Wijzigingsvoorstel IMGeo 2.2

Geonovum Informatiemodel
Versie ter vaststelling

This version:
https://docs.geostandaarden.nl/bgt/vv-im-IMGeo2018-20181010/
Editors:
Arnoud de Boer, Geonovum,
Hans van Eekelen, Geonovum,
Silvy Horbach, SVB-BGT,
Participate:
GitHub Geonovm/IMGeo2018
File a bug
Commit history
Pull requests
Rechtenbeleid:

Abstract

Het wijzigingsvoorstel bevat het wensbeeld voor (de optimalisatie van) IMGeo. Dit leidt uiteindelijk tot een IMGeo 2.2.

Status of This Document

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van het wijzigingsvoorstel voor het informatiemodel IMGeo. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd. Deze versie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep IMGeo.

1. Inleiding

1.1 Waarom dit wijzigingsvoorstel?

De laatste versie van IMGeo is gepubliceerd in juli 2013. In 2014 is besloten om de BGT|IMGeo standaarden te bevriezen om de transitie niet te verstoren.

Rond 2017 is de transitie grotendeels afgerond: de BGT keten is gereed, de mutaties worden aangeleverd, en BGT producten zijn centraal beschikbaar.

Bronhouders hebben tijdens de transitie veel ervaring opgedaan met het maken van IMGeo, en afnemers sluiten aan op IMGeo en constateren hiaten of discrepanties. Elke gebruiker (bronhouders, afnemers, leveranciers) van de BGT|IMGeo standaarden kan een verbetersuggestie voor IMGeo indienen bij Geonovum. Tijdens de opbouwfase van de BGT heeft Geonovum ca. 150 verbetersuggesties voor de BGT|IMGeo standaarden.

Daarnaast is een traject gestart voor de uniformering van de BGT. Uit een oproep van SVB-BGT om uniformiteitsissues in te dienen, zijn er ruim 400 meldingen ingediend die betrekking hadden op:

In het belang van uniformering van de BGT is het nodig om IMGeo op een aantal punten te optimaliseren door onder andere aanscherpen van afbakeningsregels en uitbreiden van classificaties.

Begin 2017 is besloten om te starten met de optimalisatie van IMGeo met als doel om BGT|IMGeo voor bronhouders eenvoudiger te maken en voor gebruikers beter te gebruiken.

De opdracht was als volgt:

IMGeo 2.2 versus IMGeo 3.0

Tijdens de doorontwikkeling van IMGeo is ook de doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang vanuit BZK en VNG opgestart. BGT|IMGeo doet ook mee in dit traject. Om die reden is besloten om grotere wijzigingen voor IMGeo uit te stellen tot het streefbeeld voor de basisregistraties in samenhang compleet is. Zo voorkomen we twee grote(re) transities kort achter elkaar.

Wel is gekozen om voor de korte termijn een optimalisatie van IMGeo binnen de huidige structuur te doen door onder meer de aanscherping van de afbakeningsregels en het uitbreiden van het model met ontbrekende classificaties. Dit leidt tot een tussenversie van IMGeo (2.2) waarvan de (IT-)impact beperkt is. De voorstellen voor deze tussenversie worden in dit wijzigingsvoorstel geconsulteerd.

De voorstellen die wel al in beeld zijn voor IMGeo maar worden uitgesteld naar een IMGeo 3.0-versie worden aangedragen aan de werkgroepen die zich bezig houden met de doorontwikkeling van de basisregistraties in samenhang.

1.2 Hoe is dit wijzigingsvoorstel tot stand gekomen?

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om te komen tot dit wijzigingsvoorstel.

1.3 Welke voorstellen zitten er in dit wijzigingsvoorstel?

In dit wijzigingsvoorstel worden voorstellen voor de optimalisatie van IMGeo voorgelegd die passen binnen de huidige structuur van IMGeo. Deze voorstellen hebben een beperkte een beperkte technische (IT) impact hebben.

De voorstellen in dit wijzigingsvoorstel zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

In dit wijzigingsvoorstel leggen we naast concrete voorstellen, ook een aantal keuze-opties voor aan bronhouders en gebruikers over het verschuiven van vrijwillige inhoud naar het verplichte deel, en over hoe om te gaan met inritten en bermen in de BGT.

Afstemming op nieuwe BAG

De afstemming van IMGeo met BAG 2.0 maakt geen deel uit van dit wijzigingsvoorstel. Voor deze afstemming bereiden we een werkafspraak voor in aanloop naar de grotere doorontwikkeling van IMGeo.

1.4 Wanneer worden de voorstellen gerealiseerd?

Dit is de meeste gestelde vraag, en er is geen eenduidig antwoord op. Het wijzigingsvoorstel met het wensbeeld voor IMGeo wordt voor de zomer van 2018 onder het werkveld geconsulteerd. Dit wensbeeld wordt ter besluitvorming aangeboden aan de Stuurgroep IMGeo in het najaar van 2018.

Vervolgens worden het wijzigingsvoorstel aangedragen aan de stuurgroep Productie. De stuurgroep Productie plaatst de voorstellen op de backlog van de BGT keten. Vervolgens wordt per voorstel de impact bepaald. Voorstellen die alleen de BGT raken worden ingeschat op hoeveel capaciteit dit vraagt aan de BGT keten om software aan te passen en aan bronhouders om de gegevens volgens de nieuwe standaard op te werken. Tussentijdse werkafspraken kunnen gemaakt worden om de overgang / transitie naar de nieuwe regels alvast in gang te zetten. Verwachting is dat de eerste werkafspraken bijvoorbeeld voor uniformere objectafbakening eind 2018 worden gemaakt; software aanpassingen zullen pas later in 2019 worden doorgevoerd.

Voorstellen die ook andere basisregistraties raken worden meegenomen in het programma van Doorontwikkeling basisregistraties in samenhang. De inhoud van deze voorstellen wordt eerst afgestemd met andere basisregistraties (o.a. BAG,WOZ, NWB, BRK, BRT) en zo mogelijk bijgesteld voor goede samenhang tussen de basisregistraties. Vervolgens wordt de impact bepaald op de geraakte basisregistraties, en worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke implementatie van dit voorstel.

1.5 Hoe kan ik reageren op de voorstellen?

Iedereen die werkt met de standaarden of gegevens van BGT|IMGeo wordt uitgenodigd om te reageren op de voorstellen in dit wijzigingsvoorstel. Het doorgegeven van een opmerking (zowel positieve feedback als een verbetersuggestie voor een voorstel) kan via dit online formulier. Alleen volledig ingevulde en duidelijk beschreven formulieren kunnen we goed in behandeling nemen.

Tijdens informatiebijeenkomsten lichten we de consultatie toe. Wij doen dat bij het Gemeentelijk Geoberaad (GGB) en we organiseren sessies voor provinciale/waterschaps/landelijke bronhouders, softwareleveranciers en gebruikers. Data van de informatiebijeenkomsten:

7 juni  Voorjaarsbijeenkomst GGB-Zuid | Eindhoven
14 juni Voorjaarsbijeenkomst GGB-West | Rotterdam
19 juni Voorjaarsbijeenkomst GGB-Oost | Apeldoorn
28 juni Sessie voor provinciale/waterschaps/landelijke bronhouders, softwareleveranciers en gebruikers | Amersfoort.

Vragen over dit wijzigingsvoorstel kunnen ook gesteld worden aan de IMGeo helpdesk van Geonovum (imgeo@Geonovum.nl). Opmerkingen op het wijzigingsvoorstel kunnen alleen worden ingediend via het online formulier.

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2. is een overzichtstabel opgenomen met de voorstellen en gerelateerde issues, alsook een overzichtstabel met objecttypen, attributen en domeinwaarden in IMGeo na het doorvoeren van de voorstellen in dit wijzigingsvoorstel.

In hoofdstuk 3 tot en met 6 wordt een volledige beschrijving van de voorstellen gegeven met huidige situatie, nieuwe situatie, argumentatie en verwachte impact, en implementatieadvies.

In hoofdstuk 7 worden keuze-opties gegeven voor de voorstellen inrichtend-opdelend, inritten en bermen.

In hoofdstuk 8 worden voorstellen beschreven die al wel in beeld zijn voor IMGeo maar nu niet worden geconsulteerd. Deze voorstellen worden uitgesteld tot IMGeo 3.0 en worden aangedragen aan de werkgroepen voor doorontwikkeling van de basisregistraties in samenhang.

In hoofdstuk 9 worden de verbetersuggesties (issues) genoemd die niet worden opgelost in IMGeo, of die worden doorgeschoven naar een volgende wijzigingsronde voor IMGeo.

1.7 Gerelateerde documenten

2. Samenvatting

2.1 Voorstellen

Hieronder volgt een lijst met de voorstellen voor IMGeo in dit wijzigingsvoorstel, en de gerelateerde issue(s).

Voorstel Gerelateerde issue(s)
Bestaande werkafspraken en praktijk opnemen in het model
Opnemen definitie ‘maaiveld’ #156
Opnemen regels voor indeling van particuliere terreinen #9
Opnemen regels voor objecten buiten Nederland #9
Opnemen regels voor plaatsing en draaiing van labels #3
Opnemen regels voor panden boven water #61
Verduidelijken regels voor gemaal, sluisdeur en stuw #37 #72 
Opnemen afbakeningsregels voor tunneldeel en duiker #62
Schrappen minimale afmetingen voor afbakening BGT Scheiding #28 
Schrappen inwinregel voor plantvakken kleiner dan 5m2 #198
Aanpassen definities van rijbanen en fietspad bij Wegdeel #11  
Aanpassen definitie sluis(deur) #72
Aanpassen definitie bunker #183
Aanpassen definitie nauwkeurigheid bij Plaatsbepalingspunt #114
Aanpassen definitie put(deksel) bij Put #92
Toelichten samenvallen coördinaten kruinlijn en objectbegrenzing #36 #175
Toelichten samenvallen functionele gebieden en objectgrenzen #119
Toelichten geen plaatsbepalingspunten bij planinformatie, OngeclassificeerdObject, functionele gebieden, labels en registratieve gebieden #79 #120 #134
Toelichten Nederlandse tijdzone met zomer/wintertijd #13
Tekstuele aanpassing relatieve i.p.v. interne precisie #142
Aanscherpen afbakeningsregels met extra criteria
Aanpassen regels voor afbakenings oever/slootkant #50 #74 #76
Opnemen regels voor onderscheid tussen naaldbos, loofbos en gemengd bos #161
Opnemen regels voor onderscheid tussen viaduct en tunneldeel #12
Opnemen extra afbakeningsregels voor onderscheid tussen muur, kademuur, en keermuur #14 #30 #69
Toevoegen regels voor remmingswerk en geleidewerk #38
Opnemen regels voor minimale breedte luifel #197
Aanpassen definitie ‘oever/slootkant’ #76
Aanpassen definities duiker en brug #176
Aanpassen definitie opslagtank #190
Uitbreiden domeinwaarden
Functies van Wegdeel #18
Fysieke voorkomens bij Wegdeel #70 #117 #194
Functies van OndersteunendWegdeel #170
Fysieke voorkomens bij BegroeidTerreindeel #173 #194
Typen bij OverigBouwwerk #17 #22 #70 #87 #158 #174#194
Typen bij Kunstwerkdeel #70 #194
Typen bij Functioneel Gebied #194
Typen bij Bord #70 #194
Typen bij Gebouwinstallatie #70 #194
Typen bij Installatie #70 #194
Typen bij Kast #70 #184 #194
Typen bij Mast #70 #160 #194
Typen bij Paal #70 #81 #194
Typen bij Put #70 #194
Typen bij Straatmeubilair #7 #70 #100 #194
Typen van Waterinrichtingselement #70 #159 #194
Typen van Weginrichtingselement #70 #194
Typen van Vegatieobject #70 #194
Hernoemen of schrappen van domeinwaarden, wijzigen geometrietypen
Hernoemen ‘boomschors’ naar ‘boomschors / houtsnippers’ #70
Hernoemen ‘zand’ naar ‘zandvlakte’ #113
Hernoemen ‘puin’ naar ‘steenbestorting’ #194
Hernoemen ‘sluis’ naar ‘sluisdeur’ bij Kunstwerkdeel, wijzigen geometrietype naar ‘Lijn of Vlak’. #72
Hernoemen ‘bushalte’ naar ‘halteplaats’ bij FunctioneelGebied
Hernoemen ‘praatpaal’ naar ‘meldpaal’ bij Paal #194
Hernoemen ‘speelvoorziening’ naar ‘speel-/sportvoorziening’ #194
Hernoemen ‘fietsenrek’ en ‘fietsenkluis’ naar ‘fietsparkeervoorziening’ #194
Hernoemen ‘meerpaal’ naar ‘meerpaal/-stoel’ bij Waterinrichtingselement #39
Verplaatsen 'voetgangersgebied'en 'woonerf' van Wegdeel naar FunctioneelGebied #167
Verplaatsen ‘boomspiegel’ van Weginrichtingselement naar plus-fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel:groenvoorziening
Verwijderen ‘vispassage’ bij Kunstwerkdeel #194
‘historie’ als plus-status #2
Wijzigen geometrie ‘gemaal’ van ‘vlak’ naar ’multivlak’ #37 #72 
Wijzigen geometrie ‘stuw’ van ‘Lijn of Vlak’ naar ’Lijn of MultiVlak’ #37 #72 
Wijzigen geometrie ‘duiker’ van ‘Lijn of Vlak’ naar ’Lijn of Multivlak’ #37 #72 
Overige voorstellen
Verschuiven inrichtende/vrijwillige vlakobjecten naar opdelende/verplichte vlakobjecten #16 #96 #118 #173 #174
Verplaatsen ‘inrit’ boven ‘fietspad’ voor functies van Wegdeel #126
Aanpassen afbakeningsregel voor berm naar maximaal 25 meter vanaf wegkant #8

2.2 Overzichtstabel IMGeo 2.2

Onderstaande tabel toont een overzicht van de objecttypen, attributen en domeinwaarden van IMGeo 2.2, na overnemen voorstellen in dit wijzigingsvoorstel.

2.3 Impact

In onderstaande tabel staat een overzicht van de voorstellen met inschatting van de impact en waar deze aan raakt: software, data, inwinning of andere basisregistraties.

Voorstel Inschatting impact BGT of IMGeo+ Software Dataconversie Inwinning Basisregistraties
Bestaande werkafspraken en praktijk opnemen in het model | | |
Opnemen definitie ‘maaiveld’ zeer laag BGT nee nee nee nee
Opnemen regels voor indeling van particuliere terreinen laag BGT nee nee ja nee
Opnemen regels voor objecten buiten Nederland laag BGT nee nee nee nee
Opnemen regels voor plaatsing en draaiing van labels laag BGT nee nee ja nee
Opnemen regels voor panden boven water laag BGT nee nee ja nee
Verduidelijken regels voor gemaal, sluisdeur en stuw laag BGT nee nee ja nee
Opnemen afbakeningsregels voor tunneldeel en duiker laag BGT en IMGeo+ nee nee ja nee
Schrappen minimale afmetingen voor afbakening BGT Scheiding gemiddeld BGT ja ja nee nee
Schrappen inwinregel voor plantvakken kleiner dan 5m2 laag BGT nee nee ja nee
Aanpassen definities van rijbanen en fietspad bij Wegdeel | | |
Aanpassen definitie sluis(deur) laag BGT nee nee ja nee
Aanpassen definitie bunker laag IMGeo+ nee nee ja nee
Aanpassen definitie nauwkeurigheid bij Plaatsbepalingspunt laag BGT nee nee nee nee
Aanpassen definitie put(deksel) bij Put laag IMGeo+ nee nee nee nee
Toelichten samenvallen coördinaten kruinlijn en objectbegrenzing laag BGT nee nee ja nee
Toelichten samenvallen functionele gebieden en objectgrenzen laag BGT en IMGeo+ nee nee nee nee
Toelichten geen plaatsbepalingspunten bij planinformatie, OngeclassificeerdObject en registratieve gebieden laag BGT nee nee nee nee
Toelichten Nederlandse tijdzone met zomer/wintertijd laag BGT nee nee nee nee
Tekstuele aanpassing relatieve i.p.v. interne precisie laag BGT nee nee nee nee
Aanscherpen afbakeningsregels met extra criteria | | |
Aanpassen regels voor afbakenings oever/slootkant hoog BGT nee nee ja nee
Opnemen regels voor onderscheid tussen naaldbos, loofbos en gemengd bos laag BGT nee nee ja nee
Opnemen regels voor onderscheid tussen viaduct en tunneldeel laag BGT nee nee ja nee
Opnemen extra afbakeningsregels voor onderscheid tussen muur, kademuur, en keermuur laag BGT nee nee ja nee
Toevoegen regels voor remmingswerk en geleidewerk laag IMGeo+ nee nee ja nee
Opnemen regels voor minimale breedte luifel laag IMGeo+ nee nee ja nee
Aanpassen definitie ‘oever/slootkant’ laag BGT nee nee ja nee
Aanpassen definities duiker en brug laag BGT en IMGeo+ nee nee ja nee
Aanpassen definitie opslagtank laag BGT nee nee ja nee
Uitbreiden domeinwaarden | | |
Functies van Wegdeel laag IMGeo+ ja nee nee nee
Fysieke voorkomens bij Wegdeel laag IMGeo+ ja nee nee nee
Functies van OndersteunendWegdeel laag IMGeo+ ja nee nee nee
fysieke voorkomens bij OnbegroeidTerreindeel | | |
Fysieke voorkomens bij BegroeidTerreindeel laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij OverigBouwwerk laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Kunstwerkdeel laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Functioneel Gebied laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Bord laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Gebouwinstallatie laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Installatie laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Kast laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Mast laag IMGeo+ ja nee nee nee
| | |
Typen bij Paal laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Put laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen bij Straatmeubilair laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen van Waterinrichtingselement laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen van Weginrichtingselement laag IMGeo+ ja nee nee nee
Typen van Vegatieobject laag IMGeo+ ja nee nee nee
Hernoemen of schrappen van domeinwaarden | | |
Hernoemen ‘boomschors’ naar ‘houtsnippers’ hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘zand’ naar ‘zandvlakte’ hoog BGT ja ja nee nee
Hernoemen ‘puin’ naar ‘steenbestorting’ hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘sluis’ naar ‘sluisdeur’ bij Kunstwerkdeel hoog BGT ja ja nee nee
Hernoemen ‘bushalte’ naar ‘halteplaats’ bij FunctioneelGebied hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘praatpaal’ naar ‘meldpaal’ bij Paal hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘speelvoorziening’ naar ‘speel-/sportvoorziening’ hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘fietsenrek’ en ‘fietsenkluis’ naar ‘fietsparkeervoorziening’ hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘meerpaal’ naar ‘meerpaal/-stoel’ bij Waterinrichtingselement hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Verplaatsen 'voetgangersgebied'en 'woonerf' van Wegdeel naar FunctioneelGebied hoog BGT ja ja nee nee
Verplaatsen ‘boomspiegel’ van Weginrichtingselement naar plus-fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel:groenvoorziening hoog IMGeo+ ja ja nee nee
Verwijderen ‘vispassage’ bij Kunstwerkdeel hoog IMGeo+ ja ja nee nee
‘historie’ als plus-status laag IMGeo+ ja ja nee nee
Hernoemen ‘gemaal’ naar ‘gemaaldeel’ en wijzigen geometrie naar MultiVlak hoog BGT ja ja nee nee
Hernoemen ‘stuw’ naar ‘stuwdeel’ en wijzigen geometrie naar MultiVlak hoog BGT ja ja nee nee
Hernoemen ‘duiker’ naar ‘duikerdeel’ en wijzigen geometrie naar MultiVlak hoog BGT ja ja nee nee
Voorstellen met keuze-opties | | |
Verschuiven inrichtende/vrijwillige vlakobjecten naar opdelende/verplichte vlakobjecten gemiddeld tot laag BGT ja ja nee nee
Verplaatsen ‘inrit’ boven ‘fietspad’ voor functies van Wegdeel gemiddeld tot laag BGT nee nee ja nee
Aanpassen afbakeningsregel voor berm naar maximaal 25 meter vanaf wegkant gemiddeld BGT nee nee ja nee

3. Bestaande werkafspraken en praktijk opnemen in het model

De volgende voorstellen betreffen het opnemen van bestaande werkafspraken en praktijk in het model.

