dan 80 um
199 v v diameter kleiner dan 90 um
200 v v diameter kleiner dan 90 um / minerale delen
201 v v diameter kleiner dan 105 um
202 v v diameter kleiner dan 106 um
203 v v diameter kleiner dan 125 um
204 v v diameter kleiner dan 125 um / minerale delen
205 v v diameter kleiner dan 180 um
206 v v diameter kleiner dan 180 um / minerale delen
207 v v diameter kleiner dan 210 um
208 v v diameter kleiner dan 250 um
209 v v diameter kleiner dan 250 um / minerale delen
210 v v diameter kleiner dan 355 um
211 v v diameter kleiner dan 355 um / minerale delen
212 v v diameter kleiner dan 500 um
213 v v diameter kleiner dan 500 um / minerale delen
214 v v diameter kleiner dan 1000 um
215 v v diameter kleiner dan 1000 um / minerale delen
216 v v diameter kleiner dan 2000 um
217 v v diameter kleiner dan 2000 um / minerale delen
218 v v diameter kleiner dan 4000 um
219 v v diameter kleiner dan 8000 um
223 v v TZV verwijderd / drooggewicht
288 v v uitgedrukt in tritium
298 v v uitgedrukt in I_TEQ
299 v v uitgedrukt in I_TEQ / drooggewicht
300 v v uitgedrukt in kaliumoxide / drooggewicht
302 v v uitgedrukt in kaliumchloride / drooggewicht
354 v v uitgedrukt in magnesiumoxide / drooggewicht
357 v v uitgedrukt in stikstof
358 v v uitgedrukt in natriumoxide / drooggewicht
364 v v uitgedrukt in stikstof / drooggewicht
366 v v opgeloste fractie / drooggewicht
368 v v uitgedrukt in stikstof na bezinken na decanteren
369 v v uitgedrukt in stikstof na decanteren
370 v v uitgedrukt in stikstof / opgeloste fractie / drooggewicht
371 v v uitgedrukt in stikstof / organisch drooggewicht
372 v v uitgedrukt in stikstof / organische stof
373 v v uitgedrukt in stikstof particulair gebonden
375 v v uitgedrukt in zuurstof (element)
376 v v uitgedrukt in zuurstof
377 v v uitgedrukt in zuurstof / drooggewicht
378 v v uitgedrukt in zuurstof na decanteren
379 v v uitgedrukt in zuurstof / opgeloste fractie
388 v v uitgedrukt in P2O5 / drooggewicht
389 v v uitgedrukt in P2O5 / natgewicht
390 v v uitgedrukt in fosfor / drooggewicht
393 v v uitgedrukt in fosfor na decanteren
394 v v uitgedrukt in Olsen_P (fosfor) / drooggewicht
395 v v uitgedrukt in fosfor / organische stof
396 v v uitgedrukt in fosfor particulair gebonden
401 v v uitgedrukt in zwavel
403 v v uitgedrukt in silicium
404 v v uitgedrukt in silicium / opgeloste fractie
405 v v uitgedrukt in silicium particulair gebonden
406 v v uitgedrukt in tin
407 v v uitgedrukt in zwavel / opgeloste fractie
408 v v uitgedrukt in sulfaat / opgeloste fractie
437 v v uitgedrukt in fosfaat
438 v v uitgedrukt in zwavel / drooggewicht
439 v v uitgedrukt in sulfaat
440 v v uitgedrukt in calciumoxide
441 v v uitgedrukt in kaliumoxide
442 v v koolwaterstoffractie C5_C6
443 v v koolwaterstoffractie C6_C16
444 v v koolwaterstoffractie C20_C27
445 v v uitgedrukt in Olsen_P (fosfor) / natgewicht
453 v v LS_waarde cumulatief 10.0 ± 0.1 ml/g / drooggewicht
454 v v LS_waarde cumulatief 10.0 ±0.1 ml/g / opgeloste fractie
455 v v uitgedrukt in fosfaat / drooggewicht
456 v v uitgedrukt in sulfaat / drooggewicht
457 v v koolwaterstoffractie C14_C20
458 v v koolwaterstoffractie C20_C26
459 v v koolwaterstoffractie C26_C34
460 v v koolwaterstoffractie C34_C40
461 v v koolwaterstoffractie C8_C10
462 v v koolwaterstoffractie C16_C21
463 v v koolwaterstoffractie C21_C30
464 v v koolwaterstoffractie C30_C35
465 v v koolwaterstoffractie C35_C40
466 v v koolwaterstoffractie C12_C14
467 v v uitgedrukt in ammonium
468 v v uitgedrukt in ammonium / drooggewicht
469 v v uitgedrukt in magnesiumoxide
470 v v koolwaterstoffractie C10_C25
471 v v koolwaterstoffractie C10_C25 / drooggewicht
472 v v koolwaterstoffractie C17
473 v v koolwaterstoffractie C17 / drooggewicht
474 v v koolwaterstoffractie C20_C30
475 v v koolwaterstoffractie C20_C30 / drooggewicht
476 v v koolwaterstoffractie C5_C8
477 v v koolwaterstoffractie C5_C8 / drooggewicht
478 v v koolwaterstoffractie C6_C16 / drooggewicht
479 v v koolwaterstoffractie C6_C40
480 v v koolwaterstoffractie C6_C40 / drooggewicht
481 v v koolwaterstoffractie C6_C8
482 v v koolwaterstoffractie C6_C8 / drooggewicht
483 v v uitgedrukt in nitraat
484 v v uitgedrukt in nitraat / drooggewicht
485 v v uitgedrukt in nitriet
486 v v uitgedrukt in nitriet / drooggewicht
487 v v uitgedrukt in cyanide
488 v v uitgedrukt in cyanide / drooggewicht
489 v v koolwaterstoffractie C12_C20
490 v v koolwaterstoffractie C21_C35
491 v v koolwaterstoffractie C21_C35 / drooggewicht
493 v v koolwaterstoffractie C5_C10
494 v v koolwaterstoffractie C5_C10 / drooggewicht
495 v v koolwaterstoffractie C6_C7
496 v v koolwaterstoffractie C6_C7 / drooggewicht
497 v v koolwaterstoffractie C7_C8
498 v v koolwaterstoffractie C7_C8 / drooggewicht
499 v v koolwaterstoffractie C6_C35
500 v v koolwaterstoffractie C6_C35 / drooggewicht
501 v v uitgedrukt in P2O5
511 v v diameter kleiner dan 63 um / drooggewicht
515 v v diameter groter dan 32 mm / drooggewicht
516 v v diameter tussen 2 en 32 mm / drooggewicht
517 v v diameter kleiner dan 32 um / drooggewicht
578 v v diameter groter dan 32 mm
579 v v diameter tussen 2 en 32 mm
594 v v uitgedrukt in chloroform
599 v v uitgedrukt in calciumcarbonaat / opgeloste fractie
601 v v uitgedrukt in dihydrotestosterone equivalenten /drooggewicht
600 v v uitgedrukt in 17b_estradiol equivalenten / drooggewicht
604 v v uitgedrukt in dexamethason equivalenten / drooggewicht
602 v v uitgedrukt in flutamide equivalenten / drooggewicht
608 v v uitgedrukt in chloraat
603 v v uitgedrukt in org2058 equivalenten / drooggewicht
610 v v uitgedrukt in arseen
613 v v uitgedrukt in zuurstof na bezinken
611 v v uitgedrukt in seleen
617 v v uitgedrukt in rosiglitazon equivalenten / drooggewicht
674 v v koolwaterstoffractie C5_C6 / drooggewicht
675 v v koolwaterstoffractie C10_C35 / drooggewicht
625 v v diameter tussen 0.01 en 1 um
626 v v diameter tussen 1 en 2 um
627 v v diameter tussen 2 en 4 um
628 v v diameter tussen 4 en 8 um
629 v v diameter tussen 8 en 16 um
630 v v diameter tussen 16 en 25 um
631 v v diameter tussen 25 en 35 um
632 v v diameter tussen 35 en 50 um
633 v v diameter tussen 63 en 75 um
652 v v diameter tussen 63 en 2000 um
634 v v diameter tussen 75 en 88 um
635 v v diameter tussen 88 en 105 um
648 v v diameter tussen 1 en 1.19 mm
636 v v diameter tussen 105 en 125 um
649 v v diameter tussen 1.19 en 1.41 mm
637 v v diameter tussen 125 en 150 um
650 v v diameter tussen 1.41 en 1.68 mm
638 v v diameter tussen 150 en 177 um
651 v v diameter tussen 1.68 en 2 mm
639 v v diameter tussen 177 en 210 um
640 v v diameter tussen 210 en 250 um
656 v v diameter tussen 256 en 512 mm
653 v v diameter tussen 2000 en 4000 um
641 v v diameter tussen 300 en 354 um
642 v v diameter tussen 354 en 420 um
643 v v diameter tussen 420 en 500 um
644 v v diameter tussen 500 en 600 um
657 v v diameter tussen 512 en 1024 mm
645 v v diameter tussen 600 en 707 um
655 v v diameter tussen 64 en 256 mm
646 v v diameter tussen 707 en 850 um
647 v v diameter tussen 850 en 1000 um
654 v v diameter tussen 8 en 64 mm
658 v v diameter groter dan 1024 mm
659 v v diameter groter dan 64 mm
677 v v diameter kleiner dan 212 um / drooggewicht
676 v v diameter kleiner dan 212 um / minerale delen
624 v v fractie groter dan 20 mm
697 v v diameter tussen 500 en 2000 um
680 v v diameter kleiner dan 8 um / minerale delen
686 v v diameter kleiner dan 20 um / drooggewicht
681 v v diameter kleiner dan 20 um / minerale delen
682 v v diameter kleiner dan 25 um / minerale delen
687 v v diameter kleiner dan 35 um / drooggewicht
683 v v diameter kleiner dan 45 um / minerale delen
684 v v diameter kleiner dan 60 um / minerale delen
688 v v diameter kleiner dan 125 um / drooggewicht
689 v v diameter kleiner dan 180 um / drooggewicht
685 v v diameter kleiner dan 200 um / minerale delen
690 v v diameter kleiner dan 224 um / drooggewicht
691 v v diameter kleiner dan 315 um / drooggewicht
692 v v diameter kleiner dan 1000 um / drooggewicht
693 v v diameter kleiner dan 1400 um / drooggewicht
694 v v diameter kleiner dan 2000 um / drooggewicht
696 v v diameter kleiner dan 20 mm / drooggewicht
695 v v diameter kleiner dan 4000 um / drooggewicht
699 v v diameter kleiner dan 16000 um
700 v v diameter kleiner dan 31500 um
701 v v diameter kleiner dan 63000 um
702 v v diameter tussen 1 en 3 um
708 v v diameter tussen 1400 en 2000 um
705 v v diameter tussen 200 en 400 um
706 v v diameter tussen 400 en 600 um
707 v v diameter tussen 600 en 1400 um
709 v v diameter groter dan 256 mm
704 v v diameter kleiner dan 200 um
747 v v koolwaterstoffractie C10_C20 / opgeloste fractie
748 v v koolwaterstoffractie C20_C40 / opgeloste fractie
755 v v diameter tussen 2 en 8 um
756 v v diameter tussen 8 en 32 um
757 v v diameter tussen 16 en 32 um
750 v v diameter tussen 30 en 100 um
758 v v diameter tussen 32 en 63 um
751 v v diameter tussen 100 en 500 um
753 v v diameter groter dan 5 um
721 v v diameter groter dan 125 um
722 v v diameter groter dan 180 um
723 v v diameter groter dan 212 um
724 v v diameter groter dan 300 um
725 v v diameter groter dan 355 um
726 v v diameter groter dan 500 um
727 v v diameter groter dan 600 um
728 v v diameter groter dan 710 um
729 v v diameter groter dan 800 um
730 v v diameter groter dan 850 um
731 v v diameter groter dan 900 um
732 v v diameter groter dan 1000 um
733 v v diameter groter dan 1180 um
734 v v diameter groter dan 1250 um
735 v v diameter groter dan 1400 um
736 v v diameter groter dan 1700 um
737 v v diameter groter dan 1800 um
738 v v diameter groter dan 2360 um
739 v v diameter groter dan 2500 um
740 v v diameter groter dan 2800 um
741 v v diameter groter dan 3150 um
742 v v diameter groter dan 3350 um
743 v v diameter groter dan 4000 um
744 v v diameter groter dan 4750 um
745 v v diameter groter dan 6700 um
746 v v diameter groter dan 8000 um
752 v v diameter kleiner dan 5 um
749 v v diameter kleiner dan 30 um
761 v v koolwaterstoffractie C5_C40 / drooggewicht
769 v v diameter tussen 2 en 8 um / drooggewicht
767 v v diameter tussen 2 en 16 um
783 v v diameter tussen 2 en 16 um / drooggewicht
770 v v diameter tussen 8 en 16 um / drooggewicht
762 v v diameter tussen 16 en 45 um
771 v v diameter tussen 16 en 45 um / drooggewicht
787 v v diameter tussen 16 en 63 um / drooggewicht
760 v v diameter tussen 16 en 2000 um
786 v v diameter tussen 16 en 2000 um / drooggewicht
763 v v diameter tussen 45 en 63 um
772 v v diameter tussen 45 en 63 um / drooggewicht
773 v v diameter tussen 63 en 90 um / drooggewicht
797 v v diameter tussen 63 en 125 um / drooggewicht
774 v v diameter tussen 90 en 125 um / drooggewicht
775 v v diameter tussen 125 en 180 um / drooggewicht
776 v v diameter tussen 125 en 250 um / drooggewicht
782 v v diameter tussen 1400 en 2000 um / drooggewicht
768 v v diameter tussen 1000 en 1400 um
781 v v diameter tussen 1000 en 1400 um / drooggewicht
766 v v diameter tussen 1000 en 4000 um
777 v v diameter tussen 250 en 355 um / drooggewicht
790 v v diameter tussen 250 en 500 um / drooggewicht
778 v v diameter tussen 355 en 500 um / drooggewicht
796 v v diameter tussen 500 en 1000 um / drooggewicht
764 v v diameter tussen 500 en 710 um
779 v v diameter tussen 500 en 710 um / drooggewicht
765 v v diameter tussen 710 en 1000 um
780 v v diameter tussen 710 en 1000 um / drooggewicht
801 v v diameter groter dan 16 um / drooggewicht
803 v v diameter groter dan 63 um / drooggewicht
802 v v diameter groter dan 210 um / drooggewicht
784 v v diameter groter dan 2000 um / drooggewicht
792 v v diameter kleiner dan 4 um / drooggewicht
798 v v diameter kleiner dan 8 um / drooggewicht
785 v v diameter kleiner dan 10 um / drooggewicht
793 v v diameter kleiner dan 45 um / drooggewicht
794 v v diameter kleiner dan 50 um / drooggewicht
800 v v diameter kleiner dan 90 um / drooggewicht
788 v v diameter kleiner dan 210 um / drooggewicht
789 v v diameter kleiner dan 250 um / drooggewicht
791 v v diameter kleiner dan 355 um / drooggewicht
795 v v diameter kleiner dan 500 um / drooggewicht
799 v v diameter kleiner dan 8000 um / drooggewicht
833 v v koolwaterstoffractie C5_C35
834 v v koolwaterstoffractie C5_C35 / drooggewicht
835 v v koolwaterstoffractie C5_C40
805 v v LS_waarde cumulatief 2.0 ± 0.1 ml/g / drooggewicht
806 v v LS_waarde cumulatief 2.0 ± 0.1 ml/g / opgeloste fractie
808 v v LS_waarde cumulatief 8.0 ± 0.1 ml/g / drooggewicht
809 v v LS_waarde cumulatief 8.0 ± 0.1 ml/g / opgeloste fractie
823 v v uitgedrukt in acetaat koolstof / uitgedrukt in Spirillum
825 v v uitgedrukt in acetaat koolstof en in Pseudomonas fluorescens
810 v v antropogeen / opgeloste fractie
828 v v uitgedrukt in biopolymeer_C en in Flavobacterium johnsoniae
831 v v opgeloste fractie (bijv. na filtratie) / na destructie
876 v v diameter groter dan 0,5 um
862 v v diameter tussen 0.03 en 0.05 um
863 v v diameter tussen 0.05 en 0.06 um
864 v v diameter tussen 0.06 en 0.07 um
865 v v diameter tussen 0.07 en 0.08 um
866 v v diameter tussen 0.08 en 0.09 um
867 v v diameter tussen 0.09 en 0.1 um
868 v v diameter tussen 0.1 en 0.12 um
869 v v diameter tussen 0.12 en 0.14 um
870 v v diameter tussen 0.14 en 0.16 um
871 v v diameter tussen 0.16 en 0.18 um
872 v v diameter tussen 0.18 en 0.2 um
873 v v diameter tussen 0.2 en 0.3 um
874 v v diameter tussen 0.3 en 0.4 um
875 v v diameter tussen 0.4 en 0.5 um
877 v v fractie 0,5 _ 1 mm / drooggewicht
878 v v fractie 1 _ 2 mm / drooggewicht
879 v v fractie 2 _ 4 mm / drooggewicht
880 v v fractie 4 _ 8 mm / drooggewicht
881 v v fractie 8 _ 16 mm / drooggewicht
882 v v fractie groter dan 16 mm / drooggewicht
883 v v fractie groter dan 20 mm / drooggewicht
888 v v koolwaterstoffractie C10
889 v v koolwaterstoffractie C10 / drooggewicht
844 v v koolwaterstoffractie C10_C14
845 v v koolwaterstoffractie C10_C14 / drooggewicht
846 v v koolwaterstoffractie C10_C15
847 v v koolwaterstoffractie C10_C15 / drooggewicht
892 v v koolwaterstoffractie C11_C12
848 v v koolwaterstoffractie C15_C20
849 v v koolwaterstoffractie C15_C20 / drooggewicht
836 v v koolwaterstoffractie C2_C6
837 v v koolwaterstoffractie C2_C6 / drooggewicht
850 v v koolwaterstoffractie C21_C40
851 v v koolwaterstoffractie C21_C40 / drooggewicht
852 v v koolwaterstoffractie C25_C35
853 v v koolwaterstoffractie C25_C35 / drooggewicht
854 v v koolwaterstoffractie C25_C40
855 v v koolwaterstoffractie C25_C40 / drooggewicht
856 v v koolwaterstoffractie C30_C36
857 v v koolwaterstoffractie C30_C36 / drooggewicht
838 v v koolwaterstoffractie C5_C7
839 v v koolwaterstoffractie C5_C7 / drooggewicht
840 v v koolwaterstoffractie C5_C9
841 v v koolwaterstoffractie C5_C9 / drooggewicht
842 v v koolwaterstoffractie C6_C12
843 v v koolwaterstoffractie C6_C12 / drooggewicht
890 v v koolwaterstoffractie C7_C10
891 v v koolwaterstoffractie C7_C10 / drooggewicht
885 v v koolwaterstoffractie C9
886 v v koolwaterstoffractie C9 / drooggewicht
887 v v koolwaterstoffractie C9 / opgeloste fractie
901 v v diameter groter dan 200 um
897 v v diameter kleiner dan 53 um / drooggewicht
899 v v diameter kleiner dan 600 um / drooggewicht
895 v v diameter tussen 180 en 250 um / drooggewicht
896 v v diameter tussen 255 en 500 um / drooggewicht
898 v v diameter tussen 63 en 2000 um / drooggewicht
900 v v fractie afkomstig van toxische blauwalgen / in situ gemeten
894 v v koolwaterstoffractie C10_C19
893 v v koolwaterstoffractie C10_C35
903 v v diameter tussen 16 en 32 mm
906 v v diameter tussen 3.90625 en 62.5 um
902 v v diameter tussen 32 en 64 mm
905 v v diameter tussen 4 en 8 mm
904 v v diameter tussen 8 en 16 mm
910 v v diameter kleiner dan 31.5 mm / drooggewicht
909 v v diameter kleiner dan 710 um / drooggewicht
907 v v diameter tussen 50 en 2000 um / minerale delen
908 v v diameter tussen 63 en 2000 um / minerale delen
884 v v fractie kleiner dan 0,5 mm / drooggewicht
918 v v diameter kleiner dan 10 um / minerale delen
915 v v diameter kleiner dan 1400 um / minerale delen
917 v v diameter kleiner dan 210 um / minerale delen
919 v v diameter kleiner dan 710 um
916 v v diameter kleiner dan 710 um / minerale delen
920 v v uitgedrukt in P2O5 / opgeloste fractie
921 v v uitgedrukt in fosfaat / opgeloste fractie

