Abstract

Dit document beschrijft een werkafspraak voor toepassing van de BGT|IMGeo standaarden door BGT bronhouders als gevolg van de aangepaste afbakeningsregels voor panden in BAG 2.0.

Status of This Document

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. De programmaraad van Geonovum beoordeelt dit definitief concept. Keurt zij het goed, dan is er een nieuwe standaard.

1. Aanleiding

In het kader van de herziening van de wet- en regelgeving voor de BAG (ook wel ‘BAG 2.0’ genoemd) is er per 1 juli 2018 een nieuwe Catalogus BAG (2018) in werking. In deze Catalogus zijn t.o.v. de vorige Catalogus de afbakeningsregels aangescherpt en zijn er zoveel mogelijk uitzonderingen op de reguliere regels (zoals beschreven in het Objectenhandboek BAG) geschrapt. Als gevolg daarvan zullen bepaalde objecten die voorheen (‘BAG 1.0’) niet als Pand werden afgebakend (bijvoorbeeld bunker of windturbine, op grond van een uitzonderingsregel) met ingang van BAG 2.0 wel als Pand worden opgenomen in de BAG (mits ze aan definitie en afbakeningsregels voldoen).

Deze objecten komen nu veelal voor in de BGT als OverigBouwwerk met een typering van het bouwwerk. Een Pand in de BGT heeft geen nadere typering

Voorbeeld windturbine:

BAG 1.0 stelt dat een windturbine als uitzondering geen Pand is, en conform de huidige versie van BGT|IMGeo wordt deze windturbine opgenomen als OverigBouwwerk:windturbine in de BGT.

BAG 2.0 stelt dat deze windturbine -indien voldoet aan de definitie en afbakeningsregels- als Pand wordt opgenomen in de BAG, en vervolgens als Pand in de BGT.

Op het moment dat deze overige bouwwerken worden omgezet naar panden in de BAG en dus BGT, treedt informatieverlies voor gebruikers op. Een windturbine is als BGT Pand als zodanig niet herkenbaar door het ontbreken van typering voor panden in de BGT.

In een volgende versie van BGT|IMGeo wordt mogelijk de typering van panden toegevoegd aan het model. Echter, deze versie van IMGeo kan niet voor de inwerkingtreding van BAG 2.0 (1 juli 2018) worden gerealiseerd.

De volgende twee uitgangspunten zijn aanleiding voor deze werkafspraak:

 1. Informatieverlies ten opzichte van de huidige inhoud van IMGeo moet voorkomen worden. Bronhouders dienen de typeringen van OverigeBouwwerken conform de huidige spelregels van IMGeo op te nemen in de BGT (zie BGT Catalogus en IMGeo Catalogus).

 2. BAG en BGT dienen consistent te zijn wat betreft populatie van Panden. BGT neemt altijd panden uit de BAG over. Mutaties van panden worden niet aangehouden tot een nieuw model van IMGeo beschikbaar is.

Om die reden geldt de volgende werkafspraak voor de periode van inwerkingtreding BAG 2.0 tot de aanpassing van het model van IMGeo om informatieverlies als gevolg van BAG 2.0 op te vangen. Daarbij wordt de BGT bronhouder geadviseerd om in deze periode voor een bouwwerk zowel een Pand als een OverigBouwwerk met type in de BGT te registreren (‘dubbel registreren’). Na aanpassing van het model van IMGeo kunnen het Pand en OverigBouwwerk met type weer worden samengevoegd tot één object: een Pand/Bouwwerk met type.

2. Werkafspraak

De volgende werkafspraak geldt voor de BGT keten voor het behandelen van mutaties vanuit de BAG als gevolg van toepassing van de BAG 2.0 afbakeningsregels door BAG (zie Catalogus BAG 2018):

Bij opvoeren van nieuwe panden in de BAG, neemt BGT bronhouder altijd deze panden over in de BGT. Daarnaast legt BGT bronhouder de typering van het OverigBouwwerk conform het huidige spelregels van IMGeo in een extra laag vast.

2.1 Toelichting

Deze werkafspraak betekent het volgende:

 1. Als BAG een nieuw Pand opvoert, dan neemt BGT bronhouder dit object altijd binnen de geldende actualiteitseisen als Pand op in de BGT.

 2. Als dit bouwwerk conform het huidige IMGeo als OverigBouwwerk met bepaalde typering in de verplichte BGT voorkomt, dan moet BGT bronhouder ook een OverigBouwwerk met dit type opnemen.

 3. Als dit bouwwerk conform het huidige IMGeo als OverigBouwwerk met bepaalde typering in het optionele deel van IMGeo voorkomt, dan mag BGT bronhouder ook een OverigBouwwerk met dit type opnemen.

Deze werkafspraak geldt voor de volgende objecten:

In de bijlage is een werkinstructie opgenomen hoe BGT bronhouder bovenstaande werkafspraak toe kan passen.

2.2 Aandachtspunten

Hieronder worden enige aandachtspunten beschreven bij de toepassing van deze werkafspraak.

Meer objecten worden pand met BAG 2.0 Door de nieuwe afbakeningsregels en het schrappen van uitzonderingen in BAG 2.0 worden méér objecten als pand afgebakend. Een OverigBouwwerk in de BGT kan dus een Pand worden, en niet andersom.