3.1 Opnemen definitie ‘maaiveld’

Gerelateerde issue(s) #156  

Huidige situatie In de BGT catalogus komt de term ‘maaiveld’ voor zonder definitie of nadere toelichting.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in de BGT catalogus in het hoofdstuk Ontwerpprincipes de volgende definitie van ‘maaiveld’ op te nemen:

“Het oppervlak van de vaste aarde, daar waar de aarde niet bedekt is met water.
Het maaiveld vormt de grens tussen de ondergrond en de bovengrond. (bron: BRO).”

Onderbouwing Maaiveld komt regelmatig als term terug in de BGT, maar wordt nergens uitgelegd. Op deze manier wordt expliciet gemaakt wat in BGT context onder het maaiveld wordt verstaan.

Impact De impact van deze wijziging is 'zeer laag':

Implementatie-advies n.v.t.

3.2 Opnemen regels voor indeling van particuliere terreinen

Gerelateerde Github-issue(s) #9

Huidige situatie In de BGT gegevenscatalogus paragraaf 2.4 Dekking staat het volgende:

De BGT wordt landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Daartoe behoren ook industriële complexen, zoals Schiphol, de Hoogovens en Europoort.

Nieuwe situatie Aan deze paragraaf wordt de volgende tekst toegevoegd:

“Dit geldt voor alle particuliere terreinen waar deze informatie noodzakelijk is voor wettelijk geregelde dienstverlening door bronhouders en gebruikers”

Onderbouwing Met deze toevoeging is ook het mogelijk om particuliere en bedrijventerreinen nader in te delen. Dit ten behoeve van de inzet van hulpdiensten en de dienstverlening door netbeheerders.

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op relatief ‘laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders de gegevens voor dergelijk complexen en terreinen kunnen hebben aangeleverd.

3.3 Opnemen regels voor objecten buiten Nederland

Gerelateerde Github-issue(s) #9

Huidige situatie In de BGT gegevenscatalogus paragraaf 2.4 Dekking staat het volgende:

De BGT wordt landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen.

Nieuwe situatie Aan deze paragraaf wordt de volgende tekst toegevoegd:

Ten behoeve van beheer door bronhouders kunnen objecten die deels buiten de landsgrens liggen in hun geheel worden opgenomen in de BGT. Wanneer daarbuiten meer informatie benodigd is, het gehele object ligt dus buiten Nederland, wordt deze informatie niet als BGT inhoud beschouwd, maar kunnen wel in IMGeo worden opgenomen.

In de IMGeo-catalogus wordt aan paragraaf 1.4 Inhoud de volgende zinsnede toegevoegd.

Objecten, die geheel buiten Nederland liggen én in beheer zijn bij bronhouder, kunnen worden opgenomen in IMGeo.

Onderbouwing Met deze verduidelijking hoeven bronhouders niet actief op de landgrens, en worden objecten die geheel buiten Nederland liggen (‘eilandjes’) uitgesloten in de dekking van de BGT. Dit is vergelijkbaar met het principe van bronhoudergrenzen: bronhouders knippen niet actief op de gemeentegrens, maar op de grens waar objectkenmerken veranderen.

Vanuit beheer is er behoefte aan informatie over objecten die geheel buiten Nederland liggen, denk aan puntobjecten in vlakobjecten die over de grens heen gaan. Om die reden worden objecten die geheel buiten Nederland en in beheer zijn bij bronhouder tot IMGeo-inhoud gerekend.

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op relatief ‘laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders de gegevens hebben nagelopen.

3.4 Opnemen regels voor plaatsing en draaiing van labels

Gerelateerde Github-issue(s) #3

Huidige situatie In hoofdstuk 5 van de BGT catalogus worden de volgende eisen gesteld aan de plaatsing en draaiing van een Nummeraanduidingreeks bij een Pand of tekst van een OpenbareRuimteLabel

De visualisatie van een openbare ruimtenaam vindt plaats door de coördinaten van het midden (centrum) van de tekst vast te leggen, evenals de rotatie van de tekst ten opzichte van de normale tekstrichting. De normale tekstrichting is van links naar rechts oftewel, in een kaartbeeld met de noordrichting aan de bovenzijde, van west naar oost. Voor namen van wegen, waterlopen en spoorbanen dient de rotatiehoek te worden vastgelegd, zodat de naam met de richting van de weg, waterloop of spoorbaan mee kan worden gevisualiseerd. De naam wordt geautomatiseerd uit de BAG overgenomen.

De visualisatie van een nummeraanduidingreeks vindt plaats door de coördinaten van het midden (centrum) van de tekst vast te leggen, alsmede de rotatie van de tekst ten opzichte van de normale tekstrichting. Het coördinatenpunt van de nummeraanduidingreeks wordt circa 4 meter vanaf de voorgevel (‘straatzijde’) binnen het pand geplaatst.

Nieuwe situatie Het voorstel is om aan de regels voor het attribuut rotatiehoek van huisnummers de volgende extra regels op te nemen:

De visualisatie van een nummeraanduidingreeks vindt plaats door de coördinaten van het midden (centrum) van de tekst vast te leggen, alsmede de rotatie van de tekst ten opzichte van de normale tekstrichting. De normale tekstrichting is van links naar rechts oftewel, in een kaartbeeld met de noordrichting aan de bovenzijde, van west naar oost. Voor huisnummers dient de rotatiehoek te worden vastgelegd, zodat het nummer haaks of eenwijdig aan de voorgevel mee kan worden gevisualiseerd, waarbij de kleinste rotatie wordt gekozen ten opzichte van de normale tekstrichting. Het coördinatenpunt van de nummeraanduidingreeks wordt zo mogelijk circa 4 meter vanaf de voorgevel (‘straatzijde’) binnen het pand geplaatst. Elke nummeraanduidingreeks van een Pand wordt eenmaal afgebeeld.

Bij de regels voor het attribuut ‘rotatiehoek’ in hoofdstuk 8 Attributen wordt het volgende toegevoegd:

Voor de rotatiehoek van een label van een BGT|IMGeo object gelden de volgende eigenschappen en eisen:

Eenheid : booggraad; één booggraad is een 360ste deel van een cirkelomtrek

Oriëntering : met de klok mee (positief) t.o.v. normale tekstrichting (horizontaal = 0 graden; voor een kaart die noord georiënteerd is.)

Decimale precisie : 1 (= 1 cijfer achter de komma, ofwel 1/10 booggraad)

Bereik (min/max) : [-90, +90], waarbij [270,360] niet gelijk is aan [-90,0].

Voor de opmaak van een nummeraanduidingreeks worden de eisen/regels toegevoegd aan de toelichting/regels van het attribuut ‘nummeraanduidingreeks’ in Hoofdstuk 8:

Voor de opmaak van een nummeraanduidingreeks dient zo veel mogelijk onderstaand patroon toegepast te worden.

{huisnummer}{huisletter}/{huisnummertoevoeging}-{huisnummer}{huisletter}/{huisnummertoevoeging}

waarin

{huisnummer} een nummer van 1 tot 99999 (regex {0-9}[1-5]) {huisletter} een hoofdletter of kleine letter (regex {a-zA-Z}[0-1]) {huisnummertoevoeging} 0 tot 4 alfanumeriek karakter (regex {0-9a-zA-Z}[0-4])

en verder

Geen scheidingsteken tussen huisnummer en huisletter, dus geen koppelteken (-) en geen spatie.

Scheidingsteken tussen huisnummer+huisletter en huisnummertoevoeging is een forward slash (/).

Nummeraanduidingen (=combinatie van huisnummer, huisletter en/of huisnummertoevoeging) worden gescheiden door een koppelteken (-).

Dus bijvoorbeeld: 33, 33A, 33/1, 33-37, 33A-33F, 33/1-33/20, 33A/1–33A/20, 33A/1A-33A/3F.

Onderbouwing Met dit voorstel wordt duidelijkheid gegeven hoe huisnummers gepresenteerd dienen te worden in de BGT. In de praktijk zullen huisnummers dus een draaiing hebben tussen -45 en +45 graden, als deze met minimale rotatie ten opzichte van de normale leesrichting worden geplaatst. Technisch wordt nu afgedwongen door dat de waarde van de rotatiehoek van een label tussen -90 en + 90 ligt. Deze eis is als (technische) regel opgenomen bij het attribuut ‘rotatiehoek’ in hoofdstuk 8. Immers deze regels voor rotatiehoek gelden ook voor openbare ruimte labels.

De toelichting/regels voor de opmaak van een nummeraanduidingreeks volgen uit de BGT werkafspraak nummeraanduidingreeksen.

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op relatief ‘laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer de gegevens zijn gecontroleerd. Juiste rotatiehoeken zijn met software automatisch af te leiden uit de geometrie van panden. Eventueel kwaliteitsdashboard inzetten om ‘te veel’ gedraaide huisnummers te lokaliseren.

3.5 Opnemen regels voor panden boven water

Gerelateerde Github-issue(s): #61 

Huidige situatie In de BGT wordt in principe waterdeel opgenomen met relatieve hoogte 0. Voor panden wordt de maaiveldgeometrie opgenomen wat impliceert dat een pand ook een relatieve hoogte 0 heeft. Onduidelijkheid bestaat hoe een pand boven water moet worden afgebakend, en welke relatieve hoogte deze moet krijgen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om aan de afbakeningsregels voor Pand het volgende toe te voegen:

“Voor panden die in hun geheel boven water liggen, bijvoorbeeld een brugwachtershuis dat aan een brug hangt, geldt dat dit pand in de BGT voorkomt met een relatieve hoogte (rh) van één hoger dan het water waar het zich boven bevindt.”

Onderbouwing Met deze wijziging worden regels toegevoegd aan de afbakening van panden boven water, waardoor afbakening door bronhouders gemakkelijker en uniformer wordt.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag‘:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

3.6 Verduidelijken regels voor gemaal, sluisdeur en stuw

Gerelateerde Github-issue(s) #37#72 

Gerelateerde voorstellen Uitbreiden van typen bij FunctioneelGebied en Hernoemen ‘sluis’ naar ‘sluisdeur’.

Huidige situatie In de BGT catalogus worden de volgende afbakeningsregels voor gemaal, sluis en stuw gegeven:

Tot deze typen kunstwerkdelen behoren die objecten die niet tot een ander BGT-objecttype behoren. Dit betekent in de regel dat bij een gemaal de bakken waar het water door wordt geleid tot dat object behoren. Een pand waarin de pompen staan, vormt als pand inhoud van de BGT.

Bij een sluiscomplex behoren alleen de sluisdeuren tot BGT-inhoud en bij een stuw uitsluitend de klep of schuif.
Sluisdeuren worden in gesloten stand in het BGT-bestand opgenomen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de volgende afbakeningsregels voor gemaal, sluis en stuw in de BGT gegevenscatalogus op te nemen:

Bij een gemaal worden de eventueel aanwezige bakken waar het water door wordt geleid als gemaal opgenomen in de BGT. 

De eventuele overige objecten zoals muren, kademuren, panden en overbruggingen vormen als zodanig inhoud van de BGT. Over al deze relevante BGT-objecten is het mogelijk om het, niet verplichte, IMGeo functioneel gebied gemaalcomplex op te nemen.
Nadere typeringen van gemaal wordt beschouwd als beheerinformatie en niet opgenomen in de BGT.

Bij een sluis behoren alleen de sluisdeuren, in gesloten stand, tot BGT-inhoud.

De eventuele overige objecten zoals muren, kademuren, panden en overbruggingen vormen als zodanig inhoud van de BGT. Over al deze relevante BGT-objecten is het mogelijk om het, niet verplichte, IMGeo functioneel gebied sluiscomplex op te nemen.
Nadere typeringen van sluis wordt beschouwd als beheerinformatie en niet opgenomen in de BGT.

Bij een stuw behoort de klep of schuif waarover het water kan stromen tot BGT-inhoud, alsook de eventueel aanwezige bakken waar het water door wordt geleid. Eventuele overige objecten zoals muren, kademuren, panden en overbruggingen vormen als zodanig inhoud van de BGT. Over al deze relevante BGT-objecten is het mogelijk om het, niet verplichte, IMGeo functioneel gebied stuwcomplex op te nemen.
Nadere typeringen van stuw wordt beschouwd als beheerinformatie en niet opgenomen in de BGT.

Onderbouwing Met deze afbakeningsregels sluit de BGT beter aan op behoeften voor afbakening van gemalen, stuwen en sluizen vanuit diverse waterschappen..

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

3.7 Opnemen afbakeningsregels voor tunneldeel en duiker

Gerelateerde Github-issue(s) #62

Huidige situatie In het objectenhandboek wordt bij tunneldeel en duiker toegelicht dat deze altijd onder maaiveld liggen en dus een relatieve hoogte kleiner dan 0 hebben. In het informatiemodel wordt dit nergens expliciet vastgelegd.

Nieuwe situatie In de afbakeningsregels voor tunneldeel en duiker wordt de regel van ‘onder maaiveld’ toegevoegd.

In de BGT catalogus bij tunneldeel:

10.10.3 Relatieve hoogte

Tunneldelen hebben altijd een relatieve hoogte lager dan 0.

In tunneldelen ligt of liggen altijd één of meer wegdelen. Deze wegdelen bezitten dezelfde aanduiding voor relatieve hoogte als het tunneldeel waarin zij liggen.

In de IMGeo catalogus bij duiker:

9.9 Kunstwerkdeel

Duikers hebben altijd een relatieve hoogte lager dan 0.

IMGeo voegt enkele optionele kunstwerken toe. Dit zijn allemaal vlakobjecten.

Onderbouwing Met deze afbakeningsregel sluit het informatiemodel aan bij het objectenhandboek.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

3.8 Schrappen minimale afmetingen voor afbakening BGT Scheiding

Gerelateerde Github-issue(s): #28 

Huidige situatie In de BGT moet een object Scheiding worden opgenomen en in IMGeo mag optioneel een OverigeScheiding worden opgenomen.

Veelal moet een object als Scheiding in de BGT worden opgenomen als deze aan minimale afmetingen voldoet, bijvoorbeeld:

Scheidingen van het type hek die een minimale lengte van 10m en een minimale hoogte van 1m hebben, worden vastgelegd.

of

Scheidingen van het type muur, met een minimale lengte van 1m en met een minimale breedte van 30cm worden opgenomen.

In het optionele deel van IMGeo mogen ook objecten die kleiner zijn worden opgenomen als OverigeScheiding:

In de BGT worden scheidingen alleen vastgelegd als ze bepaalde minimum afmetingen hebben, die per type scheiding verschillen (zie deel I). In IMGeo kunnen scheidingen, die kleiner dan het BGT minimum zijn, worden opgenomen als objecttype ‘overige scheiding’. Deze kent dezelfde typen scheiding.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de minimale afmetingen voor de lengte voor het opnemen van een muren en hekken als BGT Scheiding te schrappen. De minimale afmetingen voor hoogte en afmetingen voor het opnemen van een scheiding als lijn of vlak blijven gehandhaafd.

In hoofdstuk 10 van de BGT catalogus wordt bij de afbakeningsregels voor Scheiding de tekst als volgt.

Scheidingen worden als lijnobject vastgelegd als de breedte kleiner is dan 30cm. Bij scheidingen breder dan 30cm moet de buitenomtrek waar het object de grond raakt worden ingewonnen en vastgelegd als vlakgeometrie.

Een scheiding wordt vastgelegd waar het object de ondergrond raakt. In de scheidingen worden onderbrekingen van <1m genegeerd. Doorgangen worden gezien als integraal onderdeel van de scheiding.

Scheidingen van het type hek die een minimale hoogte van 1m hebben, worden vastgelegd.

Scheidingen van de typen kademuur en walbescherming worden opgenomen aan de bovenzijde aan de waterkant. Kademuren die als vlakobject worden ingewonnen wordt de omtrek van het object aan de bovenzijde vastgelegd.