7.13 KaderAanlevering

De lijst met de redenen waarom het registratieobject aan de basisregistratie ondergrond is aangeleverd.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
omgevingswet v De gegevens zijn tot stand gekomen onder het regime van de Omgevingswet.
archiefoverdracht v De gegevens zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht.

7.14 Kleur

De lijst met kleuren. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Kleur van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
wit 1 v v wit
grijs 2 v v grijs
zwart 3 v v zwart
rood 4 v v rood
oranje 5 v v oranje
geel 6 v v geel
groen 7 v v groen
blauw 8 v v blauw
paars 9 v v paars
bruin 10 v v bruin
roestbruin 11 v v roestbruin
beige 12 v v beige
creme 13 v v creme
kleurloos 14 v v kleurloos

7.15 Kleursterkte

De lijst met kleursterktes. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Kleursterkte van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
zeerLicht 1 v v zeer licht
licht 2 v v licht
neutraal 3 v v neutraal
donker 4 v v donker
zeerDonker 5 v v zeer donker

7.16 LimietSymbool

De lijst van symbolen die aangeven of de gemeten waarde kleiner dan de laagste grenswaarde of groter dan de hoogste grenswaarde is.

 1. Waarde (identificerend): De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde IMBRO IMBRO/A Omschrijving
GT v v De gemeten waarde is groter dan de hoogste rapportagegrens welke is ingevuld bij het attribuut waarde.
LT v v De gemeten waarde is kleiner dan de laagste rapportagegrens welke is ingevuld bij het attribuut waarde.

7.17 LimietSymboolReferentie

De lijst van referenties waarop de limietsymbolen betrekking hebben. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel LimietsymboolReferentie van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
aantoonbaarheidsgrens 1 v v De door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard wordt als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 33% op dat meetniveau gehanteerd.
bepalingsgrens 2 v v De door het laboratorium vastgestelde kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. In de standaard wordt als grens hiervoor een relatieve standaardafwijking van 10% op dat meetniveau gehanteerd.
rapportagegrens 3 v v De door het uitvoerende laboratorium met de opdrachtgever afgesproken kleinste waarde van het gemeten gehalte of de waargenomen waarde van de parameter in een monster, die wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever.

7.18 LokaalVerticaalReferentiepunt

De lijst met de referentiepunten voor de verticale positie. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Hoedanigheid van SIKB0101, en dan specifiek de groep "ReferentieVlak" binnen deze tabel.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
maaiveld 11 v v De dieptes van dit element zijn weergegeven ten opzichte van de maaiveldhoogte van dit meetpunt.
bovenkantPeilbuis 14 v v De dieptes van dit element zijn weergegeven ten opzichte van de bovenkant van de peilbuis.

7.19 MeetpuntType

De lijst met meetpunttypes. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel MeetObjectSoort van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
grondboring 1 v v grondboring
peilbuis 6 v v grondboring afgewerkt met een peilbuis
inspectiegat 12 v v inspectiegat
putbodem 16 v v putbodem
sleuf 18 v v sleuf
putwand 21 v v putwand

7.20 OlieWaterReactieMate

De lijst met waarden voor oliewaterreactiemate. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel OliewaterReactieMate van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
geen 1 v v Geen olievlekken waargenomen
zwak 2 v v Meestal overeenkomend met enkele olievlekken of een oliestreep
matig 3 v v Meerdere oliestrepen of olievlekken
sterk 4 v v olievlekken met een dekkingsgraad van 30 - 75%
uiterst 5 v v olievlekken met een dekkingsgraad van 75 - 100%

7.21 OnderzoekType

De lijst met de typen onderzoek. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel OnderzoekType van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
historischOnderzoek 2 v v Een archiefonderzoek, inclusief een locatiebezoek of gevelinspectie, naar activiteiten die op deze locatie hebben plaatsgevonden. Met een historisch onderzoek kan voorspeld worden of er een risico is op bodemverontreiniging en kan de strategie voor veldonderzoek bepaald worden
verkennendOnderzoekNEN5740 5 v v Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op een locatie
naderOnderzoek 8 v v Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging
saneringsEvaluatie 11 v v Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering
monitoringsRapportage 12 v v Een rapportage die conclusies beschrijft van de uitgevoerde monitoring van een sanering of verontreiniging
nazorgRapportage 13 v v Een rapportage waarin wordt beschreven welke (na)zorgmaatregelen bij een bodemsanering zijn getroffen
nulOfEindsituatieOnderzoek 17 v v Een onderzoek om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan in de toekomst bekeken worden of door activiteiten op deze locatie de bodemkwaliteit is veranderd
asbestOnderzoekNEN5707 21 v v Een grondonderzoek naar asbest volgens norm NEN 5707 die beschrijft welke strategie in bepaalde situaties gevolgd moet worden
partijkeuringGrond 22 v v Een onderzoek waarvan de kwaliteit van een partij grond is onderzocht ten behoeve van de voorgenomen toepassing van deze grond
verkennendAsbestOnderzoek 40 v v Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 dat beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op een locatie, gecombineerd met een grondonderzoek naar asbest volgens norm NEN 5707.
naderEnAsbestonderzoek 41 v v Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging c6nform NEN 5755, gecombineerd met een grondonderzoek naar asbest volgens norm NEN 5707.
naderLandEnWaterbodemonderzoek 42 v v Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging op landbodem conform NEN 5755, gecombineerd met een Nader Onderzoek voor waterbodems conform richtlijn AKWA 01.005, RIZA-nota 2001.052).
onderzoekNormNEN5897 43 v v Een grondonderzoek naar asbest in puin volgens norm NEN 5897 die beschrijft welke strategie in bepaalde situaties gevolgd moet worden.
evaluatieverslagGravenOw volgt v v Evaluatieverslag van de milieukundige processturing bij milieukundige begeleiding tijdens MBA graven conform Eis 6.267 in SIKB BRL protocol 6005 (Bal artikel 4.1234).
evaluatieverslagSanerenOw volgt v v Evaluatieverslag van de milieukundige processturing en sanering onder de SIKB BRL6000, SIKB BRL6001 en SIKB BRL6005 conform eis 6.28a/6.28b van milieukundige begeleiding tijdens saneren (Artikel Bal 4.1246).
bijzonderInventariserendOnderzoek 1 v Een inventariserend onderzoek in een speciaal kader
indicatiefOnderzoek 3 v Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging
bodemSaneringBedrijven 4 v Een bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging in het kader van de algemene maatregel van bestuur: bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen
verkennendOnderzoekNVN5740 6 v Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm
orienterendBodemonderzoek 7 v Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op een locatie bodemverontreiniging voorkomt. In veel onderzoeken wordt een onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN 5740
briefRapport 14 v Een verkorte rapportage van een bodemonderzoek in briefvorm
aanvullendRapport 15 v Een rapport van een bodemonderzoek ter aanvulling op een of meer eerder opgestelde rapporten
fax 16 v Verkorte rapportage van een bodemonderzoek per fax
bouwstoffenBesluit 18 v Een rapport dat het onderzoek naar de kwaliteit van een bouwstof (inclusief grond) beschrijft, en is opgesteld in het kader van het voormalige Bouwstoffenbesluit
preHO 19 v Een onderzoek dat is verricht voorafgaand aan een historisch onderzoek, bijvoorbeeld een archiefinventarisatie
boot 20 v Een bodemonderzoek dat is verricht bij een ondergrondse tank in het kader van het Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT)
meldingsformulierBusEvaluatieverslag 24 v Een melding van een evaluatieverslag van een uitgevoerde sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen
verkennendOnderzoekStortplaatsen 33 v Een onderzoek dat is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol voor een eerste evaluatie van bodemverontreiniging op voormalige stortplaatsen
versnellingsProtocolSpoedlocaties 34 v Onderzoek, uitgevoerd volgens de handreiking Identificatie Spoedlocaties ten behoeve van snelle schifting op potentieel spoed/geen spoed.
organisatieSpecifiekOnderzoek 35 v Onderzoek dat volgens een organisatiespecifieke richtlijn is uitgevoerd. Geef in de entiteit Opmerking behorende bij de entiteit Onderzoek aan om welke organisatie en richtlijn het gaat.