Alleen objecten die voldoen aan criteria BAG 2.0 worden Pand. Niet alle overige bouwwerken in de BGT zullen als Pand worden afgebakend. Objecten die niet voldoen aan de definities en afbakeningscriteria van BAG (zie Catalogus BAG 2018) worden niet als Pand opgenomen. Bijvoorbeeld, kleine windturbines die niet betreedbaar zijn, en waar geen persoon in kan staan.

Pand op maaiveldniveau, OverigeBouwwerken naar inrichtende laag Panden worden altijd op maaiveldniveau in de BGT opgenomen. Bij het opnemen van typeringen van OverigeBouwwerken in de extra laag, kunnen overlap-conflicten ontstaan als verplichte OverigeBouwwerken en Panden op elkaar liggen. Een verplicht/opdelend OverigBouwwerk dient op een andere relatieve hoogte dan het Pand te worden gelegd, voor een optioneel/inrichtend

Alleen BAG 2.0 bij nieuwe gevallen/vergunningen en terugmeldingen Kwaliteitskader BAG 2.0 2018 adviseert BAG bronhouders om alleen de BAG 2.0 afbakeningsregels toe te passen bij nieuwe gevallen/vergunningen en bij terugmeldingen (in verband met impact). Er wordt niet met terugwerkende kracht getracht om alle panden conform BAG 2.0 op te voeren. Het is dus niet de bedoeling om via mutatiesignalering uit luchtfoto’s de BAG (en dus BGT) met panden conform BAG 2.0 te vullen, indien de bronhouder dit voor zijn eigen processen nodig acht mag het overigens wel.

Verplicht vs. optioneel Bij vergunningverlening mogen Panden met status ‘plan’ worden opgenomen in de BGT; vanaf status ‘Bouw gestart’ moeten Panden met status ‘bestaand’ worden opgenomen in de BGT. Idem geldt voor OverigBouwwerk van het type ‘windturbine’, ‘open loods’, ‘opslagtank’ dat deze tot de verplichte inhoud van de BGT toe behoren; ‘schuur’ en ‘bunker’ zijn vrijwillige, optionele IMGeo inhoud. Deze werkafspraak ontslaat BGT bronhouder niet van de verplichting om BGT-gegevens conform het huidige model te leveren aan de LV-BGT.

BAG als bron voor Panden Deze werkafspraak gaat er van uit dat BGT bronhouder de panden muteert op aangeven van BAG. Als in een organisatie andere afspraken zijn gemaakt dat ontstaan van panden begint BGT, blijft gelden dat BGT bronhouder zowel de Panden overneemt als de OverigeBouwwerken conform huidig IMGeo.

3. Impact

De volgende impact wordt voorzien voor de schakels in de BGT keten.

Bronhouder moet dubbel registreren, dus dubbelwerk. Dubbelwerk wordt verwacht opgelost te worden met IMGeo 3.0 c.q. de integrale objectenregistratie.

Softwareleverancier heeft geen impact, als bronhoudersoftware werkt conform de (topologische) eisen van IMGeo.

SVB-BGT/LV-BGT heeft geen impact. De techniek van de BGT keten kan deze werkafspraak aan.

Gebruiker wordt geconfronteerd met dubbele objecten op dezelfde locatie. Communicatie wenselijk.

4. Registratie

Een melding over dit onderwerp is opgenomen in het registratiesysteem dat Geonovum voor het beheer van de BGT|IMGeo standaarden gebruikt. Het issue is bekend onder: Github #26.

5. Bijlage: Werkinstructie

Deze bijlage geeft in meer detail de werkinstructies voor BGT bronhouder.

5.1 Scenario’s

Aanleiding om deze werkinstructie er bij te pakken is dat BGT een mutatie op of een nieuw pand vanuit BAG heeft ontvangen. Er worden drie scenario’s onderscheiden:

 1. Op de plek van het BAG-Pand is reeds een BGT Pand aanwezig Voor de BGT is dit een reguliere mutatie: de gegevens van het BGT Pand worden bijgewerkt op basis van de gegevens van BAG.

 2. Op de plek van het BAG-Pand is een OverigBouwwerk aanwezig In dat geval neemt de BGT bronhouder een nieuw BGT Pand op, én indien het OverigBouwwerk van het type:

  1. Windturbine, open loods of opslagtank wijzigt BGT bronhouder de relatieve hoogteligging van het OverigBouwwerk naar één hoger dan het nieuwe BGT Pand.
  2. Schuur of bunker hoeft BGT bronhouder geen wijziging op dit OverigBouwwerk door te voeren.
  3. Niet ingevuld/leeg beëindigd BGT bronhouder het OverigBouwwerk. De eventueel gekoppelde gegevens in de eigen omgeving aan het OverigBouwwerk worden gekoppeld aan het nieuwe Pand.
 3. Op de plek van het BAG-Pand is geen Pand of OverigBouwwerk aanwezig In In dat geval neemt de BGT bronhouder een nieuw Pand op, én een nieuw OverigBouwwerk conform de huidige regels van IMGeo, waarbij een OverigBouwwerk van type:
  1. Windturbine, open loods of opslagtank verplicht wordt opgenomen op een relatieve hoogteligging één hoger dan het nieuwe Pand.
  2. Schuur of bunker optioneel wordt opgenomen op dezelfde relatieve hoogteligging als het nieuwe Pand.

5.2 Beslisboom

De drie scenario’s zijn uitgewerkt in onderstaande beslisboom.

5.3 Overzichttabel

In onderstaande overzichtstabel is per objecttype, aanleiding en doorwerking in BAG beschreven hoe BGT bronhouder de gegevens in de BGT dient over te nemen.