Muren met een minimale hoogte van 50cm worden vastgelegd.

In terreinen met een fysiek voorkomen ‘erf’ worden alleen die scheidingen opgenomen die direct aan de straatzijde zijn gelegen.

In hoofdstuk 9 van de IMGeo catalogus blijft de tekst bij de afbakeningsregels voor OverigeScheiding:

IMGeo kent naast de BGT typen scheiding ook draadraster en faunaraster. Bovendien zijn heggen/hagen in IMGeo vertegenwoordigd, zij het niet als scheiding maar als vegetatieobject. Draadraster en faunaraster worden als lijnobject opgenomen.

In de BGT worden scheidingen van het type hek en muur alleen vastgelegd als ze bepaalde minimum afmeting hebben, die per type scheiding verschillen (zie deel I). In IMGeo kunnen scheidingen van het type hek en muur, die kleiner dan het BGT minimum zijn, worden opgenomen als objecttype ‘overige scheiding’. De populatie van Overige Scheiding bestaat uit: · Scheidingen van type hek en muur die niet voldoen aan de BGT minimummaat; · scheidingen in terrein met fysiek voorkomen ‘erf’ die niet aan de straatzijde gelegen zijn. IMGeo muren en kademuren van breder dan 30 cm worden als vlakobject vastgelegd; smallere muren worden als lijnobject vastgelegd.

De minimale afmetingen (breedte) voor het opnemen van een scheiding als lijn of vlak wordt niet gewijzigd.

O.b.v. bovenstaande criteria wordt de domeinwaardenlijst voor plus-type van OverigeScheiding aangepast: de waardenverzameling van bgt-type van Scheiding conform de werkafspraak BGT werkafspraak Overige scheiding wordt beperkt tot alleen ‘muur’ en ‘hek’ welke mogen worden ingevuld in het plus-type van OverigeScheiding.

Onderbouwing Uit analyse blijkt dat in de BGT (peildatum: 13 januari 2018) 570.691 scheidingen van type hek van 371 verschillende bronhouders bestaan die kleiner zijn dan 10 meter. 92 bronhouders hebben een OverigeScheiding van het type hek opgevoerd die groter is dan 10 meter.  Uit analyase van de BGT (peildatum: 16 augustus 2018) blijkt dat 417 bronhouders 301.973 scheidingen van type ‘muur’ hebben opgevoerd die een kleinere lengte hebben dan 1 meter. 69 bronhouders hebben OverigeScheiding van type ‘hek’ opgevoerd die een grotere lengte heeft dan 1 meter.

Ofwel de afbakeningsregels in de BGT catalogus en IMGeo catalogus voor de lengte van type ‘hek’ en ‘muur’ voor Scheiding en OverigeScheiding worden door bronhouders niet opgevolgd.

Ofwel het voorstel komt neer op:

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘gemiddeld’.

Implementatie-advies Het implementatieadvies is als volgt:

 1. Stel een werkafspraak op dat bronhouders scheidingen omzetten die nu als OverigeScheiding zijn opgenomen, maar met deze regel als Scheiding moeten worden opgenomen in de BGT.

 2. Onderzoek daarbij of deze conversie via een eenmalige centrale conversie in LV-BGT of BRAVO mogelijk is, anders via regulier mutatieproces door bronhouders. Gebruik om de voortgang te monitoren het kwalititeitsdashboard.

3.9 Schrappen inwinregel voor plantvakken kleiner dan 5m2

Gerelateerde Github-issue(s): #198 

Huidige situatie In de afbakeningsregels bij Wegdeel in de BGT catalogus wordt gesteld dat

Uitsparingen in wegdelen, meestal van het type voetpad, voor stedelijk groen worden niet afzonderlijk geregistreerd indien <5 m2 . Het wegdeel wordt daarbij geacht door te lopen.

In IMGeo wordt de mogelijkheid geboden om deze kleine plantvakken op te nemen:

In de BGT worden uitsparingen in wegdelen voor stedelijk groen niet apart ingewonnen indien < 5 m2. In IMGeo kunnen deze worden opgenomen als ‘begroeid terreindeel groenvoorziening’.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de inwinregel voor kleine plantvakken te schrappen. Bovenstaande zinsnede worden verwijderd uit het informatiemodel.

Onderbouwing Uit analyse blijkt dat in de BGT (peildatum: 22 maart 2018) 445.253 begroeid terreindelen met fysiek-voorkomen ‘groenvoorziening’ van 424 verschillende bronhouders bestaan die kleiner zijn dan 5 m2.

Bronhouders nemen nu dus massaal kleine plantvakken op in de BGT, hoogstwaarschijnlijk voor groenbeheer. Het vasthouden aan deze inwinregel voor kleine plantvakken lijkt dus niet zinvol.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

3.10 Aanpassen definities van rijbanen en fietspad bij Wegdeel

Gerelateerde issue(s) #11  

Huidige situatie In de BGT zijn de volgende classificaties en definities voor Wegdelen opgenomen:

rijbaan autosnelweg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer en met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord. (bron: BGT)

rijbaan autoweg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord. (bron: BGT) rijbaan regionale weg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad. (bron: BGT)

rijbaan regionale weg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad. (bron: BGT)

fietspad: Weg uitsluitend bestemd voor fietsers en/of bromfietsers en daartoe aangeduid met een blauw bord met daarop een wit rijwiel, of een blauw of zwart bord met daarop de tekst “FIETSPAD” of “RIJWIELPAD”. (bron: CROW)

Nieuwe situatie Het voorstel is om de volgende definities van classificaties van een Wegdeel aan te scherpen:

rijbaan autosnelweg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer en met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen. Het wegdeel maakt onderdeel uit van een weg, welke veelal is aangeduid met het betreffende verkeersbord G01. (bron: BGT)

rijbaan autoweg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer. Het wegdeel maakt onderdeel uit van een weg, welke veelal is aangeduid met het betreffende verkeersbord G03. (bron: BGT)

rijbaan regionale weg: Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad waarbij er een, meestal fysieke, scheiding is tussen langzaam verkeer en snelverkeer. (bron: BGT+CROW)

fietspad: Wegdeel dat uitsluitend bestemd is voor fietsers en/of bromfietsers. Het Wegdeel maakt onderdeel uit van een weg welke veelal is aangeduid met een blauw bord met daarop een wit rijwiel (bord G11 of G12a), een blauw of zwart bord met daarop de tekst “FIETSPAD” of “RIJWIELPAD” (bord G13), of een wit rijwielsymbool op een strook oranjekleurige verharding. (bron: CROW)

In Hoofdstuk 10 van de afbakeningsregels voor wegdelen wordt bij Regels voor opname toegevoegd.

In de BGT worden fietssuggestiesstroken niet als fietspad opgenomen.

Onderbouwing Met deze wijziging sluiten de definities voor rijbaan in de BGT beter aan op definities de verkeerskundige wereld, en de BRT. Met deze wijziging kan een fietsstrook (oranjekleurige strook verharding met een fietssymbool) ook als fietspad worden afgebakend. Fietssuggestiestroken (zonder fietssymbool) vallen buiten de definitie; fietssuggestiestroken hebben geen wettelijke status.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief 'laag':

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe definities.

3.11 Aanpassen definitie sluis(deur)

Gerelateerde Github-issue(s) #72

Gerelateerde voorstel(len) Afbakening sluiscomplexen en Hernoemen sluis naar sluisdeur

Huidige situatie In IMGeo komt het bgt-type ‘sluis’ bij een Kunstwerdeel voor met de volgende definitie:

sluis: Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. (bron: BGT)

Nieuwe situatie Het voorstel is om met het hernoemen van ‘sluis’ naar ‘sluisdeur’ de definitie als volgt aan te passen:

sluisdeur = Het beweegbare deel of de beweegbare delen van een kunstmatige waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen. Het beweegbare deel of de beweegbare delen kunnen deur(en) of schuif(ven) zijn. (bron: BGT)

Onderbouwing In de afbakeningsregels voor sluis staat het volgende in de BGT gegevenscatalogus:

Bij een sluiscomplex behoren alleen de sluisdeuren tot BGT-inhoud...

Ofwel: in de huidige BGT wordt met sluis bedoelt sluisdeur en niet een sluiscomplex.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief 'laag':

Implementatie-advies n.v.t.

3.12 Aanpassen definitie bunker

Gerelateerde Github-issue(s) #183

Huidige situatie In IMGeo komt het plus-type ‘bunker’ bij een OverigBouwwerk voor met de volgende definitie:

bunker: Een bunker is een militair verdedigingswerk dat een zekere mate van bescherming biedt tegen beschietingen en bombardementen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de definitie van ‘bunker’ als volgt aan te passen:

bunker: Een bunker is een van oorsprong militair verdedigingswerk dat een zekere mate van bescherming biedt tegen beschietingen en bombardementen.

Onderbouwing Met de huidige definitie zou verwarring kunnen ontstaan dat alleen de bunkers die in gebruik zijn als militair verdedingswerk mogen worden opgenomen in IMGeo.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief 'laag':

Implementatie-advies n.v.t.

3.13 Aanpassen definitie nauwkeurigheid bij Plaatsbepalingspunt

Gerelateerde Github-issue(s) #114

Huidige situatie In de BGT catalogus wordt volgende definitie voor het attribuut ‘nauwkeurigheid’ van een Plaatsbepalingspunt gegeven.

nauwkeurigheid: Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van de geometrie van het object ten opzichte van de werkelijkheid, uitgedrukt in centimeters.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de definitie van ‘nauwkeurigheid’ als volgt aan te passen:

nauwkeurigheid: Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van het punt als het resultaat van het inwinnings- en verwerkingsproces, uitgedrukt in centimeters.

Onderbouwing De geometrische nauwkeurigheid van de plaatsbepalingspunten moeten worden geregistreerd als de zogenaamde absolute nauwkeurigheid. Het is niet juist om hiervoor relatieve precisie toe te passen.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief 'laag':

Implementatie-advies n.v.t.

3.14 Aanpassen definitie put(deksel) bij Put

Gerelateerde Github-issue(s) #92

Huidige situatie In de IMGeo komen o.a. de volgende classificaties met definities van Put voor.

brandkraan / -put: Op de drinkwaterleiding aangesloten kraan, of een put voor het plaatsen van een brandkraan, op of nabij de openbare weg, voor brandbestrijding.

drainageput: Put welke toegang geeft naar een poreuze of geperforeerde buisleiding, aangebracht onder de grond om de afwatering van de grond te verbeteren.

gasput: Put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor gastransport.

inspectie- / rioolput: Put die toegang geeft tot een (riool)leiding.

kolk: Op het riool aangesloten voorziening voor de opvang van hemel- en afvalwater afkomstig van erop aangesloten oppervlakken.

waterleidingput: Put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor watertransport.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in deze definities zodanig aan te passen dat het de deksel van de put betreft:

brandkraan / -put: Op de drinkwaterleiding aangesloten kraan, of deksel van een put voor het plaatsen van een brandkraan of het aansluiten van een brandslang’, op of nabij de openbare weg, voor brandbestrijding. (bron: CROW)

drainageput: Putdeksel welke toegang geeft naar een poreuze of geperforeerde buisleiding, aangebracht onder de grond om de afwatering van de grond te verbeteren.

gasput: Deksel van een put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor gastransport.

inspectie- / rioolput: Deksel van een constructie die toegang geeft tot een riool.

kolk: Deksel van een ingegraven bak voor de opvang en afvoer van neerslag afkomstig van erop aangesloten oppervlakken. (bron: CROW)

waterleidingput: Deksel van een put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor watertransport.

Onderbouwing De huidige definities van deze putten lijken betrekking te hebben op de gehele put terwijl IMGeo in principe alleen het deksel opneemt, niet het onderliggende object. Dit conflicteert met de regels/definities die RIONED hanteert bij deze objecten. De nieuwe definities lossen dit conflict op.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief 'laag':

Implementatie-advies n.v.t.

3.15 Toelichten samenvallen coördinaten kruinlijn en objectbegrenzing

Gerelateerde Github-issue(s) #36#175

Huidige situatie In hoofdstuk 10 van de BGT catalogus is bij de regels voor opname van kruinlijnen bij een wegdeel (10.1.2), ondersteunend wegdeel (10.2.2) en onbegroeid terreindeel (10.4.2) de volgende zinsnede opgenomen. Bijvoorbeeld:

Eén van de zijden van het wegdeel valt altijd samen met de kruinlijn, zijnde bovenkant talud.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de zinsnede uit te breiden met de volgende tekst:

Een van de zijden van het wegdeel valt altijd samen met de kruinlijn, zijnde bovenkant talud. De coördinaten van de kruinlijn zijn identiek met die van de objectbegrenzing ter plaatse.

De zinsnede wordt ook toegevoegd aan ondersteunend wegdeel en onbegroeid terreindeel, alsook wordt de gehele tekst over afbakening van kruinlijnen opgenomen bij begroeid terreindeel (10.5).

Onderbouwing Voor bronhouders en softwareleveranciers was de term ‘samenvallen’ lange tijd onduidelijk of dit betekende dat coördinaten van een zijde van het object en de kruinlijn identiek moesten zijn. Met toevoeging van deze zin wordt dit expliciet vastgelegd. Software van bronhouders en BGT keten werkt al op deze regel.

Impact

De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

3.16 Toelichten samenvallen functionele gebieden en objectgrenzen

Gerelateerde Github-issue(s) #119

Huidige situatie In hoofdstuk 2 van de BGT catalogus wordt beschreven dat BGT objecten kunnen worden geclusterd in een macro-object (ofwel Functioneel Gebied).

Macro-objecten zijn geen inhoud van de BGT; in het eigen beheersysteem kan men indien gewenst macro-objecten definiëren, die een clustering van BGT objecten bevatten. In het optionele deel van IMGeo kunnen deze worden uitgewisseld als Functioneel Gebied.

Nieuwe situatie

Het voorstel is om in hoofdstuk 2 aan de tekst toe te voegen dat ook delen van BGT objecten geclusterd kunnen worden in een Functioneel Gebied.

Macro-objecten zijn geen inhoud van de BGT; in het eigen beheersysteem kan men indien gewenst macro-objecten definiëren, die een clustering van BGT objecten en/of delen van BGT-objecten bevatten. In het optionele deel van IMGeo kunnen deze worden uitgewisseld als Functioneel Gebied.

Onderbouwing Met de toevoeging van deze zinsnede wordt meer duidelijkheid gegeven dat ook delen van BGT-objecten, en daarmee dat de objectgrens van een Functioneel Gebied niet persé hoeft samen te vallen de grenzen van de geclusterde object

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

3.17 Toelichten geen plaatsbepalingspunten bij planinformatie, OngeclassificeerdObject, functionele gebieden, labels en registratieve gebieden

Gerelateerde Github-issue(s) #79, #120, #134

Huidige situatie

In de BGT catalogus in paragraaf 3.12.1

Elk coördinatenpunt in de BGT bezit een plaatsbepalingspunt.

In de IMGeo catalogus in paragraaf 3.5 Meetgegevens is de volgende zinsnede opgenomen:

Net als in de BGT worden bij optionele IMGeo objecten de plaatsbepalingspunten opgenomen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om

In de BGT catalogus de volgende tekst toe te voegen

Elk coördinatenpunt in de BGT bezit een plaatsbepalingspunt. Uitgezonderd van deze regel zijn coördinaten van functionele gebieden en labels van nummeraanduidingreeksen en openbare ruimtenamen.

en in de IMGeo catalogus de volgende tekst toe voegen

Net als in de BGT worden bij optionele IMGeo objecten de plaatsbepalingspunten opgenomen. Uitgezonderd van deze regel zijn alleen registratieve gebieden en alle geplande objecten.

Ook wordt aan de BGT catalogus in paragraaf 3.12.1 Plaatsbepalingspunt de volgende tekst toegevoegd over plaatsbepalingspunten bij geclassificeerde objecten:

Een ongeclassificeerd object bezit impliciet plaatsbepalingspunten, immers het is ontstaan doordat er een vlak 'overblijft' na classificatie van objecten in een gebied in de transitie naar de BGT. "Automatisch" bestaat de begrenzing van het ongeclassificeerde object uit geclassificeerde objecten met pbp's. Deze 'gemeenschappelijke' pbp's behoren ook tot het ingesloten ongeclassificeerde object.

Onderbouwing Planinformatie en registratieve gebieden zijn niet in te meten en hebben logischerwijs dus ook geen plaatsbepalingspunten. Voor ongeclassificeerde objecten is niet duidelijk of / hoe deze objecten plaatsbepalingspunten hebben. Dit voorstel neemt deze onduidelijkheden weg. De software in de BGT keten werkt al volgens deze regels.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

3.18 Toelichten Nederlandse tijdzone met zomer/wintertijd

Gerelateerde Github-issue(s) #13

Huidige situatie In de BGT catalogus wordt in het 4.5.3 Tijdgeldigheid het volgende beschreven:

Als tijdstip (datum en tijd) voor ontstaan, wijzigen en vervallen van objecten geldt het uitgangspunt dat hierbij de tijdzone voor Nederland, de Midden-Europese tijdzone, van kracht is.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de tekst in 4.5.3 als volgt te verduidelijken:

Tijdgeldigheid is de geldigheid van de BGT-gegevens overeenkomstig de geregistreerde datum en tijd in de registratie. Voor het ontstaan, wijzigen en vervallen van objecten geldt de Nederlandse wettelijke tijd . Daarbij wordt in de winter de wintertijd aangehouden, oftewel Midden-Europese Tijd, en in de zomer de zomertijd, oftewel Midden-Europese Zomertijd. Om dubbele tijdstippen te voorkomen mag in de nacht van zomertijd naar wintertijd (ofwel de nacht van zaterdag op zondag in het laatste weekend van oktober wanneer de klok een uur teruggaat ) geen tijdstip worden toegekend aan (versies van) objecten.