7.22 OrganischeStofgehalteKlasse

De lijst voor de classificatie van het aandeel organische stof in grond volgens NEN 5104. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel OrganischeStofGehalte van SIKB0101.

 1. Waarde: De waarde in leesbare tekst die de gebruiker informatie geeft over het gegeven.
 2. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 3. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 4. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 5. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
Waarde SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
nietHumeus 1 v v Organische stof is niet aanwezig.
zwakHumeus 2 v v Organische stof is aanwezig en maakt minder dan 2,5 % van de massa uit, tenzij de grond als een klei is benoemd dan kan het aandeel tot 5 % bedragen.
matigHumeus 3 v v Organische stof maakt tussen 2,5 en 8 % van de massa uit, tenzij de grond als een klei is benoemd dan kan het aandeel tot 16 % bedragen.
sterkHumeus 4 v v Organische stof maakt tussen 8 en 16 % van de massa uit, tenzij de grond als een klei is benoemd dan kan het aandeel tot 30 % bedragen.

7.23 Parameter

De lijst met parameters en andere eigenschappen die bij een milieukundig bodemonderzoek op het laboratorium bepaald worden. De domeintabel bevat een selectie van waarden uit de domeintabel Parameter van SIKB0101.

 1. SIKB0101ID (identificerend): Het unieke ID van deze waarde in de SIKB0101 domeinwaarde lijst
 2. IMBRO: Geeft aan of de waarde onder IMBRO geldig is.
 3. IMBRO/A: Geeft aan of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
 4. Omschrijving: De omschrijving van de domeinwaarde.
SIKB0101ID IMBRO IMBRO/A Omschrijving
3 v v 1,1,1,2-tetrachloorethaan
4 v v 1,1,1-trichloorethaan
5 v v 1,1,2,2-tetrachloorethaan
6 v v 1,1,2-trichloorethaan
7 v v 1,2,2-trichloorfluorethaan (Fc-131)
8 v v 1,1-dichloorethaan
9 v v 1,1-dichlooretheen
10 v v 1,1-dichloorpropaan
11 v v 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine
12 v v 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan
13 v v 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan
14 v v 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine
15 v v 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan
16 v v 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
17 v v som 1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
18 v v 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
19 v v 1,2,3,5-tetramethylbenzeen
20 v v 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine
21 v v 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan
22 v v 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine
23 v v 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan
24 v v 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine
25 v v 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan
26 v v 1,2,3-trichloorbenzeen
27 v v 1,2,3-trichloorpropaan
28 v v 1,2,3-trichloorpropeen
29 v v 1,2,3-trimethylbenzeen
30 v v 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
31 v v 1,2,4,5-tetramethylbenzeen
32 v v 1,2,4-trichloorbenzeen
33 v v 1,2,4-trimethylbenzeen
34 v v 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
35 v v 1,2-dichloorbenzeen
36 v v 1,2-dichloorethaan
37 v v 1,2-dichlooretheen
38 v v 1,2-dichloorpropaan
39 v v 1,2-dichloorpropeen
44 v v 1,3,5-trichloorbenzeen
45 v v 1,3,5-trimethylbenzeen
47 v v 1,3-dichloorbenzeen
48 v v 1,3-dichloorpropaan
49 v v 1,3-dichloorpropeen
52 v v trimethyleenglycol (1,3-propyleenglycol)
53 v v 1,4-butaandiol
54 v v 1,4-dichloorbenzeen
59 v v 1-chloor-2-nitrobenzeen
60 v v 1-chloor-3-nitrobenzeen
61 v v 1-chloor-4-nitrobenzeen
62 v v 1-chloornaftaleen
64 v v 1-ethoxy-2-propanol
65 v v 1-methoxy-2-propanol
66 v v propyleenglycolmonomethyletheracetaat
67 v v 1-methyl-2-pyrrolidinon
68 v v 1-methylnaftaleen
69 v v 1-hydroxynaftaleen
70 v v 1-nitropyreen
71 v v 1-octanol
73 v v mecoprop
75 v v triacetonamine
76 v v bisfenol-A
78 v v 2,3,4,5-tetrachloorfenol
79 v v 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan
80 v v 2,3,4,6-tetrachloorfenol
81 v v 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan
82 v v 2,3,4-trichlooraniline
83 v v 2,3,4-trichloorfenol
84 v v 2,3,5,6-tetrachloorfenol
86 v v 2,3,5-trichloorfenol
87 v v 2,3,5-trimethylfenol
89 v v 2,3,6-trichloorfenol
90 v v 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine
92 v v 2,3-dichloorpropeen
93 v v 2,3-dichlooraniline
94 v v 2,3-dichloorfenol
95 v v 2,3-dichloornitrobenzeen
96 v v 2,3-dimethylbutaan
97 v v 2,3-dimethylfenol
98 v v 2,3-dinitrofenol
100 v v 2,4,5-trichlooraniline
101 v v 2,4,5-trichloorfenol
102 v v 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur
103 v v 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur
104 v v 2,4,6-trichlooraniline
106 v v 2,4,6-trichloorfenol
107 v v 2,4,6-trimethylfenol
108 v v som 2,4- en 2,5-dichlooraniline
109 v v som 2,4- en 2,5-dichloorfenol
110 v v som 2,4- en 2,5-dimethylfenol (teerzuurfractie)
111 v v 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan
112 v v 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
113 v v 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
114 v v 2,4-dichlooraniline
115 v v 2,4-dichloorfenol
116 v v 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
117 v v 2,4-dichloorfenoxyboterzuur
118 v v 2,4-dichloornitrobenzeen
122 v v 2,4-dimethylpentaan
124 v v 2,4-dimethylfenol
125 v v 2,4-xylidine
126 v v 2,5-dichlooraniline
127 v v 2,5-dichloorfenol
128 v v 2,5-dichloornitrobenzeen
130 v v 2,5-dimethylhexaan
131 v v 2,5-dinitrofenol
132 v v 2,5-dimethylfenol
134 v v 2,6-dichlooraniline
135 v v 2,6-dichloorbenzamide
136 v v 2,6-dichloorfenol
137 v v 2,6-dimethylfenol
138 v v 2,6-dinitrofenol
140 v v 2,4-dichloorfenoxypropionzuur
142 v v 2-butanol
144 v v 2-chloor-5-methylfenol
145 v v 2-chlooraniline
146 v v 2-chloorfenol
147 v v 2-chloornaftaleen
149 v v 2-ethoxyethanol
151 v v 2-ethylfenol
152 v v 2-ethylhexaanzuur
153 v v 2-ethylhexylacrylaat
154 v v 2-ethyltolueen
156 v v 2-hexanon
157 v v 2-isopropylfenol
158 v v 2-methoxyethanol
162 v v 2-methylbutaan
163 v v 2-methylheptaan
164 v v 2-methylhexaan
165 v v 2-methylnaftaleen
166 v v 2-methylpentaan
167 v v 2-methylpyridine
168 v v 2-propylfenol
169 v v 2-naftol
170 v v 2-nitrofenol
171 v v 2-octanol
173 v v 2-pentanon
174 v v 2-propanol
175 v v 3,3'-dichloorbenzidine
176 v v 3,4,5-trichlooraniline
177 v v 3,4,5-trichloorfenol
178 v v 3,4-dichlooraniline
179 v v 3,4-dichloorfenol
180 v v 3,4-dichloornitrobenzeen
182 v v 3,4-dinitrofenol
184 v v 3,4-dimethylfenol
185 v v 3,5-dichlooraniline
186 v v 3,5-dichloorfenol
187 v v 1,3-dichloor-5-nitrobenzeen
188 v v 3,5-dimethylfenol
189 v v som 3,5-dimethylfenol en 4-ethylfenol
191 v v som 3- en 4-chloorfenol
192 v v som 3- en 4-ethyltolueen
193 v v som m-cresol en p-cresol
194 v v 3-chloorpropeen
196 v v 3-chloor-4-methylaniline
197 v v 3-chlooraniline
198 v v 3-chloorfenol
201 v v 3-ethylfenol
202 v v 3-ethyltolueen
205 v v 3-hydroxycarbofuran
206 v v 3-isopropylfenol
208 v v 3-methylaniline
209 v v 3-methylheptaan
210 v v 3-methylhexaan
211 v v 3-methylpentaan
212 v v 3-methylpyridine
213 v v 3-nitrofenol
215 v v 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan
216 v v 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
217 v v 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
223 v v chlorofeen
224 v v 4-chloor-2-methylfenol
225 v v 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur
226 v v 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur
227 v v 4-chloor-3-methylfenol
228 v v 4-chlooraniline
229 v v 4-chloorfenol
230 v v 4-ethylfenol
232 v v 4-ethyltolueen
233 v v 4-isopropylfenol
235 v v 4-nitrofenol
236 v v p-tertiair-butyltolueen
237 v v 5-methyl-2-hexanon
246 v v acefaat
247 v v acenafteen
248 v v acenaftyleen
249 v v ethanal
250 v v aceton
251 v v acetonitril
253 v v acrylaldehyde
254 v v acrylonitril
255 v v 2-propeenzuur
256 v v actinoliet (groene asbest)
264 v v alachloor
265 v v aldicarb
266 v v aldicarbsulfon
267 v v aldicarbsulfoxide
268 v v aldrin
269 v v alfa-endosulfan
270 v v som alfa-endosulfan en endosulfansulfaat
271 v v alfa-hexachloorcyclohexaan
272 v v cis-heptachloorepoxide
273 v v alfa-methylstyreen
282 v v allethrin
283 v v allylalcohol
284 v v aluminium
285 v v ametryn
286 v v amitraz
287 v v amitrol
288 v v ammoniak
289 v v ammonium
292 v v aminomethylfosfonzuur
293 v v amylacetaat
295 v v anilazine
296 v v aniline
297 v v anisool
298 v v anthophylliet (gele asbest)
299 v v antraceen
300 v v antrachinon
301 v v antimoon
302 v v som adsorbeerbare organische halogeenverbindingen
310 v v arseen
311 v v crocidoliet (blauwe asbest)
312 v v amosiet (bruine asbest)
313 v v asbest
314 v v chrysotiel (witte asbest)
323 v v asulam
324 v v atraton
325 v v atrazine
326 v v azijnzuur
327 v v ethylazinfos
328 v v methylazinfos
333 v v barium
336 v v benalaxyl
337 v v bendiocarb
338 v v benodanil
339 v v benomyl
340 v v bentazon
342 v v benzeen
343 v v benzeenazijnzuur
345 v v benzo(a)antraceen
346 v v benzo(a)pyreen
347 v v som benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen
348 v v benzo(b)fluorantheen
350 v v benzo(e)pyreen
351 v v benzo(ghi)peryleen
352 v v benzo(j)fluorantheen
353 v v benzo(k)fluorantheen
355 v v som benzo(b, j en k)fluorantheen-isomeren
356 v v benzonitril
359 v v benzothiazool
360 v v alfa-hydroxytolueen
361 v v benzylbutylftalaat
362 v v beryllium
365 v v beta-endosulfan
366 v v beta-hexachloorcyclohexaan
367 v v beta-heptachloorepoxide
374 v v waterstofcarbonaat
375 v v bifenox
376 v v bifenthrin
377 v v bifenyl
382 v v bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
384 v v bismut
386 v v boor
388 v v borneol
389 v v boterzuur
390 v v bromacil
391 v v bromide
392 v v ethylbromofos
393 v v methylbromofos
394 v v broomoxynil
395 v v broomchloormethaan
396 v v dichloorbroommethaan
399 v v broommethaan
400 v v broompropylaat
401 v v som monocyclische aromatische koolwaterstoffen (BTEX)
403 v v bupirimaat
404 v v buprofezin
406 v v butanol
407 v v butocarboxim
408 v v butocarboximsulfon
409 v v butocarboximsulfoxide
411 v v butylaat
412 v v butylacetaat
413 v v butylacrylaat
414 v v 1-aminobutaan
415 v v butylbenzeen (vertakt en lineair)
418 v v 2-butoxyethanol
420 v v butylmethacrylaat
422 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 10 dagen
423 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 12 dagen
424 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 14 dagen
425 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 19 dagen