Onderbouwing Met deze aanpassing wordt duidelijkheid gegeven over wat ‘Nederlandse tijd’ en hoe om wordt gegaan met zomer/wintertijd.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

3.19 Tekstuele aanpassing relatieve i.p.v. interne precisie

Gerelateerde Github-issue(s) #142

Huidige situatie In de BGT catalogus in paragraaf 4.2 wordt het volgende beschreven:

De positionele nauwkeurigheid van een object wordt beschreven op het niveau van het objecttype. Hiermee wordt aan elk object binnen dat objecttype een nauwkeurigheidseis gesteld. De BGT hanteert voor het beschrijven van de positionele nauwkeurigheid de zogenaamde interne precisie, ook bekend onder de naam relatieve precisie.

Nieuwe situatie Het voorstel is om deze tekst als volgt aan te passen:

De positionele nauwkeurigheid van een object wordt beschreven op het niveau van het objecttype. Hiermee wordt aan elk object binnen dat objecttype een nauwkeurigheidseis gesteld. De BGT hanteert voor het beschrijven van de positionele nauwkeurigheid de relatieve precisie.

Onderbouwing Met deze aanpassing wordt de tekst verkort en dus duidelijker.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘zeer laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

4. Aanscherpen afbakeningsregels met extra criteria

De volgende voorstellen betreffen het aanscherpen van afbakeningsregels met extra criteria.

4.1 Aanpassen regels voor afbakenings oever/slootkant

Gerelateerde Github-issue(s) #50, #74, #76 

Huidige situatie In de hoofdstuk 10 van de BGT gegevenscatalogus is voor de eisen van afbakening van ondersteunende waterdelen bij meren en waterlopen het volgende opgenomen:

"Als de horizontale afstand tussen waterlijn en de bovenkant van een herkenbare insteek 1m of meer bedraagt dan ontstaat in de BGT een ondersteunend waterdeel van het type oever/slootkant."

Nieuwe situatie Het voorstel is om de afbakeningscriteria van OndersteunendWaterdeel voor oevers, slootkant al volgt te wijzigen:

“Als tussen waterlijn en de bovenkant van een herkenbare insteek de verticale afstand (ofwel: hoogte oever) minimaal 0,5 meter is, de steilheid (H/Br) 1:4 of meer bedraagt, en de horizontale afstand (ofwel: breedte oever) 0,6 meter of meer bedraagt, dan ontstaat in de BGT een ondersteunend waterdeel van het type oever/slootkant."

De volgende beslisboom wordt toegevoegd aan de afbakeningsregels voor OndersteunendWaterdeel:

Onderbouwing Met deze afbakeningsregels sluit de BGT beter aan op de afbakening van oevers vanuit waterbeheer. De horizontale afstand wijzigt van 1 meter naar 60 centimeter, voorts worden er twee extra regels voor steilheid en verticale afstand toegevoegd, o.a. voor (uitsluiting van) afbakening natuurlijke vriendelijke oevers.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘hoog’.

Implementatieadvies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

4.2 Opnemen regels voor onderscheid tussen naaldbos, loofbos en gemengd bos

Gerelateerde Github-issue(s) #161

Huidige situatie In BGT gegevenscatalogus paragraaf 9.8 staat in de definitie van loofbos, gemengd bos, en naaldbos als classificatie van een Begroeidterreindeel de zinsnede ‘een dusdanige aantal’. In de afbakeningsregels wordt ‘dusdanige aantal’ niet nader gespecificeerd met criteria als aantallen/percentages.

Nieuwe situatie In de BGT gegevenscatalogus hoofdstuk 10 worden afbakeningsregels voor bos toegevoegd:

Om een terreindeel als loofbos af te bakenen dient het minimimum percentage loofboom groter dan of gelijk aan 90% te zijn. Om een terreindeel als naaldbos af te bakenen dient het minimum percentage naaldboom groter dan of gelijk aan 90 % te zijn. Om een terreindeel als gemengd bos af te bakenen dient het maximum percentage naaldboom of het maximum percentage loofboom kleiner dan 90% te zijn. Bij deze percentages worden het eventueel aanwezige onderhout en smalle stroken loof- en of naaldbos gelegen naast of als uitloper van het bos buiten beschouwing gelaten.

Onderbouwing Met deze afbakeningscriteria kunnen bronhouders eenduidig en uniform een classificatie loofbos, gemengd bos of naaldbos toekennen aan een bos. De percentages zijn gebaseerd op de afbakeningscriteria voor bos in de Basisregistratie Topografie (BRT). Met deze wijziging sluiten BGT en BRT beter op elkaar aan. We streven er naar om uiteindelijk als de BGT volledig gereed is, de BRT af te leiden uit de BGT.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘laag’.

Implementatieadvies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

Het volgende kan daarbij onderzocht worden: - Het confronteren van bossen in de BRT met de huidige objecten bos in de . Objecten die niet een overeenkomstige classificatie hebben kunnen in het kwaliteitsdashboard aan de werkvoorraad van de bronhouders worden toegevoegd.

4.3 Opnemen regels voor onderscheid tussen viaduct en tunneldeel

Gerelateerde Github-issue(s) #12 

Huidige situatie In de BGT wordt onderscheid gemaakt tussen object Overbruggingsdeel van het type viaduct en het object Tunneldeel. Bij bronhouders zijn er onduidelijkheden en interpretatieverschillen wanneer een situatie als Overbruggingsdeel en wanneer als Tunneldeel moet worden afgebakend.

Nieuwe situatie Voor de afbakening van Overbruggingsdeel en Tunneldeel worden extra afbakeningsregels gegeven:

“Overbruggingsdeel:

 • Er is sprake van een overbrugging wanneer een van de onderdelen bestaat uit een los dek dat op een bak en/of pijlers rust.
 • Dit in tegenstelling tot een tunnel, die uit een overwegend gesloten kokerconstructie met een in- en uitgang bestaat.”

“Tunneldeel:

 • Er is sprake van een tunnel wanneer deze bestaat uit een overwegend gesloten kokerconstructie met een in- en een uitgang.
 • Bij overbruggingsdelen zoals bijvoorbeeld een viaduct is er altijd sprake van een los dek dat op een bak en/of pijlers rust.”

Onderbouwing Met deze wijziging worden meer eisen opgelegd aan de afbakening van overbruggingsdeel en tunneldeel, waardoor afbakening door bronhouders gemakkelijker en uniformer wordt.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

4.4 Opnemen extra afbakeningsregels voor onderscheid tussen muur, kademuur, en keermuur

Gerelateerde Github-issue(s) #14#30, #69

Huidige situatie In de BGT wordt onderscheid gemaakt tussen type ‘muur’, ‘kademuur’ van Scheiding en ‘keermuur’, ‘strekdam’, ‘damwand’ van Kunstwerkdeel.

Bij bronhouders zijn er onduidelijkheden en interpretatieverschillen wanneer een situatie met welk type Scheiding of Kunstwerkdeel moet worden afgebakend.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de volgende beslisboom op te nemen in de BGT catalogus voor de afbakening van Scheidingen van het type ‘muur’, ‘kademuur’, ‘keermuur’, ‘damwand’, en ‘strekdam’.

Voor ‘damwand’ wordt de volgende afbakeningsregel toegevoegd aan de BGT catalogus:

Indien een deksloof aanwezig op de damwand, wordt deze meegenomen in de afbakening van damwand, en niet afzonderlijk afgebakend.

Onderbouwing Met deze wijziging worden meer eisen opgelegd aan de afbakening van muur, kademuur, keermuur, alsook damwand en strekdam, waardoor afbakening door bronhouders gemakkelijker en uniformer wordt. Voor de BGT is het niet de bedoeling om de deksloof op een damwand apart af te bakenen, bijvoorbeeld als kademuur.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

4.5 Toevoegen regels voor remmingswerk en geleidewerk

Gerelateerde Github-issue(s) #38

Huidige situatie In de IMGeo catalogus wordt bij de afbakeningsregels voor Waterinrichtingselement het volgende voor remmingswerk en geleidewerk beschreven:

Van remmingswerk, geleidewerk en vuilvang wordt de lijngeometrie opgenomen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de afbakeningsregel voor deze objecten als volgt aan te scherpen:

Van remmingswerk, geleidewerk en vuilvang wordt de lijngeometrie opgenomen waarbij voor remmingswerk en geleidewerk geldt dat deze worden ingewonnen aan die zijde waar de scheepvaart langs vaart.

Onderbouwing Met deze afbakeningsregel sluit IMGeo beter aan op de bestaande praktijk.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

4.6 Opnemen regels voor minimale breedte luifel

Gerelateerde Github-issue(s) #197

Gerelateerde voorstellen Geen

Huidige situatie In de IMGeo catalogus wordt bij de afbakeningsregels voor Gebouwinstallatie het volgende beschreven:

Uitstulpingen in gevels van panden zijn alleen BGT inhoud als ze groter zijn dan 30 cm. Kleinere uitstulpingen, kunnen, indien ze aan de definitie van het objecttype Gebouwinstallatie voldoen, in IMGeo worden opgenomen. Gebouwinstallaties zijn aan het pand verbonden toegangstrappen, luifels en bordessen. Overige uitstulpingen kleiner dan 30 cm worden niet in IMGeo opgenomen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de afbakeningsregels voor Gebouwinstallatie, en in het bijzonder luifel als volgt aan te passen, door bovenstaande tekst te vervangen door:

Gebouwinstallaties zijn aan het pand verbonden toegangstrappen, luifels en bordessen. Luifels worden opgenomen indien ze breder zijn dan 1 m vanaf de gevel.

Onderbouwing Met deze afbakeningsregel wordt voorkomen dat smalle dakranden als luifel worden opgenomen in IMGeo. Voorts wordt de inconsistentie tussen kleine uitstulpingen van minder dan 30 cm opgelost.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op ‘laag tot zeer laag’:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

4.7 Aanpassen definitie ‘oever/slootkant’

Gerelateerde Github-issue(s) #76 

Huidige situatie In de BGT is bij het type 'oever, slootkant' van een OndersteunendWaterdeel de volgende definitie opgenomen:

"De strook land die in direct contact staat met water, inclusief het gebied tussen de hoogwaterlijn en laagwaterlijn. (bron: Inspire)"

Nieuwe situatie Het voorstel is om de definitie van oever/slootkant als volgt op te nemen in de BGT:

“Oevers en slootkanten zijn stroken of gebieden met een functie voor waterbeheersin, die enerzijds begrensd worden door de waterlijn of een zichtbare bodem en anderzijds door een kant insteek.”

Onderbouwing Met aanpassen van de definitie sluit de BGT beter aan op de definities zoals gehanteerd vanuit waterbeheer (IMWA).

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘laag’.

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe definities.

4.8 Aanpassen definities duiker en brug

Gerelateerde Github-issue(s) #176

Huidige situatie In IMGeo wordt onderscheid gemaakt tussen het object Overbruggingsdeel brug en Kunstwerkdeel duiker: 

duiker: Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een kokervormige constructie aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam. (bron: CROW)

brug: Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden. (bron: CROW) 

Bij bronhouders zijn er onduidelijkheden en interpretatieverschillen wanneer een situatie als Overbruggingsdeel en wanneer als Kunstwerkdeel moet worden afgebakend, bijvoorbeeld bij een waco.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de definities van duiker en brug in de BGT aan te passen:

duiker: Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een gesloten kokervormige constructie met een in- en uitstroomopening, aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam of ander terreindeel. (bron: CROW) 

brug: Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een apart, al of niet beweegbaar brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden. (bron: CROW) 

Onderbouwing Met deze nieuwe definities worden eenduidiger wanneer een object een duiker is, en wanneer een brug, waardoor afbakening door bronhouders gemakkelijker en uniformer wordt.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘laag’.

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe definities.

4.9 Aanpassen definitie opslagtank

Gerelateerde Github-issue(s) #190

Huidige situatie In de BGT komt een ‘opslagtank’ als type van OverigBouwwerk met de volgende definitie voor:

opslagtank: Opslagfaciliteit voor vloeistoffen. Alleen bovengrondse opslagtanks worden opgenomen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de definitie ‘opslagtank’ in de BGT aan te passen:

opslagtank: Opslagfaciliteit voor vloeistoffen of gassen of energie. Alleen bovengrondse opslagtanks worden opgenomen.

Onderbouwing In de huidige BGT is de definitie van opslagtank beperkt tot vloeistoffen. Met deze aanpassing wordt de toepassing van opslagtank in IMGeo verruimt.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘laag’.

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe definities.

5. Uitbreiden domeinwaarden

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de voorstellen voor het onderdeel domeinwaarden.

5.1 functies van Wegdeel

5.1.1 'verkeersdrempel' bij rijbaan auto(snel)weg en fietspad

Gerelateerde Github-issue(s) #18 

Huidige situatie In IMGeo komt de plus-functie 'verkeerdrempel' voor bij bgt-functies 'rijbaan regionale weg' en 'rijbaan lokale weg'. Een plus-functie is een nadere detaillering van een bgt-functie, vergelijkbaar met bgt-fysiekvoorkomen 'gesloten verharding' en plus-fysiekvoorkomen 'asfalt'.

Nieuwe situatie In IMGeo wordt verkeerdrempel als plus-functie toegevoegd aan de bgt-functies 'rijbaan autosnelweg', 'rijbaan autoweg' en 'fietspad'.

De definitie van ‘verkeerdrempel’ wordt aangepast:

Verhoging in een wegdeel, bedoeld om het verkeer met een lagere snelheid te laten.

Onderbouwing Verkeersdrempels komen ook voor op autosnelwegen, autowegen en fietspaden. Om die reden is het verzoek ingediend om verkeerdrempel als plus-functie ook toe te voegen aan die functies.

5.1.2 ‘trailerhelling’ bij ‘rijbaan lokale weg’

Gerelateerde Github-issue(s)

Huidige situatie In IMGeo heeft een Wegdeel een verzameling van functies. Deze lijst is echter niet compleet voor alle functies die voorkomen in de openbare ruimte.

Nieuwe situatie In IMGeo wordt ‘trailerhelling’ as plus-functie toegevoegd aan de bgt-functie 'rijbaan lokale weg’, met de volgende definitie:

trailerhelling: Een trailerhelling (ook wel slipway genoemd) is een helling aan het water waardoor schepen en boten in en uit het water kunnen worden gelaten.

Onderbouwing Een trailerhelling is van belang voor de veiligheidsdiensten om te weten waar zij hun reddingsboot te water kunnen laten. Deze gegevens zijn veelal al beschikbaar bij gemeenten.

5.2 fysieke voorkomens bij Wegdeel

Gerelateerde Github-issue(s): #70, #117, #194 

Huidige situatie In IMGeo heeft een Wegdeel een verzameling van typen verharding voor het fysieke voorkomen. Deze lijst is echter niet compleet voor alle typen verharding die voorkomen in de openbare ruimte.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de domeinwaarden voor het fysieke voorkomen van Wegdeel als volgt uit te breiden

5.2.1 ‘metaal’ bij ‘gesloten verharding’

metaal: Gesloten verharding bestaande uit materiaal van metaal.

5.2.2 ‘kunststof’ bij ‘gesloten verharding’

kunststof: Synthetisch vervaardigd materiaal dat als verharding dient zoals kunstgras of kunststof toplagen.

5.2.3 ‘hout’ bij ‘open verharding’

hout: Open verharding bestaande uit bijvoorbeeld planken of balken van hout.

5.2.4 ‘gras- en kruidachtigen’ bij ‘onverhard’

gras- en kruidachtigen: Onverhard met vegetatie bestaande uit grassen en/of grasachtigen.

Onderbouwing
De classificaties voor plus-fysiekvoorkomen bij Wegdeel waren niet volledig voor alle toegepaste materialen (bijv. houten bruggetjes) en worden om die reden dus uitgebreid om beter aan te sluiten bij de praktijk. 'Gras- en kruidachtigen' als fysieke voorkomen bij een Wegdeel komt o.a. voor bij een spoorbaan voor tram. 

5.3 functies van OndersteunendWegdeel

Gerelateerde Github-issue(s) #170

Huidige situatie In IMGeo heeft een OndersteunendWegdeel de functie ‘verkeerseiland’ met de volgende definities:

verkeerseiland: Ondersteunend wegdeel van beperkte omvang, uitgevoerd als verhoging of wegmarkering, dat wordt omsloten door wegdelen en ten doel heeft verkeersstromen te scheiden.

Een verkeerseiland kan niet nader verbijzonderd worden.

Nieuwe situatie Het voorstel is om plus-functie ‘vluchtheuvel’ en ‘verkeersdruppel’ toe te voegen aan bgt-functie ‘verkeerseiland’ van een OndersteunendWegdeel met de volgende definities:

5.3.1 ‘vluchtheuvel’ bij verkeerseiland

vluchtheuvel: Verkeerseiland dat is uitgevoerd als verhoging.

5.3.2 ‘verkeersdruppel’ bij ‘verkeerseiland’

verkeersdruppel: Verkeerseiland dat is uitgevoerd als wegmarkering.

Onderbouwing Vanuit verschillende bronhouders en wegbeheerders, en de aansluiting met IMBOR komt de wens om rammelstrook en rabatstrook op te nemen in IMGeo.

5.4 fysieke voorkomens bij OnbegroeidTerreindeel

Gerelateerde Github-issue(s): #173, #194 

Huidige situatie In IMGeo heeft een OnbegroeidTerreindeel fysiek voorkomens met nadere detailleringen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de domeinwaarden voor het fysieke voorkomen van OnbegroeidTerreindeel als volgt uit te breiden:

5.4.1 natuursteen bij ‘open verharding’

natuursteen: verharding van gesteente dat door mensen uit de natuur gehaald wordt, bijvoorbeeld marmer en graniet.

5.4.2 basalt bij ‘open verharding’

basalt: verharding van blokken bestaande uit zwart vulkanisch gesteente (basalt).

5.5 fysieke voorkomens bij BegroeidTerreindeel

Gerelateerde Github-issue(s): #173, #194 

Huidige situatie In IMGeo heeft een BegroeidTerreindeel fysiek voorkomens met nadere detailleringen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om het plus-fysiekvoorkomen ‘haag’ toe te voegen als nadere detaillering van ‘groenvoorziening’.

5.5.1 ‘haagvak’ bij groenvoorziening

haagvak: Groenvak in de openbare ruimte met beplanting, zijnde haag.

5.6 typen bij OverigBouwwerk

Gerelateerde Github-issue(s) #17#22#70#87#158#174, #194 

Huidige situatie In de IMGeo heeft OverigBouwwerk een verzameling van typen/classificaties voor het kenmerk bgt- en plus-type. 

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij OverigBouwwerk uit te breiden met de volgende definities:

5.6.1 sleufsilo

sleufsilo: Opslagfaciliteit bestaande uit een betonnen vloer met betonnen zijwanden.

5.6.2 parkeergarage

parkeergarage: Een bouwwerk waar automobilisten (meestal) overdekt hun auto`s kunnen parkeren.

5.6.3 strandtent

strandtent: Een demontabel bouwwerk op het strand.

5.6.4 woonboot

woonboot: Een voor bewoning bestemde boot dat is geplaatst op een ligplaats, en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

5.6.5 woonwagen

woonwagen: Een voor bewoning bestemd bouwwerk dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

5.6.6 tribune

tribune: Oplopende rij zitplaatsen voor het publiek.

5.6.7 dugout

dugout: Overdekte ruimte aan de zijkant van een sportveld waar de trainer, (reserve)spelers en verzorgers kunnen zitten tijdens een wedstrijd.

5.6.8 infiltratiereservoir

infiltratiereservoir: Een reservoir met waterdoorlatende wanden voor de tijdelijke berging van hemelwater, waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de wanden kan worden afgevoerd.

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij OverigBouwwerk waren niet volledig voor alle typen bouwwerken die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.7 typen bij Kunstwerkdeel

Gerelateerde Github-issue(s) #70, #194

Huidige situatie In IMGeo heeft Kunstwerkdeel een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de typen voor Kunstwerkdeel uit te breiden.

De volgende typen worden toegevoegd aan de domeinwaardenlijst typeKunstwerkdeelPlus:

5.7.1 hellingbaan

hellingbaan (Vlak): Constructiedeel, bestaande uit een beloopbare en berijdbare helling inclusief de bijbehorende bordessen, voor het overbruggen van hoogteverschillen vlak.

5.7.2 vlonder

vlonder (Vlak): Smalle houten brug voor voetgangers of fietsers, of een kleine (aanleg)steiger voor bijvoorbeeld pleziervaart en sportvisserij.

Onderbouwing De classificaties voor Kunstwerkdeel waren niet volledig voor alle typen van kunstwerdeel die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo. 

5.8 typen bij Functioneel Gebied

Gerelateerde Github-issue(s)  #194

Gerelateerde voorstel(len) Sluis, sluisdeur, kunstwerk

Huidige situatie In IMGeo heeft een FunctioneelGebied een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de plus-classificaties voor FunctioneelGebied uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Multivlak’:

5.8.1 gemaalcomplex

gemaalcomplex: Gebied of complex met alle bij een gemaal behorende gronden, inrichtingen en bouwwerken.

5.8.2 sluiscomplex

sluiscomplex: Gebied of complex met alle bij een sluis behorende gronden, inrichtingen en bouwwerken.

5.8.3 stuwcomplex

stuwcomplex: Gebied of complex met alle bij een stuw behorende gronden, inrichtingen en bouwwerken.

5.8.4 zuiveringscomplex

zuiveringscomplex: Gebied of complex met alle bij een waterzuiveringsinstallatie behorende gronden, inrichtingen en bouwwerken.

5.8.5 waterwingebied

waterwingebied: Gebied waar waterwinning plaatsvindt ten behoeve van drinkwater door onttrekking van grondwater.

5.8.6 stiltegebied

stiltegebied: Gebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen..

5.8.7 valondergrond

valondergrond: Oppervlak, waarop de gebruiker terecht komt, na vallen door de valruimte. De opvangzone is het gebied rondom een speeltoestel waar bodemmateriaal met schokdempende eigenschappen moet liggen. De vereiste afmetingen van de opvangzone zijn afhankelijk van de vrije valhoogte van het speeltoestel.

5.8.8 verkeersaansluiting

aansluiting: Ongelijkvloers kruispunt van een nationale stroomweg en een niet-nationale stroomweg (bijvoorbeeld Haarlemmermeeraansluiting of een halfklaverbladaansluiting) of tussen twee regionale stroomwegen onderling, of tussen een regionale en een gebiedsontsluitin

5.8.9 verkeersknooppunt

knooppunt: Ongelijkvloers kruispunt van (regionale) stroomwegen, bijvoorbeeld vormgegeven als klaverblad-, ster- of turbineknooppunt. Twee regionale stroomwegen of een regionale stroomweg en een nationale stroomweg kunnen onderling een knooppunt vormen. Verkeer kan

5.8.10 verkeerskruispunt

kruispunt: Ontmoeting van wegen waar het verkeer van weg mag wisselen. Dit geldt zowel voor het gemotoriseerd verkeer als voor het langzaam verkeer. Voorbeelden zijn: een gelijkwaardig kruispunt, een voorrangskruispunt, een geregeld ruispunt en een (turbo)rotonde.

5.8.11 verkeerszone

zone: Verkeerskundige afbakening van een gebied.

5.8.12 opstelpunt open water

opstelpunt open water: Een plaats waar een brandweervoertuig opgesteld kan worden om open water te tappen.

5.8.13 snellaadstation

snellaadstation: Infrastructuurelement, doorgaans langs autosnelwegen, dat in elektrische energie voorziet om elektrische plug-invoertuigen op te laden in een relatief korte tijd.

Onderbouwing Gemaalcomplex, sluiscomplex en stuwcomplex worden toegevoegd als gevolg van het wijzigingen van gemaal naar gemaaldeel, sluis naar sluisdeur en stuw naar stuwdeel. Met deze typen kan een clustering van objecten plaatsvinden middels een FunctioneelGebied om complexen af te bakenen.

De overige uitbreidingen zijn verzoeken vanuit de aansluiting van het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) en Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) op IMGeo. Opstelpunt open water is een wens vanuit de veiligheidsregio’s. Deze typen ontbraken in IMGeo en zijn nodig voor een goede aansluiting van de modellen.

5.9 typen bij Bord

Gerelateerde Github-issue(s) #70, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Bord een verzameling van typen/classificaties voor het kenmerk bgt- en plus-type. 

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Bord uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.9.1 pictogram

pictogram: Symbool of afbeelding dat de plaats inneemt van een tekst, het gebruik ervan wordt daarom ook beeldtaal genoemd.

5.9.2 klok

klok: Een object waarop de tijd kan worden afgelezen.

5.9.3 dynamisch informatiepaneel

dynamisch informatiepaneel: Elektronisch paneel dat, afhankelijk van de (verkeers)situatie, een aanwijzing kan geven aan de weggebruiker, meestal om hem te helpen de meest optimale route naar de bestemming te kiezen.

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Bord waren niet volledig voor alle typen borden die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.10 Typen bij Installatie

Gerelateerde Github-issue(s) #70, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Installatie een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Installatie uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.10.1 beregeningsinstallatie

beregeningsinstalltie: Installatie voor het toevoeren van water in plaats van of in aanvulling op de natuurlijke regenval.

5.10.2 energieaansluiting

energieaansluiting: Installatie ten behoeve van de regeling van het transport van elektriciteit, water of gas tijdens evenementen, voor markten of andere doeleinden.

5.10.3 tunnelventilatie

tunnelventilatie: Installatie om uitlaatgassen te verdrijven. Tunnelventilatie kan geschieden door de algemene luchtstroom in tunnelbuizen of met mechanische ventilatie.

5.10.4 lift

lift: Installatie voor verticaal transport van personen of goederen

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Installatie waren niet volledig voor alle typen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.11 typen bij Kast

Gerelateerde Github-issue(s) #70, #184, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Kast een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Kast uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.11.1 centrale verdeelkast

centrale verdeelkast: Een verdeelinrichting, verdeelkast of groepenkast is de plek van waaruit de elektrische energie beveiligd en verdeeld wordt over de elektrische installatie in een gebouw.

5.11.2 beregeningskast

beregeningskast: Een regel- en voedingskast voor het bedienen van de beregeningsinstallatie.

5.11.3 PLC-kast

PLC-kast: Een kast met daarin een PLC (Programmable Logic Controler) voor het aansturen van o.a. kunstwerken (gemalen, stuwen, afsluitmiddelen etc.).

5.11.4 pompkast

pompkast: Een kast met daarin een installatie bedoeld om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen.

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Kast waren niet volledig voor alle typen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.12 typen bij Mast

Gerelateerde Github-issue(s) #70#160, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Mast een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Mast uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.12.1 uitkijktoren

uitkijktoren: Hoge en smalle constructie voor het observeren van de omgeving (wild, bosbrand, verdrinkingsgevaar zwemmers e.d.).

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Mast waren niet volledig voor alle typen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.13 typen bij Paal

Gerelateerde Github-issue(s) #70#81, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Paal een verzameling van typen. 

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Paal uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.13.1 strandpaal

strandpaal: Paal op het strand of in de duinen, geplaatst als hulpmiddel bij het uitvoeren van metingen.

5.13.2 reflectorpaal

reflectorpaal: Paal langs de weg, met name in bochten, waarop een reflecterende plaat gemonteerd is met daarop een geleiding die vroegtijdig informatie verstrekt over het volgende weggedeelte.

5.13.3 sensorpaal

sensorpaal: Paal uitgerust met een sensor

5.13.4 voorzieningenpaal

voorzieningenpaal: Paal voorzien van een briefkast en aansluitingen voor elektra, telefoon en water.

5.13.5 hoogtebegrenzer

hoogtebegrenzer: Een hoogtebegrenzer zorgt ervoor dat te hoge en/of te zware voertuigen niet verder rijden waar de toegang voor hen niet gewenst is.

5.13.6 vlaggenmast

vlaggenmast: Paal waaraan een vlag bevestigd kan worden.

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Paal waren niet volledig voor alle typen palen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.14 typen bij Put

Gerelateerde Github-issue(s) #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Put een verzameling van typen. 

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Put uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.14.1 beerput

beerput: Deksel van een put, bestemd voor het tijdelijk opslaan van vuilwater en voor een gedeeltelijke biologische afbraak van het vuilwater.

5.14.2 fauna-inspectieput

fauna-inspectieput: Deksel van een put op ondergrondse faunavoorziening met als doel inspectie van de voorziening mogeljk te maken.

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Put waren niet volledig voor alle typen palen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.15 typen bij Straatmeubilair

Gerelateerde Github-issue(s) #7#70#100, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Straatmeubilair een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Straatmeubilair uit te breiden met de volgende typen en definities, allen met geometrietype ‘Punt’:

5.15.1 scootmobielberging

scootmobielberging: Open bergplaats voor één of meerdere scootmobielen.

5.15.2 pergola

pergola: Constructie ter ondersteuning van de groei van planten. 

5.15.3 informatiezuil

informatiezuil: Zuil waarop informatie geraadpleegd kan worden.

5.15.4 aanrijbeschermer

aanrijbeschermer: Object met als functie het doorrijden van een voertuig te voorkomen om een object (bijvoorbeeld een boom) te beschermen tegen schade. Veelal is het een constructie van een gebogen metalen buis, andere vormen en materialen zijn ook mogelijk (bijvoorbeeld biggenrug).

5.15.5 hulp- en waarschuwingsverlichting

hulp- en waarschuwingsverlichting: Kunstmatige lichtbron, dat door zijn kleur en toestand een status aangeeft of een commando aanduidt. Veelal toegepast voor het waarschuwen of reguleren van verkeer.

5.15.6 watertappunt

watertappunt: Een voorziening in de openbare ruimte, waaruit continu of op aanvraag (drukknop) leidingwater uit komt.

5.15.7 stapsteen

stapsteen: Steen van natuursteen of beton, die door de specifieke plaatsing van de stenen op stapafstand van elkaar de functie heeft om mensen te stimuleren de route van de stapstenen te lopen.

5.15.8 luidspreker

luidspreker: Een luidspreker is een apparaat waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid.

5.15.9 oplaadvoorziening elektrische voertuigen 

oplaadvoorziening elektrische voertuigen: Infrastructuurelement dat in elektrische energie voorziet om elektrische plug-invoertuigen op te laden.

5.15.10 laadbrug

laadbrug: Installatie-element met als doel schepen te laden en lossen.

5.15.11 klimijzer

klimijzer: Ingestorte stalen of aluminium staven in een beton- of baksteenconstructie die gebruikt worden als ladderconstructie.

5.15.12 AED

AED: Apparaat om te reanimeren, zijnde een Automatische externe defibrillator (AED). 

5.15.13 verbandtrommel

verbandtrommel: Doos of koffer met daarin materialen voor de eerste hulp bij ongelukken (EHBO).

5.15.14 verkeersspiegel

verkeersspiegel: Een verkeersspiegel is een bolle spiegel die gebruikt wordt om onoverzichtelijk verkeerssituaties te verduidelijken.

5.15.15 dispenser

dispenser: Een voorziening voor het verstrekken van bepaalde hulpmiddelen (bijvoorbeeld hondenpoepzakjes)

5.15.16 blok

blok Blokvormig element, meestal van beton of steen, bedoeld om een openbare ruimte te verfraaien, achterliggende gebieden te beschermen of te dienen als zit- of speelelement.

5.15.17 stormanker

stormanker Een voorziening aangebracht in de verharding voor het vastzetten en beveiligen van objecten (bijvoorbeeld marktkramen) tegen harde wind.

5.15.18 faunaverblijfplaats

faunaverblijfplaats Blokvormig element, meestal van beton of steen, bedoeld om een openbare ruimte te verfraaien, achterliggende gebieden te beschermen of te dienen als zit- of speelelement.

Onderbouwing De classificaties voor plus-type bij Straatmeubilair waren niet volledig voor alle typen straatmeubilair die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo.

5.16 Typen van Waterinrichtingselement

Gerelateerde Github-issue(s) #70#159, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Waterinrichtingselement een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Waterinrichtingselement uit te breiden met de volgende typen en definities:

navigatielicht (Punt): Lichtsein t.b.v. de navigatie voor scheepvaart

5.16.2 seinlicht

seinlicht (Punt): Kunstmatige lichtbron waarmee de doorvaart van kunstwerken wordt gereguleerd.

5.16.3 lichtbaken

lichtbaken (Punt): Waarschuwingsteken in vaarwater dat van een licht voorzien is.

5.16.4 mistbaken

mistbaken (Punt): Waarschuwingsteken in vaarwater door middel van een luchthoorn, die bij slecht zicht, met regelmatige tussenpozen een geluidssein geeft.

5.16.5 drijvende oever

drijvende oever: (Punt of Lijn) Drijvende constructie met beplanting langs oevers waar geen natuurlijke oever mogelijk is (stenen of stalen wanden).

5.16.6 watertrap

watertrap (Punt): Trapvormige constructie in een waterloop, bedoeld als sierelement om het water over naar beneden te laten stromen.

Onderbouwing
De classificaties voor plus-type bij Waterinrichtingselement waren niet volledig voor alle typen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo. 

5.17 Typen van Weginrichtingselement

Gerelateerde Github-issue(s) #70, #106, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Weginrichtingselement een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij Weginrichtingselement uit te breiden met de volgende typen en definities:

5.17.1 band

band (lijn) Element dat de scheiding verzorgt tussen een rijbaan en het meestal hoger gelegen object. Maakt deel uit van een wegconstructie en voorkomt dat water en vuil van de weg in de bermen, tuinen, of huizen terechtkomt. Voorkomt tevens dat motorvoertuigen op het hoger gelegen object rijden.

5.17.2 actieve wegmarkering

actieve wegmarkering (Punt, lijn of vlak) In of op het wegdek aangebrachte lichtelementen die voor de weggebruiker bij duisternis het verloop van de weg zichtbaar maken, ook buiten het bereik van koplampen. / Actieve wegmarkering is een vorm van verkeersgeleiding in en langs wegen op plaatsen waar geen of onvoldoende straatverlichting is.

5.17.3 obstakelbeveiliger

obstakelbeveiliger (Punt, lijn of vlak) Bermbeveiligingsconstructie ter afscherming van een obstakel, die botsingsenergie kan absorberen en daardoor bij aanrijding voertuigen met zo weinig mogelijk schade van richting doet veranderen of tot stilstand brengt.

5.17.4 blindegeleidestrook

blindegeleidestrook (lijn) een speciaal aangelegde baan plaveisel met een afwijkende structuur die er toe dient om blinden en slechtzienden te helpen de juiste weg te volgen doordat zij zich hiermee kunnen oriënteren.

5.17.5 rammelstrook

Rammelstrook (lijn) Een verkeersmaatregel bestaande uit een strook met ribbels op de weg. 

5.17.6 rabatstrook

rabatstrook (vlak) Een kantstrook, van ander materiaal en/of in een afstekende kleur, langs het verharde wegdek.

Onderbouwing
De classificaties voor plus-type bij Weginrichtingselement waren niet volledig voor alle typen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo. 

5.18 Typen van Vegatieobject

Gerelateerde Github-issue(s) #70, #194

Huidige situatie In de IMGeo heeft Vegetatieobject een verzameling van typen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de classificaties voor plus-type bij VegetatieObject uit te breiden met de volgende typen en definities:

5.18.1 solitaire plant

solitaire plant (Punt): Plant, heester of siergras, te beheren als solitair beplantingselement.

Onderbouwing
De classificaties voor plus-type bij Weginrichtingselement waren niet volledig voor alle typen die voorkomen in de openbare ruimte. Vanuit bronhouders en leveranciers, en de aansluiting met IMBOR is de wens geuit om deze classificaties op te nemen in IMGeo. 

Impact De impact van het toevoegen en uitbreiden van domeinwaarden wordt ingeschat op relatief ‘laag’:

 • Verplicht/niet verplicht: Het betreft een uitbreiding of toevoeging in het verplicht (bgt-) of niet-verplichte (plus-) deel van IMGeo.

 • Software: er is aanpassing van de software nodig als gevolg van nieuwe domeinwaardenlijsten.

 • Dataconversie: bestaande gegevens hoeven niet te worden geconverteerd.

 • Inwinning: voor bgt-classificaties moeten bronhouders de gegevens inwinnen en aanleveren aan de LV-BGT, dit is verplicht. Voor plus-classificaties mogen bronhouders de gegevens inwinnen en aanleveren aan de LV-BGT, dit is niet verplicht.