427 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 21 dagen
428 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 26 dagen
429 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 28 dagen
431 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 33 dagen
433 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 5 dagen
435 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 7 dagen
441 v v cadmium
442 v v caffeine
443 v v calciet
447 v v calcium
450 v v toxafeen
451 v v camfor
455 v v captafol
456 v v captan
458 v v carbaryl
459 v v carbazol
460 v v carbendazim
461 v v carbofenothion
462 v v carbofuran
463 v v 3-ketocarbofuraan
464 v v carbonaat
465 v v carboxin
466 v v 1,2-dihydroxybenzeen
467 v v cerium
468 v v cesium
469 v v quinomethionaat
470 v v som gebonden beschikbaar chloor
476 v v som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008)
477 v v ethyl-4,4'-dichloorbenzilaat
478 v v chloorbromuron
479 v v chloorbufam
480 v v som chloordaan (som cis- en trans-)
482 v v som chloorfenolen
484 v v chloorfenson
487 v v chloorfenvinfos
488 v v chloormefos
489 v v chloormethaan
491 v v som 1- en 2-chloornaftaleen
492 v v chloorprofam
494 v v ethylchloorpyrifos
496 v v methylchloorpyrifos
497 v v chloorthalonil
498 v v chloorthiamide
503 v v chloortoluron
504 v v 3-amino-2,5-dichloor-benzoezuur
505 v v chloranil
506 v v chloorbenside
507 v v chloridazon
508 v v chloride
510 v v chlorofyl-a
513 v v chloorthal
514 v v chlozolinaat
515 v v som cholinesteraseremmers
516 v v chroom (zeswaardig)
517 v v chroom
518 v v chryseen
519 v v som dichlooretheen-isomeren
520 v v cis-1,2-dichlooretheen
521 v v cis-1,3-dichloorpropeen
522 v v cis-chloordaan
524 v v cis-nonachloor
526 v v clopyralid
527 v v kobalt
530 v v cumafos
531 v v som cresol-isomeren
534 v v cyanazine
536 v v cyanide
537 v v cyanide-vrij
538 v v cyanofenfos
539 v v cycloaat
540 v v cyclohexaan
541 v v cyclohexanol
542 v v cyclohexanon
546 v v cyhalothrin
547 v v cypermethrin
548 v v Chemisch zuurstofverbruik
552 v v som 2,4'- en 4,4'-DDD
553 v v som 2,4'- en 4,4'-DDE
554 v v som 2,4'- en 4,4'-DDT
555 v v som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE
558 v v decaan
559 v v decaanzuur
562 v v delta-hexachloorcyclohexaan
563 v v deltamethrin
564 v v demeton-O
566 v v demeton-S
567 v v demeton-S-methyl
568 v v methyloxydemeton
571 v v desethylatrazine
573 v v desisopropylatrazine
574 v v desmetryn
577 v v diisobutylftalaat
581 v v di-isooctylftalaat
582 v v diisopropylamine
583 v v diisopropylether
584 v v diisopropylftalaat
588 v v 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon
589 v v dialifos
590 v v diallaat
592 v v diazinon
593 v v dibenzo(a,h)antraceen
594 v v dibenzofuran
597 v v dibroomchloormethaan
598 v v dibroommethaan
599 v v dibutylamine
600 v v dibutylftalaat
602 v v dicamba
603 v v dichlobenil
604 v v dichlofenthion
605 v v dichlofluanide
607 v v som dichloorbenzeen-isomeren
615 v v som 6 dichloorfenolen (Bbk, 1-1-2008)
619 v v dichloormethaan
622 v v som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-)
624 v v dichloorvos
625 v v 2,6-dichloor-4-nitroaniline
626 v v dichloorfeen
629 v v dicofol
630 v v dicrotofos
632 v v dicyclopentadieen
633 v v dieldrin
634 v v diethanolamine
636 v v diethylamine
637 v v N,N-diethylaniline
639 v v diethyleenglycol
640 v v diethyleentriamine
641 v v diethylether
642 v v diethylftalaat
646 v v difenylamine
648 v v diflubenzuron
649 v v diheptylftalaat
650 v v dihexylftalaat
651 v v dimefuron
653 v v dimethoaat
655 v v dimethylamine
658 v v dimethyldisulfide
660 v v dimethylformamide
661 v v dimethylftalaat
662 v v dimethylglycol
663 v v dimethylsulfide
664 v v dimethylsulfoxide
666 v v dimethyltrisulfide
668 v v 4,6-dinitro-o-cresol
669 v v 2,4-dinitrofenol
670 v v dinonylftalaat
671 v v dinoseb
672 v v dinoterb
674 v v dioctylftalaat
677 v v dipentylftalaat
678 v v dipropyleenglycol
679 v v dipropylftalaat
680 v v disulfoton
681 v v som dithiocarbamaten
683 v v diuron
685 v v docosaanzuur
686 v v dodecaan
687 v v dodecaanzuur
689 v v som aldrin, dieldrin en endrin
690 v v som aldrin, dieldrin, endrin, isodrin en telodrin
692 v v Droge stof
699 v v dysprosium
701 v v arachidezuur
703 v v endosulfansulfaat
704 v v endrin
705 v v endrinaldehyde
708 v v som extraheerbare organische halogeenverbindingen
710 v v epichloorhydrine
712 v v epsilon-hexachloorcyclohexaan
713 v v ethyldipropylthiocarbamaat
715 v v ethaan
716 v v ethanol
717 v v etheen
718 v v ethiofencarb
719 v v ethion
721 v v ethofumesaat
722 v v ethoprofos
724 v v propyleenglycolmonoethyletheracetaat
725 v v ethylacetaat
726 v v ethylacrylaat
727 v v ethylamine
728 v v ethylbenzeen
730 v v ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA)
732 v v glycol (monoethyleenglycol)
733 v v ethyleenthioureum
735 v v ethoxyethylacetaat
736 v v 2-ethyl-1-hexanol
737 v v ethylmethacrylaat
738 v v ethylparathion
739 v v ethyltolueen
740 v v etridiazol
741 v v etrimfos
745 v v fenamifos
746 v v fenantreen
747 v v fenarimol
749 v v fenchloorfos
750 v v fenitrothion
751 v v fenol
753 v v som fenolen
754 v v fenolindex
756 v v fenothrin
759 v v fenpropathrin
760 v v fenthion
761 v v fenthoaat
762 v v fenvaleraat
765 v v 1-fenyl-2-ethanol
767 v v som fenylureumherbiciden
772 v v fluazifop
773 v v fluazinam
775 v v fluorantheen
777 v v fluoreen
783 v v folpet
784 v v fonofos
785 v v methanal (formaldehyde)
786 v v formothion
787 v v fosalon
793 v v fosfamidon
796 v v tetrafosfor
798 v v fosmet
799 v v trichloorfluormethaan
800 v v 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan
801 v v 1,2-dichloortetrafluorethaan
802 v v dichloordifluormethaan
803 v v dichloorfluormethaan
808 v v som 7 ftalaten (Bbk, 1-1-2008)
809 v v furalaxyl
810 v v furathiocarb
811 v v furfural
812 v v 2-furaanmethanol
813 v v gadolinium
815 v v gallium
816 v v gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
826 v v germanium
831 v v Gloeirest
835 v v Gloeiverlies
838 v v glycerine
840 v v glyfosaat
841 v v goud
848 v v som a-, b-, c-, d- en e-HCH
849 v v som a-, b-, c- en d-HCH
851 v v heptaan
852 v v heptaanzuur
853 v v heptachloor
854 v v som heptachloor en cis- en trans-heptachloorepoxide
857 v v som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)
858 v v 1-heptanal
859 v v heptenofos
860 v v hexaan
861 v v hexachloorbenzeen
864 v v som hexachloorepoxide
865 v v hexachloorethaan
866 v v hexadecaanzuur
869 v v hexanal
871 v v hexazinon
875 v v 1,4-dihydroxybenzeen
879 v v ijzer
880 v v indaan
881 v v indeen
882 v v indeno(1,2,3-cd)pyreen
883 v v indium
889 v v ioxynil
890 v v iprodion
892 v v iso-amylacetaat
893 v v iso-boterzuur
894 v v 2-methylpropanol (iso-butanol)
895 v v iso-butylacetaat
896 v v iso-butylbenzeen
898 v v 2,2,4-trimethylpentaan
902 v v isopropylacetaat
903 v v cumeen
905 v v isopropoxyethanol
906 v v iso-valeriaanzuur
907 v v isodrin
908 v v isofenfos
909 v v isoforon
913 v v isoproturon
916 v v jodide
920 v v kalium
965 v v koolstof
967 v v koolstofdisulfide
971 v v koper
1097 v v kwik
1112 v v lanthaan
1113 v v linolzuur
1114 v v linuron
1115 v v lithium
1116 v v lood
1125 v v magnesium
1127 v v malathion
1128 v v mangaan
1133 v v mecarbam
1139 v v 2-benzothiazolethiol
1141 v v mesityloxide
1142 v v som 3- en 4-chlooraniline
1143 v v som 1,3- en 1,4-xyleen
1144 v v 3-chloortolueen
1145 v v m-cresol
1147 v v 1,3-xyleen
1148 v v metabenzthiazuron
1149 v v metalaxyl
1151 v v metamitron
1152 v v metazachloor
1153 v v methaan
1154 v v methanol
1155 v v methidathion
1156 v v methiocarbsulfon
1157 v v methiocarbsulfoxide
1158 v v methomyl
1159 v v methoxychloor
1161 v v 1-methoxypropylacetaat
1163 v v methyl-tertiair-butylether
1164 v v methylacetaat
1166 v v methylacrylaat
1168 v v methylcyclohexaan
1169 v v methylcyclopentaan
1171 v v 2-butanon (MEK)
1172 v v methylformaat
1175 v v 4-methyl-2-pentanon (MIBK)
1176 v v methylisothiocyanaat
1177 v v methylmethacrylaat
1178 v v methylnaftaleen
1179 v v methylparathion
1184 v v metobromuron
1185 v v metolachloor
1186 v v methoprotryn
1187 v v metoxuron
1188 v v metribuzin
1189 v v trans-mevinfos
1191 v v mevinfos
1200 v v minerale olie
1240 v v mirex
1242 v v molinaat
1243 v v molybdeen
1245 v v chloorazijnzuur
1246 v v chloorbenzeen
1247 v v chloorethaan
1248 v v som monochloorfenol-isomeren
1250 v v monocrotofos
1251 v v monoethanolamine
1253 v v monolinuron
1254 v v monuron
1255 v v butylbenzeen
1258 v v propanol
1259 v v naftaleen
1261 v v naled
1262 v v natrium
1265 v v neodymium
1267 v v nikkel
1268 v v niobium
1270 v v nitraat
1271 v v som nitraat en nitriet
1273 v v nitriet
1274 v v nitrilotriazijnzuur (NTA)
1275 v v nitrobenzeen
1278 v v nonaan
1279 v v nonaanzuur
1280 v v nonanal
1282 v v nonylfenol
1285 v v nuarimol
1287 v v octaan
1288 v v octaanzuur
1289 v v 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine
1290 v v 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan
1291 v v octadecaanzuur
1295 v v som extraheerbare oliën en vetten
1296 v v oleinezuur
1297 v v omethoaat
1318 v v koolstof organisch
1319 v v Organisch stof
1327 v v som 2,4'-DDT en 4,4'-DDD
1330 v v 2-chloortolueen
1331 v v o-cresol
1332 v v 2-fenylfenol
1334 v v fosfaat
1340 v v 2-methylaniline
1341 v v 1,2-xyleen
1343 v v oxamyl
1345 v v 4-tertiair-butylfenol
1352 v v som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)
1353 v v som 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (EPA)
1354 v v som 6 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Borneff)
1356 v v palladium
1358 v v 4-chloortolueen
1359 v v p-cresol
1360 v v 1-isopropyl-4-methyl-benzeen
1362 v v 1,4-xyleen
1365 v v som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
1372 v v 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl
1373 v v 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl
1374 v v 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
1375 v v 2,2',3,3',4,4'-hexachloorbifenyl
1376 v v 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl
1377 v v 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
1378 v v 2,3,3',4,4',5-hexachloorbifenyl
1379 v v 2,2',3,3',4,4',5-heptachloorbifenyl
1380 v v 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl
1381 v v 2,4,4'-trichloorbifenyl
1382 v v 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl
1384 v v pentaan
1385 v v pentachlooraniline
1387 v v pentachloorbenzeen
1390 v v pentachloorfenol
1392 v v pentanol
1394 v v permethrin
1405 v v piperonyl-butoxide
1406 v v pirimicarb
1407 v v ethylpirimifos
1408 v v methylpirimifos
1410 v v platina
1411 v v plifenaat
1414 v v praseodymium