 • Samenhang basisregistraties: er is een impact voor andere basisregistraties voorzien waar het de objecten ‘Pand’ en ‘OverigBouwwerk’ betreft: hier is een relatie met de WOZ en de BAG; afstemming is noodzakelijk.

Implementatie-advies Het advies is om de nieuwe domeinwaardenlijsten te implementeren in de software van bronhouders en BGT keten. Met betreffende bronhouders dienen afspraken gemaakt te worden wanneer zij de nieuwe typen uiterlijk geleverd kunnen hebben.

6. Hernoemen of schrappen van domeinwaarden, of wijzigingen geometrietypen.

De volgende voorstellen betreffen het hernoemen of schrappen van domeinwaarden in IMGeo, en/of wijzigen geometrietypen binnen de huidige structuur van IMGeo.

6.1 Hernoemen ‘boomschors’ naar ‘boomschors / houtsnippers’

Gerelateerde Github-issue(s) #70

Huidige situatie In IMGeo hebben een Wegdeel, OndersteunendWegdeel, en OnbegroeidTerreindeel als nadere detaillering van het bgt-fysiekvoorkomen ‘onverhard’ een plus-fysiekvoorkomen ‘boomschors’ met de volgende definitie:

boomschors Onverhard met als deklaag boomschors

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de term ‘boomschors’ te hernoemen naar ‘houtsnippers’ als plus-fysiekvoorkomen van Wegdeel, OndersteunendWegdeel en OnbegroeidTerreindeel met de volgende definitie

boomschors/ houtsnippers Onverhard met als deklaag boomschors of houtsnippers.

Onderbouwing Zowel de term 'houtsnippers' als ‘boomschors’ worden gebruikt in o.a. Beheer Openbare Ruimte (BOR). In IMGeo worden deze aggregeerd tot één classificatie.

6.2 Hernoemen ‘zand’ naar ‘zandvlakte’

Gerelateerde Github-issue(s)  #113 

Huidige situatie In IMGeo heeft OnbegroeidTerreindeel het fysieke voorkomen ‘zand’ zowel zelfstandig als bgt-type en als nadere detaillering van ‘onverhard’ voor. Dit is niet consistent en geeft onduidelijkheid en interpretatieverschillen bij bronhouders.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het bgt-type ‘zand’ te hernoemen naar ‘zandvlakte’met de volgende definitie:

zandvlakte een vlak, onbegroeid gebied waarvan de bodem uit zand bestaat.

Onderbouwing Met deze wijziging wordt IMGeo consistenter, waarmee de afbakening voor bronhouders eenvoudiger en gemakkelijker wordt, en daarmee de BGT uniformer. Het betreft hier de combinatie van ‘zandvlakte’ met optionele plus-typen ‘strand en strandwal’ en ‘zandverstuiving’.

6.3 Hernoemen ‘puin’ naar ‘steenbestorting’

Gerelateerde Github-issue(s) #194

Huidige situatie In IMGeo komt ‘puin’ voor als plus-fysiekvoorkomen van ‘half verhard’ voor bij Wegdeel, OndersteunendWegdeel en OnbegroeidTerreindeel met de volgende definitie:

puin Puin is afvalmateriaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels bestaande uit stenen en beton, van gesloopte of ingestorte gebouwen, viaducten, bruggen en andere objecten. (bron: Wikipedia)

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het plus-fysiekvoorkomen ‘puin’ te hernoemen naar ‘steenbestorting’ met de volgende definitie:

steenbestorting Open verharding bestaande uit onregelmatige stukken steen of beton. (bron: BGT)

Onderbouwing Steenbestorting is de meer specifieke term vanuit o.a. beheer openbare ruimte.

6.4 Hernoemen ‘sluis’ naar ‘sluisdeur’ bij Kunstwerkdeel, wijzigen geometrietype naar ‘Lijn of Vlak’.

Gerelateerde Github-issue(s) #72

Gerelateerde voorstel(len) Verduidelijken regels voor gemaal, stuw en sluisdeur en Aanpassen definitie sluis(deur) bij Kunstwerkdeel en Uitbreiden domeinwaarden Functioneel Gebied met sluiscomplex

Huidige situatie In IMGeo komt ‘sluis’ voor als type bij Kunstwerkdeel met de volgende definitie:

sluis Een kunstmatige beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het type ‘sluis’ te hernoemen naar ‘sluisdeur’ met de volgende definitie:

sluisdeur Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen. (bron: BGT)

Het geometrietype van ‘sluisdeur’ wijzigt van ‘Vlak’ naar ‘Lijn of Vlak’ (impact, zie wijzigen geometrietypen).

Onderbouwing Sluis wordt hernoemd omdat in de BGT alleen de sluisdeur wordt opgenomen; het sluiscomplex kan middels een Functioneel Gebied 'sluiscomplex' worden opgenomen. 

6.5 Hernoemen ‘bushalte’ naar ‘halteplaats’ bij FunctioneelGebied

Gerelateerde Github-issue(s) opmerking uit eerste ronde consultatie

Huidige situatie In IMGeo komt ‘bushalte’ voor als type bij FunctioneelGebied met de volgende definitie:

bushalte Halteplaats voor bussen van het openbaar vervoer.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het type ‘sluis’ te hernoemen naar ‘sluisdeur’ met de volgende definitie:

bushalte Halteplaats van het openbaar vervoer.

Onderbouwing Na hernoemen kunnen halteplaatsen voor andere soorten openbaar worden opgenomen als FunctioneelGebied.

6.6 Hernoemen ‘praatpaal’ naar ‘meldpaal’ bij Paal

Gerelateerde Github-issue(s) #194

Huidige situatie In IMGeo komt ‘praatpaal’ als type van Paal voor met de volgende definitie:

praatpaal: Stalen of kunststof paal langs verkeerswegen welke bedoeld is telefonisch contact te leggen met een centrale meldkamer (ANWB).

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘praatpaal’ te hernoemen naar ‘meldpaal’ met de volgende definitie:

Onderbouwing In IMBOR komen verschillende palen voor bedoeld om te communiceren met een centrale meldkamer. In IMGeo worden deze geaggreerd tot één algemeen object ‘meldpaal’. Met deze aanpassing sluiten IMGeo en IMBOR op elkaar aan.

6.7 Hernoemen ‘speelvoorziening’ naar ‘speel-/sportvoorziening’

Gerelateerde Github-issue(s) #194

Huidige situatie In IMGeo komt ‘speelvoorziening’ als type van Straatmeubilair voor met de volgende definitie:

speelvoorziening: Aard en nagelvast met de grond verbonden constructie in de openbare ruimte, bedoeld als speelmateriaal voor kinderen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘speelvoorziening’ te hernoemen naar ‘speel-/sportvoorziening’ met de volgende definitie:

speel-/sportvoorziening: Aard en nagelvast met de grond verbonden constructie in de openbare ruimte, bedoeld als speelmateriaal voor kinderen of voor het beoefenen van een sport.'

Onderbouwing In IMBOR komen verschillende speel- en sportvoorzieningen voor. In IMGeo worden deze geaggreerd tot één algemeen object ‘speel-/sportvoorziening’. Met deze aanpassing sluiten IMGeo en IMBOR op elkaar aan.

6.8 Hernoemen ‘fietsenrek’ en ‘fietsenkluis’ naar ‘fietsparkeervoorziening’

Gerelateerde Github-issue(s) #194

Huidige situatie In IMGeo komen ‘fietsenrek’ en ‘fietsenkluis’ als type van Straatmeubilair voor met de volgende definitie:

fietsenrek Een duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte voor het stallen van fietsen.

fietsenkluis Een fietskluis is een kluis om een fiets in te bewaren, meestal ter voorkoming van diefstal of beschadiging.

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘fietsenrek’ en ‘fietsenkluis’ te hernoemen naar ‘fietsparkeervoorziening’ met de volgende definitie:

fietsparkeervoorziening: Een duurzaam verankerde voorziening in de openbare ruimte voor het parkeren en stallen van fietsen.

Onderbouwing In IMBOR komen verschillende fietsparkeervoorzieningen voor, zoals fietsabri, fietsbeugel, en fietsenrek. In IMGeo worden deze geaggreerd tot één algemeen object ‘fietsparkeervoorziening’. Met deze aanpassing sluiten IMGeo en IMBOR op elkaar aan.

6.9 Hernoemen ‘meerpaal’ naar ‘meerpaal/-stoel’ bij Waterinrichtingselement

Gerelateerde Github-issue(s) #39

Huidige situatie In IMGeo komt ‘meerpaal’ als type van Waterinrichtingselement voor met de volgende definitie:

Meerpaal: Paal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘fietsenrek’ en ‘fietsenkluis’ te hernoemen naar ‘fietsparkeervoorziening’ met de volgende definitie:

meerpaal/-stoel: Paal of samenstel van palen voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.

Het geometrietype van ‘meerpaal/-stoel’ blijft ongewijzigd ‘Punt’.

Onderbouwing Met deze aanpassing wordt het ook mogelijk om meerstoelen op te nemen in IMGeo.

De impact en het implementatieadvies voor het hernoemen van domeinwaarden is generiek als volgt te beschrijven:

Impact De impact van de voorstellen voor hernoemen van domeinwaarden wordt ingeschat op relatief ‘hoog’.

Implementatie-advies Het advies is om na implementatie van de nieuwe domeinwaardenlijsten in de centrale BGT ketensystemen:

 1. De nieuwe domeinwaardenlijsten implementeren in de BGT ketensystemen.

 2. Op enig moment centraal een dataconversie te doen, waarbij objecten van de oude classificatie naar de nieuwe classificatie worden omgezet.

 3. Een overgangsperiode af te spreken waarin zowel conform de oude als nieuwe domeinwaardenlijsten aangeleverd mag worden aan de Centrale BGT keten.

 4. bronhouders objecten met zowel de oude classificatie als de nieuwe classificatie krijgen mogen aanleveren. Leveringen met daarin oude classificaties worden bij het innameportaal genormaliseerd naar de nieuwe classificaties.

 5. gebruikers kunnen kiezen krijgen vanaf dat moment enkel de nieuwe classificatie geleverd. Bij het samenvoegen van twee of meer classificaties tot één nieuwe classificatie wordt gecommuniceerd welke default classificatie gebruikers geleverd krijgen.

 6. Na de overgangsperiode worden enkel leveringen van bronhouders met de nieuwe classificatie geaccepteerd in de BGT keten en nieuwe classificaties uitgeleverd aan gebruikers.

6.10 Verplaatsen 'voetgangersgebied'en 'woonerf' van Wegdeel naar FunctioneelGebied

Gerelateerde Github-issue(s) #167 

Huidige situatie In IMGeo heeft een Wegdeel de bgt-functies 'voetgangersgebied' en 'woonerf'. 

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo de bgt-functies 'voetgangersgebied' en 'woonerf' te verplaatsen van object Wegdeel naar FunctioneelGebied.

Deze wijziging is dus een combinatie van het laten vervallen ‘voetgangersgebied’ en ‘woonerf’ bij Wegdeel en het uitbreiden van FunctioneelGebied met typen ‘voetgangergebied’ en ‘woonerf’.

Onderbouwing De functies "voetgangersgebied" en "woonerf" zijn niet duidelijk gedefinieerd. Zo zijn er voetgangersgebieden, waar soms ook vrachtwagens rijden om de winkels te bevoorraden en is er wel een duidelijke rijbaan aangelegd. Met borden wordt dan een voetgangerszone aangeduid. Dat geldt ook voor woonerven. De begrenzing is nogal afhankelijk van de plaatsing van de borden en van verkeersbesluiten. 

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op ‘hoog’:

Implementatie-advies Het implementatieadvies is als volgt:

 1. Stel een werkafspraak op dat wegdelen met bgt-functie ‘voetgangersgebied’ en ‘woonerf’ omgezet worden naar een wegdeel met een andere type. Onderzoek daarbij of deze conversie via een eenmalige centrale conversie in LV-BGT of BRAVO mogelijk is, anders via regulier mutatieproces door bronhouders.

 2. Pas de software van bronhouders en BGT keten aan op de nieuwe domeinwaardenlijsten.

 3. Laat bronhouders de objecten van Stap 1 muteren van inrichtend naar opdelend, waarbij de betreffende objecten een gat maken in het onderliggende of bovenliggede object op maaiveld. Gebruik eventueel om de voortgang te moniteren het kwalititeitsdashboard. Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald.

6.11 Verplaatsen ‘boomspiegel’ van Weginrichtingselement naar plus-fysiekvoorkomen van BegroeidTerreindeel:groenvoorziening

Gerelateerde Github-issue(s): #198 

Gerelateerd voorstel Schrappen inwinregel voor plantvakken kleiner dan 5m2

Huidige situatie In IMGeo heeft een Weginrichtingselement het plus-type boomspiegel’ met de volgende definitie:

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘boomspiegel’ te schrappen bij Weginrichtingselement en op te nemen als plus-fysiekvoorkomen van ‘groenvoorziening’ van BegroedTerreindeel.

Geometrietype wijzigt daarmee van ‘Punt of Vlak’ naar ‘Vlak’.

Onderbouwing Uit de eerste ronde van de formele consultatie komt het verzoek om ‘boomspiegel’ opdelend te maken, maar niet verplicht. Tevens wordt opgemerkt bij het voorstel voor Schrappen inwinregel voor plantvakken kleiner dan 5m2 dat veel kleine plantvakken nu als boomspiegel zijn opgenomen, als gevolg van deze afbakeningsregel nu zijn opgenomen als boomspiegel. Voorstel tracht IMGeo consistent te maken. Ca. 12% van de ca. 60.000 boomspiegels in de LV zijn nu opgenomen met punt-geometrie. Deze moeten (handmatig) omgezet worden naar vlakgeometrie.

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op ‘gemiddeld’:

Implementatie-advies Het implementatieadvies is als volgt:

 1. Onderzoek of de omzetting centraal uitgevoerd kan worden, zodanig dat bij elk Weginrichtingselementen ‘boomspiegel’ wordt omgezet naar BegroeidTerreindeel met vlakgeometrie.

 2. Stel een werkafspraak met bronhouders op dat de weginrichtingselementen met plus-type ‘boomspiegel’ die als gevolg van puntgeometrie niet geautomatiseerd kunnen worden omgezet, worden aangeleverd door bronhouders binnen een bepaalde termijn.

6.12 Verplaatsen ‘vispassage’ naar plus-type van ‘faunavoorziening’ bij Kunstwerkdeel

Gerelateerde Github-issue(s) #194

Gerelateerd voorstel Faunavoorziening verschuiven van ‘inrichtend/vrijwillig’ IMGeo naar ‘opdelend/verplichte’ BGT.

Huidige situatie In IMGeo komt ‘vispassage’ als type van Kunstwerkdeel voor met de volgende definitie:

vispassage Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘vispassage’ als type van Kunstwerkdeel te laten.

Onderbouwing Vispassage is een verbijzondering van het type ‘faunavoorziening’, omdat vispassage ook de geleiding van een bepaald soort fauna betreft.

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op ‘hoog’:

Implementatie-advies Het implementatieadvies is als volgt:

 1. Onderzoek of de omzetting centraal uitgevoerd kan worden, zodanig dat bij elk Kunstwerkdeel ‘vispassage’ een default bgt-type ‘faunavoorziening’ wordt toegevoegd.

6.13 Verwijderen ‘historie’ als plus-status

Gerelateerde Github-issue(s) #2

Huidige situatie In IMGeo komt ‘historie’ als plus-status bij een object voor met de volgende definitie:

historie: Situatie waarin het geregistreerde object fysiek niet meer bestaat.

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘historie’ als plus-status te schrappen uit de domeinwaardenlijst StatusPlus.

Onderbouwing Een object in IMGeo (en BGT) vervalt door het vermelden van de object-eindtijd. Historie is daardoor een overbodige waarde. In de BGT keten wordt nu nergens status ‘historie’ toegepast bij objecten met een eindtijd.

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op ‘laag’:

Implementatie-advies n.v.t.

6.14 Wijzigen geometrie ‘gemaal’ van ‘vlak’ naar ’multivlak’

Gerelateerde Github-issue(s) #37, #72

Gerelateerde voorstel(len) Verduidelijken regels voor gemaal, stuw en sluisdeur en Uitbreiden domeinwaarden Functioneel Gebied met gemaalcomplex

Huidige situatie In IMGeo komt ‘gemaal’ voor als type bij Kunstwerkdeel met geometrytype ‘Vlak’ en met de volgende definitie:

gemaal Een kunstwerk in principe bedoeld om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het geometrietype van ‘gemaal’ te wijzigen van ‘Vlak’ naar ‘Multivlak’ met de volgende definitie:

gemaal De delen van een kunstwerk in principe bedoeld om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen.

Onderbouwing Een gemaal bestaat veelal uit verschillende delen en de behoefte is om die reden het object als multivlak op te kunnen nemen. Een multivlak mag ook één vlak bevatten. Alle delen van het kunstwerk gevat in één multivlak hebben dezelfde relatieve hoogte. Met deze aanpassing sluit de BGT beter aan op de afbakeningsregels van de waterwereld (IMWA).

6.15 Wijzigen geometrie ‘stuw’ van ‘Lijn of Vlak’ naar ’Lijn of MultiVlak’

Gerelateerde Github-issue(s) #37, #72

Gerelateerde voorstel(len) Verduidelijken regels voor gemaal, stuw en sluisdeur

Huidige situatie In IMGeo komt ‘stuw’ voor als type bij Kunstwerkdeel met geometrietype ‘Lijn of Vlak’ en met de volgende definitie:

stuw Een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms te regelen.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het geometrietype ‘Lijn of Vlak’ van ‘stuw’ te wijzigen naar ‘Lijn of MultiVlak’ met met de volgende definitie:

stuw De delen van constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms te regelen; inclusief de eventueel aanwezige bakken waar het water door wordt geleid.