1416 v v prochloraz
1417 v v procymidon
1418 v v profam
1419 v v profenofos
1421 v v prometryne
1422 v v propachloor
1424 v v propamocarb
1427 v v propazine
1428 v v propetamfos
1429 v v propiconazol (som cis- en trans-)
1431 v v propionzuur
1432 v v propoxur
1433 v v propylacetaat
1434 v v 1-propylbenzeen
1435 v v 1,2-propyleenglycol
1436 v v propyleenoxide
1438 v v propyzamide
1444 v v pyrazofos
1445 v v pyreen
1450 v v pyridaben
1451 v v pyridine
1455 v v pentachloornitrobenzeen (quintozeen)
1459 v v resmethrin
1460 v v 1,3-dihydroxybenzeen
1461 v v rhodium
1466 v v samarium
1469 v v scandium
1473 v v sebutylazine
1474 v v secundair-butylbenzeen
1476 v v seleen
1479 v v silicium
1480 v v simazine
1481 v v simetryn
1488 v v sorbinezuur
1496 v v stikstof totaal
1501 v v strontium
1503 v v styreen
1508 v v sulfaat
1511 v v sulfide
1513 v v sulfiet
1515 v v sulfotep
1516 v v tertiair-butanol
1517 v v tannine
1518 v v tantalium
1519 v v tecnazeen
1520 v v tellurium
1521 v v telodrin
1523 v v terbufos
1524 v v terbutrin
1525 v v terbutylazine
1527 v v tertiair-butylacetaat
1528 v v tertiair-butylbenzeen
1533 v v som tetrachloorbenzeen-isomeren
1536 v v tetrachlooretheen (per)
1537 v v som tetrachloorfenol-isomeren
1538 v v tetrachloormethaan (tetra)
1540 v v tetrachloorvinfos (mixed isomeren)
1541 v v tetradecaanzuur
1542 v v tetradifon
1544 v v tetrahydrofuraan
1546 v v tetrahydrothiofeen
1547 v v 1,2,3,4-tetrahydronaftaleen
1548 v v tetramethrin
1553 v v thallium
1556 v v thiocyanaat (anion)
1558 v v thiofanox
1559 v v thiofanox-sulfon
1560 v v thiofanox-sulfoxide
1561 v v thiometon
1563 v v thorium
1564 v v tin
1565 v v titaan
1567 v v tolclofos-methyl
1568 v v tolueen
1570 v v som chloormethylaniline-isomeren
1572 v v koolstof anorganisch
1575 v v som totaal organische halogeenverbindingen
1578 v v trans-1,2-dichlooretheen
1579 v v trans-1,3-dichloorpropeen
1580 v v trans-chloordaan
1581 v v trans-heptachloorepoxide
1583 v v tremoliet (grijze asbest)
1585 v v triisobutylfosfaat
1586 v v triadimefon
1589 v v triazofos
1590 v v tribroommethaan
1591 v v tributylfosfaat
1593 v v som trichlooraniline-isomeren
1594 v v trichloorazijnzuur
1595 v v som trichloorbenzenen (som 1,2,3- en 1,2,4- en 1,3,5-)
1596 v v broomtrichloormethaan
1597 v v trichloorethaan
1598 v v trichlooretheen (tri)
1599 v v tri(2-chloorethyl)fosfaat
1600 v v som trichloorfenol-isomeren
1601 v v trichloorfon
1603 v v tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat
1605 v v trietazine
1606 v v triethanolamine
1607 v v triethylamine
1608 v v triethyleenglycol
1609 v v triethylfosfaat
1610 v v trifenyltin (kation)
1612 v v trifluraline
1618 v v trimethylsilanol
1622 v v tripropyleenglycol
1634 v v undecaan
1635 v v undecaanzuur
1636 v v undeceenzuur
1637 v v uranium
1638 v v ureum
1640 v v valeriaanzuur
1641 v v vamidothion
1642 v v vanadium
1652 v v vinclozolin
1653 v v vinylacetaat
1654 v v chlooretheen (vinylchloride)
1665 v v som vluchtige chloorkoolwaterstoffen
1666 v v som vluchtige organische verbindingen (GM-MS-screening)
1675 v v som vluchtige organische halogeenverbindingen
1682 v v waterstof
1683 v v waterstofsulfide
1684 v v terpentine
1685 v v wolfraam
1686 v v som xyleen-isomeren
1688 v v som 2,4'- en 2,6'-xylidine
1689 v v ytterbium
1690 v v yttrium
1692 v v zilver
1693 v v zink
1695 v v zirkonium
1698 v v zoutzuur
1701 v v zuurstof
1703 v v hexazwavel
1706 v v octazwavel
1710 v v 1,2-diethoxyethaan (diethylglycol)
1711 v v trichloormethaan (chloroform)
1712 v v tributyltin (kation)
1713 v v som 6 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 138, 153, 180
1714 v v maneb
1716 v v som 7 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (BAGA)
1718 v v chlooroxuron
1724 v v 1,2-dibroomethaan
1728 v v 1-hexanol
1729 v v 2,2-dichloorpropaan
1731 v v 2,3-dinitrotolueen
1732 v v som 2- en 3-methylcyclohexanon
1733 v v 2,4,6-trinitrofenol
1735 v v 2,4-dinitrotolueen
1736 v v 2,6-dinitrotolueen
1737 v v 2-chloorpropaan
1741 v v 2-nitroaniline
1743 v v 3,4-dinitrotolueen
1744 v v 3,5-dinitrofenol
1749 v v 4-methyl-2-pentanol
1750 v v 4-methylcyclohexanon
1755 v v acetofenon
1756 v v acrylamide
1766 v v alfa-pineen
1770 v v som aromatische amines
1776 v v benzaldehyde
1777 v v broombenzeen
1782 v v butylhydroxytolueen (BHT)
1786 v v butylbenzeensulfonamide
1787 v v 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
1789 v v butaan
1790 v v butanal
1792 v v alfa,alfa-dichloortolueen
1796 v v calciumcarbonaat
1797 v v campheen
1800 v v trichloronaat
1802 v v coumatetralyl
1803 v v kooldioxide
1811 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloorbifenyl
1814 v v 2,2'-Dichloordiisopropyl ether
1815 v v 1-aminodecaan
1828 v v 2,6-dimethyl-4-heptanon
1852 v v 2-ethoxy-2-methylpropaan
1853 v v fluoride
1858 v v glutaaraldehyde
1860 v v waterstofperoxide
1861 v v zwavelzuur
1867 v v hexaanzuur
1869 v v waterstoffluoride
1878 v v hydrazine
1882 v v indol
1898 v v lenacil
1900 v v limoneen
1911 v v methylbutylaat
1918 v v methylpropylaat
1922 v v methaanzuur
1923 v v 2,5-furaandion
1924 v v maleïnezuur
1925 v v morfoline
1932 v v natriumhypochloriet
1934 v v nicotine
1939 v v dimethylacetamide
1942 v v nitroglycerine
1950 v v 1-aminooctaan
1964 v v oxaalzuur
1967 v v 3,3',4,4',5-pentachloorbifenyl
1968 v v 3,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
1969 v v 3,3',4,4'-tetrachloorbifenyl
1971 v v pendimethalin
1972 v v pentanal (n-valeraldehyde)
1974 v v 2-fenoxyethanol
1980 v v propanal
1984 v v p-tolueensulfonamide
1987 v v rubidium
2005 v v som niet-chlooroxideerbare cyanides
2009 v v som a-, b- en c-HCH
2012 v v thiram
2014 v v 6-isopropyl-m-cresol
2019 v v 2,3,4-Trimethyl-2-penteen
2022 v v 2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
2027 v v tetrachloorethaan
2065 v v som o-demeton en s-demeton
2066 v v 1,1-dichloorpropeen
2068 v v som 2,3,4,6- en 2,3,5,6-tetrachloorfenol
2069 v v som bcd cypermethrin
2073 v v som 2,3-, 2,4-, 2,5- en 3,4-dichloornitrobenzeen
2077 v v zineb
2081 v v som aldrin en dieldrin
2083 v v foxim
2094 v v som dichlooraniline-isomeren
2111 v v som 2,3,4,5- en 2,3,4,6-tetrachloorfenol
2146 v v hexachloorbutadieen
2159 v v dodecylbenzeen
2160 v v som 29 dioxines (Bbk, 1-10-2010, als TEQ)
2161 v v endosulfan (som alfa- en beta-isomeer)
2173 v v prometon
2177 v v som ethylparathion en methylparathion
2210 v v tributylamine
2212 v v 2-aminoethylpiperazine
2220 v v chloordaan
2228 v v 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan
2232 v v cyfluthrin
2233 v v lambda-cyhalothrin
2235 v v tolylfluanide
2236 v v chloorthiofos
2244 v v som 14 organofosfor- en organostikstofbestrijdingsmiddelen
2246 v v som 2 en 3-ethylfenol en 3,5-dimethylfenol
2247 v v som o-cresol en p-cresol
2248 v v som C2-alkylfenolen
2249 v v som 2,3- en 2,6-dimethylfenol
2250 v v som C3-alkylfenolen
2251 v v som C4-alkylfenolen
2253 v v som 4-chloormethylfenol-isomeren
2254 v v som aldrin, dieldrin, endrin en isodrin
2255 v v som o- en p-chloornitrobenzeen
2256 v v som o-, m- en p-chloornitrobenzeen
2260 v v 1,3-dichloor-2-propanol
2261 v v 2,3-dichloorpropanol
2262 v v monochloorhydrine
2263 v v glycidol
2264 v v iso-propylglycidylether
2267 v v som C6-gehalogeneerde ethers
2268 v v som C9-gehalogeneerde ethers
2269 v v som C12-gehalogeneerde ethers
2287 v v ijzer(III)oxide
2294 v v ethinylestradiol
2295 v v estriol
2297 v v triadimenol
2298 v v tebuconazol
2300 v v imazalil
2301 v v pencycuron
2302 v v penconazool
2303 v v pyrimethanil
2304 v v abamectine
2305 v v flutolanil
2306 v v imidacloprid
2307 v v methiocarb
2308 v v diethyltoluamide
2309 v v tetrabutyltin
2312 v v 17alpha-estradiol
2313 v v oestron
2314 v v 17beta-estradiol
2315 v v 2,4,4'-tribroomdifenylether
2316 v v 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether
2317 v v 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether
2318 v v 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether
2319 v v 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether
2320 v v 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether
2321 v v 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether
2322 v v 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether
2323 v v 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether
2333 v v 3-nitroaniline
2334 v v 4-broomfenylfenylether
2335 v v 4-nitroaniline
2336 v v azobenzeen
2337 v v bis(2-chloorethoxy)methaan
2338 v v 2,2-dichloordiethylether
2339 v v hexachloorcyclopentadieen (HCCPD)
2340 v v dipropylnitrosamine
2342 v v fenylether
2357 v v 3,4,5-trimethylfenol
2358 v v som 3- en 4-ethylfenol en 3,5-dimethylfenol
2361 v v prosulfocarb
2362 v v fenamidon
2363 v v fluroxypyr
2364 v v 4-nonylfenol
2365 v v som C10-C13-chlooralkanen
2366 v v 4-tertiair-octylfenol
2367 v v som 4-nonylfenol-isomeren (vertakt)
2403 v v 1,3,5-trinitrobenzeen
2404 v v 1-aminonaftaleen
2410 v v 4-aminodifenyl
2412 v v 4-chloorfenoxyazijnzuur
2413 v v 4-chloorfenyl fenylether
2416 v v 5-nitro-ortho-toluidine
2423 v v 4-dimethylaminoazobenzeen
2428 v v dibutylnitrosamine
2429 v v diethylnitrosamine
2431 v v methylethylnitrosamine
2432 v v N-nitrosomorfoline
2433 v v nitrosopiperidine
2434 v v nitropyrrolidine
2435 v v 2,2',3,4',5',6-hexachloorbifenyl
2436 v v 2,2',5-trichloorbifenyl
2437 v v 2,2',3,4',5,5',6-heptachloorbifenyl
2438 v v 2,2',3,3',4,4',5,6-octachloorbifenyl
2439 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachloorbifenyl
2440 v v 2,2',3,5'-tetrachloorbifenyl
2441 v v 2,3,4,4-tetrachloorbifenyl
2443 v v fenacitine
2445 v v prothiofos
2446 v v safrol
2447 v v thiodicarb
2450 v v triclopyr
2451 v v fenuron
2452 v v chlooroxynil
2453 v v methyl-metsulfuron
2454 v v teflubenzuron
2455 v v dodine
2456 v v foraat
2461 v v 4-hydroxy-2,5,6-trichloorisoftalonitril
2462 v v cycloxydim
2463 v v bezafibraat
2464 v v clofibrinezuur
2465 v v cloxacilline
2466 v v diclofenac
2467 v v dicloxacilline
2468 v v fenoprofen
2469 v v gemfibrozil
2470 v v ibuprofen
2471 v v indometacine
2472 v v ketoprofen
2473 v v nafcilline
2474 v v naproxen
2475 v v sulfamethoxazol
2476 v v tolfenaminezuur
2477 v v clofibraat
2478 v v cyclofosfamide
2479 v v dapson
2480 v v erytromycine
2481 v v fenazon (antipyrine)
2482 v v fenofibraat
2483 v v fenoterol
2484 v v lincomycine
2485 v v metoprolol
2486 v v monensin
2488 v v pentoxifylline
2489 v v primidon
2490 v v progesteron
2491 v v propranolol
2492 v v roxitromycine
2493 v v spiramycine (I+II+III)
2494 v v sulfadimidine
2495 v v tiamuline
2496 v v trimethoprim
2497 v v chlooramfenicol
2498 v v oxacilline
2499 v v aminofenazon
2514 v v som detergenten nonion- en kationactief
2515 v v fosgeen
2523 v v 2,2',3,4,4',5',6-heptabroomdifenylether
2530 v v 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether
2531 v v som HBCD (technisch mengsel, niet-gespecif. broom-posities)
2561 v v som monochlooraniline-isomeren
2577 v v som tetrachlooraniline-isomeren
2578 v v som gewogen asbest
2583 v v som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenyltin)
2584 v v ethyleendiamine
2585 v v diethyleendiamine
2588 v v 1-chloor-1,2,2-trifluoretheen
2589 v v 2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan
2590 v v 1,2-dichloor-1,1,2-trifluorethaan
2591 v v 1,2-dichloor-1,2-difluorethaan
2592 v v 2-chloor-1,1,1-trifluorethaan
2595 v v cyanide-complex
2596 v v 2,6-dichloor-4-methylfenol
2597 v v 2-chloor-6-methylfenol
2689 v v som serpentijn asbest
2690 v v som amfibool asbest
2693 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 9 dagen
2694 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 15 dagen
2709 v v fluorbenzeen
2710 v v 2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
2711 v v 2,3',4,4',5'-pentachloorbifenyl
2712 v v 2,3,3',4,4',5'-hexachloorbifenyl
2713 v v 3,4,4',5-tetrachlorobifenyl
2714 v v 2,3,4,4',5-pentachloorbifenyl
2715 v v meersoorten PAF organische verbindingen
2716 v v meersoorten PAF metalen
2717 v v som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1-2008,waterb)
2718 v v som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008,landb)
2719 v v som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
2721 v v 2,3,3',4,4',5,5 '-heptachlorobifenyl
2722 v v som 2- en 3-chloortolueen
2723 v v 2,4-dimethylhexaan
2724 v v cyclopentaan
2800 v v 1,1,1-trichloortolueen
2801 v v 1,1,2-trichloorpropaan
2802 v v 1,1-dibroomethaan
2803 v v 1,1-dimethylhydrazine
2804 v v 1,2,2-trichloorpropaan
2805 v v 1,2,3,4-tetramethylbenzeen
2806 v v 1,2,3-benzotriazool
2807 v v 1,2-benzeendiamine dihydrochloride
2808 v v 1-(2-butoxyethoxy)-ethanol
2809 v v 1,2-butyleenoxide
2810 v v 1,2-diaminobenzeen
2811 v v 1,2-dibroom-2,4-dicyanobutaan
2812 v v 1,2-dimethyl-4-ethylbenzeen
2813 v v 1,2-difenylhydrazine
2814 v v 1,2-dinitrobenzeen
2815 v v 1,2-epoxyethylbenzeen
2816 v v 1,3,3-trimethyloxindol
2817 v v 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum
2818 v v 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum
2819 v v 1,3-butadieen
2820 v v 1,3-propyleendiaminetatraazijnzuur
2821 v v 1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride
2822 v v 1,3-diacetylbenzeen
2823 v v 1,3-diaminobenzeen
2824 v v 1,3-di-isopropylbenzeen
2825 v v 1,3-dinitrobenzeen
2826 v v 1,3-dioxaan
2827 v v 1,4-butaandiamine
2828 v v 1,4-butaandioldiglycidylether
2829 v v 1,4-diacetylbenzeen
2830 v v 1,4-diaminobenzeen
2831 v v 1,4-diaminobenzeen dihydrochloride
2832 v v 1,4-dimethoxy-2,3,5,6-tetramethylbenzeen
2833 v v 1,4-dimethoxybenzeen
2834 v v 1,4-dimethyl-2,5-diisopropylbenzeen
2835 v v 1,4-diethoxybenzeen
2836 v v 1,4-dibutoxybenzeen
2837 v v 1,4-dichloor-2-buteen
2838 v v 1,4-dichloorbutaan
2839 v v 1,4-di-isopropylbenzeen
2840 v v 1,4-dinitrobenzeen
2841 v v 1,4-dioxaan
2842 v v 1,5-pentaandiamine
2843 v v 1,6-dimethylnaftaleen
2844 v v 3,6-dichloor-2-nitroaniline
2845 v v 1,7-naftyridine
2846 v v 1,8-cineole
2847 v v 1-amino-2-methylanthraquinon
2849 v v 1-hexadecanol
2850 v v 1-methoxybutaan
2851 v v 1-methyl-2-propylbenzeen
2852 v v 1-methyldodecylbenzeen
2853 v v 1-ethyl-1-nitrosourea
2854 v v 1-ethylideenindeen
2855 v v 1-propeen
2856 v v 1-propanol-2-chloorfosfaat
2857 v v 1-(butylheptyl)-benzeen
2858 v v 1-(pentyloctyl)-benzeen
2859 v v 1-heptyl-2-methyl-cyclopropaan
2860 v v 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
2862 v v 1-chloorhexadecaan
2863 v v 1-chloorpropaan
2864 v v 1-fenyl-1-penteen-3-on
2865 v v a-fenylethylamine
2866 v v 1-hydroxypyreen
2867 v v 1-isopropyl-3-methyl-benzeen (m-cymeen)
2868 v v 1-indanon
2869 v v 1-naftaleenacetonitril
2870 v v 1-nitronaftaleen
2871 v v (1S)-kamfer
2872 v v 1-tert-butoxy-2-ethoxyethaan
2873 v v 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
2874 v v 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandioldiisobutyraat
2875 v v 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiol
2876 v v 2,2,5,5,-tetramethyl-tetrahydrofuran
2877 v v 2,2,6,6-tetrachloorcyclohexanon
2878 v v 2-(2-butoxyethoxy)ethylacetaat
2879 v v 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide
2880 v v 2,2'-dichloorbenzidine
2881 v v 2,2-dichloorpropionzuur
2882 v v 2,3,4,5-tetrachlooraniline
2883 v v 2,3,4,6-tetrachlooraniline
2884 v v 2,3,4-trimethylaniline
2885 v v 2,3,5,6-tetrachlooraniline
2886 v v 2,3,5-trichlooraniline
2887 v v 2,3,5-trimethacarb
2888 v v 2,3,6-trimethylheptaan
2889 v v 2,3,6-trichlooraniline
2890 v v 2,3-butadion
2891 v v 2,3-dimethylpyridine
2892 v v 2,3-dichloorfenylisocyanaat
2893 v v 2,3-dihydroindol-2-on
2894 v v 2,3-xylidine
2895 v v 2,4,4-trimethyl-1,3-pentaandiol-1-isobutyraat
2896 v v 2,4,5-trimethylaniline
2897 v v 2,4,6-tribroomfenol
2898 v v 2,4,6-trimethylaniline
2899 v v 2,4,6-trimethylpyridine
2900 v v 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol
2901 v v 2,4,8,10 tetraoxaspiro(5.5)undecaan
2902 v v 2,4-D 2-ethyl-4-methylpentyl ester
2903 v v 2,4-D 2-ethylhexylester
2904 v v 2,4-diaminoanisol
2905 v v 2,4-diaminoanisolsulfaat
2906 v v 2,4-diaminotolueen
2907 v v 2,4-dimethyl-3-hexanol
2908 v v 2,4-dimethylbenzaldehyde
2909 v v 2,4-dimethyl-3-pentanon
2910 v v 2,4-dimethylpyridine
2911 v v 2,4-dimethylquinoline
2912 v v 2,4-D propyleen glycol butyl ether ester
2913 v v 2,4-D butoxyethylester
2914 v v 2,4-D butyl ester
2915 v v 2,4-dichloor-6-nitroaniline
2916 v v 2,4-D chloorcrotyl-ester
2919 v v 2,4-D isopropyl ester
2920 v v 2,4-D natrium zout
2921 v v 2,4-dinitroaniline
2923 v v 2,4-di-tertiair-butylfenol
2924 v v 2,4-tolueendiisocyanaat
2925 v v 2,5,8,11-tetraoxadodecaan
2926 v v 2,5-diethoxyaniline
2927 v v 2,5-dichloor-4-nitroaniline
2930 v v 2,5-xylidine
2931 v v 2,6,10,14-tetramethylhexadecaan
2932 v v 2,6,10,14-tetramethylpentadecaan
2933 v v 2,6-dimethylpyridine
2934 v v 2,6-dimethylquinoline
2935 v v 2,6-diethylaniline
2936 v v 2,6-dichloor-3-methylaniline
2939 v v 2,6-difluorbenzamide
2940 v v 2,6-dinitroaniline
2941 v v 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzochinon
2942 v v 2,6-di-tert-butylfenol
2943 v v 2,6-tolueendiisocyanaat
2944 v v 2,6-xylidine
2945 v v 2-acetylaminofluoreen
2946 v v 2-acetylfuran
2947 v v 2-acetylpyrrol
2948 v v 2-anisidine hydrochloride
2949 v v 2-amino-4-chloorfenol
2950 v v 2-aminoacetofenon
2951 v v 2-aminoanthrachinon
2952 v v 2-aminonaftaleen
2953 v v 2-broom-1-(4-hydroxyfenyl)ethaan-1-on
2954 v v 2-undecanon
2955 v v 2-nonadecanon
2956 v v 2-methoxy-2-methylbutaan
2957 v v 2-methoxyaniline
2958 v v 2-methoxynaftaleen
2959 v v 2-methyl-1-propanal
2960 v v 2-methyl-1-fenyl-2-propanol
2961 v v 2-methyl-2-benzotriazool
2962 v v 2-methyl-2-butanol
2963 v v 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
2964 v v 2-methyl-2-thiazoline
2965 v v 2-methyl-5-nitroimidazool
2966 v v 2-methylbenzothiazool
2967 v v 2-methylhexaanzuur
2968 v v 2-methylindol
2969 v v 2-methyllactonitril
2970 v v 2-methylquinoline
2971 v v 2-methylthiobenzothiazool
2972 v v 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamaat
2973 v v 2-ethylhexyldifenylfosfaat
2974 v v 2-propenylbenzeen
2978 v v 2-octyl-2H-isothiazool-3-on
2979 v v 2-chloor-1,1-dimethylethylbenzeen
2980 v v 2-chloor-2-propeen-ol
2981 v v 2-chloor-4-methylaniline
2982 v v 2-chloor-4-nitroaniline
2983 v v 2-chloor-4-nitrotolueen
2984 v v 2-chloor-5-methylaniline
2985 v v 2-chloor-5-nitroaniline
2986 v v 2-chloor-5-nitrotolueen
2987 v v 2-chloor-6-methylaniline
2989 v v 2-chloor-6-fluorbenzamide
2990 v v 2-chloor-6-nitroaniline
2991 v v 2-chloor-6-nitrotolueen
2992 v v 2-chloor-6-(trichloormethyl)pyridine
2993 v v 2-chlooraceetamide
2994 v v 2-chlooracetofenon
2995 v v 2-chloorethanol
2996 v v 2-chloorethylether
2997 v v b-fenylethylamine
2998 v v 2-(fenylsulfonyl)aniline
2999 v v 2-hydroxyatrazine
3000 v v 2-hydroxybenzothiazol
3001 v v 2-hydroxyethylhydrazine
3002 v v 2-nitropropaan
3003 v v 2-nitrodifenylamine
3004 v v 2-nitro-p-cresol
3005 v v 2-nitrotolueen
3006 v v 2-trifluormethylaniline
3007 v v 2-tert-butylfenol
3008 v v 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride
3009 v v 3,3'-dimethoxybenzidine
3010 v v 3,3'-dimethoxybenzidinehydrochloride
3011 v v 3,3'-dimethylbenzidine dihydrofluoride
3012 v v 3,3'-dimethylbenzidine
3013 v v 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride
3014 v v 3,3'-dichloorbenzidine sulfaat
3015 v v 3,4,5-trimethylaniline
3016 v v 3,4-dimethylacetofenon
3017 v v 3,4-dimethylaniline
3018 v v 3,4-dimethylpyridine
3019 v v 3,5-dimethylaniline
3020 v v 3,5-dimethylpyridine
3021 v v 3,5-dinitroaniline
3022 v v 3,7,11,15-tetramethyl-1hexadecanol
3023 v v 3-amino-1-propeen
3024 v v 3-broom-1-chloorpropeen
3025 v v 3-decylacroleine
3026 v v 3-hexadeceen
3027 v v 3-methyl-1,2-cyclopentaandion
3028 v v 3-methylacetofenon
3029 v v 3-methylcholantreen
3030 v v 3-ethyl-4-methylpyrrol-2,5-dion
3031 v v 3-pentanol
3032 v v 3-chloor-2-methyl-1-propeen
3033 v v 3-chloor-2-methylaniline
3034 v v 3-chloor-2-nitroaniline
3035 v v 3-chloor-4-methoxyaniline
3036 v v (3-chloor-4-methylfenyl)urea
3037 v v 3-chloor-4-nitrotolueen
3038 v v 3-chloorpropaannitril
3039 v v 3-chloor-N,N-dimethylaniline
3040 v v 3-nitrotolueen
3041 v v 3-tertiair-butylfenol
3042 v v 3-vinyl-4-methylpyrrool-2,5-dion
3043 v v 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-acetofenon
3044 v v 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
3045 v v 4,4'-methyleenbis(N,N-dimethylaniline)
3046 v v 4,4'-methyleendianiline
3047 v v 4,4'-diaminodifenylether
3048 v v 4,4'-dichloorbenzofenon
3049 v v 4,4'-sulfonyldifenol
3050 v v 4,4'-thiobisbenzeenamine
3051 v v 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on
3052 v v 4,5-dichloor-2-nitroaniline
3053 v v 4,5-dichloor-3H-1,2-dithiool-3-on
3054 v v 4-aminoantipyrine
3055 v v 4-aminoazobenzeen
3056 v v 4-broomaniline
3057 v v 4-methoxy-2-nitroaniline
3060 v v 4-methyl-2-nitroaniline
3061 v v 4-methyl-3-nitroaniline
3062 v v 4-methyl-3-thiazoline
3063 v v 4-methylaniline
3064 v v 4-methylcarbazol
3065 v v 4-methylindol
3066 v v 4-methylquinoline
3067 v v 4-methylvaleriaanzuur
3068 v v 4-ethyl-3,5-dimethylfenol
3069 v v 4-ethyl-4-hexadecylmorpholiniumethylsulfaat
3071 v v 4-butoxybutaanzuur
3072 v v 4-butoxyfenol
3073 v v 4-n-octylfenol
3074 v v 4-chloor-2,6-dinitroaniline