Onderbouwing Een stuw bestaat veelal uit verschillende delen en de behoefte is om die reden het object als multivlak op te kunnen nemen, naast lijngeometrie. Een multivlak mag ook één vlak bevatten. Alle delen van het kunstwerk gevat in één multivlak hebben dezelfde relatieve hoogte. Met deze aanpassing sluit de BGT beter aan op de afbakeningsregels van de waterwereld (IMWA).

6.16 Wijzigen geometrie ‘duiker’ van ‘Lijn of Vlak’ naar ’Lijn of Multivlak’

Gerelateerde Github-issue(s)  #37, #72

Gerelateerde voorstel(len) Verduidelijken regels voor gemaal, stuw en sluisdeur

Huidige situatie In IMGeo komt ‘duiker’ voor als type bij Kunstwerkdeel met geometrietype ‘Lijn of Vlak’ en met de volgende definitie:

duiker Kunstwerk voor de waterhuishouding bestaande uit een kokervormige constructie aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam.

Nieuwe situatie Het voorstel is om in IMGeo het geometrietype ‘Lijn of Vlak’ van ‘duiker’ te wijzigen naar ‘Lijn of MultiVlak’ met met de volgende definitie:

duiker De delen van een Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een kokervormige constructie aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam.

Het geometrietype van ‘duikerdeel’ wordt aangepast van ‘Lijn of Vlak’ naar ‘Lijn of MultiVlak’.

Onderbouwing Een duiker bestaat veelal uit verschillende delen en de behoefte is om die reden het object als multivlak op te kunnen nemen, naast lijngeometrie. Een multivlak mag ook één vlak bevatten. Alle delen van het kunstwerk gevat in één multivlak hebben dezelfde relatieve hoogte. Met deze aanpassing sluit de BGT beter aan op de afbakeningsregels van de waterwereld (IMWA).

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op ‘gemiddeld’:

Implementatie-advies Het advies is om te onderzoeken hoe de conversie centraal kan worden doorgevoerd.

7. Overige voorstellen, met keuze-opties

De volgende voorstellen worden apart toegelicht, waarbij het BGT werkveld werd gevraagd om extra input te leveren of een keuze te maken voor een van de geschetste opties. Deze reacties van het werkveld zijn verwerkt in één voorgestelde oplossing.

7.1 Verschuiven inrichtende/vrijwillige vlakobjecten naar opdelende/verplichte vlakobjecten

Gerelateerde Github-issue(s) #16#96#118#173, #174

Huidige situatie In paragraaf 3.3 van de IMGeo gegevenscatalogus staat het volgende:

"De optionele objecttypen van IMGeo zijn topologisch gestructureerd indien het een nadere detaillering betreft van de BGT objecten. Het optionele deel van IMGeo is geen onderdeel van de topologische structuur indien het een uitbreiding van de populatie is (‘inrichtend’). Dit geldt bijvoorbeeld voor Overig bouwwerk: bunker en Kunstwerkdeel: keermuur. Deze objecten liggen ongeacht of ze een punt-, lijn- of vlakgeometrie hebben altijd boven of onder één of meer BGT objecten op maaiveldniveau. Een optioneel IMGeo object dat een vlakgeometrie heeft, bijvoorbeeld een wildrooster, maakt geen gat in het onderliggende BGT object, bijvoorbeeld een wegdeel of onbegroeid terreindeel.”

In het informatiemodel van BGT|IMGeo zijn de verplichte vlakobjecten (m.u.v. Functioneel Gebied: kering) dus opdelend en de vrijwillige vlakobjecten inrichtend. Het algemene principe wat hier achter zit is: opdelend is verplicht, en inrichtend is vrijwillig.

Nieuwe situatie Het voorstel is om de volgende objecten om bepaalde inrichtende/vrijwillige vlakobjecten van IMGeo te verschuiven naar opdelende/verplichte BGT-inhoud.

Het betreft de volgende objecten:

OverigBouwwerk: bunker
Kunstwerkdeel: keermuur, faunavoorziening

Gebouwinstallatie: bordes

Weginrichtingselement: wildrooster, rooster

Deze vlakobjecten worden dus opdelend indien op relatieve hoogte 0, maar daarmee ook verplichte BGT-inhoud.

Dit betekent voor het model dat deze domeinwaarden zullen verplaatsen van een plus-waardelijst (bijv. OverigBouwwerkPlus) naar een bgt-waardelijst (bijv. OverigBouwwerk). De tekst in paragraaf 3.3 van de IMGeo gegevenscatalogus wordt aangepast met voorbeelden uit de nieuwe situatie.

Onderbouwing Bronhouders ervaren het in bepaalde situaties als lastig om onder een inrichtend vlak op relatieve hoogte 0 een opdelend vlak te moeten leggen. Gebruikers (bijvoorbeeld groenbeheerders) en bronhouders hebben aangegeven dat zij bepaalde grote vlakobjecten die nu inrichtend zijn, in de opdelende laag willen hebben voor het beter kunnen opstellen van onderhoudsbestekken en kostenramingen. Om die reden wordt voorgesteld om bovenstaande objecten op te nemen in de opdelende laag, zodat deze een gat maken in het onderliggende terrein. De lijst van bovenstaande objecten is samengesteld op basis van de reacties uit de 1e ronde van de formele consultatie. Het opnemen van schuur wordt uitgesteld naar IMGeo 3.0; met BAG 2.0 zullen op termijn in de BGT de meeste schuren naar verwachting als Pand worden afgebakend (dus daarmee opdelend).

De volgende vlakobjecten blijven optioneel en inrichtend:

Kunstwerkdeel: overkluizing, duiker, bodemval, coupure, ponton, voorde.

OverigeScheiding: muur, kademuur

Gebouwinstallatie: luifel, toegangstrap

Weginrichtingselement: wegmarkering, geleideconstructie

Vegetatieobject: haag

Functionele en registratieve gebieden

De nieuwe classificaties die voorgesteld worden voor IMGeo worden nu beschouwd als vrijwillige en dus inrichtende inhoud (uitbreiding in plus-deel van het informatiemodel).

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘gemiddeld tot laag’:

Implementatie-advies Het advies is als volgt:

 1. Implementeer de nieuwe domeinwaardenlijsten in de software van bronhouders en BGT keten.

 2. Onderzoek de mogelijkheden van het automatisch omzetten van bestaande objecten: zet de classificatie om van plus-kolom naar bgt-kolom, en maak een gat in het onderliggende opdelende object (bijv. terreindeel) met de geometrie van het betreffende nieuwe opdelende vlakobject (bijv. bunker). Mislukt het maken van een gat, leg het nieuwe opdelende vlakobject (bijv. bunker) op een andere relatieve hoogte dan 0 waarmee dit vlakobject alsnog inrichtend is.

 3. Met betreffende bronhouders dienen afspraken gemaakt te worden wanneer zij de uitvallijst van de automatisch omzetting hebben opgelost (d.w.z. zelf gat maken in onderliggende objecten), alsook wanneer de ontbrekende objecten die nu verplichte BGT-inhoud zijn ingewonnen en aangeleverd.

7.2 Verplaatsen ‘inrit’ boven ‘fietspad’ voor functies van Wegdeel

Gerelateerde issue(s) #126

Huidige situatie In de BGT komt de functie 'inrit' voor bij een Wegdeel met de volgende definitie:

"Toegangswegen, oprijlanen en dergelijke met verkeersfunctie die leiden naar afgelegen erven en terreinen."

Afgelegen is niet nader gespecificeerd in de afbakeningsregels. Als gevolg daarvan zijn zowel de langere toegangswegen naar afgelegen percelen en gebouwen als de korte inritten voor toegang van een openbare weg naar een perceel of gebouw door bijna alle bronhouders opgenomen in de BGT. 

Op BGT-niveau is het aanvankelijk niet de bedoeling geweest om de korte inritten als ‘inrit’ af te bakenen. Voor beheer openbare ruimte zijn de korte inritten wel relevant.

Nieuwe situatie Het voorstel is om ‘inrit’ in de domeinwaardenlijst FunctieWeg te plaatsen boven ‘fietspad’ en onder ‘rijbaan lokale weg’.

N.B. het schrappen van ‘voetgangersgebied’ en ‘woonerf’ bij FunctieWeg is een voorstel, zie Verplaatsen 'voetgangersgebied'en 'woonerf' van Wegdeel naar FunctioneelGebied.

De definitie van ‘inrit’ wordt aangepast:

"Toegangswegen, oprijlanen en dergelijke met verkeersfunctie die leiden naar afgelegenerven en terreinen."

Conform de hiërarchische toewijzingsregels van IMGeo in paragraaf 3.9 van de BGT catalogus wordt dan een object eerst als inrit afgebakend (indien voldoet aan de definitie) en pas daarna als fietspad of voetpad (indien voldoet aan de definitie).

Onderbouwing Inritten worden nu niet uniform afgebakend in de BGT. Bij aanvang van de BGT was het niet de bedoeling om kleine inritten als verplichte BGT-inhoud op te nemen. Vanuit BOR en andere gebruikers blijkt een enorme behoefte om deze informatie beschikbaar te hebben, wat -naast de begripsverwarring t.a.v. inrit/toegangsweg - verklaart waarom veel bronhouders toch kleine inritten als BGT hebben afgebakend.

Uit de 1e ronde van de formele consultatie bleek dat geen van alle opties echt passend waren:

De werkgroep IMGeo heeft zich nogmaals gebogen over alle reacties:

Conclusie is dat inrit ongeacht lengte of breedte als inrit herkenbaar moet zijn, en dat deze belangrijk is voor verschillende gebruikers voor o.a. beheer en bereikbaarheid, en dus voor de afbakening van fietspad en voetpad moet komen. Om die reden wordt inrit in de domeinwaardenlijst FunctieWegdeel geplaatst boven fietspad en onder rijbaan lokale weg.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘gemiddeld tot laag’:

Implementatie-advies Het advies is om met betreffende bronhouders afspraken te maken wanneer zij de inritten conform de nieuwe regels hebben ingewonnen en aangeleverd.

7.3 Aanpassen afbakeningsregel voor berm naar maximaal 25 meter vanaf wegkant

Gerelateerde Github-issue(s) #8

Huidige situatie In de BGT komt de functie 'berm' voor bij een OndersteunendWegdeel met de volgende definitie:

"Een strook grond langs een weg of spoorweg."

Een OndersteunendWegdeel 'berm' heeft een eigen fysiek voorkomen. Deze keuze in het model is gemaakt voor de afstemming/koppeling met de internationale uitwisselstandaard CityGML. Voorts kent de BGT terreindelen (begroeid en onbegroeid) zonder functie, maar wel met een fysiek voorkomen. In de praktijk blijkt dat bermen soms door bronhouders afgebakend worden als OndersteunendWegdeel en soms als Terreindeel. 

Nieuwe situatie Het voorstel is om voor de afbakening van bermen een algemene stelregel te hanteren dat een berm tot maximaal 25 meter vanaf de wegkant loopt.

In de BGT catalogus wordt in H10 de volgende afbakeningsregel aan OndersteunendWegdeel toegevoegd:

‘Een terreindeel langs een weg dat niet breder is dan 25 meter gemeten t.o.v. de kant van de weg en met verharding of begroeiing conform de fysieke voorkomens van OndersteunendWegdeel wordt in de BGT opgenomen als berm.’

Met bovenstaande stelregel mag een berm ook smaller zijn dan 25 meter. De minimale breedte voor een berm wordt bepaald door de bronhouder (bijv. vanuit groenbeheer of wegbeheer).

Onderbouwing Het is niet de bedoeling dat bermen (te) ver doorlopen vanaf de wegkant, immers de ondersteunende verkeersfunctie loopt niet tot enkele honderden meters vanaf de wegkant. Bermen zijn wel relevante BGT-inhoud voor o.a. analyse over verkeersveiligheid, en ook voor BOR in verband met groenbeheer / maairegiems.

Uit de 1e ronde van de formele consultatie volgt:

Een terreindeel langs een wegdeel smaller dan 25 meter wordt dus in principe opgenomen als berm, als de verharding of begroeiing matcht met de fysieke voorkomens van OndersteunendWegdeel. Bredere terreindelen en terreindelen die niet voldoen aan de fysieke voorkomens van OndersteunendWegdeel (bijv. bos, bouwland of grasland agrarisch) worden als BegroeidTerreindeel of OnbegroeidTerreindeel afgebakend.

Enkele voorbeelden van bermen en begroeide terreindelen langs een weg:

In het objectenhandboek zullen extra voorbeelden en foto’s worden toegevoegd.

Impact De impact van het toevoegen en uitbreiden van domeinwaarden wordt ingeschat op relatief ‘gemiddeld’:

Implementatie-advies Het advies is om met betreffende bronhouders afspraken te maken wanneer zij de bermen conform de nieuwe regels hebben ingewonnen en aangeleverd.

8. Uitgewerkte voorstellen, uitgesteld naar IMGeo 3.0

De volgende voorstellen zijn al wel uitgewerkt voor IMGeo, maar worden uitgesteld naar een volgende versie van IMGeo (3.0). Deze voorstellen zullen worden aangedragen bij werkgroepen die zich bezig houden met de doorontwikkeling van de basisregistraties in samenhang.

8.1 Samenvoegen Pand en OverigBouwwerk tot Bouwwerk

Gerelateerde Github-issue(s) #26#146

Gerelateerde voorstellen

Huidige situatie In de BGT wordt een Pand uit de BAG met maaiveldgeometrie opgenomen. Een BGT Pand heeft een verplichte BAG-identificatie en indien verblijfsobjecten in het pand gelegen zijn, dan één of meer nummeraanduidingreeksen.

Bouwwerken die niet als Pand in de BAG worden opgenomen, worden als OverigBouwwerk in de BGT opgenomen. Een OverigBouwwerk heeft een classificatie zijnde een bgt-type of plus-type.

Nieuwe situatie Het voorstel is het samenvoegen van Pand en OverigBouwwerk in de BGT tot één objecttype: Bouwwerk

Aan het Bouwwerk kan een classificatie worden toegekend in het bgt-type of plus-type. De lijst met typeringen voor Bouwwerk is gelijk aan de huidige domeinwaardenlijst voor OverigBouwwerk en wordt uitgebreid met classificaties die zijn aangedragen als verbetersuggestie voor de optimalisatie van IMGeo.

Indien een Bouwwerk overeenkomt met een Pand in de BAG, dan wordt bij dit Bouwwerk verplicht een BAG-identificatie opgenomen, en indien ook verblijfsobjecten in het Pand gelegen, dan één of meer nummeraanduidingsreeksen.

Het principe van overbouw en onderbouw opnemen wordt toegepast op Bouwwerk, nl. bouwwerkdelen met afwijkende geometrie t.o.v. maaiveld met een eigen relatieve hoogte (zie gerelateerd voorstel)

Onderbouwing Het voorstel wordt om de volgende redenen gedaan:

 1. De effecten van gewijzigde afbakeningsregels voor panden in BAG 2.0 worden opgevangen. Windturbine, schuren en bunkers die met de nieuwe BAG-afbakeningsregels als Pand worden afgebakend, kunnen als Bouwwerk met pand-identificatie en classificatie worden opgenomen in de BGT. Een windturbine komt zonder deze wijziging voor bij twee objecten in de BGT, nl. als BGT OverigBouwwerk conform de oude BAG-afbakeningsregels en als BGT Pand conform de nieuwe BAG-afbakeningsregels.

 2. Het proces aan de kant van BGT-bronhouder wordt eenvoudiger bij constatering van panden. In de huidige situatie mag BGT bronhouder bij constatering van een pand dit object pas als pand leveren na ontvangst van een BAG-identificatie van de BAG-afdeling.

 3. Door toepassing van overbouw en onderbouw bij zowel Pand en OverigBouwwerk zijn beide objecten nagenoeg gelijk, m.u.v. pand-identificatie en huisnummers bij Bouwwerken die ook in de BAG voorkomen.

 4. BAG en BGT blijven met een pand-identificatie en nummeraanduidingreeksen bij een Bouwwerk aan elkaar gerelateerd, maar zijn minder afhankelijk van elkaar in het bijhoudingsproces en bij aangepaste afbakeningsregels.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘zeer hoog’.

Implementatie-advies

Hoewel een structuurverandering in het model van de BGT, is deze wijziging wel backwards compatibale zodanig dat:

Conversie van oud naar nieuw:

Conversie van nieuw naar oud:

Gezien de grote impact van dit voorstel en het raken van dit voorstel aan andere basisregistraties wordt verder geen uitgewerkt implementatie-advies gegeven.

8.2 Toevoegen overbouw en onderbouw aan Pand en OverigBouwwerk

Gerelateerde Github-issue(s) #19#43

Gerelateerde voorstel(len) Opnemen afbakeningsregels voor overbouw en onderbouw 

Huidige situatie Bij een Pand en OverigBouwwerk in de BGT wordt de grondvlakgeometrie opgenomen. De grondvlakgeometrie is waar de ‘footprint’ van het pand de ondergrond raakt. Overbouw en onderbouw kunnen nu niet opgenomen worden bij een Pand en OverigBouwwerk in de BGT.

Nieuwe situatie In IMGeo wordt Pand en OverigBouwwerk uitgebreid met overbouw en onderbouw voor het opnemen van uitstekende delen van een bouwwerk welke boven of onder de grondvlakgeometrie liggen. Overbouw en onderbouw zijn eigenschappen van een bouwwerk, en worden als attribuut toegevoegd aan een Pand en OverigBouwwerk met multivlakgeometrie:

Overbouw (Multivlak): een deel van een bouwwerk dat boven (niet op) het maaiveld. [0..1]

Onderbouw (Multivlak): deel van een bouwwerk dat zich ondergronds bevindt. [0..1]

Als overbouw en onderbouw conform de afbakeningsregels aanwezig is, wordt deze geometrie verplicht opgenomen bij een Pand (zie gerelateerd voorstel).

Onderbouwing Meerdere bronhouders en gebruikers hebben het verzoek gedaan om overbouw en onderbouw op te nemen in IMGeo.

Door het opnemen van overbouw en onderbouw als aparte geometrie en eigenschap bij een bouwwerk, en niet als apart object, kunnen losse overbouw en onderbouw niet worden opgenomen in IMGeo. Ook kan een overkapping als één object worden opgenomen, nl. de pijlers/dragers op maaiveldniveau en de kap/afdak als overbouw.