3075 v v 4-chloor-2-methylaniline (p-chloor-o-toluidine)
3077 v v 4-chloor-2-nitroaniline
3078 v v 4-chloor-2-nitroanisool
3079 v v 4-chloor-2-nitrotolueen
3080 v v 4-chloor-3-methylaniline
3082 v v 4-chloor-3-nitrotolueen
3083 v v 4-chloor-N-methylaniline
3084 v v 4-cumylfenol
3085 v v 4-isopropylaniline (Cumidine)
3086 v v 4-nitrodifenyl
3087 v v 4-nitrodifenylamine
3088 v v 4-nitrosodifenylamine
3089 v v 4-oxoisoforon
3090 v v 4'-tertiair-butyl-2',6'-dimethylacetofenon
3091 v v 4-tert-butylcyclohexanon
3092 v v 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-2-benzofuranon
3093 v v 5-beta-cholestan-3-one
3094 v v 5-methyl-o-anisidine
3095 v v 5-methyltetralin
3096 v v 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
3097 v v 5-chloor-2-methylaniline
3098 v v 5-chloor-2-nitroaniline
3099 v v 5-chloor-2-nitrotolueen
3100 v v 5H-dibenz[b,f]azepine
3101 v v 5-isopropyl-2-methylfenol
3102 v v 5-nitro-ortho-anisidine
3103 v v 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanon
3104 v v 6-chloor-2,4-dinitroaniline
3105 v v 7-methylcoumarin
3106 v v 8alpha-estradiol
3107 v v 8-chinolinol
3108 v v 9-fluorenon
3114 v v actinium
3116 v v actinium 228
3117 v v alfa-hexylcinnamaldehyde
3120 v v acibenzolar-S-methyl
3122 v v acridine
3124 v v acifluorfen-natriumzout
3125 v v alfa-chloorfenvinfos
3126 v v 2-butenal (cis en trans)
3127 v v aclonifen
3128 v v acrinathrin
3129 v v alfa-cypermethrin
3130 v v acequinocyl
3131 v v acesulfame K
3132 v v aceetamide
3133 v v acetochloor
3134 v v acetylcysteine
3135 v v acetamiprid
3136 v v acetylsulfamethoxazol
3138 v v celestolide
3139 v v alfa-fenchylacetaat
3144 v v zilver 110m (metastabiel)
3145 v v zilver 111
3146 v v alfa-hexabroomcyclododecaan
3147 v v 5-acetyl-1,1,2,3,3,6-hexamethylindaan
3148 v v tonalide
3149 v v alfa-isomethylionon
3151 v v alfuzosin
3152 v v aluminium (driewaardig)
3154 v v allopurinol
3155 v v alloxydim
3156 v v alanycarb
3157 v v aluminumoxide
3158 v v aluminiumfosfide
3159 v v alprazolam
3160 v v aluminiumsulfaat
3161 v v americium
3162 v v americium 241
3163 v v americium 242
3164 v v amidosulfuron
3165 v v amidotrizoïnezuur
3166 v v amiodarone
3167 v v ampicilline
3168 v v amitriptyline
3169 v v amoxicilline
3170 v v ancymidol
3171 v v anhydro-erythromycine
3174 v v anatoxine-a
3175 v v aminocarb
3177 v v argon
3178 v v arseen 73
3179 v v arseen 74
3181 v v aspirine
3183 v v astatium
3184 v v acetylcedreen
3185 v v acetylhexamethyltetrahydronaftaleen
3186 v v atenolol
3187 v v adenosine-trifosfaat
3188 v v traseolide
3189 v v atorvastatine
3190 v v goud 198
3191 v v goud 199
3192 v v azaconazool
3193 v v azadirachtin
3194 v v azelastine
3195 v v azamethifos
3196 v v azoxystrobin
3197 v v aziprotryn
3198 v v azitromycine
3199 v v diboortrioxide
3200 v v barium 133
3201 v v barium 140
3203 v v beta-apo-oxytetracycline
3204 v v barban
3205 v v benzo(b)fluoreen
3206 v v 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhidantoïne
3207 v v beta-chloorfenvinfos
3208 v v beryllium 7
3209 v v beflubutamide
3213 v v benefin
3214 v v benfuracarb
3217 v v bensulfuron-methyl
3218 v v benthiavalicarb-isopropyl
3219 v v bentazon-methyl
3220 v v benzamide
3221 v v benzyladenine
3222 v v benzylamine
3223 v v benzylbenzoaat
3224 v v benzylchloride
3225 v v benzidine
3226 v v benzoezuur
3227 v v benzofenon
3228 v v benzylisopentylether
3229 v v benazolin
3230 v v benazolin-ethyl
3231 v v benzthiazuron
3232 v v benzoximaat
3233 v v benzoxoniumchloride
3234 v v benzoylchloride
3235 v v benzoylperoxide
3236 v v benzoylprop-ethyl
3240 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 1 dag
3241 v v betaxolol
3242 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 11 dagen
3243 v v bohrium
3244 v v beta-hexabroomcyclododecaan
3245 v v bismuth 206
3246 v v bismuth 207
3247 v v bismuth 210
3248 v v bismuth 212
3249 v v bismuth 214
3250 v v bifenazaat
3251 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 2 dagen
3252 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 20 dagen
3253 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 3 dagen
3254 v v binapacryl
3255 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 4 dagen
3256 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 40 dagen
3257 v v bioresmethrin
3258 v v Biochemisch zuurstofverbruik met allylthioureum
3259 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 6 dagen
3260 v v biperiden
3261 v v bis(2-methoxyethyl)ether
3262 v v bis(2-ethylhexyl)adipaat
3263 v v bis(butyleen)tetrahydrofuraldehyde
3264 v v Biochemisch zuurstofverbruik over 8 dagen
3265 v v bisfenol-F
3266 v v bisoprolol
3267 v v bis(trichloormethyl)sulfon
3268 v v bitertanol
3269 v v berkelium
3270 v v boorzuur
3271 v v bornylformiaat
3272 v v boscalid
3273 v v beta-propiolacton
3274 v v dibroom
3275 v v broometheen
3276 v v bromocyclen
3277 v v broomchloorazijnzuur
3278 v v bromocriptine
3279 v v broomfenoxim
3280 v v broomfenvinfos-methyl
3281 v v broomazijnzuur
3282 v v bromaat
3283 v v brodifacum
3284 v v bromuconazool
3285 v v bromadiolon
3286 v v bronopol
3287 v v broomoxynil-octanoaat
3288 v v broompyrolaat
3289 v v brucine
3290 v v beta-sitosterol
3291 v v boortrichloride
3292 v v boortrifluoride
3293 v v buminafos
3294 v v buprenorfine
3295 v v bupropion
3296 v v butachloor
3297 v v butralin
3298 v v buturon
3304 v v C12-C14-alkylbenzyldimethylammoniumchloride
3305 v v C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchloride
3306 v v C12-C18-dimethyl-3,4-dichloorbenzylammoniumchloride
3308 v v cis-1,2-dichloorpropeen
3309 v v tridecaanzuur
3310 v v pentadecanal
3311 v v pentadecaanzuur
3312 v v heptadecaanzuur
3313 v v octadecanal
3316 v v methanolacrylamide
3317 v v methoxyethylkwikchloride
3318 v v methoxyfenozide
3319 v v methyl 14-methylpentadecanoaat
3320 v v methyl(1-methylethyl)cyclohexanol
3321 v v methyl-acrylonitril
3323 v v methylamine hydrochloride
3324 v v methylaniline
3325 v v methylethylpyridine
3326 v v methylhexylaat
3328 v v methylcyclopenteen
3329 v v methyl chloorcarbonaat
3330 v v methyl dimethyldithiocarbamaat
3331 v v methyl-desfenylchloridazon
3332 v v methyldihydrojasmonaat
3333 v v methyleenbisthiocyanaat
3334 v v methylflamprop
3335 v v methylhydrazine
3336 v v methylkwik
3337 v v methylkwikbenzoaat
3338 v v methylisocyanaat
3339 v v methylindool
3340 v v methyl-N-nitroso-vinylamine
3341 v v methylnitrosoureum
3342 v v methylnaftylaceetamide
3344 v v octacosaan
3346 v v ethoxysulfuron
3347 v v ethyl-2-methylbenzeensulfonamide
3348 v v ethyl-(3-hydroxyfenyl)acetaat
3352 v v ethylaniline
3353 v v ethylhexaandiol
3354 v v ethyl chloorformaat
3355 v v ethyleenbisdithiocarbamaat
3356 v v ethyleenimine
3357 v v ethyleenoxide
3358 v v ethylkwikbromide
3359 v v dibutyltin (kation)
3360 v v dicyclohexyltin (kation)
3361 v v propaansulton
3362 v v propyleenimine
3363 v v butoxypolypropyleenglycol
3364 v v butylbenzeensulfonaat
3365 v v butylhexadecanoaat
3366 v v octanal
3367 v v C8-C18-alkylbenzyldimethylammoniumchloride
3368 v v octylbicyclohepteendicarboximide
3370 v v octylfenoxypolyethoxyethanol
3371 v v calcium 47
3372 v v calciumcyanamide
3373 v v calciumchloride
3374 v v cadusafos
3375 v v calareen
3377 v v calciumoxide
3378 v v capectiabine
3379 v v carbohydrazide
3380 v v carbamazepine
3381 v v carbonylsulfide
3383 v v carbosulfan
3384 v v carbetamide
3386 v v carfentrazon-ethyl
3387 v v carpropamide
3388 v v carvon
3389 v v calciumsulfaat
3390 v v cadmium 109
3391 v v 4-chloor-3',4'-dimethoxybenzofenon
3392 v v cerium 139
3393 v v cerium 141
3394 v v cerium 144
3395 v v cefaclor
3396 v v cefadroxil
3397 v v cefalexine
3398 v v cefuroxim
3399 v v ceftriaxon
3400 v v ceftiofur
3401 v v cefixim
3402 v v cellulose
3403 v v californium
3404 v v californium 249
3405 v v californium 251
3406 v v monochloorpentafluorethaan
3407 v v chloortrifluormethaan
3408 v v cis-fosfamidon
3409 v v gamma-hexabroomcyclododecaan
3410 v v chinonamid
3411 v v chitine
3412 v v chitosan
3415 v v chlorofyl-b
3416 v v chlofentezin
3417 v v chloralose
3418 v v chlorimuron-ethyl
3419 v v cholest-3-een
3420 v v cholesterol
3421 v v C.I. Acid Green 3
3422 v v C.I. Acid Red 114
3423 v v C.I. Acid Red 52
3424 v v C.I. Basic Green 4
3425 v v C.I. Basic Red 1
3426 v v C.I. Direct Blue 14
3427 v v C.I. Direct Blue 218
3428 v v C.I. Direct Blue 6
3429 v v C.I. Direct Black 38
3430 v v C.I. Direct Brown 95
3431 v v C.I. Disperse Yellow 3
3432 v v C.I. Food Red 5
3433 v v cilazapril
3434 v v cinidon-ethyl
3435 v v cinosulfuron
3436 v v ciprofloxacine
3437 v v C.I. Solvent Orange 7
3438 v v C.I. Solvent Yellow 14
3439 v v C.I. Solvent Yellow 3
3440 v v C.I. Solvent Yellow 34
3441 v v citalopram
3442 v v C.I. Vat Yellow 4
3443 v v difenyltin (kation)
3444 v v dichloor
3445 v v chlooraceton
3446 v v chlooramine-T
3447 v v chloralhydraat
3448 v v claritromycine
3449 v v chloorpropylaat
3450 v v chloorcyclohexaan
3451 v v chloordimethylether
3452 v v chloordecone
3453 v v chloordioxide
3454 v v clemastine
3455 v v clenbuterol
3456 v v clethodim
3457 v v chloorfluoraniline
3458 v v chloorfenapyr
3459 v v chloorfluazuron
3460 v v chloorfacinon
3461 v v chloorflurenol
3462 v v chloorhexidinegluconaat
3463 v v clindamycine
3464 v v chloormequat
3465 v v chloornitrobenzeen
3466 v v clodinafop-propargyl
3467 v v clomipramine
3468 v v clomazon
3469 v v clonazepam
3470 v v cloquintoceet-mexyl
3472 v v clothianidine
3473 v v clotrimazol
3474 v v clozapine
3475 v v chloorpicrine
3477 v v chloorpromazine
3478 v v chloropreen
3479 v v chloorprothixene
3480 v v chloorsulfuron
3481 v v chloortetracycline
3483 v v chloorthal-dimethyl
3484 v v chloortrioxide
3486 v v chloorxylenol
3487 v v curium
3488 v v curium 243
3489 v v curium 245
3490 v v curium 247
3491 v v carboxymethylcellulose (CMC)
3492 v v cis-mevinfos
3493 v v koolmonoxide
3495 v v cyanuurzuurchloride
3496 v v cyanuurzuur
3497 v v kobalt 56
3498 v v kobalt 57
3499 v v kobalt 58
3500 v v kobalt 60
3501 v v codeine
3502 v v codlemon
3504 v v cortison
3505 v v cis-permethrin
3506 v v cis-pyrifenox
3507 v v chroom 51
3508 v v creosoot
3509 v v crufomaat
3510 v v chroom (driewaardig)
3511 v v crimidine
3513 v v trans-2-butenal
3515 v v cesium 132
3516 v v cesium 134
3517 v v cesium 136
3518 v v cesium 137
3520 v v cis-tetrachloorvinfos (Z-isomeer)
3521 v v cumeen hydroperoxide
3522 v v koperoxide
3523 v v cupferron
3524 v v kopersulfaat
3527 v v cyanofos
3528 v v cyazofamide
3529 v v cyclopentadecaan
3530 v v cyclohexadecaan
3532 v v cycluron
3533 v v cyfenothrin
3534 v v cyhalofop-butyl