Voorts kan BAG-geometrie afgeleid worden uit de BGT-geometrie: de samenvoeging van alle BGT-geometrieën van maaiveld, overbouw en onderbouw geeft de bovenaanzichtgeometrie van de BAG. Hiermee komt er meer samenhang in (de bijhouding van) BGT- en BAG-geometrie.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘hoog’.

Implementatie-advies Voor deze wijziging dient eerst een nieuw datamodel/berichtschema in de software van bronhouder en centrale BGT keten geïmplementeerd te worden. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt wanneer de bronhouders hebben ingewonnen en aangeleverd.

8.3 Opnemen afbakeningsregels voor overbouw en onderbouw

Gerelateerde Github-issue(s) #19#43

Gerelateerde voorstel(len) Toevoegen overbouw en onderbouw aan Pand en OverigBouwwerk 

Huidige situatie Bij een Pand en OverigBouwwerk in de BGT wordt de grondvlakgeometrie opgenomen. De grondvlakgeometrie is waar de ‘footprint’ van het pand de ondergrond raakt. Overbouw en onderbouw kunnen nu niet opgenomen worden bij een Pand en OverigBouwwerk in de BGT.

Nieuwe situatie In IMGeo wordt Pand en OverigBouwwerk uitgebreid met overbouw en onderbouw voor het opnemen van uitstekende delen van een bouwwerk welke boven of onder de grondvlakgeometrie liggen. De volgende afbakeningsregels worden opgenomen in de BGT catalogus die gelden voor opname van overbouw en onderbouw bij een Pand en OverigBouwwerk:

Wanneer buitenomtrek en grondvlak op beide volgende twee wijzen van elkaar afwijken:

-          De horizontale afwijking ten opzichte van de situatie met het grondvlak bedraagt 1 m of meer;
-          De hoogte van de over- en/of onderbouw bedraagt minimaal één verdieping.

ontstaat er voor uitstekende delen van het bouwwerk een eigen geometrie voor de overbouw of onderbouw van dat bouwwerk.

Er ontstaat dan één Pand of OverigBouwwerk met als geometrie het grondvlak (rh = 0) plus één of meer panddelen voor elke afwijkende over- of onderbouw van dat BAG-pand. 

De begrenzing van de geometrie van overbouw of onderbouw wordt gevormd door de geometrie van het grondvlak en de van het grondvlak afwijkende geometrie dat daar aan grenst.

Onderbouwing Meerdere bronhouders en gebruikers hebben het verzoek gedaan om overbouw en onderbouw op te nemen in IMGeo.

Door het opnemen van alleen overbouw en onderbouw dat aan minimale afmetingen voor uitsteek en hoogte voldoet, wordt de BGT niet vervuild met kleine uitstekende delen zoals dakgoten en wordt de inwinlast voor bronhouders beperkt (immers minder objecten).

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘hoog‘:

Implementatie-advies Implementatie-afspraken/termijnen dienen nader te worden bepaald t.a.v. wanneer bronhouders hun bestaande gegevens hebben gecontroleerd en aangepast conform de nieuwe afbakeningsregels.

8.4 Toevoegen attribuut ‘type’ aan Pand

Gerelateerde Github-issue(s) #26

Gerelateerde voorstel(len)

Huidige situatie In de BGT worden Panden uit BAG overgenomen met eigen geometrie (maaiveld), maar zonder nadere typering.

Nieuwe situatie Het voorstel is om aan Pand in IMGeo een classificatie toe te voegen:

bgt-type: (TypePand) specificatie van het soort Pand

plus-type: (TypePandPlus) specificatie van het soort Pand, indien dit een IMGeo uitbreiding van de populatie betreft.

De domeinwaardenverzameling voor TypePand en TypePandPlus zijn beschreven in het voorstel Toevoegen type bij Pand in het hoofdstuk Domeinwaarden.

Onderbouwing Met dit voorstel wordt het gegevensverlies als gevolg van de nieuwe afbakeningsregels van BAG 2.0 opgevangen. Bijvoorbeeld een windturbine die nu in de BGT staat en als gevolg van BAG 2.0 een Pand wordt, krijgt alsnog de classificatie ‘windturbine’. Zonder deze wijziging zou het gegeven ‘windturbine’ niet meer beschikbaar zijn in de BGT bij de windturbines die worden omgezet naar Pand.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘hoog’.

Implementatie-advies Voor deze wijziging dient eerst een nieuw datamodel/berichtschema in de software van bronhouder en centrale BGT keten geïmplementeerd te worden. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt wanneer de bronhouders hebben ingewonnen en aangeleverd.

8.5 Opnemen domeinwaarden voor type van Pand

Gerelateerde Github-issue(s) #26

Gerelateerde voorstel(len)

Huidige situatie In IMGeo wordt bij een Pand niet het type vastgelegd.

Nieuwe situatie Het voorstel is om het type aan Pand toe te voegen (zie gerelateerd voorstel) met de volgende classificaties:

8.5.1 windturbine

windturbine: Turbine waarin winddruk omgezet wordt in mechanische energie.

8.5.2 schuur

schuur: Een vrijstaand al of niet prefab niet-vergunningsplichtig bouwwerk dat gebruikt wordt om goederen in op te slaan en ook als werkruimte kan dienen.

8.5.3 bunker

bunker: Een bunker is een van oorsprong militair verdedigingswerk dat een zekere mate van bescherming biedt tegen beschietingen en bombardementen.

8.5.4 kas, warenhuis

kas, warenhuis: Voornamelijk uit glas opgebouwde overbouwing van de grond. (herkomst BRT)

Onderbouwing Met deze wijziging wordt het gegevensverlies als gevolg van de nieuwe afbakeningregels van BAG 2.0 opgevangen: windturbine, schuur en bunker zijn nu als zodanig herkenbaar als een geclassificeerd OverigBouwwerk in de BGT|IMGeo, maar met BAG 2.0 zouden deze objecten een Pand zonder classificatie kunnen worden. Vanuit RVO is de wens geuit om kassen op te nemen in de IMGeo.

8.6 Toevoegen attribuut ‘fysiek-voorkomen’ aan een OndersteunendWaterdeel

Gerelateerde Github-issue(s) #76

Gerelateerde voorstel(len) Opnemen domeinwaarden voor fysiek-voorkomen bij OndersteunendWaterdeel

Huidige situatie In IMGeo wordt een OndersteunendWaterdeel opgenomen met een type ‘oever/slootkant’ of ‘slik’. Er is geen mogelijkheid om ook het fysieke voorkomen van een oever of slootkant op te nemen in IMGeo.

Nieuwe situatie Aan een OndersteunendWaterdeel worden twee extra attributen ‘bgt-fysiekvoorkomen’ en ‘plus-fysiekvoorkomen’ toegevoegd:

bgt-fysiekvoorkomen (FysiekvoorkomenOndersteunendWaterdeel): Mate waarin het ondersteunende waterdeel al of niet verhard of begroeid is. [1-1]

plus-fysiekvoorkomen (FysiekvoorkomenOndersteunendWaterdeelPlus): Mate waarin het ondersteunende waterdeel al of niet verhard of begroeid is, nadere classificatie. [0..1]

Voor de domeinwaardenverzameling van FysiekvoorkomenOndersteunendWaterdeel en FysiekvoorkomenOndersteunendWaterdeelPlus zie voorstel in hoofdstuk Domeinwaarden.

Onderbouwing Verzoek komt vanuit de waterschappen waar vanuit waterbeheer en beheer oevers er behoefte is om te weten welk type verharding of begroeiïng aanwezig is.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘hoog’.

Implementatie-advies Voor deze wijziging dient eerst een nieuw datamodel/berichtschema in de software van bronhouder en centrale BGT keten geïmplementeerd te worden. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt wanneer de bronhouders hebben ingewonnen en aangeleverd.

8.7 Opnemen domeinwaarden voor fysiek-voorkomen bij OndersteunendWaterdeel

Gerelateerde Github-issue(s) #76

Gerelateerde voorstel(len) Toevoegen attribuut ‘fysiek-voorkomen’ aan een OndersteunendWaterdeel

Huidige situatie In IMGeo wordt bij een OndersteunendWaterdeel niet het fysieke voorkomen vastgelegd.

Nieuwe situatie Het voorstel is om het fysieke voorkomen aan OndersteunendWaterdeel toe te voegen (zie gerelateerd voorstel) met de volgende classificaties:

8.7.1 gesloten verharding

gesloten verharding: Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie zoals bijvoorbeeld bitumen cement of kunststof.

8.7.2 open verharding

open verharding: Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen zoals bijvoorbeeld klinkers en tegels.

8.7.3 begroeid

begroeid: Ondersteunend waterdeel waar aaneengesloten vegetatie aanwezig is, bijvoorbeeld planten, mos, en/of gras- en kruidachtigen.

8.7.4 onbegroeid

onbegroeid: Ondersteunend waterdeel waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is.

8.7.5 basaltblokken

basaltblokken: verharding van blokken bestaande uit zwart vulkanisch gesteente (basalt).

Onderbouwing Met deze wijziging sluit IMGeo beter aan op de informatiebehoefte vanuit waterbeheer.

8.8 Toevoegen attribuut 'permanentWatervoerend' bij Waterdeel

Gerelateerde Github-issue(s) #55, #73, #76

Gerelateerde voorstel(len) Verwijderen ‘greppel/droge sloot’

Huidige situatie In IMGeo komt een Waterdeel met o.a. type ‘greppel/droge sloot’ voor.

Nieuwe situatie Voorstel is om type ‘greppel/droge sloot’ te laten vervallen bij Waterdeel (zie gerelateerd voorstel) en in plaats daarvan een extra verplicht attribuut ‘permanentWatervoerend’ op te nemen:

permanentWatervoerend (Boolean): Indicatie of het waterdeel wel of niet permanent watervoerend is. [1-1]

De defaultwaarde hiervan is 1. Desgewenst geeft de bronhouder hieraan de waarde 0: droog. In dat geval betreft het een objecttype dat voorheen bekend was als droge sloot."

Onderbouwing

Uit signaal van de waterschappen blijkt dat er geen wens of behoefte bestaat om afwateringsgreppels of drainagegeulen in o.a. weilanden vast te leggen in de BGT. Zowel de waterschappen als ook EZ geven aan dat het niet wenselijk is deze op te nemen in de BGT. Met de beslisboom van ondersteunende waterdelen en de aanscherping op de oever/slootkant vallen deze greppels buiten de karteerregels. Ze zijn veelal niet dieper dan 50cm, waardoor geen ondersteunend waterdeel ontstaat

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘hoog’.

Implementatie-advies Voor deze wijziging dient eerst een nieuw datamodel/berichtschema in de software van bronhouder en centrale BGT keten geïmplementeerd te worden. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt wanneer de bronhouders hebben ingewonnen en aangeleverd.

8.8.1 Verwijderen ‘greppel/droge sloot’

Gerelateerde Github-issue(s)  #73

Gerelateerde voorstel(len) Toevoegen attribuut 'permanentWatervoerend' bij Waterdeel

Huidige situatie In IMGeo heeft Waterdeel o.a. het type ‘greppel/droge sloot’ met de volgende definitie

"greppel, droge sloot: Een ten behoeve van de waterbeheersing gegraven geul die al dan niet met water bedekt is. (bron: IMGEO 1.0)"

Nieuwe situatie Het voorstel is om het type 'greppel, droge sloot' te laten vervallen bij bgt-type van het object Waterdeel.

Onderbouwing Vanuit een voorstel namens de waterschappen komt naar voren dat:

"Er is geen wens of behoefte om afwateringsgreppels of drainagegeulen in o.a. weilanden vast te leggen in de BGT. Zowel de waterschappen als ook EZ geven aan dat het niet wenselijk is deze op te nemen in de BGT. Met de beslisboom van ondersteunende waterdelen en de aanscherping op de oever/slootkant vallen deze greppels buiten de karteerregels. Ze zijn veelal niet dieper dan 50cm, waardoor geen ondersteunend waterdeel ontstaat."

Impact De impact van deze wijziging wordt ingeschat op relatief ‘hoog’:

 • Verplicht/niet verplicht: Dit betreft een wijziging in het verplichte deel van IMGeo.

 • Software: er is aanpassing van de software nodig als gevolg van nieuwe domeinwaardenlijsten.

 • Dataconversie: bestaande gegevens dienen te worden geconverteerd zodanig dat ‘greppel/droge sloot’ wordt omgezet naar een andere classificatie. Attribuut permanentWatervoerend dient daarin te worden meegenomen.

 • Inwinning: er hoeven naar verwachting geen extra gegevens te worden ingewonnen.

 • Samenhang basisregistraties: er is geen impact voor andere basisregistraties voorzien.

Implementatie-advies Het implementatieadvies is als volgt:

 1. Stel een werkafspraak op met bronhouders dat waterdelen van type ‘greppel/droge sloot’ worden omgeclassificeerd.

 2. Onderzoek of deze omzetting centraal uitgevoerd kan worden.

8.9 Verwijderen relatieve hoogte bij Registratieve gebieden

Gerelateerde Github-issue(s) #108

Gerelateerde voorstel(len) n.v.t.

Huidige situatie In IMGeo komen verschillende registratieve gebieden voor: FunctioneelGebied, Buurt, OpenbareRuimte, Stadsdeel, Waterschap en Wijk. Als gevolg van de modelering middels een abstract objecttype ‘IMGeo-object’ overerven alle objecten de eigenschap ‘relatievehoogte’, ook de registratieve gebieden. Een abstract objecttype is een object dat niet wordt uitgewisseld maar wordt toegepast in de modellering om gelijke kenmerken eenmaal te defineren in een verzamel/containerobject.

Nieuwe situatie Het voorstel is om relatieve hoogte te verwijderen bij registratieve gebieden. De modelering van IMGeo wordt aangepast zodanig dat registratieve gebieden niet de relatieve hoogte van een abstract object overerven.

Onderbouwing Een registratief gebied is een administratieve aanwijziging en ligt altijd over andere objecten heen. Het doet niet mee in de topologische structuur en het is dus niet logisch om een relatieve hoogte op te nemen bij deze objecten.

Impact De impact van dit voorstel wordt ingeschat op relatief ‘laag tot gemiddeld’.

Implementatie-advies Voor deze wijziging dient eerst een nieuw datamodel/berichtschema in de software van bronhouder en centrale BGT keten geïmplementeerd te worden. Vervolgens kan de relatieve hoogte bij registratieve gebieden in de software of database van bronhouders en centrale BGT keten worden verwijderd.

9. Niet opgelost of uitgesteld

9.1 Niet opgelost

De volgende verbetersuggesties voor het informatiemodel worden niet gehonoreerd:

Issue Samenvatting Reden niet opgelost
#49 Onderscheiden molgoot bij wegdeel (4938) Voor beheer mag molgoot apart afgebakend worden als apart wegdeel geleverd worden. Als zodanig niet herkenbaar in LV-BGT. Molgoten zijn lijnobjecten met vaste breedte afhankelijk van gootelement.
#51 Opdeling van objecten o.b.v. van talud verplaatsen van IMBGT naar optionele IMGEO model (4928) Betreft afspraak in bijhouding, en geen verbetersuggestie voor het model.
#64 Toevoegen classificatie 'loopplank' aan Overbruggingsdeel in IMGeo+ (4905) Loopplank is niet permanent aanwezig / zodanig duurzaam aangelegd dat het in IMGeo opgenomen wordt.
#66 Toevoegen classificatie 'wand' aan TypeScheiding (4907) Bassin bestaat uit watervlak + wanden. Dus wand opnemen lijkt niet zinvol; dit is beheer (vergelijkbaar met wanddikte voedersilo, panden etc.)
#131 Uitbreiding van BGT Begroeid terreindeel met 1:graft en 2:steilwand (4387) Bedoeling in IMGeo is dat taluds van kunstmatige hellingen worden opgenomen. Terpen zijn in ieder geval kunstmatig opgeworpen. Het fysiek-voorkomen van graft of steilwand kan men al kwijt in IMGeo. De oppervlakte van een graft of steilwand is door de helling groter dan in IMGeo geometrisch kan worden vastgelegd. Extra classificatie graft of steilwand lost dit niet op. Oplossen in eigen beheeromgeving, (3D of combinatie met AHN). Ofwel: de wens van het toevoegen van graft en steilwand in IMGeo wordt niet gehonoreerd, om reden van oppervlakte.

9.2 Uitgesteld naar een volgende versie

Alle verbetersuggesties voor IMGeo worden verzameld in de online werkomgeving voor IMGeo: <https: github.com="" Geonovum="" imgeo2018="" issues="">.

In IMGeo 2.2 worden niet alle openstaande issues opgelost. De issues die niet hierboven worden genoemd en waarvan geen voorstel (voor IMGeo 2.2 of IMGeo 3.0) is geformuleerd in dit wijzigingsvoorstel blijven openstaan tot een volgende wijzigingsronde voor IMGeo.

Reden hiervoor is dat deze issues of een (technische) wijziging met een grotere (IT-)impact betreffen, betrekking hebben op andere onderdelen van de standaard dan het informatiemodel (o.a. BGT-visualisatie) of raken aan ontwerpprincipes van IMGeo. Voorbeelden zijn issues die betrekking hebben op het StUF-Geo IMGeo berichtschema, of het opnemen van netwerken in de BGT of het scheiden van fysieke voorkomen en functie in aparte objecten.

De laatste twee voorbeelden raken aan de ontwerpprincipes van IMGeo en veranderen de structuur van IMGeo.

Voor Plaatsbepalingspunten in de BGT wordt een separaat traject gestart: naar aanleiding van een vooronderzoek naar Plaatsbepalingspunten in de BGT door HU-student Etienne Tas wordt een werkgroep Plaatsbepalingspunten gestart om de resultaten/alternatieven uit dit onderzoek verder te analyseren en uit te werken. Een oproep voor deze werkgroep is geplaatst op de website van Geonovum: <https: www.Geonovum.nl="" over-Geonovum="" actueel="" schuif-jij-aan-in-werkgroep-plaatsbepalingspunten-bgt="">.