3535 v v cymiazool
3536 v v cymoxanil
3537 v v cyproconazool
3538 v v cyprodinil
3539 v v cyprofuram
3540 v v cyproheptadine
3542 v v cyromazine
3543 v v cythioaat
3549 v v diaceton-L-sorbose
3550 v v daidzeine
3551 v v daminozide
3552 v v diazomethaan
3553 v v diazacholesterol-dihydrochloride
3554 v v dazomet natriumzout
3555 v v dazomet
3556 v v dubnium
3557 v v dibenzo(a,i)pyreen
3558 v v dibenzo(a,j)antraceen
3559 v v dibenzylamine
3561 v v dibroomazijnzuur
3562 v v dibenzylftalaat
3563 v v dimethoxymethaan
3564 v v dimethylamine dicamba
3565 v v dimethylamine-hydrochloride
3566 v v dimethylbenzylamine
3567 v v dimethylbutaan
3568 v v dimethylcarbamoyl chloride
3569 v v dimethylchloorthiofosfaat
3570 v v dimethyldifenyleendisulfide
3571 v v dimethyldithiocarbamaat
3572 v v dimethylether
3574 v v dimethylnitrosamine
3575 v v dimethylsulfaat
3576 v v dimethyltetrasulfide
3578 v v diethylsulfaat
3579 v v dipropyleenglycolmonomethylether
3580 v v dipropyl-isocinchomeronaat
3581 v v di(C8-C18-alkyl)dimethylammoniumchloride
3582 v v dioctyltin (kation)
3583 v v d-carvon
3584 v v dicamba-natriumzout
3585 v v diclobutrazool
3586 v v dicyclohexylftalaat
3588 v v dicycloverine
3589 v v diclofop-methyl
3591 v v dichloorbenzidine
3593 v v dichloorpropanol
3594 v v dichloorazijnzuur
3597 v v dichloorprop-P
3598 v v dodecyldimethylbenzylammoniumbromide
3599 v v dodecyldimethylbenzylammoniumchloride
3600 v v didecyldimethylammoniumbromide
3601 v v didecyldimethylammoniumchloride
3602 v v verdyl acetaat
3603 v v diethyldithiocarbamaat
3604 v v Feofytine a
3605 v v demefion
3606 v v Feofytine b
3607 v v demeton-S-methylsulfon
3608 v v dienochloor
3611 v v diepoxybutaan
3612 v v desethylsebutylazine
3613 v v desethylterbumeton
3614 v v desethylterbutylazine
3615 v v desfenylchloridazon
3616 v v desmedifam
3620 v v diethofencarb
3621 v v diethatylethyl
3622 v v dexamethason
3623 v v difenamide
3624 v v diflufenican
3625 v v difenhydramine
3626 v v difenacoum
3627 v v difenoconazool
3628 v v difenoxuron
3629 v v difethialon
3630 v v diafenthiuron
3631 v v difenylnitrosamine
3632 v v difenzoquat
3633 v v difenzoquatmethylsulfaat
3634 v v diglycidyl resorcinol ether (DGRE)
3635 v v dihydrocholesterol
3636 v v dihydromyrcenol
3637 v v dihydrosafrol
3638 v v di(hydrogenetalkalkyl)dimethylammoniumhectoriet
3639 v v di(hydrogenetalkalkyl)dimethylammoniummontmorilloniet
3642 v v diisobutoxymethaan
3644 v v dikegulac
3645 v v diltiazem
3646 v v dimetilan
3647 v v dikalium endothall
3648 v v 7-desmethylmicrocystine-LR
3649 v v 7-desmethylmicrocystine-RR
3650 v v 4-dimethylaminosulfotoluidide
3651 v v dimethenamide
3652 v v dimethachloor
3653 v v dimetridazol
3654 v v dimethomorf
3655 v v dimethenamid-P
3656 v v dimethipin
3657 v v dimethirimol
3658 v v dimoxystrobine
3659 v v dinatriumcyanodithioimidocarbonaat
3660 v v dinobuton
3661 v v diniconazool
3662 v v dinocap
3664 v v dinoseb-acetaat
3666 v v dioxacarb
3667 v v dioctyldimethylammoniumchloride
3668 v v dodemorf
3670 v v di-o-tolylsulfon
3671 v v dioxabenzofos
3672 v v doxycycline
3673 v v dioxathion
3674 v v cashmeran
3675 v v dipyridamol
3676 v v diquatdibromide
3677 v v diquatdibromide-monohydraat
3678 v v diquat
3687 v v damstadtium
3689 v v disulfoton-sulfon
3691 v v d-trans-allethrin
3692 v v dithianon
3693 v v ditalimfos
3694 v v dithiobiuret
3695 v v di-ethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA)
3696 v v duloxetine
3700 v v ethylbutylactetylaminopropionaat
3701 v v epsilon-caprolactam
3702 v v edifenfos
3705 v v emamectin
3706 v v empenthrin
3708 v v endosulfanether
3709 v v endosulfanlacton
3710 v v endothal
3712 v v enalapril
3713 v v enrofloxacine
3714 v v enoxacine
3715 v v epichloorhydrine-dimethylamine copolymeer
3716 v v ethyl-p-nitrofenylthiobenzeenfosfonaat
3717 v v eprosartan
3718 v v epoxiconazool
3719 v v erbium
3720 v v ergocalciferol
3721 v v einsteinium
3722 v v einsteinium 254
3723 v v esfenvaleraat
3725 v v sandacanol
3726 v v etaconazool
3727 v v ethidimuron
3728 v v etofibraat
3729 v v ethefon
3730 v v ethofenprox
3731 v v etonogestrel
3732 v v ethiofencarbsulfon
3733 v v ethiofencarbsulfoxide
3735 v v ethiprol
3736 v v ethirimol
3737 v v ethosuximide
3738 v v ethoxychine
3739 v v etoxazool
3740 v v europium
3741 v v europium 152
3742 v v europium 154
3743 v v europium 155
3747 v v difluor
3750 v v famfur
3751 v v famoxadone
3752 v v ijzer 55
3753 v v ijzer 59
3754 v v ijzer(II)chloride
3755 v v ijzer(III)chloride
3756 v v fenchlorazool-ethyl
3757 v v ijzer (tweewaardig)
3758 v v fenobucarb
3759 v v fenbuconazool
3760 v v fenbendazol
3761 v v fenbutatinoxide
3762 v v fenofibrinezuur
3763 v v fenfuram
3764 v v fenhexamide
3765 v v fenmedifam
3766 v v fenaminosulf
3767 v v fenoxaprop-ethyl
3768 v v fenoxycarb
3769 v v fenpiclonil
3770 v v fenpropidin
3771 v v fenpropimorf
3772 v v fenpyroximaat
3773 v v fensulfothion
3774 v v fentanyl
3775 v v fenthion-sulfoxide
3776 v v fenoxaprop-P-ethyl
3777 v v fenazaquin
3780 v v ijzerpentacarbonyl
3781 v v ferbam
3782 v v ferroceen
3783 v v ijzer(II)sulfaat
3784 v v fexofenadine
3786 v v fipronil
3787 v v flerovium
3789 v v flazasulfuron
3790 v v flecainide
3792 v v flocoumafen
3793 v v flonicamid
3794 v v florfenicol
3795 v v flurtamon
3796 v v fluvalinaat
3797 v v fluazifop-butyl
3798 v v fluazifop-P-butyl
3799 v v fluazifop-P
3800 v v fluazolaat
3801 v v flubenzimine
3802 v v flucloxacilline
3803 v v flucycloxuron
3804 v v flucofuron
3805 v v fluchloralin
3806 v v fluconazol
3807 v v flucythrinaat
3808 v v fludioxonil
3809 v v flufenacet
3810 v v flufenoxuron
3811 v v flufenazine
3812 v v flumioxazin
3813 v v flumequine
3814 v v fluorglycofen-ethyl
3815 v v fluometuron
3816 v v fluopicolide
3817 v v fluroxypyr-meptyl
3818 v v fluoxastrobin
3819 v v fluoxetine
3820 v v flupyrsulfuron-methyl
3821 v v flupentixol
3822 v v fluquinconazool
3823 v v fluracil
3824 v v flurochloridon
3825 v v fluridon
3826 v v flurenol-butyl
3827 v v flurenol
3828 v v flurprimidol
3829 v v florasulam
3830 v v flusilazool
3831 v v flutriafol
3832 v v flutamide
3833 v v fermium
3835 v v fomesafen
3836 v v foramsulfuron
3837 v v formetanaat-hydrochloride
3838 v v formetanaat
3840 v v foraat-sulfon
3842 v v fosetyl-aluminium
3843 v v fosfine
3844 v v fosmet-oxon
3845 v v fosthiazaat
3846 v v francium
3847 v v francium 223
3849 v v ftaalzuuranhydride
3850 v v ftalimide
3851 v v fuberidazool
3853 v v furmecyclox
3854 v v furosemide
3855 v v furazolidon
3856 v v fytol
3857 v v gabapentine
3859 v v gadolinium 153
3861 v v gibberelline
3862 v v gibberellinezuur
3865 v v fenothiocarb
3872 v v glibenclamide
3873 v v glimepiride
3876 v v glucose
3877 v v glufosinaat
3878 v v glufosinaat-ammonium
3879 v v glutaminezuur
3880 v v glyceroldiacetaat
3882 v v glyceroltriacetaat
3883 v v glyoxaal
3887 v v koolhydraten
3888 v v koolwaterstofhars
3891 v v guazatine
3895 v v perfluorbutaansulfonzuur
3896 v v tritium
3897 v v fosforzuur
3898 v v perfluor-1-decaansulfonzuur
3899 v v halofenozide
3900 v v broomchloordifluormethaan
3901 v v broomtrifluormethaan
3902 v v 1,2-dibroomtetrafluorethaan
3903 v v haloxyfop-methyl
3904 v v haloxyfop-ethoxyethyl
3905 v v haloxyfop
3906 v v haloxyfop-P-methyl
3907 v v haloperidol
3908 v v 1,1,2,2-tetrachloor-1-fluorethaan
3909 v v 1,1,1,2-tetrachloor-2-fluorethaan
3910 v v 1,1-dichloor-1,2,2-trifluorethaan
3911 v v 2-chloor-1,1,1,2-tetrafluorethaan
3912 v v 1-chloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan
3913 v v 1,2-dichloor-1,1-difluorethaan
3914 v v 1,1-dichloor-1-fluorethaan
3915 v v 1-chloor-1,1-difluorethaan
3916 v v chloordifluormethaan
3917 v v dichloorpentafluorpropaan
3918 v v 2,2-dichloor-1,1,1,3,3-pentafluorpropaan
3919 v v 2,3-dichloor-1,1,1,2,3-pentafluorpropaan
3920 v v 1,2-dichloor-1,1,2,3,3-pentafluorpropaan
3921 v v 3,3-dichloor-1,1,1,2,2-pentafluorpropaan
3922 v v 1,3-dichloor-1,1,2,2,3-pentafluorpropaan
3923 v v 1,1-dichloor-1,2,2,3,3-pentafluorpropaan
3924 v v 1,2-dichloor-1,1,3,3,3-pentafluorpropaan
3925 v v 1,3-dichloor-1,1,2,3,3-pentafluorpropaan
3926 v v 1,1-dichloor-1,2,3,3,3-pentafluorpropaan
3927 v v 3-chloor-1,1,1-trifluorpropaan
3928 v v hydrochloorthiazide
3929 v v waterstofcyanide
3930 v v helium
3931 v v perfluor-1-heptaansulfonzuur
3932 v v perfluorhexaansulfonzuur
3934 v v HETzuur
3935 v v hexythiazox
3936 v v hafnium
3938 v v hexafluorpropyleen
3940 v v kwik 203
3942 v v hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB)
3945 v v salpeterzuur
3946 v v holmium
3947 v v hypochloorzuur
3951 v v hydroxyzine
3953 v v hassium
3955 v v hexabroombenzeen
3957 v v hexamethylfosforamide
3959 v v hexachloorfeen
3960 v v hexachloornaftaleen
3961 v v hexaconazool
3962 v v hexaflumuron
3964 v v hydramethylnon
3965 v v lutetium 177m (metastabiel)
3966 v v hydrazinesulfaat
3967 v v hymexazool
3968 v v jodium 125
3969 v v jodium 126
3970 v v jodium 129
3971 v v jodium 131
3972 v v dijodium
3973 v v isotridecanol-ethoxylaat
3974 v v joodmethaan
3976 v v isopropylanthranilamide
3977 v v iso-propylflamprop
3978 v v isobutylacrylaat
3979 v v isocarbofos
3980 v v iso-carbamid
3981 v v isochloridazon
3982 v v icaridin
3984 v v ifosfamide
3985 v v isofenfos-oxon
3987 v v jodofoor
3992 v v monobutyltin (kation)
3993 v v imazamethabenz-methyl
3994 v v indium 111
3995 v v indium 114m (metastabiel)
3997 v v monofenyltin (kation)
3999 v v indolylboterzuur
4000 v v indolylazijnzuur
4001 v v indoxacarb (S-isomeer)
4010 v v isoxaflutool
4012 v v isoprocarb
4013 v v iprobenfos
4014 v v joodpropynylbutylcarbamaat
4015 v v isoprothiolan
4016 v v iprovalicarb
4017 v v isoquinoline
4018 v v iridium
4021 v v iridium 190
4022 v v iridium 192
4023 v v irbesartan
4024 v v irgarol
4025 v v isosafrol
4026 v v jodosulfuron
4027 v v jodosulfuron-methyl
4029 v v isosorbide
4030 v v isoxaben
4031 v v isazofos
4033 v v isouron
4035 v v ivermectine
4036 v v isoxadifen-ethyl
4037 v v isoxathion
4038 v v jodfenfos
4039 v v jodipamide
4040 v v johexol
4041 v v jomeprol
4042 v v jopromide
4043 v v jopamidol
4044 v v jopanoïnezuur
4045 v v jotalaminezuur
4046 v v joxaglinezuur
4047 v v joxitalaminezuur
4048 v v kalium 40
4049 v v kasugamycine
4050 v v kaliumbromaat
4051 v v kaliumchloride
4052 v v kaliumdimethyldithiocarbamaat
4053 v v stikstof anorganisch
4057 v v kalium N-methyldithiocarbamaat
4058 v v kaliumhydroxide
4059 v v kokosalkyltrimethylammoniumchloride
4062 v v krypton
4063 v v kresoxim-methyl
4064 v v stikstof Kjeldahl
4066 v v niet methaan vluchtige organische stoffen
4068 v v stikstof organisch
4069 v v stikstofoxiden
4073 v v lanthaan 140